Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Arkivkode: 143, Q10, Saksprotokoll Behandlet i: Plan og kommunalteknikk Møtedato: Sak: 10/15 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 15/1463 Journalpost: 18327/15 Tittel: SAKSPROTOKOLL - FØRSTEGANGSBEHANDLING - KOMMUNEDELPLAN FOR FRAMTIDIG FV. 17 STORVIK - REPPEN Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. På oppdrag fra Rødøy og Meløy kommuner har Norconsult AS utarbeidet forslag til kommunedelplan for framtidig fylkesvei 17 etter alternativ 1 (brualternativet) mellom Storvika i Meløy og Reppen i Rødøy. 2. Formålet med kommunedelplanen er å legge til rette for utbygging av en fergefri, kortere og kvalitets- og trafikksikkerhetsmessig bedre vei på strekningen. 3. Planutvalget vedtar å legge forslaget til kommunedelplan for fylkesvei 17 Storvika- Reppen ut til offentlig ettersyn i minst seks uker, jf. plan- og bygningslovens Tlf. : Org.nr.: Faks: Side: 1 av 1

11 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Trond Skoglund Arkiv: 143 Q10 Arkivsaksnr.: 15/1463 FØRSTEGANGSBEHANDLING - KOMMUNEDELPLAN FOR FRAMTIDIG FV. 17 STORVIKA - REPPEN Rådmannens innstilling: 1. På oppdrag fra Rødøy og Meløy kommuner har Norconsult AS utarbeidet forslag til kommunedelplan for framtidig fylkesvei 17 etter alternativ 1 (brualternativet) mellom Storvika i Meløy og Reppen i Rødøy. 2. Formålet med kommunedelplanen er å legge til rette for utbygging av en fergefri, kortere og kvalitets- og trafikksikkerhetsmessig bedre vei på strekningen. 3. Planutvalget vedtar å legge forslaget til kommunedelplan for fylkesvei 17 Storvika- Reppen ut til offentlig ettersyn i minst seks uker, jf. plan- og bygningslovens Vedlegg i saken: 1. Plankart del 1-4 for kommunedelplan for fylkesvei 17 Storvika-Reppen, datert Planbestemmelser for kommunedelplan for fylkesvei 17 Storvika-Reppen, datert Planbeskrivelse for kommunedelplan for fylkesvei 17 Storvika-Reppen, datert Konsekvensutredning utarbeidet av Asplan Viak Legges ikke ved saken, kan lastes ned fra 5. Notat fra Asplan Viak AS vedr. konsekvensutredning for FV17 Storvika-Reppen, datert Delrapport FV 17 Braset-Fonndalen-Reppen (alternativ 1) utarbeidet av Karl-Anton Swensen Legges ikke ved saken, kan lastes ned fra 7. Nye kostnadsberegninger fra Statens vegvesen, datert Geologisk vurdering av undersjøisk tunnel Forøy Ågskardet, datert Bakgrunn: Kommunestyret vedtok i sak 101/08 den at det skulle igangsettes et arbeid med konsekvensutredning og kommunedelplan etter plan- og bygningsloven for en framtidig fylkesvei 17 mellom Storvika i Meløy kommune og Reppen i Rødøy kommune. Et planprogram for kommunedelplanen ble vedtatt av planutvalget i Meløy i sak 35/10 og i plan- og jordstyret i Rødøy kommune i sak 30/10.

12 Asplan Viak leverte den på oppdrag fra Meløy kommune en ny konsekvensutredning av framtidige veialternativer for fylkesvei 17 Storvika-Reppen. Rapporten konkluderer med at alternativ 2.1 totalt sett er det beste. Karl-Anton Swensen ble engasjert til å bistå Meløy og Rødøy kommuner i å vurdere Asplan Viak sine vurderinger og konklusjoner vedrørende alternativ 1 for delstrekningen Braset- Engen-Reppen. I en egen delrapport datert , med nye vurderinger og konklusjoner, anbefaler Swensen at man går videre med alternativ 1. Statens vegvesen foretok i september 2014 en oppdatering av kostnader og samfunnsøkonomiske beregninger, hvor de nye stigningskravene av april 2014 for undersjøiske tunneler ble lagt til grunn. I tidligere beregninger er det forutsatt en undersjøisk tunnel med opp til 8 % stigning. Dette er ikke i tråd med de nye kravene som kom i 2014, hvor det blant annet framgår at mer enn 5 % stigning/fall i lengderetningen ikke skal være tillatt i nye tunneler. Det nye kravet gir en lengdeøkning på den undersjøiske tunnelen på 2 km i forhold til tidligere beregninger for alternativ 2.1 og 2.2. Etter en omfattende politisk prosess ble konsekvensutredningen fra Asplan Viak behandlet av kommunestyret i sak 76/14 den , hvor det ble vedtatt at det skal utarbeides en kommunedelplan for fylkesvei 17 Storvika-Reppen etter alternativ 1, det vil si med bru over Holandsfjorden. Planarbeidet skal gjennomføres som et interkommunalt plansamarbeid mellom Rødøy og Meløy kommuner etter plan- og bygningslovens 9-1. Meløy kommune sendte ut forespørsel om pristilbud på arbeidet med kommunedelplan for fylkesvei Storvika-Reppen alternativ 1 til fire konsulentfirma den Innen tilbudsfristen mottok kommunen tre tilbud. Tilbudet fra Norconsult AS i Bodø ble vurdert å være det mest gunstige, og Meløy kommune har engasjert dette firmaet til å utarbeide kommunedelplanen. Oppstartsmøte for planarbeidet ble gjennomført , der representanter fra Rødøy kommune, Meløy kommune og Norconsult var til stede. Saksutredning: Endelig forslag til kommunedelplan for fylkesvei 17 Storvika-Reppen ble levert av Norconsult til kommunene Planforslaget inneholder plankart i fire deler, planbestemmelser og planbeskrivelse, se vedlegg 1, 2 og 3. Planområdet begrenser seg til veitraseen for alternativ 1, som ble konstruert av Asplan Viak i forbindelse med konsekvensutredningsarbeidet. Veitraseen er angitt som arealformålet samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, underformål vei (framtidig) etter plan- og bygningslovens 11-7, punkt 2. A. Generelt Målsettingen med prosjektet er gi brukere en kvalitetsmessig bedre vei samt å bedre trafikksikkerheten. Prosjektet har også som målsetting å bedre trafikkavviklingen med mer forutsigbar reisetid ved avvikling av dagens fergetrafikk på strekningen.

13 Meløy kommune er tiltakshaver for planleggingen og planmyndighet for den delen av veitiltaket som ligger i Meløy kommune. Deler av det totale veitiltaket ligger i nabokommunen Rødøy, og for denne delen vil Rødøy være planmyndighet. Prosjektet er ikke med i Nasjonal transportplan St. meld. Nr. 26 ( ). Prosjektet er heller ikke med i Transportplan for Nordland Kommunedelplanen omfatter ny fylkesvei 17 med nødvendig tilsluttende sideterreng på strekningen Storvika - Reppen etter alternativ 1 (brualternativet) i henholdsvis Rødøy og Meløy kommune i Nordland fylke. Kommunedelplanen tar kun for seg plassering av veianlegget og ikke detaljer slik som vurdering av arealbruk langs veikorridorene. Slike forhold vil bli avklart i forbindelse med detaljreguleringsplanleggingen. B. Konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyse 2011 Utarbeiding av kommunedelplan for fylkesvei 17 på strekningen Storvik - Reppen (med vurdering av trasealternativer) utløser krav om konsekvensutredning. Det er derfor utarbeidet et planprogram med avklaring av rammer og premisser for planarbeidet. Planprogrammet ble fastsatt i plan- og jordstyret i Rødøy kommune (sak 30/10) og planutvalget i Meløy kommune (sak 35/10) den Asplan Viak leverte den på oppdrag fra Meløy kommune en ny konsekvensutredning av framtidige veialternativer for fylkesvei 17 Storvika-Reppen. Rapporten utredet prissatte og ikke prissatte konsekvenser for fire ulike alternativer: Alternativ 0 referansealternativ, det vil si dagens veisystem med ferge mellom Forøy og Ågskardet. Alternativ 1 Bru over Holandsfjorden med ny vei til Reppen. Alternativ 2.1 Utbedring av eksisterende veitrasé mellom Storvika og Halsa, ny undersjøisk tunnel mellom Forøya og Ågskardet og utbedring av eksisterende veitrasé fram til Reppen. Alternativ 2.2 Tunnel fra Storvika til Bjærangen etter to alternativ A og B, utbedring av eksisterende veitrasé mellom Bjærangen og Halsa, ny undersjøisk tunnel mellom Forøya og Ågskardet og utbedring av eksisterende veitrasé fram til Reppen. Tema for prissatte konsekvenser er trafikantnytte, operatørnytte, offentlige budsjett og samfunnet for øvrig. Tema for ikke prissatte konsekvenser er trafikale forhold, landskapsbilde, nærmiljø og friluftsliv, naturmiljø, kulturminner og kulturmiljø, naturressurser, lokal og regional utvikling og konsekvenser i anleggsfasen. I tillegg utførte Asplan Viak en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for de tre utredningsalternativene. Konsekvensutredningen og ROS-analysen er oppsummert i kapitlene 5, 6 og 7 i planbeskrivelsen til kommunedelplanen, se vedlegg 3.

14 Hovedkonklusjonen i rapporten er at Asplan Viak etter sin metodikk i utredningsarbeidet anbefaler alternativ 2.1 som totalt sett det beste alternativet. Dette grunngis hovedsakelig med at landskapsbilde, kulturminner og tradisjonelle friluftslivsinteresser vektes høyt, samtidig som de positive konsekvensene ved alternativ 1 ikke oppveier for de negative konsekvensene som følger av alternativ 1. På denne bakgrunn anbefaler Asplan Viak at det igangsettes kommunedelplanarbeid for veialternativ 2.1. C. Ny konsekvensutredning for alternativ 1 - delrapport 2012 Asplan Viak s konklusjon og vurderinger var ikke sammenfallende med de vurderinger og oppfatninger som formannskapene i Meløy og Rødøy kommuner hadde av saken. Blant annet var det en klar oppfatning av at «kart og terreng ikke stemmer» på flere av de vurderinger som er gjennomført i konsekvensutredningen. Det ble avholdt et dialogmøte mellom kommunene og Asplan Viak for å få avklart/diskutert uenighetene. Asplan Viak kom med delvise innrømmelser av flere forhold, som i notat datert nyanserer med hensyn til fagtemaene reindrift og naturressurser, se vedlegg 5. Asplan Viak mener at justeringene ikke var av betydning for konsekvensutredningens konklusjon og faglige tilrådning. Med bakgrunn i dette ble seniorrådgiver Karl-Anton Swensen engasjert for å bistå den felles styringsgruppen (Meløy og Rødøy) i gjennomgang av konsekvensutredningens vurderinger og konklusjoner for alternativ 1. Swensen utarbeidet en egen rapport «Delrapport FV 17 Braset- Fonndalen-Reppen (alternativ 1)» datert , med nye vurderinger av prissatte og ikke prissatte konsekvenser. Swensens rapport er oppsummert i kapittel 8 i planbeskrivelsen til kommunedelplanen, se vedlegg 3. Swensen påpeker at trasealternativ 1 ikke vil medføre uforholdsmessige inngrep i landskapet når en ser det i sammenheng med allerede etablert infrastruktur i området, det vil si dagens veisystem mellom Engen og Rendalsvik, samt anleggsvei mellom Breivika og Breivikvatnet. Det påpekes videre at en veiutløsning etter alternativ 1 ville legge til rette for mulig utnyttelse av aktuelle naturressurser i området Engen-Fonndal-Rendalsvik, som vil ha både lokal- og regional betydning. Trasealternativ 1 vil videre legge til rette for en bedre samhandling mellom Meløy og Rødøy kommuner, samt at transportkorridoren FV 17 ville få en langt sterkere betydning for turist- og næringstrafikken langs kysten mellom Bodø og Mo i Rana. Etter Swensens vurdering er det avdekket vesentlige mangler og en stor grad av subjektive og ensidige vurderinger i konsekvensutredningen fra Asplan Viak. Følgende forhold fremheves: Uryddig struktur med hensyn til benyttet metodikk. Mangelfull kvalitetssikring av prissatte konsekvenser for overføringer operatørnytte (fergesambandet), drift- og vedlikehold av undersjøiske tuneller og fergekaier, skattekostnad, direkte utgifter.

15 En rekke subjektive og mangelfullt dokumenterte vurderinger/konklusjoner innenfor ikke- prissatte konsekvenser, herunder trafikale forhold, landskapsbilde, nærmiljø, friluftsliv, naturmiljø, kulturminner og kulturmiljø, naturressurser. Svak utredning av lokal og regional utvikling innenfor temaene næringsliv, arbeidsmarked, turisme/reiseliv, utbyggingsmønster. Anleggskostnadene for undersjøisk tunnel (alternativ 2.1 og 2.2) er vurdert for lave jfr. vår følsomhetsanalyse. Konklusjonen i rapporten er at kommunedelplanarbeidet gjennomføres etter traséalternativ 1. D. Oppdaterte kostnader og samfunnsøkonomiske beregninger Statens vegvesen leverte et notat med oppdaterte kostnadstall og metodikk/programvare for samfunnsøkonomiske beregninger. I tidligere beregninger er det forutsatt en undersjøisk tunnel med opp til 8 % stigning. Dette er ikke i tråd med de nye kravene som kom i april 2014, hvor det framgår at mer enn 5 % stigning/fall i lengderetningen ikke skal være tillatt i nye tunneler. Det nye kravet gir en lengdeøkning på den undersjøiske tunnelen på 2 kilometer i forhold til tidligere beregninger for alternativ 2.1 og 2.2. Lengden av tunnelen gjennom Breivikskaret i alternativ 1 er økt med 500 meter i forhold til tidligere beregninger. Tabellen nedenfor (se vedlegg 7 og vedlegg 3 s. 70) viser vegvesenet nye estimat av veilengder og kostnader med bakgrunn i nye krav. Kostnadene for utbygging av alternativ 1 er estimert til 1090 mill. kroner, mens kostnadene for alternativ 2.1 og 2.2 er estimert til henholdsvis 1370 og 1430 mill. kroner. Tabell 1. Estimerte lengder og kostnader med bakgrunn i nye krav. Kilde: Statens vegvesen Vegtype Alt. 1 Alt. 2.1 Alt. 2.2 Km. Mill. kr. Km. Mill. kr. Km. Mill. kr Ikke tiltak 5,3 0 8, Ny veg lett terreng , ,2 134 Ny veg midlere terreng ,8 194 Ny veg komplisert terreng 10, , Tunnel 4, ,2 264 Undersjøisk tunnel Bjelkebru 0, Betongbru, frittfrem 0, Sum (avrundet) Figuren nedenfor viser endring av kostnader for de ulike alternativene i forhold til tidligere kostnadsoverslag.

16 Mill kr Kostnad alternativer fv. 17 Storvika-Reppen Alternativ 1 Alternativ 2.1 Alternativ 2.2 Kostnad 1998 Kostnad 2008 Kostnad 2013 Figur 1. Endring av kostnader i forhold til tidligere kostnadsoverslag. Kilde: Statens vegvesen Når det gjelder nyskapt trafikk så har ikke Statens vegvesen gjort vurdering av endring av trafikk som følge av økt tilgjengelighet til områdene sør i Tjongsfjorden for turisme og friluftsliv. I beregningene vil spart tid/avstand og kostnad gi en økning av trafikk avhengig av den relative endringen av kostnaden for reisende (tid og avstand gir kostnad og kjøretøykostnad). Det er antatt at deler av trafikken er turisttrafikk med lange reiselengder. Disse blir i liten grad påvirket av endring av tid og kostnad isolert. Alternativ 1 gir størst innkorting for gjennomgangstrafikk på fylkesvei 17, men vil gi økt kjørelengde for trafikk til Halsa fra sør. Statens vegvesens samfunnsøkonomiske beregninger viser at nytten er størst for alternativ 2.2, men kostnadene for alternativene med undersjøisk tunnel er betydelig høyere enn for alternativ 1, se tabellen nedenfor som er hentet fra vedlegg 7 og vedlegg 3 s. 71. De sparte tids- og tilskuddskostnadene for dagens ferge utgjør en stor del av nyttekomponentene. De økte vedlikeholdskostnadene for den undersjøiske tunnelen overstiger de sparte fergetilskuddene for alternativ 2.1 og 2.2. Som netto nytte viser, kommer alternativ 1 best ut for de prissatte samfunnsøkonomiske beregningene. Tabell 2. Samfunnsøkonomiske virkninger i diskonterte millioner kroner. Kilde: Statens vegvesen Alt.1 Alt.2.1 Alt. 2.2 NYTTE Trafikanter og transportbrukere Nytte nyskapt trafikk Samfunnet for øvrig Sum nytte KOSTNAD Budsjettkostnad Driftskostnader Sum kostnad SAMMENSTILLING Netto nytte NN/K -0,29-0,68-0,44 Figuren nedenfor viser sammenstilling av netto nytte i forhold til tidligere beregninger.

17 Mill kr Samfunnsøkonomisk nettonytte Alternativ 1 Alternativ 2.1 Alternativ Beregninger 1998 Beregninger 2014 Figur 2. Sammenstilling av netto nytte i forhold til tidligere beregninger. Kilde: Statens vegvesen Statens vegvesen oppsummerer med at det er usikkerhet i forhold til kostnader for alle alternativ, og oppdateringene er stort sett basert på tidligere rapporter med hensyn til teknisk gjennomførbarhet og lengder. Det er ikke foretatt nye trafikkanalyser eller kartlegging av trafikkstrømmer, kun oppjustering i forhold til tellinger og fergestatistikk. Ingen av alternativene er samfunnsøkonomisk positive. For de samfunnsøkonomisk prissatte konsekvensene er alternativ 1 minst ulønnsom. I forhold til tidligere beregninger har endring av krav og standard medført at kostnadene for bygging og drift/vedlikehold av undersjøiske tunneler har økt mer enn for øvrige veianlegg. E. Krav om detaljreguleringsplan Som det framgår av 2.1 i planbestemmelsene til kommunedelplanen stilles det krav om at det skal utarbeides detaljreguleringsplan for veitraseen før ny fylkesvei Storvika-Reppen kan bygges. Endelig planavgrensning skal fastsettes i reguleringsplanen. Området skal reguleres til vei med tilhørende anlegg som er nødvendig for å gjennomføre utbygging av fylkesveien. Detaljreguleringsplanen skal fastsette konkret plassering av hovedveitrasé, kryss, bruer, tunneler og byggegrenser fra veien. Vurdering: Kommunedelplanen tilrår utbygging av ny fylkesvei 17 Storvika-Reppen etter alternativ 1. I denne endelige tilrådingen er det lagt vekt på næringsutviklingsaspektet og samfunnsøkonomisk aspektet ved utbygging av den nye fylkesveien.

18 Alternativ 1 vil åpne for veiutløsning til Engen, Fonndalen og Rendalsvik, noe som vil gi svært positive virkninger for beboerne i området, landbruksdriften, utvikling av reiseliv ved Engenbreen, uttak av mineraler og bygging og drift av Rendalsvik kraftverk. Alternativ 1 vil gi en innkorting av fylkesvei 17 med 9 kilometer, noe som vil få positiv virkning for gods- og varetransport, pendlere, skoleelever, kommunesamarbeid m.m. Med kortere veistrekning og kun ett fergesamband på strekningen Mo-Bodø, vil fylkesvei 17 bli styrket som alternativ og effektiv transportkorridor langs kysten av Nordland. Svartisen har gjennom hundre år har vært en turistmagnet. Om lag turister besøkte Svartisen og Engenbreen i I dag er situasjonen at Svartisen som reiselivsressurs for Nordland bare utnyttes i begrenset grad. Svartisen har et potensiale for vesentlig økt besøkstall. Beregninger av potensielle ringvirkninger for regionen ved å utvikle Svartisen er store. En styrking av Svartisen som attraksjon anses spesielt å være viktig for å løfte den nordligste delen av Kystriksveien som opplevelsesstrekning. Meløy kommune ønsker å sikre en overordnet utvikling av Svartisen og Engenbreen for natur- og kulturbasert reiselivsnæring, hvor alle målgruppers behov for tilbud og tilrettelegging blir ivaretatt. Kommunestyret vedtok derfor i sak 38/15 å erverve eiendom, eiendeler og rettigheter tilhørende selskapene Svartisen Eiendom AS og Svartisen AS for å sikre eierkontroll med de viktigste nøkkelområdene. I vedtaket har rådmann og ordfører fått fullmakt til å igangsette et helhetlig utviklingsarbeid av Svartisen som attraksjon og friluftsområde, med sentrale samarbeidsaktører og myndigheter. Utbyggingskostnadene er et viktig moment ved valg av veialternativ. Som det framgår av Statens vegvesens beregninger i vedlegg 7, vil nye stigningskrav gi en lengdeøkning på den undersjøiske tunnelen i alternativ 2.1 og 2.2 på om lag 2 kilometer. Dette medfører at disse to alternativene har de dyreste utbyggingskostnadene, se tabell 1 og figur 1 ovenfor, og de dyreste driftskostnadene. Statens vegvesens beregninger viser at for de samfunnsøkonomiske prissatte konsekvensene er alternativ 1 minst ulønnsom. Den samfunnsøkonomiske nettonytten for det anbefalte alternativet 2.1 kommer absolutt dårligst ut, se tabell 2 og figur 2 ovenfor. Det knytter seg en ikke ubetydelig usikkerhet til om gjennomføring av den undersjøiske tunnelen i alternativ 2.1 og 2.2 er realistisk. Det er på det rene at den geologisk vurderingen som ble utført av Statens vegvesen (se vedlegg 8) er begrenset til et notat på to sider, basert på teoretiske vurderinger ut fra tilgjengelig kildemateriale. I denne vurderingen presiseres det imidlertid at det må utføres omfattende undersøkelser i form av seismikk etc. for å dokumentere grunnforholdene. Dette for videre å kunne gjøre kvalitative vurderinger i forhold til om prosjektet med undersjøisk tunnel er gjennomførbart og til hvilken kostnad. Per dags dato er det ikke gjort slike undersøkelser. Forslaget til kommunedelplan for framtidig fylkesvei 17 Storvika-Reppen vurderes å tilfredsstille kravene til planlegging, og rådmannen anbefaler derfor planutvalget å legge planforslaget ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningslovens Hege Sørlie

19 rådmann

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12.

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12. Arkivkode:,, Saksprotokoll Behandlet i: Planutvalget Møtedato: 13.04.2016 Sak: 12/16 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 15/2399 Journalpost: 5695/16 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DETALJREGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Trond Skoglund Arkiv: 143 Q1 &30 Arkivsaksnr.: 04/2674 KONSEKVENSUTREDNING FOR FYLKESVEI 17 STORVIKA - REPPEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Trond Skoglund Arkiv: 143 Q1 &30 Arkivsaksnr.: 04/2674 KONSEKVENSUTREDNING FOR FYLKESVEI 17 STORVIKA - REPPEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Trond Skoglund Arkiv: 143 Q1 &30 Arkivsaksnr.: 04/2674 KONSEKVENSUTREDNING FOR FYLKESVEI 17 STORVIKA - REPPEN Rådmannens innstilling: 1. Det vises til ny konsekvensutredning

Detaljer

Forsidebilde: Bilferga Bogøy på tur over fjorden mot Ågskardet.

Forsidebilde: Bilferga Bogøy på tur over fjorden mot Ågskardet. Prosjektkoordinator for konsekvensutredning og kommunedelplan for alternative veitraséer på riksvei 17 mellom Storvika og Reppen, Meløy og Rødøy kommuner i Nordland. Konkurransegrunnlag 26. november 2009

Detaljer

Prosjekt: Fv.17 og fv. 720 Østvik - Sprova - Malm. Parsell: Beitstadsundet - Sprova - Malm. Kommuner: Verran og Steinkjer

Prosjekt: Fv.17 og fv. 720 Østvik - Sprova - Malm. Parsell: Beitstadsundet - Sprova - Malm. Kommuner: Verran og Steinkjer PLANPROGRAM - Del av reguleringsplan SVV Prosjekt: Fv.17 og fv. 720 Østvik - Sprova - Malm Parsell: Beitstadsundet - Sprova - Malm Kommuner: Verran og Steinkjer Region midt Steinkjer kontorsted Høringsutgave

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Trond Skoglund Arkiv: PLANI Reguleringsplan Kleiva masseut Arkivsaksnr.: 13/711

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Trond Skoglund Arkiv: PLANI Reguleringsplan Kleiva masseut Arkivsaksnr.: 13/711 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Trond Skoglund Arkiv: PLANI Reguleringsplan Kleiva masseut Arkivsaksnr.: 13/711 FØRSTEGANGSBEHANDLING I PLANUTVALGET - DETALJREGULERINGSPLAN FOR KLEIVA MASSEUTTAK Rådmannens

Detaljer

Delrapport FV 17 Braset-Fonndalen-Reppen (Alternativ 1)

Delrapport FV 17 Braset-Fonndalen-Reppen (Alternativ 1) Meløy kommune Rødøy kommune Delrapport FV 17 Braset-Fonndalen-Reppen (Alternativ 1) Foto: Karl-Anton Swensen (desember 2011) 2 1 Innhold 1 Innhold... 3 2 Sammendrag... 6 3 Innledning... 11 3.1 Bakgrunn...

Detaljer

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan- og utviklingsutvalget 29.10.2013 135/13 Molde formannskap 05.11.2013 103/13 Molde kommunestyre 14.11.

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan- og utviklingsutvalget 29.10.2013 135/13 Molde formannskap 05.11.2013 103/13 Molde kommunestyre 14.11. Molde kommune Rådmannen Arkiv: 124/Q32/&30 Saksmappe: 2012/2549-42 Saksbehandler: Jostein Bø Dato: 20.10.2013 Saksframlegg Kommunedelplan Møreaksen - godkjenning Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan-

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan fylkesvei 17 Storvik - Reppen

Planprogram for kommunedelplan fylkesvei 17 Storvik - Reppen Meløy kommune Rødøy kommune Planprogram for kommunedelplan fylkesvei 17 Storvik - Reppen Fastsatt i plan- og jordstyret i Rødøy kommune og planutvalget i Meløy kommune 26 mai 2010 Planprogram for kommunedelplan

Detaljer

Rv. 13 rassikring Melkeråna - Årdal Forslag til kommunedelplan og konsekvensutredning. Åpent informasjonsmøte i Hjelmeland

Rv. 13 rassikring Melkeråna - Årdal Forslag til kommunedelplan og konsekvensutredning. Åpent informasjonsmøte i Hjelmeland Rv. 13 rassikring Melkeråna - Årdal Forslag til kommunedelplan og konsekvensutredning. Åpent informasjonsmøte i Hjelmeland 27. oktober 2015 Bjørn Åmdal, Statens vegvesen Rv. 13 rassikring Melkeråna - Årdal

Detaljer

MEISINGSET FOR RV. (Plan- Teknisk avdeling, 6630. Statens. Vegvesen. Vedlagt. Med hilsen. Saksbehandle. Dato 23..05.2014.

MEISINGSET FOR RV. (Plan- Teknisk avdeling, 6630. Statens. Vegvesen. Vedlagt. Med hilsen. Saksbehandle. Dato 23..05.2014. Tingvoll kommune Teknisk avdeling Økokommunen bedre løsninger for mennesker og miljø Statens Vegvesen Fylkeshuset 6404 MOLDE Melding om vedtak Deres ref: Vår ref 2012/1247-36 Saksbehandle er Roar Moen

Detaljer

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 365 Arkivsaksnr.: 14/9691-48 Dato: 26.05.2016

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 365 Arkivsaksnr.: 14/9691-48 Dato: 26.05.2016 DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 365 Arkivsaksnr.: 14/9691-48 Dato: 26.05.2016 REGULERINGSPLAN FOR E134 STRØMSÅSTUNNELEN - SLUTTBEHANDLING AV PLANPROGRAM ::: Sett

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402 Rådmannens innstilling: 1. Det vises til vedlagt utredning fra Statens Vegvesen, region nord 2. Skånland kommune ber om at det

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Stavdal Arkiv: PLANI Kommunedelplan Ørnes Arkivsaksnr.: 11/2100

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Stavdal Arkiv: PLANI Kommunedelplan Ørnes Arkivsaksnr.: 11/2100 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dagfinn Stavdal Arkiv: PLANI Kommunedelplan Ørnes Arkivsaksnr.: 11/2100 FØRSTEGANGSBEHANDLING I PLANUTVALGET. FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR VEIKRYSSET FV17 MOSVOLDVEIEN Rådmannens

Detaljer

FORELØPIG, IKKE PRISSATTE KONSEKVENSER

FORELØPIG, IKKE PRISSATTE KONSEKVENSER FORELØPIG, IKKE PRISSATTE KONSEKVENSER STRAUMSUNDBRUA - LIABØ 29/30-05-2012 Lars Arne Bø HVA ER IKKE PRISSATTE KONSEKVENSER? Ikke prissatte konsekvenser er konsekvenser for miljø og samfunn som ikke er

Detaljer

Planprogram for revisjon av kommunedelplan Engenbreen. Utkast 3. mai 2017

Planprogram for revisjon av kommunedelplan Engenbreen. Utkast 3. mai 2017 Planprogram for revisjon av kommunedelplan Engenbreen Utkast 3. mai 2017 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Planavgrensning og formålet med planarbeidet... 4 2.1 Reiseliv... 4 2.2 Havneområder... 5 2.3 Råstoffutvinning

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/445 Journalpost: 10129/16 SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR MELØY KOMMUNE

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/445 Journalpost: 10129/16 SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR MELØY KOMMUNE Arkivkode: 140,, Saksprotokoll Behandlet i: Kommunestyret Møtedato: 23.06.2016 Sak: 57/16 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 16/445 Journalpost: 10129/16 Tittel: SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL PLANSTRATEGI

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 52/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 52/ Averøy kommune Arkiv: 20130001 Arkivsaksnr: 2012/1413-57 Saksbehandler: Maxim Galashevskiy Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 52/2016 07.06.2016 Detaljreguleringsplanforslag for

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Arkivsak: 2009/1789-78 Arkiv: Q12 Dato: 01.12.2014 SAMLET SAKSPROTOKOLL Saksbehandler: Kari Marte Haugstad Utv.saksnr Utvalg Møtedato 41/14 Fast utvalg

Detaljer

BYPAKKE TØNSBERGREGIONEN Saksfremlegg

BYPAKKE TØNSBERGREGIONEN Saksfremlegg BYPAKKE TØNSBERGREGIONEN Saksfremlegg Saksgang Møtedato Møte nr. Sak nr. Overordnet styringsgruppe 15.05.2017 2-2017 19/17 Videre prosess og fremdrift for ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme

Detaljer

TILLEGG TIL PLANPROGRAM

TILLEGG TIL PLANPROGRAM TILLEGG TIL PLANPROGRAM Kommunedelplan med konsekvensutredning Fv. 17 og fv. 720 Kvarving-Sprova-Malm Region midt Høringsutgave 11.11.2011 Forord Statenes vegvesen i samarbeid med Steinkjer og Verran kommune

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/1383-2 Arkivnr.: 143 Saksbehandler: tjenesteleder arealforvaltning, Gunn Elin Rudi Høringsuttalelse kommunedelplan for rv.4 Kjul - Åneby sør i Nittedal Hjemmel: Plan- og bygningsloven

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja GBNR 101/023 - SØKNAD OM UTSKILLELSE AV TOMT TIL BÅTHUS/NAUST Rådmannens innstilling:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG FORSLAG TIL PRIVAT DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELER AV ØRNES SENTRUM- UTFYLLINGSOMRÅDET

SAKSFRAMLEGG FORSLAG TIL PRIVAT DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELER AV ØRNES SENTRUM- UTFYLLINGSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dagfinn Stavdal Arkivsaksnr.: 15/1324 Arkiv: PLANI 2012002-Reguleringsplan del av Ørnes sentrum FORSLAG TIL PRIVAT DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELER AV ØRNES SENTRUM- UTFYLLINGSOMRÅDET

Detaljer

Innsigelsesbefaring 28.01.2014 E16 Skaret - Hønefoss. Gert Myhren - planleggingsansvarlig

Innsigelsesbefaring 28.01.2014 E16 Skaret - Hønefoss. Gert Myhren - planleggingsansvarlig Innsigelsesbefaring E16 Skaret - Hønefoss Gert Myhren - planleggingsansvarlig Disposisjon Planprosessen til nå Konsekvensutredningen og Vegvesenets anbefaling Alternativene som var på høring/offentlig

Detaljer

SAKSFRAMLEGG FORSLAG TIL FORSKRIFTSENDRINGER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK OG SØKNAD OM DELTAGELSE I FORSØKSORDNING MED SKUTERLØYPER.

SAKSFRAMLEGG FORSLAG TIL FORSKRIFTSENDRINGER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK OG SØKNAD OM DELTAGELSE I FORSØKSORDNING MED SKUTERLØYPER. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Håkon Økland Arkiv: SAKNR Arkivsaksnr.: FORSLAG TIL FORSKRIFTSENDRINGER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK OG SØKNAD OM DELTAGELSE I FORSØKSORDNING MED SKUTERLØYPER. Innstilling: :::

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 29.01.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 29.01. Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 29.01.2013 Tid: 0900 Det innkalles med dette til møte i Leirfjord formannskap. Innkallingen

Detaljer

Byrådssak /11. Dato: 10. august 2011. Byrådet. Høring - konseptvalgsutredning (KVU) for E39 Aksdal - Bergen SARK-03-201100219-179. Hva saken gjelder:

Byrådssak /11. Dato: 10. august 2011. Byrådet. Høring - konseptvalgsutredning (KVU) for E39 Aksdal - Bergen SARK-03-201100219-179. Hva saken gjelder: Dato: 10. august 2011 Byrådssak /11 Byrådet Høring - konseptvalgsutredning (KVU) for E39 Aksdal - Bergen NIHO SARK-03-201100219-179 Hva saken gjelder: For statlige investeringer over 500 mill kroner skal

Detaljer

Møteinnkalling. Planstyret - Flyplass Grøtnes. Utvalg: Møtested: Kvalsund rådhus, kommunestyresalen Dato: 21.06.2013 Tidspunkt: 08:00

Møteinnkalling. Planstyret - Flyplass Grøtnes. Utvalg: Møtested: Kvalsund rådhus, kommunestyresalen Dato: 21.06.2013 Tidspunkt: 08:00 Planstyret - Flyplass Grøtnes Utvalg: Møtested: Kvalsund rådhus, kommunestyresalen Dato: 21.06.2013 Tidspunkt: 08:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/916 SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR RAVEIEN 439 - GBNR 34/11 M FL - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: L13 611 Saksnr.:

Detaljer

Sluttbehandling reguleringsplan med konsekvensutredning for Deponi i Jensvolldalen.

Sluttbehandling reguleringsplan med konsekvensutredning for Deponi i Jensvolldalen. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 23.01.2011 4251/2011 2010/5681 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/9 Komite for plan, næring og miljø 08.02.2011 11/15 Planutvalget 08.02.2011 11/19

Detaljer

Sammendrag av konsekvensutredning. Fv 64 Langfjordtunnelen med tunnelarm til Sekken 1

Sammendrag av konsekvensutredning. Fv 64 Langfjordtunnelen med tunnelarm til Sekken 1 Sammendrag av konsekvensutredning. Fv 64 med tunnelarm til Sekken 1 Forord Statens vegvesen Region Midt har, som tiltakshaver, igangsatt plan- og utredningsarbeid for fv 64 og tunnelarm til Sekken. Prosjektet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig-Gøran Olsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunikasjonsutvalget Dok. offentlig: Ja Nei.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig-Gøran Olsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunikasjonsutvalget Dok. offentlig: Ja Nei. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stig-Gøran Olsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunikasjonsutvalget Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Innsigelse fra Statens vegvesen til kommunedelplan for rv. 4 Kjul-Åneby, Nittedal kommune

Innsigelse fra Statens vegvesen til kommunedelplan for rv. 4 Kjul-Åneby, Nittedal kommune Samordningsstaben Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 Oslo Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

Detaljregulering E39 - Bolsønes-Fuglset - forslag. Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 18/16 Plan- og utviklingsutvalget 05.04.2016

Detaljregulering E39 - Bolsønes-Fuglset - forslag. Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 18/16 Plan- og utviklingsutvalget 05.04.2016 Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201308 Saksmappe: 2013/1321-0 Saksbehandler: Jostein Bø Dato: 25.02.2016 Saksframlegg Detaljregulering E39 - Bolsønes-Fuglset - forslag Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 18/16

Detaljer

Gulknapp flyplass - detaljert reguleringsplan 2. gangs behandling

Gulknapp flyplass - detaljert reguleringsplan 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/1931 / 28 Ordningsverdi: 1523pua1 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Kommuneplanut valget Bystyret Gulknapp flyplass

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Jan-Eirik Eilertsen KOSTNADSBEREGNING KORTESTE VEI SAGA-KAISKURU

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Jan-Eirik Eilertsen KOSTNADSBEREGNING KORTESTE VEI SAGA-KAISKURU SAKSFREMLEGG Saksnummer: 14/5460-6 Arkiv: Q10 Saksbehandler: Jan-Eirik Eilertsen Sakstittel: KOSTNADSBEREGNING KORTESTE VEI SAGA-KAISKURU Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring,drift og miljø Formannskapet

Detaljer

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 2014/ /

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 2014/ / Statsråden Statens vegvesen Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep 0033 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2014/048844-047 14/7271-11 10.09.2015 E10 Hålogalandsvegen - fastsettelse av planprogram Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet DETALJREGULERING FOR RV 70 SAGHØGDA MEISINGSET

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet DETALJREGULERING FOR RV 70 SAGHØGDA MEISINGSET Tingvoll kommune Økokommunen bedre løsninger for mennesker og miljø Arkiv: 20120005 Arkivsaksnr: 2012/1247-33 Saksbehandler: Roar Moen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 12.05.2014 DETALJREGULERING

Detaljer

Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf

Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf ARENDAL KOMMUNE Saksfremlegg Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Gang-

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: N00 Arkivsaksnr.: 13/365

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: N00 Arkivsaksnr.: 13/365 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: N00 Arkivsaksnr.: 13/365 KONSEPTVALGUTREDNINGEN - HØRING Rådmannens innstilling: 1. Konseptvalgsutredningen(KVU en) er et svært viktig dokument

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4609-11 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4609-11 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/4609-11 Arkiv: L12 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN

Detaljer

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 ORIENTERING OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 GAUS AS 18. april 2016 REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 OPPSTART Side 2 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter.

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Saksprotokoll - Bystyret 27.01.2011 Behandling: Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Bystyret vedtok enstemmig at representanten

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 127/ Kommunedelplan E39 Bergsøya - Liabø.Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 127/ Kommunedelplan E39 Bergsøya - Liabø.Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn. Tingvoll kommune Økokommunen bedre løsninger for mennesker og miljø Arkiv: 143 Arkivsaksnr: 2012/118-15 Saksbehandler: Roar Moen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 127/2012 16.10.2012

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/438-25 Arkiv: 140 KOMMUNEDELPLAN E16 SKARET HØNEFOSS. VEDTAK OM OFFENTLIG ETTERSYN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/438-25 Arkiv: 140 KOMMUNEDELPLAN E16 SKARET HØNEFOSS. VEDTAK OM OFFENTLIG ETTERSYN SAKSFRAMLEGG Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/438-25 Arkiv: 140 KOMMUNEDELPLAN E16 SKARET HØNEFOSS. VEDTAK OM OFFENTLIG ETTERSYN Forslag til vedtak: ::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja 1. Statens

Detaljer

Innsigelse mot 3A-3, delstrekning C. Statens vegvesen fraråder følgende alternativer: 1B, delstrekning A og C 3A-5, delstrekning A

Innsigelse mot 3A-3, delstrekning C. Statens vegvesen fraråder følgende alternativer: 1B, delstrekning A og C 3A-5, delstrekning A Tiltakshavers anbefaling Det er i teksten under gitt en felles anbefaling for Ås og Ski kommuner da det er viktig for Statens vegvesen at strekningen blir sett på under ett. Statens vegvesen har konsekvensutredet

Detaljer

Virksomhet Fork.: Navn: Til stede:

Virksomhet Fork.: Navn: Til stede: Arealforvaltning Saksbehandler Kjersti Dalen Stæhli Telefon 72858184 Dato 06.02.2015 Saksnr. 15/429-2 Arkivkode PLAN 25/1 Oppstartsmøte Detaljplan Rapbjørga Møtereferat Møtedato: 06.02.15 Møtested: Melhus

Detaljer

E39 Rogfast Laupland Knarholmen, inkl. tunnel/kråga. Forslag til detaljreguleringsplan med konsekvensutredning. Informasjonsmøte 9. feb.

E39 Rogfast Laupland Knarholmen, inkl. tunnel/kråga. Forslag til detaljreguleringsplan med konsekvensutredning. Informasjonsmøte 9. feb. E39 Rogfast Laupland Knarholmen, inkl. tunnel/kråga Forslag til detaljreguleringsplan med konsekvensutredning Informasjonsmøte 9. feb. 2015 Statens vegvesen v/ Tor Geir Espedal Bjørn Åmdal og Tore Bjørnø

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av E6 Ranheim - Værnes, delstrekning Reppekrysset - Væretunnel, offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av E6 Ranheim - Værnes, delstrekning Reppekrysset - Væretunnel, offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 05.01.2016 Sak: 2/16 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av E6 Ranheim - Værnes, delstrekning Reppekrysset - Væretunnel, offentlig ettersyn Resultat: Behandlet

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 50/6 Saksmappe: :2011/554-5 Saksbehandler: :JHO Dato: 29.12.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato PS 6/12 Plan- og Bygningsrådet 27.01.12 Detaljreguleringsplan

Detaljer

SAKSFREMLEGG KONSEPTVALGUTREDNING FOR KRYSSING AV OSLOFJORDEN - HØRINGSUTTALELSE

SAKSFREMLEGG KONSEPTVALGUTREDNING FOR KRYSSING AV OSLOFJORDEN - HØRINGSUTTALELSE Behandles i: Formannskapet Kommunestyret KONSEPTVALGUTREDNING FOR KRYSSING AV OSLOFJORDEN - HØRINGSUTTALELSE Dokumenter Dato Trykt vedlegg til 1 Høringsbrev fra Statens vegvesen 20.11.2014 F, K 2 KVU for

Detaljer

Innhold. PLANBESKRIVELSE FOR GEITGALJEN LODGE PLANID 257 Sist revidert av Vågan kommune 14.12.2015

Innhold. PLANBESKRIVELSE FOR GEITGALJEN LODGE PLANID 257 Sist revidert av Vågan kommune 14.12.2015 Innhold 1. INNLEDNING... 2 1.1. Oppdragsgiver... 2 1.2. Fagkyndige... 2 1.3. Planforslagets bakgrunn... 2 1.4. Planområdets beliggenhet, omfang og planstatus... 2 2. INNKOMNE FORHÅNDSUTTALELSER... 3 2.1.

Detaljer

SAKEN GJELDER: 2. GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING BOLIGPROSJEKT PÅ BUVIKA BRYGGE GNR/BNR. 2/86 M.FL.

SAKEN GJELDER: 2. GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING BOLIGPROSJEKT PÅ BUVIKA BRYGGE GNR/BNR. 2/86 M.FL. Side 1 Skaun kommune Arkivkode: L13 Arkivsaksnr.: 13/505 Saksbehandler: Ingebjørg Stavheim Saksnummer Utvalg Møtedato 4/15 Plan og miljøutvalget 13.01.2015 2/15 Kommunestyret 29.01.2015 SAKEN GJELDER:

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID John-Morten Landrø FA - L12 16/1422

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID John-Morten Landrø FA - L12 16/1422 Saksframlegg Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID John-Morten Landrø 31.05.2016 FA - L12 16/1422 Saksnr Utvalg Type Dato 062/16 Kommunestyret PS 20.06.2016 037/16 Plan- og miljøstyret PS 13.06.2016

Detaljer

Statens vegvesen. Fv 562 Juvik Ravnanger; vurdering av alternativ tunnelløsning

Statens vegvesen. Fv 562 Juvik Ravnanger; vurdering av alternativ tunnelløsning Statens vegvesen Saksbehandler/telefon: Hege Løtveit / 55 51 64 04 Vår dato: 19.01.2016 Vår referanse: Notat Til: Fra: Kopi til: Askøy kommune, utvalg for teknikk og miljø Statens vegvesen Region vest,

Detaljer

Arkivkode: PLAN 1620201601

Arkivkode: PLAN 1620201601 1 av 5 FRØYA KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksbehandler: Stian Aspaas Haugen Arkivkode: PLAN 1620201601 Arkivsaksnr: 16/1314 Gradering: Behandling: 77/16 Hovedutvalg for forvaltning 16.06.2016 / Hovedutvalg

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 14/1410 /16454/17-PLNID Merethe Seblom Telefon:

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 14/1410 /16454/17-PLNID Merethe Seblom Telefon: Saksfremlegg Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 14/1410 /16454/17-PLNID Merethe Seblom 25.04.2017 252 Telefon: 90 03 25 97 Saken skal behandles i følgende utvalg: Formannskapet PLAN 252 - FORSLAG

Detaljer

Behandling: Til møtet ble det framlagt nytt saksframlegg med endret innstilling:

Behandling: Til møtet ble det framlagt nytt saksframlegg med endret innstilling: Behandling i Formannskap den 09.06.2015 Behandling: Til møtet ble det framlagt nytt saksframlegg med endret innstilling: Rådmannens endrede innstilling: Innsigelse, datert 13.07.12, fra Nordland Fylkeskommune,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

kollektivbetjening av fornebu

kollektivbetjening av fornebu høringsutgave kollektivbetjening av fornebu tilleggsutredning til konsekvensutredning av januar 2000 MED SUPPLERENDE UTREDNING TIL KONSEKVENSUTREDNING FOR NYTT DOBBELTSPOR MELLOM SKØYEN OG SANDVIKA ETTER

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE. Reguleringsplan 0409 Kabberud grustak - sluttbehandling

KONGSVINGER KOMMUNE. Reguleringsplan 0409 Kabberud grustak - sluttbehandling KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 03.03.2009 010/09 TSM Kommunestyret 19.03.2009 022/09 TSM Kommunestyret 31.03.2009 041/09 TSM Saksansv. Rune Lund

Detaljer

E18 Østfold gr Vinterbro. Siling

E18 Østfold gr Vinterbro. Siling Statens vegvesen Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Thorer Lie - 69243543 2003/030808-126 12.02.2007 E18 Østfold gr - Vinterbro. Siling av

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG VÅGAN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG PLAN NR. 210 Dato: 29.05.13 Dato for siste revisjon (Vågan kommune): 03.02.14/27.08.14 Dato for kommunestyrets vedtak:

Detaljer

Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss

Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss Åpent møte Modum kommune: 17. januar 2017 Prosjektleder: Kari Floten Planleggingsleder: Ole Magnus Haug VELKOMMEN Rv. 35 Hokksund-Åmot og fv. 287 Åmot-Haugfoss

Detaljer

Saksframlegg. Utleggelse til offentlig ettersyn, kommunedelplan med konsekvensutredning E39 Volleberg - Døle bru

Saksframlegg. Utleggelse til offentlig ettersyn, kommunedelplan med konsekvensutredning E39 Volleberg - Døle bru Søgne kommune Arkiv: 143 Saksmappe: 2012/515-1021/2015 Saksbehandler: Glenn Oskar Austegard Dato: 09.01.2015 Saksframlegg Utleggelse til offentlig ettersyn, kommunedelplan med konsekvensutredning E39 Volleberg

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Formannskapet Kommunestyret

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Formannskapet Kommunestyret Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2016/709 Arkiv: 140 Saksbehandler: Kjartan Askim Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Formannskapet Kommunestyret Fastsettelse av

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/102 27.08.2015. Reguleringsplan for Eikvåg, gnr 2 bnr 61 og 194 - Nytt offentlig ettersyn

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/102 27.08.2015. Reguleringsplan for Eikvåg, gnr 2 bnr 61 og 194 - Nytt offentlig ettersyn FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/908 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Just Quale Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/102 27.08.2015 Reguleringsplan for Eikvåg, gnr 2 bnr 61 og 194 - Nytt offentlig

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: 142 Arkivsaksnr.: 12/108

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: 142 Arkivsaksnr.: 12/108 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: 142 Arkivsaksnr.: 12/108 REVISJON AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2018. UTSENDELSE PÅ 1. GANGS HØRING Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan og

Detaljer

Oppsummering av resultater og anbefalinger fra kommunedelplanarbeidet fv Svelvikveien

Oppsummering av resultater og anbefalinger fra kommunedelplanarbeidet fv Svelvikveien Oppsummering av resultater og anbefalinger fra kommunedelplanarbeidet fv. 319 - Svelvikveien Fv. 319 Svelvikveien Målsetningene i prosjektet Fv. 319 Svelvikveien Status KDP med KU Planen er nå (nesten)

Detaljer

Offentlig ettersyn - Kommuneplanens arealdel for Hitra kommune Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet

Offentlig ettersyn - Kommuneplanens arealdel for Hitra kommune Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0095/0002 Saksmappe: 2014/2434-38 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 03.11.2016 Offentlig ettersyn - Kommuneplanens arealdel for Hitra kommune 2016-2028 Utvalg Møtedato

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 Arkivsak: 10/3036-32 SAMLET SAKSFRAMSTILLING ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 26 OG 28 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Johanne Aasnæs Sørum Arkiv: PLN 064001 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

KVU E6 Mørsvikbotn - Ballangen. Samfunnsøkonomiske beregninger

KVU E6 Mørsvikbotn - Ballangen. Samfunnsøkonomiske beregninger KVU E6 Mørsvikbotn - Ballangen Samfunnsøkonomiske beregninger Region nord Bodø, R.vegktr Plan og utredning Dato: 09.12.2011 Forsidefoto Steinar Svensbakken 1 Innledning Dette notatet er en oversikt over

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/1820 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato:

Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/1820 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/1820 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 14.10.2015 D-sak. Forslag til områderegulering for del av Rødtangen - ny tilførselsvei til Rødtangen. Saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 3974/14 1006/44 m.fl DETALJPLAN - E6 JAGTØYEN - STORLER

Samlet saksfremstilling Arkivsak 3974/14 1006/44 m.fl DETALJPLAN - E6 JAGTØYEN - STORLER Samlet saksfremstilling Arkivsak 3974/14 1006/44 m.fl DETALJPLAN - E6 JAGTØYEN - STORLER Saksansvarlig Kjersti Dalen Stæhli Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet 14.04.2015 PS 60/15 Formannskapet

Detaljer

REGULERINGSPLAN 372R-1. Prosjekt: E134 Damåsen - Saggrenda, omregulering Teknologiparken. Kommune: Kongsberg

REGULERINGSPLAN 372R-1. Prosjekt: E134 Damåsen - Saggrenda, omregulering Teknologiparken. Kommune: Kongsberg REGULERINGSPLAN 372R-1 Prosjekt: E134 Damåsen - Saggrenda, omregulering Teknologiparken Kommune: Kongsberg Region sør Skollenborg, anl 16.12.2014 E134 Damåsen Saggrenda, omregulering Teknologiparken. Planbeskrivelse

Detaljer

E134 Bakka Solheim. Presentasjon av forslag til kommunedelplan og konsekvensutredning. Åpent informasjonsmøte i Etne 14.

E134 Bakka Solheim. Presentasjon av forslag til kommunedelplan og konsekvensutredning. Åpent informasjonsmøte i Etne 14. Åpent informasjonsmøte i Etne 14. april 2015 E134 Bakka Solheim Presentasjon av forslag til kommunedelplan og konsekvensutredning Statens vegvesen Ivar Thorkildsen Henry Damman Bjørn Åmdal Hensikt med

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE. Løpenr/arkivkode 4261/2014-39/43 15.05.2014 SAKSFRAMLEGG

GJERDRUM KOMMUNE. Løpenr/arkivkode 4261/2014-39/43 15.05.2014 SAKSFRAMLEGG GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 4261/2014-39/43 15.05.2014 Saksbehandler: Kai Øverland Detaljplan for Ask Vestre gnr/bnr 39/48 mfl SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato 37/14 Formannskapet 04.06.2014

Detaljer

Mulighetsstudie for kryssing av Glomma.

Mulighetsstudie for kryssing av Glomma. Mulighetsstudie for kryssing av Glomma. Presentasjon av ulike alternativer og status for rv. 22. Statens vegvesen region øst. Oslo 12.12.2012. Edgar Sande Disposisjon: Status for rv. 22; Isakveien-Garderveien.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN FOR HYTTETOMTER GNR 95 BNR 12 Rådmannens innstilling: 1. Forslag til reguleringsplan

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN E6 REINFORSHEIA - RØSSVOLL. Region nord Vegpakke Helgeland Dato:

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN E6 REINFORSHEIA - RØSSVOLL. Region nord Vegpakke Helgeland Dato: PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN E6 REINFORSHEIA - RØSSVOLL Region nord Vegpakke Helgeland Dato: 2009.06.20 Forord Som en del av Vegpakke Helgeland (http://www.vegvesen.no) ønsker Statens vegvesen

Detaljer

Planprogram (FORSLAG)

Planprogram (FORSLAG) Planprogram (FORSLAG) Reguleringsplan for vegforbindelse mellom Fogn, Bokn, Byre, Halsnøy og Børøy Reguleringsplan med tilhørende planprogram mai 2011 Planprogram, reguleringsplan for ny vegforbindelse

Detaljer

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Kvitsøy kommune Saksbehandler/innvalgsnr: Bjørn Åmdal - 51911460 Vår dato: 19.10.2011 Vår referanse: 2011/032186-031 E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2011/1431 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 13114/2014 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk styre 11.11.2014 104/14 Kommunestyret 11.12.2014 84/14

Detaljer

Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss

Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss Åpent møte Øvre Eiker kommune: 12. januar 2017 Prosjektleder: Kari Floten Planleggingsleder: Ole Magnus Haug VELKOMMEN Rv. 35 Hokksund-Åmot og fv. 287 Åmot-Haugfoss

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 34/10 Utvalg for plansaker 01.07.2010 6/11 Utvalg for plansaker 23.02.2011 11/11 Kommunestyret 31.03.2011

Saksnr. Utvalg Møtedato 34/10 Utvalg for plansaker 01.07.2010 6/11 Utvalg for plansaker 23.02.2011 11/11 Kommunestyret 31.03.2011 Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 10/557 Saksnr. Utvalg Møtedato 34/10 Utvalg for plansaker 01.07.2010 6/11 Utvalg for plansaker 23.02.2011 11/11 Kommunestyret 31.03.2011 ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013

Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013 Kvæfjord kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 24.01.2013 2011/1743 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Torbjørn Larsen 77 02 30 04 Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013

Detaljer

ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON

ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON Beregnet til Planforum Dokument type Prosjektpresentasjon Dato 21-03-2014 ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON Revisjon 00 Dato 21-03-2014 Utført av Eva Vefald Bergsodden Kontrollert av Godkjent av Beskrivelse

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 23/13 14.02.2013. Reguleringsplan for Meråker sentrum - førstegangs behandling

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 23/13 14.02.2013. Reguleringsplan for Meråker sentrum - førstegangs behandling 1 Meråker kommune Arkiv: 2008009 Arkivsaksnr: 2008/1965-86 Saksbehandler: Arild Moen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 23/13 14.02.2013 Reguleringsplan for Meråker - førstegangs behandling

Detaljer

Reguleringsplan Fv 82, Delstrekning A, Sortland - Holmen. 2.gangs behandling og vedtak

Reguleringsplan Fv 82, Delstrekning A, Sortland - Holmen. 2.gangs behandling og vedtak SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 14/1449 Dok.nr: 17/7249 Arkiv: FA - L12 Saksbehandler: Raina Kristensen Dato: 26.05.2017 Reguleringsplan Fv 82, Delstrekning A, Sortland - Holmen. 2.gangs behandling og vedtak

Detaljer

Region nord, avdeling Finnmark

Region nord, avdeling Finnmark Region nord, avdeling Finnmark 1. Forord Statens vegvesen legger med dette fram forslag til planprogram på reguleringsplan for gangog sykkelveg langs rv. 93 Lakshusbakken Skillemo i Alta kommune. Planprogrammet

Detaljer

KVU for kryssing av Oslofjorden

KVU for kryssing av Oslofjorden Statens vegvesen Region øst KVU for kryssing av Oslofjorden 30.01,2015 Østlandssamarbeidet 30.01.2015 KVU for kryssing av Oslofjorden Samferdselsdepartementet har gitt oss flere oppdrag Utrede konsepter

Detaljer

Forslag til strategiplan for arbeid med reguleringsplaner for flomsikringstiltak

Forslag til strategiplan for arbeid med reguleringsplaner for flomsikringstiltak Forslag til strategiplan for arbeid med reguleringsplaner for flomsikringstiltak INNLEDNING NVE har fastsatt retningslinjer for planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag (NVE, retningslinjer

Detaljer

Bygg-, oppmålings- og reguleringsavdelingen. Varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram for ny kommunedelplan for snøscooterløyper

Bygg-, oppmålings- og reguleringsavdelingen. Varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram for ny kommunedelplan for snøscooterløyper Trysil kommune Bygg-, oppmålings- og reguleringsavdelingen Adresseliste datert 10.03.2014 Vår ref. 2013/4220-5650/2014 Deres ref. Arkiv K01 Saksbehandler Erik Johan Hildrum Direkte telefon 47 47 29 73

Detaljer

E39 Rogfast Oppstart av arbeidet med reguleringsplaner Åpent møte i Bokn kommune 27. september 2011

E39 Rogfast Oppstart av arbeidet med reguleringsplaner Åpent møte i Bokn kommune 27. september 2011 E39 Rogfast Oppstart av arbeidet med reguleringsplaner Åpent møte i Bokn kommune 27. september 2011 Bjørn Åmdal, Statens vegvesen planleggingsleder Dagsorden Del 1 informasjon - ca. 40 min 1. Hensikt med

Detaljer

Sør-Fron kommune. Politisk organ Møtedato Saksnr. Kommunestyre /17

Sør-Fron kommune. Politisk organ Møtedato Saksnr. Kommunestyre /17 Sør-Fron kommune Politisk organ Møtedato Saksnr. Kommunestyre 21.06.2017 042/17 Saksansvar: Arkivkode: JournalpostID: Aker, Espen L12 051920170001 41/5 41/306 17/6902 Sluttbehandling - detaljregulering

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Olav Lund Arkiv: H10 Arkivsaksnr.: 17/ Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Olav Lund Arkiv: H10 Arkivsaksnr.: 17/ Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Olav Lund Arkiv: H10 Arkivsaksnr.: 17/1402-5 Klageadgang: Nei Helgelandssykehuset 2025 - Høring av planprogram Administrasjonssjefens innstilling: Kommunestyret

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /17. Kommunestyret har behandlet saken i møte

Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /17. Kommunestyret har behandlet saken i møte Flå kommune SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 12/00014-37 Saksbehandler Jon Andreas Ask Kommunedelplan for Gulsvik - Sluttbehandling Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret 2015-2019 28.03.2017 30/17 Kommunestyret

Detaljer

Forslag til områderegulering for Hunstad Sør. Utleggelse av planforslaget til offentlig ettersyn

Forslag til områderegulering for Hunstad Sør. Utleggelse av planforslaget til offentlig ettersyn Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2013 19766/2013 2010/6923 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/26 Komite for plan, næring og miljø 11.04.2013 Forslag til områderegulering for

Detaljer