Huntingtons sykdom. SENTER FOR SJELDNE DIAGNOSER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Huntingtons sykdom. SENTER FOR SJELDNE DIAGNOSER www.sjeldnediagnoser.no"

Transkript

1 Huntingtons sykdom SENTER FOR SJELDNE DIAGNOSER

2 Redaksjon: Jan C. Frich Kristin Iversen Olga Solberg Bidragsytere: Jan C. Frich, rådgiver/overlege, dr.med., spesialist i nevrologi Kristin Iversen, rådgiver/sykepleier og sosiolog Margot Helene Løken, rådgiver/master i spesialpedagogikk Jeanette Ullmann Miller, rådgiver/fysioterapeut Gunvor Ruud, rådgiver/bioingeniør Olga Solberg, rådgiver/sosionom, cand.polit. Charlotte von der Lippe, rådgiver/overlege, spesialist i medisinsk genetikk Ingrid Wiig, rådgiver/klinisk ernæringsfysiolog May Cicilie Voldhaug, rådgiver/sosionom, informasjonsmedarbeider Versjon: september 2011 Utgiver: Senter for sjeldne diagnoser Ansvarlig redaktør: Bengt Frode Kase Grafisk utforming: Salikat Design Illustrasjoner: Kristin Granli Forsidefoto og s. 25: Bjarne Øymyr Foto side 16, 26, 30,34, 39, 46 og 47: dreamstime.com Foto side 41: Jo Michael Trykk: Aktiv Trykk AS Opplag: 2000 (oktober 2011)

3 Forord Kjære leser Denne veilederen er et resultat av et samarbeid mellom fagmiljøet ved Senter for sjeldne diagnoser og Landsforeningen for Huntingtons sykdom. Sammenliknet med den første utgaven som kom i 1996, er innholdet i denne veilederen mer omfattende. Mye erfaring har blitt ervervet over mange år, og det er den siste kunnskapen om sykdommen som er beskrevet her. Veilederen er ment for mennesker som ønsker å få kunnskap om Huntingtons sykdom. Det kan være mennesker som selv har fått stilt diagnosen, eller medlemmer i familien, med eller uten risiko for å få denne alvorlige arvelige sykdommen. Den er også ment for fagfolk i det ordinære tjenesteapparatet som ønsker å styrke sin kompetanse om sykdommens forløp og utfordringer. Senter for sjeldne diagnoser tilbyr i tillegg til denne veilederen et e-læringskurs om Huntingtons sykdom for fagpersoner i hjelpeapparatet. Et kommunalt fagnettverk med særskilt kompetanse på pleie og omsorg for pasienter med Huntingtons sykdom er under oppbygging. Veilederen er også ment som et nyttig bidrag til denne kompetansebyggingen. Det må understrekes at det er stor variasjon i sykdommens forløp fra person til person, slik at veilederens beskrivelser ikke er like aktuell for alle leserne. Det kan da være en hjelp å kontakte Senter for sjeldne diagnoser for mer individuell veiledning. OUS-HF Rikshospitalet, september 2011 Elisabeth Holme nestleder Senter for sjeldne diagnoser Bengt Frode Kase senterleder Senter for sjeldne diagnoser 3

4

5 Innhold Forord 1. Huntingtons sykdom medisinske aspekter Hva er årsaken til HS? 9 Når rammer HS? 10 Er det sammenheng mellom endringer i genet og når man blir syk? 10 Hvordan diagnostiseres HS? 10 Sykdomsstadier 10 Symptomer 10 Motoriske symptomer 11 Kognitive symptomer 12 Psykiske symptomer 13 Andre symptomer 13 Aktuell medisinsk forskning 13 Behandling 13 Medikamentell behandling av ufrivillige bevegelser 14 Medikamentell behandling av psykiatriske symptomer 15 Refusjon av legemidler 15 Søknad om godkjenningsfritak Genetisk veiledning og testing Presymptomatisk testing 17 Dårlig svar 17 Informasjon i familien 17 Hvem eier opplysningene? 18 Fosterdiagnostikk 18 Hvordan gjøres PGD? Ernæring Mat og måltider 20 Spise- og svelgeproblemer 20 Tilrettelegging av maten 21 Fortykning 21 Hvordan få mer energi i maten? 21 Fordøyelse 22 Omgivelsene rundt måltidet 22 Har personer med HS spesielle ernæringsbehov? 22

6 Trenger HS-pasienter spesielle næringsstoffer? 23 Andre måter å få næring på? 23 Endret spiseadferd 24 Tannhelse Fysisk aktivitet, trening og fysioterapi Prinsipper for oppfølging hos fysioterapeut 25 Fysisk aktivitet 27 Rehabiliteringsprogrammer Hjelpemidler Fysisk tilrettelegging 28 Vurdering, utprøving og tilpassing av hjelpemidler 28 Hjelpemidler, inndelt i ulike kategorier Adferdsendringer og kognitiv svikt Hvordan oppleves det å leve med sykdommen? 32 Hva kan gjøres? 32 Førerkort Kommunikasjon Kommunikasjon blir mer krevende 35 Hva kan gjøres? 35 Kommunikasjon i senere stadium av sykdommen Kronisk sykdom belastning for pasient og pårørende Å være pårørende 38 Fastlegen 38 Mestring Barn og ungdom Å skåne eller å fortelle? 40 Hvem skal fortelle? 40 Å snakke med barn 42 Andre utfordringer 43 Hvem andre skal vite? 43 Bruk av tolk Offentlige hjelpe- og velferdsordninger Kommunens ansvar 44 Ansvarsgruppe og individuell plan 44

7 Hvem er pårørende? 44 Barn som pårørende 45 Hjelpeverge og hjelp til å disponere økonomi 45 Støttekontakt 45 Samtaleterapi og støttesamtaler 45 Hjemmehjelp/praktisk hjelp i hjemmet 45 Rehabiliteringstilbud 46 Dagtilbud 46 Personlig assistent 46 Omsorgsbolig 46 Hjemmebaserte tjenester 47 Heldøgns pleie- og omsorgstilbud 47 Stønad til tannbehandling 48 Ytelser fra folketrygden 48 Kommunalt nettverk for HS 48 Senter for sjeldne diagnoser Nyttige adresser og nettsteder Litteratur

8 8

9 1. Huntingtons sykdom medisinske aspekter Huntingtons sykdom (HS) er en arvelig, gradvis fremadskridende hjernesykdom. Arvegangen er autosomal dominant, hvilket betyr at sykdommen nedarves uavhengig av kjønn. Hvis en person har arveanlegget for HS er det 50 % sjanse for at hvert av barna arver dette. Barna blir derfor risikopersoner. Sønn bærer av HS gen Bærer av HS gen Datter bærer av HS gen Forekomsten av HS på verdensbasis er et sted mellom 5-10 personer per Anslagsvis er det 350 personer med symptomer på HS i Norge. I tillegg vil det anslagsvis være 700 personer som er presymptomatiske bærere av arveanlegget for HS og som enda ikke har ut viklet symptomer på sykdommen. HS forekommer i alle etniske grupper over hele verden. Hva er årsaken til HS? Frisk mor Frisk sønn Frisk datter Autosomal dominant arvegang Vi har to kopier av hvert gen og vi arver den ene fra far og den andre fra mor. Ved Huntingtons sykdom er arvegangen dominant, hvilket vil si at det er nok å arve genvarianten som gir sykdom fra én av foreldrene. HS skyldes en feil (mutasjon) i et gen (arveanlegg) som sitter på kromosom 4. Dette genet, som også kalles IT15, inneholder en oppskrift for et protein som kalles huntingtin (Htt). I 1993 påviste forskere hvilke endringer i sykdomsgenet som forårsaker sykdommen. Man fant at det ved HS foreligger et økt antall gjentakelser i oppskriften av en bestemt kode, såkalte CAG-trinukleotider. Slike repetisjoner koder for aminosyren glutamin som er et byggestoff i proteinet huntingtin. Ved antall repetisjoner på eller over 40 vil personen utvikle sykdom en gang i løpet av livet. Personer som har fra 36 til 39 repetisjoner befinner seg i en gråsone hvor sykdommen kan bryte ut, men ikke nødvendigvis gjør det. Hvis det er færre enn 36 slike repetisjoner i oppskriften betraktes dette som normalt. Antall repetisjoner fra 27 til 35 betraktes som tall i det øvre normalområdet og kan i sjeldne tilfeller gi opphav til sykdom i neste generasjon. Selv om antall CAG-repetisjoner som hovedregel er likt fra generasjon til generasjon hos de som har arveanlegget for HS, kan antallet endre seg til neste generasjon. Eksempelvis kan en person med et antall CAG-repetisjoner på 35 få et barn med 37 repetisjoner, som siden i livet kan ut vikle symptomer på HS. Det er derfor mulig at en person kan rammes av HS selv om det ikke er kjent at sykdommen har forekommet i slekten tidligere. I tillegg kan man få inntrykk av at sykdommen har hoppet over en generasjon dersom bæreren av sykdomsgenet får barn men siden dør av en annen årsak før hun eller han fikk symptomer på HS. CAGrepetisjoner Definitivt unormalt Kan gi sykdom Forøket tall innen normalområdet Definitivt normalt CAG-trinukleotider Ved HS foreligger et økt antall gjentagelser i oppskriften av en bestemt kode, såkalte CAG-trinukleotider 9

10 1. Huntingtons sykdom medisinske aspekter Striatum aldersgruppen, med en middelverdi på 43 år. Noen får symptomer på HS før de er 30 år, og man kan også få HS etter man er 55 år gammel. Noen får sykdommen før fylte 20 år, og da kalles den juvenil HS. Striatum Et av områdene som tidlig rammes ved Huntingtons sykdom er en del av hjernens basalganglier som kalles striatum, en struktur som ligger i dypet av hjernen og som består av de to kjernene caudatus og putamen. Basalgangliene representerer et finmasket koplingsnettverk av signaler som er involvert i styringen av bevegelser, tenkning og følelsesmessige reaksjoner. Endringen i genet fører til at det proteinet som genet gir oppgav til, huntingtin, blir lengre enn normalt og da kalles dette mutert huntingtin. Ved HS får huntingtinet endrede egenskaper, bl.a. ved at det klumper seg sammen i cellene. Nervecellene i hjernen er spesielt sårbare og over tid går cellene til grunne. Hjernen har en viss reservekapasitet, men når denne er brukt opp vil den som er rammet utvikle symptomer. Man går da fra å være presymptomatisk genbærer til å ha kliniske tegn og symptomer på HS, se figur side 12. Forandringene i hjernen skjer sakte, og ses først i de områdene sentralt i begge hjernehalvdeler som kalles striatum. Disse områdene inngår i et komplekst nettverk av kjerner og nervebaner som kalles basalgangliene som er viktige for planleggingen av viljestyrte bevegelser. Striatum er også er involvert i kontroll av tanke pro sesser og følelsesmessige reaksjoner. Når rammer HS? HS rammer som regel i voksen alder, og symptomene starter vanligvis når man er mellom 30 og 55 år. Hos 2/3 stilles diagnosen i denne Er det sammenheng mellom endringer i genet og når man blir syk? I undersøkelser med et stort antall personer med HS kan man se en sammenheng mellom antall CAG-repetisjoner og alder ved sykdomsutbrudd. Hvis man har et høyt antall CAGrepetisjoner er det større sjanse for at sykdommen rammer i yngre alder. Det er likevel stor variasjon fra individ til individ, og antall CAGrepetisjoner kan ikke brukes til å forutsi sikkert når en person vil få sykdommen. Hvordan diagnostiseres HS? Nervecellefunksjonen reduseres over tid, også før personen som er rammet har noen kliniske tegn på sykdommen. Etter hvert blir kliniske tegn åpenbare, men det tar som regel noe tid før diagnosen fastslås. Dette kan være en utfordrende tid både for den som er rammet og pårørende. HS er en klinisk diagnose som er basert på en leges vurdering av en pasients symptomer, funn ved nevrologisk undersøkelse og svar på gentest. Genbærere kan dessuten rammes av andre sykdommer. Det er viktig med en grundig utredning, inkludert vurdering hos nevrolog, for å avklare om en person har HS eller ikke. Sykdomsstadier Sykdommen utvikler seg gradvis over år. Utviklingen av sykdommen kan inndeles i ulike stadier eller faser avhengig av hvilket funksjonsnivå vedkommende med sykdommen har. Det er vanlig å snakke om en tidlig fase, en midtfase og en senfase av sykdommen, se figur side 11. Symptomer HS kan arte seg forskjellig fra individ til individ, også innenfor samme slekt. Det er vanlig å dele symptomene inn i motoriske symptomer (bevegelsesforstyrrelser), kognitive symptomer (som har med tankeprosesser å gjøre), psykiske 10

11 symptomer (som endringer i følelsesmessige reaksjoner og stemningsleie) og andre symptomer. Personer i omgivel sene vil kanskje aller først legge merke til milde atferds- og personlighetsendringer. Atferden er et resultat av bevegelsesforstyrrelsene, kognitive symptomer og endringer i følelsesmessige reaksjoner og stemningsleie i en gitt situasjon. De første lette tegn på sykdommen kan være glemskhet, klossethet, irritabilitet og redusert konsentrasjonsevne. Rykninger eller urolige bevegelser i ansikt, hender/fingrene eller føttene kan også være tidlige symptomer. Ikke alle oppsøker lege i en tidlig fase og derfor kan det gå flere år før sykdommen blir diagnostisert. De fleste pasienter vil si at sykdommen starter med ufrivillige bevegelser, mens pårørende eller arbeidskollegaer som regel vil si at atferdsendringene kom en del tid før bevegelsesforstyrrelsene ble åpenbare. Motoriske symptomer Bevegelsesforstyrrelsene (motoriske symptomer) kan inndeles i ufrivillige bevegelser, (chorea), og upresise frivillige bevegelser, som Det er vanlig å dele symptomene ved Huntingtons sykdom inn i: motoriske symptomer (bevegelsesforstyrrelser) kognitive symptomer (som har med tankeprosesser å gjøre) psykiske symptomer (som endringer i følelsesmessige reaksjoner og stemningsleie) andre symptomer gir redusert funksjon i hender og redusert koordinering ved gange. På sikt blir balansen dårligere. Ufrivillige rykninger eller dansende bevegelser, chorea, er et typisk tegn men kan være lite fremtredende hos enkelte pasienter. Pasienter med HS vil ut i sykdomsforløpet som regel få mer uttalt chorea i form av store ufrivillige bevegelser i armer, bein og i ansikt. Tidlig fase Tidlig midtfase Sen midtfase Tidlig senfase Avansert senfase SYMPTOMSTART Kan ha lønnet arbeid, eventuelt med enklere oppgaver enn tidligere eller har redusert stilling. Trenger eventuelt noe assistanse til å styre egen økonomi og til husarbeid. Ikke lenger i arbeid, men trenger kun lett assistanse til andre funksjoner som å styre egen økonomi, husarbeid/oppgaver i hjemmet eller påkledning og personlig hygiene. Ikke lønnet arbeid og trenger betydelig assistanse til de fleste funksjoner som å styre egen økonomi, husarbeid/oppgaver i hjemmet og påkledning og personlig hygiene. Trenger betydelig assistanse til økonomi, husarbeid/oppgaver i hjemmet, påkledning og personlig hygiene. Eksempelvis kan forståelsen av oppgaver være inntakt, men man trenger hjelp til å gjennomføre disse. Vedkommende bor enten hjemme med pleie og hjelp, eventuelt i sykehjem eller omsorgsbolig. Trenger betydelig assistanse til alle funksjoner som økonomi, oppgaver, spising, påkledning og personlig hygiene. Man trenger fulldøgns tilsyn/pleie i sykehjem. 0 til 8 år fra symptomstart 3 til 13 år fra symptomstart 5 til 16 år fra symptomstart 9 til 21 år fra symptomstart 11og mer fra symptomstart Huntingtons sykdom er en fremadskridende sykdom som kan inndeles i fem ulike faser avhengig av funksjonsnivå 11

12 1. Huntingtons sykdom medisinske aspekter Ufrivillige muskelsammentrekninger (dystoni) kan ytre seg som dreiende bevegelser, stivhet (rigiditet) og langsomme, viljesstyrte bevegelser (bradykinesi). Noen ganger vil pasienten fremstå som stiv og treg i bevegelsesmønsteret, andre ganger er bildet mer preget av ufrivillige bevegelser og uro. Ut i forløpet blir uttalen dårligere (dysartri) og det kan være vanskelig å forstå hva vedkommende sier. Kognitive symptomer Kognisjon er et begrep som brukes om tenkning og hukommelse. HS er karakterisert av gradvis svekkelse av kognitive funksjoner, noe som kan ytre seg i redusert evne til å forstå og planlegge, redusert konsentrasjonsevne, vurderingsevne og svekket korttidshukommelse. Den kognitive svikten kan komme til uttrykk i typiske atferdsmessige endringer som, langsommere tenkning sene reaksjoner eller svar behov for faste rutiner og liten grad av fleksibilitet vanskeligheter ved å fokusere på mer enn en ting av gangen vanskeligheter med å planlegge aktiviteter problemer med å få oversikt og se ting i sammenheng Hukommelsen for tidligere minner er som oftest godt bevart, men det kan ta tid å fremkalle minner. Det kan være lettere å gjenkjenne situasjoner og hendelser ved å se på bilder enn å huske dem uten slik hjelp. Språket blir etter hvert mindre rikt, grammatikk og ordflyt blir dårlig ere, og det kan være vanskelig å finne riktige ord. Kommunikasjon kan bli vanskelig fordi evnen til å tolke og evnen til å håndtere mye informasjon blir redusert. Tenkningen blir konkret og det kan lett oppstå misforståelser. Evnen til å oppfatte og tolke synsinntrykk og rom- og retningssans reduseres også. Evnen til å se konsekvenser av egne handlinger eller valg avtar, samt evnen til å tolke sosiale situasjoner og å sette seg inn i andres følelser. Det er typisk at en person med HS etter hvert får problemer med å utføre flere ting samtidig, og evnen til å vurdere, velge eller ta stilling til flere alternativer svekkes. Evnen til å sette egne behov til side reduseres og ikke å kunne vente er et vanlig atferdstrekk. Nervecellefunksjon Tegn og symptomer Start av symptomer Diagnose Start av symptomer Diagnose TIDSAKSE Ingen symptomer Symptomer TIDSAKSE Ingen symptomer Symptomer Nervecellefunksjonen reduseres før symptomer gjør seg gjeldende, og det går ofte en viss tid fra de første kliniske tegn er til stede før pasienten blir diagnostisert 12

13 Psykiske symptomer De mest typiske psykiske symptomer ved HS er depresjon, manglende tiltaksevne (apati), engstelse, irritabilitet, sinneutbrudd, impulsivitet, tvangstanker og tvangshandlinger (obsessiv-kompulsiv adferd), søvnforstyrrelser og sosial tilbaketrekning. Noen kan ha vrangfore stillinger og hallusinasjoner (se, høre eller føle ting som egentlig ikke er der i virkeligheten). Forskning viser at opp til fire av ti personer i tidlig- og midtfase av sykdommen har depresjon. Det kan likevel være vanskelig å vurdere om en person med HS er deprimert. Det er viktig at man tar i betraktning den kognitive svikten og de kroppslige symptomene, som at vedkommende kan ha redusert mimikk og mer monoton stemme. Mangel på initiativ og apati ses ofte, men er ikke alltid symptomer på depresjon hos personer med HS. Vekttap og søvnforstyrrelser kan også tolkes som depresjon. Andre symptomer Det endrede proteinet (huntingtin) finnes i alle celler i kroppen og påvirker bl.a. forbrenn ingen i cellene. Dette fører til endringer i cellenes energiomsetning (metabolske endringer) som kan gi seg uttrykk i betydelig vekttap pga økt forbrenning. I tillegg bruker man mer energi på grunn av de ufrivillige bevegelsene. Det ses også endringer i hormoner (endokrin dysfunksjon). Personer med HS kan ha økt svetting og redusert toleranse for varme eller kulde. Redusert svelgfunksjon (dysfagi), som skyldes dårlig koordinering av svelgemuskulatur, er vanlig ut i forløpet. Inkontinens for urin og avføring vil også kunne oppstå sent i forløpet. Seksualitet og intimitet kan påvirkes av HS. Forspill, samleie og andre uttrykk for intimitet innebærer fysiske, følelsesmessige og kognitive aspekter. Bevegelsesforstyrrelsene kan påvirke den fysiske evnen til seksuell aktivitet, men det kognitive og det følelsesmessige spiller også en viktig rolle i sam spillet. Sykdommen kan gi både økt og svekket interesse for seksuell aktivitet hos den som er rammet. Ut i forløpet er det mest vanlig med svekket seksuallyst. Aktuell medisinsk forskning Det forskes mye for å finne en behandling som kan utsette eller bremse HS, i tillegg til at det forskes på tiltak som kan lindre symptomer og virkninger av sykdommen. Det er laget flere typer mus med HS-mutasjoner, noe som gjør det mulig å kartlegge mulige sykdomsmekanismer og eksperimentere med behandlinger. Man forsker bl.a. på behandling som kan fjerne mutert huntingtin fra cellene. Det gjøres forskning på legemidler som muligens kan påvirke sykdomsgenets funksjon eller som kan fremme en mer gunstig nedbrytning av mutert huntingtin. Det er ikke alltid slik at det man finner i mus lar seg gjenfinne i mennesker, og derfor er det helt avgjørende med syste matisk utprøving av aktuelle legemidler hos mennesker. Slike kliniske legemiddelutprøv ninger er ressurs krevende. Det er gjort en rekke slike studier uten at man hittil har funnet noen medisin som bremser sykdomsforløpet. I Norge kan pasienter, risikopersoner og pårør ende delta i en observasjonsstudie (Registry) som drives av European Huntingtons Disease Network (Euro-HD) og hvor man følges opp gjennom årlige kontroller, se Behandling Det finnes per i dag ingen helbredende behandling for HS, men det er likevel en lang rekke tiltak som kan iverksettes knyttet til behandling av symptomer, ernæring, fysisk og psykososial funksjon. Familier som er rammet, arbeidsgivere og andre vil dessuten ha behov for informasjon og rådgivning i sykdommens ulike faser. Spesifikke tiltak er nevnt under de enkelte kapitler. Når det gjelder medikamentell behandling ved HS er anbefal ingene i litteraturen i stor grad basert på små kliniske studier og klinisk erfaring. Alle medikamenter kan gi bivirkninger og et hovedprinsipp ved oppstart av legemidler hos personer med HS er opptrapping fra små doser. Ved økende alder vil det være hensiktsmessig å starte med lave doser. Ved medikamentell behandling rettet mot symptomer som 13

14 1. Huntingtons sykdom medisinske aspekter følge av HS må man ta i betraktning pasientens øvrige medikamenter. Følgende oversikt over medikamenter som kan være aktuelle ved ulike symptomer ved HS er ment som en generell veiledning. Nevrolog, psykiater eller annen lege som har erfaring med behandling av pasienter med HS vil kunne gi råd om individuell behandling. Medikamentell behandling av ufrivillige bevegelser Pasientene er selv lite plaget med sine ufrivillige bevegelser og tatt i betraktning bivirkninger, bl.a. i form av tretthet, vil det være riktig å ha en viss terskel for å tilby medikamentell behandling for slike plager. En vanlig bivirkning ved atypiske nevroleptika er vektøkning, men dette kan også være en ønsket effekt hos personer med HS som har lav kroppsmasseindeks (KMI). Chorea: Ufrivillige rykninger og raske bevegelser. I første rekke vil man forsøke et atypisk nevroleptikum som olanzapin eller risperidon og/eller spesifikk antichoreatisk medikasjon: Olanzapin (Zyprexa, Olanzapin ). Startdose 5 mg x 1, økende til 20 mg x 1. Risperidon (Risperdal, Risperiodon ) er et alternativ, men risperidon har en mindre gunstig interaksjonsprofil i forhold til annen medikasjon som er aktuelt å bruke ved HS (interagerer bl.a. med fluoxetine, paroxetin, karbamazepin og dopaminerg medikasjon). Startdose 2 mg x 1, økes til 2-3 mg x 2, maksimalt 16 mg/dg. Quetiapin (Seroquel, Quetiapin ). Startdose 25 mg x 2, økende til mg/dg. Haloperidol (Haldol ). Startdose 0,5-1 mg/dg opp til 8 mg/dg har en mindre gunstig bivirkningsprofil enn atypiske nevroleptika som olanzapin og risperidon og anbefales ikke som førstevalg. Tetrabenazine (Xenazine ): En randomisert kontrollert studiet har vist at dopaminblokkeren tetrabenazin reduserer chorea (startdose 12,5 mg x 3 og kan økes til 50 mg x 3 (maksimalt 200 mg/dg). Bivirkninger er tretthet, depresjon og svimmelhet. Kan også brukes som et supplement til et atypisk nevroleptikum. Ved Huntingtons sykdom kan pasienten ha andre motoriske symptomer som dystoni (ufrivillige muskelsammentrekninger, rigiditet (stivhet/økt spenning i muskulaturen), myoklonier (ufrivillige, rytmiske muskelrykninger) eller spastisitet (økt muskelspenning). Slike symptomer kan ses isolert eller samtidig i senstadier av sykdommen, evt. hos yngre pasienter eller som bivirkning av annen medikasjon. Dystoni, rigiditet eller spastisitet: Oxazepam (Alopam, Sobril ). Dose: mg inntil 4 ganger/dg. Ved dystoni kan det være aktuelt å forsøke botulin um toksin, som injiseres i enkelte muskler. Ved uttalt rigiditet kan man alternativt forsøke: Dopaminerg medikasjon karbidopa/levodopa (Madopar, Sinemet ). Dose: 100 mg x 3 initialt) kan forsøkes. Baklofen (Baklofen, Lioresal ). Dose: 5-15 mg x 1-3 kan forsøkes. Myoklonier: Natriumvalproat (Orfiril ). Dose: 200 mg x 3 initialt, og evt. øke. «Det er viktig med en grundig utredning, inkludert vurdering hos nevrolog, for å avklare om personen har HS eller ikke» 14

15 Medikamentell behandling av psykiatriske symptomer Psykose, irritasjon, aggressiv atferd: Atypiske nevroleptika som olanzapin, risperidon, quetiapin (se doseringer over). Søvnproblemer: Zolpidem (Stilnoct, Zolpidem ). Dose: 5 mg x 1 vesp initialt, evt. å øke til 10 mg x 1. Zopiklon (Imovane, Zopiclone, Zopiklon ). Dose. 3,75-5 mg x 1 vesp initialt, evt. å øke til 7,5 mg x 1. Mianserin (Mianserin, Tolvon ). Dose: 10 mg x 1 vesp. initialt, evt. å øke til 30 mg x 1. Stemningsstabiliserende medisin ved emosjonell labilitet: Natriumvalproat (Orfiril ). Dose: 200 mg x 3 initialt, evt. øke til maksimalt 2400 mg/dg Lamotrigin (Lamictal, Lamotrigin ). Dose: mg x 1 initialt, evt. øke til maksimalt 200 mg/dg Karbamazepin (Tegretol, Trimonil ). Dose: 100 mg x 2 initialt, evt. øke til maksimalt 1600 mg/dg. Depresjon: Førstevalget er selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI) som for eksempel escitalopram, citalopram, fluoxetin, paroxetin eller sertralin i vanlige doser. Hvis pasienten har depresjon og innsovningsvansker kan det være aktuelt å forsøke: Mianserin (Mianserin, Tolvon ). Dose: mg x 1 initialt, evt. øke til 90 mg/dg. Refusjon av legemidler For flere av legemidlene som er aktuelle å bruke ved Huntingtons sykdom foreligger det ikke forhåndsgodkjent refusjon (i henhold til blåreseptforskriften 2). Legen må da fylle ut skjema om Søknad om individuell refusjon for utgifter til viktige legemidler (jf. blåresept forskriften 3 Refusjon etter individuell søknad, punkt b). NAV/ HELFO har godkjent olanzapin og risperidon som indisert ved HS, men det må likevel søkes om individuell refusjon. Symptomdiagnose kan brukes der det er aktuelt. Søknad om godkjenningsfritak Tetrabenazine har ikke markedsføringstillatelse i Norge og det må søkes om godkjenningsfritak, hvilket betyr at behandlende lege/institusjon må rekvirere legemidlet til en bestemt pasient eller til bruk i egen praksis. Det kan søkes om individuell refusjon for tetrabenazine etter Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler m.v (blåreseptforskriften) 3b. 15

16 16

17 2. Genetisk veiledning og testing I Norge er genetisk testing lovregulert av Lov om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m. (bioteknologiloven). Det finnes ulike typer genetiske undersøkelser: Diagnostiske undersøkelser: Siktemålet er å avklare om personen med symptomer på sykdom har arveanlegget for sykdommen. Diagnostisk genetisk testing er aktuelt dersom en person har symptomer som gir mistanke om HS. Prediktive eller presymptomatiske undersøkelser: Siktemålet er å avklare arvelig disposisjon for en sykdom som kan inntreffe senere i livet hos en frisk person. Gjennom presymptomatisk testing (test av frisk person) er det mulig å påvise om en person har arveanlegget for Huntingtons sykdom (HS). Alle som har HS i familien eller slekten kan be om henvisning til genetisk veiledning ved en av avdelingene for medisinsk genetikk i Norge: Oslo universitetssykehus, Haukeland universitetssykehus eller St. Olavs hospital. Alle leger kan henvise til genetisk veiledning. Det anbefales å gjennomføre genetisk veiledning i god tid før man planlegger å få barn. De som ønsker fosterdiagnostikk må gjennomføre genetisk veiledning først. Presymptomatisk testing Det kan være vanskelig å avgjøre om man skal teste seg eller ikke. Dersom man kjenner til at det er HS i slekten, kan det være en belastning ikke å vite om man selv er disponert for å få sykdommen. Det kan også være en belastning å leve med et testresultat som viser at man vil bli syk eller har økt risiko for sykdom. Noen kan også være utsatt for press fra familien som ønsker at man skal teste seg. Det er opp til den enkelte om de ønsker å gjennomføre presymptomatisk gentest. Man kan selv ta kontakt med avdelinger for medisinsk genetikk som tilbyr presymptomatisk testing, eller be om henvisning via sin fastlege. Friske personer som ønsker å teste seg, skal ha genetisk veiledning om hva testingen innebærer, og de må gi sitt skriftlige samtykke til testingen. Det presymptomatiske testprogrammet for HS er lagt opp i tråd med internasjonale retningslinjer, og innebærer en forsamtale, vurdering av psykiater, en testsamtale og en svarsamtale. En lege (medisinsk genetiker) og genetisk veileder vil være ansvarlig for informasjon og samtaler. En person kan trekke seg underveis i prosessen, og kan også i siste omgang si nei til å få vite testresultatet. Dårlig svar Et «dårlig svar» innebærer at man har arvet genet for HS. Dette er en situasjon hvor spørsmål knyttet til fremtidig yrkesliv og familieplanlegging aktualiseres. Det er viktig å understreke at en person ikke er syk selv om man har fått et dårlig svar. Det er vanskelig å anslå når sykdommen vil starte og det kan ta lang tid før symptomene melder seg. Et dårlig svar inne bærer som regel en krisesituasjon for personen. Det kan være viktig å få etablert kontakt med psykiater/psykolog på hjemstedet. Det kan også bli aktuelt med oppfølging hos nevrolog med kjennskap til sykdommen. Lege som foretar presymptomatisk testing kan henvise til videre oppfølging i pasientens hjemkommune. Hvis personen etter noen år begynner å føle at han eller hun får symptomer, kan man evt. henvise til nevropsykologisk testing hvor man bruker eventuelle gamle testresultater som referanse for å vurdere utviklingen. Informasjon i familien Resultater av gentester, både de som tas av syke og av friske, kan også si noe om slektninger og «En lege kan ikke på eget initiativ informere familien» 17

18 2. Genetisk veiledning og testing For mer informasjon om gentester, fosterdiagnostikk og preimplantasjonsdiagnostikk, se hjemmesidene til Bioteknologinemnda: og Preimplantasjonsdiagnostikknemnda (PGD-nemnda): fremtidige barn. Testresultatet kan derfor være av stor betydning for andre familie medlemmer og for ektefeller eller partnere. Det er den som har testet seg som avgjør om familien skal informeres om testresultatet. Et etisk dilemma for den som har testet seg, er hvorvidt han eller hun skal fortelle familiemedlemmer om testresultatet. Vedkommende må vurdere hvordan budskapet eventuelt skal formidles, men kan få morkake fostersekk hul nål ultralydsonde Morkakeprøve Morkakeprøve er en analyse av celler som kan gi svar på om fosteret har en sykdom. Undersøkelsen kan utføres på to måter; gjennom magen eller gjennom skjeden. Går man gjennom skjeden føres et tynt kateter under ultralydveiledning inn i morkaken og det suges ut vev. hjelp av helsepersonell til å gjøre dette. En lege kan ikke på eget initiativ informere familien. Hvem eier opplysningene? Forsikringsselskaper og arbeidsgivere kan ikke be om opplysninger om genetiske undersøkelser, og de kan heller ikke bruke slike opplys ninger dersom personen selv gir dem tilgang til opplysningene. Dette er hjemlet i Lov om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m (bioteknologiloven), 5-8, Forbud mot bruk av genetiske opplysninger utenfor helsetjenesten. Fosterdiagnostikk Fosterdiagnostikk, også kalt prenatal diagnostikk, innebærer å undersøke et foster tidlig i fosterutviklingen for å avklare om det har arvet den sykdomsgivende genfeilen eller ikke. Å avbryte et svangerskap kan være en vanskelig beslutning og det er viktig å ha tenkt igjennom ulike problemstillinger før man blir gravid og gjennomgår fosterdiagnostikk. Det anbefales ikke å gjøre fosterdiagnostikk dersom man vet at man likevel vil velge å fortsette svangerskapet ved et dårlig svar. Barnet får da ikke muligheten til å velge om han eller hun ønsker å vite eller ikke å vite om han eller hun er bærer av den sykdomsgivende genfeilen. Det kan også være en vanskelig situasjon for foreldre å vite at barnet vil utvikle HS som voksen. Morkakeprøve og fostervannsprøve: For å undersøke om fosteret har arvet den sykdomsgivende genfeilen for HS kan man i første rekke ta en morkakeprøve. Prøven kan tas tidlig (i 11. svangerskapsuke) og svar vil som regel foreligge i løpet av få dager og kan gis før utgangen av uke 12, som er grensen for selvbestemt abort. Det er viktig å kontakte medisinsk genetisk avdeling tidlig i svangerskapet. Det er mulig å ta fostervannsprøve noe senere, i 15. svangerskapsuke, og man bruker da avstøtte celler fra fosteret. Cellene må dyrkes og det kan ta uker å få et svar. Morkakeprøve og fostervannsprøve utføres av gynekolog, og prøvene blir analysert ved avdeling for medisinsk genetikk. Det er en viss risiko for spontan abort ved slike undersøkelser, 1-2 % ved morkake prøve og 0,5-1 % ved fostervannsprøve. 18

19 Genetisk preimplantasjonsdiagnostikk: Preimplantasjonsdiagnostikk, forkortet PGD etter det engelske ordet «preimplantation genetic diagnosis», kombinerer prøverørsbefruktning med genetisk testing av fosteranlegget (embryo) før det overføres til livmoren. Ved denne metoden unngår man et eventuelt svangerskapsavbrudd av foster som bærer genfeilen, fordi man bare setter inn fosteranlegg som ikke bærer genfeilen. Ved PGD må paret først godkjennes for vanlig prøverørsbehandling (IVF). Søknad må deretter sendes til PGD-nemnda om å få gjennomført prosedyren i utlandet (www.klagenemnda.no/pgd-nemnda). Paret kan selv søke nemnda, men må ha vært gjennom genetisk veiledning og infertilitetsutredning før det søkes. I praksis vil søknaden sendes av helsepersonell i samråd med paret. HS er en av tilstandene som tidligere er godkjent av PGD-nemnda. Hvordan gjøres PGD? PGD gjøres ikke i Norge, så paret må dra til et godkjent senter i utlandet (for eksempel i Sverige eller Belgia) for å få gjennomført prosedyren. I forbindelse med PGD behandles kvinnen med en høy dose hormoner for å stimulere eggstokkene til å produsere egg celler. Eggcellene blir så tatt ut og befruktet med mannens sædceller i laboratoriet. Embryoet som dannes får vokse i laboratoriet til det har delt seg i ca. åtte celler. En eller to celler kan da tas fra embryo og man gjør genetisk testing på denne cellen. Dersom undersøkelsen viser at embryoet ikke har den sykdomsgivende genfeilen kan embryoet settes inn i kvinnens livmor. Mange laboratorier vil anbefale morkakeprøve eller fostervannsprøve også etter PGD pga. en liten risiko for feildiagnostisering. Ved PGD behandling er sannsynligheten for at man ender opp med et levende friskt barn ca % per behandling. Det vil si at man må forvente opptil flere forsøk med PGD, som erfaringsmessig kan være en påkjenning for paret. Preimplantasjonsdiagnostikk (PGD) 1. Eggceller tas ut fra kvinnen etter hormonstimulering 2. Eggene befruktes i laboratoriet ved mikroinjeksjon 3. De befruktede eggene vokser i loboratoriet noen dager 4. Etter at de befruktede eggene har delt seg i 8 celler, fjernes en celle fra hvert av dem og gentestes 5. Etter at testresultatet foreligger, settes ett av preimplantasjonsembryoene inn i kvinnens livmor. 19

20 3. Ernæring Det er vanlig at personer med Huntingtons sykdom (HS) får problemer med å spise etter hvert som sykdommen ut vikler seg. Til tross for god matlyst går mange ned i vekt. Ufrivillige bevegelser og problemer med koordinering av muskulatur i ansikt, munn og svelg gjør det vanskeligere å tygge og svelge, og rykninger og nedsatt kontroll i armene gjør det vanskeligere å få maten til munnen. Sykdommen gir også et økt energibehov, dels som følge av ufrivillige bevegelser, men også fordi forbrenningen i kroppens celler endres. Den som er rammet av HS vil dessuten etter hvert få problemer med å organisere innkjøp og å tilberede mat. For lite mat og drikke fører til redusert fysisk form og kan påvirke stemningsleiet negativt. Sent i sykdommen kan dårlig ernæring og lav kroppsvekt øke risikoen for liggesår og infeksjoner. Ernæringsmessig oppfølging er derfor viktig i behandlingen og omsorgen ved HS og må starte tidlig. Mat og måltider Måltidene er en sentral del av menneskers sosiale liv. God mat og samvær med familie og venner i hyggelige omgivelser er viktig for å opprettholde appetitt og matglede. Planlegging av måltider, innkjøp og matlaging blir etterhvert umulig for personer med HS. Å opprettholde gode måltidsrutiner er viktig for å dekke ernæringsmessige behov. Opplysninger om favoritt retter og mat man ikke liker bør noteres, slik at hjelpetiltak senere blir best mulig for den enkelte. De pårørendes rolle i dette arbeidet kan ikke overvurderes. Støtte og hjelp til matlaging og måltider blir nødvendig; først i eget hjem, på aktivitetssenter eller dagtilbud, etter hvert i omsorgs bolig og sykehjem. Å spise alene kan etter hvert bli både skremmende og uforsvarlig for en person med HS. Gode tiltak kan føre til at selvstendighet og spiseferdigheter opprettholdes lenger. Klinisk ernæringsfysiolog kan gi råd om kost holdets sammensetning ut fra den enkeltes behov ettersom de endres. Spise- og svelgeproblemer Problemer med tale og spising henger sammen. Når talen blir vanskeligere å forstå har personen vanligvis også problemer med tygging og svelging, såkalt dysfagi. Hos noen begynner dette tidlig, mens de fremdeles mestrer andre gjøremål. Store spisevansker ses likevel oftest senere i sykdomsforløpet. Koordinering og kontroll over muskler i munn og svelg kan stimuleres ved å starte måltidet med noe som smaker surt eller er svært kaldt. Mat personen liker godt kan gi noe av den samme virkningen. Muntlig veiledning kan gjøre det enklere å styre spiseprosessen bevisst. Utredning og oppfølging fra logoped anbefales for best mulig tale- og spisefunksjon. Omsorgsgivere må kjenne Heimlich manøver, slik at de kan hjelpe hvis matbiter setter seg fast i hals eller luftveier på grunn av feilsvelging. Heimlichs manøver Heimlich manøver er en metode for å fjerne fremmedlegemer fra luftveiene. Hos voksne utføres Heimlichs manøver ved å ta tak bakfra omkring nederste del av brystet, krysse håndleddene over mellom gulvet på pasienten og gi et kraftig «hostestøt», evt. gjenta noen ganger. Manøveren kan også utføres når pasienten ligger på rygg ved å gi et kontant trykk øverst på buken. 20

Laurence-Moon-Bardet- Biedl syndrom

Laurence-Moon-Bardet- Biedl syndrom SENTER FOR SJELDNE SYKDOMMER OG SYNDROMER Smågruppesenteret LMBB VEILEDER Laurence-Moon-Bardet- Biedl syndrom Senter for sjeldne sykdommer og syndromer, Smågruppesenteret, Rikshospitalet, Oslo 19. mars

Detaljer

Hver dag teller En orientering om Spielmeyer-Vogts sykdom

Hver dag teller En orientering om Spielmeyer-Vogts sykdom Hver dag teller En orientering om Spielmeyer-Vogts sykdom Innhold FORORD... 4 HVA ER SPIELMEYER-VOGTS SYKDOM?... 5 Forekomst... 5 Sykdommens årsak... 5 SPIELMEYER-VOGTS SYKDOM OG ARV... 5 MEDISINSK FORSKNING...

Detaljer

DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI. En veileder for familier

DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI. En veileder for familier DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI En veileder for familier Designed by r//evolution 01434 606155 Innhold 1 Innledning 04 2 Hvordan bruke denne veilederen 05 3 Diagnose 11 4 Nevromuskulær

Detaljer

Forord. Når ett sett av symptomer og særtrekk opptrer regelmessig sammen, kalles det et syndrom.

Forord. Når ett sett av symptomer og særtrekk opptrer regelmessig sammen, kalles det et syndrom. Forord Prader Willis syndrom (PWS) er en tilstand som først ble omtalt av de sveitsiske legene Prader, Labhart og Willi i 1956. De beskrev en gruppe barn med varierende grad av utviklingshemning, som var

Detaljer

Et hefte om CHARGE syndrom

Et hefte om CHARGE syndrom Et hefte om CHARGE syndrom CHARGE syndrom er en meget kompleks tilstand, og personer med CHARGE syndrom kan ha veldig ulike utfordringer i livet. Med dette lille heftet ønsker vi å gi en enkel og lettfattelig

Detaljer

nytt MUSKELnytt Tidsskrift for Foreningen for Muskelsyke Nr. 1 2009

nytt MUSKELnytt Tidsskrift for Foreningen for Muskelsyke Nr. 1 2009 nytt MUSKELnytt Tidsskrift for Foreningen for Muskelsyke Nr. 1 2009 Heidi A. Rahm og Tone I. Torp inviterer til fotokurs Skyte fra hofta. Foto: Tom A. Kolstad. LEDER Et av temaene i dette Muskelnytt er

Detaljer

Nok mat, rett mat og trivelige måltider for eldre sykehjemspasienter: et kvalitetssikingsprosjekt

Nok mat, rett mat og trivelige måltider for eldre sykehjemspasienter: et kvalitetssikingsprosjekt Undervisningssykehjem Rapport nr. 1/05 Nok mat, rett mat og trivelige måltider for eldre sykehjemspasienter: et kvalitetssikingsprosjekt Gerd Sylvi Sellevold og Vigdis Brit Skulberg Nasjonalt formidlingssenter

Detaljer

Det er så mye jeg lurer på... SLE hos barn og ungdom

Det er så mye jeg lurer på... SLE hos barn og ungdom Det er så mye jeg lurer på... SLE hos barn og ungdom 1 NAVN: Dette heftet er mest til deg som har fått sykdommen, men også foreldrene dine, naboer, lærerne, tante Anna i Bodø, søsteren, fotballtreneren,

Detaljer

Innhold Innholdet i permen er delt i fire deler:

Innhold Innholdet i permen er delt i fire deler: Veien videre Innhold Innholdet i permen er delt i fire deler: 1) Å leve med et nytt organ Her finner du stoff om det å leve med et nytt organ samliv og seksualitet pårørende kosthold fysisk aktivitet reiser,

Detaljer

Innhold Innholdet i permen er delt i fire deler:

Innhold Innholdet i permen er delt i fire deler: Veien videre Innhold Innholdet i permen er delt i fire deler: 1) Å leve med et nytt organ Her finner du stoff om det å leve med et nytt organ samliv og seksualitet pårørende kosthold fysisk aktivitet reiser,

Detaljer

NÆRE OMSORGSPERSONER

NÆRE OMSORGSPERSONER INNHOLD Å være en nær omsorgsperson... 3 Kort om Parkinsons sykdom... 4 Godta følelser... 6 Bekymringstanker... 6 Ta vare på deg selv... 8 Opplevelse av krise og sorg... 10 Ta imot hjelp når du trenger

Detaljer

If one of us win, we all win!

If one of us win, we all win! Nr. 2, 2009 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Likemannssamling på Sodefjed 6.-8. november. Fra side 8 Verdenskonferanse i Vancouver side 4 Nye rehabiliteringstilbud. side 10 Den originale Huntington stolen

Detaljer

Liv Wergeland Sørbye Evelyn Jakobsen

Liv Wergeland Sørbye Evelyn Jakobsen Liv Wergeland Sørbye Evelyn Jakobsen RAPPORT 2012/5 Folkehelsearbeid Matlyst gir Livslyst - de gode tiltak Et samarbeidprosjekt mellom Utviklingssenter for hjemmetjenester i Bærum kommune og Diakonhjemmet

Detaljer

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Du blir frisk av tuberkulose norsk Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Da jeg fikk vite at jeg hadde fått tuberkulose, ble jeg ikke så veldig fortvilet. Jeg visste i det minste hva som var galt med

Detaljer

104 Livsstil og helse

104 Livsstil og helse 104 Livsstil og helse Livsstil og helse105 DEL 2 Livsstil og helse Livsstil og helse henger sammen. Lever vi sunt, har vi større muligheter for å holde oss friske enn hvis vi lever usunt. Kostholdet er

Detaljer

SENTER FOR SJELDNE SYKDOMMER OG SYNDROMER Smågruppesenteret VEILEDER. Antistoffsvikt. En gruppe primære immunsviktsykdommer

SENTER FOR SJELDNE SYKDOMMER OG SYNDROMER Smågruppesenteret VEILEDER. Antistoffsvikt. En gruppe primære immunsviktsykdommer SENTER FOR SJELDNE SYKDOMMER OG SYNDROMER Smågruppesenteret Antistoffsvikt VEILEDER En gruppe primære immunsviktsykdommer Utgiver: Senter for sjeldne sykdommer og syndromer Redaktør: Rose Maria Cocozza

Detaljer

Informasjon til deg som har gjennomgått bypassoperasjon eller klaffeoperasjon

Informasjon til deg som har gjennomgått bypassoperasjon eller klaffeoperasjon Informasjon til deg som har gjennomgått bypassoperasjon eller klaffeoperasjon Diagnoser og behandling Før og etter operasjon Muligheter og begrensninger Rehabilitering og livsstilsendring 1 Forord Denne

Detaljer

M o d u l 9 S y k d o m m e r / s k j u l t e f u n k s j o n s h e m n i n g e r

M o d u l 9 S y k d o m m e r / s k j u l t e f u n k s j o n s h e m n i n g e r M o d u l 9 S y k d o m m e r / s k j u l t e f u n k s j o n s h e m n i n g e r MÅL Målet for denne modulen er å gi trenere og ledere innen idretten informasjon om noen vanlige og noen mindre vanlige

Detaljer

Kosthold ved ulike diagnoser og sykdomstilstander

Kosthold ved ulike diagnoser og sykdomstilstander Kosthold ved ulike diagnoser og sykdomstilstander 14. Dette kapitlet oppsum merer kost- og ernæringsbehandling ved en rekke utvalgte diagnoser og medisinske tilstander. 168Kosthold ved ulike diagnoser

Detaljer

ET INSPIRASJONSHEFTE. om hjertevennlig livsstil for transplanterte

ET INSPIRASJONSHEFTE. om hjertevennlig livsstil for transplanterte ET INSPIRASJONSHEFTE om hjertevennlig livsstil for transplanterte Innhold: Økt forekomst av hjerte- karsykdom.........................................s. 5 Sunn livstil for transplanterte..............................................s.

Detaljer

SUNNE MATVANER. råd. Supper. friske. som varmer GI BARNA. Les slankeekspertenes. Spiseforstyrrelser de fleste blir

SUNNE MATVANER. råd. Supper. friske. som varmer GI BARNA. Les slankeekspertenes. Spiseforstyrrelser de fleste blir MELK_3.08 23-10-08 11:14 Side 1 FOTO: Nr 3 2008 m e i e r i p r o d u k t e r e r n æ r i n g l i v s s t i l k u n n s k a p Les slankeekspertenes råd Supper som varmer Spiseforstyrrelser de fleste blir

Detaljer

HÅNDBOK FOR BLØDERE. Senter for sjeldne diagnoser, Rikshospitalet 4. utgave 2008 Tegninger: Vivian Zahl Olsen

HÅNDBOK FOR BLØDERE. Senter for sjeldne diagnoser, Rikshospitalet 4. utgave 2008 Tegninger: Vivian Zahl Olsen HÅNDBOK FOR BLØDERE Senter for sjeldne diagnoser, Rikshospitalet 4. utgave 2008 Tegninger: Vivian Zahl Olsen INNHOLD FORORD 4 1. HEMOFILI OG ANDRE BLØDERSYKDOMMER 5 BLØDERSYKDOMMEN HEMOFILI 5 VON WILLEBRANDS

Detaljer

nytt MUSKELnytt Tidsskrift for Foreningen for Muskelsyke Nr. 4 2009

nytt MUSKELnytt Tidsskrift for Foreningen for Muskelsyke Nr. 4 2009 nytt MUSKELnytt Tidsskrift for Foreningen for Muskelsyke Nr. 4 2009 Mariell satser på ridning, men det finnes mange andre måter å mosjonere og trene på. Les mer på sidene 4-9. LEDER Utfordringer for den

Detaljer

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon IS-1832 V E I V I S E R I M Ø T E M E D H E L S E P E R S O N E L L Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon UTGITT AV: Helsedirektoratet, august 2010 KONTAKT: Avdeling

Detaljer

Matlyst gir Livslyst. Folkehelsearbeid. Liv Wergeland Sørbye Evelyn Jakobsen

Matlyst gir Livslyst. Folkehelsearbeid. Liv Wergeland Sørbye Evelyn Jakobsen Liv Wergeland Sørbye Evelyn Jakobsen ARBEIDSRAPPORT-2012 2022012202012012 Matlyst gir Livslyst Folkehelsearbeid Et samarbeidprosjekt mellom Utviklingssenter for hjemmetjenester i Bærum kommune og Diakonhjemmet

Detaljer

En god start. Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn

En god start. Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn En god start Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn Forord Når det oppdages funksjonshemninger hos foster og barn vil det være avgjørende for foreldrene hvorledes

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen Helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1579 www.helsedirektoratet.no Håndbok om helse- og sosialtjenesten i kommunen 72 1 Tittel:

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 2, 2006 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM En riktig God Jul til alle våre lesere REDAKTØREN HAR ORDET av Jorun Vatland Innboksen på e-posten min er ganske full om dagen - og nå er det også tiden for

Detaljer