Årsplan 2013/2014 HYLESTAD BARNEHAGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan 2013/2014 HYLESTAD BARNEHAGE"

Transkript

1 Årsplan 2013/2014 HYLESTAD BARNEHAGE 1

2 VELKOMEN TIL HYLESTAD BARNEHAGE Årsplan for barnehage er meint som eit bidrag til å gjere foreldre, personalet, eigar, politikarar og andre som er knytt til barnehagen kjent med kva tankar me har og kva me vektlegg i det pedagogiske arbeidet. I Hylestad barnehage har me som målsetting at alle barn skal ha ein meiningsfylt kvardag. Årsplanen skal vise våre tankar, refleksjonar og planar for korleis me praktisk har tenkt å gjennomføre dei mål me har. Årsplanen for Hylestad barnehage 2013/1014 er skriven med «Lov om barnehagar» og «Rammeplan for innhaldet i og oppgåvene til barnehagen» som utgangspunkt. Planen er utarbeida i lag med personalgruppa og forslag/ynskje frå foreldregruppa er tatt med. Etter evaluering i lag med forldra kom det fram ynskje om ei økt satsing på drama og musikk, variert kosthald og turar i nærområde. Derfor er satsingsområdet vårt dette barnehageåret; Kropp, rørsle og helse. Vårt syn på læring handlar om å stadfeste barna i deira søken etter meining og meistring i livet. Årsplan er godkjend i samarbeidsutvalet, 9.september

3 1. Informasjon -Nyttig å vite ved barnehagestart- Hylestad barnehage er ein av to kommunale barnehagar i Valle kommune. Barnehagen ligg på Nomeland tett inntil Hylestad Skule. Personalrom, kontor og lager er i andre høgda, medan avdelingane; Systog og Attistog, kjøkken og garderobar er i første høgda. Me har barn i alderen 1-6år Opningstider: Opningstida er: 07:00 16:00 Jol- og nyttårsaften er bhg stengt. Onsdag før skjærtorsdag: Kl Samdrift med Valle barnehage og sfo i jol- og påskeveka. I barnehageåret 2013/2014 er Hylestad barnehage open medan Valle barnehage er stengt. Hylestad barnehage og sfo samarbeider og i haust- og vinterferien. Postadresse: Hylestad Barnehage, Nomeland 4748 Rysstad Tlf: (styrar kontor) (kommunalt sentralbord) Det kommunale sentralbordet kan hjelpe deg dersom du ikkje når fram til avdelingane, eller til styrarkontor. Styrar: Liv Tanche-Larsen. Pedagogisk leiar Systog: Stine Haugeland. tlf: Systog Pedagogisk leiar Attistog: Bente Bjørgum. tlf: Attistog Tilsette barnehageåret Bente Bjørgum, førskule lærar/pedagogisk leiar Hilde Kiland, fagarbeidar Tove A. Helle, assistent Stine Haugeland, pedagogisk leiar, Siri N. Melhus førskule lærar/ pedagogisk leiar og ansvarleg for klubben Hege K. Langeid, fagarbeidar Ingunn Anette Bratteland, assistent Marit Løyland er i permisjon fram til nyttår, pedagogisk leiar 3

4 Måltid: Barna får alle måltider i barnehagen. Frukost, frukt, lunsj/middag og ettermiddagsmat. Føresette betaler for maten. Pris vert fastsett av kommunestyret i budsjettmøtet. Me fylgjer retningslinjene til helsedirektoratet; «bra mat i barnehagen». Ferie og plandagar: Barnehagen har 5 plandagar, og sumarferie i tre veker frå og med andre måndag i juli. Barnehagen er i denne perioden stengd. Plandagar dette barnehageåret er: 12. og 13.aug,18.okt.2013, 2.og 30.mai I tillegg er barnehagen stengt jol- og nyttarsaften. Onsdag før Skjætorsdag: 07:00 12:00 Vedtekter og søknad om barnehageplass Desse finn du på kommunen si heimeside. Papirversjon kan du få i barnehagen. I vedtektene finn du mykje nyttig informasjon som er viktig for deg som brukar av barnehagen. Kom i hug: Portane til barnehagen skal alltid vere lukka! Gjev barnehagen melding dersom barnet ditt ikkje kjem i barnehagen. Gjev barnehagen melding dersom nokon andre enn avtala skal hente barnet ditt. Dersom noko oppstår som vedkjem barnet si helse og trivsel i barnehagekvardagen, så ver grei å gje informasjon til oss. Då kan me best mogeleg støtte barnet. For å ivareta innemiljøet, vil me at alle barn, foreldre og personal skal bruke blå sokker på utesko inne. 4

5 2. Visjon og verdigrunnlag EIN MEINIGSFYLT KVARDAG FOR ALLE I BARNEHAGEN Kva me som tilsette legg i ein meiningsfylt kvardag peiker på kva me har som verdiar i eit dagleg samspel med barn i omsorg, leik, danning og læring. Kva me meiner om barn og barndom Korleis me legg til rette for læring Kva me meiner er viktig i arbeid saman med barn. Medviten rolla me har som vaksne I barnehageloven 1 finn ein barnehagen sitt samfunnsmandat. Her er verdiar som speglar samfunnet. Eit tydeleg bodskap om at barnehage er ein læringsarena der barn har rett til å medverke. Ei klar føring på korleis dei vaksne skal vere i dagleg samspel med barn. Våre verdiar ligg til grunn for all vår verksemd. Barnehageloven 1. Formål. Endret ved lov, Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Hylestad barnehage står for: Omsorg: Å vere vaksne som skaper tryggleik. Ser, lyttar og høyrer og anerkjenner borna sine uttrykk og behov. Respekt for menneskeverdet: Å vere vaksne som møter andre menneskjer med eit ope sinn. Åndsfridom:Å vere vaksne som syner respekt for det enkelte barn og familie sitt ideologiske og religiøse livssyn. Fellesskap: Å vere saman i ulikskap, der målet er å inkludere andre, og gjere kvarandre gode. Rett til å vere ulik: Å anerkjenne at vaksne og born har ulike meiningar, ynskjer og behov Medansvar: Å få delta i fellesskapet, og vere nysgjerrig på det som skjer, og både få og gi rettleiing. Likeverd: Å vere vaksne som i medvit av vår ulikskap, syner kollegaer, foreldre og born oppriktig interesse i eit mangfald av meiningar. 5

6 Likestilling: Å vere medviten at gutar og jenter er ulike, men skal ha lik sjanse til å bli sett og høyrde, og få delta i fellesskap i alle aktivitetar i barnehagen. Toleranse: Å syne kvarandre, foreldre og barn respekt og anerkjenne vår ulikskap. Synet på barn og barndom: I Hylestad barnehage vil me at kvart barn skal få ei oppleving av å være eineståande Me støttar kvar enkelt barn, og dit det er på veg, for best mogeleg utvikling av barnet si språklege og sosiale utvikling. Kvart einskild barn vert sett i kvardagen. Kvart einskild barn får utfordringar som bidrar til utvikling av heile barnet. I Hylestad barnehage ser me barndomen som ein livsfase med eigenverdi. I Hylestad barnehage skal barn få møte mange ulike aktivitetar, Barna skal få utfolde skaperglede, og kunne undre seg. Det fysiske miljøet skal vere stimulerande for leik og utforsking. Vaksenrolla i barnehagen: I Hylestad barnehage arbeider me jamleg med vår rolle som vaksen Me vil møte barn, foreldre og kvarandre med tillit, openheit og respekt. Me vil vere varme, tydelige og aktive vaksne. Barn si rett til medverknad: I Hylestad barnehage skal det gjerast kjent at barn har rett til å medele seg og kunne uttrykkje seg, og ha innflytelse på innhaldet i barnehagen Bli kjent med barna, og lære oss til å fange opp deira signal. Lyttande vaksne, som støtter opp om barn si undring og spørsmål Gjere kvardagen slik at det vert tid og rom for barna å kunne medverke. I dette ligg barna sine eigeninitierte aktivitetar. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet Lov om barnehager2006, 3 6

7 3. Danning gjennom omsorg, leik og læring 3.1 Danning: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. (Barnehageloven 1 formål, samfunnsmandatet 1. ledd, 1.avsnitt) Danning skjer når barn er i eit aktivt samspel med omgjevnaden, og det dannar seg eit medvite forhold til samfunnet som me er ein del av. Danning skjer heile tida, og forgår heile livet. Prosessen legg grunnlag for omsorg, leik og læring. Hylestad Barnehage skal vere ei plattform som best mogeleg bidrar til vidare danning. Difor skal barnehagen legge til rette for aktivitetar som førebur barna på eit fleirkulturelt samfunn, der barnet er medlem av eit større fellesskap. Gjennom danning legg ein grunnlag for allsidig utvikling. 3.2 Barnehagen, ein læringsarena: Barnehage er altomgripande Å lære er å mognast og utvikle kunnskap og dugleik. I denne prosessen vil me vaksne vere medviten det ansvar me har. Omsorg og læring må sjåast i samanheng. Gjennom møter med omsorgsfulle vaksne som støttar og roser barn når dei lærer, (les: utviklar seg positivt og meistrar noko nytt, både i sosial dugleik og anna) Barnehagen skal difor vere ein positiv læringsarena, og like fullt ein læringsarena for vaksne, - kva kan eg som vaksen lære av barna? Omgjevnaden verker inn på læring. Barnehagen vil kontinuerlig arbeide for at det er gode fysiske rammer og variasjon i materialar. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. (barnehageloven 2 barnehagens innhald, 5. ledd) Me vil at barna i Hylestad barnehage skal lære gjennom å prøve sjølv, gjere seg erfaringar, og vere aktive i si utforsking. Me vil gje rom for barna sine initiativ, fantasi og undring. Me vil vere vaksne som støttar og utfordrar barna i positiv retning 3.3 Leik: Barnehagen skal i sammarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling (Barnehageloven 1 formål, samfunnsmandatet 1. ledd, 1.avsnitt) Leiken er løfta inn i samfunnsmandatet, og det er ei viktig anerkjenning av leik som meiningsfull aktivitet. Barn skal kunne delta i eit leikefellesskap, og utifrå det kunne knytte vennskap. Leiken har sin eigenverdi og er ei viktig side ved barnekulturen. Leik gir glede og energi, og gjer barnehagedagen meir meiningsfull. I leik styrker og utviklar barn sin identitet og sitt sjølvbilete. 7

8 I Hylestad barnehage vil me gje leiken gode vilkår. Barnehagen vil i planlegginga legge til rette at alle born opplever å kunne få deltake i eit leikefellesskap. Tid og rom for leik, allsidige materialar og leikeutstyr ute og inne. Vaksne skal vere vaken tilstade i barn sin leik, slik at me kan vere gode medspelarar og styrke opp om leiken. 3.4 Sosial kompetanse: Ein meiningsfylt kvardag handlar om å ha vener, nære relasjonar til andre barn og vaksne. Alle ynskjer å bli sett og inkludert, og vere ein del av eit positivt fellesskap. Sosial kompetanse tileigner barn seg i samhandling mellom barn, og mellom vaksne og barn Me vil styrke opp om barna sin sosiale kompetanse. Me vil at barna skal få opplevingar av eigenverdi og meistring i eit positivt fellesskap. Barnehagen skal målretta arbeide med sosial forståing og sosiale dugleik og bidrage til: At barna kan samarbeide, ta omsyn til, og syne omsut for andre. At barna tar kontakt med andre på ein positiv måte, og utviklar ei positiv haldning til seg sjølv At barna kan sjå ei sak frå fleire sider. At barna kommuniserer godt i fleire situasjonar. 3.5 Språkleg kompetanse: Småbarnsalderen er den grunnleggande perioden for språkutvikling. Samhandling gjennom kroppsspråk og leik med lydar er viktige faktorar for korleis barn nærmar seg andre. Språket er personleg, og identitet skapande. Språk er nært knytt til kjensler. I Hylestad barnehage vil me vaksne vere medvite den oppgåva me har for at barn skal få god språkstimulering Me vil vakent vere merksame på barna sitt språk, og stadfeste barna sitt uttrykk, og sette omgrep og ord til utrykka. Me vil vere aktive å tileigne oss kunnskap om språkstimulering, og nytte hjelpemidlar som stimulerer alle sider ved språkutviklinga. 8

9 4. Pedagogisk innhald For å nå barnehagen sin målsetting og innhald vil me nytte fagområda som verkty. Rammeplanen gjev oss føringar for arbeidet vårt. Den gjev oss klåre føresegner for korleis verksemda skal drivast. Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg og lek, læring og danning er sentrale deler. I tillegg er sosial og språklig kompetanse og sju fagområder viktige deler av barnehagens læringsmiljø (forskrift til Rammeplanen, endra 2011) Det pedagogiske innhaldet i barnehagen skal vere allsidig og variert. Innhaldet skal støtte språkleg og sosial kompetanse gjennom felles opplevingar og samvær. Dagsrytma er struktur som skaper tryggleik og innsikt i dagen. Aktivitetar er stundom vaksenstyrt og tilrettelagt, og stundom ut av borna sin spontanitet. Dette skjer kvar dag. Dagsrytme 07:00 Barnehagen opnar. 07:00 08:30 Frukost, samdrift og leik på båe avdelingar. 09:00 Aktivitetar på kvar avdeling eller i grupper: (samling, leik, forming, musikk, matlaging, tur, gymsal o.l) 11:00 Måltid Sove/kvile etter maten for dei minste 12:00 14:00 Leik ute og inne, arbeid i grupper, personalet avviklar pause 14:00 Ettermiddagsmat, 14:00-16:00 Leik og aktivitetar ute el inne. 16:00 Barnehagen stenger 4.1 Læring. Barnehagen skal gi barna grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnas interesser, kunnskap og ferdigheter. (barnehageloven 2 barnehagens innhold) Læring, ein kontinuerlig prosess. Kvar dag, i alle situasjonar. Formell og uformell. Læring er å få nye erfaringar, og sette det i samanheng med allereie anna kjent kunnskap. Denne samanfellinga fører til ny læring. Me trur at vennskap og tilrettelegging for gode relasjonar i barnehagen er ein føresetnad for god læring og ei oppleving av glede og meistring. Me vil støtte barna sin nysgjerrighet, vitebegjær og lærelyst, og bidra til eit godt grunnlag for livslang læring Me ynskjer at borna sine eigne interesser og spørsmål bør danne grunnlaget for læringsprosessar og tema- og prosjektarbeid i barnehagen. 9

10 4.2 Tema og prosjektarbeid. Det er eit mål at barn si medverknad skal danne grunnlag for utforming av tema og prosjekt arbeidet i barnehagen. Dei vaksne har eit ansvar for faglege avgjersler, men gjennom inspirasjon og didaktisk kreativitet, aktiv lytting og pedagogisk merksemd trur me at personalet vil vere meir medvitne på barna sine ynskjer. Oftast vert eit prosjekt ut ifrå ein ide om noko. Kanskje er det noko ein undrar seg over? Kanskje er det noko ein vil lage? Ei forteljing ein har høyrd? Eit prosjekt kan vere stort eller lite, og ha varierande lengde. Frå berre akkurat no i dag til noko ein utviklar over tid og knytt nye element til. Arbeidsmetodar som me nytter er: Tema frå fagområda, samt spor som borna gjev oss. Desse spora er for dei minste sin del den vaksne si tolking av det dei ser som borna si interesse, og kunnskap om utviklinga hjå små barn. Dei større borna er meir direkte i sin kommunikasjon om ynskjer og kva dei undrar seg over. I barnesamtalar kjem det fram kva dei liker og ikkje liker så godt, og slik kan eit prosjekt starte. Gjennom arbeidet med fagområda vil me gje borna mange gode opplevingar og erfaringar, for både utforsking og læring. Me vil finne ut kva og korleis dette utrykkjer seg hjå borna. Me ynskjer å gje borna erfaring med ulike materialar og teknikkar, slik at dei får høve til å verte interesserte i dei ulike fagområda, og verte nysgjerrige, slik vil dei prøve ut meir. Det er erfaring med materialar og kva som er særtrekk med materiale som er målet, og ikkje fokusere på produkt. 4.3 Likestilling i eit likeverd perspektiv «Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering». (barnehageloven 1) Menneskeleg likeverd, likestilling, åndsfridom og toleranse er sentrale samfunnsverdiar som vert lagt til grunn for omsorg, leik og læring i barnehagen. Likestilling mellom kjønna skal spegle barnehagen sin pedagogikk (rammeplanen, 2006) I Hylestad barnehage tolkar me det slik at at gutar og jenter då skal ha lik moglegheit til å bli sett og hørd, og oppmuntrast og få sjanse til å delta i alle aktivitetar i barnehagen. Personalet må reflektere over haldningane sine, og over samfunnet sine forventningar til gutar og jenter. 4.4 Pedagogisk dokumentasjon: Pedagogisk dokumentasjon inneber å ta bilete/film, skriftleg framstilling og synleggjere denne. Reflektere over det ein ser, saman med barn, og i personalgruppa. Pedagogisk dokumentasjon, handlar om å sjå, og forsøke å forstå kva som skjer. Slik vert pedagogisk dokumentasjon ein arbeidsform. Me vil synleggjere prosjektarbeid, og refleksjonar, som syner bruk av rammeplan som verkty Synleggjere små og store hendingar, og korleis eit prosjekt utviklar seg medan ein er i prosessen. Nytte digitale verkty aktivt. 10

11 4.5 Dei sju fagområda frå rammeplanen I rammeplanen er alle fagområda formulert med eigne mål for arbeidet med å fremje læring og utvikling hjå barna. Personalansvaret vert presisert. I Hylestad barnehage skal arbeidet med fagområda vere ein synlege del av det pedagogiske innhaldet i barnehagen i kvardagen. Fagområda vert sjeldan arbeid med aleine. Når barnehagen er på tur, i gymsal, i kvardag situasjonar og leik vil fleire av fagområda verte synleg samstundes. Med fagområda i fokus sikrar me at barna får hauste erfaringar på mange områder. Arbeidet med fagområda skal vere tilpassa barna sin alder, mogning og interesser. Me ynskjer å arbeide med alle fagområda på ein god måte. Me vil som tilsette i barnehagen ha fokus på at kvardagen skal opplevast som meiningsfylt. Gjennom å reflektere over det som skjer i dei daglege hendingane. Vere lydhøre for barna sine utrykk, og la dei vere med på avgjersler som vedkjem deira kvardag Sjå barnehagen sin grovplan der me konkretiserer arbeidet med fagområda Me ynskjer å gje dykk eit kort oversyn av fagområda, samt innsikt i korleis vi tenkjer oss bruk av fagområda i det daglege kvardagslivet i barnehagen. Kommunikasjon, språk og tekst Det sentrale i dette fagområdet er at barnehagen skal ha eit språkstimulerande miljø. Det skapast gjennom aktivitetar som bl.a. leik, lesing, symbol, samtaler om ulike tema/ting barna er opptatt av, utforske og utvide omgrepsforståing. For at vi skal lukkast med dette må personalt nytte språk aktivt, ha tid til samtale og høgtlesing, leike med ord, rytme og song. Oppmuntre til eit gjensidig språkleg samspel mellom barn og vaksne. Kropp, rørsle og helse Her understrekes det at barn er kroppsleg aktive. Dei får erfaringar gjennom sanseinntrykk og rørsle, dei lærer seg sjølv og omverda å kjenne. Barnehagen skal legge til rette for at barna, utfrå sitt nivå får variert fysisk aktivitet både ute og inne i et inspirerande, trygt og utfordrande miljø. Barn har også rett til ro og kvile, og få eit bevisst forhold til kosthald og helse. Kunst, kultur og kreativitet Dette fagområdet omhandlar utrykksformer som song, dans, musikk, drama, språk og litteratur samt mange ulike utrykksformer innan ulike materialar. Det dreier seg om aktiviteter som bl.a. måling, teikning og forming i tre, leire, snø og plastellina. Vi skal gi barna erfaringar med dei ulike uttrykksformene, slik at dei får varierte måtar og uttrykke seg på. Erfaringane dei her får, gjer at dei utviklar fantasi, kreativ tenking og skaparglede.barnehagen nytter bl.a. lokale aktørar, museet og biblioteket for å gi barna innblikk i lokal kultur og varierte inntrykk. Natur, miljø og teknikk Dette fagområdet har eit tydeleg bodskap at alt liv har verdi, og er i eit konstant samspel med kvarandre. Barna sin naturlege nyfikna ligg til grunn for å sanse, erfaring og utvikle kjærleik til dyr, vekstar og mangfaldet i naturen. Fagområdet inneber konkrete opplevingar med natur til alle årstider. Etikk, religion og filosofi I forhold til dette fagområdet skal barnehagen bidra til at barna tileignar seg de grunnleggande samfunnsnormer og verdiar. Barna skal bli kjend med kristen humanistisk arv og tradisjonar, som høgtidene jol og påske. Barnehagen skal ikkje vere forkynnande, og ha respekt for den enkelte heim si tru. Livssyn skal ikkje krenkast. Barn skal få tid til å undre seg, tenke og sjølv finne fram til ei forståing av viktige spørsmål om livet. Nærmiljø og samfunn Dette fagområdet legg opp til at barnehagen skal styrkje opp om tilknytinga til lokalsamfunnet. Barna skal få utforske og oppdage sitt nærmiljø.naturen, kunst og kultur, arbeidsliv, tradisjonar og levesett. Samstundes skal barna oppleve reell medverknad, få kjensle av at dei er verdifulle og viktige for fellesskapet, uavhengig av kjønn, og kvar i verda ein kjem frå. Tal, rom og form Fagområdet skal vere med å sikre at barna utviklar matematisk kompetanse, gjennom leik, eksperimentering og kvardags aktivitetar. Barnehagen skal gjennom observasjon vere merksame i forhold til matematikken barna uttrykker i leik og samtalar, og støtte barna sin matematiske utvikling. I omgrepet matematikk legg vi sortering, likskap/ulikskap, mål, mønster, omgrep, rom og form. Erfare, utforske og leike er sentrale tilnærmingsmåtar til dette fagområdet. 11

12 6. Overgong barnehage -skule Klubben er dei eldste borna i barnehagen. Dei har skuleførebuande aktivitetar kvar tysdag og torsdag 1timepå føremiddagen.. Det vert delt ut eit eige skriv til foreldre i klubben som syner mål og innhald for gruppa denne dagen. Ein av pedagogane har ansvar for innhald og planar, og fylgje gruppa. Ein gong på hausten kjem ansvarleg ved PPT kontoret på besøk i klubben. Samarbeidet med skulen er svært godt og har utforma seg slik: Før jol kallar 1.klasselærar inn ansvarleg pedagog for klubben til eit møte, der dei fastsett ein møteplan for fem treff mellom borna i klubben og 1. klasse. Desse treffa er på våren, og ansvaret er fordelt mellom lærar i skulen og pedagogisk ansvarleg for klubben. Førskulegruppa får ein fadderklasse på skulen. Kvart born får sin fadder. Desse kjem og på besøk i klubben, og klubben er i lag med desse ein gong på våren. Skulen arrangerer førskuledag når det nærmar seg sommaren. 7. Samarbeid Heim/barnehage Barnehage/nærmiljø Barnehagen ynskjer eit samarbeid som er prega av gjensidig openheit og respekt. Me ynskjer foreldra opplever barnehagen som ein god støttespelar og at me saman arbeider for barnet si læring, trivsel og utvikling. Foreldre får tilbod om foreldresamtale kvar haust og kvar vår. Oppstartsamtale i tillegg for foreldre som kjem med nye barn. Kvar vår og haust er det foreldremøte. Foreldremøte om hausten er gjennomgong av årsplan, innhald og arbeidsmåtar inneverande barnehageår. Foreldremøtet om våren er grunnlag for medverknad og evaluering av året som har vore. Det vert høve til foreldreråd på kvart møte. Barnehagen har eit eige samarbeidsutval, der styrar er sekretær. Samarbeidsutvalet har minimum eit møte kvart halvår. Båe styrarar og rektorar er innunder rammeområde oppvekst, og deltek i møter med leiar oppvekst som er felles leiar for skule og barnehage. Om lag tre gonger i løpet av barnehageåret deltek oppvekst på tverrfagleg team i lag med helsesøster, flyktningkonsulent, barnevernet, og PPT Barnehagen har jamleg kontakt med andre i nærmiljøet. Kyrkja, bibliotek og butikk, Brokke alpintsenter, friviljuge, setesdalsmuseet, lokale kunstnarar og utøvarar. Rikskonsertane kjem 2g i året 12

13 8. Vurdering - av barnehagen sitt pedagogiske -og faglege innhald. Det daglege samspelet mellom mennesker i barnehagen er en av de viktigste forutseningene for barns utvikling og læring (rammeplanen -2006) Difor skal det enkelte barn si trivsel og læring fortløpande observerast og vurderast. På det grunnlaget vert det gjort endringar. Hylestad barnehage er ein lærande organisasjon, som er i kontinuerlig utvikling. Vårt verkty er didaktisk tenkning: Kva, Kvifor og Korleis. I Månadsplanen frå kvar avdeling vert mål for perioden konkretisert. Dette kan gjerast på ulike vis: Mål kan definerast på bakgrunn av dei vaksne som er nær borna, og tolkar barna sine uttrykk og ynskjer. Direkte ynskjer frå barna sjølve. Avdelinga som definerer mål ut frå kva dei ser som verdifullt for barn og barnegruppa. Foreldre si medverknad og ynskjer for kva som skal vere barnehagen sitt innhald. I eit arbeidsår vil dette vere vekslande. Personalet vurderer fortløpande, for best mogeleg tilpassing av innhald og metode. Systematisk vurdering vert gjort på avdelingsmøte og personalmøte. Plandagar og medarbeidarsamtalar, er møter der ein reflekterer over eigen praksis, og gjennomførte planar og innhald. Praksisforteljingar, biletdokumentasjon og film vert viktige reiskap i vurderingsarbeidet. Foreldremøte, foreldresamtalar og Samarbeidsutval, er fora der medverknad på innhald, drift og metodar vert diskutert. Hylestad barnehage skal vere open og imøtekomande for tilbakemeldingar, konstruktiv kritikk, tips og innspel frå foreldra. 13

14 9. Årshjul Faste aktivitetar i barnehagen Hylestad barnehage har fleire faste tradisjonar som me markerer. Nokon av desse er i samarbeid med foreldrerepresentantane, og nokre tradisjonar er i samarbeid med eksterne aktørar. Bursdagen til kvart einskild barn markerast med flagg som heng utom avdelinga. Bursdagsamling med pynta krone, frukt og ljos. Rikskonsertane har konsert hjå oss ein gong kvar haust og vår. Heietur for klubben, Oftast går denne på høgheia, tidleg om hausten. Solidaritetsaksjon. Barn hjelper barn Ei markering i barnehagen, der foreldre og syskjen kan handle mat, og inntekta går til eit godt formål som hjelper barn i andre land. Adventsamling, kvar dag i desember. innhald og aktivitetar som skapar forventning og førebur jolefeiringa. Jolegudsteneste i Hylestad kyrkje, i lag med skulen for dei som ynskjer det. Nissefest (kveldstid. Foreldrerep planlegger i lag med personalet) Karneval. Med utgangspunkt i prosjekt/ tema i barnehagen. Kostyme og førebuing gjer me i barnehagen. Skidag i Brokke, for vanlege ski og akebrett. Foreldre held ski, barnehagen akeutstyr. Påskefrukost, for born, foreldre og tilsette, onsdag før palmehelga. Lokale kunstnarar og utøvarar samt ansvarleg ved biblioteket kjem til barnehagen 2 gonger i året. Klubben reiser til Mineralparken på Evje, som avslutningstur i mai/juni Avslutningsfest i juni for barna i klubben m/foreldre Meir informasjon om desse arrangementa og aktivitetane vil kome eige skriv eller i månadsbreva. 14

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst PLAN- OG VURDERINGSARBEID I FYRESDAL BARNEHAGE 2017-2018 Vedlegg til årsplanen. August 2017 Formål "ehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start Generell Årsplan 2012-2015 Barnehageeininga Samnanger kommune Saman om ein god start 1 Organisering. Barnehageeininga har ein felles einingsleiar og styrar på kvar barnehage. Opptakskrins og plassering.

Detaljer

Velkommen til foreldremøte

Velkommen til foreldremøte Velkommen til foreldremøte Barnehageloven om formålet med barnehagen: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag

Detaljer

ROSENDAL BARNEHAGESENTER SIN VISJON :

ROSENDAL BARNEHAGESENTER SIN VISJON : Årsplan 2007 2008 ROSENDAL BARNEHAGESENTER SIN VISJON : Vi vardar vegen Varde er nemninga på ein haug med steinar som vert lødd opp som vegmerking. På veg til den store varden der målet er, passerer vi

Detaljer

ÅRSPLAN FOR BEITO BARNEHAGE 2014-2015

ÅRSPLAN FOR BEITO BARNEHAGE 2014-2015 ÅRSPLAN FOR BEITO BARNEHAGE 2014-2015 VÅR VISJON: VI BRYR OSS OM, TEK VARE PÅ OG ER UNDERVEGS. 1 KVA ER EIN ÅRSPLAN? Ein årsplan er eit oversyn over den pedagogiske verksemda i barnehagen gjennom eitt

Detaljer

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 I denne rapporten vil eg ta føre meg dei 7 fagområda i rammeplanen. Eg vil skrive litt om kva rammeplanen seier og deretter gjere greie for korleis me har arbeida

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage Seljord kommune Adresse: Flatdalsvegen 1139, 3841 Flatdal Telefon: 350 51365 E-post: heddeli.barnehage@seljord.kommune.no Styrar: Kristin Gaarder Opningstid: Måndag

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 BARNEHAGANE OG BARNEHAGESEKTOREN i KLEPP KOMMUNE 1 Klepp kommune Del 1: Grunnlaget Del 2: Område for kvalitetsarbeid Del 3: Satsingsområda Del 4: Implementering Del

Detaljer

LOKAL RAMMEPLAN FOR BARNEHAGANE I SELJORD

LOKAL RAMMEPLAN FOR BARNEHAGANE I SELJORD LOKAL RAMMEPLAN FOR BARNEHAGANE I SELJORD ********** Barnehagen er eit pedagogisk tilbod for barn under skulealder. Barnehagen er det fyrste frivillige ledd i utdanningsløpet, og bygger si verksemd på:

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta.

1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta. 1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta. 2. FORVALTNING Barnehagane skal drivast i samsvar med Lov om barnehagar med forskrifter og retningslinjer departementet til ei

Detaljer

Vår Visjon : SAMAN ER VI BEST

Vår Visjon : SAMAN ER VI BEST Halvtårsplan våren 2014 Vår Visjon : SAMAN ER VI BEST Leirstaden Barnehage er ein kulturbarnehage. Vi spissar vår kompetanse og prosjekter i denne retninga. I Barnehageloven står det: Barnehagen skal formidle

Detaljer

Vedtekter for Åmli barnehagar. Vedtatt i kommunestyret 13.12.2012, sak K 12/185 Endringsvedtak i kommunestyret 21.12.

Vedtekter for Åmli barnehagar. Vedtatt i kommunestyret 13.12.2012, sak K 12/185 Endringsvedtak i kommunestyret 21.12. Vedtekter for Åmli barnehagar Vedtatt i kommunestyret 13.12.2012, sak K 12/185 Endringsvedtak i kommunestyret 21.12.2015, sak K 15/185 INNHALD: 1 Eigar... 3 2 Formål... 3 3 Foreldreråd og samarbeidsutval...

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

BIGSET BARNEHAGE. -omsorg gjennom latter, leik og læring

BIGSET BARNEHAGE. -omsorg gjennom latter, leik og læring BIGSET BARNEHAGE -omsorg gjennom latter, leik og læring ÅRSPLAN 2015-2016 Bigset barnehage -der latter, leik og læring går hand i hand. «Barna i Hareid skal gjennom sitt møte med vaksne og barn i barnehagen

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SØR-FRON KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SØR-FRON KOMMUNE 1 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SØR-FRON KOMMUNE 1 EIGAR Sør-Fron kommune eig dei kommunale barnehagane. 2 FORMÅL Dei kommunale barnehagane i Sør-Fron skal drivast i samsvar med lov om barnehagar

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

ÅRSPLAN OG KALENDER HARØY BARNEHAGE 2010 / 2011

ÅRSPLAN OG KALENDER HARØY BARNEHAGE 2010 / 2011 ÅRSPLAN OG KALENDER HARØY BARNEHAGE 2010 / 2011 Årsplan Barnehagelova og Rammeplan for barnehagen slår fast at barnehagen er ei pedagogisk verksemd som skal planleggast, dokumenterast og vurderast, og

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME Kvalitetsplanen er eit overordna styringsdokument. Det vert utarbeidd lokale handlingsplanar og årshjul på skulane som konkretiserer innhald og form. Organisering

Detaljer

Årsplan 2008-2010. Trollongane barnehage. Time kommune

Årsplan 2008-2010. Trollongane barnehage. Time kommune Årsplan 2008-2010 Trollongane barnehage Time kommune 1 ...1 Visjon og mål for pedagogisk arbeid...3 Dagleglivet i barnehagen...5 Pedagogisk grunnsyn...5 Fysisk miljø og nærmiljø...5 Organisering i barnehagen...5

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Arkiv A10, Barnehagane skal drivast som heildagsbarnehagar og er opne for barn i alderen 0-6 år.

Arkiv A10, Barnehagane skal drivast som heildagsbarnehagar og er opne for barn i alderen 0-6 år. Notat Vår ref LITO 14/382-1 Arkiv A10, Dato 15.04.2014 Vedtekter for barnehage 1. EIGARTILHØVE Jølster kommune eig og driv følgjande barnehagar: Langhaugane barnehage, 0-6 år. 144 plassar. Skei barnehage,

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere 9. desember 2014 Anne Kirsti Welde Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGAR I VESTNES KOMMUNE

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGAR I VESTNES KOMMUNE VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGAR I VESTNES KOMMUNE Med retningsliner for fleksibel ferieavvikling i barnehagane. 1 1 Eigar Vestnes kommune eig og er ansvarleg for dei kommunale barnehagane. 2 Hovudramma

Detaljer

ÅRSPLAN 2006 2007 SUNDE BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2006 2007 SUNDE BARNEHAGE ÅRSPLAN 2006 2007 SUNDE BARNEHAGE SUNDE BARNEHAGE: Sunde barnehage ligg midt i Sunde sentrum, med Sunde skule som næraste nabo. Barnehagen og skulen med ca. 210 born og 40 tilsette utgjer Sunde oppvekstsenter.

Detaljer

Barns leik og vennskap. Utviklingsarbeid i Mork barnehage hausten våren 2018

Barns leik og vennskap. Utviklingsarbeid i Mork barnehage hausten våren 2018 Barns leik og vennskap Utviklingsarbeid i Mork barnehage hausten 2015- våren 2018 Skal vi vere venner? https://www.youtube.com/watch?v=etekkebxz m0 PROSJEKTPLAN MORK BARNEHAGE På leiarmøtet våren 2015

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SURNADAL

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SURNADAL 2009/323-18 SURNADAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SURNADAL Vedteke i Surnadal kommunestyre 10.02.2011 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SURNADAL Vedteke i kommunestyret 10.02.2011 1.

Detaljer

Årsplan / Utviklingsplan for Orre barnehage Magiske øyeblikk i kvardagen!

Årsplan / Utviklingsplan for Orre barnehage Magiske øyeblikk i kvardagen! Årsplan / Utviklingsplan for Orre barnehage 2016-2018 Magiske øyeblikk i kvardagen! Årsplan / Utviklingsplan Orre barnehage 2016-2018 Presentasjon av barnehagen Orre barnehage er en kommunal barnehage

Detaljer

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG BARNEHAGENS SAMMFUNNSMANDAT Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Knøttene familiebarnehage

Knøttene familiebarnehage Knøttene familiebarnehage Telefon: Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER

Detaljer

ÅRSPLAN 2016/17 HYLESTAD OG VALLE BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2016/17 HYLESTAD OG VALLE BARNEHAGE ÅRSPLAN 2016/17 HYLESTAD OG VALLE BARNEHAGE Presentasjon Valle Kommune har to kommunale barnehagar. Hylestad barnehage ligg på Nomeland ved Hylestad Skule. Valle Barnehage ligg rett sør for Valle sentrum,

Detaljer

Overordna mål for Varaldsøy barnehage: «Skapa eit miljø som er prega av trivsel, varme og omsorg. Ein kvardag med gode vilkår for leik og læring.

Overordna mål for Varaldsøy barnehage: «Skapa eit miljø som er prega av trivsel, varme og omsorg. Ein kvardag med gode vilkår for leik og læring. ÅRSPLAN 2006-2007 Overordna mål for Varaldsøy barnehage: «Skapa eit miljø som er prega av trivsel, varme og omsorg. Ein kvardag med gode vilkår for leik og læring.» Velkommen til barnehageåret 2006-2007!

Detaljer

LUNDE OG ONARHEIM BARNEHAGE 2015/2016. - En god start på livet

LUNDE OG ONARHEIM BARNEHAGE 2015/2016. - En god start på livet LUNDE OG ONARHEIM BARNEHAGE 2015/2016 - En god start på livet Lunde barnehage Lundevegen 159 5690 Lundegrend Kontor: 53431715 Sønnavind Tlf: 974 97 474 Nordavind Tlf: 904 05017 Onarheim barnehage Onarheimsvegen

Detaljer

Bærekraftig utvikling

Bærekraftig utvikling Bærekraftig utvikling Deltakarar; Både små og store barn, men tilpassa til ulike aldrar Hovudansvarlege; Sven, Monica, Norun og Sissel Mål; Barna skal bli glad og trivast i naturen forstå samspelet i naturen

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE. Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar.

HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE. Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar. HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar. Vårt ynskje: Alle barn skal ha eit trygt miljø i barnehagen utan mobbing.

Detaljer

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Systemarbeid ligg i botnen. Arbeid mot mobbing med gode system og god struktur, vert gjennomført der vaksne er i posisjon inn mot elevane, og har

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

RAMMEPLAN. for innhaldet i og oppgåvene. til barnehagen

RAMMEPLAN. for innhaldet i og oppgåvene. til barnehagen RAMMEPLAN for innhaldet i og oppgåvene til barnehagen Innleiing 4 DEL 1 SAMFUNNSMANDATET TIL BARNEHAGEN 7 KAPITTEL 1 Formålet, verdigrunnlaget og oppgåvene til barnehagen 10 1.1 Verdigrunnlaget til barnehagen

Detaljer

OSTERØY KOMMUNE VALESTRAND BARNEHGE

OSTERØY KOMMUNE VALESTRAND BARNEHGE OSTERØY KOMMUNE VALESTRAND BARNEHGE AVDELINGSPLAN TRIOLA Kontaktinformasjon: Triola: 59192749 Barnehagemobil: 94508709 E-post: daniel.monstad.windt@osterøy.kommune.no TRIOLA Triola er den største av dei

Detaljer

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Planen er administrativt vedteken og gjeldande frå 01.01.2013 Innleiing Bakgrunn for overgangsplanen Kunnskapsdepartementet tilrår at o Barnehagen vert avslutta

Detaljer

ÅRSPLAN VALLE OG HYLESTAD BARNEHAGE 2015/2016

ÅRSPLAN VALLE OG HYLESTAD BARNEHAGE 2015/2016 ÅRSPLAN VALLE OG HYLESTAD BARNEHAGE 2015/2016 1 Til lesaren Barnehagen lagar ein årsplan kvar vår. Årsplanen skal spegle det pedagogiske innhaldet der våre tankar, refleksjonar og planar for arbeidet med

Detaljer

Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2015-2016

Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2015-2016 Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2015-2016 Kommunal barnehage i same eining som skulen. Vik skule og barnehage Opningstid: Kvar dag 06.45 17.00 Kjøp av tid: Dersom det er ledig plass og nok vaksne,

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

I Borsheim skal vi vere saman om å skape livsglede med autoritative vaksne og medverkande barn.

I Borsheim skal vi vere saman om å skape livsglede med autoritative vaksne og medverkande barn. Utviklingsplan Borsheim barnehage 2014 2016 I Borsheim skal vi vere saman om å skape livsglede med autoritative vaksne og medverkande barn. Borsheim.barnehage@klepp.kommune.no Heimeside: www.minbarnehage.no/borsheim

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

KROPPANMARKA BARNEHAGER. Okstad og Okstadvegen barnehager. VIRKSOMHETSPLAN for 2015-2018

KROPPANMARKA BARNEHAGER. Okstad og Okstadvegen barnehager. VIRKSOMHETSPLAN for 2015-2018 KROPPANMARKA BARNEHAGER Okstad og Okstadvegen barnehager VIRKSOMHETSPLAN for 2015-2018 1 VÅR VIRKSOMHET BYGGER PÅ Lov om barnehager Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Enhetsavtalens mål, kjennetegn

Detaljer

LEIK, LÆRING OG UTVIKLING BRUNKEBERG OPPVEKSTSENTER

LEIK, LÆRING OG UTVIKLING BRUNKEBERG OPPVEKSTSENTER LEIK, LÆRING OG UTVIKLING BRUNKEBERG OPPVEKSTSENTER Fotograf: Ragnhild Kvålseth5 år ÅRSPLAN FOR BARNEHAGEN 2015-2016 Barnehagen jobbar ut ifrå barnehagelova og forskrifta Rammeplan for barnehagens innhald

Detaljer

Mellombølgen barnehage

Mellombølgen barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Mellombølgen barnehage Mellombølgen barnehage asemerethe.bakkemyr@bns.oslo.kommune.no Telefon: 95833953 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

VELKOMMEN til SELJE barnehage

VELKOMMEN til SELJE barnehage Da er vi godt i gang med nytt barnehageår. Vi står foran et år med mye glede, undring og samspill. Det skal bli en glede å følge barna deres gjennom dette året. Vi er opptatt av hverdagsglede, av de gylne

Detaljer

Barnehagebruksplan

Barnehagebruksplan Barnehagebruksplan 2016-2019 1 Vedlegg 4. Vedtekter i kommunale barnehagar Vedtekter i kommunale barnehagar frå 01.01. 2015 1. Eigarforhold og ansvar for drift av barnehagane. Hå kommune eig og driv for

Detaljer

Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart

Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart Med spent forventning... Skulestart er ei stor hending for alle barn. Dei aller fleste barn og foreldre ser fram til

Detaljer

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Med for alle Innhold Vår visjon... 3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 Barns medvirkning:... 4 Fagområdene... 5 Satsningsområdet:... 6 Språklig utvikling:...

Detaljer

14 0 13/2 0 E 2 G LE BARNEHA AL V AN // ÅRSPL

14 0 13/2 0 E 2 G LE BARNEHA AL V AN // ÅRSPL ÅRSPLAN // VALLE BARNEHAGE 2013/2014 2 ÅRSPLAN // VALLE BARNEHAGE 2013/2014 HENSIKT MED ÅRSPLANEN Lov om barnehagar og rammeplanen er saman med kommunale planar styrande for barnehagen si verksemd, og

Detaljer

Vedlegg til utvikingsplan 2012/2015

Vedlegg til utvikingsplan 2012/2015 Vedlegg til utvikingsplan 2012/2015 Innhald: 1. Visjon 2. Satsingsområde 3. Kompetanseutvikling 4. Oversikt over innhaldet i barnehageåret 2012/2013 5. Avdelingane 6. Vil du vite meir? 7. Samarbeid med

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

Utval for opplæring og kultur er styringsorgan for dei kommunale barnehagane i Hå. Barnehagane er administrativt knytta til opplæring og kultur.

Utval for opplæring og kultur er styringsorgan for dei kommunale barnehagane i Hå. Barnehagane er administrativt knytta til opplæring og kultur. Opplæring og kultur Vedtekter i kommunale barnehagar frå 01.01. 2016 1. Eigarforhold og ansvar for drift av barnehagane. Hå kommune eig og driv 14 barnehagar. Barnehagane vert drivne i tråd med Lov om

Detaljer

Vedtekter for SÆ BARNEHAGE AS

Vedtekter for SÆ BARNEHAGE AS Vedtekter for SÆ BARNEHAGE AS 1. EIGARTILHØVE Barnehagen er eigd og driven av Grete Håvardsholm Dramdal og Hilde Grindevik i Sæ barnehage AS. Vedtektene er fastsett av eigarane innanfor ramma av gjeldande

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE 1 Eigartilhøve 1.1 Øystre Slidre kommune er eigar av Tingvang barnehage, Rogne barnehage og Beito barnehage. 1.2 Barnehagane blir drive i samsvar

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

Halvårsplan for Tyrihans og Askeladden våren 2017

Halvårsplan for Tyrihans og Askeladden våren 2017 Halvårsplan for Tyrihans og Askeladden våren 2017 TEMA: «Fysisk aktivitet, psykisk helse og kosthald» «Være sammen» Askeladden Kristoffer, pedagogisk leder Britt Karin, pedagogisk leder Linda, pedagogisk

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Velkomen til Mork barnehage

Velkomen til Mork barnehage Velkomen til Mork barnehage BARNEHAGELOVA Stortinget har i lov 17.juni 2005 nr. 64 om barnehagar (barnehageloven) fastsatt overordna bestemmelsar om barnehagens formål og innhald. RAMMEPLANEN gjev styrar,

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT Årsplan 2015-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE: VELKOMMEN TIL HOVLANDBANEN BARNEHAGE... SIDE 3 ANSATTE... SIDE 4 LOVER OG PLANER... SIDE 5 VISJON OG VERDIER... SIDE 7 DANNING...

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

FØRRESDALEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2016

FØRRESDALEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2016 FØRRESDALEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2016 «DET VI VIL FÅR VI TIL» RAMMEFAKTORAR *Barnehagelova Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og

Detaljer

Osterøy kommune ÅRSPLAN VALESTRAND BARNEHAGE SAMAN FÅR ME VERDES VIKTIGSTE VERDIAR TIL Å VEKSA.

Osterøy kommune ÅRSPLAN VALESTRAND BARNEHAGE SAMAN FÅR ME VERDES VIKTIGSTE VERDIAR TIL Å VEKSA. Osterøy kommune VALESTRAND BARNEHAGE SAMAN FÅR ME VERDES VIKTIGSTE VERDIAR TIL Å VEKSA. F Innhald FORORD... 2 VISJON OG VERDIAR... 3 SATSNINGSOMRÅDAR... 4 UTELEIK:... 4 TIDLEG INNSASTS:... 4 BORNS TRIVSEL

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD Vedtatt av Seljord formannskap i sak 20/12, 9.2.2012. Administrativt revidert 1.september 2014 1. Eigar- og driftsforhold. Seljord kommune eig og driv barnehagane i

Detaljer

! Vurdering for utvikling. ! Rapport. Holmedal barnehage. Veke 14 (31.3.-2.4.) 2014. Tema: Borns medverknad. Holmedal den 2.

! Vurdering for utvikling. ! Rapport. Holmedal barnehage. Veke 14 (31.3.-2.4.) 2014. Tema: Borns medverknad. Holmedal den 2. Vurdering for utvikling Rapport Marie Hendrix Holmedal barnehage Veke 14 (31.3.-2.4.) 2014 Tema: Borns medverknad Holmedal den 2. april 2014 Oppvekst og utdanning i HAFS Vurderingsnettverket Åsmund Berthelsen

Detaljer

Pedagogisk plattform for Studentbarnehagene i Tromsø

Pedagogisk plattform for Studentbarnehagene i Tromsø Pedagogisk plattform for Studentbarnehagene i Tromsø Innhold 3 5 6 8 9 10 11 12 Overordna mål og verdier Grunnleggende verdier og holdninger for arbeidet i Studentbarnehagene i Tromsø Danning et helhetlig

Detaljer

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN ÅRSPLANEN 2015/16 Årsplanen er et forpliktende dokument som barnehagen skal styre etter. Den er en del av vår kvalitetssikring i tråd med lover og forskrifter. På den måten sikrer vi et målrettet arbeid

Detaljer

NÆRLANDPARKEN BARNEHAGE

NÆRLANDPARKEN BARNEHAGE ÅRSPLAN NÆRLANDPARKEN BARNEHAGE 2015-2016 VISJON: «TRIVSEL, LEK OG GLEDE MED VAKSNE SOM ER TILSTEDE» Velkommen til Nærlandparken barnehage! Litt om barnehagen vår: Barnehagen vår ligger til i eit fantastisk

Detaljer

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene ÅRSPLAN 2017-2019 - barnehagen for de gode opplevelsene INNHOLD Barnehagens formål og innhold 2 Barnehagene i Lunner 3 Presentasjon av barnehagen 4 Barnehagens visjon og verdier 5 Satsingsområder/fokusområder

Detaljer

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 Barnets tid ditt og mitt ansvar Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og

Detaljer

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR PLAN FOR FØRSTE HALVÅR - 2017 VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE DU FINNER OSS I SKOLEGATA 7 2821 GJØVIK VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE Vi er en 6-avdelings barnehage med plass til 147 enheter Barnehagens

Detaljer

Barnehagelærerutdanninga Ansvar for likestilling og likeverd i barnehagen?

Barnehagelærerutdanninga Ansvar for likestilling og likeverd i barnehagen? Barnehagelærerutdanninga Ansvar for likestilling og likeverd i barnehagen? Utlysingstekst for nye studentar: Barnevernsakademiet 1935 «En kvinnelig utdanning på hjemmets grunn» Ved denne praktiske og pedagogiske

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal:

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Melkeveien barnehage Melkeveien barnehage Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

Vedlegg 1 SFO-PLAN LUSTER KOMMUNE 2015-2019 (-17)

Vedlegg 1 SFO-PLAN LUSTER KOMMUNE 2015-2019 (-17) Vedlegg 1 SFO-PLAN LUSTER KOMMUNE 2015-2019 (-17) Innhald 1 Innleiing... 2 2 Satsingsområde... 2 3 Status 2014/15... 3 4 Innhald og tilbod... 4 5 Feriar... 4 6 Praktisk informasjon... 5 1 Utdanningsdirektoratet

Detaljer

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 INNLEDNING Årsplanen forteller noe om våre intensjoner, mål og ønsker, og bygges på overordnede mål og retningslinjer fra stat og kommune, samt Årvollskogen barnehages

Detaljer

ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 DET PEDAGOGISKE ÅRET : ORGANISERING ANSATTE ÅRSHJULET

ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 DET PEDAGOGISKE ÅRET : ORGANISERING ANSATTE ÅRSHJULET ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 MOSVIK BARNEHAGE Mosvik barnehage eies av Inderøy kommune, og har nå vært i drift siden 1981. Barnehagen har inntil 45 heldagsplasser fordelt på 3 avdelinger. Mosvik

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE 2017-2020 Gjelder fra november 2017 til november 2020 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Barnehagens samfunnsmandat... 3 Bråten barnehages verdiplattform og visjon...

Detaljer

DETTE SEIER lova og rammeplanen AT VI SKAL : OMSORG OG OPPSEDING:

DETTE SEIER lova og rammeplanen AT VI SKAL : OMSORG OG OPPSEDING: Omsorg og oppseding DETTE SEIER lova og rammeplanen AT VI SKAL : OMSORG OG OPPSEDING: «Omsorg, oppdragelse og læring i barnehagen skal fremme menneskelig likeverd, likestilling, åndsfrihet, toleranse,

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR HARASVINGEN VÅREN - 2014

HALVÅRSPLAN FOR HARASVINGEN VÅREN - 2014 VÅREN 2014 HALVÅRSPLAN FOR HARASVINGEN VÅREN - 2014 Vi vil i år ha fokus på områdene i barnehagens formåls paragraf. Vi vil legge større vekt på dette i alle temaene og prosjektene vi ønsker å gjennomføre

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås «VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås 1 Forord For å kunne styrkje kvaliteten i undervisninga og vurderinga, må vi vite kva god undervisning og vurdering er. God undervisning og vurdering

Detaljer

NY RAMMEPLAN SOM GRUNNLAG FOR FRAMTIDAS BARNEHAGE. Gjeldande frå 1. august. Astrid Bakken Fagdag nærmiljø og samfunn Gaupne barnehage 9.

NY RAMMEPLAN SOM GRUNNLAG FOR FRAMTIDAS BARNEHAGE. Gjeldande frå 1. august. Astrid Bakken Fagdag nærmiljø og samfunn Gaupne barnehage 9. NY RAMMEPLAN SOM GRUNNLAG FOR FRAMTIDAS BARNEHAGE Gjeldande frå 1. august Astrid Bakken Fagdag nærmiljø og samfunn Gaupne barnehage 9. oktober 2017 Innhald Kva er hensikta med ein rammeplan? Litt historikk

Detaljer

Steinspranget barnehage

Steinspranget barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Steinspranget barnehage Steinspranget barnehage steinspranget.barnehage@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494020 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/steinspranget-barnehage/

Detaljer

Årsplan Søre Fusa oppvekstsenter avdeling barnehagen 2015/2016

Årsplan Søre Fusa oppvekstsenter avdeling barnehagen 2015/2016 Årsplan Søre Fusa oppvekstsenter avdeling barnehagen 2015/2016 1 INNHALDSLISTE: Del 1 : FELLES DEL FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE Årsplan S. 3 Visjon + verdigrunnlag S. 4 Mål for barnehagane i Fusa 2015

Detaljer

«It takes a whole village to raise a child» Afrikansk ordtak

«It takes a whole village to raise a child» Afrikansk ordtak «It takes a whole village to raise a child» Afrikansk ordtak BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehage et ledd i et helhetlig utdanningsløp Utjevning av sosial ulikhet Omsorgstilbud til foreldre Formålsparagrafen

Detaljer