Stokke kommune. Handlingsprogram Økonomiplan Budsjett 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stokke kommune. Handlingsprogram 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012"

Transkript

1 Stokke kommune Handlingsprogram Økonomiplan Budsjett 2012 Kommunestyrets vedtak

2 2

3 Innhold 1. INNLEDNING 5 2. ØKONOMISKE FORUTSETNINGER 7 3. RÅDMANN OG STAB 13 4 OPPVEKST, KUNNSKAP OG KULTUR GRUNNSKOLE BARNEHAGE BARNEVERNTJENESTE KULTUR OG FRITID PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE HELSE, VELFERD OG OMSORG HELSE- OG SOSIALMEDISIN NAV PLEIE, OMSORG OG REHABILITERING TILTAK FUNKSJONSHEMMEDE ENGVEIEN-SENTERET PLAN OG MILJØ AREALPLAN OG BYGGESAK KOMMUNALTEKNIKK EIENDOM ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT - SAMLET 84 3

4 HOVEDOVERSIKT INVESTERINGER KOMMENTARER TIL INVESTERINGER PRISER FOR KOMMUNALE TJENESTER ØKONOMISKE OVERSIKTER ( 12) KOMMUNESTYRETSVEDTAK 94 4

5 1. Innledning Handlingsprogrammet utarbeides i henhold til Plan- og bygningsloven. I planloven (2008) pålegges kommunen å utarbeide en Handlingsdel hvor økonomiplanen kan inngå ( 11-1 til 11-4). Denne nye handlingsdelen erstatter det tidligere kravet om handlingsprogram. settinger oppført under 2012 i handlingsprogrammet er utgangspunktet for årsrapportens rapportering på måloppnåelsen. Økonomiplanen utarbeides i henhold kommunelovens 44 og gir en økonomisk oversikt over sannsynlige inntekter, utgifter og nye drifts- og investeringsoppgaver den kommende 4- årsperioden. Årsbudsjettet utarbeides i henhold til kommunelovens 45. Det første året i økonomiplanperioden utgjør årsbudsjettet. Handlingsprogrammet, økonomiplanen og årsbudsjettet er tre integrerte planer for kommunens virksomhet den kommende 4-årsperioden. Budsjett for 2012 og handlingsprogram og økonomiplan er i balanse. Stokke kommune har for 2012 fått en økning i inntekt fra skatt og ramme på 24,6 mill kr sammenlignet med Midler tilført som følge av samhandlingsreformen utgjør i tillegg 13,4 mill kr. Økte utgifter til lønn utgjør 7 mill kr mer i 2012 enn i Nye lovpålagte oppgaver og behov for styrking av brukerrettede tiltak utgjør alene ca 21,3 mill kr (inkl samhandlingsreformen). Det er foretatt driftsreduksjoner med til sammen kr 6,6 mill kr. Handlingsrommet er også i 2012 begrenset, kun 1 mill er avsatt til uforutsatte utgifter. Dette beløpet er altfor lavt, da det i løpet av et budsjettår erfaringsvis oppstår behov for budsjettendringer. Utgifter til pensjon øker vesentlig i økonomiplanperioden. For å dekke noen av disse utgiftene trekkes det ut midler fra kommunens premiefond i Stokke kommunale pensjonskasse tilsvarende 13 mill kr i økonomiplanperioden. Premiefondet i Stokke kommunale pensjonskasse er kommunens midler og kan derfor disponeres til pensjonsutgifter i kommunens budsjett. Det er i økonomiplanperioden lagt inn store investeringer innenfor vann, avløp og gang/sykkelvei. Videre er det bla lagt inn planlegging av ny Stokke ungdomskole og planlegging av ny skole i Arnadal, samt utbygging av en barnehage. Det er innarbeidet investeringer innenfor pleie og omsorg for å møte nåværende og fremtidige behov. Utgifter til gang og sykkelvei Dalen Arnadal er også innarbeidet i investeringsbudsjettet. Utgifter til bygging av nye skoler og nytt sykehjem/ bemannede omsorgsboliger må utsettes til økonomien tillater økte driftsutgifter. Generelt vil en investering på 1 mill kr øke driftsutgiftene med ca kr. Alle investeringsprosjekter utredes før disse iverksettes. Det fremmes egne saker på investeringsprosjekter før disse igangsettes, slik at evt avvik mellom budsjetterte avsetningsanslag og kostnadsberegning kan hensyn tas. Det er avsatt 3 mill kr til Stokke ungdomskole fra regnskapsoverskuddet i Pengene kan benyttes til planlegging av ny skole, og er derfor lagt inn som del av finansiering av utgifter i Det er også satt av 8 mill kr til skolefinansiering i I tillegg til dette er det satt av 1 mill kr fra drift til fond for finansiering av ny skole. Finansieringen er fremdeles et problem, og det er derfor ikke foreslått igangsetting av prosjektet foreløpig. 5

6 Hovedtrekk i økonomiplanperioden og budsjett Det er ikke avsatt midler til inflasjonsjustering av plasserte midler. All avkastning disponeres i driftsbudsjettet. Kommunen har fremdeles en anstrengt økonomi, og det er ikke rom for vesentlig økt aktivitet eller tjenesteproduksjon. Kommunen oppfyller likevel sine lovpålagte oppgaver. Det forutsettes at kommunen tar ut til sammen 13 mill kr fra premiefondet i Stokke Kommunale pensjonskasse i perioden. Det er innarbeidet driftsreduksjoner på ca 6,3 mill kr i Flere viktige tiltak er satt under strek i perioden. Dette vil si tiltak som er ønsket, men mangler finansiering og derfor ikke kan foreslås. Disse tiltakene er merket med grå felter i budsjettet. Det er funnet rom for noen nye tiltak, men disse er stort sett knyttet til lovpålagte oppgaver som følger av at behovet for tjenester øker når befolkningsstrukturen endres Investeringene har en lånegrad på 67 % i budsjett 2012 og 75 % totalt i økonomiplanperioden. Utgifter til renter og avdrag er økt med 1 mill kr i 2012, men øker med ca 14,6 mill fra 2012 til Det er avsatt 1 mill kr til uforutsatte utgifter. Samtlige iverksatte driftsreduksjoner videreføres. Det er kun pliktig avsetning av momskompensasjon (60 %) som avsettes til finansiering av investeringer. Handlingsprogrammet viser hvilke hovedaktiviteter som er planlagt gjennomført i perioden Tiltakene gjennomføres enten innenfor en seksjons basisbudsjett, ved tilføring av nye midler i budsjett og økonomiplan eller ved at aktiviteten er finansiert i et tidligere budsjettår. Handlingsprogrammet viser også noen prioriterte tiltak (i grått), som ikke lot seg finansiere i denne økonomiplanen. settingene i handlingsprogrammets første år (2012) danner grunnlaget for årsrapporten for I 2012 er blant annet følgende aktiviteter planlagt: Samhandlingsreformen innføres Flere bemannede leiligheter, avlastnings- og dagsenterplasser Tiltak funksjonshemmede Økt grunnbemanning pleie og omsorg Utvidelse av en barnehager Bygging av nye sykehjemsplasser og omsorgsboliger Økt bemanning barnevern Innføring valgfag 8.trinn Planlegging av ny ungdomskole Digitalisering pleie og omsorg Økt satsing på etterutdanning av lærere og lærebøker i skolene Sommeråpen barnehage Økt bemanning eiendom Økte satser sosialhjelp Stokke kommunestyre

7 2. Økonomiske forutsetninger Frie inntekter (skatt og rammetilskudd) Statsbudsjettets vekstanslag ligger til grunn for budsjettet i Kommunens beregning av skatt og rammetilskudd er basert på en prognosemodell fra KS og vurderinger utifra befolkningsutvikling og skatteinntekter for kommunen. Selv om kommunen fremdeles vokser sterkt bortfaller veksttilskuddet i rammetilskuddet for Deflatoren for 2012 er i statsbudsjettet anslått til å bli 3,25 %. Forventet årslønnsvekst er i 2012 på 4 %. Rammetilskuddet tildeles etter offentlig statistikk der andelen av innbyggere i forskjellige aldersgrupper veier tyngst. Kriterier i inntektssystemet er bl.a. andelen skilte og separerte, arbeidsledige, dødelighet, aleneboende over 67 år, andel fremmedkulturelle, reisetider og andel spredt bosetning. I opplegget for 2012 er det innarbeidet nye utgiftskriterier for å fange opp kommunens utgifter ifm samhandlingsreformen. For 2012 medfører denne reformen isolert en økning på 13,4 mill kr i rammetilskudd. I 2012 er skatteutjevningen økt til 60 % Tabellen under viser utviklingen i skatteinntekter og de største statstilskuddene i faste priser: Skatteinntekter Rammetilskudd inkl skjønn * Rammetilskudd samhandlingsref Refusjon ressurskrevende tjenester Refusjon for mva kompensasjon ** Kompensasjon renter/ avdrag Vertskommunetilskudd (samlet) Sum skatt og tilskudd Budsjett 2011 pr 1.tertial * Fra 2012 er utgifter til samhandlingsreformen innlemmet i rammetilskuddet ** Pliktig overføring til investeringer: 2012: 60%, 2013: 80 %, : 100 % Andre inntekter Alle inntekter som ikke reguleres i særsaker eller følger sentrale justeringssatser er økt med forventet deflator som er på 3,25 i For de andre årene i økonomiplanperioden er størrelsene vist i faste 2012-priser. I kap 8 i dette dokumentet følger en oversikt over satser og priser. 7

8 Utgifter til lønn og pensjon Lønnsveksten for 2012 er tillagt lønnsreserven og beregnet til 3,8 % og med virkning fra Helårsvirkning av lønnsoppgjøret (sentralt) i 2011 er innarbeidet i seksjonenes rammer. Til sammen utgjør dette ca 16,5 mill kr. I henhold til PAI (Personaladministrativt informasjonssystem) - registeret har Stokke kommune det femte høyeste gjennomsnittlige lønnsnivå blant landets kommuner. Kommunen har derfor konkurransedyktige betingelser, også om nivået på sikt reduseres moderat. Det er ikke innarbeidet utgifter til reguleringspremie for pensjonene i Stokke kommunale pensjonskasse i budsjettet for Premiefondet i pensjonskassen er beregnet å kunne dekke dette også i 2012, og overføring vil derfor ikke være nødvendig. Premiefondet i Stokke kommunale pensjonskasse utgjorde ca 50 mill kr ved utgangen av Premiefondet er kommunens reserver i pensjonskassen og kan benyttes til å dekke pensjonsutgifter. Det vil i økonomiplanperioden bli tatt ut 13 mill kr av disse midlene for å dekke pensjonsutgifter i årene. Arbeidsgivers pensjonspremie (SKP) er i 2012 beregnet til 10,65 %. Finansavkastning Kommunens finansstrategi (vedtatt av Kommunestyret ) definerer at kommunen skal ha en strategisk posisjon med 10 % i aksjer og 90 % i rentebærende papirer. Aksjedelen utgjør norske og utenlandske fond, mens de rentebærende papirene består av norske og utenlandske aksjefonds- og pengemarkedsfond. Ved utgangen av september 2011 hadde porteføljen en bokført verdi og sammensetning slik tabellen under viser: Prosent av total portefølje Finans strategi Markedsverdi Prosent Min/max Aksjer: Norge ,5 % Utland ,5 % Sum ,0 % 8,8 % 10,00 % 5-20% Rentebærende papirer Norge ,7 % Utland ,3 % Sum ,0 % 91,2 % 90,00 % 80-95% Totalt portefølje ,0 % 100,00 % Finansstrategien er beregnet å gi en langsiktig avkastning på 6,5 %. Dette avkastningsmålet er sammensatt av langsiktig bankrente med et tillegg på 1,5 %. For budsjettering i økonomiplanperioden er det lagt til grunn en forventet avkastning på 4 % i 2012 og 4,5 6 % de øvrige årene i økonomiplanperioden. Hele avkastningen er disponert i driften alle årene i økonomiplanperioden. På grunn av den svært vanskelige økonomiske situasjonen er det ikke funnet rom for å innarbeide inflasjonsjustering av fondet i noen av årene i økonomiplanperioden. Bufferfondet er i budsjettet beregnet å være på ca 26 mill kr ved utgangen av 2012, og dette bør være tilstrekkelig til å håndtere årlige svingninger i finansavkastningen. I kommunens likviditetsbudsjett legges det opp til at deler av opptjent avkastning samt bruk av driftsfond skal tas ut av porteføljen og tilføres likviditeten når dette er nødvendig. 8

9 Tidspunktene for når dette må gjøres vil bli vurdert fortløpende gjennom året. I budsjettet er det lagt opp til at sammensetningen av aksjer og rentebærende papirer skal tilsvare en fordeling på 10 % i aksjer og 90 % i rentebærende papirer i hele økonomiplanperioden. Av plasserte midler utgjør ubundet kapitalfond kr 197,3 (inkl anleggsobligasjoner). Den resterende del av de plasserte midlene er annen likviditet. Det budsjetteres med en avkastning totalt på 9,3 mill kr i 2012 hvorav alt disponeres i driften. Det er ikke budsjettert med bruk av bufferfond i perioden. Det er i budsjettforslaget lagt inn 0,8 mill kr i forventet avkastning fra Sandefjord Lufthavn AS i 2012 og 0,05 mill kr i forventet utbytte fra Gigafib AS. Fondsmidler Tabellen under viser hvordan de frie fondsmidlene vil utvikle seg med foreslått økonomiplan: Regnskap Budsjett Bufferfond ,7 16,2 0,7 14,9 25,5 26,5 26,5 26,5 Avsetning til fond 0,1 16,2 10,6 1,0 Bruk av fond -15,5-15,6-2,0 Økonomiplanen Bufferfond ,2 0,7 14,9 25,5 26,5 26,5 26,5 26,5 Fritt kapitalfond ,5 192,5 106,8 108,0 114,9 111,9 111,9 111,9 Avsetning til fond 3,3 2,5 2,1 7,3 Bruk av fond -1,3-88,2-0,9-0,4-3,0 Kapitalfond ,5 106,8 108,0 114,9 111,9 111,9 111,9 111,9 Sum drift og kapital 208,7 107,5 122,9 140,4 138,4 138,4 138,4 138,4 *I regnskapet for 2009 er 86,5 mill kr omdefinert fra fondsmidler til anleggsmidler og fondsdelen av de likvide midlene er derfor tilsvarende redusert. Se note1 til regnskap 2009 **Budsjett 2011 forutsetter avsatt 10,6 (netto) mill kr (overskudd fra 2010) Ved utgangen av økonomiplanperioden vil bufferfondet være på ca 26 mill kr og utgjøre ca 2,5 gang årlig driftsavkastning. Det er ikke funnet rom for avsetning til inflasjonsjustering noen av årene og hele avkastningen er disponert i driften. Finansstrategien som ble vedtatt i 2010 er på dette punktet dermed ikke innarbeidet i økonomiplanen. Driftsreduksjoner i Det har vært nødvendig å iverksette ytterligere driftsreduksjoner for å tilpasse driften til de økonomiske rammene i de siste års budsjetter. Tabellen under viser driftsreduksjoner i fordelt på seksjoner. 9

10 Virksomhet Rådmann og stab Skoler Barnehager Barnevern Kultur PPT Helse og sosialmedisin NAV Pleie, omsorg og rehabilitering Tiltak for funksjonshemmede Engveien Areal og byggesak Kommunalteknikk Eiendom Sum driftsreduksjoner For å kunne vedta et realistisk budsjett og en økonomiplan i balanse har det vært nødvendig å vurdere alle tiltak og inntektsmuligheter i tillegg til de driftsreduksjoner som ble vedtatt i forbindelse med budsjettet for 2011, og løpende gjennomgang av driften. Ingen av tiltakene vurderes som dramatiske, og det er ingen oppsigelser knyttet til disse. De største driftsreduksjonene i 2012 er (tilfeldig rekkefølge): Redusert lederressurs voksenopplæring Økt anslag sykerefusjon/ vakanser - barnehager Økt anslag sykerefusjon / vakanser skoler Reduserte plasser i private barnehager Reduserte utgifter til sakkyndig bistand innenfor barnevern Diverse reduksjoner innenfor kulturseksjonen Redusert bemanning innen helsestasjon Redusert bemanning Prestegårdstunet Færre plasser i kvalifiseringsprogrammet (NAV) Diverse reduksjoner innenfor Tiltak funksjonshemmede Redusert konsulentbruk oppmåling (Arealplan) Reduserte utgifter IKT (lisenser) Driftsresultat Tabellen under viser hvor mye kommunens netto driftsresultat utgjør i prosent av totale driftsinntekter. Teknisk beregningsutvalg (TBU) anbefaler at resultatet bør utgjøre minst 3 % for å oppfylle målet om god og stabil kommuneøkonomi. Regnskap Budsjett * Økonomiplan - budsjett Netto driftsresultat** Driftsinntekter Resultat i % av driftsinntekter 4,59 % 4,35 % -0,86 % 0,15 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % * budsjett 2011 er opprinnelig budsjettvedtak ** Netto driftsresultat korrigert for pliktig avsetning til investeringsbudsjettet. 10

11 Regnskapene for 2009 og 2010 viste et svært godt regnskapsmessig resultat. Overskuddet for disse to årene er i all hovedsak benyttet til å dekke underskudd fra tidligere regnskapsår (2008) og satt av til bufferfond. Netto driftsresultat i økonomiplanperioden er korrigert for pliktig avsetning til investeringer (mva komp investeringer) da disse ikke kan disponeres til drift. Som oversikten viser er det ikke tilstrekkelig resultatgrad i økonomiplanen. Dersom målet på 3 % skulle vært oppnådd måtte driftsutgiftene samlet reduseres med ca 20 mill kr. Investeringer Det er budsjettert med investeringer på til sammen 69,8 mill kr i En del prosjekt som er planlagt utført i 2011 vil bli forskjøvet til Nøyaktig hvor store beløp som overføres avhenger av fremdriften de siste månedene av Denne forskyvningen er forsøkt hensyn tatt ved beregning av vann- og avløpsavgiftene for 2012, og ved beregning av mva kompensasjon og finansutgifter. Nedenfor følger en oversikt over de største prosjektene hvor det vil bli overført midler til 2012 budsjettet: Antatt beløp som overføres Prosjekt til 2012 Prosjekt nye adm. løsninger IT plan - fornye sak/arkiv 900 Oppgradering vann Prestegårdsskogen Avløpssanering Prestegårdsskogen Avløpssanering Bogen Boliger i hht. boligplan Vårnes renseanlegg oppgradering Sum I tillegg til dette er det en rekke mindre prosjekter hvor finansieringen i 2011-budsjettet overføres til Endelig oversikt over hvor mye dette totalt sett vil utgjøre foreligger først når regnskapet for 2011 er ferdig. For å redusere kommunens utgifter til renter og avdrag i økonomiplanperioden er investeringsbudsjettet lagt på et minimumsnivå i hele perioden. Investeringer og drift av nye barnehager for å tilfredsstille kravet til antall plasser er innarbeidet i budsjett/ økonomiplan. De største investeringene i innenfor ordinær sektor (ikke avgiftsfinansiert): Utvide Ekely barnehage Bygge nytt og slå sammen Pikås/Laholm Bygge 5 sykehjemsplasser og 4 omsorgsboliger Oppgradering Vear skole i hht tilsynsrapport Gang- og sykkelvei Dalen-Gravdal Renovering/planlegging Stokke ungdomsskole Diverse tiltak rådhuset Innenfor avgiftsfinansierte områder er de største investeringene i : Hovedvannledning sentrum øst Ny pumpeledning og pumpestasjon Melsomvik Avløpsledning Dalen Fossnes Investeringer som er selvfinansierende (investeringer innenfor VAR-områdene) skal gjøres til selvkost også når det gjelder renter og avdrag, slik at disse ikke skal belaste driften med økte finanskostnader. Investeringene er kommentert i kap 7. 11

12 Utvikling lånegjeld Tabellen under viser utvikling i kommunens totale gjeld (inkl lån til videre utlån) i perioden : Total lånegjeld pr 1.1 * Avdrag Låneopptak Total lånegjeld pr Gjeld pr innbygger pr 1.1 ** * Inkluderer lån til videre utlån og ubrukte lånemidler ** Fremskrevet folketallsvekst (2 % pr år) Lån til videre utlån (startlån) utgjør ca 23,4 mill kr ved inngangen til Utviklingen i denne delen av låneporteføljen vil avhenge av antall lånesøknader og innvilget beløp i perioden. Disse lånene er inkludert i oversikten over. Investeringene lånefinansieres i stor grad i alle årene Mva kompensasjonen som skal benyttes til finansiering av investeringer utgjør totalt 20,5 mill kr i perioden I 2014 og 2015 benyttes 100 % av mva kompensasjon til finansiering av investeringer, og dette bidrar til at lånegraden reduseres sammenlignet med tidligere budsjettår. Lånefinansieringsgraden utgjør 68 % i 2012 og ca 75 % for økonomiplanperioden samlet. For å unngå at driften belastes ytterligere med økte finanskostnader bør kommunen tilpasse en øvre investeringsramme på mill kr til ikke-selvfinansierende investeringer. Selvfinansierende investeringer er i denne sammenheng i hovedsak investeringer innenfor selvkostområdene (VAR) og investeringer i boliger til utleie. Også andre investeringer regnes som selvfinansierende dersom de medfører reduserte driftsutgifter eller økte inntekter. Det er lagt opp til et investeringsnivå som ligger over denne grensen i økonomiplanen. Investeringer innenfor barnehagesektoren og pleie og omsorgssektoren, samt gang og sykkelvei Dalen Arnadal gjør at dette målet ikke nås i perioden. Investeringene for å slå sammen Pikås og Laholm er selvfinansierende. Utvikling renter og avdrag: Størrelsen på avdragene det enkelte år skal minimum gjenspeile den gjenværende avskrivningstid på kommunens anleggsmidler. Av kommunens totale låneportefølje er 61 % av lånene på flytende rente og 39 % på fastrenteavtaler (inkl rentebytteavtaler). Nytt investeringslån for 2012 er kalkulert til en rente på ca 3 % i 2012 og deretter 3,5 4,5 % resten av perioden. Lånet vil bli etablert på det tidspunktet som er mest gunstig ifht renteutsiktene i markedet. Den likviditetsmessige situasjonen og fremdriften på investeringer vil bestemme hvor stor andel av lånet som opptas og tidspunktene for utbetaling av dette. Styringsrenten er pr på 2,25 % og snittrenten på kommunens lån er på ca 3 % (inkl fastrentelån). Avsetning til uforutsette utgifter Det er satt av 1 mill kr til uforutsette utgifter i Det er ikke avsatt midler til uforutsatt i årene

13 3. Rådmann og stab Handlingsprogram - Rådmann og stab Sykefravær og HMS Sykefraværet skal reduseres fra 7,8% i 2010 til 6,0 % i 2015 (7,69 % 1. halvår 2011) Tiltak Iverksette IA-prosjekt- 6,5 % 6,3 % 6,2 % 6,0 1 Videreføre igangsatte tiltak ihht. IA-handlingsplan Drift Basis Basis Basis Basis 2 Videreføre Arbeidslivets kulturseilas 3 40 timers kurs HMS 4 Drift Basis Basis Basis Basis Kurs for verneombud og AMU Kurs for verneombud og AMU Drift Rekruttere IA/HMS rådgiver til 1 årsverk 1 årsverk 1 årsverk 1 årsverk å lede IA-prosjekt Drift * * * Forutsetter delvis selvfinansierende fra 2013 og fullt selvfinansierende fra årsverk fra Personal og arbeidsgiverfunksjonen En personalfunksjon som støtter opp under kommunens mål. Vi har god evne til å beholde og utvikle medarbeidere, og god konkurranseevne i arbeidsmarkedet. Tiltak Evaluere organisasjonsendring 1. 2 Utvikle en helhetlig og framtidsrettet arbeidsgiverpolitikk med fokus på strategisk HR Planlegge å styre fremtidig kompetansebehov * Flink med folk i første rekke Revidere styringsdokumenter Utforme mål for kommunen som arbeidsgiver i styringsdokumentene Drift Basis Basis Utvikle og innføre system for kartlegging Drift Grå tabellruter betyr at tiltaket er utenfor budsjettet/økonomiplanen. av kompetanse Vedta strategisk kompetansestyringsplan i pleie, omsorg og rehabilitering (FFFR) * Basis Utforme overordnet strategisk kompetanseplan 13

14 IT Videreutvikling av IT-løsninger Tiltak Fornye Fornye Fornye sentralt ITutstyr sentralt ITutstyr sentralt ITutstyr Drift Basis Basis Basis Utskifting og oppgradering av felles, administrative ITsystemer. Digitalisering pleie og omsorgs-sektoren Utskifting og oppgradering av fagsystemer m.m. Invest Gj.føring av bredbåndsstrategi Gj.føring av bredbåndsstrategi Gj.føring av bredbåndsstrategi Gj.føring av bredbåndsstrategi Drift Basis Basis Basis Basis Invest Kabling Kabling rådhus rådhus Drift 0 0 Invest Nødvendig Nødvendig Nødvendig fornyelse av fornyelse av fornyelse av eksisterende eksisterende eksisterende fagsystem fagsystem fagsystem Nødvendig fornyelse av eksisterende fagsystem Invest 250* 150* 150* 150* Innføre helsenett og min 6 håndholdte terminaler 8 håndholdte terminaler Etabl flere arbeidsstasj. Invest 100* 100* Utvide turnusprogram Invest 150 * Driftsutgifter innarbeidet i de respektive seksjoners budsjett. Utvide turnusprogram Utvide turnusprogram Utvide turnusprogram Drift Invest 450 Innføre internkontroll system/kvalit ets- og avvikssystem Innføre internkontroll system/kvalit ets- og avvikssystem Innføre internkontroll system/kvalit ets- og avvikssystem Innføre internkontroll system/kvalit ets- og avvikssystem Drift Invest 320 Fiber til Vearhallen Drift Arkiv og service Etablere felles postmottak for kommunen. Effektivisere saksbehandlingen og bedre tilbud/ tilgjengelighet for innbyggere og næringsliv Tiltak

15 Skifte sak/arkivsystem Arkivsenter Østafjells (IKA Kongsberg) økt eiertilskudd for 2013 Nødvendig oppdatering/opplæring og deltakelse i brukernettverk Utstyr og lokaler (HMS) - Støydemping Utbedring arkivlokaler iht. byggefaglig rapport * Investering finansiert i tidligere budsjett Drift Basis Invest 250 * Drift 313 Invest Drift 60 Invest Drift Invest 30 Drift Invest 200 Overordnet planlegging Sørge for at kommunen har langsiktige utviklingsperspektiver Tiltak Utarbeide planstrategi 2. Torp kommunedelplan 3. Innløsning av grunn som følge av kommuneplanen (flere) Oppstart Vedtak Drift Basis Basis Basis Oppstart plan Vedtak plan Drift Basis Basis Inv Kriseberedskap Kommune skal ha en tilfredsstillende kriseberedskap iht ny sivilberedskapslov og ny forskrift (2011) Tiltak (fra ROS-analysen 2011) Anskaffe ITsystem SMS-varsling til innbyggere i 1 krisesituasjoner Organisere og utstyre krisestaben Drift 1) PC (m/cim) Reserveløsning telefoner Krisesider web 10 stk håndsett nytt nødnett Drift Inv 150 Beredskapsplanlegging og 0,5 årsverk ROS analyser Drift Sikre strømforsyning til Aggregat krisestaben, IT-utstyret og nødstrøm lading el.biler. Inv. 500 Flomvern Melsomvik Forprosjekt Inv

16 Kirken Overføring til Kirkelig fellesråd Tiltak Bemanning av kirkegården 50 % stilling (drift) Drift Ny traktor (investering) Inv Ny gressklipper (investering) Inv Ungdomsarbeider 0,5 årsverk (drift) Inv Parkeringsplass Stokke kirke (investering) Inv Nytt HC-toalett i nytt menighetshus i Stokke (drift) Drift Utvidelse Stokke krk.gård - forprosjekt Inv Utvidelse av Vear arbeidskirke Inv 1000 Tabellens punkter er i tråd med fellesrådets prioriteringer. Kirken (andre tiltak): Tiltak Økt husleie flytting kirkekontoret Drift Strømkostnader nye lokaler kirkekontoret Drift Regnskapsføring Drift Muslimske graver Drift Tineapparat/elektrisitet Drift Tilstandsrapport for kirkebyggene Drift 100 Plan for elektrisk utbedring kirkebyggene Drift 100 Økt overføring Drift

17 Økonomiplan og budsjett Rådmann og stab Utvikling i utgifter og inntekter for virksomheten: Rådmann og stab (i 1000 kr) Regnskap 2010 Budsjett 2011* Økonomiplan Budsjett Utgifter Inntekter Netto utgift * Budsjett 1.tertial 2011 Endringer i basisbudsjett (endringer sammenlignet med budsjett tertial) Tjen nr Flere Helårseffekt av sentralt lønnsoppgjør Flere Tilbakeføring engangsutg (1.tertial) Oppreisningsordning barnehjemsb Økte utgifter forsikring Utgifter Norsk Pasientskade Økt overføring kirken Utgifter til valg Bortfall 12K kontingent -131 Flere Økte utgifter AFP Sluttpakke utløper Overføring servicesenter fra kultur Flere Diverse økninger Sum endringer i basis Tiltak for å bedre den økonomiske handlefriheten (endringer sammenlignet med budsjett tertial) Tjen nr Rådmann og stab Reduserte utgifter politikere Red. konsulentbruk alle seksjoner Redusert IT alle seksjoner Redusert stilling Servicesenter Stilling innarbeidet i VAR-regnskap Reduserte velferdsmidler Tilbakeført midler konsulent Reduserte utgifter IKT Sum red. utgifter/økte innt

18 Nye driftstiltak (endringer sammenlignet med budsjett tertial) Tjen nr IKA arkivsenter HMS opplæring Økt overføring kirken Sum nye driftstiltak Investeringer Tjen nr Rådmann og stab Ref Fornye sentralt IT-utstyr IT-plan Nytt sak/arkiv Gjennomføring av bredbåndsstrategi IT-plan Kabling rådhuset IT-plan Flere Nødvendig fornyelse av eksisterende fagsys. IT-plan Digitalisering av pleie- og omsorgssektoren IT-plan Aggregat nødstrøm ROS-analyse Tineapparat kirken Arkivlokaler rådhuset Organisere og utstyre krisestaben 150 Sum nye investeringer Se kommentarer til hvert prosjekt under kap. 7 Budsjettkommentarer Toppledelse og stab Generelt Driftsbudsjettet innebærer en økning på 3,3 mill kr i I dette beløpet ligger det diverse endringer som fremkommer i tabellene Endringer i basisbudsjett, Tiltak for å øke den økonomiske handlefriheten og Nye driftstiltak. Større endringer kommenteres under hver tjeneste. Tjeneste 1000 Politisk styring Omfatter lønn til ordfører og varaordfører og godtgjørelse til andre folkevalgte, representasjon, kurs og overføringer til revisjon og partiene. Utgiftene til godtgjøringer er redusert som følge av færre møter og reduserte satser fra Posten til ordførers disposisjon er i budsjettet flyttet til denne tjenesten fra reserverte midler. Posten utgjør kr 100. Tjeneste 1200 Administrasjon Tjenesten omfatter rådmannens ledergruppe, organisasjonsstab, økonomi og finansstab samt godtgjøring til tillitsvalgt. Utgiftene omfatter fellesutgifter som drift IT nettverk og systemer, telefoni, personforsikringer og bedriftshelsetjeneste. Ett årsverk i Servicesenteret er i 2012 lagt inn i selvkostberegningen for VAR/ byggesak da denne arbeider hovedsakelig med tjenester tilknyttet disse områdene. Det er lagt inn kr 313 til økt eierinnskudd IKA i Som et tiltak for å bedre den økonomiske handlefriheten skal konsulentbruken og ITkostnader, samlet sett for hele kommunen, reduseres med henholdsvis kr 180 og kr

19 Tjeneste 1800 Diverse fellesutgifter Her budsjetteres det utgifter til avtalefestet pensjon (AFP), eldreråd, ungdomsråd, brukerråd for personer med nedsatt funksjonsevne og til overformynderiet. Utgifter til AFP øker med kr 750 sammenlignet med Kommunenes andel av finansiering av Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) er lagt om slik at utgiften til dette vil øke i Økning i personforsikringene er beregnet å bli K samarbeidet kan i 2012 finansieres ved bruk av oppsparte midler og overskudd i 12K. Kommunen får derfor ikke regning for dette i Tjeneste 3010 Kommuneplan Tjenesten omfatter utgifter til kommuneplanrevisjonen, tilrettelegging digitale kart, trykking, temakart m.v. Utredninger og oppstart planarbeid knyttet til arealene på Torp. Tjeneste 3250 Tilrettelegging/bistand næringslivet Omfatter kommunens deltakelse i START, stiftelsen miljøfyrtårn, vedlikehold av Blomsterkrysset, informasjon og div. arrangement (Fredagslunsjen og Næringsforum) Tjeneste 3900 Den norske kirke Tjenesten omfatter kommunens overføringer til Kirkelig fellesråd. Kirken ble tilført til sammen kr 677 i 2011 budsjettet og dette var til dekning av underskudd 2010 og merforbruk i Denne bevilgningen trekkes tilbake fra tallene (engangsbevilgning). Kirken tilføres kr 290 til dekning av husleieutgifter i nye lokaler samt utgifter til muslimske graver. For øvrig er overføringene økt med kr 100. Kirken har levert innspill til budsjett 2012 og dette ligger i saksmappen. Diverse tjenester I 2011 ble det budsjettert med utgifter til oppreisningsordningen for barnehjemsbarn (inkl sekretariat). Denne utgiften på til sammen kr 848 utgår i Det budsjetteres med 11 lærlingplasser i

20 4. Oppvekst, kunnskap og kultur Sektoren består av følgende seksjoner: Grunnskoler Barnehager Barneverntjeneste Kultur og fritid Pedagogisk- psykologisk tjeneste Sektorens hovedutfordringer i økonomiplanperioden: Tilrettelegging slik at befolkningen mellom 0 og 20 år i kommunen får en god oppvekst. Tilretteleggingen skal skje både i barnehage, skole og på fritid. Barn og unge som støter på spesielle utfordringer i livet skal få hjelp til å løse disse i barnehage og skole, ev. understøttet av pp-tjeneste eller barneverntjeneste. Seksjonene i sektoren skal utvikle gode samarbeidsmønstre og arenaer. Ansvar for opplæringen av voksne innbyggere innenfor grunnskoleområdet. Tilskynding av gode kulturelle opplevelser for hele befolkningen i kommunen. Tabellen under viser sektorens netto ramme i økonomiplanperioden (i 1000 kr) Budsjett Grunnskole Barnehage Barneverntjeneste Kultur og fritid PPT Sum sektor

Stokke kommune. Handlingsprogram 2013-2016 Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013

Stokke kommune. Handlingsprogram 2013-2016 Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Stokke kommune Handlingsprogram 2013-2016 Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Kommunestyrets vedtak 17.12.2012 Innhold 1. INNLEDNING... 6 2. ØKONOMISKE FORUTSETNINGER... 8 3. RÅDMANN OG STAB... 16 Handlingsprogram

Detaljer

Stokke kommune. Handlingsprogram 2014-2017 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Stokke kommune. Handlingsprogram 2014-2017 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Stokke kommune Handlingsprogram 2014-2017 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Kommunestyret 16.12.2013 1 2 Innhold 1. INNLEDNING... 6 2. ØKONOMISKE FORUTSETNINGER... 8 3. RÅDMANN OG STAB... 17 Handlingsprogram

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1 Kommuneøkonomi Sentrale økonomiske begreper Styringsdokumentene hvordan henger disse sammen? Arbeidet med Økonomiplan og Budsjett 2012 Noen økonomiske størrelser 1 Drift eller investering?: Sentrale begreper

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2013-2016. Budsjett 2013. Andebu kommune NOTAT - KORRIGERING AV DIVERSE TABELLER

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2013-2016. Budsjett 2013. Andebu kommune NOTAT - KORRIGERING AV DIVERSE TABELLER Rådmannens forslag til Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Andebu kommune NOTAT - KORRIGERING AV DIVERSE TABELLER I Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 er det feil i følgende fire tabeller: 1. Tabell

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Stokke kommune. Handlingsprogram 2016-2019 Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016

Stokke kommune. Handlingsprogram 2016-2019 Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016 Stokke kommune Handlingsprogram 2016-2019 Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016 Rådmannen 2.11.2015 1 2 Innhold 1. INNLEDNING... 6 2. ØKONOMISKE FORUTSETNINGER... 9 3. RÅDMANN OG STAB... 18 Handlingsprogram

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 1/09 DRIFTSREDUKSJONER 2/2 2/09 FINANSSTRATEGI 7/7

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 1/09 DRIFTSREDUKSJONER 2/2 2/09 FINANSSTRATEGI 7/7 STOKKE KOMMUNE FORMANNSKAP ETTERSENDTE SAKER Møtested: Kommunestyresalen Dato: 28.01.2009 Tidspunkt: 0900 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33295019, el. E-post: mette.gravdal@stokke.kommune Varamedlemmer

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Utvidet formannskap 23.09.2015 23.09.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Vedtak KST 07.09.2015 Framskrevet og konsekvensjustert budsjett Investeringsnivået

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Politiske prioriteringer Politiske prioriteringer - DRIFT UTGIFTER INNTEKTER 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 11/1616-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2011 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Handlingsprogram. Med budsjett og økonomiplan

Handlingsprogram. Med budsjett og økonomiplan Handlingsprogram Med budsjett og økonomiplan 2018-2021 Aller først: Handlingsprogrammet er framtidsrettet Summer av 2000 Summer av 2001 Summer av 2002 Summer av 2003 Summer av 2004 Summer av 2005 Summer

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

Stokke kommune. Handlingsprogram 2011-2014 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 13.12.2010

Stokke kommune. Handlingsprogram 2011-2014 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 13.12.2010 Stokke kommune Handlingsprogram 2011-2014 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011 Kommunestyrets vedtak 13.12.2010 Innhold 1. INNLEDNING 3 2. ØKONOMISKE FORUTSETNINGER 6 3. TOPPLEDELSE OG STAB 14 4. GRUNNSKOLE

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Stokke kommune. Handlingsprogram 2015-2018 Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015

Stokke kommune. Handlingsprogram 2015-2018 Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Stokke kommune Handlingsprogram 2015-2018 Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Rådmannen 3.11.2014 1 2 Innhold 1. INNLEDNING... 6 2. ØKONOMISKE FORUTSETNINGER... 8 3. RÅDMANN OG STAB... 17 Handlingsprogram

Detaljer

TERTIALRAPPORT 2005 # 1 OPPVEKST- OG KULTURSEKTOREN

TERTIALRAPPORT 2005 # 1 OPPVEKST- OG KULTURSEKTOREN TERTIALRAPPORT 2005 # 1 OPPVEKST- OG KULTURSEKTOREN Rammeområde: Oppvekst og kultur Sektoradministrasjon, barnehager, skoler, fritidsklubber, idrett og kultur. 1.2--- TOTALT Utgift 19 229 18 871 20 278

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Arkivsaksnr.: 14/1520-6 Arkivnr.: 145 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Hjemmel: Rådmannens innstilling: Rådet

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018 RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 44236 44236 44236 44236 44236 Adm. endring: Klar ferdig gå prosjektet - bidrar

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Økonomisjef Toril V. Sakshaug Rådmann Trude Andresen 1.11.17 Endring rundt oss = vi må endre oss Øvre Eiker har besluttet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 17/3025 ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL FRA UNDERVISNINGSETATEN 2017

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 17/3025 ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL FRA UNDERVISNINGSETATEN 2017 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 17/3025 ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL FRA UNDERVISNINGSETATEN 2017 Rådmannens innstilling Det foreslås følgende budsjettendringer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak:

SAKSFRAMLEGG. Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Baksjøberg Arkiv: 150 &14 Arkivsaksnr.: 17/1924-1 Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak: Utvalg for kultur og oppvekst tar oppveksttjenestens

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Kultur- og fritidsutvalget

Detaljer

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte sak 118/16. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte sak 118/16. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 16/4595 151 SADM/ØKO/GØ 03.01.2017 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 09.12.2016 sak 118/16. Følgende

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2016 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2015 2015 forbr% 10 Grunnskole 236 674 231 986 4 688 286 156 82,7 % 2 996

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret:

Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret: Budsjett 2017. Økonomiplan 2017-2020 Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Skattevedtak 2017 1.1. For eiendomsskatteåret 2017 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk jf. eigedomsskattelova

Detaljer

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Flesberg kommune, 6. novemer 2014 Plansystemet Befolkningsutvikling 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Endring Endring 1.7.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/297-12 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/16 29.11.2016 Halsa kommunestyre 15.12.2016 Halsa kommunes

Detaljer

~~rilcsen økonomisjef . ~"', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,-

~~rilcsen økonomisjef . ~', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- o 2012: o 2013: o 2014: o 2015: kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- Det er kun i 2013 vi må redusere avdragsinnbetalingen for å komme i balanse. Reduksjonen er på kr. 140 900,-.

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Kommunestyremøte 26.10.2015 26.10.2015 1 Prosess Gjennomføring og agenda Hovedutfordringer og strategier Statsbudsjettet TEMAER: Forutsetninger og konsekvenser

Detaljer

Handlingsprogram Rådmannens forslag

Handlingsprogram Rådmannens forslag Handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag 1 Våre utfordringer Utfordringer Vekst i antall eldre Behov for et grønt skifte Ulikheter i levekår Sosiale utfordringer Samferdselssituasjonen Kommunereformen

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2012 Behandling Av 13 representanter var 13 til stede. Forslag fra SP: Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Tilleggsforslag fra SP Tall: antall tusen kroner Versjon

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 19.11.2009 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2009 95/09 Kommunestyret 15.12.2009

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 12/1880-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2012 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

SAKSPROTOKOLL. Behandling: Laila Irene Johansen (Ap) fremmet følgende fellesforslag på vegne av Ap, H og SV:

SAKSPROTOKOLL. Behandling: Laila Irene Johansen (Ap) fremmet følgende fellesforslag på vegne av Ap, H og SV: KONGSBERG KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtedato: 05.12.2012 Sak: 126/12 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 12/7358 Tittel: SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT OG HANDLINGSPROGRAM 2013-2016

Detaljer

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14.

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14. Del 1: Økonomisk resultat (Årsmeldingens obligatoriske del) Etter Forskrift om årsregnskap og årsberetning og kommunal regnskapsstandard skal rådmannen redegjøre for økonomisk stilling og avvik mellom

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2.tertial Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås,

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2.tertial Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås, Ås kommune Budsjettreguleringer 2.tertial Saksbehandler: Charlotte Barbulla Saksnr.: 14/02561-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for helse og sosial Hovedutvalg for oppvekst og kultur Hovedutvalg

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0 Arkivsaksnr.: 15/137-4 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stein Gaute Endal Arkiv: 146 Arkivsaksnr.: 17/2298 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 Rådmannens innstilling 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5656-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 3-2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2015/7912-1 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Budsjettjusteringer drift per 2.tertial 2016

Budsjettjusteringer drift per 2.tertial 2016 Arkivsaksnr.: 16/1980 Lnr.: 17884/16 Ark.: Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken Resultatrapportering og budsjettjusteringer per 2 tertial 2016 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret Kvinesdal kommune Budsjett 2012. Oppdatert økonomiplan 20122015. Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 150 2011/1002 12469/2011 Ove Ege Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet 16.11.2011

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2016 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2015 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2015 forbr% 10 Grunnskole 206 770 203 685 3 085 285 892 72,3 % 2 144

Detaljer

SAKSFRAMLEGG REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. TERTIAL OPPVEKST OG KULTUR

SAKSFRAMLEGG REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. TERTIAL OPPVEKST OG KULTUR SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Susanne Taalesen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1089 REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. TERTIAL 2016 - OPPVEKST OG KULTUR Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtat Arkiv: 150 Arkivsak: 15/5138-6 Titel: SP - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

Rådmannens budsjettframlegg. Formannskapsmøtet

Rådmannens budsjettframlegg. Formannskapsmøtet Rådmannens budsjettframlegg Formannskapsmøtet 26.10.17 Fra Statsbudsjettet 2018 Skatteanslaget for 2017 økes med nærmere 4 mrd kr for kommunesektoren. Dette har for øvrig Klæbu kommune forskuttert ved

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Lønn- og regnskapsavdelingen Saksmappe: 2016/6655-5 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 med eiendomsskattevedtak 2017 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/2144-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2017 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer