FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Vurdering av kommunens systemer for registrering i IPLOS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Vurdering av kommunens systemer for registrering i IPLOS"

Transkript

1 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Vurdering av kommunens systemer for registrering i IPLOS Fredrikstad kommune 9/3-2010

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING METODE OG GJENNOMFØRING REVISJONSKRITERIER HVA ER IPLOS? HAR KOMMUNEN SYSTEMER OG RUTINER I TRÅD MED KRAV I REGELVERKET FOR REGISTRERING I IPLOS? Revisjonskriterier Fakta Vurderinger og konklusjoner RÅDMANNENS KOMMENTARER VEDLEGG 1 NÆRMERE OM REVISJONSKRITERIENE Østfold kommunerevisjon IKS 2

3 1 SAMMENDRAG Formålet med dette prosjektet er å kartlegge hvilke systemer og rutiner Fredrikstad kommune har for å oppfylle kravene i regelverket rundt registrering i IPLOS. IPLOS (Individbasert pleie- og omsorgsstatistikk) er et nasjonalt register med data som beskriver ressurser og bistandsbehov til søkere eller mottakere av kommunale sosial- og helsetjenester og hvilke tjenester som ytes. Formålet med IPLOS-registeret er å samle inn og behandle data fra kommunene om personer som har søkt, mottar eller har mottatt pleie- og omsorgstjenester. Dette for å gi grunnlag for overvåking, kvalitetssikring, planlegging, utvikling og overordnet styring av sosial- og helsetjenesten og helseforvaltningen og å gi grunnlag for forskning. Formålet er også å få nødvendig kunnskap for å kunne planlegge og etablere gode og likeverdige tjenester til brukerne. IPLOS-registreringen skal blant annet bidra til at søkere og mottakere av kommunale helseog sosialtjenester omfattet av IPLOS-registeret skal få en mer lik vurdering av søknadene sine og dermed en mer rettferdig tildeling av tjenester. Revisjonens funn viser at kommunen har utarbeidet skriftlige systemer og rutiner som er i tråd med regelverket for registrering i IPLOS. Bruk av disse vil kunne sikre likebehandling av søkere og mottakere av tjenester omfattet av IPLOS-registeret. Østfold kommunerevisjon IKS 3

4 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING Revisjonen har som en av sine oppgaver å utføre forvaltningsrevisjon, jf. kommunelovens 78 og forskrift om revisjon kap.3. I følge denne paragraf skal revisjonen blant annet kontrollere at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak. I bystyret , sak 78/08, ble plan for forvaltningsrevisjon vedtatt. Ett av prosjektene som ble vedtatt i denne planen var å vurdere kommunens tilpasning til krav i IPLOS. Prosjektet fokuserer på følgende problemstilling: Har kommunen systemer og rutiner i tråd med krav i regelverk for registrering i IPLOS? Prosjektplanen ble vedtatt i Kontrollutvalget i Fredrikstad sak PS 09/44. Prosjektet er avgrenset til kun å se på kommunens utarbeidede systemer og rutiner for registrering i IPLOS. Vi har ikke sett på hvordan kommunen i praksis utfører dette arbeidet. Østfold kommunerevisjon IKS 4

5 3 METODE OG GJENNOMFØRING Sentrale elementer i revisjonens arbeidsmetode er standard for våre forvaltningsrevisjonsprosjekter. Først definerer vi problemstillingene. Deretter identifiserer vi revisjonskriterier. Dette er en samlebetegnelse på de krav og forventninger som skal benyttes som grunnlag for vurdering av kommunens virksomhet. Videre innhenter vi fakta ved å kartlegge og beskrive praksis ved de undersøkte virksomheter. Praksis blir så analysert og drøftet med utgangspunkt i revisjonskriteriene. Dette leder fram til konklusjoner og anbefalinger. For å undersøke kommunens systemer for registrering i IPLOS har vi foretatt dokumentanalyse av kommunens utarbeidede rutiner. Vi har i tillegg intervjuet sentrale personer i omsorgsetaten. Vi har også spurt 11 virksomheter som alle benytter IPLOS, om hvem som foretar registrering i IPLOS. Østfold kommunerevisjon IKS 5

6 4 REVISJONSKRITERIER Revisjonskriterier, også kalt "foretrukket praksis", er en samlebetegnelse for de krav eller forventninger som brukes som grunnlag for å vurdere kommunens virksomhet. Revisjonskriterier fastsettes vanligvis med basis i en eller flere av følgende kilder: lovverk, politiske vedtak og føringer, kommunens egne retningslinjer, anerkjent teori på området og andre sammenlignbare virksomheters løsninger og resultater. Revisjonskriteriene er et viktig grunnlag for å kunne dokumentere avvik/svakheter. Kriteriene holdt sammen med faktagrunnlaget danner basis for de analyser og vurderinger som foretas, og de konklusjoner som trekkes. I dette prosjektet er følgende kilder benyttet for å utlede revisjonskriterier: Helseregisterloven, lov 18.mai 2001 nr. 24 om helseregistre og behandling av helseopplysninger. Forskrift av om pseudonymt register for individbasert pleie- og omsorgsstatistikk. Veileder for registrering av IPLOS-opplysninger, utarbeidet av Sosial- og helsedirektoratet. Se vedlegg 1 for nærmere utledning av revisjonskriteriene. Østfold kommunerevisjon IKS 6

7 5 HVA ER IPLOS? IPLOS (Individbasert pleie- og omsorgsstatistikk) er et nasjonalt register med data som beskriver ressurser og bistandsbehov til søkere eller mottakere av kommunale sosial- og helsetjenester og hvilke tjenester som ytes. Registeret er hjemlet i Helseregisterloven og forskrift om IPLOS-registeret. IPLOS er obligatorisk i alle kommuner fra Datagrunnlaget for IPLOS-registeret skal sikres ved at kommunene bruker en standardmetode som danner grunnlag for vedtak om pleie- og omsorgstjenester. Fra er IPLOS koblet til KOSTRA, slik at produksjonstallene kan knyttes til kommuneregnskapet. IPLOS-registeret er pseudonymt. Dette betyr at den enkeltes identitet er erstattet med et tilfeldig løpenummer, og fødselsnummeret til de som er registrert i IPLOS-registeret gjøres ikke kjent for de som administrerer og bruker det sentrale IPLOS-registeret. Pseudonymet tildeles av en uavhengig instans som i dette tilfellet er Skattedirektoratet. Skattedirektoratet er ansvarlig for å bytte ut fødselsnummeret med et pseudonym før data sendes til IPLOSregisteret. Formålet med IPLOS-registeret er å samle inn og behandle data fra kommunene om personer som har søkt, mottar eller har mottatt pleie- og omsorgstjenester. Dette for å gi grunnlag for overvåking, kvalitetssikring, planlegging, utvikling og overordnet styring av sosial- og helsetjenesten og helseforvaltningen og å gi grunnlag for forskning. Formålet er også å få nødvendig kunnskap for å kunne planlegge og etablere gode og likeverdige tjenester til brukerne. Det er 22 ulike tjenester som omfattes av IPLOS-registeret. Der en eller flere av disse tjenestene er aktuelle, skal IPLOS benyttes 1. Kartleggingen av hvilke hjelpebehov søker eller mottaker har er standardisert med 17 ulike variabler, slik at en mer lik vurdering av sakene og dermed en mer rettferdig tildeling av tjenester skal være mulig å oppnå. Innenfor hver variabel rangeres en skår som varierer fra 1-5. Jo høyere funksjonssvikt man har, desto høyere blir IPLOS-skåren. Skår 9 benyttes der det ikke foreligger bistands-/assistansebehov på registreringstidspunktet og opplysningen heller ikke anses som relevant for en helhetlig vurdering. 1 Se vedlegg 1 for nærmere beskrivelse av hvilke tjenester. Østfold kommunerevisjon IKS 7

8 6 HAR KOMMUNEN SYSTEMER OG RUTINER I TRÅD MED KRAV I REGELVERKET FOR REGISTRERING I IPLOS? 6.1 Revisjonskriterier I henhold til IPLOS-forskriften 2 er formålet med IPLOS-registeret å samle inn og behandle data fra kommunene om personer som har søkt, mottar eller har mottatt pleie- og omsorgstjenester for å: 1. gi grunnlag for overvåkning, kvalitetssikring, planlegging, utvikling og overordnet styring av sosial- og helsetjenesten og sosial- og helseforvaltningen, 2. gi grunnlag for forskning. Formålet er også at lokale myndigheter skal kunne bruke registeret for å få nødvendig kunnskap om pleie- og omsorgssektoren for å etablere gode og likeverdige tjenester til brukerne. IPLOS-registeret skal på individnivå inneholde: tildelt pseudonym bakgrunnsopplysninger opplysninger av betydning for vurdering av tjenestebehov opplysninger om tjenester Registeret skal kun inneholde opplysninger som er nødvendig og relevante for å kunne tildele tjenester og gjøre endring i vedtak. Det skal gis informasjon om: IPLOS-registeret til de som registreres eller nærmeste pårørende innsynsretten reservasjonsretten til at diagnoseopplysninger sendes IPLOS-registeret Opplysninger i IPLOS-registeret skal innhentes i samarbeid med søker/mottaker, og brukers vurdering av egen situasjon skal tillegges stor vekt. 6.2 Fakta Fredrikstad kommune har utarbeidet en egen brukerhåndbok for pleie og omsorg Brukerhåndbok 13. I kapittel 5 Saksbehandling, er IPLOS-registrering en av rutinene som er nevnt. Kommunes rutine for registrering i IPLOS er basert på IPLOS Veileder for personell i kommunale helse- og sosialtjenester 3 utgitt av Helsedirektoratet. 2 Forskrift om pseudonymt register for individbasert pleie- og omsorgsstatistikk av IS-1112 Veileder, Helsedirektoratet 03/2009 Østfold kommunerevisjon IKS 8

9 Fredrikstad kommune benytter en brukerhåndbok som heter IPLOS registrering som er utarbeidet av Tieto Corporation 4. Brukerhåndboken viser hvordan personregistreringer, registrering av personopplysninger, opplysninger om funksjonsnivå, opplysninger om diagnose, opplysninger om kommunale tjenester, spesialisthelsetjenester og kvalitetskontroll av IPLOS-data skal utføres. Brukerhåndboken viser bilder fra datasystemet og hvilke knapper og arkfaner som skal åpnes og benyttes. Det er blant annet nevnt at det skal registreres om brukeren har reservert seg mot å sende inn diagnoseopplysninger til IPLOSregisteret. Det nevnes også hvilke opplysninger som alltid skal registreres. Med hensyn til opplysninger om kommunale tjenester, blir det opplyst at enkelte tjenester skal registreres med timer per uke direkte tid i henhold til vedtak. Det skal føres opp det antall timer det er gjort vedtak om, uavhengig av hvor mange utøvere det er. I tillegg har Fredrikstad kommune utarbeidet egne prosedyrer for registrering i Gerica 5, hvor IPLOS inngår som en del av registreringen. Alle IPLOS-registreringer gjøres i Gerica. I prosedyrene er det gitt beskrivelser av hvordan registreringene skal utføres. For hver beskrivelse er det nedtegnet formålet med prosedyren. Prosedyrene beskriver hvem som skal foreta registreringen, hvordan registreringen skal utføres og det er nevnt viktige merknader til registreringen. Der det er aktuelt er det også linker til vedlegg som hører inn under de forskjellige prosedyrene. Under prosedyren Registrering av ny bruker er formålet å: sikre fullstendig og korrekt registrering av bruker i fagprogrammet. Det er detaljert listet opp hvordan man praktisk går frem for å registrere en ny bruker inn i datasystemet. Under denne prosedyren er IPLOS nevnt som en av oppgavene som skal registreres. Det er også nevnt at funksjonsevne (ADL) skal registreres og hvordan dette teknisk skal utføres. Det vises til vedlegg 1 som er en sjekkliste for rutinen og til egen prosedyre for registrering av funksjonsnivå. Videre er det i prosedyren for registrering av ny bruker nevnt at diagnose og ny tjeneste skal registreres og det vises til egne prosedyrer for dette. I vedlegg 1 i prosedyren for Registrering av ny bruker er IPLOS nevnt som noe som skal fylles ut. I tillegg er vurdering av tannhelsetjeneste og lege nevnt. Sjekklisten sier her at cirkadato kan legges inn. Hvis dato ikke er kjent skal det ikke registreres inn noe, men det kan eventuelt skrives en anmerkning om at bruker er spurt om dette. Sjekklisten har også et eget punkt om funksjonsevne (ADL). Her er det sagt at alle felt skal fylles ut. Det skal også registreres hvem som har registrert bruker og når registreringen faktisk ble gjort. Anmerkninger til skår, spesielt årsak til skår 2 hvis denne er benyttet, skal bemerkes. Det er i tillegg utarbeidet en sjekkliste ved registrering av nye pasienter som ligger som vedlegg 2 til denne prosedyren. Her skal det hukes av og signeres etter hvert som alle oppgaver i tilknytning til en bruker er utført. Kommunen har utarbeidet en prosedyre for registrering og avslutning av tjenester. Formålet med denne prosedyren er å sikre at tjenester blir registrert. Også her er det sagt hvem som skal utføre registreringen, beskrivelse av hvordan det faktisk skal registreres og viktige merknader. Det er laget en egen prosedyre for innleggelse i spesialisthelsetjenesten over fem dager. Formålet med denne prosedyren er å sikre at tjenestene stoppes ved midlertidig fravær. Det er bemerket at alle tjenester unntatt boliger, trygghetsalarm og matombringing skal stoppes, og at tjenesten skal stoppes fra samme dag som endringen skjer. Også denne prosedyren har 4 Tieto Corporation har utviklet programvaren Gerica. 5 Gerica er et elektronisk pasientjournalsystem tilpasset pleie-, rehabiliterings og omsorgstjenestene i kommunene. Østfold kommunerevisjon IKS 9

10 beskrivelse av hvem som skal utføre registreringen, hvordan registreringen skal gjennomføres teknisk og viktige merknader. Kommunen har utarbeidet en egen prosedyre for å registrere diagnose. En viktig merknad i denne prosedyren er at diagnose skal være skriftlig dokumentert fra lege før registrering. Formålet med prosedyren er å sikre at relevant(e) diagnose(r) registreres. Det er laget en egen saksbehandlingsprosedyre. Formålet med den er å sikre at saksbehandler bruker fagprogrammet Gerica på rett måte. Vedlegg til prosedyren er Tidsestimat vedtak. Dette vedlegget estimerer hvor lang tid en aktivitet tar og om dette skal IPLOS-registreres. Videre er det nevnt at estimatet skal tilpasses individuelt til bruker ut fra funksjonsbehov. Selve prosedyren er bygd opp på samme måte som de andre prosedyrene med hvem som skal utføre registreringen, hvordan registreringen skal utføres og viktige merknader. På samme måte er det laget prosedyre for saksbehandling flere tjenester, hvor formålet med prosedyren er å sikre at saksbehandler utfører korrekt saksbehandling av flere tjenester i Gerica. Det er også utarbeidet en prosedyre for å registrere funksjonsnivå (ADL). Formålet med denne prosedyren er å sikre at korrekt funksjonsnivå blir registrert. I prosedyren er det beskrevet både hvordan man utfører denne oppgaven ved førstegangsregistrering og ved oppdatering av funksjonsnivå. I merknadene står det at tallene skal settes inn og at det kommer opp en beskrivelse av valgt skår i databildet, samtidig som valgt variabel blir beskrevet. I følge leder for arbeidsgruppen som jobber sentralt med IPLOS i kommunen, er det ikke egne skriftlige rutiner for opplæring i IPLOS i kommunen. Praksis har vært at opplæring finner sted omtrent en gang per år. Arbeidsgruppen gjennomfører opplæring for virksomhetsledere og ressurspersoner i virksomhetene. Det er ressurspersonene som har ansvar for å videreføre det de har lært, til de øvrige ansatte i virksomhetene. Alle virksomheter som benytter IPLOS, skal ha egne ressurspersoner på området. Det er opp til den enkelte virksomhet hvordan de internt velger å organisere opplæringen av de øvrige ansatte. Det er utarbeidet et eget program ved grunnopplæring i Gerica, hvor man går gjennom alle felter der IPLOS opplysninger skal legges inn. Dette sikrer at IPLOS-data er ajourført til enhver tid. Kommunen har utarbeidet en egen IPLOS-hjemmeside på intranett. Der ligger alle rutiner for IPLOS-registrering. Blant annet ligger det en link til brosjyren Informasjon om IPLOSregisteret 6, som gir informasjon om hva IPLOS-registeret er og innsynsretten som finnes. Der gis det også informasjon om at IPLOS-registeret er pseudonymt. Det er også utarbeidet en mal for forslag til skår på funksjonsnivåene. På sidene ligger det også en egen spørsmål og svar-tjeneste som kan benyttes som oppslagsverk for registrering i IPLOS. I følge leder for arbeidsgruppen kan virksomhetene også ha utarbeidet egne interne rutiner for arbeidet med IPLOS. Fagsjef omsorg sier at det er ulik praksis ute i virksomhetene med hensyn til hvem som registrerer i IPLOS. Revisjonen har kontaktet 11 virksomheter vedrørende dette. Svarene vi har fått viser at det er mange som registrerer i IPLOS og at det ikke er en enhetlig praksis for 6 IS-1441, Helsedirektoratet 03/2009 Østfold kommunerevisjon IKS 10

11 dette i virksomhetene. Også internt i virksomhetene er det mange forskjellige personer og yrkesgrupper som registrer inn opplysninger. Prosedyreutvikling skjer ved at ansatte avdekker feil eller mangler i eksisterende prosedyrer eller ser behov for nye prosedyrer og melder dette til virksomhetens kvalitetsansvarlig. Kapittel 2 i Brukerhåndbok 13 omhandler avviksrapportering. Det er utarbeidet en egen prosedyre for avviksrapportering hvor mal for avviksrapport ligger som vedlegg. Prosedyren inneholder åtte trinn på hvordan avvik skal håndteres og hvem som skal håndtere de. Blant annet skal avvik gås gjennom med de ansatte i den avdelingen hvor avviket er meldt og det skal vurderes og prøves ut tiltak for å unngå lignende avvik. Etter behandling av avviket hos fagsjef skal det også gis tilbakemelding til den som leverte avviket i første omgang. Det skal sørges for at avviket fører til læring for de berørte ansatte i virksomheten. Kommunen opplyser at det i 2008 og 2009 ikke har vært registrert noen avviksmeldinger som er knyttet opp mot IPLOS-registreringen. I 2007 var det to meldte avvik. 6.3 Vurderinger og konklusjoner Fredrikstad kommune har etter revisjonens vurdering skriftlige systemer som tilfredsstiller de krav som gjelder for innholdet i IPLOS-registeret på individnivå, både med hensyn bakgrunnsopplysninger, opplysninger av betydning for vurdering av tjenestebehov og opplysninger om tjenester. Det er utarbeidet flere rutiner for dette arbeidet som ved bruk vil oppfylle lovens krav. I tillegg har kommunen utarbeidet et eget tidsestimat som ved benyttelse vil kunne bidra til lik registrering ved like behov. Videre anser revisjonen at Fredrikstad kommune har utarbeidet skriftlige systemer som er i tråd med regelverket for hvilken informasjon som skal gis til den som blir registrert inn i IPLOS-registeret, både når det gjelder innsynsretten og reservasjonsretten. Revisjonen registrerer at virksomhetene selv kan utarbeide egne rutiner for IPLOSregistreringen og at virksomhetene selv har ansvaret for opplæringen internt. Samtidig er det mange ansatte og yrkesgrupper som registrerer i IPLOS. Dette kan medføre at kommunen ikke har en entydig forståelse av opplysningene som registreres i IPLOS. Østfold kommunerevisjon IKS 11

12 Konklusjon: Fredrikstad kommune har utarbeidet skriftlige systemer og rutiner som er i tråd med regelverket for registrering i IPLOS. Bruk av disse systemene og rutinene i de enkelte virksomheter vil kunne sikre likebehandling av søkere og mottakere av tjenestene omfattet av IPLOS-registeret. Det er uklart om dette praktiseres fullt ut i dag. Rolvsøy, Bente Wik Kristiansen (sign.) Forvaltningsrevisor Linda Asp (sign.) Oppdragsansvarlig revisor Østfold kommunerevisjon IKS 12

13 7 RÅDMANNENS KOMMENTARER Østfold kommunerevisjon IKS 13

14 VEDLEGG 1 NÆRMERE OM REVISJONSKRITERIENE IPLOS-registeret er hjemlet i Lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven) av Lovens formål er beskrevet i 1: å bidra til å gi helsetjenesten og helseforvaltningen informasjon og kunnskap uten å krenke personvernet, slik at helsehjelp kan gis på en forsvarlig og effektiv måte. Videre skal loven sikre: at helseopplysninger blir behandlet i samsvar med grunnleggende personvernhensyn, herunder behovet for personlig integritet, privatlivets fred og tilstrekkelig kvalitet på helseopplysninger. 3 beskriver lovens virkeområde: behandling av helseopplysninger i helseforvaltningen og helsetjenesten som skjer helt eller delvis med elektroniske hjelpemidler for å fremme formål som beskrevet i 1, og annen behandling av helseopplysninger i helseforvaltningen og helsetjenesten til slike formål, når helseopplysningene inngår eller skal inngå i et helseregister. En egen forskrift ble vedtatt Forskrift om pseudonymt register for individbasert pleie- og omsorgsstatistikk. 1-1 sier hva forskriften gir bestemmelser om. Forskriften gir bestemmelser for innsamling og behandling, utlevering og lagring av opplysninger i registeret. Formålet til IPLOS-registeret er omhandlet i 1-3: Formålet med IPLOS-registeret er å samle inn og behandle data fra kommunene om personer som har søkt, mottar eller har mottatt pleie- og omsorgstjenester for å: 1. gi grunnlag for overvåkning, kvalitetssikring, planlegging, utvikling og overordnet styring av sosial- og helsetjenesten og sosial- og helseforvaltningen, 2. gi grunnlag for forskning. Merknadene til forskriften nevner at: formålet med IPLOS-registeret er at nasjonale og lokale myndigheter kan følge med på utviklingen innen pleie- og omsorgssektoren, og få nødvendig kunnskap for å kunne planlegge og etablere gode og likeverdige tjenester til beste for brukerne. Etter 1-4 kan opplysningene som fremkommer i IPLOS-registeret ikke benyttes til andre formål enn de som er nevnt i 1-3. Forskriften setter detaljerte føringer for hvilke opplysninger IPLOS-registeret skal inneholde. Vesentlig for registeret er at dataene skal være anonymiserte, slik at data publisert i rapporter ikke skal kunne spores tilbake til individnivå. Registeret skal på individnivå inneholde tildelt pseudonym for søker/mottaker av pleie- og omsorgstjenestene, bakgrunnsopplysninger, opplysninger av betydning for vurdering av tjenestebehov og opplysninger om tjenester. Etter forskriften 1-7 er det skattedirektoratet som tildeler og forvalter pseudonymer for fødselsnummer. 3-1 sier at det: skal opprette ett pseudonym for hver person det skal registreres opplysninger om i IPLOS-registeret. I 4-1 er det gitt forbud om samtidig tilgang: ingen,...skal kunne få samtidig tilgang til pseudonym, andre opplysninger i IPLOSregisteret, og fødselsnummer. Østfold kommunerevisjon IKS 14

15 I 1-8 finner vi beskrevet hvilke opplysninger som skal registreres i IPLOS-registeret. IPLOS-registeret kan uten samtykke fra den opplysningen gjelder, inneholde følgende typer opplysninger om personer som har søkt, mottar og har mottatt sosial- og helsetjenester i den utstrekning det er nødvendig for å oppnå formålet med IPLOS-registeret: 1. tildelt pseudonym for søker/mottaker av pleie- og omsorgstjenester, 2. bakgrunnsopplysninger: a) bostedskommune, tjenesteytende kommune, bydel, distrikt, b) kjønn, fødselsår, sivilstand, dødsdato, c) behov for assistert kommunikasjon, 3. opplysninger av betydning for vurdering av tjenestebehov: a) opplysninger om bolig og hushold og om personen får privat ikke betalt hjelp, b) personens funksjonsevne i dagliglivets aktiviteter og andre opplysninger om helsetilstand og sykdom (herunder diagnose) som er relevante og nødvendige for å vurdere tjenestebehovet, c) om og eventuelt når personen er vurdert av lege i løpet av de siste 12 måneder, d) om og eventuelt når personen er vurdert av tannhelsepersonell i løpet av de siste 12 måneder, 4. opplysninger om tjenester: a) vedtak eller beslutning om, herunder avslag på pleie- og omsorgstjenester jf. 1-2 nr. 5, b) melding om skadeavvergende tiltak i nødssituasjoner og vedtak om bruk av tvang og makt, c) døgnopphold i institusjoner under spesialisthelsetjenesten, d) opplysninger om individuell plan. Opplysningene skal gis i henhold til den klassifikasjon den databehandlingsansvarlige bestemmer. I følge merknadene til denne paragrafen skal IPLOS-registeret inneholde opplysninger som er relevante og nødvendige for saksbehandlingen for tildeling av tjenester og endring av vedtak. Den registrerte har rett til informasjon om IPLOS-registeret i samsvar med helseregisterloven 23 til 25. Informasjonen skal gis i en forståelig form. Dette følger av forskriften 6-1. Innsynsretten er beskrevet i 6-2. Den registrerte har i medhold av helseregisterloven 22 til 25 på forespørsel rett til å få opplyst: 1. hvilke helseopplysninger om den registrerte som behandles, og 2. sikkerhetstiltakene ved behandlingen av helseopplysningene så langt innsyn ikke svekker sikkerheten. Helsedirektoratet ga ut en revidert utgave av IPLOS Veileder for personell i kommunale helse- og sosialtjenester i mars Dette er tredje utgave av IPLOS-veilederen. Det er blant annet nevnt i forordet til veilederen at: Dersom IPLOS-registeret skal gi oss viktig og relevant kunnskap om de kommunale helse- og sosialtjenestene, må de som registrerer ha en entydig forståelse av hva som ligger i den enkelte opplysning. Veilederen skal være et hjelpemiddel for å sikre dette blant annet gjennom tydelige definisjoner av de enkelte opplysningene. Østfold kommunerevisjon IKS 15

16 IPLOS er utviklet for at helsemyndighetene nasjonalt, regionalt og lokalt skal kunne utvikle tjenester på grunnlag av kunnskap om søkers/mottakers bistandsbehov og kunne følge med på utviklingen innenfor helse- og sosialsektoren. Etter veilederen er det: ikke påkrevd med særskilt samtykke til registrering av IPLOSopplysninger i saksbehandlingen og innsending til IPLOS-registeret. Derimot har søker/mottaker: rett til å reservere seg mot at diagnoseopplysninger sendes til IPLOSregisteret. Dette må kommunen informere om. Det skal også gis informasjon til søker/mottaker om IPLOS-registeret og hensikten med innhenting av opplysninger. Hvis søker/mottaker ikke er i stand til å forstå slik informasjon, skal den gis til den som ivaretar personens interesser. Opplysningene som blir registrert inn i IPLOS-registeret skal innhentes i samarbeid med søker/tjenestemottaker, og brukers vurdering av egen situasjon skal tillegges stor vekt. Tjenester omfattes av IPLOS-registeret Veilederen beskriver hvilke tjenester som omfattes av IPLOS-registeret. Dette er tjenester som fremgår av sosialtjenesteloven 4-2, bokstav a-e og kommunehelsetjenesteloven 1-3 første ledd nr. 3 og 4, med de tjenester som er beskrevet i lovens 1-3 annet ledd, nr. 4 og 6. Dette er: praktisk bistand: daglige gjøremål praktisk bistand opplæring: daglige gjøremål praktisk bistand: brukerstyrt personlig assistanse dagsenter/dagtilbud matombringing trygghetsalarm hjemmesykepleie avlastning utenfor institusjon/bolig omsorgsbolig støttekontakt omsorgslønn habilitering/rehabilitering utenfor institusjon/bolig annen bolig kommunen disponerer for helse- og omsorgsformål opphold i institusjon/boform eller i bolig med heldøgns omsorgstjenester tidsbegrenset opphold utredning/behandling tidsbegrenset opphold re-/habilitering avlastning dagopphold nattopphold langtidsopphold tvang i systematiske tiltak helsehjelp med tvang etter pasientrettighetsloven kap. 4 A Der en eller flere av disse tjenesten er aktuelle, skal IPLOS benyttes. Veilederen har videre en beskrivelse for selve registreringen inn i IPLOS-registeret. Østfold kommunerevisjon IKS 16

17 Personopplysninger Det første som registreres inn er opplysninger om person og boforhold. Ved innsending krypteres fødselsnummeret og endres til pseudonym. Her registreres det blant annet inn om personen bor alene eller sammen med andre, om vedkommende får privat ikke betalt hjelp og om boligen er egnet for søker/mottaker. Dette er obligatoriske opplysninger. Opplysninger om søker/mottaker er vurdert av tannhelsepersonell eller lege er ikke obligatoriske opplysninger. Hvis det registreres inn opplysninger om dette, skal opplysningene innehentes fra søker/mottaker og ikke fra tannhelsepersonell eller lege. Opplysninger om funksjonsnivå Deretter skal opplysninger og behov for bistand eller assistanse registreres. Disse opplysningene omfatter etter veilederen: ressurser og behov for bistand/assistanse til dagliglivets gjøremål og personlig egenomsorg. Veilederen nevner blant annet følgende rutiner som følger av lov og forskrifter: opplysninger om bistands-/assistansebehov skal registreres og ajourføres av saksbehandlere og dokumentasjonspliktige registreringen skal dokumenteres med dato og signatur det skal være individuell vurdering av hver enkelt søker/mottaker og det er ressurser og bistands-/assistansebehov ved registreringstidspunktet som skal dokumenteres respekt for den enkelte søker/mottakers selvbestemmelsesrett, egenverdi og livsførsel, sammen med faglig vurdering av ressurser og behov for bistand/assistanse skal gi grunnlag for fastsetting av skår tjenesteyter/saksbehandler og søker/mottaker skal sammen komme frem til hvilke av bistandsopplysningene som er relevante i noen tilfeller kan det være nødvendig å be om opplysninger fra pårørende eller hjelpeverge det skal kun være én gyldig registrering for hver søker/mottaker ny vurdering og registrering foretas ved informasjon om endring i mottakers situasjon, ressurser og bistands-/assistansebehov der pårørende eller andre personer i nærmiljøet yter personbistand til å ivareta aktiviteter i dagliglivet, er dette å vurdere som relevant informasjon Alle variablene skal registreres med skår på en skala fra 1-5, eventuelt 9 hvis opplysningen er vurdert som ikke relevant. Skårinndelingen er i veilederen oppgitt på følgene måte: 1. Utgjør ingen problem/utfordring for søker/mottaker 2. Ikke behov for bistand/assistanse. Utfører/klarer selv, men har utfordringer eller endret standard. Endret standard vil si hvordan enkeltindividet utfører/klarer aktiviteten i forhold til tidligere. 3. Middels behov for bistand/assistanse. Utfører/klarer deler av aktiviteten selv, men trenger personbistand til andre deler av aktiviteten. Bistandsyter kan eventuelt gå til og fra. 4. Store behov for bistand/assistanse. Utfører/klarer deler selv, men med bistandsyter tilstede hele tiden. Bistandsyter er til stede for assistanse/tilrettelegging/veiledning. 5. Fullt bistand-/assistansebehov. Behov for personbistand til alle aktivitetene. 9. Ikke relevant. Opplysningen er ikke relevant for å kartlegge ressurser og vurdere behov for personbistand. Det foreligger ikke bistands-/assistansebehov på registreringstidspunktet og opplysningen er ikke relevant for en helhetlig vurdering. Østfold kommunerevisjon IKS 17

18 Ved skår 1 og 2 er det ikke behov for personbistand, ved skår 3 til 5 er det behov for personbistand. Skårene skal benyttes til: Alminnelig husarbeid Skaffe seg varer og tjenester Personlig hygiene På- og avkledning Toalett Lage mat Spise Bevege seg innendørs Bevege seg utendørs Ivareta egen helse Hukommelse Kommunikasjon Beslutninger i dagliglivet Sosial deltakelse Styre atferd Syn Hørsel I tillegg skal det registreres opplysninger om det er behov for bistand/assistanse til samfunnsdeltakelse med svaralternativene ja/nei. Diagnoseopplysninger Det er ikke obligatorisk å registrere inn opplysninger om relevante diagnoser. Den enkelte som blir registrert kan reservere seg mot at diagnoseopplysninger sendes til IPLOS-registeret. Kommunen plikter å informere den enkelte søker/mottaker om reservasjonsretten. Tjenester Opplysninger om kommunale tjenester skal også registreres. Dette er informasjon om hvilke vedtak/beslutninger som er fattet, hvilke tjenester som mottas, omfanget av tjenestene og eventuelt klage. Enkelte av tjenestene skal registreres med timer per uke direkte brukerrettet tid i henhold til vedtak/beslutning. Dette er tjenester som: Praktisk bistand Dagsenter/dagtilbud Avlastning utenfor institusjon/bolig Støttekontakt Omsorgslønn Hjemmesykepleie Dagopphold Nattopphold Hvis det har skjedd en utskriving fra opphold i spesialisthelsetjenesten eller en stopp i de kommunale tjenestene ved innleggelse i spesialisthelsetjenesten skal dette registreres inn. I tillegg er det et punkt for opplysninger om det er utarbeidet individuell plan. Østfold kommunerevisjon IKS 18

Praksis i IPLOS Fredrikstad kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

Praksis i IPLOS Fredrikstad kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport Praksis i IPLOS Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 23. november 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Problemstilling og avgrensing...

Detaljer

Rutiner og praksis for IPLOSregistrering. Moss kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

Rutiner og praksis for IPLOSregistrering. Moss kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport Rutiner og praksis for IPLOSregistrering Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 9. november 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Problemstilling

Detaljer

IPLOS pseudonymt helseregister

IPLOS pseudonymt helseregister IPLOS pseudonymt helseregister 19.05.2008 IPLOS-registeret: Hjemlet i helseregisterloven 8 andre ledd Egen forskrift Vedtatt av Kongen i Statsråd 17. februar 2006 Trådte i kraft 1. mars 2006 Personentydig,

Detaljer

BINDAL KOMMUNE Helse- og omsorgssektoren Sørfjordveien 14 B 7980 Terråk

BINDAL KOMMUNE Helse- og omsorgssektoren Sørfjordveien 14 B 7980 Terråk BINDAL KOMMUNE Helse- og omsorgssektoren Sørfjordveien 14 B 7980 Terråk KONFIDENSIELT Taushetsplikt offl. 13 jf. fvl. 13.1 Org.nr: 964 983 380 E-post: pleie.omsorg@bindal.kommune.no 75032500 www.bindal.kommune.no

Detaljer

KOSTRA-seminar. IPLOS kort presentasjon * faglige utfordringer og begrensninger * fagutvikling / rutiner / ny innholdsstandard

KOSTRA-seminar. IPLOS kort presentasjon * faglige utfordringer og begrensninger * fagutvikling / rutiner / ny innholdsstandard KOSTRA-seminar IPLOS kort presentasjon * faglige utfordringer og begrensninger * fagutvikling / rutiner / ny innholdsstandard Historien bak IPLOS Statlige myndigheter har behov for god kunnskap om helseog

Detaljer

Søknad om helse og omsorgstjenester fra Gol kommune

Søknad om helse og omsorgstjenester fra Gol kommune Søknad om helse og omsorgstjenester fra Gol kommune 1. Personopplysninger Fødselsnummer: Sivilstatus: Navn: Fastlege: Adresse: Postnr./sted: Telefon privat: 2. Husstand Bor du alene? (sett kryss) Ja Nei

Detaljer

Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune

Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune Helse- og omsorgstjenesten SØKER Navn:.................................................................... Egensøknad Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune Generelt: Kommunen har

Detaljer

SØKNAD OM HELSE- OG OMSORGSTJENESTER

SØKNAD OM HELSE- OG OMSORGSTJENESTER Tjenester gis etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m 24.6.2011 DET SØKES OM sett kryss Tjenester: Bolig: Helsehjelp i hjemmet (hjemmesykepleie) Omsorgsbolig Psykiatrisk sykepleie Trygdebolig

Detaljer

Endringslogg IPLOS veileder

Endringslogg IPLOS veileder Endringslogg IPLOS veileder IPLOS - Veileder for personell i kommunale helse- og sosialtjenester Ny: «IPLOS-registeret Veileder for personell i kommunale helse- og omsorgstjenester» Versjon 2014 Alle henvisninger

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M.

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Hjemmel: Fastsatt av Averøy kommune ved kommunestyret den 19.06.2017 med

Detaljer

Saksbehandling av vedtak etter 3-2 nr. 6

Saksbehandling av vedtak etter 3-2 nr. 6 Saksbehandling av vedtak etter 3-2 nr. 6 Av seniorrådgiver Eilin Reinaas og rådgiver Karin Sjåholm Iversen Lovens virkeområde, jf. 9-2 Vedtak om tvang og makt gjelder som ledd i tjenester etter 3-2 nr.

Detaljer

Flere med brukerstyrt personlig assistent

Flere med brukerstyrt personlig assistent Flere med brukerstyrt personlig assistent Brukerstyrt personlig assistanse er en tjeneste til personer med nedsatt funksjonsevne hvor tjenestemottaker i stor grad selv bestemmer hvordan hjelpen skal ytes.

Detaljer

Bruk av IPLOS registeret til utvikling av nye nasjonale kvalitetsindikatorer

Bruk av IPLOS registeret til utvikling av nye nasjonale kvalitetsindikatorer Bruk av IPLOS registeret til utvikling av nye nasjonale kvalitetsindikatorer Den 5. nasjonale konferansen for omsorgsforskning 26. 27.oktober 2016 Julie Kjelvik og Marit Kveine Nygren Helsedirektoratet,

Detaljer

Kunngjort 28. august 2017 kl PDF-versjon 30. august 2017

Kunngjort 28. august 2017 kl PDF-versjon 30. august 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 28. august 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 30. august 2017 25.08.2017 nr. 1292 Forskrift om

Detaljer

SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM

SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM Vedtatt av kommunestyret 201210 sak 46/10 SERVICEERKLÆRING - HJEMMEBASERT OMSORG Kjøllefjord og Laksefjord Hva er hjemmebasert

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Dyrøy kommune Den lærende kommune SØKNAD OM HJELP FRA PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN. Søkers navn:.. Adresse:. Postnr: Sted: Fødselsdato:.. Personnr:.. Tlf:.. I samme husstand bor også: Navn:.. Slektsforhold:.

Detaljer

Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven)

Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven) Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven) Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1.Lovens formål Formålet med loven er at behandling av helseopplysninger skal skje

Detaljer

KRITERIER FOR TILDELING AV TJENESTER I RINGERIKE KOMMUNE

KRITERIER FOR TILDELING AV TJENESTER I RINGERIKE KOMMUNE FOR TILDELING AV TJENESTER I RINGERIKE KOMMUNE HJEMMEBASERTE TJENESTER I RINGERIKE KOMMUNE...2 FOR TILDELING AV PRAKTISK BISTAND I HJEMMET...3...3...3 FOR TILDELING AV HJEMMESYKEPLEIE...4...4...4 FOR TILDELING

Detaljer

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Statistikk om mottakerne på grunnlag av IPLOS-data for 2009

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Statistikk om mottakerne på grunnlag av IPLOS-data for 2009 Oppdragsnotat 23. mai 2011 Bjørn Gabrielsen og Berit Otnes Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Statistikk om mottakerne på grunnlag av IPLOS-data for 2009 1 2 Forord Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)

Detaljer

Søknadsskjema Helse- og omsorgstjenester Vennesla kommune

Søknadsskjema Helse- og omsorgstjenester Vennesla kommune Søknadsskjema Helse- og omsorgstjenester Vennesla kommune Unntatt offentlighet jf. Off.loven 13, jf. hol. 12-1 Navn (fornavn etternavn): Adresse: Tlf.nr/Mob.nr: Bostedskommune: Bor du sammen med andre?

Detaljer

Søknad om HELSE- OG OMSORGSTJENESTER

Søknad om HELSE- OG OMSORGSTJENESTER Søknad om HELSE- OG OMSORGSTJENESTER Opplysninger til søkeren HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE er kommunens ansvarsområde. Den yter ulike former for hjelp når behov melder seg. Med dette skjemaet kan du på

Detaljer

Forskrift. for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune.

Forskrift. for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Hjemmel: Vedtatt i xxx kommune xx.xx.2017 med hjemmel i lov

Detaljer

Tildelingskontor i Søndre Land kommune

Tildelingskontor i Søndre Land kommune Rapport pr november 2014 Undertittel eller rapportnummer el.l. Tildelingskontor i Søndre Land kommune Innholdsfortegnelse 1... 1 1 BAKGRUNN... 2 1.1 Mandat og oppnevning av arbeidsgruppe... 2 1.2 Gjennomføring

Detaljer

Helse - og omsorgstjenester - søknad - PDF

Helse - og omsorgstjenester - søknad - PDF Informasjon Skjemaet fylles ut og skal deretter skrives ut og undertegnes. Følg veiledningen på siste side for utskrift. Etter mottatt søknad, vil Tildelingskontoret ta kontakt for en samtale.søknaden

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OPPFØLGINGSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I BODØ KOMMUNE 2007 FORORD Med bakgrunn i resultatene som framkom av forvaltningsrevisjonsrapport om offentlige anskaffelser 2006

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 29. juni 2017 kl. 15.40 PDF-versjon 28. juli 2017 22.06.2017 nr. 1025 Forskrift om tildeling

Detaljer

Søknad om omsorgstjenester

Søknad om omsorgstjenester KRISTIANSAND KOMMUNE HELSE- OG SOSIALSEKTOREN Service og forvaltning Forvaltningsavdelingen Søknad om omsorgstjenester Søknaden sendes til: Service og forvaltning. Forvaltningsavdelingen. Postboks 417

Detaljer

IPLOS. Veileder for personell i kommunale helse- og sosialtjenester. Veileder IS-1112

IPLOS. Veileder for personell i kommunale helse- og sosialtjenester. Veileder IS-1112 IPLOS Veileder Veileder for personell i kommunale helse- og sosialtjenester IS-1112 1 Tittel: IPLOS Veileder for personell i kommunale helse- og sosialtjenester Utgitt: 03/2009 Bestillingsnummer: Utgitt

Detaljer

HVEM ER JEG OG HVOR «BOR» JEG?

HVEM ER JEG OG HVOR «BOR» JEG? DISCLAIMER HVEM ER JEG OG HVOR «BOR» JEG? INFORMASJONSSIKKERHET Konfidensialitet Sikre at informasjon bare er tilgjengelig for de som skal ha tilgang Integritet Sikre informasjon mot utilsiktet eller

Detaljer

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Hjemmel:

Detaljer

jkk FORVALTNINGSREVISJON TILTAK FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE Kvænangen kommune K O M R E V NORD Vi skaper trygghet Rapport 2008

jkk FORVALTNINGSREVISJON TILTAK FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE Kvænangen kommune K O M R E V NORD Vi skaper trygghet Rapport 2008 jkk FORVALTNINGSREVISJON TILTAK FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE Kvænangen kommune 18 Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2008 Forord Kontrollutvalget i Kvænangen kommune har gjennom en bestilling

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. juni 2017 kl. 13.45 PDF-versjon 24. juli 2017 18.05.2017 nr. 793 Forskrift med kriterier

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad Utkast til Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Birkenes kommune Hjemmel: Fastsatt av Birkenes Kommunestyre

Detaljer

Egensøknad Tildeling av pleie- og omsorgstjenester i Bardu kommune

Egensøknad Tildeling av pleie- og omsorgstjenester i Bardu kommune Bardu kommune Pleie- og omsorgstjenesten Parkveien 24, 9360 Bardu Tlf. 77 18 55 50 SØKER Navn: Egensøknad Tildeling av pleie- og omsorgstjenester i Bardu kommune Generelt: Kommunen er ansvarlig for å yte

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM, ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM, ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM, ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER Hjemmel: Fastsatt av Sel kommune ved kommunestyret [dato, måned, år] med hjemmel

Detaljer

Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune

Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune Helse- og omsorgstjenesten SØKER Navn:..................................................................... Egensøknad Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune Generelt: Kommunen har

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Aleris Ungplan og BOI AS, Bjørklundtunet Virksomhetens adresse: Fredrik Stangs

Detaljer

Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Rakkestad kommune, Østfold

Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Rakkestad kommune, Østfold Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Rakkestad kommune, Østfold Saksnr. 16/2597 Journalnr. 8455/17 Arkiv H12 Dato

Detaljer

TJENESTEKRITERIER HELSE OG OMSORG Kommunestyret januar 2013

TJENESTEKRITERIER HELSE OG OMSORG Kommunestyret januar 2013 TJENESTEKRITERIER HELSE OG OMSORG Kommunestyret januar 2013 1 FORORD OMSORG, TRYGGHET, ANSVARLIGGJØRING OG MESTRING Etter en bred administrativ og faglig prosess kan vi nå legge fram en samlet oversikt

Detaljer

Veileder for innsendingssystemet IPIS. Versjon 1.9/07.12.2010/TJ. Helsedirektoratet

Veileder for innsendingssystemet IPIS. Versjon 1.9/07.12.2010/TJ. Helsedirektoratet Veileder for innsendingssystemet IPIS Versjon 1.9/07.12.2010/TJ Helsedirektoratet 2 Endringshistorikk Versjonsnr Dato Beskrivelse av endringer 1.1 27.04.2006 Nedlasting av.net Framework er fjernet i kap

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner. Kapittel 2. Plikter og rettigheter 4 Plikter 5 Rettigheter

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner. Kapittel 2. Plikter og rettigheter 4 Plikter 5 Rettigheter Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Lyngdal kommune Hjemmel: Fastsatt av Lyngdal Kommunestyre 18.

Detaljer

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, VURDERINGSMOMENTER OG VENTELISTER

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. juni 2017 kl. 13.45 PDF-versjon 24. juli 2017 15.06.2017 nr. 811 Forskrift om tildeling

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 27. juni 2017 kl. 13.15 PDF-versjon 26. juli 2017 22.06.2017 nr. 964 Forskrift med kriterier

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDTSOPPHOLD I INSTITUSJON M.M. I ROLLAG KOMMUNE

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDTSOPPHOLD I INSTITUSJON M.M. I ROLLAG KOMMUNE Høringsdokument 27.04.17 Rollag kommune FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDTSOPPHOLD I INSTITUSJON M.M. I ROLLAG KOMMUNE Hjemmel: Vedtatt i Rollag kommunestyre (xx.xx.2017) med hjemmel i lov 24. juni 2011

Detaljer

Bardu kommune Pleie- og omsorgstjenesten Parkveien 24, 9360 Bardu Tlf Egensøknad Tildeling av pleie- og omsorgstjenester i Bardu kommune

Bardu kommune Pleie- og omsorgstjenesten Parkveien 24, 9360 Bardu Tlf Egensøknad Tildeling av pleie- og omsorgstjenester i Bardu kommune Bardu kommune Pleie- og omsorgstjenesten Parkveien 24, 9360 Bardu Tlf. 77 18 55 50 SØKER Navn: Egensøknad Tildeling av pleie- og omsorgstjenester i Bardu kommune Generelt: Kommunen er ansvarlig for å yte

Detaljer

Fra tro til kunnskap Veileder i bruk av IPLOS-sumrapporter

Fra tro til kunnskap Veileder i bruk av IPLOS-sumrapporter IS-1929 Fra tro til kunnskap Veileder i bruk av IPLOS-sumrapporter Versjon1.0 1 Heftets tittel: Utgitt: Publikasjonsnummer: Fra tro til kunnskap Veileder i bruk av IPLOS-sumrapporter November/2011 IS-1929

Detaljer

INNHOLD 1. INNLEDNING... 2

INNHOLD 1. INNLEDNING... 2 INNHOLD 1. INNLEDNING... 2 1.1. Bakgrunn...2 1.2. Registerform og personvern... 4 1.3. IPLOS- forskriften... 5 1.4. NOU 2004:18 Helhet og plan i sosial- og helsetjenestene... 6 2. KOMMUNENES BRUK AV IPLOS-OPPLYSNINGER...

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 13. juni 2017 kl. 14.30 PDF-versjon 24. juli 2017 24.05.2017 nr. 723 Forskrift om tildeling

Detaljer

OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG OBSERVASJONSLISTER/VENTELISTER

OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG OBSERVASJONSLISTER/VENTELISTER HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG OBSERVASJONSLISTER/VENTELISTER BAKGRUNN FOR FORSKRIFTEN Bakgrunnen for forskriften er lovendringer i pasient- og

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge Møtested: E-post møte, sendes kl. 12:00, 21.10 Tidspunkt: 21.10.2013 kl. 12:00 Etter avtale 10.9 2013 vedtak under Eventuelt: 1. Kontrollutvalget vedtar prosjektplan

Detaljer

MÅLSELV KOMMUNE PLEIE OG OMSORGSTJENESTEN

MÅLSELV KOMMUNE PLEIE OG OMSORGSTJENESTEN MÅLSELV KOMMUNE PLEIE OG OMSORGSTJENESTEN SØKER NAVN: EGENSØKNAD Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Målselv kommune Generelt: Kommunen har ansvar for å yte nødvendig helse- og omsorgstjenester til

Detaljer

Sykehjem - korttidsopphold

Sykehjem - korttidsopphold Sykehjem - korttidsopphold Generelt Ingress Du kan søke om korttidsopphold på sykehjem hvis du for eksempel trenger opptrening etter sykdom eller nærmere utredning. Det skilles mellom tre typer av korttidsopphold:

Detaljer

Søknad om servicebolig

Søknad om servicebolig KRISTIANSAND KOMMUNE Helse- og sosialsektoren Service og Forvaltning Boligavdelingen. Søknad om servicebolig Søknaden sendes til: Kristiansand kommune, Service og forvaltning. Boligavdelingen. Postboks

Detaljer

Sikkerhetskrav for systemer

Sikkerhetskrav for systemer Utgitt med støtte av: Norm for informasjonssikkerhet www.normen.no Sikkerhetskrav for systemer Støttedokument Faktaark nr. 38 Versjon: 4.0 Dato: 16.03.2015 Formål Ansvar Gjennomføring Omfang Målgruppe

Detaljer

Terskel-undersøkelsen 2010

Terskel-undersøkelsen 2010 Terskel-undersøkelsen 2010 Tildeling av sykehjemsplass i Oslo og Akershus - kjennetegn ved dagens rutiner sett fra tildelingstjenestens ståsted Rapport fra Helsetilsynet i Oslo og Akershus Helsetilsynets

Detaljer

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNSTJENESTER, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Hjemmel:

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I SYKEHJEM, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M.

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I SYKEHJEM, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I SYKEHJEM, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Hjemmel: Fastsatt av Bamble kommune ved kommunestyret xx.xx.2017 med hjemmel

Detaljer

Utkast til forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Tana kommune

Utkast til forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Tana kommune Utkast til forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Tana kommune Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 16.11.2015 15/151762 15/235118 Saksbehandler: Bente Molvær Nesseth Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr. Hovedutvalg for

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M.

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Tvedestrand kommune FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Hjemmel: Fastsatt av Tvedestrand kommune i kommunestyret.med

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM, OG RETT TIL Å STÅ PÅ VURDERINGSLISTE.

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM, OG RETT TIL Å STÅ PÅ VURDERINGSLISTE. FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM, OG RETT TIL Å STÅ PÅ VURDERINGSLISTE. Hjemmel: Fastsatt av Eidskog kommune ved kommunestyret den. med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale

Detaljer

FORSKRIFT 20.JULI 2017 NR..xxx OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER

FORSKRIFT 20.JULI 2017 NR..xxx OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER 1 FORSKRIFT 20.JULI 2017 NR..xxx OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER Hjemmel: Fastsatt av Nord-Aurdal kommunestyre 20.06.17 med hjemmel i lov 24. juni

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER FASTSATT AV KOMMUNESTYRET I TJØME KOMMUNE DEN., Kommunestyret i Tjøme kommune har

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, KRITERIER OG VENTELISTER

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, KRITERIER OG VENTELISTER FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, KRITERIER OG VENTELISTER Hjemmel: Fastsatt av Porsanger kommune ved kommunestyret

Detaljer

Fosen Kommunerevisjon IKS PROSJEKTPLAN. Kvalitet i pleie og omsorg. Rissa kommune. Forvaltningsrevisjon

Fosen Kommunerevisjon IKS PROSJEKTPLAN. Kvalitet i pleie og omsorg. Rissa kommune. Forvaltningsrevisjon / Fosen Kommunerevisjon IKS PROSJEKTPLAN Kvalitet i pleie og omsorg Rissa kommune Forvaltningsrevisjon 2015 1 INNLEDNING - BAKGRUNN Kontrollutvalget i Rissa har satt forvaltningsrevisjon av kvalitet i

Detaljer

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering 1 FORSKRIFT 20.JULI 2017 NR. xxx OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, VURDERINGSMOMENTER OG

Detaljer

Seksjon for helse og velferd

Seksjon for helse og velferd FREDRIKSTAD KOMMUNE Seksjon for helse og velferd Vedlegg til løpenr. 35849/2017, saksnr. 2017/6405 Klassering: H12 Dato: 04.04.2017 HØRINGSUTKAST PER 4. APRIL 2017: KOMMUNAL FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD

Detaljer

Vedlegg til høringsnotat

Vedlegg til høringsnotat 1 Vedlegg til høringsnotat Nye lovbestemmelser vedtatt 17. juni 2016 I I lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter gjøres følgende endringer: Ny 2-1 e skal lyde: 2-1 e Rett til opphold i

Detaljer

Side 1 av 5. Storgata 38 0182 Oslo. Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep. 0030 Oslo

Side 1 av 5. Storgata 38 0182 Oslo. Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep. 0030 Oslo Side 1 av 5 Mental Helse Storgata 38 0182 Oslo 1. oktober 2013 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep. 0030 Oslo HØRINGSSVAR: FORSLAG TIL NY PASIENTJOURNALLOV OG NY HELSEREGISTERLOV Generelt:

Detaljer

Svar - Kartlegging- kommunale forskrifter jf. tildeling av langtidsplasser på sykehjem og ventelister

Svar - Kartlegging- kommunale forskrifter jf. tildeling av langtidsplasser på sykehjem og ventelister Fylkesmannen i Oppland Postboks 987 2604 LILLEHAMMER Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 16/1465-3 J44 &58 10.02.2017 WES Svar - Kartlegging- kommunale forskrifter jf. tildeling av langtidsplasser på sykehjem

Detaljer

Lokal kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester - Kriterier og venteliste

Lokal kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester - Kriterier og venteliste Lokal kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester - Kriterier og venteliste Nesseby kommune Nesseby Sykehjem Forskrift om tildeling av

Detaljer

IPLOS-veileder IS IPLOS-registeret Veileder for personell i kommunale helse- og omsorgstjenester

IPLOS-veileder IS IPLOS-registeret Veileder for personell i kommunale helse- og omsorgstjenester IPLOS-veileder IS-1112 IPLOS-registeret Veileder for personell i kommunale helse- og omsorgstjenester Publikasjonens tittel: IPLOS veileder for personell i kommunale helse- og omsorgstjenester Utgitt:

Detaljer

IPLOS Muligheter og begrensninger i statistikken Fylkesmannskonferanse - Stavanger

IPLOS Muligheter og begrensninger i statistikken Fylkesmannskonferanse - Stavanger IPLOS Muligheter og begrensninger i statistikken Fylkesmannskonferanse - Stavanger 8. april 2010 Strukturen i innlegget 1) IPLOS samlemål 2) Nasjonal statistikk overføringsverdi til kommunene? 3) Lokale

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M.

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Hjemmel: Fastsatt av Klæbu kommune ved kommunestyret [dato, måned, år]

Detaljer

Sikkerhetskrav for systemer

Sikkerhetskrav for systemer Utgitt med støtte av: Norm for informasjonssikkerhet www.normen.no Sikkerhetskrav for systemer Støttedokument Faktaark nr. 38 Versjon: 4.1 Dato: 17.08.2015 Formål Ansvar Gjennomføring Omfang Målgruppe

Detaljer

LOKAL FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M.

LOKAL FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. LOKAL FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Hjemmel: Fastsatt av Bjerkreim kommune ved kommunestyret den 7.

Detaljer

Høring forslag til kommunal forskrift om rett til sykehjemsplass

Høring forslag til kommunal forskrift om rett til sykehjemsplass Høring forslag til kommunal forskrift om rett til sykehjemsplass Det vises til Stortingets behandling av Prop. 99 L (2915 2016) og vedtak av 17. juni 2016 om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer

Hjelpebehov/Begrunnelse for søknaden Gi en kort begrunnelse for at du søker hjelp. Beskriv omfanget av tjenesten og evt. målet med tjenesten.

Hjelpebehov/Begrunnelse for søknaden Gi en kort begrunnelse for at du søker hjelp. Beskriv omfanget av tjenesten og evt. målet med tjenesten. Personalia Etternavn: Fornavn: Gateadresse: Postnummer/Sted: E-post: Fødselsnummer (11 siffer): Tlf.: Hva søkes det om? (Sett kryss) Sykehjem, korttidsplass Hjemmesykepleie Hjelpemidler Sykehjem, langtidsplass

Detaljer

SØKNAD OM PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER

SØKNAD OM PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER Personalia Etternavn: Fornavn: Gateadresse: Postnummer/Sted: E-post: Fødselsnummer (11 siffer): Tlf.: Hva søkes det om? (Sett kryss) Sykehjem, korttidsplass Hjemmesykepleie Hjelpemidler, vurdering Sykehjem,

Detaljer

Høringsuttalelse - Forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov

Høringsuttalelse - Forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov Helse- og Omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref. Deres dato Vår ref. Vår dato 200903950-/ATG 18.10.2010 010/11ToNy 13.01.2011 Høringsuttalelse - Forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov

Detaljer

Gjemnes kommune. Opplysninger om søker Etternavn Fornavn Fødselsnr.(11 siffer) Adresse Telefon Telefon jobb Mobil

Gjemnes kommune. Opplysninger om søker Etternavn Fornavn Fødselsnr.(11 siffer) Adresse Telefon Telefon jobb Mobil Søknad om HELSE- OG OMSORGSTJENESTER Opplysninger til søkeren HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE er kommunens ansvarsområde. Den yter ulike former for hjelp når behov melder seg. Med dette skjemaet kan du på

Detaljer

Helse- og omsorgstjenester. (begrenset til kommunens ansvar)

Helse- og omsorgstjenester. (begrenset til kommunens ansvar) Helse- og omsorgstjenester (begrenset til kommunens ansvar) Pasient- og brukerrettighetsloven Pbrl. kapittel 2. Rett til helse- og omsorgstjenester og transport Bl.a.: 2-1 a.rett til nødvendig hjelp fra

Detaljer

Forslag til forskrift

Forslag til forskrift 1 Forslag til forskrift FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, VURDERINGSMOMENTER OG OBSERVASJONSLISTER Hjemmel: Fastsatt

Detaljer

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL OPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG VENTELISTER

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL OPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG VENTELISTER HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL OPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG VENTELISTER BAKGRUNN FOR FORSKRIFTEN Bakgrunnen for forskriften er lovendringer i pasient- og brukerrettighetsloven og

Detaljer

Søknad om helse- og omsorgstjenester Storfjord kommune

Søknad om helse- og omsorgstjenester Storfjord kommune Søknad om helse- og omsorgstjenester Unntatt offentlighet iht. offentlighetsloven 13 jfr. forvaltningslovens 13. Søknaden sendes til, Oldersletta 1, 9046 Oteren. 1. Opplysninger om søker Fødsels- og pers.nr:

Detaljer

Kapittel 2. Helhetlige kriterier for tildeling av helse og omsorgstjenester.

Kapittel 2. Helhetlige kriterier for tildeling av helse og omsorgstjenester. Forskrift om tildeling av helse- og omsorgstjenester og langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig Hjemmel: Fastsatt av Ringebu kommunestyre i møte den 20.06.2017, med hjemmel i helse- og omsorgstjenestelovens

Detaljer

Fosen Kommunerevisjon

Fosen Kommunerevisjon Fosen Kommunerevisjon Hjemmebaserte pleie- og omsorgstjenester Mosvik kommune Forvaltningsrevisjon 2008 INNHOLD 1 SAMMENDRAG... 2 2 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 3 3 AVGRENSINGER... 3 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Saksbehandling. - Sauherad kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 722 013

Saksbehandling. - Sauherad kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 722 013 Saksbehandling - Sauherad kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 722 013 2013 Telemark kommunerevisjon IKS i Innholdsfortegnelse Sammendrag... iii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn og rammer... 1 1.2

Detaljer

Virksomhet tilpassede tjenester Respekt, åpenhet og kvalitet

Virksomhet tilpassede tjenester Respekt, åpenhet og kvalitet Virksomhet tilpassede tjenester Respekt, åpenhet og kvalitet Standard for brukerstyrt personlig assistanse tjenester Vedtatt i KST 24.06.2013. Formål med standard: sikre at alle tjenestemottakere skal

Detaljer

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Hjemmel: Fastsatt av Randaberg kommune ved kommunestyret [22.06.17] med

Detaljer

Sykehjemmet i Snillfjord kommune

Sykehjemmet i Snillfjord kommune i kommune I medhold av Plan for forvaltningsrevisjon bestilte Kontrollutvalget i kommune (KU), i sak 02/17, en forvaltningsrevisjon med fokus på sykehjemmet i kommune. I bestillingen ble følgende nevnt

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE Særutskrift Sted: Rådhuset, møterom Krepsen. Tid: Onsdag 27.5.2015, kl. 18:00 19:55. Tilstede John Arne Dalby (leder) medlemmer Anne Lise Torvund Torill Ovlien

Detaljer

Vedtatte minstestandarder I. Veileder ved tjenestetildeling. Pleie- og omsorgstjenesten

Vedtatte minstestandarder I. Veileder ved tjenestetildeling. Pleie- og omsorgstjenesten Vedtatte minstestandarder I Veileder ved tjenestetildeling I Pleie- og omsorgstjenesten IPLOS innholdsstandard IPLOS skal anvendes overfor personer som søker/mottar en eller flere av følgende sosial- og

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet Kultur- og kirkedepartementet. Deres ref Vår ref Dato 200605006-/EMK 09.01.2007

Helse- og omsorgsdepartementet Kultur- og kirkedepartementet. Deres ref Vår ref Dato 200605006-/EMK 09.01.2007 Helse- og omsorgsdepartementet Kultur- og kirkedepartementet De regionale helseforetakene Alle kommunene Alle fylkeskommunene Deres ref Vår ref Dato 200605006-/EMK 09.01.2007 Forholdet mellom lovbestemt

Detaljer

Rettslige rammer ved bruk av velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenesten

Rettslige rammer ved bruk av velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenesten Rettslige rammer ved bruk av velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenesten v/ann-kristin Wassvik, seniorrådgiver/jurist, Helsedirektoratet Lillestrøm, 28. september 2017 OVERSIKT OVER INNLEGGET Definisjoner

Detaljer

Forskrift for tildeling av langtidsopphold i institusjon i Sauherad kommune.

Forskrift for tildeling av langtidsopphold i institusjon i Sauherad kommune. Forskrift for tildeling av langtidsopphold i institusjon i Sauherad kommune. 1. Formål Forskriftens formål er å sikre pasient og bruker sin rett til langtidsopphold og bidra til forutsigbarhet og åpenhet

Detaljer

Dato: 9. juni 2009. Byrådssak 1230/09. Byrådet

Dato: 9. juni 2009. Byrådssak 1230/09. Byrådet Dato: 9. juni 2009 Byrådssak 1230/09 Byrådet Høring - forslag til endringer i folketrygdloven, helseregisterloven og spesialisthelsetjenesteloven - innføring av automatisk frikortordning og etablering

Detaljer

Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune

Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune Vedtatt i kommunestyret 19.06.2017 Hjemmel: Forskriften er vedtatt

Detaljer