PUBLIKASJON NR Mineralressurser i Norge 2012 Mineralstatistikk og bergindustriberetning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PUBLIKASJON NR 1 2013. Mineralressurser i Norge 2012 Mineralstatistikk og bergindustriberetning"

Transkript

1 PUBLIKASJON NR Mineralressurser i Norge 2012 Mineralstatistikk og bergindustriberetning

2 Omslag: Pukkproduksjon til byggeråstoff ved Lia i Trondheim, Franzefoss Pukk AS. Foto: Peer-Richard Nebb. Grafisk utforming og trykk: Skipnes Kommunikasjon AS

3 Innhold Forord 4 Sammendrag 5 Innledning 6 Nettsteder og databaser 8 Utviklingen i bergindustrien 10 Bergindustrien 14 Industrimineraler 16 Blokkstein, skifer og murestein 18 Grus, pukk og leire 20 Metalliske malmer 24 Energimineraler, kull og torv 26 Forvaltningsoppgaver 28 Mineralforekomster av nasjonal betydning 30 Verdien av norske mineralforekomster 32 Fremtidsutfordringer 38 Vedlegg 42 3

4 Forord Publikasjonen Mineralressurser i Norge i 2012 utgis av Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) basert på bergindustribedriftenes egne produksjons- og salgstall for Innsamlingen av data fra bedriftene ble avsluttet I alt 876 bedrifter og 1178 uttakssteder har sendt inn data som fordeler seg på de mineralske råstoffene som vist i figurer og tabeller. Publikasjonen for 2012 er utarbeidet av Peer-Richard Neeb, Gunn Sandvik, Roald Tangstad, Lars Libach, Rolv Dahl, Geir Strand og Eyolf Erichsen fra NGU og Peter J. Brugmans, Heidi Wennberg og Brit Kaasbøll fra DMF. Trondheim Morten Smelror Administrerende direktør Norges geologiske undersøkelse Randi Skirstad Grini Direktør Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard 4

5 Sammendrag Bergindustrien omsatte for 12.7 milliarder kroner i 2012 (12.5 milliarder kr i 2011) og eksporterte for 7.4 milliarder kr (7.5 milliarder kr i 2011). Det ble solgt ut 98 millioner tonn mineralske råstoffer (94 millioner tonn i 2011). Bergindustrien sysselsatte 5981 årsverk i 2012, fordelt på 1178 uttakssteder og 876 bedrifter. Verdien av kullproduksjonen på Svalbard er redusert fra 1.4 milliarder kr i 2011 til 0.8 milliarder kr i Omsetningen av byggeråstoffene grus, pukk og leire har økt fra 4.7 milliarder kr i 2011 til 5.2 milliarder kr i Naturstein ble omsatt for 0.9 milliarder kr både i 2011 og i Industri mineralene har gått ned noe fra 2.9 milliarder kr i 2011 til 2.8 milliarder kr i Metalliske malmer har økt fra 2.5 milliarder i 2011 til 3 milliarder i Bergindustrien er en viktig distriktsnæring der Rogaland, Møre og Romsdal, Finnmark, Nordland, Svalbard og Vestfold er de viktigste fylkene ut fra omsetningsverdi. Mineralressurser 2012 Larvikitt laget som bok av billedhugger Martin Kuhn. Foto: Peer-Richard Neeb. 5

6 Innledning Bergindustrien omfatter virksomheter som lever av å ta ut og bearbeide mineraler og bergarter fra fastfjell eller løsmasser. Det skilles i mineralstatistikken mellom fem ulike grupper råstoffer: Dette er helt nødvendige råstoffer som inngår i vår hverdag. Et moderne samfunn kan ikke klare seg uten bruk av mineraler, f. eks jern til stål, kalkstein til sement og papir, pukk til veier, sand til betong, steinkull i metallurgisk industri og som energiråstoff. Hver person i landet forbrukte i 2012 i gjennomsnitt ca. 13 tonn norske mineralske råstoffer. I løpet av et helt liv til svarer det et forbruk på ca tonn mineraler. MATERIALFORBRUK I LØPET AV ET LIV 1000TONN Fra og med 2006 ble det etablert et samarbeid mellom NGU og Bergvesenet/Direktoratet for mineralforvaltning om utgivelse av en felles mineral statistikk. Fra har Bergvesenet endret navn til Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF). Mineralske råstoffer Eksportverdi i mill. NOK levert fra produsent (2012-kroner) Pukk og grus Naturstein og skifer Industrimineraler Metaller Kull og torv

7 Formålet med mineralstatistikken er å: NGU og DMF har sammenstilt oversikten over mineralproduksjonen i Norge på basis av henvendelser til produsentene. Oversikten over produ sentene genereres med utgangspunkt i data fra NGUs pukk- og grus database, DMFs register over virksomheter som faller inn under Mineralloven og årlig tilbakemelding fra kommuner og industri. På områder hvor det er mindre enn tre bedrifter har en avtalt med produsenten hvordan tallene kan presenteres i figurer og tabeller. Det er først og fremst produksjon, omsetning og sysselsetting det innhentes informasjon om. Driftsrapporten som er grunnlaget for informasjon om driften og det statistiske materialet for året 2012, er hjemlet i mineralloven som trådte i kraft For grus og pukk innhentes det også data om bl.a. bruk og transport som benyttes i EU-statistikk. Bil i bergarten rombeporfyr. Foto: Peer-Richard Neeb. Peer Richard Neeb Prosjektleder/redaktør Norges geologiske undersøkelse Miljøkalk: KALKSTEIN DOLOMITT ALUMINIUM STÅL, TITAN Glass: FELTSPAT NEFELINSYENITT KVARTS TEGLSTEIN FRA LEIRE ILDFAST STEIN FRA OLIVIN Is: TITANOKSYD BETONG- KALKSTEIN / CEMENT SAND OG GRUS BETONGTAKSTEIN TAKSKIFER A/S BETONG A/S BETONG Maling: KALKSTEIN TALK, KAOLIN TITANOKSYD FRA ILMENITT/RUTIL STEINULL LECA/LEIRE PUSSESAND Blyant: GRAFITT Gulv: MARMOR BETONG - KALKSTEIN/CEMENT SAND/GRUS Papir: KALKSTEIN DOLOMITT TITANOKSYD TALK KAOLIN Porselen: KALKSTEIN NEFELIN SYENITT DOLOMITT KVARTS FYLLMASSE Fliser: ANORTOSITT FELTSPAT LØS LECA ELLER SAND/GRUS PUKK PC: KOBBER GRANITT NATURSTEIN SKIFER PUKK PUKK LARVIKITT Lyspære: KVARTS JERN HEMATITT BETONGSVILLER AV KALKSTEIN/ CEMENT SAND/GRUS TETT FYLLMASSE SAND/GRUS LETT FYLLMASSE LØS LECA Lakk: KALKSTEIN TALK GLIMMER TITANOKSYD FRA ILMENITT RUTIL Bil/tog: JERN ALUMINUM BLY,KOBBER SINK MAGNESIUM SAND PUKK PUKK Mineraler A/S Gummi: DOLOMITT KALKSTEIN TALK GRAFITT BÆRELAG SLITELAG BINDELAG } FORSTERKNINGSLAG DEKKE (ASFALT, BETONG el. GRUS) VEKSTJORD (SLAM, SUBBUS, KALK/DOLLOMITT) APATITT PLANERINGSLINJE SAND/GRUS ELLER LØS LECA EVT. FIBERDUK SAND/GRUS FILTERLAG MORENE ELLER FIN PUKK PLANERINGSLINJE MORENE UNDERGRUNN DRENSLEDNING AV PLAST FJELL MORENE FJELL Illustrasjon: Mineralske råstoffer i bruk. Peer R. Neeb/NGU

8 Nettsteder og databaser NGU bygger ut og vedlikeholder nasjonale databaser som gir informasjon om bl.a. Norges mineralressurser (www.ngu.no). En oversikt over landets forekomster av grus, pukk, metalliske malmer, industrimineraler og naturstein ligger på ngu.no under georessurser og under kart og data. Direktoratet for mineralforvaltnings nettsted (www.dirmin.no) gir informasjon om DMF som etat, samt opplysninger om berg industrien og virksomhet knyttet til denne. Videre gir nettstedet opplysninger om gjeldende regelverk knyttet til erverv og utnyttelse av mineralske ressurser og har linker til aktuelt lovverk. Tilsvarende har nettstedet også opp lysninger om bergverksdriften på Svalbard og det regelverk som knytter seg til denne. ANTALL MINERALFOREKOMSTER BESKREVET PÅ NGU og DMF har utarbeidet en egen engelskspråklig internettportal (www.prospecting.no) med tilgang til geologiske kart og data om industri mineraler, malmer, naturstein, data om bergrettigheter og verneområder m.v. Prospekteringsportalen viser en oversikt over tildelte bergrettigheter med unntak av eldre lengde/flateutmål og søknader under behandling hos DMF. Opplysninger om søknader under behandling fås hos DMF. Over sikten oppdateres hver mandag. NGU har utarbeidet en oversikt over mineralforekomster av nasjonal betydning. Dette er forekomster som har stor verdi og hvor en bør ha tilfredsstillende behandling i arealplanleggingen. RÅSTOFFTYPE FOREKOMSTER PÅ NGU.NO Industrimineraler Metaller Naturstein Pukk Sand/ grus Steintipp 305 SUM

9 ngu.no prospecting.no dirmin.no ngu.no/mineralressurser ngu.no/grusogpukk 9

10 Utviklingen i bergindustrien Det har gjennom de siste 30 årene vært en betydelig strukturendring i næringen. Malmproduksjonen som utgjorde 50 % av produksjons verdien i 1981 ble sterkt redusert fram til Senere har produksjonen av jern tatt seg opp på grunn av stigende metallpriser. Produksjonen av industrimineraler økte kraftig fram til 2000 og har siden vært stabil. Produksjonen av naturstein økte kraftig fram til 1997 og har siden vært stabil til svakt synkende. Pukkproduksjonen har økt kraftig siden 2003, samtidig som grusproduksjonen har variert, med oppgang siste år. De siste årene frem til 2008 økte kullproduksjonen på Svalbard, men er nå redusert pga endret behov og lavere priser i Europa. I 2012 gikk salget av noen mineralprodrukter opp, i særlig grad jern, pukk, grus, titanoksyd-ilmenitt, dolomitt og kalksten. De fleste store, eksportrettede bedriftene innen mineralnæringen er dag helt eller delvis eid av utenlandske selskaper. EKSPORT AV MINERALPRODUKSJON 2012: 59 prosent BERGINDUSTRIEN OMSETNING 2012: 12.7milliarder kroner Bergindustrien er kapitalintensiv, med vesentlig høyere realkapital pr. sysselsatt enn for gjennomsnittet av industrien. 59 % av mineralproduksjonen i 2012 regnet ut fra omsetning eksporteres, og den innenlandske bruken av mineralressursene gir grunnlag for en betydelig mineral foredlende industri. Lønnsomheten varierer mellom ulike deler av næringen, og mellom enkeltbedrifter innen hver bransje. Hver sysselsatt er beregnet å gi 4 sysselsatte i andre næringer når en ser landet under ett. Det gir i alt ca sysselsatte. Mineralske råstoffer Total salg- og eksportverdi i mill. NOK (2012-kroner) - Antall sysselsatte Mill. NOK Antall sysselsatte Salgsverdi Eksportverdi Sysselsatte 10

11 Viktige norske mineralressurser i produksjon Alta + * Repparfjord Stjernøy, nefelinsyenitt Alta, skifer Tana, kvartsitt Bjørnevatn, jern ") * Trælen/Skaland, grafitt Andøy Sortland Lødingen * Bjarkøy * * * * Kjøpsvik, kalkstein Drag, kvarts Rombak Hekkelstrand, dolomitt Hjellnes/Fornesset * Bodø Mårnes, kvartsitt Hammerfall, dolomitt Løvgavlen, dolomitt Tomma Sandnessjøen Mosjøen Akselberg, kalkstein * * * ") Ørtfjell, jern Seljeli, dolomitt Sløvåg Askøy Dyrstad Flora Espevik Risavika Jæren Hellvik, anortositt * * * Eikefet + Fræna/Eide * Jelsa Tau* Årdal Sandnes * * Forsand * * Dirdal Bollestad * ") * Rekefjord * * Averøy Åheim, olivin Gudvangen, anortositt Jondal, skifer Fræna/Eide, kalkstein + Skien Dalen, kalkstein Kragerø, kvartsitt Knaben, molybden Valberg Telnes, ilmenitt Randbergvik, olivin Nord-Fosen Ottersbo + + Valdres, skifer Hestvika, kalkstein * * Otta, skifer * Hønefoss Oslo (flere) * + Svelvik Sundland * Moss + * * Sandefjord Larvik + * * Røyken, granitt * Larvik, larvikitt Mona Lia/Skjøla/Vassfjell Melhus Oppdal, skifer Hovemoen Gardermoen Nittedal Feiringåsen + Furuberget, kalkstein Hole, kalkstein * Tjerbo * Iddefjord, granitt Snåsa, skifer + Lierne, skifer Leinsmyra Verdal, kalkstein Industrimineraler Metalliske Naturstein malmer Naturstein Pukk Industrimineraler Metalliske malmer Pukk Sand og grus Steinkull Torv Sand og grus Steinkull Torv 11

12 DE VIKTIGSTE MINERALSKE RÅSTOFFER PRODUSERT PÅ LAND I NORGE Verdi levert fra produsent (2012, mill. kr) DE VIKTIGSTE MINERALSKE RÅSTOFFER PRODUSERT PÅ LAND I NORGE Mengde levert fra produsent (2012, mill. tonn) PUKK JERN PUKK SAND OG GRUS KALKSTEIN OG KALKSTEINSPRODUKTER KALKSTEIN OG KALKSTEINSPRODUKTER Sand, grus, pukk og leire 5150 mill.kr Industrimineraler 2796 " Metalliske malmer 2984 " Kull og torv 894 " Naturstein, skifer/ murestein 889 " Sum mill.kr Referanse: Produsentene og NGU/DMF Mai 2013 PRN SKIFER OLIVIN NEFELINSYENITT 489 BLOKKSTEIN KULL KVARTS- KVARTSITT 185 MURESTEIN 152 DOLOMITT 140 GRAFITT TORV 20 NIKKELKONSENTRAT ILMENITT SAND OG GRUS LEIRE 7 4 0,3 MOLYBDEN TALK Sand, grus, pukk og leire mill. tonn Industrimineraler 9.57 " Metalliske malmer 4.26 " Kull og torv 1.42 " Blokkstein, skifer og murestein 0.63 " Sum mill.tonn Referanse: Produsentene og NGU/DMF Mai 2012 P. R.N DOLOMITT NEFELINSYENITT MURESTEIN 1.1 ILMENITT 1.3 KULL KVARTS- KVARTSITT STEIN JERNKONSENTRAT 3.4 OLIVIN BLOKKSTEIN 0.19 LEIRE TORV NIKKEL 0.09 TALK SKIFER GRAFITT MOLYBDEN ÅRSVERK I MINERALNÆRINGEN FORDELT PÅ RÅSTOFFTYPER 2012 ÅRSVERK I MINERALNÆRINGEN FORDELT PÅ FYLKER 2012: 5981 årsverk, inklusive Svalbard 529 PUKK JERN SAND OG GRUS Sand, grus, pukk og leire 2898 Metaller 1019 Industrimineraler KULL 663 Naturstein,skifer/murestein 647 Kull og torv 566 Referanse: Produsentene og NGU/DMF Mai 2013 P. R.N. Sum årsverk SKIFER BLOKKSTEIN MURESTEIN 138 KVARTS-KVARTSITT 293 OLIVIN 135 NEFELINSYENITT DOLOMITT LEIRE 54 GRAFITT TORV TALK 392 KALKSTEIN ILMENITT/NIKKEL 1 MOLYBDEN Referanse: Produsentene og NGU/DMF Mai 2013 P. R.N. 12

13 Fylkesvis fordeling av mineralproduksjon Salgsverdi (mill. NOK) fylkesvis inklusiv Svalbard 0,0 500, , , , ,0 Rogaland Møre og Romsdal Finnmark Nordland Svalbard Vestfold Sør-Trøndelag Akershus Sogn og Fjordane Buskerud Hordaland Oppland Hedmark Telemark Nord-Trøndelag Østfold Troms Aust-Agder Vest-Agder Oslo Rogaland Nordland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Akershus Sør-Trøndelag Finnmark Buskerud Nord-Trøndelag Telemark Hordaland Vestfold Østfold Oppland Hedmark Troms Svalbard Aust-Agder Vest-Agder Oslo Solgt tonnasje fylkesvis inklusiv Svalbard Rogaland Finnmark Nordland Møre og Romsdal Svalbard Sør-Trøndelag Vestfold Sogn og Fjordane Akershus Oppland Telemark Nord-Trøndelag Buskerud Hordaland Hedmark Østfold Troms Aust-Agder Vest-Agder Oslo Antall årsverk fylkesvis inklusiv Svalbard

14 Bergindustrien Det ble i 2012 solgt til sammen 98 millioner tonn mineralske råstoffer i Norge til en verdi av 12.7 milliarder kr. Fra 2011 til 2012 gikk omsetningen av industrimineraler noe ned fra 2.9 til 2.8 milliarder kr. For naturstein var omsetningen omtrent den samme 0.9 milliarder kr. Metalliske malmer har økt betydelig fra 2.5 til 3 milliarder kr. Omsetningen av bygge råstoffene grus og pukk har økt betydelig fra 4.7 milliarder i 2011 til 5.2 milliarder i Omsetningen av kull har gått ned fra 1.4 til 0.8 milliarder kr og torv har økt fra 53 til 68 millioner kr. Bergindustrien eksporterte for til sammen 7.4 milliarder kr i 2012, som tilsvarer 59 % av den totale omsetningsverdien. Det ble eksportert industrimineraler for 2.2 milliarder kr, hvor kalksteinslurry, olivin, nefelinsyenitt og kvarts/kvartsitt er de viktigste produktene. Av naturstein ble det eksportert blokkstein for 475 millioner kr og skifer/murestein for 49 millioner. Under blokkstein dominerer larvikitt med 427 millioner kr. Tilsvarende eksport for pukk, vassbyggingstein og grus var 1170 millioner kr, mens eksporten fra malmbransjen var på 2.7 milliarder kr fordelt på ilmenitt, jern og nikkel. Kull ble eksportert til Europa for 0.8 milliarder kr. Bergindustrien er en typisk distriktsnæring og spesielt i kystområdene er det mange bedrifter. Industrien har rapportert 5981 årsverk fordelt på 1178 produksjonssteder og det er registrert 876 forskjellige bedrifter. Målt etter omsetningsverdi er Rogaland, Møre og Romsdal, Finnmark, Nordland, Svalbard, og Vestfold våre viktigste bergverksfylker. I tabellene 1 til 17 i vedlegg er de enkelte produkter presentert samlet og fylkesvis. Råstofftype Jern Kalkstein Pukk/grus Kull Ilmenitt Blokkstein SALG AV ULIKE MINERALRESSURSER: 98millioner tonn PRODUKSJONSVERDI: 12.7milliarder kroner EKSPORTVERDI: 7.4milliarder kroner - 59 prosent ANTALL LEIRE-, GRUS- OG PUKKPRODUKSJONSSTEDER: 1012 ANDRE PRODUKSJONSSTEDER: 166 Olivin Nefelinsyenitt Kvarts/kvartsitt Skifer Grafitt Dolomitt Nikkel Talk Torv Eksportverdi 2012 Kilde: Produsenter ANTALL ÅRSVERK:

15 15

16 Industrimineraler Industrimineraler er mineraler og bergarter som på grunn av sine fysiske og kjemiske ikke-metalliske egenskaper danner grunnlag for industriell utnyttelse. Anvendelsesområdene er mange. En rekke av de produkter vi omgir oss med til daglig inneholder industrimineraler. Slike produkter kan være papir, plast, keramikk, glass eller maling. I 2012 ble det omsatt industrimineraler for 2.8 milliarder kr, med solgt volum på 9.6 millioner tonn. I alt ca. 852 personer var i 2012 sysselsatt i bransjen. Det meste av den norske produksjonen eksporteres. Kalksteinslurry, olivin, nefelinsyenitt og kvarts er de viktigste produktene. I følge bedriftene var eksportverdien på 2.2 milliarder kr i Norge er blant verdens ledende produsenter av olivin og nefelinsyenitt. Totalt ble det eksportert 1.6 millioner tonn olivin. Olivin produseres av Sibelco Nordic AS med produksjon ved Åheim. Anleggene i Raubergvika i Møre og Romsdal har vært i noe drift mens det er driftshvile ved Bryggja i Sogn og Fjordane. Olivin forbedrer smelteegenskapene for jernmalm og gir økt produksjonskapasitet ved fremstilling av råjern. Olivin anvendes blant annet i stålproduksjon der den erstatter bruken av dolomitt. Dette gir en betydelig reduksjon i CO 2 -utslippene fra stålverkene. Nefelin syenitt produseres av Sibelco Nordic på Stjernøy i Alta kommune og brukes hovedsakelig i glass- og keramikkindustrien. Sibelco Nordic har også hatt produksjon av kvarts og feltspat fra Glamsland ved Lillesand hvor produksjonen ble lagt ned høsten Selskapets dominerende eier er UNIMIN/Sibelco som på verdensbasis er en viktig produsent av kvarts, feltspat, olivin, nefelinsyenitt og flere andre industrimineraler. Det er 16 bedrifter som produserer kalkstein og 3 som produserer dolomitt. Disse har til sammen 446 ansatte. Norge er en viktig produsent av kalkstein til fyllstoff, med Brønnøy Kalk AS som den største produsenten. Kalkstein produsert av Brønnøy Kalk AS går til bedriften Hustadmarmor AS på Møre hvor det fremstilles kalksteinsslurry (kalksteinsfyllstoff) og det meste av produksjonen eksporteres. Hustadmarmor AS er verdens største leverandør av kalksteins-fyllstoff til papirindustrien og er en viktig enhet i Omya-gruppen. Vi har i mineralover sikten tatt med omsetningsverdien av kalksteinsslurry. Det er også en betydelig produksjon av kalk til andre formål blant annet til sementproduksjon, brent kalk, miljøkalk og jordbrukskalk. Her var produksjonsverdien 359 millioner kr i For sementproduksjon og brent kalk er bare verdien av kalken før foredling brenning tatt med. Kvarts og kvartsitt produseres på 5 bedriftssteder med til sammen 138 ansatte. Det ble solgt 1.1 millioner tonn til en verdi av 185 millioner kr. Kvarts nyttes som råstoff for fremstilling av glass, keramikk og porselen, og i metallurgisk industri til ulike silisiumanvendelser. Kvarts brukes også som fyllstoff i plast, gummi og maling. Andre anvendelser er innen halvlederteknologi, kvartsglass, kvartsdigler, solceller, fiberoptikk og kosmetikk. Elkem Salten arbeider med å etablere en ny kvartsgruve ved Nasa i Rana. The Quartz Corp AS har planer om utvinning av kvarts i Svanvik i Sør- Varanger, i tillegg til sin eksisterende produksjon i Hamarøy og Tys fjord kommuner. Selskapet er etablert av Norsk Mineral AS og Imerys, en global industrimineralprodusent, for utvikling av kvartsforekoms tene ved Spruce Pine i North Carolina og tidligere Nor wegian Crystallites virksomhet i Norge. Talk produ seres ved Granitt og Kleber AS i Vågå kommune med videreforedling ved Talkonor AS i Kvam i Gudbrandsdalen. Talken brukes til gjødsel, bilindustri og lakk/sparkel. Skaland Graphite AS på Senja produserer grafitt, en av kun to produ senter i Europa. Selskapet er et datter selskap av Leonard Nilsen & Sønner AS. Produsenter har oppgitt lete-/kartleggingskostnader for industrimineraler på 14 millioner kr, tabell 17. Fra kalkstein/marmor til papir. Foto: Peer-Richard Neeb. 16

17 Lasting av kalkstein ved Akselberget, Brønnøy kommune, Nordland. Foto: Brønnøy Kalk AS. 17

18 Naturstein Blokkstein, skifer og murestein Naturstein er betegnelsen på all stein som kan sages, spaltes eller hugges til bruk i bygninger, monumenter og utearealer. Naturstein inndeles i blokkstein, skifer og murestein. I 2012 omsatte bransjen blokkstein for 489 millioner kr, skifer for 247 millio ner og murestein for 152 millioner. Til sammen 648 personer er ansatt i bransjen. Det ble eksportert blokkstein for 475 millioner kr og skifer for 49 millioner i Av den eksporterte blokksteinen utgjorde larvikitt 427 mill. kr. Larvikitt, kåret til Norges nasjonalbergart, utvinnes i området rundt Larvik og dominerer norsk blokksteinsproduksjon. Larvikitt er en naturressurs av unik kvalitet som oppnår høye priser på verdens markedet. Det er nå 4 bedrifter med 168 ansatte som omsatte for 430 millioner kr. Lundhs AS er den største produsenten. Det meste av produksjonen eksporteres som råblokker, hovedsakelig til Kina, Italia, India, Spania, Frankrike, Taiwan og Belgia. Ny teknologi har effektivisert produksjonen og gunstig beliggenhet i nærheten av kysten er med på å øke lønnsomheten. I tillegg er det blokksteinsproduksjon på breksje i Sogn og Fjordane, anortositt i Rogaland, granitt i Nordland, Buskerud, Oslo og Østfold, trondhjemitt i Sør-Trøndelag og litt marmor i Fauskeområdet. OMSETNING 2012: Blokkstein: 489millioner kroner Skifer: 247millioner kroner 152 Murestein: millioner kroner Skifer og murestein produseres en rekke steder over hele landet. Omsetningen var 247 millioner kr for skifer og 152 millioner for murestein i Produksjonen foregikk på 73 utakssteder for murestein og 29 for skifer, med i alt 433 ansatte. I 2012 har flere muresteinsbedrifter/entreprenører rapportert salg enn tidligere år. Av størst industriell betydning er kvartsskifer fra Alta og Oppdal og fyllittskifer fra Otta. All skifer som tas ut, videreforedles nær produksjonsstedet. 20 prosent av skiferproduksjonen ble eksportert, og den slitesterke norske kvartsskiferen regnes som særlig egnet på arealer med stor trafikk. På eksportmarkedet ventes fortsatt noe vekst for skifer, mens blokkstein har fått større konkurranse. Det innenlandske markedet har variert noe de siste årene når det gjelder naturstein til bygg og uteanlegg. De siste ti årene har vi fått færre og større enheter i norsk naturstein industri, og da særlig innen skifernæringen og i larvikittproduksjonen. Det finnes en rekke små anleggsfirma som produserer murestein og skifer til eget bruk. Produsenter har oppgitt lete-/kartleggingskostnader for naturstein på 4.1 millioner kr, tabell 17. Skulptur i Larvikitt. Foto: Peer-Richard Neeb. 18

19 Stålaker Larvikittbrudd Lundh AS. Foto: Rolv Dahl. 19

20 Byggeråstoffene Grus, pukk og leire Pukk og grus nyttes til bygge- og anleggsformål. Råstoffene tas ut fra fjell ved sprengning, eller fra naturlige løsmasser/ grusavsetninger. Materialet knuses og sorteres til bruk i bygg, veier og anlegg. I Norge kan vi ikke lenger betrakte grus og pukk som ubegrensede ressurser. Kunnskap om forekomster av pukk og grus er derfor viktig i arealplansammenheng. Det registreres at områder med gode forekomster ofte legges ut til annet formål enn råstoffutvinning i kommuneplanens arealdel uten at dette behovet er vurdert. Det er viktig at planleggerne har kunnskap om forekomstene slik at mest mulige helhetlige avveininger kan foretas i planprosessen. Her er NGUs Grus-, pukk- og steintippdatabase et viktig hjelpemiddel. Pukk kan brukes til de samme formål som naturlig sand og grus, men er dyrere å produsere siden fast fjell må sprenges ut og knuses og krever derfor mer energi. Pukk utgjør likevel en økende andel av forbruket av byggeråstoffer. Dette har sammenheng med lokal knapphet på sand og grus, og at det stilles økte kvalitetskrav til byggeråstoffer som naturlig grus ikke alltid kan dekke. Hver person i Norge bruker årlig et lastebillass på ca 11.8 tonn pukk og grus. Grunnet store transportkostnader foregår mye av grus- og pukkproduksjonen i nærheten av anvendelsesområdet. Om lag halvparten av produksjonen går til veiformål, mens 1/3 går til betongproduksjon. Det resterende går til andre formål som fyllmasse, planering av anleggsområder og til planering og tildekking ved legging av rørledninger på norsk kontinental sokkel. NGU har kartlagt ca 8940 sand- og grusforekomster og ca 1320 pukkforekomster, se NGUs Grus-, pukk- og steintippdatabase: I forbindelse med innrapporteringen er det mottatt produksjonstall fra 474 grusprodusenter og 534 pukkprodusenter. Omsetningsverdien av pukk og grus fra disse produsentene var i 2012 på 5.2 milliarder kr (4.7 milliarder kr i 2011), basert på et salg av 82 millioner tonn (77 millioner tonn i 2011). Omtrent 2822 personer var ansatt i næringen, fordelt på ca 1012 små og store uttakssteder. Det ble solgt ca 68 millioner tonn pukk til en verdi av 4.2 milliarder kr, hvorav 39 % går til veier, 12 % til faste dekker, 10 % til betong og 39 % til annet. Det er solgt 14 millioner tonn sand og grus til en verdi av 884 millioner kr, hvorav 18 % går til veger, 12 % til faste dekker, 50 % til betong og 20 % til annet. Til sammen 28 % av den norske pukkproduksjonen regnet i volum eksporteres, hvorav 58 % går til veger/asfalt, 16 % til betong, 8 % offshore og 18 % til annet. Eksporten til Europa har økt betydelig de siste to årene til 22.6 millioner tonn (21 millioner tonn pukk i 2011) og ca. 0,2 millioner tonn sand og grus til en samlet verdi av 1.2 milliarder kr. Det meste eksporteres til Tyskland, Nederland, Danmark, Polen, Storbritannia og Baltikum. I tillegg ble det produsert 6.8 millioner tonn pukk til offshoreformål på norsk og britisk/nederlandsk kontinentalsokkel. Produsentene har solgt tonnasje av resirkulerte masser av asfalt, betong og annet for 1,9 millio ner tonn, tabell 16 og har oppgitt lete-/ kart leggingskostnader for pukk og grus på 36 millioner kr, tabell 17. Det er ca 180 større grus- og pukkprodusenter i Norge med produksjon fra tonn til 10 millioner tonn. Av disse er 40 grusprodusenter og 179 pukkprodusen ter. De største i omsetning ligger i Sør-Norge. Blant disse er Feiring Bruk AS, Franzefoss Pukk AS, Lemminkainen Industri AS, NorStone AS, Norsk Stein AS, NCC Roads Norge AS, Veidekke AS, Halsvik Aggregates AS, Bremanger Quarry AS og Oster Grus og Sand AS. Leire benyttes til lecaproduksjon, og Weber Leca Rælingen tar ut råstoff til bedriften i Rælingen i Akershus. I Telemark tas det ut leire til teglsteinsproduksjon av Wienerberger AS ved Bratsberg i Bø kommune. Det ble i alt tatt ut tonn leire til en verdi før brenning/foredling på 4 millioner kr. Bedriftene hadde 76 ansatte i produksjonen. I tabellene 8-15 er produksjon, salg og transport av grus og pukk presentert fylkesvis. 20

21 Lasting av sandstein/pukk til Amsterdam Bremanger Quarry AS, Svelgen kommune, Sogn og Fjordane. Foto: Peer-Richard Neeb. 21

22 Berggrunnskart over Norge med BERGGRUNNSKART viktige kystnære pukkforekomster OVER NORGE med viktige kystnære pukkforekomster Kvalsund,kvartsitt Bjørnevatn, gneis TROMSØ Kautokeino, kvartsitt Bø, gabbro Bergneset, gabbro Sortland, gneis Løddingen, syenitt Ballangen, gabbro BODØ Tegnforklaring PERMISKE BERGARTER (OSLOFELTET) (250 til 290 millioner år) Sandnessjøen, gneis Mosjøen, gabbro Nordmarkitt, larvikitt, granitt Basalt, rombeporfyr DEVONSKE BERGARTER (350 til 400 millioner år) Sandstein, konglomerat Ålesund, gneis Bremanger, Dyrstad sandstein Bremanger, Gulestø, sandstein Ottersbo, kvartsitt Averøy, gneis Visnes, eklogitt Viken, Fræna, gneis Rausand, gneis Nord-Fosen, gneis TRONDHEIM Vassfjellet og Lia, gabbro Lierne, sand/grus KALEDONSKE BERGARTER (400 til 1650 millioner år) Granitt, trondhjemitt Gabbro, anortositt, amfibolitt Skifer, glimmerskifer Grønnstein Sandstein, skifer Marmor PREKAMBRISKE BERGARTER (GRUNNFJELL) (600 til 2900 millioner år) Seljestokken, Florø sandstein Hyllestad, Trondhjemitt, Gudvangen, anortositt Halsvik,gneis Eikefet, gneis Askøy, gneis Austpollen, granitt/gneis BERGEN OSLO Kongsvinger, sand/grus Granitt Gabbro, anortositt, amfibolitt Basalt, ryolitt Sandstein, glimmerskifer Gneis, migmatitt VIKTIGE NORSKE PUKKFOREKOMSTER I PRODUKSJON Espevik, granitt Jelsa, gneis Tau, kvartsdioritt STAVANGER Dirdal, gneis Hellevik, anortositt Rekefjord/Titania, Gabbro/anortositt Hausvik, gneis Årdal, sand/grus Helle, sand/grus Frafjord, sand/grus Verket, sand/grus Juve, granitt Himberg/Freste, syenitt Brekke, granitt Hedrum /Tjølling/Svartbukt, Skien, larvikitt gneis Kragerø, gabbro Landvik, gabbro Pukk Pukk med eksport i 2012 Sand/grus for eksport 2012 Kristiansand,gneis 22

23 Eksport av pukk, kyststein og grus 2012, i mill. tonn Tall i parantes er produksjon 2011 ISLAND (0.028) FÆRØENE (0.09) IRLAND 0 (0) STOR- BRITANIA 1.01 (1.04) OFFSHORE NORGE 3.7 (1.4) OFFSHORE EU 3.1 DANMARK 3.84 (3,79) NEDERLAND 2.96 (4.57) BELGIA 0.45 (0.37) NORGE TYSKLAND 5.35 (5.60) LUXEMBOURG 0 (0) FRANKRIKE 0.90 (0.46) Italia 0 (0) SVERIGE 0.23 (0.086) TSJEKKIA (0.038) POLEN 2.60 (2.82) FINLAND (0.002) ESTLAND 0.36 (0.60) LITAUEN Kaliningrad (0.29) (0) RUSSLAND 0.77 (0.88) Pukk/kyststein/grus 22.5 mill. tonn Sand/grus 0.2 mill tonn Ekportverdi 1148 mill. NOK/153 mill. EUR Offshore-pukk 6.8 mill tonn Kilde: Produsenter - NGU 23

24 Metalliske malmer Metalliske malmer er bergarter som er av økonomisk interesse på grunn av sitt innhold av metaller. Enkelte typer metallisk malm, definert som malm i mineralloven, benyttes også som industrimineral (pigment). Omsetningen for malmbransjen har gått opp fra 2.5 milliarder kr i 2011 til 3 milliarder kr i 2012 på grunn av gode priser på ilmenitt-titanoksyd og større produksjon av jernmalm. Eksportverdien var 2.7 milliarder kr. Det ble solgt 4.2 millioner tonn konsentrat. I 2012 var 1019 personer ansatt i denne typen virksomhet. Tre større metallgruver er nå i drift. I dag har Sydvaranger Gruve AS og Rana Gruber AS jernproduksjon. OMSETNING 2012: 3milliarder kroner Titania AS i Sokndal i Rogaland er Europas største produsent av ilmenitt (jern-titan-oksyd) som etter videreforedling i hovedsak nyttes som hvitt pigment i maling, plast og papir. I tillegg produserer Titania AS en mindre tonnasje nikkelkonsentrat. Norge har store ressurser av titanmineraler, inkludert rutilforekomsten ved Engebøfjellet i Naustdal kommune som er under utredning med formål å starte drift. Sydvaranger Gruve AS (hvor Northern Iron, et australsk selskap, er deleier) eksporterer konsentrat til det europeiske markedet og Kina. Rana Gruber AS i Nordland som eies av LNS produserer, i tillegg til slig, spesialprodukter med høyere bearbeidingsgrad. Knaben Molybden AS har hatt mindre produksjon fra forekomsten i Knaben i Vest-Agder. Prospekteringen i Norge i 2012 hadde fokus på Zn-Pb-Cu mineraliseringer i Kaledonidene og kobber-gull- mineraliseringer i Finnmark. I tillegg er det en betydelig interesse for leting etter gull, nikkel og flere spesialmetaller. Produsenter i drift har oppgitt lete-/kartleggings kostnader på 16 millioner kr, tabell 17. Utenlandske og norske selskaper uten drift er ikke tatt med i tabellen. Titanoksyd til filler brukes til industriformål for bl.a å fremstille maling og tilsetting til softis. Foto: Titania AS. 24

Mineralressurser i Norge 2012

Mineralressurser i Norge 2012 Publikasjon nr 1 2013 Mineralressurser i Norge 2012 Mineralstatistikk og bergindustriberetning Omslag: Pukkproduksjon til byggeråstoff ved Lia i Trondheim, Franzefoss Pukk AS. Foto: Peer-Richard Nebb.

Detaljer

Bergindustrien i 1999 NGU Rapport 2000.106

Bergindustrien i 1999 NGU Rapport 2000.106 GEOLOGI FOR SAMFUNNET Bergindustrien i 1999 NGU Rapport 2000.106 BERGINDUSTRIEN I 1999 Norsk bergindustri er i vekst- og omstilling og produksjonen stiger for hvert år. Det er grunn til å tro at veksten

Detaljer

Mineralressurser i Norge 2012

Mineralressurser i Norge 2012 Publikasjon nr 1 2013 Mineralressurser i Norge 2012 Mineralstatistikk og bergindustriberetning Omslag: Pukkproduksjon til byggeråstoff ved Lia i Trondheim, Franzefoss Pukk AS. Foto: Peer-Richard Nebb.

Detaljer

NGU GEOLOGI FOR SAMFUNNET. Mineralressurser i Norge Bergindustrien i 2003. NGU rapport 2004.031. Norges geologiske undersøkelse

NGU GEOLOGI FOR SAMFUNNET. Mineralressurser i Norge Bergindustrien i 2003. NGU rapport 2004.031. Norges geologiske undersøkelse NGU Norges geologiske undersøkelse GEOLOGI FOR SAMFUNNET Mineralressurser i Norge Bergindustrien i 2003 NGU rapport 2004.031 Bergindustrien omsatte i 2003 for 7,6 milliarder kr og hadde ca 5100 ansatte.

Detaljer

MINERALRESSURSER NORGE

MINERALRESSURSER NORGE MINERALRESSURSER NORGE Publikasjon nr 1 2011 Mineralstatistikk og bergindustriberetning 2010 INNHOLD Forord 4 1 Sammendrag 5 2 Innledning 6 3 Nettsteder og databaser 9 4 Utviklingen i bergindustrien 11

Detaljer

MINERALRESSURSER I NORGE 2013

MINERALRESSURSER I NORGE 2013 PUBLIKASJON NR 1 2014 MINERALRESSURSER I NORGE 2013 MINERALSTATISTIKK OG BERGINDUSTRIBERETNING 1 Innhold Forord 4 Sammendrag 5 Innledning 6 Nettsteder og databaser 8 Utviklingen i bergindustrien 10 Bergindustrien

Detaljer

MINERALRESSURSER I NORGE 2014

MINERALRESSURSER I NORGE 2014 PUBLIKASJON NR 1 2015 MINERALRESSURSER I NORGE 2014 MINERALSTATISTIKK OG BERGINDUSTRIBERETNING 1 INNHOLD Forord 4 Sammendrag 5 Innledning 7 Nettsteder og databaser 11 Utviklingen i bergindustrien 13 Bergindustrien

Detaljer

Mineralressurser i Norge 2011

Mineralressurser i Norge 2011 Publikasjon nr 1 2012 Mineralressurser i Norge 2011 Mineralstatistikk og bergindustriberetning Omslag: Sibelco Nordic AS anlegg på Stjernøy, Alta kommune, Finnmark. Fotograf: Halfdan Carstens Forord 4

Detaljer

MINERALRESSURSER NORGE

MINERALRESSURSER NORGE MINERALRESSURSER NORGE Publikasjon nr 1 2011 Mineralstatistikk og bergindustriberetning 2 0 1 0 INNHOLD Forord 4 1 Sammendrag 5 2 Innledning 6 3 Nettsteder og databaser 9 4 Utviklingen i bergindustrien

Detaljer

MINERALRESSURSER I NORGE 2009. Mineralstatistikk og bergindustriberetning

MINERALRESSURSER I NORGE 2009. Mineralstatistikk og bergindustriberetning MINERALRESSURSER I NORGE 2009 Mineralstatistikk og bergindustriberetning Publikasjon nr. 1 2010 Kvarts fra Norwegian Crystallites, AS. Drag i Tysfjord kommune, Nordland. Foto: Gemini INNHOLD Forord 4 1.

Detaljer

Mineralressurser i Norge Bergindustrien i 2004

Mineralressurser i Norge Bergindustrien i 2004 Mineralressurser i Norge Bergindustrien i 2004 NGU rapport 2005. 041 NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE Bergindustrien omsatte i 2004 for 8,2 milliarder kr og hadde ca 5200 ansatte. Bergindustrien er en viktig

Detaljer

Mineralressurser i Norge Bergindustrien i 2005

Mineralressurser i Norge Bergindustrien i 2005 Mineralressurser i Norge Bergindustrien i 2005 NGU rapport 2006. 047 NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE Bergindustrien omsatte i 2005 for 8,3 milliarder kr og hadde ca 5400 ansatte. Bergindustrien er en viktig

Detaljer

Mineralressurser i Norge. Mineralstatistikk og bergverksberetning. Publikasjon nr. 1 2007

Mineralressurser i Norge. Mineralstatistikk og bergverksberetning. Publikasjon nr. 1 2007 Mineralressurser i Norge Mineralstatistikk og bergverksberetning 2006 0 1 500 3 000 1990 1997 2006 Publikasjon nr. 1 2007 Dagbrudd til Titania AS, Sokndal, Rogaland. Foto:Titania AS. Innhold 1. Sammendrag

Detaljer

NGU. Mineralressurser i Norge. Mineralstatistikk og bergindustriberetning. Publikasjon nr. 1 2008. Norges geologiske undersøkelse

NGU. Mineralressurser i Norge. Mineralstatistikk og bergindustriberetning. Publikasjon nr. 1 2008. Norges geologiske undersøkelse NGU Norges geologiske undersøkelse Mineralressurser i Norge Mineralstatistikk og bergindustriberetning 2007 0 1500 3000 1990 1997 2007 Publikasjon nr. 1 2008 Blokkproduksjon av larvikitt. Bildet er fra

Detaljer

Veileder utfylling driftsrapport 2013 OM DRIFTSRAPPORTEN

Veileder utfylling driftsrapport 2013 OM DRIFTSRAPPORTEN OM DRIFTSRAPPORTEN FORMÅLET MED DRIFTSRAPPORTEN Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) og Norges geologiske undersøkelse (NGU) har fra og med året 2006 utgitt Mineralressurser

Detaljer

MINERALRESSURSER I NORGE 2008. Mineralstatistikk og bergindustriberetning

MINERALRESSURSER I NORGE 2008. Mineralstatistikk og bergindustriberetning MINERALRESSURSER I NORGE 2008 Mineralstatistikk og bergindustriberetning Publikasjon nr. 1 2009 Foto: Peer-Richard Neeb Norges nasjonalbergart Norges nye nasjonalbergart har vært utnyttet som blokkstein

Detaljer

MINERALRESSURSER OG VERNEVERDIGE LOKALITETER I SOGN OG FJORDANE

MINERALRESSURSER OG VERNEVERDIGE LOKALITETER I SOGN OG FJORDANE NOTAT Til: Sogn og Fjordane Fylkeskommune v/ Trond Sundby Fra: NGU Arkiv: Dato: 11. november 2010 Kopi: MINERALRESSURSER OG VERNEVERDIGE LOKALITETER I SOGN OG FJORDANE Under følger en kortfattet vurdering

Detaljer

Verdier i norske fjell

Verdier i norske fjell Svelvikryggen - grus Rogaland anortositt Åheim - olivin Verdier i norske fjell NGU- dagen, 6.02.13 Ron Boyd, Rolv Dahl, Eyolf Erichsen og Peer-Richard Neeb (og mange flere!) Sand, grus, pukk Naturstein

Detaljer

Mineraler i Nordland verdisetting og arealfesting av forekomster

Mineraler i Nordland verdisetting og arealfesting av forekomster Mineraler i Nordland verdisetting og arealfesting av forekomster Ola Torstensen, fylkesgeolog 23.04.2014 Foto: Bjarne Eriksen Mineralindustri i Nordland: Rana Gruver, Rana LKAB, Narvik Brønnøy Kalk, Brønnøy

Detaljer

OM DRIFTSRAPPORTEN. Forskriftenes 1-8 Rapportering ved drift lyder:

OM DRIFTSRAPPORTEN. Forskriftenes 1-8 Rapportering ved drift lyder: OM DRIFTSRAPPORTEN Generelt Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (Direktoratet) og Norges geologiske undersøkelse (NGU) har fra og med året 2006 utgitt Mineralressurser i Norge

Detaljer

Forvaltning av mineralressurser. Plan- og byggesakskonferanse Tromsø 17. november 2016 Inger Anne Ryen

Forvaltning av mineralressurser. Plan- og byggesakskonferanse Tromsø 17. november 2016 Inger Anne Ryen Forvaltning av mineralressurser Plan- og byggesakskonferanse Tromsø 17. november 2016 Inger Anne Ryen Forvaltning av mineralressurser - Litt om DMF - Hvem er vi og hva gjør vi? - Hvorfor forvalte mineralressurser?

Detaljer

Fagdag for kommunene i Oppland

Fagdag for kommunene i Oppland Fagdag for kommunene i Oppland -Planlegging og drift av massetak- Lillehammer 10.12 2014 Knut J. Wolden og Lars Libach Norges geologiske undersøkelse Norges geologiske undersøkelse Underlagt Nærings- og

Detaljer

Gull og grønne steiner Muligheter i distriktene. Rolv Dahl, NGU

Gull og grønne steiner Muligheter i distriktene. Rolv Dahl, NGU Gull og grønne steiner Muligheter i distriktene Rolv Dahl, NGU Naturgrunnlaget skaper nye og sikrer eksisterende arbeidsplasser i mineralindustri og reiseliv- Hvis det forvaltes og formidles riktig. Foto:

Detaljer

Forvaltning av sand, grus og pukk- i dag og i fremtiden

Forvaltning av sand, grus og pukk- i dag og i fremtiden Forvaltning av sand, grus og pukk- i dag og i fremtiden Peer Richard Neeb Oslo 4. juni 2009 NGU s arbeid i Oslo regionen Økonomisk utvikling og status Ressurser i Osloregionen Fremtidsmuligheter Ressursforvaltning

Detaljer

IX BERGVESENET MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD Saksnr.

IX BERGVESENET MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD Saksnr. IX BERGVESENET MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD Saksnr. Vestnes kommune 12 DES. 2008 VESTNES KOMMUNE 6390 VESTNES Deres ref: Alexander Connor vår ref: 08/00743-2 AH/HBW Dato : 10.12.2008 VEDRØRANDE SPØRSMÅL

Detaljer

VEILEDER DRIFTSRAPPORT 2011

VEILEDER DRIFTSRAPPORT 2011 VEILEDER DRIFTSRAPPORT 2011 Generelt Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (Direktoratet) og Norges geologiske undersøkelse (NGU) har fra og med året 2006 utgitt Mineralressurser

Detaljer

Veileder utfylling driftsrapport 2014 med eksempler og blanke skjema bakerst. OM DRIFTSRAPPORTEN

Veileder utfylling driftsrapport 2014 med eksempler og blanke skjema bakerst. OM DRIFTSRAPPORTEN Veileder utfylling driftsrapport 2014 med eksempler og blanke skjema bakerst. OM DRIFTSRAPPORTEN FORMÅLET MED DRIFTSRAPPORTEN Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) og

Detaljer

FAGDAG MASSETAK. Planlegging og forvaltning i Hedmark. Lars Libach 29. Januar 2015

FAGDAG MASSETAK. Planlegging og forvaltning i Hedmark. Lars Libach 29. Januar 2015 FAGDAG MASSETAK Planlegging og forvaltning i Hedmark Lars Libach 29. Januar 2015 Norges geologiske undersøkelse Landets sentrale institusjon for kunnskap om berggrunn, mineralressurser, løsmasser og grunnvann

Detaljer

Mineralske ressurser i Hordaland. Rolv M. Dahl og Eyolf Erichsen Norges geologiske undersøkelse

Mineralske ressurser i Hordaland. Rolv M. Dahl og Eyolf Erichsen Norges geologiske undersøkelse Mineralske ressurser i Hordaland Rolv M. Dahl og Eyolf Erichsen Norges geologiske undersøkelse Geologi for samfunnet NGUs data og kunnskap er et kollektivt gode Forvaltning av kunnskap til bruk for industri

Detaljer

Mineralressurser i Trøndelag Seminar om mineralutvinning 1. februar 2014 Forum for natur og friluftsliv Rolv Dahl, Norges geologiske undersøkelse

Mineralressurser i Trøndelag Seminar om mineralutvinning 1. februar 2014 Forum for natur og friluftsliv Rolv Dahl, Norges geologiske undersøkelse Mineralressurser i Trøndelag Seminar om mineralutvinning 1. februar 2014 Forum for natur og friluftsliv Rolv Dahl, Norges geologiske undersøkelse M.Smelror 1. Tre ord om geologisk mangfold 2. Bør vi slutte

Detaljer

Ressurssituasjonen i regionen

Ressurssituasjonen i regionen Ressurssituasjonen i regionen Halvdagskonferanse om masseforvaltning Akershus fylkeskommune 25 februar 2014 Knut Wolden Norges geologiske undersøkelse Grus og pukk som byggeråstoff Tilgang og forbruk av

Detaljer

NGU GEOLOGI FOR SAMFUNNET. Bergindustrien i Norges geologiske undersøkelse

NGU GEOLOGI FOR SAMFUNNET. Bergindustrien i Norges geologiske undersøkelse NGU Norges geologiske undersøkelse GEOLOGI FOR SAMFUNNET Bergindustrien i 2000 Innhold Side 1. Innledning... 4 1.1 Hvorfor utgi en årlig oversikt over bergindustrien?... 5 1.2. Utviklingen i bergindustrien...

Detaljer

Byggeråstoffer i Hedmark Ressurstilgang og utfordringer Hamar 29.1.2015

Byggeråstoffer i Hedmark Ressurstilgang og utfordringer Hamar 29.1.2015 Byggeråstoffer i Hedmark Ressurstilgang og utfordringer Hamar 29.1.2015 Kort om meg Mitt navn er Gunnar Nilsen og jeg er engasjert som rådgiver i Norsk Bergindustri. Guni Consult Jeg har min «pukk og grus»

Detaljer

OM DRIFTSRAPPORTEN. De statistiske dataene er viktige for å videreføre arbeidet med mineralstatistikken som har til formål å:

OM DRIFTSRAPPORTEN. De statistiske dataene er viktige for å videreføre arbeidet med mineralstatistikken som har til formål å: OM DRIFTSRAPPORTEN Generelt Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (tidligere Bergvesenet med Bergmesteren for Svalbard) og Norges geologiske undersøkelse har fra og med året

Detaljer

361 # e55787-cf51-498b-81dd-ceba97föef80:3. Fylkesmannen i Nordland Dato:

361 # e55787-cf51-498b-81dd-ceba97föef80:3. Fylkesmannen i Nordland Dato: 361 #2061 56e55787-cf51-498b-81dd-ceba97föef80:3 {MOW ;)Tl %fl./%- Nå Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for SvaLbard ;;, z. (3,"-.\ M, i. å! Ark 3151. Fylkesmannen i Nordland Dato: 20.04.2017

Detaljer

GEOLOGISKE RESSURSER I KOMMUNENE. Samling for Nettverk naturmangfold i Sør-Trøndelag

GEOLOGISKE RESSURSER I KOMMUNENE. Samling for Nettverk naturmangfold i Sør-Trøndelag GEOLOGISKE RESSURSER I KOMMUNENE Samling for Nettverk naturmangfold i Sør-Trøndelag Trondheim 28.9.2016 Kari Aslaksen Aasly NGU er landets sentrale institusjon for kunnskap om berggrunn, mineralressurser,

Detaljer

Fra forekomst til god forvaltning

Fra forekomst til god forvaltning Fra forekomst til god forvaltning NGU-dagen 7. februar 2013 Rolv Dahl, NGU Med bidrag fra T. Heldal, P.-R. Neeb, E. Erichsen, P.Ryghaug med flere Hvor mange diamanter har et land? Oslo, da? Hvem passer

Detaljer

Mineralressurser i lokal forvaltning Sand smører samfunnsmaskineriet. Peer-Richard Neeb NGU - dagen 8 februar 2010

Mineralressurser i lokal forvaltning Sand smører samfunnsmaskineriet. Peer-Richard Neeb NGU - dagen 8 februar 2010 Mineralressurser i lokal forvaltning Sand smører samfunnsmaskineriet Peer-Richard Neeb NGU - dagen 8 februar 2010 Mineraler i Norge Norge har en variert geologi med et stort potensial for mineralproduksjon

Detaljer

Eksport av pukk til Europa Forekomster og marked. Peer - Richard Neeb, NGU- dagen

Eksport av pukk til Europa Forekomster og marked. Peer - Richard Neeb, NGU- dagen Eksport av pukk til Europa Forekomster og marked Peer - Richard Neeb, NGU- dagen 05.02.2009 www.ngu.no/grusogpukk 1 Geologi for samfunnet Hovedmål 1: Bærekraftig verdiskapning fra geologiske ressurser

Detaljer

Bergindustri i Norge Georessurser og Geokunnskap Hvordan bruker vi dem? Sivilingeniør Morten E.S. Bjerkan, OVRK 09.11.11

Bergindustri i Norge Georessurser og Geokunnskap Hvordan bruker vi dem? Sivilingeniør Morten E.S. Bjerkan, OVRK 09.11.11 Bergindustri i Norge Georessurser og Geokunnskap Hvordan bruker vi dem? Sivilingeniør Morten E.S. Bjerkan, OVRK 09.11.11 Sølv var like ettertraktet som gull alllerede for 7000 år siden Sølvmalm Trådsølv

Detaljer

Nye muligheter i gamle fjell. Norske mineralressurser i dag og i framtiden. Tom Heldal

Nye muligheter i gamle fjell. Norske mineralressurser i dag og i framtiden. Tom Heldal Nye muligheter i gamle fjell. Norske mineralressurser i dag og i framtiden Tom Heldal Hver av oss bruker 13 tonn norske råstoffer pr år. pluss en del av andres ressurser 600 500 S=180 000 488 400 Mrd kr

Detaljer

Norsk bergindustri sett fra næringens ståsted

Norsk bergindustri sett fra næringens ståsted Norsk bergindustri sett fra næringens ståsted Hanne Markussen Eek, styreleder i Norsk Bergindustri Fagseminar mineraler Hva skal jeg snakke om Hvilken rolle har bergindustrien Norsk Bergindustri Hvordan

Detaljer

Miljøringen. 12. Juni 2013 Randi Skirstad Grini

Miljøringen. 12. Juni 2013 Randi Skirstad Grini Miljøringen 12. Juni 2013 Randi Skirstad Grini Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard «Det minste direktoratet, med det lengste navnet» Disposisjon dagen Om DMF generelt Samfunnsoppdrag

Detaljer

Fagdag Massetak-planlegging og forvaltning, Hamar 29 januar 2015

Fagdag Massetak-planlegging og forvaltning, Hamar 29 januar 2015 Direktoratet for mineralforvaltning med bergmesteren for Svalbard Fagdag Massetak-planlegging og forvaltning, Hamar 29 januar 2015 Lise Risstad, DMF Dagens agenda: Forvaltning og uttak av mineralske ressurser

Detaljer

HARDE FAKTA om mineralnæringen

HARDE FAKTA om mineralnæringen HARDE FAKTA om mineralnæringen MINERALSTATISTIKK 2016 1 2 3 4 Harde fakta for bedre beslutninger side 4 Sammendrag side 6 Bakgrunn og metode side 8 Omsetning og uttak av mineraler i Norge i 2016 side 10

Detaljer

MINERALPOTENSIALET I SØR-NORGE NGU-DAGEN 2013. Henrik Schiellerup med mange flere...

MINERALPOTENSIALET I SØR-NORGE NGU-DAGEN 2013. Henrik Schiellerup med mange flere... MINERALPOTENSIALET I SØR-NORGE NGU-DAGEN 2013 Henrik Schiellerup med mange flere... MINERALPOTENSIALET I SØR-NORGE Nasjonal satsning på mineralleting i de tre nordligste fylkene gjennom programmet MINN,

Detaljer

RESSURSER Kari Aslaksen Aasly Stein i Vei mars 2017

RESSURSER Kari Aslaksen Aasly Stein i Vei mars 2017 RESSURSER Kari Aslaksen Aasly Stein i Vei 2.-3. mars 2017 NGU er landets sentrale institusjon for kunnskap om berggrunn, mineralressurser, løsmasser og grunnvann NGU er landets sentrale institusjon for

Detaljer

Fagseminar om Bergverk og Miljø. Meldal kommune 7. Mai 2013

Fagseminar om Bergverk og Miljø. Meldal kommune 7. Mai 2013 Fagseminar om Bergverk og Miljø Meldal kommune 7. Mai 2013 Disposisjon dagen Om DMF generelt Vårt samfunnsoppdrag Forvaltningsansvar Mineralstrategien for dagen Samfunnsoppdraget vårt DMF skal arbeide

Detaljer

Byggeråstoffer i Hordaland Ressurstilgang og utfordringer Bergen 16.1.2014

Byggeråstoffer i Hordaland Ressurstilgang og utfordringer Bergen 16.1.2014 Byggeråstoffer i Hordaland Ressurstilgang og utfordringer Bergen 16.1.2014 Kort om meg Mitt navn er Gunnar Nilsen og jeg er engasjert som rådgiver i Norsk Bergindustri. Guni Consult Jeg har min bakgrunn

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - plannettverk 16.01. 2014. Direktoratet for mineralforvaltning (DMF): «Forvaltning og uttak av mineralske ressurser i Norge»

Hordaland fylkeskommune - plannettverk 16.01. 2014. Direktoratet for mineralforvaltning (DMF): «Forvaltning og uttak av mineralske ressurser i Norge» Hordaland fylkeskommune - plannettverk 16.01. 2014 Direktoratet for mineralforvaltning (DMF): «Forvaltning og uttak av mineralske ressurser i Norge» Av senioring. Stein Erik Hansen Direktoratet for mineralforvaltning

Detaljer

Klassifikasjonssystem for mineralske ressurser

Klassifikasjonssystem for mineralske ressurser ISSN 1893-1170 (online utgave) ISSN 1893-1057 (trykt utgave) www.norskbergforening.no/mineralproduksjon Notat Klassifikasjonssystem for mineralske ressurser Rolv Dahl 1,*, Tom Heldal 1, Henrik Schiellerup

Detaljer

MINERALRESSURSER I NORD-NORGE (MINN)

MINERALRESSURSER I NORD-NORGE (MINN) MINERALRESSURSER I NORD-NORGE (MINN) STATUS 2013 GEOFYSIKK Geofysiske målinger fra fly og helikopter utgjør størstedelen av MINN-programmet. Ved hjelp av høyoppløselige geofysiske data kan vi se ned i

Detaljer

MINERALRESSURSER I NORGE 2015 MINERALSTATISTIKK OG BERGINDUSTRIBERETNING

MINERALRESSURSER I NORGE 2015 MINERALSTATISTIKK OG BERGINDUSTRIBERETNING PUBLIKASJON NR 1 2016 MINERALRESSURSER I NORGE 2015 MINERALSTATISTIKK OG BERGINDUSTRIBERETNING 1 Bilde tatt med drone i et grustak på Fremo, Melhus kommune. Foto: Iain Henderson INNHOLD Forord 4 Sammendrag

Detaljer

Fra leting til bærekraftig forvaltning

Fra leting til bærekraftig forvaltning Fra leting til bærekraftig forvaltning Fra leteprogrammer til forekomstklassifisering Henrik Schiellerup, NGU NGU-dagen, 07.02.2014 Innhold NGUs ressursprogrammer - MINN - MINS Ressursoversiktene de nasjonale

Detaljer

Mineraler en offensiv satsing på fylkesnivå Innledning

Mineraler en offensiv satsing på fylkesnivå Innledning Fylkesrådsleder Odd Eriksen Tale på GeoNor konferansen Mo i Rana, 31. januar 2013 Mineraler en offensiv satsing på fylkesnivå Innledning (Lysark 1) Som arrangør, sammen med SINTEF og Norges geologiske

Detaljer

RAPPORT. ISSN: (trykt) ISSN: (online)

RAPPORT. ISSN: (trykt) ISSN: (online) RAPPORT Norges geologiske undersøkelse Postboks 6315 Torgard 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Rapport nr.: 2017.040 ISSN: 0800-3416 (trykt) ISSN: 2387-3515 (online) Gradering: Åpen Tittel: Oversikt over

Detaljer

Byggeråstoffer i en regional sammenheng

Byggeråstoffer i en regional sammenheng Akershus fylkeskommune: 27.10.2010 Byggeråstoffer i en regional sammenheng Fylkesmannen i Oslo og Akershus Akershus fylkeskommune, 14. oktober 2010 Hjalmar Tenold 27.10.2010 Tema Om bergindustrien og byggeråstoffer

Detaljer

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 53/2017 Styremøte

Saksnr. Utvalg Møtedato 53/2017 Styremøte JournalpostID: 17/5608 Dato: 09.06.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 53/2017 Styremøte 26.06.2017 Innspill til evaluering av mineralloven Innledning: Nærings- og fiskeridepartementet skal gjennomføre

Detaljer

Fremtidens mineralstatistikk Beslutningsrapport

Fremtidens mineralstatistikk Beslutningsrapport Fremtidens mineralstatistikk Beslutningsrapport Innhold 1. Bakgrunn 3 2. Mål for prosjektet 3 3. Nye statistikker og analyser 3 3.1 Fremtidens mineralstatistikk 3 3.2 Driftsstatistikken 4 3.2.1 Ikke-konsesjonspliktige

Detaljer

NGU GEOLOGI FOR SAMFUNNET. Mineralressurser i Norge Bergindustrien i NGU rapport Norges geologiske undersøkelse. Foto: H.

NGU GEOLOGI FOR SAMFUNNET. Mineralressurser i Norge Bergindustrien i NGU rapport Norges geologiske undersøkelse. Foto: H. NGU Norges geologiske undersøkelse GEOLOGI FOR SAMFUNNET Mineralressurser i Norge Bergindustrien i 2002 Foto: H.Carstens NGU rapport 2003.040 Fra magnetitt til malingpigment. Bergindustrien omsatte i 2002

Detaljer

Med mineraler inn i framtiden. Fra tærekraftig til bærekraftig?

Med mineraler inn i framtiden. Fra tærekraftig til bærekraftig? Med mineraler inn i framtiden Fra tærekraftig til bærekraftig? Befolkningsutviklingen er avgjørende for ressursbruken 1; førmoderne 2. Urbaniseringindustrialisering 3. Modent industrialisert 4. postindustrialisering

Detaljer

Nytt fra DMF. Høstmøtet 2015 Randi Skirstad Grini

Nytt fra DMF. Høstmøtet 2015 Randi Skirstad Grini Nytt fra DMF Høstmøtet 2015 Randi Skirstad Grini Disposisjon Ressursforvaltning Planbehandling / KU Status konsesjonsbehandling DMFs utvikling DMF digital (MinIT) 2 Ressursforvaltning Innsigelseskompetanse

Detaljer

Informasjonsmøte i Larvik kommune angående Kodal

Informasjonsmøte i Larvik kommune angående Kodal Informasjonsmøte i Larvik kommune angående Kodal 27.11.2014 senioringeniør Alf Viktor Larsen Dagens tema 1. Om Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) 2. Fra undersøkelser til drift forholdet til mineralloven

Detaljer

Senioringeniør Åse Bollingmo NGU-dagen 2013

Senioringeniør Åse Bollingmo NGU-dagen 2013 Senioringeniør Åse Bollingmo NGU-dagen 2013 Alf Viktor Larsen, sen.ing. Direktoratet for mineralforvaltning og Knut Særen, anleggssjef Franzefoss avd. Steinskogen 29.10.2012 Ny direktør Randi Skirstad

Detaljer

Medvind i motbakken? Utvikling og forvalting av natursteinsforekomster i Norge. T. Heldal (med hjelp fra I. Lindahl, T. Bjerkgård, B.

Medvind i motbakken? Utvikling og forvalting av natursteinsforekomster i Norge. T. Heldal (med hjelp fra I. Lindahl, T. Bjerkgård, B. Medvind i motbakken? Utvikling og forvalting av natursteinsforekomster i Norge T. Heldal (med hjelp fra I. Lindahl, T. Bjerkgård, B. Lund Blokkstein Skifer Murestein Granitt og gneis Skifer Innhold: Hva

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Bergverk en ny renessanse? Jeg skal snakke om

Bergverk en ny renessanse? Jeg skal snakke om Elisabeth Gammelsæter generalsekretær Norsk Bergindustri Bergverk en ny renessanse? Jeg skal snakke om Bergindustriens rolle Behovet for forvaltning Utfordringer, herunder deponi Behovet for dialog med

Detaljer

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Se på verdenskartet Hva heter verdensdelene? Nord-Amerika Sør-Amerika Afrika Asia Australia Europa 2 Norge ligger i Europa 3 Norge grenser til Sverige,

Detaljer

Fagdag - planlegging og drift av massetak. Marte Kristoffersen Lillehammer 10. desember 2014

Fagdag - planlegging og drift av massetak. Marte Kristoffersen Lillehammer 10. desember 2014 Fagdag - planlegging og drift av massetak Marte Kristoffersen Lillehammer 10. desember 2014 Generelt om DMF Direkte underlagt Nærings- og fiskeridepartementet Statens sentrale fagorgan i mineralsaker Forvalter

Detaljer

FeFos strategiplan fra 2011 gir overordnede føringer for FeFos forvaltning av land og ressurser.

FeFos strategiplan fra 2011 gir overordnede føringer for FeFos forvaltning av land og ressurser. Fremlagt på møte 22.05.2015 Styresak 36/2015 Saksnr 15/830- Mineralstrategi for Finnmark 2015-2019 - høringssvar Innledning Finnmark fylkeskommune har sendt ut forslag til mineralstrategier for Finnmark

Detaljer

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard Plan- og kulturminnesamling i Loen 5. -7. 11. 2013 Senioringeniør Åse Bollingmo Tema om DMF (Bergvesenet før) nokre mineralfakta kommunen

Detaljer

Nye ressurser NGU dagene 2013. Rolf Nilsen/Magne Martinsen

Nye ressurser NGU dagene 2013. Rolf Nilsen/Magne Martinsen Nye ressurser NGU dagene 2013 Rolf Nilsen/Magne Martinsen Lundhs - Historie og nøkkeltall - Produksjon av blokker - Videreforedling - Lundhs materialer - Sluttprodukter 4 Historie og nøkkeltall - Etablert

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

færre bos gruppert folketall

færre bos gruppert folketall færre bos Fylke Kommunenavn gruppert folketall enn vedtak Akershus Nes (Ak.) over 5000 1 Akershus Aurskog-Høland over 5000 3 Til grunn for fordeling: Akershus Ås over 5000 4 I beregningen for fordeling

Detaljer

FODD: Hvor finnes morgendagens metallgruver i Norge?

FODD: Hvor finnes morgendagens metallgruver i Norge? FODD: Hvor finnes morgendagens metallgruver i Norge? Morten Often & Jan Sverre Sandstad Norges geologiske undersøkelse NGU-dagen 2009 05.02-06.02.2009 Trender i malmleting Malmdatabasen ved NGU Presentasjon

Detaljer

Perspektiver for fremtiden Bård Dagestad og Ron Boyd

Perspektiver for fremtiden Bård Dagestad og Ron Boyd Perspektiver for fremtiden Bård Dagestad og Ron Boyd NHD hilser og beklager at de ikke kunne være tilstede. Utarbeidingen av mineralstrategien er arbeidskrevende og har topp prioritet. NHD har bedt meg

Detaljer

MINERALSTRATEGI I BUSKERUD, TELEMARK OG VESTFOLD FYLKER. «Verdier i Norske Fjell» NGU-dagen 6.februar 2013

MINERALSTRATEGI I BUSKERUD, TELEMARK OG VESTFOLD FYLKER. «Verdier i Norske Fjell» NGU-dagen 6.februar 2013 MINERALSTRATEGI I BUSKERUD, TELEMARK OG VESTFOLD FYLKER «Verdier i Norske Fjell» NGU-dagen 6.februar 2013 Regiongeolog Sven Dahlgren MINERALSTRATEGI I BUSKERUD, TELEMARK OG VESTFOLD FYLKER Presentasjonsplan:

Detaljer

Forvaltning av byggeråstoffer i Akershus

Forvaltning av byggeråstoffer i Akershus Forvaltning av byggeråstoffer i Akershus 1 Kriterier for vurdering av forekomstene Vegformål: Betongformål: (1) : 5 = > 15000 (ÅDT) -B 65 Mpa ( megapascal) > 50 mill. m 3 4 = 5000-15000 -B 55 > 30 mill.

Detaljer

INNHOLD 4-5 6-9 10-13 14-15 16-29 30-31 38-39. Innledning. Mineraler i hverdagen. Begrepsavklaringer og utviklingsløp

INNHOLD 4-5 6-9 10-13 14-15 16-29 30-31 38-39. Innledning. Mineraler i hverdagen. Begrepsavklaringer og utviklingsløp INNHOLD 3 Innledning Mineraler i hverdagen 4-5 6-9 Begrepsavklaringer og utviklingsløp Metalliske malmer og industrimineraler i Nord-Norge 10-13 14-15 Strategisk viktige malmer og industrimineraler Bedriftsaktører

Detaljer

INNHOLD 4-5 6-9 10-13 14-15 16-29 30-31 38-39. Innledning. Mineraler i hverdagen. Begrepsavklaringer og utviklingsløp

INNHOLD 4-5 6-9 10-13 14-15 16-29 30-31 38-39. Innledning. Mineraler i hverdagen. Begrepsavklaringer og utviklingsløp INNHOLD 3 Innledning Mineraler i hverdagen 4-5 6-9 Begrepsavklaringer og utviklingsløp Metalliske malmer og industrimineraler i Nord-Norge 10-13 14-15 Strategisk viktige malmer og industrimineraler Bedriftsaktører

Detaljer

!!!!!!!!! Sektoranalyse,av,mineralnæringen,i,Nord! Norge:'Status'og'potensial'mot'2030"

!!!!!!!!! Sektoranalyse,av,mineralnæringen,i,Nord! Norge:'Status'og'potensial'mot'2030 Sektoranalyse,av,mineralnæringen,i,Nord Norge:'Status'og'potensial'mot'2030" Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com RAPPORT 2013/14 Sektoranalyse av mineralnæringen i Nord-Norge: Status og potensial

Detaljer

Plankonferanse i Vadsø Senioringeniør Åse Bollingmo

Plankonferanse i Vadsø Senioringeniør Åse Bollingmo Plankonferanse i Vadsø 22. -23. 2013 Senioringeniør Åse Bollingmo Innhold om DMF (tidligere Bergvesenet) noen mineralfakta kommunen og DMF minerallov/plan- og bygningslov spesielle forhold i Finnmark Om

Detaljer

Kartbilag: Prosjektnr.:

Kartbilag: Prosjektnr.: Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport no.: 2007.072 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Mineralressurser og arealdisponering i Nordland

Detaljer

Fabrikkbetongkonferansen 2012 Gardermoen 23 mars Tilslagstilgjengelighet og tilslagsforekomster Status i Norge, Danmark og Sverige

Fabrikkbetongkonferansen 2012 Gardermoen 23 mars Tilslagstilgjengelighet og tilslagsforekomster Status i Norge, Danmark og Sverige Fabrikkbetongkonferansen 2012 Gardermoen 23 mars Tilslagstilgjengelighet og tilslagsforekomster Status i Norge, Danmark og Sverige Knut J. Wolden Norges geologiske undersøkelse Breelvavsetninger er mest

Detaljer

Gull, gråstein og grums + gruve.info Presentasjon for Naturvernforbundet Rana 15.03.2016

Gull, gråstein og grums + gruve.info Presentasjon for Naturvernforbundet Rana 15.03.2016 Gull, gråstein og grums + gruve.info Presentasjon for Naturvernforbundet Rana 15.03.2016 Kvifor strid om gruver? Vi har hatt gruvedrift i Noreg i minst 500 år. Kvifor blir et da slik strid om det no? Er

Detaljer

DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD

DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD ÅRSRAPPORT 2012 1. DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD Nedlagt feltspatbrudd ved Drag i Tysfjord kommune,

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer

Nordlands andel av befolkningen i Norge, samt de årlige endringene i denne andelen.

Nordlands andel av befolkningen i Norge, samt de årlige endringene i denne andelen. 1,5 Årlig vekstrate Befolkning 260 000 255 000 0,04 0,02 7,5 7,0 1,0 250 000 245 000 0,00 6,5 0,5 240 000-0,02 6,0 235 000-0,04 0,0 230 000-0,06 5,5 225 000-0,08 5,0-0,5 220 000 215 000-0,10 Endring andel

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodaga (FeFo) fredag 22.mai 2015 kl på FeFo kontoret, Alta

Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodaga (FeFo) fredag 22.mai 2015 kl på FeFo kontoret, Alta Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodaga (FeFo) fredag 22.mai 2015 kl. 15.00 på FeFo kontoret, Alta Møtested: FeFo kontoret Alta Møtetid: 22.mai 2015 kl. 15.00 17.45 Møteleder:

Detaljer

Høring av søknad fra Hans Braarud om driftskonsesjon for Grønne Bakke i Marker kommune

Høring av søknad fra Hans Braarud om driftskonsesjon for Grønne Bakke i Marker kommune Se mottakertabell Dato: 21.05.2015 Vår ref: 14/01268-9 Deres ref: Høring av søknad fra Hans Braarud om driftskonsesjon for Grønne Bakke i Marker kommune Leiv Erikssons vei 39 Postboks 3021 Lade N-7441

Detaljer

Energi, økonomi og samfunn

Energi, økonomi og samfunn Energi, økonomi og samfunn Inspirasjonssamling for realfag Hjelmeland, 26. september 2013 Klaus Mohn, professor i petroleumsøkonomi (klaus.mohn@uis.no, UiS homepage, Twitter: @Mohnitor) En spennende virksomhet

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Veiledning søknad om driftskonsesjon

Veiledning søknad om driftskonsesjon Veiledning søknad om driftskonsesjon Etter mineralloven 43 kreves driftskonsesjon fra Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) ved samlet uttak 3 på mer enn 10 000 m masse.

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Bioenergi sysselsettingseffekter og næringsutvikling Morten Ørbeck, Østlandsforskning Bodø 30.11.2011

Bioenergi sysselsettingseffekter og næringsutvikling Morten Ørbeck, Østlandsforskning Bodø 30.11.2011 Bioenergi sysselsettingseffekter og næringsutvikling Morten Ørbeck, Østlandsforskning Bodø 30.11.2011 1. Bruk og produksjon av bioenergi i Norge og Sverige 2. Bioenergimål, prisutvikling og rammebetingelser

Detaljer

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 1 EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall September 2015 Verdiendring fra sept. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 66 914-6,3

Detaljer

Mining and Industrial Technology AS. www.mitas.no Breaking New Ground

Mining and Industrial Technology AS. www.mitas.no Breaking New Ground Mining and Industrial Technology AS www.mitas.no Breaking New Ground SIKKERHET ER FØRSTE PRIORITET Nød utgang Nød- nummer 110 112 113 Samlingspunkt Alarm Personlig verne utstyr www.mitas.no Breaking New

Detaljer

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev Nr Fylkeskommune/kommune Organisering Eier Brukere 1 Østfold Skanner hos andre Sarpsborg 2 Akershus Skanner hos andre Asker 3 Oslo Skanner hos seg 4 Hedmark Skanner hos andre Hamar 5 Oppland Skanner hos

Detaljer

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for U 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft utarbeidet for PERDUCO ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER - U Forord Perduco har på oppdrag fra EURES gjennomført en bedriftsundersøkelse om rekruttering

Detaljer