LANDSOVERENSKOMSTEN INFORMASJONSTEKNOLOGIOVERENSKOMSTEN. 1. april mars mellom HSH. på den ene siden. Landsorganisasjonen i Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LANDSOVERENSKOMSTEN INFORMASJONSTEKNOLOGIOVERENSKOMSTEN. 1. april 2010 31. mars 2012. mellom HSH. på den ene siden. Landsorganisasjonen i Norge"

Transkript

1 LANDSOVERENSKOMSTEN Informasjonsteknologioverenskomsten mellllom HSH på den ene siide og Landsorganiisasjjonen ii Norge og Ell & IIT Forbundet på den annen siide

2

3 LANDSOVERENSKOMSTEN INFORMASJONSTEKNOLOGIOVERENSKOMSTEN 1. april mars 2012 mellom HSH på den ene siden og Landsorganisasjonen i Norge og El & IT forbundet på den andre side

4 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OVERENSKOMSTENS OMFANG ARBEIDSTID OVERTIDSARBEID FERIE OG FERIEGODTGJØRING LØNN UNDER MILITÆRTJENESTE VELFERDSPERMISJONER OMSORGSPERMISJON SLUTTVEDERLAG OG AVTALEFESTET PENSJON (AFP) ETTERLØNN VED DØDSFALL SPESIELLE FORDELER ANSETTELSE OG OPPSIGELSE LØNNSBESTEMMELSER DELTIDSANSATT OG EKSTRAHJELP DIVERSE BESTEMMELSER DIETTGODTGJØRING, LØNN FOR REISETID, SKYSSUTGIFTER KOMPETANSEUTVIKLING LIKESTILLING OVERENSKOMSTENS IKRAFTTREDELSE OG VARIGHET BILAG: BILAG 1 STILLINGSVURDERT LØNNSSYSTEM BILAG 2 SLUTTVEDERLAGSAVTALEN BILAG 3 AVTALE OM NY AFP-ORDNING BILAG 4 FERIE BILAG 5 LIKESTILLING BILAG 6 ETTER- OG VIDEREUTDANNING

5 1 OVERENSKOMSTENS OMFANG 1.1 Overenskomstens bestemmelser skal gjelde for arbeidstakere som er ansatt i virksomheter innen serviceelektronikk, data og TV, elektronikk, salg, reparasjon, service og installasjon innen forbrukselektronikk, data, hjemmeelektronikk, brune- og hvitevarer. Overenskomsten gjelder ikke for utplasserte skoleelever som gis praksisopplæring i arbeidslivet (PIA) eller personer som gjennomgår 8 ukers yrkesorientert program (YPRO). 1.2 DEFINISJONER Kontorfunksjonærer Kontorfunksjonærer er de som utfører kontorarbeid uavhengig av hvor i bedriften arbeidet utføres. Sentralbordbetjening Sentralbordbetjening er kontorfunksjonærer. Tekniske funksjonærer - Assistent Deltar i produksjonen av en del datarelaterte produkter, som f.eks. disketter og magnetbånd og legging av data samt kopiering av dette. - EDB Operatør Drift, vedlikehold og feilretting av maskiner og terminaler. - Programmerere Utvikle (programmere) systemer på applikasjonsnivå, f.eks. program for regnskap, ordrebehandling, lagerhold, personalsystem osv. Programmenes test og vedlikehold. - System og EDB-konsulent Brukeropplæring og -støtte, samt noe deltagelse i vedlikehold og utvikling av programvare. - Avd. ing./senioring. Leder for teknisk avdeling og operativt lederansvar Merkantile funksjonærer - Salgssekretær Koordinere selgere samt forefallende arbeid. - Salgsingeniør Overordnet selger, markedsføring. - Selgerleder Operativ leder for selgere, markedsføring. - Produktsjef Ansvarlig for produktporteføljen, markedsføring. 5

6 - Salgssjef Ansvarlig for merkantil avdeling Administrative funksjonærer - Sekretær Forefallende saksbehandling. - Adm. sekretær Kvalifisert, selvstendig saksbehandling. Personalsaker. - Avdelingsleder Administrativ leder Teknisk Service - Servicetekniker Kvalifisert for å utføre service uten spesiell support/oppfølging. - Seniortekniker Dette er en tekniker med utvidet ansvar eller en tekniker med ansiennitet på 10 år eller mer. - Produktspesialist Tekniker som har ansvar for visse produkter, og som har ansvar for support og opplæring. - Teamleder En som har ansvar for en gruppe teknikere. - Serviceleder Leder for en avdeling/gruppe teknikere. - Servicesjef Ansvar for hele serviceavdelingens virke. 2 ARBEIDSTID 2.1 ARBEIDSTIDENS LENGDE Den ordinære effektive arbeidstid skal ikke overstige 37,5 timer pr. uke. Den daglige effektive arbeidstid skal avvikles sammenhengende med mindre annet er avtalt mellom bedriften, de tillitsvalgte og den enkelte arbeidstaker. Arbeidstiden skal ikke overstige 9 timer (se dog pkt.2.2.3). Påskeaften er fridag. På julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag slutter arbeidet senest kl Pålegges det arbeid etter kl. 13:00 onsdag før skjærtorsdag for de med ordinær arbeidstid 37,5 timer utbetales overtid i h.h.t

7 2.2 ARBEIDSTIDENS INNDELING OG PLASSERING I tillegg til reglene i Arbeidsmiljøloven gjelder følgende: Fastsettelse av arbeidstidsrammen for bedriften og inndelingen av den daglige arbeidstid med faste spisepauser av minst ½ times varighet, fastsettes etter forhandlinger og særskilt avtale mellom bedriften og personalet ved dets tillitsvalgte. Det skal settes opp protokoll fra disse forhandlinger. Endringer i avtalt arbeidstidsordning kan bare skje etter forhandlinger mellom bedriften og personalet ved dets tillitsvalgte, og etter at bestående arbeidstidsordninger er sagt opp skriftlig med 4 ukers varsel. Hvis partene på bedriften blir enige, kan ny arbeidstidsordning iverksettes uavhengig av 4-ukersvarselet nevnt nedenfor. Hvis partene på bedriften ikke blir enige, kan bedriften ikke iverksette ny arbeidstidsordning før utløpet av varslingsfristen på 4 uker. Den deltidsansatte skal ha anledning til å konferere med de tillitsvalgte på forhånd. Den avtalte faste arbeidstid som skal ligge innenfor rammen av arbeidstidsordninger for heltidsansatte, kan bare endres etter forutgående avtale med vedkommende deltidsansatte etter en varselfrist på 4 uker. Ved midlertidig endring av åpnings-/stengetiden for en periode på inntil 2 dager, skal det gis minst 1 ukes varsel. Har en bedrift planer om forandring av driftstidene og disse vil få innvirkning på arbeidstidsordningen, skal saken først behandles i overensstemmelse med reglene i Hovedavtalen Det er adgang til skriftlig å avtale kortere spisepause enn ½ time hvor den effektive arbeidstid er mindre enn 8 timer. Spisepausen kan helt bortfalle på dager hvor arbeidstiden er 5 ½ time eller kortere Som alminnelig retningslinje for fastsettelsen av arbeidstiden gjelder at inndelingen mest mulig skal tilgodese hensynet til rasjonell og lønnsom drift Partene ved den enkelte bedrift kan treffe skriftlig avtale om en arbeidstidsordning over en nærmere fastsatt periode på høyst 1 år, jf. Arbeidsmiljøloven Den gjennomsnittlige arbeidstid for perioden må dog ikke være lenger enn 37,5 effektive timer pr. uke samtidig som ingen enkelt arbeidsdag må overskride 9 effektive timer. Det henvises for øvrig til den adgang bedriften og de tillitsvalgte etter Arbeidsmiljøloven 10-5 (2) har til å avtale skriftlig en arbeidstid ut over de grenser som er nevnt ovenfor. For en arbeidstaker som er ansatt for et bestemt tidsrom eller for en sesong, må arbeidstiden ikke beregnes gjennomsnittlig over et tidsrom som er lenger enn arbeidsforholdets varighet. 7

8 En arbeidstaker som tiltrer eller fratrer sin stilling før utløpet av den periode en arbeidstidsordning er avtalt for, og som har hatt en gjennomsnittlig arbeidstid på mer enn 37,5 timer pr. uke, har ikke rett til betaling for det overskytende antall timer. Det kan heller ikke gjøres fradrag i lønnen hvis en arbeidstaker under samme betingelser har hatt en kortere arbeidstid i beregningsperioden enn gjennomsnittlig 37,5 timer pr. uke. Det er adgang til å inngå avtale om å fastsette en effektiv arbeidstid på inntil 48 timer pr. uke og ikke over 9 timer pr. dag Partene ved den enkelte bedrift kan treffe skriftlig avtale om fleksibel arbeidstid (fleksitid) Ved innføring av ordninger med faste regelmessige personalmøter, kan bedriften legge disse som ordinær arbeidstid, enten før eller etter den vanlige arbeidstid etter konferanse med de tillitsvalgte. For øvrig henvises til Arbeidsmiljølovens og Landsoverenskomstens bestemmelser om arbeidstid. 2.3 SKIFTARBEID Arbeidstakere på kontor Ved databehandlingsanlegg og for lignende større maskininstallasjoner, skal det være adgang til å innføre skiftordning med 2 dagskift Sjåfører, lagerarbeidere m.fl. Skiftarbeid på 2 dagskift kan de første 5 virkedager i uken legges mellom kl og kl. 2400, og på lørdager og dag før helligdag mellom kl og kl unntatt jul-, nyttårsog pinseaften hvor arbeidet skal slutte senest kl Alminnelige bestemmelser om skiftarbeid Det er adgang til å innføre skiftordning etter Arbeidsmiljølovens regler, uten at dette skal medføre noen forlengelse av den daglige arbeidstid. Innføring eller endringer av skiftordninger kan bare gjennomføres etter enighet mellom bedriften og de tillitsvalgte. Bestående arbeidstidsordning må sies opp skriftlig, og skiftplan settes opp minst 4 uker i forveien. Hvis det innenfor den daglige arbeidstidsramme innføres 2-dagskift som verken går lørdag aften eller i helligdagsdøgnet, skal den ukentlige arbeidstiden være 36,5 t/uke. For andre typer skiftordninger skal arbeidstidens lengde være henholdsvis 37,5, 35,5 og 33,6 t/uke, hvor loven har henholdsvis 40, 38 og 36 t/uke For skiftarbeid skal det betales et tillegg på enten 25 % for de timer det arbeides på annet skift, eller 12,5 % for begge skift ved to-skiftsordninger. Arbeidstakere i bedrifter med etablert skiftordning og som etter eget behov ønsker å arbeide annet skift, betales 12,5 % tillegg for alle timer. 8

9 For de som arbeider skift onsdag før skjærtorsdag etter kl. 13:00 i henhold til ordinære skiftplan skal det avtales tillegg lokalt LØRDAGSFRI Heltidsansatte og deltidsansatte som arbeider hver dag i uken med gjennomsnittlig arbeidstid på minst 5 timer pr. dag, har rett til å kreve at arbeidstiden inndeles slik at den hver annen uke avvikles som 5 dagers uke med lørdagsfri. Ordningen fastsettes etter forhandlinger og særskilt avtale mellom bedriften og personalet ved dets tillitsvalgte. Det skal settes opp protokoll fra disse forhandlinger. 3 OVERTIDSARBEID 3.1 For pålagt overtidsarbeid ut over ordinær arbeidstid gis det et tillegg på 50 % i forhold til grunnlønn (månedslønn / uketimetall x 4 1/3). 3.2 Ved overtid etter endt ordinær arbeidstid løper de 50 % dog først fra overtidsarbeidets begynnelse hvis arbeidstakerne krever pause mellom ordinær arbeidstids avslutning og overtidsarbeidets begynnelse. Det betales bare for effektiv arbeidstid. Når arbeidstaker blir pålagt overtidsarbeid av mer enn 2 timers varighet etter at den alminnelige arbeidstid er avviklet, skal arbeidstakeren først gis en pause på minst en halv time. Når forholdene gjør det nødvendig, kan pausen kortes ned eller forskyves. Pauser som legges etter alminnelig arbeidstids slutt, godtgjøres som overtidsarbeid, men regnes ikke med i det antall timer det er tillatt å arbeide overtid etter Arbeidsmiljøloven Forskyves pausen til før alminnelig arbeidstids slutt, regnes den med som en del av den alminnelige arbeidstiden. 3.3 For overtidsarbeid mellom kl og kl og på dager før søn- og helligdager etter den ordinære arbeidstidens slutt, og for overtidsarbeid på søn- og helligdager, 1. og 17. mai, betales 100 % tillegg. 3.4 En arbeidstaker som pålegges overtidsarbeid på en fridag før søn- og helligdag, betales med 50 % tillegg for arbeid før kl. 1300, og 100 % tillegg for arbeid etter dette tidspunktet. 3.5 Timelønnen for den enkelte arbeidstaker finnes ved å dividere månedslønnen med det aktuelle gjennomsnittlige uketimetall x 4 1/3. Hvis ikke annet er avtalt, regnes det bare i hele og halve timer, slik at påbegynt halvtime regnes for halv time. 3.6 Krav i henhold til oppgave over utført overtidsarbeid skal av arbeidstakeren innleveres snarest mulig, og under enhver omstendighet innen utløpet av den påfølgende lønningsperiode med mindre særlige grunner er til hinder for dette. 9

10 3.7 Ved overtidsarbeid skal lærlinger minst lønnes som øvrig ufaglærte i bedriften. Arbeidstakere under 18 år kan ifølge lov ikke nyttes til overtidsarbeid i Arbeidsmiljølovens forstand. 3.8 Matpenger - kr 80,-, skal betales i forbindelse med overtidsarbeid til arbeidstaker: a) som allerede har arbeidet ordinær dagtid og som samme dag blir tilsagt til overtid i tilslutning til den ordinære arbeidstids slutt, b) når overtiden varer mer enn 2 timer, c) når bedriften ikke skaffer mat, og d) det ikke er betalt for spisetiden med et beløp som minst svarer til matpengene. Hvis betalingen for spisetiden er mindre enn matpengene, utbetales differansen. Det vises for øvrig til Arbeidsmiljøloven 10-9 (2). e) Matpenger utbetales ikke i de tilfeller hvor arbeidstakeren har rett til diettgodtgjøring. Merknad: I bedrifter hvor det har vært uomtvistelig praksis med bedre ordning, bibeholdes denne. 3.9 Før det iverksettes hjemmevaktordning skal det inngås en avtale om dette mellom bedriften og de tillitsvalgte. Avtalen skal inneholde bestemmelser om grunnsatser samt satser for utrykning. Avtalen kan for øvrig inneholde bestemmelser om andre forhold i tilknytning til vaktordningen partene finner det hensiktsmessig å ta med. Dersom partene ikke kommer til enighet om en slik avtale, tas saken opp mellom organisasjonene Når bedriften beordrer overtid med nytt fremmøte, skal det betales for minst 2 timers overtid. Fremmøte etter hvile- eller spisepause regnes ikke som nytt fremmøte Det skal ikke betales overtidstillegg for arbeidstimer som etter punkt 2.4 er å betrakte som ubekvem arbeidstid. 4 FERIE OG FERIEGODTGJØRING 4.1 FERIE OG FERIEGODTGJØRING GIS I SAMSVAR MED LOV OM FERIE Sykdom før ferien gir rett til utsettelse av denne. Sykdom som inntreffer under og varer minst 1 - en - arbeidsuke, gir rett til tilsvarende antall feriedager senere. Sykdom må i begge tilfeller legitimeres ved legeattest. Slike feriedager gis innen ferieårets utløp. 10

11 4.2 Ved utregning av feriegodtgjøring for månedslønnede, regnes 1 måned som 26 arbeidsdager. Feriegodtgjøring etter Ferieloven erstatter 25/26 av månedslønnen. Det er adgang for partene i den enkelte bedrift til å avtale skriftlig at det skal benyttes en annen divisor. 4.3 Når det gjelder den 5. ferieuken for arbeidstakere over 60 år, er det en forutsetning at arbeidstakerens ønske når det gjelder avvikling av ekstraferien, imøtekommes så langt det er mulig. Organisasjonene er imidlertid enige om at ekstraferie for eldre arbeidstakere ikke kan kreves henlagt til et tidspunkt som skaper vanskeligheter for bedriften eller for en systematisk ferieavvikling for bedriftens arbeidsstokk som helhet. Hvor dette er tilfelle, har bedriften rett til å kreve at arbeidstakeren velger et annet tidspunkt for avvikling av sin ekstraferie. 4.4 Dersom partene på den enkelte bedrift er enige, jf. Ferieloven 11 nummer 1, kan opptjente feriepenger utbetales samlet på en vanlig lønningsdag i mai/juni måned, uavhengig av tidspunktet for faktisk ferieavvikling. 5 LØNN UNDER MILITÆRTJENESTE 5.1 Arbeidstakere som beordres til militærtjeneste og som arbeider 50 % eller mer av en heltidsstilling, har etter 6 måneders ansettelse krav på følgende lønn som betales i tjenestetiden: a) For samlet førstegangs tjenestegjøring halv lønn i inntil 3 måneder med fradrag av den godtgjøring vedkommende oppebærer av det offentlige, herunder forholdsmessig andel av dimisjonsgodtgjøring, men unntatt familietillegg. Merknad: Som samlet førstegangstjeneste regnes også oppdelt tjeneste i 3 måneders rekruttskole og senere tjenestegjøringer innenfor rammen av ordinær førstegangs tjenestetid i hæren (f.t. 12 måneder). b) For senere tjenestegjøringer full lønn i inntil 1 måned med fradrag av den godtgjøring vedkommende oppebærer av det offentlige, herunder også familietillegg. 5.2 Forutsetning for at det skal betales lønn under militærtjeneste er at arbeidstakeren arbeider i minst 3 måneder i bedriften umiddelbart etter avtjent militærtjeneste. Det vises til erklæring herom som arbeidstakeren etter anmodning fra arbeidsgiveren må undertegne for å få betaling i henhold til Fratrer arbeidstakeren etter egen oppsigelse innen 3 måneder, har bedriften adgang til motregning i tilgodehavender vedkommende måtte ha i bedriften. 5.4 Foranstående bestemmelser skal også komme til anvendelse for arbeidstakere som blir beordret til ordinær pliktig tjeneste i Heimevernet, Sivilforsvaret, pliktig siviltjeneste eller Politireserven. Lønn under pliktig siviltjeneste gjelder bare sivil tjenesteplikt med vilkår som for forsvarets mannskaper. 11

12 6 SYKEBESTEMMELSER OG PERMISJONSRETTIGHETER 6.1 SYKEPENGER Det henvises til bestemmelsene i Folketrygdloven kapittel IV. 6.2 For sykefravær som skyldes skade voldt av tredjemann, forskutterer arbeidsgiveren sykepenger innenfor arbeidsgiverperioden i påvente av erstatningsoppgjør. Den del av erstatningsbeløpet som tilsvarer de forskutterte sykepenger, tilfaller arbeidsgiveren. 6.3 Hvis bedriften forlanger det, er arbeidstakeren pliktig til å la seg undersøke av lege som bedriften anviser. Denne undersøkelse skjer for bedriftens regning. 6.4 Partene er enige om betydningen av at bestemmelsene om lønn under sykdom ikke misbrukes. I tilfelle hvor det er grunn til å tro at misbruk er til stede, innrapporteres forholdet, og saken tas opp mellom organisasjonene. 6.5 En arbeidstaker som er forhindret fra å møte frem til arbeidet pga. sykdom, er forpliktet til å varsle bedriften om dette uten ugrunnet opphold og med opplysning om fraværets sannsynlige lengde. Varer arbeidsuførheten for en arbeidstaker ut over de dagene egenmelding kan nyttes, skal lege søkes og fraværet bekreftes av lege fra og med den første dag arbeidstakeren skulle ha vært i arbeid igjen etter egenmeldingsperioden. Det vises til erklæring herom som arbeidstakeren må undertegne for å få betaling i henhold til Ved sykefravær som varer ut over 3 måneder, skal arbeidstakeren så vidt mulig gi melding til bedriften om tilbakekomst med minst 14 dagers varsel. 6.7 En arbeidstaker som er på attføring, skal regelmessig holde bedriften orientert om sin situasjon. Bedriften skal gis melding om tilbakekomst så tidlig som mulig, og senest med 1 måneds varsel. 6.8 En mor som ammer sitt barn har rett til tjenestefri så lenge hun har behov for det. 6.9 Fødsels- og omsorgspermisjon gis i hht. Folketrygdloven og Arbeidsmiljøloven Kap. 12. Arbeidstaker som har rett til permisjon ved nedkomst og adopsjon, kan kreve forlenget uttak av permisjon i kombinasjon med delvis gjenopptakelse av arbeidet etter reglene i Folketrygdloven kap. 3 (tidskonto), slik at permisjon må skje innenfor en tidsramme på 3 år, jf. Arbeidsmiljøloven

13 7 VELFERDSPERMISJONER Det skal treffes avtale om velferdspermisjoner i bedriften. Følgende skal som et minimum være gjeldende: Permisjon etter reglene under gis med inntil en dags varighet og betales med ordinær lønn om ikke annet er beskrevet i punktene under, eller partene lokalt har avtalt gunstigere ordninger. 7.1 DØDSFALL Arbeidstakeren har krav på til sammen inntil 3 dagers permisjon med lønn ved dødsfall og for deltagelse i begravelse/bisettelse når det gjelder den nærmeste familie eller andre som står arbeidstaker nær. Med nærmeste familie siktes det til personer som står i nært slektskapsforhold til arbeidstakeren, så som ektefelle/registrert partner eller samboer, barn, søsken, foreldre, svigerforeldre, besteforeldre eller barnebarn, eller personer som på andre måter står den ansatte nær. Permisjon gis ved begravelse av ansatte slik at de ansatte på vedkommendes bedrift, avdeling eller markedsområde kan være representert. Hvis arbeidstakeren må reise i forbindelse med dødsfall innvilges permisjon med lønn på nødvendige reisedager. 7.2 BEHANDLING ORDINERT AV LEGE, TANNLEGE ETC. Det gis permisjon for undersøkelse, behandling og kontroll av tannlege, tannlegespesialist og lege, samt behandling av fysioterapeut eller kiropraktor etter anvisning av lege. Det er en forutsetning at den ansatte forsøker å få time utenfor arbeidstiden. I det enkelte tilfelle vil arbeidstakeren også måtte reise langt. Slike tilfeller faller utenfor bestemmelsene som bare gjelder for korte velferdspermisjoner. For øvrig vil arbeidstakeren i de sistnevnte tilfelle som oftest være sykmeldt. 7.3 SYKDOM Det gis permisjon på grunn av akutte sykdomstilfelle i hjemmet. Det siktes til akutte sykdomstilfelle i hjemmet, forutsatt at annen hjelp ikke kan skaffes og arbeidstakerens tilstedeværelse i hjemmet er ubetinget nødvendig. Også her gjelder bestemmelsene om korte permisjoner for at arbeidstakeren skal kunne få ordnet seg på annen måte Når arbeidstakeren må forlate arbeidsstedet grunnet sykdom i hjemmet, gis permisjon med lønn resten av dagen Det gis permisjon uten lønn når arbeidstaker må følge noen han eller hun har omsorg for til lege eller spesialist. 13

14 7.4 FØDSEL Det gis permisjon med lønn for ektefelle i forbindelse med fødsel i hjemmet eller ved innleggelse på sykehus Kvinner som ammer barn har rett til den tid hun av den grunn trenger, og minst en halv time to ganger daglig, eller hun kan kreve arbeidstiden redusert med inntil 1 time pr. dag. Betaling til dette er begrenset til maksimalt 1 time om dagen. Ordningen opphører når barnet fyller 1 år. 7.5 FLYTTING Det gis permisjon med lønn ved flytting til ny bolig i forbindelse med skifte av stilling i bedriften. 7.6 BLODGIVNING Det gis permisjon med lønn ved spesiell tilkalling i arbeidstiden i forbindelse med blodgivning. 7.7 TILVENNING BARNEHAGE OG SKOLE Arbeidstakeren har rett til inntil 3 dagers permisjon når det er påkrevet å være til stede ved tilvenning av barn i barnehage eller skole. Ved slik permisjon gjelder følgende: Arbeidstakeren har rett til ordinær lønn for inntil 2 dager pr. barn ved første skoleår, og ved førstegangs tilvenning i barnehage. For øvrig har arbeidstakeren rett til ordinær lønn for inntil 1 dag pr. barn pr. år. 7.8 KONFERANSETIME Det gis rett til permisjon når foreldrene blir innkalt til konferansetime i grunnskole, og denne ikke kan legges utenfor arbeidstiden. Slik permisjon gis for inntil to timer. Behovet for permisjon skal varsles senest to uker før dato for konferansetimen. 7.9 SESJON Det gis permisjon for oppmøte ved sesjon GIFTEMÅL Arbeidstaker gis permisjon med lønn ved inngåelse av ekteskap/registrert partnerskap. 14

15 7.11 IDRETTSARRANGEMENTER Arbeidstakere som tas ut for å representere landet i mesterskap eller landskamper i organisert norsk idrett, kan gis permisjon med lønn i inntil 1 uke under forutsetning av at arbeidstakeren ikke får utbetalt godtgjøring for tapt arbeidsfortjeneste med sin idrettsorganisasjon. For deltakelse i norgesmesterskap kan det gis permisjon med lønn i inntil 3 dager. Merknad: Med organisert norske idretter menes idretter det er tradisjon for å utøve i Norge EKSAMEN OG LESEDAGER I forbindelse med avleggelse av eksamen fra videregående skole, universitet eller høyskole gis permisjon med lønn for eksamensdagene, samt 2 lesedager før hver eksamen. Det er en forutsetning at vedkommende ville hatt ordinært arbeid de siste 2 dagene umiddelbart før eksamen. Arbeidstaker som i henhold til avtale med bedriften gjennomfører skole eller kurs som er av betydning for faget, skal når undervisningen begynner kl eller senere gis fri med lønn, slik at det mellom arbeidets slutt og skole/kurstidens begynnelse blir minst to timer. Partene på den enkelte bedrift treffer nærmere avtale om retningslinjer for ordningens praktisering. Bestemmelsene om permisjon med lønn gjelder for inntil 10/12 dager innen kalenderåret avhengig av om arbeidstaker har 5 eller 6 dagers arbeidsuke inklusiv bestemmelsen i 8. 8 OMSORGSPERMISJON Arbeidstaker som har vært ansatt i minst 1 år gis omsorgspermisjon etter følgende regler: Ved permisjon i henhold til Arbeidsmiljøloven 12-3 (1) 1. punktum (farens rett til 2 uker omsorgspermisjon ved fødsel) gis rett til lønn under permisjonen dersom faren overtar omsorgen for andre barn under 10 år eller tar hånd om moren og barnet etter fødselen. Lønn gis innenfor rammene av velferdspermisjon jf. 7 siste avsnitt. Bor foreldrene ikke sammen, har en annen omsorgsperson som bor sammen med moren på samme vilkår som far etter reglene ovenfor, rett til permisjon. Permisjon med lønn er oppad begrenset til 2 uker. Ved beregning av lønn skal ses bort fra lønnsgrunnlag som overstiger 6 ganger folketrygdens grunnbeløp. Bestemmelsene om permisjon med lønn gjelder for inntil 12 virkedager innen kalenderåret inklusive bestemmelsene i 7. Bestemmelsene om permisjon med lønn gjelder for inntil 10/12 dager innen kalenderåret avhengig av om arbeidstaker har 5 eller 6 dagers arbeidsuke inklusiv bestemmelsen i 7. 15

16 9 SLUTTVEDERLAG OG AVTALEFESTET PENSJON (AFP) Om sluttvederlag til arbeidstakere som etter fylte 50 år blir sagt opp uten at oppsigelsen skyldes eget forhold, eller når arbeidsforholdet opphører som følge av sykdom eller svekket helse, se bilag 2. Avtalefestet pensjon Partene er enige om at avtalen med avtalefestet pensjon (AFP) er en del av overenskomsten, se bilag ETTERLØNN VED DØDSFALL Etterlatte som arbeidstaker har forsørget/hadde plikt til å forsørge, skal utbetales etterlønn tilsvarende full lønn i 2 måneder regnet fra dødsfallet. Dersom arbeidsgiver har tegnet gruppelivsforsikring, erstatter denne etterlønn hvis etterlatte er sikret minst samme beløp. Som etterlatt regnes i slik rekkefølge (ugjenkallelig begunstiget i den rekkefølge som er nevnt): a) Avdødes ektefelle eller registrert partner. Vedkommende regnes ikke som ektefelle/partner dersom det er avsagt dom eller gitt bevilgning for separasjon, skilsmisse eller oppløsning av partnerskapet selv om avgjørelsen ikke er rettskraftig. b) Samboer. Som samboer regnes person avdøde levde sammen med på dødsfallstidspunktet og som ved bekreftelse fra folkeregisteret kan dokumentere at samboerforholdet har bestått de to siste år, eller som har samme bopel og felles barn med arbeidstaker. c) Barn under 20 år. Dersom bedriften har pensjonsordning som tilgodeser etterlatte eller utbetaler andre ytelser i forbindelse med dødsfallet, skal etterlønn avkortes tilsvarende. Dersom det er tegnet forsikring, forskutterer bedriften et beløp tilsvarende 2 måneder lønn og trer for beløpet inn i forsikringskravet. Retten til etterlønn gjelder når en arbeidstaker som har vært ansatt i stilling som nevnt i punkt i samme bedrift i minst 2 år, avgår ved døden. 11 SPESIELLE FORDELER Spesielle fordeler som er praktisert eller tilsagt den enkelte eller samtlige som omfattes av denne overenskomst, kan ikke forringes i tariffperioden. 16

17 12 ANSETTELSE OG OPPSIGELSE 12.1 Arbeidsavtalen bekreftes skriftlig og skal være i henhold til kravene i Arbeidsmiljøloven OPPSIGELSE Hva angår oppsigelsens form, avgivelse og innhold, se Arbeidsmiljøloven 15-1 og For arbeidstakere som er ansatt for et bestemt tidsrom eller for å utføre et bestemt arbeid av forbigående art, opphører arbeidsforholdet uten forutgående oppsigelsesfrist ved den avtalte ansettelsesperiodens utløp eller det bestemte arbeids avslutning, jf. Arbeidsmiljøloven 14-9 (5) Om oppsigelsesfrister, se Arbeidsmiljøloven Hva angår vern mot usaklig oppsigelse, oppsigelsesvern ved sykdom, ved svangerskap og etter fødsel og ved militærtjeneste, Se Arbeidsmiljøloven 15-7,15-6,15-8 og Hva angår arbeidstakerens rett til å kreve forhandlinger, reise søksmål og de frister som gjelder i den forbindelse, se Arbeidsmiljøloven 17-3 og I tilfelle innskrenkning av personalet skal det tas hensyn til ansienniteten slik at den sist ansatte i alminnelighet oppsies først. Før slik oppsigelse finner sted, skal det konfereres med de tillitsvalgte. Unntatt fra denne bestemmelse er arbeidstakere som har mindre enn 3 års ansiennitetsbetingende øvelse og arbeidstakere som har kortere ansettelsestid enn ½ år i bedriften. Merknad: Hva angår bedriftens informasjonsplikt m.v. når det gjelder saker som angår arbeidstakernes sysselsetting og arbeidsforhold, se Hovedavtalen Når lærlingkontrakt skal bringes til opphør skal lærlingen varsles senest 1 måned før læretidens utløp. 13 LØNNSBESTEMMELSER 13.1 LØNNSFASTSETTELSE Lønnen fastsettes individuelt etter de faktorer som er nevnt nedenfor i punkt 13.4.ved en årlig lønnsvurdering. Ovenstående lønnsvurdering skal skje en gang årlig, og det anbefales at den finner sted i tidsrommet 1. april til 1. august. Virksomheten skal i forbindelse med de lokale lønnsforhandlingene også foreta en lønnsvurdering av arbeidstakere som er fraværende på grunn av foreldrepermisjon. 17

18 13.2 Garantilønn for serviceelektronikere/reparatører og radio/tv teknikere med fagbrev er kr. 144,67. per time. Etter serviceelektronikere/reparatører og radio/tv teknikere har hatt fagbrev i 5 år vil de få et tillegg på kr. 600,- per måned. Fagbrevtillegg utbetales fra den 1. i måneden etter bestått fagprøve LÆRLINGER Grunnlaget for fastsetting av lærlinglønn skal være ordinær lønn for nyutdannet fagarbeider i bedrift. Beregningsgrunnlaget fastsettes per 1. april 2010 til minimum kr 148,67 pr. time. Opplæring i bedrift etter VKI for 4,5 års fag Lønnssats Per time Per mnd. Lærling 5. halvår 30 % kr 44,60 kr 7 248,- Lærling 6. halvår 40 % kr 59,47 kr 9 964,- Lærling 7. halvår 45 % kr 66,90 kr ,-- Lærling 8. halvår 55 % kr 81,77 kr ,- Lærling 9. halvår 80 % kr 118,94 kr ,- Opplæring i bedrift etter VK I for 4 års fag Lønnssats Per time Per mnd. Lærling 5. halvår 30 % kr 44,60 kr Lærling 6. halvår 40 % kr 59,47 kr 9 964,- Lærling 7. halvår 50 % kr 74,35 kr ,- Lærling 8. halvår 80 % kr 118,94 kr ,- Fag med lærekontrakt etter VK II Lønnssats Per time Per mnd. Lærling 7. halvår 45 % kr 66,90 kr ,- Lærling 8. halvår 55 % kr 81,77 kr ,- Lærling 9. halvår 80 % kr 118,94 kr ,- Fagarbeider etter Reform 94 med fagbrev fra skole skal ha 1,5 års praksis i henhold til angjeldende læreplan før det tillates å arbeide selvstendig. Som øvrige lærlinger skal det føres opplæringsbok og lønnes etter følgende skala: 18

19 4,5 års fag Lønnssats Per time Per mnd. Lærling 1. halvår 60 % kr 89,20 kr ,- Lærling 2. halvår 75 % kr 111,50 kr ,- Lærling 3. halvår 80 % kr 118,94 kr ,- 4 års fag Lønnssats Per time Per mnd. Lærling 1. halvår 75 % kr 111,50 kr ,- Lærling 2. halvår 80 % kr 118,94 kr , BESTEMMELSER VEDRØRENDE Før den årlige lønnsvurdering foretas, kan de tillitsvalgte kreve et forhandlingsmøte med bedriftsledelsen for å ta opp det prinsipp og de retningslinjer bedriftens lønnsfastsettelse foretas etter med sikte på å oppnå en objektiv vurdering og et mest mulig rettferdig resultat. Under dette møtet kan de tillitsvalgte ta opp og fremme synspunkter på det relative lønnsnivå ut fra stedlige og bransjemessige forhold, og fremføre generelle synspunkter med hensyn til lønnsvurderingene og det samlede resultat av disse vurderinger. Med stedlige eller bransjemessige forhold siktes det til lønnsmessige forhold for arbeidstakere nevnt i 1.2 i bedrifter som lokaliseringsmessig kan sammenlignes eller tilhører samme bransje. Fra møter som finner sted etter denne paragraf, skal det settes opp protokoll. Merknad I: Under Tariffrevisjonen 1992 ble partene enige om å foreta en presisering av formålet med forhandlingsmøte som nevnt i 1. ledd, i forbindelse med den årlige lønnsvurdering. Partene ble enige om at på forhandlingsmøter av denne art, skal de tillitsvalgte kunne ta opp med bedriftsledelsen det prinsipp og de retningslinjer bedriftens lønnsfastsettelse foretas etter med sikte på å oppnå en objektiv og mest mulig rettferdig resultat. Dette tilsier at bedriften skal bidra til utveksling av synspunkter og informasjon om de forhold bestemmelsene omfatter. Partene er enige om at bestemmelsene under 13.4 ikke er til hinder for at lønnstillegg legges ut med likt beløp for flere arbeidstakere. 19

INNHOLDSFORTEGNELSE BRANSJEAVTALE FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI HK VIRKE 2014-2016

INNHOLDSFORTEGNELSE BRANSJEAVTALE FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI HK VIRKE 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen LO Virke med tilleggsavtaler (egen trykksak)... 3 Del II Landsoverenskomsten HK Virke (egen trykksak)... 3 Del III Bransjeavtale for informasjonsteknologi... 3 1

Detaljer

AVTALE FOR REISELIVSBRANSJEN HK VIRKE 2012/2014 INNHOLDSFORTEGNELSE

AVTALE FOR REISELIVSBRANSJEN HK VIRKE 2012/2014 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE DEL I HOVEDAVTALEN LO - HSH MED TILLEGGSAVTALER (EGEN TRYKKSAK)... 3 DEL II LANDSOVERENSKOMSTEN HK - VIRKE (EGEN TRYKKSAK)... 3 DEL III AVTALE FOR REISELIVSBRANSJEN... 3 1 Overenskomstens

Detaljer

Bransjeavtale for advokatvirksomheter

Bransjeavtale for advokatvirksomheter Hovedorganisasjonen Virke og Handel og Kontor i Norge 2014-2016 Bransjeavtale for advokatvirksomheter BRANSJEAVTALE FOR ADVOKATVIRKSOMHETER MELLOM HOVEDORGANISASJONEN VIRKE OG DERES MEDLEMMER OG LANDSORGANISASJONEN

Detaljer

LANDSOVERENSKOMSTEN HSH/HK 2004-2006 INNHOLDSFORTEGNELSE

LANDSOVERENSKOMSTEN HSH/HK 2004-2006 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen med tilleggsavtaler (se egen trykksak)... 3 Del II Landsoverenskomsten... 3 1 Overenskomstens omfang og definisjoner... 3 2 Arbeidstid... 4 3 Overtidsarbeid... 11

Detaljer

Hovedorganisasjonen Virke og Luftfartens Funsjonksjonærforening 2014-2016. Landsavtalen

Hovedorganisasjonen Virke og Luftfartens Funsjonksjonærforening 2014-2016. Landsavtalen Hovedorganisasjonen Virke og Luftfartens Funsjonksjonærforening 2014-2016 Landsavtalen LANDSAVTALEN 1. april 2014 31. mars 2016 mellom Hovedorganisasjonen Virke på den ene siden og Luftfartens Funksjonærforening

Detaljer

Grossistoverenskomsten

Grossistoverenskomsten Hovedorganisasjonen Virke og Parat 2014-2016 Grossistoverenskomsten GROSSISTOVERENSKOMSTEN 2014-2016 mellom Hovedorganisasjonen Virke på den ene side og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund og Parat på

Detaljer

Overenskomst for butikksjefer m. fl. 2014-2016. mellom SAMFO og Lederne

Overenskomst for butikksjefer m. fl. 2014-2016. mellom SAMFO og Lederne Overenskomst for butikksjefer m. fl. 2014-2016 mellom SAMFO og Lederne 1 Innholdsfortegnelse: Innhold: Side: Del II Overenskomst for butikksjefer m.fl. 4 1 Overenskomstens omfang 4 2 Arbeidstid 4 3 Ferie

Detaljer

Hovedorganisasjonen Virke/Den Norske Tannlegeforening og Parat 2012-2014. Mønsteravtale tannhelsesekretærer

Hovedorganisasjonen Virke/Den Norske Tannlegeforening og Parat 2012-2014. Mønsteravtale tannhelsesekretærer Hovedorganisasjonen Virke/Den Norske Tannlegeforening og Parat 2012-2014 Mønsteravtale tannhelsesekretærer MØNSTERAVTALE TANNHELSESEKRETÆRER 1. mai 2012-30. april 2014 mellom privatpraktiserende tannleger

Detaljer

Hovedorganisasjonen Virke/ Den Norske Tannlegeforening og Fagforbundet 2014-2016. Mønsteravtalen tannhelsesekretærer

Hovedorganisasjonen Virke/ Den Norske Tannlegeforening og Fagforbundet 2014-2016. Mønsteravtalen tannhelsesekretærer Hovedorganisasjonen Virke/ Den Norske Tannlegeforening og Fagforbundet 2014-2016 Mønsteravtalen tannhelsesekretærer MØNSTERAVTALE TANNHELSESEKRETÆRER 1. mai 2014-30. april 2016 mellom privatpraktiserende

Detaljer

Overenskomst 2010-2012 Nr. 198. Overenskomst Mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon med tilsluttede landsforening på den ene side

Overenskomst 2010-2012 Nr. 198. Overenskomst Mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon med tilsluttede landsforening på den ene side Overenskomst 2010-2012 Nr. 198 FLT- Overenskomst for tekniske funksjonærer Utløp 30.04.2012 Overenskomst Mellom Næringslivets Hovedorganisasjon med tilsluttede landsforening på den ene side og Landsorganisasjonen

Detaljer

Overenskomst 2012-2014 Nr. 198. FLT- Overenskomst for tekniske funksjonærer Utløp 30.04.2014. Overenskomst. Mellom

Overenskomst 2012-2014 Nr. 198. FLT- Overenskomst for tekniske funksjonærer Utløp 30.04.2014. Overenskomst. Mellom Overenskomst 2012-2014 Nr. 198 FLT- Overenskomst for tekniske funksjonærer Utløp 30.04.2014 Overenskomst Mellom Næringslivets Hovedorganisasjon med tilsluttede landsforening på den ene side og Landsorganisasjonen

Detaljer

LANDSOVERENSKOMSTEN FOR MEIERI-INDUSTRIEN HK/LA 2010-2012 INNHOLDSFORTEGNELSE

LANDSOVERENSKOMSTEN FOR MEIERI-INDUSTRIEN HK/LA 2010-2012 INNHOLDSFORTEGNELSE LANDSOVERENSKOMSTEN FOR MEIERI-INDUSTRIEN HK/LA 2010-2012 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE Del I Hovedavtalen mellom NHO/LO, HK og FLT...3 Del II Overenskomstens bestemmelser...3 Kap. 1 Overenskomstens omfang

Detaljer

Overenskomst Serigrafiske bedrifter 2014-2016

Overenskomst Serigrafiske bedrifter 2014-2016 Overenskomst Serigrafiske bedrifter 2014-2016 Avtalenr. 441 Overenskomst for serigrafiske bedrifter 2014 2016 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene side og Landsorganisasjonen

Detaljer

Overenskomst Trykkerier og grafiske bedrifter 2014-2016

Overenskomst Trykkerier og grafiske bedrifter 2014-2016 Overenskomst Trykkerier og grafiske bedrifter 2014-2016 Avtalenr. 56 Overenskomst Trykkerier og grafiske bedrifter 2014 2016 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den

Detaljer

Industrioverenskomsten 2014-2016

Industrioverenskomsten 2014-2016 Industrioverenskomsten 2014-2016 INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2014-2016 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Fellesforbundet

Detaljer

INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2014-2016. Overenskomst. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene side

INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2014-2016. Overenskomst. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene side INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2014-2016 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene side og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund og Parat på den annen side Gjelder f.o.m.

Detaljer

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T Overenskomst nr. 199 O V E R E N S K O M S T for Arbeidsledere Inngått: 1. desember 2014 Utløp: 30. november 2016 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon med tilsluttede landsforeninger på den ene side

Detaljer

Glassoverenskomsten 2012-2014

Glassoverenskomsten 2012-2014 Glassoverenskomsten 2012-2014 DEL I HOVEDAVTALEN LO NHO 2010 2013 DEL II GLASSOVERENSKOMSTEN 2012 2014 OVERENSKOMST mellom GLASS OG FASADEFORENINGEN på den ene siden og LANDSORGANISASJONEN I NORGE FELLESFORBUNDET

Detaljer

INNHOLD. Lokal avtale II... 30. Fleksitidsordningen... 30

INNHOLD. Lokal avtale II... 30. Fleksitidsordningen... 30 INNHOLD Del 1 Hovedavtale... 2 Del 2 Overenskomst... 2 1 Ansettelsesforhold... 2 2 Personalråd... 3 3 Arbeidstid... 3 4 Overtidsarbeid... 4 5 Ferie og feriegodtgjøring... 5 6 Lønn under verneplikttjeneste...

Detaljer

Overenskomst. mellom. LO/Fagforbundet. NHO/NHO Mat og Landbruk. for. dyrepleiere og klinikkassistenter

Overenskomst. mellom. LO/Fagforbundet. NHO/NHO Mat og Landbruk. for. dyrepleiere og klinikkassistenter 2012 2014 521 Overenskomst mellom LO/Fagforbundet og NHO/NHO Mat og Landbruk for dyrepleiere og klinikkassistenter 1 Del l - Hovedavtalen mellom LO-NHO Del ll - Overenskomsten Innholdsfortegnelse: 1 Omfang

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen... 2 Del II Overenskomst for Ledere i Coop Norge SA m./fl... 2 1 Overenskomstens omfang... 2 2 Arbeidstid... 2 3 Ferie og feriegodtgjøring... 3 4 Ytelser under verneplikttjeneste...

Detaljer

Wallboardoverenskomsten

Wallboardoverenskomsten Wallboardoverenskomsten 2014 2016 Avtalenr. 50 Wallboardoverenskomsten 2014 2016 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og

Detaljer

Landsoverenskomst for studentsamskipnader

Landsoverenskomst for studentsamskipnader Hovedorganisasjonen Virke og Norsk Tjenestemannslag, Parat, Utdanningsforbundet 2014-2016 Landsoverenskomst for studentsamskipnader LANDSOVERENSKOMST FOR STUDENTSAMSKIPNADER 2014 2016 mellom Hovedorganisasjonen

Detaljer

Fritids- og opplevelsesavtalen

Fritids- og opplevelsesavtalen Hovedorganisasjonen Virke og Norsk Arbeidsmandsforbund 2014-2016 Fritids- og opplevelsesavtalen FRITIDS- OG OPPLEVELSESAVTALEN 2014-2016 mellom Hovedorganisasjonen Virke på den ene side og Landsorganisasjonen

Detaljer

O V E R E N S K O M S T. Næringslivets Hovedorganisasjon. på den ene side. Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund

O V E R E N S K O M S T. Næringslivets Hovedorganisasjon. på den ene side. Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund Avtale nr. 11 Utløp 30.04.2012 O V E R E N S K O M S T mellom Næringslivets Hovedorganisasjon på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund på den annen side om lønns- og

Detaljer

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon. på den ene side. Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon. på den ene side. Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund Avtale nr. 11 Utløp 30.04.2016 O V E R E N S K O M S T mellom Næringslivets Hovedorganisasjon på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund på den annen side om lønns- og

Detaljer

Skianlegg. Del I. Hovedavtalen mellom LO/NHO Hovedavtalen LO-NHO. Del II. 1 Virkeområde Denne overenskomst omfatter ansatte ved skianlegg.

Skianlegg. Del I. Hovedavtalen mellom LO/NHO Hovedavtalen LO-NHO. Del II. 1 Virkeområde Denne overenskomst omfatter ansatte ved skianlegg. Skianlegg Gjelder 01.05.2010-30.04.2012 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon NHO Reiseliv på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge Norsk Arbeidsmandsforbund på den annen side om lønns-

Detaljer

Verkstedsoverenskomsten. 1. april 2012 31. mars 2014. mellom. Hovedorganisasjonen VIRKE. på den ene siden

Verkstedsoverenskomsten. 1. april 2012 31. mars 2014. mellom. Hovedorganisasjonen VIRKE. på den ene siden Verkstedsoverenskomsten 1. april 2012 31. mars 2014 mellom Hovedorganisasjonen VIRKE på den ene siden og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund og Parat på den andre side Verkstedsoverenskomsten 2012 2014

Detaljer

Fritids- og aktivitetsavtale Gjelder 01.05.2014 30.04.2016

Fritids- og aktivitetsavtale Gjelder 01.05.2014 30.04.2016 Fritids- og aktivitetsavtale Gjelder 01.05.2014 30.04.2016 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon NHO Reiseliv på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge Norsk Arbeidsmandsforbund på den

Detaljer

Hovedorganisasjonen Virke og Parat 2012-2014. Verkstedsoverenskomsten

Hovedorganisasjonen Virke og Parat 2012-2014. Verkstedsoverenskomsten Hovedorganisasjonen Virke og Parat 2012-2014 Verkstedsoverenskomsten VERKSTEDSOVERENSKOMSTEN 1. april 2012 31. mars 2014 mellom Hovedorganisasjonen VIRKE på den ene siden og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Detaljer