PUBLIKASJON NR Mineralressurser i Norge 2012 Mineralstatistikk og bergindustriberetning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PUBLIKASJON NR 1 2013. Mineralressurser i Norge 2012 Mineralstatistikk og bergindustriberetning"

Transkript

1 PUBLIKASJON NR Mineralressurser i Norge 2012 Mineralstatistikk og bergindustriberetning

2 Omslag: Pukkproduksjon til byggeråstoff ved Lia i Trondheim, Franzefoss Pukk AS. Foto: Peer-Richard Nebb. Grafisk utforming og trykk: Skipnes Kommunikasjon AS

3 Innhold Forord 4 Sammendrag 5 Innledning 6 Nettsteder og databaser 8 Utviklingen i bergindustrien 10 Bergindustrien 14 Industrimineraler 16 Blokkstein, skifer og murestein 18 Grus, pukk og leire 20 Metalliske malmer 24 Energimineraler, kull og torv 26 Forvaltningsoppgaver 28 Mineralforekomster av nasjonal betydning 30 Verdien av norske mineralforekomster 32 Fremtidsutfordringer 38 Vedlegg 42 3

4 Forord Publikasjonen Mineralressurser i Norge i 2012 utgis av Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) basert på bergindustribedriftenes egne produksjons- og salgstall for Innsamlingen av data fra bedriftene ble avsluttet I alt 876 bedrifter og 1178 uttakssteder har sendt inn data som fordeler seg på de mineralske råstoffene som vist i figurer og tabeller. Publikasjonen for 2012 er utarbeidet av Peer-Richard Neeb, Gunn Sandvik, Roald Tangstad, Lars Libach, Rolv Dahl, Geir Strand og Eyolf Erichsen fra NGU og Peter J. Brugmans, Heidi Wennberg og Brit Kaasbøll fra DMF. Trondheim Morten Smelror Administrerende direktør Norges geologiske undersøkelse Randi Skirstad Grini Direktør Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard 4

5 Sammendrag Bergindustrien omsatte for 12.7 milliarder kroner i 2012 (12.5 milliarder kr i 2011) og eksporterte for 7.4 milliarder kr (7.5 milliarder kr i 2011). Det ble solgt ut 98 millioner tonn mineralske råstoffer (94 millioner tonn i 2011). Bergindustrien sysselsatte 5981 årsverk i 2012, fordelt på 1178 uttakssteder og 876 bedrifter. Verdien av kullproduksjonen på Svalbard er redusert fra 1.4 milliarder kr i 2011 til 0.8 milliarder kr i Omsetningen av byggeråstoffene grus, pukk og leire har økt fra 4.7 milliarder kr i 2011 til 5.2 milliarder kr i Naturstein ble omsatt for 0.9 milliarder kr både i 2011 og i Industri mineralene har gått ned noe fra 2.9 milliarder kr i 2011 til 2.8 milliarder kr i Metalliske malmer har økt fra 2.5 milliarder i 2011 til 3 milliarder i Bergindustrien er en viktig distriktsnæring der Rogaland, Møre og Romsdal, Finnmark, Nordland, Svalbard og Vestfold er de viktigste fylkene ut fra omsetningsverdi. Mineralressurser 2012 Larvikitt laget som bok av billedhugger Martin Kuhn. Foto: Peer-Richard Neeb. 5

6 Innledning Bergindustrien omfatter virksomheter som lever av å ta ut og bearbeide mineraler og bergarter fra fastfjell eller løsmasser. Det skilles i mineralstatistikken mellom fem ulike grupper råstoffer: Dette er helt nødvendige råstoffer som inngår i vår hverdag. Et moderne samfunn kan ikke klare seg uten bruk av mineraler, f. eks jern til stål, kalkstein til sement og papir, pukk til veier, sand til betong, steinkull i metallurgisk industri og som energiråstoff. Hver person i landet forbrukte i 2012 i gjennomsnitt ca. 13 tonn norske mineralske råstoffer. I løpet av et helt liv til svarer det et forbruk på ca tonn mineraler. MATERIALFORBRUK I LØPET AV ET LIV 1000TONN Fra og med 2006 ble det etablert et samarbeid mellom NGU og Bergvesenet/Direktoratet for mineralforvaltning om utgivelse av en felles mineral statistikk. Fra har Bergvesenet endret navn til Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF). Mineralske råstoffer Eksportverdi i mill. NOK levert fra produsent (2012-kroner) Pukk og grus Naturstein og skifer Industrimineraler Metaller Kull og torv

7 Formålet med mineralstatistikken er å: NGU og DMF har sammenstilt oversikten over mineralproduksjonen i Norge på basis av henvendelser til produsentene. Oversikten over produ sentene genereres med utgangspunkt i data fra NGUs pukk- og grus database, DMFs register over virksomheter som faller inn under Mineralloven og årlig tilbakemelding fra kommuner og industri. På områder hvor det er mindre enn tre bedrifter har en avtalt med produsenten hvordan tallene kan presenteres i figurer og tabeller. Det er først og fremst produksjon, omsetning og sysselsetting det innhentes informasjon om. Driftsrapporten som er grunnlaget for informasjon om driften og det statistiske materialet for året 2012, er hjemlet i mineralloven som trådte i kraft For grus og pukk innhentes det også data om bl.a. bruk og transport som benyttes i EU-statistikk. Bil i bergarten rombeporfyr. Foto: Peer-Richard Neeb. Peer Richard Neeb Prosjektleder/redaktør Norges geologiske undersøkelse Miljøkalk: KALKSTEIN DOLOMITT ALUMINIUM STÅL, TITAN Glass: FELTSPAT NEFELINSYENITT KVARTS TEGLSTEIN FRA LEIRE ILDFAST STEIN FRA OLIVIN Is: TITANOKSYD BETONG- KALKSTEIN / CEMENT SAND OG GRUS BETONGTAKSTEIN TAKSKIFER A/S BETONG A/S BETONG Maling: KALKSTEIN TALK, KAOLIN TITANOKSYD FRA ILMENITT/RUTIL STEINULL LECA/LEIRE PUSSESAND Blyant: GRAFITT Gulv: MARMOR BETONG - KALKSTEIN/CEMENT SAND/GRUS Papir: KALKSTEIN DOLOMITT TITANOKSYD TALK KAOLIN Porselen: KALKSTEIN NEFELIN SYENITT DOLOMITT KVARTS FYLLMASSE Fliser: ANORTOSITT FELTSPAT LØS LECA ELLER SAND/GRUS PUKK PC: KOBBER GRANITT NATURSTEIN SKIFER PUKK PUKK LARVIKITT Lyspære: KVARTS JERN HEMATITT BETONGSVILLER AV KALKSTEIN/ CEMENT SAND/GRUS TETT FYLLMASSE SAND/GRUS LETT FYLLMASSE LØS LECA Lakk: KALKSTEIN TALK GLIMMER TITANOKSYD FRA ILMENITT RUTIL Bil/tog: JERN ALUMINUM BLY,KOBBER SINK MAGNESIUM SAND PUKK PUKK Mineraler A/S Gummi: DOLOMITT KALKSTEIN TALK GRAFITT BÆRELAG SLITELAG BINDELAG } FORSTERKNINGSLAG DEKKE (ASFALT, BETONG el. GRUS) VEKSTJORD (SLAM, SUBBUS, KALK/DOLLOMITT) APATITT PLANERINGSLINJE SAND/GRUS ELLER LØS LECA EVT. FIBERDUK SAND/GRUS FILTERLAG MORENE ELLER FIN PUKK PLANERINGSLINJE MORENE UNDERGRUNN DRENSLEDNING AV PLAST FJELL MORENE FJELL Illustrasjon: Mineralske råstoffer i bruk. Peer R. Neeb/NGU

8 Nettsteder og databaser NGU bygger ut og vedlikeholder nasjonale databaser som gir informasjon om bl.a. Norges mineralressurser (www.ngu.no). En oversikt over landets forekomster av grus, pukk, metalliske malmer, industrimineraler og naturstein ligger på ngu.no under georessurser og under kart og data. Direktoratet for mineralforvaltnings nettsted (www.dirmin.no) gir informasjon om DMF som etat, samt opplysninger om berg industrien og virksomhet knyttet til denne. Videre gir nettstedet opplysninger om gjeldende regelverk knyttet til erverv og utnyttelse av mineralske ressurser og har linker til aktuelt lovverk. Tilsvarende har nettstedet også opp lysninger om bergverksdriften på Svalbard og det regelverk som knytter seg til denne. ANTALL MINERALFOREKOMSTER BESKREVET PÅ NGU og DMF har utarbeidet en egen engelskspråklig internettportal (www.prospecting.no) med tilgang til geologiske kart og data om industri mineraler, malmer, naturstein, data om bergrettigheter og verneområder m.v. Prospekteringsportalen viser en oversikt over tildelte bergrettigheter med unntak av eldre lengde/flateutmål og søknader under behandling hos DMF. Opplysninger om søknader under behandling fås hos DMF. Over sikten oppdateres hver mandag. NGU har utarbeidet en oversikt over mineralforekomster av nasjonal betydning. Dette er forekomster som har stor verdi og hvor en bør ha tilfredsstillende behandling i arealplanleggingen. RÅSTOFFTYPE FOREKOMSTER PÅ NGU.NO Industrimineraler Metaller Naturstein Pukk Sand/ grus Steintipp 305 SUM

9 ngu.no prospecting.no dirmin.no ngu.no/mineralressurser ngu.no/grusogpukk 9

10 Utviklingen i bergindustrien Det har gjennom de siste 30 årene vært en betydelig strukturendring i næringen. Malmproduksjonen som utgjorde 50 % av produksjons verdien i 1981 ble sterkt redusert fram til Senere har produksjonen av jern tatt seg opp på grunn av stigende metallpriser. Produksjonen av industrimineraler økte kraftig fram til 2000 og har siden vært stabil. Produksjonen av naturstein økte kraftig fram til 1997 og har siden vært stabil til svakt synkende. Pukkproduksjonen har økt kraftig siden 2003, samtidig som grusproduksjonen har variert, med oppgang siste år. De siste årene frem til 2008 økte kullproduksjonen på Svalbard, men er nå redusert pga endret behov og lavere priser i Europa. I 2012 gikk salget av noen mineralprodrukter opp, i særlig grad jern, pukk, grus, titanoksyd-ilmenitt, dolomitt og kalksten. De fleste store, eksportrettede bedriftene innen mineralnæringen er dag helt eller delvis eid av utenlandske selskaper. EKSPORT AV MINERALPRODUKSJON 2012: 59 prosent BERGINDUSTRIEN OMSETNING 2012: 12.7milliarder kroner Bergindustrien er kapitalintensiv, med vesentlig høyere realkapital pr. sysselsatt enn for gjennomsnittet av industrien. 59 % av mineralproduksjonen i 2012 regnet ut fra omsetning eksporteres, og den innenlandske bruken av mineralressursene gir grunnlag for en betydelig mineral foredlende industri. Lønnsomheten varierer mellom ulike deler av næringen, og mellom enkeltbedrifter innen hver bransje. Hver sysselsatt er beregnet å gi 4 sysselsatte i andre næringer når en ser landet under ett. Det gir i alt ca sysselsatte. Mineralske råstoffer Total salg- og eksportverdi i mill. NOK (2012-kroner) - Antall sysselsatte Mill. NOK Antall sysselsatte Salgsverdi Eksportverdi Sysselsatte 10

11 Viktige norske mineralressurser i produksjon Alta + * Repparfjord Stjernøy, nefelinsyenitt Alta, skifer Tana, kvartsitt Bjørnevatn, jern ") * Trælen/Skaland, grafitt Andøy Sortland Lødingen * Bjarkøy * * * * Kjøpsvik, kalkstein Drag, kvarts Rombak Hekkelstrand, dolomitt Hjellnes/Fornesset * Bodø Mårnes, kvartsitt Hammerfall, dolomitt Løvgavlen, dolomitt Tomma Sandnessjøen Mosjøen Akselberg, kalkstein * * * ") Ørtfjell, jern Seljeli, dolomitt Sløvåg Askøy Dyrstad Flora Espevik Risavika Jæren Hellvik, anortositt * * * Eikefet + Fræna/Eide * Jelsa Tau* Årdal Sandnes * * Forsand * * Dirdal Bollestad * ") * Rekefjord * * Averøy Åheim, olivin Gudvangen, anortositt Jondal, skifer Fræna/Eide, kalkstein + Skien Dalen, kalkstein Kragerø, kvartsitt Knaben, molybden Valberg Telnes, ilmenitt Randbergvik, olivin Nord-Fosen Ottersbo + + Valdres, skifer Hestvika, kalkstein * * Otta, skifer * Hønefoss Oslo (flere) * + Svelvik Sundland * Moss + * * Sandefjord Larvik + * * Røyken, granitt * Larvik, larvikitt Mona Lia/Skjøla/Vassfjell Melhus Oppdal, skifer Hovemoen Gardermoen Nittedal Feiringåsen + Furuberget, kalkstein Hole, kalkstein * Tjerbo * Iddefjord, granitt Snåsa, skifer + Lierne, skifer Leinsmyra Verdal, kalkstein Industrimineraler Metalliske Naturstein malmer Naturstein Pukk Industrimineraler Metalliske malmer Pukk Sand og grus Steinkull Torv Sand og grus Steinkull Torv 11

12 DE VIKTIGSTE MINERALSKE RÅSTOFFER PRODUSERT PÅ LAND I NORGE Verdi levert fra produsent (2012, mill. kr) DE VIKTIGSTE MINERALSKE RÅSTOFFER PRODUSERT PÅ LAND I NORGE Mengde levert fra produsent (2012, mill. tonn) PUKK JERN PUKK SAND OG GRUS KALKSTEIN OG KALKSTEINSPRODUKTER KALKSTEIN OG KALKSTEINSPRODUKTER Sand, grus, pukk og leire 5150 mill.kr Industrimineraler 2796 " Metalliske malmer 2984 " Kull og torv 894 " Naturstein, skifer/ murestein 889 " Sum mill.kr Referanse: Produsentene og NGU/DMF Mai 2013 PRN SKIFER OLIVIN NEFELINSYENITT 489 BLOKKSTEIN KULL KVARTS- KVARTSITT 185 MURESTEIN 152 DOLOMITT 140 GRAFITT TORV 20 NIKKELKONSENTRAT ILMENITT SAND OG GRUS LEIRE 7 4 0,3 MOLYBDEN TALK Sand, grus, pukk og leire mill. tonn Industrimineraler 9.57 " Metalliske malmer 4.26 " Kull og torv 1.42 " Blokkstein, skifer og murestein 0.63 " Sum mill.tonn Referanse: Produsentene og NGU/DMF Mai 2012 P. R.N DOLOMITT NEFELINSYENITT MURESTEIN 1.1 ILMENITT 1.3 KULL KVARTS- KVARTSITT STEIN JERNKONSENTRAT 3.4 OLIVIN BLOKKSTEIN 0.19 LEIRE TORV NIKKEL 0.09 TALK SKIFER GRAFITT MOLYBDEN ÅRSVERK I MINERALNÆRINGEN FORDELT PÅ RÅSTOFFTYPER 2012 ÅRSVERK I MINERALNÆRINGEN FORDELT PÅ FYLKER 2012: 5981 årsverk, inklusive Svalbard 529 PUKK JERN SAND OG GRUS Sand, grus, pukk og leire 2898 Metaller 1019 Industrimineraler KULL 663 Naturstein,skifer/murestein 647 Kull og torv 566 Referanse: Produsentene og NGU/DMF Mai 2013 P. R.N. Sum årsverk SKIFER BLOKKSTEIN MURESTEIN 138 KVARTS-KVARTSITT 293 OLIVIN 135 NEFELINSYENITT DOLOMITT LEIRE 54 GRAFITT TORV TALK 392 KALKSTEIN ILMENITT/NIKKEL 1 MOLYBDEN Referanse: Produsentene og NGU/DMF Mai 2013 P. R.N. 12

13 Fylkesvis fordeling av mineralproduksjon Salgsverdi (mill. NOK) fylkesvis inklusiv Svalbard 0,0 500, , , , ,0 Rogaland Møre og Romsdal Finnmark Nordland Svalbard Vestfold Sør-Trøndelag Akershus Sogn og Fjordane Buskerud Hordaland Oppland Hedmark Telemark Nord-Trøndelag Østfold Troms Aust-Agder Vest-Agder Oslo Rogaland Nordland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Akershus Sør-Trøndelag Finnmark Buskerud Nord-Trøndelag Telemark Hordaland Vestfold Østfold Oppland Hedmark Troms Svalbard Aust-Agder Vest-Agder Oslo Solgt tonnasje fylkesvis inklusiv Svalbard Rogaland Finnmark Nordland Møre og Romsdal Svalbard Sør-Trøndelag Vestfold Sogn og Fjordane Akershus Oppland Telemark Nord-Trøndelag Buskerud Hordaland Hedmark Østfold Troms Aust-Agder Vest-Agder Oslo Antall årsverk fylkesvis inklusiv Svalbard

14 Bergindustrien Det ble i 2012 solgt til sammen 98 millioner tonn mineralske råstoffer i Norge til en verdi av 12.7 milliarder kr. Fra 2011 til 2012 gikk omsetningen av industrimineraler noe ned fra 2.9 til 2.8 milliarder kr. For naturstein var omsetningen omtrent den samme 0.9 milliarder kr. Metalliske malmer har økt betydelig fra 2.5 til 3 milliarder kr. Omsetningen av bygge råstoffene grus og pukk har økt betydelig fra 4.7 milliarder i 2011 til 5.2 milliarder i Omsetningen av kull har gått ned fra 1.4 til 0.8 milliarder kr og torv har økt fra 53 til 68 millioner kr. Bergindustrien eksporterte for til sammen 7.4 milliarder kr i 2012, som tilsvarer 59 % av den totale omsetningsverdien. Det ble eksportert industrimineraler for 2.2 milliarder kr, hvor kalksteinslurry, olivin, nefelinsyenitt og kvarts/kvartsitt er de viktigste produktene. Av naturstein ble det eksportert blokkstein for 475 millioner kr og skifer/murestein for 49 millioner. Under blokkstein dominerer larvikitt med 427 millioner kr. Tilsvarende eksport for pukk, vassbyggingstein og grus var 1170 millioner kr, mens eksporten fra malmbransjen var på 2.7 milliarder kr fordelt på ilmenitt, jern og nikkel. Kull ble eksportert til Europa for 0.8 milliarder kr. Bergindustrien er en typisk distriktsnæring og spesielt i kystområdene er det mange bedrifter. Industrien har rapportert 5981 årsverk fordelt på 1178 produksjonssteder og det er registrert 876 forskjellige bedrifter. Målt etter omsetningsverdi er Rogaland, Møre og Romsdal, Finnmark, Nordland, Svalbard, og Vestfold våre viktigste bergverksfylker. I tabellene 1 til 17 i vedlegg er de enkelte produkter presentert samlet og fylkesvis. Råstofftype Jern Kalkstein Pukk/grus Kull Ilmenitt Blokkstein SALG AV ULIKE MINERALRESSURSER: 98millioner tonn PRODUKSJONSVERDI: 12.7milliarder kroner EKSPORTVERDI: 7.4milliarder kroner - 59 prosent ANTALL LEIRE-, GRUS- OG PUKKPRODUKSJONSSTEDER: 1012 ANDRE PRODUKSJONSSTEDER: 166 Olivin Nefelinsyenitt Kvarts/kvartsitt Skifer Grafitt Dolomitt Nikkel Talk Torv Eksportverdi 2012 Kilde: Produsenter ANTALL ÅRSVERK:

15 15

16 Industrimineraler Industrimineraler er mineraler og bergarter som på grunn av sine fysiske og kjemiske ikke-metalliske egenskaper danner grunnlag for industriell utnyttelse. Anvendelsesområdene er mange. En rekke av de produkter vi omgir oss med til daglig inneholder industrimineraler. Slike produkter kan være papir, plast, keramikk, glass eller maling. I 2012 ble det omsatt industrimineraler for 2.8 milliarder kr, med solgt volum på 9.6 millioner tonn. I alt ca. 852 personer var i 2012 sysselsatt i bransjen. Det meste av den norske produksjonen eksporteres. Kalksteinslurry, olivin, nefelinsyenitt og kvarts er de viktigste produktene. I følge bedriftene var eksportverdien på 2.2 milliarder kr i Norge er blant verdens ledende produsenter av olivin og nefelinsyenitt. Totalt ble det eksportert 1.6 millioner tonn olivin. Olivin produseres av Sibelco Nordic AS med produksjon ved Åheim. Anleggene i Raubergvika i Møre og Romsdal har vært i noe drift mens det er driftshvile ved Bryggja i Sogn og Fjordane. Olivin forbedrer smelteegenskapene for jernmalm og gir økt produksjonskapasitet ved fremstilling av råjern. Olivin anvendes blant annet i stålproduksjon der den erstatter bruken av dolomitt. Dette gir en betydelig reduksjon i CO 2 -utslippene fra stålverkene. Nefelin syenitt produseres av Sibelco Nordic på Stjernøy i Alta kommune og brukes hovedsakelig i glass- og keramikkindustrien. Sibelco Nordic har også hatt produksjon av kvarts og feltspat fra Glamsland ved Lillesand hvor produksjonen ble lagt ned høsten Selskapets dominerende eier er UNIMIN/Sibelco som på verdensbasis er en viktig produsent av kvarts, feltspat, olivin, nefelinsyenitt og flere andre industrimineraler. Det er 16 bedrifter som produserer kalkstein og 3 som produserer dolomitt. Disse har til sammen 446 ansatte. Norge er en viktig produsent av kalkstein til fyllstoff, med Brønnøy Kalk AS som den største produsenten. Kalkstein produsert av Brønnøy Kalk AS går til bedriften Hustadmarmor AS på Møre hvor det fremstilles kalksteinsslurry (kalksteinsfyllstoff) og det meste av produksjonen eksporteres. Hustadmarmor AS er verdens største leverandør av kalksteins-fyllstoff til papirindustrien og er en viktig enhet i Omya-gruppen. Vi har i mineralover sikten tatt med omsetningsverdien av kalksteinsslurry. Det er også en betydelig produksjon av kalk til andre formål blant annet til sementproduksjon, brent kalk, miljøkalk og jordbrukskalk. Her var produksjonsverdien 359 millioner kr i For sementproduksjon og brent kalk er bare verdien av kalken før foredling brenning tatt med. Kvarts og kvartsitt produseres på 5 bedriftssteder med til sammen 138 ansatte. Det ble solgt 1.1 millioner tonn til en verdi av 185 millioner kr. Kvarts nyttes som råstoff for fremstilling av glass, keramikk og porselen, og i metallurgisk industri til ulike silisiumanvendelser. Kvarts brukes også som fyllstoff i plast, gummi og maling. Andre anvendelser er innen halvlederteknologi, kvartsglass, kvartsdigler, solceller, fiberoptikk og kosmetikk. Elkem Salten arbeider med å etablere en ny kvartsgruve ved Nasa i Rana. The Quartz Corp AS har planer om utvinning av kvarts i Svanvik i Sør- Varanger, i tillegg til sin eksisterende produksjon i Hamarøy og Tys fjord kommuner. Selskapet er etablert av Norsk Mineral AS og Imerys, en global industrimineralprodusent, for utvikling av kvartsforekoms tene ved Spruce Pine i North Carolina og tidligere Nor wegian Crystallites virksomhet i Norge. Talk produ seres ved Granitt og Kleber AS i Vågå kommune med videreforedling ved Talkonor AS i Kvam i Gudbrandsdalen. Talken brukes til gjødsel, bilindustri og lakk/sparkel. Skaland Graphite AS på Senja produserer grafitt, en av kun to produ senter i Europa. Selskapet er et datter selskap av Leonard Nilsen & Sønner AS. Produsenter har oppgitt lete-/kartleggingskostnader for industrimineraler på 14 millioner kr, tabell 17. Fra kalkstein/marmor til papir. Foto: Peer-Richard Neeb. 16

17 Lasting av kalkstein ved Akselberget, Brønnøy kommune, Nordland. Foto: Brønnøy Kalk AS. 17

18 Naturstein Blokkstein, skifer og murestein Naturstein er betegnelsen på all stein som kan sages, spaltes eller hugges til bruk i bygninger, monumenter og utearealer. Naturstein inndeles i blokkstein, skifer og murestein. I 2012 omsatte bransjen blokkstein for 489 millioner kr, skifer for 247 millio ner og murestein for 152 millioner. Til sammen 648 personer er ansatt i bransjen. Det ble eksportert blokkstein for 475 millioner kr og skifer for 49 millioner i Av den eksporterte blokksteinen utgjorde larvikitt 427 mill. kr. Larvikitt, kåret til Norges nasjonalbergart, utvinnes i området rundt Larvik og dominerer norsk blokksteinsproduksjon. Larvikitt er en naturressurs av unik kvalitet som oppnår høye priser på verdens markedet. Det er nå 4 bedrifter med 168 ansatte som omsatte for 430 millioner kr. Lundhs AS er den største produsenten. Det meste av produksjonen eksporteres som råblokker, hovedsakelig til Kina, Italia, India, Spania, Frankrike, Taiwan og Belgia. Ny teknologi har effektivisert produksjonen og gunstig beliggenhet i nærheten av kysten er med på å øke lønnsomheten. I tillegg er det blokksteinsproduksjon på breksje i Sogn og Fjordane, anortositt i Rogaland, granitt i Nordland, Buskerud, Oslo og Østfold, trondhjemitt i Sør-Trøndelag og litt marmor i Fauskeområdet. OMSETNING 2012: Blokkstein: 489millioner kroner Skifer: 247millioner kroner 152 Murestein: millioner kroner Skifer og murestein produseres en rekke steder over hele landet. Omsetningen var 247 millioner kr for skifer og 152 millioner for murestein i Produksjonen foregikk på 73 utakssteder for murestein og 29 for skifer, med i alt 433 ansatte. I 2012 har flere muresteinsbedrifter/entreprenører rapportert salg enn tidligere år. Av størst industriell betydning er kvartsskifer fra Alta og Oppdal og fyllittskifer fra Otta. All skifer som tas ut, videreforedles nær produksjonsstedet. 20 prosent av skiferproduksjonen ble eksportert, og den slitesterke norske kvartsskiferen regnes som særlig egnet på arealer med stor trafikk. På eksportmarkedet ventes fortsatt noe vekst for skifer, mens blokkstein har fått større konkurranse. Det innenlandske markedet har variert noe de siste årene når det gjelder naturstein til bygg og uteanlegg. De siste ti årene har vi fått færre og større enheter i norsk naturstein industri, og da særlig innen skifernæringen og i larvikittproduksjonen. Det finnes en rekke små anleggsfirma som produserer murestein og skifer til eget bruk. Produsenter har oppgitt lete-/kartleggingskostnader for naturstein på 4.1 millioner kr, tabell 17. Skulptur i Larvikitt. Foto: Peer-Richard Neeb. 18

19 Stålaker Larvikittbrudd Lundh AS. Foto: Rolv Dahl. 19

20 Byggeråstoffene Grus, pukk og leire Pukk og grus nyttes til bygge- og anleggsformål. Råstoffene tas ut fra fjell ved sprengning, eller fra naturlige løsmasser/ grusavsetninger. Materialet knuses og sorteres til bruk i bygg, veier og anlegg. I Norge kan vi ikke lenger betrakte grus og pukk som ubegrensede ressurser. Kunnskap om forekomster av pukk og grus er derfor viktig i arealplansammenheng. Det registreres at områder med gode forekomster ofte legges ut til annet formål enn råstoffutvinning i kommuneplanens arealdel uten at dette behovet er vurdert. Det er viktig at planleggerne har kunnskap om forekomstene slik at mest mulige helhetlige avveininger kan foretas i planprosessen. Her er NGUs Grus-, pukk- og steintippdatabase et viktig hjelpemiddel. Pukk kan brukes til de samme formål som naturlig sand og grus, men er dyrere å produsere siden fast fjell må sprenges ut og knuses og krever derfor mer energi. Pukk utgjør likevel en økende andel av forbruket av byggeråstoffer. Dette har sammenheng med lokal knapphet på sand og grus, og at det stilles økte kvalitetskrav til byggeråstoffer som naturlig grus ikke alltid kan dekke. Hver person i Norge bruker årlig et lastebillass på ca 11.8 tonn pukk og grus. Grunnet store transportkostnader foregår mye av grus- og pukkproduksjonen i nærheten av anvendelsesområdet. Om lag halvparten av produksjonen går til veiformål, mens 1/3 går til betongproduksjon. Det resterende går til andre formål som fyllmasse, planering av anleggsområder og til planering og tildekking ved legging av rørledninger på norsk kontinental sokkel. NGU har kartlagt ca 8940 sand- og grusforekomster og ca 1320 pukkforekomster, se NGUs Grus-, pukk- og steintippdatabase: I forbindelse med innrapporteringen er det mottatt produksjonstall fra 474 grusprodusenter og 534 pukkprodusenter. Omsetningsverdien av pukk og grus fra disse produsentene var i 2012 på 5.2 milliarder kr (4.7 milliarder kr i 2011), basert på et salg av 82 millioner tonn (77 millioner tonn i 2011). Omtrent 2822 personer var ansatt i næringen, fordelt på ca 1012 små og store uttakssteder. Det ble solgt ca 68 millioner tonn pukk til en verdi av 4.2 milliarder kr, hvorav 39 % går til veier, 12 % til faste dekker, 10 % til betong og 39 % til annet. Det er solgt 14 millioner tonn sand og grus til en verdi av 884 millioner kr, hvorav 18 % går til veger, 12 % til faste dekker, 50 % til betong og 20 % til annet. Til sammen 28 % av den norske pukkproduksjonen regnet i volum eksporteres, hvorav 58 % går til veger/asfalt, 16 % til betong, 8 % offshore og 18 % til annet. Eksporten til Europa har økt betydelig de siste to årene til 22.6 millioner tonn (21 millioner tonn pukk i 2011) og ca. 0,2 millioner tonn sand og grus til en samlet verdi av 1.2 milliarder kr. Det meste eksporteres til Tyskland, Nederland, Danmark, Polen, Storbritannia og Baltikum. I tillegg ble det produsert 6.8 millioner tonn pukk til offshoreformål på norsk og britisk/nederlandsk kontinentalsokkel. Produsentene har solgt tonnasje av resirkulerte masser av asfalt, betong og annet for 1,9 millio ner tonn, tabell 16 og har oppgitt lete-/ kart leggingskostnader for pukk og grus på 36 millioner kr, tabell 17. Det er ca 180 større grus- og pukkprodusenter i Norge med produksjon fra tonn til 10 millioner tonn. Av disse er 40 grusprodusenter og 179 pukkprodusen ter. De største i omsetning ligger i Sør-Norge. Blant disse er Feiring Bruk AS, Franzefoss Pukk AS, Lemminkainen Industri AS, NorStone AS, Norsk Stein AS, NCC Roads Norge AS, Veidekke AS, Halsvik Aggregates AS, Bremanger Quarry AS og Oster Grus og Sand AS. Leire benyttes til lecaproduksjon, og Weber Leca Rælingen tar ut råstoff til bedriften i Rælingen i Akershus. I Telemark tas det ut leire til teglsteinsproduksjon av Wienerberger AS ved Bratsberg i Bø kommune. Det ble i alt tatt ut tonn leire til en verdi før brenning/foredling på 4 millioner kr. Bedriftene hadde 76 ansatte i produksjonen. I tabellene 8-15 er produksjon, salg og transport av grus og pukk presentert fylkesvis. 20

21 Lasting av sandstein/pukk til Amsterdam Bremanger Quarry AS, Svelgen kommune, Sogn og Fjordane. Foto: Peer-Richard Neeb. 21

22 Berggrunnskart over Norge med BERGGRUNNSKART viktige kystnære pukkforekomster OVER NORGE med viktige kystnære pukkforekomster Kvalsund,kvartsitt Bjørnevatn, gneis TROMSØ Kautokeino, kvartsitt Bø, gabbro Bergneset, gabbro Sortland, gneis Løddingen, syenitt Ballangen, gabbro BODØ Tegnforklaring PERMISKE BERGARTER (OSLOFELTET) (250 til 290 millioner år) Sandnessjøen, gneis Mosjøen, gabbro Nordmarkitt, larvikitt, granitt Basalt, rombeporfyr DEVONSKE BERGARTER (350 til 400 millioner år) Sandstein, konglomerat Ålesund, gneis Bremanger, Dyrstad sandstein Bremanger, Gulestø, sandstein Ottersbo, kvartsitt Averøy, gneis Visnes, eklogitt Viken, Fræna, gneis Rausand, gneis Nord-Fosen, gneis TRONDHEIM Vassfjellet og Lia, gabbro Lierne, sand/grus KALEDONSKE BERGARTER (400 til 1650 millioner år) Granitt, trondhjemitt Gabbro, anortositt, amfibolitt Skifer, glimmerskifer Grønnstein Sandstein, skifer Marmor PREKAMBRISKE BERGARTER (GRUNNFJELL) (600 til 2900 millioner år) Seljestokken, Florø sandstein Hyllestad, Trondhjemitt, Gudvangen, anortositt Halsvik,gneis Eikefet, gneis Askøy, gneis Austpollen, granitt/gneis BERGEN OSLO Kongsvinger, sand/grus Granitt Gabbro, anortositt, amfibolitt Basalt, ryolitt Sandstein, glimmerskifer Gneis, migmatitt VIKTIGE NORSKE PUKKFOREKOMSTER I PRODUKSJON Espevik, granitt Jelsa, gneis Tau, kvartsdioritt STAVANGER Dirdal, gneis Hellevik, anortositt Rekefjord/Titania, Gabbro/anortositt Hausvik, gneis Årdal, sand/grus Helle, sand/grus Frafjord, sand/grus Verket, sand/grus Juve, granitt Himberg/Freste, syenitt Brekke, granitt Hedrum /Tjølling/Svartbukt, Skien, larvikitt gneis Kragerø, gabbro Landvik, gabbro Pukk Pukk med eksport i 2012 Sand/grus for eksport 2012 Kristiansand,gneis 22

23 Eksport av pukk, kyststein og grus 2012, i mill. tonn Tall i parantes er produksjon 2011 ISLAND (0.028) FÆRØENE (0.09) IRLAND 0 (0) STOR- BRITANIA 1.01 (1.04) OFFSHORE NORGE 3.7 (1.4) OFFSHORE EU 3.1 DANMARK 3.84 (3,79) NEDERLAND 2.96 (4.57) BELGIA 0.45 (0.37) NORGE TYSKLAND 5.35 (5.60) LUXEMBOURG 0 (0) FRANKRIKE 0.90 (0.46) Italia 0 (0) SVERIGE 0.23 (0.086) TSJEKKIA (0.038) POLEN 2.60 (2.82) FINLAND (0.002) ESTLAND 0.36 (0.60) LITAUEN Kaliningrad (0.29) (0) RUSSLAND 0.77 (0.88) Pukk/kyststein/grus 22.5 mill. tonn Sand/grus 0.2 mill tonn Ekportverdi 1148 mill. NOK/153 mill. EUR Offshore-pukk 6.8 mill tonn Kilde: Produsenter - NGU 23

24 Metalliske malmer Metalliske malmer er bergarter som er av økonomisk interesse på grunn av sitt innhold av metaller. Enkelte typer metallisk malm, definert som malm i mineralloven, benyttes også som industrimineral (pigment). Omsetningen for malmbransjen har gått opp fra 2.5 milliarder kr i 2011 til 3 milliarder kr i 2012 på grunn av gode priser på ilmenitt-titanoksyd og større produksjon av jernmalm. Eksportverdien var 2.7 milliarder kr. Det ble solgt 4.2 millioner tonn konsentrat. I 2012 var 1019 personer ansatt i denne typen virksomhet. Tre større metallgruver er nå i drift. I dag har Sydvaranger Gruve AS og Rana Gruber AS jernproduksjon. OMSETNING 2012: 3milliarder kroner Titania AS i Sokndal i Rogaland er Europas største produsent av ilmenitt (jern-titan-oksyd) som etter videreforedling i hovedsak nyttes som hvitt pigment i maling, plast og papir. I tillegg produserer Titania AS en mindre tonnasje nikkelkonsentrat. Norge har store ressurser av titanmineraler, inkludert rutilforekomsten ved Engebøfjellet i Naustdal kommune som er under utredning med formål å starte drift. Sydvaranger Gruve AS (hvor Northern Iron, et australsk selskap, er deleier) eksporterer konsentrat til det europeiske markedet og Kina. Rana Gruber AS i Nordland som eies av LNS produserer, i tillegg til slig, spesialprodukter med høyere bearbeidingsgrad. Knaben Molybden AS har hatt mindre produksjon fra forekomsten i Knaben i Vest-Agder. Prospekteringen i Norge i 2012 hadde fokus på Zn-Pb-Cu mineraliseringer i Kaledonidene og kobber-gull- mineraliseringer i Finnmark. I tillegg er det en betydelig interesse for leting etter gull, nikkel og flere spesialmetaller. Produsenter i drift har oppgitt lete-/kartleggings kostnader på 16 millioner kr, tabell 17. Utenlandske og norske selskaper uten drift er ikke tatt med i tabellen. Titanoksyd til filler brukes til industriformål for bl.a å fremstille maling og tilsetting til softis. Foto: Titania AS. 24

Mineralressurser i Norge 2012

Mineralressurser i Norge 2012 Publikasjon nr 1 2013 Mineralressurser i Norge 2012 Mineralstatistikk og bergindustriberetning Omslag: Pukkproduksjon til byggeråstoff ved Lia i Trondheim, Franzefoss Pukk AS. Foto: Peer-Richard Nebb.

Detaljer

NGU. Mineralressurser i Norge. Mineralstatistikk og bergindustriberetning. Publikasjon nr. 1 2008. Norges geologiske undersøkelse

NGU. Mineralressurser i Norge. Mineralstatistikk og bergindustriberetning. Publikasjon nr. 1 2008. Norges geologiske undersøkelse NGU Norges geologiske undersøkelse Mineralressurser i Norge Mineralstatistikk og bergindustriberetning 2007 0 1500 3000 1990 1997 2007 Publikasjon nr. 1 2008 Blokkproduksjon av larvikitt. Bildet er fra

Detaljer

Strategi. Strategi for mineralnæringen

Strategi. Strategi for mineralnæringen Strategi Strategi for mineralnæringen FOTO: NCC FOTO: SCANSTOCKPHOTO FOTO: ISTOCKPHOTO FOTO: GETTY IMAGES FOTO: SHUTTERSTOCK FOTO: GETTY IMAGES FOTO: SHUTTERSTOCK FOTO: SHUTTERSTOCK FOTO: GETTY IMAGES

Detaljer

Utredning av behov for nasjonal satsing på forskning for økt verdiskapning basert på mineralske ressurser

Utredning av behov for nasjonal satsing på forskning for økt verdiskapning basert på mineralske ressurser MINFORSK Utredning av behov for nasjonal satsing på forskning for økt verdiskapning basert på mineralske ressurser Dette dokumentet er foreløpig å betrakte som et utkast. Vi har imidlertid begynt å sette

Detaljer

Kom styrket ut av Økokrimsaken

Kom styrket ut av Økokrimsaken Nr. 2 2012 NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 22. ÅRGANG FOKUS: - Mineraler, bergverk og gruvedrift - Nordnorsk Fiskeri- og oppdrettsnæring - Eiendom, bygg og anlegg > Frode Nilsen og LNS: Kom styrket ut av Økokrimsaken

Detaljer

Veileder utfylling driftsrapport 2014 med eksempler og blanke skjema bakerst. OM DRIFTSRAPPORTEN

Veileder utfylling driftsrapport 2014 med eksempler og blanke skjema bakerst. OM DRIFTSRAPPORTEN Veileder utfylling driftsrapport 2014 med eksempler og blanke skjema bakerst. OM DRIFTSRAPPORTEN FORMÅLET MED DRIFTSRAPPORTEN Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) og

Detaljer

Fjellsprenger n. Unikt skiferbrudd i Valdres... side 8. Kundemagasin fra Orica Norway AS. Nr. 1 - mai 2013-24. årgang

Fjellsprenger n. Unikt skiferbrudd i Valdres... side 8. Kundemagasin fra Orica Norway AS. Nr. 1 - mai 2013-24. årgang Kundemagasin fra Orica Norway AS Fjellsprenger n Nr. 1 - mai 2013-24. årgang Sprengning under vann på Træna... side 23 uni tronic 600 på Embretsfoss... side 36 Profilen... side 46 Rekordleveranse...side

Detaljer

Årsrapport 2011. Nordic Mining ASA Årsrapport 2011 1

Årsrapport 2011. Nordic Mining ASA Årsrapport 2011 1 Årsrapport 2011 Nordic Mining ASA Årsrapport 2011 1 Visjon «Et fremtidsrettet ressursselskap med integrerte operasjoner i leting, utvinning og foredling av høyverdige mineraler og metaller» 2 Nordic Mining

Detaljer

full gass i nordland

full gass i nordland full gass i nordland vesterålen ofoten full gass i nordland Nye bedrifter og organisasjoner er velkommen til Nordland. «Full gass i Nordland» gir en kort oversikt over viktige næringer i Nordland, kunnskapsutvikling,

Detaljer

Små bedrifter store verdier

Små bedrifter store verdier Strategi Små bedrifter store verdier Regjeringens strategi for små og mellomstore bedrifter Strategi Små bedrifter store verdier Regjeringens strategi for små og mellomstore bedrifter 2 Regjeringens strategi

Detaljer

Små bedrifter store verdier

Små bedrifter store verdier Strategi Små bedrifter store verdier Strategi Små bedrifter store verdier 2 Forord 3 Forord Vi vil gjøre det enklere å starte og drive bedrift i Norge. De fleste bedrifter i Norge er små og mellomstore,

Detaljer

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, januar 2005 01:2005

Detaljer

SLUTTRAPPORT TIL NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENTET

SLUTTRAPPORT TIL NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENTET SLUTTRAPPORT TIL NÆRINGS OG HANDELSDEPARTEMENTET FORELØPIG VERSJON UTKAST FOR TILBAKEMELDING OG INNSPILL RÅDGIVNING IFM BEDRIFTSØKONOMISK GJENNOMGANG AV STORE NORSKES PLANER FOR VIDERE KULLDRIFT PÅ SVALBARD

Detaljer

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE)

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) av Anne Espelien, Marcus Gjems Theie og Lena Bygballe Forskningsrapport 1/2015 Handelshøyskolen BI Institutt for strategi og logistikk Senter for

Detaljer

INDEKS NORDLAND. En rapport om utviklingen gjennom 2014 og utsiktene for 2015 ÅRGANG: 2015. Høyest kapasitetsutnyttelse

INDEKS NORDLAND. En rapport om utviklingen gjennom 2014 og utsiktene for 2015 ÅRGANG: 2015. Høyest kapasitetsutnyttelse Mer lønnsom enn landsgjennomsnittet Høyest kapasitetsutnyttelse i Norge Befolkningsvekst i 28 kommuner Venter god vekst i 2015 Har 67 % av eksporten fra Nord-Norge INDEKS NORDLAND En rapport om utviklingen

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret KONJUNKTURBAROMETERET FOR ROGALAND ER UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK OG UTGITT AV SPAREBANK 1 SR-BANK, AETAT, NHO ROGALAND, ROGALAND FYLKESKOMMUNE, STAVANGER-REGIONEN NÆRINGSUTVIKLING, INNOVASJON NORGE OG LO

Detaljer

Ny infrastruktur i nord

Ny infrastruktur i nord 2 2. J U N I 2 0 1 1 NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014-2023 UTREDNINGSFASEN Ny infrastruktur i nord DEL 2 FORSLAG TIL TILTAK FOR TRANSPORTINFRASTRUKTUREN A V I N O R J E R N B A N E V E R K E T K Y S T V E R

Detaljer

Rogaland, årsskiftet 2003/2004. Utarbeidet av Asplan Viak

Rogaland, årsskiftet 2003/2004. Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank,, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, SND Rogaland og LO Rogaland Rogaland, årsskiftet 23/24 Utarbeidet av Asplan

Detaljer

Konjunkturbarometeret for Rogaland

Konjunkturbarometeret for Rogaland konjunkturbarometeret for rogaland er utarbeidet av asplan viak og utgitt av sparebank 1 SR-Bank, aetat, nho rogaland, rogaland fylkeskommune, stavanger-regionen næringsutvikling, innovasjon norge og lo

Detaljer

Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com. Sektoranalyse av fornybar energi i Nord-Norge

Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com. Sektoranalyse av fornybar energi i Nord-Norge Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com Sektoranalyse av fornybar energi i Nord-Norge Sektoranalyse av fornybar energi i Nord-Norge Kunnskapsinnhenting utarbeidet på oppdrag for Nærings- og handelsdepartementet

Detaljer

Forord. Rapporten ble utarbeidet i tidsrommet mai - august 2005. 4. september 2005. Knut Vareide. Telemarksforsking-Bø

Forord. Rapporten ble utarbeidet i tidsrommet mai - august 2005. 4. september 2005. Knut Vareide. Telemarksforsking-Bø Forord Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Vekst i Grenland AS (ViG) og Innovasjon Norge Telemark. Hensikten er å beskrive utviklingen i industrien i Grenland i de siste årene. ViG ønsket også et

Detaljer

STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI AS

STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI AS N LUNCKEFJELL SVEA NORD 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP SVEA ØST SVEA VEST STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI AS Innhold Styre... 3 Forord Det tøffe året... 4 Nøkkeltall... 5 Årsberetning... 7 Regnskap...

Detaljer

Utarbeidet av Asplan Viak

Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, juni 24 Utarbeidet

Detaljer

Styret... 3 Forord En historisk begivenhet... 4 Nøkkeltall... 5. Årsberetning... 8 Regnskap...22 Noter...25

Styret... 3 Forord En historisk begivenhet... 4 Nøkkeltall... 5. Årsberetning... 8 Regnskap...22 Noter...25 2012 Store Norske Innhold Styret... 3 Forord En historisk begivenhet... 4 Nøkkeltall... 5 Årsberetning... 8 Regnskap...22 Noter...25 Vedlegg 1 Store Norskes prinsipper for eierstyring og selskapsledelse...40

Detaljer

Rogaland, oktober 2003

Rogaland, oktober 2003 Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank,, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, SND Rogaland og LO Rogaland Rogaland, oktober 23 Utarbeidet av Asplan Viak Innhold

Detaljer

Mulighetenes landsdel

Mulighetenes landsdel Se dine jobbmuligheter på manpower.no DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NO. 2 NOVEMBER 13 VEKST I NORD-NORGE Mulighetenes landsdel 5 NÆRINGER I VEKST LES MER PÅ WEB FOTO: SHUTTERSTOCK Les

Detaljer

Direkteinvesteringer i EUs nye medlemsland i Øst-Europa

Direkteinvesteringer i EUs nye medlemsland i Øst-Europa Fafo Østforum Torunn Kvinge Direkteinvesteringer i EUs nye medlemsland i Øst-Europa Torunn Kvinge Direkteinvesteringer i EUs nye medlemsland i Øst-Europa Fafo Østforum Fafo-notat 2005:09 Fafo 2005 ISSN

Detaljer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer 2015 DNB Forskning levert av Menon Business Economics ved Leo Grünfeld, Jens Fredrik Skogstrøm og Marcus Gjems Theie i samarbeid med professor Hans

Detaljer

Interne notater. !II 5. Ressursbudsjett 11 STATISTISK SENTRALBYRA. 32/14 28. april 1982

Interne notater. !II 5. Ressursbudsjett 11 STATISTISK SENTRALBYRA. 32/14 28. april 1982 Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA 32/14 28. april 1982 UTFORMING AV ET RESSURSREGNSKAP FOR SAND OG GRUS av Hans Jørund Hansen INNHOLD 1. Innledning 1 2. Forvaltning av sand og grus 1 3. Oppbygging

Detaljer

Denne planen er et resultat av et dugnadsarbeid ført i pennen av Rødts klima- og næringspolitiske utvalg som i denne perioden har bestått av:

Denne planen er et resultat av et dugnadsarbeid ført i pennen av Rødts klima- og næringspolitiske utvalg som i denne perioden har bestått av: R Ø D T S P L A N F O R E I F O R N Y B A R F R A M T I D I N D U S T R I P O L I T I S K O F F E N S I V F O R Å M Ø T E K L I M A U T F O R D R I N G E N E 2. V E R S J O N 2 0 1 1 R Ø D T S P L A N

Detaljer