Kvartalsrapport 2. kvartal 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvartalsrapport 2. kvartal 2009"

Transkript

1 Kvartalsrapport 2. kvartal 2009

2 SveaReal Kvartalsrapport 2. kvartal 2009 Til tross for utfordrende markedsforhold er det en positiv utvikling i årlige leieinntekter i første halvår Verdivurderingene av selskapets eiendommer per indikerer ingen vesentlige verdiendringer i andre kvartal Selskapet befinner seg fortsatt i en «cash trap event», men driften av selskapet går i hovedsak som normalt. Selskapet har i perioden avhendet sin eiendom i Borlänge. Hovedpunkter Status per 30. juni 2009 Leieinntekter i første halvår beløp seg til SEK 229,7 mill. Løpende årlige leieinntekter i porteføljen holder seg stabil og har i første halvår 2009 økt med SEK 1,3 mill. Driftsresultat for eiendomsdriften ble SEK 166 mill. Resultat før skatt ble et overskudd på SEK 12,1 mill. Verdivurderingene per indikerer en markedsverdi på hele eiendomsporteføljen på SEK mill. SveaReal äger, förvaltar och utvecklar Logistikfastigheter i växande logistikcentra Kommersiella fastigheter för kontor, verksamheter och handel genom lokala etableringar på prioriterade tillväxtorter SveaReals medarbetare har den strategiska kompetens som krävs för att utifrån kundernas enskilda behov utveckla fastigheternas möjligheter. Vi är också väl insatta i våra kunders affärsförutsättningar. Vi bygger långsiktiga relationer med våra kunder. Vi ser dem inte enbart som hyresgäster, utan arbetar dedikerat för att bidra till att stärka deras lönsamhet och image. Vår verksamhet präglas också av hänsyn till miljön och en hållbar utveckling. Selskapet befinner seg fortsatt i en «cash trap event» i henhold til låneavtalen med bankene. Nya kunder Affärsmodell Selskapet har i første halvår 2009 gjennomført investeringer i størrelsesorden SEK 15 mill, hovedsakelig leietaker tilpasninger. Identifiera behov Utveckla och avtala Leverera hög kvalité långsiktigt Selskapet har i perioden solgt en mindre eiendom beliggende i Borlänge for SEK 3 mill. Befintliga kunder 2

3 Makroøkonomi Sverige Den økonomiske nedturen flater ut og prognosene for svensk økonomi er noe mer oppløftende i annet kvartal 2009 enn i forrige kvartal. Likevel forventes det en relativt svak økonomisk vekst og økt arbeidsløshet de neste par årene. Brutto nasjonalprodukt BNP Den fallende økonomiske veksten i Sverige bremset noe opp i andre kvartal Prognosen for BNP holder seg relativt uendret på -5 % for Det er forventet bedring i økonomien i begynnelsen av Dette gjelder også internasjonal økonomi, noe som påvirker svensk eksport positivt. Lave renter og en ekspansiv finanspolitikk fører i tillegg til at husholdningenes forbruk igjen øker. Dette holdes dog noe tilbake av en stigende arbeidsløshet. BNP veksten for 2010 forventes av Konjunkturinstitutet å ende på 1,5 %, mens prognosen for 2011 er på 2,9 %. Arbeidsledighet Den svake økonomiske veksten har ført til at antall arbeidsledige har steget raskt. I løpet av det siste året har arbeidsløsheten i Sverige steget med vel 40 % fra 5,9 % til 8,3 %. Konjunkturinstitutets prognoser for 2010 og 2011 tilsier en rask økning i arbeidsledigheten, med en forventet topp på ca 12 % i Det forventes at industrisektoren rammes spesielt hardt de kommende årene. Antallet arbeidsledige innen industrien forventes å øke med personer fra Renter og inflasjon Styringsrenten i Sverige er nå 0,25 %. Renteøkning forventes først å komme sent i 2010, hvor Konjunkturinstitutet forventer en styringsrente på 0,5 %, økende til 1,5 % i Dette er en noe raskere økning enn tidligere antatt. Inflasjonen i Sverige forventes fortsatt å være lav og Konjunkturinstitutets prognose for KPI overstiger 1 % først i Arbeidsløshet i Sverige med Konjunktur institutets prognose for KPI og styringsrente i Sverige, med Konjunktur institutets prognoser for Arbeidsløshet (%) SveaReal AS eier SveaReal AB, et eiendomsselskap med hovedkontor i Gøteborg og eiendommer beliggende i sørlige og midtre deler av Sverige. Selskapet har særlig fokus på lager- og logistikkeiendom nær de viktigste transpor tårene i Sverige KPI (%) Styringsrente (%) Organisasjonen består av 18 høyt kvalifiserte og kommersielt fokuserte medarbeidere som forvalter eien dommene fra fire strategisk plasserte avdelingskontorer; Gøteborg, Stockholm, Malmø og Vesterås. Sveareal AS Kvartalsrapport 2. kvartal

4 Kvartalstall Regnskap per Driften av eiendomsporteføljen går som forutsatt og SveaReal AS hadde i første halvår 2009 et resultat fra eiendomsdriften på SEK 166 mill. Resultat før skatt ble på NOK 12 mill. Leieinntektene i porteføljen holder seg stabile, til tross for utfordrende markedsforhold. Et tilfredsstillende nivå på reutleie- og nyutleie av lokaler gjør at de totale årlige leieinntektene opprettholdes, til tross for enkelte oppsigelser. Fra og med kvartalsrapporten for 2. kvartal 2009 vil SveaReal AS rapportere resultat og balanse i SEK. Dette for at kvartalstallene bedre skal gjenspeile driften i SveaReal AB og ikke bli vesentlig på virket av valutakursendringer i SEK/NOK. Selskapets årsregnskap vil imidlertid avlegges i NOK. Driftsinntekter Samlede driftsinntekter i første halvår 2009 beløp seg til SEK 229,7 mill, som er noe høyere enn budsjettert. Leieinntektene i SveaReal AB holder seg relativt stabile, til tross for enkelte oppsigelser i andre kvartal Det har så langt latt seg gjøre å kompensere for reduksjoner i årlige leieinntekter ved re- og nyutleie. Det er tegn til en relativt høy grad av stabilitet i leienivåene på selskapets eiendommer, mens man ser at leienivåene på de absolutt mest attraktive lokasjonene nå faller kraftig. Det er enkelte reforhandlinger av avtaler på høyere nivå enn eksisterende leienivåer, men generelt ser man at beslutningsprosessene hos leietakerne tar betydelig lengre tid enn tidligere. Som tabellen nedenunder viser, er det i andre kvartal 2009 inngått nye avtaler som gir SEK 3,5 mill i årlige leieinntekter. I tillegg er det reforhandlet eksisterende avtaler som gir en økning i årlige leieinntekter på SEK 0,9 mill. Leiekontrakter som utgjør SEK 4,0 mill er oppsagt, i tillegg til at SEK 0,2 mill i årlige inntekter bortfaller som en følge av konkurser. Dette gir til sammen en netto økning i årlige leieinntekter i porteføljen på SEK 0,2 mill i andre kvartal For første halvår sett under ett, er årlige leieinntekter økt med SEK 1,7 mill. Utleiestatistikk (MSEK) Q Q Q Nytegnede avtaler 6 7,7 3,5 Reforhandlede avtaler 0 1,6 0,9 Oppsagt for fraflytting -5-6,9-4,0 Konkurser -3-0,9-0,2 Totalt -2 1,5 0,2 Årlige leieinntekter fordelt på type areal (SEK) Logistikk/industri > kvm Logistikk/industri < kvm Kontor Handel/Øvrig Driftskostnader Kostnader i første halvår 2009 knyttet til drift av selskapets eiendommer beløp seg til i underkant av SEK 64 mill. Kostnadene påløper hovedsakelig i tråd med budsjetterte kostnader for Elektrisitetskostnadene har vært høyere enn forventet i 2009, både som følge av økt forbruk, og at enkelte etablerte prissikringsinstrumenter ennå ikke har trådt i kraft. Det har imidlertid vært noe lavere kostnader knyttet til vedlikehold av eiendommene. Administrasjonskostnader Selskapets administrasjonskostnader for første halvår 2009 er i hovedsak i tråd med det budsjetterte kostnadsnivået forbundet med driften av selskapets nåværende organisasjon. Organisasjonen som er etablert i SveaReal AB består av høyt kvalifiserte medarbeidere og selskapet er et komplett eiendomsselskap med kompetanse innenfor teknisk drift- og eiendomsforvaltning, administrasjon og ledelse, samt strategi- og utvikling. I tillegg til administrasjonskostnadene i Sverige inkluderer kost nadene honorarer i henhold til avtaler inngått i forbindelse med etableringen av SveaReal AS. Disse avtalene er i hovedsak uendrede i forhold til Informasjonsmemorandum av og omfatter i korte trekk følgende avtaler: Managementavtale med Orkla Finans Kapitalforvaltning AS. Det av talte honoraret er NOK 5 mill eks mva per år. Rådgivningsavtalen med Orkla Finans Kapitalforvaltning AS og DnB NOR Markets. Det årlige honoraret til rådgiverne utgjør NOK 9 mill eks mva. per år. Rådgivningsgruppens leder er Fredrik Bø fra DnB NOR Markets. Henrik Ekeblad fra Orkla Finans Kapitalforvaltning AS har fra mars 2009 hatt sitt arbeidssted hos SveaReal AB i Gøteborg. Ekeblad har blant annet bistått selskapet i salgsprosesser og utredning av potensielle utviklingsprosjekter. Det er også inngått en avtale med Widar Salbuvik AS om rådgivning utover det ordinære styrearbeidet. Denne avtalen honoreres med NOK per år. For øvrig påløper det et årlig honorar i forbindelse med den etablerte finansieringen, hvor DnB NOR Eiendomsfond 1 AS er berettiget et honorar på NOK 1 mill årlig i forbindelse med topplånet som er ytet til SveaReal. Finansposter Selskapets rentekostnader for første halvår 2009 beløp seg til SEK 107 mill. Det har i andre kvartal 2009 ikke vært endringer i selskapets finansiering eller rentesikringer. Markedsverdien på selskapets renteswap-avtaler er per ca SEK 324 mill i bankens favør. Til sammenligning var den estimerte markedsverdien omlag SEK 300 mill ved utløpet av august

5 SveaReal Konsern Resultat (TSEK) Driftsinntekter Driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Driftskostnader eiendom Sum driftskostnader Driftsresultat eiendom Administrative poster Selskapsadministrasjon Avskrivninger Andre driftskostnader -707 Sum administrative poster Driftsresultat Finansposter Renteinntekt Rentekostnader Andre finanskostnader -182 Sum finansposter Resultat før skatt Likviditet Selskapet har per en likviditet på SEK 171,5 mill, som i hovedsak er innestående på bank i SveaReal AB. I forbindelse med at selskapet er i en cash trap event, foretar banken en periodevis cash sweep fra selskapets bankkonti. All fri likviditet over et fastsatt beløp overføres til en sperret konto (deposit account). Pt. er SEK 52,9 mill innestående på deposit account. Låneavtalen har også en covenant bestemmelse basert på forholdet mellom kontantstrøm og betjening av gjeld, altså betalingen av renter og avdrag, Cash flow to debt service (CFTDS). Selskapet er ikke innenfor det tilfredsstillende forholdet hva gjelder CFTDS per utgangen av andre kvartal Med dagens kontantstrøm og rentekostnader/avdragsstruktur, er det en risiko for at selskapet ikke vil kunne tilfredsstille låneavtalens bestemmelser knyttet til ovennevnte forhold. Selskapet vil således fortsatt kunne befinne seg i en Cash trap event, til tross for en uendret eller positiv verdiutvikling for selskapets eiendommer. Selskapets vil ved å øke dagens kontantstrøm kunne påvirke ovennevnte forhold i positiv retning, både når det gjelder LTV og CFTDS. Dette vil kunne oppnås blant annet gjennom investeringer i eiendommene som gir økte leieinntekter. Investeringer er riktignok også likviditetsbelastende, men vil på sikt gi avkastning i form av høyere kontantstrøm. For øvrig har selskapet i 2009 av likviditetsmessige hensyn ikke ut betalt honorarer i henhold til de tidligere nevnte avtalene. (Rådgivning, management og finansieringshonorar). Selskapet har i stedet opparbeidet en kortsiktig gjeldspost, som per 30. juni 2009 er på omlag SEK 14,4 mill. I henhold til låneavtalen med bankene utbetales heller ikke renter på topplånene til Kungsleden AB og DnB NOR Eiendomsfond 1 AS. Rentekostnadene akkumuleres imidlertid på lånenes hovedstol. SveaReal Konsern Balanse (TSEK) Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Maskiner, biler, inventar og datautstyr Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Andre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Egenkapital og gjeld EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen opptjent egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Påløpte honorarer Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Sveareal AS Kvartalsrapport 2. kvartal

6 SveaReal Eiendoms porteføljen Selskapet har solgt selskapets eneste eiendom i Borlänge. Verdivurderingen per av selskapets eiendomsportefølje viser i stor grad uforandrede verdier, men det er fortsatt lite aktivitet i transaksjonsmarkedet og usikkerhet knyttet til verdivurdering av eiendom. Eiendomsporteføljen Etter at selskapets eiendom i Borlänge er avhendet består selskapets porte følje av 81 eiendommer. Som nøkkeltallene for eiendomsporteføljen viser, har markedsleiene, det vil si vurderingene av potensielle leieinntekter i en fullt utleid portefølje, ikke endret seg vesentlig i andre kvartal Den økonomiske ledigheten er i andre kvartal redusert, og den økonomiske utleiegraden har økt fra 91,9 % ved utgangen av første kvartal, til 93 % ved utgangen av andre kvartal Det har også vært en positiv utvikling i kontraktenes løpetid målt i leieinntekter. Den vektede gjennomsnittlige løpetiden har i andre kvartal 2009 økt fra 3,51 år til 3,67 år. Transaksjoner Eiendommen Smedjan 3 i Borlänge, en kontor og lagereiendom på ca 6000 kvm eiet av selskapet Smedjanhuset AB, er solgt til en av leie takerne. Eiendommen er beliggende i et ikke-strategisk område for SveaReal og er selskapets eneste eiendom i Borlänge. Eiendommen representerer en relativt liten andel av selskapets eiendomsmasse og avhendes for ca SEK 3 mill, som er noe over anskaffelsesverdi og bokført verdi. Investeringer/utvikling Det foregår til enhver tid en rekke investerings- og mindre utviklingsprosjekter i eiendomsporteføljen. I første halvår 2009 er det gjennomført investeringer på omlag SEK 15 mill, i hovedsak knyttet til leietakertilpasninger. Selskapets målsetning er at alle investeringer i forbindelse med leietakertilpasninger skal ha en avkastning på minst 15 %. Verdivurderinger Utviklingen i det svenske eiendomsmarkedet i andre kvartal 2009 har likhetstrekk med årets første kvartal, i det at transaksjonsvolumet i markedet fortsatt er svært lavt. Delvis skyldes dette kjøpernes vanskeligheter med å etablere tilfredsstillende finansiering. Det er således vanskelig å fastsette markedsverdier basert på gjennomførte transaksjoner i markedet. Den seneste verdivurderingen av selskapets eiendomsportefølje indikerer imidlertid en flat utvikling i verdiene i forhold til vurderingen fra årsskiftet og tilsier en markedsverdi på omlag SEK mill per Den flate utviklingen i verdivurderingene er i samsvar med vurderingene som er gjort i en rekke børsnoterte svenske eiendomsselskaper. Loan-to-value forholdet ligger ved utgangen av perioden på omtrent 76,7 %, noe som fortsatt tilsier at selskapet er i en «Cash trap event». Dette har enkelte konsekvenser for selskapets drift, hvor disponeringen av selskapets overskuddslikviditet er blant de mest vesentlige. Banken foretar også en periodevis «cash sweep», hvor ledig likviditet overføres til en sperret konto som kun kan disponeres i samråd med bankene. Bankene har således også anledning til å begrense selskapets invester inger. Det er imidler tid en god dialog med bankene og driften av selskapet går i stor grad som planlagt. Forutsatt uendrede vurderinger av selskapets eiendomsportefølje og nedbetaling av selskapets banklån i henhold til nå værende nedbetalingsplan, vil LTV forholdet presumptivt overstige 75 % i løpet av 2010/11. Eiendomsportefølje Q Q Q Antall eiendommer Markedsleie fullt utleid, MSEK Utleibart areal, i 1000 kvm Økonomisk ledighet, MSEK Ledighet, i 1000 kvm Økonomisk utleiegrad i % 93,9% 91,9% 93,0% Økonomisk løpetid kontrakter (se graf) 3,42 år 3,51 år 3,67 år Leiekontraktenes utløpsprofil (MSEK) Leiekontraktenes utløpsprofil (MSEK) Årsleie i MSEK

7 Eiendom kategori Utleibart areal (kvm) Sum inntekter fullt utleid p.a. (TSEK) Estimert leie ledige lokaler (TSEK) Sum inntekter p.a. (TSEK) Økonomisk ledighet Logistikk/industri > kvm ,72 % Logistikk/industri < kvm ,38 % Kontor ,44 % Handel/Øvrig ,62 % SUM ,00 % Eiendomsporteføljen fordelt på type areal (kvm) Logistikk/industri > kvm Logistikk/industri < kvm Kontor Handel/Øvrig Lidköping Karlstad Motala Västerås Norrköping Täby STOCKHOLM Haninge Botkyrka Södertälje De ti største leietakerne i SveaReals eiendomsportefølje Leietaker Sted Årsleie eks. tillegg (MSEK) Andel av totale leieinntekter (%) Linköping 1 Alfa Laval Tumba AB Tumba 25,4 5,5 % Göteborg Borås Jönköping Vetlanda Visby Gotland 2 DHL 3 Haldex Brake Products AB Borås, Visby, Karlstad, Östersund 15,4 3,3 % Landskrona 15,2 3,3 % 4 Telefonaktie bolaget LM Ericsson(publ) Borås 13,5 2,9 % Helsingborg Landskrona Malmö Lund 5 Aditro Logistics Borås AB Borås 12,4 2,7 % 6 Papyrus Sverige AB Årsta 11,3 2,5 % 7 Promens Lidköping AB Lidköping 7,8 1,7 % 8 Thomée AB Malmö 7,1 1,5 % 9 Scania CV AB Södertälje 7,0 1,5 % 10 Kungsleden Fastighets AB Jönköping 6,7 1,5 % SUM 121,8 26,5 % SveaReal AS er et eiendomsselskap som ble etablert i november Selskapet overtok i januar 2008, gjennom heleide datterselskaper, 82 eiendommer i Sverige. Eiendommene forvaltes av SvaReal AB, som har sitt hovedkontor i Gøteborg. Regnskapstallene er ikke revidert og kvartalsrapporten er utarbeidet av SveaReal AS etter beste skjønn. Selskapet påtar seg ikke ansvar dersom opplysningene skulle vise seg å være uriktige eller ufullstendige. Sveareal AS Kvartalsrapport 2. kvartal

8 Miksmaster Manager: Orkla Finans Kapitalforvaltning AS Avd. Management v/kristian Nordtømme, Tordenskiolds gate 8 10 Postboks 1724 Vika 0121 OSLO Tilretteleggere: Orkla Finans Kapitalforvaltning AS DnB NOR Bank ASA, DnB NOR Markets Adresseendringer: Meldes til aksjonærenes kontoførere og ikke til selskapet. Aksjonærinformasjon: SveaReal AS legger ut aksjonærinformasjon på hovedtilretteleggers nettsted: SveaReal AB har egne nettsider:

SveaReal Hovedpunkter per 31. desember 2009

SveaReal Hovedpunkter per 31. desember 2009 Kvartalsrapport 4. kvartal 2009 SveaReal Hovedpunkter per 31. desember 2009 Inntektene i 2009 utgjorde SEK 463,9 mill, som er bedre enn forventet. De løpende årlige leieinntektene i porteføljen økte i

Detaljer

SveaReal Status per 30. september 2009

SveaReal Status per 30. september 2009 Kvartalsrapport 3. kvartal 2009 SveaReal Status per 30. september 2009 Inntektene i perioden frem til 30. september 2009 utgjorde SEK 348 mill, som er noe bedre enn forventet, blant annet som følge av

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2009

SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsberetning 2009 Virtksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2008

SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsberetning 2008 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 4 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 4. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Etatbygg Holding II AS

Etatbygg Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 GENERALFORSAMLING Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 AGENDA 1. Åpning av generalforsamlingen og opptegnelse av fremmøtte aksjonærer 2. Valg av møteleder 3. Godkjennelse av innkallingen 4. Valg

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 974 526 441 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORDIC HALIBUT AS Forretningsadresse: Strandgaten 223

Detaljer

Aksjonærbrev nr

Aksjonærbrev nr Aksjonærbrev nr 1-2015 13. februar 2015 Kilden Næringsbygg AS Selskapsinfo Kilden Næringsbygg AS Beregnet VEK pr aksje iht. markedsrapport N/A N/A Sist omsatt N/A N/A Salgstrigger 25 % Ligningsmessig verdi

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 997 858 476 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: INVESTORGRUPPEN AS Forretningsadresse: Skuteviksboder

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 994 080 563 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MARKEVEIEN 4A AS Forretningsadresse: Skuteviksbodene 22

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 992 709 952 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: REGINA FISK AS Forretningsadresse: 9450 HAMNVIK Regnskapsår

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 958 373 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MEDIEHUSET NETTAVISEN AS Forretningsadresse: Grensen 17

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon 2010 Rapport 2. kvartal Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 2. kvartal 2010 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 80,6 akkumulert for 2. kvartal 2010,

Detaljer

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Oppdatert Norsk versjon

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Oppdatert Norsk versjon 2011 Rapport 1. kvartal Etman International ASA 27.06.2011 Oppdatert Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2011 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 39,0 akkumulert for 1.

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009 2009 VAR ET TILFREDSSTILLENDE ÅR FOR VICTORIA EIENDOM. VERDIJUSTERT EGENKAPITAL ER PR. 31.12.2009 BEREGNET TIL KR 182 PR. AKSJE VED VERDSETTELSE AV EIENDOMSSPAR-AKSJEN

Detaljer

Presentasjon av 2. kvartal/1. halvår 2003. 15. august 2003

Presentasjon av 2. kvartal/1. halvår 2003. 15. august 2003 Presentasjon av 2. kvartal/1. halvår 2003 15. august 2003 Agenda 1. Resultat 2. kvartal/1. halvår 2003 2. Salg av eiendom 3. Leieinntektsstatus 4. Ledighet og inngåtte kontrakter 5. Finansiering og takst

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 952 140 329 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: GÅSBAKK & SØNNER AS Forretningsadresse: Devika 7884 SØRLI

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 991 295 046 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MERSEY AS Forretningsadresse: Knudsmyr 19 4625 FLEKKERØY

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Q2 Utvikling i resultat og finansiell stilling Virksomheten ya Bank er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside www.ya.no, på telefon eller via samarbeidende agenter og partnere.

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i 2. kvartal et resultatet etter skatt

Detaljer

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002 NOTAT Til : Pressemelding/ Aksjonærene i TV 2 Gruppen as Kopi til : Fra : Adm. Direktør/Sjefredaktør Kåre Valebrokk Dato : Sperrefrist torsdag 13. februar, 2003 (kl 16.00) Emne : Årsregnskap 2002 for TV

Detaljer

3.3 ORIENTERING OM REGNSKAP 2002 OG 2003 FOR SPEIDER-SPORT A/L OG ØVRE VOLLGATE 9 A/S

3.3 ORIENTERING OM REGNSKAP 2002 OG 2003 FOR SPEIDER-SPORT A/L OG ØVRE VOLLGATE 9 A/S 3.3 ORIENTERING OM REGNSKAP 2002 OG 2003 FOR SPEIDER-SPORT A/L OG ØVRE VOLLGATE 9 A/S Det er naturlig at Speidertinget blir orientert om resultatet i forbundets selskaper Speider-Sport A/L og Øvre Vollgate

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Virksomheten ya Bank er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside www.ya.no, på telefon eller via samarbeidende agenter og partnere. Banken

Detaljer

CTG ASA tredje kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset

CTG ASA tredje kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset CTG ASA tredje kvartal 2003 Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset Hovedpunkter Q3 - tilbakeblikk Finansiell informasjon Viktige fokusområder Q3 Hovedfokus (pres. 2.kvartal) Styrke konsernets

Detaljer

GE Capital AS. Delårsberetning 31. mars 2012

GE Capital AS. Delårsberetning 31. mars 2012 Delårsberetning 31. mars 2012 Selskapet GE Capital AS er et heleid datterselskap av GE Capital AB i Sverige. GE Capital AB er en del av General Electric konsernet med hovedsete i USA. General Electric

Detaljer

AVA - AVANTOR - RESULTAT PR 3. KVARTAL 2000 - BØRS/PRESSEMELDING

AVA - AVANTOR - RESULTAT PR 3. KVARTAL 2000 - BØRS/PRESSEMELDING AVA - AVANTOR - RESULTAT PR 3. KVARTAL 2000 - BØRS/PRESSEMELDING Etterspørselen etter nye lokaler i Nydalen er fortsatt svært god og ledigheten er minimal. Avantor tar derfor sikte på å gjennomføre en

Detaljer

Avantor ASA. pr Q2 2003. Oslo, 15. august 2003. Eiendom for hodet og hjertet

Avantor ASA. pr Q2 2003. Oslo, 15. august 2003. Eiendom for hodet og hjertet Avantor ASA pr Q2 2003 Oslo, 15. august 2003 Hovedtrekk pr Q2 2003 h Resultat Resultat NOK 12,7 mill før skatt, NOK 0,7 pr aksje Kontantstrøm fra drift NOK 1,22 pr aksje, før skatt h h Utvikling Inngått

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord REGNSKAPSRAPPORT Utarbeidet av: Stein Lysfjord Utskrift fra Sticos rapport Copyright Sticos AS 10.11.2010 Tall fra regnskapet Omsetningstall: INN JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES Akkumulert

Detaljer

Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005

Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005 Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005 Guard System ASA Kvartalsrapport Q2 05 Innledning: Guard Systems fortsetter fremgangen i 2. kvartal 2005 og leverer det sterkeste kvartalsresultatet i selskapets

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2013. Bank Norwegian AS

Delårsrapport 3. kvartal 2013. Bank Norwegian AS er et heleiet datterselskap av Norwegian Finans Holding ASA. Bank Norwegian startet virksomheten i november 2007 og tilbyr gebyrfrie innskuddskontoer med høy rente, kontokreditt og forbrukslån distribuert

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 2008 var et svakt år for Victoria Eiendom, som følge av den negative utviklingen i eiendomsmarkedet. Verdijustert egenkapital er pr. 31.12.2008 beregnet til

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2009 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 1. kvartal 2013 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013

Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 NattoPharma ASA 1 Korrigert finansiell informasjon Regnskapet for 1. kvartal 2013 er korrigert for avsetning for arbeidsgiveravgift

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA. Per 1. desember 2010

Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA. Per 1. desember 2010 Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA Per 1. desember 2010 Norge II Hendelser i 3. kvartal 2010 Eiendomsverdiene steg med 0,9 % i kvartalet - 17 av fondets 22 eiendommer hadde positiv verdiutvikling i kvartalet

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9.1 OBOS og OBOS konsern Det vises til årsrapporten for 2015 for nærmere omtale av resultatregnskap og balanse. Driftsinntektene økte med kr 3 159,7 mill. til

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015 Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015 Beregnet verdijustert egenkapital per 30. juni 2015 er NOK 6,62, opp 3,5 % (utbyttejustert) i 2. kvartal. Det har i etterkant av 2. kvartal

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Q2 Utvikling i resultat og finansiell stilling Virksomheten ya Bank er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside www.ya.no, på telefon eller via samarbeidende agenter og partnere.

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Bank oppnådde et i 3. kvartal 2013 et resultat på 20,2 MNOK, mens konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 19,9 MNOK som

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Bank oppnådde i 4. kvartal 2013 et resultat før skatt på 31,4 MNOK, mens konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 30 MNOK,

Detaljer

Global Reports LLC. Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo

Global Reports LLC. Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo 1. FINANSIELLE FORHOLD Fordring MNOK 9,3 i Opinion AS HOVEDTALL Driftsinntekter 139 142 Driftskostnader -1 618-15 999 DRIFTSRESULTAT (EBIT) -1 479-15 857 Netto

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 3. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 3. KVARTAL 2009 3. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 3. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal 2015

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal 2015 30.06.2012 30.09.2012 31.12.2012 31.03.2013 30.06.2013 30.09.2013 31.12.2013 31.03.2014 30.06.2014 30.09.2014 31.12.2014 31.03.2015 30.06.2015 Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 SSTTYYRREETTSS KKOOMMEENNTTAARR TTI IILL KKVVAARRTTAALLSSRREEGGNNSSKKAAPPEETT PPRR 3311...0033...22001100 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2012

Rapport for 3. kvartal 2012 Rapport for 3. kvartal 2012 Rapport for 3. kvartal 2012 Folkia-konsernet er et ledende finansieringkonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. I 2011 har konsernets tjenester hovedsakelig

Detaljer

Årsrapport 2010. SveaReal AS Årsrapport 2010 1

Årsrapport 2010. SveaReal AS Årsrapport 2010 1 Årsrapport 2010 SveaReal AS Årsrapport 2010 1 SveaReal AS Årsberetning 2010 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS:

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS: Vedlegg 1: Proforma resultatregnskap og balanse Proforma tall presentert nedenfor er utarbeidet med utgangspunkt i reviderte årsregnskaper for Catch Communications ASA, BlueCom AS og ID Comnet AS for regnskapsåret

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Kvartalsrapport - Q2 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS

Kvartalsrapport - Q2 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Kvartalsrapport - Q2 2015 ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Q2 2015 Oppsummert Utlånsvekst på 242 MNOK (87 MNOK Q2 2014) Resultat etter skatt på 35 MNOK (19 MNOK Q2 2014) Egenkapitalavkastning på 33

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 363 795 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: RISØR FISKEMOTTAK AS Forretningsadresse: Holmen 4950 RISØR

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2012

Rapport for 1. kvartal 2012 Rapport for 1. kvartal 2012 Rapport for 1. kvartal 2012 Folkia-konsernet er et ledende finansieringkonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. I 2011 har konsernets tjenester hovedsakelig

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 3. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 3. kvartal 2012 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

GE Capital AS. Delårsberetning 30. september 2011

GE Capital AS. Delårsberetning 30. september 2011 Delårsberetning 30. september 2011 Selskapet GE Capital AS er et heleid datterselskap av GE Capital AB i Sverige. GE Capital AB er en del av General Electric konsernet med hovedsete i USA. General Electric

Detaljer

Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS

Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS > 950 Aksjonærer i Norge > 1 450 Aksjonærer i Sverige Global Eiendom Utbetaling 2008 AS («GEU») 58 % Global Fastighet Utbetalning 2008 AB («GFU»)

Detaljer

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Forbundet for Ledelse og Teknikk Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Historiske nøkkeltall, FLT RESULTAT (tall i 1000) Kontingentinntekter 78 841 79 299 84 211 88 443 Driftsresultat -5

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2012 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2012 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2012 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 997 858 476 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: INVESTORGRUPPEN AS Forretningsadresse: Skuteviksboder

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i første kvartal et resultat etter

Detaljer

Rapport 4. kvartal. Etman International ASA 31.03.2011 Norsk versjon

Rapport 4. kvartal. Etman International ASA 31.03.2011 Norsk versjon 2010 Rapport 4. kvartal Etman International ASA 31.03.2011 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 4. kvartal 2010 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 158,4 akkumulert for 4. kvartal 2010,

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS

Global Eiendom Vekst 2007 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetaling 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007 Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007 Innledning: Guard Systems har hatt store utfordringer i Q1/07 i forhold til produksjon av TrackGuard, og dette påvirker omsetning og resultat i denne perioden.

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Resultatregnskap Dette oppsettet gjelder halvårsrapportering av økonomidata for private høgskoler. Malene er utformet for å dekke flere typer institusjoner. Det kan derfor være rekker

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2003

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2003 VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2003 Resultatregnskap Hovedtall NOK - hele tusen 2. kv. 2003 2. kv. 2002 1.1-30.06.03 1.1.-30.06.02 2002 Driftsinntekter 52 675 49 919 101 807 97 361 187

Detaljer