nasjonal internasjonal A-PRESSEN 3. KVARTAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nasjonal internasjonal A-PRESSEN 3. KVARTAL"

Transkript

1 lokal nasjonal internasjonal A-PRESSEN 3. KVARTAL 2002

2 A-PRESSEN 3. KVARTAL 2002 NØKKELTALL (tall i kr) Driftsinntekter Driftsresultat Res. før skattekostnad og minoritet Driftsmargin (%) 5,2 4,8 3,2 4,1 Totalkapital ( kr) Egenkapitalandel (%) 45,5 43,6 43,4 41,3 Fortjeneste per aksje (kr) 2,2-1,3-2,5 8,0 Kontantstrøm per aksje (kr) 13,0 10,2 10,5 24,1 Bokført egenkapital per aksje (kr) 94,6 86,4 85,4 86,9 Gjennomsnittlig antall aksjer

3 FORRETNINGSOMRÅDER DRIFTSINNTEKTER 3. kvartal kvartal 01 (mill. kroner) Aviser Trykkeriselskaper Tv-selskaper Elektroniske medier Russland Andre selskaper/elimineringer Driftsinntekter konsern FORRETNINGSOMRÅDER - DRIFTSRESULTAT 3. kvartal kvartal 01 (mill. kroner) Aviser Trykkeriselskaper Tv-selskaper Elektroniske medier Russland Andre selskaper Netto driftsresultat (EBIT) ADMINISTRASJONENS BERETNING A-pressens resultat før skatt per tredje kvartal er på 46 mkr, mot et nullresultat i samme periode i fjor. Hovedtrekkene i resultatet er at driften er bedret med 11 mkr, det negative bidraget fra TVNorge er redusert med 12 mkr og finansresultatet er bedret med 26 mkr. Konsernets driftsresultat per 3. kvartal er på 92 mkr (81 mkr). Driftsresultatet reflekterer netto positive engangseffekter på 14 mkr (åtte mkr). Til tross for et vanskelig marked, viser den underliggende driften jevn framgang. Bildet er preget av lav inntektsvekst, men effektiviseringer på kostnadssiden gir resultatforbedring. Tilknyttede selskaper belaster konsernets resultat med 23 mkr, en forbedring i forhold til i fjor på ni mkr. Netto finansresultat er på minus 23 mkr, en forbedring på 26 mkr. Forbedringen skyldes redusert rentebærende gjeld, samt at det i 3. kvartal i fjor ble avsatt 20 mkr knyttet til konsernets Internett- og teleinvesteringer. I 3. kvartal isolert har A-pressen et resultat før skatt på 23 mkr, en framgang på 28 mkr i forhold til 3. kvartal i fjor. Driftsresultatet er på 40 mkr (31 mkr), mens tilknyttede selskaper belaster konsernets resultat med 10 mkr (-12 mkr). Netto finansresultat i 3. kvartal er på minus syv mkr (-25 mkr). HENDELSER A-pressen har inngått avtale med DnB om refinansiering av konsernets langsiktige lån. Parallelt med dette har A-pressen også besluttet å gå videre med DnB som konsernets hovedbankforbindelse på øvrige banktjenester. A-pressen har kjøpt seg opp til over 50 prosent i de to russiske trykkeriene OGF NN og OGF E. A-pressen har besluttet å godkjenne nytt trykkeri for Bladet Nordlys i Tromsø. Investeringen på 35 mkr betyr økt fargekapasitet og bedre trykkvalitet, og er en del av avisas strategi for produktutvikling og ny markedsvekst. Det nye trykkeriet vil bli tatt i bruk neste høst. A-pressen har kommet til enighet med TV Norge om et videre samarbeid mellom lokal-tv stasjonene og TV Norge. 3

4 Norges Televisjon har søkt om konsesjon for utbygging av digitalt bakkenett for fjernsyn i Norge. Norges Televisjon er eid med 50 prosent hver av NRK og TV 2. «A-PRESSEN 2002» Prosjektene under fellesbetegnelsen «A-pressen 2002» ble igangsatt i februar. Det er så langt identifisert tiltak som gir et potensiale for kostnadsreduksjoner på vel 40 mkr. Konsernstyret har godkjent en omorganisering av regnskaps- og lønnsarbeidet med et samlet årlig potensiale på vel 10 mkr. Vedtaket iverksettes allerede i 2002, men med en gradvis gjennomføring forventes det full årseffekt først i Ledelsen vil i januar ta standpunkt til forslagene om endret trykkstruktur. Utredningen om redaksjonell sideproduksjon viser at det er et betydelig potensiale for produktforbedring og effektivisering. Gjennomføringen vil imidlertid kreve omfattende organisatoriske endringer og effektene vil derfor komme gradvis de nærmeste årene. Det arbeides videre med øvrige prosjekter, herunder flere for å identifisere nye inntektsmuligheter. I forbindelse med årsregnskapet vil det bli gitt en vurdering av engangskostnader knyttet til gjennomføring av forslagene. ØKONOMI DRIFTEN Konsernets driftsresultat per 3. kvartal er på 92 mkr (81 mkr). Driftsresultat før goodwillavskrivninger og engangseffekter er forbedret med ti mkr i forhold til i fjor. Driftsmarginen før goodwillavskrivninger og engangseffekter er 5,3 prosent (4,9 prosent). Netto driftsinvesteringer utgjør 46 mkr (43 mkr), og kontantstrømmen fra driften (brutto driftsresultat minus driftsinvesteringer) er på 142 mkr (139 mkr). Konsernet har en omsetning på mkr. For videreført virksomhet er omsetningen 0,7 prosent høyere enn i fjor. Per 3. kvartal utgjør konsernets samlede driftskostnader mkr. Målt mot samme periode i fjor er driftskostnadene redusert med 0,3 prosent. Opplagsinntektene viser en vekst på 2,4 prosent for videreført virksomhet. Annonseinntektene er redusert med 0,7 prosent. Trykkeriinntektene for videreført virksomhet har økt med 1,9 prosent i forhold til de tre første kvartalene i fjor. For videreført virksomhet har personalkostnadene økt med 0,9 prosent per 3. kvartal. Antall årsverk er redusert med 144 (6,2 prosent) i forhold til utgangen av samme periode i fjor. TILKNYTTEDE SELSKAPER/FINANSRESULTAT Resultatandelen fra tilknyttede selskaper belaster konsernets resultat med 23 mkr per 3. kvartal (-32 mkr), hvorav goodwillavskrivninger utgjør 22 mkr. Resultatbidraget fra tilknyttede selskaper er på minus én mkr. TV 2 Gruppens resultatbidrag til A-pressen er på tre mkr, en bedring på 11 mkr fra i fjor. Netto finansresultat er på minus 23 mkr, en forbedring på 26 mkr i forhold til samme periode i fjor. Dette skyldes både at ordinære rentekostnader går ned som følge av redusert rentebærende gjeld, samt at A-pressen foretok avsetninger på 20 mkr knyttet til Internett- og teleinvesteringer i 3. kvartal i fjor. BALANSE/LIKVIDITET Konsernets egenkapitalandel er på 45,5 prosent per 30. september 2002 (43,6 prosent). Likviditetsreserven er på 271 mkr (315 mkr), mens netto rentebærende gjeld utgjør 410 mkr (486 mkr). Strategiske investeringer ved utgangen av september utgjør 93 mkr, herav er 78 mkr investeringer knyttet til Russland. A-pressen har frigjort 78 mkr gjennom salg av eiendom per tredje kvartal. A-pressen har inngått en avtale med DnB om refinansiering av konsernets langsiktige lån. Avtalen innebærer at A-pressen nå har en ramme på sin langsiktige finansiering på 750 mkr. Lånefasiliteten har en løpetid på fem år uten nedregulering. 4

5 AVIS Per tredje kvartal er driftsresultatet før goodwill og engangseffekter for avis på 107 mkr, en forbedring på 15 mkr fra i fjor. Driftsmargin før goodwill og engangseffekter er 7,0 prosent (6,3 prosent). Engangskostnader i tilknytning til nedbemanningen som ble foretatt i Romerikes Blad og Østfoldpressen i 1. halvår, belastet driften med 16 mkr. Inklusive goodwill og engangseffekter er driftsresultatet for avis-området på 80 mkr per 3. kvartal, en framgang på tre mkr fra i fjor. Driftsinntektene er på mkr (1 466 mkr) og er på nivå med fjoråret for videreført virksomhet. I forhold til samme periode i fjor er driftskostnadene redusert med 0,9 prosent for sammenlignbar virksomhet. Annonseinntektene er redusert med 0,9 prosent per 3. kvartal. Nedgang i annonsevolumet kompenseres i vesentlig grad av høyere pris. Utviklingen i annonsemarkedet bærer fortsatt preg av usikkerhet og store svingninger fra måned til måned. Mens A-pressens aviser i juli og august samlet hadde en positiv utvikling i annonseomsetningen i forhold til i fjor, viste september en tilbakegang. For tredje kvartal samlet gikk annonseomsetningen for videreført virksomhet ned med 1,1 prosent i forhold til i fjor. Opplagsinntektene øker med 2,4 prosent for videreført virksomhet, og markedet er fortsatt preget av stabilitet. Opplaget øker med i overkant av eksemplarer (2,1 prosent) i forhold til samme periode i fjor. Tallet inkluderer økt opplag som følge av sammenslåingen i Bodø og omleggingen av Østfold-avisene Moss Dagblad og Demokraten fra seks- til tredagersavis i juni i fjor. Personalkostnadene for videreført virksomhet er på nivå med i fjor, mens antall årsverk er redusert med 127 (6,8 prosent). Vareforbruket er redusert med 3,4 prosent for videreført virksomhet. TRYKK Driftsresultatet for forretningsområdet trykk er på 41 mkr, en økning på to mkr i forhold til i fjor. Driftsmargin før goodwill og engangseffekter er 12,3 prosent (11,9 prosent). Driftsinntektene er på 334 mkr (327 mkr), en økning på 2,2 prosent i forhold samme periode i fjor. Driftskostnadene har økt med 1,6 prosent. Personalkostnadene øker med 4,9 prosent, mens antall årsverk er redusert med 2,6 prosent. Vareforbruket har økt med én prosent. TV TV 2 Gruppen har et overskudd etter skatt på åtte mkr, en framgang på 36 mkr sammenlignet med fjoråret. A-pressen har et resultatbidrag fra TV 2 Gruppen på tre mkr, en forbedring på 11 mkr fra i fjor. Inklusive goodwillavskrivninger på 17 mkr belaster TV 2-investeringen A-pressens regnskap med 14 mkr per 3. kvartal. TV 2 Gruppens driftsinntekter er på mkr (1 068 mkr). Driftsresultatet er på 65 mkr, en tilbakegang på 10 mkr i forhold til i fjor. I 3. kvartal isolert har TV 2 Gruppen et underskudd etter skatt på fire mkr, en bedring på 13 mkr i forhold til samme periode i fjor. Norges Televisjon (NTV) har søkt om konsesjon for utbygging av digitalt bakkenett for fjernsyn i Norge. NTV er eid med 50 prosent hver av NRK og TV 2. Konsesjonsforhandlinger med myndighetene vil avklare om det vil være forretningsmessig grunnlag for et eventuelt videre engasjement fra NTVs og dets eieres side. Det er ikke gitt noen finansielle garantier eller andre forpliktelser fra TV 2 eller TV 2s eiere i forbindelse med søknaden fra NTV. 5

6 TV 2-kanalen har et driftsresultat på 77 mkr per 3. kvartal, en tilbakegang på 26 mkr. Reklameomsetningen har økt med 1,1 prosent i forhold til i fjor. Driftsinntektene utgjør 998 mkr (994 mkr), og driftskostnadene er på 921 mkr (890 mkr). I 3. kvartal isolert har TV 2-kanalen et driftsresultat på 21 mkr, en framgang på to mkr i forhold til 3. kvartal i fjor. TV 2 har i inneværende år hatt en god oppslutning i seermarkedet. Utviklingen var positiv også i 3. kvartal. I 60-dagers perioden forut for midten av oktober var TV 2 størst i 44 dager og NRK 1 størst 16 dager. Gjennomsnittet for disse 60 dagene gir TV 2 en andel på 35,7 prosent og 34,5 prosent for NRK1. I september måned var TV 2s markedsandel sterke 36,5 prosent, som er den høyeste for september noen gang. Det er også første gang TV 2 er største kanal i riksuniverset i september måned. Avstanden ned til NRK var på 2,5 prosentpoeng og har heller aldri vært større i TV 2s favør. TV 2 Interaktiv har et negativt driftsresultat på tre mkr per 3. kvartal, mot -20 mkr i fjor. TVNorge har per 3. kvartal et driftsunderskudd på 19 mkr, en forbedring på hele 50 mkr sammenlignet med i fjor. TV Norges underskudd etter skatt er på 17 mkr (-88 mkr). TV 2s andel av det negative resultatet er på åtte mkr, i tillegg er avskrivning av goodwill belastet regnskapet med 11 mkr. TVNorges driftsinntekter er på 265 mkr (273 mkr). Driftskostnadene utgjør 285 mkr (343 mkr), noe som innebærer en kostnadsreduksjon på 17 prosent i forhold til samme periode i fjor. LOKAL-TV/ANDRE TV-SELSKAPER Driftsresultatet for lokal-tv før goodwill er på minus to mkr, og er to mkr bedre enn i fjor. Driftsinntektene er på 52 mkr, en økning på 2,2 prosent for videreført virksomhet. Reklameinntektene viser en økning på åtte prosent i forhold til i fjor. Inntektene fra nyhetssalg til TVNorge går vesentlig tilbake. Dette skyldes at TVNorge fra nyttår har produsert nyhetene selv, og har redusert innkjøpte reportasjer fra lokal-tv vesentlig. Driftskostnadene utgjør 54 mkr per 3. kvartal og gikk tilbake med 3,9 prosent for videreført virksomhet. A-pressen har kommet til enighet med TV Norge om et videre samarbeid mellom lokal-tv stasjonene og TV Norge. Avtalen gjelder for treårs-perioden RUSSLAND Datterselskapene A-pressen Russian Media AS og A-pressen Eastern Europe AS, som forvalter A-pressens investeringer i Russland, belaster samlet konsernets driftsresultat med seks mkr per 3. kvartal (-5 mkr). Trykkeriene i Nizhnij Novgorod og Ekaterinburg bidrar positivt til A-pressens resultat fra tilknyttede selskaper med én mkr per 3. kvartal. Trykkeriprosjektet Prof Media Print i Moskva går i henhold til planen og vil ha oppstart medio Trykkeriet i Novosibirsk skal være klart for produksjon fra 2. kvartal A-pressens eierinteresser i russiske aviser bidrar negativt til konsernets resultat fra tilknyttede selskaper med to mkr per 3. kvartal. A-pressen er nå inne på eiersiden i fem aviser i Russland, hvorav den største investeringen knytter seg til Russlands største riksdekkende avis Komsomolskaya Pravda (KP). Med unntak av KP, er de øvrige avisinvesteringene gjort i forbindelse med nysatsninger. KP utvikler seg positivt, og i tråd med A-pressens forventninger. De øvrige avisene investerer i produkt og marked, og har en til dels sterk økning i annonseinntektene som er over den generelle veksten i annonsemarkedet (antatt 45 prosent i 2002.) Konkurransen fra subsidierte lavprisaviser svekkes i takt med utviklingen av en ny generasjon nyhetsaviser. A-pressen har i 2002 økt sin eksponering i Russland med 78 mkr knyttet til investeringene i avisene Komsomolskaya Pravda og Sovjetskij Sport og trykkeriet Prof Media Print i Moskva. A-pressens 6

7 investeringer i Russland har ved utgangen av 3. kvartal en samlet kostpris på 103 mkr. Den bokførte verdien av investeringene utgjør 96 mkr per 30. september ELEKTRONISKE MEDIER Driftsresultatet før goodwill for elektroniske medier er på minus åtte mkr mot minus 10 mkr i fjor. Resultatet reflekterer planlagt ressursbruk i A-pressen Interaktiv. A-pressen Interaktiv er et kostnadssenter og verktøy for drift og utvikling av konsernets nettaviser og rubrikkløsninger for konsernets aviser. Investeringer i tilknyttede selskaper belaster resultatet med 11 mkr (- 5 mkr). Zett.no er navnet på A-pressen og Orkla Medias samarbeid om digitale rubrikkanonser. Lanseringen av tjenesten Zett.no vil finne sted rundt årsskiftet. Oppstartskostnader er i noe grad belastet i løpet av 3. kvartal, men vil øke frem til oppstart ved årsskiftet. FRAMTIDSUTSIKTER Nasjonalbudsjettet for 2003 angir retningen for norsk økonomi det kommende året: Et stramt budsjett skal dempe presset i norsk økonomi og sørge for lavere renter og kronekurs. Regjeringen ønsker å redusere presset i arbeidsmarkedet. Samtidig prioriteres det private forbruket mens veksten i det offentlige dempes betydelig. I forslaget til statsbudsjett viderefører regjeringen rammebetingelsene for avisene, i tråd med vårens stortingsbehandling av mediepolitikken. Den forventede sterke veksten i privat forbruk bør virke stimulerende på reklamemarkedet. På den andre siden bidrar økt arbeidsløshet og usikkerheten i internasjonal økonomi til forsiktighet. Rubrikkmarkedet, spesielt stillingsannonsene, ventes å være fortsatt svakt framover. Samlet legger vi til grunn at annonseinntektene i våre vesentlige markeder (avis og tv) vil forbli uendret fra 2002 til Opplagsmarkedet er fortsatt stabilt, og prisutviklingen vil trolig bli på linje med den alminnelige prisutvikling. Økt konkurranse kan gi ytterligere prispress i trykkmarkedet. I Russland er det fortsatt vekst i annonse- og trykkmarkedet, mens opplagene vil være preget av strukturendringer i avismarkedet. Samlet betyr dette at A-pressen venter svak inntektsvekst i 2003 og trolig også i årene som følger. Det arbeides nå bedre enn noen gang med produktivitets- og effektiviseringsoppgaver i konsernet, og dette er nøkkelen til å nå de økonomiske mål for driften. Bidragene fra prosjektet «A-pressen 2002» gir ytterligere redskaper til nødvendig omstilling de nærmeste årene. Det må påregnes engangskostnader både i 2003 og 2004 knyttet til produktivitetsarbeidet. Kortsiktig synes reklamemarkedet fortsatt ustabilt. Mest trolig vil A-pressens avisannonseomsetning for 2002 under ett bli omtrent som i For TV legger vi til grunn en svak vekst. Veksten i lønningene er fortsatt sterk, men motvirkes nå av redusert antall ansatte. Samlet vil A-pressen i 2002 få et vesentlig bedre resultat enn i

8 RESULTATREGNSKAP KONSERNET A-PRESSEN 3. kvartal kvartal 2001 (i kroner) Opplagsinntekt Annonseinntekt Trykkeriinntekt Offentlig støtte Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Av- og nedskrivninger Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Inntekt på tilknyttede selskaper Sum finansposter Resultat før skattekostnad og minoritet Skattekostnad Minoritetens andel Resultat BALANSE (i 1000 kroner) Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Aksjer i tilknyttede selskaper Andre aksjer Langsiktige fordringer Sum anleggsmidler Varer Fordringer Bankinnskudd og kontanter Sum omløpsmidler Sum eiendeler Selskapskapital ( aksjer á kr 20) Annen innskutt og opptjent egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital Avsetning for forpliktelser Langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld

A-PRESSEN 3. kvartal 2003

A-PRESSEN 3. kvartal 2003 A-pressen 3. KVARTAL 2003 A-PRESSEN 3. kvartal 2003 NØKKELTALL (tall i 1 000 kr) 30.09.03 30.09.02 31.12.02 31.12.01 Driftsinntekter 1 792 601 1 788 903 2 414 687 2 298 452 Driftsresultat 94 285 92 214

Detaljer

A-PRESSEN, FRA LOKALE AVISHUS TIL LOKALE MEDIEHUS

A-PRESSEN, FRA LOKALE AVISHUS TIL LOKALE MEDIEHUS a 2. KVARTALSRAPPORT 2001 a a aaa aa aaa a a A-PRESSEN, FRA LOKALE AVISHUS TIL LOKALE MEDIEHUS 2 ADMINISTRASJONENS BERETNING Konsernets driftsresultat ble på 50 mkr (46 mkr) i første halvår, mens resultat

Detaljer

Utviklingstrekk - 3. kvartal 2004

Utviklingstrekk - 3. kvartal 2004 TV 2 Gruppen as Pressemelding Regnskap per 3. kvartal 3. kvartal TV 2 Konsern Per 3. kvartal Per 31.12 (NOK mill.) 319,8 365,3 Driftsinntekter 1.235,1 1.136,6 1.617,9 (308,5) (361,4) Driftskostnader (1.189,7)

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2003

Resultat 1. kvartal 2003 Bilde Resultat 1. kvartal 2003 Bilde Presentasjon 7. mai v/ konsernsjef Alf Hildrum Agenda > 2 > Hovedtrekk 1. kvartal > Lokale medier > TV 2 > Russland > Organisasjon > Framtidsutsikter Hovedtrekk per

Detaljer

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 2. HALVÅR 2009

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 2. HALVÅR 2009 BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 2. HALVÅR 2009 RESULTATREGNSKAP KONSERN Konsernets driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) i ble 32,6 mot 31,8 i samme periode i fjor. Årets driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

TV 2 Gruppen as - Pressemelding Regnskap per 3. kvartal 2003. 2002 2003 (NOK mill.) 2003 2002 2002

TV 2 Gruppen as - Pressemelding Regnskap per 3. kvartal 2003. 2002 2003 (NOK mill.) 2003 2002 2002 TV 2 Gruppen as - Pressemelding Regnskap per 3. kvartal 3. kvartal TV 2 Konsern Per 3. kvartal Per 31.12 319 320 Driftsinntekter 1 137 1 074 1 560 (292) (309) Driftskostnader (1 033) (1 009) (1 352) 27

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

Utviklingstrekk i 2. kvartal 2004

Utviklingstrekk i 2. kvartal 2004 TV 2 Gruppen as Pressemelding Regnskap per 2. kvartal TV 2 Konsern Per 2. kvartal Per 31.12 2004 (NOK mill.) 2004 441,6 459,0 Driftsinntekter 869,8 816,8 1 617,9 (349,5) (434,7) Driftskostnader (828,3)

Detaljer

Rapport pr. 31. mars 2007 Konsernet Stavanger Aftenblad

Rapport pr. 31. mars 2007 Konsernet Stavanger Aftenblad Rapport pr. 31. mars 2007 Konsernet Stavanger Aftenblad Hovedtrekk Konsernets omsetning pr. 1. kvartal økte med 13,8%. Konsernets driftsresultat økte med 21,8%. Netto driftsmargin pr. 1. kvartal er 0,9%

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter Resultatregnskap konsern (i kr. 1.000.-) Stavanger Aftenblad ASA 4. Kvartal 2008 2007 2008 2007 Opplagsinntekter 34 190 35 274 140 318 141 893 Reklame- og annonseinntekter 110 751 160 973 463 177 500 149

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

TV 2 Konsern. Pressemelding 5. mai 2006. Regnskap 1. kvartal 2006. (NOK mill.) 2006 2005 2005

TV 2 Konsern. Pressemelding 5. mai 2006. Regnskap 1. kvartal 2006. (NOK mill.) 2006 2005 2005 TV 2 Konsern Pressemelding 5. mai 2006 Regnskap 1. kvartal 2006 TV 2 Konsern Per 1. kvartal Per 31.12 (NOK mill.) 2006 Driftsinntekter 517,4 449,1 1.944,3 Driftskostnader (482,0) (410,9) (1.711,1) Driftsresultat

Detaljer

A-pressen Foreløpig resultat 2001

A-pressen Foreløpig resultat 2001 Bilde A-pressen Foreløpig resultat 2001 Bilde Presentasjon 8. februar 2002. Konsernsjef Alf Hildrum og konserndirektør Even Nordstrøm Hovedtrekk 2001 > 2 > Minus 16 mkr før skatt > Nord-Norge avtalen ny

Detaljer

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 2. HALVÅR 2010

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 2. HALVÅR 2010 BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 2. HALVÅR 2010 RESULTATREGNSKAP KONSERN Konsernets driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) i ble 45,6 mot 32,6 i samme periode i fjor, en forbedring på 13,1. Årets driftsresultat

Detaljer

Resultatpresentasjon Asker og Bærums Budstikke AS. 25. mai 2016

Resultatpresentasjon Asker og Bærums Budstikke AS. 25. mai 2016 Resultatpresentasjon Asker og Bærums Budstikke AS 25. mai 2016 Agenda 1. Innledning v/styrets leder Gislaug Rydland 2. Status v /adm. dir. Terje Tandberg 3. Resultat pr. 1. tertial 2016 v/ øk. sjef Anders

Detaljer

Pressemelding 2. november 2005 TV 2 Gruppen as. Regnskap per 3. kvartal 2005

Pressemelding 2. november 2005 TV 2 Gruppen as. Regnskap per 3. kvartal 2005 Pressemelding 2. november 2005 TV 2 Gruppen as Regnskap per 3. kvartal 2005 Utviklingstrekk 3. kvartal 2005 Konsernets driftsresultat for 3. kvartal isolert var 2,6 mill, 1,3 mill svakere enn fjorårets

Detaljer

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002 NOTAT Til : Pressemelding/ Aksjonærene i TV 2 Gruppen as Kopi til : Fra : Adm. Direktør/Sjefredaktør Kåre Valebrokk Dato : Sperrefrist torsdag 13. februar, 2003 (kl 16.00) Emne : Årsregnskap 2002 for TV

Detaljer

Det forventes at den positive utvikling i driftsresultatet og totalresultatet for Gyldendal ASA vil fortsette i 2003.

Det forventes at den positive utvikling i driftsresultatet og totalresultatet for Gyldendal ASA vil fortsette i 2003. FORELØPIG REGNSKAP 2002. Driftsinntekter 453,9 441,6 1 453,6 1 437,8 Resultat 48,6 27,5 79,6 46,0 Nedskrivning / tap i tilknyttet selskap -8,0 0,0-8,0 0,0 Avskrivning goodwill m.m. -4,7-5,3-18,7-19,8 Finansposter

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

Positiv utvikling i 1. kvartal

Positiv utvikling i 1. kvartal TV 2 Gruppen as Pressemelding Regnskap per TV 2 Konsern Per 1. kvartal Per 31.12 (NOK mill.) 2004 Driftsinntekter 410,8 375,2 1 617,9 Driftskostnader (393,6) (374,9) (1 422,9) Driftsresultat 17,2 0,3 195,0

Detaljer

P4 Radio Hele Norge ASA

P4 Radio Hele Norge ASA P4 Radio Hele Norge ASA Presentasjon per 2. kvartal 2006 Ansv.red. / adm.dir. Kalle Lisberg Økonomidir. Pål Falck-Pedersen Lite tilfredsstillende utvikling i Q2 Hovedtall fra annet kvartal 2006 for P4

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet UTKAST Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS med datterselskaper, Mesta Entreprenør

Detaljer

TV 2 Konsern. Pressemelding 8. februar 2006. Foreløpig årsregnskap 2005/ Regnskap 4. kvartal 2005

TV 2 Konsern. Pressemelding 8. februar 2006. Foreløpig årsregnskap 2005/ Regnskap 4. kvartal 2005 TV 2 Konsern Pressemelding 8. februar 2006 Foreløpig årsregnskap / Regnskap 4. kvartal 4. kvartal TV 2 Konsern Per 4. kvartal (NOK mill.) 540,8 597,2 Driftsinntekter 1.944,3 1.775,9 (411,5) (522,5) Driftskostnader

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 23 Oppsummering Omsetning på NOK 68,5 mill. mot NOK 56,7 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 6,7 mill. mot NOK - 19,9 mill. i samme periode i fjor. Ekstraordinær

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 2009

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 2009 BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 29 RESULTATREGNSKAP KONSERN Konsernets driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) i ble -3,, mot 1,2 i samme periode i fjor. Konsernets omsetning er redusert, i all

Detaljer

Delårsrapport for P4 Radio Hele Norge ASA pr 30.09.2006

Delårsrapport for P4 Radio Hele Norge ASA pr 30.09.2006 Delårsrapport for pr.9.6 s delårsregnskap pr.9.6 er avlagt i henhold til International Financial Reporting Standards og tilhørende International Accounting Standards, og er derfor avlagt etter samme standard

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 952 140 329 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: GÅSBAKK & SØNNER AS Forretningsadresse: Devika 7884 SØRLI

Detaljer

Rapport per 30. juni 2008 Stavanger Aftenblad ASA

Rapport per 30. juni 2008 Stavanger Aftenblad ASA Rapport per 30. juni 2008 Stavanger Aftenblad ASA Hovedtrekk Konsernets driftsinntekter per 1. halvår 2008 endte på rekordliøye 384,7 MNOK, en økning på 22,7 MNOK (6,3%) mot 1. halvår 2007 Konsernets reklame-

Detaljer

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 2013

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 2013 BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 213 RESULTATREGNSKAP KONSERN Konsernets driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) i ble 33,1 mot 17,4 i samme periode i fjor, en forbedring på 15,7. Resultatforbedringen

Detaljer

P4 Radio Hele Norge ASA

P4 Radio Hele Norge ASA P4 Radio Hele Norge ASA Presentasjon per 1. kvartal 2006 Ansv.red. / adm.dir. Kalle Lisberg Økonomidir. Pål Falck-Pedersen Akseptabel start på et nytt år Hovedtall fra første kvartal 2006 for P4 Konsern

Detaljer

Hovedpunkter 3. kvartal

Hovedpunkter 3. kvartal KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Hovedpunkter 3. kvartal Omsetning økt mot Q3 2009. Ingen vesentlig investeringsaktivitet. Antall skader med fravær (H1) ytterligere redusert i kvartalet. Fortsatt høy aktivitet

Detaljer

Avskrivning på goodwill har økt noe, som følge av nye bokhandelkjøp og kjøp av minoritetsposten i Tiden Norsk Forlag.

Avskrivning på goodwill har økt noe, som følge av nye bokhandelkjøp og kjøp av minoritetsposten i Tiden Norsk Forlag. GYLDENDAL ASA RAPPORT 3. KVARTAL 2004. Driftsinntekter 467,0 461,3 1 014,9 1 003,7 1 455,1 Resultat 82,1 75,7 49,9 39,0 94,1 Nedskrivning/tap i tilknyttet selskap 0,0-2,6 0,0-2,6-2,6 Avskrivning goodwill

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 925 350 605 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: KLASSEKAMPEN AS Forretningsadresse: Grønland 4 0188 OSLO

Detaljer

2. Økonomiske resultater - konsern. Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2008. Tallene i parantes angir fjorårstall.

2. Økonomiske resultater - konsern. Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2008. Tallene i parantes angir fjorårstall. Omsetning opp Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Entreprenør AS, Mesta Drift AS, Mesta Asfalt

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Kvartalsrapport 2/00 Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Resultatregnskap for konsernet (Beløp i NOK mill.) 2. kvartal 2000* 2000* Driftsinntekt 1.282,7 939,9 826,3 2.408,7 1.751,7 1.402,6 3.525,7 3.027,4

Detaljer

Kjell Aamot konsernsjef. Eirik Ubøe finansdirektør

Kjell Aamot konsernsjef. Eirik Ubøe finansdirektør Kjell Aamot konsernsjef Sverre Munck konserndirektør Eirik Ubøe finansdirektør Anita Roarsen økonomidirektør 1 SCHIBSTED ASA TRYKTE MEDIA TV/FILM MULTIMEDIA FELLESFUNKSJONER AVISER TV/Film Produksjon Scandinavia

Detaljer

Det ledende medie- og trykkerikonsernet fra Nordvestlandet til Finnmark

Det ledende medie- og trykkerikonsernet fra Nordvestlandet til Finnmark Det ledende medie- og trykkerikonsernet fra Nordvestlandet til Finnmark Presentasjon av regnskap 3. kvartal 2012 Investorpresentasjon, 1. november 2012 Presentasjonen er tilgjengelig på www.polarismedia.no

Detaljer

Rapport per 30. september 2008 Stavanger Aftenblad ASA

Rapport per 30. september 2008 Stavanger Aftenblad ASA Hovedtrekk Rapport per 30. september 2008 Stavanger Aftenblad ASA Konsernets driftsinntekter pr 3. kvartal 2008 var 538,5 MNOK, 8,7 MNOK (1,6%) høyere enn i tilsvarende periode i 2007. Driftsinntektene

Detaljer

1. KVARTALSRAPPORT 2003

1. KVARTALSRAPPORT 2003 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 98,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 132,6 millioner kroner.

Detaljer

Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene.

Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene. NAM delårsrapport pr. 31.03.2007 Generelle kommentarer Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene. Konsernets

Detaljer

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 2012

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 2012 BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 212 RESULTATREGNSKAP KONSERN Konsernets driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) i ble 17,4 mot 2,6 i samme periode i fjor, en nedgang på 3,2. Resultatnedgangen

Detaljer

1. KVARTAL KVARTAL 1997

1. KVARTAL KVARTAL 1997 Kjell Aamot konsernsjef Sverre Munck konserndirektør Eirik Ubøe finansdirektør Anita Roarsen økonomidirektør 1 SCHIBSTED ASA TRYKTE MEDIA TV/FILM MULTIMEDIA AVISER Aftenposten AS Verdens Gang AS Aftonbladet

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS

Detaljer

NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap

NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap Driftsinntekter 5 826 5 898 11 382 11 574 23 471 Distribusjonskostnader -502-469 -972-899 -1 865 Øvrige driftskostnader -4 201-3 961-8 104-7 806-16 408

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013 Oppsummering - Konsernet har lagt om til EUR som funksjonell- og presentasjonsvaluta - En liten nedgang i nettoinntjening/dag i 4. kvartal, men positivt driv i markedet - EBITDA på MEUR 10,7 i kvartalet

Detaljer

Resultatpresentasjon pr. 2. tertial 2010. 11. oktober 2010

Resultatpresentasjon pr. 2. tertial 2010. 11. oktober 2010 Resultatpresentasjon pr. 2. tertial 2010 11. oktober 2010 Agenda 1. Innledning og gjennomgang av agenda v/styreleder Kaare Frydenberg 2. Overordnede utviklingstrekk pr. 2 tertial 2010 v/administrerende

Detaljer

Resultatpresentasjon Asker og Bærums Budstikke ASA

Resultatpresentasjon Asker og Bærums Budstikke ASA Resultatpresentasjon Asker og Bærums Budstikke ASA 8. februar 2012 1 Resultatpresentasjon 08.02.12 1. Innledning v/ styrets leder Kaare Frydenberg 2. Sentrale utviklingstrekk 2011 v/adm.dir. Terje Tandberg

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9.1 OBOS og OBOS konsern Det vises til årsrapporten for 2015 for nærmere omtale av resultatregnskap og balanse. Driftsinntektene økte med kr 3 159,7 mill. til

Detaljer

KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2011 OG FØRSTE HALVÅR.

KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2011 OG FØRSTE HALVÅR. GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2011 OG FØRSTE HALVÅR. Pr. 2. kvartal Helår 2011 2010 Gyldendalkonsernet 2011 2010 2010 342,5 294,2 Driftsinntekter 697,2 652,2 1 678,3-6,6-15,0 EBITDA (Driftsres.

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

Kvartalsrapport 1/00. Styrets rapport per 1. kvartal 2000

Kvartalsrapport 1/00. Styrets rapport per 1. kvartal 2000 Kvartalsrapport 1/00 Styrets rapport per 1. kvartal 2000 Resultatregnskap (Beløp i NOK mill.) 2000 1999 1998 1999 1998* Driftsinntekt 923,3 811,8 576,3 3.525,7 3.027,4 Avskrivning 29,4 27,9 18,7 110,1

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER Pr. 3 kvartal 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for årets 3 første kvartaler utgjorde 509 millioner kroner mot 574 millioner kroner i tilsvarende periode

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

OTC-/pressemelding 9. mars 2015

OTC-/pressemelding 9. mars 2015 OTC-/pressemelding 9. mars 2015 Vekst for Torghatten ASA i 2014 Konsernet Torghatten hadde i 2014 en betydelig større omsetning enn 2013. Dette har sammenheng med at kjøpet av Widerøe Flyveselskap AS ble

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

TV 2 KONSERN 2002 Solid resultatutvikling

TV 2 KONSERN 2002 Solid resultatutvikling NOTAT Til : Pressemelding/ Aksjonærene i TV 2 Gruppen as Kopi til : Fra : Adm. Direktør/Sjefredaktør Kåre Valebrokk Dato : Sperrefrist tirsdag 28. januar, 2003 (kl 16.00) Emne : Regnskap for TV 2-konsernet

Detaljer

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for de tre første kvartalene var på 574 millioner kroner mot 826 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012.

Detaljer

Kvartalsrapport januar - mars 2008

Kvartalsrapport januar - mars 2008 Kvartalsrapport januar - mars 2008 KONSERN: Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal 2008 på MNOK 1,7 mot MNOK 19,7 i samme periode i 2007. I 1. kvartal 2008 ble driftsresultatet MNOK 12,4

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2009 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 363 795 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: RISØR FISKEMOTTAK AS Forretningsadresse: Holmen 4950 RISØR

Detaljer

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune.

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune. NTE Holding konsern Første halvår 2015 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune. Konsernet har tre forretningsområder: NTE Energi, som

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Status Mesta AS Strategi Mesta er en av de største aktørene innen drift og vedlikehold av vei. Selskapet er godt posisjonert i et marked i vekst. Mesta har en klar ambisjon om å øke sin markedsandel innen

Detaljer

1. kvartal 1. kvartal TINE KONSERN (MNOK) Året 2009 2010 2009 TINE Konsern 356 111 911

1. kvartal 1. kvartal TINE KONSERN (MNOK) Året 2009 2010 2009 TINE Konsern 356 111 911 1 Økt salg og god kostnadskontroll styrket resultatet for første kvartal En styrket merkevareportefølje gjennom vekst, nylanseringer, bedret driftsmargin som følge av kostnadsreduksjoner og positive engangseffekter

Detaljer

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 2. HALVÅR 2011

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 2. HALVÅR 2011 BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 2. HALVÅR 2011 RESULTATREGNSKAP KONSERN Konsernets driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) i ble 39,6 mot 45,4 i samme periode i fjor, en nedgang på 5,8. Årets driftsresultat

Detaljer

Resultatpresentasjon pr. 3. tertial og årsregnskap 2010. 11. februar 2011

Resultatpresentasjon pr. 3. tertial og årsregnskap 2010. 11. februar 2011 Resultatpresentasjon pr. 3. tertial og årsregnskap 2010 11. februar 2011 Agenda 1. Innledning og gjennomgang av agenda v/styreleder Kaare Frydenberg 2. Overordnede utviklingstrekk 2010 v/administrerende

Detaljer

1. KVARTAL 2015. 8. mai 2015 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GLENN VEIBY, CFO

1. KVARTAL 2015. 8. mai 2015 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GLENN VEIBY, CFO 1. KVARTAL 2015 8. mai 2015 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GLENN VEIBY, CFO Resultatløft for Amedia God effekt av gjennomført forbedringsarbeid Noe bedret utvikling for annonseinntektene Mindre fall i annonseinntekter

Detaljer

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 2. HALVÅR 2012

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 2. HALVÅR 2012 BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 2. HALVÅR 212 RESULTATREGNSKAP KONSERN Konsernets driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) i ble 32,4 mot 39,6 i samme periode i fjor, en nedgang på 7,3. Resultatnedgangen

Detaljer

Nøkkeltall TINE Gruppa

Nøkkeltall TINE Gruppa Børsmelding 1. Kvartal 2015 Innholdsfortegnelse TINE Gruppa...3 Meieri Norge...4 Meieri Internasjonalt...5 Annen virksomhet...5 Finansielle forhold...5 Erklæring...7 Tall fra TINE Gruppa og TINE SA...8

Detaljer

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Resultatrapport Q3 2006: God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Driftsinntekter MNOK 178,6 (MNOK 168,4) Driftsresultat MNOK 11,0 (MNOK 18,9)

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

Resultatpresentasjon Asker og Bærums Budstikke ASA. 13. februar 2014

Resultatpresentasjon Asker og Bærums Budstikke ASA. 13. februar 2014 Resultatpresentasjon Asker og Bærums Budstikke ASA 13. februar 2014 1 1. Innledning, v/styrets leder Gislaug Rydland 2. Hovedtrekk for året 2013 v/adm.dir. Terje Tandberg 3. Årsregnskapet 2013 v/øk.dir.

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 958 373 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MEDIEHUSET NETTAVISEN AS Forretningsadresse: Grensen 17

Detaljer

1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall

1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall HAG - Pressemelding 15.02.2000 - Delårsrapport 1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall Q4 99 Q4 98 1999 1998 Driftsinntekter 165525 165665 595422 596414 Driftskostnader

Detaljer

DNO ASA. Resultat 2. kvartal. 1. halvår

DNO ASA. Resultat 2. kvartal. 1. halvår DNO ASA Resultat 2. kvartal og 1. halvår 2000 STYRETS BERETNING FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2000 DNO ASA Den meget positive utviklingen for DNO konsernet fortsetter. Sammendrag (1999 tall i parentes) DNO

Detaljer

Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold

Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert

Detaljer

Rapport 1. halvår 2014

Rapport 1. halvår 2014 Felleskjøpet Agri SA Rapport 1. halvår 2014 Gardermoen 13. august 2014 Halvårsberetning Konsernets resultat før skatt i første halvår 2014 er 296,4 mill. kroner, noe som er 47,8 mill. kroner høyere enn

Detaljer

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 2010

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 2010 BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 2010 RESULTATREGNSKAP KONSERN Konsernets driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) i ble 31,1 mot -3,5 i samme periode i fjor, en forbedring på 34,6. Konsernets

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

TINE Gruppa 1. kvartal 2011

TINE Gruppa 1. kvartal 2011 TINE Gruppa 1. kvartal 2011 TINE opprettholder lønnsomheten TINEs driftsresultatet i første kvartal 2011 ble NOK 261 mill. Korrigert for en positiv engangseffekt i 2010, økte driftsresultatet med NOK 48

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Pressemelding 23. august 2007. Regnskap per 1. halvår 2007

Pressemelding 23. august 2007. Regnskap per 1. halvår 2007 Pressemelding 23. august 2007 Regnskap per 1. halvår 2007 TV 2 Konsern Per 1. halvår Per 31.12 (NOK mill) 2007 2006 2006 (Regnskapsprinsipp) (IFRS) (NRS) (NRS) Driftsinntekter 1.266,4 1.134,2 2.313,8 Driftskostnader

Detaljer

/ Orkla foreløpige tall - 1. kvartal 2012

/ Orkla foreløpige tall - 1. kvartal 2012 Foreløpige tall Foreløpig resultat Orklas driftsinntekter var i 1. kvartal 14.792 mill. kroner (15.000 mill. kroner) 2. Valutaomregningseffekter påvirket driftsinntektene negativt med 200 mill. kroner

Detaljer

Det ledende medie- og trykkerikonsernet fra Nordvestlandet til Finnmark

Det ledende medie- og trykkerikonsernet fra Nordvestlandet til Finnmark Det ledende medie- og trykkerikonsernet fra Nordvestlandet til Finnmark Presentasjon av regnskap per 2. kvartal 2012 Investorpresentasjon, 17. august 2012 Presentasjonen er tilgjengelig på www.polarismedia.no

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

GRESVIG ASA STYRETS BERETNING 1. HALVÅR 1998. Hovedtrekk

GRESVIG ASA STYRETS BERETNING 1. HALVÅR 1998. Hovedtrekk GRESVIG ASA STYRETS BERETNING 1. HALVÅR 1998 Hovedtrekk Norsk detaljhandel har hatt en sterk vekst gjennom første halvår, idet omsetningen økte med 8,7 prosent sammenlignet med første halvår 1997. Veksten

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q3 2015

Energi Kvartalsrapport Q3 2015 Energi Kvartalsrapport Q3 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q3 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 30. SEPTEMBER (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Per Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2014

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2014 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 214 Hovedpunkter Konsernets omsetning i andre kvartal var tilbake 2 % til MNOK 324 Opplagsinntektene var stabile annonseinntektene var ned 8 %, mens serviceinntektene steg med

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 933 174 697 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: ADRA SOFTWARE AS Forretningsadresse: Brugata 19 0186 OSLO

Detaljer

Resultatregnskap NOK mill. Balanse

Resultatregnskap NOK mill. Balanse Kvartalsrapport 3/2001 et etter ni måneder var NOK 92,8 mill., før engangskostnader. For tredje kvartal var tilsvarende resultat NOK 20,4 mill. Omstrukturering av Moelven Treindustri medfører engangskostnader

Detaljer

Naturen i arbeid. Første kvartal 2002

Naturen i arbeid. Første kvartal 2002 Naturen i arbeid Første kvartal 2002 STATKRAFT FØRSTE KVARTAL 2002 Sammendrag Statkraft viser samlet et konsernresultat på 1.432 mill. kr før skatt i første kvartal. Dette er 35 mill. kr mer enn i første

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2013

Resultatrapport 1. kvartal 2013 Resultatrapport 1. kvartal Namsos 23. mai 1 Hovedtrekk per 1. kvartal Samlede driftsinntekter for konsernet i 1. kvartal inkludert avhendet virksomhet (ambulanse) endte på kr 33,97 mill (kr 44,7 mill i

Detaljer