Detaljregulering Abelnes småbåthavn gnr.32 bnr 166

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Detaljregulering Abelnes småbåthavn gnr.32 bnr 166"

Transkript

1 FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Petter Rappe Saksfremlegg Arkivsaksnr: 10/1627 Arkiv: L12, 32/166 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet /11 PRA Utvalg for samfunn /12 PRA Bystyret /12 PRA Detaljregulering Abelnes småbåthavn gnr.32 bnr 166 Saksdokumenter: 1. Planbeskrivelse 2. Reguleringsbestemmelser 3. Reguleringskart 4. Forslag til revidert plankart datert BYS-041/12 Vedtak: I medhold av Plan- og bygningslovens vedtas forslag til detaljregulering Abelnes småbåthavn gnr.32 bnr.166 under forutsetning av at følgende punkter innarbeides i reguleringsbestemmelsene: 1. Småbåthavna gis adkomst fra nord og justeres i henhold til Forslag til revidert plankart, datert Planens avgrensing skal være i henhold til fargelagt areal i Forslag til revidert 3. Siste setning i 10, «Det tillates på/avlasting til båtene fra kaifronten i vest», utgår. 4. Tillegg til 9: Fortøyning av båt og anlegg kan kun skje mot regulert gangareal innenfor planens avgrensing. 5. Illustrerte båtplasser tas ut av plankartet. 6. Tillegg til 5: Det skal innenfor arealformålet tilrettelegges for kildesortering. 7. Ny rekkefølgebestemmelse tas inn som 11: Anlegg for kildesortering må være etablert før småbåthavna kan tas i bruk. 8. Det tillates ikke at det utføres, påbegynnes eller forekommer uavsluttede arbeider på velforeningens eiendom i perioden juni juli august. 9. Det oppføres et hensiktsmessig gjerde langs bryggefront mot vest, samt forlengelse fra samme bryggefront og sørover til strandlinje. Utforming av gjerde avtales nærmere med velforeningen.

2 Saksopplysninger: Reguleringsplan Abelnes næringsområde ble vedtatt I denne planen ble det avsatt et område hvor det tillates etablert småbåthavn under forutsetning av at det foreligger godkjent detaljregulering. I henhold til dette sendte Kristiansen & Selmer-Olsen AS, på vegne av Th. Bakken & Co AS, den inn forslag til Detaljregulering for Abelnes småbåthavn. Planforslaget gir mulighet for etablering av inntil 20 båtplasser med tilgang til utstyrsbod. Det forutsettes en parkeringsdekning på 0,45 hvor det er inngått skriftlig avtale med kommunen om rett til 15 parkeringsplasser på kommunal grunn. Planarbeidet ble meldt oppstartet den med frist til uttalelse innen I meldingsfasen innkom 11 innspill her gjengitt slik de er referert og kommentert av forslagsstiller: Fiskeridirektoratet Region sør, brev av : Påpeker at det i bassenget like sør for aktuelle områder er et gytefelt for torsk verdisatt til CI mindre viktig gytefelt. Gytefelt kan likevel være viktig for den lokale bestanden av fisk. Fiskeridirektoratet Region sør vil derfor be om at man unngår mudring/dumping/andre store inngrep i perioden februar mai. I forbindelse med anlegget bør følgende tiltak vurderes: Innretninger for oppsamling og håndtering av avløps- og overvann. Tilrettelegges for kildesortering av avfall i småbåthavnen. Utforming og plassering av bryggeanlegg og bølgebrytere med tanke på å opprettholde tilstrekkelig vanngjennomstrømning. Ellers er det ingen andre innvendinger eller merknader til den aktuelle oppstartsmeldingen. Reguleringsbestemmelsene setter krav til at det ikke er tillatt å foreta mudring/dumping/andre store inngrep i sjøen i perioden februar mai. Vest-Agder fylkeskommune, Plan og miljø, brev av : 1. Ferge Abelnes Andabeløy: Det forutsettes at utforming og plassering av molo blir nøye vurdert i planarbeidet og da i samrås med fergeselskapet og eventuelt kystverket, og det forutsettes at det ikke legges opp til løsninger som kan bli til ulempe eller hinder for fergeanløpet på Abelnes. Dersom det fremmes reguleringsplan som ikke tar hensyn til avvikling av fergetrafikken på den aktuelle strekningen på en tilfredsstillende måte, må det påregnes at fylkesadministrasjonen vil anbefale å reise innsigelse til planen. 2. Forholdet til kulturminner og kulturmiljø: Den nå foreliggende planmeldingen indikerer at det planlegges tiltak i et noe større område enn det som omfattes ab gjeldende plan. Dersom dette videreføres i et konkret planforslag vil planen bli oversendt Norsk Maritimt Museum for vurdering om det vil være nødvendig å foreta ytterligere registreringer under vann. 1. Moloen er tatt ut av planen og man benytter eksisterende strandlinje som avgrensning mellom småbåthavn og åpent farvann. Det har vært god dialog med Fergeselskapet i planarbeidet, og de har godkjent fremstilt løsning til ikke å være til hinder eller ulempe for fergeanløpet. 2. Som nevnt tidligere er molo tatt ut av planen og tiltaket er redusert til eksisterende fylling og strandlinje. Det vurderes dit hen at ytterligere undersøkelser under vann synes å være liten. FDS AS Flekkefjord Dampskipselskap, e-post av : Hevder at inn og utseilingen fra trafikkområdet blir vanskeligere ved at det etableres småbåthavn i området. Innseilingen til fergestøa vil bli trang og ved ugunstige værforhold vil fergen bli utsatt for avdrift, da sjøen vil bli styrt mer inn i fergestøa. Påpeler at det må tas

3 hensyn til stor trafikk inn og ut av småbåthavn i tilegg til båtene som skal inn og ut av bunkringsanlegget, med tanke på sikkerhet. FDS vil, ut fra nevnte forhold, på det sterkeste fraråde at småbåthavn etableres i dette området. Det har vært god dialog med FDS i planarbeidet og planforslaget ivaretar for fergedrift. Abelnes velforening, brev av : Velforeningen er positiv til etablering av ny småbåthavn forutsatt at deres interesser og etablerte bygg og anlegg blir ivaretatt på en god måte. 1. Kaifront mot vest det må finnes løsninger som medfører at ferdsel, transport og lagring utøves på egen grunn. Velforeningen kan under visse forutsetninger være villige til å diskutere en felles bruk av kaifronten. 2. Landingsbrygga på utsiden av eksisterende molo må beholdes. 3. Det planlegges etablering av bunkringsalegg på ny molo i den sørlige delen av planområdet. I kort avstand fra dette har velforeningen oppført en grillhytte. Det tradisjonelle St. Hans bål ønskes også flyttet til front av eksisterende molo vest for grillhytta. Påpeker at det må avklares om bunkeranlegg er i henhold til brannforskriftene med tanke på plassering og avstand til grillhytte og bålplass. 1. Felles bruk bør drøftes så lenge adkomst til båtplassene ikke hindres. 2. Eksisterende landingsbrygge er beholdt lik dagens situasjon. Åpningen til småbåtanlegget er plassert og tilpasset i forhold til landingsbrygga. 3. Drivstoffanlegget er tatt ut av planen, derfor er dette ikke en aktuell problemstilling. Abelnes Båthavnforening, brev av : Henviser til merknad fra Abelnes velforening. Påpeker at tilgjengeligheten til deres område SI i gjeldende reguleringsplan, er ivaretatt med fire meter bred kjøreveg. Når det gjelder moloen er båtforeningen interessert i en dialog og et mulig samarbeid om en felles løsning. Det har vært en dialog med Båtforeningen i planarbeidet. Kystverket sørøst, brev av : Da planområdet ligger i liten avstand fra fergeleiet, og da etablering av småbåthavn vil kunne få betydning for manøvreringsforholdene for ferga, bør planarbeidet skje i samråd med fergeselskapet og med Flekkefjord kommune. Kystverket har ellers ingen merknader i forbindelse med oppstart av planarbeidet. Både fergeselskapet og fylkeskommunen har anført behov for samarbeid om fergeforbindelsen. Planforslaget er utarbeidet med bakgrunn i dialog med fergeselskapet. Agder Energi Nett AS, e-post av : AEN påpeker at det finnes bestående lavspennings luftkabelanlegg innefor reguleringsområdet som må tas hensyn til og som kan flyttes/endres i henhold til gjeldende forskrifter og vilkår. Bestående nett har ikke kapasitet til ytterligere forsyning uten at tiltak og forsterkninger foretas. Det er ingen luftkabel innenfor regulert planområde. Nærings- og havnesjef Flekkefjord kommune, e-post av : Havnestyret behandlet saken med følgende anførsel: Det ble bemerket at molo ikke er i henhold til eksisterende reguleringsplan og at gammel innkjøring velges fremfor ny.

4 Bølgebryter (molo) er tatt ut av planen. Det bemerkes her at det i reguleringsbestemmelsene for område DH i 7.02 heter at det tillates å anlegge molo 20 meter ut i sjø, hvilket vil si at varslet molo var i henhold til reguleringsplan. Eksisterende avkjørsel vest for planområdet benyttes, samt at det etableres avtalefestet kjøreveg mellom bryggeanlegget og eksisterende bygningsmasse. Fylkesmannen i Vest-Agder, Miljøvernavdelingen, brev av : Undersøkelser av sedimenter på havbunnen må gjennomføres før utfylling i henhold til rekkefølgebestemmelsene i gjeldende plan. Planforslaget må beskrive virkningene av planen. Planprosessen må ta hensyn til naturmangfoldet. Konsekvenser for barn, unge og funksjonshemmede. Kfr. Rundskriv T-2/08 og T-599B. ROS-analyse må gjennomføres. Henviser til planbeskrivelsen for beskrivelse av hvordan planforslaget tar hensyn til forholdene som er nevnt over. Statens vegvesen, brev av : Planområdet vil få adkomst fra kommunal veg. Et forslag til detaljregulering for småbåthavn vil neppe være av interesse for vegvesenet. Ingen kommentar. Norsk Maritimt Museum, brev av : Ber om å bli orientert om gangen i saken for å vurdere forholdene til kulturminner under vann. Henviser til innspill fra fylkeskommunen og våre kommentarer til denne. Vurdering: Reguleringsplan Abelnes næringsområde åpner for anleggelse av molo 20 meter utenfor eksisterende landareal. Forslaget til detaljreguleringer planlegger ikke for en slik molo og begrenser alle tiltak innenfor eksisterende utfylt område. Planforslaget vurderes derfor å være innenfor rammene til gjeldende reguleringsplan og en har derfor ingen merknader i forhold til overordnet plan. Planens avgrensing begrenser seg kun til området angitt som småbåthavn i overordnet plan. Dette innebærer at det ikke fremgår av planforslaget hvordan tilslutning til offentlig veg vil skje. Adkomsten må skje over et byggeområde for næringsvirksomhet angitt som N1 i overordnet plan. Selv om det er inngått avtale om at dette skal skje mener en det er viktig i forhold til en forutsigbar plansituasjon i området at en slik veg må vises på et reguleringskart. Mener derfor at området omfattet av forslag til detaljregulering må utvides til å omfattet tilslutning til kjørevegen angitt i overordnet plan. Planforslaget legger til rette for å etablere en småbåthavn med utliggere. Innretninger som i utgangspunktet er problematiske for bevegelseshemmede. Det har derfor ikke blitt vektlagt for å legge til rette for universell utforming. Samtidig er det en overordnet målsetting at også bevegelseshemmede skal få bedret tilgang til båtliv. Mener derfor gangvegene G1 og G2 må legges sammenhengende uten nivåsprang og hvor stigningsforholdene ikke overskrider 1:20. Nivåforskjellen i området vurderes ikke å være større enn at dette kan oppnås uten vesentlige kostnader og eventuelt bevegelseshemmedes behov for hjelp vil begrense seg til selve ombordstigningen samtidig som rullestolbrukere også kan foreta en bryggesleng for å se på båtene.

5 Bestemmelsenes 3 henviser til et parkeringsområde P som ikke fremkommer i plankartet. Dette henviser til overordnet plan Abelnes næringsområde. Av hensyn til lesbarhet og entydighet bør dette presiseres nøyere i aktuell bestemmelse. Selv om planforslaget forholder seg til en overordnet plan, er en av den oppfatning at det blir misvisende at hovedtittelen er Abelnes næringsområde - småbåthavn. Mener planen bør kalles Abelnes småbåthavn gnr. 32 bnr Planforslaget vurderes å være innenfor forutsetningene i overordnet plan. Anbefales derfor utlagt til offentlig ettersyn under forutsetning av at adkomst til kjøreveg vises, stigningsforhold for G1 og G2 ikke overskrider 1: 20 og lokalisering av parkering presiseres nøyere. Rådmannens forslag til vedtak: I medhold av Plan- og bygningslovens vedtas forslag til detaljregulering for Abelnes småbåthavn gnr. 32 bnr. 166 lagt ut til offentlig ettersyn med forbehold om at følgende forhold tas inn i planforslaget: 1. Kjøreveg må forlenges slik at tilslutning over byggeområde N1 i reguleringsplan Abelnes næringsområde, og frem til eksisterende veg, vises. 2. Område G1 og G2 sammenføyes og gis betegnelsen G1. Aktuell bestemmelse må presisere at stigningsforhold ikke skal overskride 1: 20. Dette innebærer at område G3 blir til G2. 3. Bestemmelsenes 3 endres til: Det skal etableres 0,45 parkeringsplasser for hver båtplass i område a_sh-s. Parkering kan etableres på parkeringsplass P slik den fremstår i reguleringsplan Abelnes næringsområde vedtatt , og i henhold til inngått avtale med Flekkefjord kommune. 4. Plantittel endres til Detaljregulering for Abelnes småbåthavn gnr. 32 bnr Formannskapet Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. FSK-117/11 vedtak: I medhold av Plan- og bygningslovens vedtas forslag til detaljregulering for Abelnes småbåthavn gnr. 32 bnr. 166 lagt ut til offentlig ettersyn med forbehold om at følgende forhold tas inn i planforslaget: 1. Kjøreveg må forlenges slik at tilslutning over byggeområde N1 i reguleringsplan Abelnes næringsområde, og frem til eksisterende veg, vises. 2. Område G1 og G2 sammenføyes og gis betegnelsen G1. Aktuell bestemmelse må presisere at stigningsforhold ikke skal overskride 1: 20. Dette innebærer at område G3 blir til G2. 3. Bestemmelsenes 3 endres til: Det skal etableres 0,45 parkeringsplasser for hver båtplass i område a_sh-s. Parkering kan etableres på parkeringsplass P slik den fremstår i reguleringsplan Abelnes næringsområde vedtatt , og i henhold til inngått avtale med Flekkefjord kommune. 4. Plantittel endres til Detaljregulering for Abelnes småbåthavn gnr. 32 bnr. 166.

6 Nye saksopplysninger: Planforslaget ble kunngjort lagt ut til offentlig ettersyn den 17. august 2011 med frist til å komme med uttalelse innen 30. september. Offentlige høringsinstanser, interesseorganisasjoner og grunneiere ble direkte varslet ved brev. Under ettersynet innkom ti merknader, her kort referert og kommentert av saksbehandler som følger: Fylkesmannens i Vest-Agder fremholder i ekspedisjon av at kommunen bør kartlegge/vurdere om området som skal graves ut er forurenset i henhold til bygge og graveforskriften som kommunen har fått delegert. Legger til grunn at stigningsforhold ikke skal overskride 1:20 som vedtatt av formannskapet. Området som skal graves opp til småbåthavn er fylt ut med sprengsteinmasser. Det har heller ikke vært aktiviteter i området som tilsier at det skal være forurenset masse her. Agder Energi Nett AS har i e-post av ingen merknader. Tas til orientering. Abelnes velforening aksepterer ikke i brev av at planforslaget baserer seg på bruk av velforeningens areal. Velforeningens areal er opparbeidet med bord, benker, grillhytte og landingsbrygge. Til nå har småbåter losset og lastet over havnevesenets brygge. Som følge av ISPS-sikring vil dette ikke lenger være mulig. Frykter at velforeningens areal i fremtiden vil bli brukt som en del av småbåthavna. Foreslår at planforslaget omfatter en fire meter brei landingsbrygge mot vest innenfor planområdet. De 20 båtplassene må vises i plankartet. Selve båthavna er 22 meter bred. Om en beregner manøvreringsareal til 1,5 X båtlengden vil dette innebære at største båt som kan legge til i båthavna kan være 8,8 meter, eller 28 fot. Ser en for seg at det skal kunne fortøyes båter på begge sidene av havna med utliggere og en fire meter brei brygge mot vest, vil en ikke kunne fortøye båter større enn 5.1 meter, eller 16,5 fot. Begrenset til denne båtstørrelsen vil en kunne få plass til langt mer en 20 båter i småbåthavna som er planens begrensing. Båter med lengde opp mot 28 fot er i dag ikke uvanlig. At småbåthavna legger opp til at fortøyning av båter begrenses mot øst slik planen illustrerer er derfor realistisk. Anser det derfor i utgangspunktet ikke som tjenlig å anlegge kai på vestsiden av småbåthavna. Lasting og lossing fra Havnevesenets brygge vil fortsatt være mulig etter avtale med Havnevesenet. Slik båtplassene er fremstilt i plankartet har de ingen juridisk betydning og kan like gjerne utgå i sin helhet. En forutsetning om at fortøyning kun kan skje mot regulert gangareal tas i stedet inn i reguleringsbestemmelsene. Flekkefjord havnestyre aksepterer ikke, i notat datert , adkomst inn i området fra øst. Fremtidig sikkerhetsgjerde vil hindre denne tilgangen. Tas til følge. Foreslår adkomst direkte fra kommunal veg. Fylkesmannens i Vest-Agder opplyser i ekspedisjon av at de ikke vil ha spesielle merknader til en endring som foreslått av Abelnes velforeningen. Tas til etterretning. Kystverket Sørøst har i ekspedisjon av ingen merknader til planforslaget.

7 Tas til etterretning. Statens vegvesen har i ekspedisjon av ingen merknader til planforslaget. Tas til etterretning. Fiskeridirektoratet Region Sør viser i ekspedisjon av til deres uttalelse datert hvor de ber om at følgende tiltak vurderes: Innretninger for oppsamling og håndtering av avløps- og overvann. Tilrettelegges for kildesortering av avfall i småbåthavnen. Utforming og plassering av bryggeanlegg og bølgebrytere med tanke på å opprettholde tilstrekkelig vanngjennomstrømning. Småbåthavna vurderes som liten i forhold til å kreve et anlegg for håndtering av avløpsvann. Landarealet vurderes ikke å generere vesentlige mengder overvann som krever håndtering. Utvalg for samfunn har i møte den, sak, vedtatt nye retningslinjer for småbåthavner. Her forutsettes det tilrettelegging for kildesortering i småbåthavner. Anbefaler derfor at installasjoner for kildesortering må etableres innenfor areal avsatt til bod. For å sikre etableringen av kildesortering må det følges opp med en rekkefølgebestemmelse. Småbåthavna er en kile hvor innløpet skal skjermes med en molo. Vurderer at det for inntil 20 båtplasser vil være tilstrekkelig gjennomstrømning gjennom åpning i molo. Vest-Agder fylkeskommune konstaterer i ekspedisjon av at arealbruken er i samsvar med områdeplanen. Vil ikke ha merknader til en løsning som skissert av Abelnes velforening og tilføyer at det er gode planfaglige argument for å se bruken av de respektive områdene i sammenheng. Tas til orientering. Se kommentar knyttet til uttalelse fra Abelnes velforening. Th Bakken & Co AS påpeker i brev av at de ikke har noe ønske om å få tilgang til velforeningens areal. Det høye antall båtplasser er satt såpass høyt for å sikre parkering på kommunal eiendom i henhold til avtale i tilfellet der det skulle bli mange små båter i anlegget. Har allerede innregulert veg på østsiden av anlegget og anser det ikke som nødvendig å anlegge veg på vestsiden. Tas til etterretning. Foreslår reguleringsbestemmelse som forutsetter fortøyning mot regulert gangareal. Dette innebærer at fortøyning må skje mot nord og øst innenfor planområdet. I tilfellet det skulle bli så mange små båter at det blir aktuelt å legge til på vestsiden i småbåthavna, må det forutsettes at det blir anlagt en 2,5 meter brei kaifront innenfor planområdet mot vest. Eventuelt en begrensing som innebærer at fortøyning av båter kun kan skje mot regulert gangareal. Vurdering: Den foreslåtte adkomsten inn til småbåthavna vil beslaglegge en stor del av et byggeområde tiltenkt næringsvirksomhet i henhold til Områderegulering for Abelnes næringsområde, vedtatt I tillegg vil en slik løsning kunne komplisere avstenging av havneområdet ved internasjonale anløp. Foreslår derfor at adkomst til småbåthavna skjer fra nord direkte inn på kai langs småbåthavnas østside. Dette innebærer at et to meter bredt gangareal mot nord kan utgå. Kaifront i det nordøstlige hjørnet må justeres slik at gangarealet ikke blir brutt.

8 Ved første gangs behandling vedtok formannskapet at stigninger ikke skulle være brattere enn 1:20. Det er en høydeforskjell mellom offentlig veg og kainivå på cirka 80 cm. Dette vil medføre anleggelse av en cirka 17,5 meter lang rampe. En slik rampe vil også markere en klar avgrensing mellom småbåthavna og næringsområdet, hvilket anses som fordelaktig. Abelnes velforening ønsker ikke at deres areal skal benyttes som del av småbåthavna. Utbygger har også presiserte at dette ikke er intensjonen. Siste setning i bestemmelsenes 9 bør som følge av dette utgå. Videre foreslås det at samme reguleringsbestemmelse presiserer at fortøyning forutsettes å skje mot regulert gangareal. Det betyr at båter kun kan fortøyes mot nord og øst. Småbåthavna er såpass smal at den ikke egner seg for å anlegge fortøyningsanlegg mot både øst og vest, om en ikke begrenser båtstørrelsen til maksimalt 18 fot. Dette vurderes å være en liten båtstørrelse etter dagens trend. Legger en til grunn at manøvreringsareal skal være 1,5 ganger båtlengden og at det kun kan fortøyes båter mot nord og øst, kan maksimal båtstørrelse være inntil 28 fot. Illustrasjonen i plankartet som viser 5 meter lange utliggere er derfor misvisende og innebærer at planen blir mindre entydig. De illustrerte båtplassene som likevel ikke har noen juridisk status i planforslaget bør derfor tas ut av plankartet. Med følgende endringer anbefales planforslaget vedtatt: Småbåthavna gis adkomst fra nord og justeres i henhold til Forslag til revidert Planens avgrensing skal være i henhold til fargelagt areal i Forslag til revidert Siste setning i 9, «Det tillates på/avlasting til båtene fra kaifronten i vest», utgår. Tillegg til 9: Fortøyning av båt og anlegg kan kun skje mot regulert gangareal innenfor planens avgrensing. Illustrerte båtplasser tas ut av plankartet. Tillegg til 5: Det skal innenfor arealformålet tilrettelegges for kildesortering. Ny rekkefølgebestemmelse tas inn som 11: Anlegg for kildesortering må være etablert før småbåthavna kan tas i bruk. Rådmannens innstilling til vedtak: I medhold av Plan- og bygningslovens vedtas forslag til detaljregulering for Abelnes småbåthavn gnr. 32 bnr. 166 lagt ut til offentlig ettersyn med forbehold om at følgende forhold tas inn i planforslaget: 1. Småbåthavna gis adkomst fra nord og justeres i henhold til Forslag til revidert plankart, datert Planens avgrensing skal være i henhold til fargelagt areal i Forslag til revidert 3. Siste setning i 9, «Det tillates på/avlasting til båtene fra kaifronten i vest», utgår. 4. Tillegg til 9: Fortøyning av båt og anlegg kan kun skje mot regulert gangareal innenfor planens avgrensing. 5. Illustrerte båtplasser tas ut av plankartet. 6. Tillegg til 5: Det skal innenfor arealformålet tilrettelegges for kildesortering. 7. Ny rekkefølgebestemmelse tas inn som 11: Anlegg for kildesortering må være etablert før småbåthavna kan tas i bruk.

9 Utvalg for samfunn Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. US-049/12 Vedtak: I medhold av Plan- og bygningslovens vedtas forslag til detaljregulering for Abelnes småbåthavn gnr. 32 bnr. 166 lagt ut til offentlig ettersyn med forbehold om at følgende forhold tas inn i planforslaget: 1. Småbåthavna gis adkomst fra nord og justeres i henhold til Forslag til revidert plankart, datert Planens avgrensing skal være i henhold til fargelagt areal i Forslag til revidert 3. Siste setning i 9, «Det tillates på/avlasting til båtene fra kaifronten i vest», utgår. 4. Tillegg til 9: Fortøyning av båt og anlegg kan kun skje mot regulert gangareal innenfor planens avgrensing. 5. Illustrerte båtplasser tas ut av plankartet. 6. Tillegg til 5: Det skal innenfor arealformålet tilrettelegges for kildesortering. 7. Ny rekkefølgebestemmelse tas inn som 11: Anlegg for kildesortering må være etablert før småbåthavna kan tas i bruk Bystyret Behandling: Bystyret fattet enstemmig vedtak sålydende: «I medhold av Plan- og bygningslovens vedtas forslag til detaljregulering Abelnes småbåthavn gnr.32 bnr.166 under forutsetning av at følgende punkter innarbeides i reguleringsbestemmelsene: Pkt.1 til 2 som innstillingen Pkt.3 endres til: siste setning i 10 «Det tillates på/avstigning til båtene fra kaifronten i vest» utgår. Pkt.4 til 7 som innstillingen.» 8. Det tillates ikke at det utføres, påbegynnes eller forekommer uavsluttede arbeider på velforeningens eiendom i perioden juni juli august. 9. Det oppføres et hensiktsmessig gjerde langs bryggefront mot vest, samt forlengelse fra samme bryggefront og sørover til strandlinje. Utforming av gjerde avtales nærmere med velforeningen.» Ansvar for oppfølging: Underretning sendes til:

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet /11 PRA

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet /11 PRA FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Petter Rappe Saksfremlegg Arkivsaksnr: 10/1627 Arkiv: L12 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 23.06.2011 117/11 PRA Detaljregulering

Detaljer

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 09.06.2011 091/11 PRA

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 09.06.2011 091/11 PRA FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Petter Rappe Saksfremlegg Arkivsaksnr: 10/865 Arkiv: L12, 11/76 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 09.06.2011 091/11 PRA

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/102 27.08.2015. Reguleringsplan for Eikvåg, gnr 2 bnr 61 og 194 - Nytt offentlig ettersyn

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/102 27.08.2015. Reguleringsplan for Eikvåg, gnr 2 bnr 61 og 194 - Nytt offentlig ettersyn FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/908 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Just Quale Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/102 27.08.2015 Reguleringsplan for Eikvåg, gnr 2 bnr 61 og 194 - Nytt offentlig

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljreguleringsplan for del av Høyland hyttefelt, gnr/bnr 158/2, 3, 4-2.gangsbehandling

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljreguleringsplan for del av Høyland hyttefelt, gnr/bnr 158/2, 3, 4-2.gangsbehandling LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2015/144 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 1346/2016 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk utvalg 08.03.2016 22/16 Kommunestyret 17.03.2016 15/16

Detaljer

Kommentar: Dette er forsøkt imøtekommet ved å samle seg mest mulig om et felles flytebryggeanlegg i den sørlige delen av bukta.

Kommentar: Dette er forsøkt imøtekommet ved å samle seg mest mulig om et felles flytebryggeanlegg i den sørlige delen av bukta. 6311 (C LYNGDALKOMMUNE v/ plansjef Stein Erik Watne Postboks 353 4577 LYNGDAL Flekkefjord, 19.04.2014 Reguleringsplan for Svennevikbukta innkomne merknader Viser til e-post fra deg med innkomne merknader.

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2011/1431 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 13114/2014 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk styre 11.11.2014 104/14 Kommunestyret 11.12.2014 84/14

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

DETALJREGULERING FELLES BRYGGE USKEN, PLAN 2009123

DETALJREGULERING FELLES BRYGGE USKEN, PLAN 2009123 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Kst. arealplansjef : 200908257 : O: : L12-96 : Øyvind Bjørke : Lars Olav Tjeldflaat Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling,

Detaljer

Fv. 17 Glombergan - Setvikdalen

Fv. 17 Glombergan - Setvikdalen REGULERINGSPLAN Fv. 17 Glombergan - Setvikdalen Meløy kommune Merknadshefte Region nord Dato: Mai 2011 Innhold 1.0 INNLEDNING... 2 1.1 Reguleringsplan... 2 1.2 Offentlig ettersyn... 2 1.3 Informasjonsarbeid...

Detaljer

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 23.06.2011 118/11 PRA

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 23.06.2011 118/11 PRA FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Petter Rappe Saksfremlegg Arkivsaksnr: 10/1524 Arkiv: L12, 202/1, 202/7, 202/9 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 23.06.2011

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/62 15.05.2014 Kommunestyret 14/48 17.06.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/62 15.05.2014 Kommunestyret 14/48 17.06.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/33 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/62 15.05.2014 Kommunestyret 14/48 17.06.2014 2.gangsbehandling Reguleringsplan

Detaljer

Detaljregulering Bolsønesområdet. Plan nr. 200609

Detaljregulering Bolsønesområdet. Plan nr. 200609 Molde kommune Rådmannen Arkiv: 200609 Saksmappe: 2008/410-0 Saksbehandler: Jostein Bø Dato: 14.02.2013 Saksframlegg Detaljregulering Bolsønesområdet. Plan nr. 200609 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 27/13

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015 Saksdokument Saksmappenr: 2015/881 Saksbehandler: Geir Kåre Bendiksen Arkivkode: L12 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

JEVNAKER KOMMUNE SÆRUTSKRIFT

JEVNAKER KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Side 1 av 6 JEVNAKER KOMMUNE SÆRUTSKRIFT R.f. SAKSGANG: Utvalg Møtedato: Utvalgsaksnr Eldrerådet Møtedato 07.10.2013 25/13 Kommunalt Møtedato Råd for Funksjonshemmede 04.10.2013 26/13 Formannskap Møtedato

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 1144201402 14/253-41 03.06.2015

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 1144201402 14/253-41 03.06.2015 Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 1144201402 14/253-41 03.06.2015 2. GANGSBEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BINHOLMEN/NÅLEPUTA, PLANID

Detaljer

SAKEN GJELDER: 2. GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING BOLIGPROSJEKT PÅ BUVIKA BRYGGE GNR/BNR. 2/86 M.FL.

SAKEN GJELDER: 2. GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING BOLIGPROSJEKT PÅ BUVIKA BRYGGE GNR/BNR. 2/86 M.FL. Side 1 Skaun kommune Arkivkode: L13 Arkivsaksnr.: 13/505 Saksbehandler: Ingebjørg Stavheim Saksnummer Utvalg Møtedato 4/15 Plan og miljøutvalget 13.01.2015 2/15 Kommunestyret 29.01.2015 SAKEN GJELDER:

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 007/17 Hovedutvalg for miljø- og plansaker

Saksnr. Utvalg Møtedato 007/17 Hovedutvalg for miljø- og plansaker PLANNAVN - Solnes - Arkiv: detaljregulering, GBNR - 427/1/2, FA - L13 Arkivsak: 17/187-1 Saksbehandler: Cecilie Fjeldvik Dato: 06.01.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 007/17 Hovedutvalg for miljø-

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING RINGSAKER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING Sluttbehandles i: Kommunestyret ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz 24.02.2015 FA - L12, PLANID - 201404

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz 24.02.2015 FA - L12, PLANID - 201404 Saksframlegg Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz 24.02.2015 FA - L12, PLANID - 201404 14/1597 Saksnr Utvalg Type Dato 015/15 Plan- og miljøstyret PS 09.03.2015 Detaljplan Vik sør 193/43

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 13/123 24.10.2013 Kommunestyret 13/87 12.11.2013

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 13/123 24.10.2013 Kommunestyret 13/87 12.11.2013 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2008/1613 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Kjersti Skiple Verdal Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 13/123 24.10.2013 Kommunestyret 13/87 12.11.2013 Reguleringsplan for Mosvold

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12 SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN FOR BAKKEGATA 12, GNR. 52, BNR. 153 Saksbehandler: May Britt Gåseby Arkiv: REG Arkivsaksnr.: 08/1871 Løpenr.: 2308/12 Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtedato: 21.06.2006 Arkivsak: 05/03437-014719/06 Arkiv: PLA 202 Sak: 0030/06

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtedato: 21.06.2006 Arkivsak: 05/03437-014719/06 Arkiv: PLA 202 Sak: 0030/06 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtedato: 21.06.2006 Arkivsak: 05/03437-014719/06 Arkiv: PLA 202 Sak: 0030/06 REGULERINGSPLAN FOR GNR. 9 BNR. 21 (BREIDABLIKK) Behandling: Rådmannens

Detaljer

Reguleringsplanforslag for Motteberget, 2.gangs behandling

Reguleringsplanforslag for Motteberget, 2.gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Håkon Hasslan, tlf Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2012/1699 / 27 Ordningsverdi: 09062012-7 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Reguleringsplanforslag

Detaljer

Detaljregulering Østebø parkering, gnr. 60 bnr. 11, Åna-Sira

Detaljregulering Østebø parkering, gnr. 60 bnr. 11, Åna-Sira FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Petter Rappe Saksfremlegg Arkivsaksnr: 10/1207 Arkiv: L12, 60/11, 60/21 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 25.11.2010 191/10

Detaljer

FYLKESMANNENS INNSIGELSE TIL PLAN JUVIK BÅTHAVN

FYLKESMANNENS INNSIGELSE TIL PLAN JUVIK BÅTHAVN FYLKESMANNENS INNSIGELSE TIL PLAN 302 - JUVIK BÅTHAVN Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø Saksbehandler: Henrik Natvig Arkivsaknr.: 2013/2154-13 Behandles av: Utvalg for

Detaljer

2. GANGS BEHANDLING - ENDRING AV REG.PLAN FOR NORD- LEKSA GNR

2. GANGS BEHANDLING - ENDRING AV REG.PLAN FOR NORD- LEKSA GNR Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.01.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12.

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12. Arkivkode:,, Saksprotokoll Behandlet i: Planutvalget Møtedato: 13.04.2016 Sak: 12/16 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 15/2399 Journalpost: 5695/16 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DETALJREGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: 88/14 Forvaltningsutvalget 25.09.2014

Saksnr: Utvalg: Dato: 88/14 Forvaltningsutvalget 25.09.2014 Kvinesdal kommune Reguleringsplan for Faret (PlanId 10371990005) - Reguleringsendring, 1. gangs behandling Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 10371990005 2014/1121 14201/2014 Nina Nissestad

Detaljer

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Engerdal kommune Saksmappe: 2014/472-3738/2015 Saksbehandler: Markus Pettersen Særutskrift Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter.

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Saksprotokoll - Bystyret 27.01.2011 Behandling: Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Bystyret vedtok enstemmig at representanten

Detaljer

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Nora Moberg Lillegaard, tlf 37013787 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2015/5988 / 5 Ordningsverdi: xxxx Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Høgedalslia,

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/3567 Saksbehandler: Thea Chiodera Molnar Organ Møtedato 11.06.2015 Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien Saken avgjøres av: Kommunestyre ::: Sett

Detaljer

Detaljreguleringsforslag for Kirstens Have, 2. gangs behandling

Detaljreguleringsforslag for Kirstens Have, 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Håkon Hasslan, tlf Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2011/10998 / 16 Ordningsverdi: 2818pua1 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Detaljreguleringsforslag

Detaljer

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Arkivnr: K2 - L13 Saksbehandler: Mariann Skei Fossheim Dok.dato: 21.01.2015 Arkivsaksnr.: 14/1528-15 Tittel:

Detaljer

STRAND KOMMUNE Møtebok

STRAND KOMMUNE Møtebok STRAND KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Saksnr. Utvalg Dato 086/10 Forvaltningsutvalget 21.10.2010 Arkivkode Saksbehandler Arkivsak/j.post Mole Skubbavika Jan Leland 10/259 Idse 10/13547 PRIVAT REGULERINGPLANFORSLAG

Detaljer

DETALJREGULERING FELLES BRYGGE USKEN, PLAN 2009123

DETALJREGULERING FELLES BRYGGE USKEN, PLAN 2009123 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Arealplansjef Byplansjef : 200908257 : O: : L12-96 : Thorstein Holtskog : Stian Rugtvedt : Mette Paavola Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr

Detaljer

Hol kommune Saksutskrift

Hol kommune Saksutskrift Hol kommune Saksutskrift Arkivsak-dok. 12/03875-21 Arkivkode. Geilo- 178 Saksbehandler Trond B. Augunset Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling 17.09.2015 29/15 2 Kommunestyret 30.09.2015

Detaljer

Gnr. 156, bnr. 8 - Rom næringsområde, vedtak om mindre reguleringsendring av detaljreguleringsplan for Rom næringsområdebyggetrinn

Gnr. 156, bnr. 8 - Rom næringsområde, vedtak om mindre reguleringsendring av detaljreguleringsplan for Rom næringsområdebyggetrinn Arkiv: 156/8/L42/L12 Saksmappe: 2013/790-5750/2014 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 28.04.2014 Gnr. 156, bnr. 8 - Rom næringsområde, vedtak om mindre reguleringsendring av detaljreguleringsplan for

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 15/382

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 15/382 SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 15/382 Dok.nr: 14 Arkiv: FA-L12 Saksbehandler: Jan-Harry Johansen Dato: 10.08.2015 REGULERINGSPLAN - FAGERLUNDVEIEN Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 081/15 Formannskapet 27.08.2015

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 50/6 Saksmappe: :2011/554-5 Saksbehandler: :JHO Dato: 29.12.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato PS 6/12 Plan- og Bygningsrådet 27.01.12 Detaljreguleringsplan

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 1-244 A Arkivsaksnr: 2014/7448-30 Saksbehandler: Gry Holm Kvernrød Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016 1-244A Detaljplan

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 1 Arkivsak: 08/2752 SAMLET SAKSFRAMSTILLING BEBYGGELSESPLAN FOR NORSK TIPPING - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Per Johansen Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 213/08 HAMAR FORMANNSKAP 04.06.2008

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: L12 Saksmappe: :2006/510-67 Saksbehandler: :JHO Dato: 02.03.2012 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 26/12 Plan- og Bygningsrådet 16.03.2012 29/12

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/5461 / 29 Ordningsverdi: 09062013-17 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

Detaljregulering Sagodden småbåthavn

Detaljregulering Sagodden småbåthavn RAPPORT Detaljregulering Sagodden småbåthavn OPPDRAGSGIVER Sagodden SA EMNE Gjennomgang av innspill til 1.g behandling DATO / REVISJON: 6. mars 2015 / 02 DOKUMENTKODE: Rapport Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf

Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf ARENDAL KOMMUNE Saksfremlegg Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Gang-

Detaljer

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Utvalg for samfunn 24.01.2012 007/12 PRA Utvalg for samfunn 28.08.

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Utvalg for samfunn 24.01.2012 007/12 PRA Utvalg for samfunn 28.08. FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Petter Rappe Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/97 Arkiv: L12, 66/10 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Utvalg for samfunn 24.01.2012 007/12

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Kommunestyret

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Kommunestyret Saksdokument Saksmappenr: 2013/5979 Saksbehandler: Hans Martin Nygaard Arkivkode: L12/47/295 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 30.03.2016 Kommunestyret 21.04.2016 DETALJERT REGULERINGSPLAN

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN FOR HYTTETOMTER GNR 95 BNR 12 Rådmannens innstilling: 1. Forslag til reguleringsplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN Forslag til vedtak: 1. Forslag til detaljregulering for

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 Arkivsak: 10/3036-32 SAMLET SAKSFRAMSTILLING ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 26 OG 28 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Johanne Aasnæs Sørum Arkiv: PLN 064001 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 14/1300-8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Reguleringsplan for Lønnerhagen 1.gangsbehandling Saksbehandler: Siw Gjøsund Arkiv: MNR M 226 Saksnr.: Utvalg Møtedato 145/14 Plan- og miljøutvalget

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap /17 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap /17 Kommunestyret PLANNAVN - Kiserødveiene 69, Arkiv: gbnr 132/428-435 mf., GBNR - 132/428, FA - L13 Arkivsak: 17/72-4 Saksbehandler: Dag Yttri Dato: 17.01.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap 24.01.2017

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: 110/11 Forvaltningsutvalget 08.09.2011 74/12 Forvaltningsutvalget 28.06.2012

Saksnr: Utvalg: Dato: 110/11 Forvaltningsutvalget 08.09.2011 74/12 Forvaltningsutvalget 28.06.2012 Kvinesdal kommune Reguleringsplan for Faråsen, planid 10372009009-2. gangsbehandling Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 10372009009 2008/334 3428/2011 Karianne Torvestad Saksnr: Utvalg:

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 033/15 Plan- og økonomiutvalget PS 23.04.2015 030/15 Kommunestyret PS 04.05.2015

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 033/15 Plan- og økonomiutvalget PS 23.04.2015 030/15 Kommunestyret PS 04.05.2015 Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Reidun Solli Skjørestad PLANID - 201208, GBNR - 70/1 12/1727 Saksnr Utvalg Type Dato 033/15 Plan- og økonomiutvalget PS 23.04.2015 030/15 Kommunestyret PS 04.05.2015

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: L12 07/489-66 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: L12 07/489-66 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: L12 07/489-66 Dato: 22.01.2013 REGULERINGSPLAN FOR GNR. 45/11 - SOKN - PLANID: 2007 008 NY FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1. Oversiktskart

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 159/13 06.11.2013 Kommunestyret 107/13 28.11.2013

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 159/13 06.11.2013 Kommunestyret 107/13 28.11.2013 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 1-233 Arkivsaksnr: 2011/5386-28 Saksbehandler: Bård Hubert Gustafson Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 159/13 06.11.2013 Kommunestyret 107/13 28.11.2013 1-233

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 22.08.2013 09.00. Tilleggssaker til HFFmøte torsdag 22.08.

HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 22.08.2013 09.00. Tilleggssaker til HFFmøte torsdag 22.08. FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 22.08.2013 09.00 herredshus Saksliste Tilleggssaker til HFFmøte torsdag 22.08.13 Medlemmene innkalles herved til

Detaljer

Reguleringsplan Viga - Brattebakken, gnr. 109 bnr. 10, Andabeløy. Vedtak:

Reguleringsplan Viga - Brattebakken, gnr. 109 bnr. 10, Andabeløy. Vedtak: FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Petter Rappe Saksfremlegg Arkivsaksnr: 07/1350 Arkiv: L12, 109/10, 157, 195 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 25.09.2008

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 08/3982-33 SAMLET SAKSFRAMSTILLING LEKEPLASS MELLOM BISPEGATA OG TORFINNS GATE Saksbehandler: Per Johansen Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 4/10 PLANSJEFEN 09.03.2010 179/10 HAMAR

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Plan og næring Vår dato Vår referanse 20.02.2014 2012/439-2027/2014 Arkivkode: L12 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Toril Ingvaldsen, tlf 77722121/46637740 Enhetsleder

Detaljer

Reguleringsplan for Værnes Østre, del av gnr.19 bnr.1, campingplass og småbåthavn

Reguleringsplan for Værnes Østre, del av gnr.19 bnr.1, campingplass og småbåthavn PLAN-ID 16222009001 Reguleringsplan for Værnes Østre, del av gnr.19 bnr.1, campingplass og småbåthavn Planbeskrivelse Reguleringsbestemmelser Plankart m 1:1000 (papirformat; A2) (Kart i annet papirformat

Detaljer

DETALJREGULERING FOR EIENDOM VED KIRKERUDVEIEN, GNR. 80, BNR. 401. Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.

DETALJREGULERING FOR EIENDOM VED KIRKERUDVEIEN, GNR. 80, BNR. 401. Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02. SAKSFRAMLEGG DETALJREGULERING FOR EIENDOM VED KIRKERUDVEIEN, GNR. 80, BNR. 401 Saksbehandler: May Britt Gåseby Arkiv: REG Arkivsaksnr.: 10/1049 Løpenr.: 2309/12 Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG

Detaljer

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato «REF» 2011/1164-17 Per Ottar Brattås 04.06.2015

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato «REF» 2011/1164-17 Per Ottar Brattås 04.06.2015 Smøla kommune Bygg og forvaltning «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato «REF» 2011/1164-17 Per Ottar Brattås 04.06.2015 Melding

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/135 26.11.2015 Kommunestyret 15/84 10.12.2015

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/135 26.11.2015 Kommunestyret 15/84 10.12.2015 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2015/822 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/135 26.11.2015 Kommunestyret 15/84 10.12.2015 2.gangsbehandling Detaljregulering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan- og utviklingsutvalget 29.10.2013 135/13 Molde formannskap 05.11.2013 103/13 Molde kommunestyre 14.11.

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan- og utviklingsutvalget 29.10.2013 135/13 Molde formannskap 05.11.2013 103/13 Molde kommunestyre 14.11. Molde kommune Rådmannen Arkiv: 124/Q32/&30 Saksmappe: 2012/2549-42 Saksbehandler: Jostein Bø Dato: 20.10.2013 Saksframlegg Kommunedelplan Møreaksen - godkjenning Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan-

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 41/11 Utvalg for plansaker 26.10.2011 38/12 Utvalg for plansaker 12.09.2012 115/12 Formannskapet 04.10.

Saksnr. Utvalg Møtedato 41/11 Utvalg for plansaker 26.10.2011 38/12 Utvalg for plansaker 12.09.2012 115/12 Formannskapet 04.10. Side 1 av 7 SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 11/1244 Saksnr. Utvalg Møtedato 41/11 Utvalg for plansaker 26.10.2011 38/12 Utvalg for plansaker 12.09.2012 115/12 Formannskapet 04.10.2012 REGULERINGSPLAN FOR BOLIGFORTETTING

Detaljer

Rødberg : 13.12.2012 Arkiv : 210180G9 Saksmappe : 2006/1348 Avd. : Næring, miljø og

Rødberg : 13.12.2012 Arkiv : 210180G9 Saksmappe : 2006/1348 Avd. : Næring, miljø og Nore og Uvdal kommune S Rødberg : 13.12.2012 Arkiv : 210180G9 Saksmappe : 2006/1348 Avd. : Næring, miljø og rrc I tt kommunalteknikk IFUF V Saksbehandler : Målfrid Toeneiet Sluttbehandling av reguleringsplan

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

Saksbehandler: Elin Lunde Arkiv: REG Arkivsaksnr: 07/6820 Løpenummer: 12587/09. Utvalg Planutvalg 09.10.2008 Planutvalg 29.10.

Saksbehandler: Elin Lunde Arkiv: REG Arkivsaksnr: 07/6820 Løpenummer: 12587/09. Utvalg Planutvalg 09.10.2008 Planutvalg 29.10. Utvalg Planutvalg 09.10.2008 Planutvalg 29.10.2008 Planutvalg ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR DELER AV ØYNA, 2. GANGS BEHANDLING A B C D E F G Bakgrunn for saken Uttalelser med kommentarer til varslingen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 131/ Kommunestyret 69/

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 131/ Kommunestyret 69/ STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 4-049 Arkivsaksnr: 2013/4530-19 Saksbehandler: Anne Kari Kristensen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 131/17 30.08.2017 Kommunestyret 69/17 07.09.2017 4-049 Brattbekktjønna

Detaljer

Tvedestrand kommune Enhet for plan, miljø og eiendom

Tvedestrand kommune Enhet for plan, miljø og eiendom Tvedestrand kommune Enhet for plan, miljø og eiendom Mottakere Melding om vedtak Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/341/21/L12 «REF» Asbjørn Aanonsen, 371 99 562 13.01.2014 Kunngjøring - Reguleringsplan

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/561 SØKNAD OM ENDRING AV REGULERINGSPLAN LØVNES HYTTEOMRÅDE OG MIDTRE VERRAFJORDEN Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS Reg.plan Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 15/85 16.10.2015 Kommunestyret 15/120 11.11.2015

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 15/85 16.10.2015 Kommunestyret 15/120 11.11.2015 OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 19 Vår saksbehandler Arild Hoel Referanse ARHO/2014/1105-15/88/1 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 15/85 16.10.2015 Kommunestyret 15/120 11.11.2015 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Reguleringsplan Vuku - Coop Marked Saksbehandler: E-post: Tlf.: Thomas Møller thomas.moller@innherred-samkommune.no Arkivref: 2010/427 - /L12 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

MEISINGSET FOR RV. (Plan- Teknisk avdeling, 6630. Statens. Vegvesen. Vedlagt. Med hilsen. Saksbehandle. Dato 23..05.2014.

MEISINGSET FOR RV. (Plan- Teknisk avdeling, 6630. Statens. Vegvesen. Vedlagt. Med hilsen. Saksbehandle. Dato 23..05.2014. Tingvoll kommune Teknisk avdeling Økokommunen bedre løsninger for mennesker og miljø Statens Vegvesen Fylkeshuset 6404 MOLDE Melding om vedtak Deres ref: Vår ref 2012/1247-36 Saksbehandle er Roar Moen

Detaljer

Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2014/545/23/L12 «REF» Asbjørn Aanonsen, 37 19 95 62 02.03.2016

Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2014/545/23/L12 «REF» Asbjørn Aanonsen, 37 19 95 62 02.03.2016 Tvedestrand kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Melding om vedtak Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2014/545/23/L12 «REF» Asbjørn Aanonsen, 37 19 95 62 02.03.2016 Kunngjøring

Detaljer

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.05.2016 34906/2016 2015/1687 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/43 Komite for plan, næring og miljø 01.06.2016 16/102 Bystyret 16.06.2016 Sluttbehandling

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN ID 201403.

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN ID 201403. 1 PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN ID 201403. Dato: 20.05.2014. Dato for siste revisjon: 02.02.2015 Dato for vedtak i kommunestyret: 19.03.2015,

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte den 08.12.2014 kl. 10:00 i møterom Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte den 08.12.2014 kl. 10:00 i møterom Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 08.12.2014 kl. 10:00 i møterom Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 09/146 25.06.2009

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 09/146 25.06.2009 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2008/1613 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Johan Martin Mathiassen Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 09/146 25.06.2009 Omregulering Mosvold (Europris) - 1. gangs behandling

Detaljer

Saksframlegg. Sluttbehandling - Detaljregulering for Norddalsheia - Plan ID 201414

Saksframlegg. Sluttbehandling - Detaljregulering for Norddalsheia - Plan ID 201414 Søgne kommune Arkiv: L13 Saksmappe: 2014/3237-36868/2015 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 27.11.2015 Saksframlegg Sluttbehandling - Detaljregulering for Norddalsheia - Plan ID 201414 Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Utvalg for samfunn /13 PRA

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Utvalg for samfunn /13 PRA FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Petter Rappe Saksfremlegg Arkivsaksnr: 05/3002 Arkiv: L12, 90/1 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Utvalg for samfunn 03.09.2013 092/13

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Geir Magne Sund

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Geir Magne Sund Detaljregulering for Flatheim - felt B4 Kommunestyret Møtedato: 20.06.2013 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 43/13 Kommunestyret 20.06.2013 50/13 Formannskapet 06.06.2013 Kommunestyrets

Detaljer

8001 BODØ 1. september 2014

8001 BODØ 1. september 2014 Bodø kommune Byplankontoret Pb 319 8001 BODØ 1. september 2014 postmottak@bodo.kommune.no Deres ref.:. Vår ref.: DETALJREGULERINGSPLAN FOR VALNESVIKA PLAN ID 2013007 Kommentarer til mottatte uttalelser

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING - NORDRE RAVNØ- REGULERING - SLUTTBEHANDLING

SAMLET SAKSFREMSTILLING - NORDRE RAVNØ- REGULERING - SLUTTBEHANDLING STOKKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 10/625 Arkiv: L12 Saksbehandler: Cecilie Fjeldvik SAMLET SAKSFREMSTILLING - NORDRE RAVNØ- REGULERING - SLUTTBEHANDLING Saksgang: Saksnummer Utvalg Møtedato 4/12 Hovedutvalg

Detaljer

Detaljregulering MERKNADSBEHANDLING. Prosjekt: Fv. 98 Ifjordfjellet. Parsell: 5B: Soulojávri - Giilaš. Tana kommune

Detaljregulering MERKNADSBEHANDLING. Prosjekt: Fv. 98 Ifjordfjellet. Parsell: 5B: Soulojávri - Giilaš. Tana kommune MERKNADSBEHANDLING Frank Martin Ingilæ Detaljregulering Prosjekt: Fv. 98 Ifjordfjellet Parsell: 5B: Soulojávri - Giilaš Tana kommune Planforslag til politisk behandling. Nasjonal arealplan-id: 20252013001

Detaljer

REGULERINGSPLAN for TUFJORDBRUKET. Måsøy kommune PLANBESKRIVELSE. Utarbeidet 20. jan. 2012. Utbygger: Tufjordbruket AS

REGULERINGSPLAN for TUFJORDBRUKET. Måsøy kommune PLANBESKRIVELSE. Utarbeidet 20. jan. 2012. Utbygger: Tufjordbruket AS REGULERINGSPLAN for TUFJORDBRUKET Måsøy kommune PLANBESKRIVELSE Utarbeidet 20. jan. 2012 Utbygger: Tufjordbruket AS 2 GENERELT Orientering Planen ble meldt til oppstart i begynnelsen av september 2011,

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/66 21.08.2013 Kommunestyret 2013/102 29.08.2013

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/66 21.08.2013 Kommunestyret 2013/102 29.08.2013 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: L12 2012/1679-27 03.07.2013 Øivind Juel Kristiansen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING MOLO HAMNNESET I MEHAMN. PLAN-ID 201402

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING MOLO HAMNNESET I MEHAMN. PLAN-ID 201402 1 PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING MOLO HAMNNESET I MEHAMN. PLAN-ID 201402 Dato: 23.04.2014. Dato for siste revisjon: 26.01.2015 Dato for vedtak i kommunestyret: 19.03.2015, PS 15/15 1. Bakgrunn Hensikten

Detaljer

ARHO/2012/194-23/504.083.02. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014

ARHO/2012/194-23/504.083.02. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 25 Referanse ARHO/2012/194-23/504.083.02 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014 Forslag

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 18/1 Saksmappe: :2009/278-20 Saksbehandler: :STL Dato: 04.04.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 26/11 Plan- og Bygningsrådet 12.05.2011

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04.

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04. Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04.15 Innledning/bakgrunn; Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS har for

Detaljer

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Referanse: 07/426-48 Arkivkode: PLAN 0533-2009-0004 Sakstittel: Reguleringsplan for Solheimstorget Vedtatt av kommunestyret K-sak 60/09,

Detaljer