NYTT LIV I BUDDHISMEN?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NYTT LIV I BUDDHISMEN?"

Transkript

1 NYTT LIV I BUDDHISMEN? 0" R. PIERCE BEAVER Stadig nye beretninger forteller om en gjenoppliving av buddhismen i Asia, helt fra Ceylon ti1 Japan. Mange europeere og amerikanere gjm seg lett ferdig med en slik eventuell vekkelse. De hevder den er politisk inspirert, som en statte ti1 nasjonalismen i flere av de nasjoner som nylig er blitt selvstendige. Selv om regjeringenes anstrengelser var eneste Brsak ti1 veltkelsene i disse spesielle land, kan de ikke forklare en buddhistisk eksl~ansjon i et land som Japan. Politislte manipulasjoner eller stotteaksjoner ti1 fordel for religime oppfatninger og hevegelser har dessuten liten virkning, dersom der ikke allerede eksisterer en lev ende bevegelse eller en Bndelig maltt. En gjennomghg av noen ferslte beretninger kan ha sin betydning, selv om intet avgjm'ende ltan sies om utstrekningen av denne ekspansjonen uten en grundig undersokelse i landene i sor- og smclst-asia. Ceylon hevder selv B vaere det land hvor buddhismen finnes i sin reneste form. Selv om hverken Burma eller Thailand vil underskrive denne pistanden, anerkjenner de stort sett Ceylon son1 lzrdommens hoyhorg. Burnla gjnr imil?lertid, under regjeringens ledelse, veldige anstrengelser for B bli det forende buddhistiske land. Buddhismen i Ceylon har opptatt i seg vissc ani- ~nistiske og hindu trekk, men den har hevart det viktigste i Buddhas Izre. Buddhismen har raert den viktigste faktor i fornlingen og integreringen av Ceylons kultur. Det er derfor bare rimelig at den blir hetraktet av singaleserne, i motsetning ti1 hinduene, muhammedanerne og de kristne, som selve symbolet pb nasjonal enhet og egenart. Det er helt forstielig at singalesernes nasjonale ledere saker B styrke huddhismen son1 en dynamisk og samlende kraft i denne unge statens liv, sb lenge det kan gjares uten fi komme i konflikt med religionsfriheten; fast-

2 lagt i Bonstitusjonen, og uteu at hinduene og andre borgere vekkes ti1 voldsoin motstand. Denne nave forbindelse mellom buddhismen og singalesernes nasjonalisme ble demonstrert i desember 1953 og januar Pressen pi Ceylon reagerte da svrcrt haylydt og ultra-patriotisk pb en engelsk avis-kommentar ti1 dronning Elisabeths foreslatte besak ti1 Tann-templet i Kandy. Beretningene om situasjonen pb Ceylon sa~nstemnier ikke. Dr. Charles S. Braden ved Northwestern University, en autoritet nir det gjelder verdens-religione~~es stilling i vir tid, dro pb en tur rundt kloden i 1952 og 1953 for B studere hvordan de enkelte religioner pb visse felter hadde reagert pi krigen og den aktuelle situasjon. Han har lagt fram sine iakttagelser i sin nye bok, War, Communism and World Re1igions.l Professor Braden besokte Ceylon sist i rekken av de buddhistiske uasjoner, og han fant der ingen bevis for en vekkelse, slik han hadde sett det i Burma og Thailand.z Beretninger fra misjonrcrer pb Ceylon forteller imidlertid fortsatt ikke bare om styrken i den buddhistiske fornyelse, Inen ogsb om dens misjonerende karakter.3 Hvis det er slik at regjeringen pi Ceylon har fremkalt en buddhistisk ekspansjon av nasjonalistiske grunner, er det like visst at den buddhistiske befolkning setter press pa regjeringen for A fa en spesiell anerkjennelse og stcltte ti1 buddhismen og dens institusjoner. De buddhistiske ledere pi Ceylon ville neppe tatt initiativet ti1 B samnenkalle den Ferste Buddhist-konferanse i 1950, og ti1 B grunnlegge Verdensforbundet av buddhister (the World Fellowship of Buddhists) hais religionen var dclende i hjemlandet deres. Pastor D. T. Niles, en skarp iakttager, skrev si tidlig son1 i 1943 en artikkel med tittel <Resurgent Buddhism in Ceylonu,' hvor han fortalte om noe han ikke ville kalle afornyelse av buddhismen i dens opprinnelige forms, men aet uttrykk for en ny stramning, en rensing, og bare delvis en renessanseu. Han beskriver denne fornyelse son1 en asamfunns-bevegelsen, en masjonal bevegelsew og en usamtidsbevegelses. Buddhisten pb Ceylon faler, sier D. T. Niles, at kravet om nasjonal frihet kan settes fram langt mer aggressivt av en buddhist enn av en kristen, og han ser fram mot den dag da landet hans kan ta plass blant

3 de buddhistiske nasjoner. Dr. Niles mente ogsb at enkelte betraktet buddhismen som emoderne,) fordi aden tilbyr konlmnnismen en religios ateismew. Etter at Ceylon fikk sin selvstendighet og de buddhistiske lederne fikk en regjering utgbtt fra deres eget religionssamfunn, ovde ikke lenger kommunisn~en noen tiltrekning pb dem. Det er mulig at de buddhistiske lederes anstrengelser for B fb sammenkalt den Ferste Buddhist-konferansen i 1950 delvis skyldtes onsket om B skaffe Ceylon olit prestisje blant de huddhistiske nasjoner, men onskeligheten av buddhistisk enhet synes B ha vaert et sterkere motiv. TiBret som er gbtt siden D. T. Niles skrev sin artikkel, synes 5. ha gitt denne buddhistiske veklielse pb Ceylon bade storre Bndelig dybde og storre vingefang, selv om den kanskje fremdeles i hunn og grnnn er en nasjonalistisk bevegelse. Der synes B were alminnelig enighet om at der er en virkelig ekte fornyelse i Burma. Det Kristne Rid i Burma ofret den stor oppmerksomhet pb sitt Brlige mete i 19E13.~ Professor Braden legger fram atskillige beviser for den.b Det er mulig at denue vekkelsen ikke er oppstbtt som en hevegelse hlant massene, og at den tvertimot er blitt drevet fram av politiske og religivlse ledere, men den er ekte, og her langt mer enn lokal betydning. Selv om den 20, artikkel i Burmas forfatning garanterer samvittighetsfriheten og friheten ti1 religios pavirkning, anerkjenner den 21. artikkel buddhismens spesielle stilling som landets nasjonale tro, som melloln nitti og nitti-fem prosent av landets borgere tilhorer. De buddhistiske regjeringsmedlernmers holdning er klarlagt i ordene ti1 justisministeren, U Chan Htoon: ualle grener av nasjonens liv, innbefattet sivilisasjon, kultur, litteratur, rett, sed og skikk etc., er vokst opp fra og har fremdeles sine rvtter i buddhismen. Ifdge historien har buddhismen smtt rot i Burma for lner enn to tusen Br siden, og en kan si at Burma er det leaende buddhistiske land.), ((Vi er av den faste overhevisning at tiden nb er kommet da vi mb fb alle landets innbyggere ti1 B leve etter Buddhas Iaere.oT Regjeringens holdning nbr det gjelder stotten ti1 buddhismen er klarlagt av en amen av dens medlemmer, Innenriks- og reli-

4 gions-ministeren, U Win: <Religionen vbr har viert forsnmt i seksti Br siden Koug Thebaw, troens forkjemper, ble styrtet (av britene). En religions franlgang er, som dere alle vet, avhengig av en hersker, som virkelig nnsker B fremme den. NBr vi mangler en slik hersker, vil religionen forfalle i alle dens tre funksjouer. Da vi ble nektet frihet, hvordan gikk det sb med vbr religion? Sanghas (kirken) ble splittet i forskjellige sekter. Koutakten mellom presteskapet og lekfolkene var utilstrekkelig. Der var rene ubr pb krde menn. Det religim liv ble forsemt, og mnrket felt iner og mer over Sasana (laxen).... Det er nok sb at endog etterat kong Thebaw ble styrtet, forsekte den buddhistiske befolkning B styrke den store religionen som best den liunne... I over seksti Br holdt folket Cram med dette verdifulle arbeid uten noen stotte flsa regjwi~lgen. De var de virkelige troeus forkjempere i den tid vi ikke hadde den trofaste hersker. NB har situasjonen endret seg. EunB en gang har vi gjenvunnet vbr uavhengighet, og vi har fbtt en regjering, valt i henhold ti1 forfatningen. Det er uunnghelig at regjeringen da blir Troens forkjemper, pb vegne av folket som valte den.as Regjeriugen inntar den holdning at den kan fremme buddhismen uten B opphoye den ti1 offisiell stats-religion og uten B krenke noen amen religion. Iuuenriks- og religionsministeren, som talte i sb sterlre ordelag om nodvendigheten av at regjeringen tok pb seg rollen som Troens forkjemper, erklaerte pb et Rrsn10te ti1 K.F.U.M. i Rangoon: adet er regjeringens politikk B oppmuntre alle religioner, og B hjelpe ti1 at vbrt folk blir mer relight, uteu heusyn ti1 hvilken religins tro det har.ua De regjeringeu la Cram forslaget on1 B opprette det Buddhistiske SasanarQd for Burma, uttalte statsminister U Nu: anbr vi legger fram dette lovforslag, er det langt fra vbr hensikt pb noen m&te B gjnre urett mot andre religioner som muhammedanismen, hiuduismen, kristendommen eller Budedyrkelsen. Vi er utelukkende blitt ledet av nnsket om B bekjempe mest mulig effektivt de antireliginse krefter som dukker opp overalt.u1 Regjeringen hevder at der ingen virkelig forskjell er mellom den hjelp som ytes buddhisrnen og de subsidier som kristne skoler fir?'

5 Professor Braden nlener den virkelige grunnen ti1 at regjeringen stotter det nye buddhistiske program er anodvendigbeten av B gjere noe positivt for B motarbeide den kommunistiske ideologi som har fbtt innpass i Burma og som maktmidler ikke har klart B stoppe~?~ Han tviler pa om en fornyelse fra toppen og nedover kan lykkes dersom den ikke fbr en oirkelig oppslutning fra nettopp de massene son1 komn~unisn~en appellerer til. Fra dette synspunkt vil en realisering av regjeringens sosiale og oltonomiske program vzre avgjerende for styrken i den buddhistiske fornyelse. Det kan nok vaxe at regjeringskretser i Burnla ser kampen mot en kommunistisk ekspansjon som en av de viktigste oppgaver i landet, men beretninger derfra synes B vise at de ogsb onsker en Bndelig kraft son1 kan forme og forene det nye nasjonale liv. Der er dessuten atskillige ting som tyder pb at buddhistiske intellektuelle, bide prester og lekfolk, er overbevist on1 at buddhismen kan og mi utfordre ikke bare kommunismen, men ogsb det sbkalte kristne vesten. Ved B ta ansvaret for en internasjonal buddhistisk misjon, kan ogs% Burma hbpe yb en Bndelig lederstilling og innflytelse i Asia og i verden for ovrig. Burmas buddhistiske ledere tror for fullt alvor at bare den buddbistiske tro har nekkelen ti1 lesningen av verdensprohlemene og kan gi et grunnlag for en verdensfred. Dette syn deles av buddhister i andre land. Det er en lzere som ble dosert for et kvart Brhundre siden av T'ai Hsii, den fremste lederen for den buddhistiske fornyelse i Kina, som krig og kommunistisk styre satte en stopper for.13 Verdensfreden har vzrt et av de viktigste anliggender ti1 The World Fellowship of Buddhists siden det ble startet i 1950, og det har vaert et av organisasjonens uttalte inbl B fb startet misjonsvirksombet i resten av verden. Justisministeren i Bunna, U Chan Htoon, erklzerte i et referat fra den ferste Buddhistiske Verdenskonferanse pb Ceylon i 1950: avi lever nb under truselen av en ny verdenskrig som vil fore med seg menneskehetens totale utslettelse. Alle verdens folk er grepet av angst og leter fortvilet etter en vej bort fra denne truende katastrofen. Bare buddhismen kan vise denne veien, og derfor ble

6 den Buddhistiske Verdenskonferanse holdt pb Ceylon i mai Der var buddhistiske deltakere fra 29 land, innbefattet nesten alle de viktige landene i Vesten. En ting var tydelig pb konferansen, og det var at hver eneste en av deltakerne var overbevist om at huddhismen er den eneste ideologi son1 kan gi verden fred og redde den fra krig og undergang.... NB er det gunstige tidspunkt og anledningen vi has ventet pi ti1 B vinne Vesten for buddhismens prinsipper.~'~ Den 2. Verdenskonferanse, som ble holdt i Tokio i september 1952, vedtok fdgende uttalelse: UI denne verden av lidelse er menneskehetens velferd sb vel som vbre nasjoners sikkerhet i ytterste fare. I dette kritiske oyeblikk vil vi, representanter for buddhister av alle nasjoner, hoytidelig forplikte oss i Buddhas hellige nzrvaer, ti1 B forene de buddhistiske krefter i verden i Hans nidige lys; ti1 B forkynne Buddhas sannhet ti1 alle verdens folkeslag; og ti1 B streve for B frernme den gjensidige tjenestes vei i en Bud av kjzrlighet og tilllt, for pb den ~nbten virke for varig red og lykke i den uselviskhetens Bnd son1 Buddha lzrte.d6 Dette tema gikk ogsb stadig igjen i talene som ble holdt i Sanchi, India, da relikviene av Moggalana og Sariputta hoytidelig ble flyttet dit i fjor?" Ved motet i Burmas Kristne RBd 1953 ble det videre berettet at abuddhistene sier at de kristne holder pb B odelegge hele verden. Bare i vbr tid has de kristne nasjoner i Europa og Amerika kjempet mot hverandre 1x5 det mest blodige i to verdenskriger. Og de forbereder seg pb B slippe 10s den tredje verdenskrig, som vil bety slutten pi vbr sivilisasjon. Buddhistene sier at de mi gjore noe for de kristne nasjoner sprenger verden i l~ftena?~ En annen av de Iedende menn i Burma, Sithu U Ba Khin, sa i et foredrag ti1 et kristent forum:.den moderne vitenskap has gitt oss atom-bomhen, det llittil frykteligste produkt av den menneskelige intelligens.... I stedet for!i hruke intelligensen bare ti1 B temn~e og nyttiggjore atomenergien i de ytre ting, hvorfor ikke soke B fr herredomme over atomenergien inne i oss. Det vil gi oss den aindre fred,,, og vil gjwe det mulig for oss B dele den med alle andre... Liksom lyset i en enkel stake har makt 3 - Norlk Tidsskrift for Misjm

7 ti1 R fordrive morket i et rom, kan det lyset soul skiuner i et nlenneslie hjelpe ti1 B fordrive morket i mange audre. A forestille seg at det gode liau frenlmes aed onde midler, er ikke bare en drom, men et mareritt. Tenk pi Korea. Etter tapet axr over en million menneskeliv pb begge sider av fronteu er vi ikke kommet nrermere freden, inen lengre bort fm den. Det er lrerdommen vi har fitt. Bare en endring i selve menneskenes indre holdning ved religionens hjelp er imningen. Det soin trengs ni, er B mestre vbre tanker slik vi mestrer vbre ti11g.u'~ Buddhismen, he\des det, vet hvordau dette skal oppnbes. Et annet hevis pb utstrekningen av deilue buddhistiske ekspansjon er den nye pagoden soul regjeringen lot bygge i Rangoon son1 opphevaringssted for relikviene etter Gautamas disipler, Moggalana og Sariputta. Den kalles Iiaba-Aye pagoden eller Verdensfredens tempel. En kau ogsb nliuue 0111 at statsnlinisteren da han anbefalte daunelsen av det buddhistiske SasanarBd, erklrerte at arbdet skal sende buddhistiske misjonrerer ut 11% samrne mite som andre land har sendt misjourerer ti1 0ss2.l0 Hegjeringen i Burma har skapt nye organer for foreuing og styrking av huddhisnlen bide inuenfor og uteufor Burma. Sasana-rBdet i Burma ble etahlert i 1950 og skaffet huddhisinen en slags selltraladininintrasjon i landet, for farste gang siden monarkiets fall. RBdet bestir aa representanter for Sangha eller inunkewsenet, valte represeutanter fra forskjellige buddhistiske organisasjouer og enkelte regjeringsoppuevnte n~edleminer.~~ RBtlets program tar sikte pb A restaurere templer, oppmuntre ti1 studier av buddhistiske doktriner, ti1 B praktisere Buddhas lrere og ti1 B spre buddhisn~en utover verden." lor i gjennoinfore dette progranuuet har ridet 4 pernlaneute k~miteer.~~ Den ene skal fremme trykking, distribusjon og lesing av de huddhistiske skrifter. En amen arbeider for B f i folk ti1 B uleditere o$ ti1 B leve etter Buddhas lrere. Deu tredje er propagandakomiteetl, sonl har ansaaret for ~nisjonsvirl~somhete~i innenfor og utenfor Burma, deri innbefattet oversettelse av skriftene ti1 frenlmede sprik og utgiaelse av hlad og baker pi hurmesisk og eugelsk. Den fjerde

8 er finanskomiteen. Bortsett Ira nybyggings- og restaureringsprogrammet, som mi ha kostet store summer, var den finansielle stette regjeringen ga ti1 ridet, svmt liten de to forste Brene. Dersom ikke disse bevilgningene blir 0Bt gatislie betraktelig, synes det som om finanskomit~en mi reise store summer fm religiose organisasjouer og fra hefolkningen. Ridet has gjel~innfort eksainener av forskjellige grader i kjennskap ti1 de huddhistiske skrifter. Et Pali uuiversitet hle gruniilagt i 1950 ined 22 forskjellige colleger spredt rundt i landet. For fb adgaug der iub en ha bestbtt de hoyeste av disse kunnskal)sl~rever.2s hlisjonsarheidet blant de animistiske folkeslag i Burma ble organisert i Pastor G. P. Charles forteller at den buddhistiske rnisjon i Burmas fjellstrok liar 22 siasjoner, skoler og lilostre, og har sendt ut 65 n~isjonaxer ti1 fjell-landet, livor de ved sin forkynnelse has omvendt tu~ener.~~ Der er to frittstiende organisasjouer som er interessert i utbredelsen av huddhismen utenfor Burma. Den ene er burmesisk, og heter Det Internasjonale Buddhistforbund. (The International Buddhist Association.) Den andre ledes fra utlandet, The World Buddhist Mission. Den hle startet av en engelskmanu, mr. Frances Story.15 En tidligere italiensk katolikk, soln ni betrakter seg som en hurmesisk buddhist, U Lokanatha, har foretatt flere inisjonsreiser ti1 Europa, Amerika og forskjellige land i AsiazG Buddhistene i Burma viste sin oppslutning om denne nye vekkelse ved den begeistrede mottakelse de ga relikviene av de to Buddha-disipler, da de ble tatt pi en tur gjennom landet, og ogsb x-ed den interesse de har vist for forheredelsene ti1 den komtnende internasjonale buddhist-konferanse. Den 3. huddhistiske Verdenskonferanse skal holdes i Burnia i Enda viktigere blir imidlertid Det 6. Store Buddhist-RBd, soin vil vaere sanilet ti1 mote i to Br, fra mai 1954 ti1 mai Dette er ineut i xere en fortsettelse av de gainle Buddhistiske Autoritative RBd. Det Tredje og det Fjerde RBd ble holdt under Kong Asoka i det tredje Brhundre fer Ihistus og under Rang Kanishka i det farste Brhundre etter Kristus. Representanter for huddhistene over 99

9 hele verden vil der ~nntes for B drofte felles problemer og for B arbeide med Skriftene. Etterat RBdsmntet er slutt, vil de bygningene son1 er reist for dette formblet, bli nyttet ti1 et nytt huddhistisk ~niversitet.~~ Buddhistene i India utgjor en altfor ubetydelig rest ti1 at der kan tenkes en stnrre vekkelse der. Likevel holder buddhismen igjeu pb B bli en levende kraft i landet hvor deu oppsto, men hvor den ogsb for lenge siden ble utkonkurrert av hinduismen. Mange indere synes at buddhismen passer langt hedre inn i dagens situasjon em hinduismen, og de kan ogsb gb over ti1 den uten at naboene synes de handler upatriotisk. Den synkretistiske neo-hinduismen gir dessuten gjerne plass for det son1 opprinnelig var en reformbevegelse iunenfor hinduismen. Det skyldes ikke hare pietet mot fortiden at Asokas Hjul finnes i Indias flagg og Asokas lever i nasjonalvbpnet. Vecl Sanchi-feiringene talte statsminister Nehru om hvordan laeren ti1 Gautama Buddha, Koog Asoka og Mahatma Ghandi er smeltet sanlmen. Han sa at de nasjonale symboler var valt med hensikt for B n~inne folket om landets zrerike historie og for B tjene som tegn pi vennskap med alle folk i verden." En kan her se en parallell mellom Indias onske om B vrere Asias ledcnde nasjon, mer ved hjelp av sin moralske innflytelse enn sine militme maktmidler, og det Bndelige herrednmme som Gautama, Indias stnrste s0n11, skal eve over nasjonene i sor- og ost-asia. Alaha-Bodhi-selskapet, som ble grunnlagt av en buddhist fra Ceylon, har arbeidet i seksti Br for B bringe Buddha tilbake ti1 landet hvor han ble fndt og levde, og ti1 5 identifisere blomstringen av indisk kultur med bucidhismens framgang. Selskapet har lykkes i en hemerkelsesverdig grad. Da en komite med bbde hinduer og buddhister av styresmaktene i Bihar fikk overlatt kontrollen med templet i Buddhagaya, den helligste av alle buddhistiske helligdonmer, betydde det i virkeligheten at neo-hinduismen aksepterte arven fra Buddl~a.~' De store festligheter ved Sanchi da relikviene av Buddha-disiplene ble nedsatt der, og Maha-Bodhi-selskapets 60-Brsjubileum samtidig ble feiret, viser i hvilken grad regjeringeu og hindu-lederne er villige ti1 B hedre

10 buddhismen. En indisk professor i teologi, som nr er i De forente stater, sier at buddhismen vender tilhake ti1 India egjennom bakdvrrena. De jordiske levninger av to av Buddhas ledende disipler, Moggalana og Sariputta, ble oppdaget atr en britisk general i 1851 under ruinene av et tempel ved Sanchi. Han overleverte dem ti1 Britisk Museum, hvor de siden har vzrt oppbevart. Nylig leverte den britiske regjering dem tilbake ti1 Indias regjering. Maha- Bodhi-selskapet ble gitt overoppsynet med relikviene, son1 ble brakt rundt pr en tur ti1 Ceylon, Burma, Thailand, Cambodia og Laos. Buddhistene i alle disse landene strommet ti1 for R se relikviene og for R tilbe detn. I mellomtiden bygget den indiske regjering et tempel eller vihara ved Sanchi. Dit ble relikviene av de to disipler, sammen med andre buddhistiske relikvier fm mange land, fert i hoytidelig opptog fra Calcutta. Ti1 stede ved nedsettelsen av relikviene i templet var bl. a. statsminister Nehru, visepresident Radhakrishnan, statsminister U Nu fra Burma, Ceylon's innenriksminister Ratnayke, og offisielle representanter fra andre asiatiske land. I sammenheng med denne heytideligheten ble der holdt en internasjonal buddhistisk kultur-konferanse?l For fire Rr siden gikk dr. B. R. Ambedkar, talsmannen for de kastelese, over ti1 buddhismen. Han oppfordret de kastelme ti1 R fvrlge ham, og talk for en buddhistisk misjons-bevegelse. Dette var et hardt slag for dem som frelndeles hadde hrpet at han ville lede de kastelme ti1 kristendommen. Samtidig la hindu-lederne merke ti1 at han altse ikke trodde denne folkegruppen ville vzre best tje~tt med et forsvrk pr innlemming i den store majoritetsgruppen av indere. Der er dem som hevder at Ambedkar's handling bare var ment som en utfordring ti1 Iiongress-partiet. Likevel viser den at tilslutning ti1 buddhismen er et alternativ for de indere son1 ikke onsker R bli helt identifisert med hindu-gruppen i landet. Professor Braden fikk delvis motstridende meldinger om buddhismens stilling i Thailand. Han fikk here om vrlrt tilslutning ti1 templene og om flere nye avdelinger av Buddhist-forbundet. I 101

11 tillegg ti1 dctte fant ha11 ogsa et annet hevis for en fornyelse, og det et meget viktig et, nemlig den store #king i produksjon og salg av buddhistisk litteratur av forskjcllig slag. Det hlir pastatt at deime okingen representerer 300 prosent i de siste to Ar. Ruddhismen i Indo-China syncs deri~not, ifolge professor Bratlen, ilike 4 ha srerlig vitalitct, selv om dette vescntlig gjelder nordligste delen av la~~det.~' PA dm annen side knnne presidenten i hlaha- Bodhi-selskapet fortellc at da hall var i Camhodia med relikvicne av Buddhadisiplene astronm~et inillioner fir mennesker ti1 i dettc lille landet..., og hyllet spontant, iklic hare relikvienc, men ogsa den mektige og evige And bak den~n.~~ I Japan nt\,ikler huddhismen, i likhet med Shintoismen, rn lang rekke sekter. Mens der fnr siste krig var 53 forskjelligc sekter, er der i dag 257.3a De aller fleste axz dein kan hetraktes som utloperc av de gamle sekter, men iallfall 31 a\. dc nye organisasjoner kan ikke hli regnet for varianter av noen av dc. ga~nlc sekter. Dr. Tetsutaro Ariga, icologisk professor ved det keiserlige Kuoto universitetet, skriver i Japan Christian Yearhook 1952 oln denne mengde ar sekter og spor om de er ct tegn 118 styrke eller svakhct i den japanske hudclhisme. Han svarer selv vet1 A si at her sekt mh studeres separat og at svaret derfor vil variere fra sekt ti1 sekt. Da sektene ikke far noen okono~nisk stdte fra regjeringen og rna Mare seg helt 114 egen hand, konkluclerer professor Ariga slik: udet minste en kan si, er at dette fcnomen viser hvor seiglivet den huddhistiske tradisjon cr og hvor godt den kan omstille seg ti1 etter-krigs-situasjoncn i Japa11.r" En demokratisering av organisasjonen cr et annet markert trclik i huddhismen a\. i dag. En kan merke en tendens ti1 4 la prestcne hli mer og mer toppfigurer, sanitidig son1 administrasjonen glir over i hendene ti1 valte tillitsinenn. Jodo-Shin-sekten hlir na ledet av et Arsmote, hvor halvparten av de delegerte s!d aarc prester og halvl~artcn l~kfolk.~~ Atsldlig vekt leggcs o&i pa hjelpen ti1 buddhistene i utlandct, swrlig i De forente stater, hvor de fleste av japansli rett ikke kan lese japansk og derfor 1114 ha engelsktalende prester og lerere. Den vitenskapelige standard er bay, og en lian merke en tendens ti1 A soke tilhakc ti1 telistcr

12 i pali, sanskritt og tihetansk, for B finne den opprinnelige mening i Buddhas Ireresetninger. Dr. Ariga forteller at lederne has et sterkt misjonssyn, og sde tror at de has noe helt spesielt B tilby n~enneskehetens.~~ De buddhistiske templer og skoler i Japan har en temmelig anstrengt okonomi. Det skyldes at deres store landeiendommer ble konfiskert og delt opp i mange smbh~uk etter det jordreformprogrammet som okkupasjonsmakten gjennomferte. Siden feide inflasjonen bort verdien av de statspapirer og penger son1 hlc betalt for ~lem.~o Som en felge av de reduserte inntekter bar mange prester mbttet ta annet deltidsarbeid for B klare sitt underhold. Der er ikke lenger mange rikfolk som kan gi store donasjoner, i stedet kreves en inengde smhgaver for B liutine gjennornfore de nedvendige hygge- og reparasjonsarheides. Bide huddhister, shintoister og tilhengere xv de mange nye sekter lovpriser og vokter religionsfriheten son1 er slstt fast i landets nye grnnnlov. Den Andelige vitalitet er mest fremtredende i dc nye sekter som star utenom bbde shintoismen og buddhismcn, men huddhismen er langt fra deende. En kan kanskje ikke tale om inynefallende vekkelse, men der er ingen tvil om at buddhismen synes sterkere enn for krigen. Buddhismen i China gikk stadig tilbake i det siste kvart Brhundre for kommunismen kom ti1 makten. Krigen gjorde ende pb den veklrelsesbevegelsen som vant atskillig framgang fra Den kommunistiske regjering har angrepet buddhismen systernatisk og voldso~nt.~' Teinpler og ten~peleiendon~mer er konfiskert og nyttet ti1 verdslige formil. bfunker og nonner har i stort antall mattet gb tilhake ti1 arbeidslivet, og de soin liar fbtt lov B hli i klostrene, har ogsh mbttet starte eproduktivt arbeid~. Noen fb templer er tillatt holdt Bpne. Et kinesisk huddhistforhund, som omfatter ogsb Mongolia og Tibet, blc organisert i juni 1953, tydelig med regjeringens els sign else?^ Fra denne oversikten kan en kanslrje forsolrsris slutte at mens buddhismen hurtig mister fotfeste i China og stagnerer i Indo- China, has den framgang i Japan og Thailand, viser sterke tegn

13 ti1 fornyelse og vekkelse i Burrne og Ceylon og har fbtt et nytt fotfeste i India. To av de viktigste nye trekk i utviklingen er en folelse av cnhet, med en verdensorganisasjon ti1 B frenlme den, og en sterk rekst i lnisjonsinteressen etter at den har wert nesten borte i flere Brhundrer. Hvis disse fmste tegn vokser ti1 en virkelig stor vekkelse, synes det Mart at bade inspirasjonen ti1 vekkelsen, ledelsen av den og midlene ti1 i fme den fram vesentlig ~ i komme l fra Burma, fulgt av Ceylon. HENVISNIKGEH ' Hraden, Charles S.: War, Con~mnrlisrrl and World Religio~ts (Nrw York 1953.). Braden s "Survey of the year 1952s i Interltnlio~ml Kcr~irw of Missio~~s 1953 s Niles, D. T.: <Resurgent Buddhisln in Ceylon and the Christian Chnrchn i Inler~mlional Revietu of Missions 1943 s Se syv rapporter fra studiekommisjonrr i Lel God Spenk (Bnr~na Christian Council Annual, 1953). Det er fdgende: 1. nbuddbism in Burman av G. P. Charles. 2. apromotion of Religion in Rurrna~ av G. P. Charles. 3. arcvival of Religion in Burluau av I;. P. Charles. 4. arevival of Buddhism in Burmaw a\. U PC Mg Tin. 5. apsyclrological Approach to the Buddhist> av U On Kin. 6. <The Christian Approach to the Buddhist> av U Kyan Ten. 7. <<The Attitude of the Bnrnra Buddhists towards Christiansn av Sayadaw U Narad:~. 8Bradcn s Sitert av G. P. Charles i Let God Speak s. 32. Ibid, S Sitert i asurvey of the year 1952, i Irtler~~nlio~zal Review of Mis- sions 1953 s. 25. 'O Sitert av G. P. Charles i Lel God Speak s. 34. lxrraden s la Ibid. l3 Se f. eks. erkliering av T'ai Hsii, sitert av Y. Y. Tsu: uthe Status of Onr National Religions i China Her Own Inlerpreler, rcdigert av hi. T. Stauffer (New York 1922) s l4 Sitert av G. P. Charles i Lel God Speak s. 31. 'EAriga, Tetsutaro: the Non-Christian Hcligions, i The Japa~~ Christian Yearbook, 1953, redigeri av B. I.. Hinchman 03 Robert W. Wood (Tokio 1953) s

14 lsse de mange taler referert i Maha-Bodhi, 1953 nr Detlc cr organet ti1 Maha-Bodhi-selskapet, Calcutta. 17U Pe Maung Tin: *The Revival of Buddhism in Burmar, i Let God Speak s s lbid. s lo Sitert av G. P. Charles i Lel God Speak s. 33. 'OBraden s Lel God Speak s Lel God Speak s Ibid, s Vbid. s. 35. Braden s "4 lbid. s s Braden s Let God Speak s Z'Henvisninger i taler av dr. Spama Prasatl Rfookerjee og stat>minister U Nu ved Sanchi, Mahn-Bodhi, 1953 nr. 1-2 s. 19, Braden s z8maha-bodhi, 1953 nr. 1-2 s Ibid nr. 11 s Jfr nr. 7 s Overforingell nv kontrollen skjedde mai S'Ibid nr Hele nummeret er viet begivenheten, med referat av taler og hilsener. 3" Amhedker, B. R.: ~Boddha and the Future of His Religionn i Maha-Bodhi, 1950 nr s , Artikkclen i forkortet form hle gjcngitt i The Indian Social Reformer, 1950 s , og i The Missionarg Research Librnr!] Occasional Bulletin, 1950 nr. 5. " Braden s Ibid. s. 90. *=Maha-Bodhi, 1953 nr. 1 2 s. 19. so Ariga, Tetsutm'o: Anf. skrift s , sa?rlig s , 37 Ibid. s bid. s. 55. lbid. s Braden s Ibid a China Bulletin of the Far Eastern Join1 Office, 1953 nr. 13 og 14.

EVANGELISERING F0R OG NA

EVANGELISERING F0R OG NA EVANGELISERING F0R OG NA 0" ODD HAGEN SporsmBlet som reises i denne lille artikkel, bermer ikke misjonen direkte. Men etter som hele verden utvikler seg ti1 B bli ett misjonsfelt, og dertil noenlunde likeartet

Detaljer

Steinar Hjerpseth. Veileder. Professor Gunnar Heiene. Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved

Steinar Hjerpseth. Veileder. Professor Gunnar Heiene. Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Hvilken betydning har fokus på en åndelig dimensjon for mennesker som går inn i en prosess med AAs tolvtrinnsprogram, sett i lys av metodistisk helliggjørelseslære? Steinar Hjerpseth Veileder Professor

Detaljer

ISLAM KONTRA RELIGION

ISLAM KONTRA RELIGION ISLAM KONTRA RELIGION GHULAM AHMAD PARWEZ ISLAM SOM ANTAS Å VÆRE EN RELIGION, VISER SEG Å VÆRE NOE ANNET NÅR KORANEN STUDERES I LYS AV SELVE KORANEN QURANIC EDUCATION SOCIETY NORWAY و ق ل الح ق م ن رب

Detaljer

NORSK MISJON NETTOPP NA- I GLOBALT PERSPEKTIV

NORSK MISJON NETTOPP NA- I GLOBALT PERSPEKTIV NORSK MISJON NETTOPP NA- I GLOBALT PERSPEKTIV av OLAV GUTTORh4 IvfYKLEBUS?' Arbeidet for 5 bringe det kristne budskap ti1 nye land og folk har vzrt et fremtredende trekk, ja kanskje vi kan driste oss ti1

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Innholdsfortegnelse 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Høyeste Mester Ching Hai en kort biografi... 7 Mysteriet med verden hinsides... 10 Et foredrag holdt av Høyeste Mester Ching Hai den 26. juni 1992,

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

Nyhetsbrev nr. 1/2008 La flere få høre hva du mener Innlegg til Nyhetsbrevet sendes til red@ogsavierkirken.no. Vi ønsker dialog og ytringer! samtid?

Nyhetsbrev nr. 1/2008 La flere få høre hva du mener Innlegg til Nyhetsbrevet sendes til red@ogsavierkirken.no. Vi ønsker dialog og ytringer! samtid? Les i dette nummer: - Leders innspill s. 2 - Rapport fra høst-seminar s. 5 - Dialog i Danmark s. 9 - For ulydighet s. 10 - Reformer, ikke rasering s. 11 Nyhetsbrev nr. 1/2008 La flere få høre hva du mener

Detaljer

En det er verdt å miste alt for

En det er verdt å miste alt for Kapittel en En det er verdt å miste alt for «Historiens yngste megakirkepastor» Dette var merkelappen jeg fikk da jeg ble pastor for en stor, blomstrende menighet i sørstatene, selv om jeg er litt usikker

Detaljer

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Oslo, August 1998 Caritas Norge 1998. Innholdsfortegnelse: Innledning Bruksanvisning Del I Guds rike, verden og Kirken Del II Å reflektere over troen Del

Detaljer

Et budskap om fred Norsk oversettelse av Paigham-e-Sulha (urdu)

Et budskap om fred Norsk oversettelse av Paigham-e-Sulha (urdu) Et budskap om fred Norsk oversettelse av Paigham-e-Sulha (urdu) Urduutgaven ble først gang publisert i 1891 Oversatt til norsk av: Hamzah Ahmed Rajpoot Coverdesign: Salman Sajid Ahmadiyya Muslim Jama at

Detaljer

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1 Nr. 2-2009 24. årgang FOLK Tidsskrift for hverdagsteologi Guds domene FOLK nr. 2 09 1 LEDER Tyngdepunkt, perspektiv, og løsninger Vår kultur fokuserer på individets frihet og rettigheter. Alle valg og

Detaljer

Verdens Siste Sjanse En ny verdensorden er i ferd med å starte: Er du klar?

Verdens Siste Sjanse En ny verdensorden er i ferd med å starte: Er du klar? Verdens Siste Sjanse En ny verdensorden er i ferd med å starte: Er du klar? Verdens Siste Sjanse En ny verdensorden er i ferd med å starte: Er du klar? USA og pavedømmet vil ha den Dens komme vil erobre

Detaljer

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud?

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Hva er Guds vilje? - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Undervisning skrevet av Tore Johannessen Hva er Guds vilje? Er dine tanker i tråd med Bibelen? Dette emne kan

Detaljer

Et sannhetens øyeblikk. Kairos Palestina

Et sannhetens øyeblikk. Kairos Palestina Et sannhetens øyeblikk Kairos Palestina E t s a n n h e t e n s ø y e b l i k k K a i r o s P a l e s t i n a E t s a n n h e t e n s ø y e b l i k k Et sannhetens øyeblikk Kairos Palestina. Original tittel:

Detaljer

LEGEMISJONEN I INDIA F@R OG NA

LEGEMISJONEN I INDIA F@R OG NA LEGEMISJONEN I INDIA F@R OG NA a V DANIEL ANDERSEN Den forste protestantiske hedningekristen i India i det @st- Indiske Iiornpanis dager, var en silekker med navnet ICrishne Pal, son1 konl ti1 doktor John

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 18.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 18. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 18. 1 Esek 38:2-4 Menneskesønn! Vend ditt ansikt mot Gog i Magogs land, fyrsten over Ros, Mesek

Detaljer

2. KAPITEL HEBREERNE OG SONINGSDAGEN INNHOLDSFORTEGNELSE

2. KAPITEL HEBREERNE OG SONINGSDAGEN INNHOLDSFORTEGNELSE 2. KAPITEL HEBREERNE OG SONINGSDAGEN INNHOLDSFORTEGNELSE Hebreerne og soningsdagen Advarsel fra M.L.Andreasen Oppsummering av argumentene fra Hebreerne Hebreerbrevets betydning for syvendedags-adventistene

Detaljer

Bartholomew VIRKELIGHETEN. Bak illusjonene

Bartholomew VIRKELIGHETEN. Bak illusjonene Bartholomew VIRKELIGHETEN Bak illusjonene Arendal, Norge, 2004 Originalens tittel: I Come As A Brother : A Remembrance of Illusions by Bartholomew. Copyright 1986 by High Mesa Press. All rights reserved.

Detaljer

Når vi skal sette i gang med noe nytt, er det vel ofte

Når vi skal sette i gang med noe nytt, er det vel ofte 2 Innhold S 2: Oddwin Solvoll På en ny måte S 3: Svein Jacobsen Lokalmenighetens rolle i misjonen S 4-5: Fred Håberg Dette burde alle forstandere få anledning til S 6-7: Bjørn Bjørnø Misjonsutfordringer

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001

Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001 Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001 2971 Møte mandag den 10. juni kl. 10 President: E i r i n F a l d e t Dagsorden (nr. 95): 1. Innstilling

Detaljer

Innledning INNHOLD: Redaktørene

Innledning INNHOLD: Redaktørene Innledning INNHOLD: Side 2 Hvorfor be for muslimene? Side 3 Tips for bønneaksjonen Side 4 Hva er Ramadan? Side 4 Den første kvelden i Ramadan Side 5 Fokus på Midtøsten Side 14 Fokus på Øst og Sentral Asia

Detaljer

- en analyse av kirkevekstteoriens innpass i Frelsesarmeen.

- en analyse av kirkevekstteoriens innpass i Frelsesarmeen. Gjør noe - en analyse av kirkevekstteoriens innpass i Frelsesarmeen. Hvorfor denne oppgaven? Det har vært naturlig for meg å velge denne oppgaven p.g.a. min bakgrunn i Frelsesarmeen. Jeg er ikke bare "født

Detaljer

VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE. Tilbe Jehova, evighetens Konge SIDE 7 SANGER: 106, 46

VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE. Tilbe Jehova, evighetens Konge SIDE 7 SANGER: 106, 46 8 VAKTTARNET 15. JANUAR 2014 NR. 2 FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE STUDIEARTIKLER 3. 9. MARS Tilbe Jehova, evighetens Konge SIDE 7 SANGER: 106, 46 10. 16. MARS Riket har hersket i 100 år hvordan berører det

Detaljer

KAN MAN STOLE PÅ BIBELEN?

KAN MAN STOLE PÅ BIBELEN? KAN MAN STOLE PÅ BIBELEN? Det er mange mennesker i dag som har problemer med å forholde seg til Bibelen som Guds ord. Den vanlige oppfatninga i den vestlige verden er at Bibelen ikke er troverdig, at den

Detaljer

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Det er alltid spennende å kunne dele gode nyheter. Vi kan, for eksempel invitere våre venner til å komme og se...et familiemedlem

Detaljer

MISJONSTANKEN I DET GAMLE TESTAMENTE

MISJONSTANKEN I DET GAMLE TESTAMENTE MISJONSTANKEN I DET GAMLE TESTAMENTE a" HAKON HAUS Kanskje kunne det ligge naer % tenke at sparsmilet om misjonstanken i Det gamle Testamente (G. T.) bare kan viere et spwrsmil av rent historisk teoretisk

Detaljer

1. SEPTEMBER 2013 NR. 17 VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE HVORFOR SKJER DET SA MYE VONDT? NAR TAR DET SLUTT?

1. SEPTEMBER 2013 NR. 17 VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE HVORFOR SKJER DET SA MYE VONDT? NAR TAR DET SLUTT? 8 VAKTTARNET 1. SEPTEMBER 2013 NR. 17 FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE HVORFOR SKJER DET SA MYE VONDT? NAR TAR DET SLUTT? FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE 1. SEPTEMBER 2013 NR. 17 8 VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE

Detaljer

Reflekterende team som hedrende seremoni

Reflekterende team som hedrende seremoni Reflekterende team som hedrende seremoni Geir Lundby I denne artikkelen vil jeg presentere hvordan ideen om det reflekterende teamet har blitt plukket opp og utviklet innenfor narrativ praksis. Jeg vil

Detaljer

Working Paper Series 6/10

Working Paper Series 6/10 Working Paper Series 6/10 HVA KINA VIL Arne Jon Isachsen CME/BI Oktober 2010 Centre for Monetary Economics BI Norwegian School of Management HVA KINA VIL Kina vil gjenvinne sin rettmessige plass i det

Detaljer