Rakkestad kommune Årsberetning Saksnr. 15/671 Journalnr. 5138/15 Arkiv 210 Dato:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rakkestad kommune Årsberetning 2014. Saksnr. 15/671 Journalnr. 5138/15 Arkiv 210 Dato: 08.04.2015"

Transkript

1 Rakkestad kommune Årsberetning 2014 Saksnr. 15/671 Journalnr. 5138/15 Arkiv 210 Dato:

2 Innhold Rådmannens innledende kommentarer, side, 2 Samfunn og statistikk, side, 4 Overordnede og tverrsektorielle momenter, side, 9 Rådmannens Team, side, 11 Dokument og forvaltning, side, 14 Informasjon og IKT, side, 16 Personal, side, 18 Økonomi, side, 20 NAV Rakkestad, side, 23 Skole, side, 26 Barnehage, side, 29 Kultur, side, 32 Familiesenter, side, 36 Hjembaserte tjenester, side, 39 Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter, side, 42 Bo- og aktivitetstjenester, side, 45 Teknikk, miljø og landbruk, side, 47 Investeringer, side, 52 Skatter og statlige overføringer, side, 54 Finans, side, 56 Fonds, side, 57 Langsiktig gjeld, side, 58 Likviditet, side, 59 Pensjon, side, 60

3 Rådmannens innledende kommentarer Rådmannen legger årsberetning 2014 fram til behandling i formannskap og kommunestyre. For Rakkestad kommune, er den økonomiske og finansielle situasjon utfordrende. Denne gang er driftsregnskapet gjort opp med et mindre forbruk/overskudd på 4,6 millioner kroner som er bedre enn i 2013, men relativt mye svakere enn i tidsrommet Brutto driftsresultat er brutto driftsinntekter fratrukket brutto driftsutgifter, eksklusive finansinntekter og finansutgifter. Netto driftsresultat er brutto driftsresultat fratrukket netto finansutgifter. Bildet for Rakkestad kommune i 2014 er som følger: Tekst Rakkestad Lignende kommuner Østfold Norge Brutto driftsresultat, 1,3 0,6 0,6 0,5 Netto driftsresultat, 0,8 0,7 0,4 1,1 Prosent. Tallene er noe bedre enn gjennomsnittet for sammenlignbare kommuner, fylket og landet. Likevel er situasjonen urovekkende. Rakkestad kommunes økonomi var i 2013 og 2014 ikke bærekraftig og tilstrekkelig robust. Det står i det hele tatt dårlig til med kommuneøkonomien landet over i øyeblikket. Rakkestad kommune hadde egentlig et nullresultat i Mindre forbruk/overskudd er langt på vei skapt av: - Avkastning av kapital tatt ut Bankgården Rakkestad AS i sammenheng med at selskapet ble avviklet siste år. - Avkastning av kapital i Skjebergkilen Marina AS som følge av at aksjene i selskapet ble solgt i Inntektsføring av tidligere avsatte festeavgifter (Prestegårdsfeltet og Lynbyfeltet) jf. overskjønn i Borgarting Lagmannsrett Rakkestad kommune vs Opplysningsvesenets Fond. 2

4 Rådmannen går inn for å avsette mindre forbruket/overskuddet i driftsregnskapet 4,592 millioner kroner til disposisjonsfondet. Det bidrar til å øke de finansielle reservene og dermed trygge kommunens tjenesteytelser og annen drift opp mot det absolutte minimum. Disposisjonsfondet er på 19,510 millioner kroner etter at denne årsoppgjørsdisposisjonen er foretatt. Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse. For ytterligere informasjon om Rakkestad kommunes stilling pr og aktivitet og drift i 2014, vises til de ulike punkter i denne årsberetningen. Rakkestad, , Alf Thode Skog, Rådmann 3

5 Samfunn og statistikk Sykefravær Tabell Tekst Egenmeldt Legemeldt Totalt 2013 Rådmannen team, Dokument og forvaltning, 0,4 1,4 1,8 3,9 Informasjon og service, 0,7 0,6 1,4 3,9 Personal, 0,3 0 0,3 2,5 Økonomi, 0,6 3 3,6 1,7 NAV Rakkestad, 1,5 2,5 4 5,2 Skole, 1,1 3,1 4,2 7,4 Barnehage, 1,3 8,9 10,1 12,5 Kultur, 0,5 5,8 6,3 12,8 Familiesenter, 0,5 18,9 19,4 12,1 Hjembaserte tjenester, 0,7 5,6 7,1 8,9 Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter, 0,7 9,4 10,2 8 Bo- og aktivitetstjenester, 0,7 5,6 6,3 9,3 Teknikk, miljø og landbruk, 0,7 3,9 4,6 3,9 Sum, 0,8 6,2 7 8 Prosent. Kommentarer Rakkestad kommune hadde et sykefravær på 7 prosent av den totale arbeidsstokken i Det er en forbedring på 1 prosentenhet fra Rakkestad kommune opprettholder sitt fokus på å oppfylle målene i eget planverk og lokal og sentral IA avtale. Det innebærer blant annet: - Et maksimalt sykefravær for kommunen som helhet på 6,5 prosent på årsbasis. - Ingen enkelt stab og seksjon har mer enn 10 prosent sykefravær på årsbasis. Sånn som rådmannen vurderer det, er resultatene på dette området totalt sett ganske gode. De er nært opp til fastsatt målsetting. Familiesenter har et for høyt sykefravær. Det blir gjenstand for særskilt oppmerksomhet i Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter og Barnehage har et fravær på så vidt over 10 prosent på årsbasis. Også det blir fulgt opp. 4

6 Likestilling Antall ansatte Tabell Indikatorer Kvinner Menn Totalt Antall ansatte Kommunen totalt, Rådmann - inkl. stab og støttefunksjoner, Oppvekst og kultur, Helse og omsorg, Teknikk, miljø og landbruk, Andel, Antall og prosent. Kommentarer Bildet er som for kommunesektoren som helhet. Det er en overvekt av kvinnelige ansatte i Rakkestad kommune. Rakkestad kommune fokuserer på problemstillinger og utfordringer i den aktuelle forbindelse blant annet i sitt planverk og i det konkrete rekrutteringsarbeid. Årsverk Tabell Indikatorer Kvinner Menn Totalt Årsverk Kommunen totalt, 418,1 88,4 506,5 Rådmann - inkl. stab og støttefunksjoner, 35,2 17,2 52,4 Oppvekst og kultur, 161,7 32,4 194,1 Helse og omsorg, 199,6 10,6 210,3 Teknikk, miljø og landbruk, 21,5 28,2 49,7 Andel, Antall og prosent. Kommentarer Bildet er det samme. 5

7 Problemstillinger, utfordringer og tiltak er identisk som under punktet «Ansatte». Lønn Tabell Indikatorer Kvinner Menn Totalt Kommunen totalt, Rådmann - inkl. stab og støttefunksjoner, Oppvekst og kultur, Helse og omsorg, Teknikk, miljø og landbruk, Antall og prosent. Kommentarer Menn og kvinner orienterer seg gjennomgående mot forskjellige funksjoner og stillinger i kommunene noe som genererer ulikheter i lønnsnivå mellom gruppene. For Rakkestad kommune, er tendensen som for landet som helhet. Rakkestad kommune fokuserer på problemstillinger og utfordringer i denne forbindelse blant annet i sitt planverk og i det konkrete rekrutteringsarbeid. Ledere andel Tabell Indikatorer Kvinner Menn Totalt Ledere andel Kommunen totalt Rådmann og kommunalsjefer, Stabs- og seksjonsledere, Enhetsledere, Andel ledere av totalt ansatte, Lønn Ledere - lønn pr. årsverk, Rådmann og kommunalsjefer, Stabs- og seksjonsledere, Enhetsledere, Antall og prosent. 6

8 Kommentarer Bildet er også på dette området som for kommunesektoren totalt. Det oppstår ulikheter spesielt fordi gruppene ikke orienterer seg mot de samme funksjoner og stillingskategorier. Rakkestad kommune fokuserer på problemstillinger og utfordringer i denne forbindelse blant annet i sitt planverk og i det konkrete rekrutteringsarbeid. Stillingsstørrelser Tabell Indikatorer Kvinner Menn Totalt Andel 0-24,99, Andel 25-49,99, Andel 50-74,99, Andel 75-99, Andel heltid, Prosent. Kommentarer Rådmannen kan ikke påpeke noen signifikante endringer på dette området fra Rakkestad kommune fokuserer på problemstillinger og utfordringer i den aktuelle forbindelse blant annet i sitt planverk og rekrutteringsarbeid. Tilsyn Tabell Tilsynsmyndighet Avsluttede tilsyn Ikke avsluttede tilsyn Totalt Arbeidstilsynet, Fylkesmannen i Østfold, Mattilsynet, Rakkestad Energi AS, Sum, Antall. Kommentarer Rakkestad kommune hadde 61 tilsyn med sin virksomhet av ulike myndigheter i Enkelte tilsyn er avsluttet. I andre tilfelle er sakene ikke ferdigstilt enda. 7

9 På flere områder er det påpekt avvik. Tiltak blir i så fall iverksatt. Etter en tid er avviket lukket og saken som sådan avsluttet. Rakkestad Energi AS står for størstedelene av tilsynene 50 av 61 tilsyn er «El tilsyn» av en eller annen karakter. Rådmannen vurderer «tilsynsinstituttet» som viktig. Det innebærer evaluering og kontroll med offentlig forvalting og offentlig virksomhet og har som hensikt at statlige lovgivnings- og bevilgningsmyndigheter på den ene side og brukere av tjenesteytelser og innbyggere på den andre side får seg levert det produktet de forventer og krever. For Rakkestad kommune har det å forberede, delta i og følge opp tilsyn likevel blitt en ressurskrevende oppgave. 8

10 Overordnede og tverrsektorielle momenter Etisk standard Rakkestad kommune legger stor vekt på å opptre skikkelig i all sin virksomhet. Både folkevalgte og administrasjon har ansvar for at redelighet, ærlighet og åpenhet skal kjennetegne kommunens aktivitet. Som forvalter av samfunnets fellesmidler stilles det høye krav til at den enkelte ansattes og folkevalgtes holdning i sitt virke for kommunen. Alle plikter å overholde lover, forskrifter, avtaler og reglementer som gjelder for kommunens virksomhet. Den som overtrer Rakkestad kommunes regler og retningslinjer må være forberedt på å bli møtt med reaksjoner tilpasset overtredelsens art og omfang. Ansattes rett til og ansvar for å si fra om uetiske forhold i organisasjonen, ivaretas av rutiner for varsling. Følgende tiltak er i 2014 iverksatt for å sikre høy etisk standard i Rakkestad kommune: - Administrativ ledelse har blitt kurset i lov og forskrifter om offentlige anskaffelser av blant andre professor Lasse Simonsen, UIO. - Rådmannens ledergruppe har hatt offentlige anskaffelser som eget tema i Rådmannen Team har i 2014 og 2015 deltatt i KS nettverket «Orden i Eget hus» som har som gjennomgående tema ledelsens ansvar for den overordnede intern kontroll i kommunen. De ulike kommunene arbeider med sine tema avhengig av hva de selv har individualisert og definert som utfordringene og problemområdene i sine organisasjoner. Rettstvister Som en følge av at samfunnet endrer karakter stadig flere rettighetsorienterte brukere, innbyggere og andre aktører blir kommuner og andre offentlige organer oftere involvert i rettslige spørsmål og endog rettssaker. Rakkestad kommune var i 2014 part i fire ulike rettssaker. Opplysningsvesenets Fond Borgarting Lagmannsrett ga i juli siste år Rakkestad kommune medhold i et overskjønn mot Opplysningsvesenets Fond om fastsetting av nye festeavgifter i Prestegårdsfeltet og Lyngbyfeltet. Opplysningsvesenets Fond anket dommen til Høyesterett som i november 2014 besluttet ikke å tillate spørsmålet tatt opp i domstolen. Borgarting Lagmannsretts dom i denne saken er dermed rettskraftig. Rakkestad kommune får dekket sine saksomkostninger for Sarpsborg Tingrett, Borgarting Lagmannsrett og Høyesterett. 9

11 Bodalsåsen I Borgarting Lagmannsrett i januar 2015 ble Rakkestad kommune frifunnet i en rettssak der eier av «Bodalsåsen» hadde saksøkt kommunen med påstand om kommunalt ansvar for påstått forurensing på eiendommen. Den andre part anket dommen til Høyesterett som i mars 2015 besluttet ikke å tillate spørsmålet fremmet for Høyesterett. Borgarting Lagmannsretts dom i denne saken er dermed rettskraftig. Rakkestad kommune får dekket sine saksomkostninger for Sarpsborg Tingrett, Borgarting Lagmannsrett og Høyesterett. Kirkeng barnehage I april siste år ble Rakkestad kommune saksøkt av Boger Bygg AS fordi selskapet ikke ble tildelt oppdraget med å bygge ut Kirkeng barnehage. Erstatningskravet var på ca. 2,3 millioner kroner. I desember 2014 ble Rakkestad kommune frifunnet i saken i Sarpsborg Tingrett. Boger Bygg AS anket dommen til Borgarting Lagmannsrett. Neste rettsrunde er berammet til høsten Rakkestad kommune ble ikke tilkjent dekning av egne saksomkostninger først og fremst fordi det ifølge dommen bør være en lav terskel for å prøve slike saker for retten. Kirkeng skole Rakkestad kommune ble likeledes saksøkt av Boger Bygg AS i april mai siste år med påstand om at kommunen ikke kunne inngå avtale med KM Bygg AS på å bygge Kirkeng skole. Boger Bygg AS fikk medhold i sine synspunkter i Sarpsborg Tingrett. Senere ble saken forlikt. Boger Bygg AS setter i dag opp Kirkeng skole. Prosjektet blir ferdigstilt i februar Andre momenter Rakkestad kommune mottok i 2007 boligtilskudd på rammevilkår av Husbanken på kr til utvikling og etablering av boliger for vanskeligstilte mennesker. Avsluttende rapport på disponering av disse ressursene, var av ikke sendt Husbanken. Rakkestad kommunestyre vedtok i sak nr. 09/15 denne rapporten. Den er nå sendt over til Husbanken. 10

12 Rådmannens Team Rådmannens Team Rådmannens Team omfatter følgende ansvar: Rådmannens Team, Stillingsbank, Lønns- og prisvekst, Premieavvik, Amortisering av premieavvik, Kommunale prosjekter, Stabsstillinger, Folkehelse, Leger, Forebyggende avdeling Brann og Feiervesen. Økonomi Tabell Art Tekst Regnskap Revidert budsjett Avvik 10 Lønn, Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon, Kjøp av varer og tjenester som erstatter tjenesteproduksjon, Overføringsutgifter, Finansutgifter m.m., Sum utgifter, Salgsinntekter, Refusjoner, Overføringsinntekter, Finansinntekter m.m Sum inntekter, Netto utgifter, kroner. Kommentarer Netto utgifter ble på 27,249 millioner kroner mot budsjettert 30,450 millioner kroner til formålet. Det er 2,201 millioner kroner i mindre utgifter på Rådmannens Team sine ansvarsområder i Avviket er av «teknisk karakter» og refererer seg i sin helhet til budsjetterte reserveposter. Årsverk stillinger: Rådmannens Team disponerte i 2014: 11,16 årsverk. 11

13 29 ansatte. Mål tiltak 1 Overordnet Kommunestyret og formannskapet styrer Rakkestad kommune gjennom kommuneplan, økonomiplan, budsjett og annet planverk, men i den praktiske hverdag mest en gjennom rekke enkeltvedtak/-prosjekter og enkeltsaker. Rådmannens team sine viktigste oppgaver er å lede, kontrollere og følge opp kommunens forvaltningsvirksomhet og tjenesteproduksjon innen de politisk vedtatte rammer og levere beslutningspremisser og rapportere til politisk nivå på alle områder av kommunen sin virksomhet. Den måte dette samspillet fungerer på, avgjør i stor utstrekning hvor godt kommunen framstår som samfunnsutvikler, planmyndighet, forvaltningsorgan og tjenesteyter blant brukere og innbyggere og i samfunnet for øvrig. Nedenfor under stabs- og seksjonspunktene er det redegjort for administrasjonens og tjenesteapparatets aktivitet siste år. I tillegg til ledelse av staber og seksjoner, stod flere større strategiske oppgaver direkte på rådmannens og rådmannens team sitt program i Det gjelder blant annet: - Kommunereformen, - Reguleringsplan for Rakkestad sentrum. - Utvikling av Rakkestad sentrum, - Rakkestad Næringsråd (egen rapport), - Vekst i Rakkestad (egen rapport), - Reguleringsplan for Bergenhusområdet, - Reguleringsplan for Harlemåsen Boligområde, - Rudskogen Næringsområde videre utvikling, - Flere store investeringsprosjekter spesielt Kirkeng skole og Kirkeng barnehage. 2 Leger Rakkestad kommune har over tre år bygget ut den den kommunale legetjenesten ganske sterkt. Det er rekruttert tre nye fastleger i Antall legeårsverk pr innbyggere ligger nå klart over så vel gjennomsnittet for Østfoldkommunene som gjennomsnittet for landets kommuner. Ifølge «kostra statistikk», er det er også god legedekning både i sykehjem/institusjon og skolehelsetjenesten. 3 Folkehelse I Rakkestad kommune er folkehelse et satsningsområde. 12

14 Ifølge kommunal planstrategi, skulle samfunnsdelen av kommuneplanen revideres i denne valgperioden for bedre å ivareta kommunens folkehelsemålsettinger. Det har blitt utsatt i påvente av utfallet av kommunereformprosjektet. Folkehelse er bestemt å inngå som tema i relevante hovedplaner og fagplaner som utgår av planstrategien. Folkehelserådgiver deltar for tiden aktivt i arbeidet med flere planer blant annet hovedplan for idrett og fysisk aktivitet, landbruksplan, helse og omsorgsplan og smittevernplan. Forslag til «Oversiktsdokument for folkehelse» ble presentert for kommunestyret den 15. mai I øyeblikket revideres materialet. Realitetsbehandling av «oversiktsdokumentet» skjer i første halvår De definerte utfordringer danner grunnlaget for det videre strategi- og tiltaksarbeid på folkehelseområdet. Folkehelserådgiver har det siste året prioritert spesielt tre prosjekter: - Utjevning av sosial ulikhet blant barn og unge i Rakkestad kommune med fokus på aktivitet og kosthold. - Helsefremmede skoler der Kirkeng skole er «pilotskole». - Sjumilssteget i Østfold «Et krafttak for barn og unge». De to første tiltak er støttet av «Østfoldhelsa» - det tredje av Fylkesmannen i Østfold. Statlig tilsyn på tema «folkehelse» ble gjennomført i Rakkestad kommune siste år. Det ga en «ren rapport» ingen avvik eller merknader for kommunens virksomhet på dette området. 4 Forebyggende avdeling Brann- og feievesenet Brann- og feievesenet hadde en normal drift i I Rakkestad kommune har fastleger legevakt på dagtid mellom kl kl Når det er utrykning, er det Brannvesenet som nå kjører utrykningsbilen. Denne ordning fungerer godt. Både Brannvesenet og legene er fornøyd med tiltaket. 13

15 Dokument og forvaltning Dokument og forvaltning Dokument og forvaltning omfatter følgende ansvar: Valg, Folkevalgte, 17. mai arrangementer, Kontrollorganer, Sentralarkiv, Dokument og forvaltning, Kirkelig Fellesråd og Andre Trossamfunn. Økonomi Tabell Art Tekst Regnskap Revidert budsjett Avvik 10 Lønn, Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon, Kjøp av varer og tjenester som erstatter tjenesteproduksjon, Overføringsutgifter, Finansutgifter m.m., Sum utgifter, Salgsinntekter, Refusjoner, Overføringsinntekter, Finansinntekter m.m Sum inntekter, Netto utgifter, kroner. Kommentarer Netto utgifter ble på 17,831 millioner kroner mot 18,098 millioner kroner som var budsjettert til formålet. Det er kr i mindre utgifter på Dokument og forvaltning sine ansvarsområder i Avviket refererer seg i hovedsak til refusjons- og overføringsinntekter. Årsverk stillinger Dokument og forvaltning disponerte i 2014: 4,8 årsverk. 8 ansatte. 14

16 Mål og tiltak 1 Elektronisk arkiv Det etableres elektronisk arkiv i Rakkestad kommune i 2014 (sentralt emnearkiv). Tiltaket er utsatt. Riksarkivet hadde tilsyn med kommunens arkiver i 2013 noe som resulterte i relativt store både arkivfaglige og bygningsmessige avvik og pålegg. Rådmannen gjorde dessuten større organisatoriske endringer i fellesadministrasjonen i Elektroniske arkiver tas opp i kommende budsjett (2016) og økonomiplan ( ). 2 Digital post Digital post til innbyggere og lokalsamfunn innføres i Digital post krever at elektronisk arkiv er etablert. Tiltaket utsettes fordi elektronisk arkiv blir realisert tidligst i Rakkestad Kirkelige Fellesråd I Rakkestad kommunes tilskudd til Rakkestad Kirkelige Fellesråd fastsettes slik at det tar hensyn til lønnsvekst og utvikling i pensjonsutgiftene i budsjettåret. Rådmannen involverer Rakkestad Kirkelige Fellesråd mer aktivt i budsjettforberedelsen for blant annet å ivareta de aktuelle momentene. 4 Rakkestad Kirkelige Fellesråd II Rakkestad Kirkelige Fellesråd sin tilskuddsramme øker med kr i Utgiftsnivået videreføres i økonomiperioden Tiltaket ble realisert for

17 Informasjon og IKT Informasjon og service Informasjon og IKT omfatter følgende ansvar: Servicekontor og IKT. Økonomi Tabell Art Tekst Regnskap Revidert budsjett Avvik 10 Lønn, Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon, Kjøp av varer og tjenester som erstatter tjenesteproduksjon, Overføringsutgifter, Finansutgifter m.m., Sum utgifter, Salgsinntekter, Refusjoner, Overføringsinntekter, Finansinntekter m.m Sum inntekter, Netto utgifter, kroner. Kommentarer Netto utgifter er på 11,296 millioner kroner mot 11,206 millioner kroner som var budsjettert til formålet. Det er kr i merutgifter på Informasjon og IKT sine ansvarsområder i Rådmannen vurderer at det er samsvar mellom forbruk og budsjett i Informasjon og IKT. Årsverk - stillinger Informasjon og IKT disponerte i 2014: 7,5 årsverk. 9 ansatte. 16

18 Mål og tiltak 1 Gode førstelinjetjenester og interne servicetjenester Rakkestad kommune plasserer seg blant de 100 beste kommunene på Forbrukerrådets Kommunetest i Forbrukerrådets godkjent karakter 75 av 100 oppnåelige poeng oppnås i testen for Forbrukerrådet gjorde ikke noen Kommunetest i 2014 hvilket resulterer i at tiltaket ikke har blitt realisert som forutsatt. 2 Brukerundersøkelser Rakkestad kommune tar i bruk verktøyet «Bedre Kommune» i Tiltaket er utsatt til Både barnehage- og totalundersøkelsen gjennomføres i første halvår av

19 Personal Personal Personal omfatter følgende ansvar: Personal, Personalpolitiske tiltak og Lærlinger. Økonomi Tabell Art Tekst Regnskap Revidert budsjett Avvik 10 Lønn, Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon, Kjøp av varer og tjenester som erstatter tjenesteproduksjon, Overføringsutgifter, Finansutgifter m.m., Sum utgifter, Salgsinntekter, Refusjoner, Overføringsinntekter, Finansinntekter m.m Sum inntekter, Netto inntekter, kroner. Kommentarer Netto inntekter er på 2,184 millioner kroner mot 2,487 millioner kroner som var budsjettert til formålet. Det er kr i mindre inntekter på Personal sine ansvarsområder i Avviket refererer seg til noe mindre refusjonsinntekter og større kjøp av tjenester (KS sin OU kontingent) enn forutsatt. Årsverk stillinger Personal disponerte i 2014: 3 årsverk. 3 ansatte. 18

20 Mål tiltak 1 Arbeidskraftplan Arbeidskraftplan følges opp. Spesielt nevnes: - Fastsette overordnet kompetanseplan (1.7.15). - Gjennomgang og forankring av revidert plan for inkluderende arbeidsliv. - Fullskala medarbeiderundersøkelser legges fast inn i årshjulet fra Kompetanseplan ble påbegynt i desember Gjennomgang og forankring av revidert plan for inkluderende arbeidsliv var ikke startet opp Tiltaket ble påbegynt i februar Fullskala medarbeiderundersøkelser har blitt lagt fast inn i årshjulet fra Sykefravær Tiltak for å redusere sykefraværet til maksimalt 6,5 prosent i kommunen som helhet: - Åpne for fri bruk av egenmeldinger i to enheter. - I samarbeid med Bedriftshelsetjenesten, teste ut effekt av systematikk på området i to av kommunens enheter. Det er ikke åpnet for fri bruk av egenmeldinger fordi tiltaket etter nærmere vurderinger har blitt sett på uhensiktsmessig, lite treffsikkert og egentlig overflødig. 19

21 Økonomi Økonomi Økonomi omfatter følgende ansvar: Økonomi. Økonomi Tabell Art Tekst Regnskap Revidert budsjett Avvik 10 Lønn, Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon, Kjøp av varer og tjenester som erstatter tjenesteproduksjon, Overføringsutgifter, Finansutgifter m.m., Sum utgifter, Salgsinntekter, Refusjoner, Overføringsinntekter, Finansinntekter m.m Sum inntekter, Netto utgifter, kroner. Kommentarer Netto utgifter er på 6,663 millioner kroner mot budsjettert 6,739 millioner kroner til formålet. Det er kr i mindre utgifter i Økonomi sitt ansvarsområde i Rådmannen vurderer at det er samsvar mellom forbruk og budsjett i Økonomi. Årsverk stillinger Økonomi disponerte i 2014: 9,8 årsverk. 10 ansatte. 20

22 Mål tiltak 1 Budsjett- og regnskapsdata Utarbeide budsjett- og regnskapsdata som grunnlag for politisk styring og administrativ ledelse og drift. Tiltaket pågår kontinuerlig. Målsettingen på dette punkt er i hovedsak oppfylt. 2 Økonomi-, lønns- og personalsystemet Det nye økonomi-, lønns- og personalsystemet bygges videre ut. I 2014 tas blant annet «timeliste, reiseregnings- og lønnsmeldingsmodulene» i bruk. Ytterligere tiltak er tenkt iverksatt i «Web timelønn» er anskaffet, men ennå bare delvis implementert i kommunen sin virksomhet. Utbyggingen av økonomi-, lønns- og personalsystemet fortsetter i økonomiplanperioden. 3 Elektroniske fakturaer Av inngående fakturaer, mottas minst 20 prosent av fakturaene som fullelektroniske fakturaer pr Målsettingen er realisert på dette punkt. 4 Budsjett- og økonomiplanprosessen Rakkestad kommune vurderer budsjett- og økonomiplanprosessene som separate løp (høst og vår) fra 2015 for å øke oppmerksomheten på den langsiktige økonomiske planlegging. Samtidig er det aktuelt innen 2016 utarbeide en økonomiplan i en 12 års horisont. Spørsmålet er grundig vurdert i Konklusjonen er at kommunen viderefører det eksisterende systemet idet det gir den beste totaloversikt, de mest valide data og de mest nøyaktige budsjett- og økonomiplantall. 5 Skatteoppkreverfunksjonen Oppfylle statlige målsettinger til skatteoppkreverfunksjonen. 21

23 Rakkestad kommune oppfyller i hovedtrekk statlige målsettinger og krav på dette området. 6 Arbeidsgiverkontroller Skatteoppkreveren gjennomfører minst 20 arbeidsgiverkontroller etter skattebetalingsloven hvert år. I 2014 ble denne målsettingen ikke oppnådd. 22

24 NAV Rakkestad NAV Rakkestad NAV Rakkestad omfatter følgende enheter: Arbeid og aktivitet og Kvalifisering. Økonomi Tabell Art Tekst Regnskap Revidert budsjett Avvik 10 Lønn, Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon, Kjøp av varer og tjenester som erstatter tjenesteproduksjon, Overføringsutgifter, Finansutgifter m.m., Sum utgifter, Salgsinntekter, Refusjoner, Overføringsinntekter, Finansinntekter m.m Sum inntekter, Netto utgifter, kroner. Kommentarer Netto utgifter er på 25,866 millioner kroner mot 25,474 millioner kroner som var budsjettert til formålet. Det er kr i merutgifter i NAV Rakkestad sine ansvarsområder i Avviket refererer seg til kjøp av varer og tjenester i stor grad avlastningstjenester fra staten, kommuner og private aktører. Årsverk stillinger NAV Rakkestad disponerte i 2014: 7,2 årsverk. 10 ansatte. 23

25 Mål tiltak 1 Markedsteam Det etableres markedsteam i NAV Rakkestad i : Av kapasitetsmessige årsaker er markedsteamet ikke fullt ut etablert. Det blir arbeidet videre med tiltaket i Brukerkafe Det opprettes brukerkafe i : Brukerkafe ble etablert, men var ute av drift i andre halvår 2014 av personellmessige årsaker. I 2015 er ansvaret for tiltaket flyttet til Familiesenter. NAV Rakkestad bidrar fortsatt boveileder med ressurser til brukerkafeen. 3 AFS prosjektet Prosjektet «Arbeid for sosialhjelp» evalueres i Politisk nivå tar stilling til om APS tiltaket gjøres permanent fra Helse- og omsorgsutvalget evaluerte «AFS programmet» i andre halvår Politisk nivå var godt fornøyd med resultatene i prosjektet. «AFS tiltaket» er en del av Rakkestad kommune sin regulære drift fra Veiledningskompetanse NAV Rakkestad legger opp til å styrke veiledningskompetansen blant sine ansatte i Tiltaket er satt i gang: - Kollegaveiledning og parveiledning. - Gruppeveiledning en gang pr. måned. NAV Rakkestad vurderer «veiledning» som et løpende, langsiktig tiltak. Den er et element i seksjonens løpende drift. Formålet er å øke veiledningskompetansen slik at brukernes 24

26 opplevelser med «NAV systemet» forbedres og overgang av brukere til arbeid og aktivitet blir større. Det er ventet effekt av programmet 2015 etter hvert som veilederne blir bedre trenet og tryggere i sin funksjon. Avsluttende kommentarer Rakkestad kommune hadde siste år sosialhjelpsutgifter på 7,100 millioner kroner mot 8,088 millioner kroner i Det er en reduksjon på hele 0,988 millioner kroner 12,2 prosent fra 2013 til Utviklingen for Rakkestad kommune er stikk motsatt av tendensen for landet. Det er sannsynligvis et generelt høyt fokus på sosialhjelpsutfordringer og ikke minst «AFS prosjektet» som er årsaken til forbedringene. Med sitt «AFS program», har Rakkestad kommune vært en foregangskommune på det aktuelle området i

27 Skole Skole Skole omfatter følgende enheter: Rakkestad ungdomsskole, Bergenhus skole, Os skole og Kirkeng skole. Økonomi Tabell Art Tekst Regnskap Revidert budsjett Avvik 10 Lønn, Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon, Kjøp av varer og tjenester som erstatter tjenesteproduksjon, Overføringsutgifter, Finansutgifter m.m., Sum utgifter, Salgsinntekter, Refusjoner, Overføringsinntekter, Finansinntekter m.m Sum inntekter, Netto utgifter, kroner. Kommentarer Netto utgifter er på 86,968 millioner kroner mot 86,842 millioner kroner som var budsjettert til formålet. Det er kr i merutgifter i Skole sine ansvarsområder i Rådmannen vurderer at det er samsvar mellom forbruk og budsjett i Skole. Årsverk stillinger Skole disponerte i 2014: 113,91 årsverk. 157 ansatte. 26

28 Mål tiltak 1 Skoleplan Ny skoleplan overordnet plan for Rakkestadskolen vedtas i samsvar med kommunal planstrategi i Skoleplan ble fastsatt av kommunestyret i sak nr. 27/14. 2 Kvalitet i Rakkestadskolen Det fastsettes indikatorer på kvalitet og kjennetegn på kvalitet i Rakkestadskolen i Så langt er det laget kjennetegn på kvalitet for kriteriene «læring», «ledelse» og «læringsmiljø». Det gjenstår å ferdigstille indikatorer for «lærerkompetanse». Systemet er klart til bruk til skolestart Rammeplan for skolefritidsordningen Denne rammeplanen har som formål ytterligere å heve kvaliteten på skolefritidsordningen ved at ledere og ansatte gis en definert ramme for arbeidet med utvikling av kvaliteten på SFO - tiltaket. Kultur- og oppvekstutvalget vedtok rammeplanen i sak nr. 15/14. 4 SFO vedtektene Vedtekter for skolefritidsordningen revideres. Nye vedtekter for SFO ordningen er fastsatt kommunestyrets sak nr. 28/14. 5 Ungdomstrinn i utvikling Rakkestad ungdomsskole deltar i Utdanningsdirektoratets program «Ungdomstrinn i utvikling». Tiltaket er satt i gang. Fokus er «grunnleggende ferdigheter og skriving i alle fag». 6 Sosiallærer Det etableres sosiallærerfunksjon på hver skole fra skoleåret

29 Samtlige skoler har sosiallærer fra skolestart Det er laget funksjonsbeskrivelser for arbeidet og det er opprettet nettverk på tvers av skolene. Avsluttende kommentarer Skole leverer et regnskapsresultat omtrent på budsjettrammen. De enkelte skoler melder at driftsbudsjettene (eksklusive lønn) er knappe, og det gjør drift av skolehverdagen krevende. Det er også synlig på rapporteringstidspunktene. Skole registrerer at antall elever med skolevegring og psykiske lidelser vokser noe som krever større tverrfaglig involvering og samordnet hjelp. I Rakkestad kommune er innslaget av fosterhjem og beredskapshjem stort. For «Rakkestadskolen» er det også utfordrende. Det er ressurskrevende. Å skaffe kvalifiserte medarbeidere til de forskjellige oppgavene er mange ganger vanskelig. I 2014 ble det etablert sosiallærere ved de enkelte skolene. De har som hovedoppgave skolenes læringsmiljø og forebyggenhet mot mobbing. 28

30 Barnehage Barnehage Barnehage omfatter følgende enheter: Bergenhus barnehage, Fladstad barnehage, Kirkeng barnehage, Byggeklossen barnehage og Elle Melle barnehage. Økonomi Tabell Art Tekst Regnskap Revidert budsjett Avvik 10 Lønn, Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon, Kjøp av varer og tjenester som erstatter tjenesteproduksjon, Overføringsutgifter, Finansutgifter m.m., Sum utgifter, Salgsinntekter, Refusjoner, Overføringsinntekter, Finansinntekter m.m Sum inntekter, Netto utgifter, kroner. Kommentarer Netto utgifter er på 44,466 millioner kroner mot 44,569 millioner kroner som var budsjettert til formålet. Det er kr i mindre utgifter i Barnehage sine ansvarsområder i Rådmannen vurderer at det er samsvar mellom forbruk og budsjett i Barnehage. Årsverk stillinger Barnehage disponerte i 2014: 47,55 årsverk. 59 ansatte. 29

31 Mål tiltak 1 Kvalifiserte medarbeidere Tiltaket er materialisert som følger: - Alle pedagogstillinger er besatt av kvalifisert personell. - Fagarbeidere tilsettes i assistentstillinger. - Alle nyutdannede barnehagelærere gjennomfører et veiledningsprogram. Pr var status som følger: - Alle barnehagelærerstillinger er besatt av kvalifisert personell. - En fagarbeider har blitt tilsatt i fast stilling jf andre strekpunkt ovenfor. - Både årsvikarer og fast ansatte barnehagelærere gjennomførte veiledningsprogram for nyutdannede i vårhalvåret. Det var ikke kandidater til det aktuelle programmet i høsthalvåret. 2 Full barnehagedekning Tiltaket er kvantifisert som følger: - Kirkeng barnehage bygges på i 2014 og Fladstad barnehage rehabilitering av bygg og kommunal drift versus avvikling av det kommunale tilbud og etablering av ny privat barnehage legges fram til politisk behandling som enkeltsak innen 1. mars I første tertial 2014 behandler politisk nivå en enkeltsak som oppsummerer det kommunale og private barnehagetilbudet, etterspørselen etter plasser på kortere og lengre sikt og utviklingen av nye barnehageplasser for å ha tilstrekkelig barnehagekapasitet i økonomiplanperioden. Pr var status som følger: - Kirkeng barnehage blir bygget på som forutsatt. Prosjektet ferdigstilles innen 1. juli Fladstad barnehage er ikke vurdert slik som forutsatt. I 2014 ble det arbeidet med et privat barnehagetiltak til erstatning for og supplement til det private barnehagetilbud. 30

32 Det har så langt ikke latt seg realisere. Rådmannen fremmer jf. forutsetningene i budsjett 2014 og økonomiplan sak til politisk nivå om «Fladstad barnehage m.m.» i første halvår Politisk nivå får seg presentert en oppsummering av «det kommunale og private barnehagetilbudet», parallelt med at det behandler «Fladstad barnehage m.m.» i første halvår Avsluttende kommentarer Rakkestad kommune har full barnehagedekning. I mange år har kommunen maktet å rekruttere kvalifisert arbeidskraft til barnehagene i et marked der det er stor knapphet på godt utdannede fagfolk. Sykefravær er utfordrende. Barnehage har like fullt redusert sitt sykefravær med 20 prosent fra fra 12,5 prosent pr til 10,1 prosent pr Sykefravær er fortsatt et fokusområde for seksjonen. Barnehage prioriterte lederutvikling siste år. Det øker kvalitet på barnehagetilbudet. I tillegg er det et sentralt virkemiddel for medarbeiderskap. Det er på den måte med på å dra også sykefraværet nedover. For Barnehage øker utgifter til «ekstrahjelp» og «støttetiltak til barn som trenger forsterket barnehagetilbud» sterkt. Det slår enda hardere inn i 2015 enn i Rakkestad kommune har netto utgifter til «barn med barnehageplass i andre kommuner». 31

33 Kultur Kultur Kultur omfatter følgende enheter: Bibliotek, Kulturskole og Kino/KUA (Kultur, aktivitet og ungdom). Økonomi Tabell Tabell Art Tekst Regnskap Revidert budsjett Avvik 10 Lønn, Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon, Kjøp av varer og tjenester som erstatter tjenesteproduksjon, Overføringsutgifter, Finansutgifter m.m., Sum utgifter, Salgsinntekter, Refusjoner, Overføringsinntekter, Finansinntekter m.m Sum inntekter, Netto utgifter, kroner. Kommentarer Netto utgifter er på 10,106 millioner kroner mot 10,492 millioner kroner som var budsjettert til formålet. Det er kr i mindre utgifter i Kultur sine ansvarsområder i Kultur har større overføringsutgifter tilskudd m.m. til ulike tiltak og aktører og lavere utgifter til egen drift enn det som var budsjettert. Totalbildet er som nevnt mindre utgifter på knappe kr for året som helhet. Årsverk stillinger Kultur disponerte i 2014: 32

34 8,31 årsverk. 31 ansatte. Mål tiltak 1 Rakkestad Bad Det arrangeres 10 velværekvelder for voksne og et svømmekurs for barn i I 2014 ble det avviklet 10 velværekvelder i «Badet». Det var til sammen 71 besøkende. Svømmekurset ble derimot avlyst. Det var for få påmeldte. 2 Rakkestad Kino I Rakkestad Kino er en synlig aktør i kulturbildet. Besøkstallet overstiger i Det var besøkende fordelt på 220 forestillinger i «Kinoen». 3 Rakkestad Kino II Rakkestad Kino tilbyr flere arrangement utover vanlig kino som seniorkino, kinomaraton, skolekino m.m. I tillegg til vanlig kino i helgene, ble det avviklet seniorkino, barnehagekino, kino for trivselsledere i skolen, lukket kino for bo- og aktivitetstjenester og kinomaraton i skoleferien. 4 Rakkestad Bibliotek Rakkestad Bibliotek opprettholder et utlån på ca medier i Utlån sank til medier siste år. Det ble arrangert seks bokkaféer med til sammen 100 deltakere. To forfatterbesøk fant sted Tore Stubberud (30 besøkende) og Karsten Alnæs (90 besøkende). 5 Barn- og ungdomsarrangement Det gjennomføres minst 10 arrangement for barn og unge i tillegg til det som er ordinær drift i

35 For barn og unge, ble det avviklet 12 arrangement siste år. I tillegg kommer kulturskolekonserter og kinoforestillinger som var tilrettelagt for barn. 6 Voksne arrangement Det avvikles minst 10 arrangement for voksne utover det som er ordinær drift i Til sammen 11 arrangement for voksne ble satt på plakaten hvorav tre hadde direkte referanse til «Grunnlovsjubileet ». 7 Rakkestad Kulturskole I Rakkestad kulturskoles elevtall øker til 170 i Det var 122 elever i Rakkestad Kulturskole i desember 2014 fordelt på 86 elever på musikk, 27 elever på teater og 9 elever på dans. 8 Rakkestad kulturskole II Rakkestad kulturskoles framtidige lokalisering utredes i 2014 i sammenheng med framlegging av ny aktivitetsplan for enheten. Kultur oversendte en rapport om framtidig lokalisering av kulturskolen til rådmannen i desember Kommunestyret får seg forelagt enkeltsak om «Rakkestad Kulturskole Lokalisering» i andre kvartal Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet revideres i samsvar med kommunal planstrategi i Ny hovedplan for idrett og fysisk aktivitet ble vedtatt i kommunestyresak nr. 34/ Rakkestad Bygdetun På Rakkestad Bygdetun blir «Finnestadlåven» ryddet og rehabilitert. Til «Markens Grøde» 2014, var «Finnestadlåven» ryddet og rehabilitert i et samarbeid mellom Rakkestad kommune og Gammelteknisk Forening. 34

36 11 Midler til kulturformål Rakkestad kommune øker ressursene til kulturformål med kr hvert år i økonomiplanperioden. Kultur ble tildelt kr i økt kulturramme i Pengene ble anvendt til økte bevilgninger til «arrangement- og tilskudd». 11 Midler til anlegg Kulturseksjonens ressurser til anleggsformål styrkes med kr i Oshaug Idrettslag bygde «7 er kunstgressbane» siste år. Til formålet ble idrettslaget tildelt kommunalt tilskudd på kr og fylkeskommunale spillemidler på kr

37 Familiesenter Familiesenter Familiesenter omfatter følgende enheter: Helsestasjon/skolehelsetjenesten, Fysioterapi- og ergoterapitjenesten, Frivillig Sentral, Psykisk helsearbeid, Aktivitet og Barnevern. Økonomi Tabell Art Tekst Regnskap Revidert budsjett Avvik 10 Lønn, Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon, Kjøp av varer og tjenester som erstatter tjenesteproduksjon, Overføringsutgifter, Finansutgifter m.m., Sum utgifter, Salgsinntekter, Refusjoner, Overføringsinntekter, Finansinntekter m.m Sum inntekter, Netto utgifter, kroner. Kommentarer Netto utgifter er på 38,326 millioner kroner mot 37,483 millioner kroner som var budsjettert til formålet. Det er kr i merutgifter i Familiesenter sine ansvarsområder i I Familiesenter er det altså overskridelser på 2,25 prosent siste år til tross for at seksjonen så sent som i «Økonomisk rapport pr » rapporterte balanse mellom utgifter og inntekter. Rådmannen konkluderer med at det er merutgifter i Barnevernet som er årsak til resultatet. Årsverk stillinger: Familiesenter disponerte i 2014: 36

38 25,75 årsverk. 38 ansatte. Mål Tiltak Rakkestad Familiesenter Rakkestad kommune tar i bruk Rakkestad Familiesenter ca Dette forberedes organisatorisk og faktisk. Rakkestad Familiesenter ble åpnet i årsskiftet , og har i hele 2014 arbeidet med å forbedre og forsterke det tverrfaglige arbeidet i seksjonene. Det er gjort framskritt, men det er enda et langt stykke igjen før de ønskede resultater er oppnådd. Småbarnsteam Småbarnsteam blir utredet i Det er levert en rapport på prosjektet. Den gås nå gjennom før det tas stilling om og hvordan at tiltaket eventuelt skal realiseres. Barnevern Barnevernet stabiliseres med basis i situasjonen pr Barnevernet har møtt store utfordringer. Det gjelder ledelses- og bemanningssituasjonen og forvaltningsoppgavene, tjenesteytelsene og økonomien. I øyeblikket er fokus på barnevernet sterkt med det mål først å forbedre og deretter stabilisere situasjonen i enheten i første halvår Rådmannen vil bruke både egne krefter og eksterne ressurser på dette prosjektet. Dette følges opp i rapportene framover. Sykefravær Sykefraværet reduseres ved ulike tiltak til maksimalt 8 prosent pr Denne målsettingen er ikke på noen måte nådd. Sykefraværet ble på 19,4 prosent i 2014 mot 12,1 prosent i Det er for høyt selv om en stor del av fraværet ikke er arbeidsrelatert. 37

39 Barnevernet har det høyeste sykefraværet i seksjonen siste år. Som nevnt er det stor oppmerksomhet på barnevernet for tiden med den målsettingen å forbedre og stabilisere stillingen i seksjonen i første halvår Dette følges opp i rapportene framover. 38

40 Hjembaserte tjenester Hjembaserte tjenester Hjembaserte tjenester omfatter følgende enheter: Hjemmesykepleie gruppe I, Hjemmesykepleie gruppe II og Omsorgsboliger. Økonomi Tabell Art Tekst Regnskap Revidert budsjett Avvik 10 Lønn, Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon, Kjøp av varer og tjenester som erstatter tjenesteproduksjon, Overføringsutgifter, Finansutgifter m.m., Sum utgifter, Salgsinntekter, Refusjoner, Overføringsinntekter, Finansinntekter m.m Sum inntekter, Netto utgifter, kroner. Kommentarer Netto utgifter er på 48,181 millioner kroner mot 47,792 millioner kroner som var budsjettert til formålet. Det er kr i merutgifter i Hjembaserte tjenester sine ansvarsområder i Hjembaserte tjenester varslet balanse mellom utgifter og inntekter både i «Økonomisk rapport nr. I» og Økonomisk rapport nr. II», men presiserte begge ganger at det var en betydelig usikkerhet knyttet til prognosene. Overskridelsen ble på 0,82 prosent av budsjettet. Den økonomiske oversikt og kontroll i seksjonen er i orden. Rådmannen vurderer at det er merutgifter til ressurskrevende tjenester og brukerstyrt personlig assistent som er årsak til resultatet. 39

41 Årsverk stillinger Hjembaserte tjenester disponerte i 2014: 54,5 årsverk. 91 ansatte. Mål Tiltak 1 Etablering av nye omsorgsboliger I budsjett 2014 og økonomiplan ble det satt følgende målsettinger på det aktuelle området: - Hjembaserte tjenester blir i videre utviklet i et helhetlig perspektiv med spesielt institusjonsomsorgen i kommunen. - Omsorgsboliger etableres som et element av de samlede investeringer i helse og omsorg i Sykehjems- og omsorgsboligprosjektet blir fremdeles utredet. Så langt er ingen realitetsvedtak i den aktuelle sak fattet. De første vedtak som gjelder det fremtidige sykehjems-, omsorgsbolig- og øvrige helse- og omsorgstilbud gjøres i Demensomsorg Demensomsorg forsterkes og utvikles med det formål at brukere skal kunne bo lengre hjemme: - Demensomsorg blir eget tema i helse- og omsorgsutvalget i første halvår Eget program for velferdsteknologi i seksjonen med det formål at brukere skal kunne bo lengre hjemme planlegges og settes etter hvert i verk. - Velferdsteknologi blir eget politisk tema (helse- og omsorgsutvalget) i første halvår Som følge av budsjett-/økonomisituasjonen, ble ressursene til blant demensteam kartlegging og testing redusert i første halvår Demensomsorg fikk dermed ikke det løftet det var lagt opp til i budsjett og økonomiplan. 40

42 - Helse- og omsorgsutvalget satte ikke demens opp på sin dagsorden i Det skyldes at problemstillingen blir utfyllende behandlet i helse- og omsorgsplanen. - Velferdsteknologi var heller ikke egen sak i helse- og omsorgsutvalget. Helse- og omsorgsplanen tar opp dette tema ganske utførlig. 3 Sykefravær Hjembaserte tjenester holder sykefraværet ( ) maksimalt på det nivå det er på pr. andre kvartal 2013 (7,3 prosent). Sykefraværet var som følger i seksjonen i 2014: Første halvår: 8,2 prosent. Andre halvår: 6,4 prosent. Totalt for året: 7,1 prosent. Målsettingen vurderes som oppfylt. Avsluttende kommentarer Hjembaserte tjenester konstaterer at antallet utskrivningsklare pasienter fra sykehus økte i De fleste skrives ut samme dag som de meldes til kommunen. Pasientene har et gjennomgående vidt sykdomsbilde som gjør at de trenger samordnede og store kommunale omsorgs-, pleie- og helsetjenester. Det gir store utfordringer for Hjembaserte Tjenester og den øvrige omsorgs- og helseapparatet. At etterspørselen etter sykehjemsplasser er økende og at antall utskrivningsklare, somatiske pasienter fra sykehus vokser, gjør det stadig vanskeligere for hjemmeboende å få korttids og langtids sykehjemsplass. Dette dilemmaet blir et av de sentrale temaene i helse- og omsorgsplanen. Hjembaserte tjenester videreførte i sitt pasientsikkerhets- og kvalitetsforbedringsprogram siste år. Det fortsetter også i «Omsorgsboliger» ble satt i drift som egen enhet i Den videreutvikles framover. Hjembaserte Tjenester registrerer økende etterspørsel etter «brukerstyrt personlig assistent» og «omsorgslønn». Det er krevende for seksjonen både økonomisk og forvaltningsmessig. I 2014 betalte Rakkestad kommune for «13 overliggedøgn for utskrivningsklare pasienter» i sykehus. 41

43 Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter omfatter følgende enheter: Langtidsenhet, Korttidsenhet, Demensenhet og Kjøkken- og vaskerienhet. Økonomi Tabell Art Tekst Regnskap Revidert budsjett Avvik 10 Lønn, Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon, Kjøp av varer og tjenester som erstatter tjenesteproduksjon, Overføringsutgifter, Finansutgifter m.m., Sum utgifter, Salgsinntekter, Refusjoner, Overføringsinntekter, Finansinntekter m.m Sum inntekter, Netto utgifter, kroner. Kommentarer Netto utgifter er på 45,944 millioner kroner mot 45,772 millioner kroner som var bevilget til formålet. Det er kr i merutgifter 0,37 prosent av budsjett i Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter. Rådmannen konkluderer med at det er samsvar mellom forbruk og budsjett i seksjonen. Årsverk stillinger Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter disponerte i 2014: 54,6 årsverk. 101 ansatte. 42

44 Mål Tiltak 1 Utbygging av sykehjem Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter blir i videreutviklet og bygget ut: - Nye sykehjemsplasser tas i bruk og eksisterende bygningsmasse blir rehabilitert. - I utbyggingsperioden skaffes tilstrekkelig/nødvendig antall sykehjemsplasser til veie ved midlertidige tiltak. Sykehjems- og omsorgsboligprosjektet blir fremdeles utredet. Så langt er ingen realitetsvedtak i den aktuelle sak fattet. De første vedtak som gjelder det fremtidige sykehjems-, omsorgsbolig- og øvrige helse- og omsorgstilbud gjøres i Sykepleietetthet Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter øker sykepleietetthet (høgskoleutdannet personell) ved institusjonen til 38 prosent pr Sykepleietettheten er på meldingstidspunktet på ca. 40 prosent. 3 Spisepauser Rakkestad kommune gjeninnfører betalte spisepauser ved Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter først ved at alle på dag- og kveldsvakter lørdag og søndag får betalt spisepause fra For de øvrige vaktene etableres ordningen fra Av økonomiske årsaker, maktet Rakkestad kommune ikke å oppfylle målsettingen i Fra blir det innført spisepauser for dag- og kveldsvakter på lørdager og søndager i sykehjemmet. Tiltaket følges videre opp i budsjett 2016 og økonomiplan Avsluttende kommentarer For Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter er hverdagen krevende året rundt. Likevel vurderer institusjonsledelsen at pasienter og brukere er godt fornøyd med det tilbudet som gis. Dette er for øvrig et omdømme som sykehjemmet har hatt i mange år. 43

Økonomisk rapport pr Drift. Saksnr. 15/223 Journalnr /15 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr Drift. Saksnr. 15/223 Journalnr /15 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 31.10.2015 Drift Saksnr. 15/223 Journalnr. 16285/15 Arkiv 153 Dato: 02.12.2015 Innledende Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr. 31.10.2015» fram for vedtak i formannskap og kommunestyre.

Detaljer

Økonomisk rapport pr , Drift. Saksnr. 16/4407 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr , Drift. Saksnr. 16/4407 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 31.10.2016, Drift Saksnr. 16/4407 Journalnr. 17730/16 Arkiv 153 Dato: 07.12.2016 Innledende Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr. 31.10.2016 - Drift» fram for vedtak i formannskap

Detaljer

Økonomisk rapport pr. 31.10.2015 Investeringer. Saksnr. 15/2238 Journalnr. 16289/15 Arkiv 153 Dato: 02.12.2015

Økonomisk rapport pr. 31.10.2015 Investeringer. Saksnr. 15/2238 Journalnr. 16289/15 Arkiv 153 Dato: 02.12.2015 Økonomisk rapport pr. 31.10.2015 Investeringer Saksnr. 15/2238 Journalnr. 16289/15 Arkiv 153 Dato: 02.12.2015 1 Bakgrunn Investeringene er en del av budsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018. Gjennom av året

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Rakkestad kommunestyre vedtar «Økonomisk rapport pr. 31.10.14»

SAKSFRAMLEGG. Rakkestad kommunestyre vedtar «Økonomisk rapport pr. 31.10.14» SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/2305 Saksnr.: Utvalg Formannskapet Kommunestyret Møtedato ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.10.2014 Rådmannens forslag til vedtak Rakkestad

Detaljer

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 31.10.2016, Investeringer Saksnr. 16/4408 Journalnr. 17739/16 Arkiv 153 Dato: 07.12.2016 Investeringer Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr. 31.10.2016 Investeringer» fram for vedtak

Detaljer

Tertialrapport nr Drift. Saksnr. 16/3738 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato:

Tertialrapport nr Drift. Saksnr. 16/3738 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato: Tertialrapport nr. 2 2016 Drift Saksnr. 16/3738 Journalnr. 14484/16 Arkiv 153 Dato: 12.10.2016 1 Innledende Tertialrapport nr. II for 2016 legges fram for vedtak i formannskapet og kommunestyret. Rakkestad

Detaljer

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål 1 Generelt for alle enheter Årsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak om drift og investeringer i 2015. Årsplanen iverksetter handlingsprogrammets

Detaljer

Tertialrapport nr

Tertialrapport nr Tertialrapport nr. 1 2016 Drift Kommunal garanti for lån til Rause AS til utbygging av lokaler Saksnr. 16/1750 Journalnr. 7611/16 Arkiv 153 Dato: 25.05.2016 1 Innledende Tertialrapport nr. 1 for 2016 legges

Detaljer

Vedlegg 1 til grunnlagsdokument Rakkestad - Sarpsborg. Fakta om Rakkestad + Sarpsborg. Kilder:

Vedlegg 1 til grunnlagsdokument Rakkestad - Sarpsborg. Fakta om Rakkestad + Sarpsborg. Kilder: Vedlegg 1 til grunnlagsdokument Rakkestad - Sarpsborg Fakta om Rakkestad + Sarpsborg Kilder: Strategisk analyse av Rakkestad. Kommunereformen 2015-2017. Kommunereformen 2014-2016. Hovedfase 1 i Sarpsborg

Detaljer

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 17/1484 Journalnr. 8886/17 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 17/1484 Journalnr. 8886/17 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 30.4.2017, Investeringer Saksnr. 17/1484 Journalnr. 8886/17 Arkiv 153 Dato: 18.05.2017 Innledende Rådmannen legger Økonomisk rapport pr. 30.4.2017 Investeringer fram for vedtak av

Detaljer

Rakkestad kommune Politisk styringsstruktur. Saksnr. 11/1189 Arkiv 030 Dato: Vedtatt i kommunestyret

Rakkestad kommune Politisk styringsstruktur. Saksnr. 11/1189 Arkiv 030 Dato: Vedtatt i kommunestyret Rakkestad kommune Politisk styringsstruktur Saksnr. 11/1189 Arkiv 030 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11 2 OVERORDNET STRUKTUR OG FORDELING AV OPPGAVER MELLOM POLITISK OG ADMINISTRATIV

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1712 Tittel: BUDSJETT 2015 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1712 Tittel: BUDSJETT 2015 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 12.11.2014 Sak: 65/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1712 Tittel: BUDSJETT 2015 HANDLINGS OG ØKONOMIPLAN 20152018 Behandling Representanten Peder

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE Tertialrapport nr. 1 2015. Saksnr. 15/1033 Journalnr. 7747/15 Arkiv 153 Dato: 27.05.2015

RAKKESTAD KOMMUNE Tertialrapport nr. 1 2015. Saksnr. 15/1033 Journalnr. 7747/15 Arkiv 153 Dato: 27.05.2015 RAKKESTAD KOMMUNE Tertialrapport nr. 1 2015 Saksnr. 15/1033 Journalnr. 7747/15 Arkiv 153 Dato: 27.05.2015 1 Innledende Tertialrapport nr. 1 2015 legges fram for vedtak i formannskap og kommunestyre. I

Detaljer

i Lillesand Program 2015-2019 I år stemmer vi på

i Lillesand Program 2015-2019 I år stemmer vi på i Lillesand Program 2015-2019 I år stemmer vi på Våre kandidater ved kommunevalget 2015 1. Tor Olav Tønnessen 2. Arnt Helleren 3. Agnete F. Knudsen STEM PÅ 4. Leiv Per Olsen 5. Thor Olav Govertsen 6. Sissel

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet SALG AV IDRETTSVEIEN I DEGERNES. Rådmannens forslag til vedtak

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet SALG AV IDRETTSVEIEN I DEGERNES. Rådmannens forslag til vedtak SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 610 Arkivsaksnr.: 16/453 Saksnr.: Utvalg Formannskapet Møtedato SALG AV IDRETTSVEIEN I DEGERNES Rådmannens forslag til vedtak Rakkestad kommune legger

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Innhold Strategiplan Aktiv på Dagtid 2014-2017...3 Aktiv på Dagtid - strategisk sammenheng...5 Verdier...6 Strategiske prioriteringer...7 Strategisk hovedområde...9 - Aktiviteten...9

Detaljer

Utvikling på personalområdet 1. halvår 2015. Saksnr. 15/1547 Journalnr. 11422/15 Arkiv 032 Dato: 24.08.2015

Utvikling på personalområdet 1. halvår 2015. Saksnr. 15/1547 Journalnr. 11422/15 Arkiv 032 Dato: 24.08.2015 Utvikling på personalområdet 1. halvår 2015 Saksnr. 15/1547 Journalnr. 11422/15 Arkiv 032 Dato: 24.08.2015 1 UTVIKLING PÅ PERSONALOMRÅDET RAPPORT TIL ADM UTVALG 1. HALVÅR 2015 Status utvikling og aktiviteter

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019

Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019 Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019 Rådmannens forslag 21. oktober 2015 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 00160 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Margret Sørensen Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 15.12. 214/ RAPPORT ØKONOMI OG TJENESTEPRODUKSJON

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv 614 Arkivsaksnr. 16/935

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv 614 Arkivsaksnr. 16/935 SAKSFREMLEGG Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv 614 Arkivsaksnr. 16/935 Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet 19.10.2016 / Kommunestyret 27.10.2016 OS SKOLE - UTBYGGING Rådmannens forslag til vedtak

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014.

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formanskapssalen Dato: 11.06.2014 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2009 i sak 13/2009 Plan for forvaltningsrevisjon for 2009 ). (Endret og vedtatt i kommunestyrets møte 28.05.2009

Detaljer

Økonomisk rapport pr , Drift. Saksnr. 17/1483 Journalnr. 8880/17 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr , Drift. Saksnr. 17/1483 Journalnr. 8880/17 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 30.4.2017, Drift Saksnr. 17/1483 Journalnr. 8880/17 Arkiv 153 Dato: 18.05.2017 Innledende Rådmannen legger Økonomisk rapport pr. 30.4.2017 fram for vedtak i formannskapet og kommunestyret.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 02.05.2012 Tid: Kl. 09.00 12.55 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Terje Odden,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan-Hugo Sørensen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 15/443

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan-Hugo Sørensen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 15/443 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan-Hugo Sørensen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 15/443 ORGANISASJONSSTRUKTUR Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Ny administrativ organisering

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

HP 2014-2017 - Oppvekst

HP 2014-2017 - Oppvekst HP 2014-2017 - Oppvekst Styringsindikatorer Mål Hva skal måles? 2012 2014 2017 Kommuneplan 2012- Godt Måleindikatorer Målemetode Resultat Ønsket 2024 nok O 1 Frogn skolen er blant de 10 beste i landet

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE Tertialrapport nr. 2, 2015

RAKKESTAD KOMMUNE Tertialrapport nr. 2, 2015 RAKKESTAD KOMMUNE Tertialrapport nr. 2, 2015 Saksnr. 15/2016 Journalnr. 14907/15 Arkiv 153 Dato: 04.11.2015 Innledende 1 Innledende Tertialrapport nr. 2 for 2015 legges fram for vedtak i formannskapet

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv 614 Arkivsaksnr. 17/2324. Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv 614 Arkivsaksnr. 17/2324. Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet SAKSFREMLEGG Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv 614 Arkivsaksnr. 17/2324 Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet 23.08.2017 OMSORGSBOLIGER PÅ FLADSTAD GÅRD - MELDING Rådmannens forslag til vedtak Rakkestad

Detaljer

Årsmelding med årsregnskap 2016

Årsmelding med årsregnskap 2016 Årsmelding med årsregnskap 2016 Presentasjon for formannskapet 10.5.2017 Agenda Prosess Økonomiske nøkkeltall Oppfølging innsatsområder Innstilling til vedtak Formannskapet 10.05.2017 2 Prosess Årsregnskapet

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Saksprotokoll. Representanten Karoline Fjeldstad (Sp) fremmet følgende forslag på vegne av Rakkestad Senterparti og Rakkestad Høyre:

Saksprotokoll. Representanten Karoline Fjeldstad (Sp) fremmet følgende forslag på vegne av Rakkestad Senterparti og Rakkestad Høyre: Saksprotokoll Utvalg Formannskapet Møtedato 23.11.2016 Sak 92/16 Resultat Annet forslag vedtatt Arkivsak 16/3284 Tittel BUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN 2017-2020 Behandling Representantene presenterte sine

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/1424. Hovedutvalg helse og omsorg 13.04.2016

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/1424. Hovedutvalg helse og omsorg 13.04.2016 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/1424 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 13.04.2016 TILTAK ØKONOMI 2016 - HELSE-OG OMSORGSETATEN Helse og omsorgssjefens

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR HELSE OG SAMHANDLING Møtested: Karlsrud Møtedato: 04.06.2013 Tid: 18:30 SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR HELSE OG SAMHANDLING Møtested: Karlsrud Møtedato: 04.06.2013 Tid: 18:30 SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR HELSE OG SAMHANDLING Møtested: Karlsrud Møtedato: 04.06.2013 Tid: 18:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806000 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og levekår Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.10.2015 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Økonomi- og strategidag

Økonomi- og strategidag Økonomi- og strategidag Presentasjon for kommunestyret 20.06.2016 Gjennomføring av økonomi- og strategidagen i kommunestyret 1. Dato: 20. juni 2016 2. Tidsramme: kl 12:00 15:00 3. Hovedhensikt med økonomi

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

Helhetlig styring i et folkehelseperspektiv, Midtre Gauldal kommune. Plankonferanse 20.10.15, Trondheim

Helhetlig styring i et folkehelseperspektiv, Midtre Gauldal kommune. Plankonferanse 20.10.15, Trondheim Helhetlig styring i et folkehelseperspektiv, Midtre Gauldal kommune Plankonferanse 20.10.15, Trondheim Midtre Gauldal kommune Ca. 6400 innbyggere, 1861 km 2 Støren kommunesentrum, og 3 grendesentrum Trondheimsregionen

Detaljer

Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014

Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014 Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014 Tertialrapport 2/2014 Personal Utdrag fra fokusområder Status tjenesteproduksjon i sektorer og staber Økonomi (drift, investeringer og

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på tlf. 32068300 eller til postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på tlf. 32068300 eller til postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 01.02.2016 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus, ordførerkontoret Arkivsak: 15/01247 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på tlf. 32068300

Detaljer

Sel kommune Utskrift av møtebok. Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Arkivsak: 2013/268-36 Arkiv: 145 Saksbehandler: Dato: 08.11.

Sel kommune Utskrift av møtebok. Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Arkivsak: 2013/268-36 Arkiv: 145 Saksbehandler: Dato: 08.11. Sel kommune Utskrift av møtebok Arkivsak: 2013/268-36 Arkiv: 145 Saksbehandler: Solveig Nymoen Dato: 08.11.2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 116/13 Formannskapet 26.11.2013 55/13 Driftsutvalget 02.12.2013

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Arkiv: Arkivsaksnr: 214/212-1 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 1. tertial 214 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett 214

Detaljer

Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.

Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr. Ås kommune Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00569-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Rådmannens innstilling: Hovedutvalget

Detaljer

OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE

OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE Ark.: 144 Lnr.: 8319/09 Arkivsaksnr.: 09/345-12 Saksbehandler: Ole Edgar Sveen OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE Vedlegg: 1. Omsorg 2020, strategisk plan for omsorgstjenestene 2. Høringsuttalelsene

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Prognosen fra KS med utgangspunkt i forslag til kommuneproposisjonen 215 viser redusert inntekt på skatt og formue

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Alf Lorentsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 11/1225

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Alf Lorentsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 11/1225 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Lorentsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 11/1225 BUDSJETT HELSE OG SOSIAL 2012 Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Det opprettes 2 nye stillinger

Detaljer

Rakkestad kommune Årsberetning 2015

Rakkestad kommune Årsberetning 2015 Rakkestad kommune Årsberetning 2015 Saksnr. 16/741 Journalnr. 6048/16 Arkiv 210 Dato: 27.03.2016 Til behandling 1 Innholdsfortegnelse Rådmannens innledende kommentarer, side, 3 Samfunn og statistikk, side,

Detaljer

Årsrapport 2013. Sakshaug skole

Årsrapport 2013. Sakshaug skole Årsrapport 2013 Sakshaug skole 1.1 Om resultatenheten «Enhetens navn» Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug skole (1.-7. trinn) Ingrid Stai Skjesol

Detaljer

Økonomireglement. Verran kommune. Vedtatt av Verran kommunestyre 21.3.2002 (K 15/02), revidert 30.5.2002 (K 42/029,27.03.

Økonomireglement. Verran kommune. Vedtatt av Verran kommunestyre 21.3.2002 (K 15/02), revidert 30.5.2002 (K 42/029,27.03. Økonomireglement Verran kommune Vedtatt av Verran kommunestyre 21.3.2002 (K 15/02), revidert 30.5.2002 (K 42/029,27.03.2008 (K 22/08), Innholdsfortegnelse 1. Generelle bestemmelser... 3 1.1 Formål... 3

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 203 Vegårshei. nr. 187 uten justering for inntektsnivå

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 203 Vegårshei. nr. 187 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr. 203 Vegårshei nr. 187 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er omtrent som forventet ut fra disponibel inntekt Plasseringer O ppdatert til 2015-barom eteret (sam

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

Status organisasjonsendringer og økonomitiltak i HSO 1.tertial 2013

Status organisasjonsendringer og økonomitiltak i HSO 1.tertial 2013 Status organisasjonsendringer og økonomitiltak i HSO 1.tertial 2013 HSO-komiteen 4.juni 2013 Eva Milde Grunwald HSO-direktør 06.06.2013 NAV Senter for rusforebygging Psykiske helsetjenester Helsetjenesten

Detaljer

Årsrapport 2012. Bistand og omsorg

Årsrapport 2012. Bistand og omsorg Årsrapport 2012 Bistand og omsorg Inderøy kommune Årsrapport 2012 1. Om resultatenheten Bistand og omsorg Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Per Arne Olsen Institusjon Heidi

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål.

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål. Til ansatte i Verran kommune Rådmannen ønsker å tydeliggjøre sine forventninger til det arbeidet som skal gjøres i 2012. Dette blant annet gjennom et forventningsbrev. Forventningsbrevet er innrettet slik

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/103 REGNSKAPSRAPPORT FOR OPPVEKST OG KULTUR 2.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/103 REGNSKAPSRAPPORT FOR OPPVEKST OG KULTUR 2. SIGDL KOMMUNE SKSFRMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud rkiv: 210 rkivsaksnr.: 14/103 REGNSKPSRPPORT FOR OPPVEKST OG KULTUR 2. TERTIL 2015 Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for planområde

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet

MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Sted Rakkestad kulturhus, Kommunestyresalen Dato 14.11.2016 Tid 18:00-20:00 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Arild Oliversen Nestleder Anne Karin Gammelsrud

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30.06.08. Verdal, 16.09.08

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30.06.08. Verdal, 16.09.08 Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30.06.08 Verdal, 16.09.08 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 1. halvår 3 2. SYKEFRAVÆR. 4 3. GJENNOMGANG

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/117 230 F40 Siv Rørvik

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/117 230 F40 Siv Rørvik SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/117 230 F40 Siv Rørvik SØKNAD OM STATLIGE ØREMERKEDE MIDLER TIL BARNEVERNTJENESTEN I MODUM OG KRØDSHERAD RÅDMANNENS FORSLAG: Modum kommune,

Detaljer

Rapport fra tilskuddskontroll. Larvik kommune

Rapport fra tilskuddskontroll. Larvik kommune Rapport fra tilskuddskontroll Larvik kommune Tidsrom: 15. juli 2014 21.november 2014 Arkivnr. 2014/4443 Fylkesmannens representanter: seniorrådgiver Selma Hadžić (leder av kontrollen) rådgiver Lene Hove

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/503-1. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/503-1. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/503-1 Ark.: Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014 Saksbehandler: Bente Rudrud, kommunalsjef STATUS NYTT HELSE OG OMSORGSSENTER: VURDERING OM MANDATET

Detaljer

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer.

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. Saksframlegg ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 08/16927 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. 2. Bystyret

Detaljer

Årsrapport 2013. Helse, rehabilitering og barnevern

Årsrapport 2013. Helse, rehabilitering og barnevern Årsrapport 2013 Helse, rehabilitering og barnevern 1. Om resultatenheten Helse, rehabilitering og barnevern Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder* Bente Molde Helsestasjon Ann-Mari

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014 SLUTTRAPPORT - BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Detaljer

I forbindelse med årsregnskap 2010, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement.

I forbindelse med årsregnskap 2010, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement. VEDLEGG 4 OVERFØRING AV MERFORBRUK I TIL BUDSJETTÅRET I forbindelse med årsregnskap, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement. 2.5.7 Ved et regnskapsmessig

Detaljer

FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.166. Luster. nr.48 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt

FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.166. Luster. nr.48 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON nr.166 Luster nr.48 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt Plasseringer O ppdatert til2015-barom eteret (sam m enliknbar

Detaljer

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering Fokuskommuneprosjekt Vestvågøy kommune. Prosjekt i samarbeid med Husbanken og 7 andre kommuner. Innholdsfortegnelse: 1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN - kortversjon. Karlsøy som egen kommune i framtida. Rådmannens utredning av Karlsøy-alternativet

KOMMUNEREFORMEN - kortversjon. Karlsøy som egen kommune i framtida. Rådmannens utredning av Karlsøy-alternativet KOMMUNEREFORMEN - kortversjon Karlsøy som egen kommune i framtida Rådmannens utredning av Karlsøy-alternativet April 2016 vvv Et levende øyrike Til deg som bor i Karlsøy kommune Den 22. juni skal kommunestyret

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.68. Fusa. nr.95 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er klartbedre enn disponibelinntektskulle tilsi

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.68. Fusa. nr.95 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er klartbedre enn disponibelinntektskulle tilsi ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr.68 Fusa nr.95 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klartbedre enn disponibelinntektskulle tilsi Plasseringer O ppdatert til2015-barom eteret (sam m enliknbar

Detaljer

TILTAK FOR BUDSJETTBALANSE - KOMMUNALAVDELING LEVEKÅR

TILTAK FOR BUDSJETTBALANSE - KOMMUNALAVDELING LEVEKÅR TILTAK FOR BUDSJETTBALANSE - KOMMUNALAVDELING LEVEKÅR Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 10.06.2015 Saksbehandler: Torgeir Sæter Arkivsaknr.: 2015/3482-1 RÅDMANNENS

Detaljer

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Strategiplan Omsorg -2030

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Strategiplan Omsorg -2030 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 144 Arkivsaksnr: 2012/4285-1 Saksbehandler: Lars Eirik Nordbotn Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Ungdomsrådet Komite

Detaljer

Vestby kommune Formannskapet

Vestby kommune Formannskapet Vestby kommune Formannskapet Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.09.2006 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid bare møte

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Rådmannen legger saken fram til orientering for formannskapet.

SAKSFRAMLEGG. Rådmannen legger saken fram til orientering for formannskapet. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 610 Arkivsaksnr.: 16/454 Saksnr.: Utvalg Formannskapet Møtedato SALG AV EIENDOM - 2016 OG 2016-2019 - ORIENTERING Rådmannens forslag til vedtak Rådmannen

Detaljer

Handlings- og økonomiplan med budsjett

Handlings- og økonomiplan med budsjett Handlings- og økonomiplan med budsjett 2018-2021 Rådmannens forslag FSK 22. november 2017 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2018-2021 del I Budsjettprofil Omstillingsbehov og tiltak i kommunalområdene

Detaljer

budsjett Regnskap Avvik

budsjett Regnskap Avvik Driftsregnskapet Regnskap sammenlignet med rammebudsjett pr sektor/stab Sum inntekt/utgift inkl finansposter pr sektor/stab sammenlignet med rammebudsjett Regulert Sektor/Stab Rådmann 18018253 17925932-92321

Detaljer

BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER

BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER «ROLLEN SOM PROGRAMANSVARLIG» VED KOMMUNALSJEF OLE MARTIN HERMANSEN Ringsaker. Organisering. Administrativ forankring. Politisk forankring. Sentrale tiltak i

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Driftsavtaler fysioterapi lokalisert til Leklemsåsen Saksbehandler: E-post: Tlf.: Inger Marie Bakken inger-marie.bakken@verdal.kommune.no 74048262 Arkivref: 2008/5616 - /G27 Saksordfører:

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015 Dato: 03.03.2016 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015 Kart kommuner med svar Svar fra 194 kommuner (utenom Oslo) og alle fylkeskommuner 1 Fra: KS 03.03.2016 Regnskapsundersøkelsen 2015 - kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL MØTEPROTOKOLL OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL MØTEPROTOKOLL Formannskapet Sted Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato 19.10.2016 Tid 10:00 13:15 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ellen Solbrække

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Årsmelding med årsregnskap 2015

Årsmelding med årsregnskap 2015 Årsmelding med årsregnskap 2015 Presentasjon for komiteene 09.05.2016 Agenda Prosess Økonomiske nøkkeltall Oppfølging innsatsområder Årsrapporter fra kommunalområdene Komiteene 09.05.2016 2 Prosess Årsregnskapet

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Budsjettjusteringer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Budsjettjusteringer Behandles i: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING 2012 Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Budsjettjusteringer F, K SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER Denne saken omhandler nødvendige budsjettendringer,

Detaljer

Kommunestyrets budsjettkonferanse. Perspektiver og økonomiske utsikter 12. juni 2013

Kommunestyrets budsjettkonferanse. Perspektiver og økonomiske utsikter 12. juni 2013 Kommunestyrets budsjettkonferanse Perspektiver og økonomiske utsikter 12. juni 2013 Budsjettert resultatutvikling Vekst i inntekter og utgifter OBS! Historiske tall er inkludert årets pris og lønnsvekst,

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-210. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 23.06.2010 039/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-210. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 23.06.2010 039/10 Saksframlegg REGNSKAP 1. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/289 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 23.06.2010 039/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskap for

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER.

MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER. MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER. Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Torgeir Sæter Arkivsaknr.:

Detaljer

Regnskapsresultat 2008

Regnskapsresultat 2008 Regnskapsresultat 2008 Regnskap 08 Budsjett 08 (rev) Regnskap 07 Driftsinntekter 928,6 847,2 843,3 Driftsutgifter 924,9 849,3 835,9 Brutto driftsresultat 3,7-2,0 7,3 Finanstransaksjoner -50,7-56,2-47,3

Detaljer

Kommunereform, utredningens fase 1. status i arbeidet

Kommunereform, utredningens fase 1. status i arbeidet Kommunereform, utredningens fase 1 Orientering om status i arbeidet 26/2-15 Opplegg for kvelden 18.00 Presentasjon av oppdrag, funn og status i arbeidet (v Rådmann Dag W. Eriksen) 18.45 Dette er vi opptatt

Detaljer

Forslag til Kommunedelplan Oppvekst 2017 2020, legges ut på høring med følgende endringer: - - -

Forslag til Kommunedelplan Oppvekst 2017 2020, legges ut på høring med følgende endringer: - - - Arkivsaksnr.: 16/296 Lnr.: 11000/16 Ark.: 144 Saksbehandler: tjenesteleder Janicke Brechan KOMMUNEDELPLAN OPPVEKST 2017-2020 REVISJON Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling

Detaljer

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.06.2014 Tid: kl. 09.30 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer