Rekrutteringsundersøkelse 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rekrutteringsundersøkelse 2013"

Transkript

1 Rekrutteringsundersøkelse 2013 Spørreundersøkelse blant høgskolens nye studenter høsten 2013 LANG utgave med alle undersøkelsens fritekstsvar

2 Innhold 1 Innledning Undersøkelsen og bearbeidingen Et arbeidsdokument Fremstillingsform Bakgrunnsvariabler Svar på enkeltspørsmålene Informasjon om studietilbudet ved høgskolen Informasjonskilder i søknadsprosessen Kontakt med høgskolen Hva er viktig for valg av studiested Hva er viktig for valg av utdanning Hvem har gitt råd og påvirket deg Oppstartsperioden Ønsker og planer for studietiden Sammendrag Noen samlede hovedtrekk Noen langsgående sammenligninger Vedlegg Tekstsvar med forslag for å tiltrekke oss nye søkere Tekstsvar med forslag for at studentene skal trives Spørreskjemaet som ble brukt i undersøkelsen

3 1 Innledning 1.1 Undersøkelsen og bearbeidingen Høgskolen ønsker å få vite mer om hvordan nye studenter finner fram til informasjon om høgskolen, om den prosessen som fører til at de velger høgskolen som studiested, om oppstartsfasen og om det å være ny student ved høgskolen. Det er første gang vi gjennomfører en rekruteringsundersøkelse i denne formen. I mange år har Campus Rena gjennomført en markedsundersøkelse med mange av de samme temaene, og i 2012 ble det gjennomført en pilot der Rena-undersøkelsen ble brukt også på de andre campusene. I år er denne undersøkelsen videreutviklet noe, og gjennomføres ensartet og i fornyet form i hele høgskolen. Vi har også endret navn til Rekruteringsundersøkelse. Et spørreskjema ble sendt til alle studenter på egenfinansierte studier (gratisstudier) som begynte på høgskolen høsten 2013, med unntak av de som har studert her tidligere og studenter på engelskspråklige program. Dette utvalget utgjorde 2015 studenter. De fikk spørreskjemaet på e-post 1.september, og fikk én purring og to ukers svarfrist. Vi fikk svar fra 752, som gir en svarprosent på 37,3 %. Vi har ikke bare gjort enkle undersøkelser av i hvilken grad disse er representative for hele studentgruppen. Med tanke på fordeling på campusene er fordelingen av respondentene godt overensstemmende med fordeling av alle studenter som er registrert som møtt per 1. oktober. Undersøkelsen er utviklet, gjennomført og bearbeidet i studieseksjonen i høgskoleadministrasjonen. Prorektor Anna Ottosen er prosjektansvarlig. Frode Skår, Elisabeth Nikolaisen, Astrid Sandvoll, Simon Bringeland og Marte Goplen har gitt gode bidrag til viktige drøftinger og gjennomlesning av manus. Prosjektet er ledet og rapporten skrevet av Svein Foss. 1.2 Et arbeidsdokument Den foreliggende rapporten er først og fremst tenkt som et internt arbeidsdokument. Målet er å gjøre materialet tilgjengelig på en oversiktlig måte, og i tillegg peke på noen hovedtrekk i det. Materialet inneholder mange muligheter for å se ulike vinklinger, nyanser og detaljer. Ulike grupper og personer i høgskolen kan derfor lese innholdet mer nøye for å hente ut mer detaljert innhold ut fra sine behov og interesser. I tillegg kan høgskolens avdelinger også få tilgang på mer detaljerte data eller andre oppsett om de ønsker det. Det er også på sin plass innledningsvis å nevne at vi på noen av spørsmålene i undersøkelsen nok har lansert svaralternativer som først og fremst er aktuelle for unge søkere. På disse spørsmålene vil derfor de yngste gruppene skåre høyest på alle alternativer bortsett fra alternativet Andre, spesifiser. Dette er en svakhet i undersøkelsen som bør justeres til en eventuell ny gjennomføring. Det viser seg først og fremst i kapittel 2.6 og Fremstillingsform For hvert spørsmål i undersøkelsen har vi presentert svarene etter et fast mønster. Først presenteres noen hovedtrekk fra materialet i tekstform, så tre grafer, og til slutt de tekstsvarene og -kommentarene som har kommet inn fordelt på campus. De tre grafene viser svarene fordelt på tre ulike variabler. Først er de fordelt på campusene de har svart de hører til, så på aldersgruppene og til slutt på grupper av utdanninger. I alle grafene vises kategorier av svar som 3

4 liggende stolper i ulike farger og med forklaring på fargene til høyre. Gjennomsnittverdien for hele undersøkelsen (Snitt HH) vises alltid øverst i hver gruppe som en mørk grå stolpe og med tallverdi oppgitt. Alle grafene viser resultatet som prosentandeler av alle i kategorien, og alle grafene har 100 % som øvre ramme. Når det gjelder svarene fordelt på campusene kan det være viktig for å tolke en del av resultatene at en kjenner noe til særpreget ved de ulike campusene. Dette beskrives i svært liten grad i denne rapporten. Når det gjelder inndeling av utdanningene i grupper, har vi satt sammen grupper av studieprogram på hvert campus spesielt for denne rapporten. Det viser noen interessante bilder av hvordan studenter på ulike typer utdanninger gir ulike svar i denne undersøkelsen. En av svakhetene ved denne inndelingen er at størrelsen på gruppene varierer noe. Særlig har gruppen Småutdanninger kommet til å omfatte mange studenter, og den veier derfor forholdsvis tungt ved snittberegning. Denne ulempen veies opp mot at vi ikke kan ha for mange slike grupper i presentasjonen. Det er også noen av disse gruppene er forholdsvis små, og det kan føre til enkelte litt tilfeldige utslag i noen av statistikkene. Dette er en av grunnene til at vi i fremstillingen ikke bruker mye eksakte tall, men heller grafer som viser resultatene noe mer omtrentlig. Følgende utdanninger hører til de ulike gruppene som brukes i analysen (antall respondenter i parentes): BA Barnehagelærer, Hamar (50) Grunnskolelærer, Hamar (55) Andre lærerutdanninger, Hamar (33) BA OPIM, Hamar (30) BA Idrett/folkehelse, Elverum (28) BA Sykepleie, Elverum (80) BA Tannpleie, Elverum (11) BA Musikk/medier, Rena (27) BA Org- og ledelse, Rena (11) BA Økonomi, Rena (44) BA Skog/Utmark/Landbruk, Blæstad/Evenstad (19) Masterutdanninger, HH (36) Årsutdanninger, HH (41) Småutdanninger, HH (217) BA Barnehagelærerutdanning Grunnskolelærerutdanning BA Faglærerutdanning i musikk Lektorutdanning PPU BA i animasjon BA i spillteknologi og simulering BA i virtuell kunst og design. BA faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag BA folkehelse BA i idrett spesialisering i trenerrollen BA i sykepleie BA i tannpleie BA Music Management, BA Musikkproduksjon BA Digital medieproduksjon BA i ledelse og organisasjonsutvikling BA serviceledelse og markedsføring BA i eiendomsmegling BA i regnskap og revisjon, BA i økonomi og administrasjon BA i skogbruk BA i utmarksforvaltning BA i agronomi BA i landbruksteknikk Alle norskspråklige masterutdanninger Alle årsstudier Alle videreutdanninger og studier mindre enn ett år 4

5 1.4 Bakgrunnsvariabler I tillegg til spørsmålene vi refererer svarene fra i neste kapittel, ble det spurt om enkelte bakgrunnsinformasjoner som hjemfylke, kjønn og alder. Svarene på disse variablene fordeler seg slik: 5

6 2 Svar på enkeltspørsmålene I dette kapittelet presenterer vi svarene på de enkelte spørsmålene, og gjør det på en ensartet måte for alle spørsmål. I noen tilfeller har vi slått sammen to spørsmål til ett tema. 2.1 Informasjon om studietilbudet ved høgskolen Spørsmål: Hvordan fikk du først informasjon om studietilbudet ved Høgskolen i Hedmark? Hovedtrekk ved svarene - Snitt høgskolen: Høgskolens hjemmeside, Personlig kontakt og Samordna opptak brukes mest. - Campus: Studentene på Hamar brukte hjemmesidene og Personlig kontakt mye, på Elverum brukte de Personlig kontakt mye, på Rena hjemmesidene og på Evenstad/Blæstad Samordna opptak. - Alder: De eldste brukte hjemmesidene noe mer enn de yngste, og de yngste brukte Personlig kontakt og Samordna opptak noe mer enn de eldste. - Utdanning: Masterstudentene og Andre lærerstudenter var de som brukte hjemmesidene klart mest, med studenter på de korte utdanningene noe etter. Studenter på de store profesjonsutdanningene brukte mye Personlig kontakt. OPIM-studenter og BA-studentene på Rena brukte mye Samordna opptak. Svarene fordelt på campus 6

7 Svarene fordelt på aldersgrupper 7

8 Svarene fordelt på utdanninger Tekstsvar til alternativet: Andre steder, spesifiser her: Elverum: Restplasser samordna opptak. TV. Bor i Hamar, så har alltid vist at studiet var der. Utdanning.no. Tynset. Min gymlærer gikk her tidligere og skrøt veldig mye av skolen. Evenstad/Blæstad: Oikos.no. Da jeg søkte etter økologisk landbrukstudier på nett. Oversikt over restplasser. Internett søking 8

9 Hamar: VGTV - LevelUp (Ble kalt for "spill-mekka"). Jeg googlet. Søkte linja på nett, hamna på hihm. epost pa jobben. Arbeidsplassen. Googlet spillstudie i Norge. Avis. Rena: Lette etter fag av typen. Foreldre fant studiet. Søkte på nettet etter læresteder til spesifikt studie. Lokalt studiesenter. På jobb på Kongsvinger fengsel. Lokalavisen Trønderbladet. Lokalt kompetansesenter. Tips fra student ved hibu. Utdanning.no. Studiesenteret.no. Kommunen sine intranett sider. Studiesenteret.no. Restplass. Kollegaer som også er studenter på studiesenteret.no. Utdanning.no. Internett, søk på fag. Annonse fra det lokale studiesenteret. Omtale i Glomdalen. Studiesenteret i Salangen. Google. Studiesenter. Studiesenterets annonse via meldal.no. Studiesenteret sin side. Google. Jobber i Høgskolen. Annonse i avis fra lokalt studiesenter. Søkte opp musikkproduksjon på google. Studiesenteret. Venn. Ved opptak til høyere utdanning. Søkte på internett. Leste i et fagforeningsblad om servicestudiet. Studiesenteret.no. Gjennom NKK. Selvsøk på nett. Google-søk. Stand på landsstevne i BU på Nes Ble tipset av en venn. Kommunal heimeside. Krigsskole. Studiesenteret. Fra en venninde. 9

10 2.2 Informasjonskilder i søknadsprosessen Spørsmålet var: Hvilke informasjonskilder var viktigst for deg i søknadsprosessen? Hovedtrekk ved svarene - Snitt høgskolen: Høgskolens hjemmeside brukes klart mest i denne fasen og forskjellen til Samordna opptak og Personlig kontakt er større enn i den første fasen (forrige spørsmål). - Campus: Studentene på Elverum brukte hjemmesidene mindre og Samordna opptak mer enn de andre. På Hamar bruker de alle disse tre kildene forholdsvis mye. - Alder: De eldste studentgruppene brukte hjemmesidene mest mens de yngste brukte Samordna opptak mest. I den grad Messer og skolebesøk ble brukt, var det av den yngste aldersgruppa. - Utdanning: Masterstudenter og tannpleiestduenter brukte hjemmesidene klart mest i denne fasen, og mange andre utdanninger noe mindre. BA-studentene på Skog/Utmark/Landbruk bruker sammen med barnehage og grunnskolelærerstudentene Personlig kontakt mest. Svarene fordelt på campus 10

11 Svarene fordelt på aldersgrupper 11

12 Svarene fordelt på utdanninger Tekstsvar til alternativet Andre informasjonskilder, spesifiser her: Elverum: Sykepleier som kjenner meg og godt kjent med skolen. Fleksibilitet. Googling på nettet, egne interesser. Direkte kommunikasjon med skole via e-post og telefon. Kontakt med skolens lærere. Hadde på forhånd bestemt meg hva jeg ville søke på. At skolen lå i Hedmark. Evenstad/Blæstad: Kontakt med konsulent på Høgskolen. Hamar: Kontakt med Høgskolen per epost. Arbeidsplassen. Søknadsweb. Rena: Ringte skolen. Lokalt studiesenter. Utdanning.no. Studiesenteret.no. Studiesenteret. Kollegaer. Utdanning.no. Telefonkontakt med skolen. Røros Ressurs. Kontakt med skolen. Studiesenteret. Interesser angående fagstudier. Studiesenteret. Rena-blogger. kollega. studiesenteret. Min venninde. 12

13 2.3 Kontakt med høgskolen Her har vi samlet to spørsmål knyttet til kontakten respondentene hadde med høgskolen i søknadsprosessen. Først hvilke kanaler de brukte, så hvor fornøyd de var med responsen. Spørsmål: Hvis du tok kontakt med høgskolen hvilke kanaler brukte du? Hovedtrekk ved svarene - Snitt høgskolen: Nesten to tredeler tok kontakt med høgskolen, og E-post og telefon var de kanalene som ble desidert mest brukt. - Campus: Studentene på Rena var de som tok mest kontakt og Evenstad og Hamar minst. - Alder: Det er et konsekvent mønster at søkerne tok mer kontakt jo eldre de er. I den eldste gruppa er det bare drøyt 10 % som ikke tok kontakt. I den yngste nesten 50 %. Mønsteret er like konsekvent for de to mest brukte mediene. Bruken øker med alder. - Utdanning: Det er store variasjoner mellom ulike utdanning på dette punktet. Masterstudenter og studenter på de korteste utdanningene tok mest kontakt, og OPIMstudentene minst. Svarene fordelt på campus 13

14 Svarene fordelt på aldersgrupper Svarene fordelt på utdanninger 14

15 Spørsmål: Hvor fornøyd var du med responsen du fikk fra høgskolen? Hovedtrekk ved svarene - Snitt høgskolen: 86,6 % svarer at de er Svært fornøyd eller Fornøyd med responsen de fikk fra høgskolen, og 3,7 % er Lite fornøyd eller Misfornøyd. - Campus: Det er forholdsvis lite forskjell på campusene når en summerer sammen slik. - Alder: Det er en viss tendens til at de eldre studentene er noe mer fornøyd. - Utdanning: Her er det store variasjoner mellom ulike utdanninger og ingen som utmerker seg helt klart. Svarene fordelt på campus Svarene fordelt på aldersgrupper 15

16 Svarene fordelt på utdanninger Svar på: Kommentar til responsen du fikk/ikke fikk Elverum: Jeg fikk ikke noe informasjon fra skolen før jeg ankom første dag, og da måtte jeg selv ta kontakt, noe som ikke var like lett de første dagene siden alle var veldig opptatte. Fikk derfor ikke betalt semesteravgiften med det første, og ikke tilgang til fronter ++ Vet det var flere som ble tatt opp via restetorget som opplevde det samme. Lite info ble gitt ble henvist til å lese på hjemme siden. Skulle henvise meg til samordnaopptak fikk jeg beskjed om når jeg reiste til høgskolen. (Jeg visste ikke hvor jeg skulle sende in alle papir.) Trengte ikke å lure på noe. Den info jeg trengte, var sendt pr post/epost. Gode utfyllende svar, og rask tilbakemelding. Jeg fikk et raskt mailsvar men ikke svar på spørsmålet jeg stilte. Var i utgp veldig fornøyd, men da informasjonen viser seg å ikke stemme med hvordan studie virkelig var lagt opp. Må jeg si det var dårlig. Viktig å ikke gi ut feil info som er viktig for valg av skole. Fikk aldri svar på en ekstremt viktig e-post. Evenstad/Blæstad: Fikk beskjed om at studier var fullt for lenge siden av inntakskontoret, mens admin sa det var plass. Tilfeldig at jeg senere fikk/fant plass. Synd. Raskt svar, på trivelig måte! Hamar: Grei responstid. Solid og informativ feedback. 16

17 Hadde et spm. ang. skole-pc, fikk et ordentlig svar relativt fort. fornøyd. Fikk lite utfyllende svar på det jeg lurte på, det har hendt jeg ringte opptil 4 ganger i løpet av en dag til sentralbord uten at noen tar tlf på forskjellige tidspunkter. Responsen var passiv, veldig "frem og tilbake" før jeg fikk svar på relativt enkle spørsmål. Fikk også flere nr. til ansatte ved høgskolen som ikke hadde noe med mitt studie å gjøre. Behjelpelige og koselig respons. Fikk god respons, bortsett fra at jeg ikke fikk beskjed om at det manglet dokumenter for å få søknaden ble godkjent, noe som førte til at jeg måtte søke på restetorget. Fikk svar på Mail, men når jeg sendte inn spørsmål på websiden, har jeg enda ikke fått svar. Fikk hurtig svar på det jeg lurte på. Fikk litt feilaktig informasjon. Rena: Misfornøyd ved første henvendelse. Men fikk god hjelp etter andre henvendelse. Umulig å få tak i rette avdeling. MEGET hjelpsom. Tok seg tid. Henviste videre. Vanskelig og få tak i menneskene som kan noe om studiet, og kunne snakke med de om alt fra fag litteratur og andre spørsmål. Bør være en mulighet for at de kan ringe folk som ønsker og studere ved høgskolen eller egne mennesker til og kunne besvare henvendelser. Sendte rundt 6-7 mail, fikk svar på 3 maks. Fikk godt svar på det jeg lurte på, men det tok litt lang tid. Dog forståelig da det var midt i fellesferien. Jeg fikk aldri svar på gjentatte e-poster til studierådgiver. Fantastisk god hjelp og løsningsinnstilling på opptakskontoret! Ventet lenge på svaret. Det tok veldig lang tid å få svar på mailer i starten før inntak. Fått svar og hjelp til det jeg lurt på. Hyggelig, imøtekommende og informativ samtale med ekspedisjonsansatt på skolen. Raskt svar fra hyggelig dame. Det tok lang tid før jeg fikk svar på mine henvendelser, og jeg endte opp med å ringe inn til skolen for å få tak i et menneske som kunne hjelpe meg. Fikk raskt svar på det jeg ba om! Hyggelig, informativt. Veldig behjelpelige! Den var bra den. Spurte om hjelp til å finne fram på nettside, fikk ingen hjelp. Spurte etter timeplan og fikk vite fag for første semester. I ettertid er skolen startet for lenge siden og vi får under ei veke på oss til første innlevering???? Ingen informasjon om hvordan undervisningen skal foregå og hvordan vi skal jobbe??? Noen bør virkelig ta ansvar! Fikk ikke svar på det jeg lurte på før etter studievelederen var på plass etter skolestart, men det ordnet seg. Litt dårlig respons på epost, ellers bra! 17

18 2.4 Hva er viktig for valg av studiested Spørsmål: Hvilke av disse forholdene var viktige for ditt valg av studiested? Hovedtrekk ved svarene - Snitt høgskolen: Rett fagtilbud er regnet som det klart viktigste, dobbelt så høyt vurdert som neste, Studier ved siden av jobb. Kort vei hjem og Et generelt positivt inntrykk av høgskolen tas også med av mange. - Campus: Rett fagtilbud ble regnet som viktig av særlig mange på Evenstad/Blæstad, mens Studier ved siden av jobb ble regnet som viktig av studenter på Rena. - Alder: De fleste alternativene regnes som viktigere av flere yngre enn eldre studenter. Rett fagtilbud markeres av klart flest i alle aldersgrupper. Studier ved siden av jobb velges av fler jo høyere alderen blir. - Utdanning: Særlig mange OPIM-studenter holder Rett fagtilbud som viktig, mens Masterstudenter, Årsstudenter og studenter på mindre utdanninger er i klart flertall på Studier ved siden av jobb. Ellers er det store variasjoner uten veldig klare mønstre. Svarene fordelt på campus 18

19 Svarene fordelt på aldersgrupper 19

20 Svarene fordelt på utdanninger Svar på spørsmålet Andre forhold, spesifiser: Elverum: Kjæresten. Elverum hadde det jeg så etter utdanningsmessig sett. Kort vei til Trysil. Jakt på høsten og ski på vinteren. Nærmeste studietilbud i forhold til hjemsted. Mange personlige relasjoner i området. Har hørt så mye bra om sykepleierutdanningen på Elverum fra tidligere studenter som jeg har møtt i Nord-Norge. Så da jeg flyttet med samboeren pga hans jobb, var valget enkelt. Alle treningsmulighetene Elverum byr på. Forsvarsfamilie. Har hest, billig stallplass i Elverum. Evenstad/Blæstad: Mulighet til å bedrive jakt og fiske på fritida. Mulighet til å redde kloden. Nettbasert. GENS krav. Deltidsstudier på nett. Det eneste stedet jeg fant med økologisk 20

21 innretning. Nettstudier gjør at jeg slipper å flytte for å studere. Jeg kan også kombinere det med jobb, og slipper dermed å ta opp studielån. Beliggenhet. Hamar: Nettstudie, deltid, så lett å tilrettelegge ved jobb. Samlingsbaserte studier. Flyttet til Hamar i lag med kjæresten. Studier kombinert med familieliv. Anledning til å jobbe på sjølvstyr. Fikk høre mye positivt fra andre. Samligsbasert over 3 år. Samlingsbasert studie. Satsing på skøyter. Rena: Lokalt studiested (Studiesenteret.no). Lokalt studiesenter. Eneste sted der dette studiet er på deltid. Desentralisert. Fleksibilitet ifht lite obligatorisk oppmøte. Studiesenteret. Nettbasert studie. Kan studere hjemmefra. Fullt nettstudie med muligheter. Nettstudie. Desentralisert studie med studiesenter lokalt. Fjernstudier. Billig å bo. Kjæreste. Fullføring av bachelor. Mulighet for å kunne dagpendle til skolen. At man kunne ta studiet på nett. Skole med korteste pendlevei ift relevante fag. Nettstudier. Spille håndball i Elverum. Spennende studier. Nettbaserte Kurs. Nettstudier. 21

22 2.5 Hva er viktig for valg av utdanning Spørsmål: Hvilke av disse forholdene var viktige for ditt valg av utdanning? Hovedtrekk ved svarene - Snitt høgskolen: Det at studentene liker å Jobbe med eller er Interessert i det utdanningen handler om regnes som viktigst, noe foran Karrieremuligheter. - Campus: Studentene på Elverum, Evenstad/Blæstad og Hamar setter de to alternativene om Det utdanningen handler om høyest. Rena-studentene holder derimot Karrieremuligheter og det å kunne studere ved siden av jobb noe høyere. - Alder: De fleste alternativene velges mest av de yngste gruppene. Det å kunne Studere ved siden av jobb velges derimot klart mer jo eldre studentene blir. - Utdanning: De store lærerutdanningene, Idrett/Folkehelse, OPIM og Skog/Utmark/Landbruk legger stor vekt på at de Liker å jobbe med det utdanningen handler om. De tre siste av disse gruppene legger også vekt på at de er Interessert i det utdanningen handler om. Masterstudenter og studenter på de kortere utdanningene vektlegger å kunne studere ved siden av jobb. Svarene fordelt på campus 22

23 Svarene fordelt på aldersgrupper 23

24 Svarene fordelt på utdanninger Svar på spørsmålet Andre forhold, spesifiser: Elverum: Elsker å jobbe med mennesker og ønsker en jobb der jeg kan utfordre meg seg, samt kunne ha muligheten til å jobbe med forskjellige felt innenfor sykepleie. Jeg har utdanning som tannlege fra Russland. Vil kjøre ambulanse. Evenstad/Blæstad: Nettbasert. Ville ha et 50% nettstudium. Att kursene går på distans, så jag kan studere på et annet sted ved siden av. Hamar: Samlingsbaserte studier. Er under omskolering. Ønsker å jobbe med det utdanningen handler om. Vektlegging av det ein gjer sjølv. Krav fra arbeidsgiver. Kan studere ved siden av å være der for egne barn. Fleksibelt. Rena: Har realkompetanse som ikke blir verdsatt - behov for dokumentasjon. Nytt jobbinnhold krever videreutdanning. Jobber daglig med det utdanningen handler om. Omskolering krever mer kompetanse. Oppfordret av arbeidsgiver til å søke den utdanningen. Kvalifisering til videre utdanning. Nødvendig kompetanse for å søke interessante stillinger. Videreutvikle meg i nåværende stilling. Hjelp til å gjøre jobben min bedre. 24

25 2.6 Hvem har gitt råd og påvirket deg Spørsmål: Hvem av disse har gitt deg råd eller påvirket deg ved valg av studiested og utdanning? Hovedtrekk ved svarene Svarfordelingen på dette spørsmålet preges først og fremst av at flest har svart Andre, spesifiser. Her mangler altså ett eller flere viktige svaralternativ. Det alternativet som gjengis aller mest i tekstkommentarene er Ingen og Meg selv, men også alternativer som Kolleger og Arbeidsgiver nevnes ofte, og alternativer som Kjæreste og Samboer. Når vi ser på aldersfordelingen ser vi også at mengden tekstkommentarer øker med alder, så vi har her presentert svaralternativer som først og fremst er aktuell for de unge studentene og mindre aktuelle med stigende alder. - Snitt høgskolen: Blant de som har brukt alternativene er det først og fremst Venner, og så Studenter/Tidligere studenter og Foreldre som vektlegges mest. - Campus: Fordelingen er forholdsvis jevn. På Evenstad/Blæstad blir Studenter/tidligere studenter vektlagt noe mer, på Hamar og Elverum blir Venner og Foreldre vektlagt noe mer og på Rena er det muligheten for tekstsvar som vektlegges mest. - Alder: Hvis vi har i minne at svaralternativene på dette spørsmålet nok først og fremst var aktuelle for de yngre studentene, kan vi likevel se på følgende: Den yngste gruppen holder fram Foreldre som aller viktigst før Venner og Studenter/tidligere studenter, mens den nest yngste bytter om de to første. - Utdanning: Det er store variasjoner mellom studenter på ulike utdanninger, uten noen tydelige mønstre. Ut fra de manglende svaralternativene er vi forsiktige med å tolke for mye på dette punktet. Svarene fordelt på campus 25

26 Svarene fordelt på aldersgrupper 26

27 Svarene fordelt på utdanninger Svar på spørsmålet Andre, spesifiser: Elverum: Kjæresten. Ingen. Kun meg selv. Kollegaer. Fotball interessen. Mine egne interesser. behandler. Samboer. Ingen har det. Meg selv. Ikke hatt noen påvirkning av andre. Ingen - bestemt sjøl. Familien. Valgt ut i fra egne interesser. Kollegaer. Samboer. Valgte pga samboers jobbsted, men vet det er bra her. Kollegaer. Egne erfaringer. Meg selv. Kollegaer på jobben. ingen. Meg selv. Sjefen min. Stort sett funnet ut selv. Ingen påvirket, valgte selv. Ingen. Gjorde et selvstendig valg. Jobben, og meg selv. Ektefelle. Lærer på tidligere høgskole. ingen. Av praktisk årsak. Jobb. Kolleger. Lest om sykepleieyrket. jobben. Hjemmesiden til høgskolen. ingen. Internett. Etter eget ønske. Liker å jobbe med mennesker, ønsker å gjøre noe mer samfunnsnyttig. Dette er et spennende studie, som gir en god faglig plattform. Ingen. Befal/forelesere i militæret. Meg selv. Videreutvikling, mer ansvar og andre oppgaver. 100% Egeninteresse. Sjefen på jobb. Mitt arbeidsted. SAFH og jeg selv. Ingen. Andre arbeidskolleger. Ingen. Ingen. Evenstad/Blæstad: Ingen. Velger selv. Ingen. Kun egen interesse. Ingen. Mine egne interesser. Ingen. Ingen. Ingen. Ingen. Ingen. Ingen, rett fagtilbud som jeg har lett opp selv. Egeninteresse. Informasjonsmateriell mottatt i posten (katalog). Ingen. Meg sjølv. Hamar: Mannen min, og en venninne. Meg selv, mine interesser. Jeg har ikke fått råd eller påvirkning fra noen. Forskjellige bedrifter har påvirket meg til å velge utdanning. Samboer. 27

28 Kjæreste på Lillehammer. Kollegaer og samboer. Bekjente på mediekanaler. Karrieresenteret, Østfold. Nav. Kollegaer. Ingen. Ingen. Ingen. Kollegaer. Meg selv. Fant bare ut at jeg ønsket å studere ved høgskolen Hamar. Kjæreste. Ingen. Ingen. Walt Disney. Ingen. Ingen, har jobbet innen yrket i mange år allerede. Ingen. En liten mann inni hodet mitt. Profesjonelle som alt er etablerte i industrien. Ingen. Tok mitt eget valg. Førskolelæreren i barnehagen jeg jobber. Kollegaer pa jobben. Har ikke blitt påvirket noe særlig av andre. Kongsvinger kommune. oldemor. Samboer. Ingen. Er barne- og ungdomsarbeider og liker å jobbe i skolen. Meg selv. Meg selv. Ingen. Kun mitt eget ønske. Kollegaer. ingen. Innenfor interessefeltet og trenger faglig fornyelse. Ingen. Jeg jobbet som lære i hjemlandet mitt. Ingen. Kollegaer. Sjefen. Rena: Kolleger. Kollegaer. Ingen påvirkning. Ingen da dette er en del av en bachelor utdannelse innen managment og kan derfor få 90 studiepoeng innen områder jeg ønsker skal være del av min bachelor grad innen managment. Ingen. Karrieremuligheter. Lokalt studiesenter. Selv valgt dette. Leder arbeidsplass. Leder på arbeidsstedet. kolleger. Ulike nettsteder som jeg leste på, som utdanning.no. Interesserer meg. "Ingen" er ikke valg, selvstendig vurdering. Desentralisert tilbud. Ingen. Valgt selv. Egeninteresse for videreutdanning. Ingen. Sjefen min. Ingen. Eget valg ut fra behov for kompetanse. Kollegaer. Ingen. Ingen. Kontakter i bransjen. Arbeidsgiver. Samboer. Kolleger. Ingen, kun jeg. Studiesenteret.no. Ingen, funnet ut selv. Ingen påvirkning. Ingen - årsaken var at det er enkelt å kombinere med arbeid. ingen. Er selv studieveileder og har vært alene om valg. Økt fokus på beredskap i samfunnet. Rådgiver på Opus der jeg bor. Arbeidsgiver. Arbeidsgiver. Kollegaer. Valgte det som virket mest relevant for meg personlig. Ingen spesielle gav råd, ønsket det selv. Ekstern studieveileder. Ingen. Arbeidssted. ektefelle. kollegaer. Ingen. I egen interesse for fagene studiet har. Ingen. Kjæreste. Meg selv. Ingen. Tidligere høgskolelærer som anbefalte masterstudium. Ingen råd fra andre. Arbeidsgiver. Ingen. Ingen har påvirket meg, jeg valgte dette helt selv. Meg selv. Valg tatt av meg selv. Kolleger. Ingen, Rena ble valgt pga at det var der jeg fant studiet. Dere har aktuelle studiet. På jobben. Ingen, bestemte selv. Egenutvikling i jobbsammenheng. Ingen. Samboer. arbeidsgiver. tilbudet. Eneste institusjon som tilbyr studiet pr. i dag. Søkte det opp på eget initiativ. Var i nærheten av bosted. Lest selv på kommunen sin webside. Ingen. Ingen. Ingen. Ingen. Arbeidsgiver. Sjefen. Kolleger. Ingen. Ingen spesielle. Ingen. Søkt på nettet etter faglig utdanning. Ingen. Ingen. Studiesenter. Ingen. Ingen. Kollegaer. Ingen. Arbeidsgiver. Ingen. Min interesse av studiet. Sjølvstendig valg. Rådgiver på arbeidsplassen. Egenvurdering etter å satt meg inn i tilbud har betydd mest. Meg selv. Jobb. Var tilfeldighet at jeg kom over studiet på resttorget. Arbeids kolleger, fag miljø på arbeidsplassen. Ingen. Ingen. Eget valg. Attføringsbedrit. Har ikke blitt påvirket av noen. Valgte skole utifra karakterkrav og beliggenhet. Arbeidsgivere som jeg ønsker og få jobb hos. Ingen. Kollegaer. Ingen. Samboer. Ingen. Meg selv. Ingen. Helt eget valg. Ingen. Ingen. 28

29 2.7 Oppstartsperioden Vi ser samlet på to spørsmål om henholdsvis hvilke tiltak de deltok i og hvor fornøyd de var. Spørsmål Hvilke tiltak eller arrangementer deltok du i? Hovedtrekk ved svarene Som på forrige spørsmål har vi også her en stor andel av de eldre gruppene på alternativet Andre, spesifiser. Det svaralternativet de først og fremst savner her er Ingen, og det dekker altså alle de som ikke deltok på noe arrangement. - Snitt HH: Både velkomstseremoni, informasjonssamlinger og Fadderuka har god oppslutning. - Campus: Velkomstseremonier på Elverum rager høyest. Ellers er fordelingen forholdsvis jevn på campusene, bortsett fra Rena som har klart lavest deltakelse på alle tiltak og arrangementer. - Alder: Vi ser her også at deltakelse i de sosiale og faglige oppstartstiltakene har størst deltakelse fra de unge, og aller mest fra de aller yngste. - Utdanninger: Det er stor variasjon mellom typer av studie i forhold til hva de deltar på, og en må her også ta i betraktning at mange fleksible utdanninger ikke har spesielle oppstartsarrangementer, men samler introduksjoner inn i den første fasen av studiet på en annen måte. Svarene fordelt på campus 29

30 Svarene fordelt på aldersgrupper Svarene fordelt på utdanninger 30

31 Svar på spørsmålet Andre. spesifiser: Elverum: Min gruppe fikk verken faddere eller noe arrangert for oss. Gruppe 11. Tok kontakt med fadderlederen som sendte meg med en annen faddergruppe. Kom til Elverum uten å kjenne noen, så syns det var en veldig kjedelig start, da jeg ikke fikk noe kontakt med gruppa eller noe annen særlig sosial omkrets... Ikke noe på grunn av jobb. Ingen over hode. ingenting. Ingen. Anti doping seminaret! -Ekstremt bra!! Hadde ikke mulighet til å møte på oppstarten. Ikke aktuelt. Evenstad/Blæstad: Frivillig samling hos lærer privat etter obligatorisk kurs. ingen. Bare det obligatoriske. Oppmøtedagene til distanskursene. Grillkveld hos læreren. Hamar: Ingen. Ingenting. Ingen. Ingen. Ikke startet ennå. Ingen. Vi hadde ikke alt dette på samlingsbasert. Ingen. Første skoledag. Forkurs i matematikk. Ingen. Ingen. Ingen. Ingen. Ingen. Rena: Ingen. Har ikke startet opp ennå. Ingenting. Ingen. Kunne ikke møte p.g.a sykdom. Ingen. Ingen. Ingen. Ingen, studiesenteret.no. Ingen. Deltid, ikke begynt. Har studiestart neste mandag på lokalt studiesenter. Ingenting. Ingen. Deltidsstudium, ikke deltatt på spesielle arrangementer. Første todagers samling. Deltok ikke. Ingen. Jeg er nettstudent. Ingen. Samling. Ingen, nettstudent. Deltid, ikke noe spesielt arrangement. Ingen. Ingen, nettstedene og studiesenteret. Infobrev fra høgskolen. Ingen. Ingen, nettstudie studiesenteret. Ingen. Ingen. Kun tilbud om 1. forelesning. Ingen. Lest info på StudentWeb og Fronter. Ingen da det er nettbasert. Tatt velkomststreamer på fronter. Første dag. Ingen. Ingen. Ingen. Introduksjon på nettstudiet.. Ingen. Ingen, samlingsbasert. Middag med medstudenter. Ingen. Ingen, er deltidsstudent nett- og samlingsbasert. Startet rett opp på deltidsstudie. Bor i Vest Agder, var ikke med på noe. Middag. Møtte første forelesningsdag. Ingen. Har ikke deltatt på noe. Ingen tiltak. Registrering via nett. Ingen studerer via studiesenteret. Ingen. Ingen. Ingen. Ingen. Ingen. Ingen ting. Ingen. Ikke noe spes for dette studiet. Ingen. Ingen. Ingen, studerer på deltid. Seminar på studiesenter. Ingen. ingen. Ikke annet enn informasjonen på første samling. Samling på lokalt studiesenter. Ingen. Ingen. kunne ikke møte på første samling, måtte jobbe. Ingen. Var ikke et slikt arrangement for det lokale studiestedet. Ingen, deltidsstudent. Ingen. Ingen. Det var inget opplegg, Studiesenteret Lillehammer. Ingen. Ingen. Infomøte lokalt. Ingen. Ingen studiesenterstudent. Ingen. Ingen. Ingen tilgjengelige på studiestedet. Ingen. Ingen, nettstudier. ingen. Ingen. Jeg hadde ikke mulighet til å delta. ingen. Er desentralisert studie, så hadde kun. seminar. Første gruppe samling. ingen. Ingen. Ingen. Er nettstudent. Der har ikke vert noe å delta på til tross for at vi har etterlyst det ved studiesenteret. Ingen. Ingen da det er nettbasert. Ingen. Intet. Ingen. Deltok ikke. Ingen. Ingenting. Møtte kun opp til første forelesning. Ingen. Ingen. Ingen. Deltidstudie, så deltok ikke på noen arrangement. 31

Studiemodeller og fleksible utdanninger i Høgskolen i Hedmark

Studiemodeller og fleksible utdanninger i Høgskolen i Hedmark Studiemodeller og fleksible utdanninger i Høgskolen i Hedmark Utredningsrapport til høgskolens ledelse mai 2011 Versjon 16.6.11 2 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Oppdraget og prosessen... 6 2.1 Oppdraget...

Detaljer

Studier med støtte (SMS)

Studier med støtte (SMS) Studier med støtte (SMS) v/ Campus Kristiansand Universitetet i Agder Rapport for 2012 2 Innholdsfortegnelse Innledning Del I Studier med støtte 2012 Vedlegg Del II Historikk Metode 2009-2011 Vedlegg 3

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Monika S. Luktvasslimo NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfatter NTF-notat : 2003:1 Prosjektnummer : 1533 : HVA HENDTE SIDEN?

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Fafo-rapport

Detaljer

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005 Margrete Haugum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2005 Tittel : UNGDOMSBEDRIFTER OG ENTREPRENØRSKAP 2005 Forfatter NTF-notat : 2005:4 Prosjektnummer : 1670 : Margrete

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlem. Varamedlem møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlem. Varamedlem møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 08.02.2012 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Anne Løvland Kristin Dale Geir Øivind

Detaljer

ÅRSRAPPORT STUDIEKVALITET & LÆRINGSMILJØ

ÅRSRAPPORT STUDIEKVALITET & LÆRINGSMILJØ 2012 ÅRSRAPPORT STUDIEKVALITET & LÆRINGSMILJØ Publisering av rapporten gjøres etter endelig godkjenning i Høgskolestyret. Forsidebilde: - På kort tid fant jeg ut at Harstad er en fantastisk studieplass,

Detaljer

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12 Ansatt i bemanningsbransjen Medarbeiderundersøkelsen 20/2 2 INNHOLD Hvem arbeider i bemanningsbransjen? Alder, kjønn Sektor Yrkesområde Utdannelse, arbeidstid Ansettelsestid Sysselsetting før arbeidet

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29-21 2 Innhold Forord...5 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger...6 2 Høgskolens arbeid for utdanningskvalitet...7

Detaljer

Nord-Salten Rekruttering til småsamfunn

Nord-Salten Rekruttering til småsamfunn Nord-Salten Rekruttering til småsamfunn Småsamfunnsanalyse med fokus på kjønn og livsfase Av Maria Monasdatter Almli og Lindis Sloan KUN senter for kunnskap og likestilling 2009 Forord KUN senter for kunnskap

Detaljer

Kompetanse til energibedrifter

Kompetanse til energibedrifter RAPPORT 24/2010 Kompetanse til energibedrifter En undersøkelse av ingeniørutdanning i elkraft Per Olaf Aamodt, Elisabeth Hovdhaugen, Clara Åse Arnesen og Erica Waagene Ni NIFU STEP Norsk institutt for

Detaljer

2014 ÅRSRAPPORT FOR STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ

2014 ÅRSRAPPORT FOR STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ 2014 ÅRSRAPPORT FOR STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ 1 Rapporten ble godkjent i Kvalitet- og læringsmiljøutvalgets møte den 9.4.2015. Rapporten behandlet og godkjent av høgskolestyrets møte den 23.4.2015.

Detaljer

UNGDOM ELSE UNGDOMSHØRINGEN 2012

UNGDOM ELSE UNGDOMSHØRINGEN 2012 UNGDOM OM ELSE UNGDOMSHØRINGEN 2012 INNHOLD Artikkel 12 side 4 Forord side 5 Sammendrag og høringens hovedfunn side 8 Målet for høringen side 10 Ord fra Andreas Svela, SUR side 11 Ord fra Anne Lindboe,

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING Senter for IKT i utdanningen skal bidra til at IKT bidrar til økt kvalitet i utdanningen og bedre læringsutbytte og læringsstrategier for barn i barnehagene,

Detaljer

Slik leser 10-åringer i Norge

Slik leser 10-åringer i Norge En kartlegging av leseferdigheten blant -åringer i Norge 01 Slik leser -åringer i Norge Senter for leseforsking OO Senter for leseforsking ISBN: 82-7649-029-8 Opplag: 00 eks. På oppdrag for Senter for

Detaljer

Ungdom og økonomi. - Ungdommens råd til finansnæringen og seg selv

Ungdom og økonomi. - Ungdommens råd til finansnæringen og seg selv Ungdom og økonomi - Ungdommens råd til finansnæringen og seg selv Rapport fra workshop 15. februar 2012 Innhold 1 Innledning og oppsummering... 3 2 Bakgrunn: Dårlig økonomisk start på voksenlivet... 4

Detaljer

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»*

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Side 1 av 33 «noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Sluttevaluering av fjerdeårsstudiet Lærerarbeid i fellesskolen mangfold og elevforutsetninger Thomas Eri, Marita Gundersen, Mette Helleve,

Detaljer

Oppdragsrapport nr. 11-2001

Oppdragsrapport nr. 11-2001 Oppdragsrapport nr. 11-2001 Det kommer jo an på hva folk vil ha...liksom Kjønn og alder - kjøp og bruk av elektriske apparater av Tove L. Mordal Statens institutt for forbruksforskning Oppdragsrapport

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN GJESDAL KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Kartlegging av eksisterende utdanningstilbud og kompetansebehov blant ledere i helse og omsorgssektoren Dag Ellingsen og Vilde Hoff Bernstrøm FoU resultat

Detaljer

Kandidatnr: 812 og 801, Mappeoppgave, EM6-201, V-2013

Kandidatnr: 812 og 801, Mappeoppgave, EM6-201, V-2013 Studium Eiendomsmegling Emnenamn Praktisk Eiendomsmegling 3 Emnekode EM6-201 Vurdering ME-Mappe, Mappeoppgave Kandidatnummer 801 og 812 Innlevert dato 14.05.2013 Tal nummererte sider 34 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Brukerperspektiv på brukerstyrt personlig assistanse i Fredrikstad

Brukerperspektiv på brukerstyrt personlig assistanse i Fredrikstad Brukerperspektiv på brukerstyrt personlig assistanse i Fredrikstad Gunnar Salthe Klaus Michael Thomsen Høgskolen i Østfold Arbeidsrapport 2007:5 Online-versjon (pdf) Utgivelsessted: Halden Det må ikke

Detaljer

Studiekvalitet & Læringsmiljø 2011

Studiekvalitet & Læringsmiljø 2011 Studiekvalitet & Læringsmiljø 2011 Behandlet i KU / LMU 16.2.2012. Godkjent av Høgskolestyret 29.2.2012 (Sak 11/2012). Sammendrag Rekruttering og inntakskvalitet Oppstartskvalitet Program- og studiekvalitet

Detaljer

Fra skole og studier til jobb eller uføretrygd?

Fra skole og studier til jobb eller uføretrygd? Sluttrapport fra prosjektet Fra utdanning til yrke Fra skole og studier til jobb eller uføretrygd? Hva personer med nedsatt syn erfarer i utdanning og i overgangen utdanning-yrke Resultater fra et tre-årig

Detaljer

RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006

RAPPORT PILOTPROSJEKTET SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE" Oppsummering fra rektorene Jan Helge Atterås

Detaljer

Pål Ketil Botvar. Døvekirken er en del av min identitet En undersøkelse av kirkelig trosopplæring relatert til døve og hørselshemmede

Pål Ketil Botvar. Døvekirken er en del av min identitet En undersøkelse av kirkelig trosopplæring relatert til døve og hørselshemmede Pål Ketil Botvar Døvekirken er en del av min identitet En undersøkelse av kirkelig trosopplæring relatert til døve og hørselshemmede KIFO Notat 5/2008 Innhold 1. BAKGRUNN 4 Kirkelig tilbud til døve og

Detaljer

Nysatsning innen Formingsfaget

Nysatsning innen Formingsfaget Vedlegg 2 Rapport Nysatsning innen Formingsfaget - Torshus folkehøgskole - Læringsentreprenørene Anne Ma Tveito & Borgny Knudsen 15.03.2007. 2 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INNLEDNING...

Detaljer