Stokke kommune. Handlingsprogram Økonomiplan Budsjett 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stokke kommune. Handlingsprogram 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012"

Transkript

1 Stokke kommune Handlingsprogram Økonomiplan Budsjett 2012 Kommunestyrets vedtak

2 2

3 Innhold 1. INNLEDNING 5 2. ØKONOMISKE FORUTSETNINGER 7 3. RÅDMANN OG STAB 13 4 OPPVEKST, KUNNSKAP OG KULTUR GRUNNSKOLE BARNEHAGE BARNEVERNTJENESTE KULTUR OG FRITID PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE HELSE, VELFERD OG OMSORG HELSE- OG SOSIALMEDISIN NAV PLEIE, OMSORG OG REHABILITERING TILTAK FUNKSJONSHEMMEDE ENGVEIEN-SENTERET PLAN OG MILJØ AREALPLAN OG BYGGESAK KOMMUNALTEKNIKK EIENDOM ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT - SAMLET 84 3

4 HOVEDOVERSIKT INVESTERINGER KOMMENTARER TIL INVESTERINGER PRISER FOR KOMMUNALE TJENESTER ØKONOMISKE OVERSIKTER ( 12) KOMMUNESTYRETSVEDTAK 94 4

5 1. Innledning Handlingsprogrammet utarbeides i henhold til Plan- og bygningsloven. I planloven (2008) pålegges kommunen å utarbeide en Handlingsdel hvor økonomiplanen kan inngå ( 11-1 til 11-4). Denne nye handlingsdelen erstatter det tidligere kravet om handlingsprogram. settinger oppført under 2012 i handlingsprogrammet er utgangspunktet for årsrapportens rapportering på måloppnåelsen. Økonomiplanen utarbeides i henhold kommunelovens 44 og gir en økonomisk oversikt over sannsynlige inntekter, utgifter og nye drifts- og investeringsoppgaver den kommende 4- årsperioden. Årsbudsjettet utarbeides i henhold til kommunelovens 45. Det første året i økonomiplanperioden utgjør årsbudsjettet. Handlingsprogrammet, økonomiplanen og årsbudsjettet er tre integrerte planer for kommunens virksomhet den kommende 4-årsperioden. Budsjett for 2012 og handlingsprogram og økonomiplan er i balanse. Stokke kommune har for 2012 fått en økning i inntekt fra skatt og ramme på 24,6 mill kr sammenlignet med Midler tilført som følge av samhandlingsreformen utgjør i tillegg 13,4 mill kr. Økte utgifter til lønn utgjør 7 mill kr mer i 2012 enn i Nye lovpålagte oppgaver og behov for styrking av brukerrettede tiltak utgjør alene ca 21,3 mill kr (inkl samhandlingsreformen). Det er foretatt driftsreduksjoner med til sammen kr 6,6 mill kr. Handlingsrommet er også i 2012 begrenset, kun 1 mill er avsatt til uforutsatte utgifter. Dette beløpet er altfor lavt, da det i løpet av et budsjettår erfaringsvis oppstår behov for budsjettendringer. Utgifter til pensjon øker vesentlig i økonomiplanperioden. For å dekke noen av disse utgiftene trekkes det ut midler fra kommunens premiefond i Stokke kommunale pensjonskasse tilsvarende 13 mill kr i økonomiplanperioden. Premiefondet i Stokke kommunale pensjonskasse er kommunens midler og kan derfor disponeres til pensjonsutgifter i kommunens budsjett. Det er i økonomiplanperioden lagt inn store investeringer innenfor vann, avløp og gang/sykkelvei. Videre er det bla lagt inn planlegging av ny Stokke ungdomskole og planlegging av ny skole i Arnadal, samt utbygging av en barnehage. Det er innarbeidet investeringer innenfor pleie og omsorg for å møte nåværende og fremtidige behov. Utgifter til gang og sykkelvei Dalen Arnadal er også innarbeidet i investeringsbudsjettet. Utgifter til bygging av nye skoler og nytt sykehjem/ bemannede omsorgsboliger må utsettes til økonomien tillater økte driftsutgifter. Generelt vil en investering på 1 mill kr øke driftsutgiftene med ca kr. Alle investeringsprosjekter utredes før disse iverksettes. Det fremmes egne saker på investeringsprosjekter før disse igangsettes, slik at evt avvik mellom budsjetterte avsetningsanslag og kostnadsberegning kan hensyn tas. Det er avsatt 3 mill kr til Stokke ungdomskole fra regnskapsoverskuddet i Pengene kan benyttes til planlegging av ny skole, og er derfor lagt inn som del av finansiering av utgifter i Det er også satt av 8 mill kr til skolefinansiering i I tillegg til dette er det satt av 1 mill kr fra drift til fond for finansiering av ny skole. Finansieringen er fremdeles et problem, og det er derfor ikke foreslått igangsetting av prosjektet foreløpig. 5

6 Hovedtrekk i økonomiplanperioden og budsjett Det er ikke avsatt midler til inflasjonsjustering av plasserte midler. All avkastning disponeres i driftsbudsjettet. Kommunen har fremdeles en anstrengt økonomi, og det er ikke rom for vesentlig økt aktivitet eller tjenesteproduksjon. Kommunen oppfyller likevel sine lovpålagte oppgaver. Det forutsettes at kommunen tar ut til sammen 13 mill kr fra premiefondet i Stokke Kommunale pensjonskasse i perioden. Det er innarbeidet driftsreduksjoner på ca 6,3 mill kr i Flere viktige tiltak er satt under strek i perioden. Dette vil si tiltak som er ønsket, men mangler finansiering og derfor ikke kan foreslås. Disse tiltakene er merket med grå felter i budsjettet. Det er funnet rom for noen nye tiltak, men disse er stort sett knyttet til lovpålagte oppgaver som følger av at behovet for tjenester øker når befolkningsstrukturen endres Investeringene har en lånegrad på 67 % i budsjett 2012 og 75 % totalt i økonomiplanperioden. Utgifter til renter og avdrag er økt med 1 mill kr i 2012, men øker med ca 14,6 mill fra 2012 til Det er avsatt 1 mill kr til uforutsatte utgifter. Samtlige iverksatte driftsreduksjoner videreføres. Det er kun pliktig avsetning av momskompensasjon (60 %) som avsettes til finansiering av investeringer. Handlingsprogrammet viser hvilke hovedaktiviteter som er planlagt gjennomført i perioden Tiltakene gjennomføres enten innenfor en seksjons basisbudsjett, ved tilføring av nye midler i budsjett og økonomiplan eller ved at aktiviteten er finansiert i et tidligere budsjettår. Handlingsprogrammet viser også noen prioriterte tiltak (i grått), som ikke lot seg finansiere i denne økonomiplanen. settingene i handlingsprogrammets første år (2012) danner grunnlaget for årsrapporten for I 2012 er blant annet følgende aktiviteter planlagt: Samhandlingsreformen innføres Flere bemannede leiligheter, avlastnings- og dagsenterplasser Tiltak funksjonshemmede Økt grunnbemanning pleie og omsorg Utvidelse av en barnehager Bygging av nye sykehjemsplasser og omsorgsboliger Økt bemanning barnevern Innføring valgfag 8.trinn Planlegging av ny ungdomskole Digitalisering pleie og omsorg Økt satsing på etterutdanning av lærere og lærebøker i skolene Sommeråpen barnehage Økt bemanning eiendom Økte satser sosialhjelp Stokke kommunestyre

7 2. Økonomiske forutsetninger Frie inntekter (skatt og rammetilskudd) Statsbudsjettets vekstanslag ligger til grunn for budsjettet i Kommunens beregning av skatt og rammetilskudd er basert på en prognosemodell fra KS og vurderinger utifra befolkningsutvikling og skatteinntekter for kommunen. Selv om kommunen fremdeles vokser sterkt bortfaller veksttilskuddet i rammetilskuddet for Deflatoren for 2012 er i statsbudsjettet anslått til å bli 3,25 %. Forventet årslønnsvekst er i 2012 på 4 %. Rammetilskuddet tildeles etter offentlig statistikk der andelen av innbyggere i forskjellige aldersgrupper veier tyngst. Kriterier i inntektssystemet er bl.a. andelen skilte og separerte, arbeidsledige, dødelighet, aleneboende over 67 år, andel fremmedkulturelle, reisetider og andel spredt bosetning. I opplegget for 2012 er det innarbeidet nye utgiftskriterier for å fange opp kommunens utgifter ifm samhandlingsreformen. For 2012 medfører denne reformen isolert en økning på 13,4 mill kr i rammetilskudd. I 2012 er skatteutjevningen økt til 60 % Tabellen under viser utviklingen i skatteinntekter og de største statstilskuddene i faste priser: Skatteinntekter Rammetilskudd inkl skjønn * Rammetilskudd samhandlingsref Refusjon ressurskrevende tjenester Refusjon for mva kompensasjon ** Kompensasjon renter/ avdrag Vertskommunetilskudd (samlet) Sum skatt og tilskudd Budsjett 2011 pr 1.tertial * Fra 2012 er utgifter til samhandlingsreformen innlemmet i rammetilskuddet ** Pliktig overføring til investeringer: 2012: 60%, 2013: 80 %, : 100 % Andre inntekter Alle inntekter som ikke reguleres i særsaker eller følger sentrale justeringssatser er økt med forventet deflator som er på 3,25 i For de andre årene i økonomiplanperioden er størrelsene vist i faste 2012-priser. I kap 8 i dette dokumentet følger en oversikt over satser og priser. 7

8 Utgifter til lønn og pensjon Lønnsveksten for 2012 er tillagt lønnsreserven og beregnet til 3,8 % og med virkning fra Helårsvirkning av lønnsoppgjøret (sentralt) i 2011 er innarbeidet i seksjonenes rammer. Til sammen utgjør dette ca 16,5 mill kr. I henhold til PAI (Personaladministrativt informasjonssystem) - registeret har Stokke kommune det femte høyeste gjennomsnittlige lønnsnivå blant landets kommuner. Kommunen har derfor konkurransedyktige betingelser, også om nivået på sikt reduseres moderat. Det er ikke innarbeidet utgifter til reguleringspremie for pensjonene i Stokke kommunale pensjonskasse i budsjettet for Premiefondet i pensjonskassen er beregnet å kunne dekke dette også i 2012, og overføring vil derfor ikke være nødvendig. Premiefondet i Stokke kommunale pensjonskasse utgjorde ca 50 mill kr ved utgangen av Premiefondet er kommunens reserver i pensjonskassen og kan benyttes til å dekke pensjonsutgifter. Det vil i økonomiplanperioden bli tatt ut 13 mill kr av disse midlene for å dekke pensjonsutgifter i årene. Arbeidsgivers pensjonspremie (SKP) er i 2012 beregnet til 10,65 %. Finansavkastning Kommunens finansstrategi (vedtatt av Kommunestyret ) definerer at kommunen skal ha en strategisk posisjon med 10 % i aksjer og 90 % i rentebærende papirer. Aksjedelen utgjør norske og utenlandske fond, mens de rentebærende papirene består av norske og utenlandske aksjefonds- og pengemarkedsfond. Ved utgangen av september 2011 hadde porteføljen en bokført verdi og sammensetning slik tabellen under viser: Prosent av total portefølje Finans strategi Markedsverdi Prosent Min/max Aksjer: Norge ,5 % Utland ,5 % Sum ,0 % 8,8 % 10,00 % 5-20% Rentebærende papirer Norge ,7 % Utland ,3 % Sum ,0 % 91,2 % 90,00 % 80-95% Totalt portefølje ,0 % 100,00 % Finansstrategien er beregnet å gi en langsiktig avkastning på 6,5 %. Dette avkastningsmålet er sammensatt av langsiktig bankrente med et tillegg på 1,5 %. For budsjettering i økonomiplanperioden er det lagt til grunn en forventet avkastning på 4 % i 2012 og 4,5 6 % de øvrige årene i økonomiplanperioden. Hele avkastningen er disponert i driften alle årene i økonomiplanperioden. På grunn av den svært vanskelige økonomiske situasjonen er det ikke funnet rom for å innarbeide inflasjonsjustering av fondet i noen av årene i økonomiplanperioden. Bufferfondet er i budsjettet beregnet å være på ca 26 mill kr ved utgangen av 2012, og dette bør være tilstrekkelig til å håndtere årlige svingninger i finansavkastningen. I kommunens likviditetsbudsjett legges det opp til at deler av opptjent avkastning samt bruk av driftsfond skal tas ut av porteføljen og tilføres likviditeten når dette er nødvendig. 8

9 Tidspunktene for når dette må gjøres vil bli vurdert fortløpende gjennom året. I budsjettet er det lagt opp til at sammensetningen av aksjer og rentebærende papirer skal tilsvare en fordeling på 10 % i aksjer og 90 % i rentebærende papirer i hele økonomiplanperioden. Av plasserte midler utgjør ubundet kapitalfond kr 197,3 (inkl anleggsobligasjoner). Den resterende del av de plasserte midlene er annen likviditet. Det budsjetteres med en avkastning totalt på 9,3 mill kr i 2012 hvorav alt disponeres i driften. Det er ikke budsjettert med bruk av bufferfond i perioden. Det er i budsjettforslaget lagt inn 0,8 mill kr i forventet avkastning fra Sandefjord Lufthavn AS i 2012 og 0,05 mill kr i forventet utbytte fra Gigafib AS. Fondsmidler Tabellen under viser hvordan de frie fondsmidlene vil utvikle seg med foreslått økonomiplan: Regnskap Budsjett Bufferfond ,7 16,2 0,7 14,9 25,5 26,5 26,5 26,5 Avsetning til fond 0,1 16,2 10,6 1,0 Bruk av fond -15,5-15,6-2,0 Økonomiplanen Bufferfond ,2 0,7 14,9 25,5 26,5 26,5 26,5 26,5 Fritt kapitalfond ,5 192,5 106,8 108,0 114,9 111,9 111,9 111,9 Avsetning til fond 3,3 2,5 2,1 7,3 Bruk av fond -1,3-88,2-0,9-0,4-3,0 Kapitalfond ,5 106,8 108,0 114,9 111,9 111,9 111,9 111,9 Sum drift og kapital 208,7 107,5 122,9 140,4 138,4 138,4 138,4 138,4 *I regnskapet for 2009 er 86,5 mill kr omdefinert fra fondsmidler til anleggsmidler og fondsdelen av de likvide midlene er derfor tilsvarende redusert. Se note1 til regnskap 2009 **Budsjett 2011 forutsetter avsatt 10,6 (netto) mill kr (overskudd fra 2010) Ved utgangen av økonomiplanperioden vil bufferfondet være på ca 26 mill kr og utgjøre ca 2,5 gang årlig driftsavkastning. Det er ikke funnet rom for avsetning til inflasjonsjustering noen av årene og hele avkastningen er disponert i driften. Finansstrategien som ble vedtatt i 2010 er på dette punktet dermed ikke innarbeidet i økonomiplanen. Driftsreduksjoner i Det har vært nødvendig å iverksette ytterligere driftsreduksjoner for å tilpasse driften til de økonomiske rammene i de siste års budsjetter. Tabellen under viser driftsreduksjoner i fordelt på seksjoner. 9

10 Virksomhet Rådmann og stab Skoler Barnehager Barnevern Kultur PPT Helse og sosialmedisin NAV Pleie, omsorg og rehabilitering Tiltak for funksjonshemmede Engveien Areal og byggesak Kommunalteknikk Eiendom Sum driftsreduksjoner For å kunne vedta et realistisk budsjett og en økonomiplan i balanse har det vært nødvendig å vurdere alle tiltak og inntektsmuligheter i tillegg til de driftsreduksjoner som ble vedtatt i forbindelse med budsjettet for 2011, og løpende gjennomgang av driften. Ingen av tiltakene vurderes som dramatiske, og det er ingen oppsigelser knyttet til disse. De største driftsreduksjonene i 2012 er (tilfeldig rekkefølge): Redusert lederressurs voksenopplæring Økt anslag sykerefusjon/ vakanser - barnehager Økt anslag sykerefusjon / vakanser skoler Reduserte plasser i private barnehager Reduserte utgifter til sakkyndig bistand innenfor barnevern Diverse reduksjoner innenfor kulturseksjonen Redusert bemanning innen helsestasjon Redusert bemanning Prestegårdstunet Færre plasser i kvalifiseringsprogrammet (NAV) Diverse reduksjoner innenfor Tiltak funksjonshemmede Redusert konsulentbruk oppmåling (Arealplan) Reduserte utgifter IKT (lisenser) Driftsresultat Tabellen under viser hvor mye kommunens netto driftsresultat utgjør i prosent av totale driftsinntekter. Teknisk beregningsutvalg (TBU) anbefaler at resultatet bør utgjøre minst 3 % for å oppfylle målet om god og stabil kommuneøkonomi. Regnskap Budsjett * Økonomiplan - budsjett Netto driftsresultat** Driftsinntekter Resultat i % av driftsinntekter 4,59 % 4,35 % -0,86 % 0,15 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % * budsjett 2011 er opprinnelig budsjettvedtak ** Netto driftsresultat korrigert for pliktig avsetning til investeringsbudsjettet. 10

11 Regnskapene for 2009 og 2010 viste et svært godt regnskapsmessig resultat. Overskuddet for disse to årene er i all hovedsak benyttet til å dekke underskudd fra tidligere regnskapsår (2008) og satt av til bufferfond. Netto driftsresultat i økonomiplanperioden er korrigert for pliktig avsetning til investeringer (mva komp investeringer) da disse ikke kan disponeres til drift. Som oversikten viser er det ikke tilstrekkelig resultatgrad i økonomiplanen. Dersom målet på 3 % skulle vært oppnådd måtte driftsutgiftene samlet reduseres med ca 20 mill kr. Investeringer Det er budsjettert med investeringer på til sammen 69,8 mill kr i En del prosjekt som er planlagt utført i 2011 vil bli forskjøvet til Nøyaktig hvor store beløp som overføres avhenger av fremdriften de siste månedene av Denne forskyvningen er forsøkt hensyn tatt ved beregning av vann- og avløpsavgiftene for 2012, og ved beregning av mva kompensasjon og finansutgifter. Nedenfor følger en oversikt over de største prosjektene hvor det vil bli overført midler til 2012 budsjettet: Antatt beløp som overføres Prosjekt til 2012 Prosjekt nye adm. løsninger IT plan - fornye sak/arkiv 900 Oppgradering vann Prestegårdsskogen Avløpssanering Prestegårdsskogen Avløpssanering Bogen Boliger i hht. boligplan Vårnes renseanlegg oppgradering Sum I tillegg til dette er det en rekke mindre prosjekter hvor finansieringen i 2011-budsjettet overføres til Endelig oversikt over hvor mye dette totalt sett vil utgjøre foreligger først når regnskapet for 2011 er ferdig. For å redusere kommunens utgifter til renter og avdrag i økonomiplanperioden er investeringsbudsjettet lagt på et minimumsnivå i hele perioden. Investeringer og drift av nye barnehager for å tilfredsstille kravet til antall plasser er innarbeidet i budsjett/ økonomiplan. De største investeringene i innenfor ordinær sektor (ikke avgiftsfinansiert): Utvide Ekely barnehage Bygge nytt og slå sammen Pikås/Laholm Bygge 5 sykehjemsplasser og 4 omsorgsboliger Oppgradering Vear skole i hht tilsynsrapport Gang- og sykkelvei Dalen-Gravdal Renovering/planlegging Stokke ungdomsskole Diverse tiltak rådhuset Innenfor avgiftsfinansierte områder er de største investeringene i : Hovedvannledning sentrum øst Ny pumpeledning og pumpestasjon Melsomvik Avløpsledning Dalen Fossnes Investeringer som er selvfinansierende (investeringer innenfor VAR-områdene) skal gjøres til selvkost også når det gjelder renter og avdrag, slik at disse ikke skal belaste driften med økte finanskostnader. Investeringene er kommentert i kap 7. 11

12 Utvikling lånegjeld Tabellen under viser utvikling i kommunens totale gjeld (inkl lån til videre utlån) i perioden : Total lånegjeld pr 1.1 * Avdrag Låneopptak Total lånegjeld pr Gjeld pr innbygger pr 1.1 ** * Inkluderer lån til videre utlån og ubrukte lånemidler ** Fremskrevet folketallsvekst (2 % pr år) Lån til videre utlån (startlån) utgjør ca 23,4 mill kr ved inngangen til Utviklingen i denne delen av låneporteføljen vil avhenge av antall lånesøknader og innvilget beløp i perioden. Disse lånene er inkludert i oversikten over. Investeringene lånefinansieres i stor grad i alle årene Mva kompensasjonen som skal benyttes til finansiering av investeringer utgjør totalt 20,5 mill kr i perioden I 2014 og 2015 benyttes 100 % av mva kompensasjon til finansiering av investeringer, og dette bidrar til at lånegraden reduseres sammenlignet med tidligere budsjettår. Lånefinansieringsgraden utgjør 68 % i 2012 og ca 75 % for økonomiplanperioden samlet. For å unngå at driften belastes ytterligere med økte finanskostnader bør kommunen tilpasse en øvre investeringsramme på mill kr til ikke-selvfinansierende investeringer. Selvfinansierende investeringer er i denne sammenheng i hovedsak investeringer innenfor selvkostområdene (VAR) og investeringer i boliger til utleie. Også andre investeringer regnes som selvfinansierende dersom de medfører reduserte driftsutgifter eller økte inntekter. Det er lagt opp til et investeringsnivå som ligger over denne grensen i økonomiplanen. Investeringer innenfor barnehagesektoren og pleie og omsorgssektoren, samt gang og sykkelvei Dalen Arnadal gjør at dette målet ikke nås i perioden. Investeringene for å slå sammen Pikås og Laholm er selvfinansierende. Utvikling renter og avdrag: Størrelsen på avdragene det enkelte år skal minimum gjenspeile den gjenværende avskrivningstid på kommunens anleggsmidler. Av kommunens totale låneportefølje er 61 % av lånene på flytende rente og 39 % på fastrenteavtaler (inkl rentebytteavtaler). Nytt investeringslån for 2012 er kalkulert til en rente på ca 3 % i 2012 og deretter 3,5 4,5 % resten av perioden. Lånet vil bli etablert på det tidspunktet som er mest gunstig ifht renteutsiktene i markedet. Den likviditetsmessige situasjonen og fremdriften på investeringer vil bestemme hvor stor andel av lånet som opptas og tidspunktene for utbetaling av dette. Styringsrenten er pr på 2,25 % og snittrenten på kommunens lån er på ca 3 % (inkl fastrentelån). Avsetning til uforutsette utgifter Det er satt av 1 mill kr til uforutsette utgifter i Det er ikke avsatt midler til uforutsatt i årene

13 3. Rådmann og stab Handlingsprogram - Rådmann og stab Sykefravær og HMS Sykefraværet skal reduseres fra 7,8% i 2010 til 6,0 % i 2015 (7,69 % 1. halvår 2011) Tiltak Iverksette IA-prosjekt- 6,5 % 6,3 % 6,2 % 6,0 1 Videreføre igangsatte tiltak ihht. IA-handlingsplan Drift Basis Basis Basis Basis 2 Videreføre Arbeidslivets kulturseilas 3 40 timers kurs HMS 4 Drift Basis Basis Basis Basis Kurs for verneombud og AMU Kurs for verneombud og AMU Drift Rekruttere IA/HMS rådgiver til 1 årsverk 1 årsverk 1 årsverk 1 årsverk å lede IA-prosjekt Drift * * * Forutsetter delvis selvfinansierende fra 2013 og fullt selvfinansierende fra årsverk fra Personal og arbeidsgiverfunksjonen En personalfunksjon som støtter opp under kommunens mål. Vi har god evne til å beholde og utvikle medarbeidere, og god konkurranseevne i arbeidsmarkedet. Tiltak Evaluere organisasjonsendring 1. 2 Utvikle en helhetlig og framtidsrettet arbeidsgiverpolitikk med fokus på strategisk HR Planlegge å styre fremtidig kompetansebehov * Flink med folk i første rekke Revidere styringsdokumenter Utforme mål for kommunen som arbeidsgiver i styringsdokumentene Drift Basis Basis Utvikle og innføre system for kartlegging Drift Grå tabellruter betyr at tiltaket er utenfor budsjettet/økonomiplanen. av kompetanse Vedta strategisk kompetansestyringsplan i pleie, omsorg og rehabilitering (FFFR) * Basis Utforme overordnet strategisk kompetanseplan 13

14 IT Videreutvikling av IT-løsninger Tiltak Fornye Fornye Fornye sentralt ITutstyr sentralt ITutstyr sentralt ITutstyr Drift Basis Basis Basis Utskifting og oppgradering av felles, administrative ITsystemer. Digitalisering pleie og omsorgs-sektoren Utskifting og oppgradering av fagsystemer m.m. Invest Gj.føring av bredbåndsstrategi Gj.føring av bredbåndsstrategi Gj.føring av bredbåndsstrategi Gj.føring av bredbåndsstrategi Drift Basis Basis Basis Basis Invest Kabling Kabling rådhus rådhus Drift 0 0 Invest Nødvendig Nødvendig Nødvendig fornyelse av fornyelse av fornyelse av eksisterende eksisterende eksisterende fagsystem fagsystem fagsystem Nødvendig fornyelse av eksisterende fagsystem Invest 250* 150* 150* 150* Innføre helsenett og min 6 håndholdte terminaler 8 håndholdte terminaler Etabl flere arbeidsstasj. Invest 100* 100* Utvide turnusprogram Invest 150 * Driftsutgifter innarbeidet i de respektive seksjoners budsjett. Utvide turnusprogram Utvide turnusprogram Utvide turnusprogram Drift Invest 450 Innføre internkontroll system/kvalit ets- og avvikssystem Innføre internkontroll system/kvalit ets- og avvikssystem Innføre internkontroll system/kvalit ets- og avvikssystem Innføre internkontroll system/kvalit ets- og avvikssystem Drift Invest 320 Fiber til Vearhallen Drift Arkiv og service Etablere felles postmottak for kommunen. Effektivisere saksbehandlingen og bedre tilbud/ tilgjengelighet for innbyggere og næringsliv Tiltak

15 Skifte sak/arkivsystem Arkivsenter Østafjells (IKA Kongsberg) økt eiertilskudd for 2013 Nødvendig oppdatering/opplæring og deltakelse i brukernettverk Utstyr og lokaler (HMS) - Støydemping Utbedring arkivlokaler iht. byggefaglig rapport * Investering finansiert i tidligere budsjett Drift Basis Invest 250 * Drift 313 Invest Drift 60 Invest Drift Invest 30 Drift Invest 200 Overordnet planlegging Sørge for at kommunen har langsiktige utviklingsperspektiver Tiltak Utarbeide planstrategi 2. Torp kommunedelplan 3. Innløsning av grunn som følge av kommuneplanen (flere) Oppstart Vedtak Drift Basis Basis Basis Oppstart plan Vedtak plan Drift Basis Basis Inv Kriseberedskap Kommune skal ha en tilfredsstillende kriseberedskap iht ny sivilberedskapslov og ny forskrift (2011) Tiltak (fra ROS-analysen 2011) Anskaffe ITsystem SMS-varsling til innbyggere i 1 krisesituasjoner Organisere og utstyre krisestaben Drift 1) PC (m/cim) Reserveløsning telefoner Krisesider web 10 stk håndsett nytt nødnett Drift Inv 150 Beredskapsplanlegging og 0,5 årsverk ROS analyser Drift Sikre strømforsyning til Aggregat krisestaben, IT-utstyret og nødstrøm lading el.biler. Inv. 500 Flomvern Melsomvik Forprosjekt Inv

16 Kirken Overføring til Kirkelig fellesråd Tiltak Bemanning av kirkegården 50 % stilling (drift) Drift Ny traktor (investering) Inv Ny gressklipper (investering) Inv Ungdomsarbeider 0,5 årsverk (drift) Inv Parkeringsplass Stokke kirke (investering) Inv Nytt HC-toalett i nytt menighetshus i Stokke (drift) Drift Utvidelse Stokke krk.gård - forprosjekt Inv Utvidelse av Vear arbeidskirke Inv 1000 Tabellens punkter er i tråd med fellesrådets prioriteringer. Kirken (andre tiltak): Tiltak Økt husleie flytting kirkekontoret Drift Strømkostnader nye lokaler kirkekontoret Drift Regnskapsføring Drift Muslimske graver Drift Tineapparat/elektrisitet Drift Tilstandsrapport for kirkebyggene Drift 100 Plan for elektrisk utbedring kirkebyggene Drift 100 Økt overføring Drift

17 Økonomiplan og budsjett Rådmann og stab Utvikling i utgifter og inntekter for virksomheten: Rådmann og stab (i 1000 kr) Regnskap 2010 Budsjett 2011* Økonomiplan Budsjett Utgifter Inntekter Netto utgift * Budsjett 1.tertial 2011 Endringer i basisbudsjett (endringer sammenlignet med budsjett tertial) Tjen nr Flere Helårseffekt av sentralt lønnsoppgjør Flere Tilbakeføring engangsutg (1.tertial) Oppreisningsordning barnehjemsb Økte utgifter forsikring Utgifter Norsk Pasientskade Økt overføring kirken Utgifter til valg Bortfall 12K kontingent -131 Flere Økte utgifter AFP Sluttpakke utløper Overføring servicesenter fra kultur Flere Diverse økninger Sum endringer i basis Tiltak for å bedre den økonomiske handlefriheten (endringer sammenlignet med budsjett tertial) Tjen nr Rådmann og stab Reduserte utgifter politikere Red. konsulentbruk alle seksjoner Redusert IT alle seksjoner Redusert stilling Servicesenter Stilling innarbeidet i VAR-regnskap Reduserte velferdsmidler Tilbakeført midler konsulent Reduserte utgifter IKT Sum red. utgifter/økte innt

18 Nye driftstiltak (endringer sammenlignet med budsjett tertial) Tjen nr IKA arkivsenter HMS opplæring Økt overføring kirken Sum nye driftstiltak Investeringer Tjen nr Rådmann og stab Ref Fornye sentralt IT-utstyr IT-plan Nytt sak/arkiv Gjennomføring av bredbåndsstrategi IT-plan Kabling rådhuset IT-plan Flere Nødvendig fornyelse av eksisterende fagsys. IT-plan Digitalisering av pleie- og omsorgssektoren IT-plan Aggregat nødstrøm ROS-analyse Tineapparat kirken Arkivlokaler rådhuset Organisere og utstyre krisestaben 150 Sum nye investeringer Se kommentarer til hvert prosjekt under kap. 7 Budsjettkommentarer Toppledelse og stab Generelt Driftsbudsjettet innebærer en økning på 3,3 mill kr i I dette beløpet ligger det diverse endringer som fremkommer i tabellene Endringer i basisbudsjett, Tiltak for å øke den økonomiske handlefriheten og Nye driftstiltak. Større endringer kommenteres under hver tjeneste. Tjeneste 1000 Politisk styring Omfatter lønn til ordfører og varaordfører og godtgjørelse til andre folkevalgte, representasjon, kurs og overføringer til revisjon og partiene. Utgiftene til godtgjøringer er redusert som følge av færre møter og reduserte satser fra Posten til ordførers disposisjon er i budsjettet flyttet til denne tjenesten fra reserverte midler. Posten utgjør kr 100. Tjeneste 1200 Administrasjon Tjenesten omfatter rådmannens ledergruppe, organisasjonsstab, økonomi og finansstab samt godtgjøring til tillitsvalgt. Utgiftene omfatter fellesutgifter som drift IT nettverk og systemer, telefoni, personforsikringer og bedriftshelsetjeneste. Ett årsverk i Servicesenteret er i 2012 lagt inn i selvkostberegningen for VAR/ byggesak da denne arbeider hovedsakelig med tjenester tilknyttet disse områdene. Det er lagt inn kr 313 til økt eierinnskudd IKA i Som et tiltak for å bedre den økonomiske handlefriheten skal konsulentbruken og ITkostnader, samlet sett for hele kommunen, reduseres med henholdsvis kr 180 og kr

19 Tjeneste 1800 Diverse fellesutgifter Her budsjetteres det utgifter til avtalefestet pensjon (AFP), eldreråd, ungdomsråd, brukerråd for personer med nedsatt funksjonsevne og til overformynderiet. Utgifter til AFP øker med kr 750 sammenlignet med Kommunenes andel av finansiering av Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) er lagt om slik at utgiften til dette vil øke i Økning i personforsikringene er beregnet å bli K samarbeidet kan i 2012 finansieres ved bruk av oppsparte midler og overskudd i 12K. Kommunen får derfor ikke regning for dette i Tjeneste 3010 Kommuneplan Tjenesten omfatter utgifter til kommuneplanrevisjonen, tilrettelegging digitale kart, trykking, temakart m.v. Utredninger og oppstart planarbeid knyttet til arealene på Torp. Tjeneste 3250 Tilrettelegging/bistand næringslivet Omfatter kommunens deltakelse i START, stiftelsen miljøfyrtårn, vedlikehold av Blomsterkrysset, informasjon og div. arrangement (Fredagslunsjen og Næringsforum) Tjeneste 3900 Den norske kirke Tjenesten omfatter kommunens overføringer til Kirkelig fellesråd. Kirken ble tilført til sammen kr 677 i 2011 budsjettet og dette var til dekning av underskudd 2010 og merforbruk i Denne bevilgningen trekkes tilbake fra tallene (engangsbevilgning). Kirken tilføres kr 290 til dekning av husleieutgifter i nye lokaler samt utgifter til muslimske graver. For øvrig er overføringene økt med kr 100. Kirken har levert innspill til budsjett 2012 og dette ligger i saksmappen. Diverse tjenester I 2011 ble det budsjettert med utgifter til oppreisningsordningen for barnehjemsbarn (inkl sekretariat). Denne utgiften på til sammen kr 848 utgår i Det budsjetteres med 11 lærlingplasser i

20 4. Oppvekst, kunnskap og kultur Sektoren består av følgende seksjoner: Grunnskoler Barnehager Barneverntjeneste Kultur og fritid Pedagogisk- psykologisk tjeneste Sektorens hovedutfordringer i økonomiplanperioden: Tilrettelegging slik at befolkningen mellom 0 og 20 år i kommunen får en god oppvekst. Tilretteleggingen skal skje både i barnehage, skole og på fritid. Barn og unge som støter på spesielle utfordringer i livet skal få hjelp til å løse disse i barnehage og skole, ev. understøttet av pp-tjeneste eller barneverntjeneste. Seksjonene i sektoren skal utvikle gode samarbeidsmønstre og arenaer. Ansvar for opplæringen av voksne innbyggere innenfor grunnskoleområdet. Tilskynding av gode kulturelle opplevelser for hele befolkningen i kommunen. Tabellen under viser sektorens netto ramme i økonomiplanperioden (i 1000 kr) Budsjett Grunnskole Barnehage Barneverntjeneste Kultur og fritid PPT Sum sektor

Stokke kommune. Handlingsprogram 2011-2014 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 13.12.2010

Stokke kommune. Handlingsprogram 2011-2014 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 13.12.2010 Stokke kommune Handlingsprogram 2011-2014 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011 Kommunestyrets vedtak 13.12.2010 Innhold 1. INNLEDNING 3 2. ØKONOMISKE FORUTSETNINGER 6 3. TOPPLEDELSE OG STAB 14 4. GRUNNSKOLE

Detaljer

Stokke kommune. Årsrapport 2013. Rådmannen 2014

Stokke kommune. Årsrapport 2013. Rådmannen 2014 Stokke kommune Årsrapport 2013 og Årsregnskap 2013 Rådmannen 2014 1. Generelt! Om årsrapporten Årsrapport for kommunens virksomhet utarbeides i henhold til Kommunelovens 48 og reglement for Stokke formannskap.

Detaljer

Stokke kommune Årsrapport 2009 Årsregnskap 2009

Stokke kommune Årsrapport 2009 Årsregnskap 2009 Stokke kommune Årsrapport 2009 og Årsregnskap 2009 Stokke kommunestyre 14.06.2010 Stokke kommune 2 Årsrapport 2009 Innhold 1. Generelt 5 2. Toppledelse og stab 7 3. Grunnskolen 10 4. Familie og oppvekst

Detaljer

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123 Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning

Detaljer

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 Foto: Arnfinn Håverstad 1. INNHOLDSFORTEGNELSE Nr. Tema Side 1. Innholdsfortegnelse 1 2. Saksutredning 2 3. Endringer i drift 3 4. Endringer i

Detaljer

Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014

Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Vedtatt i Andebu Kommunestyret 14/12-2010 sak 74/10 2 Kap. Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag 3 2 Oppsummering -hovedtrekkene i budsjett 2011 8 økonomiplan 2011-2014.

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker.

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Måsøy kommune Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Økonomiplan 2012 2015 Årsbudsjett 2012 Side 2 av 45 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 INNLEDNING OG MÅL...

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014. Budsjett 2011

Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014. Budsjett 2011 Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011 01. nov 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 4 2 Handlingsregler... 6 3 Overføring av budsjettrammer fra 2010-2011... 7 4 Satsningsområder...

Detaljer

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Rådmannens forslag. Notodden kommune 100 år (1913-2013)

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Rådmannens forslag. Notodden kommune 100 år (1913-2013) Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Rådmannens forslag Notodden kommune 100 år (1913-2013) Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens innledning Side 1 2 Budsjett og økonomiplan 2013-2016 Side 3 3 Styringssystem

Detaljer

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011. Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011. Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10 HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011 Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10 INNHOLDSFORTEGNELSE Kommunestyrets vedtak:... 3 1. Forord... 6 2. Budsjettprosessen... 6 3. Kommunens

Detaljer

Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 2013-2016

Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 2013-2016 Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 20132016 31.10.kl 1400 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. DOKUMENTET 2. RÅDMANNENS VURDERING 3. ØKONOMISK STATUS 3.1 Konsekvensjustert hovedoversikt 3.2 Inntektene

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering KS-sak 14/64 16. desember 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak.... 9 3.1

Detaljer

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling:

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling: Frosta kommune ØKONOMIPLAN 212 215 ÅRSBUDSJETT 212 Politisk behandling: Utvalg/komité: Utvalg/Råd Formannskap Off. ettersyn Kommunestyre Saksnr. Dato 29.1113.12.211 22.11.211 29.11.211 13.12.211 ØKONOMIPLAN

Detaljer

Stange kommune tertialrapport 2 2014 1 Stange kommune tertialrapport 2 2014 2 Innledning Regnskapet for 2013 ble avsluttet med et mindreforbruk på 28,8 mill kroner. Dette er 2,9 mill kroner mindre enn

Detaljer

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Innehold 1. Sammendrag 2 2. Økonomiplan prosess 4 3. Kommunnens rammebetingelser 6 3.1 Befolkningsutvikling 6 3.2 Frie Inntekter 8 3.3 Lønn og prisvekst 10 3.4 Inntekstmuligheter

Detaljer

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 Datert 4. mai 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 DEL 1. RAMMEBETINGELSER... 5 1.1 Kommunens utvikling... 5 1.2 Vurdering av kommunens

Detaljer

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018 Ettersynsperiode: 04.12.14 18.12.14 Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Innhold: Rådmannens forslag Budsjettskjemaer Formannskapets

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 Ullensaker rådhus Foto: Toril B Tonhaugen RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig 2 1 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 2014 Økonomiplan 2014-2017 Formannskapets grunnlag 26.11.2013 Froland kommune Innhold Rådmannens kommentar...4 Politiske mål og prioriteringer...6 Forord... 6 Hovedmål... 6 Andre mål, prioriteringer og

Detaljer

Budsjett 2013. Handlingsplan 2013-2016. Eidsvoll kommune. Rådmannens grunnlagsdokument

Budsjett 2013. Handlingsplan 2013-2016. Eidsvoll kommune. Rådmannens grunnlagsdokument Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Eidsvoll kommune INNHOLD SAMMENDRAG... 4 1 KOMMUNENS STYRINGSSYSTEM... 8 2 1.1 KOMMUNESTYRETS STYRINGSDOKUMENTER... 8 1.2 VISJON, HOVEDMÅL OG DELMÅL I KOMMUNEPLANEN...

Detaljer

Vedtatt - KS sak 13/83

Vedtatt - KS sak 13/83 Årsbudsjett 2014 ENGERDAL KOMMUNE Vedtatt - KS sak 13/83 1 Innhold 1.0 Sammendrag... 3 2.0 Budsjettprosess i Engerdal Kommune... 5 3.0 Kommunens rammebetingelser... 7 3.1 Befolkningsutvikling... 7 3.2

Detaljer

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010 2014 ÅRSBUDSJETT 2010. Vedtatt i kommunestyret 14.12.2008 (sak k-067/09)

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010 2014 ÅRSBUDSJETT 2010. Vedtatt i kommunestyret 14.12.2008 (sak k-067/09) HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010 2014 ÅRSBUDSJETT 2010 Vedtatt i kommunestyret 14.12.2008 (sak k-067/09) Kommunestyret endelige vedtak i Økonomiplan 2010 2014 Årsbudsjett 2010: K-067/09 Vedtak Kommunestyret

Detaljer

Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni. Fastsatt i kommunestyret 19.12.2013

Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni. Fastsatt i kommunestyret 19.12.2013 Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014 2017 Fastsatt i kommunestyret 19.12.2013 Sak 2013/981 Side 1 Innhold BUDSJETTVEDTAK 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014 2017

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4. november 2010 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2011, og økonomiplanperioden

Detaljer