MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2012/ Roger Andersen,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2012/105-60 Roger Andersen, 74 39 33 13 000 03.12.2012"

Transkript

1 VIKNA KOMMUNE Vikna kommune Nord-Trøndelag fylkeskommune V/ Regional Utviklingsavdeling Postboks RØRVIK MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2012/ Roger Andersen, Vikna kommunes innspill til høringsforslaget til regional plan for arealbruk i Nord-Trøndelag. Vikna kommunestyre sin uttalelse i PS 94/2012. Med hilsen Roger Andersen Kopi til: Anton Bævre Dag Roar Opdal Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Postboks 133, Sentrum Engasvegen 27 Telefaks: Org.nr.: RØRVIK 7900 RØRVIK Hjemmeside: E-postadresse:

2 VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-post: Saksnr.: 2012/ Arkiv: 000 SAKSFRAMLEGG Dato: Saksbehandler/Tlf: Dag Roar Opdal / Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 114/12 Formannskap /12 Hovedutvalg for Plan og Utvikling /12 Hovedutvalg for Næring, Miljø og Kultur /12 Formannskap /12 Kommunestyre Vikna kommunes innspill til høringsforslaget til regional plan for arealbruk i Nord-Trøndelag Vedlagte dokumenter: 1 Regional Utviklingsavdeling - Regional plan for arealbruk i Nord-Trøndelag høring. 2 Regional plan for arealbruk i Nord-Trøndelag - høringsutkastdokumentet juni Dokumenter ikke vedlagt: Plan- og bygningsloven. Planprogram for Regional plan for arealbruk. K.sak PS 80/11. RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Formannskapet rår til slikt vedtak i kommunestyret: Vikna kommunestyre tar framlagt høringsforslag til Regional plan for arealbruk i Nord-Trøndelag til etterretning og har følgende innspill til de sju temaområdene som inngår i planen: 1. Tema 1: By- og stedsutvikling i Nord-Trøndelag - 2 -

3 Vikna kommune mener det er viktig og riktig at planen er tydelig i forhold til det å satse på utvikling og styrking av regionale sentra/byer i fylket. Rørvik er i kraft av sin utvikling og størrelse et naturlig regionsenter for Ytre Namdal. Tilrettlegging gjennom utbygging av gang- og sykkelveier, etablering av parkeringshus og fortetting er noe kommunen har arbeidet med over tid. Dette videreføres som en prioritert oppgave. Rørvik har relativt små utfordringer i forhold til nedbygging av dyrkajorda ved en ekspansjon. Det er fortsatt fokus på en sentrert utbygging av handels- og servicebedrifter, herunder kjøpesentre, til Rørvik sentrum. Trøndelagskysten har fortsatt store muligheter for økt verdiskaping og bosetting gjennom å få koblet lokal-, regional- og nasjonal kapital sammen med Trondheims FoU-miljø. Tema 2: Arealplanlegging i sjø Arbeidet med å få en kunnskapsbasert forvaltning av kystsonen er svært viktig å få på plass. Utarbeidelse av digitale marine grunnkart for sjøområdene og temakart som viser naturverdier, aktuelle registreringer og relevante interesser i sjøområdene er positivt i så måte. Kommunestyret er sterkt skeptisk til taretråling i kommunens farvann, og frykter at slik trålig vil skade fiskeriinteressene. Videre er det viktig å ivareta gode låssettingsplasser/kastevåger knyttet til det tradisjonelle fisket. Akvakulturnæringa må fortsatt få lov til og utvikle seg på en miljømessig bærekraftig måte. Tema 3: Differensiert forvaltning av strandsonen Vikna kommune mener det fortsatt er rom for å kunne differensiere utbygging langs strandsonen ytterligere, og videre ha et helhetlig syn på forvaltningen av kystsonen. Det å kunne benytte strandsonen til næringsutvikling og bosetting bidrar til etableringslyst, bo-lyst og bli-lyst! Det er gledelig at det er gjennomført en regional prosess som konkretiserer og tydeliggjør den regionalpolitiske tolkningen av differensieringen. Disse signalene vil bli innarbeidet i kommunale oversiktsplaner. Opplistingen av JA- og NEI-kriterier i forhold til søknader i 100-metersbeltet virker også fornuftige. Kommunens erfaring fra gjeldende arealplan, der en har store soner med tillatelse til spredt utbygging etter visse kriterier, har fungert godt. Tema 4: Ivaretakelse av ulike naturtyper og kulturmiljø Det er nyttig å få fram handlingsrommet de ulike verneformene har, men også å hente inn kunnskap om vernet har ledet til ønsket resultat. Særlig for landskap utformet av menneskelig aktivitet over lang tids bruk er dette en aktuell problemstilling. Her bør verneformen flere steder endres. Mange sjøfuglearter og landskapstyper og planter er sterkt knyttet til mennesket og vår tradisjonelle bruk av arealet. Det er positivt at de regionale myndighetene utfordres til å differensiere hensynene til ivaretakelse av naturverdier og kulturminner ut fra en helhetlig forståelse av bærekraftbegrepet, der også behovet for lokal verdiskaping vektlegges. Samtidig er Vikna kommune sitt ansvar bevisst i forhold til å ta vare på kulturminner og naturverdier innenfor kommunens grenser. Tema 5: Reindrift og arealforvaltning - 3 -

4 Reindrift her må oppdaterte temakart knyttet til denne næringas behov og arealbruk på plass. Kommunen har som målsetting å holde konfliktnivået knyttet til arealbruk på et minimum, gjennom å involvere reindriftsnæringa tidlig i planprosesser. Tema 6: Leire og kvikkleire Dette er et lite aktuelt tema i Vikna, men viktig i forhold til vår infrastruktur innover i landet. En må ha oppdaterte data og kart, som gjør utbygging og utbedringer av infrastrukturen mulig. Tema 7: Vindkraft og småkraft Vindkraft (havvind), småkraftverk m.m. har fortsatt stort potensial for utbygging, men dette må avveies opp mot annen arealbruk og -interesser, da særlig fiskeriinteressene. Eksisterende konsesjoner bør bygges ut først, før nye eventuelt gis. Vindkrafta bør konsentreres til enkelte områder og ikke spres over hele fylket. Oppgradering av sentralnettet er en viktig sak og må derfor ha høy prioritet. Små vannkraftverk er ikke særlig aktuelt i Vikna, men mulighet for gårdsmøller og enkeltmøller vil kommunen vurdere å trekke inn som en faktor i et helhetlig, langsiktig utviklingsperspektiv. Saksprotokoll i Formannskap Behandling: Orientering v/ rådgiver Dag Roar Opdal. Forslag fra Bjørn Ola Holm: Saken utsettes. Saken oversendes hovedutvalg for plan og utvikling og hovedutvalg for næring, miljø og kultur til behandling. Votering: Det ble votert over utsettelsesforslaget. Enstemmig vedtatt. Vedtak: Formannskapets vedtak ble dermed slik: Saken utsettes. Saken oversendes hovedutvalg for plan og utvikling og hovedutvalg for næring, miljø og kultur til behandling

5 Saksprotokoll i Hovedutvalg for Plan og Utvikling Behandling: Representanten Kjartan Tørum la fram følgende forslag til endring mht Tema 1: Tema 1: By og stedsutvikling i Nord Trøndelag Vikna Kommune mener det er viktig og riktig at planen er tydelig i forhold til det å satse på utvikling og styrking av regionale sentra/byer i fylket. Rørvik vil i den sammenheng være det naturlige regionsenteret i Ytre Namdal. Lokaliseringen av offentlige arbeidsplasser må også i større grad gjenspeile dette. Det blir for lettvint å si at utviklingen av Nærøysundområdet går sin gang bare grunnet det sterke næringslivet. Nærhet til offentlige tjenester fylkeskommunale- og statlige - blir derfor en nødvendighet i konsolideringen av den positive utviklingen innen såvel de merkantile bransjene som de marineog maritime næringene. Andelen statlige og regionale arbeidsplasser må derfor ikke svekkes, men styrkes i Nærøysundområdet! Tilrettelegging gjennom utbygging av gang- og sykkelveier, etablering av parkeringshus og fortetting er noe kommunen har arbeidet med over tid. Dette videreføres som en prioritert oppgave. Rørvik har, i motsetning til mange andre byer og tettsteder, relativt små utfordringer i forhold til nedbygging av dyrkajorda ved en ekspansjon. Det er fortsatt fokus på en sentrert utbygging av handels- og servicebedrifter, herunder kjøpesentre i, til Rørvik sentrum Trøndelagskysten har fortsatt store muligheter for økt verdiskapning og bosetting gjennom å få koblet lokal -, regional-og nasjonal kapital sammen med Trondheims FoU- miljø. Vikna Kommune mener også det er en viktig forutsetning for by- og stedsutviklingen å forsterke det marine-, maritime- og naturbaserte fag- og forskningsmiljøet i Ytre Namdal/Rørvik. Dette kan skje gjennom etablering av et fag- og forskningsforum med private og offentlige aktører/nettverk, FoU/kompetanse, mottak, arealer, ressurser, infrastruktur etc. Dette innbefatter også en vurdering av en desentralisering av relevante forvaltningsressurser fra eksempelvis fylkeskommune og fiskedirektoratet. Representanten Lars Halvard Nilsen la fram følgende forslag til endring mht Tema 2 og 7: Tema 2: Arealplanlegging i sjø Arbeidet med å få en kunnskapsbasert forvaltning av kystsonen er svært viktig å få på plass. Utarbeidelse av digitale marine grunnkart for sjøområdene og temakart som viser naturverdier, aktuelle registreringer og relevante interesser i sjøområdene er positivt i så måte

6 Kommunestyret er i mot til taretråling i kommunens farvann, og frykter at slik trålig vil skade fiskeriinteressene. Videre er det viktig å ivareta gode låssettingsplasser/kastevåger knyttet til det tradisjonelle fisket. Akvakulturnæringa må fortsatt få lov til og utvikle seg på en miljømessig bærekraftig måte. Tema 7: Vindkraft og småkraft Vindkraft (havvind), småkraftverk m.m. har fortsatt stort potensial for utbygging, men dette må avveies opp mot annen arealbruk og -interesser, da særlig fiskeriinteressene. Havvind prosjektet vil beslaglegge et stort areal utenfor Vikna. Konsekvenser for utøvelse av kystnært fiskeri må utredes før man går videre med dette. Eksisterende konsesjoner bør bygges ut først, før nye eventuelt gis. Vindkrafta bør konsentreres til enkelte områder og ikke spres over hele fylket. Oppgradering av sentralnettet er en viktig sak og må derfor ha høy prioritet. Små vannkraftverk er ikke særlig aktuelt i Vikna, men mulighet for gårdsmøller og enkeltmøller vil kommunen vurdere å trekke inn som en faktor i et helhetlig, langsiktig utviklingsperspektiv. Votering: Rådmannes forslag til vedtak, med endringer i pkt. 1 som foreslått av representanten Kjartan Tørum, og endringer i punktene 2 og 7 som foreslått av representanten Lars Halvard Nilsen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Endelig vedtak: Formannskapet rår til slikt vedtak i kommunestyret: Vikna kommunestyre tar framlagt høringsforslag til Regional plan for arealbruk i Nord-Trøndelag til etterretning og har følgende innspill til de sju temaområdene som inngår i planen: Tema 1: By og stedsutvikling i Nord Trøndelag Vikna Kommune mener det er viktig og riktig at planen er tydelig i forhold til det å satse på utvikling og styrking av regionale sentra/byer i fylket. Rørvik vil i den sammenheng være det naturlige regionsenteret i Ytre Namdal. Lokaliseringen av offentlige arbeidsplasser må også i større grad gjenspeile dette. Det blir for lettvint å si at utviklingen av Nærøysundområdet går sin gang bare grunnet det sterke næringslivet. Nærhet til offentlige tjenester fylkeskommunale- og statlige - blir derfor en nødvendighet i konsolideringen av den positive utviklingen innen såvel de merkantile bransjene som de marineog maritime næringene

7 Andelen statlige og regionale arbeidsplasser må derfor ikke svekkes, men styrkes i Nærøysundområdet! Tilrettelegging gjennom utbygging av gang- og sykkelveier, etablering av parkeringshus og fortetting er noe kommunen har arbeidet med over tid. Dette videreføres som en prioritert oppgave. Rørvik har, i motsetning til mange andre byer og tettsteder, relativt små utfordringer i forhold til nedbygging av dyrkajorda ved en ekspansjon. Det er fortsatt fokus på en sentrert utbygging av handels- og servicebedrifter, herunder kjøpesentre i, til Rørvik sentrum Trøndelagskysten har fortsatt store muligheter for økt verdiskapning og bosetting gjennom å få koblet lokal -, regional og nasjonal kapital sammen med Trondheims FoU- miljø. Vikna Kommune mener også det er en viktig forutsetning for by - og stedsutviklingen å forsterke det marine-, maritime - og naturbaserte fag- og forskningsmiljøet i Ytre Namdal/Rørvik. Dette kan skje gjennom etablering av et fag- og forskningsforum med private og offentlige aktører/nettverk, FoU/kompetanse, mottak, arealer, ressurser, infrastruktur etc. Dette innbefatter også en vurdering av en desentralisering av relevante forvaltningsressurser fra eksempelvis fylkeskommune og fiskedirektoratet. Tema 2: Arealplanlegging i sjø Arbeidet med å få en kunnskapsbasert forvaltning av kystsonen er svært viktig å få på plass. Utarbeidelse av digitale marine grunnkart for sjøområdene og temakart som viser naturverdier, aktuelle registreringer og relevante interesser i sjøområdene er positivt i så måte. Kommunestyret er i mot taretråling i kommunens farvann, og frykter at slik trålig vil skade fiskeriinteressene. Videre er det viktig å ivareta gode låssettingsplasser/- kastevåger knyttet til det tradisjonelle fisket. Akvakulturnæringa må fortsatt få lov til og utvikle seg på en miljømessig bærekraftig måte. Tema 3: Differensiert forvaltning av strandsonen Vikna kommune mener det fortsatt er rom for å kunne differensiere utbygging langs strandsonen ytterligere, og videre ha et helhetlig syn på forvaltningen av kystsonen. Det å kunne benytte strandsonen til næringsutvikling og bosetting bidrar til etableringslyst, bo-lyst og bli-lyst! Det er gledelig at det er gjennomført en regional prosess som konkretiserer og tydeliggjør den regionalpolitiske tolkningen av differensieringen. Disse signalene vil bli innarbeidet i kommunale oversiktsplaner. Opplistingen av JA- og NEI-kriterier i forhold til søknader i 100-metersbeltet virker også fornuftige. Kommunens erfaring fra gjeldende arealplan, der en har store soner med tillatelse til spredt utbygging etter visse kriterier, har fungert godt. Tema 4: Ivaretakelse av ulike naturtyper og kulturmiljø Det er nyttig å få fram handlingsrommet de ulike verneformene har, men også å hente inn kunnskap om vernet har ledet til ønsket resultat. Særlig for landskap utformet av menneskelig aktivitet over lang tids bruk er dette en aktuell problemstilling. Her bør verneformen flere steder endres. Mange sjøfuglearter og landskapstyper og planter er sterkt knyttet til mennesket og vår tradisjonelle bruk av arealet

8 Det er positivt at de regionale myndighetene utfordres til å differensiere hensynene til ivaretakelse av naturverdier og kulturminner ut fra en helhetlig forståelse av bærekraftbegrepet, der også behovet for lokal verdiskaping vektlegges. Samtidig er Vikna kommune sitt ansvar bevisst i forhold til å ta vare på kulturminner og naturverdier innenfor kommunens grenser. Tema 5: Reindrift og arealforvaltning Reindrift her må oppdaterte temakart knyttet til denne næringas behov og arealbruk på plass. Kommunen har som målsetting å holde konfliktnivået knyttet til arealbruk på et minimum, gjennom å involvere reindriftsnæringa tidlig i planprosesser. Tema 6: Leire og kvikkleire Dette er et lite aktuelt tema i Vikna, men viktig i forhold til vår infrastruktur innover i landet. En må ha oppdaterte data og kart, som gjør utbygging og utbedringer av infrastrukturen mulig. Tema 7: Vindkraft og småkraft Vindkraft (havvind), småkraftverk m.m. har fortsatt stort potensial for utbygging, men dette må avveies opp mot annen arealbruk og -interesser, da særlig fiskeriinteressene. Havvind prosjektet vil beslaglegge et stort areal utenfor Vikna. Konsekvenser for utøvelse av kystnært fiskeri må utredes før man går videre med dette. Eksisterende konsesjoner bør bygges ut først, før nye eventuelt gis. Vindkrafta bør konsentreres til enkelte områder og ikke spres over hele fylket. Oppgradering av sentralnettet er en viktig sak og må derfor ha høy prioritet. Små vannkraftverk er ikke særlig aktuelt i Vikna, men mulighet for gårdsmøller og enkeltmøller vil kommunen vurdere å trekke inn som en faktor i et helhetlig, langsiktig utviklingsperspektiv. Saksprotokoll i Hovedutvalg for Næring, Miljø og Kultur Behandling: Hovedutvalget drøftet saken og la fram følgende omforente forslag til vedtak fremmet av leder Ivar Grindvik: (Endringsforslag til tema 2 andre avsnitt) Kommunen er imot taretråling i kommunens farvann, og frykter at slik trålig vil skade fiskeriinteressene. Videre er det viktig å ivareta gode gyte/ oppvekstområder, låssettingsplasser og kastevåger knyttet til det tradisjonelle fisket. Akvakulturnæringa må fortsatt få lov til og utvikle seg på en miljømessig bærekraftig måte. Votering: Det ble votert alternativt mellom rådmannens forslag til vedtak og omforent forslag fremmet av Ivar Grindvik

9 Omforent forslag fremmet av Ivar Grindvik enstemmig vedtatt. Vedtak: Hovedutvalg for næring, miljø og kultur rår til slikt vedtak i kommunestyret: Vikna kommunestyre tar framlagt høringsforslag til Regional plan for arealbruk i Nord- Trøndelag til etterretning og har følgende innspill til de sju temaområdene som inngår i planen: Tema 1: By- og stedsutvikling i Nord-Trøndelag Vikna kommune mener det er viktig og riktig at planen er tydelig i forhold til det å satse på utvikling og styrking av regionale sentra/byer i fylket. Rørvik er i kraft av sin utvikling og størrelse et naturlig regionsenter for Ytre Namdal. Tilrettlegging gjennom utbygging av gang- og sykkelveier, etablering av parkeringshus og fortetting er noe kommunen har arbeidet med over tid. Dette videreføres som en prioritert oppgave. Rørvik har relativt små utfordringer i forhold til nedbygging av dyrkajorda ved en ekspansjon. Det er fortsatt fokus på en sentrert utbygging av handels- og servicebedrifter, herunder kjøpesentre, til Rørvik sentrum. Trøndelagskysten har fortsatt store muligheter for økt verdiskaping og bosetting gjennom å få koblet lokal-, regional- og nasjonal kapital sammen med Trondheims FoU-miljø. Tema 2: Arealplanlegging i sjø Arbeidet med å få en kunnskapsbasert forvaltning av kystsonen er svært viktig å få på plass. Utarbeidelse av digitale marine grunnkart for sjøområdene og temakart som viser naturverdier, aktuelle registreringer og relevante interesser i sjøområdene er positivt i så måte. Kommunen er imot taretråling i kommunens farvann, og frykter at slik trålig vil skade fiskeriinteressene. Videre er det viktig å ivareta gode gyte/ oppvekstområder, låssettingsplasser og kastevåger knyttet til det tradisjonelle fisket. Akvakulturnæringa må fortsatt få lov til og utvikle seg på en miljømessig bærekraftig måte. Tema 3: Differensiert forvaltning av strandsonen Vikna kommune mener det fortsatt er rom for å kunne differensiere utbygging langs strandsonen ytterligere, og videre ha et helhetlig syn på forvaltningen av kystsonen. Det å kunne benytte strandsonen til næringsutvikling og bosetting bidrar til etableringslyst, bo-lyst og bli-lyst! Det er gledelig at det er gjennomført en regional prosess som konkretiserer og tydeliggjør den regionalpolitiske tolkningen av differensieringen. Disse signalene vil bli innarbeidet i kommunale oversiktsplaner. Opplistingen av JA- og NEI-kriterier i forhold til søknader i 100-metersbeltet virker også fornuftige. Kommunens erfaring fra gjeldende arealplan, der en har store soner med tillatelse til spredt utbygging etter visse kriterier, har fungert godt. Tema 4: Ivaretakelse av ulike naturtyper og kulturmiljø Det er nyttig å få fram handlingsrommet de ulike verneformene har, men også å hente inn kunnskap om vernet har ledet til ønsket resultat. Særlig for landskap utformet av menneskelig aktivitet over lang tids bruk er dette en aktuell problemstilling. Her bør - 9 -

10 verneformen flere steder endres. Mange sjøfuglearter og landskapstyper og planter er sterkt knyttet til mennesket og vår tradisjonelle bruk av arealet. Det er positivt at de regionale myndighetene utfordres til å differensiere hensynene til ivaretakelse av naturverdier og kulturminner ut fra en helhetlig forståelse av bærekraftbegrepet, der også behovet for lokal verdiskaping vektlegges. Samtidig er Vikna kommune sitt ansvar bevisst i forhold til å ta vare på kulturminner og naturverdier innenfor kommunens grenser. Tema 5: Reindrift og arealforvaltning Reindrift her må oppdaterte temakart knyttet til denne næringas behov og arealbruk på plass. Kommunen har som målsetting å holde konfliktnivået knyttet til arealbruk på et minimum, gjennom å involvere reindriftsnæringa tidlig i planprosesser. Tema 6: Leire og kvikkleire Dette er et lite aktuelt tema i Vikna, men viktig i forhold til vår infrastruktur innover i landet. En må ha oppdaterte data og kart, som gjør utbygging og utbedringer av infrastrukturen mulig. Tema 7: Vindkraft og småkraft Vindkraft (havvind), småkraftverk m.m. har fortsatt stort potensial for utbygging, men dette må avveies opp mot annen arealbruk og -interesser, da særlig fiskeriinteressene. Eksisterende konsesjoner bør bygges ut først, før nye eventuelt gis. Vindkrafta bør konsentreres til enkelte områder og ikke spres over hele fylket. Oppgradering av sentralnettet er en viktig sak og må derfor ha høy prioritet. Små vannkraftverk er ikke særlig aktuelt i Vikna, men mulighet for gårdsmøller og enkeltmøller vil kommunen vurdere å trekke inn som en faktor i et helhetlig, langsiktig utviklingsperspektiv. Saksprotokoll i Formannskap Behandling: Forslag fra Kjartan Tørum: (Likelydende med vedtak i hovedutvalg for plan og utvikling (HPU)) Formannskapet rår til slikt vedtak i kommunestyret: Vikna kommunestyre tar framlagt høringsforslag til Regional plan for arealbruk i Nord-Trøndelag til etterretning og har følgende innspill til de sju temaområdene som inngår i planen: Tema 1: By og stedsutvikling i Nord Trøndelag Vikna Kommune mener det er viktig og riktig at planen er tydelig i forhold til det å satse på utvikling og styrking av regionale sentra/byer i fylket

11 Rørvik vil i den sammenheng være det naturlige regionsenteret i Ytre Namdal. Lokaliseringen av offentlige arbeidsplasser må også i større grad gjenspeile dette. Det blir for lettvint å si at utviklingen av Nærøysundområdet går sin gang bare grunnet det sterke næringslivet. Nærhet til offentlige tjenester fylkeskommunale- og statlige - blir derfor en nødvendighet i konsolideringen av den positive utviklingen innen såvel de merkantile bransjene som de marine- og maritime næringene. Andelen statlige og regionale arbeidsplasser må derfor ikke svekkes, men styrkes i Nærøysundområdet! Tilrettelegging gjennom utbygging av gang- og sykkelveier, etablering av parkeringshus og fortetting er noe kommunen har arbeidet med over tid. Dette videreføres som en prioritert oppgave. Rørvik har, i motsetning til mange andre byer og tettsteder, relativt små utfordringer i forhold til nedbygging av dyrkajorda ved en ekspansjon. Det er fortsatt fokus på en sentrert utbygging av handels- og servicebedrifter, herunder kjøpesentre i, til Rørvik sentrum Trøndelagskysten har fortsatt store muligheter for økt verdiskapning og bosetting gjennom å få koblet lokal -, regional og nasjonal kapital sammen med Trondheims FoU- miljø. Vikna Kommune mener også det er en viktig forutsetning for by - og stedsutviklingen å forsterke det marine-, maritime - og naturbaserte fag- og forskningsmiljøet i Ytre Namdal/Rørvik. Dette kan skje gjennom etablering av et fag- og forskningsforum med private og offentlige aktører/nettverk, FoU/kompetanse, mottak, arealer, ressurser, infrastruktur etc. Dette innbefatter også en vurdering av en desentralisering av relevante forvaltningsressurser fra eksempelvis fylkeskommune og fiskedirektoratet. Tema 2: Arealplanlegging i sjø Arbeidet med å få en kunnskapsbasert forvaltning av kystsonen er svært viktig å få på plass. Utarbeidelse av digitale marine grunnkart for sjøområdene og temakart som viser naturverdier, aktuelle registreringer og relevante interesser i sjøområdene er positivt i så måte. Kommunestyret er i mot taretråling i kommunens farvann, og frykter at slik trålig vil skade fiskeriinteressene. Videre er det viktig å ivareta gode låssettingsplasser/- kastevåger knyttet til det tradisjonelle fisket. Akvakulturnæringa må fortsatt få lov til og utvikle seg på en miljømessig bærekraftig måte. Tema 3: Differensiert forvaltning av strandsonen Vikna kommune mener det fortsatt er rom for å kunne differensiere utbygging langs strandsonen ytterligere, og videre ha et helhetlig syn på forvaltningen av kystsonen. Det å kunne benytte strandsonen til næringsutvikling og bosetting bidrar til etableringslyst, bo-lyst og bli-lyst! Det er gledelig at det er gjennomført en regional prosess som konkretiserer og tydeliggjør den regionalpolitiske tolkningen av differensieringen. Disse signalene vil bli innarbeidet i kommunale oversiktsplaner. Opplistingen av JA- og NEI-kriterier i forhold til søknader i 100-metersbeltet virker

12 også fornuftige. Kommunens erfaring fra gjeldende arealplan, der en har store soner med tillatelse til spredt utbygging etter visse kriterier, har fungert godt. Tema 4: Ivaretakelse av ulike naturtyper og kulturmiljø Det er nyttig å få fram handlingsrommet de ulike verneformene har, men også å hente inn kunnskap om vernet har ledet til ønsket resultat. Særlig for landskap utformet av menneskelig aktivitet over lang tids bruk er dette en aktuell problemstilling. Her bør verneformen flere steder endres. Mange sjøfuglearter og landskapstyper og planter er sterkt knyttet til mennesket og vår tradisjonelle bruk av arealet. Det er positivt at de regionale myndighetene utfordres til å differensiere hensynene til ivaretakelse av naturverdier og kulturminner ut fra en helhetlig forståelse av bærekraftbegrepet, der også behovet for lokal verdiskaping vektlegges. Samtidig er Vikna kommune sitt ansvar bevisst i forhold til å ta vare på kulturminner og naturverdier innenfor kommunens grenser. Tema 5: Reindrift og arealforvaltning Reindrift her må oppdaterte temakart knyttet til denne næringas behov og arealbruk på plass. Kommunen har som målsetting å holde konfliktnivået knyttet til arealbruk på et minimum, gjennom å involvere reindriftsnæringa tidlig i planprosesser. Tema 6: Leire og kvikkleire Dette er et lite aktuelt tema i Vikna, men viktig i forhold til vår infrastruktur innover i landet. En må ha oppdaterte data og kart, som gjør utbygging og utbedringer av infrastrukturen mulig. Tema 7: Vindkraft og småkraft Vindkraft (havvind), småkraftverk m.m. har fortsatt stort potensial for utbygging, men dette må avveies opp mot annen arealbruk og -interesser, da særlig fiskeriinteressene. Havvind prosjektet vil beslaglegge et stort areal utenfor Vikna. Konsekvenser for utøvelse av kystnært fiskeri må utredes før man går videre med dette. Eksisterende konsesjoner bør bygges ut først, før nye eventuelt gis. Vindkrafta bør konsentreres til enkelte områder og ikke spres over hele fylket. Oppgradering av sentralnettet er en viktig sak og må derfor ha høy prioritet. Små vannkraftverk er ikke særlig aktuelt i Vikna, men mulighet for gårdsmøller og enkeltmøller vil kommunen vurdere å trekke inn som en faktor i et helhetlig, langsiktig utviklingsperspektiv. Forslag fra Lars H. Nilssen: (Tilleggspunkt (presisering) til tema 2 i vedtak i HPU 2. setning 2. avsnitt ) Det er en forutsetning at regional forskrift for forvaltning og høsting av tareressurser utarbeides. Forslag fra Pål S. Eiden: (Nytt avsnitt under Tema 7) Overføringslinje fra vinkraftparken i Ytre Vikna må oppgraderes snarest. Dette for å sikre full utbygging av parken. Utbygging av øvrig linjenett for å sikre kraftforsyningen må også prioriteres

13 Votering: Det ble votert alternativt mellom rådmannens forslag til vedtak og forslag fra Kjartan Tørum (likelydende med vedtak i HPU) med de endringer/ tillegg som er fremmet av Lars Halvar Nilssen og Pål S. Eiden. Forslag fra Kjartan Tørum inkl. tilleggsforslag fra Nilssen og Eiden, enstemmig vedtatt. Vedtak: Formannskapet rår til slikt vedtak i kommunestyret: Vikna kommunestyre tar framlagt høringsforslag til Regional plan for arealbruk i Nord-Trøndelag til etterretning og har følgende innspill til de sju temaområdene som inngår i planen: Tema 1: By og stedsutvikling i Nord Trøndelag Vikna Kommune mener det er viktig og riktig at planen er tydelig i forhold til det å satse på utvikling og styrking av regionale sentra/byer i fylket. Rørvik vil i den sammenheng være det naturlige regionsenteret i Ytre Namdal. Lokaliseringen av offentlige arbeidsplasser må også i større grad gjenspeile dette. Det blir for lettvint å si at utviklingen av Nærøysundområdet går sin gang bare grunnet det sterke næringslivet. Nærhet til offentlige tjenester fylkeskommunale- og statlige - blir derfor en nødvendighet i konsolideringen av den positive utviklingen innen såvel de merkantile bransjene som de marineog maritime næringene. Andelen statlige og regionale arbeidsplasser må derfor ikke svekkes, men styrkes i Nærøysundområdet! Tilrettelegging gjennom utbygging av gang- og sykkelveier, etablering av parkeringshus og fortetting er noe kommunen har arbeidet med over tid. Dette videreføres som en prioritert oppgave. Rørvik har, i motsetning til mange andre byer og tettsteder, relativt små utfordringer i forhold til nedbygging av dyrkajorda ved en ekspansjon. Det er fortsatt fokus på en sentrert utbygging av handels- og servicebedrifter, herunder kjøpesentre i, til Rørvik sentrum Trøndelagskysten har fortsatt store muligheter for økt verdiskapning og bosetting gjennom å få koblet lokal -, regional og nasjonal kapital sammen med Trondheims FoU- miljø. Vikna Kommune mener også det er en viktig forutsetning for by - og stedsutviklingen å forsterke det marine-, maritime - og naturbaserte fag- og forskningsmiljøet i Ytre Namdal/Rørvik. Dette kan skje gjennom etablering av et fag- og forskningsforum med private og offentlige aktører/nettverk, FoU/kompetanse, mottak, arealer, ressurser, infrastruktur etc. Dette innbefatter også en vurdering av en desentralisering av relevante forvaltningsressurser fra eksempelvis fylkeskommune og fiskedirektoratet. Tema 2: Arealplanlegging i sjø

14 Arbeidet med å få en kunnskapsbasert forvaltning av kystsonen er svært viktig å få på plass. Utarbeidelse av digitale marine grunnkart for sjøområdene og temakart som viser naturverdier, aktuelle registreringer og relevante interesser i sjøområdene er positivt i så måte. Kommunestyret er i mot taretråling i kommunens farvann, og frykter at slik trålig vil skade fiskeriinteressene. Det er en forutsetning at regional forskrift for forvaltning og høsting av tareressurser utarbeides. Videre er det viktig å ivareta gode låssettingsplasser/kastevåger knyttet til det tradisjonelle fisket. Akvakulturnæringa må fortsatt få lov til og utvikle seg på en miljømessig bærekraftig måte. Tema 3: Differensiert forvaltning av strandsonen Vikna kommune mener det fortsatt er rom for å kunne differensiere utbygging langs strandsonen ytterligere, og videre ha et helhetlig syn på forvaltningen av kystsonen. Det å kunne benytte strandsonen til næringsutvikling og bosetting bidrar til etableringslyst, bo-lyst og bli-lyst! Det er gledelig at det er gjennomført en regional prosess som konkretiserer og tydeliggjør den regionalpolitiske tolkningen av differensieringen. Disse signalene vil bli innarbeidet i kommunale oversiktsplaner. Opplistingen av JA- og NEI-kriterier i forhold til søknader i 100-metersbeltet virker også fornuftige. Kommunens erfaring fra gjeldende arealplan, der en har store soner med tillatelse til spredt utbygging etter visse kriterier, har fungert godt. Tema 4: Ivaretakelse av ulike naturtyper og kulturmiljø Det er nyttig å få fram handlingsrommet de ulike verneformene har, men også å hente inn kunnskap om vernet har ledet til ønsket resultat. Særlig for landskap utformet av menneskelig aktivitet over lang tids bruk er dette en aktuell problemstilling. Her bør verneformen flere steder endres. Mange sjøfuglearter og landskapstyper og planter er sterkt knyttet til mennesket og vår tradisjonelle bruk av arealet. Det er positivt at de regionale myndighetene utfordres til å differensiere hensynene til ivaretakelse av naturverdier og kulturminner ut fra en helhetlig forståelse av bærekraftbegrepet, der også behovet for lokal verdiskaping vektlegges. Samtidig er Vikna kommune sitt ansvar bevisst i forhold til å ta vare på kulturminner og naturverdier innenfor kommunens grenser. Tema 5: Reindrift og arealforvaltning Reindrift her må oppdaterte temakart knyttet til denne næringas behov og arealbruk på plass. Kommunen har som målsetting å holde konfliktnivået knyttet til arealbruk på et minimum, gjennom å involvere reindriftsnæringa tidlig i planprosesser. Tema 6: Leire og kvikkleire Dette er et lite aktuelt tema i Vikna, men viktig i forhold til vår infrastruktur innover i landet. En må ha oppdaterte data og kart, som gjør utbygging og utbedringer av infrastrukturen mulig. Tema 7: Vindkraft og småkraft

15 Vindkraft (havvind), småkraftverk m.m. har fortsatt stort potensial for utbygging, men dette må avveies opp mot annen arealbruk og -interesser, da særlig fiskeriinteressene. Havvind prosjektet vil beslaglegge et stort areal utenfor Vikna. Konsekvenser for utøvelse av kystnært fiskeri må utredes før man går videre med dette. Eksisterende konsesjoner bør bygges ut først, før nye eventuelt gis. Vindkrafta bør konsentreres til enkelte områder og ikke spres over hele fylket. Oppgradering av sentralnettet er en viktig sak og må derfor ha høy prioritet. Små vannkraftverk er ikke særlig aktuelt i Vikna, men mulighet for gårdsmøller og enkeltmøller vil kommunen vurdere å trekke inn som en faktor i et helhetlig, langsiktig utviklingsperspektiv. Overføringslinje fra vinkraftparken i Ytre Vikna må oppgraderes snarest. Dette for å sikre full utbygging av parken. Utbygging av øvrig linjenett for å sikre kraftforsyningen må også prioriteres. Saksprotokoll i Kommunestyre Behandling: Forslag fra Ivar Grindvik: (Endringsforslag til tema 2 andre avsnitt (likelydende med vedtak i hovedutvalg for næring, miljø og kultur (endring uthevet og understreket)). Kommunen er imot taretråling i kommunens farvann, og frykter at slik trålig vil skade fiskeriinteressene. Videre er det viktig å ivareta gode gyte/ oppvekstområder, låssettingsplasser og kastevåger knyttet til det tradisjonelle fisket. Akvakulturnæringa må fortsatt få lov til og utvikle seg på en miljømessig bærekraftig måte. Votering: Det ble votert samlet over formannskapets forslag til vedtak og tilleggsforslag fra Ivar Grindvik Enstemmig vedtatt. Vedtak: Kommunestyret vedtar: Vikna kommunestyre tar framlagt høringsforslag til Regional plan for arealbruk i Nord-Trøndelag til etterretning og har følgende innspill til de sju temaområdene som inngår i planen: Tema 1: By og stedsutvikling i Nord Trøndelag Vikna Kommune mener det er viktig og riktig at planen er tydelig i forhold til det å satse på utvikling og styrking av regionale sentra/byer i fylket

16 Rørvik vil i den sammenheng være det naturlige regionsenteret i Ytre Namdal. Lokaliseringen av offentlige arbeidsplasser må også i større grad gjenspeile dette. Det blir for lettvint å si at utviklingen av Nærøysundområdet går sin gang bare grunnet det sterke næringslivet. Nærhet til offentlige tjenester fylkeskommunale- og statlige - blir derfor en nødvendighet i konsolideringen av den positive utviklingen innen såvel de merkantile bransjene som de marineog maritime næringene. Andelen statlige og regionale arbeidsplasser må derfor ikke svekkes, men styrkes i Nærøysundområdet! Tilrettelegging gjennom utbygging av gang- og sykkelveier, etablering av parkeringshus og fortetting er noe kommunen har arbeidet med over tid. Dette videreføres som en prioritert oppgave. Rørvik har, i motsetning til mange andre byer og tettsteder, relativt små utfordringer i forhold til nedbygging av dyrkajorda ved en ekspansjon. Det er fortsatt fokus på en sentrert utbygging av handels- og servicebedrifter, herunder kjøpesentre i, til Rørvik sentrum Trøndelagskysten har fortsatt store muligheter for økt verdiskapning og bosetting gjennom å få koblet lokal -, regional og nasjonal kapital sammen med Trondheims FoU- miljø. Vikna Kommune mener også det er en viktig forutsetning for by - og stedsutviklingen å forsterke det marine-, maritime - og naturbaserte fag- og forskningsmiljøet i Ytre Namdal/Rørvik. Dette kan skje gjennom etablering av et fag- og forskningsforum med private og offentlige aktører/nettverk, FoU/kompetanse, mottak, arealer, ressurser, infrastruktur etc. Dette innbefatter også en vurdering av en desentralisering av relevante forvaltningsressurser fra eksempelvis fylkeskommune og fiskedirektoratet. Tema 2: Arealplanlegging i sjø Arbeidet med å få en kunnskapsbasert forvaltning av kystsonen er svært viktig å få på plass. Utarbeidelse av digitale marine grunnkart for sjøområdene og temakart som viser naturverdier, aktuelle registreringer og relevante interesser i sjøområdene er positivt i så måte. Kommunestyret er i mot taretråling i kommunens farvann, og frykter at slik trålig vil skade fiskeriinteressene. Det er en forutsetning at regional forskrift for forvaltning og høsting av tareressurser utarbeides. Videre er det viktig å ivareta gode gyte/ oppvekstområder, låssettingsplasser og kastevåger knyttet til det tradisjonelle fisket. Akvakulturnæringa må fortsatt få lov til og utvikle seg på en miljømessig bærekraftig måte. Tema 3: Differensiert forvaltning av strandsonen Vikna kommune mener det fortsatt er rom for å kunne differensiere utbygging langs strandsonen ytterligere, og videre ha et helhetlig syn på forvaltningen av kystsonen. Det å kunne benytte strandsonen til næringsutvikling og bosetting bidrar til etableringslyst, bo-lyst og bli-lyst! Det er gledelig at det er gjennomført en regional prosess som konkretiserer og tydeliggjør den regionalpolitiske tolkningen av differensieringen. Disse signalene vil bli innarbeidet i kommunale

17 oversiktsplaner. Opplistingen av JA- og NEI-kriterier i forhold til søknader i 100-metersbeltet virker også fornuftige. Kommunens erfaring fra gjeldende arealplan, der en har store soner med tillatelse til spredt utbygging etter visse kriterier, har fungert godt. Tema 4: Ivaretakelse av ulike naturtyper og kulturmiljø Det er nyttig å få fram handlingsrommet de ulike verneformene har, men også å hente inn kunnskap om vernet har ledet til ønsket resultat. Særlig for landskap utformet av menneskelig aktivitet over lang tids bruk er dette en aktuell problemstilling. Her bør verneformen flere steder endres. Mange sjøfuglearter og landskapstyper og planter er sterkt knyttet til mennesket og vår tradisjonelle bruk av arealet. Det er positivt at de regionale myndighetene utfordres til å differensiere hensynene til ivaretakelse av naturverdier og kulturminner ut fra en helhetlig forståelse av bærekraftbegrepet, der også behovet for lokal verdiskaping vektlegges. Samtidig er Vikna kommune sitt ansvar bevisst i forhold til å ta vare på kulturminner og naturverdier innenfor kommunens grenser. Tema 5: Reindrift og arealforvaltning Reindrift her må oppdaterte temakart knyttet til denne næringas behov og arealbruk på plass. Kommunen har som målsetting å holde konfliktnivået knyttet til arealbruk på et minimum, gjennom å involvere reindriftsnæringa tidlig i planprosesser. Tema 6: Leire og kvikkleire Dette er et lite aktuelt tema i Vikna, men viktig i forhold til vår infrastruktur innover i landet. En må ha oppdaterte data og kart, som gjør utbygging og utbedringer av infrastrukturen mulig. Tema 7: Vindkraft og småkraft Vindkraft (havvind), småkraftverk m.m. har fortsatt stort potensial for utbygging, men dette må avveies opp mot annen arealbruk og -interesser, da særlig fiskeriinteressene. Havvind prosjektet vil beslaglegge et stort areal utenfor Vikna. Konsekvenser for utøvelse av kystnært fiskeri må utredes før man går videre med dette. Eksisterende konsesjoner bør bygges ut først, før nye eventuelt gis. Vindkrafta bør konsentreres til enkelte områder og ikke spres over hele fylket. Oppgradering av sentralnettet er en viktig sak og må derfor ha høy prioritet. Små vannkraftverk er ikke særlig aktuelt i Vikna, men mulighet for gårdsmøller og enkeltmøller vil kommunen vurdere å trekke inn som en faktor i et helhetlig, langsiktig utviklingsperspektiv. Overføringslinje fra vinkraftparken i Ytre Vikna må oppgraderes snarest. Dette for å sikre full utbygging av parken. Utbygging av øvrig linjenett for å sikre kraftforsyningen må også prioriteres

18 Vikna kommune

19 SAKSGRUNNLAG Vedlagt dokument. SAKSOPPLYSNINGER Fylkestinget i Nord-Trøndelag har i møte (i PS 35/12), vedtatt høringsutkast for Regional plan for arealbruk i Nord-Trøndelag. Høringsfristen er satt til Planen følger opp tidligere fastsatt planprogram for Regional plan for arealbruk. Temaområder som inngår i planen er: By- og stedsutvikling Arealplanlegging i sjø Differensiert forvaltning av strandsonen Ivaretakelse av ulike naturtyper og kulturmiljø Reindrift og arealforvaltning Kvikkleireproblematikk Vindkraft og småkraft Planen skal bidra til å videreutvikle en lokal og regional arealpolitikk. Den skal sikre balansen mellom økologisk, sosial og økonomisk bærekraft. Innen rammene av norsk lov og nasjonal politikk, må regional politikk tilpasses ulike typer samfunn i ulike deler av regionen som har ulike forutsetninger og muligheter. Regional plan for arealbruk endrer ikke på eksisterende planstrukturer fastlagt i plan- og bygningsloven, der kommunene har det primære ansvaret for arealplanleggingen. De regionalpolitiske retningslinjene som planen inneholder, skal gi kommunene et forutsigbart handlingsrom i deres arealplanlegging. RÅDMANNENS VURDERING Som det framgår av plandokumentet, så omhandler Regional plan for arealbruk ulike temaområder når det gjelder bruk og vern av arealer i vårt fylke. Planen er en prioritert planoppgave innenfor Regional planstrategi for Nord-Trøndelag , som kommunen uttalte seg til gjennom vedtak i PS 80/11 i kommunestyret. Mange av de momentene som Vikna kommune påpekte i den saken, har også relevans i forhold til Regional plan for arealbruk: Tema 1: By- og stedsutvikling i Nord-Trøndelag Vikna kommune understreket her Trondheims betydning for fortsatt vekst i bosetting og utvikling av Trøndelag. Vikna kommune mener at å føre en ren motstrømspolitikk er relativt bortkastet, og at en heller bør arbeide med tiltak og prosjekt som sørger for å stimulere til og skape verdiskapingsringer rundt Trondheim. FoU-miljøet i Trondheim er et viktig element i så måte. Trøndelagskysten har fortsatt store muligheter for økt verdiskaping og bosetting gjennom å få koblet lokal-, regional- og nasjonal kapital sammen med Trondheims FoU-miljø. En felles FoU-strategi for Trøndelag virker som et svært godt tiltak i så måte. Vikna kommune mener det er viktig og riktig at planen er tydelig i forhold til det å satse på utvikling og styrking av regionale sentra/byer i fylket. Rørvik er i kraft av sin utvikling og størrelse et naturlig regionsenter for Ytre Namdal

20 Tilrettlegging gjennom utbygging av gang- og sykkelveier, etablering av parkeringshus og fortetting er noe en har arbeidet med over tid. Dette videreføres som en prioritert oppgave. Rørvik har relativt små utfordringer i forhold til nedbygging av dyrkajorda ved en ekspansjon. Det er fortsatt fokus på en sentrert utbygging av handels- og servicebedrifter, herunder kjøpesentre, til Rørvik sentrum. Tema 2: Arealplanlegging i sjø Fokuset på arealforvaltningen er viktig for utviklingen av fylket. Arbeidet med å få en kunnskapsbasert forvaltning av kystsonen er svært viktig å få på plass. Utarbeidelse av digitale marine grunnkart for sjøområdene og temakart som viser naturverdier, aktuelle registreringer og relevante interesser i sjøområdene er positivt i så måte. Kommunen er sterkt skeptisk til taretråling i kommunens farvann, og frykter at slik trålig vil skade fiskeriinteressene. Videre er det viktig å ivareta gode låssettingsplasser/ kastevåger knyttet til det tradisjonelle fisket. Akvakulturnæringa må fortsatt få lov til og utvikle seg på en miljømessig bærekraftig måte. Tema 3: Differensiert forvaltning av strandsonen Vikna kommune mener det fortsatt er rom for å kunne differensiere utbygging langs strandsonen ytterligere, og videre ha et helhetlig syn på forvaltningen av kystsonen. Det å kunne benytte strandsonen til næringsutvikling og bosetting bidrar til etableringslyst, bo-lyst og bli-lyst! Det er gledelig at det er gjennomført en regional prosess som konkretiserer og tydeliggjør den regionalpolitiske tolkningen av differensieringen. Disse signalene vil bli innarbeidet i kommunale oversiktsplaner. Opplistingen av JA- og NEI-kriterier i forhold til søknader i 100- metersbeltet virker også fornuftige. Kommunens erfaring fra gjeldende arealplan, der en har store soner med tillatelse til spredt utbygging etter visse kriterier, har fungert godt. Tema 4: Ivaretakelse av ulike naturtyper og kulturmiljø Det er nyttig å få fram handlingsrommet de ulike verneformene har, men også å hente inn kunnskap om vernet har ledet til ønsket resultat. Særlig i landskap utformet av menneskelig aktivitet over lang tid så er dette en aktuell problemstilling. Her bør verneformen flere steder endres. Mange sjøfuglearter og landskapstyper og planter er sterkt knyttet til mennesket og vår tradisjonelle bruk av arealet. Positivt at de regionale myndighetene utfordres til å differensiere hensynene til ivaretakelse av naturverdier og kulturminner ut fra en helhetlig forståelse av bærekraftbegrepet, der også behovet for lokal verdiskaping vektlegges. Samtidig er Vikna kommune sitt ansvar bevisst i forhold til å ta vare på kulturminner og naturverdier innenfor kommunens grenser. Tema 5: Reindrift og arealforvaltning Reindrift her må oppdaterte temakart knyttet til denne næringas behov og arealbruk på plass. Kommunen har som målsetting å holde konfliktnivået knyttet til arealbruk på et minimum, gjennom å involvere reindriftsnæringa tidlig i planprosesser. Store områder som var foreslått med spredt utbygging ble derfor fjernet fra utkastet til ny arealplan. Samtidig gikk reindriftsnæringa med på å endre drivingsleia ved Nærøysund bru, slik at areal til nytt boligområde ble frigjort. Tema 6: Leire og kvikkleire Lite aktuelt tema på Vikna, men viktig i forhold til vår infrastruktur innover i landet. Må ha oppdaterte data og kart, som gjør utbygging og utbedringer av infrastrukturen mulig

21 Tema 7: Vindkraft og småkraft Vindkraft (havvind), småkraftverk m.m. har fortsatt stort potensial for utbygging, men dette må avveies opp mot annen arealbruk og -interesser, da særlig fiskeriinteressene. Eksisterende konsesjoner bør bygges ut først, før nye evt. gis. Vindkrafta bør konsentreres til enkelte områder og ikke spres over hele fylket. Oppgradering av sentralnettet er en viktig sak og må derfor ha høy prioritet. Små vannkraftverk er ikke særlig aktuelt i Vikna, men mulighet for gårdsmøller og enkeltmøller vil kommunen vurdere å trekke inn som en faktor i et helhetlig, langsiktig utviklingsperspektiv. Det bør imidlertid være et mål at Trøndelag blir en netto eksportør av kraft. Her må en rekke tiltak iverksettes. Videre er det viktig at regionen for maksimalt ut av den verdiskapingen som skjer innen olje- og gassproduksjonen langs vår kyst. Rørvik, Roy H. Ottesen rådmann

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2012/699-6 Solgunn Normann, 74 39 33 16 082 03.01.2013

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2012/699-6 Solgunn Normann, 74 39 33 16 082 03.01.2013 VIKNA KOMMUNE Rådmannen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2012/699-6 Solgunn Normann, 74 39 33 16 082 03.01.2013

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2014/39-6 Roger Andersen, 74 39 33 13 614 24.04.2014

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2014/39-6 Roger Andersen, 74 39 33 13 614 24.04.2014 VIKNA KOMMUNE Vikna kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2014/39-6 Roger Andersen, 74 39 33 13 614 24.04.2014

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2011/658-4 Roger Andersen, 74 39 33 13 10/515 02.02.2012

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2011/658-4 Roger Andersen, 74 39 33 13 10/515 02.02.2012 VIKNA KOMMUNE Vikna kommune MELDING OM VEDTAK Nærøy og Vikna Boligutleie AS v/ole Petter Fjær Byåsvegen 16 a 7900 RØRVIK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2011/658-4 Roger Andersen, 74 39 33

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2012/1297-4 Solgunn Normann, 74 39 33 16 L83 20.11.2012

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2012/1297-4 Solgunn Normann, 74 39 33 16 L83 20.11.2012 VIKNA KOMMUNE Rådmannen Elcom Eiendom v/dagfinn Eriksen Storgt. 11 7900 RØRVIK MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2012/1297-4 Solgunn Normann, 74 39 33 16 L83 20.11.2012 Elcom

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/323-13 Roger Andersen, 74 39 33 13 Q03 29.09.2015

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/323-13 Roger Andersen, 74 39 33 13 Q03 29.09.2015 VIKNA KOMMUNE Vikna kommune Teknisk etat her 7900 RØRVIK MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/323-13 Roger Andersen, 74 39 33 13 Q03 29.09.2015 Melding om vedtak - Vikna

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2012/715-8 Roger Andersen, 74 39 33 13 Q14 08.11.2012

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2012/715-8 Roger Andersen, 74 39 33 13 Q14 08.11.2012 VIKNA KOMMUNE Vikna kommune Teknisk etat her 7900 RØRVIK MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2012/715-8 Roger Andersen, 74 39 33 13 Q14 08.11.2012 Investeringsbudsjetet 2012

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2013/489-9 Roger Andersen, 74 39 33 13 71/5 23.09.2013

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2013/489-9 Roger Andersen, 74 39 33 13 71/5 23.09.2013 VIKNA KOMMUNE Rådmann «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2013/489-9 Roger Andersen, 74 39 33 13 71/5 23.09.2013

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2012/302-22 Roger Andersen, 74 39 33 13 P24 08.11.2013

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2012/302-22 Roger Andersen, 74 39 33 13 P24 08.11.2013 VIKNA KOMMUNE Vikna kommune Teknisk etat, økonomiavdelingen, rådmannen MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2012/302-22 Roger Andersen, 74 39 33 13 P24 08.11.2013 Borgann ferjekai.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 6/ Kommunestyret. Regional plan for arealbruk i Nord-Trøndelag - høringsuttalelse fra

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 6/ Kommunestyret. Regional plan for arealbruk i Nord-Trøndelag - høringsuttalelse fra 1 Meråker kommune Arkiv: Arkivsaksnr: 2012/507-2 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 6/13 10.01.2013 Kommunestyret Regional plan for arealbruk i Nord-Trøndelag

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2012/375-7 Roger Andersen, 74 39 33 13 B06 03.04.2012

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2012/375-7 Roger Andersen, 74 39 33 13 B06 03.04.2012 VIKNA KOMMUNE Vikna kommune Oppvekst her 7900 RØRVIK MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2012/375-7 Roger Andersen, 74 39 33 13 B06 03.04.2012 Skolerute for Vikna kommune 2012-2013

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2013/793-3 Roger Andersen, G

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2013/793-3 Roger Andersen, G VIKNA KOMMUNE Vikna kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2013/793-3 Roger Andersen, 74 39 33 13 G21 28.01.2014

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2016/129-10 Roger Andersen, 74 39 33 13 53/7 28.04.2016

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2016/129-10 Roger Andersen, 74 39 33 13 53/7 28.04.2016 VIKNA KOMMUNE Rådmannen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2016/129-10 Roger Andersen, 74 39 33 13 53/7 28.04.2016

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2014/ Roger Andersen,

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2014/ Roger Andersen, VIKNA KOMMUNE Vikna kommune Trøndelagsbase AS MELDING OM VEDTAK Att.: Bjørn-Egil Sørensen Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2014/535-19 Roger Andersen, 74 39 33 13 611 20.05.2016 Vikna formannskap

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2011/ Roger Andersen,

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2011/ Roger Andersen, VIKNA KOMMUNE Vikna kommune Norvik Eiendom aas C/O Paulsen Maskin AS Industriområdet 7970 KOLVEREID MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2011/566-86 Roger Andersen, 74 39 33

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/34-8 Roger Andersen, 74 39 33 13 30/1 27.04.2016

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/34-8 Roger Andersen, 74 39 33 13 30/1 27.04.2016 VIKNA KOMMUNE Rådmannen Øystein Stangring Vangsfjordveien 6 7900 RØRVIK MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/34-8 Roger Andersen, 74 39 33 13 30/1 27.04.2016 Vikna kommune

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/669-7 Roger Andersen,

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/669-7 Roger Andersen, VIKNA KOMMUNE Vikna kommune Samferdselsdepartementet OSLO MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/669-7 Roger Andersen, 74 39 33 13 113 21.04.2016 Vikna kommune - Melding om

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2014/224-3 Roger Andersen,

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2014/224-3 Roger Andersen, VIKNA KOMMUNE Vikna kommune Det kongelige Kommunal og Moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2014/224-3 Roger Andersen,

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/727-3 Roger Andersen,

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/727-3 Roger Andersen, VIKNA KOMMUNE Vikna kommune Teknisk etat her 7900 RØRVIK MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/727-3 Roger Andersen, 74 39 33 13 231 14.12.2016 Melding om vedtak - Kommunestyret

Detaljer

Regional plan for arealbruk i Nord-Trøndelag - Høringsuttalelse fra Flatanger kommune

Regional plan for arealbruk i Nord-Trøndelag - Høringsuttalelse fra Flatanger kommune Side 2 av 2 Flatanger kommune Næring, miljø og teknisk Flatanger Saksmappe: 2012/7416-2 Saksbehandler: Øivind Strøm Saksframlegg Regional plan for arealbruk i Nord-Trøndelag - Høringsuttalelse fra Flatanger

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2015/ Roger Andersen,

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2015/ Roger Andersen, VIKNA KOMMUNE Vikna kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2015/103-41 Roger Andersen, 74 39 33 13 201501 13.04.2016

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012 VIKNA KOMMUNE Vikna kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2009/193-3 Gunn Karin Clausen,

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2009/193-3 Gunn Karin Clausen, VIKNA KOMMUNE Rådmann «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2009/193-3 Gunn Karin Clausen, 27/46 og 27/47 22.05.2009

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2012/1171-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 17/12 07.12.2012

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2012/1171-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 17/12 07.12.2012 VIKNA KOMMUNE Rådmann «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2012/1171-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 17/12 07.12.2012

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2015/223-6 Roger Andersen, 74 39 33 13 5/20 03.07.2015

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2015/223-6 Roger Andersen, 74 39 33 13 5/20 03.07.2015 VIKNA KOMMUNE Rådmann «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2015/223-6 Roger Andersen, 74 39 33 13 5/20 03.07.2015

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2012/ Roger Andersen, H

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2012/ Roger Andersen, H VIKNA KOMMUNE Vikna kommune Krisesenteret i Nord-Trøndelag Levanger Att.: Peter Daniel Aune MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2012/779-28 Roger Andersen, 74 39 33 13 H43 15.02.2016

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2012/231-9 Solgunn Normann, 74 39 33 16 L83 15.02.2013

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2012/231-9 Solgunn Normann, 74 39 33 16 L83 15.02.2013 VIKNA KOMMUNE Rådmannen Firma E.A. Smith AS v/bjørn Arve Haugen Trondheim MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2012/231-9 Solgunn Normann, 74 39 33 16 L83 15.02.2013 E A Smith

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2010/796-4 Solgunn Normann,

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2010/796-4 Solgunn Normann, VIKNA KOMMUNE Sentraladministrasjon BDO AS Postboks 169 sentrum 7801 NAMSOS MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2010/796-4 Solgunn Normann, 74 39 33 16 215 15.03.2012 Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no Saksnr.: 2014/535-20 Arkiv: 611 SAKSFRAMLEGG Dato: 17.06.2016 Saksbehandler/Tlf:

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2015/ Roger Andersen,

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2015/ Roger Andersen, VIKNA KOMMUNE Vikna kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2015/630-67 Roger Andersen, 74 39 33 13 002 05.07.2016

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/713-3 Roger Andersen,

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/713-3 Roger Andersen, VIKNA KOMMUNE Vikna kommune Teknisk etat her 7900 RØRVIK MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/713-3 Roger Andersen, 74 39 33 13 231 14.12.2016 Melding om vedtak - Kommunestyret

Detaljer

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-postadresse:

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-postadresse: VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK Epostadresse: vikna@vikna.kommune.no MØTEINNKALLING Hovedutvalg for Næring, Miljø og Kultur Utvalg:

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2015/103-37 Roger Andersen, 74 39 33 13 201501 27.01.2016

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2015/103-37 Roger Andersen, 74 39 33 13 201501 27.01.2016 VIKNA KOMMUNE Rådmannen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2015/103-37 Roger Andersen, 74 39 33 13 201501 27.01.2016

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2014/206-3 Roger Andersen, G

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2014/206-3 Roger Andersen, G VIKNA KOMMUNE Helse- og Omsorgsdepartementet MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2014/206-3 Roger Andersen, 74 39 33 13 G00 25.03.2014 Melding om vedtak - - Uttalelse - Reservasjonsrett

Detaljer

Planprogram. Planprogram. Regional plan for arealbruk. Fastsatt av fylkestinget i Nord-Trøndelag i sak 12/07

Planprogram. Planprogram. Regional plan for arealbruk. Fastsatt av fylkestinget i Nord-Trøndelag i sak 12/07 Planprogram Planprogram Regional plan for arealbruk Fastsatt av fylkestinget i Nord-Trøndelag i sak 12/07 17.2.2012 Innledning I Nord-Trøndelag skal det utarbeides en Regional plan for arealbruk som tydeliggjør

Detaljer

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-post: SAKSFRAMLEGG

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-post: SAKSFRAMLEGG VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no Saksnr.: 2017/122-9 Arkiv: 141 SAKSFRAMLEGG Dato: 20.04.2017 Saksbehandler/Tlf:

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/ Roger Andersen, /

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/ Roger Andersen, / VIKNA KOMMUNE Vikna kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/385-10 Roger Andersen, 74 39 33 13 29/3 17.10.2011

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2014/146-4 Roger Andersen, /

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2014/146-4 Roger Andersen, / VIKNA KOMMUNE Vikna kommune Norbolig AS Jektløpet 79 7900 RØRVIK MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2014/146-4 Roger Andersen, 74 39 33 13 10/422 24.03.2014 Norbolig AS - søknad

Detaljer

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum / RØRVIK MØTEPROTOKOLL

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum / RØRVIK MØTEPROTOKOLL VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 / 74 39 33 12 7901 RØRVIK Formannskap Utvalg: Møtested: Grinna, Rørvik Samfunnshus Dato: 11.09.2012 Tidspunkt: 08:00

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2012/ Roger Andersen,

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2012/ Roger Andersen, VIKNA KOMMUNE Vikna kommune Remi Hatland Falkmoveien 5 7900 RØRVIK MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2012/188-28 Roger Andersen, 74 39 33 13 252 29.04.2013 Remi Hatland, Lauvøya,

Detaljer

Innsigelse til kommunedelplan for kystsonen i Spind - Farsund kommune

Innsigelse til kommunedelplan for kystsonen i Spind - Farsund kommune Statsråden Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Deres ref Vår ref Dato 2008/4257 15/4200-11 20.05.2016 Innsigelse til kommunedelplan for kystsonen i Spind - Farsund kommune

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2010/ Solgunn Normann, L

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2010/ Solgunn Normann, L VIKNA KOMMUNE Rådmannen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2010/429-30 Solgunn Normann, 74 39 33 16 L12 31.05.2011

Detaljer

NGI Alvalia.pdf. Vedlagt føler en sjekkliste med informasjon om forhold som alltid skal vurderes i reguleringsplanarbeid:

NGI Alvalia.pdf. Vedlagt føler en sjekkliste med informasjon om forhold som alltid skal vurderes i reguleringsplanarbeid: Kirsten Fosstveit Fra: NVE Sendt: 23. april 2013 08:54 Til: Post Konsul AS Kopi: 'postmottak@suldal.kommune.no' Emne: Innspill til varsel om igangsetting av reguleringsarbeid - Detalregulering

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2012/202-9 Roger Andersen, K

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2012/202-9 Roger Andersen, K VIKNA KOMMUNE Vikna kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2012/202-9 Roger Andersen, 74 39 33 13 K46 29.06.2012

Detaljer

Sak: Inns iii til Re ional lan for arealbruk i Nord Trøndela. Vedlegg: 1 Regional plan for arealbruk i Nord Trøndelag - høringsutkast

Sak: Inns iii til Re ional lan for arealbruk i Nord Trøndela. Vedlegg: 1 Regional plan for arealbruk i Nord Trøndelag - høringsutkast Nærøy kommune Arkiv: 121 Saksmappe: 20 12/73 1-3 Saksbehandler: Håvard Hemes Dato: 14.11.2012 Saksframlegg Utval ssaksnr Utval Motedato 152/12 Formannska et 28.11.2012 111/12 Kommunest ret 13.12.2012 Sak:

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/ Roger Andersen,

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/ Roger Andersen, VIKNA KOMMUNE Vikna kommune MELDING OM VEDTAK Bransjeforeningen Attføringsbedriftene Middelthunsgate 27, P.B. 5473 Majorstuen, 0305 Oslo 0305 Oslo Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/34-104

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2015/ Roger Andersen,

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2015/ Roger Andersen, VIKNA KOMMUNE Rådmannen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2015/835-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 201506 10.05.2017

Detaljer

Møtebok. Elsemari Iversen. 18/12 Områdestyret for Nord Trøndela. Regional plan for arealbruk i Nord-Trøndelag. Saksdokumenter:

Møtebok. Elsemari Iversen. 18/12 Områdestyret for Nord Trøndela. Regional plan for arealbruk i Nord-Trøndelag. Saksdokumenter: Møtebok Arkivref: 2011/3006-5 / 412 Saksbehandler: Saksnr: Styre: 18/12 Områdestyret for Nord Trøndela Elsemari Iversen Møtedato: 12.12.2012 Regional plan for arealbruk i Nord-Trøndelag Saksdokumenter:

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2017/62-10 Roger Andersen,

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2017/62-10 Roger Andersen, VIKNA KOMMUNE Vikna kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2017/62-10 Roger Andersen, 74 39 33 13 201701 13.12.2017

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2016/147-3 Roger Andersen, 74 39 33 13 033 10.03.2016

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2016/147-3 Roger Andersen, 74 39 33 13 033 10.03.2016 VIKNA KOMMUNE Vikna kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2016/147-3 Roger Andersen, 74 39 33 13 033 10.03.2016

Detaljer

EMILSEN FISK AS 828829092 - UTTALELSE ETTER AKVAKULTURLOVEN 16 - INTERESSEAVVEINING VED AREALBRUK PÅ NY LOKALITET HARBAKHOLMEN I VIKNA KOMMUNE

EMILSEN FISK AS 828829092 - UTTALELSE ETTER AKVAKULTURLOVEN 16 - INTERESSEAVVEINING VED AREALBRUK PÅ NY LOKALITET HARBAKHOLMEN I VIKNA KOMMUNE Nord-Trøndelag fylkeskommune Saksbehandler: Magny Grindvik Blikø Postboks 2560 Telefon: 90974374 Seksjon: Region Trøndelag forvaltningsseksjon 7735 STEINKJER Vår referanse: 15/6282 Att: Deres referanse:

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2015/ Roger Andersen,

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2015/ Roger Andersen, VIKNA KOMMUNE Rådmannen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2015/275-10 Roger Andersen, 74 39 33 13 201504 03.03.2016

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/817-5 Roger Andersen,

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/817-5 Roger Andersen, VIKNA KOMMUNE Vikna kommune Direktoratet for Byggkvalitet Postboks 8742 Youngstorget 0028 OSLO MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/817-5 Roger Andersen, 74 39 33 13 033

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /10 Kommunestyret /10

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /10 Kommunestyret /10 Horten kommune Vår ref. 10/6602 09/5285-31 / FE-142, REGP- 99002 Saksbehandler: Tore Rolf Lund Kommuneplanens arealdel 2011-2022 Vedtak av planprogram Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.03.2010

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2014/564-10 Trine Kvalø, 74 39 33 04 F03 20.09.2015

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2014/564-10 Trine Kvalø, 74 39 33 04 F03 20.09.2015 VIKNA KOMMUNE Rådmannen Fylkesmann i Nord-Trøndelag Postboks 2600 7734 STEINKJER Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2014/564-10 Trine Kvalø, 74 39 33 04 F03 20.09.2015 Fylkesmann i Nord-Trøndelag

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2011/511-3 Roger Andersen, /

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2011/511-3 Roger Andersen, / VIKNA KOMMUNE Rådmann Nærøy og Vikna Boligutleie AS v/ Ple Petter Fjær Byåsvegen 16 7900 RØRVIK MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2011/511-3 Roger Andersen, 74 39 33 13 10/32

Detaljer

Fiskeflåte. 1. I forbindelse med strukturutviklingen i kystfiskeflåten ber fylkestinget om Fiskeri- og kystdepartementet:

Fiskeflåte. 1. I forbindelse med strukturutviklingen i kystfiskeflåten ber fylkestinget om Fiskeri- og kystdepartementet: Komite for næring Sak 018/13 Politikk for marin verdiskaping i Nordland Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkestinget slår fast at fiskeri- og havbruksnæringa utgjør det viktigste fundamentet for bosetting

Detaljer

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-post: SAKSFRAMLEGG

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-post: SAKSFRAMLEGG VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no Saksnr.: 2015/275-37 Arkiv: 201504 SAKSFRAMLEGG Dato: 27.03.2018 Saksbehandler/Tlf:

Detaljer

2010/ Roar Moen. Kommuneplanens arealdell Offentlig ettersyn og høring

2010/ Roar Moen. Kommuneplanens arealdell Offentlig ettersyn og høring Tingvoll kommune Teknisk avdeling Økokommunen bedre løsninger for mennesker og miljø Høringsparter Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler 2010/1417-92 Roar Moen Dato 03.07.2014 Kommuneplanens

Detaljer

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum / RØRVIK MØTEPROTOKOLL

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum / RØRVIK MØTEPROTOKOLL VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 / 74 39 33 12 7901 RØRVIK Formannskap MØTEPROTOKOLL Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rørvik Samfunnshus Dato:

Detaljer

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-post: SAKSFRAMLEGG

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-post: SAKSFRAMLEGG VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no Saksnr.: 2015/325-29 Arkiv: 151 SAKSFRAMLEGG Dato: 11.11.2016 Saksbehandler/Tlf:

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjelder dispensasjon til fradeling på gbnr. 28/1 i Fauskanger, Askøy kommune

Vedtak i klagesak som gjelder dispensasjon til fradeling på gbnr. 28/1 i Fauskanger, Askøy kommune Saksbehandler: Jorunn Fosse Fidjestøl Vår dato Vår referanse Telefon: 57643156 31.08.2015 2015/1489-423.1 E-post: fmsfjfi@fylkesmannen.no Deres dato Deres referanse Mottakere etter liste Vedtak i klagesak

Detaljer

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no Saksnr.: 2011/523-2 Arkiv: 12/21 SAKSFRAMLEGG Dato: 29.09.2011 Saksbehandler/Tlf:

Detaljer

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no Saksnr.: 08/474 Arkiv: 030 SAKSFRAMLEGG Dato: 18.11.2011 Saksbehandler/Tlf:

Detaljer

UTTALELSE TIL MÅL, STRATEGIER OG RETNINGSLINJER FOR REGIONAL PLAN FOR BÆREKRAFTIG AREALPOLITIKK (RPBA) I VESTFOLD

UTTALELSE TIL MÅL, STRATEGIER OG RETNINGSLINJER FOR REGIONAL PLAN FOR BÆREKRAFTIG AREALPOLITIKK (RPBA) I VESTFOLD 1 av 5 Til Vestfold Fylkeskommune Regionalsektoren Svend Foynsgate 9 3126 TØNSBERG Vår saksbehandler Amund Kind Deres dato Deres referanse UTTALELSE TIL MÅL, STRATEGIER OG RETNINGSLINJER FOR REGIONAL PLAN

Detaljer

GIS I STEIGEN - Kystsoneforvaltning - Utfordringer. Gunnar Svalbjørg, Plan og miljøvernleder, Steigen kommune Bodø, 20.1.12

GIS I STEIGEN - Kystsoneforvaltning - Utfordringer. Gunnar Svalbjørg, Plan og miljøvernleder, Steigen kommune Bodø, 20.1.12 GIS I STEIGEN - Kystsoneforvaltning - Utfordringer Gunnar Svalbjørg, Plan og miljøvernleder, Steigen kommune Bodø, 20.1.12 GIS i Steigen = arealforvaltning Formål med foredraget begeistre? Fokusere på

Detaljer

Kristin Volden, Regional planstrategi for Trøndelag og Nord- Trøndelag- uttalelse til høringsutkast.

Kristin Volden, Regional planstrategi for Trøndelag og Nord- Trøndelag- uttalelse til høringsutkast. Inderøy kommune Vår dato Vår referanse 05.12.2011 2011/1152-5 Saksbehandler Deres referanse Kristin Volden, 74124281 Nord- Trøndelag fylkeskommune Regional planstrategi for Trøndelag og Nord- Trøndelag-

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 06.02.2013 kl. 10.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2012/1128-24 Roger Andersen, 74 39 33 13 201204 12.03.2015

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2012/1128-24 Roger Andersen, 74 39 33 13 201204 12.03.2015 VIKNA KOMMUNE Rådmann «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2012/1128-24 Roger Andersen, 74 39 33 13 201204 12.03.2015

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja GBNR 101/023 - SØKNAD OM UTSKILLELSE AV TOMT TIL BÅTHUS/NAUST Rådmannens innstilling:

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2012/747-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 242 13.02.2014

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2012/747-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 242 13.02.2014 VIKNA KOMMUNE Rådmann Vikna Utmarksråd v/ Lars Kirkeby-Garstad Garstad 7900 RØRVIK MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2012/747-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 242 13.02.2014

Detaljer

Vedrørende tillatelse etter markaloven til igangsetting av arbeid med reguleringsplan, gang- og sykkelvei i Maridalen i Oslo

Vedrørende tillatelse etter markaloven til igangsetting av arbeid med reguleringsplan, gang- og sykkelvei i Maridalen i Oslo Oslo kommune v/plan og bygningsetaten P.b. 364 Sentrum 0102 Oslo Deres ref Vår ref Dato 201000605-18/HEF 20.08.10 Vedrørende tillatelse etter markaloven til igangsetting av arbeid med reguleringsplan,

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/4483-4 Kirsti Jakobsen, 19.11.2015

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/4483-4 Kirsti Jakobsen, 19.11.2015 Osen kommune Utvikling og Miljø Tore Bjørsvik Lianveien 25 7740 STEINSDALEN MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/4483-4 Kirsti Jakobsen, 19.11.2015 1633/11/1 - Eiendomsskatt

Detaljer

SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN, KOMMUNENS UTTALELSE

SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN, KOMMUNENS UTTALELSE ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 212/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.11.2015 81/15 Kommunestyret 17.11.2015 SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN,

Detaljer

Friluftsliv - forventninger - nye håndbøker. Elisabeth Sæthre og Erik Stabell, Direktoratet for naturforvaltning

Friluftsliv - forventninger - nye håndbøker. Elisabeth Sæthre og Erik Stabell, Direktoratet for naturforvaltning Friluftsliv - forventninger - nye håndbøker Elisabeth Sæthre og Erik Stabell, Direktoratet for naturforvaltning Om vi går og sykler mer...til jobben, skolen, butikken, svømmehallen, fotballbanen i stedet

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 16/428 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 28.01.2016 001/16 KAMKAT Formannskapet 07.04.2016 006/16 KAMKAT Kommunestyret 18.04.2016 024/16

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/ Greta Hagen,

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/ Greta Hagen, Osen kommune Sentraladministrasjonen Direktoratet for mineralforvaltning Postboks 3021 Lade 7441 TRONDHEIM MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/589-45 Greta Hagen, 02.07.2015

Detaljer

Offentlig ettersyn - Kommuneplanens arealdel for Hitra kommune Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet

Offentlig ettersyn - Kommuneplanens arealdel for Hitra kommune Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0095/0002 Saksmappe: 2014/2434-38 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 03.11.2016 Offentlig ettersyn - Kommuneplanens arealdel for Hitra kommune 2016-2028 Utvalg Møtedato

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet REGIONAL PLAN FOR AREALBRUK I NORD-TRØNDELAG - HØRINGSUTTALELSE.

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet REGIONAL PLAN FOR AREALBRUK I NORD-TRØNDELAG - HØRINGSUTTALELSE. SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2012/3261 Klassering: 130/&13 Saksbehandler: Egil Stensheim / Svein Åge Trøbakk REGIONAL PLAN FOR AREALBRUK I NORD-TRØNDELAG

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: Q21 Arkivsaksnr: 2008/5234-3 Saksbehandler: Julie Bjugan Samlet saksframstilling Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 29/09 09.12.2009 Formannskapet 176/09 10.12.2009 Kommunestyret

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 03.11.2011

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 03.11.2011 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: V10 2010/426-33 26.10.2011 Harald Nøding Østvik Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 03.11.2011 Utsendte vedlegg Ikke

Detaljer

Bodø kirkelige fellesråd. Budsjett 2013.

Bodø kirkelige fellesråd. Budsjett 2013. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.11.2012 65984/2012 2012/7915 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/212 Formannskapet 28.11.2012 12/192 Bystyret 13.12.2012 Bodø kirkelige fellesråd.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/ 1 Meråker kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2012/604-2 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/12 06.09.2012 Kommunestyret 85/12 01.10.2012 Forslag til utarbeidelse

Detaljer

Namdalseid kommune. Revidering av kommuneplan 2011-2021. Forslag til planprogram. vedtatt i kommunestyret 18.03.2010 i sak 9/2010.

Namdalseid kommune. Revidering av kommuneplan 2011-2021. Forslag til planprogram. vedtatt i kommunestyret 18.03.2010 i sak 9/2010. Namdalseid kommune Revidering av kommuneplan 2011-2021 vedtatt i kommunestyret 18.03.2010 i sak 9/2010. Forslag til planprogram Høringsfrist 28.04.2010 FORSLAG TIL PLANPROGRAM REVIDERING AV KOMMUNEPLAN

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2014/9-0 Roger Andersen, 74 39 33 13 000 19.12.2014

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2014/9-0 Roger Andersen, 74 39 33 13 000 19.12.2014 VIKNA KOMMUNE Vikna kommune Landbruks og Matdepartementet MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2014/9-0 Roger Andersen, 74 39 33 13 000 19.12.2014 Melding om vedtak - Høring:

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Saksmappe:2017/382 Saksbehandler:STL Dato:12.05.2017 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 53/17 Plan- og bygningsrådet 01.06.2017 31/17 Kommunestyret 15.06.2017 Fastsetting av

Detaljer

VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 / 74 39 33 12 7901 RØRVIK MØTEPROTOKOLL

VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 / 74 39 33 12 7901 RØRVIK MØTEPROTOKOLL VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 / 74 39 33 12 7901 RØRVIK Utvalg: Formannskap Møtested: Grinna, Rørvik samfunnshus Dato: 19.01.2016 Tidspunkt: 08:00

Detaljer

DET KONGELIGE KOMMUNAL- Jq/Y OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT. Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 14/1256 24.04.2014

DET KONGELIGE KOMMUNAL- Jq/Y OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT. Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 14/1256 24.04.2014 [9 jffi l2b DET KONGELIGE KOMMUNAL- Jq/Y OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT v] Y _ iii Statsråden Telemark fylkeskommune Postboks 2844 3702 SKIEN Deres ref Vår ref Dato 14/1256 24.04.2014 Godkjenning av regional

Detaljer

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum / RØRVIK MØTEPROTOKOLL

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum / RØRVIK MØTEPROTOKOLL VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 / 74 39 33 12 7901 RØRVIK Planutvalg MØTEPROTOKOLL Utvalg: Møtested: 1. etasje, Rørvik Samfunnshus Dato: 18.03.2009

Detaljer

VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 / 74 39 33 12 7901 RØRVIK MØTEPROTOKOLL

VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 / 74 39 33 12 7901 RØRVIK MØTEPROTOKOLL VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 / 74 39 33 12 7901 RØRVIK MØTEPROTOKOLL Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kantina, Rørvik samfunnshus Dato: 04.02.2016

Detaljer

Bygg-, oppmålings- og reguleringsavdelingen. Varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram for ny kommunedelplan for snøscooterløyper

Bygg-, oppmålings- og reguleringsavdelingen. Varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram for ny kommunedelplan for snøscooterløyper Trysil kommune Bygg-, oppmålings- og reguleringsavdelingen Adresseliste datert 10.03.2014 Vår ref. 2013/4220-5650/2014 Deres ref. Arkiv K01 Saksbehandler Erik Johan Hildrum Direkte telefon 47 47 29 73

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - KARMØY NÆRINGSFOND - REGNSKAP 2014

SAKSPROTOKOLL - KARMØY NÆRINGSFOND - REGNSKAP 2014 SAKSPROTOKOLL - KARMØY NÆRINGSFOND - REGNSKAP 2014 Formannskapet behandlet saken den 01.06.2015, saksnr. 73/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommunestyre godkjenner regnskap

Detaljer

Dato Deres ref. Vår ref. / Arkivkode Saksbehandler / / 002 Ann-Vigdis Risnes Cowburn

Dato Deres ref. Vår ref. / Arkivkode Saksbehandler / / 002 Ann-Vigdis Risnes Cowburn HITRA KOMMUNE Fellestjenester Melding om vedtak Sør-Trøndelag fylkeskommune Postuttak 7004 Trondheim Dato Deres ref. Vår ref. / Arkivkode Saksbehandler 05.02.2016 201515340-1 2015/3172-3 / 002 Ann-Vigdis

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Ny behandling - Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune - valgperioden 2011-2015 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Line Therese Ertsås line.ertsaas@verdal.kommune.no

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Arkivsak: ArkivID: Vår dato: BERMAR - 16/2051

Deres ref.: Vår ref.: Arkivsak: ArkivID: Vår dato: BERMAR - 16/2051 Etnedal kommune Rådmannen Kyrkjevegen 10, 2890 Etnedal Oppland Fylkeskommune Regionalenheten Postboks 988 2626 LILLEHAMMER Deres ref.: Vår ref.: Arkivsak: ArkivID: Vår dato: BERMAR - 16/2051 16/207 K1-120

Detaljer

FORSLAG PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR NÆRING

FORSLAG PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR NÆRING FORSLAG PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR NÆRING 2017-2020 INNSTILLING FRA FORMANNSKAPET 14.04.2016, SAK XX/15 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: S. 3: INNLEDNING S. 3: FORMÅL S. 4: UTFORDRINGER OG UTVIKLINGSTREKK DE

Detaljer

Saksutskrift. Saksbehandler: Magnus Ohren Saksnr.: 13/ Behandlingsrekkefølge 1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 1/

Saksutskrift. Saksbehandler: Magnus Ohren Saksnr.: 13/ Behandlingsrekkefølge 1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 1/ Saksutskrift Områdereguleringsplan for Dyster-Eldor II Saksbehandler: Magnus Ohren Saksnr.: 13/04371-19 Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 1/15 22.01.2015 Hovedutvalg for

Detaljer

ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2015/371

ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2015/371 ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2015/371 Dato: 23.01.2015 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 1/15 Åfjord kommunestyre 29.01.2015 Saksbehandler: Solgunn Barsleth MELDING OM SAKER VEDTATT I FORMANNSKAPET 2015

Detaljer

Regional plan for små vannkraftverk. 23.05.2012 s. 1 Foto: Crestock.com

Regional plan for små vannkraftverk. 23.05.2012 s. 1 Foto: Crestock.com Regional plan for små vannkraftverk s. 1 Foto: Crestock.com Samfunnsnytte Nordland skal bidra til å nå nasjonale mål om 30TWh ny fornybar energiproduksjon og energieffektivisering. Småkraft kan ha samfunnsmessig

Detaljer

Behandling av søknad om samtykke til etablering av to nye bilforretninger på næringsområdet Sekkelsten/Eiebakke

Behandling av søknad om samtykke til etablering av to nye bilforretninger på næringsområdet Sekkelsten/Eiebakke Askim kommune Postboks C 1801 ASKIM Miljøvernavdelingen Deres ref.: 9500/13 Vår ref.: 2013/4735 421.0 CHJ Vår dato: 14.11.2013 Behandling av søknad om samtykke til etablering av to nye bilforretninger

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2015/714-3 Roger Andersen, /

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2015/714-3 Roger Andersen, / VIKNA KOMMUNE Vikna kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2015/714-3 Roger Andersen, 74 39 33 13 11/5 20.10.2015

Detaljer