Rekrutteringsundersøkelse 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rekrutteringsundersøkelse 2013"

Transkript

1 Rekrutteringsundersøkelse 2013 Spørreundersøkelse blant høgskolens nye studenter høsten 2013 LANG utgave med alle undersøkelsens fritekstsvar

2 Innhold 1 Innledning Undersøkelsen og bearbeidingen Et arbeidsdokument Fremstillingsform Bakgrunnsvariabler Svar på enkeltspørsmålene Informasjon om studietilbudet ved høgskolen Informasjonskilder i søknadsprosessen Kontakt med høgskolen Hva er viktig for valg av studiested Hva er viktig for valg av utdanning Hvem har gitt råd og påvirket deg Oppstartsperioden Ønsker og planer for studietiden Sammendrag Noen samlede hovedtrekk Noen langsgående sammenligninger Vedlegg Tekstsvar med forslag for å tiltrekke oss nye søkere Tekstsvar med forslag for at studentene skal trives Spørreskjemaet som ble brukt i undersøkelsen

3 1 Innledning 1.1 Undersøkelsen og bearbeidingen Høgskolen ønsker å få vite mer om hvordan nye studenter finner fram til informasjon om høgskolen, om den prosessen som fører til at de velger høgskolen som studiested, om oppstartsfasen og om det å være ny student ved høgskolen. Det er første gang vi gjennomfører en rekruteringsundersøkelse i denne formen. I mange år har Campus Rena gjennomført en markedsundersøkelse med mange av de samme temaene, og i 2012 ble det gjennomført en pilot der Rena-undersøkelsen ble brukt også på de andre campusene. I år er denne undersøkelsen videreutviklet noe, og gjennomføres ensartet og i fornyet form i hele høgskolen. Vi har også endret navn til Rekruteringsundersøkelse. Et spørreskjema ble sendt til alle studenter på egenfinansierte studier (gratisstudier) som begynte på høgskolen høsten 2013, med unntak av de som har studert her tidligere og studenter på engelskspråklige program. Dette utvalget utgjorde 2015 studenter. De fikk spørreskjemaet på e-post 1.september, og fikk én purring og to ukers svarfrist. Vi fikk svar fra 752, som gir en svarprosent på 37,3 %. Vi har ikke bare gjort enkle undersøkelser av i hvilken grad disse er representative for hele studentgruppen. Med tanke på fordeling på campusene er fordelingen av respondentene godt overensstemmende med fordeling av alle studenter som er registrert som møtt per 1. oktober. Undersøkelsen er utviklet, gjennomført og bearbeidet i studieseksjonen i høgskoleadministrasjonen. Prorektor Anna Ottosen er prosjektansvarlig. Frode Skår, Elisabeth Nikolaisen, Astrid Sandvoll, Simon Bringeland og Marte Goplen har gitt gode bidrag til viktige drøftinger og gjennomlesning av manus. Prosjektet er ledet og rapporten skrevet av Svein Foss. 1.2 Et arbeidsdokument Den foreliggende rapporten er først og fremst tenkt som et internt arbeidsdokument. Målet er å gjøre materialet tilgjengelig på en oversiktlig måte, og i tillegg peke på noen hovedtrekk i det. Materialet inneholder mange muligheter for å se ulike vinklinger, nyanser og detaljer. Ulike grupper og personer i høgskolen kan derfor lese innholdet mer nøye for å hente ut mer detaljert innhold ut fra sine behov og interesser. I tillegg kan høgskolens avdelinger også få tilgang på mer detaljerte data eller andre oppsett om de ønsker det. Det er også på sin plass innledningsvis å nevne at vi på noen av spørsmålene i undersøkelsen nok har lansert svaralternativer som først og fremst er aktuelle for unge søkere. På disse spørsmålene vil derfor de yngste gruppene skåre høyest på alle alternativer bortsett fra alternativet Andre, spesifiser. Dette er en svakhet i undersøkelsen som bør justeres til en eventuell ny gjennomføring. Det viser seg først og fremst i kapittel 2.6 og Fremstillingsform For hvert spørsmål i undersøkelsen har vi presentert svarene etter et fast mønster. Først presenteres noen hovedtrekk fra materialet i tekstform, så tre grafer, og til slutt de tekstsvarene og -kommentarene som har kommet inn fordelt på campus. De tre grafene viser svarene fordelt på tre ulike variabler. Først er de fordelt på campusene de har svart de hører til, så på aldersgruppene og til slutt på grupper av utdanninger. I alle grafene vises kategorier av svar som 3

4 liggende stolper i ulike farger og med forklaring på fargene til høyre. Gjennomsnittverdien for hele undersøkelsen (Snitt HH) vises alltid øverst i hver gruppe som en mørk grå stolpe og med tallverdi oppgitt. Alle grafene viser resultatet som prosentandeler av alle i kategorien, og alle grafene har 100 % som øvre ramme. Når det gjelder svarene fordelt på campusene kan det være viktig for å tolke en del av resultatene at en kjenner noe til særpreget ved de ulike campusene. Dette beskrives i svært liten grad i denne rapporten. Når det gjelder inndeling av utdanningene i grupper, har vi satt sammen grupper av studieprogram på hvert campus spesielt for denne rapporten. Det viser noen interessante bilder av hvordan studenter på ulike typer utdanninger gir ulike svar i denne undersøkelsen. En av svakhetene ved denne inndelingen er at størrelsen på gruppene varierer noe. Særlig har gruppen Småutdanninger kommet til å omfatte mange studenter, og den veier derfor forholdsvis tungt ved snittberegning. Denne ulempen veies opp mot at vi ikke kan ha for mange slike grupper i presentasjonen. Det er også noen av disse gruppene er forholdsvis små, og det kan føre til enkelte litt tilfeldige utslag i noen av statistikkene. Dette er en av grunnene til at vi i fremstillingen ikke bruker mye eksakte tall, men heller grafer som viser resultatene noe mer omtrentlig. Følgende utdanninger hører til de ulike gruppene som brukes i analysen (antall respondenter i parentes): BA Barnehagelærer, Hamar (50) Grunnskolelærer, Hamar (55) Andre lærerutdanninger, Hamar (33) BA OPIM, Hamar (30) BA Idrett/folkehelse, Elverum (28) BA Sykepleie, Elverum (80) BA Tannpleie, Elverum (11) BA Musikk/medier, Rena (27) BA Org- og ledelse, Rena (11) BA Økonomi, Rena (44) BA Skog/Utmark/Landbruk, Blæstad/Evenstad (19) Masterutdanninger, HH (36) Årsutdanninger, HH (41) Småutdanninger, HH (217) BA Barnehagelærerutdanning Grunnskolelærerutdanning BA Faglærerutdanning i musikk Lektorutdanning PPU BA i animasjon BA i spillteknologi og simulering BA i virtuell kunst og design. BA faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag BA folkehelse BA i idrett spesialisering i trenerrollen BA i sykepleie BA i tannpleie BA Music Management, BA Musikkproduksjon BA Digital medieproduksjon BA i ledelse og organisasjonsutvikling BA serviceledelse og markedsføring BA i eiendomsmegling BA i regnskap og revisjon, BA i økonomi og administrasjon BA i skogbruk BA i utmarksforvaltning BA i agronomi BA i landbruksteknikk Alle norskspråklige masterutdanninger Alle årsstudier Alle videreutdanninger og studier mindre enn ett år 4

5 1.4 Bakgrunnsvariabler I tillegg til spørsmålene vi refererer svarene fra i neste kapittel, ble det spurt om enkelte bakgrunnsinformasjoner som hjemfylke, kjønn og alder. Svarene på disse variablene fordeler seg slik: 5

6 2 Svar på enkeltspørsmålene I dette kapittelet presenterer vi svarene på de enkelte spørsmålene, og gjør det på en ensartet måte for alle spørsmål. I noen tilfeller har vi slått sammen to spørsmål til ett tema. 2.1 Informasjon om studietilbudet ved høgskolen Spørsmål: Hvordan fikk du først informasjon om studietilbudet ved Høgskolen i Hedmark? Hovedtrekk ved svarene - Snitt høgskolen: Høgskolens hjemmeside, Personlig kontakt og Samordna opptak brukes mest. - Campus: Studentene på Hamar brukte hjemmesidene og Personlig kontakt mye, på Elverum brukte de Personlig kontakt mye, på Rena hjemmesidene og på Evenstad/Blæstad Samordna opptak. - Alder: De eldste brukte hjemmesidene noe mer enn de yngste, og de yngste brukte Personlig kontakt og Samordna opptak noe mer enn de eldste. - Utdanning: Masterstudentene og Andre lærerstudenter var de som brukte hjemmesidene klart mest, med studenter på de korte utdanningene noe etter. Studenter på de store profesjonsutdanningene brukte mye Personlig kontakt. OPIM-studenter og BA-studentene på Rena brukte mye Samordna opptak. Svarene fordelt på campus 6

7 Svarene fordelt på aldersgrupper 7

8 Svarene fordelt på utdanninger Tekstsvar til alternativet: Andre steder, spesifiser her: Elverum: Restplasser samordna opptak. TV. Bor i Hamar, så har alltid vist at studiet var der. Utdanning.no. Tynset. Min gymlærer gikk her tidligere og skrøt veldig mye av skolen. Evenstad/Blæstad: Oikos.no. Da jeg søkte etter økologisk landbrukstudier på nett. Oversikt over restplasser. Internett søking 8

9 Hamar: VGTV - LevelUp (Ble kalt for "spill-mekka"). Jeg googlet. Søkte linja på nett, hamna på hihm. epost pa jobben. Arbeidsplassen. Googlet spillstudie i Norge. Avis. Rena: Lette etter fag av typen. Foreldre fant studiet. Søkte på nettet etter læresteder til spesifikt studie. Lokalt studiesenter. På jobb på Kongsvinger fengsel. Lokalavisen Trønderbladet. Lokalt kompetansesenter. Tips fra student ved hibu. Utdanning.no. Studiesenteret.no. Kommunen sine intranett sider. Studiesenteret.no. Restplass. Kollegaer som også er studenter på studiesenteret.no. Utdanning.no. Internett, søk på fag. Annonse fra det lokale studiesenteret. Omtale i Glomdalen. Studiesenteret i Salangen. Google. Studiesenter. Studiesenterets annonse via meldal.no. Studiesenteret sin side. Google. Jobber i Høgskolen. Annonse i avis fra lokalt studiesenter. Søkte opp musikkproduksjon på google. Studiesenteret. Venn. Ved opptak til høyere utdanning. Søkte på internett. Leste i et fagforeningsblad om servicestudiet. Studiesenteret.no. Gjennom NKK. Selvsøk på nett. Google-søk. Stand på landsstevne i BU på Nes Ble tipset av en venn. Kommunal heimeside. Krigsskole. Studiesenteret. Fra en venninde. 9

10 2.2 Informasjonskilder i søknadsprosessen Spørsmålet var: Hvilke informasjonskilder var viktigst for deg i søknadsprosessen? Hovedtrekk ved svarene - Snitt høgskolen: Høgskolens hjemmeside brukes klart mest i denne fasen og forskjellen til Samordna opptak og Personlig kontakt er større enn i den første fasen (forrige spørsmål). - Campus: Studentene på Elverum brukte hjemmesidene mindre og Samordna opptak mer enn de andre. På Hamar bruker de alle disse tre kildene forholdsvis mye. - Alder: De eldste studentgruppene brukte hjemmesidene mest mens de yngste brukte Samordna opptak mest. I den grad Messer og skolebesøk ble brukt, var det av den yngste aldersgruppa. - Utdanning: Masterstudenter og tannpleiestduenter brukte hjemmesidene klart mest i denne fasen, og mange andre utdanninger noe mindre. BA-studentene på Skog/Utmark/Landbruk bruker sammen med barnehage og grunnskolelærerstudentene Personlig kontakt mest. Svarene fordelt på campus 10

11 Svarene fordelt på aldersgrupper 11

12 Svarene fordelt på utdanninger Tekstsvar til alternativet Andre informasjonskilder, spesifiser her: Elverum: Sykepleier som kjenner meg og godt kjent med skolen. Fleksibilitet. Googling på nettet, egne interesser. Direkte kommunikasjon med skole via e-post og telefon. Kontakt med skolens lærere. Hadde på forhånd bestemt meg hva jeg ville søke på. At skolen lå i Hedmark. Evenstad/Blæstad: Kontakt med konsulent på Høgskolen. Hamar: Kontakt med Høgskolen per epost. Arbeidsplassen. Søknadsweb. Rena: Ringte skolen. Lokalt studiesenter. Utdanning.no. Studiesenteret.no. Studiesenteret. Kollegaer. Utdanning.no. Telefonkontakt med skolen. Røros Ressurs. Kontakt med skolen. Studiesenteret. Interesser angående fagstudier. Studiesenteret. Rena-blogger. kollega. studiesenteret. Min venninde. 12

13 2.3 Kontakt med høgskolen Her har vi samlet to spørsmål knyttet til kontakten respondentene hadde med høgskolen i søknadsprosessen. Først hvilke kanaler de brukte, så hvor fornøyd de var med responsen. Spørsmål: Hvis du tok kontakt med høgskolen hvilke kanaler brukte du? Hovedtrekk ved svarene - Snitt høgskolen: Nesten to tredeler tok kontakt med høgskolen, og E-post og telefon var de kanalene som ble desidert mest brukt. - Campus: Studentene på Rena var de som tok mest kontakt og Evenstad og Hamar minst. - Alder: Det er et konsekvent mønster at søkerne tok mer kontakt jo eldre de er. I den eldste gruppa er det bare drøyt 10 % som ikke tok kontakt. I den yngste nesten 50 %. Mønsteret er like konsekvent for de to mest brukte mediene. Bruken øker med alder. - Utdanning: Det er store variasjoner mellom ulike utdanning på dette punktet. Masterstudenter og studenter på de korteste utdanningene tok mest kontakt, og OPIMstudentene minst. Svarene fordelt på campus 13

14 Svarene fordelt på aldersgrupper Svarene fordelt på utdanninger 14

15 Spørsmål: Hvor fornøyd var du med responsen du fikk fra høgskolen? Hovedtrekk ved svarene - Snitt høgskolen: 86,6 % svarer at de er Svært fornøyd eller Fornøyd med responsen de fikk fra høgskolen, og 3,7 % er Lite fornøyd eller Misfornøyd. - Campus: Det er forholdsvis lite forskjell på campusene når en summerer sammen slik. - Alder: Det er en viss tendens til at de eldre studentene er noe mer fornøyd. - Utdanning: Her er det store variasjoner mellom ulike utdanninger og ingen som utmerker seg helt klart. Svarene fordelt på campus Svarene fordelt på aldersgrupper 15

16 Svarene fordelt på utdanninger Svar på: Kommentar til responsen du fikk/ikke fikk Elverum: Jeg fikk ikke noe informasjon fra skolen før jeg ankom første dag, og da måtte jeg selv ta kontakt, noe som ikke var like lett de første dagene siden alle var veldig opptatte. Fikk derfor ikke betalt semesteravgiften med det første, og ikke tilgang til fronter ++ Vet det var flere som ble tatt opp via restetorget som opplevde det samme. Lite info ble gitt ble henvist til å lese på hjemme siden. Skulle henvise meg til samordnaopptak fikk jeg beskjed om når jeg reiste til høgskolen. (Jeg visste ikke hvor jeg skulle sende in alle papir.) Trengte ikke å lure på noe. Den info jeg trengte, var sendt pr post/epost. Gode utfyllende svar, og rask tilbakemelding. Jeg fikk et raskt mailsvar men ikke svar på spørsmålet jeg stilte. Var i utgp veldig fornøyd, men da informasjonen viser seg å ikke stemme med hvordan studie virkelig var lagt opp. Må jeg si det var dårlig. Viktig å ikke gi ut feil info som er viktig for valg av skole. Fikk aldri svar på en ekstremt viktig e-post. Evenstad/Blæstad: Fikk beskjed om at studier var fullt for lenge siden av inntakskontoret, mens admin sa det var plass. Tilfeldig at jeg senere fikk/fant plass. Synd. Raskt svar, på trivelig måte! Hamar: Grei responstid. Solid og informativ feedback. 16

17 Hadde et spm. ang. skole-pc, fikk et ordentlig svar relativt fort. fornøyd. Fikk lite utfyllende svar på det jeg lurte på, det har hendt jeg ringte opptil 4 ganger i løpet av en dag til sentralbord uten at noen tar tlf på forskjellige tidspunkter. Responsen var passiv, veldig "frem og tilbake" før jeg fikk svar på relativt enkle spørsmål. Fikk også flere nr. til ansatte ved høgskolen som ikke hadde noe med mitt studie å gjøre. Behjelpelige og koselig respons. Fikk god respons, bortsett fra at jeg ikke fikk beskjed om at det manglet dokumenter for å få søknaden ble godkjent, noe som førte til at jeg måtte søke på restetorget. Fikk svar på Mail, men når jeg sendte inn spørsmål på websiden, har jeg enda ikke fått svar. Fikk hurtig svar på det jeg lurte på. Fikk litt feilaktig informasjon. Rena: Misfornøyd ved første henvendelse. Men fikk god hjelp etter andre henvendelse. Umulig å få tak i rette avdeling. MEGET hjelpsom. Tok seg tid. Henviste videre. Vanskelig og få tak i menneskene som kan noe om studiet, og kunne snakke med de om alt fra fag litteratur og andre spørsmål. Bør være en mulighet for at de kan ringe folk som ønsker og studere ved høgskolen eller egne mennesker til og kunne besvare henvendelser. Sendte rundt 6-7 mail, fikk svar på 3 maks. Fikk godt svar på det jeg lurte på, men det tok litt lang tid. Dog forståelig da det var midt i fellesferien. Jeg fikk aldri svar på gjentatte e-poster til studierådgiver. Fantastisk god hjelp og løsningsinnstilling på opptakskontoret! Ventet lenge på svaret. Det tok veldig lang tid å få svar på mailer i starten før inntak. Fått svar og hjelp til det jeg lurt på. Hyggelig, imøtekommende og informativ samtale med ekspedisjonsansatt på skolen. Raskt svar fra hyggelig dame. Det tok lang tid før jeg fikk svar på mine henvendelser, og jeg endte opp med å ringe inn til skolen for å få tak i et menneske som kunne hjelpe meg. Fikk raskt svar på det jeg ba om! Hyggelig, informativt. Veldig behjelpelige! Den var bra den. Spurte om hjelp til å finne fram på nettside, fikk ingen hjelp. Spurte etter timeplan og fikk vite fag for første semester. I ettertid er skolen startet for lenge siden og vi får under ei veke på oss til første innlevering???? Ingen informasjon om hvordan undervisningen skal foregå og hvordan vi skal jobbe??? Noen bør virkelig ta ansvar! Fikk ikke svar på det jeg lurte på før etter studievelederen var på plass etter skolestart, men det ordnet seg. Litt dårlig respons på epost, ellers bra! 17

18 2.4 Hva er viktig for valg av studiested Spørsmål: Hvilke av disse forholdene var viktige for ditt valg av studiested? Hovedtrekk ved svarene - Snitt høgskolen: Rett fagtilbud er regnet som det klart viktigste, dobbelt så høyt vurdert som neste, Studier ved siden av jobb. Kort vei hjem og Et generelt positivt inntrykk av høgskolen tas også med av mange. - Campus: Rett fagtilbud ble regnet som viktig av særlig mange på Evenstad/Blæstad, mens Studier ved siden av jobb ble regnet som viktig av studenter på Rena. - Alder: De fleste alternativene regnes som viktigere av flere yngre enn eldre studenter. Rett fagtilbud markeres av klart flest i alle aldersgrupper. Studier ved siden av jobb velges av fler jo høyere alderen blir. - Utdanning: Særlig mange OPIM-studenter holder Rett fagtilbud som viktig, mens Masterstudenter, Årsstudenter og studenter på mindre utdanninger er i klart flertall på Studier ved siden av jobb. Ellers er det store variasjoner uten veldig klare mønstre. Svarene fordelt på campus 18

19 Svarene fordelt på aldersgrupper 19

20 Svarene fordelt på utdanninger Svar på spørsmålet Andre forhold, spesifiser: Elverum: Kjæresten. Elverum hadde det jeg så etter utdanningsmessig sett. Kort vei til Trysil. Jakt på høsten og ski på vinteren. Nærmeste studietilbud i forhold til hjemsted. Mange personlige relasjoner i området. Har hørt så mye bra om sykepleierutdanningen på Elverum fra tidligere studenter som jeg har møtt i Nord-Norge. Så da jeg flyttet med samboeren pga hans jobb, var valget enkelt. Alle treningsmulighetene Elverum byr på. Forsvarsfamilie. Har hest, billig stallplass i Elverum. Evenstad/Blæstad: Mulighet til å bedrive jakt og fiske på fritida. Mulighet til å redde kloden. Nettbasert. GENS krav. Deltidsstudier på nett. Det eneste stedet jeg fant med økologisk 20

21 innretning. Nettstudier gjør at jeg slipper å flytte for å studere. Jeg kan også kombinere det med jobb, og slipper dermed å ta opp studielån. Beliggenhet. Hamar: Nettstudie, deltid, så lett å tilrettelegge ved jobb. Samlingsbaserte studier. Flyttet til Hamar i lag med kjæresten. Studier kombinert med familieliv. Anledning til å jobbe på sjølvstyr. Fikk høre mye positivt fra andre. Samligsbasert over 3 år. Samlingsbasert studie. Satsing på skøyter. Rena: Lokalt studiested (Studiesenteret.no). Lokalt studiesenter. Eneste sted der dette studiet er på deltid. Desentralisert. Fleksibilitet ifht lite obligatorisk oppmøte. Studiesenteret. Nettbasert studie. Kan studere hjemmefra. Fullt nettstudie med muligheter. Nettstudie. Desentralisert studie med studiesenter lokalt. Fjernstudier. Billig å bo. Kjæreste. Fullføring av bachelor. Mulighet for å kunne dagpendle til skolen. At man kunne ta studiet på nett. Skole med korteste pendlevei ift relevante fag. Nettstudier. Spille håndball i Elverum. Spennende studier. Nettbaserte Kurs. Nettstudier. 21

22 2.5 Hva er viktig for valg av utdanning Spørsmål: Hvilke av disse forholdene var viktige for ditt valg av utdanning? Hovedtrekk ved svarene - Snitt høgskolen: Det at studentene liker å Jobbe med eller er Interessert i det utdanningen handler om regnes som viktigst, noe foran Karrieremuligheter. - Campus: Studentene på Elverum, Evenstad/Blæstad og Hamar setter de to alternativene om Det utdanningen handler om høyest. Rena-studentene holder derimot Karrieremuligheter og det å kunne studere ved siden av jobb noe høyere. - Alder: De fleste alternativene velges mest av de yngste gruppene. Det å kunne Studere ved siden av jobb velges derimot klart mer jo eldre studentene blir. - Utdanning: De store lærerutdanningene, Idrett/Folkehelse, OPIM og Skog/Utmark/Landbruk legger stor vekt på at de Liker å jobbe med det utdanningen handler om. De tre siste av disse gruppene legger også vekt på at de er Interessert i det utdanningen handler om. Masterstudenter og studenter på de kortere utdanningene vektlegger å kunne studere ved siden av jobb. Svarene fordelt på campus 22

23 Svarene fordelt på aldersgrupper 23

24 Svarene fordelt på utdanninger Svar på spørsmålet Andre forhold, spesifiser: Elverum: Elsker å jobbe med mennesker og ønsker en jobb der jeg kan utfordre meg seg, samt kunne ha muligheten til å jobbe med forskjellige felt innenfor sykepleie. Jeg har utdanning som tannlege fra Russland. Vil kjøre ambulanse. Evenstad/Blæstad: Nettbasert. Ville ha et 50% nettstudium. Att kursene går på distans, så jag kan studere på et annet sted ved siden av. Hamar: Samlingsbaserte studier. Er under omskolering. Ønsker å jobbe med det utdanningen handler om. Vektlegging av det ein gjer sjølv. Krav fra arbeidsgiver. Kan studere ved siden av å være der for egne barn. Fleksibelt. Rena: Har realkompetanse som ikke blir verdsatt - behov for dokumentasjon. Nytt jobbinnhold krever videreutdanning. Jobber daglig med det utdanningen handler om. Omskolering krever mer kompetanse. Oppfordret av arbeidsgiver til å søke den utdanningen. Kvalifisering til videre utdanning. Nødvendig kompetanse for å søke interessante stillinger. Videreutvikle meg i nåværende stilling. Hjelp til å gjøre jobben min bedre. 24

25 2.6 Hvem har gitt råd og påvirket deg Spørsmål: Hvem av disse har gitt deg råd eller påvirket deg ved valg av studiested og utdanning? Hovedtrekk ved svarene Svarfordelingen på dette spørsmålet preges først og fremst av at flest har svart Andre, spesifiser. Her mangler altså ett eller flere viktige svaralternativ. Det alternativet som gjengis aller mest i tekstkommentarene er Ingen og Meg selv, men også alternativer som Kolleger og Arbeidsgiver nevnes ofte, og alternativer som Kjæreste og Samboer. Når vi ser på aldersfordelingen ser vi også at mengden tekstkommentarer øker med alder, så vi har her presentert svaralternativer som først og fremst er aktuell for de unge studentene og mindre aktuelle med stigende alder. - Snitt høgskolen: Blant de som har brukt alternativene er det først og fremst Venner, og så Studenter/Tidligere studenter og Foreldre som vektlegges mest. - Campus: Fordelingen er forholdsvis jevn. På Evenstad/Blæstad blir Studenter/tidligere studenter vektlagt noe mer, på Hamar og Elverum blir Venner og Foreldre vektlagt noe mer og på Rena er det muligheten for tekstsvar som vektlegges mest. - Alder: Hvis vi har i minne at svaralternativene på dette spørsmålet nok først og fremst var aktuelle for de yngre studentene, kan vi likevel se på følgende: Den yngste gruppen holder fram Foreldre som aller viktigst før Venner og Studenter/tidligere studenter, mens den nest yngste bytter om de to første. - Utdanning: Det er store variasjoner mellom studenter på ulike utdanninger, uten noen tydelige mønstre. Ut fra de manglende svaralternativene er vi forsiktige med å tolke for mye på dette punktet. Svarene fordelt på campus 25

26 Svarene fordelt på aldersgrupper 26

27 Svarene fordelt på utdanninger Svar på spørsmålet Andre, spesifiser: Elverum: Kjæresten. Ingen. Kun meg selv. Kollegaer. Fotball interessen. Mine egne interesser. behandler. Samboer. Ingen har det. Meg selv. Ikke hatt noen påvirkning av andre. Ingen - bestemt sjøl. Familien. Valgt ut i fra egne interesser. Kollegaer. Samboer. Valgte pga samboers jobbsted, men vet det er bra her. Kollegaer. Egne erfaringer. Meg selv. Kollegaer på jobben. ingen. Meg selv. Sjefen min. Stort sett funnet ut selv. Ingen påvirket, valgte selv. Ingen. Gjorde et selvstendig valg. Jobben, og meg selv. Ektefelle. Lærer på tidligere høgskole. ingen. Av praktisk årsak. Jobb. Kolleger. Lest om sykepleieyrket. jobben. Hjemmesiden til høgskolen. ingen. Internett. Etter eget ønske. Liker å jobbe med mennesker, ønsker å gjøre noe mer samfunnsnyttig. Dette er et spennende studie, som gir en god faglig plattform. Ingen. Befal/forelesere i militæret. Meg selv. Videreutvikling, mer ansvar og andre oppgaver. 100% Egeninteresse. Sjefen på jobb. Mitt arbeidsted. SAFH og jeg selv. Ingen. Andre arbeidskolleger. Ingen. Ingen. Evenstad/Blæstad: Ingen. Velger selv. Ingen. Kun egen interesse. Ingen. Mine egne interesser. Ingen. Ingen. Ingen. Ingen. Ingen. Ingen, rett fagtilbud som jeg har lett opp selv. Egeninteresse. Informasjonsmateriell mottatt i posten (katalog). Ingen. Meg sjølv. Hamar: Mannen min, og en venninne. Meg selv, mine interesser. Jeg har ikke fått råd eller påvirkning fra noen. Forskjellige bedrifter har påvirket meg til å velge utdanning. Samboer. 27

28 Kjæreste på Lillehammer. Kollegaer og samboer. Bekjente på mediekanaler. Karrieresenteret, Østfold. Nav. Kollegaer. Ingen. Ingen. Ingen. Kollegaer. Meg selv. Fant bare ut at jeg ønsket å studere ved høgskolen Hamar. Kjæreste. Ingen. Ingen. Walt Disney. Ingen. Ingen, har jobbet innen yrket i mange år allerede. Ingen. En liten mann inni hodet mitt. Profesjonelle som alt er etablerte i industrien. Ingen. Tok mitt eget valg. Førskolelæreren i barnehagen jeg jobber. Kollegaer pa jobben. Har ikke blitt påvirket noe særlig av andre. Kongsvinger kommune. oldemor. Samboer. Ingen. Er barne- og ungdomsarbeider og liker å jobbe i skolen. Meg selv. Meg selv. Ingen. Kun mitt eget ønske. Kollegaer. ingen. Innenfor interessefeltet og trenger faglig fornyelse. Ingen. Jeg jobbet som lære i hjemlandet mitt. Ingen. Kollegaer. Sjefen. Rena: Kolleger. Kollegaer. Ingen påvirkning. Ingen da dette er en del av en bachelor utdannelse innen managment og kan derfor få 90 studiepoeng innen områder jeg ønsker skal være del av min bachelor grad innen managment. Ingen. Karrieremuligheter. Lokalt studiesenter. Selv valgt dette. Leder arbeidsplass. Leder på arbeidsstedet. kolleger. Ulike nettsteder som jeg leste på, som utdanning.no. Interesserer meg. "Ingen" er ikke valg, selvstendig vurdering. Desentralisert tilbud. Ingen. Valgt selv. Egeninteresse for videreutdanning. Ingen. Sjefen min. Ingen. Eget valg ut fra behov for kompetanse. Kollegaer. Ingen. Ingen. Kontakter i bransjen. Arbeidsgiver. Samboer. Kolleger. Ingen, kun jeg. Studiesenteret.no. Ingen, funnet ut selv. Ingen påvirkning. Ingen - årsaken var at det er enkelt å kombinere med arbeid. ingen. Er selv studieveileder og har vært alene om valg. Økt fokus på beredskap i samfunnet. Rådgiver på Opus der jeg bor. Arbeidsgiver. Arbeidsgiver. Kollegaer. Valgte det som virket mest relevant for meg personlig. Ingen spesielle gav råd, ønsket det selv. Ekstern studieveileder. Ingen. Arbeidssted. ektefelle. kollegaer. Ingen. I egen interesse for fagene studiet har. Ingen. Kjæreste. Meg selv. Ingen. Tidligere høgskolelærer som anbefalte masterstudium. Ingen råd fra andre. Arbeidsgiver. Ingen. Ingen har påvirket meg, jeg valgte dette helt selv. Meg selv. Valg tatt av meg selv. Kolleger. Ingen, Rena ble valgt pga at det var der jeg fant studiet. Dere har aktuelle studiet. På jobben. Ingen, bestemte selv. Egenutvikling i jobbsammenheng. Ingen. Samboer. arbeidsgiver. tilbudet. Eneste institusjon som tilbyr studiet pr. i dag. Søkte det opp på eget initiativ. Var i nærheten av bosted. Lest selv på kommunen sin webside. Ingen. Ingen. Ingen. Ingen. Arbeidsgiver. Sjefen. Kolleger. Ingen. Ingen spesielle. Ingen. Søkt på nettet etter faglig utdanning. Ingen. Ingen. Studiesenter. Ingen. Ingen. Kollegaer. Ingen. Arbeidsgiver. Ingen. Min interesse av studiet. Sjølvstendig valg. Rådgiver på arbeidsplassen. Egenvurdering etter å satt meg inn i tilbud har betydd mest. Meg selv. Jobb. Var tilfeldighet at jeg kom over studiet på resttorget. Arbeids kolleger, fag miljø på arbeidsplassen. Ingen. Ingen. Eget valg. Attføringsbedrit. Har ikke blitt påvirket av noen. Valgte skole utifra karakterkrav og beliggenhet. Arbeidsgivere som jeg ønsker og få jobb hos. Ingen. Kollegaer. Ingen. Samboer. Ingen. Meg selv. Ingen. Helt eget valg. Ingen. Ingen. 28

29 2.7 Oppstartsperioden Vi ser samlet på to spørsmål om henholdsvis hvilke tiltak de deltok i og hvor fornøyd de var. Spørsmål Hvilke tiltak eller arrangementer deltok du i? Hovedtrekk ved svarene Som på forrige spørsmål har vi også her en stor andel av de eldre gruppene på alternativet Andre, spesifiser. Det svaralternativet de først og fremst savner her er Ingen, og det dekker altså alle de som ikke deltok på noe arrangement. - Snitt HH: Både velkomstseremoni, informasjonssamlinger og Fadderuka har god oppslutning. - Campus: Velkomstseremonier på Elverum rager høyest. Ellers er fordelingen forholdsvis jevn på campusene, bortsett fra Rena som har klart lavest deltakelse på alle tiltak og arrangementer. - Alder: Vi ser her også at deltakelse i de sosiale og faglige oppstartstiltakene har størst deltakelse fra de unge, og aller mest fra de aller yngste. - Utdanninger: Det er stor variasjon mellom typer av studie i forhold til hva de deltar på, og en må her også ta i betraktning at mange fleksible utdanninger ikke har spesielle oppstartsarrangementer, men samler introduksjoner inn i den første fasen av studiet på en annen måte. Svarene fordelt på campus 29

30 Svarene fordelt på aldersgrupper Svarene fordelt på utdanninger 30

31 Svar på spørsmålet Andre. spesifiser: Elverum: Min gruppe fikk verken faddere eller noe arrangert for oss. Gruppe 11. Tok kontakt med fadderlederen som sendte meg med en annen faddergruppe. Kom til Elverum uten å kjenne noen, så syns det var en veldig kjedelig start, da jeg ikke fikk noe kontakt med gruppa eller noe annen særlig sosial omkrets... Ikke noe på grunn av jobb. Ingen over hode. ingenting. Ingen. Anti doping seminaret! -Ekstremt bra!! Hadde ikke mulighet til å møte på oppstarten. Ikke aktuelt. Evenstad/Blæstad: Frivillig samling hos lærer privat etter obligatorisk kurs. ingen. Bare det obligatoriske. Oppmøtedagene til distanskursene. Grillkveld hos læreren. Hamar: Ingen. Ingenting. Ingen. Ingen. Ikke startet ennå. Ingen. Vi hadde ikke alt dette på samlingsbasert. Ingen. Første skoledag. Forkurs i matematikk. Ingen. Ingen. Ingen. Ingen. Ingen. Rena: Ingen. Har ikke startet opp ennå. Ingenting. Ingen. Kunne ikke møte p.g.a sykdom. Ingen. Ingen. Ingen. Ingen, studiesenteret.no. Ingen. Deltid, ikke begynt. Har studiestart neste mandag på lokalt studiesenter. Ingenting. Ingen. Deltidsstudium, ikke deltatt på spesielle arrangementer. Første todagers samling. Deltok ikke. Ingen. Jeg er nettstudent. Ingen. Samling. Ingen, nettstudent. Deltid, ikke noe spesielt arrangement. Ingen. Ingen, nettstedene og studiesenteret. Infobrev fra høgskolen. Ingen. Ingen, nettstudie studiesenteret. Ingen. Ingen. Kun tilbud om 1. forelesning. Ingen. Lest info på StudentWeb og Fronter. Ingen da det er nettbasert. Tatt velkomststreamer på fronter. Første dag. Ingen. Ingen. Ingen. Introduksjon på nettstudiet.. Ingen. Ingen, samlingsbasert. Middag med medstudenter. Ingen. Ingen, er deltidsstudent nett- og samlingsbasert. Startet rett opp på deltidsstudie. Bor i Vest Agder, var ikke med på noe. Middag. Møtte første forelesningsdag. Ingen. Har ikke deltatt på noe. Ingen tiltak. Registrering via nett. Ingen studerer via studiesenteret. Ingen. Ingen. Ingen. Ingen. Ingen. Ingen ting. Ingen. Ikke noe spes for dette studiet. Ingen. Ingen. Ingen, studerer på deltid. Seminar på studiesenter. Ingen. ingen. Ikke annet enn informasjonen på første samling. Samling på lokalt studiesenter. Ingen. Ingen. kunne ikke møte på første samling, måtte jobbe. Ingen. Var ikke et slikt arrangement for det lokale studiestedet. Ingen, deltidsstudent. Ingen. Ingen. Det var inget opplegg, Studiesenteret Lillehammer. Ingen. Ingen. Infomøte lokalt. Ingen. Ingen studiesenterstudent. Ingen. Ingen. Ingen tilgjengelige på studiestedet. Ingen. Ingen, nettstudier. ingen. Ingen. Jeg hadde ikke mulighet til å delta. ingen. Er desentralisert studie, så hadde kun. seminar. Første gruppe samling. ingen. Ingen. Ingen. Er nettstudent. Der har ikke vert noe å delta på til tross for at vi har etterlyst det ved studiesenteret. Ingen. Ingen da det er nettbasert. Ingen. Intet. Ingen. Deltok ikke. Ingen. Ingenting. Møtte kun opp til første forelesning. Ingen. Ingen. Ingen. Deltidstudie, så deltok ikke på noen arrangement. 31

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Utdanningsforbundet har ønsket å gi medlemmene anledning til å gi uttrykk for synspunkter på OECDs PISA-undersøkelser spesielt og internasjonale

Detaljer

Analyser og evalueringer

Analyser og evalueringer Analyser og evalueringer Oppsummering av opptaket 2015* Samordna Opptak I Samordna Opptak har vi hatt en svak nedgang i antall førsteprioritetssøkere på 2,15 % fra 2014 til 2015. For Samordna opptak systemet

Detaljer

9. NOVEMBER Studiestartundersøkelsen 2017

9. NOVEMBER Studiestartundersøkelsen 2017 9. NOVEMBER 2017 Studiestartundersøkelsen 2017 Om undersøkelsen Undersøkelsen utføres årlig av Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon (SK), for å evaluere tiltak og studentenes opplevelse i forbindelse

Detaljer

Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg

Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg Kvantitativ undersøkelse gjennomført for Utdanning.no Oslo, januar 2010 Om undersøkelsen Det er gjennomført 1000 intervjuer med et landsdekkende og representativt

Detaljer

Q1 Ditt kjønn: Studentundersøkelsen 2015 1 / 26. Answered: 1,124 Skipped: 0. Kvinne. Mann 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 79.

Q1 Ditt kjønn: Studentundersøkelsen 2015 1 / 26. Answered: 1,124 Skipped: 0. Kvinne. Mann 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 79. Q1 Ditt kjønn: Answered: 1,124 Skipped: 0 Kvinne Mann Kvinne Mann 79.18% 890 20.82% 234 Total 1,124 1 / 26 Q2 Hvor gammel er du? Answered: 1,124 Skipped: 0 15-17 år 18-20 år 21-25 år 26-30 år 31 år + 15-17

Detaljer

PISA får for stor plass

PISA får for stor plass PISA får for stor plass Av Ragnhild Midtbø og Trine Stavik Mange lærere mener at skolemyndigheter og politikere legger for stor vekt på PISA-resultatene, og at skolen i stadig større grad preges av tester

Detaljer

En undersøkelse blant søkere til Universitetet i Oslo 2014

En undersøkelse blant søkere til Universitetet i Oslo 2014 En undersøkelse blant søkere til Universitetet i Oslo 2014 Kvantitativ undersøkelse gjennomført for Universitetet i Oslo Oslo, 13. juni 2014 Innledning På oppdrag for Universitetet i Oslo har Opinion i

Detaljer

Periodisk emnerapport for IBER1501 Høsten 2014 Tor Opsvik

Periodisk emnerapport for IBER1501 Høsten 2014 Tor Opsvik Periodisk emnerapport for IBER1501 Høsten 2014 Tor Opsvik Innledning og oppsummering Kurset IBER1501 er et introduksjonskurs til iberiske verdens historie. Kurset er på 10 studiepoeng og undervises fra

Detaljer

Høgskolen i Hedmark Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Postboks 4010 Bedriftssenteret 2306 Hamar

Høgskolen i Hedmark Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Postboks 4010 Bedriftssenteret 2306 Hamar Høgskolen i Hedmark Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Postboks 4010 Bedriftssenteret 2306 Hamar Telefon: 62 51 76 10 Faks: 62 51 76 01 E-mail: luna@hihm.no SPØRRESKJEMA Dette spørreskjemaet

Detaljer

Sammendrag av studentevalueringen våren 2009

Sammendrag av studentevalueringen våren 2009 Sammendrag av studentevalueringen våren 2009 Historie bachelor Undersøkelse gjort våren 2009 Bakgrunn 76 svarte på undersøkelsen. (76 respondenter). 36,8 % er 19-21 år, og 32,9 % er 22-25 år. 60,8 % av

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Rapport fra «Evaluering av bachelorprogrammet i samfunnsgeografi 2013/2014»

Rapport fra «Evaluering av bachelorprogrammet i samfunnsgeografi 2013/2014» Rapport fra «Evaluering av bachelorprogrammet i samfunnsgeografi 2013/2014» Rapporten er basert på 16 innleverte skjemaer. Dataene i denne undersøkelsen må leses mot den lave svarprosenten på 11%. Besvarelsene

Detaljer

Vedlegg 5 - Spørreskjema

Vedlegg 5 - Spørreskjema Vedlegg 5 - Spørreskjema Introside: Din mening er viktig! HiST har som mål å skape en god faglig og sosial studiestart for alle våre studenter. Arbeidet med å sikre kvalitet i utdanningen ved HiST er forankret

Detaljer

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Januar 2013 Gjennomført av Sentio Research Norge AS 1 Innhold Innledning... 3 Gjennomføringsmetode... 3 Om rapporten... 3 Hvem reiser med bussen?... 5 Vurdering

Detaljer

Videreutdanning i matematikk for lærere. Tilleggsnotat til Deltakerundersøkelsen 2014

Videreutdanning i matematikk for lærere. Tilleggsnotat til Deltakerundersøkelsen 2014 Videreutdanning i matematikk for lærere Tilleggsnotat til Deltakerundersøkelsen 2014 Kari Vea Salvanes Arbeidsnotat 18/2014 Videreutdanning i matematikk for lærere Tilleggsnotat til Deltakerundersøkelsen

Detaljer

Samlet rapport fra evalueringen HEL907 høst 2015.

Samlet rapport fra evalueringen HEL907 høst 2015. Samlet rapport fra evalueringen HEL907 høst 2015. Har du ytterligere kommentarer om innholdet på timeplanen? Ville gjerne hatt mer simulering. Kunne gjerne hatt litt mer forelesninger. Synes dagen med

Detaljer

Digital tilstand i høyere utdanning 2011

Digital tilstand i høyere utdanning 2011 Digital tilstand i høyere utdanning 2011 Grand Hotel, 17.oktober 2011 Hilde Ørnes Jens Breivik Status / bakgrunn Reformer og satsinger Stor variasjon i tiltak/virkemidler/ressursbruk etc i sektoren Behov

Detaljer

Først skal vi se på deltakelsen i frivilligheten: hvor mange deltar og hvor ofte.

Først skal vi se på deltakelsen i frivilligheten: hvor mange deltar og hvor ofte. 1 Frivillighet Norge har utført to undersøkelser for å få vite mere om den frivillige innsatsen, motivasjonen for å gjøre frivillig innsats og hvilke forventninger organisasjonene selv og publikum har

Detaljer

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2013

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2013 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 24.1.13 S-sak 81/13 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim /674 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN Saken i korte trekk Saken omhandler utviklingen

Detaljer

Gjennomføringsundersøkelsen våren 2014 Institutt for medier og kommunikasjon

Gjennomføringsundersøkelsen våren 2014 Institutt for medier og kommunikasjon Undervisningsleder Elisabeth Staksrud Gjennomføringsundersøkelsen våren 2014 Institutt for medier og kommunikasjon (vedlegg 1 til studiekvalitetsrapporten 2014) Metode Studenter ved IMK som leverte masteroppgave

Detaljer

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim Utdanning Barnehagedekningen øker, og dermed går stadig større andel av barna mellom 1 og 5 år i barnehage. Størst er økningen av barn i private barnehager. Bruken av heldagsplass i barnehagen øker også.

Detaljer

Tilfredshetsundersøkelsen 2013

Tilfredshetsundersøkelsen 2013 Høgskolen i Hedmark Tilfredshetsundersøkelsen 2013 Spørreundersøkelse blant høgskolens studenter tatt opp i februar 2013 2. utgave, 16.4.3013 Innhold Sammendrag... 4 1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

Inntakskvalitet 2012. Inntakskvalitet 2012

Inntakskvalitet 2012. Inntakskvalitet 2012 Tabell 1 % Mann -------------------------------------- 41 Kvinne ------------------------------------ 59 Totalt -------------------------------------- 100 Utvalgets størrelse ------------------- 990 Tabell

Detaljer

Interesse for høyere utdanning og NTNU

Interesse for høyere utdanning og NTNU Interesse for høyere utdanning og NTNU - En undersøkelse blant personer i alderen 17 25 år Gjennomført av Sentio Research Norge Juni 2013 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen... 3 Om rapportering... 3

Detaljer

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN I 2011

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN I 2011 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 27.10.11 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim 2011/836 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN I 2011 Saken i korte trekk Saken omhandler utviklingen

Detaljer

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England.

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England. STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: University og Nottingham BY: Nottingham LAND: England UTVEKSLINGSPERIODE: 09.09.13 08.12.13 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: Dro ned 1 uke før praksisstart

Detaljer

Evaluering av Aorg210 våren 2010

Evaluering av Aorg210 våren 2010 Evaluering av Aorg210 våren 2010 Denne evalueringen er basert på evalueringsskjema som ble delt ut på siste forelesning onsdag 28.04. Det ble samlet inn 11 besvarelser av i alt 33 oppmeldte studenter til

Detaljer

Undersøkelse om klimatoppmøtet

Undersøkelse om klimatoppmøtet Undersøkelse om klimatoppmøtet Tilbake til Velg resultat Antall svarpersoner: 46 5. Ja/nei-spørsmål Prosentsats Synes du forberedelsesdagen var vellykket? Ja 43,5% Nei 45,7% Ikke besvart 10,9% 6. Ja/nei-spørsmål

Detaljer

Tilfredshetsundersøkelse Høgskolen i Harstad

Tilfredshetsundersøkelse Høgskolen i Harstad Tilfredshetsundersøkelse Høgskolen i Harstad Gjennomført av Perspektiv Analyse 29.03 15.04 2011 Antall besvarelser: 340 (36 %) Kjønn 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 75% 78% 30% 20% 10% 25% 22% % Mann Kvinne

Detaljer

Utført av Leiv Marsteintredet, førsteamanuensis ILOS, faglærer LATAM3501.

Utført av Leiv Marsteintredet, førsteamanuensis ILOS, faglærer LATAM3501. EVALUERING LATAM3501 Utført av Leiv Marsteintredet, førsteamanuensis ILOS, faglærer LATAM3501. Innledning og oppsummering Kurset er på 10 studiepoeng og består av 4 seminarer og 3 personlige veiledninger

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

STUDENTRAPPORT. 3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? BSY 340. Vi hadde hjemmeeksamen fra UIS når vi var i Lisboa.

STUDENTRAPPORT. 3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? BSY 340. Vi hadde hjemmeeksamen fra UIS når vi var i Lisboa. STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: Escola superior de enfermagem de Lisoa BY: Lisboa LAND: Portugal UTVEKSLINGSPERIODE: 22/09/2014-12/12/2014 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: Ja DITT

Detaljer

EVALUERING AV BACHELORPROGRAMMET I SAMFUNNSGEOGRAFI 2012/2013

EVALUERING AV BACHELORPROGRAMMET I SAMFUNNSGEOGRAFI 2012/2013 EVALUERING AV BACHELORPROGRAMMET I SAMFUNNSGEOGRAFI 2012/2013 Rapporten er basert på 17 innleverte skjemaer. Dataene i denne undersøkelsen må leses mot den lave svarprosenten på 17,5. Besvarelsene er anonymisert

Detaljer

Digital karriereveiledning i praksis: Utdanning.no og ne4veiledning. Raymond Karlsen og Eirik Øvernes

Digital karriereveiledning i praksis: Utdanning.no og ne4veiledning. Raymond Karlsen og Eirik Øvernes Digital karriereveiledning i praksis: Utdanning.no og ne4veiledning Raymond Karlsen og Eirik Øvernes 5500 350 70 Utdanninger Utdanning s- beskrivels er Artikler og støtteinformasjo n 850 550 550 Læresteder

Detaljer

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET I medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

GEOV260. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet Postbachelor

GEOV260. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet Postbachelor GEOV260 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet Postbachelor Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Studentundersøkelse 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Innledning... 3 Omfanget av undersøkelsen og metode... 3 Svarprosent... 3 Sammendrag...

Detaljer

Oppgaver og løsningsforslag i undervisning. av matematikk for ingeniører

Oppgaver og løsningsforslag i undervisning. av matematikk for ingeniører Oppgaver og løsningsforslag i undervisning av matematikk for ingeniører Trond Stølen Gustavsen 1 1 Høgskolen i Agder, Avdeling for teknologi, Insitutt for IKT trond.gustavsen@hia.no Sammendrag Denne artikkelen

Detaljer

Transkribering av intervju med respondent S3:

Transkribering av intervju med respondent S3: Transkribering av intervju med respondent S3: Intervjuer: Hvor gammel er du? S3 : Jeg er 21. Intervjuer: Hvor lenge har du studert? S3 : hm, 2 og et halvt år. Intervjuer: Trives du som student? S3 : Ja,

Detaljer

2. Høgskolestyret vedtar studieprogrammet for studieåret 2012 2013 slik det framgår av vedlegg 1.

2. Høgskolestyret vedtar studieprogrammet for studieåret 2012 2013 slik det framgår av vedlegg 1. Saksfremlegg Dato: Arkivref: 04.11.2011 2010/507 Saksnr Møte Møtedato Høgskolestyret Studieprogram for studieåret 2012 2013 Forslag til vedtak: Saksframstilling 1. De 25 strategiske studieplassene høgskolen

Detaljer

Undersøkelse om unge og utdanningsog yrkesvalg. Gjennomført av Opinion, Desember 2007

Undersøkelse om unge og utdanningsog yrkesvalg. Gjennomført av Opinion, Desember 2007 1 Undersøkelse om unge og utdanningsog yrkesvalg Gjennomført av Opinion, Desember 2007 Om undersøkelsen Det er gjennomført 1003 intervjuer med et landsdekkende og representativt utvalg av ungdom mellom

Detaljer

Brukerundersøkelse om medievaktordningen. Januar 2011

Brukerundersøkelse om medievaktordningen. Januar 2011 Brukerundersøkelse om medievaktordningen Januar 2011 Om undersøkelsen Undersøkelsen er en evaluering av medievaktordningen ILKO. Medievaktordningen er en døgnkontinuerlig telefonvakttjeneste som har vært

Detaljer

Programevaluering av bachelorprogrammet Kultur og kommunikasjon

Programevaluering av bachelorprogrammet Kultur og kommunikasjon Programevaluering av bachelorprogrammet Kultur og kommunikasjon Februar 2015 Alle programstudenter var invitert. Antall svar: 47 1) Generelle spørsmål Besvarelser fordelt på kull Høsten 2014 15 31.9 %

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

STUDENTUNDERSØKELSEN Program for MATteknologi 2011

STUDENTUNDERSØKELSEN Program for MATteknologi 2011 STUDENTUNDERSØKELSEN Program for MATteknologi 2011 Mål med undersøkelsen: Å skaffe informasjonsgrunnlag for strategier i markedsføring Gjennomføring: Spørsmålene ble utarbeidet av Hanne K og Anne-Kathrine

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. En presentasjon på UHRs representantskapsmøte 21.11.2012

Høgskolen i Hedmark. En presentasjon på UHRs representantskapsmøte 21.11.2012 Høgskolen i Hedmark En presentasjon på UHRs representantskapsmøte 21.11.2012 Mjøsa Innlandshavet med det store lyset Foto: Aslak Kittilsen Høyere utdanning i Hedmark, røtter 1153 Hamar katedralskole (presteutdanning)

Detaljer

Rudolf Steinerhøyskolen

Rudolf Steinerhøyskolen Rudolf Steinerhøyskolen Rudolf Steiner University College Undersøkelse blant tidligere studenter ved Rudolf Steinerhøyskolen Foreløpig rapport 2008 Arve Mathisen Bakgrunn På forsommeren 2008 ble alle studenter

Detaljer

Strategi for Studentinvolvering

Strategi for Studentinvolvering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Strategi for Studentinvolvering Vedtatt: 21.02.2017 HiOA har de siste årene scoret dårlig på opplevd grad av

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2007-6.1.2008 Sendt til 2 503 personer (2 456 i 2006) Mottatt

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 18.10.07 Saksnummer: 101/07 Saksbehandler: Journalnummer: Terje Dehli Jacobsen 2007/1663 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN Saken i korte trekk Saken omhandler

Detaljer

Oppsummering av sluttevaluering av SOS101 våren 2010

Oppsummering av sluttevaluering av SOS101 våren 2010 Oppsummering av sluttevaluering av SOS101 våren 2010 Innledning Denne evalueringsrapportens hovedkilde er en surveyundersøkelse som ble gjennomført på siste forelesning (20.04.2010). Svarene fra surveyundersøkelsen

Detaljer

Nettevaluering av bachelorprogrammet i kultur og kommunikasjon

Nettevaluering av bachelorprogrammet i kultur og kommunikasjon Nettevaluering av bachelorprogrammet i kultur og kommunikasjon Februar 2013 Antall svar: 32 (alle programstudenter invitert) Besvarelser fordelt på kull Høsten 2009 1 3.1 % Høsten 2010 9 28.1 % Høsten

Detaljer

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2 Brukerundersøkelsen 2014 Tusen takk for god oppslutning på årets brukerundersøkelse. Bare to besvarelser som uteble, og det er vi fornøyde med Vi tenkte å ta for oss alle spørsmålene i brukerundersøkelsen

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Totalrapport Antall besvarelser: 11 310 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

SOS201. Sosiologisk teori: Nyere perspektiv Oppsummering av studentevaluering. av Hanne Widnes Gravermoen

SOS201. Sosiologisk teori: Nyere perspektiv Oppsummering av studentevaluering. av Hanne Widnes Gravermoen SOS201 Sosiologisk teori: Nyere perspektiv Oppsummering av studentevaluering av Hanne Widnes Gravermoen Sosiologisk institutt våren 2012 Innledning... 3 Beskrivelse av emnet... 3 Beskrivelse av studentmassen...

Detaljer

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning 3Voksne i fagskoleutdanning 3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning Fagskoleutdanninger er yrkesrettede høyere utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse 1. Utdanningene

Detaljer

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT Befolkningsundersøkelse holdninger til og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter TNS Gallup januar 009 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig

Detaljer

EVALUERING AV MASTERPROGRAMMET I SAMFUNNSGEOGRAFI 2013/2014

EVALUERING AV MASTERPROGRAMMET I SAMFUNNSGEOGRAFI 2013/2014 EVALUERING AV MASTERPROGRAMMET I SAMFUNNSGEOGRAFI 2013/2014 Rapporten er basert på 19 innleverte skjemaer. Dataene i denne undersøkelsen må leses mot svarprosenten på 43. Besvarelsene er anonymisert og

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 1.12.2006-5.1.2007 Sendt til 2 456 personer (2 379 i 2005) Mottatt

Detaljer

Kandidatundersøkelse 2013

Kandidatundersøkelse 2013 Kandidatundersøkelse 201 Resultater fra undersøkelse mot uteksaminerte kandidater våren og høsten 201, omfatter kandidater fra Universitetet i Oslo, Bergen og Tromsø Om undersøkelsen Undersøkelsene er

Detaljer

Sentralmål og spredningsmål

Sentralmål og spredningsmål Sentralmål og spredningsmål av Peer Andersen Peer Andersen 2014 Sentralmål og spredningsmål i statistikk I dette notatet skal vi se på de viktigste momentene om sentralmål og spredningsmål slik de blir

Detaljer

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter...

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter... GJENNOMFØRING AV Dette er Walter... 1 Dette er også Walter......og dette er Walter Får Walter lov? er et e-læringskurs i forvaltningsloven. Opplæringsperioden for dette kurset går over 16 arbeidsdager.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41% Skolerapport Antall besvarelser: 194 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

HØGSKOLEN I INNLANDET. STUDIESPESIFIKKE MINSTEKRAV FOR SØKERE PÅ REALKOMPETANSE gjelder for opptak Versjon

HØGSKOLEN I INNLANDET. STUDIESPESIFIKKE MINSTEKRAV FOR SØKERE PÅ REALKOMPETANSE gjelder for opptak Versjon HØGSKOLEN I INNLANDET STUDIESPESIFIKKE MINSTEKRAV FOR SØKERE PÅ REALKOMPETANSE gjelder for opptak 2017 Versjon 31.01.2017 Følgende minstekrav gjelder for vurdering av opptak på grunnlag av realkompetanse:

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Skolerapport Antall besvarelser: 23 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren April 2007 Om undersøkelsen Bakgrunn Biblioteket ønsker å kartlegge hvorfor enkelte ikke bruker biblioteket. I forkant ble det gjennomført fokusgrupper

Detaljer

Neste halvår byttet vi skole fordi klassekameratene våre skulle nå ut i praksis. Derfor begynte vi på faculdad de filologia, noe som er et høyere og

Neste halvår byttet vi skole fordi klassekameratene våre skulle nå ut i praksis. Derfor begynte vi på faculdad de filologia, noe som er et høyere og Studentrapport Jeg hadde lenge ønsket meg å komme meg litt vekk fra alt her hjemme. Jeg hadde tross alt aldri bodd lenger unna enn i nabobyen og jeg følte jeg trengte litt nye inntrykk. Jeg snakket mye

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

GEOV111 Geofysiske metoder - oppsummering av studentevalueringen VÅR 2016

GEOV111 Geofysiske metoder - oppsummering av studentevalueringen VÅR 2016 GEOV111 V16 Emneevaluering fra emneansvarlig: GEOV111 Geofysiske metoder - oppsummering av studentevalueringen VÅR 2016 Bakgrunn og svarprosent: GEOV111 er et grunnkurs i Jordens fysikk som er obligatorisk

Detaljer

Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016.

Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016. Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016. Jeg studerer sykepleie tredje året og jeg var på utveksling i Østerrike i 3 måneder. Der hadde jeg hjemmesykepleiepraksis og fikk i tillegg være på ortopedisk

Detaljer

EVALUERING AV MASTERPROGRAMMET I SAMFUNNSGEOGRAFI 2012/2013

EVALUERING AV MASTERPROGRAMMET I SAMFUNNSGEOGRAFI 2012/2013 EVALUERING AV MASTERPROGRAMMET I SAMFUNNSGEOGRAFI 2012/2013 Rapporten er basert på 14 innleverte skjemaer. Dataene i denne undersøkelsen må leses mot svarprosenten på 28. Besvarelsene er anonymisert og

Detaljer

HiOAs kandidatundersøkelse 2014 sammendrag

HiOAs kandidatundersøkelse 2014 sammendrag HiOAs kandidatundersøkelse 2014 sammendrag HiOA utdanner kandidater som raskt kommer ut i jobber som svarer godt til det de er utdannet for. Blant HiOA-kandidatene innen utdanningene allmennlærer, barnevern,

Detaljer

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn Spørreundersøkelse blant studenter i alderen -2 år Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet TNS.2.24 Innhold Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn 3 4 Vedlegg: Bakgrunn 22 Vedlegg:

Detaljer

Svarskjema for kurset 'Databaser' - evalueringsrunde 2 - Antall svar på eval: 13

Svarskjema for kurset 'Databaser' - evalueringsrunde 2 - Antall svar på eval: 13 Kurs: Databaser(10stp) Faglærer: Edgar Bostrøm Dato: 05.05.2009 1. Hvilke forventningen hadde du til kurset på forhånd? At det skulle være vanskelig og mye å gjøre, men at det også ville være spennende

Detaljer

Studentundersøkelsen 2014

Studentundersøkelsen 2014 Studiesenteret.no Formål med undersøkelsen Denne undersøkelsen har som formål å evaluere studenters mening om Studiesenteret.no. Metode og utvalg Spørreskjemaet er sendt ut til 6 ved Studiesenteret.no

Detaljer

Evalueringsrapport Aorg105 våren 2010.

Evalueringsrapport Aorg105 våren 2010. Evalueringsrapport Aorg105 våren 2010. Denne evalueringen baserer seg på evalueringsskjema som ble utdelt på siste forelesning i Aorg105 onsdag 14.04. Det ble samlet inn 16 besvarelser av totalt 50 oppmeldte,

Detaljer

Rapport av markedsundersøkelse. Prosjekt: OBOS forsikring Prosjektleder og Analyse: Øivind Eismann

Rapport av markedsundersøkelse. Prosjekt: OBOS forsikring Prosjektleder og Analyse: Øivind Eismann Rapport av markedsundersøkelse Prosjekt: OBOS forsikring Prosjektleder og Analyse: Øivind Eismann Kort om undersøkelsen Bakgrunn Obos ønsker informasjon i forbindelse med lanseringen av sine forsikringstilbud.

Detaljer

Oppsummering av Registreringssdata KMT 11/12

Oppsummering av Registreringssdata KMT 11/12 Høgskolen i Sør-Trøndelag, AFT Program for Kjemi og Materialteknikk Oppsummering av Registreringssdata KMT 11/1 Antall totalt : 8 Anatll kjemi : Antall materialteknikk : 6 Kjønnsfordeling 33 gutter og

Detaljer

GJESTEELEV I NABOFYLKET -en kartlegging av omfanget elever som ønsker å ta videregående utdanning i nabofylket

GJESTEELEV I NABOFYLKET -en kartlegging av omfanget elever som ønsker å ta videregående utdanning i nabofylket Prosjektrapport nr. 38/00 GJESTEELEV I NABOFYLKET -en kartlegging av omfanget elever som ønsker å ta videregående utdanning i nabofylket Rune Jamt Rapportens tittel: FoU-informasjon GJESTEELEV I NABOFYLKET

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 15%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 15% Skolerapport Antall besvarelser: 19 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 1% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

Studieprogramundersøkelsen 2014

Studieprogramundersøkelsen 2014 1 Studieprogramundersøkelsen 2014 Alle studier skal i henhold til høgskolens kvalitetssystem være gjenstand for studentevaluering ca. hvert tredje år. Alle studentene på studiene blir oppfordret til å

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 37%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 37% Skolerapport Antall besvarelser: 1 BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 37% Foto: Marius Solberg Anfinsen OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 14. mars 2016, og

Detaljer

ØKONOMIRÅDGIVNINGSTELEFONEN; STATUS PR DESEMBER 2009

ØKONOMIRÅDGIVNINGSTELEFONEN; STATUS PR DESEMBER 2009 ØKONOMIRÅDGIVNINGSTELEFONEN; STATUS PR DESEMBER 2009 Christian Poppe, SIFO 1. INNLEDNING Dette er en første og forenklet rapportering av de første innringerne til økonomirådgivningstelefonen. Intervjuene

Detaljer

Evaluering av PBL-veiledere i 8. semester

Evaluering av PBL-veiledere i 8. semester 28.11.2007 13:54:50 QuestBack eksport - Evaluering av PBL-veiledere i 8. semester Evaluering av PBL-veiledere i 8. semester Nedenfor følger resultatene fra evalueringen av PBL - veilederne på 8. semester

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 46%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 46% Skolerapport Antall besvarelser: 94 BRUKERUNDERSØKELSEN 206 Svarprosent: 46% Foto: Marius Solberg Anfinsen Brukerundersøkelsen 206 OM UNDERSØKELSEN 0 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar

Detaljer

Likestilte arbeidsplasser er triveligere og mer effektive

Likestilte arbeidsplasser er triveligere og mer effektive Pressenotat fra Manpower 7. mars 2011 Likestilte arbeidsplasser er triveligere og mer effektive Når arbeidsgiveren aktivt forsøker å skape likestilte muligheter for kvinner og menn på arbeidsplassen, ser

Detaljer

01.12.2009 09:10 QuestBack eksport - Sosiale medier

01.12.2009 09:10 QuestBack eksport - Sosiale medier Sosiale medier Publisert fra 19.10.2009 til 02.11.2009 826 respondenter (1 unike) 1. Din alder: 1 Under 15 0,0 % 0 2 15-19 3,9 % 32 3 20-24 11,7 % 97 4 25-29 22,0 % 182 5 30-39 36,2 % 299 6 40-49 18,4

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2008-8.1.2009 Sendt til 2 707 personer (2 703 i 2007) Mottatt

Detaljer

STUDENTRAPPORT. 1. Fortell om ankomsten (orienteringsdager/uker, registrering, møte med Internasjonalt kontor og andre instanser)

STUDENTRAPPORT. 1. Fortell om ankomsten (orienteringsdager/uker, registrering, møte med Internasjonalt kontor og andre instanser) STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: Griffith University. BY: Gold Coast. LAND: Australia. UTVEKSLINGSPERIODE: Høst 2014. EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: En uke i midten av semesteret

Detaljer

Utdanningspolitiske saker

Utdanningspolitiske saker Utdanningspolitiske saker Web-undersøkelse blant foreldre 6. 14. desember 2016 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 6. 14. desember 2016 Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 849 Kartlegge

Detaljer

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 31.10.14 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Helle Hegna 2014/739 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014 Saken i korte trekk Tilråding Jeg tilrår

Detaljer

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012 Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012 Utvalg og metode Bakgrunn og formål På oppdrag fra Forbrukerrådet og Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 40%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 40% Skolerapport Antall besvarelser: 96 BRUKERUNDERSØKELSEN 6 Svarprosent: 4% Foto: Marius Solberg Anfinsen OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar til 4. mars 6, og er gjennomført

Detaljer

Rekruttere og beholde Om helsepersonell i rurale og urbane områder

Rekruttere og beholde Om helsepersonell i rurale og urbane områder Rekruttere og beholde Om helsepersonell i rurale og urbane områder Presentasjon for foretaksledere ved Finnmarkssykehuset og HR-ledere i Helse Nord Hammerfest 17.02.2013 Konst. forskningsleder Birgit Abelsen

Detaljer

Praksisrapport for praksisstudier i utlandet

Praksisrapport for praksisstudier i utlandet Praksisrapport for praksisstudier i utlandet I tillegg til studiekrav skal studenter som har praksis i utlandet skrive en praksisrapport. Denne skal inneholde følgende momenter: 1. Innledning Student:

Detaljer

Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike Kommune. Rapport Ringerike Kommune 2015:

Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike Kommune. Rapport Ringerike Kommune 2015: VI BRYR OSS Rapport Ringerike Kommune 2015: Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike Kommune Denne rapporten beskriver resultatet fra en spørreundersøkelse gjort blant beboere ved kommunens

Detaljer

Lederskap hands on eller hands off?

Lederskap hands on eller hands off? Manpower Work Life Rapport 2012 Lederskap hands on eller hands off? Hvordan kan bedrifter forbedre sitt rykte? Det finnes selvsagt mange faktorer som påvirker hvordan en bedrift oppfattes. Ifølge en Manpower

Detaljer

STATUS LOKALT OPPTAK, PR 16. JULI 2011

STATUS LOKALT OPPTAK, PR 16. JULI 2011 STATUS LOKALT OPPTAK, PR 16. JULI 2011 Høgskolen har pr 16. juli 2 069 søkere i det lokale opptaket (tilsvarende tall i fjor var 1 815). Dette er det høyeste søkertallet høgskolen har hatt i det lokale

Detaljer

Sørlandet som studiested. Sørlandet som studiested

Sørlandet som studiested. Sørlandet som studiested 1 2003 Kontaktpersoner ved Agderforskning: Seniorrådgiver Harald Furre Rådgiver Rune Jamt Forsker Gjermund Haslerud 2 2003 UTVALG Spørreskjema ble sendt til; 1400 Personer som avslo studieplass ved HiA

Detaljer