Stakkevollvn. 27, 9010 Tromsø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stakkevollvn. 27, 9010 Tromsø 77 66 21 80"

Transkript

1 Stakkevollvn. 27, 9010 Tromsø

2 Innhold A. HMS - systemarbeid B. Kartlegging C. Undervisning D. Målrettet helseundersøkelse E. Arbeidsmedisinsk poliklinikk F. Sykefravær og attføring G. Andre tjenester

3 INNHOLDSFORTEGNELSE A. HMS-systemarbeid A - 01 Samarbeidsmøter A - 02 Årsrapport A - 03 Rådgivning ved utarbeiding og revisjon av HMS-system A - 04 Deltakelse i arbeidsmiljøutvalg (AMU) A - 05 Deltakelse i Arbeidslivets Komite mot Alkoholisme og Narkomani (AKAN) A - 06 Deltakelse i kjemikalieutvalg A - 07 Deltakelse i byggekomiteer og brukergrupper A - 08 Innredning av nye kontorer B. Kartlegging B - 01 Risikovurdering B - 02 Vernerunde (HMS-runde) B - 03 Ergonomisk kartlegging B - 04 Kartlegging av organisatorisk (mellommenneskelig) arbeidsmiljø B - 05 Kartlegging av støy B - 06 Kartlegging av inneklima B - 07 Kartlegging av helsefarlige kjemikalier B - 08 Kartlegging av radongass B - 09 Kartlegging av støv B - 10 Kartlegging av mikroorganismer B - 11 Kartlegging av belysning C. Undervisning C timers HMS-kurs C - 02 Yrkesskade og yrkessykdom C - 03 Førstehjelp C - 04 Risikovurdering C - 05 Sikkerhetsdatablad og stoffkartotek C - 06 Forebygging av smitte ved blodsøl og stikkskader C - 07 Helserisiko ved eksponering for mikroorganismer C - 08 Støy og hørselsskader C - 09 Belysning på arbeidsplassen C - 10 Ergonomisk tilrettelegging av arbeidsplassen C - 11 Ryggskole C - 12 Nakke-/skulderskole C - 13 Trim i arbeidstida C - 14 Konflikthåndtering C - 15 Krisehåndtering C - 16 Bruk av verneutstyr

4 D. Målrettet helseundersøkelse D - 01 Helseundersøkelse av brannkonstabler/røykdykkere D - 02 Helseundersøkelse av støyutsatte D - 03 Helseundersøkelse av asbestutsatte E. Arbeidsmedisinsk poliklinikk E - 01 Konsultasjon hos lege, fysioterapeut og sykepleier E - 02 Øyeblikkelig hjelp E - 03 Vaksinering E - 04 Oppfølging av arbeidstakere med rusmiddelproblem E - 05 Helseattest for sjåfører E - 06 Flymedisinsk undersøkelse F. Sykefravær og attføring F - 01 Sykefraværsoppfølging (systemnivå) F - 02 Sykefraværsoppfølging (individnivå) F - 03 Deltakelse i attføringsutvalg F - 04 Individuelle attføringssaker G. Andre tjenester G 01 Konfliktmekling G - 02 Samarbeid med Arbeids- og miljømedisinsk avdeling (AMA), UNN

5 HMS - systemarbeid Samarbeidsmøter A - 01 Bedriftshelsetjenesten tar initiativ til regelmessige samarbeidsmøter (hvert år el. annet hvert år) med sine medlemmer. Møtene avholdes fortrinnsvis i januar. Foruten representant/kontaktperson fra bedriftshelsetjenesten, møter representanter for virksomhetens ledelse og arbeidstakere. Bedriftshelsetjenesten har på forhånd utarbeidet mal for samarbeidsplanen. Hensikten er å få frem virksomhetens ønsker og behov for bedriftshelsetjenestens tilbud. Dessuten å sette opp gjensidige forpliktende avtaler vedrørende oppdrag, ansvar og tidspunkt for gjennomførelse. Jfr. Arbeidstilsynets forskrift, best.nr. 518, "Verne- og helsepersonale", 7. Bedriftshelsetjenesten renskriver samarbeidsplanen etter møtet, og sender den til virksomheten for godkjenning. I følgebrev til planen gis en frist på inntil 14 dager til å komme med endringsforslag. Bedriftshelsetjenesten oppfordrer virksomheten til å legge frem årsrapporten i egnede HMS-fora som f.eks. AMU-møter. Bedriftshelsetjenesten er for øvrig pådriver for at samarbeidsplanen blir fulgt opp i løpet av året.

6 HMS - systemarbeid Årsrapport A - 02 Bedriftshelsetjenesten skriver årsrapport til sine medlemsbedrifter hvert år i desember. Rapporten beskriver samarbeidet bedriften har hatt med bedriftshelsetjenesten innenfor helse, miljø og sikkerhet siste året. Dette gjelder først og fremst oppgaver som er nedfelt i samarbeidsplanen. Eventuelle oppgaver bedriftshelsetjenesten har utført utover avtalene i samarbeidsplanen, beskrives også. Årsrapporten sendes til representant for arbeidsgiver og arbeidstaker, f.eks. bedriftsleder og hovedverneombud eller HMS-leder og verneombud. Årsrapportene legges frem til orientering for styret ved bedriftshelsetjenesten ved årets første styremøte. Hensikten med rapporten er å gi tilbakemelding til bedriften om årets samarbeid og hvorvidt felles forpliktende avtaler er fulgt opp. Jfr. Arbeidstilsynets forskrift, best.nr. 518, "Verne- og helsepersonale", 7. Dersom bedriften har kommentarer til årsrapporten, ønsker bedriftshelsetjenesten å få dette skriftlig. Bedriftshelsetjenesten oppfordrer bedriften til å legge frem årsrapporten i egnede HMS-fora som f.eks AMU-møter.

7 HMS - systemarbeid Rådgivning ved utarbeiding og revisjon av HMS-system A - 03 Dette er et tilbud til virksomheter som ønsker hjelp til utarbeiding av HMSsystem (internkontrollhåndbok) og/eller revisjon av eksisterende system. Utarbeiding av systemet er et arbeid som virksomheten selv har ansvar for, og som stadig må følges opp. Bedriftshelsetjenesten tilbyr hjelp til oppbygging av dette i form av råd angående innhold og hvordan man kan sikre at HMSsystemet blir et praktisk hjelpemiddel i arbeidet for et godt arbeidsmiljø. Revisjon av HMS-systemet skal gjennomføres en gang i året. Bedriftshelsetjenesten kan gi råd ved slike revisjoner dersom virksomheten ønsker det. Hensikten er å bistå virksomheten i å sette lover og regler for HMS-arbeidet inn i et system tilpasset virksomhetens eget arbeidsfelt. Jfr. Arbeidstilsynets forskrift, best.nr. 544, "Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)". Etter avtale. Dersom virksomheten ber om det.

8 HMS - systemarbeid Deltakelse i arbeidsmiljøutvalg (AMU) A - 04 I virksomheter som har arbeidsmiljøutvalg, skal bedriftshelsetjenesten være representert på møtene. Virksomheten tar initiativ og innkaller til møte. Bedriftshelsetjenesten bistår med informasjon og råd angående helse, miljø og sikkerhet. Den har en fri og uavhengig stilling i alle arbeidsmiljøspørsmål, noe som innebærer forslags- og talerett, men ikke stemmerett. Hensikten er å bistå virksomheten i arbeidet med å bedre arbeidsmiljøet og forebygge arbeidsrelaterte skader og sykdommer. Jfr. arbeidsmiljøloven kap. 7, 7-1 (1), og Arbeidstilsynets forskrift, best.nr. 321, "Verneombud og arbeidsmiljøutvalg". Virksomheten utformer skriftlig referat med kopi til bl.a. bedriftshelsetjenesten etter hvert møte. Dersom AMU ber om det i spesielle saker.

9 HMS - systemarbeid Deltakelse i Arbeidslivets Komite mot Alkoholisme og Narkomani (AKAN) A - 05 I virksomheter som har AKAN-utvalg, er bedriftshelsetjenesten representert ved sykepleier eller lege. Virksomheten innkaller til møte. Utvalget skal drive opplysningsarbeid for å fremme et rusfritt arbeidsmiljø i virksomheten. Representant for bedriftshelsetjenesten bistår med informasjon og råd av rusforebyggende karakter. Dersom virksomheten ikke har AKAN-utvalg, og ønsker å opprette et slikt, kan bedriftshelsetjenesten bistå i dette arbeidet. Hensikten er å bistå virksomheten i et aktivt rusforebyggende arbeid. Virksomheten utformer skriftlig referat med kopi til bl.a. bedriftshelsetjenesten etter hvert møte. Dersom AKAN-utvalget ber om det i spesielle saker.

10 HMS - systemarbeid Deltakelse i kjemikalieutvalg A - 06 I virksomheter som har kjemikalieutvalg er bedriftshelsetjenesten representert ved yrkeshygieniker eller lege. Bedriftshelsetjenesten kan bl.a. bistå med utforming av retningslinjer for innkjøp av kjemikalier og vurdering av helsefare forbundet med eksisterende og nye stoffer. Kvalitetssikring av sikkerhetsdatablader og etablering av sikkerhetsprosedyrer er oppgaver som kan høre med. Dersom virksomheten ikke har kjemikalieutvalg og ønsker å opprette et slikt, kan bedriftshelsetjenesten bistå i dette arbeidet. Hensikten er å kunne bistå virksomheten med vurdering av helse, miljø og sikkerhet omkring innkjøp, bruk og lagring av helsefarlige stoffer og produkter. Jfr. Arbeidstilsynets forskrift, best.nr. 518, Verne- og helsepersonale 6. Etter avtale. Jevnlig møtedeltakelse.

11 HMS - systemarbeid Deltakelse i byggekomiteer og brukergrupper A - 07 Dette er et tilbud til virksomheter som har planer om å bygge nye og/eller bygge om lokaler. Dersom det nedsettes et utvalg i virksomheten i form av en byggekomite eller brukergruppe, kan bedriftshelsetjenesten delta som medlem i gruppen. Bedriftshelsetjenestens bidrag kan være råd angående arbeidsmiljøloven og dens forskrifter, råd som gjelder utforming av kravspesifikasjoner eller råd angående konkret ergonomisk tilrettelegging av arbeidsplasser. Bedriftshelsetjenesten ønsker å bli rådspurt så tidlig som mulig i planleggingen. Det er vanligvis fysioterapeut som deltar i slike utvalg. Hensikten er å ivareta de ansattes helse-, miljø- og sikkerhetsforhold og unngå kostbare endringer når bygget/lokalene står ferdig. Jfr. Arbeidstilsynets forskrift, best.nr. 518, "Verne- og helsepersonale", 6 a. Etter avtale. Jevnlig møtedeltakelse.

12 HMS - systemarbeid Innredning av nye kontorer A - 08 Bedriftshelsetjenesten kan gi råd og veiledning i forbindelse med innredning av nye kontorer ved nybygg, flytting, ominnredning etc. Rådene gjelder både innkjøp av utstyr/møbler og plassering. Oppdraget utføres av fysioterapeut. Hensikten er å forebygge arbeidsrelaterte plager ved hjelp av ergonomisk tilpasning. Jfr. Arbeidstilsynets forskrifter, best.nr. 528, "Arbeid ved dataskjerm" og best.nr. 518, "Verne- og helsepersonale". Samt arbeidsmiljølovens kap. 4, 4-4. Bedriftshelsetjenesten utformer skriftlig tilbakemelding til virksomheten med vurderinger og forslag til tiltak. Dersom virksomheten ber om det.

13 Kartlegging Risikovurdering B - 01 Risikovurdering betyr å avdekke muligheten for en uønsket hendelse og hvilke følger dette kan få. Bedriftshelsetjenesten kan være med i, eller lede, en gruppe ved gjennomføring av risikovurdering i en virksomhet. Det er arbeidsgiver som har ansvaret for å gjennomføre risikovurderingen, og det er virksomheten selv som er ansvarlig for skriving og rapportering ved gjennomføringen. Bedriftshelsetjenesten kan gi råd ved rapportering og utarbeiding av handlingsplanen. Risikovurdering blir som regel foretatt av yrkeshygieniker. Hensikten med risikovurdering er at virksomheten skal få et bilde av hvor det bør settes inn tiltak. Dette som et bidrag til å forebygge ulykker med påfølgende helseskader. Jfr. Arbeidstilsynets forskrift, best.nr. 544, "Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)" og arbeidsmiljølovens kap. 3, 3-1 c. Etter avtale. Dersom virkomheten ber om det.

14 Kartlegging Vernerunde (HMS-runde) B - 02 Vernerunde er en kartlegging av arbeidsmiljøet innenfor helse, miljø og sikkerhet. Det skal være minst en representant for arbeidsgiver og en representant for arbeidstakerne representert på en vernerunde. Representant for bedriftshelsetjenesten deltar som rådgiver i helse-, miljø- og sikkerhetsspørsmål dersom virksomheten ønsker det. Bedriftshelsetjenesten kan på forhånd informere om hvordan vernerunden skal gjennomføres og bidra med sjekklister dersom virksomheten ber om det. Arbeidsgiver er ansvarlig for at det blir satt opp en handlingsplan etter kartleggingen, dvs. en skriftlig oversikt over avvik med forslag til forbedringer, tidsfrister og ansvarlige personer for forbedringen. Arbeidsgiver skal også sørge for at vernerunder blir foretatt jevnlig. Hensikten med vernerunder er å få en oversikt over arbeidsmiljøfaktorer som bør forbedres. Dette som et bidrag til å forebygge arbeidsrelaterte skader og sykdommer. Jfr. Arbeidstilsynets forskrift, best.nr. 544, "Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)" og arbeidsmiljølovens 3-1. Virksomheten sender kopi av handlingsplanen, til bl.a. bedriftshelsetjenesten. Neste gangs vernerunde blir en oppfølging av den forrige.

15 Kartlegging Ergonomisk kartlegging B - 03 Ergonomisk kartlegging blir foretatt når det er behov for bedre tilpasning av arbeidsplassen til den enkelte arbeidstaker. Arbeidsforholdene blir vurdert ut fra materielle forhold, oppgavetyper og arbeidsomfang samt individuell kapasitet både fysisk og psykisk. Kartleggingen skal resultere i forslag til forbedringstiltak dersom arbeidssituasjonen ikke blir funnet tilfredsstillende. Ergonomisk kartlegging blir vanligvis foretatt av fysioterapeut. Hensikten er å forebygge arbeidsrelaterte muskel- skjelettlidelser. Jfr. kap. 4 i arbeidsmiljøloven. Bedriftshelsetjenesten utformer skriftlig tilbakemelding til ledelsen, med kopi til arbeidstakeren det gjelder. Bedriftshelsetjenesten ytrer ofte ønske om skriftlig kommentar til vurdering og forslag til tiltak. Ved behov for ytterligere oppfølging, avtales dette i hvert enkelt tilfelle.

16 Kartlegging Kartlegging av det psykososiale arbeidsmiljø. B - 04 Medarbeider Tilfredshet Monitorering (MTM) er en medarbeiderundersøkelse, hvor de ansatte svarer på 58 spørsmål om trivsel og helse på arbeidsplassen. Spørreskjemaet omfatter 10 nøkkelområder: Jobbkrav, positive utfordringer i arbeidet, rolleforventninger, kontroll i arbeidet, sosialt samspill, ledelse, engasjement i organisasjonen, mestring av arbeidet, utmattelse i arbeidet og arbeidsglede. Resultatene for de 10 nøkkelområdene viser hvordan de ansatte vurderer sin arbeidssituasjon og sitt arbeidsmiljø. Hensikten med undersøkelsen er å ivareta så vel medarbeiderens trivsel og helse som kvaliteten på tjenesteytelser og produkter. Medarbeiderundersøkelsen besvares med de ansattes anonymitet i behold. Det vil derfor kunne komme opp momenter som ikke omtales til daglig. Undersøkelsen kan bidra til å sette søkelyset på forhold som man hittil ikke har vært seg bevisst. Resultatene fra undersøkelsen vises gjennom grafiske presentasjoner og nøkkeltall for de 10 nøkkelområdene. Det er viktig både å fokusere på det som faktisk fungerer godt og det som fremstår som forbedringsområder. SBH foreslår ut fra resultatene, mulige tiltak for å jobbe videre med å bedre det psykososiale arbeidsmiljøet. En arbeidsmiljøundersøkelse som MTM, har liten verdi i seg selv, men danner et fundament for den videre prosessen når leder og medarbeidere gjennom dialog, arbeider videre med konkrete tiltak for å nå sine mål for et godt psykososialt arbeidsmiljø. Hvis det er behov bidrar også SBH i den videre utviklingsprosessen.

17 Kartlegging Kartlegging av organisatorisk (mellommenneskelig) arbeidsmiljø. B - 04 Når virksomheten ønsker å få kartlagt det organisatoriske arbeidsmiljøet, kan bedriftshelsetjenesten gi råd om metoder eller sette i gang og være pådriver i arbeidsprosessen. Flere arbeidsmetoder kan benyttes. Bedriftshelsetjenesten kan anbefale forskjellige spørreundersøkelser eller kartlegginger. Samarbeid og god planlegging med den enkelte virksomhet er av stor betydning for å få frem satsingsområder som gjør endringer mulig. Det er en forutsetning at alle ansatte som omfattes av undersøkelsen, er villig til å delta aktivt i det påfølgende etterarbeidet. Fra bedriftshelsetjenesten deltar enten daglig leder, sykepleier eller fysioterapeut. Hensikten er å bistå virksomheten med å få innsikt i det organisatoriske (mellommenneskelige) arbeidsmiljøet. Dette som et bidrag til å motivere ledere og ansatte til forbedringstiltak. Jfr. arbeidsmiljølovens kap.4, 4-4. Det anbefales at den videre oppfølging behandles i AMU fortløpende. Dersom virksomheten ber om det.

18 Kartlegging Kartlegging av støy B - 05 Kartlegging av støy betyr å måle uønsket lyd over kortere eller lengre tid. Personlig støyeksponering måles med støydosimeter som arbeidstaker bærer på seg hele arbeidsdagen. Dette gir gjennomsnittet for hele dagen samtidig som variasjonene i løpet av hele måleperioden kan synliggjøres. Det bør gjøres 2-3 målinger for hver person. Kartlegging av støy i forhold til enkelte hendelser eller maskiner gjøres med støymåler. Den kan holdes i hånden når man ønsker å måle i kortere perioder eller plasseres på stativ ved måling over lengre perioder. Støymåling blir foretatt av yrkeshygieniker. Hensikten er å sikre at arbeidstakernes helse og sikkerhet beskyttes mot fare som oppstår eller kan oppstå når arbeidstakerne utsettes for støy, og at sjenerende støy motvirkes. Jfr. Arbeidstilsynets forskrift, best.nr. 398, "Vern mot støy på arbeidsplassen" og arbeidsmiljøloven kap.4, 4-4 (1). Bedriftshelsetjenesten utformer skriftlig tilbakemelding til virksomheten etter kartleggingen. Dersom virksomheten ber om det.

19 Produktkatalog 1/2001 Kartlegging Kartlegging av inneklima B - 06 Kartlegging av inneklima kan innebære vurdering av rutiner i forhold til ventilasjon, bygningsmaterialer, renhold, meteorologiske data, samtale med ansatte etc. Det gjøres målinger etter behov. Grovt sett kan man skille mellom tre kartleggingsmetoder: Det kan f.eks. dreie seg om en befaring med yrkeshygieniker og vedlikeholdspersonell, registrering av temperatur, relativ fuktighet og karbondioksid over tid, eller bruk av spørreskjema angående ansattes symptomer og opplevelse av arbeidsmilø etc. Sistnevnte analyseres eksternt, og kostnadene for dette må dekkes av virksomheten selv. Man kan velge å gjøre bare en eller flere av de nevnte metodene. Mer spesifikk kartleggingsmetode kan bestilles, virksomheten betaler da selv leie av utstyr og tilhørende analyser. Kartlegging av inneklima blir vanligvis foretatt av yrkeshygieniker. Hensikten med en slik kartlegging er å forebygge helseplager som kan oppstå som følge av dårlig inneklima. Hensikten kan også være å skaffe dokumentasjon på inneklimaproblematikk. Jfr. arbeidsmiljølovens 4-4, Arbeidstilsynets veiledning "Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen", best.nr. 444 og Folkehelsas "Anbefalte faglige normer for inneklima". Bedriftshelsetjenesten utformer skriftlig tilbakemelding til virksomheten etter gjennomført kartlegging. Dersom virksomheten ber om det.

20 Kartlegging Kartlegging av helsefarlige kjemikalier B - 07 Kartlegging av helsefarlige kjemikalier kan utføres ved måling av organiske løsemidler, oljetåke, oljedamp, eksos, sveiserøyk, hydrogensulfid og andre gasser. Det kan måles i forhold til personlig eksponering eller stasjonært ved et gitt punkt. Det kan tas prøver over kort tid eller måles over en hel arbeidsdag. Det er også viktig å ta mange prøver for å få med variasjonene i løpet av en dag og over flere dager. Bedriftshelsetjenesten vil ofte måtte benytte eksterne leverandører av utstyr o.l., og det vil derfor nesten alltid medføre ekstra utgifter til analyse og/eller instrumentleie. Disse kostnadene må dekkes av virksomheten /bestiller. Kartleggingen blir foretatt av yrkeshygieniker. Hensikten er å forbygge helseplager, skader og sykdommer som kan oppstå pga. arbeid i miljø med helsefarlige kjemikalier. Jfr. Arbeidstilsynets forskrift, "Vern mot eksponering for kjemikalier på arbeidsplassen", best.nr. 566 og arbeidsmiljølovens kap. 4, 4-5. Bedriftshelsetjenesten utformer skriftlig tilbakemelding til virksomheten etter kartleggingen. Dersom virksomheten ber om det.

21 Kartlegging Kartlegging av radongass B - 08 Kartlegging av radongasskonsentrasjon i inneluft foregår ved langtidsmåling med sporfilm. Det bør helst måles i vinterhalvåret, minimum over 2 måneder. Minst 2 sporfilmer bør plasseres i hver bygning/etasje. Sporfilm må bestilles og analyseres eksternt. Dette må virksomheten betale selv. Radongass kan skyldes byggtekniske svakheter i kombinasjon med en berggrunn som inneholder radioaktive bergarter. Kartlegging av radongass blir foretatt av yrkeshygieniker. Hensikten er å forbygge helseplager som kan oppstå pga. høye konsentrasjoner av radongass i inneluft. Jfr. Arbeidstilsynets forskrift, best.nr. 187, "Ioniserende stråling" og arbeidsmiljølovens kap Bedriftshelsetjenesten utformer skriftlig tilbakemelding til virksomheten etter gjennomført kartlegging. Dersom virksomheten ber om det.

22 Kartlegging Kartlegging av støv B - 09 Kartlegging av støv kan foretas både i forhold til mengde i luften og i forhold til sammensetning. Det kan måles i forhold til personlig eksponering eller stasjonært ved et gitt punkt. Kartlegging av støv gjøres også ofte i forbindelse med vurdering av inneklima. Kartleggingen kan også innebære vurdering av rutiner i forhold til vedlikehold av ventilasjon, bygningsmaterialer og renhold. Det kan tas luftprøver over kort tid eller måles over en hel arbeidsdag. Det er også viktig å ta mange prøver for å få med variasjonene i løpet av en dag og over flere dager. Bedriftshelsetjenesten har ikke eget utstyr for støvmåling og vil måtte benytte eksterne leverandører. Dette vil alltid medføre ekstra utgifter til analyse og/eller instrumentleie. Disse kostnadene må dekkes av virksomheten/bestiller. Kartlegging av støv blir foretatt av yrkeshygieniker. Hensikten med en slik kartlegging er å forebygge helseplager som kan oppstå i forhold til høyt støvinnhold i lufta, og mht. dårlig inneklima pga. ugunstig ventilasjon, bygningsmaterialer og renhold. Jfr. Arbeidstilsynets veiledning om "Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære", best.nr. 361, og veiledning "Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen", best.nr. 444, samt Folkehelsas "Anbefalte faglige normer for inneklima" og arbeidsmiljølovens kap. 4, 4-4. Bedriftshelsetjenesten utformer skriftlig tilbakemelding til virksomheten etter gjennomført kartlegging. Dersom virksomheten ber om det.

23 Kartlegging Kartlegging av mikroorganismer B - 10 Kartlegging av mikroorganismer kan foretas både i forhold til mengde i luften og i forhold til sammensetning. Det kan måles i forhold til personlig eksponering eller stasjonært ved et gitt punkt. Det kan tas luftprøver over kort tid eller måles over en hel arbeidsdag. Det er også viktig å ta mange prøver for å få med variasjonene i løpet av en dag og over flere dager. Bedriftshelsetjenesten har ikke eget utstyr for slik måling og vil måtte benytte eksterne leverandører. Dette vil alltid medføre ekstra utgifter til analyse og/eller instrumentleie. Disse kostnadene må dekkes av virksomheten/bestiller. Kartlegging av mikroorganismer blir foretatt av yrkeshygieniker. Hensikten med en slik kartlegging er å forebygge helseplager som kan oppstå i forbindelse med eksponering av mikroorganismer. Jfr. Arbeidstilsynets forskrift, "Vern mot eksponering for biologiske faktorer", best.nr. 550, og veiledning "Biologiske faktorer", best.nr. 549, samt arbeidsmiljølovens kap. 4, 4-5. Bedriftshelsetjenesten utformer skriftlig tilbakemelding til virksomheten etter gjennomført kartlegging. Dersom virksomheten ber om det.

24 Kartlegging Kartlegging av belysning B - 11 Kartlegging av belysning kan foretas både i forhold til personlig belysningsbehov og i forhold til allmennbelysning. Bedriftshelsetjenesten har egen luxmåler, men må leie utstyr dersom andre lysforhold og parametre bør måles. Leie av utstyr vil medføre ekstra utgifter. Kartlegging av belysning blir vanligvis foretatt av yrkeshygieniker. Hensikten med en slik kartlegging er å forebygge helseplager som kan oppstå i forbindelse med dårlig belysning. Jfr. Arbeidstilsynets forskrift "Arbeidsplasser og arbeidslokaler", best. nr 529 og veiledning/kommentar til forskrift om "Arbeidsplasser og arbeidslokaler", samt arbeidsmiljølovens kap. 4, 4-4. Bedriftshelsetjenesten utformer skriftlig tilbakemelding til virksomheten etter gjennomført kartlegging. Dersom virksomheten ber om det.

25 Undervisning 40 timers HMS-kurs C - 01 Undervisningen er beregnet på ledere, verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg, og er en innføring i hvordan verne- og miljøarbeid skal drives. Temaene er i samsvar med Arbeidstilsynets forskrift: "Verneombud og arbeidsmiljøutvalg", som sier hva opplæringen skal omfatte. Kurset holdes hver høst, og bedriftshelsetjenesten sender ut invitasjon til de av sine medlemsbedrifter som ikke arrangerer slike kurs selv. Hele kurset går over 4 dager (2+2 dager) med en oppgave i mellomperioden som vanligvis er på 1-2 uker. Deltakeravgiften er lav og dekker kun leie av kurslokale, kursmateriell, lunsj og kaffe. Foredragsholdere er først og fremst ansatte i bedriftshelsetjenesten. Eksterne foredragsholdere benyttes ved behov. Hensikten er å øke kunnskapen om grunnleggende helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på arbeidsplassen. Jfr. Arbeidstilsynets forskrift, best.nr. 321, "Verneombud og arbeidsmiljøutvalg", 12 og arbeidsmiljølovens kap. 3, 3-5, kap. 6, 6-5 og kap. 7, 7-4. På bakgrunn av evalueringsskjemaer utarbeidet av bedriftshelsetjenesten, gir deltakerne en skriftlig tilbakemelding om utbyttet. Disse blir lagt til grunn ved neste års planlegging av kurset. Enkelte temaer kan følges opp dersom deltakerne ber om det.

26 Undervisning Yrkesskade og yrkessykdom C - 02 Undervisningen er beregnet på ledere og ansatte i bedriften. Det blir gitt informasjon om hvordan yrkesskade/-sykdom defineres, og om hvordan disse meldes internt i bedriften og til Rikstrygdeverket. Det blir også belyst hvilke rettigheter den enkelte har ved yrkesskade/-sykdom. Undervisningen tar ca. 1 time og blir gitt av lege. Hensikten er å bidra til økt forståelse av hva yrkesskade og yrkessykdom er. Videre er det et mål å bevisstgjøre både ansatte og ledere om rettigheter og plikter i forhold til dette temaet. Jfr. arbeidsmiljølovens kapittel 5. Etter avtale. Dersom bedriften ber om det.

27 Undervisning Førstehjelp C - 03 Undervisningen er beregnet på ledere og ansatte som har behov for å vite noe om temaet. Det blir gitt informasjon om hjerte- og lungeredning, og deltakerne får praktisk innføring i gjenoppliving med øvelser på dukke. Undervisningen kan også inneholde informasjon om sirkulasjonssvikt, sårskade, øyeskade, forgiftning, brannskade, etc., og om aktuelle behandlingsmetoder. Videre kan deltakerne få gjennomgang av førstehjelpsutstyr og evt. øvelser med markører på arbeidsplassen. Undervisningen blir gitt av sykepleier. Innhold og varighet tilpasses bedriftens ønsker og behov. Hensikten er å øke kunnskapen om førstehjelp. Jfr. arbeidsmiljølovens kap. 3, 3-2. Etter avtale. Dersom bedriften ber om det.

28 Undervisning Risikovurdering C - 04 Undervisningen er beregnet på ledere og ansatte som har interesse for eller skal være med å gjennomføre risikovurdering i virksomheten. Det blir gitt en innføring i hva risikovurdering er, ulike analysemetoder og hvordan disse kan gjennomføres. Det kan også gis innføring i risikovurdering av kjemikalier eller håndtering av kjemikalier, samt praktiske eksempler fra virksomheten, alt etter behov. Undervisningen tar vanligvis 2 timer og blir gitt av yrkeshygieniker. Hensikten er å øke kunnskapen om praktisk gjennomføring av risikovurdering. Dette som et bidrag til å forebygge arbeidsrelaterte helseskader. Jfr. Arbeidstilsynets forskrift, best.nr. 544 "Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)" og arbeidsmiljølovens kap. 3, 3-2. Etter avtale. Dersom virksomheten ber om det.

29 Undervisning Sikkerhetsdatablad og stoffkartotek C - 05 Undervisningen er beregnet på ledere og ansatte som kan komme i kontakt med helsefarlige kjemikalier. Det blir gitt en innføring om sikkerhetsdatablad og oppbygging av stoffkartotek. Dette gjelder f.eks. hva som er viktig informasjon i databladene, hvor de skal oppbevares, hvem som skal ha tilgang til disse og hvordan de skal kunne nyttiggjøres av de ansatte. Undervisningen tar 2 timer og blir gitt av yrkeshygieniker. Hensikten er å forebygge arbeidsrelaterte helseskader ved å nyttiggjøre seg informasjonen i sikkerhetsdatabladene. Jfr. Arbeidstilsynets forskrift "Oppbygging og bruk av stoffkartotek for helsefarlige stoffer i virksomheter", best. nr 565. Etter avtale. Dersom virksomheten ber om det.

30 Undervisning Forebygging av smitte ved blodsøl og stikkskader. C - 06 Undervisningen er beregnet på ledere og ansatte som har økt risiko for overføring av smitte via blodsøl og stikkskader fra brukte sprøytespisser. Det blir gitt informasjon om mulig overføring av sykdom og hva den enkelte skal gjøre dersom han stikker seg eller kommer i kontakt med blodsøl. Informasjonen inneholder også forbyggende tiltak inkludert vaksinasjon. Undervisningen tar 1 time og blir gitt av lege eller sykepleier. Hensikten er å øke kunnskapen om smitteoverføring ved blodsøl og stikkskader. Dette som et bidrag til å forebygge smitte. Etter avtale. Dersom bedriften ber om det.

31 Undervisning Helserisiko ved eksponering for mikroorganismer. C - 07 Undervisningen er beregnet på ledere og ansatte som kommer i kontakt med mikroorganismer i f.eks avfall, slam og avløpsvann. Det blir gitt informasjon om hva mikroorganismer er, hva som er aktuell helserisiko og hvordan sykdom kan forebygges. Resultater fra målrettet helseundersøkelse og relevante kartlegginger /målinger i virksomheten blir også lagt fram. Undervisningen tar 1-2 timer og blir gitt av yrkeshygieniker, sykepleier eller lege. Hensikten er å øke kunnskapen om negative helseeffekter ved eksponering for mikroorganismer. Dette som et bidrag til å forebygge helseskade som følge av kontakt med mikroorganismer. Jfr. Arbeidstilsynets forskrifter "Vern mot eksponering for biologiske faktorer", best. 550 og "Arbeid ved avløpsanlegg", best. nr 542. Etter avtale. Dersom virksomheten ber om det.

32 Undervisning Støy og hørselsskader C - 08 Undervisningen er beregnet på ledere og ansatte som er utsatt for hørselsskadelig støy. Det blir gitt informasjon om hva som er hørselsskadelig støy, hva som skjer når varig skade oppstår og hvordan skade kan forebygges. Det gis også informasjon om ulike typer hørselsvern. Resultater fra målrettet helseundersøkelse og relevante støymålinger i virksomheten blir også lagt fram dersom det er utført i virksomheten. Undervisningen tar 1-2 timer og blir gitt av yrkeshygieniker og/eller lege. Hensikten er å øke kunnskapen om støy og negative helseeffekter ved støyeksponering. Dette som et bidrag til å forebygge hørselsskade hos støyutsatte. Jfr. Arbeidstilsynets forskrift "Vern mot støy på arbeidsplassen", best.nr 398. Etter avtale. Dersom virksomheten ber om det.

33 Undervisning Belysning på arbeidsplassen C - 09 Undervisningen er beregnet på ledere og ansatte som ønsker å vite mer om betydningen av god belysning på arbeidsplassen. Det blir gitt informasjon om de vanligste problemstillinger som oppleves ved utilfredsstillende belysning. Normbetingelser ved belysning (luxtabellen) samt råd om god lysplanlegging er inkludert. Undervisningen tar 1-2 timer og blir gitt av yrkeshygieniker og/eller fysioterapeut. Hensikten er å øke kunnskapen om riktig belysning. Dette som et bidrag til å forebygge belysningsrelaterte helseplager. Jfr. Arbeidstilsynets forskrift, best.nr. 528, "Arbeid ved dataskjerm", best.nr. 529, "Arbeidsplasser og arbeidslokaler" og veiledning/kommentar til forskrift om "Arbeidsplasser og arbeidslokaler". Etter avtale. Dersom virksomheten ber om det.

Handlingsplan for Aust-Agder fylkeskommunes bruk av bedriftshelsetjeneste i 2017

Handlingsplan for Aust-Agder fylkeskommunes bruk av bedriftshelsetjeneste i 2017 1 Handlingsplan for Aust-Agder fylkeskommunes bruk av bedriftshelsetjeneste i 2017 Lovgrunnlag: Arbeidsmiljøloven, Arbeidsmiljøforskriftene, Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent BHT, Internkontrollforskriften,

Detaljer

Presentasjon ----------------------------------

Presentasjon ---------------------------------- Presentasjon ---------------------------------- Hvem er vi? Vestoppland Bedriftshelsetjeneste ble etablert i 1982 på Dokka Felles bedriftshelsetjeneste som eies av medlemsbedriftene Ca 323 medlemsbedrifter

Detaljer

Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste

Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste Kapittel II. Bruk av bedriftshelsetjenesten 4. Arbeidsgivers bruk av bedriftshelsetjenesten

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Best.nr. 578 Bruk og bedriftshelsetjenesten bruk den riktig! Bedriftshelsetjeneste er noe annet enn helsesjekk... 2 En bedriftshelsetjeneste består

Detaljer

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet Revisjon av HMS-systemet ved Dato: Til stede: Referent: 1. Igangsette HMS-arbeidet Leder starter arbeidet Informasjon til alle ansatte om hva som skal skje Oppgavene fordeles Ansattes plikt til å delta

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Alstahaug kommune

KRAVSPESIFIKASJON. Alstahaug kommune KRAVSPESIFIKASJON Alstahaug kommune Åpen anbudskonkurranse om levering av bedriftshelsetjeneste til Alstahaug kommune Rammeavtale Avtaleperiode 01.01.11 31.12.2012 + opsjoner INNHOLDSLISTE 1.1 Generelt

Detaljer

BEDRIFTSHELSETJENESTEN

BEDRIFTSHELSETJENESTEN BEDRIFTSHELSETJENESTEN HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, 1.3.2017 / SIDE 1 BEDRIFTSHELSETJENESTEN FORSKRIFT OM ORGANISERING, LEDELSE OG MEDVIRKNING, KAP. 13 / SIDE 2 AML 3-3 Bedriftshelsetjenesten

Detaljer

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus HMS i praksis Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Østfold og Akershus Arbeidsdepartementet Overordnet enhet: Direktoratet for Organisert i 7 regioner Tilsynsmyndighet som fører tilsyn med at virksomhetene

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse * Hva er bedriftshelsetjeneste(bht)? - lov og forskrift * Hvorfor BHT? - forebygge og overvåke arbeidsmiljø og arbeidshelse * Hvordan

Detaljer

Godkjent av:

Godkjent av: <ikke styrt> Dok.id.: 1.2.2.2.1.4 Samarbeidsplan mellom den enkelte virksomhet og bedriftshelsetjenesten/hms/po-senteret Utgave: 0.00 Skrevet av: VB/KY Gjelder fra: 01.01.2013 Godkjent av: Dok.type: Generelt

Detaljer

Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Søgne kommune

Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Søgne kommune Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Handlingsplanen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter som er avtalt skal gjennomføres for det aktuelle

Detaljer

Godkjent av arbeidstilsynet 18.mars 2015 (regodkjenning frem til 18.mars 2020)

Godkjent av arbeidstilsynet 18.mars 2015 (regodkjenning frem til 18.mars 2020) Godkjent av arbeidstilsynet 18.mars 2015 (regodkjenning frem til 18.mars 2020) Bedriftshelse Nord AS er lokalisert med kontorer på Finnsnes og Bardufoss. Bedriftshelse Nord AS har et tverrfaglig team bestående

Detaljer

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Stamina/NIMI Stamina Helse bedriftshelsetjeneste Molde Frænaveien 16 6415 Molde Bedriftsnavn: Møre og Romsdal fylkeskommune v/ Dag Lervik Julsundvegen 9 6404 Molde kopi: HSAMU, Hovedverneombud Årsrapport

Detaljer

BILAG 1: KRAVSPESIFIKASJON BHT TJENESTER: omfang, generelle krav, oppgaveskjema

BILAG 1: KRAVSPESIFIKASJON BHT TJENESTER: omfang, generelle krav, oppgaveskjema BILAG 1: KRAVSPESIFIKASJON BHT TJENESTER: omfang, generelle krav, oppgaveskjema OMFANG De fleste ansatte i Sortland kommune jobber innenfor områder med næringskoder som kommer inn under Forskrift om at

Detaljer

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune Handlingsplanen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter som

Detaljer

Hjelp24 HMS Norges største landsdekkende bedriftshelsetjeneste

Hjelp24 HMS Norges største landsdekkende bedriftshelsetjeneste Hjelp24 HMS Norges største landsdekkende bedriftshelsetjeneste Bra kontornettverk i Møre og Romsdal Hjelp24 HMS er landets største landsdekkende leverandør av HMS/BHT tjenester Hjelp24 i Møre og Romsdal

Detaljer

Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste

Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Kap.ll 4 Regelverk som ligger til grunn for ordningen Arbeidsmiljøloven 3-3 Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om

Detaljer

7920: Beskriv hvordan ansatte, verneombud, tillitsvalgte og eventuelt arbeidsmiljøutvalget medvirker i det systematiske HMS-arbeidet.

7920: Beskriv hvordan ansatte, verneombud, tillitsvalgte og eventuelt arbeidsmiljøutvalget medvirker i det systematiske HMS-arbeidet. Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - kjemisk helsefare og støv Del 1 - Generelle spørsmål 7917: Har virksomheten noen utfordringer i sitt arbeidsmiljø? Beskriv eventuelt disse. 7918: Fortell

Detaljer

HMS-SEKSJONEN. ved POA

HMS-SEKSJONEN. ved POA HMS-SEKSJONEN ved POA 1. Mars 2009 BHT POA HMSseksjonen BHT ble organisert som en egen HMS-seksjon ved Personal- og organisasjonsavdelingen Hvem er vi? o Ragnar Flo er yrkeshygieniker Arbeidsområde: Klima

Detaljer

Årsrapport 2016 Medi 3 Bedriftshelsetjeneste og NTNU i Ålesund

Årsrapport 2016 Medi 3 Bedriftshelsetjeneste og NTNU i Ålesund Årsrapport 2016 Medi 3 Bedriftshelsetjeneste og NTNU i Ålesund Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning 13-3 bokstav a) beskriver at det skal utarbeides en årsrapport som oppsummerer hva bedriftshelsetjenesten

Detaljer

Kravspesifikasjon / tilbudsskjema

Kravspesifikasjon / tilbudsskjema Kravspesifikasjon / tilbudsskjema Besvarelse fra tilbyder Tilbudsfrist: 19.09.12 kl 12:00 Bedriftshelsetjenester til EB Ref: 1414431 (2) B-BHT til EB 2012 -Kravspesifikasjon og tilbudsskjema Side 1 av

Detaljer

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Kristiansund videregående skole

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Kristiansund videregående skole Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Kristiansund videregående skole Handlingsplanen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

Vedlegg 2. til. Anskaffelse 15/8837. Om kjøp av: Bedriftshelsetjenester. Kundens kravspesifikasjon og prisbestemmelse

Vedlegg 2. til. Anskaffelse 15/8837. Om kjøp av: Bedriftshelsetjenester. Kundens kravspesifikasjon og prisbestemmelse Vedlegg 2 til Anskaffelse 15/8837 Om kjøp av: Bedriftshelsetjenester Kundens kravspesifikasjon og prisbestemmelse Organisasjonsavdelingen, Innkjøpsseksjonen Hasselveien 6, Postboks 304, 1471 Lørenskog.

Detaljer

Kravspesifikasjon med omtale av oppdraget

Kravspesifikasjon med omtale av oppdraget Kravspesifikasjon med omtale av oppdraget Kommunen har slutta seg til avtalen om eit inkluderanse arbeidsliv (IA). Avtalen gjaldt ut 2013, men vil fortsetje med enkelte modifikasjonar Følgjende regelverk

Detaljer

Verne- og helsepersonale (under revisjon) Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid, Internkontroll

Verne- og helsepersonale (under revisjon) Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid, Internkontroll 1 Spesifikke kvalitetskrav til bedriftshelsetjenesten (BHT) Bransjetilpasset for hotell- og restaurantbransjen Landsforening/Bransje: Bedrift:.. Denne sjekklisten skal gi arbeidsgiver et grunlag for å

Detaljer

Arbeidsmiljø ved avløpsanlegg

Arbeidsmiljø ved avløpsanlegg Arbeidsmiljø ved avløpsanlegg Seniorinspektør Alf Bratteng Arbeidstilsynet Nord-Norge alf.bratteng@arbeidstilsynet.dep.no Tlf: 78 95 44 88 Mob: 950 55 551 1 Disposisjon 1. Aktuelle lover, forskrifter,

Detaljer

FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN

FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner og

Detaljer

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Lover og forskrifter Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften, 2 Innhold ARBEIDSTILSYNET... 3 LOV OM ARBEIDSMILJØ, ARBEIDSTID OG STILLINGSVERN MV. (ARBEIDSMILJØLOVEN)... 3 4-5. Særlig

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelsetjeneste Kravspesifikasjon Bedriftshelsetjeneste Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I og II September 2015 Andøy kommune INNHOLD 1. KRAVSPESIFIKASJON 3 2. GENERELLE KRAV.. 3

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utgitt juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim

Detaljer

Årsrapport 2014 fra Klinikk5 Bedriftshelsetjeneste Tonje Tokle Sørdal. klinikk5

Årsrapport 2014 fra Klinikk5 Bedriftshelsetjeneste Tonje Tokle Sørdal. klinikk5 19.12.2014 Årsrapport 2014 fra Klinikk5 Bedriftshelsetjeneste Tonje Tokle Sørdal klinikk5 Årsrapport 2014 fra Klinikk5 Bedriftshelsetjeneste Tonje Tokle Sørdal 1. Innledning Det følgende er en oppsummering

Detaljer

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Godkjent bedriftshelsetjeneste en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utarbeidet juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste. for. Møre og Romsdal Fylkeskommune

Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste. for. Møre og Romsdal Fylkeskommune Hjelp24 as Møre og Romsdal Fylkeskommune v/ Dag Lervik Julsundvegen 9 6404 Molde kopi: Hovedvernombud, SAMU Stamina HOT Nordmøre og Romsdal Frænaveien 16 6415 Molde Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste

Detaljer

Verneombudsseminar 12.juni Hvordan kan VO benytte BHT?

Verneombudsseminar 12.juni Hvordan kan VO benytte BHT? Verneombudsseminar 12.juni 2014 Hvordan kan VO benytte BHT? 12.juni 2014 Enhet for BHT - Kristine Mollø-Christensen 3 BHTs rolle BHT har en fri og uavhengig stilling i faglige spørsmål Informasjon, råd

Detaljer

Årsrapport Aust-Agder fylkeskommunes bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste. Stilling Navn Dato Signatur Daglig leder Reidun 26.4.

Årsrapport Aust-Agder fylkeskommunes bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste. Stilling Navn Dato Signatur Daglig leder Reidun 26.4. Årsrapport 2016 Aust-Agder fylkeskommunes bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Utarbeidet av: Stilling Navn Dato Signatur Daglig leder Reidun 26.4.2017 Midtun Årsrapporten er sendt til: Organisasjonsavdelingen

Detaljer

Arbeidsmiljø. Vi skal trives i hverdagen

Arbeidsmiljø. Vi skal trives i hverdagen Arbeidsmiljø Vi skal trives i hverdagen Arbeidsmiljøloven skal sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske

Detaljer

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til?

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13 Bedriftshelsetjeneste Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Formål: Denne brosjyren er rettet mot deg som verneombud og tillitsvalgt og dere som er medlemmer

Detaljer

Arbeidstilsynets regler og retningslinjer om arbeidsmiljøutvalg

Arbeidstilsynets regler og retningslinjer om arbeidsmiljøutvalg Arbeidstilsynets regler og retningslinjer om arbeidsmiljøutvalg Om arbeidsmiljøutvalg (AMU) Alle virksomheter med minst 50 ansatte, har plikt til å opprette et arbeidsmiljøutvalg (AMU). Hvis en av partene

Detaljer

Vedlegg A Kravspesifikasjon. Rammeavtale for bedriftshelsetjenester. DL-nr:

Vedlegg A Kravspesifikasjon. Rammeavtale for bedriftshelsetjenester. DL-nr: Vedlegg A Kravspesifikasjon Rammeavtale for bedriftshelsetjenester DL-nr: 201400073 1 KRAVSPESIFIKASJON 1.1 GENERELLE FORVENTNINGER TIL LEVERANSEN ØKOKRIM, heretter kalt oppdragsgiver, skal inngå ny rammeavtale

Detaljer

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet Om Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven,, Stoffkartotekforskriften er en statlig etat, underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Etatens oppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens

Detaljer

Nye arbeidsmiljøforskrifter

Nye arbeidsmiljøforskrifter Nye HMS forskrifter Nye arbeidsmiljøforskrifter Del 3 Organisering, ledelse og medvirkning, nye arbeidsmiljøforskrifter 2013, Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Bestilling 701 Fastsatt av

Detaljer

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Godkjent bedriftshelsetjeneste en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utarbeidet juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 4720,

Detaljer

Avtale om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste i Bergen kommune

Avtale om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste i Bergen kommune Saksnr: 201533154-1 Saksbehandler: MAAN Delarkiv: ESARK-0383 Avtale om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste i Bergen kommune 1.0 Partene Det er inngått avtale om leveranse av bedriftshelsetjenester

Detaljer

Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE TEKNISK DRIFT

Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE TEKNISK DRIFT Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE TEKNISK DRIFT Oppdateres årlig innen.... (tidsfrist) AVDELING DATO DELTAKERE NAVN SIGNATUR Avdelingsleder Verneombud Representant (er) ansatte

Detaljer

Helseundersøkelser/Helseovervåking BHT. v. Jon Efskind, spesialist i arbeidsmedisin, Norsk Industris Arbeidsmedisinske Utvalg

Helseundersøkelser/Helseovervåking BHT. v. Jon Efskind, spesialist i arbeidsmedisin, Norsk Industris Arbeidsmedisinske Utvalg Helseundersøkelser/Helseovervåking BHT v. Jon Efskind, spesialist i arbeidsmedisin, Norsk Industris Arbeidsmedisinske Utvalg Bakgrunn Bedriftshelsetjeneste er obligatorisk for store deler av næringslivet

Detaljer

Full tittel: OPPHEVET Forskrift om godkjent bedriftshelsetjeneste mv.

Full tittel: OPPHEVET Forskrift om godkjent bedriftshelsetjeneste mv. OPPHEVET Forskrift om godkjent bedriftshelsetjeneste mv. Utskriftsdato: 23.12.2017 02:53:23 Status: Historisk Dato: 10.9.2009 Sammendrag: Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste

Detaljer

Vedlegg 1. til. Anskaffelse 11/3266. Om kjøp av: Bedriftshelsetjenester. Kundens kravspesifikasjon og prisbestemmelse

Vedlegg 1. til. Anskaffelse 11/3266. Om kjøp av: Bedriftshelsetjenester. Kundens kravspesifikasjon og prisbestemmelse Vedlegg 1 til Anskaffelse 11/3266 Om kjøp av: Bedriftshelsetjenester Kundens kravspesifikasjon og prisbestemmelse SENTRALADMINISTRASJONEN Hasselveien 6, Postboks 304, 1471 Lørenskog. Telefon 67 93 40 00,

Detaljer

Aktivitetsoversikt 1: SPESIALISTUTDANNINGEN SOM BEDRIFTSLEGE

Aktivitetsoversikt 1: SPESIALISTUTDANNINGEN SOM BEDRIFTSLEGE Vedlegg II til Målbeskrivelsen for arbeidsmedisin : Aktivitetsoversikter for spesialistutdanningen i arbeidsmedisin Aktivitetsoversikt 1: SPESIALISTUTDANNINGEN SOM BEDRIFTSLEGE Kandidatens navn: Bedrift/bedriftshelsetjeneste:

Detaljer

Ergonomigruppas fagseminar i Stavanger 2014

Ergonomigruppas fagseminar i Stavanger 2014 Ergonomigruppas fagseminar i Stavanger 2014 Status erfaringer utfordringer Godkjenningsenheten for BHT 21.03.2014 1 Status godkjenning Pr 7. mars 2014: 375 søknader registrert. 260 godkjente (flere med

Detaljer

Årsrapport 2016 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste

Årsrapport 2016 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste Årsrapport 2016 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste Perioden: januar til desember 2016 5. januar 2017 Skrevet av: Tonje Tokle Sørdal, Bedriftssykepleier HMS rådgiver Årsrapport 2016

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 den 3.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen 2.1 Arbeidsgiver

Detaljer

Årsrapport 2011 til Vestnes kommune. fra Helsehuset SALIS AS

Årsrapport 2011 til Vestnes kommune. fra Helsehuset SALIS AS Årsrapport til Vestnes kommune Dokumentasjon fra Helsehuset SALIS AS I følge Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste stilles det krav

Detaljer

Helsekontroller som metode. Tor Erik Danielsen

Helsekontroller som metode. Tor Erik Danielsen Helsekontroller som metode Tor Erik Danielsen Viktig? Helsekontroller: plasseres høyt blant lederes prioriteringer plasseres høyest blant oppgaver BHT bistår med plasseres høyest blant oppgaver som ønskes

Detaljer

Velkommen til HMS- KURS Våren 2014

Velkommen til HMS- KURS Våren 2014 Velkommen til HMS- KURS Våren 2014 tlf: 55 21 29 10 / www.hmsgruppen.no KURS MÅLGRUPPE TIDSPUNKT STED PRIS 40 timers kurs Grunnopplæring i arbeidsmiljø 4 dager + oppgave Kursets innhold: Arbeidsmiljølovens

Detaljer

BEHOVSBESKRIVELSE. Anskaffelse av BEDRIFTSHELSETJENESTE

BEHOVSBESKRIVELSE. Anskaffelse av BEDRIFTSHELSETJENESTE BEHOVSBESKRIVELSE Anskaffelse av BEDRIFTSHELSETJENESTE Side 1 av 6 Systematisk HMS-arbeid Handlingsplanmøte Oppfølging og evaluering av leveransene underveis i året Risikovurdering Handlingsplan for fagavdelingene

Detaljer

ERGONOMI PÅ DATAARBEIDSPLASSEN RISIKOVURDERING

ERGONOMI PÅ DATAARBEIDSPLASSEN RISIKOVURDERING ERGONOMI PÅ DATAARBEIDSPLASSEN RISIKOVURDERING Fysioterapeut Elin Os Haare Fylkeskommunen Modul 3 kurs 09.november 2017 / SIDE 1 Agenda Hva er ergonomi? Hva er muskel- og skjelettplager? Hva sier lovverket

Detaljer

Hva gjør Arbeidstilsynet?

Hva gjør Arbeidstilsynet? Hva gjør? Skadedyrdagene Senioringeniør Vigdis Tingelstad 13.Mars 1 Arbeidsmiljølovens formål Norsk arbeidsliv skal være inkluderende, helsefremmende og meningsfylt Arbeidstakere skal ha full trygghet

Detaljer

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822).

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822). Arbeidsmiljøloven 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det

Detaljer

Organisasjonsstruktur

Organisasjonsstruktur Invitasjon til dialogprosess i forbindelse med anskaffelse av bedriftshelsetjeneste for Trøndelag fylkeskommune. 1. - 2. juni 2017, Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport Trøndelag fylkeskommune inviterer

Detaljer

Vernerundeskjema. Ja/Nei Tiltak Kommentar Ansvarlig Tidsfrist

Vernerundeskjema. Ja/Nei Tiltak Kommentar Ansvarlig Tidsfrist Vernerundeskjema 1.Orden/Renhold Er renholdet tilfredsstillende? Er det faste renholdsrutiner? Følges de? Utføres regelmessig hovedrengjøring? (Hvor ofte?) Har arbeidstakerne ansvar for orden og renhold

Detaljer

Retningslinjer for forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Retningslinjer for forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Retningslinjer for forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Hustadvika kommune Hustadvika kommune HØRINGSUTKAST 17.11.2017 HUSTADVIKA KOMMUNE PERSONALHÅNDBOK KAP 15. RETNINGSLINJER FOR

Detaljer

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN. Arbeidsmiljøloven. En vernelov

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN. Arbeidsmiljøloven. En vernelov GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN Arbeidsmiljøloven En vernelov Hovedtemaer 1. Innledende bestemmelser 2. Plikter etter loven 3. Krav til arbeidsmiljøet Tema 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 3.12.2014 Revidert 8.3.2016 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen

Detaljer

Et godt arbeidsmiljø med enkel grep

Et godt arbeidsmiljø med enkel grep Et godt arbeidsmiljø med enkel grep For Utdanningsforbundet Sarpsborg, 20.09.13 Lene Cecilie Skahjem 26.09.2013 2 Agenda Hvordan jobbe systematisk og forebyggende? Kort om arbeidsmiljøregelverket Nyttig

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ARBEIDSMILJØSEKSJONEN (AMS) OG SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE 2009

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ARBEIDSMILJØSEKSJONEN (AMS) OG SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE 2009 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ARBEIDSMILJØSEKSJONEN () OG SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Forebygge yrkesrelaterte Inkluderende arbeidsliv (IA) - Delta i ressursgruppe for IA i Svein-Erik Inset Ifølge møteplan helseplager/

Detaljer

FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN

FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell med høyskoleutdannelse og et selvstendig vurderingsog behandlingsansvar. Vi har bred kunnskap om kropp, bevegelse

Detaljer

Har pasienten din blitt syk på grunn av forhold på jobben? Meld ifra!

Har pasienten din blitt syk på grunn av forhold på jobben? Meld ifra! bennett AS Har pasienten din blitt syk på grunn av forhold på jobben? Meld ifra! www.colourbox.com Arbeidstilsynet kan sette i verk tiltak på pasientens arbeidsplass samt hindre at også andre arbeidstakere

Detaljer

1.3. POLICY Riis Bilglass har som mål gjennom IK-systemet å kontinuerlig oppfylle myndighetenes og markedets krav til godt HMS-arbeid.

1.3. POLICY Riis Bilglass har som mål gjennom IK-systemet å kontinuerlig oppfylle myndighetenes og markedets krav til godt HMS-arbeid. Side 1 av 6, versjon 02 2008-06 1. DEFINISJONER OG MÅL 1.1. DEFINISJONER Med INTERNKONTROLL menes å påse at krav til å fremme helse, miljø og sikkerhet fastsatt i, eller i medhold av lov eller forskrift,

Detaljer

Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.

Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Vedtatt 17.juni 2005, endret ved lov av 21.desember 2005 og gjort gjeldende fra 01.01.06 litt om historien Tore Sund 1850.. Industrialisering,

Detaljer

Kapittel 6 - Verneombud

Kapittel 6 - Verneombud Kapittel 6 - Verneombud 6-1 Plikt til å velge verneombud (VO) Hver virksomhet under loven. Ved mindre enn 10 ansatte kan en avtale å ikke ha VO Antall fastsettes etter virksomhetens størrelse, arbeidets

Detaljer

Arbeidsmiljøloven som kart ved omstillingsprosesser

Arbeidsmiljøloven som kart ved omstillingsprosesser Arbeidsmiljøloven som kart ved omstillingsprosesser Thor Pundsnes, seniorinspektør Vestlandet 1 26.04.2017 2 YTRE PÅVIRKNINGER ARBEIDSTILSYNETS ARBEIDSMILJØMODELL INNGANGSDØRER TIL VURDERING AV ARBEIDSMILJØ

Detaljer

Årsrapport 2015 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste

Årsrapport 2015 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste Årsrapport 2015 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste Perioden: januar til desember 2015 20. januar 2016 Skrevet av: Tonje Tokle Sørdal, Bedriftssykepleier HMS rådgiver Årsrapport 2015

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD

KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1. Lovens formål Lovens formål er: a) å sikre et arbeidsmiljø

Detaljer

Tomrommet som oppstår ved manglende eller mislykket kommunikasjon, fylles raskt med rykter, sladder, vrøvl og gift. Henry Louis Mencken

Tomrommet som oppstår ved manglende eller mislykket kommunikasjon, fylles raskt med rykter, sladder, vrøvl og gift. Henry Louis Mencken Tomrommet som oppstår ved manglende eller mislykket kommunikasjon, fylles raskt med rykter, sladder, vrøvl og gift. Henry Louis Mencken Verneombudets etiske retningslinjer Etikk skiller seg fra moral

Detaljer

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Stamina/NIMI Stamina Helse bedriftshelsetjeneste Avdeling Agder Barstølveien 34 4636 Kristiansand Søgne kommune v/ Inga Fjeldsgaard Rådhusveien 1 4640 Søgne Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Kristiansand,

Detaljer

ROLLER I ARBEIDSMILJØET

ROLLER I ARBEIDSMILJØET ROLLER I ARBEIDSMILJØET HMS-rådgiver Caroline Lien Johansen Møre og Romsdal Fylkeskommune, 17.2.2016 / SIDE 1 Roller i arbeidsmiljøet Verneombudets rolle Tillitsvalgtes rolle HVO AMU Saksgang i AMU-saker

Detaljer

Vedlegg A Kravspesifikasjon. Rammeavtale for bedriftshelsetjenester. DL-nr:

Vedlegg A Kravspesifikasjon. Rammeavtale for bedriftshelsetjenester. DL-nr: Vedlegg A Kravspesifikasjon ammeavtale for bedriftshelsetjenester DL-nr: 201400073 1 KAVSPESIFIKASJON 1.1 GENEELLE FOVENTNINGE TIL LEVEANSEN ØKOKIM, heretter kalt oppdragsgiver, skal inngå ny rammeavtale

Detaljer

Periodeplan for avtalt bistand fra Klinikk 5 BHT til Åfjord Kommune 2016

Periodeplan for avtalt bistand fra Klinikk 5 BHT til Åfjord Kommune 2016 Periodeplan for avtalt bistand fra Klinikk 5 BHT til Åfjord Kommune 2016 Periode: 04.01.2016 til 04.01.17 OMRÅDE AKTIVITET FORKLARING TIDSPUNKT ANSVARLIG Systematisk HMS arbeid Planarbeid Vernerunder Rådgiving/Oppfølging

Detaljer

HANDLINGSPLAN HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Omhandler tiltak innen områdene HMS, IA/Nærvær, MU og AKAN

HANDLINGSPLAN HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Omhandler tiltak innen områdene HMS, IA/Nærvær, MU og AKAN HANDLINGSPLAN HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 2017-20187 Omhandler tiltak innen områdene HMS, IA/Nærvær, MU og AKAN Hva: Overordnet HMS - plan foretak Gjelder for: Helgelandssykehuset HF Revisjons dato: 24.03.17

Detaljer

SAKSTIHEL: Omorganisering av HMS og etablering av BHT-funksjon ved UiO

SAKSTIHEL: Omorganisering av HMS og etablering av BHT-funksjon ved UiO UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETSDIREKTØREN Til Universitetsstyret Fra Universitetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Møtesaksnr.: V-sak 5 Møtenr. 2/2011 Møtedato: 01.03.11 Notatdato: 22.02.11 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Forebygging av arbeidsrelaterte støyplager

Forebygging av arbeidsrelaterte støyplager Arbeidstilsynet Forebygging av arbeidsrelaterte støyplager Hovedfunn 2012 Innhold Gjennomføring av Arbeids tilsynets støyprosjekt...s. 3 Viktige inntrykk fra tilsynene...s. 6 Tema på tvers av næringene...s.

Detaljer

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, / SIDE 1

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, / SIDE 1 ARBEIDSMILJØLOVEN HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, 1.3.2017 / SIDE 1 Målsetting med undervisningen : Gi en innføring og orientering om arbeidsmiljøloven Oversikt over roller,

Detaljer

Hvilke krav stilles til HMS

Hvilke krav stilles til HMS Hvilke krav stilles til HMS og dere Hvorfor HMS? Hva må man ha på plass, hvilke krav stilles Viktige roller i arbeidsmiljøarbeidet Hvordan (organisere kartlegge/riskovurdere sikkert arbeid) Viktigheten

Detaljer

Møteinnkalhng. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 07-09. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget. Møtested: Kommunestyresalen. Dato: 27.05.2015.

Møteinnkalhng. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 07-09. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget. Møtested: Kommunestyresalen. Dato: 27.05.2015. Møteinnkalhng nestleder Christianne Stroop Nore og Uvdal kommune 21. mai 2015 telefon 41550860 eller e-post, christianne.stroop(änore-oq-uvdal.kommune.no Hvis du ikke kan møte melder du i fra til møteleder

Detaljer

Rapport - Helseprofil (Overvåkning og kontroll av ansattes helse) for

Rapport - Helseprofil (Overvåkning og kontroll av ansattes helse) for Rapport - Helseprofil (Overvåkning og kontroll av ansattes helse) for 02.05.2013 Møre og Romsdal Fylkeskommune, avdeling Fræna VGS, M&R Fylkeskommune 26.11.2012-02.05.2013 Att: Ansvarlig for rapporten

Detaljer

Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE KJØKKEN

Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE KJØKKEN Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE KJØKKEN Oppdateres årlig innen.... (tidsfrist) AVDELING DATO DELTAKERE NAVN SIGNATUR Avdelingsleder Verneombud Representant (er) ansatte Andre

Detaljer

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:..

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. HMS Håndbok Norsk Tattoo Union Fakta om Virksomheten Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. Bedriften har eget arbeidsreglement og alle ansatte har skriftlige arbeidsavtaler. Daglig

Detaljer

Veiledning til risikovurdering

Veiledning til risikovurdering Veiledning til risikovurdering 1. Innledning På bakgrunn av henvendelse fra NLT, har NHO Mat og Landbruk utarbeidet en veiledning for gjennomføring av risikovurdering. Veiledningen tar utgangspunkt i Arbeidstilsynets

Detaljer

Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal

Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 04.05.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Wenche Vik tlf 911 09 533 Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal SKOLEPROSJEKTET MED SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS

Detaljer

Bruk av arbeidsmiljøkompetanse

Bruk av arbeidsmiljøkompetanse Bruk av arbeidsmiljøkompetanse - hva sier regelverket? Seminar hos Ptil 7.6.2011 Sigve Knudsen Fagleder Arbeidsmiljø - Petroleumstilsynet Struktur Hensikten med seminaret Et bilde av petroleumsvirksomheten

Detaljer

Forskrift om vern mot støy på arbeidsplassen.

Forskrift om vern mot støy på arbeidsplassen. Side 1 av 6 Forskrift om vern mot støy på arbeidsplassen. DATO: FOR-2006-04-26-456 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT: I 2006 hefte 6 IKRAFTTREDELSE: 2006-05-02 ENDRER:

Detaljer

HMS GRUPPEN for Helse, Miljø og Sikkerhet. Velkommen til HMS KURS

HMS GRUPPEN for Helse, Miljø og Sikkerhet. Velkommen til HMS KURS HMS GRUPPEN for Helse, Miljø og Sikkerhet Velkommen til HMS KURS HØST 2011 40 timers kurs KURS MÅLGRUPPE TIDSPUNKT STED PRIS Grunnopplæring i arbeidsmiljø 4 dager + oppgave Kursets innhold: Arbeidsmiljølovens

Detaljer

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - tunnel

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - tunnel Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - tunnel Del 2 - Arbeidsavtale, arbeidstid, BHT 5782: Er det inngått skriftlig arbeidsavtale med de ansatte? arbeidsmiljøloven 14-5 første ledd (Ikke

Detaljer

Handlingsplan bedriftshelsetjenesten 2015 Arendal kommune Agder Arbeidsmiljø

Handlingsplan bedriftshelsetjenesten 2015 Arendal kommune Agder Arbeidsmiljø Handlingsplan bedriftshelsetjenesten 2015 Arendal kommune Agder Arbeidsmiljø HANDLINGSPLAN Handlingsplanen utarbeides i tråd med Arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter. Agder Arbeidsmiljø skal ha

Detaljer

-kjennskap til regelverk for helse, miljø og sikkerhet, intern kontroll og etiske retningslinjer

-kjennskap til regelverk for helse, miljø og sikkerhet, intern kontroll og etiske retningslinjer Emne: Hms og sikkerhet: -kjennskap til regelverk for helse, miljø og sikkerhet, intern kontroll og etiske retningslinjer HMS-ARBEID OG PERSONVERN (Helse Miljø og Sikkerhet) Myndighetene krever at den ansvarlige

Detaljer

Nye forskrifter. Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning

Nye forskrifter. Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning Nye forskrifter Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning En oversikt over relevante paragrafer i den nye forskriften relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring. Forskriften

Detaljer

for Amli kommune Arendal

for Amli kommune Arendal staminå< Stamina bedriftshelsetjeneste Avdeling Agder Åmli kommune v/ Terje Beruldsen for Amli kommune Arendal 13.01.2015 www.staminagroup.no Årsrapporten er en oppsummering av de tjenester som bedriftshelsetjenesten

Detaljer

2 Virkeområde Forskriften gjelder for virksomheter der arbeidstakere kan bli utsatt for støy i forbindelse med arbeidet.

2 Virkeområde Forskriften gjelder for virksomheter der arbeidstakere kan bli utsatt for støy i forbindelse med arbeidet. Vår saksbehandler Siri Koller Tufte Frode Vatne, tlf 22 95 70 75 Til NOTAT - X Deres dato Kopi til Deres referanse 1 av 5 Klassering Lnr 315.5 88883/2005 FORSLAG TIL NY STØYFORSKRIFT Forslag til ny forskrift

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR Å MOTVIRKE RUSMIDDELMISBRUK I OPPLAND FYLKESKOMMUNE NYE AKAN RETNINGSLINJER 2006 Sist oppdatert 30.1.2007

RETNINGSLINJER FOR Å MOTVIRKE RUSMIDDELMISBRUK I OPPLAND FYLKESKOMMUNE NYE AKAN RETNINGSLINJER 2006 Sist oppdatert 30.1.2007 Personal og lønn RETNINGSLINJER FOR Å MOTVIRKE RUSMIDDELMISBRUK I OPPLAND FYLKESKOMMUNE NYE AKAN RETNINGSLINJER 2006 Sist oppdatert 30.1.2007 De reviderte AKAN-retningslinjene er tilrådd av hovedarbeidsmiljøutvalget

Detaljer