INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA"

Transkript

1 Vår dato Til medlemmene i Utdanningsforbundet Alta INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Tid: Torsdag 11.april Sted: Rica Alta hotell Vedlagt følger innkallingen til årsmøtet i lokallaget. Det er viktig at innkallingen blir synliggjort overfor alle medlemmene ved virksomheten/arbeidsplassen. Årsmøtepapirer kan lastes ned fra Dersom det er klubber/medlemmer som ønsker å komme med resolusjoner eller pressemeldinger sendes dette til lokallagskontoret innen mandag 8.april Det blir servering av kaffe og noe å bite i ved møtestart, og middag når møtet er over. NB! Det er nødvendig med påmelding til middagen i etterkant av årsmøtet! Påmelding til innen fredag 5.april 2013 Vi ønsker alle våre medlemmer hjertelig velkommen! Med vennlig hilsen Lisa H. Bellika Leder Utdanningsforbundet Alta Adresse Postboks ALTA E-post/Internett Telefon Ht-g Leder Barnehage Telefaks Org.nr Bankkonto

2 Side 2 ÅRSMØTE Utdanningsforbundet Alta Torsdag 11.april 2013 Tid: Sted: Rica hotell, Alta Åpning velkommen v/leder Aktuelt i Utdanningsforbundet v. Sissel Breie Henriksen, fylkesstyremedlem med ansvar for medlemsgruppe videregående skole. Saksliste: 1. Konstituering 1.1 Godkjenning av innkalling 1.2 Godkjenning av saksliste 1.3 Valg av dirigenter 1.4 Valg av referenter 1.5 Valg av protokollunderskrivere 1.6 Valg av tellekorps 1.7 Valg av redaksjonskomite 1.8 Gjennomgang av møte- og valgreglement 2. Årsmelding for årsmøteperioden 2012/ Regnskap Retningslinjer for arbeidet i kommende årsmøteperiode 5. Budsjett Rammebudsjett Saker fra medlemmer og klubber innenfor lokallaget og andre saker som lokallagsstyret legger fram 7. Valg innenfor vedtektene 8. Uttalelser/resolusjoner Velkommen skal du være!!! Vennlig hilsen Lisa H. Bellika Leder Utdanningsforbundet Alta Marit Lundgren Hovedtillitsvalgt/nestleder

3 Side Møte- og valgreglement Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (allmøte) Disse retningslinjene omhandler ordinære årsmøter der alle medlemmer kan møte med taleog stemmerett. Det er utarbeidet egne retningslinjer for delegasjonsårsmøter A. Generelt om årsmøter i lokallag Vedtekter og retningslinjer skal forstås slik at alle valg av alternativer som et årsmøte har gjort, gjelder inntil et nytt årsmøte tar opp og endrer slike valg. Jf. vedtektenes og kommentar til pkt. G 6 nedenfor. B. Sammensetning av årsmøte i lokallag Alle medlemmer av lokallaget 1 kan møte på årsmøtet med tale- og stemmerett (allmøte), inkludert pensjonister, men ikke studenter (de er organisert i egen studentorganisasjon). Seks fylkeslag har lokallag VGO/FYK fram til 1. august Inntil da har ikke medlemmene i videregående opplæring/fylkeskommunen i disse fylkeslagene medlemskap i de kommunebaserte lokallagene, og dermed ikke stemmerett der. C. Tid og sted, frister Styret i lokallaget må finne et passende sted og tidspunkt for årsmøtet - i løpet av april måned (mars i år med fylkesårsmøter). Selv om lokallaget eventuelt har fattet vedtak om toårig årsmøteperiode, skal det gjennomføres valgmøter ( 59) i alle lokallag i år med fylkesårsmøter. Kunngjøring skjer via arbeidsplasstillitsvalgte/klubbstyre, eventuelt gjennom melding i lokalavisa, der det er hensiktsmessig. Vedtektenes 57.4 inneholder frister for ordinære årsmøter. D. Årsmøteperiode og valgperiode Normal årsmøteperiode er ett år ( 57.3). Lokallaget kan etter årsmøtevedtak søke fylkesstyret om å få avvikle årsmøte annethvert år (fotnote til 57.3). Valgene på årsmøtet i lokallaget skjer normalt for to år (fra 1. august etter årsmøtet og til 31. juli, to år etterpå). Lokallag som har ettårig årsmøteperiode kan tilpasse valgene slik at ikke hele styret fratrer samtidig. 1 Jf. vedtektene 56.1.

4 Side 4 Lokallag som ønsker delvis utskiftning av lokallagsstyret og tillitsverv på lokallagsnivå, må fremme forslag om dette for årsmøtet, som må ta stilling til forslaget før valgene gjennomføres. Det må gå klart fram av forslaget hvilke styreplasser og verv som eventuelt skal begrenses til ett år, slik at en på årsmøtet neste år vet hvilke styreplasser/verv som er på valg. Dersom det fremmes slikt forslag for årsmøtet, må valgkomiteen ha alternative innstillinger for hvilke kandidater som foreslås valgt for bare ett år. E. Kvotering ved valg i lokallag Det vises til 15 i vedtektene (kvinneandel) gjelder fullt ut også i lokallagene. Landsmøtet 2009 endret kvoteringsregelen slik at den nå i større grad handler om hvilke medlemsgrupper som skal være representert i styrene, men ikke hvor mange fra hver. Regelen varierer noe mellom organisasjonsnivåene (...) Lokallagsstyret skal settes sammen med en rimelig representasjon fra de ulike medlemsgruppene og minst én lederrepresentant. F. Sammensetning av lokallagsstyre Vedtektene 61.2 har følgende bestemmelser om sammensetning av lokallagsstyret: Lokallagsstyret har inntil ni medlemmer. Dette tallet omfatter leder, nestleder og det antall styremedlemmer årsmøtet bestemmer. Lokallagsstyret skal settes sammen slik at det får en rimelig representasjon fra de ulike medlemsgruppene. Minst ett styremedlem skal være lederrepresentant. Dette tallet omfatter til vanlig én tillitsvalgt etter kommunal hovedavtale. Denne skal ha fulle rettigheter. Jf. for øvrig I tillegg velges minst tre varamedlemmer i prioritert rekkefølge. Dersom det fremmes forslag om endring av tallet på styremedlemmer, må valgkomiteen ha alternative forslag som ivaretar den størrelsen på lokallagsstyret som årsmøtet fatter vedtak om. G. Sakliste En normal sakliste for et årsmøte kan inneholde: 1. Konstituering ( ) (godkjenning av fullmakter (er det noen av de frammøtte som ikke har stemmerett, og hvor mange stemmeberettigede er det, totalt og fra de enkelte hovedavtaleområdene), valg av møteleder, referent, m.v., møte- og valgreglement) 2. Melding og regnskap fra lokallagsstyret ( ) 3. Retningslinjer for arbeidet i lokallaget i kommende årsmøteperiode ( ) 4. Budsjett ( ) 5. Saker innmeldt fra medlemmer og klubber i lokallaget, og andre saker som lokallagsstyret legger fram ( )

5 Side 5 6. Valg av alternativer innenfor vedtektene ( ) dersom det er fremmet slike forslag 7. Valg ( ) 8. Ev. resolusjoner Kommentarer: Under pkt. 6 ovenfor må årsmøtet ta stilling til eventuelle forslag som gjelder antall styremedlemmer ( 61.2), om lokallaget skal søke om å gjennomføre neste årsmøte som delegatårsmøte ( 57.2) og/eller annethvert år fra og med neste årsmøte (fotnote til 57.3). H. Votering på årsmøtet Ved personvalg er hovedregelen skriftlig votering, jf. forslag til valgreglement. Møte- og valgreglement vil måtte følge vanlige regler for votering. I utgangspunktet kan vedtak fattes med simpelt flertall, så sant det ikke er vedtektsmessige krav om kvalifisert flertall. I. Særmøter på årsmøtet for valg av hovedtillitsvalgte i virksomheter på kommunenivå Medlemmer med KS som arbeidsgiver skal i særmøter velge hovedtillitsvalgt og vara hovedtillitsvalgt etter innstilling fra valgkomiteen. Det kan være aktuelt med særmøter av denne typen også for medlemsgrupper med andre arbeidsgivere. Forslag til Valgreglement for årsmøte i lokallag Generelt om valgene Valgene gjelder for 2 år med virkningsdato fra 1. august etter årsmøtet, så sant ikke annen ordning blir vedtatt av årsmøtet forut for valgene. 2 Alle valg skal være skriftlige. Møtelederen kan likevel, i samråd med årsmøtet, gjennomføre åpen avstemning, dersom det er et enstemmig forslag fra valgkomiteen og ingen andre forslag foreligger. Det kan ikke stemmes på andre enn de kandidatene det er fremmet forslag om. Stemmesedler som inneholder andre navn, blir forkastet. Kandidater som det er fremmet forslag på, er: 1. Forslag fra valgkomiteen (pkt. 1 5 og 7 9) / lokallagsstyret (pkt. 6) 2. Kandidater som det fremmes forslag på under selve årsmøtet (benkeforslag). 2 Jf. avsnittet Årsmøteperiode og valgperiode i retningslinjene foran.

6 Side 6 Blank stemmeseddel blir regnet som avgitt stemme. Gjennomføring av valgene på årsmøtet Valgene gjennomføres i den rekkefølgen som framkommer i nummereringen nedenfor: 1. Valg av lokallagsleder (plenum) Lederen blir valgt først og ved særskilt valg. Den kandidaten som får minst halvparten av stemmene, er valgt. Om ingen av kandidatene får halvparten av stemmene, skal det holdes nytt valg mellom de kandidatene som har fått stemmer i første valgomgang. Kandidatene blir satt opp etter stemmetall. Dersom det er flere enn to kandidater, går kandidaten med lavest stemmetall ut. Nytt valg blir holdt mellom de kandidatene som står igjen. Dette prinsippet følges til bare to kandidater står igjen. Ved omvalg mellom de to gjenstående kandidatene er den valgt som har fått flest stemmer. 2. Valg av nestleder i lokallaget (plenum) Her gjelder de samme valgreglene som i punkt Særmøter på årsmøtet for valg av hovedtillitsvalgte i virksomheter på kommunenivå 3 ( ) Jf. pkt. I ovenfor. Valgkomiteen må fremme forslag på hovedtillitsvalgt(-e) og vara hovedtillitsvalgt(-e) for de aktuelle medlemsgruppene/tariffområdene innenfor lokallaget. Valgene gjennomføres som særskilte valg i særmøter for årsmøtedeltakere innenfor de aktuelle medlemsgruppene/tariffområdene på samme måte som for leder og nestleder i lokallagsstyret, jf. ovenfor. 4. Valg av styrerepresentanter (plenum) Her velges det antall medlemmer av styret som gjenstår etter valg av leder, nestleder. Ved valg av øvrige medlemmer av lokallagsstyret skal stemmeseddelen inneholde navn på det antall kandidater som skal velges. Ut fra sammensetningen av de som allerede er valgt (antall kvinner/menn), opplyses årsmøtet om hvilken sammensetning etter kjønn som må ivaretas for å komme ut med riktig kvotering for resten av lokallagsstyret. Deretter gis årsmøtet beskjed om at hver stemmeseddel skal inneholde den fordelingen som ivaretar disse kravene. Stemmesedler som ikke fyller alle disse kravene, forkastes. 3 Lokallagsstyret må på tidligst mulig tidspunkt varsle valgkomiteen dersom det er andre hovedtillitsvalgte som skal velges på denne måten.

7 Side 7 Ved opptellingen rangeres kandidatene etter stemmetall, men likevel slik at kvinnelige kandidater med lavere stemmetall går foran når kjønnskriterium krever det. 5. Valg av varamedlemmer til lokallagsstyret (plenum) Det velges 3 varamedlemmer i prioritert rekkefølge. Disse velges fritt (uavhengig av tilhørighet til medlemsgruppe) i særskilte valg etter samme regler som for leder (pkt. 1). 6. Valg av valgkomité Jf. 64.1: Årsmøtet velger en valgkomité med minimum tre medlemmer. Valgkomiteen er sammensatt i samsvar med gjeldende kvoteringsregler, jf. 15. Valgkomiteen konstituerer seg selv, eventuelt med et arbeidsutvalg. Lokallagsstyret fremmer forslag på et antall medlemmer og varamedlemmer til ny valgkomité for årsmøteperioden. Valgkomiteen med varamedlemmer velges på samme måte som for (øvrige) medlemmer og varamedlemmer av lokallagsstyret. 7. Valg av revisor Valg av revisor skal skje på årsmøte dersom denne velges blant egne medlemmer. Valget skjer etter innstilling fra lokallagsstyret. Dersom det legges opp til å benytte offentlig godkjent revisor, skal styret engasjere denne. Valgkomiteen fremmer forslag på det antall og den sammensetning av delegater til årsmøtet som er fastsatt. Valgkomiteen fremmer også forslag på varadelegater i tilstrekkelig antall. Valget gjennomføres på samme måte som for øvrige medlemmer og varamedlemmer av lokallagsstyret. 8. Lokallagsårsmøtet velger en representant med personlig vara som skal være fast på nettverkssamlingene. Vara kan utgå fra lokallagsledelsen. Representantene skal være medlem av lokallagsstyret.( Dette vedtaket ble gjort av fylkesstyret i møte februar 2010). Lokallagsårsmøtene/lokallagsstyret forslår kandidater til lederråd (skoleledere, styrere) Det velges en kontaktperson fra medlemsgruppen barnehage Det velges en kontaktperson fra medlemsgruppen grunnskole De lokallag som har VGO velger en kontaktperson til medlemsgruppen VGO. AT ved de videregående skolene kan også delta på nettverkssamlingene

8 Side 8 Når lokallagsårsmøtene har valgt representanter til nettverkene, oversendes dette til fylkeslaget. Disse retningslinjer gjøres kjent for lokallagene før avviklingen av årsmøtene.

9 Side 9 Sak 02/13 Årsmelding for Utdanningsforbundet Alta 2012/2013 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning 2. Oversikt over styresammensetning og verv 3. Årsmelding fra lokallaget 4. Årsmelding fra hovedtillitsvalgt 5. Årsmelding fra barnehageansvarlig 6. Årsmelding fra Hovedverneombud Barn og Unge

10 Side Innledning Utdanningsforbundet Alta har 932 medlemmer per , noe som innebærer en oppgang på 33 medlemmer fra sist år. Den daglige driften ble ivaretatt av Lisa H. Bellika (Leder) og Marit Lundgren ( HT). I tillegg har Arnt Holger Jensen (Barnehageansvarlig) vært på kontoret 1 dag pr.uke inntil Da gikk han over i vervet som kontaktperson barnehage i Utdanningsforbundet Finnmark. Ny på kontoret med ansvar for barnehagesaker er Tone Romsdal Lillemoen fra Hun er frikjøpt 2 dager pr.uke. Vi har deltatt på flere klubbmøter og det er en fin måte å treffe medlemmene på og noe vi vil ha fokus på og prioritere videre. Satsingsområde har blant annet vært et tett samarbeid med de tillitsvalgte ute på arbeidsplassene. Her har vi gjennomført AT-samlinger på dagtid, både halve og hele dager, med god påmelding. Høsten 2012 har vært preget av lokalelønnsforhandlinger i alle kapitler; kap. 3, 5 og 4. I kapittel 4 gikk vi til brudd med arbeidsgiver. Foruten om dette har vi avholdt og deltatt på en del kurs/skolering (se nærmere under årsmelding for lokallaget). 2. Oversikt over styresammensetning og verv Lokallagsstyre Verv Navn Frikjøp vår 2012 Frikjøp høst 2012 Leder: Lisa Bellika 88% Sentralt 60% sentralt 12% Lokalt Nestleder: Marit Lundgren Styremedlemmer: Arnt Holger Jensen (B) (Barnehageansvarlig) Anette Berger (G) Finn Skjoldbjærg (V) 20 % Lokalt

11 Side 11 Unni Tollefsrud (S) Veronica Johansen (G) Siri Marsdal(G) Jan Ivar Knutsen (G) Vara styremedl. Tone R. Lillemoen (Barnehageansvarlig) 20% Sentralt + 20% lokalt Jon Vidar Bull (V) Sissel Lillegård (G) Web-ansvarlig Lisa H. Bellika Regnskapsansvarlig Revisor Lisa H. Bellika /Vanja Yksel (UDF Finnmark) Enter-revisjon Finnmark. Hovedtillitsvalgt Marit Lundgren 100 % Alta kommune 100 % Alta kommune Vara-HT Lisa H. Bellika Hovedverneombud Tove Lampe Barosen 15% Alta kommune 15% Alta kommune Vara hovedverneombud Pål Brekke Forhandlingsutvalg Leder: Nestleder: Medlem: Marit Lundgren Lisa H. Bellika Siri Marsdal, Veronica Johansen, Jan Ivar Knutsen

12 Side Årsmelding fra lokallaget Året 2012 ble innledet med planlegging av årsmøtet. Siden det også skulle være fylkesårsmøte dette året begynte planleggingen tidlig. Årsmøtet ble avholdt på Rica Hotell. Også i år ble møtet åpnet med et kulturelt innslag. Denne gang fra elever ved Komsa skole sammen med Marit Karlsen. Arnt Ivar Pedersen, nestleder i hovedutvalg for Oppvekst og kultur, holdt innlegg der tema var visjoner for skoler og barnehager i Alta Kommune. Konstituert leder av Utdanningsforbundet Finnmark, Kari Lium, deltok også på møtet og informerte om aktuelle saker. 39 stemmeberettigede medlemmer på møtet. Det ble et relativt rolig årsmøte uten de helt store diskusjonene. Plasstillitsvalgte i skoler og barnehager har vært på flere samlinger i løpet av året. Temaer som har vært diskutert og jobbet med har blandt annet vært: IA-avtalen, profesjonsetikk, avtaleverket, tariff 2012, lokale forhandlinger, SFS 2201; forsøk særavtale for pedagoger i barnehage, arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet SFS Orienteringer fra arbeidsplassene er alltid tema. Erfaringsutveksling er utrolig fruktbart og råd blir gitt i forhold til hvordan ulike utfordringer kan løses/drøftes. For medlemmer og tillitsvalgte, spesielt barnehagene, er våre erfaringer at mange opplever det vanskelig å prioritere deltakelse på kurs og skolering. Dette fordi det ikke settes inn vikar på grunn av stramme rammevilkår. Vi har et mål om å få med flere plasstillitsvalgte til disse samlingene. Deltakerprosenten for 2012 ligger rundt 50%. Et av satsingsområdene gjennom flere år har vært å besøke klubbene på arbeidsplassene. I år har vi vært på for få arbeidsplasser. Vi kan ikke sitte og vente på å bli invitert, vi må invitere oss selv i større grad! mai avholdt Utdanningsforbundet Finnmark sitt årsmøte i Kirkenes, og vi var representert med 21 delegater. Utdanningsforbundet Sør-Varanger hadde sammen med fylkeslaget laget et interessant program for delegatene. Leder Mimmi Bjerkestrand hilste årsmøtet med en meget god tale og var med på årsmøtets 1.dag. 70-årsmarkeringen av «Kirkeneslærerne» ble en flott «reise» med foredrag, kransenedleggelse og utstilling. Årsmøtet fortsatte med et seminar med Sidsel Germeten, professor

13 Side 13 ved Høgskolen i Finnmark. Temaet var pedagogen, mandatet, ansvaret og vilkårene. Kari Lium ble valgt til ny leder Utdanningsforbundet Alta blir representert i fylkesstyret med Bjørnar Mjøen som nestleder og Arnt Holger Jensen som styremedlem/kontaktperson barnehage. Delegasjonen fra Alta var aktivt med på flere saker. 24.mai 2012 ble forhandlingene mellom KS, Staten og Unio brutt. Konsekvensen var at Unio var i streik og som medlem av hovedsammenslutningen betyr dette at også Utdanningsforbundet Alta var i konflikt. En av hovedsakene i forhandlingene var at utdanning skal lønne seg og lønnsvekst på lik linje med resten av arbeidslivet. Ingen medlemmer av Utdanningsforbundet Alta ble tatt ut i streik. Flere av skolene og noen barnehager var likevel berørt, på grunn av streikeuttak blant Fagforbundets medlemmer i SFO og renhold. Skoler og barnehager ble både stengt og hadde redusert åpningstid gjennom den 2 uker lange konflikten (avblåst 5.juni). Den medlemsgruppen som øker mest i Utdanningsforbundet Alta er pensjonistene. Per har vi 144 registrerte pensjonistmedlemmer. I år har de vært samlet 2 ganger. Besøk på Ishotellet med presentasjon av tur og det tradisjonelle julebordet på Vica Hotell. Turkomiteen; Gunnveig Magnussen, Øystein Sørensen, Arild Andreassen og Trond Gløersen, hadde sammen med leder flere planleggingsmøter i forhold til tur til Måsøy kommune. Invitasjoner ble sendt ut. Den store påmeldingen uteble, slik at turen ble avlyst. Flere av våre pensjonistmedlemmer var i Vadsø under Utdanningsforbundet Finnmark sin årlige samling/tur. I juni holdt vi kurs for nye tillitsvalgte på møterommet tilknyttet lokallagskontoret. Dette var et trivelig kurs med 12 deltakere hvor de fikk sitt første møte med lokallaget. Temaene var «Avtaleverket og «Utdanningsforbundet fra topp til tå». Profesjonsetisk plattform er vi blitt kjent med i løpet av Med profesjonsetikk gjør vi det tydelig at arbeidet vårt er fundert på etiske valg som tas innenfor profesjonelt kollektiv. Utdanningsforbundet profesjonsetiske plattform ble vedtatt av sentralstyret i forkant av landsmøtet. Landsmøtet 2012 vedtok implementering av plattformen. Implementeringsarbeidet starter vi med

14 Side 14 våren For at det skal bli et nyttig redskap i hverdagen i barnehage og skole, må det settes av tid på den enkelte arbeidsplass. Lederne spiller en viktig rolle i innføringen av profesjonsetisk plattform. Det er viktig at plattformen blir tatt i bruk i det daglige arbeidet og ikke en plakat på veggen. Tariff 2012 var tema for medlemsmøte i juni i etterkant av streiken. Medlemsmøte for kapitel 5 og ble også gjennomført med samme tema i oktober måned. Alle medlemsmøtene hadde meget dårlig oppmøte. På høsten ble det brukt mye tid på lokaleforhandlinger for kap. 4, 3 og 5. Dette kan du lese mer om under HT sin årsmelding. Fremtidig skolestruktur i Alta kommune er inne i en prosess. Utdanningsforbundet Alta er en selvfølgelig deltaker og ønsker en skolestruktur som er best mulig for hele Alta-samfunnet. For å kunne oppnå dette må Alta Kommune ta noen valg. Etter vår mening er det dårligste og dyreste alternativet å opprettholde dagens skolestruktur. Kvaliteten i skolen må ha en stor plass når Alta Kommune skal bestemme seg for en ny skolestruktur. Vedtak i økonomiplanen og planlagte kutt i 2013 gir store økonomiske konsekvenser for tjeneste området oppvekst og kultur. Alta Kommune har i en årrekke kuttet i skolenes driftsbudsjett og å bruke «ostehøvelen» går ikke lengre. For 2012 ble det kuttet i antall lærerstillinger og videre stillingskutt er også vedtatt i budsjettet for Slik kan det ikke fortsette. Et resultat av denne politikken er at det stadig blir flere elever pr. lærer i undervisning. Dette er en uheldig utvikling. Også skolestrukturen i videregående skole i Finnmark er satt under press. Våren 2012 deltok lokallaget aktivt i møter, debatter og med leserinnlegg i aviser. Fokuset var og er å gi altaungdommen samme mulighet til videregående utdanning nært hjemstedet, som andre ungdommer i Finnmark.

15 Side 15 Utdanningsforbundet gjorde en omstrukturering på Landsmøtet i 2009; de ulike seksjoner ble nedlagt og erstattet med nettverk for medlemsgruppene barnehage, grunnskole, videregående, FAS og Ledere. Utdanningsforbundet Alta har vært representert i nettverkene for barnehage v. Arnt Holger Jensen/Tone Lillemoen, grunnskole v. Veronica Johansen, videregående v. Finn Skjoldbjærg og Lederforum v. Unni Tollefsrud/Jon Vidar Bull. Fylkesstyret har vedtatt å opprette nettverk for samiske pedagoger. Etter at forespørsler er sendt ut til samiske pedagoger i skoler og barnehager i Alta Kommune, har ikke lokallaget lyktes med å få oppnevnt noen til dette vervet. Men vi gir oss ikke! FAS; faglig administrative støttesystemer, er også en medlemsgruppe i Utdanningsforbundet. I Alta har vi medlemmer i kommuneadministrasjonen, i oppvekst og kultur med konsulenter og rådgivere, ved Statped Nord, BUP, Bufetat, NAV m.fl. Utdanningsforbundet Finnmark ønsker å få et nettverk opp og gå også for denne medlemsgruppen. Utdanningsforbundet Alta bør ha et mål om at vi i fremtiden har et FAS-medlem i lokallagsstyret. Mobilisering og engasjement er noe vi i Utdanningsforbundet Alta må ta opp stadig vekk. Det er medlemmene som er kraften i organisasjonen når vi skal vise styrke. Fagforeningsbevissthet må det settes større fokus på. Våre medlemmer utfordres daglig i forhold til arbeidsmiljøloven, hovedavtalen, hovedtariffavtalen og retningslinjer i de ulike personalhåndbøkene rundt på arbeidsplassene. Goder vi har, kan virke selvfølgelige ut fra at de har eksistert så lenge. Historien er viktig da vi høster av historien. Historien viser at det for eksempel ikke er noen selvfølge at vi kan samles i arbeidstiden for å skolere tillitsvalgte. Regulert arbeidstid, fem ukers ferie, lønn under sykdom, arbeidsledighetstrygd, fødselspermisjon, tjenestepensjon, eller retten til medbestemmelse. Dette er oppnådd etter forhandlinger eller arbeidskamp der fagforeningen har stått sammen for å bedre vilkårene for arbeidstakerne. Større tidspress, manglende involvering i prosesser, mangelfull tilretteleggelse for medbestemmelse, stikk i strid med hovedavtalen er hverdagen for flere av våre tillitsvalgte. Leder er også webansvarlig. Statistisk informasjon blir oppdatert i hovedsak en gang pr.år. Det vil si kontaktinformasjon for alle styremedlemmer, oversikt over plasstillitsvalgte i Alta med epost adresse, kontortider og diverse linker. Nyhetssaker blir lagt ut jevnlig. Eksempler på dette er

16 Side 16 ukeplan for hver uke, der noen av arbeidsoppgavene til Hovedtillitsvalgt og leder gjøres rede for. I tillegg finner dere saksliste for årsmøte, innkallinger til styremøter og At-samlinger og protokoller fra styremøtene. Vi tar gjerne imot forslag på saker som medlemmene mener vi bør ha på vår lokallagsside. Økonomien har vært god. I perioden har vi hatt deltakere på følgende kurs, møter og arrangementer: 10.januar IA-seminar, Alta januar Fylkesstyremøte, Alta januar Kassererkurs, Alta januar Modul 3 VOKS, Alta 27.januar Referansegruppe profesjonsetikk, Oslo 2.-3.februar RSK-møte, Hammerfest 6.-7.februar Forskerfrø, Utdanningsforbundet, Oslo februar Lokallagsledersamling, Alta 14.februar At-samling Tema: IA-avtalen, profesjonsetikk og avtaleverket februar Storkurs med tema : Tariff profesjon, Utdanningsforbundet Finnmark, Alta februar Nettverk samlinger, Alta mars Fylkesstyremøte, Alta 21.mars Årsmøte Utdanningsforbundet Alta, 39 stemmeberettigede 22.mars Pensjonisttreff i Storelvdalen Alta, 25 deltakere 27.mars Styrerklubb, Alta april Lokallagsledersamling, Alta april Fylkesstyremøte, Alta mai Årsmøte Utdanningsforbundet Finnmark, Kirkenes. 21 delegater fra Udf-Alta mai Fylkesstyremøte, Oslo 5.juni Introduksjonskurs nye Arbeidsplasstillitsvalgte, Alta 6.-7.juni Lokallagsledersamling, Hammerfest 14.juni Medlemsmøte Tariff 2012 streiken/meklingen/resultat, Alta 2 deltakere!

17 Side juni Fylkesstyremøte, Riga juni Nettverkssamling barnehage, Alta 28.august Forhandlingskurs SEK 5512, Oslo sept Modul 2 Område- KS, Alta Modul 2- Område- Virke, Trondheim sept. Forhandlingskurs, Skaidi 13.september AT-samling KS-området, Alta sept. Lokallagsledersamling, Karasjok 25.sept. Besøk i Nyland Barnehage 26.sept. Besøk i Holmen Gårdsbarnehage 25.sept. Medlemsmøte kap. 5, 2 deltakere! 26.sept. Medlemsmøte kap , 3 deltakere! 4.-5.oktober Læringsdagene; LP-modellen, Alta okt Lokaleforhandlinger kap.4 16.okt. Besøk i Saga Barnehage o Frodig fokus på Finnmark, Finnmark Fylkeskommune m.fl., Vadsø okt Skoleleder/styrer konferanse, Oslo 31.okt At-samling barnehage 1.-2.nov Lokaleforhandlinger kap.5 6.nov Besøk Leirbotn skole 6.-7.nov RSK-møte, Alta nov Lokaleforhandlinger kap nov. Møte med styrenettverk 2 kommunale barnehager, Alta nov. Modul 4, Alta nov Lokallagsledersamling, Oslo 3.des. Styremøte m/julebord + AT, Alta 5.des. Julebord pensjonistene, Alta 6.-7.des Temakurs pensjon, seniorpolitikk, privatisering av offentlige virksomheter, Tromsø 12.des. Styrerforum private barnehager, Alta

18 Side 18 Lokallagsstyret har i 2012 avholdt 10 styremøter og behandlet 117 saker. Oppmøtet på styremøtene har vært veldig bra. Vi har hatt mange interessante diskusjoner, et godt miljø og et veldig godt samarbeid gjennom hele året Lisa H. Bellika Leder Utdanningsforbundet Alta

19 Side 19 ÅRSMELDING FRA HOVEDTILLITSVALGTE 2012 I denne årsmøteperioden har HTs arbeidstid gått med til drøftinger med arbeidsgiver, deltakelse i diverse arbeidsgrupper i kommunen og hjelp og rådgivning til tillitsvalgte på arbeidsplassene og til enkeltmedlemmer. De tillitsvalgte på arbeidsplassene har til dels store oppgaver de skal delta i medbestemmelse om. Skolering og møter med AT-ene er derfor nødvendig. Lokallaget har avholdt 1kurs for nye lokale tillitsvalgte, 3 samlinger for arbeidsplasstillitsvalgte og 2 medlemsmøter. 1. Frikjøp og ansvarsområder HT for Utdanningsforbundet Alta er Marit Lundgren. Vara-HT er Lisa Bellika. Begge kommer fra medlemsgruppe grunnskole. Siden avtaleverket nå bare åpner for å ha en felles HT for kommunalt ansatte, må vi jobbe lokalt for å holde kontakt med barnehagepersonale og ledere også gjennom de nettveksansvarlige i lokallaget. Frikjøp for HT er etter dagens avtale 100 %. Avtalen gjaldt til , og per dags dato er ikke avtalen reforhandlet. Vi har ikke foretatt noen oppdeling av ressursen mellom HT og vara på grunn av at de samme personene også er hhv. nestleder og leder. Vi gjør det arbeidet som må gjøres uten å forholde oss til prosentvis andel av arbeidstida. 2. Representasjon i faste utvalg HT er fast representant i Administrasjonsutvalget (politisk utvalg) og vara-ht er vararepresentant i utvalget. Det har i 2012 vært 7 møter i administrasjonsutvalget. Saker det har vært arbeidet med her er: Budsjett(2013) og økonomiplan( ), Godtgjørelser for folkevalgte, reglement for politiske styrer, råd og utvalg, omorganisering av kulturskolen, organisasjonsendring drift og utbygging, virksomhetsoverdragelse fiskerivetrinærene, revidering lønnspolitisk plan og lokale forhandlinger. Vara-HT er fast representant i Arbeidsmiljøutvalget (administrativt utvalg) og HT er vara. Saker det har vært arbeidet med her er: HMS-plan, budsjett, utbygging og ombygging m.m. Hovedtillitsvalgte er også medlem av tilsettingsutvalg for Barn og unge-sektoren som har ansvar for tilsetting av skoleledere, styrere, undervisningspersonale, pedagogisk personale i barnehagene og SFO, samt i Barn og unge-tjenesten inkl. PPT. Det har vært 13 møter hvor det er tilsatt rundt 250 personer. Det er god søknad til hovedutlysningen av lærerstillinger. Men allerede ved skolestart begynner det å bli mangel på kvalifiserte lærere. For barnehagen er det begrenset søkning og det er ut i barnehageåret vanskelig å få tak i kvalifiserte pedagogiske ledere. Til stillinger i barne- og ungetjenesten er det godt med søkere med gode kvalifikasjoner.

20 Side Representasjon i andre utvalg/grupper Utdanningsforbundets HT er representant i ulike ad hoc-grupper i ulike saker. Dette dreier seg om partssammensatte grupper med avgrensede oppdrag over kortere eller lengre perioder. I inneværende periode har HT fra Utdanningsforbundet, sykepleierforbundet og fagforbundet sammen med personalsjef og tre representanter fra arbeidsgiver laget forslag til revisjon av lønnspolitisk plan. I forbindelse med prosjektet: Omstilling av Alta kommune for å få til den gode kommune med en bærekraftig økonomisk utvikling, er HT sammen med fagforbundets leder representant for fagforeningene. Vi deltar i prosjektgruppa sammen med kommunallederne, og i styringsgruppa sammen med formannskapet. Fagforeningene har ikke stemmerett i prosjekt- og styringsgruppene. Det har ikke vært noen møter i denne gruppen i HT i Alta møter i styret til RSK Vest. I tillegg kan HT i den kommunen det enkelte møte avholdes også delta. UDFs representanter har ikke stemmerett i RSK-styret. 4. Drøftinger/informasjon HT for Utdanningsforbundet, Fagforbundet og FO har månedlige drøftingsmøter med kommunalleder for Barn og unge. I møtene gis det gjensidig informasjon og drøftes/avklares saker meldt inn fra partene. Saker som er tatt opp er bl.a. budsjett, lokale arbeidstidsavtaler skole, Ny sektor-oppvekst og kultur, utredning skolestruktur, forsøkvalgfag, SFS 2210-arbeidstid pedagoger i barnehagen, funksjonstillegg, brukerundersøkelser, nasjonale prøver, arbeidstid baser, skolerute, tilsyn barnehageområdet, m.m. En del saker ang. lønns- og arbeidsvilkår og tilsettingsvilkår samt personalsaker drøftes og avklares med personalkontoret. Det har i denne perioden ikke vært sendt saker til sentral tvistebehandling p.g.a. uenighet om avtaleforståelse.

21 Side Forhandlinger Det har i perioden vært ført lokale forhandlinger om arbeidstidsavtaler for undervisningspersonalet, arbeidstidsavtale for pedagogisk personale i baser og funksjonsavlønning for undervisningspersonalet. Lokale lønnsforhandlinger i perioden omfattet kap. 3 (sektor- og virksomhetsledere), og kap. 5 (andre ledere, konsulenter og rådgivere). For disse kapitlene er det ingen sentrale forhandlinger, kun lokale. Resultatet for kap.3. ble på 4,6% og for kap.5 ble det 4,1% var et hovedtariffoppgjør og innebar også lokale forhandlinger for kap. 4 (medarbeidere ute på tjenestenivå). Resultatet av det sentrale oppgjøret ble 4,07%, der lokal andel utgjør 1,2%. I de lokale forhandlingene ble det ikke enighet mellom arbeidsgiver og Utdanningsforbundet, og forhandlingene gikk til brudd. Forhandlingsdokumentene ble sendt til sentral behandling av KS og Utdanningsforbundets sentrale forhandlingsutvalg. Der fikk ikke Utdanningsforbundet gjennomslag for sine krav, og det er arbeidsgivers siste tilbud som er resultatet i kap februar 2013 Marit Lundgren

22 Side Årsmelding fra kontaktperson medlemsgruppe barnehage, avd. Alta Fram til 31.juli 2012, var Arnt Holger Jensen frikjøpt 20 % til stillingen ved Utdanningsforbundet Alta, som kontaktperson for barnehagegruppen. Arnt H. Jensen ble valgt inn i fylkeslaget i Utdanningsforbundet Finnmark, og tiltrådde sitt verv der fra Tone R. Lillemoen kom inn som ny kontaktperson barnehage i lokallaget i Alta etter Arnt. H. Jensen. Tone er i dag møtende vara i lokallagsstyret. Stillingen ble omgjort fra en 20 % til en 40 % stilling fra Tone har siden da vært frikjøp 40% fra sin stilling som pedagogisk leder i en privat barnehage i Alta, og jobber nå to dager i uken som kontaktperson for barnehage gruppen. Arbeidstiden har gått med til flere ulike oppgaver; - Forberedelser styrersamling med tema Arbeidstid i barnehagen, SFS Oppdatering og videre formidling av saker innenfor barnehagesektoren lokalt og sentralt. - Videreformidling av aktuelle saker fra nettsider som Barnehage.no, Utdanningsforbundet.no, PBL-A. ol. til AT er i kommunale og private barnehager i Alta. - Behandling av aktuelle saker som har kommet inn. Blant annet arbeidsfordeling mellom førskolelærer 1,-og 2 på samme avdeling. Ble invitert på møte i en privat barnehage der dette var et av temaene, men møtet ble avlyst i siste liten. - Deltakelse på siste kontaktforum før sommerferien på Vica hotell Alta, der tema var; gjennomgang av NOU-2012-Til barns beste, SFS 2201, Rekrutteringskampanjen (Verden beste yrke), og veiledning norm. - Vært og besøkt medlemmer i Nyland,- Saga og Holmen- barnehage. Har sendt ut forespørsel til flere barnehager, med det var bare disse tre som gav tilbakemelding om at de ønsket oss på besøk - Oppdatering av medlemslister. - Forberedelse og gjennomføring av AT samling for private og kommunale barnehager. - Deltatt på kontaktforum for barnehage Finnmark. - Har vært på møte med private styrere der de ønsket å høre om SFS 2201, da Pbl-a også åpnet opp for at private barnehager kunne starte med prøve ordning for arbeidstidsavtalen. - Har vært på et «oppklarings» møte med styrere fra Nettverk 2. Litt misforståelser i forhold til arbeidsoppgaver og forventinger til styrers rolle i igangsetting av arbeidstidsordningen på egen arbeidsplass.

23 Side 23 Ellers kan man oppsummere at det har vært veldig få innmeldte saker fra medlemmer inn til kontoret. Det medlemmer har vært mest opptatt av er resultatet fra lokale forhandlinger og den nye arbeidstidsordningen. Vi har etterlyst protokoller fra drøftingsmøter mellom styrer og tillitsvalgte i forhold til arbeidstidsordningen, vi har fått inn noen få, men langt i fra alle. Utfordringer videre er å gjøre veien fra medlemmene til oss på kontoret mye kortere Tone R. Lillemoen Medlemsgruppen barnehagen.

24 Side 24 ÅRSMELDING FRA HOVEDVERNEOMBUDET FOR OPPVEKST OG KULTUR. Mars 2012 Mars 2013 Alta kommune har to hovedverneombud. Disse er valgt av de to fagforbundene med flest medlemmer tilsluttet kommunal virksomhet; Fagforbundet og Utdanningsforbundet. Totalt har kommunen en 50 % stilling hvor Fagforbundet v/ Nils Arne Skum, har et frikjøp på 35 % og Utdanningsforbundet v/tove Lampe Barosen, på 15 %. Hovedverneombudets (HVO)rolle og oppgaver er omtalt i arbeidsmiljøloven og forskrifter til denne. Hovedverneombudets sentrale oppgave er å samordne verneombudenes virksomhet. Loven sier at verneområdet skal ikke være større enn at verneombudet har full oversikt innen sitt område. Tidligere var det få og store verneområder i kommunen, men for at verneombudene skulle få den nødvendige oversikten, har antall verneområder økt en del de siste årene, og i dag er det mellom 60 og 70 verneområder i Alta kommune. Disse er fordelt på oss to hovedverneombud. Det har vært naturlig å dele områdene inn i sektorer der vi har våre medlemmer. Mitt verneområde er sektoren for Oppvekst og kultur, tidligere Barn og Unge. (skoler og barnehager, samt PP tjenesten) Med denne endringen økte verneområdet. Jeg er ikke sikker hvor mange verneombud som dermed er overført mitt område, men kulturskolen, Huset og kultur salen er i alle fall overført. Valg av verneombud og vara verneombud skjer i dag nesten kontinuerlig. For å få oversikt over verneombud og deres vara, har vi ønske om å fastsette en bestemt valgperiode i Alta kommune. Valgperiode på minimum 2 år. Dette letter arbeidet med å fastsette kurs og møtevirksomheter. Det er ikke tjenlig for vernetjenesten at verneombud skiftes ut for ofte, da dette er en jobb man modnes og blir tryggere i etter hvert som tiden går. MØTER OG KURS VIRKSOMHET: Møtefrekvensen er høy i kommunen. HVO er med i arb.gr/prosjekt gr. som jobber med: HMS system. 3 dager. Nærværsarbeid. Byggesaker. Bedriftshelsetjenesten. Grunnpakken.

25 Side 25 Seniorpolitikk. Annenhver uke. AKAN arbeid. Faste møter med personalsjef ca. en gang i mnd. (fra februar 2013) Årsmøter i Utdanningsforbundets lokallag og fylkeslag. Verneombudssamling. I oktober 2012 arrangerte vi verneombudsamling hvor hele dagen ble brukt til læring og utvikling av verneombudsarbeidet for verneombudene. Denne gang satte vi fokus på verneombudsrollen, sett fra ulike aktørers ståsted i arbeidslivet: kommunen, renholdsavdelingen, Arbeidstilsynet og HEMIS (bedriftshelsetjenesten) Alta kommune hadde innlegg av rådmannen og renholds avdelingen. Vi fikk høre hva de ønsker at verneombudene bidrar med. Arbeidstilsynet tok for seg lovverket. HEMIS ga oss innblikk i HMS arbeidet i kommunen og de tjenestene kommunen har kjøpt fra dem. Det ble en bra samling med 55 påmeldte. Dette er det beste oppmøte vi har hatt siden vi startet opp med slike samlinger for verneombudene. Minikurs for verneombudene: Om forsikring og pensjonsordningen i kommunen. 40 timers HMS kurs. Pågår nå. Kurs ved Arbeidsmiljøsenteret Oslo. Hovedverneombudets roller og oppgaver. I tillegg er Hovedverneombudet fast medlem av: - AMU (arbeidsmiljøutvalget) - Styret i Utdanningsforbundet. - Plan og byggekomiteen. Ikke møtepliktig så fremt det ikke er saker som angår vår virksomhet. TILSYN HVO har vært med på godkjenning av bygg etter pålegg, og tilsyn ved andre bygg. KONFLIKTER HVO har, sammen med bedriftshelsetjenesten, bistått personalsjef i konfliktsak. Jobber for tiden, sammen med hovedtillitsvalgt, med en sak som går ut over det psykososiale arbeidsmiljøet ved en av virksomhetene.

26 Side 26 KONTAKT MED VERNEOMBUDENE: De planlagte nettverksmøtene er ikke kommet i gang ennå. Tiden strekker dessverre ikke til. Håper å få til en samling før sommerferien. På intranett og på et passord beskyttet område på internett finnes en side for verneombud. Her legges ut artikler, oversikter, skjemaer, møteinnkallelser og referat m.m. Denne siden har Nils Arne arbeidet mye med. Det er blitt en flott og informativ side for verneombud. Siden er åpen for alle på intranett. E-post til verneombud er også en del brukt for å bringe ut informasjon og kalle inn til møter og samlinger. Derfor har vi laget meil gruppa: Verneombud i Alta kommune, hvor alle verneombud og deres vara er lagt inn. Mangler noen vara. Vi har også opprettet en facebook side, kun for Verneombudene i Alta kommune. Denne siden skal ikke overta for e-poster og side for verneombud, og det skal være høyst frivillig om verneombudene ønsker å melde seg inn i gruppa. Tanken er at verneombudene kan bli bedre kjent med hverandre, de kan dele tips og stille spørsmål på denne siden. Men de som ikke ønsker å melde seg inn i gruppen, skal av den grunn ikke gå glipp av viktig informasjon o. l, Siden ble opprettet i januar/februar Pga. frikjøpsfordelingen har Nils Arne tatt ansvaret for å holde nettsidene oppdatert. VIRKSOMHETSBESØK: Jeg har som mål å komme meg ut på et virksomhetsbesøk hver mnd. Ser det som viktig å treffe ansatte og verneombud på sine arbeidsplasser. Skole og barnehage besøkene planlegges og gjennomføres sammen med HTV. Vi er kommet i gang, men har dessverre ikke rukket så mange besøk ennå. Frikjøpstid: Det jobbes for å øke frikjøpstiden i Alta kommune. Slik vernetjenesten har utviklet seg i størrelse, samt kurs og møtevirksomhetene HVO må delta på, blir det mindre tid for personlig møte med verneombud og ansatte. Utdanningsforbundet og Fagforbundet, på vegne av hovedverneombudene, har bedt om forhandlinger om økt frikjøp. Alta Tove Lampe Barosen Hovedverneombud Oppvekst og Kultur

27 Side 27 Sak 3/13 Regnskap Årsregnskap 2012 for Utdanningsforbundet Alta Årsoppgjøret er utarbeidet av: Lisa H. Bellika Leder og Vanja Yksel Utdanningsforbundet Finnmark

28 Side Alta RESULTAT Regnskap 2012 Budsjett 2012 Budsjett 2013 INNTEKTER 3290 Kontingentinntekter FY/LOK , Andre driftsinntekter (fri) -261, Refusjon SPK-midler , Sum Driftsinntekter , KOSTNADER Sum Lønnskostnader 0, Avskrivninger utstyr , Leie kontorlokaler , Renhold 9 846, Kontorforsikringer 2 628, Andre kostnader lokaler 1 467, Leie/service kontormaskiner 0, Inventar, innkjøp 300, Kontorteknisk utstyr , Service kontormaskiner , Service/lisenser IKT , Revisorhonorar , Honorar-Øk.Tjenester -Lån 0, Frikjøpsordninger , Kontorrekvisita 5 382, Konvolutter 6 997, Kopipapir 0, Trykksaker 0, Aviser og abonnementer kontoret , Diverse kontor- og adm.kostnader 0, Telefon 9 878, Linjekostnader IKT 9 678, Portokostnader, postboksleie 8 083, Sum ,

29 Side 29 RESULTAT Regnskap 2012 Budsjett 2012 Budsjett Bilgodtgjøring - trekk- og avgiftsfri 0, Flybilletter , Andre reiseutgifter 1 636, Hotell , Diettkostnader ikke oppgavepliktig 0, Bevertning ved møter , Deltakeravgift møter/kurs , Andre kurs/møte kostnader 1 800, Annonser markedsføring 8 131, Profileringsmateriell 8 331, Støtte andre organisasjoner 9 935, Representasjon, gaver 3 057, Sum , DRIFTSRESULTAT 7 705, FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER 8040 Renteinntekter bank , Bankgebyr 1 494, Sum Finansposter , Ordinært Resultat før skatt 5 992, Ordinært Resultat 5 992,

30 Side 30

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Vår dato 30.03.2016 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler Rødøy Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Alle medlemmer i Utdanningsforbundet Rødøy Innkalling til årsmøte Styret for Utdanningsforbundet

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2016 UTDANNINGSFORBUNDET ALTA

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2016 UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Vår dato 5.4.16 PROTOKOLL ÅRSMØTE 2016 UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Møtetid: 5.april 2016 kl. 1800-2100 Møtested: Thon hotell sentrum Tilstede: Antall stemmeberettigede: 32 Saksliste: 1. Konstituering ( 58.1.1)

Detaljer

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Vår dato 5.3.15 Til medlemmene i Utdanningsforbundet Alta ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Tid: Torsdag 19.mars 2015 18.00-21.00 Sted: Thon hotell Vica, låven. Vedlagt følger innkallingen til årsmøtet

Detaljer

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Vår dato 9.4.14 Til medlemmene i Utdanningsforbundet Alta ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Tid: Onsdag 9.april 2014 18.00-21.00 Sted: Best Western Nordlys hotell Alta Vedlagt følger innkallingen til

Detaljer

SAKSPAPIRER. ÅRSMØTE Utdanningsforbundet Lier

SAKSPAPIRER. ÅRSMØTE Utdanningsforbundet Lier SAKSPAPIRER ÅRSMØTE Utdanningsforbundet Lier Haugestad 17.april 2013 Side 2 SAK 1 KONSTITUERING SAK 1 A Møteledelse a) VALG AV MØTEDIRIGENT Lisbet Grøvdal. Årsmøtet gir dirigent fullmakt til å lede årsmøtet

Detaljer

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.14 31.12.14 Medlemstall: Januar 2014: Totalt 492 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum

Detaljer

ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12

ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12 Medlemstall: Januar 2012: Totalt 471 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum barnehage:26(kommunale) og 34 (private)

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012

REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012 Vår dato: 21.3.2012 REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012 Tid: Onsdag 21.mars 2012, kl.19.00. Sted: Nordkjosbotn videregående skole. Leder ønsket velkommen til årsmøtet. Det var 19 medlemmer

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad Tilstede: Morten Breivik, Eli Gulbrandsen, Ulrika Hanssen, Ole Jørgen Christiansen, Anne

Detaljer

3.2 REGNSKAP. Innledning ved Ellen Stigum

3.2 REGNSKAP. Innledning ved Ellen Stigum 3.2 REGNSKAP Innledning ved Ellen Stigum Kommentar til regnskapene Regnskapene er gjennomgått av fylkeskontoret uten særskilte merknader og er godkjent av revisor. Pga. omlegging av regnskapssystemet er

Detaljer

Årsmøtet velger Kjetil Sæther til møteleder. -Vedtak: Innstilling fra styret i Utdanningsforbundet Rauma:

Årsmøtet velger Kjetil Sæther til møteleder. -Vedtak: Innstilling fra styret i Utdanningsforbundet Rauma: Årsmøte i Utdanningsforbundet Rauma Grand Hotel mandag 23.3.15 Sakliste med saksopplysninger og innstillinger Sakliste Sak 1 Konstituering 1.1 Godkjenning av innkalling Kunngjøring ble sendt klubber og

Detaljer

Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet. en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer

Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet. en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer Innhold Forord...3 Forslags- og nominasjonsprosedyrer 6 Valgkomiteens oppgaver og ansvar...4 Kombinasjon av

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015 ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015 Møtested: Oppdal ungdomsskole Dato: 25.3.2015 Tilstede: 17 stemmeberettigede(6 barnehage, 9 grunnskole, 2 vgs.) Årsmøtet startet med sang og musikk fra

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 2/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Februar 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret

PROTOKOLL STYREMØTE 2/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Februar 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Vår dato 12-mar-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 2/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Februar 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Vår dato 16-apr-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012 Saksliste Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012 Årsmøtet ble avholdt på Leikvin 15. april, kl. 18.00 Sak 1 Konstituering, møtereglement, valgreglement Sak 2 Årsmelding fra styret

Detaljer

Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010

Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010 Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010 Bydelslag i Utdanningsforbundet Oslo Utdanningsforbundet Oslo, bydel Gamle Oslo Utdanningsforbundet Oslo, bydel Grünerløkka

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015

Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015 Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015 Viken folkehøgskole Onsdag 18. mars kl. 18:00 Barnas utdanning starter i barnehagen! Program Åpning ved leder Aud Heiberg Allsang: Din tanke er fri Besøk fra Utdanningsforbundet

Detaljer

FORBREDELSER TIL ÅRSMØTET 2015:

FORBREDELSER TIL ÅRSMØTET 2015: UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Innkalling til styremøte Nr. 9 14/15 Sted: Fagforeningskontoret. Tid: torsdag 06.03.14 kl. 08.00-15.30 og fredag 07.03.14 kl. 08.00 15.00 Bevertning: Pizza på torsdag kl.

Detaljer

PROTOKOLL: Fylkesstyremøte nr. 02 11/12

PROTOKOLL: Fylkesstyremøte nr. 02 11/12 Vår dato: 23. 09. 2011 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler: Torodd Eriksen Deres referanse Arkivkode Direkte telefon: 915 24 542 PROTOKOLL: Fylkesstyremøte nr. 02 11/12 Sted: Fylkeskontoret Dato:

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy.

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Monica Rakvåg, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene LANDSMØTET 2015 LANDSMØTET 2015 2. 5. november Bakgrunnsdokument til landsmøtesak 6.4/15 Organisasjonen i utvikling Et blikk på organisasjonen Dette bakgrunnsdokumentet er ment å gi et innblikk i organisasjonens

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden.

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Dato: Fredag 27. mars Tid for møte: 18.00 20.00 Sted: Sal 4 og 5 i sentrumsbygg, inngang hotellet. Foreløpig sakliste 1. Konstituering, møte- og valgreglement 2.

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

HEMNES. Årsmøte. 7. april 2016 kl. 18.00. Bjerka barnehage

HEMNES. Årsmøte. 7. april 2016 kl. 18.00. Bjerka barnehage Årsmøte 7. april 2016 kl. 18.00 Bjerka barnehage Innhold: Sak 1: Konstituering og møtereglement.... 3 Sak 1.1: Godkjenning av innkalling... 3 Sak 1.2 Valg av dirigent... 3 Sak 1.3 Valg av referent... 3

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Dette er en kort innføring i hva

Detaljer

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig Satsingsområde I: Profesjonsetikk Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar Løfte fram profesjonsetikk og Tema for kurs HT/LL Kursutvalg lærerprofesjonens etiske plattform Tema for kurs lokallagene arrangerer

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 05/11 Dato: 9.9.2011 Sted: Hotell Quality Spa & Resort, Strömstad

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 05/11 Dato: 9.9.2011 Sted: Hotell Quality Spa & Resort, Strömstad Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 05/11 Dato: 9.9.2011 Sted: Hotell Quality Spa & Resort, Strömstad Tilstede: Morten Breivik, Odd Espen Høili, Eli Gulbrandsen, Ulrika Hanssen,

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

Årsmøte. Utdanningsforbundet Froland. Blakstad videregående skole 21.03.2012. klokka 19.00 20.30

Årsmøte. Utdanningsforbundet Froland. Blakstad videregående skole 21.03.2012. klokka 19.00 20.30 Årsmøte Utdanningsforbundet Froland Blakstad videregående skole 21.03.2012 klokka 19.00 20.30 Side 1 Tilstede: 15 Hanne Hansson møtte fra fylkesstyret SAKSLISTE 1. Konstituering 2. Årsmeldinger og regnskap

Detaljer

Retningslinjer og handlingsplan 2012-2015 Utdanningsforbundet Vestfold

Retningslinjer og handlingsplan 2012-2015 Utdanningsforbundet Vestfold Forslag til: Retningslinjer og handlingsplan 2012-2015 Utdanningsforbundet Vestfold Retningslinjer vedtatt på fylkesårsmøte mai 2012 Handlingsplan del 1 3 forslag til fylkesstyremøte 4. februar 2013 Innledning:

Detaljer

Protokoll fylkesstyremøte nr. 11 11/12

Protokoll fylkesstyremøte nr. 11 11/12 Vår dato: 09. 04.12 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler: Torodd Eriksen Deres referanse Arkivkode Direkte telefon: 915 24 542 Protokoll fylkesstyremøte nr. 11 11/12 Sted: Fylkeskontoret Dato: Tirsdag

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden.

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Dato: Torsdag 22. mars Tid for møte: 18.00 20.00 Sted: Brattrein hotell 1 Sakliste 1. Konstituering, møte- og valgreglement 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning

Detaljer

PROTOKOLL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 22. 24. august 2013 STED: OSLO-KIEL-OSLO

PROTOKOLL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 22. 24. august 2013 STED: OSLO-KIEL-OSLO Vår saksbehandler: Elin Britt S. Hansen Steinkjer Direkte telefon 90993064 PROTOKOLL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 22. 24. august 2013 STED: OSLO-KIEL-OSLO Tilstede: Forfall: Paul

Detaljer

2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening

2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening 2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening Vedtatt av sentralstyret 19.02.10 på delegert fullmakt fra landsstyret i møte 3.- 4. desember 2009 revidert etter Landsstyremøtet 27.september

Detaljer

Protokoll fra styremøte 05-10/11 i lokallag AFK Utdanningsforbundet Akershus

Protokoll fra styremøte 05-10/11 i lokallag AFK Utdanningsforbundet Akershus Vår dato 19.09.2011 Oslo, 2011.1.25 J.nr.: Arkiv: Protokoller Innkalt styremedlemmer med alle vara Geir Lyngstad HTV 1, Ine-Lill H. Gabrielsen HTV 2 Protokoll fra styremøte 05-10/11 i lokallag AFK Utdanningsforbundet

Detaljer

Forslag til budsjett for Utdanningsforbundet Oslo for perioden 2015-2019

Forslag til budsjett for Utdanningsforbundet Oslo for perioden 2015-2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Årsmøtet tar rammebudsjett for perioden 2015-2019 til orientering. Forslag til budsjett for Utdanningsforbundet

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad protokoll nr. 3/14. Dato: 26.3.2014 Tid: 11:00 15:00 Sted: Litteraturhuset

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad protokoll nr. 3/14. Dato: 26.3.2014 Tid: 11:00 15:00 Sted: Litteraturhuset Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad protokoll nr. 3/14 Dato: 26.3.2014 Tid: 11:00 15:00 Sted: Litteraturhuset Tilstede: Forfall: Møteledelse: Ved protokollen: Odd Espen Høili, Vidar Magnussen,

Detaljer

Årsmøte 2012. Onsdag 7. mars klokken 1800. Quality Hotel Grand Royal

Årsmøte 2012. Onsdag 7. mars klokken 1800. Quality Hotel Grand Royal Årsmøte 2012 Onsdag 7. mars klokken 1800 Quality Hotel Grand Royal Innhold Innhold... 2 1 Årsmøtesak 1 2011 Godkjenning av innkalling... 4 2 Årsmøtesak 2 2011 Konstituering... 4 2.1 Valg av dirigent...

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014 Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad Saksliste Sak 1 Konstituering av årsmøte 2014 Sak 2 Aktuelle saker fra Skolelederforbundet v/forbundsleder Solveig Hvidsten

Detaljer

Kalender. Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2013. Våren 2014

Kalender. Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2013. Våren 2014 Kalender Våren 2014 Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen Våren 2013 Aktivitetskalender våren 2014 Utdanningsforbundet Trondheim ønsker velkommen til nytt arbeidsår som arbeidsplasstillitsvalgt. I

Detaljer

HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017

HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017 HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017 Handlingsplan 1. Lønns- og arbeidsvilkår Lønnspolitikk Arbeide for at kompetanse og utdanning skal gi lønnsmessig uttelling Følge opp organisasjonens politikk ved lokale

Detaljer

LM-SAK 1-13 Konstituering

LM-SAK 1-13 Konstituering LM-SAK 1-13 Konstituering LM-sak 1.1 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg) Godkjenning av dagsorden Valg av referenter

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014/2015

HANDLINGSPLAN 2014/2015 HANDLINGSPLAN 2014/2015 Virksomheten i Utdanningsforbundet Porsgrunn bygger på Utdanningsforbundets vedtekter og programmer samt lokale mål formulert innenfor 4 programområder; 1. Lønns og arbeidsforhold.

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet.../... 20... og godkjent av... fylkeshusflidslag.../... 20...... husflidslag er stiftet.../... 20... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

Detaljer

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag ÅRSMØTESAK 1 C) FORRETNINGSORDEN FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag Fylkesstyrets innstilling til fylkesårsmøtet: Fylkesårsmøtet godkjenner forretningsorden med følgende endring i punkt

Detaljer

Vedtekter for Utdanningsforbundet Vedtatt av landsmøtet på Lillestrøm 5.-8. november 2012. Del 1: Generell del 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL

Vedtekter for Utdanningsforbundet Vedtatt av landsmøtet på Lillestrøm 5.-8. november 2012. Del 1: Generell del 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL Vedtekter for Utdanningsforbundet Vedtatt av landsmøtet på Lillestrøm 5.-8. november 2012. A Del 1: Generell del 1 ORGANISASJON 1.1 Utdanningsforbundet er en videreføring av Lærerforbundet 1 og Norsk Lærerlag.

Detaljer

Fylkesstyret: Fst-protokoll 06/10. Utdanningsforbundet Finnmark/ Finnmárkku Oahppolihttu

Fylkesstyret: Fst-protokoll 06/10. Utdanningsforbundet Finnmark/ Finnmárkku Oahppolihttu Fylkesstyret Utdanningsforbundet Finnmark/ Finnmárkku Oahppolihttu Møtedato: 23. august 2010 Protokoll: Nr. 06/10 Møtetid: 23. august kl. 1230-1800 Sted: Til stede: Referent: Øyvind Rognli Saksliste: fst-sak

Detaljer

Utdanningsforbundet Asker Å rsmøte 2016

Utdanningsforbundet Asker Å rsmøte 2016 Utdanningsforbundet Asker Å rsmøte 2016 Tirsdag 12. april kl. 18.00 på Asker Videregående skole Årsmøtesaker: 1. Konstituering 2. Godkjenning av årsmeldingen for 2015 3. Godkjenning av regnskapet for 2015

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 13.-14. april 2015. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 13.-14. april 2015. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 13.-14. april 2015 Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø PROTOKOLL Tid: 13.-14. april kl 10:30 15:30 Til stede fra styret: Thomas Nordgård Anita Richardsen

Detaljer

Vedtekter for KS Bedrift

Vedtekter for KS Bedrift Vedtekter for KS Bedrift Vedtatt av generalforsamlingen 22. april 2015 1 Formål 1.1 KS Bedrift er en selvstendig og medlemsstyrt forening som skal ivareta medlemmenes interesser i arbeidsgiver- og næringspolitiske

Detaljer

Arbeider du i en privat barnehage. har barnehagen tariffavtale?

Arbeider du i en privat barnehage. har barnehagen tariffavtale? Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? 2 Utdanningsforbundet Med over 159 000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges nest største fagorganisasjon. Vi organiserer medlemmer fra

Detaljer

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE Side 1 av 9 TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE 1 Side 2 av 9 1 BAKGRUNN...3 2 OMFANG...3 3 BEGREPSAVKLARINGER...3 4 FORMÅL...4 5 FORMER FOR MEDBESTEMMELSE...5 6 OMSTILLING OG UTVIKLING...5 7 RETTIGHETER

Detaljer

Årsmelding for Utdanningsforbundet Rauma 23.3.15-19.4.16

Årsmelding for Utdanningsforbundet Rauma 23.3.15-19.4.16 Årsmelding for Utdanningsforbundet Rauma 23.3.15-19.4.16 Medlemstall per avtaleområde/arbeidsstedstype mars 13 april 14 mars 15 april 16 Medlemmer i lokallaget 225 223 228 230 avtaleområder KS bhg 23 25

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 3. mars 2014. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø. Tid: 3. mars kl. 10.30-15.

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 3. mars 2014. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø. Tid: 3. mars kl. 10.30-15. FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 3. mars 2014 Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø PROTOKOLL Tid: 3. mars kl. 10.30-15.30 Til stede fra styret: Forfall Thomas Nordgård Jon Arvid

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

Tirsdag 15. mars kl. 18.00 pa Ra dhuset

Tirsdag 15. mars kl. 18.00 pa Ra dhuset Vår dato 09.03.2016 Tirsdag 15. mars kl. 18.00 pa Ra dhuset Saksliste: 1.0 Konstituering 2.0 Årsmelding for 2014 og 2015 3.0 Regnskap og budsjett 4.0 Andre årsmøtesaker 5.0 Valg av lokallagsstyre og hovedtillitsvalgt

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet...

Detaljer

OM UTDANNINGSFORBUNDET. landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren

OM UTDANNINGSFORBUNDET. landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren OM UTDANNINGSFORBUNDET landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren Det er mye som skal læres før skolen forlates Det er mye en femteklassing skal lære... Det er mye en treåring skal lære Vi er

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 7 13/14

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 7 13/14 UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 7 13/14 Sted: Fagforeningskontoret Tid: fredag 31.01.14 kl. 12.00 15.00 Møteleder: Geir Evensen Ordstyrer: Eva Ohna Referent: Astrid Danbolt/Kristian Lilleskaret

Detaljer

Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2012

Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2012 Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen Våren 2012 Aktivitetskalender våren 2012 Utdanningsforbundet Trondheim ønsker velkommen til nytt arbeidsår som arbeidsplasstillitsvalgt. I denne

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.05.2010 Tid: Kl. 10.00 12.00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 6/10 RAPPORT SYKEFRAVÆR 1. KVARTAL 2010 7/10 HANDLINGSPLAN

Detaljer

KALENDER MEDBESTEMMELSE/KLUBBARBEID Våren 2014 GRUNNSKOLE

KALENDER MEDBESTEMMELSE/KLUBBARBEID Våren 2014 GRUNNSKOLE KALENDER MEDBESTEMMELSE/KLUBBARBEID Våren 2014 GRUNNSKOLE Medbestemmelseskalender våren 2014 Barnehageåret beveger seg nå inn i sitt andre halvår med mange viktige saker på agendaen. I denne kalenderen

Detaljer

Kalender 2013-2014. Medbestemmelse/klubbarbeid i barnehage

Kalender 2013-2014. Medbestemmelse/klubbarbeid i barnehage Kalender 2013-2014 Medbestemmelse/klubbarbeid i barnehage Medbestemmelseskalender 2013 2014 Utdanningsforbundet Bergen ønsker velkommen til nytt arbeidsår som tillitsvalgt i barnehagen i Bergen. I denne

Detaljer

Deres dato. Deres referanse

Deres dato. Deres referanse Vår dato 03.11.14. 14 Vår referanse Deres dato Deres referanse Vår saksbehandler Synnøve T. Danielsen Direkte telefon 23 13 84 30 Møte/kursplan våren 2015. Sist revidert. 08.12.14 Mnd Dato Kurs i fylkeslaget

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

Møter Utdanningsforbundet Vest-Agder

Møter Utdanningsforbundet Vest-Agder Vår dato 05.06.15. 14 Vår referanse Møte/kursplan høsten 2015. Sist revidert. 25.06.15 Deres dato Deres referanse Vår saksbehandler Synnøve T. Danielsen Direkte telefon 23 13 84 30 Mnd Dato Kurs i fylkeslaget

Detaljer

Aktuelle saker. OU-18: 01.12.11, Alexandra hotell, Molde. v/ Borghild Moe, Hilde H. Aandahl, Rolv Sæter og Bernt Bigton

Aktuelle saker. OU-18: 01.12.11, Alexandra hotell, Molde. v/ Borghild Moe, Hilde H. Aandahl, Rolv Sæter og Bernt Bigton Aktuelle saker OU-18: 01.12.11, Alexandra hotell, Molde v/ Borghild Moe, Hilde H. Aandahl, Rolv Sæter og Bernt Bigton s1 Tema 1. GNIST (BM) - Veiledning nyutdanna - Vidareutdanningsstrategien, ny avtale

Detaljer

Tillitsvalgte og permisjon

Tillitsvalgte og permisjon Tillitsvalgte og permisjon 1-2 Samarbeid.. De tillitsvalgte er representanter for vedkommende organisasjoners medlemmer overfor arbeidsgiver. Arbeidstakere, tillitsvalgte og arbeidsgiver har rett og plikt

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 25. juni 2012. Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 25. juni 2012. Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25 FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 25. juni 2012 Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25 PROTOKOLL Tid: 25. juni 2012 kl. 10.30-16.30 Til stede fra styret: Anita Richardsen (perm

Detaljer

Vedtekter for Larvik Husflidslag

Vedtekter for Larvik Husflidslag Vedtekter for Larvik Husflidslag Sist revidert og godkjent på årsmøtet i Larvik Husflidslag 6. februar 2014. Larvik Husflidslag er stiftet 18.10-1900 og er medlem av Vestfold Husflidslag som er tilsluttet

Detaljer

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik:

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006 Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: Leder Grethe Jøndahl rektor vgs Nestleder Svein Handå Ofstad studieleder vgs, infokontakt Styremedlem Harald Vada oppvekstsjef

Detaljer

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 28. januar 2014, Oslo Til ledere og kasserere i NTLs organisasjonsledd Tid og sted Landsmøtet avholdes i Oslo i uke 45, i tiden 3. 7. november 2014

Detaljer

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR PORSGRUNN ORIENTERINGSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 18.2.1993 Godkjent av Norges Idrettsforbund 1.6.1993 Revidert på årsmøte 4.11 1994, 16.11.1998, 27.11.2002, 30.11.2006, 29.11.2007 og

Detaljer

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter Trøndelag fylkesavdeling Årsmøte 2013 Årsmøtedokumenter Medlemstallet i Trøndelag har fra januar 2005 til april 2013 økt fra 348 til 759. Dette er en økning på 411 medlemmer Årsmøte Trøndelag fylkesavdeling

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no 1 2 Velkommen som tillitsvalgt Gratulerer! Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Å være tillitsvalgt i Utdanningsforbundet

Detaljer

VEDTEKTSENDRINGER. 4.2.1 Tema 1: Utdanningsforbundets formål LM-SAK 4.2/15. Saksutredning

VEDTEKTSENDRINGER. 4.2.1 Tema 1: Utdanningsforbundets formål LM-SAK 4.2/15. Saksutredning 1 2 3 4 5 6 7 LM-SAK 4.2/15 VEDTEKTSENDRINGER Saksutredning 4.2.1 Tema 1: Utdanningsforbundets formål Det foreligger forslag til endringer i formålsparagrafen fra fylkesårsmøter og fra sentralstyret. Forslagene

Detaljer

Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2011

Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2011 Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen Våren 2011 Aktivitetskalender våren 2011 Utdanningsforbundet ønsker velkommen til nytt arbeidsår som arbeidsplasstillitsvalgt. I denne kalenderen

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Årsmøteprotokoll 27.03.09

Årsmøteprotokoll 27.03.09 Notodden Årsmøteprotokoll 27.03.09 Innholdsfortegnelse Sak 1 Konstituering, møte- og valgreglement... 3 Sak 2 Godkjenning av innkalling.... 4 Sak 3 Godkjenning av sakliste... 4 Sak 4 Årsmelding for Utdanningsforbundet

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Innkalling til fylkesårsmøte 2011 Det kalles med dette inn til fylkesårsmøte for Senterpartiet i Nord-Trøndelag Årsmøtet holdes på Quality Grand Hotel / Steinkjer rådhus fredag 18. - lørdag 19. februar

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 29.februar kl 18:00 G Max møtelokaler Høgvollvegen 8 (Breivika) Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 15.februar 2016. Sakene kan

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø FST-SAKNR.: 1 Utvalg Møtetid : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS : 12.-13. januar Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø PROTOKOLL Tid: 12. januar kl. 10.30-15.40 13. januar kl. 09.00-15.30 Til stede fra styret: Forfall:

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Steinkjer 15.1.10 Innkalling til fylkesårsmøte 2010 Det kalles med dette inn til fylkesårsmøte for Senterpartiet i Nord-Trøndelag Årsmøtet holdes på Stiklestad Hotell / Stiklestad Nasjonale Kultursenter

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 21. februar 2012. Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 21. februar 2012. Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25 FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 21. februar 2012 Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25 Møteleder: Anita Richardsen PROTOKOLL Tid: 21. februar 2012 kl. 10.30-16.30 Til stede

Detaljer

Styret ser at det er behov for ytterligere endringer, og foreslår at:

Styret ser at det er behov for ytterligere endringer, og foreslår at: Sak 5 Forslag til endringer i Allmennlegeforeningens vedtekter Gjeldende vedtekter er vedtatt på Allmennlegeforeningens landsrådsmøte 8. mai 2014. Vedtektene er godkjent av sekretariatet i Den norske legeforening

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 6 13/14

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 6 13/14 Sted: Fagforeningskontoret Tid: fredag 10.01.14 kl. 12.00 15.00 Møteleder: Geir Evensen Ordstyrer: Kjersti Thommesen Referent: Astrid Danbolt/Kristian Lilleskaret UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Innkalling til ekstraordinært årsmøte Innkalling til ekstraordinært årsmøte Norsk Terrier Klubb Agder Tid: Fredag 11. desember 2015 kl. 19.00 Sted: AniCura Sørlandets Dyreklinikk ved Travbanen Dagsorden: 1. Godkjenning av innkallelse til årsmøte.

Detaljer

Vedtekter Norsk medisinstudentforening

Vedtekter Norsk medisinstudentforening Vedtekter Norsk medisinstudentforening 1. Formål 1.1 Foreningens offisielle navn er Norsk medisinstudentforening (Nmf). I internasjonal sammenheng benyttes navnet Norwegian Medical Students Association

Detaljer

Protokoll: Fylkesstyremøte nr. 04 11/12

Protokoll: Fylkesstyremøte nr. 04 11/12 Vår dato: 31.10. 2011 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler: Torodd Eriksen Deres referanse Arkivkode Direkte telefon: 915 24 542 Protokoll: Fylkesstyremøte nr. 04 11/12 Sted: Fylkeskontoret Dato:

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq IKM ANSATTES FORENING wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui 2012 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Detaljer

Vedtekter for Elevrådet Molde videregående skole. Vedtatt 7.5.2009

Vedtekter for Elevrådet Molde videregående skole. Vedtatt 7.5.2009 Vedtekter for Elevrådet Molde videregående skole Vedtatt 7.5.2009 Innhold 1.0 Generelt... 3 2.0 Elevrådets virkemåte... 3 3.0 Elevrådsstyrets virkemåte... 3 4.0 Tillitsvalgte... 4 5.0 Møtestruktur... 4

Detaljer

Studieforbundet næring og samfunn

Studieforbundet næring og samfunn Studieforbundet næring og samfunn VEDTEKTER Vedtatt på konstituerende årsmøte 7.11.2011 og på årsmøtet 23.5.2012 1 Navn og organisasjon... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 a) Medlemskap...

Detaljer