Stakkevollvn. 27, 9010 Tromsø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stakkevollvn. 27, 9010 Tromsø 77 66 21 80"

Transkript

1 Stakkevollvn. 27, 9010 Tromsø

2 Innhold A. HMS - systemarbeid B. Kartlegging C. Undervisning D. Målrettet helseundersøkelse E. Arbeidsmedisinsk poliklinikk F. Sykefravær og attføring G. Andre tjenester

3 INNHOLDSFORTEGNELSE A. HMS-systemarbeid A - 01 Samarbeidsmøter A - 02 Årsrapport A - 03 Rådgivning ved utarbeiding og revisjon av HMS-system A - 04 Deltakelse i arbeidsmiljøutvalg (AMU) A - 05 Deltakelse i Arbeidslivets Komite mot Alkoholisme og Narkomani (AKAN) A - 06 Deltakelse i kjemikalieutvalg A - 07 Deltakelse i byggekomiteer og brukergrupper A - 08 Innredning av nye kontorer B. Kartlegging B - 01 Risikovurdering B - 02 Vernerunde (HMS-runde) B - 03 Ergonomisk kartlegging B - 04 Kartlegging av organisatorisk (mellommenneskelig) arbeidsmiljø B - 05 Kartlegging av støy B - 06 Kartlegging av inneklima B - 07 Kartlegging av helsefarlige kjemikalier B - 08 Kartlegging av radongass B - 09 Kartlegging av støv B - 10 Kartlegging av mikroorganismer B - 11 Kartlegging av belysning C. Undervisning C timers HMS-kurs C - 02 Yrkesskade og yrkessykdom C - 03 Førstehjelp C - 04 Risikovurdering C - 05 Sikkerhetsdatablad og stoffkartotek C - 06 Forebygging av smitte ved blodsøl og stikkskader C - 07 Helserisiko ved eksponering for mikroorganismer C - 08 Støy og hørselsskader C - 09 Belysning på arbeidsplassen C - 10 Ergonomisk tilrettelegging av arbeidsplassen C - 11 Ryggskole C - 12 Nakke-/skulderskole C - 13 Trim i arbeidstida C - 14 Konflikthåndtering C - 15 Krisehåndtering C - 16 Bruk av verneutstyr

4 D. Målrettet helseundersøkelse D - 01 Helseundersøkelse av brannkonstabler/røykdykkere D - 02 Helseundersøkelse av støyutsatte D - 03 Helseundersøkelse av asbestutsatte E. Arbeidsmedisinsk poliklinikk E - 01 Konsultasjon hos lege, fysioterapeut og sykepleier E - 02 Øyeblikkelig hjelp E - 03 Vaksinering E - 04 Oppfølging av arbeidstakere med rusmiddelproblem E - 05 Helseattest for sjåfører E - 06 Flymedisinsk undersøkelse F. Sykefravær og attføring F - 01 Sykefraværsoppfølging (systemnivå) F - 02 Sykefraværsoppfølging (individnivå) F - 03 Deltakelse i attføringsutvalg F - 04 Individuelle attføringssaker G. Andre tjenester G 01 Konfliktmekling G - 02 Samarbeid med Arbeids- og miljømedisinsk avdeling (AMA), UNN

5 HMS - systemarbeid Samarbeidsmøter A - 01 Bedriftshelsetjenesten tar initiativ til regelmessige samarbeidsmøter (hvert år el. annet hvert år) med sine medlemmer. Møtene avholdes fortrinnsvis i januar. Foruten representant/kontaktperson fra bedriftshelsetjenesten, møter representanter for virksomhetens ledelse og arbeidstakere. Bedriftshelsetjenesten har på forhånd utarbeidet mal for samarbeidsplanen. Hensikten er å få frem virksomhetens ønsker og behov for bedriftshelsetjenestens tilbud. Dessuten å sette opp gjensidige forpliktende avtaler vedrørende oppdrag, ansvar og tidspunkt for gjennomførelse. Jfr. Arbeidstilsynets forskrift, best.nr. 518, "Verne- og helsepersonale", 7. Bedriftshelsetjenesten renskriver samarbeidsplanen etter møtet, og sender den til virksomheten for godkjenning. I følgebrev til planen gis en frist på inntil 14 dager til å komme med endringsforslag. Bedriftshelsetjenesten oppfordrer virksomheten til å legge frem årsrapporten i egnede HMS-fora som f.eks. AMU-møter. Bedriftshelsetjenesten er for øvrig pådriver for at samarbeidsplanen blir fulgt opp i løpet av året.

6 HMS - systemarbeid Årsrapport A - 02 Bedriftshelsetjenesten skriver årsrapport til sine medlemsbedrifter hvert år i desember. Rapporten beskriver samarbeidet bedriften har hatt med bedriftshelsetjenesten innenfor helse, miljø og sikkerhet siste året. Dette gjelder først og fremst oppgaver som er nedfelt i samarbeidsplanen. Eventuelle oppgaver bedriftshelsetjenesten har utført utover avtalene i samarbeidsplanen, beskrives også. Årsrapporten sendes til representant for arbeidsgiver og arbeidstaker, f.eks. bedriftsleder og hovedverneombud eller HMS-leder og verneombud. Årsrapportene legges frem til orientering for styret ved bedriftshelsetjenesten ved årets første styremøte. Hensikten med rapporten er å gi tilbakemelding til bedriften om årets samarbeid og hvorvidt felles forpliktende avtaler er fulgt opp. Jfr. Arbeidstilsynets forskrift, best.nr. 518, "Verne- og helsepersonale", 7. Dersom bedriften har kommentarer til årsrapporten, ønsker bedriftshelsetjenesten å få dette skriftlig. Bedriftshelsetjenesten oppfordrer bedriften til å legge frem årsrapporten i egnede HMS-fora som f.eks AMU-møter.

7 HMS - systemarbeid Rådgivning ved utarbeiding og revisjon av HMS-system A - 03 Dette er et tilbud til virksomheter som ønsker hjelp til utarbeiding av HMSsystem (internkontrollhåndbok) og/eller revisjon av eksisterende system. Utarbeiding av systemet er et arbeid som virksomheten selv har ansvar for, og som stadig må følges opp. Bedriftshelsetjenesten tilbyr hjelp til oppbygging av dette i form av råd angående innhold og hvordan man kan sikre at HMSsystemet blir et praktisk hjelpemiddel i arbeidet for et godt arbeidsmiljø. Revisjon av HMS-systemet skal gjennomføres en gang i året. Bedriftshelsetjenesten kan gi råd ved slike revisjoner dersom virksomheten ønsker det. Hensikten er å bistå virksomheten i å sette lover og regler for HMS-arbeidet inn i et system tilpasset virksomhetens eget arbeidsfelt. Jfr. Arbeidstilsynets forskrift, best.nr. 544, "Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)". Etter avtale. Dersom virksomheten ber om det.

8 HMS - systemarbeid Deltakelse i arbeidsmiljøutvalg (AMU) A - 04 I virksomheter som har arbeidsmiljøutvalg, skal bedriftshelsetjenesten være representert på møtene. Virksomheten tar initiativ og innkaller til møte. Bedriftshelsetjenesten bistår med informasjon og råd angående helse, miljø og sikkerhet. Den har en fri og uavhengig stilling i alle arbeidsmiljøspørsmål, noe som innebærer forslags- og talerett, men ikke stemmerett. Hensikten er å bistå virksomheten i arbeidet med å bedre arbeidsmiljøet og forebygge arbeidsrelaterte skader og sykdommer. Jfr. arbeidsmiljøloven kap. 7, 7-1 (1), og Arbeidstilsynets forskrift, best.nr. 321, "Verneombud og arbeidsmiljøutvalg". Virksomheten utformer skriftlig referat med kopi til bl.a. bedriftshelsetjenesten etter hvert møte. Dersom AMU ber om det i spesielle saker.

9 HMS - systemarbeid Deltakelse i Arbeidslivets Komite mot Alkoholisme og Narkomani (AKAN) A - 05 I virksomheter som har AKAN-utvalg, er bedriftshelsetjenesten representert ved sykepleier eller lege. Virksomheten innkaller til møte. Utvalget skal drive opplysningsarbeid for å fremme et rusfritt arbeidsmiljø i virksomheten. Representant for bedriftshelsetjenesten bistår med informasjon og råd av rusforebyggende karakter. Dersom virksomheten ikke har AKAN-utvalg, og ønsker å opprette et slikt, kan bedriftshelsetjenesten bistå i dette arbeidet. Hensikten er å bistå virksomheten i et aktivt rusforebyggende arbeid. Virksomheten utformer skriftlig referat med kopi til bl.a. bedriftshelsetjenesten etter hvert møte. Dersom AKAN-utvalget ber om det i spesielle saker.

10 HMS - systemarbeid Deltakelse i kjemikalieutvalg A - 06 I virksomheter som har kjemikalieutvalg er bedriftshelsetjenesten representert ved yrkeshygieniker eller lege. Bedriftshelsetjenesten kan bl.a. bistå med utforming av retningslinjer for innkjøp av kjemikalier og vurdering av helsefare forbundet med eksisterende og nye stoffer. Kvalitetssikring av sikkerhetsdatablader og etablering av sikkerhetsprosedyrer er oppgaver som kan høre med. Dersom virksomheten ikke har kjemikalieutvalg og ønsker å opprette et slikt, kan bedriftshelsetjenesten bistå i dette arbeidet. Hensikten er å kunne bistå virksomheten med vurdering av helse, miljø og sikkerhet omkring innkjøp, bruk og lagring av helsefarlige stoffer og produkter. Jfr. Arbeidstilsynets forskrift, best.nr. 518, Verne- og helsepersonale 6. Etter avtale. Jevnlig møtedeltakelse.

11 HMS - systemarbeid Deltakelse i byggekomiteer og brukergrupper A - 07 Dette er et tilbud til virksomheter som har planer om å bygge nye og/eller bygge om lokaler. Dersom det nedsettes et utvalg i virksomheten i form av en byggekomite eller brukergruppe, kan bedriftshelsetjenesten delta som medlem i gruppen. Bedriftshelsetjenestens bidrag kan være råd angående arbeidsmiljøloven og dens forskrifter, råd som gjelder utforming av kravspesifikasjoner eller råd angående konkret ergonomisk tilrettelegging av arbeidsplasser. Bedriftshelsetjenesten ønsker å bli rådspurt så tidlig som mulig i planleggingen. Det er vanligvis fysioterapeut som deltar i slike utvalg. Hensikten er å ivareta de ansattes helse-, miljø- og sikkerhetsforhold og unngå kostbare endringer når bygget/lokalene står ferdig. Jfr. Arbeidstilsynets forskrift, best.nr. 518, "Verne- og helsepersonale", 6 a. Etter avtale. Jevnlig møtedeltakelse.

12 HMS - systemarbeid Innredning av nye kontorer A - 08 Bedriftshelsetjenesten kan gi råd og veiledning i forbindelse med innredning av nye kontorer ved nybygg, flytting, ominnredning etc. Rådene gjelder både innkjøp av utstyr/møbler og plassering. Oppdraget utføres av fysioterapeut. Hensikten er å forebygge arbeidsrelaterte plager ved hjelp av ergonomisk tilpasning. Jfr. Arbeidstilsynets forskrifter, best.nr. 528, "Arbeid ved dataskjerm" og best.nr. 518, "Verne- og helsepersonale". Samt arbeidsmiljølovens kap. 4, 4-4. Bedriftshelsetjenesten utformer skriftlig tilbakemelding til virksomheten med vurderinger og forslag til tiltak. Dersom virksomheten ber om det.

13 Kartlegging Risikovurdering B - 01 Risikovurdering betyr å avdekke muligheten for en uønsket hendelse og hvilke følger dette kan få. Bedriftshelsetjenesten kan være med i, eller lede, en gruppe ved gjennomføring av risikovurdering i en virksomhet. Det er arbeidsgiver som har ansvaret for å gjennomføre risikovurderingen, og det er virksomheten selv som er ansvarlig for skriving og rapportering ved gjennomføringen. Bedriftshelsetjenesten kan gi råd ved rapportering og utarbeiding av handlingsplanen. Risikovurdering blir som regel foretatt av yrkeshygieniker. Hensikten med risikovurdering er at virksomheten skal få et bilde av hvor det bør settes inn tiltak. Dette som et bidrag til å forebygge ulykker med påfølgende helseskader. Jfr. Arbeidstilsynets forskrift, best.nr. 544, "Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)" og arbeidsmiljølovens kap. 3, 3-1 c. Etter avtale. Dersom virkomheten ber om det.

14 Kartlegging Vernerunde (HMS-runde) B - 02 Vernerunde er en kartlegging av arbeidsmiljøet innenfor helse, miljø og sikkerhet. Det skal være minst en representant for arbeidsgiver og en representant for arbeidstakerne representert på en vernerunde. Representant for bedriftshelsetjenesten deltar som rådgiver i helse-, miljø- og sikkerhetsspørsmål dersom virksomheten ønsker det. Bedriftshelsetjenesten kan på forhånd informere om hvordan vernerunden skal gjennomføres og bidra med sjekklister dersom virksomheten ber om det. Arbeidsgiver er ansvarlig for at det blir satt opp en handlingsplan etter kartleggingen, dvs. en skriftlig oversikt over avvik med forslag til forbedringer, tidsfrister og ansvarlige personer for forbedringen. Arbeidsgiver skal også sørge for at vernerunder blir foretatt jevnlig. Hensikten med vernerunder er å få en oversikt over arbeidsmiljøfaktorer som bør forbedres. Dette som et bidrag til å forebygge arbeidsrelaterte skader og sykdommer. Jfr. Arbeidstilsynets forskrift, best.nr. 544, "Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)" og arbeidsmiljølovens 3-1. Virksomheten sender kopi av handlingsplanen, til bl.a. bedriftshelsetjenesten. Neste gangs vernerunde blir en oppfølging av den forrige.

15 Kartlegging Ergonomisk kartlegging B - 03 Ergonomisk kartlegging blir foretatt når det er behov for bedre tilpasning av arbeidsplassen til den enkelte arbeidstaker. Arbeidsforholdene blir vurdert ut fra materielle forhold, oppgavetyper og arbeidsomfang samt individuell kapasitet både fysisk og psykisk. Kartleggingen skal resultere i forslag til forbedringstiltak dersom arbeidssituasjonen ikke blir funnet tilfredsstillende. Ergonomisk kartlegging blir vanligvis foretatt av fysioterapeut. Hensikten er å forebygge arbeidsrelaterte muskel- skjelettlidelser. Jfr. kap. 4 i arbeidsmiljøloven. Bedriftshelsetjenesten utformer skriftlig tilbakemelding til ledelsen, med kopi til arbeidstakeren det gjelder. Bedriftshelsetjenesten ytrer ofte ønske om skriftlig kommentar til vurdering og forslag til tiltak. Ved behov for ytterligere oppfølging, avtales dette i hvert enkelt tilfelle.

16 Kartlegging Kartlegging av det psykososiale arbeidsmiljø. B - 04 Medarbeider Tilfredshet Monitorering (MTM) er en medarbeiderundersøkelse, hvor de ansatte svarer på 58 spørsmål om trivsel og helse på arbeidsplassen. Spørreskjemaet omfatter 10 nøkkelområder: Jobbkrav, positive utfordringer i arbeidet, rolleforventninger, kontroll i arbeidet, sosialt samspill, ledelse, engasjement i organisasjonen, mestring av arbeidet, utmattelse i arbeidet og arbeidsglede. Resultatene for de 10 nøkkelområdene viser hvordan de ansatte vurderer sin arbeidssituasjon og sitt arbeidsmiljø. Hensikten med undersøkelsen er å ivareta så vel medarbeiderens trivsel og helse som kvaliteten på tjenesteytelser og produkter. Medarbeiderundersøkelsen besvares med de ansattes anonymitet i behold. Det vil derfor kunne komme opp momenter som ikke omtales til daglig. Undersøkelsen kan bidra til å sette søkelyset på forhold som man hittil ikke har vært seg bevisst. Resultatene fra undersøkelsen vises gjennom grafiske presentasjoner og nøkkeltall for de 10 nøkkelområdene. Det er viktig både å fokusere på det som faktisk fungerer godt og det som fremstår som forbedringsområder. SBH foreslår ut fra resultatene, mulige tiltak for å jobbe videre med å bedre det psykososiale arbeidsmiljøet. En arbeidsmiljøundersøkelse som MTM, har liten verdi i seg selv, men danner et fundament for den videre prosessen når leder og medarbeidere gjennom dialog, arbeider videre med konkrete tiltak for å nå sine mål for et godt psykososialt arbeidsmiljø. Hvis det er behov bidrar også SBH i den videre utviklingsprosessen.

17 Kartlegging Kartlegging av organisatorisk (mellommenneskelig) arbeidsmiljø. B - 04 Når virksomheten ønsker å få kartlagt det organisatoriske arbeidsmiljøet, kan bedriftshelsetjenesten gi råd om metoder eller sette i gang og være pådriver i arbeidsprosessen. Flere arbeidsmetoder kan benyttes. Bedriftshelsetjenesten kan anbefale forskjellige spørreundersøkelser eller kartlegginger. Samarbeid og god planlegging med den enkelte virksomhet er av stor betydning for å få frem satsingsområder som gjør endringer mulig. Det er en forutsetning at alle ansatte som omfattes av undersøkelsen, er villig til å delta aktivt i det påfølgende etterarbeidet. Fra bedriftshelsetjenesten deltar enten daglig leder, sykepleier eller fysioterapeut. Hensikten er å bistå virksomheten med å få innsikt i det organisatoriske (mellommenneskelige) arbeidsmiljøet. Dette som et bidrag til å motivere ledere og ansatte til forbedringstiltak. Jfr. arbeidsmiljølovens kap.4, 4-4. Det anbefales at den videre oppfølging behandles i AMU fortløpende. Dersom virksomheten ber om det.

18 Kartlegging Kartlegging av støy B - 05 Kartlegging av støy betyr å måle uønsket lyd over kortere eller lengre tid. Personlig støyeksponering måles med støydosimeter som arbeidstaker bærer på seg hele arbeidsdagen. Dette gir gjennomsnittet for hele dagen samtidig som variasjonene i løpet av hele måleperioden kan synliggjøres. Det bør gjøres 2-3 målinger for hver person. Kartlegging av støy i forhold til enkelte hendelser eller maskiner gjøres med støymåler. Den kan holdes i hånden når man ønsker å måle i kortere perioder eller plasseres på stativ ved måling over lengre perioder. Støymåling blir foretatt av yrkeshygieniker. Hensikten er å sikre at arbeidstakernes helse og sikkerhet beskyttes mot fare som oppstår eller kan oppstå når arbeidstakerne utsettes for støy, og at sjenerende støy motvirkes. Jfr. Arbeidstilsynets forskrift, best.nr. 398, "Vern mot støy på arbeidsplassen" og arbeidsmiljøloven kap.4, 4-4 (1). Bedriftshelsetjenesten utformer skriftlig tilbakemelding til virksomheten etter kartleggingen. Dersom virksomheten ber om det.

19 Produktkatalog 1/2001 Kartlegging Kartlegging av inneklima B - 06 Kartlegging av inneklima kan innebære vurdering av rutiner i forhold til ventilasjon, bygningsmaterialer, renhold, meteorologiske data, samtale med ansatte etc. Det gjøres målinger etter behov. Grovt sett kan man skille mellom tre kartleggingsmetoder: Det kan f.eks. dreie seg om en befaring med yrkeshygieniker og vedlikeholdspersonell, registrering av temperatur, relativ fuktighet og karbondioksid over tid, eller bruk av spørreskjema angående ansattes symptomer og opplevelse av arbeidsmilø etc. Sistnevnte analyseres eksternt, og kostnadene for dette må dekkes av virksomheten selv. Man kan velge å gjøre bare en eller flere av de nevnte metodene. Mer spesifikk kartleggingsmetode kan bestilles, virksomheten betaler da selv leie av utstyr og tilhørende analyser. Kartlegging av inneklima blir vanligvis foretatt av yrkeshygieniker. Hensikten med en slik kartlegging er å forebygge helseplager som kan oppstå som følge av dårlig inneklima. Hensikten kan også være å skaffe dokumentasjon på inneklimaproblematikk. Jfr. arbeidsmiljølovens 4-4, Arbeidstilsynets veiledning "Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen", best.nr. 444 og Folkehelsas "Anbefalte faglige normer for inneklima". Bedriftshelsetjenesten utformer skriftlig tilbakemelding til virksomheten etter gjennomført kartlegging. Dersom virksomheten ber om det.

20 Kartlegging Kartlegging av helsefarlige kjemikalier B - 07 Kartlegging av helsefarlige kjemikalier kan utføres ved måling av organiske løsemidler, oljetåke, oljedamp, eksos, sveiserøyk, hydrogensulfid og andre gasser. Det kan måles i forhold til personlig eksponering eller stasjonært ved et gitt punkt. Det kan tas prøver over kort tid eller måles over en hel arbeidsdag. Det er også viktig å ta mange prøver for å få med variasjonene i løpet av en dag og over flere dager. Bedriftshelsetjenesten vil ofte måtte benytte eksterne leverandører av utstyr o.l., og det vil derfor nesten alltid medføre ekstra utgifter til analyse og/eller instrumentleie. Disse kostnadene må dekkes av virksomheten /bestiller. Kartleggingen blir foretatt av yrkeshygieniker. Hensikten er å forbygge helseplager, skader og sykdommer som kan oppstå pga. arbeid i miljø med helsefarlige kjemikalier. Jfr. Arbeidstilsynets forskrift, "Vern mot eksponering for kjemikalier på arbeidsplassen", best.nr. 566 og arbeidsmiljølovens kap. 4, 4-5. Bedriftshelsetjenesten utformer skriftlig tilbakemelding til virksomheten etter kartleggingen. Dersom virksomheten ber om det.

21 Kartlegging Kartlegging av radongass B - 08 Kartlegging av radongasskonsentrasjon i inneluft foregår ved langtidsmåling med sporfilm. Det bør helst måles i vinterhalvåret, minimum over 2 måneder. Minst 2 sporfilmer bør plasseres i hver bygning/etasje. Sporfilm må bestilles og analyseres eksternt. Dette må virksomheten betale selv. Radongass kan skyldes byggtekniske svakheter i kombinasjon med en berggrunn som inneholder radioaktive bergarter. Kartlegging av radongass blir foretatt av yrkeshygieniker. Hensikten er å forbygge helseplager som kan oppstå pga. høye konsentrasjoner av radongass i inneluft. Jfr. Arbeidstilsynets forskrift, best.nr. 187, "Ioniserende stråling" og arbeidsmiljølovens kap Bedriftshelsetjenesten utformer skriftlig tilbakemelding til virksomheten etter gjennomført kartlegging. Dersom virksomheten ber om det.

22 Kartlegging Kartlegging av støv B - 09 Kartlegging av støv kan foretas både i forhold til mengde i luften og i forhold til sammensetning. Det kan måles i forhold til personlig eksponering eller stasjonært ved et gitt punkt. Kartlegging av støv gjøres også ofte i forbindelse med vurdering av inneklima. Kartleggingen kan også innebære vurdering av rutiner i forhold til vedlikehold av ventilasjon, bygningsmaterialer og renhold. Det kan tas luftprøver over kort tid eller måles over en hel arbeidsdag. Det er også viktig å ta mange prøver for å få med variasjonene i løpet av en dag og over flere dager. Bedriftshelsetjenesten har ikke eget utstyr for støvmåling og vil måtte benytte eksterne leverandører. Dette vil alltid medføre ekstra utgifter til analyse og/eller instrumentleie. Disse kostnadene må dekkes av virksomheten/bestiller. Kartlegging av støv blir foretatt av yrkeshygieniker. Hensikten med en slik kartlegging er å forebygge helseplager som kan oppstå i forhold til høyt støvinnhold i lufta, og mht. dårlig inneklima pga. ugunstig ventilasjon, bygningsmaterialer og renhold. Jfr. Arbeidstilsynets veiledning om "Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære", best.nr. 361, og veiledning "Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen", best.nr. 444, samt Folkehelsas "Anbefalte faglige normer for inneklima" og arbeidsmiljølovens kap. 4, 4-4. Bedriftshelsetjenesten utformer skriftlig tilbakemelding til virksomheten etter gjennomført kartlegging. Dersom virksomheten ber om det.

23 Kartlegging Kartlegging av mikroorganismer B - 10 Kartlegging av mikroorganismer kan foretas både i forhold til mengde i luften og i forhold til sammensetning. Det kan måles i forhold til personlig eksponering eller stasjonært ved et gitt punkt. Det kan tas luftprøver over kort tid eller måles over en hel arbeidsdag. Det er også viktig å ta mange prøver for å få med variasjonene i løpet av en dag og over flere dager. Bedriftshelsetjenesten har ikke eget utstyr for slik måling og vil måtte benytte eksterne leverandører. Dette vil alltid medføre ekstra utgifter til analyse og/eller instrumentleie. Disse kostnadene må dekkes av virksomheten/bestiller. Kartlegging av mikroorganismer blir foretatt av yrkeshygieniker. Hensikten med en slik kartlegging er å forebygge helseplager som kan oppstå i forbindelse med eksponering av mikroorganismer. Jfr. Arbeidstilsynets forskrift, "Vern mot eksponering for biologiske faktorer", best.nr. 550, og veiledning "Biologiske faktorer", best.nr. 549, samt arbeidsmiljølovens kap. 4, 4-5. Bedriftshelsetjenesten utformer skriftlig tilbakemelding til virksomheten etter gjennomført kartlegging. Dersom virksomheten ber om det.

24 Kartlegging Kartlegging av belysning B - 11 Kartlegging av belysning kan foretas både i forhold til personlig belysningsbehov og i forhold til allmennbelysning. Bedriftshelsetjenesten har egen luxmåler, men må leie utstyr dersom andre lysforhold og parametre bør måles. Leie av utstyr vil medføre ekstra utgifter. Kartlegging av belysning blir vanligvis foretatt av yrkeshygieniker. Hensikten med en slik kartlegging er å forebygge helseplager som kan oppstå i forbindelse med dårlig belysning. Jfr. Arbeidstilsynets forskrift "Arbeidsplasser og arbeidslokaler", best. nr 529 og veiledning/kommentar til forskrift om "Arbeidsplasser og arbeidslokaler", samt arbeidsmiljølovens kap. 4, 4-4. Bedriftshelsetjenesten utformer skriftlig tilbakemelding til virksomheten etter gjennomført kartlegging. Dersom virksomheten ber om det.

25 Undervisning 40 timers HMS-kurs C - 01 Undervisningen er beregnet på ledere, verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg, og er en innføring i hvordan verne- og miljøarbeid skal drives. Temaene er i samsvar med Arbeidstilsynets forskrift: "Verneombud og arbeidsmiljøutvalg", som sier hva opplæringen skal omfatte. Kurset holdes hver høst, og bedriftshelsetjenesten sender ut invitasjon til de av sine medlemsbedrifter som ikke arrangerer slike kurs selv. Hele kurset går over 4 dager (2+2 dager) med en oppgave i mellomperioden som vanligvis er på 1-2 uker. Deltakeravgiften er lav og dekker kun leie av kurslokale, kursmateriell, lunsj og kaffe. Foredragsholdere er først og fremst ansatte i bedriftshelsetjenesten. Eksterne foredragsholdere benyttes ved behov. Hensikten er å øke kunnskapen om grunnleggende helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på arbeidsplassen. Jfr. Arbeidstilsynets forskrift, best.nr. 321, "Verneombud og arbeidsmiljøutvalg", 12 og arbeidsmiljølovens kap. 3, 3-5, kap. 6, 6-5 og kap. 7, 7-4. På bakgrunn av evalueringsskjemaer utarbeidet av bedriftshelsetjenesten, gir deltakerne en skriftlig tilbakemelding om utbyttet. Disse blir lagt til grunn ved neste års planlegging av kurset. Enkelte temaer kan følges opp dersom deltakerne ber om det.

26 Undervisning Yrkesskade og yrkessykdom C - 02 Undervisningen er beregnet på ledere og ansatte i bedriften. Det blir gitt informasjon om hvordan yrkesskade/-sykdom defineres, og om hvordan disse meldes internt i bedriften og til Rikstrygdeverket. Det blir også belyst hvilke rettigheter den enkelte har ved yrkesskade/-sykdom. Undervisningen tar ca. 1 time og blir gitt av lege. Hensikten er å bidra til økt forståelse av hva yrkesskade og yrkessykdom er. Videre er det et mål å bevisstgjøre både ansatte og ledere om rettigheter og plikter i forhold til dette temaet. Jfr. arbeidsmiljølovens kapittel 5. Etter avtale. Dersom bedriften ber om det.

27 Undervisning Førstehjelp C - 03 Undervisningen er beregnet på ledere og ansatte som har behov for å vite noe om temaet. Det blir gitt informasjon om hjerte- og lungeredning, og deltakerne får praktisk innføring i gjenoppliving med øvelser på dukke. Undervisningen kan også inneholde informasjon om sirkulasjonssvikt, sårskade, øyeskade, forgiftning, brannskade, etc., og om aktuelle behandlingsmetoder. Videre kan deltakerne få gjennomgang av førstehjelpsutstyr og evt. øvelser med markører på arbeidsplassen. Undervisningen blir gitt av sykepleier. Innhold og varighet tilpasses bedriftens ønsker og behov. Hensikten er å øke kunnskapen om førstehjelp. Jfr. arbeidsmiljølovens kap. 3, 3-2. Etter avtale. Dersom bedriften ber om det.

28 Undervisning Risikovurdering C - 04 Undervisningen er beregnet på ledere og ansatte som har interesse for eller skal være med å gjennomføre risikovurdering i virksomheten. Det blir gitt en innføring i hva risikovurdering er, ulike analysemetoder og hvordan disse kan gjennomføres. Det kan også gis innføring i risikovurdering av kjemikalier eller håndtering av kjemikalier, samt praktiske eksempler fra virksomheten, alt etter behov. Undervisningen tar vanligvis 2 timer og blir gitt av yrkeshygieniker. Hensikten er å øke kunnskapen om praktisk gjennomføring av risikovurdering. Dette som et bidrag til å forebygge arbeidsrelaterte helseskader. Jfr. Arbeidstilsynets forskrift, best.nr. 544 "Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)" og arbeidsmiljølovens kap. 3, 3-2. Etter avtale. Dersom virksomheten ber om det.

29 Undervisning Sikkerhetsdatablad og stoffkartotek C - 05 Undervisningen er beregnet på ledere og ansatte som kan komme i kontakt med helsefarlige kjemikalier. Det blir gitt en innføring om sikkerhetsdatablad og oppbygging av stoffkartotek. Dette gjelder f.eks. hva som er viktig informasjon i databladene, hvor de skal oppbevares, hvem som skal ha tilgang til disse og hvordan de skal kunne nyttiggjøres av de ansatte. Undervisningen tar 2 timer og blir gitt av yrkeshygieniker. Hensikten er å forebygge arbeidsrelaterte helseskader ved å nyttiggjøre seg informasjonen i sikkerhetsdatabladene. Jfr. Arbeidstilsynets forskrift "Oppbygging og bruk av stoffkartotek for helsefarlige stoffer i virksomheter", best. nr 565. Etter avtale. Dersom virksomheten ber om det.

30 Undervisning Forebygging av smitte ved blodsøl og stikkskader. C - 06 Undervisningen er beregnet på ledere og ansatte som har økt risiko for overføring av smitte via blodsøl og stikkskader fra brukte sprøytespisser. Det blir gitt informasjon om mulig overføring av sykdom og hva den enkelte skal gjøre dersom han stikker seg eller kommer i kontakt med blodsøl. Informasjonen inneholder også forbyggende tiltak inkludert vaksinasjon. Undervisningen tar 1 time og blir gitt av lege eller sykepleier. Hensikten er å øke kunnskapen om smitteoverføring ved blodsøl og stikkskader. Dette som et bidrag til å forebygge smitte. Etter avtale. Dersom bedriften ber om det.

31 Undervisning Helserisiko ved eksponering for mikroorganismer. C - 07 Undervisningen er beregnet på ledere og ansatte som kommer i kontakt med mikroorganismer i f.eks avfall, slam og avløpsvann. Det blir gitt informasjon om hva mikroorganismer er, hva som er aktuell helserisiko og hvordan sykdom kan forebygges. Resultater fra målrettet helseundersøkelse og relevante kartlegginger /målinger i virksomheten blir også lagt fram. Undervisningen tar 1-2 timer og blir gitt av yrkeshygieniker, sykepleier eller lege. Hensikten er å øke kunnskapen om negative helseeffekter ved eksponering for mikroorganismer. Dette som et bidrag til å forebygge helseskade som følge av kontakt med mikroorganismer. Jfr. Arbeidstilsynets forskrifter "Vern mot eksponering for biologiske faktorer", best. 550 og "Arbeid ved avløpsanlegg", best. nr 542. Etter avtale. Dersom virksomheten ber om det.

32 Undervisning Støy og hørselsskader C - 08 Undervisningen er beregnet på ledere og ansatte som er utsatt for hørselsskadelig støy. Det blir gitt informasjon om hva som er hørselsskadelig støy, hva som skjer når varig skade oppstår og hvordan skade kan forebygges. Det gis også informasjon om ulike typer hørselsvern. Resultater fra målrettet helseundersøkelse og relevante støymålinger i virksomheten blir også lagt fram dersom det er utført i virksomheten. Undervisningen tar 1-2 timer og blir gitt av yrkeshygieniker og/eller lege. Hensikten er å øke kunnskapen om støy og negative helseeffekter ved støyeksponering. Dette som et bidrag til å forebygge hørselsskade hos støyutsatte. Jfr. Arbeidstilsynets forskrift "Vern mot støy på arbeidsplassen", best.nr 398. Etter avtale. Dersom virksomheten ber om det.

33 Undervisning Belysning på arbeidsplassen C - 09 Undervisningen er beregnet på ledere og ansatte som ønsker å vite mer om betydningen av god belysning på arbeidsplassen. Det blir gitt informasjon om de vanligste problemstillinger som oppleves ved utilfredsstillende belysning. Normbetingelser ved belysning (luxtabellen) samt råd om god lysplanlegging er inkludert. Undervisningen tar 1-2 timer og blir gitt av yrkeshygieniker og/eller fysioterapeut. Hensikten er å øke kunnskapen om riktig belysning. Dette som et bidrag til å forebygge belysningsrelaterte helseplager. Jfr. Arbeidstilsynets forskrift, best.nr. 528, "Arbeid ved dataskjerm", best.nr. 529, "Arbeidsplasser og arbeidslokaler" og veiledning/kommentar til forskrift om "Arbeidsplasser og arbeidslokaler". Etter avtale. Dersom virksomheten ber om det.

Presentasjon ----------------------------------

Presentasjon ---------------------------------- Presentasjon ---------------------------------- Hvem er vi? Vestoppland Bedriftshelsetjeneste ble etablert i 1982 på Dokka Felles bedriftshelsetjeneste som eies av medlemsbedriftene Ca 323 medlemsbedrifter

Detaljer

Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste

Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste Kapittel II. Bruk av bedriftshelsetjenesten 4. Arbeidsgivers bruk av bedriftshelsetjenesten

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Best.nr. 578 Bruk og bedriftshelsetjenesten bruk den riktig! Bedriftshelsetjeneste er noe annet enn helsesjekk... 2 En bedriftshelsetjeneste består

Detaljer

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet Revisjon av HMS-systemet ved Dato: Til stede: Referent: 1. Igangsette HMS-arbeidet Leder starter arbeidet Informasjon til alle ansatte om hva som skal skje Oppgavene fordeles Ansattes plikt til å delta

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Alstahaug kommune

KRAVSPESIFIKASJON. Alstahaug kommune KRAVSPESIFIKASJON Alstahaug kommune Åpen anbudskonkurranse om levering av bedriftshelsetjeneste til Alstahaug kommune Rammeavtale Avtaleperiode 01.01.11 31.12.2012 + opsjoner INNHOLDSLISTE 1.1 Generelt

Detaljer

Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Søgne kommune

Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Søgne kommune Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Handlingsplanen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter som er avtalt skal gjennomføres for det aktuelle

Detaljer

Hjelp24 HMS Norges største landsdekkende bedriftshelsetjeneste

Hjelp24 HMS Norges største landsdekkende bedriftshelsetjeneste Hjelp24 HMS Norges største landsdekkende bedriftshelsetjeneste Bra kontornettverk i Møre og Romsdal Hjelp24 HMS er landets største landsdekkende leverandør av HMS/BHT tjenester Hjelp24 i Møre og Romsdal

Detaljer

Godkjent av:

Godkjent av: <ikke styrt> Dok.id.: 1.2.2.2.1.4 Samarbeidsplan mellom den enkelte virksomhet og bedriftshelsetjenesten/hms/po-senteret Utgave: 0.00 Skrevet av: VB/KY Gjelder fra: 01.01.2013 Godkjent av: Dok.type: Generelt

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse * Hva er bedriftshelsetjeneste(bht)? - lov og forskrift * Hvorfor BHT? - forebygge og overvåke arbeidsmiljø og arbeidshelse * Hvordan

Detaljer

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune Handlingsplanen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter som

Detaljer

Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste

Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Kap.ll 4 Regelverk som ligger til grunn for ordningen Arbeidsmiljøloven 3-3 Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om

Detaljer

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Stamina/NIMI Stamina Helse bedriftshelsetjeneste Molde Frænaveien 16 6415 Molde Bedriftsnavn: Møre og Romsdal fylkeskommune v/ Dag Lervik Julsundvegen 9 6404 Molde kopi: HSAMU, Hovedverneombud Årsrapport

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utgitt juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim

Detaljer

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Kristiansund videregående skole

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Kristiansund videregående skole Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Kristiansund videregående skole Handlingsplanen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter

Detaljer

HMS-SEKSJONEN. ved POA

HMS-SEKSJONEN. ved POA HMS-SEKSJONEN ved POA 1. Mars 2009 BHT POA HMSseksjonen BHT ble organisert som en egen HMS-seksjon ved Personal- og organisasjonsavdelingen Hvem er vi? o Ragnar Flo er yrkeshygieniker Arbeidsområde: Klima

Detaljer

BILAG 1: KRAVSPESIFIKASJON BHT TJENESTER: omfang, generelle krav, oppgaveskjema

BILAG 1: KRAVSPESIFIKASJON BHT TJENESTER: omfang, generelle krav, oppgaveskjema BILAG 1: KRAVSPESIFIKASJON BHT TJENESTER: omfang, generelle krav, oppgaveskjema OMFANG De fleste ansatte i Sortland kommune jobber innenfor områder med næringskoder som kommer inn under Forskrift om at

Detaljer

Verne- og helsepersonale (under revisjon) Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid, Internkontroll

Verne- og helsepersonale (under revisjon) Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid, Internkontroll 1 Spesifikke kvalitetskrav til bedriftshelsetjenesten (BHT) Bransjetilpasset for hotell- og restaurantbransjen Landsforening/Bransje: Bedrift:.. Denne sjekklisten skal gi arbeidsgiver et grunlag for å

Detaljer

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Godkjent bedriftshelsetjeneste en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utarbeidet juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Lover og forskrifter Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften, 2 Innhold ARBEIDSTILSYNET... 3 LOV OM ARBEIDSMILJØ, ARBEIDSTID OG STILLINGSVERN MV. (ARBEIDSMILJØLOVEN)... 3 4-5. Særlig

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Godkjent bedriftshelsetjeneste en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utarbeidet juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 4720,

Detaljer

FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN

FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner og

Detaljer

Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste. for. Møre og Romsdal Fylkeskommune

Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste. for. Møre og Romsdal Fylkeskommune Hjelp24 as Møre og Romsdal Fylkeskommune v/ Dag Lervik Julsundvegen 9 6404 Molde kopi: Hovedvernombud, SAMU Stamina HOT Nordmøre og Romsdal Frænaveien 16 6415 Molde Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste

Detaljer

Arbeidsmiljø ved avløpsanlegg

Arbeidsmiljø ved avløpsanlegg Arbeidsmiljø ved avløpsanlegg Seniorinspektør Alf Bratteng Arbeidstilsynet Nord-Norge alf.bratteng@arbeidstilsynet.dep.no Tlf: 78 95 44 88 Mob: 950 55 551 1 Disposisjon 1. Aktuelle lover, forskrifter,

Detaljer

Årsrapport 2014 fra Klinikk5 Bedriftshelsetjeneste Tonje Tokle Sørdal. klinikk5

Årsrapport 2014 fra Klinikk5 Bedriftshelsetjeneste Tonje Tokle Sørdal. klinikk5 19.12.2014 Årsrapport 2014 fra Klinikk5 Bedriftshelsetjeneste Tonje Tokle Sørdal klinikk5 Årsrapport 2014 fra Klinikk5 Bedriftshelsetjeneste Tonje Tokle Sørdal 1. Innledning Det følgende er en oppsummering

Detaljer

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet Om Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven,, Stoffkartotekforskriften er en statlig etat, underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Etatens oppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens

Detaljer

Avtale om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste i Bergen kommune

Avtale om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste i Bergen kommune Saksnr: 201533154-1 Saksbehandler: MAAN Delarkiv: ESARK-0383 Avtale om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste i Bergen kommune 1.0 Partene Det er inngått avtale om leveranse av bedriftshelsetjenester

Detaljer

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til?

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13 Bedriftshelsetjeneste Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Formål: Denne brosjyren er rettet mot deg som verneombud og tillitsvalgt og dere som er medlemmer

Detaljer

Helseundersøkelser/Helseovervåking BHT. v. Jon Efskind, spesialist i arbeidsmedisin, Norsk Industris Arbeidsmedisinske Utvalg

Helseundersøkelser/Helseovervåking BHT. v. Jon Efskind, spesialist i arbeidsmedisin, Norsk Industris Arbeidsmedisinske Utvalg Helseundersøkelser/Helseovervåking BHT v. Jon Efskind, spesialist i arbeidsmedisin, Norsk Industris Arbeidsmedisinske Utvalg Bakgrunn Bedriftshelsetjeneste er obligatorisk for store deler av næringslivet

Detaljer

Arbeidstilsynets regler og retningslinjer om arbeidsmiljøutvalg

Arbeidstilsynets regler og retningslinjer om arbeidsmiljøutvalg Arbeidstilsynets regler og retningslinjer om arbeidsmiljøutvalg Om arbeidsmiljøutvalg (AMU) Alle virksomheter med minst 50 ansatte, har plikt til å opprette et arbeidsmiljøutvalg (AMU). Hvis en av partene

Detaljer

Arbeidsmiljø. Vi skal trives i hverdagen

Arbeidsmiljø. Vi skal trives i hverdagen Arbeidsmiljø Vi skal trives i hverdagen Arbeidsmiljøloven skal sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske

Detaljer

Nye arbeidsmiljøforskrifter

Nye arbeidsmiljøforskrifter Nye HMS forskrifter Nye arbeidsmiljøforskrifter Del 3 Organisering, ledelse og medvirkning, nye arbeidsmiljøforskrifter 2013, Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Bestilling 701 Fastsatt av

Detaljer

Årsrapport 2011 til Vestnes kommune. fra Helsehuset SALIS AS

Årsrapport 2011 til Vestnes kommune. fra Helsehuset SALIS AS Årsrapport til Vestnes kommune Dokumentasjon fra Helsehuset SALIS AS I følge Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste stilles det krav

Detaljer

Helsekontroller som metode. Tor Erik Danielsen

Helsekontroller som metode. Tor Erik Danielsen Helsekontroller som metode Tor Erik Danielsen Viktig? Helsekontroller: plasseres høyt blant lederes prioriteringer plasseres høyest blant oppgaver BHT bistår med plasseres høyest blant oppgaver som ønskes

Detaljer

Ergonomigruppas fagseminar i Stavanger 2014

Ergonomigruppas fagseminar i Stavanger 2014 Ergonomigruppas fagseminar i Stavanger 2014 Status erfaringer utfordringer Godkjenningsenheten for BHT 21.03.2014 1 Status godkjenning Pr 7. mars 2014: 375 søknader registrert. 260 godkjente (flere med

Detaljer

Aktivitetsoversikt 1: SPESIALISTUTDANNINGEN SOM BEDRIFTSLEGE

Aktivitetsoversikt 1: SPESIALISTUTDANNINGEN SOM BEDRIFTSLEGE Vedlegg II til Målbeskrivelsen for arbeidsmedisin : Aktivitetsoversikter for spesialistutdanningen i arbeidsmedisin Aktivitetsoversikt 1: SPESIALISTUTDANNINGEN SOM BEDRIFTSLEGE Kandidatens navn: Bedrift/bedriftshelsetjeneste:

Detaljer

Velkommen til HMS- KURS Våren 2014

Velkommen til HMS- KURS Våren 2014 Velkommen til HMS- KURS Våren 2014 tlf: 55 21 29 10 / www.hmsgruppen.no KURS MÅLGRUPPE TIDSPUNKT STED PRIS 40 timers kurs Grunnopplæring i arbeidsmiljø 4 dager + oppgave Kursets innhold: Arbeidsmiljølovens

Detaljer

Et godt arbeidsmiljø med enkel grep

Et godt arbeidsmiljø med enkel grep Et godt arbeidsmiljø med enkel grep For Utdanningsforbundet Sarpsborg, 20.09.13 Lene Cecilie Skahjem 26.09.2013 2 Agenda Hvordan jobbe systematisk og forebyggende? Kort om arbeidsmiljøregelverket Nyttig

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 den 3.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen 2.1 Arbeidsgiver

Detaljer

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN. Arbeidsmiljøloven. En vernelov

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN. Arbeidsmiljøloven. En vernelov GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN Arbeidsmiljøloven En vernelov Hovedtemaer 1. Innledende bestemmelser 2. Plikter etter loven 3. Krav til arbeidsmiljøet Tema 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN

FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell med høyskoleutdannelse og et selvstendig vurderingsog behandlingsansvar. Vi har bred kunnskap om kropp, bevegelse

Detaljer

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822).

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822). Arbeidsmiljøloven 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det

Detaljer

Kapittel 6 - Verneombud

Kapittel 6 - Verneombud Kapittel 6 - Verneombud 6-1 Plikt til å velge verneombud (VO) Hver virksomhet under loven. Ved mindre enn 10 ansatte kan en avtale å ikke ha VO Antall fastsettes etter virksomhetens størrelse, arbeidets

Detaljer

1.3. POLICY Riis Bilglass har som mål gjennom IK-systemet å kontinuerlig oppfylle myndighetenes og markedets krav til godt HMS-arbeid.

1.3. POLICY Riis Bilglass har som mål gjennom IK-systemet å kontinuerlig oppfylle myndighetenes og markedets krav til godt HMS-arbeid. Side 1 av 6, versjon 02 2008-06 1. DEFINISJONER OG MÅL 1.1. DEFINISJONER Med INTERNKONTROLL menes å påse at krav til å fremme helse, miljø og sikkerhet fastsatt i, eller i medhold av lov eller forskrift,

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD

KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1. Lovens formål Lovens formål er: a) å sikre et arbeidsmiljø

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ARBEIDSMILJØSEKSJONEN (AMS) OG SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE 2009

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ARBEIDSMILJØSEKSJONEN (AMS) OG SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE 2009 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ARBEIDSMILJØSEKSJONEN () OG SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Forebygge yrkesrelaterte Inkluderende arbeidsliv (IA) - Delta i ressursgruppe for IA i Svein-Erik Inset Ifølge møteplan helseplager/

Detaljer

Hva gjør Arbeidstilsynet?

Hva gjør Arbeidstilsynet? Hva gjør? Skadedyrdagene Senioringeniør Vigdis Tingelstad 13.Mars 1 Arbeidsmiljølovens formål Norsk arbeidsliv skal være inkluderende, helsefremmende og meningsfylt Arbeidstakere skal ha full trygghet

Detaljer

ROLLER I ARBEIDSMILJØET

ROLLER I ARBEIDSMILJØET ROLLER I ARBEIDSMILJØET HMS-rådgiver Caroline Lien Johansen Møre og Romsdal Fylkeskommune, 17.2.2016 / SIDE 1 Roller i arbeidsmiljøet Verneombudets rolle Tillitsvalgtes rolle HVO AMU Saksgang i AMU-saker

Detaljer

Årsrapport 2015 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste

Årsrapport 2015 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste Årsrapport 2015 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste Perioden: januar til desember 2015 20. januar 2016 Skrevet av: Tonje Tokle Sørdal, Bedriftssykepleier HMS rådgiver Årsrapport 2015

Detaljer

Har pasienten din blitt syk på grunn av forhold på jobben? Meld ifra!

Har pasienten din blitt syk på grunn av forhold på jobben? Meld ifra! bennett AS Har pasienten din blitt syk på grunn av forhold på jobben? Meld ifra! www.colourbox.com Arbeidstilsynet kan sette i verk tiltak på pasientens arbeidsplass samt hindre at også andre arbeidstakere

Detaljer

Periodeplan for avtalt bistand fra Klinikk 5 BHT til Åfjord Kommune 2016

Periodeplan for avtalt bistand fra Klinikk 5 BHT til Åfjord Kommune 2016 Periodeplan for avtalt bistand fra Klinikk 5 BHT til Åfjord Kommune 2016 Periode: 04.01.2016 til 04.01.17 OMRÅDE AKTIVITET FORKLARING TIDSPUNKT ANSVARLIG Systematisk HMS arbeid Planarbeid Vernerunder Rådgiving/Oppfølging

Detaljer

SAKSTIHEL: Omorganisering av HMS og etablering av BHT-funksjon ved UiO

SAKSTIHEL: Omorganisering av HMS og etablering av BHT-funksjon ved UiO UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETSDIREKTØREN Til Universitetsstyret Fra Universitetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Møtesaksnr.: V-sak 5 Møtenr. 2/2011 Møtedato: 01.03.11 Notatdato: 22.02.11 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Stamina/NIMI Stamina Helse bedriftshelsetjeneste Avdeling Agder Barstølveien 34 4636 Kristiansand Søgne kommune v/ Inga Fjeldsgaard Rådhusveien 1 4640 Søgne Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Kristiansand,

Detaljer

Handlingsplan bedriftshelsetjenesten 2015 Arendal kommune Agder Arbeidsmiljø

Handlingsplan bedriftshelsetjenesten 2015 Arendal kommune Agder Arbeidsmiljø Handlingsplan bedriftshelsetjenesten 2015 Arendal kommune Agder Arbeidsmiljø HANDLINGSPLAN Handlingsplanen utarbeides i tråd med Arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter. Agder Arbeidsmiljø skal ha

Detaljer

Møteinnkalhng. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 07-09. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget. Møtested: Kommunestyresalen. Dato: 27.05.2015.

Møteinnkalhng. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 07-09. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget. Møtested: Kommunestyresalen. Dato: 27.05.2015. Møteinnkalhng nestleder Christianne Stroop Nore og Uvdal kommune 21. mai 2015 telefon 41550860 eller e-post, christianne.stroop(änore-oq-uvdal.kommune.no Hvis du ikke kan møte melder du i fra til møteleder

Detaljer

Rapport - Helseprofil (Overvåkning og kontroll av ansattes helse) for

Rapport - Helseprofil (Overvåkning og kontroll av ansattes helse) for Rapport - Helseprofil (Overvåkning og kontroll av ansattes helse) for 02.05.2013 Møre og Romsdal Fylkeskommune, avdeling Fræna VGS, M&R Fylkeskommune 26.11.2012-02.05.2013 Att: Ansvarlig for rapporten

Detaljer

Tomrommet som oppstår ved manglende eller mislykket kommunikasjon, fylles raskt med rykter, sladder, vrøvl og gift. Henry Louis Mencken

Tomrommet som oppstår ved manglende eller mislykket kommunikasjon, fylles raskt med rykter, sladder, vrøvl og gift. Henry Louis Mencken Tomrommet som oppstår ved manglende eller mislykket kommunikasjon, fylles raskt med rykter, sladder, vrøvl og gift. Henry Louis Mencken Verneombudets etiske retningslinjer Etikk skiller seg fra moral

Detaljer

Bruk av arbeidsmiljøkompetanse

Bruk av arbeidsmiljøkompetanse Bruk av arbeidsmiljøkompetanse - hva sier regelverket? Seminar hos Ptil 7.6.2011 Sigve Knudsen Fagleder Arbeidsmiljø - Petroleumstilsynet Struktur Hensikten med seminaret Et bilde av petroleumsvirksomheten

Detaljer

-kjennskap til regelverk for helse, miljø og sikkerhet, intern kontroll og etiske retningslinjer

-kjennskap til regelverk for helse, miljø og sikkerhet, intern kontroll og etiske retningslinjer Emne: Hms og sikkerhet: -kjennskap til regelverk for helse, miljø og sikkerhet, intern kontroll og etiske retningslinjer HMS-ARBEID OG PERSONVERN (Helse Miljø og Sikkerhet) Myndighetene krever at den ansvarlige

Detaljer

HMS-arbeid - Erfaringer fra tilsyn ved legekontor 23.10.2015 1

HMS-arbeid - Erfaringer fra tilsyn ved legekontor 23.10.2015 1 HMS-arbeid - Erfaringer fra tilsyn ved legekontor 23.10.2015 1 Helse, miljø og sikkerhet på legekontoret Elin Skancke Seniorinspektør ved Midt-Norge 19.10.2015 HMS-arbeid - Erfaringer fra tilsyn ved legekontor

Detaljer

HMS GRUPPEN for Helse, Miljø og Sikkerhet. Velkommen til HMS KURS

HMS GRUPPEN for Helse, Miljø og Sikkerhet. Velkommen til HMS KURS HMS GRUPPEN for Helse, Miljø og Sikkerhet Velkommen til HMS KURS HØST 2011 40 timers kurs KURS MÅLGRUPPE TIDSPUNKT STED PRIS Grunnopplæring i arbeidsmiljø 4 dager + oppgave Kursets innhold: Arbeidsmiljølovens

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljø

Bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljø Bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljø NORSK FORENING FOR KIRKEGÅRDSKULTUR 2015.12.02 / SIDE 1 Tema for dagen Hvorfor bedriftshelsetjeneste Fysisk arbeidsmiljø Psykososialt arbeidsmiljø Oppfølging av sykemeldte

Detaljer

Lover og forskrifter. Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Lover og forskrifter Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek, Lover og forskrifter Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek. 2 Innhold INNHOLD... 2 HELSESKADER (JF.

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelsetjeneste Bedriftshelsetjeneste M3 Helse har en høy og tverrfaglig kompetanse og er et av de ledende miljøene innen HMS i Innlandet. Vi ønsker å bidra til bedriftenes helsefremmende arbeid gjennom målrettede tiltak

Detaljer

Tjenestemeny 2015 AktiMed Nord Trøndelag AS

Tjenestemeny 2015 AktiMed Nord Trøndelag AS Tjenestemeny ANT 2015 side 1 Tjenestemeny 2015 AktiMed Nord Trøndelag AS 7870 Tjenestemeny ANT 2015 side 2 Generelle tjenester Tjeneste Utvidet informasjon Tidsbruk Full dekning Planlegging Gjennomføre

Detaljer

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Forebygge Tilrettelegge Oppfølging Mål 94 % Nærvær - Øke fokus på jobbnærværet Tiltak forsøkes iverksatt før ansatt

Detaljer

Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal

Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 04.05.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Wenche Vik tlf 911 09 533 Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal SKOLEPROSJEKTET MED SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS

Detaljer

Stamina HOT. Helse og Trening

Stamina HOT. Helse og Trening Stamina HOT Helse og Trening 1 Stamina HOT - Helse og Trening Sammenslåing av tidligere Hjelp24 HMS og Friskhuset Et profesjonelt, faglig og helhetlig tilbud innen bedriftshelse, trening og fysioterapi

Detaljer

Veiledning til risikovurdering

Veiledning til risikovurdering Veiledning til risikovurdering 1. Innledning På bakgrunn av henvendelse fra NLT, har NHO Mat og Landbruk utarbeidet en veiledning for gjennomføring av risikovurdering. Veiledningen tar utgangspunkt i Arbeidstilsynets

Detaljer

for Amli kommune Arendal

for Amli kommune Arendal staminå< Stamina bedriftshelsetjeneste Avdeling Agder Åmli kommune v/ Terje Beruldsen for Amli kommune Arendal 13.01.2015 www.staminagroup.no Årsrapporten er en oppsummering av de tjenester som bedriftshelsetjenesten

Detaljer

Verne- og helsepersonale

Verne- og helsepersonale best. nr. 518 FORSKRIFT Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 21. april 1994, nr. 333 Verne- og helsepersonale ARBEIDSTILSYNET Utgitt juni 1994 Direktoratet for arbeidstilsynet

Detaljer

HMS-HÅNDBOK for elever

HMS-HÅNDBOK for elever HMS-HÅNDBOK for elever Færder videregående skole HELSE MILJØ - SIKKERHET 1 Innhold OM HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 Helse... 3 Miljø... 3 Sikkerhet... 3 ELEVENES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSOPPLÆRING VED

Detaljer

Godkjent av:

Godkjent av: <ikke styrt> Dok.id.: 1.2.2.2.4.1.2.2 Sjekkliste biologiske arbeidsmiljøfaktorer Utgave: 0.00 Skrevet av: kathrine Kristoffersen, BHT Gjelder fra: 14.08.2014 Godkjent av: Dok.type: Kontroll/sjekklister

Detaljer

Ryfylke Elektriske HMS Statusrapport 2016 med handlingsplan for

Ryfylke Elektriske HMS Statusrapport 2016 med handlingsplan for Ryfylke Elektriske HMS Statusrapport 2016 med handlingsplan for 2016-2017 BAKGRUNN Det er lagt opp til årlig kontakt mellom Ryfylke BHT og medlemsbedriftene. Hvert tredje år gjennomføres en mer grundig

Detaljer

SYSTEMHÅNDBOK. Helse, miljø og sikkerhet. Desember 1999 Oppdatert januar 2007 HMS INTERNKONTROLL. Kap: Sist dat.:

SYSTEMHÅNDBOK. Helse, miljø og sikkerhet. Desember 1999 Oppdatert januar 2007 HMS INTERNKONTROLL. Kap: Sist dat.: HMS Helse, miljø og sikkerhet SYSTEMHÅNDBOK Desember 1999 Oppdatert januar 2007 1 1. Mål 1.1 Overordna mål 1.2 Retningsmål for HMS i Odda kommune 1.3 Resultatmål 2. Organisering av Odda kommune 2.1 Organisasjonskart

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR HMS Arendal kommune

HANDLINGSPLAN FOR HMS Arendal kommune HANDLINGSPLAN FOR HMS Arendal kommune - Handlingsplan for HMS er en samling av generelle handlingsplaner og HMStiltak knyttet til arbeidet med IA, AKAN og bedriftshelsetjeneste Agder Arbeidsmiljø. Plan

Detaljer

Forskrift om vern mot støy på arbeidsplassen.

Forskrift om vern mot støy på arbeidsplassen. Side 1 av 6 Forskrift om vern mot støy på arbeidsplassen. DATO: FOR-2006-04-26-456 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT: I 2006 hefte 6 IKRAFTTREDELSE: 2006-05-02 ENDRER:

Detaljer

Verneombudets rolle. Kap.6 i AML. Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver

Verneombudets rolle. Kap.6 i AML. Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver Verneombudets rolle. Kap.6 i AML Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver Kapittel 6 Verneombud. 6-1 Plikt til å velge verneombud (VO). Hver virksomhet som går inn under loven. Ved mindre enn

Detaljer

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter Arbeidsgivers plikter etter arbeidsmiljøloven Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av loven

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR Å MOTVIRKE RUSMIDDELMISBRUK I OPPLAND FYLKESKOMMUNE NYE AKAN RETNINGSLINJER 2006 Sist oppdatert 30.1.2007

RETNINGSLINJER FOR Å MOTVIRKE RUSMIDDELMISBRUK I OPPLAND FYLKESKOMMUNE NYE AKAN RETNINGSLINJER 2006 Sist oppdatert 30.1.2007 Personal og lønn RETNINGSLINJER FOR Å MOTVIRKE RUSMIDDELMISBRUK I OPPLAND FYLKESKOMMUNE NYE AKAN RETNINGSLINJER 2006 Sist oppdatert 30.1.2007 De reviderte AKAN-retningslinjene er tilrådd av hovedarbeidsmiljøutvalget

Detaljer

ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet?

ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet? ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet? Kate Halvorsen HRassistanse HMS- kurs for Re Næringsforening 21. og 28. januar 2014 Hvilke roller?? Arbeidsgiver Arbeidstaker Verneombud Tillitsvalgte AMU Bedri:shelsetjeneste

Detaljer

Kapittel I Innledende bestemmelser

Kapittel I Innledende bestemmelser På www.arbeidstilsynet.no kan ein lese følgjande kommentarar til bedriftshelsetenesteforskrifta. Kapittel I Innledende bestemmelser Kapittel II Bruk av bedriftshelsetjenesten Kapittel III Godkjenningskrav

Detaljer

Årsrapport 2007 for Nordre Land Kommune

Årsrapport 2007 for Nordre Land Kommune Land Bedriftshels edriftshelsetj tjenes neste VEIEN TIL HELSE ELSE,, MILJØ M OG SIKKERHE IKKERHET, M Til IK-perm Til Nordre Land Kommune v. Inger Berit Heimdal 2870 DOKKA Årsrapport 2007 for Nordre Land

Detaljer

Vi viser til tilsynsbesøk ved Åmot skule i Vinje kommune 1.oktober 2009

Vi viser til tilsynsbesøk ved Åmot skule i Vinje kommune 1.oktober 2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 28.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Mona Helene Brakstad tlf 952 22 599 Vinje Kommune v/rådmannen 3890 VINJE Tilsynsrapport med varsel om pålegg Åmot skule

Detaljer

Vold og trusler. - erfaringer og eksempel på arbeid med temaet - bruk av Gaia til registrering/dokumentasjon

Vold og trusler. - erfaringer og eksempel på arbeid med temaet - bruk av Gaia til registrering/dokumentasjon Vold og trusler - erfaringer og eksempel på arbeid med temaet - bruk av Gaia til registrering/dokumentasjon Finn Berntsen verneingeniør / HMS-rådgiver Bedriftshelsetjenesten Bodø kommune og avviksmeldinger

Detaljer

HØST HMS-kurs: 4o timers grunnkurs. 4 dager + en praksisdag Grunnkurs for ledere. 2 dager. Mulighet for påmelding på enkeltdager / tema

HØST HMS-kurs: 4o timers grunnkurs. 4 dager + en praksisdag Grunnkurs for ledere. 2 dager. Mulighet for påmelding på enkeltdager / tema HØST 2016 HMS-kurs: 4o timers grunnkurs 4 dager + en praksisdag Grunnkurs for ledere 2 dager Mulighet for påmelding på enkeltdager / tema Målgruppe: Verneombud, AMU-medlemmer, ledere og mellomledere Påmeldingsfrist

Detaljer

Årsrapport 2011 fra Hjelp24 HMS

Årsrapport 2011 fra Hjelp24 HMS Bedriftsnavn: Hjelp24 as Møre og Romsdal Fylkeskommune v/ Dag Lervik Julsundvegen 9 6404 Molde kopi: Hovedvernombud, SAMU Hjelp24 as Nordmøre og Romsdal Frænaveien 16 6415 Molde Årsrapport 2011 fra Hjelp24

Detaljer

Risikovurdering av lærerarbeidsplasser i Akershus Fylkeskommune. Skole:. Dato:..

Risikovurdering av lærerarbeidsplasser i Akershus Fylkeskommune. Skole:. Dato:.. Risikovurdering av lærerarbeidsplasser i Akershus Fylkeskommune Skole:. Dato:.. Veiledere: Ansvarlig leder: Verneombud: Tillitsvalgt: Øvrige deltakere: Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Bakgrunn 3.

Detaljer

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Til: Styret for Naturhistorisk museum Sakstype: Vedtak Saksnr.: V-2 Journalnr.: 15/294 Møte: Nr.05/15 26.11.2015 Saksansvarlig: Krenar Badivuku Sakstittel: Helse-

Detaljer

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID HMS-system og HMSarbeid hånd i hånd. Holmen fjordhotell 18/10-2012 HMS: Håpløst Mye Stress eller noe å kunne leve med HMS er forkortelsen for Helse, Miljø og Sikkerhet. Alle faktorer som på alle mulige

Detaljer

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS Helse, miljø - og sikkerhetsplan Del 2 For firma Miljø og Høytrykk AS 1 1.0 Firmabeskrivelse 1.1 Presentasjon 1.2 Fakta om bedriften 1.3 Avtaler med kunden. 2.0 HMS politikk, ansvar, mål og strateg 2.1

Detaljer

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:..

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. HMS Håndbok Norsk Tattoo Union Fakta om Virksomheten Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. Bedriften har eget arbeidsreglement og alle ansatte har skriftlige arbeidsavtaler. Daglig

Detaljer

Informasjon om de nye HMS-forskriftene

Informasjon om de nye HMS-forskriftene Informasjon om de nye HMS-forskriftene HMS samarbeidsforum Anne Marte Solheim, rådgiver 21.06.2012 3 Hvilke forskrifter omfattes Hva omfattes Forskrifter som regulerer HMS på arbeidsplassen Arbeidsgiver

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning

Forskrift om endring i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Forskrift om endring i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning DATO: FOR-2012-12-19-1371 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2012 hefte 15 s 2606 IKRAFTTREDELSE: 2013-01-01 ENDRER:

Detaljer

Temadag Bolig og boliggjøring 01.11.2013. Anders Kristiansen Arbeidstilsynet Region Sør-Norge

Temadag Bolig og boliggjøring 01.11.2013. Anders Kristiansen Arbeidstilsynet Region Sør-Norge Temadag Bolig og boliggjøring 01.11.2013 Anders Kristiansen Region Sør-Norge region Sør-Norge. Omfatter fylkene Vestfold, Telemark, Aust- og Vest-Agder. Regionkontor i Skien, tilsynskontor i Kristiansand

Detaljer

Jobben vår er å hjelpe deg til å trives med din

Jobben vår er å hjelpe deg til å trives med din Jobben vår er å hjelpe deg til å trives med din Arbeidsmiljøseksjonen ved St. Olavs Hospital er en bedriftshelsetjeneste som gjerne vil bidra til at arbeidsplassene både blir effektive og en kilde til

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - MAURA SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Maura skole i Nannestad kommune dato 08.06.09.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - MAURA SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Maura skole i Nannestad kommune dato 08.06.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.09.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Tone Eriksen tlf 979 85 146 Nannestad kommune v/ Rådmannen Kommunehuset 2030 Nannestad TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste. «En nødvendighet eller en mulighet?

Bedriftshelsetjeneste. «En nødvendighet eller en mulighet? «En nødvendighet eller en mulighet? Hva bruker dere den til i dag? Aktiv Helse fakta Etablert i 2002 En del av FALCK konsernet pr. juli 2014 Kontor på Vennesla, Oslo, Arendal & Kristiansand 20 ansatte

Detaljer

7. Virkemidler i HMS-arbeidet

7. Virkemidler i HMS-arbeidet Innholdsfortegnelse HMS-håndbok Dato: 01.12.05 Godkjent av: Eirin Fjeld Melund fungerende direktør Virkemidler i HMS-arbeidet Revisjon nr. Kapittel 7 Dokument 1 Side 1 av 5 7. Virkemidler i HMS-arbeidet...

Detaljer

Norsk utgave. Arbeidsmiljøloven. for alle. Best.nr. 584-NO. Arbeidstilsynet

Norsk utgave. Arbeidsmiljøloven. for alle. Best.nr. 584-NO. Arbeidstilsynet Norsk utgave Arbeidsmiljøloven for alle Best.nr. 584-NO Arbeidstilsynet Arbeidsmiljøloven Arbeidsmiljøloven skal sikre trygge tilsettingsforhold, et sikkert arbeidsmiljø og en meningsfylt arbeidssituasjon

Detaljer