mann. Ukens fiskefangst fordelte seg slik på redskaper:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "- 1689 mann. Ukens fiskefangst fordelte seg slik på redskaper:"

Transkript

1

2 Fiskerioversikt for uken som endte 24. oktober OKTOBER ARGANG AV INNHOLDET I DETTE NR: Side Prisindeksen juliaug a aug.sept Fiskeriinspekterenes kvartaisberetninger Finnmark 3. kvartal Redakeer: kontorsjef Hivard Angerman FISKETS GANG'S adresse: Fiketidirektontet Postboks Bergen Telefon : UTKOMMER HVER TORSDAG Abonnement kan regnes ved alle poststeder ved innbetaling av abonnementsbelepet pi postgirokonto eller fi bankgirokonto 8301j08/01462 Bergens Kreditbank eller direkte i Fiskeridirektoratets kassakont >r. Abonnementsprisen fl Fikets Gang er kr pr. ir. Til Danmark. Island og Sverige kr pr. %r. 0vrige utland kr pr. ir. Pristariff for annonser kan fies ved henvendelse til Fiikets Gang. VED RTERTRYKK FRA RSKETS GANG MA BUDET OPPGIS SOM KILDE De forskjellige distrikter meldte om uvænhindring gjennom deler av uken til 24. oktober, og landingene av fisk fra havomidder og kysten bærer preg av dette. I den pelagiske sektor hadde man i slutten av uken lsrdag og ssndag betydelige landinger av makrell fra felt ssr av Lindesnes. I sildefisket på kysten er det fortsatt Helgelandsområdet, blant annet med fangster av mussa, som fremhever seg. Også denne uke ble det landet et mindre kvantum lodde. fisk m v. utenom sild, brisling, oyepal og lodda FUrnnrmk : Fisket var delvis værhindret og ga i ukefangst 1 862,2 fisk og 6,4 reke mot og 5,8 foregående uke. Det deltok 331 båter, hvorav 32 trålere og 299 motorfarkoster med i alt mann i ukens fiske, mens deltakelsen i foregående uke utgjorde 377 båter, med 1689 mann. Ukens fiskefangst fordelte seg slik på redskaper: Trål 611,8, garn og not 924,5, line 238,5 og =re 87,5. Det ble landet faigende fiskemengder: Torsk 451,7 tom, hyse 249,9, sei 1099,5, brosme 7,6, kveite 4,2 tom, flyndre 5,9, steinbit 1,7, uer 18,6, blåkveite 23,2. Leverutbyttet utgjorde 528 hl. Trm: Ifnilge oppgave fra Fiskeriinspekt~ren ble det i fylkets kystkommuner landet 719,6 fisk og reke i ukens li?p mot 730,4 uken fm. Fangsten bestod av 132 torsk, 388,8 sei, 22 brosme, 58,2 hyse, 1,9 kveite, 72,6 blåkveite, 34,7 uer, 8,l reke. Andcnw : Det ble landet 143 fisk, hvorav 83 sei, 42 blfieite, 5 torsk, 2 uer, 4 lange, 2 brosme, 5 hyse. Det meldes om godt juksafiske etter sei. SmHelgelandSerTrendclag: I uken som endte 17. oktober ble det i distriktet tatt 116,2 fisk, hvorav 49,9 torsk, 32,3 sei, 3,6 lyr, 2,7 lange, 6 brosme, 1,6 hyse, 7,9 kveite, 1,5 redspette, 4,3 uer og 6,4 annen fisk. Om fisket i beretningsuken opplyses det at l l kveite ble landet fra Skjoldryggen. Lconidcfuk: Fra Levendefisklagets distrikt ble det i uken fart 27 levende torsk til Trondheim og 10 til Bergen/Hordaland. I Hordaland ble det av levende fisk i uken tatt 31 småsei. Rogaland melder om 10 diverse levende fisk. '194 F. G. nr oktober 1970

3 Fl* brakt i hnd i Fimmurlr i tiden l. juiurr 24. oktober I Skrei.... Loddetorsk. Annen torsk. Hyse...e... Sti... Bmsme... Kveite... Bhkveite... Flyndre... Uer.... Steinbit... Reke.... ~nnmnslt..l 1 I alt Il u pr. 26/ Anvendt til Filet t& tom I ,4 l W( I : 71 l Haigmg toml '9 56; l4 38f 12 52; Opp maling Levn hl. SRogn 762 hl, derav 366 dtct 3% hl fersk. Tran hl. Rogn 161 hl, hvorav saltet 124 hl, fersk 37 hl a Herav 779 rotskja~. fisk bmkti land inomri tidin l. jrnuu U oktober %ti... hnu~ l I ~nvendtil torsk O Langt B m c Hys~ Kveite te Flyndre UU '7 Steinbit I Annal Rekt.., i alt ; ( U pr. 25/1069i ) Tnui 5690 hl. Leva 1547 hi. Rogn 4224 hi, hamw aaltet 2458 hl, fcral 1766 hl. Mm og k d d : På Nordmare ble det i uken som 24,3 brosme, 1,6 lysing, 2,5 hyse, 1 endte 18. oktober landet 398,5 fisk, hvorav 15,9 heite, 1,9 skate, pigghå, 0,5 torsk, 331,8 tom sei, 2,8 lyr, 12,6 å1 og 2,3 diverse fisk. lange, 14,9 brosme, 9,6 tom hyse, 1,7 kveite, 022 ra~ette, 5,4 Uer, 134 H~U,. levenda ble det lanht 31 M annen I sg og av &d fisl 8 sei og lyr, 4 tank, uken var det dårlig vær og intet sefike, men 8 linel lange og l divene og 90 båter måtte g& tillands fra Haltenbanken grunnet pigghi, 135, været og leverte fangster fra 1 til 20, i alt 70 rund fisk. Rogalund: Fisketilgangen i uken utgjorde 10 Sunnmere og Rmdal: Det ble i ukens løp landet levende og 50 d d konsudisk av vanlige sorter 252 fisk, nemlig 12,6 torsk, 10,5 sei, samt av pigghå 20. 0,4 lyr, 48,6 lange, 96 blålange, 67,2 brosme, 13 hyse, 2 kveite, 1 skate, Skagerakkysten : Det ble av vanlige fiskesorter lan 0,5 diverse og 0,25 hummer. det 40 og av å1 levert 6. Fjmc famann: En fabrikktråler kom til Ålesund fra Barentshavet med 290 saltfisk og 130 frossen filet. Sogn og Fjwdanc : Det ble store landinger av pigghå fra Store Fiskebank og fangstene var for en stor del tatt under godværet i uken til 17. oktober. Uketilgangen utgjorde i alt 1 296,5 fisk, hvorav 11,9 torsk, 26,6 sei, 7 lyr, 14,9 lange, Oslofjordm : Fisketilgangen i Fjordfisks distrikt ble på 4,5 konsumvare og 657 ks. (a 20 kg) forfisk. Mukrellftskct : Umiddelbart før ukens slutt ble det brukbare værforhold og.et betydelig snurpefiske. Harpefisket var av beskjedent omfang grunnet værhindring. Til konsumford ble det levert snurpemakrell og 20 tom harpefisk. Dette gjelder distriktene s ~rr for Stad, mens det nord for Stad ble F. G. nr. U, 29. oktober

4 Fisk brakt i iand i 1. januar 10. oktak 1970.' Mmg NordHelgeland i tiden Anvendt til Fldr brrlrt i land i omridet arhelgaiand SHTmddag i tiden 1. januar 17. oktobar 1970.l I I Anvmdt til uken lo/lo j 45) skrei... Anna torsk... Sei.m. Lyr Lange... Bl&hnge... &ame.... Hyse.... KMte.e... Redspctte... 1 I fdge oppgava fra RUigct, Smivær. h4ardlyndrt... Dasuten av sjeltilvirket hk: pr. 3/ terdisk,... I alt pr. 3/ I I l I alt pr. 11/ ) 6 669! 36 &H! ( Y 284 l l saltfisk, pr tedisk, 598 saitfisk.. Skate og rokke. HB... Piggha..... levert l 108 hl makrell til agn. Til mel og o1 je ble Annen iisk.... det levert hl, som innbefatter ca hl I alt.... som ble levert nord for Stad. Av kvoten på 2 mill. hl a 18/10 1%9 er dermed hl blitt utnvttet. a 19/10 1% Skalldy: Av reke hadde Fjordfisk 6 kokte og 9 rå, Skagerakfisk 7 og 10 og Rogaland Fiskesalslag 1 og 3 tom. Emvidere melder Troms om 8,1 reke og Finnmark om 6,4. Det meldes om felgende kvanta hummer: Sunmre og Roms Romsdal 0,25, Sogn og Fjordane 1,I, Rogaland 6 tom og Skagerakkysten 4. Krabbetiigangen ble denne : Levendefisklagets distrikt til eksport 13 og til produksjon (hermetikk) 92, Sogn og Fjordane til hermetikk stykker, Hordaland til hermetikk stykker og Fjordfisks distrikt til eksport 0,6. 6 Lev& 1803 hl ' hl. Nord Trendilag : Det meldes om opptak til salting av 239 hl, til hermetikk av 360 hl og til mel og olje av 703 hl. Hermetikkvaren er mussa. BuhlmnåsaStud: Det ble tatt hl feitsild, hvorav 891 hl til salting, 11 til hermetikk, 76 til mel og olje, 6 til agn og 211 hl til innenlandsbruk. Av småsild ble det tatt 273 hl, alt til hermetikk. Sør for Stad hadde man 24 hl feitsild, som ble levert til innenlandsbruk, og 185 hl småsild, som ble levert til hermetikk. Sild, brisling, eyepål og lodde. Feitsild og mdsiidfisket : I NordNorge ble det tatt hl sild i gruppe 1 og 2 denne uke. Følgende fangster var samtlige i gruppe 1: I Finnmark på Porsangerfjorden hl og Kobbefjord 39 hl. I Troms på Malangen 147 hl, Gisund 2 875, Torsken 90, Bjarkøy 32, og i Nordland på Raftsund 626 hl, i Ofoten 339, Steigen 479, Helgeland I sistnevnte ble det dessuten tatt hl i gruppe 2, foruten at det ble låssatt en betydelig mengde mussa (1316% cm). Fjordsild: Det ble tatt 35 i Skagerakfisks distrikt og 7,5 i Fjordfisks. Av førstnevnte ble 12 saltet og 13 eksportert fersk, mens alt det øvrige gikk til innenlandsbruk. Nordfjeen: Det ble av sild landet hl, som gikk til mel og olje. Forevrig henvises det til avsnittet om makrell. Brisling : Det ble i distriktete nord for Stad tatt opp skjepper til hermetikk og i distriktene sør for 7% F. G. nr. 44, 29. oktober 1970

5 ~ Fisk brakt i land i Mmrag Romrdil i tiden 1. juiu8r 17. oktober 19iO.l l I AnvcIldt til 6%... Anmntordt... Sei... Lyr... Lange... mbjjc...m.. Bzoume.... Hyre... I&ibcitc... Kdte... Redrprne... Mardlyndre... Al... Ua... Steinbit... skateogrokke. HObnrnn... Pi&d... Makdsterie.. Annen fiak..... Humma... ReLe y l? : 253 l l lon Krabbe Iait... Is77201).23248)50893)1999) W) 71 Herav: I I l I I I Nondrnere Romsdal Etta oppgaver fra Norges R, Sunnmere og Romdai Fbhddag. Omfatter Ogrsr fisk ha fjerne farvann. Saithk a omregnet til rleyd hodekappet vtlrt ved eke saldiskvehai med 110%. k 5912 hl. a Herav 607 H OM dffia: 1273 di&. Herav 9181 tom sal&&, 3: disk. a Tran 937 hi. Rogn 1785 hl, herav 167 hl saltet, 1618 hi fusk. a Hc?av 1400 til filet. Stad tatt opp skjepper, hvorav 674 skjepper til ansjos og skjepper til hermetikk. Øyepil: Nord for Stad ble det landet og levert til mel og olje hl og s0r for Stad landet hl, hvorav levert til dyrefor 243 hl og til mel og olje hl. Lodilcf~~kct var for det meste værhindret. Det meldes om innmeldinger fra Bjsmqfeltet pa hl. n l ~orsk....ism 1294 Sei Lyr Lange &OSIXI~ Hyse uff.... KvQtc F~~IM~c Bukveite Slate Pi&& Lyamg Al Steinbit... Hummar ReLe... Krabbe Annaifjsk I alt.l u pr.18/ u pr.19/ Etta oppgavt fra Sogn og Fjordane Fkkcdhg. Herav saltfisk 171 tom 3: 294 tom r. summary* 2%~ p& 150 l50 I l"9 I fwhmits &iting the week ending October 24th were hampered by admse mather. 77~ rewlfi.om Finnmark tell og landings of 1862 tom of grodfish compared with 2210 tom the preuious week, while Troms had 720 tom, compared with 730 tom. In Western Nonuay the grounqish landings were mo& rate but for Sogn and Fjordane, where a coflctflctdirab6e arnount of dogfish was landed in the beginning of the week. ThM distkt hud landings of 1297 tom of fish including 1202 tom dogfish. A factory strm trawl ladd 290 tom of saltcd cod and 150 tom ofj?ocen filk at Aalesund. The weekend saw comntt&rable miukerel cakhes ladd by pwse seinns fiom w&s south of Lindesnes. The landings amounttd to hectolitrw, of whuh hectolitra were I d d for bet& uses und the red for f~fhmeal doil. The ca#clin fu+ og Bear Island gam 3900 hectolitres. F. G. nr. 44, 29. oktober

6 fisket etter sild og industrifisk samt brisling og makrell i uken 18~1024/10 og pr. 24/ FkS&siug, Futsiid... Smaaild... Lodde... Øyepai... Pclhmmk.... I Brukt til Fiysing m r t l hnenl l Agn I Hl 1 Hl Hi Hl Hl Hl I j I I3 054, 1~~~~ ' I alt... ( 'T$&mkby*s (BuholmdsaStad) NO& Fatsiid S d d ØyepH Tobm Kalmule... I 34 I 34 I ait Norga Siiahaisiag. (Ser for Stad) Nordsjidd I l l O Feitsld Smasild øycpai Tob I alt I l i I I alt: Nonisjemid... Futsiid... S d d... Vintersiid... Islandrsid...a.. Fjolddd... I i ri I '350 Sild i alt ~2?l27269&3~314i ) N m pr.25/1049 ( I MI Lodde I Polartorsk... I Kolmule... l ' ' I alt ; 1 l I ; I I 1 I l l Brisiing, skjepper.. j I 1 770' i I 1195) ' : ' 865 * pr ; _I 435' 30! ! Makrell, a.... : , , , E m pr ' 3 140, , '12 l Da summen ogsi tar med vintersild, islandssild og fjordsild er den ikke i samsvar med summen av mengdene under de oppfartc omsctningsiag. 'pr. 17/ a Best& av skrapfisk fra tdfkke. 4 Herav 5521 taggmakrell. Krydret. m f. G. nr. 44, 29. oktober 1970

7 Anvendelse I i tiden I i ilt 11/10 17/10 pr. l7po Fenk innenlands.... F d &sport..... Frysing, rund... Fryring, fletert.... Frysing, *d..... Saiting... Htrmaill... Agn... Dyrtogfiskd6r... Rmkiug... Mel og olje..... Diverse I ait ( Etter oppgaver ira Nargcs Uskrellag S F Herav 2679 tann tagg9. Juli Aug. 1%9 i alt pr. 18/ Juli Aug Konsumprisindeks ,6 1 03,2 1 14, ,4 Engrosprisindeks Prisidkrer fl. 15. september 1970 Statistisk Scnfrdbprå. Aug. Sept. Aug. Sept Konsumprisindeks ,2 103,7 1 14,4 1 15,8 Engrosprinsindeks FRYSERI KJØLELAGER ISFABRIKK RBKERI STATEWS FRYSERI ALESUND A l d Tele#m: Telegr: Fnwtprodukt IINSPEKTØRENES ARTALSBERETN! NGER Beretning for 3. kvartal 1970 En kan vel med ganske stor sikkerhet si at det har vært særdeles gode driftsforhold tilstede i hele Finnmark i dette kvartal. Det har rett og slett vært sommerlige forhold både på land og på sje, hvilket har gjort driftsforholdene for fiskerne mere behagelige. Ser en hele kvartalet under ett, har det delvis vært tider hvor fisket har vært ujamt og sommerfisket etter hyse på flprytline har ikke på langt mer vært så bra som i tidligere år. Det er imidlertid brakt i land i dette kvartal nesten like meget fisk som i tilsvarende tid i 1969, idet det er torsk og sei som gjer utslaget her, mens det er fisket noe over 7 mill. kg hyse mindre i 3. kvartal i år sammenlignet med 3. kvartal Såvidt en skjenner på de fleste aktive fiskere er skuffelsen ganske stor over at nettopp hysefisket sviktet slik det gjorde, idet ettersprselen etter hyse har vært meget god, hvilket igjen ville ha gitt fiskerne en bedre inntekt i den beste tid av året. Imidlertid kan en gå ut fra at inntekten av andre fiskeslag ligger ganeke bra an. Deltakelsen i sommerfisket har i år kanskje vært noe mindre enn tidligere av fartver fra Troms og Nordland fylker, men dette tiltross er det ilandfarte parti av fisk i dette kvartal ganske respektabelt idet det samlede kvantum ligger på kg, mot fjorårets på kg. Råfisklagets fangstregulering og dirigering varte i år ganske kort tid, og ble opphevet alt 26. mai, idet det da ikke lengre var behov for ordningen, men i år som tidligere var behovet for en tid trlstede og en antar at den både har vært ndvendig og nyttig for alle parter. Som for nevnt sviktet hysefisket på fløyt og botnline i dette kvartal. Til gjengjeld har det vært et rikt seifiske som fremdeles gir gode fangster. Omsetningen og etterspørselen etter sei har i år \zrt meget bra slik at fiskerne ikke har hatt noen leveringsvansker Det er i dette kvartal fisket og ført i land i Finnmark felgende : Torsk kg (1969: ) Hyse ( ) Sei ( ) Andre iiskesorter ( ) Tilsammen: kg ( ) F. G. nr. 44, 29. oktober

8 Herav fanget på: TA... ca ,8 Line ,l Garnognot Håndsnare Også loddefigket har vært gansk bra i dette kvartal idet fabrikkene i Finnmark har mottatt blgende antall hl. Vadsa Sildoljefabrikk hl Båtsfjord Sildindustri Nordkapp Fiskeindustri SiFi Honningsvåg Njord, Øksfjord Tilsammen hl Omsetningen av de ferdige pmduktcr har gått meget greit, nesten uansett hva produkt det gjelder, og tildels til meget gode priser. Produksjonen av frossen filet har også i ai: gått meget greit, og en d kunne si at fryseriene uten forskjell har gjort en meget god jobb, til tros5 for perioder med vanskelig tilgang på arbeidskraft, særlig gjelder dette kvinnelig arbeidskratt. Det har vært meget gunmtige forhold tilstede på feltene, og stort sett har drifta foregått uten særlige brukstap som fdge av kollisjoner mellom trill og halingdåten. I alle fall er slike brukstap ikke anmeldt, men en kjenner til at det har forekommet mindre brukstap, men som fiskerne ikke har anmeldt fordi de regner med at det sjelden brer til noen erstatning. Ellers antar en at resultatet av drifta i dette kvartal er at den akonomiske situasjonen både for fiskerne og fdr arbeiderne i produksj~nssektoren stort sett er bra, en ting skatteinngangen i flere kystkommuner skulle bære bud om. Fiskerin ytt fra utlandet Danmarks fiskerier i august &1ge den offisielle danske fiskeriberetning for august &ed ble det i &edens iep landet fisk, kreps og blatdyr i danske havner, hvilket er tann mere enn samme &ed i Det opplyses at ble avsatt til konsum mot samme mhed i fjor. Av flatfisk mispette, skrubbe og sandfiyndre ble det landet mot samme mhed i fjor. Ca var redspette, som hovedsakelig ble tatt i ~ordsjmn og Kattegat. Det ble landet 75 tunge 23 tom mindre enn i juli. Torskefisket ga eller 200 tom mindre enn i august i fjor. Av fangsten ble tatt med tral, snurrevad og gam i Nordsjsen. Fangsten av konsumsild ble 1 l 400 to^ og dette er mindre enn i august Tilbakegangen skyldtes svikt i fisket i Skagerak, hvorfra det ble landet mindre enn i august i fjord. I NordsjBU1, Kattegat og atmjaen var imidlertid fisket noe bedre enn i fjor. Av forsild ble det tatt omtrent det samme kvantum, som i august i fjor. Fangsten pai ca fordeler seg med pil Nordskn og Skagerak og m F. G. nr. 44, 29. oktober 1970 tann pa Kattegat og resten p& andre farvann. Det ble ernividere landet makrell, hvorav 1200katrillnslei Nordsjtacq og 496 n krepdyr. Samlet fangst av forfisk i august ble pa og ligger heycrr erni tihamde &eds fangst i fjor. For bedu utenom sild av forskjeilige sorter torslteartet fisk og av qepa og tok Med auguttilgangen ligger de danske samiete forfkkti&rsler i Ar FH sammeniiknet med 656 5CO i fjor. Gjemomsnittsprisene ph femte Mnd i danske ere pr. kg ble i august &ed felgmde (fjorhzts i parentes): Redspette, levende 303 (189) em, sleyete 244 (154) ore, torsk (hel fisk) 116 (94) sre, hyse 201 (140) ere, lysing 352 (325) ere, sei og lyr 148 (85) are, laks 1843 (1 815) øre, konsumsild, dansk 112 (77) sre, utenlandsk 138 (79) øre, forfisk 29 (21) ore. Irans f iskeriindustri. Iran har kjept en fbte ph 6 triilere til en verdi av $ 3 miilioner fra Sovjetunionen, og de ventes overlevert om en rnaneds tid. Traeme, som er bestilt og betalt av Planorganisasjonen, vil sette Iran istand til H fordoble fiskefangsten kommende b. Triilerne best& av et stort moderskip med en kapasitet pa tom og 5 H lem med ai kapasitet p& 150 hver. Anskaffeisen av Meme er resultatet av en avtale i fjor mellom det statlige fiskeriselskapet og xo+tiske myndigheier, ogomiatterogs8levcramitavenhermetikkfabrikk og en fkkmdfabrikk. Sovjetuaionen har ogsh *t. seg H trene opp 100 iranske fiskere over en tremhedem periode. Canadas atlantiske sildafl&tes fingstkapuitet ryses. Idetl. "kefisk~entsbulletin disheries of Canadan nr. 10 opp lyses det at den kanadisire atlantiske sildoflates kapasitet er blitt fastfrosset. Dette ble bekjentgjort av fiske&&&crcn Mr. Jack Davis den 11. d Hensikten med dette er H forhindre ytterligere kapasitetseknimg før det opp& nærmere kjennskap til sterrelsen av de kanadiske sildeforekomster og hvilket fiskeritrykk disse kan utholde. PA den kanadiske atkyst ble det i 1969 landet sild til en verdi av $ 12 mill. 1 lepet av sju år har fangstmengden femdoblet seg. Det ventes at det i 1970 vil bli fisket over 50C 000 sild i omradet. Fartsyene, som innbefattes i det nye stb~h!!eing Utferlig beskrivelse for plastbelegging (glassfiberplast) av trebbter. balkonger. badegolv m.m. samt d vendiga materialer til prevebelegging kr porto. INGENIBR HANSEN, 8750 Tonnes

9 program, blir snurpere, midwater Mere og dragse&m». Farteysbssene mh fornyes hvert Ar og bare de farteyu som har vært iisensiert fortbpede fra l. januar 1968 til tidspunktet for dcn nye bestemmeise, vil bli ioihidert i fhtai. Bay of Fmdy inkiusive Gulf of Maine vest for Cape Sable biir et spehiomriide i henhold til ordningen. Farteyer med lisepsforfkkephbayoffundykanfiske overalt i det atlantiske omdde. Andre fartqer vil imidlertid ikke bli tillatt H kke ph Bay of Fundy. Meget stale be fisken) av &. Det federaie fiske 100 pt og samtidig blir Nordsje og nts M W ~cveiopm~it ~ middle waterfolkene mere fagforbunds Branch har med betydeiig suksess sendt ut ambull& c%9pata som rettleder fiskerne i tilvirking av Det gies rsd og foretaes praltiplc demonstrasjoner. Planen ble satt ut i livet i 1966 og har fert til w hralitetsbedriq for fisken, og den skai derfor opprettholdes. De fleste ikkevær i Newfoundland han Oa n& over vehettet. Da hvor det er tale omisolertefkkevaa, viiekqerknebenytk seg av leiete fartqer. Denne praltisle viser for at fangstene ailerede har n%dd veiiedning betyr en wsentiig stette for eller til og med har oversteget &Het for den nyiig dannete Canadian Saitfish Cormaksid vedvarende avkaatning p& Bay poration. of Canadam nr. 10). of Fuady er Hrsalrai til denne bestem bevisste. Men rederne har og& sterke kort p& handen. De vii at de SisteinnremmeIsertilmannskapeneinnbefattet ekning i feriepengene, iengere opphold i land mellom turene og at skipet holder heyk og arbeidsklier. Dessuten m%destmsalgsutbytteriartasibetralaning, idet disse har gitt distant water dddrsmenn gjennomsnittlig L 45 pr. uke. Alt tyder pa langvarige forbadinger, skriver c<fishing News», men fagforbundet har regnet med denne muiighet. En representant for dette sa: «Vi er fast bestemt pa ikke H la disse forhandiinger vare imsn~,swrsomdloftefer m. mednyevilblitiiiattpdlgruanlagavderea lastekapasitet, for eks. hvis et gammelt hnskrav foruroliger Grimsbyikke ha feringskapasikt utover &te. Ernividtre kan togamle 50 tonsddefiske i og rfartqer bli trukket ut av drift og eratattet bun+esentanter idag i med et nytt 100 tam farby* rundt i en ny Eamp om IeMstniv, beret F i ' km&re ter & i Newxw (9. &.). Trmrnsport aile fart som deltar i siidefisket, idu ad WOTkeTLI, Union etsive hva ciet fortelies, sikte pa samiet paiel Og gamutereiming pil L for fagforbundets Lisenser for drift av de silde mer i Denyekravg&lmgerenntilHinubebli begreiiset til 1dere, =m har be fatte bare en *,m og i,&, nyttet sine &» siden 1. januar en i Gamuter er de eneste som unntas fra pl et til deo ordningai. p&3peneepr.kasetil~,mm Redere som har ordnet med fkuinsiekassepabker fangstaie om bad. ring av bygging av ny Ut og kan bevise Fagiorbundet ensker 10s 8d i tiilegg til at de ldde QldefiskeMt Ider byggmg den daglige d*&, & nyordningen ble indert, kan henvende bringer denne opp i f: 3.5s. Samtidig skal til Hmiog A* den garanterte ukentlige inntekt utgjere Committee i Halifax, N.S. elter til den ;t; 29 regionale fiskeridirektm i St. John's Nfl. krav etterfelger Okninger som ble sikret for 9 mheder siden, da raten til en Teknisk hjelp til kanadiske saittorskprodusenter. delkamann ble fastsatt til fj 19 pr. uke eksklusive prosenter (pundage). Fagforbundet g& til angrep denne gang I Newfoundland og Labrador produ i forvissning om at innskrevne medlemseres en betydelig del av salttorsken (klipp mer fra distant water flaten dekker nesten Grossistene i Hull ansker utenlandske landinger. Hulls fremtidige femkfkkforsynhg var blant emnene som formannen Mr. Jack Allison, i Huii Fish Merchants' Protection Association tok tet nylig, da han ifelge Gishjng News» (2. okt.) sa: «Med hensyn til ikkehandelen. aærs%ilt i ~uii, finnei man en s d i P ning av ferskhkfo~ene og en ek "ng i forqdugene av fromdi& produsert pa havet. Min mening a, at de fleste grosder for H overleve m% tilpluse seg denne forandringstendeas.» Mr. Allison henviste ogsil til vitedsa peege forutsigekr om reduserte fangstrater, og at dette sammenkoplet med virkningen av normale trsileropphugnhger ikke dtte bli oversett. En elming av de lokaie ferskfiskforsyninger, sa han, kunne skje ved ekte tilfmler fra Skotland elter utlandet. Slike forsyninger ville være velkomne. «Jeg uttalte til ministeren», SA Mr. Alliaon,» at man tidligere langt hadde fraradet utenlandske landinger i Hull, men at opphe v& av tollen n& ville friste til flere ferskfisklandinger, hvilke grossistene heylig trengte». Vi produserer plastbater fra 8 til 22 fot. Olje, og vanntanker, badekar m.m. Be om nærmer opplysninger. NORDNORSK PLAST 8i50 Tonnes EGERSUND FRYSERI EGERSUND Fryseri Isfabrikk Agnforretning Telefoner: Kontor : * Etter kontortid : F. G. nr. 44, 29. oktober IWO 801

10 58de Årsmete i Det Internasjonale arbeidsgru vil metes i lepet av kom som trenges av Radets hydrografer til ut Havforskningsriid. mende vinter for B dere den stilling arbeidingen av mhedlige synoptiske karhvorinnen bestandene av fiere kommer ter over en del 0mrAde.r av interesse for Fra dette mete, som ble avholdt i Ks sielt *e Wesorter i =dets omde Wets medlemsland. benham i tiden 28. september7. okto seg. Dette danner en del av den 12. Onsdag ettermiddag, 30. september, ber i Ar, foreligger felgende presmeiding mm sm gies ko&jonm ved ga formannen for Wets Hydrografisom er gjengitt i oversettelse: dets mmte v h komite, Mr. A. J. Lee, en Apen foreles 1. Awhiwesione av Det 1nti 7. Mange arbeiipperapporter ble ning vedr. dmtgterm environmental nale HaVfodds 58de te dette k lagt frem for Radet og dets ko changes in the NorthAtiantic*. fant sted i konferansesalen i Folkets HUS,tw. innbefattet rn rapport fra 13. Rildets medlemsland er: Belgia, Cai Engaveja i ~~ddmm den 28 sep en felles arbeidsgruppe med ICNAF. nada, Danmark, Finiand, Franlrrilre, Istember under ledelse av **i president, Gruppen har r& arbeidet i fem Ar, ogdens land, Irland, Italia, Nederland, Norge, professor W. Cieglewia. tidligere rapporter er blitt offentiiggjort. Polen, Portugal, Spania, Sverige, United Rapporter ble fremlagt fra mange an Gru bar m sikt sine d Kingdom, U.S.S.R. og VestTyslrland. dre internasjonale o r g h m med ger av virkningem av hkseikkeriene ved 14. Rgdets president er professor W. hvilke det neye samarbeider. Der ble Grenlaod og i Net, p& bestanden Cieglewia (Polen), fente visepdent fremlagt rapport om et meget vel i sin helhet og pb fangstene i hjemmefar Mr. R. Letaannoux (Frddte), andre l~wt ~ P O anggende S ~ a* ~ vann til de lakaeprodmde land. Rap visepresidenter Dr. E. Bertelsen (Danand Recmitment», som ble avholdt i Ar port~ ble antatt og den vil r& bli & mark), Dr. H. k Cole (United Kingdom) hus i sommer, en rapport om the Inter p* for oftentliggjerelse. professor F. Lozano Cabo (Spania), pro Bhden Ex* 8. R*t wumt B in* *terejse* fessor G. V. NikoIsky (U.S.S.R.) og Mr. ment i Norhj, hvor ungsild land til B del i et internasjo Th. Timstra (Nederland). GeneralseLrehadde blitt merket siste vinter, og en rap nalt tar er for i Mr. Hans TambsLy&. edport om igangsetting av the Joht Cineca ske farvrrnn for & & + mmme i vest*ke tigere informasjon om d btands farvann, for hvilket i samarbeide biologi og drniger. upet at promed d e internasjonale organer, OPPut.eres bten De islandske torskefiinkerier i trer som koordinerende sekretariat. 9. RHda bekreftet sin beslutning fra fmrste halvar. 2. Forut for ai.smetet foregikk et to da forrige BromB o ed Imm Oppgave fra Fiskifjj Islands over utgcs spesielt mete vedrerende Measure og Intapational Biolog;d Programme byttet av torskefkkeriene i bte hal* ment of Fishing Effort i radets hovedkvarom et symposium viser samlete ladnger p& ter i Charlottenlund Slott den 25. og 26., Biologi, ved sammenliknet med i 1. halvherr Is Univ* of Guelph i Canada i august L Eden ble anvendt p& felgende lands 1972, med prdessor K. Ronald (Canada) dter: (fprhrstallet i parentes) Iset for En rapport om matet ble fremlagt under som Mer. eksport (18443), frysing og Wets Bpningssesjon. Det ble ytterligere besluttet H organi filet (155430), henging 3. Fornt for hsmetet avholdt en, et sympos;um e d e «The physi (42 440), salting del av mediemslandene et mete pa p responsible fm the dispusa (72 567), hermetisering 258 (162) lottenlund Slott den 23. og 24. september, of Pollutan& h the m, with, til fabrikker (3884) og som siktet PA B legge en plan for a lette reference to NearShore he» sommeren til andre anvendelser (3 096). den konvensjonelle forskning p& medlems 1972, fow i k, t g innlandenes deler av kontinentalsokkelen. by ICNN % FAO til % ga men med 4. krnetet samlet deltakelse fra over Rildet om et symposium om «<Accoustic 200 vitenskapsmenn fra dets 17 medlems Methods in Fisheries Rcsearch~ for av Farste kontraktfangst til findus, land. Der val observaterer fra 22 sam holdelse i Aberdeen. arbeidende organisasjoner og en observa 10. Under kodenavnet IGOSS og unterdelegasjon fra USA. der Intergovemental Oceanographic Omlag 230 vitenskapelige avhandlinger Commission og World Meteorologiral og forskningsrapporter ble ovenreiet i ri Organizations auspisier blir det utviklet dets 12 starende komiteer. et verdensomqennende program for Sam 5. Som vanlig opptok koordineringen ling og fremstilling av oceanografiske data av medlemslandenes virksomheter i dm med det formill blant annet H assistere marine og fiskerimessige forskning en stor fiskeriene ved oppretting av et system for del av komiteenes tid. I hver komite rap «~oceanographic forecasting» (oseanograporterte hvert medlemsland om siste h fik forutsigelse). Dette er virkelig en stor arbeide innenfor komiteenes interesse oppgave, og mange Ar vil trenges til iverkomrade, og planer for neste &r ble disku settelsen. PH hets RAdsmete ble det lagt tert. et grunnlag for Radets deltakelse i pro 6. RAdet er radgivende organ for North grammet, og en halv dags sesjon ble viet East Atlantic Fishenes Commission, og til en diskusjon om fiskeduav til programmeget av metetiden ble benyttet til over met. veielse av den vitenskapelige &&ding, l l. Skritt ble og& tatt for B forbedre som skulle gies kommisjonen. En rekke samlingen av og rapportavgiveken avdata 802 F. G. nr. U, 29. oktober 1970 Aberdeentraleren «Jacamar» tilherende Peter & J. Johnstone har tatt fatt med leveranse av sine fangster til Findus ifelge kontrakt, opplyser «Fishing News» (16. okt.). Til sitt nye tilvirkingsanlegg ved West Tullos, Aberdeen, som har kostet i forwker Findus B oppna kontinuitet i driften ved b1.a. B sikre seg forsyninger gjennom faste leveransekontrakter med tdlere som vil bli betalt en pb for av.. talt fast pris for fisken. Langsihtige kontrakter for fo* av fisk frosset ombord i tdere til Findus produksjonsanlegg i Humberdistriktet har allerede i flere Ar vzrt operative med rederiet J. Marr & Son.

11 Bedre h* fisket, men for East Anglia silde Det er tent nytt hbp for dette tradisjonelle sildeiiske, som brst sammen tidlig i 1960AreneY skriver «Fishing News» (9. okt.), og skriver at rapportene om forekomstene pa de vanlige East CoaPt felt er siik at ehspertene fra Fiskerhimnheriet for ferste gang p& fem & er begynt B utarbeide forrarsler om mulighetene og fangstene. Det regnes med gjennomsnittsfangster pr. drivgarnsetting p& mellom 18 og 44 ~ans, men tragedien er at bedringen formodentlig er kommet for sent. Lowestoftfbten, som engang talte hundrer og for noen Ar siden noen snes drivere, eksisterer ikke mere. Havnen ble kvitt den siste driver for to Ar siden, og i Yarmouth er det heller ingen tilbake. Sil blir de da et sp~~rsd om de skotske silde Mtene vil komme wrpb for phy B pme seg. Arets relativt bra utsikter bygger p& at vinkrgytingen etterlot seg et temmelig taiirikt avkom. Likedan ble h gyting vellykket og av omtrent samme styrke. Sardinindustrien i Maine far knappe rmforsyninger. I en artikkel i oktoberutgaven av *ational Fishermann taes Georges Bank som utgangspunkt for betraktninger over sildeiisket p& Gulf of Maine, som skuffer sterkt. Saken er at hysefisket p& Georges Bank nærmer seg totahitnyttek av dm kvoten, som ICNAF har stillet opp for hets fiske. US Bureau of Commercial Fisheries har i den anledning foreslbtt at fiskerne bar benytte seg av andre underutnyttede forekomster, blant hvilke sild bli nevnt. Imidlertid har det vært skuffende smptt med sild pa Gulf of Maine i &r. Maine Sardine Council har gitt en bevilgning til «the Research Institute of the Gulf of Mainen for at dette i feliesskap med Maine Medical Center skal foreta en granskning av virkningene av <aniljeforholdene pa vaner, forekomster og vandringer til silden p& Mainekysten». Da bevilgningen ble bekjentgjort uttalte Maine Sardine Council's administrerende sekretær Richard E. Reed at denne granskning har vaert under overveielse en tid, og at den d var hwlig aktuell pil gnuin av den mest alvorlige mangeipa sild pi 10 &. Da de vanlige innsig av sild av sardin~terrelse nærmest hadde uteblitt, hadde, sa han, Maine's 21 sar dinhermetikkfabrikker siden januar d ned ikke kunnet drive med mere enn 20 prosent av sin kapasitet. Reed la til at disse forhold gjaldt SA godt som hele Gulf of Maine: idet den kamdiske industri Sa seg stillet overfor de samme problemer. 0stersfarming i England tiltrekker viktig investering. Nye hmgaqmkter i estersdyrkingen har tiltrukket seg to handdim interesse og de har kjqt seg inn i estersindustrien, beretter «Fishing News, (16. okt.). Det opplyses at BritishAmaican Tobacm Company har kjept Marimlo Shtlltish Hatdieries i nærheten av Plymouth og at Anglia Food Group har ervervet kontrollerende interuse i ble Oysters Company. Ferstnevnte beskrher døne sin siste disposkjon, som «en for dem liten investering~, mens sistnevnte &penbarer at dars interesse i axhsindustrien har kostet dem Anglia vil i Poole benytte sine genetiske kunnskaper til bedring av dyrkingen og produksjonen av tasters, og vil ags8 satse pil bedrete metoder for mekukert innhasting. Planen gar ut p& i dyrke og Uekke 12 millioner esters pr. sesong i Poole, og derav skal 4 miliioner baiyttes til gienom,htf b'zstzmden pa *pem egne estersleier og 8 millioner selges som yngel. «Fishing Newm kommenterer denne nyutvikbgen pl britisk estadyrkings omriide Ogsa i en redaksjonell lederartikkel under tittel daith in the oysters~. Det shives innledningsvis felgende : «Et svært marked med avtakende forsyninger har ofte vist seg B være en uimotdeiig kombinasjon for den gale type spekulant. Det er derfor oppmuntrende for den britiske 8stemindustri hvilken sammenkoplet med en veldig ettersp0rsel har sett sin produksjon halvert fra 8 millioner til 4 millioner pb 20 år at to velkjente selskaper med erfaringer av relevans til problemene har bekjentgjort at de vager en investering p& dens fremtid.» Om Anglian Food Group skrives det: Det er blitt sagt at AFG akter gjsre for estersindustrien hva seiskapet har gjort for kylling og broiler industrien, til hvilken det selger 18 miiloner dsgngamle kyllinger om &t. Med esters under kon troii og ved & bruke sin brede kmmkap p& genetikkens o d e stoler AFG p& at det skal lykkes B mestre den trefoldige hjem den spede yngel lave temperaturer, snyltere og f o n n i. Engelsk steamtråler som har ligget i opplag, sendes til sjm igjen med ny kjel til L Det er trilleren «CoidStreamer» av Grimsby, bygget i 1955 av Rickmerswerft, som i en tid har ]jgget i opplag i hjembyen med utslitt kjel, som d skai taes i bruk igjen etter P være blitt +astet L Ny kjel blir installert, og &t ventes at den vii gi farteyet nye 15 h levetid. A bygge et nytt skip med «Coldstreameris» fiskeromskapasitet ville ha kostet k Beslutningen om B fortsette med damp som kraftkilde er nyensynlig blitt tatt fordi farteyet er utstyrt med exhaust turb'uq som er ekonomisk i bruk. Ombygging til dieseldrift ville ha frembudt vririne tekniske problemer. NAr «&oldstreamer» stikker til sjes igjen blir hun den siste steamderen som opererer fra Grimsby, sier «<Fishing News» (16. okt.). Det Internasjonale Forband av Fiskemelf&rilunters konferanse i Cannes. Forbundets 10. Adconferaose ble holdt i Cannes forrige mhed under tiistedeværelse av l00 ledende produsenter og vitenskapelige vere. Mere enn 65 agenter og importiirer tok dessuten del i hovedsesjonen. Konferansen hadde seg foreiagt en viktig utrebiing, en FAOpublikasjon, under tittel «The Available Arnino Acid Content of Fih Meals» av Dr. E. L. Miller. Denne utredning, som nyttiggjnr seg analyser av data samlet av FAO og fra andre kilder, tilkjennegir at den biologiske anvendelighet av aminosyrer i fiskemei for dyr er lik den fra soyabrannemel. Den komgerer dedes visse tabeller utarbeidet for bruk i computere, i hvilke det ble antydet at denne anvendelighet var ti prosent mindre enn i soyabramemel. Den viser ogs& at aminosyrer i fiskemel er mere anvendelige enn de i kjettmel. I lepet av det forgangne år har medlemmer av Forbundet tatt del i et antall symposier og andre meter, hvorunder rasjonsiormuiering i dyreforblandinger og konsentrater har vært behandlet. I oktober 1969 avholdt Forbundet et vellykket symposium for blandere i Amsterdam. Dr. G. M. Dreosti, formann i den vitenskapelige komite, ga en utredning om fiskemel av god kvalitet ved et symposium i Wn, og i september i & var Forbundet medammgar av et to dages symposium i Hamburg for tyske forblandere. F. G. nr. 44, 29. oktober

12 I Cannes ble man enig om at meter av denne sort er et nyttig middel til H holde forbrukerne informert om fiskemel. Kommende at kommer Forbundet til H sende en taler til US Mandactumx' sympcmku~ og dertil er et symposium planlagt for Holland i september Forbundet har n& en Future Projects Group, som meter regelmessig for H gjen fremtidige utdthger og proble mer. FAO har #tatt seg H u&re en reklre studier om punkter som gruppen har bragt pa bane. P& konferamen ble Mr. P. J.0'Sullivau (SerAfrika) valgt til ny fonnarm etter Mr. Peter Petersen (Norge), som har fungert sin to&? periode til ende. Forbundets neste meter avholdes i London. Neste mate i eksekutivddet og den vitenskapelige komite vil bli holdt i Ibbenhavn i april P& invitas* fra den portigusiske holdes 11. h konferanse der i september ( F i News 16. okt.). Myndighetene i Fraserburgh godkjenner planene for APs hermeti kkfabri kk. Byggeplanene for en hermetikk og sildetilvirkjngsfabrikk i Frasaburgh for Asdted Fishdes herring division er blitt godkjent av vedkommende Idrale v dighet, og arbeidet settes igang i h. Rosjektets kostende med maskkri for hermetiserhg og byselagring dreier seg om f: Firmaets direkter, Mr. Charles Emmhn, Upet at fabrikken ville kunne fuwres i lepet av et C. AntakeligvisvildentilHbegynnemcdbeskjeftige ca. 300 personer 200 flere enn Al? for tiden har i arbeide i Fraserburgh. Det man n& venter p& far arbeidet kan settes igang er tilsagn fra Board of Trade om bygningsbidrag. (Fishing News 16/10 70). Moderne rekefabrikk bygges i Slby, Danmark. Verdens mest moderne fullautomatiserte rekefabrikk, skriver «Dansk Fiskeri tidende* (15. okt.), vil na bli oppfert pi% et areal ser for Sæby havn, hvor en av Europas pa forhand stemte rekefabrii, Satby Fiskeindustri Als, bygger nytt stort fabrikkadegg til 6 miil. Lraner. Det vil sta ferdig omkring 1. juni neste at. Firmaets direkter, C. Vanggaard, opp lyser at det bygges et fiyehus p& 5000 h bikiuneter, en produksjodd pii l 320 kvadratmeter og en bygning pii 425 kvadratmeter som skal huse kompresmor, transiormatomtasjon, dampljelrom, bad og od m.v. Ved H bygge det store frysehus, sier direhsren, blir vi i standtilhkgrejhmangeimportertedvarertunfisk,makreliogrelerat det ailtid vil vaue deden til produksjonsavdeiingene. Vi kan med den atom frysekapasitet ta Avarer hjem fra heie kloden. Det islandske W i e i august FiaLitlag Islaiads opplyset at de islandske Mere i august m8ncd utelukkende fisket p& hjemmefeltene, mest ved sydveat og veatlandet Inncaiandr ble det ihdfe24fa~1~~terphtilsammen Ho av fangsten besto av uer, mai og& wie sei, torsk og lia hyse. Fan fangster pa til sammen 730,4 ble solgt i Tysklad for til sammen id. kr ,. I Storbritannia ble det solgt to fangster p& til sammen 225 for til sammen id. k ,. Omlag to femtedeler av den fangst som ble ilaradfert i utlandet besto av sei. Bredt anlagt pelagisk undersskelse pa kysten av SawestAfrika. The Division of Sea Fisherk skal etter hva The South African Shipping News and Fishing Industry Revim (septemberutg.) opplyser ta fatt med en sterre undersakeise av pelagiske fiskeforekomster utfor kysten av SsrvestAfrika, som syninteressant, idet undasekelam bygger ph samarbeide meiiom to fly, et fofarmy og to fiskdamyer. Avdelingens direkter Dr. B. v. D. de Jager opplyser at hensikten er H wdae kommersielle potential av fiskestimer, som forekommer nord av Cape h samt H drive utstrakte miljestudier i deres naerhet. Et ode, som omfatter km1 fiefelter av Waivis Bay skal udemekes. For H dekke dette store sjeomrhde innenior rimelig tid skal det gjeres bruk av to fly, farteyet &ardhop» og to fiskefarbyer. Et fly, som gjm bruk av et luftbbet iniranadt &Aletermometer vil utfere studier av overfiatekmpemtu for H ~ o p p o ~ a v d t m t a c 9 l e for stedfesting av fiskeforekomster ved hjdp av fly nr. 2. Infomas&me fra de to fly vil bli samlet, analyricrt og qeblilr kclig pr. radio vit til skipau, wnadeniestviluderespesielle~ programmerp&spesitiserte omdder. Vellykkete britiske sildediskerier Herring Industry Ba4ud9s chairman, Mr. Middleton, sier seg megct tilhreds med hets Initisle!Gbfamier. Fjorhets ~vardestcinrtcimaigde~10 C og i mrdi p& 15 h. Alt tyder ph en ytterligere fremgang i h. Tsllene for de farste ni deder stiller seg slu ovafor samme pcriodc av 1969: F crans = tomq verdi mot erans = tona og L En spesielt heldig omstendighet de to aiskherdenntptdabarwatih dkaldk &b+kbg~, som bedr i forsyn;nper av britisk fanget sild, som leveres dirette til utedambh farteyer, som farer silden bort for dekning av e landa behov, hovedsaklig skandinaviske, som lider under sildemangel. Disse direkte elsportsalg er meget pk dge, sier Mr. Middleton. I fpr ble crans (20 221), det stanste kvantum siden 1948 og nesten fire ganger totalen for 1968, solgt p& demne &te. I år er aiierede crans (26 146) blitt <&londyked». Dette er talende tall, idet januar/september tallene i fjor bare la p& crans (7 025 ). (Fra Fi Trade Gazette 17. okt.). 804 F. G. nr. 44, 29. oktober 1970

13 Norges utfsrsel av sjwprodukter fra 1. januar til 3. oktober og uken som endte 3. oktober Tonn. Fant Fant Fenk Fenk Kristiansand Egersund Strrvan4er Kopervik Haugesund Bergen Flom hlcaund Molde Kristiansund Trondheitn Bode Svolvær...a. 55 Troms Hammericst Vadiie Varde hialey Andre... Ialt... los l MERK: PA #runn av avrunding av ~lenc til nrrmnte hele tonu vil wmmw av utimolen over do enkeite tdlu*ia ikke dltid stemme mod tdma for *i db. Av iimme p u vil ~ summon av utl.nslm av do spsiili#e?t~ vub ilag over et tollsted heller ikke alltid stemme med tallene lor utlwden l Jt av vodkommdo varepnippe over tollltsdst. F Frwen Rund Rund I Rund Rund Rund Fe& Fsnk F Fronon F m B Fmusn sild sild fmrrcn 1 l ln fm Inu~n hyia. to* wc lildellen og i ilt IaLc kveite makreil makrell hk l.it fikt Wat l Fm From Frnoen Sdtet GL kidt d. kjdt mi icsinbit filet filet tonkef i fikt fuet Ulet illot ellen i.it hk l alt brisling irris hyio ellen TOLLSTEDER ) lir 15x1 15x2 I IW iio, l a x1 I l I Stit. nr.lstat. nr. Sut. nr. Sut. nr.!~tat. nr.lt3t.t. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Star nr. Stat. nr.is~&~'~tat. nr.'~tat, nr. Stat. nr. Stat. nr. SML nr. Stat nr. Stat. nr.1st.t. nr.lst& nr I O301,51M / 251 I 381 I 382 / 385 / 386 / 389 I 1 501' 1 mimel i " 1 03m' 1 I:??b 06 Oslo Kristiansand Egersund Stavanqer Kopervik Haugesund Bergen Flore Alesund Molde Kristianaund Trondheim Bad Svolvau Tmmao Hnmmerfest Vadse Varda MBley Andre... Ialt... I uken...

14 I I cicg, S'qx Izib%a IIIIIIIIIIIIIII~III~ m. Ill 806 F. G. nr oktober 1970

15

16

Melding om fisket uke 24-25/2011

Melding om fisket uke 24-25/2011 Melding om fisket uke 24-25/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. juni 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 27-28/2011

Melding om fisket uke 27-28/2011 Melding om fisket uke 27-28/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 15. juli 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2012

Melding om fisket uke 8/2012 Melding om fisket uke 8/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. februar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 11-12/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 48/2013

Melding om fisket uke 48/2013 Melding om fisket uke 48/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 29.11.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2016 (16.- 22. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2016 (16.- 22. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 20/2016 Rapporten skrevet mandag 23.05.2016 av Charles Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 26-27/2011

Melding om fisket uke 26-27/2011 Melding om fisket uke 26-27/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 8. juli 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 41/2013

Melding om fisket uke 41/2013 Melding om fisket uke 41/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11.10.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2014

Melding om fisket uke 2/2014 Melding om fisket uke 2/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 10.01.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2013

Melding om fisket uke 8/2013 Melding om fisket uke 8/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 22. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Underlagstall for teksten i denne pressemeldingen og andre aktuelle tall for 2011 følger under overskriften Hovedtall på side

Detaljer

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK Mar Mar Apr Apr Mai May Jun Jun Jul Jul Aug Aug Sept Sept Okt Oct Nov Nov Des Dec Norwegian Seafood Export Council Feb Feb EKSPORTUTVALGET FOR FISK Jan Jan Eksportutviklingen i Export trends for Norsk

Detaljer

Melding om fisket uke 13/2014

Melding om fisket uke 13/2014 Melding om fisket uke 13/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 28.03.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 10 i 2017 ( mars 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 10 i 2017 ( mars 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 10/2017 Rapporten skrevet mandag 13.03.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

FORDELING AV NORSKE FISKERESSURSER Av Torbjørn Trondsen Norges fiskerihøgskole

FORDELING AV NORSKE FISKERESSURSER Av Torbjørn Trondsen Norges fiskerihøgskole FORDELING AV NORSKE FISKERESSURSER Av Torbjørn Trondsen Norges fiskerihøgskole Foreløpige tall, sist oppdatert 25.01.05. INNHOLD Figurer: Figur 1: Totale landinger i Norge (norsk og utenlandsk) i 1000

Detaljer

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN. tf tt"""" """ tt '"'" tt"" "" "tt "" ft" "'"'"" J. 21/82

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN. tf tt  tt '' tt  tt  ft '' J. 21/82 FISKERIDIREKTØREN 1 Bergen, 19.3.1982 LG/AN MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN tf tt"""" """ tt '"'" tt"" "" "tt "" ft" "'"'"" J. 21/82 KVOTEAVTALEN FOR 1982 MELLOM NORGE OG DET EUROPEISKE FELLESSKAP. Denne

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 23/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 08.06.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 18 i 2016 (2.-8. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 18 i 2016 (2.-8. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 18/2016 Rapporten skrevet mandag 09.05.2016 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 45-46/2011

Melding om fisket uke 45-46/2011 Melding om fisket uke 45-46/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 18. november 2011. Brukbar omsetning i uke 45 med i overkant av 100 mill kroner, der det meste utgjøres av fryst råstoff på auksjon/kontrakt.

Detaljer

Melding om fisket uke 38/2014

Melding om fisket uke 38/2014 Melding om fisket uke 38/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 19.09.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 18/2013

Melding om fisket uke 18/2013 Melding om fisket uke 18/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 03.05.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 2016 (4.-10. januar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 2016 (4.-10. januar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 1/2016 Rapporten skrevet mandag 11.01.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 7 i 2016 (15.-21. februar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 7 i 2016 (15.-21. februar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 7/2016 Rapporten skrevet mandag 22.02.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Faktorer som påvirker energiforbruket hos den norske fiskeflåten Case studier

Faktorer som påvirker energiforbruket hos den norske fiskeflåten Case studier 9.. Faktorer som påvirker energiforbruket hos den norske fiskeflåten Case studier Referansegruppemøte i Torskeprogrammet 7 des. Innledning I dette studien er målet å kople relevant kunnskap om bærekraftig

Detaljer

Melding om fisket uke 7/2015

Melding om fisket uke 7/2015 Melding om fisket uke 7/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 13.02.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Faktorer som påvirker energiforbruket hos den norske fiskeflåten - Case studier. Nofima Kathryn Anne-Marie Donnelly & Edgar Henrisksen

Faktorer som påvirker energiforbruket hos den norske fiskeflåten - Case studier. Nofima Kathryn Anne-Marie Donnelly & Edgar Henrisksen Faktorer som påvirker energiforbruket hos den norske fiskeflåten - Case studier Nofima Kathryn Anne-Marie Donnelly & Edgar Henrisksen 1 Innledning I dette studie er mål å knytte sammen relevant kunnskap

Detaljer

Melding om fisket uke 14/2013

Melding om fisket uke 14/2013 Melding om fisket uke 14/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 05.04.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Underlagstall for teksten i denne pressemeldingen og andre aktuelle tall for 2010 følger under overskriften Hovedtall på side

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2013

Melding om fisket uke 2/2013 Melding om fisket uke 2/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11. januar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 30/2012

Melding om fisket uke 30/2012 Melding om fisket uke 30/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 27. juli 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Forskrift om endring i forskrifter som følge av overgang til lasteromsvolum som størrelsesbegrensning for store kystfartøy

Forskrift om endring i forskrifter som følge av overgang til lasteromsvolum som størrelsesbegrensning for store kystfartøy Fiskeridirektoratet Postboks 2009 Nordnes 5817 BERGEN Deres ref Vår ref Dato 200700532- /DSO Forskrift om endring i forskrifter som følge av overgang til lasteromsvolum som størrelsesbegrensning for store

Detaljer

Melding om fisket uke 9/2013

Melding om fisket uke 9/2013 Melding om fisket uke 9/2013 Generelt Rapporten skrevet torsdag 28. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2014

Melding om fisket uke 6/2014 Melding om fisket uke 6/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 07.02.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

J. 1/80 KVOTEAVTALEN FOR 1980 MELLOM NORGE OG DET EUROPEISKE FELLESSKAP.

J. 1/80 KVOTEAVTALEN FOR 1980 MELLOM NORGE OG DET EUROPEISKE FELLESSKAP. FSKERDREKTØREN 1 MELDNG FRA FSKERDREKTØREN H tf H fl tt H 11 ft titt ti H Hit fl li i lf t H li ff fl 11 li titt t tr JURDSK JOBB D Bergen, 17.1.198 TF/BMe J. 1/8 KVOTEAVTALEN FOR 198 MELLOM NORGE OG DET

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 2016 (25.-31. januar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 2016 (25.-31. januar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 4/2016 Rapporten skrevet mandag 01.02.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 30 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 30 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 30/2016 Rapporten skrevet mandag 01.08.2016 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 12-13/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 27.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2008 (deltakerforskriften)

Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2008 (deltakerforskriften) Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-231-2007 (J-151-2007 UTGÅR) Bergen, 30.11.2007 TH/EW Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens

Detaljer

Fiskeri, nok råvare for liten foredling

Fiskeri, nok råvare for liten foredling Vi er fiskernes eget salgslag Havets muligheter er vår fremtid Våre fiskere driver et bærekraftig ressursuttak Vi driver en moderne markedsplass for villfanget sjømat Vi garanterer fiskerne oppgjør Fiskeri,

Detaljer

MELDING FRA UTVALGSFORMANNEN FOR LOFOTFISKET MELDINGSÅRET Fiskeridirektoratet Region Nordland September Per Sagen Utvalgsformann

MELDING FRA UTVALGSFORMANNEN FOR LOFOTFISKET MELDINGSÅRET Fiskeridirektoratet Region Nordland September Per Sagen Utvalgsformann MELDING FRA UTVALGSFORMANNEN FOR LOFOTFISKET MELDINGSÅRET 2012 Fiskeridirektoratet Region Nordland September 2012 Per Sagen Utvalgsformann Melding fra Utvalgsformannen for Lofotfisket Innledning: Denne

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 50/2016 Rapporten skrevet mandag 12.12.2016 av Willy Godtliebsen Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 11 i 2016 ( mars), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 11 i 2016 ( mars), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 11/2016 Rapporten skrevet mandag 21.03.2016 av Willy Godtliebsen Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET RELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

FISKERIDIREKTORATET RELDING FRA FISKERIDIREKTØREN RELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-1~2-86 MeUendalsvelen '- PostbOks 185, 5001 BERGEN Telex 2 151 Telefax (OS) 20 00 61 Tlf. (OS) 20 00 70 Bergen, 16. 10.1986 TLca/BE FORSKRIFT OM ENDRING

Detaljer

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN ff"""""""""""""'"'""""""""""""" J. 10/ 85. KVOTEAVTALEN FOR 1985 MELLOM NORGE OG DET EUROPEISKE FELLESSKAP.

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN ff'' J. 10/ 85. KVOTEAVTALEN FOR 1985 MELLOM NORGE OG DET EUROPEISKE FELLESSKAP. FSKER Dl REKTØ REN MELDNG FRA FSKERDREKTØREN ff"""""""""""""'"'""""""""""""" J. 10/ 85. Bergen, 2.1. 1985 LG/TBR KVOTEAVTALEN FOR 1985 MELLOM NORGE OG DET EUROPESKE FELLESSKAP. Denne meldingen gir en oversikt

Detaljer

Innhold Norsk sjømatproduksjon konsum og eksport Fiske og fangst Hvitfisk Pelagisk fisk Reker Sjøpattedyr Havbruk Forskning og innovasjon

Innhold Norsk sjømatproduksjon konsum og eksport Fiske og fangst Hvitfisk Pelagisk fisk Reker Sjøpattedyr Havbruk Forskning og innovasjon Fakta om fiskeri og havbruk 2011 Innhold Norsk sjømatproduksjon konsum og eksport 2 Fiske og fangst 8 Hvitfisk 15 Pelagisk fisk 17 Reker 20 Sjøpattedyr 21 Havbruk 22 Forskning og innovasjon 30 1 Norsk

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 17/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 24.04.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J. 42/78

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J. 42/78 FSKERDREKTØREN MELDNG FRA FSKERDREKTØREN Bergen 3.mai 1978 TF/BHo J. 42/78 Kvoteavtalen for 1978 mellom Norge og Det Eu:copeiske Fellesskap~. /. --------------------------~-- ---~------------~e~-.----~-~-

Detaljer

Norske reker fangst, priser og eksport

Norske reker fangst, priser og eksport Norske reker fangst, priser og eksport Norsk rekefangst falt med 4700 tonn i 2012, ned fra 24500 tonn i 2011 til 19800 tonn i 2012. Det var rekefisket i Barentshavet som sviktet mens kystrekefisket hadde

Detaljer

Månedsrapport pelagiske fiskerier

Månedsrapport pelagiske fiskerier Månedsrapport pelagiske fiskerier Oppdatert for mars og april 2012 1 INNHOLD MÅNEDSRAPPORT FANGST EKSPORT UTSIKTER ANALYSE FANGST AV SILD, MAKRELL OG LODDE FANGST AV PELAGISKE FISKESLAG AV ISLANDSKE FARTØY

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 32/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 10.08.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 3/2014

Melding om fisket uke 3/2014 Melding om fisket uke 3/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 17.01.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Offisielle og avstemte tall for omsetningen 2009: Lavere priser og verdien ned, men større kvantum omsatt

Offisielle og avstemte tall for omsetningen 2009: Lavere priser og verdien ned, men større kvantum omsatt Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Underlagstall for teksten i denne pressemeldingen og flere spesialtema, følger etter overskriften Hovedtall på side 3. Offisielle

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 28 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 28 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 28/2017 Rapporten skrevet mandag 17.07.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Forslag til størrelsesbegrensning for fartøy som kan fiske innenfor fjordlinjene

Forslag til størrelsesbegrensning for fartøy som kan fiske innenfor fjordlinjene Forslag til størrelsesbegrensning for fartøy som kan fiske innenfor fjordlinjene Høringsnotat 26.09.2014 Innhold 1 Innledning... 3 2 Historikk om fjordlinjene... 3 3 Formål og status... 4 3.1 Bærekraftig

Detaljer

FARTØYGRUPPER. Bedriftsøkonomisk perspektiv

FARTØYGRUPPER. Bedriftsøkonomisk perspektiv FARTØYGRUPPER Bedriftsøkonomisk perspektiv Tabell G 10 Fartøygruppe 001 Konvensjonelle kystfiskefartøy under 11 meter hjemmelslengde R.01 Driftsinntekter 1 137 362 B.01 Fisketillatelser 172 742 B.02 Fiskefartøy

Detaljer

Melding om fisket uke 33-34/2011

Melding om fisket uke 33-34/2011 Melding om fisket uke 33-34/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 26. august 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 51/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 21.11.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 27/2016 Rapporten skrevet mandag 11.07.2016 av Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Reker fangst, priser og eksport

Reker fangst, priser og eksport Reker fangst, priser og eksport Norsk rekefangst ble redusert med 4300 tonn i 2016, ned fra 23000 tonn i 2015 til 18700 tonn i 2016. Det var en sterk tilbakegang i rekefisket i Barentshavet og kystrekefisket

Detaljer

Melding om fisket uke 25/2012

Melding om fisket uke 25/2012 Melding om fisket uke 25/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 22. juni 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Fiskeri. Innholdsfortegnelse. Side 1 / 5

Fiskeri. Innholdsfortegnelse.  Side 1 / 5 Fiskeri Innholdsfortegnelse http://www.miljostatus.no/tema/hav-og-kyst/fiskeri/ Side 1 / 5 Fiskeri Publisert 1.2.216 av Fiskeridirektoratet og Miljødirektoratet Fiskeri påvirker de marine økosystemene

Detaljer

Melding om fisket uke 46/2012

Melding om fisket uke 46/2012 Melding om fisket uke 46/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 16. november 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2015

Melding om fisket uke 6/2015 Melding om fisket uke 6/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 06.02.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Norconsult AS Apotekergaten 14, NO-3187 Horten Pb. 110, NO-3191 Horten Tel: +47 33 02 04 10 Fax: +47 33 02 04 11

Norconsult AS Apotekergaten 14, NO-3187 Horten Pb. 110, NO-3191 Horten Tel: +47 33 02 04 10 Fax: +47 33 02 04 11 Til: Fra: Geir Lenes Elisabeth Lundsør og Gunn Lise Haugestøl Dato: 2015-01-19 Områderegulering - Kommunedelplan for Tømmerneset. Delutredning 7.6 Laksefisk og marin fisk. Utredningen Tema Naturmiljø i

Detaljer

TOTAL KVOTE OVERFØRING NASJONALE KVOTER SUM (TAC) AVSETNING KVOTE ANDEL FRA RUSSLAND TIL NORGE RUSSLAND TIL NORGE NORGE RUSSLAND

TOTAL KVOTE OVERFØRING NASJONALE KVOTER SUM (TAC) AVSETNING KVOTE ANDEL FRA RUSSLAND TIL NORGE RUSSLAND TIL NORGE NORGE RUSSLAND Vedlegg 13 TABELL I OVERSIKT OVER FORDELING AV TOTALKVOTER AV TORSK, HYSE, LODDE OG BLÅKVEITE, MELLOM, RUSSLAND OG TREDJELAND. AVTALE INNGÅTT I DEN BLANDETE NORSK-RUSSISKE FISKERIKOMMISJON, INKLUDERT EVENTUELLE

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 29/2016 Rapporten skrevet mandag 25.07.2016 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

MINSTEPRISLISTE VEST-NORGES FISKESALSLAG

MINSTEPRISLISTE VEST-NORGES FISKESALSLAG MINSTEPRISLISTE VEST-NORGES FISKESALSLAG MINSTEPRISER GJELDENDE FRA 01.02.2015 Fiskeslag Størrelse Pris Torsk rund over 3,75 kg 10,00 Torsk sløyd uten hode over 2,5 kg 15,00 Torsk sløyd uten hode 1-2,5

Detaljer

TOTALREGNSKAP FOR FISKE

TOTALREGNSKAP FOR FISKE -E NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NOS 099 - - - TOTALREGNSKAP FOR FISKE. OG FANGSTNÆRINGEN 1987 1990 Til salgs hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mrallergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033

Detaljer

Melding om fisket uke 42/2012

Melding om fisket uke 42/2012 Melding om fisket uke 42/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 19. oktober 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

REGULERING AV FISKET ETTER LODDE VED GRØNLAND, ISLAND OG JAN MAYEN SESONGEN 2014/2015

REGULERING AV FISKET ETTER LODDE VED GRØNLAND, ISLAND OG JAN MAYEN SESONGEN 2014/2015 SAK 4/2014 REGULERING AV FISKET ETTER LODDE VED GRØNLAND, ISLAND OG JAN MAYEN SESONGEN 2014/2015 4.1 SAMMENDRAG Dersom det blir åpnet for et loddefiske sommeren 2014 foreslår Fiskeridirektøren i det vesentlige

Detaljer

Melding om fisket uke 5/2015

Melding om fisket uke 5/2015 Melding om fisket uke 5/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 30.01.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om maskevidde, bifangst og minstemål m.m. ved fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann

Forskrift om endring i forskrift om maskevidde, bifangst og minstemål m.m. ved fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-295-2008 (J-14-2006 UTGÅR) Bergen, 19.12, 2008 HØ/EW Forskrift om endring i forskrift

Detaljer

Det blir fisket opp 100 millioner tonn fisk hvert år fra verdenshavene. 5% av maten som folk spiser er fiskemat. Fisk dekker 10 % av verdens

Det blir fisket opp 100 millioner tonn fisk hvert år fra verdenshavene. 5% av maten som folk spiser er fiskemat. Fisk dekker 10 % av verdens FISKERI Det blir fisket opp 100 millioner tonn fisk hvert år fra verdenshavene. 5% av maten som folk spiser er fiskemat. Fisk dekker 10 % av verdens proteinbehov. I Asia spises det mye fisk. Fiskemarkedet

Detaljer

Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2010 (deltakerforskriften)

Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2010 (deltakerforskriften) Melding fra fiskeridirektøren J-230-2009 Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2010 (deltakerforskriften) Gyldig fra: 27. 11. 2009 Gyldig til: 31. 12. 2010 Bergen, 02. 12. 2009

Detaljer

MELDING FRA UTVALGSFORMANNEN FOR LOFOTFISKET MELDINGSÅRET 2013

MELDING FRA UTVALGSFORMANNEN FOR LOFOTFISKET MELDINGSÅRET 2013 MELDING FRA UTVALGSFORMANNEN FOR LOFOTFISKET MELDINGSÅRET 2013 Fiskeridirektoratet Region Nordland november 2013 Per Sagen Utvalgsformann Innledning: Denne meldingen er en kortfattet oppsummering av lofotsesongen

Detaljer

Tiltak for jevnere råstoffleveranser Stein Arne Rånes

Tiltak for jevnere råstoffleveranser Stein Arne Rånes Tiltak for jevnere råstoffleveranser Stein Arne Rånes Disposisjon Sesongsvingninger Endring av kvoteåret Andre tiltak Omsetningssystemer Sesongsvingninger Torsk N62 Leveranser fra norske fartøy 25000 20000

Detaljer

Pelagisk forum. Bergen 3. Maj 2012. Hvorfor Færøyene gjør krav på større makrellkvote

Pelagisk forum. Bergen 3. Maj 2012. Hvorfor Færøyene gjør krav på større makrellkvote Pelagisk forum Bergen 3. Maj 2012 Hvorfor Færøyene gjør krav på større makrellkvote 1 Program Noen fakta om Færøyne Hvordan Færøyene ser på situasjonen Hvor mye makrell er i færøysk sone Hvordan påvirker

Detaljer

Melding om fisket uke 16/2013

Melding om fisket uke 16/2013 Melding om fisket uke 16/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 19.04.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 30 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 30 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 30/2017 Rapporten skrevet mandag 31.07.2017 av Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 29/2017 Rapporten skrevet mandag 24.07.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Norsk fiskeeksport 2005: Russland største marknad, laks viktigaste art

Norsk fiskeeksport 2005: Russland største marknad, laks viktigaste art Norsk fiskeeksport : største marknad, laks viktigaste art Notatet inneheld utdrag frå Eksportutvalet for fisk sin årsstatistikk for. Meir informasjon: www.godfisk.no ( Bransje Statistikk ). - - - - - -

Detaljer

Om kapasitet og kvalitet Bent Dreyer Fiskeriforskning

Om kapasitet og kvalitet Bent Dreyer Fiskeriforskning Om kapasitet og kvalitet Bent Dreyer Fiskeriforskning Kapasitet - innhold Krisen og mulige årsaker Status kapasitet hvitfiskindustrien Krisen og mulige årsaker Ordinæ rt resultat før skatt (% av driftsinntekter)

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 36/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 07.09.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL MØTE I FJORDFISKENEMNDA BODØ 25.-26.02.2016

VEDTAKSPROTOKOLL MØTE I FJORDFISKENEMNDA BODØ 25.-26.02.2016 VEDTAKSPROTOKOLL MØTE I FJORDFISKENEMNDA BODØ 25.-26.02.2016 Sted Fiskeridirektoratets lokaler i Bodø Dato 25. og 26. februar 2016 Tid Dag 1: 08:00 17:15 Dag 2: 08:00-11:30 Tilstede fra FFN Tilstede fra

Detaljer

B) REGULERING AV REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2015

B) REGULERING AV REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2015 Sak 23/2014 B) REGULERING AV REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2015 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren foreslår hovedsakelig en videreføring av reguleringsopplegget for inneværende år. Fiskeridirektøren foreslår

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2017 (3.-9. juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2017 (3.-9. juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 27/2017 Rapporten skrevet mandag 10.07.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Forskrift om strukturkvoteordning mv for havfiskeflåten

Forskrift om strukturkvoteordning mv for havfiskeflåten Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-72-2008 (J-71-2008 UTGÅR) Bergen, 10.4.2008 HH/EW På grunn av en feil i J-71-2008 mangler

Detaljer

Omsetning fersk torsk pr uke 2014 og 2015

Omsetning fersk torsk pr uke 2014 og 2015 Melding om fisket uke 10/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 06.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 44/2017 Rapporten skrevet mandag 06.11.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Reker fangst, priser og eksport

Reker fangst, priser og eksport Reker fangst, priser og eksport Norsk rekefangst økte med 2200 tonn i 2014, opp fra 13759 tonn i 2013 til 15984 tonn i 2014. Det var økning i rekefisket i Barentshavet og i kystrekefisket både i nord og

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2017 ( mai 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2017 ( mai 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 20/2017 Rapporten skrevet mandag 22.05.2017 av Charles A. Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Kartlegging av marint restråstoff i Troms

Kartlegging av marint restråstoff i Troms Rapport 22/2012 Utgitt mai 2012 Kartlegging av marint restråstoff i Troms Thomas A. Larsen og Ingelinn E. Pleym Nofima er et næringsrettet forskningsinstitutt som driver forskning og utvikling for akvakulturnæringen,

Detaljer

Melding om fisket uke 7-8/2011

Melding om fisket uke 7-8/2011 Melding om fisket uke 7-8/ Generelt Rapporten skrevet fredag 25. februar. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Uke

Detaljer

ljl ~~~~.=~~~~:~~:.J.~

ljl ~~~~.=~~~~:~~:.J.~ DLDIHG ru r ISDIUDIUlt'l'ØUH J- 35-91 (J-61-90 O'fcå.R) ljl ~~~~.=~~~~:~~:.J.~ L:!J Telex 42 151 Telefax 105) 23 80 90 Tlf.(05! 23 80 00 Bergen, 21. 02.1991 SÅ.J/TAa KVOTEAVTALEN FOR 1991 MELLOM NORGE

Detaljer

Prisfall på over 40% fra toppen i 2008. Kraftig prisfall høsten 2012 fortsatte vinteren og våren 2013. En liten oppgang i april, mye pga av noe bedre

Prisfall på over 40% fra toppen i 2008. Kraftig prisfall høsten 2012 fortsatte vinteren og våren 2013. En liten oppgang i april, mye pga av noe bedre 1 Norsk fangst og priser på torsk ICES juni 2012 : kvoteråd på 940 000 tonn for 2013, 1 020 000 inkl kysttorsk Ville gi 20% mer torsk ut i markedene Historisk topp i norsk fangst av torsk, forrige i 1971

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 4/2017 Rapporten skrevet mandag 30.1.2016 av Willy Godtliebsen og Charles Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner,

Detaljer

REGULERING AV FISKET ETTER LODDE VED GRØNLAND, ISLAND OG JAN MAYEN SESONGEN 2008/2009

REGULERING AV FISKET ETTER LODDE VED GRØNLAND, ISLAND OG JAN MAYEN SESONGEN 2008/2009 Sak 2/2008 REGULERING AV FISKET ETTER LODDE VED GRØNLAND, ISLAND OG JAN MAYEN SESONGEN 2008/2009 1 AVTALESITUASJONEN 1.1 TREPARTSAVTALEN Grønland, Island og Norge inngikk en ny Trepartsavtale 8. juli 2003.

Detaljer

I mål med 2014. Hvordan ser det ut fra startstreken til 2015? Sjømatdagene 2015. v/ Ragnar Nystøyl. Scandic Hell, Stjørdal 20.

I mål med 2014. Hvordan ser det ut fra startstreken til 2015? Sjømatdagene 2015. v/ Ragnar Nystøyl. Scandic Hell, Stjørdal 20. I mål med 2014 Hvordan ser det ut fra startstreken til 2015? v/ Ragnar Nystøyl Sjømatdagene 2015 Scandic Hell, Stjørdal 20. Januar - 2015 Årets Quiz: Hva er dette? Årets Quiz: Hva er dette? Svar: Antall

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 3 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 3 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 3/2017 Rapporten skrevet mandag 23.1.2016 av Willy Godtliebsen og Charles Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner,

Detaljer

" # Fiskeriforskning - Kan kopieres/videreformidles når kilde oppgis [Referanse] Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

 # Fiskeriforskning - Kan kopieres/videreformidles når kilde oppgis [Referanse] Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des " # rund vekt 4 4 3 3 2 2 1 1 1977 1979 1981 1983 198 1987 1989 1991 1993 199 1997 1999 21 23 2 rund torsk 4 4 3 3 2 2 1 1 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des & 14 +,-. 12 1 (rund vekt) 8 6

Detaljer