Kan Afrika hjelpe Afrika?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kan Afrika hjelpe Afrika?"

Transkript

1 Kontaktblad nr Kan Afrika hjelpe Afrika?

2 Kjære leser I skrivende stund er St.prp. nr 48, Langtidsplanen for Forsvaret avlevert, og de ulike partigruppene er godt i gang med arbeidet. Selve Stortingsbehandlingen er lagt til 19.juni. Før sommeren vil vi altså ha en vedtatt plan om hvordan Forsvaret vil se ut, og hvordan Norges sikkerhet, så vel som norske interesser og verdier skal vernes, den neste 4 årene fram til Folk og Forsvar vil følge opp denne planen med en rekke diskusjonsaftener utover høsten, i tillegg til vårt ordinære konferanseprogram. En foreløpig oversikt finner du litt lenger bak i bladet. Arbeidsutvalget i Folk og Forsvar: Leder: Per Steinar Jensen (NHO) Nestleder: Geir Mosti (LO) Generalsekretær: Monica K. Mattsson Utgivelser: Kontaktbladet utgis 5 ganger pr. år. For øvrig er vi vel alle preget av naturkatastrofene i Burma og i Kina. Omfanget av skadene og det høyet tapet av menneskeliv er rystende. Nok en gang får vi demonstrert viktigheten av en god kriseberedskap, både nasjonalt og internasjonalt. Mens antall væpnede konflikter i verden heldigvis er synkende, har antall naturkatastrofer tredoblet seg i løpet av få år. Dette er en utvikling vi må ta innover oss og planlegge for, slik at både sivile og militære ressurser kan koordineres og utnyttes på en best mulig måte. Dette nummeret av bladet har en viss spennvidde i temavalgene, og vi håper de fleste vil finne noe som engasjerer. God lesning og riktig god sommer! Monica K. Mattsson Annonser: Bladet tar ikke annonser. Abonnement: Bladet sendes gratis til interesserte, og abonnement kan tegnes ved å sende inn bestillings seddel på siste side. Opplag: Pr. juni 2008: eks. De som ønsker innsendt stoff og bilder i retur må angi returadresse tydelig. Innholdet i artikler og kronikker står for forfatternes eget syn og representerer ikke nødvendigvis Folk og Forsvars offisielle mening. Artikler: Kenyas fryktede fremtid s. 4-5 Sudan og Tsjad to land i samme båt s. 6-7 Snart 60 og vokser stadig s. 8-9 Jeg vil ikke glemme s Mer enn krig og fred og sånn s De norske polititroppene s i Faste sider: Leder s. 2 Smått & stort s. 3, 16 og 17 Leserinnlegg s.16 Organisasjonsstoff s.18 og 19 Info-publikasjoner s.20 Utdrag eller artikler fra bladet eller fra våre web-sider kan brukes fritt ved angivelse av kilde. Utgiver: Folk og Forsvar Adresse: Arbeidersamfunnets plass 1c, 0181 Oslo Telefon: Siv.: Mil.: (0510) Telefax: Internett adresse: E-post-adresse: Forsiden Afrika er et kontinent med mange utfordringer; blant annet sult, tørke, krig og konflikter. Men klarer Afrika å hjelpe seg selv? Eller må Afrika få hjelp av resten av verden? Foto: Scanpix Kontaktblad nr Ansvarlig redaktør: Monica K. Mattsson Redaksjonssekretær: Nan Cecilie Johnstad E-post red.: ISSN Grafisk produksjon: Layout: punkt prikke Trykk: 07 Gruppen AS Kan Afrika hjelpe Afrika? Oppslaget: Koloni; (av lat. colonia, jordeiendom, nybrott, av colere, dyrke jord), område(r) som en stat har ervervet seg utenfor sine egne grenser, som oftest ved makt, og som administrativt, politisk og økonomisk er underlagt moderlandet. Sitatet Jegvetikkehvordan tredjeverdenskrigvilse ut,menjegvetatden fjerdevilbliutkjempet medtreklubber. Albert Einstein

3 Paragrafen:Konvensjon; folkerettslig avtale mellom to eller flere stater som regulerer forhold som har betydning for dem alle. Konvensjoner kan i sin alminnelighet antas å være mindre omfattende enn traktater. Hver enkelt av konvensjonene står på egne ben, man har altså et uavhengig konvensjonssystem. Ikrafttreden, gyldighet og andre vilkår er bestemt og hjemlet i angjeldende konvensjon. Nyttomnavn Oberst Odd Egil Pedersen ble 14. mars utnevt i statsråd til brigader i Hæren, til stillingen som Head of Intelligence Liaison Branch, J2 Intelligence Division ved SHAPE. Oberst Nils Petter Granholt ble 14. mars utnevnt i statsråd til brigader og sjef for HMK adjutantstab fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet fastsetter. Flaggkommandør Jo Georg Gade ble 14. mars utnevnt til kontreadmiral og Assistant director plans and policy division ved Natos international military staff med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet fastsetter. Studiepoengforsoldater Fra og med årets januarkull med sol dater er det mulig å ta opptil 15 studiepoeng i Forsvaret som verne pliktig. Alle soldater med studiekompe tanse skal få tilbud om å ta til sammen 15 studiepoeng i de tre fagene Jus og militærmakt, Etikk og militærmakt og Kropp, bevegelse og energi. Forskninginord KV Svalbard er for tiden på tokt i Fram - stredet der de støtter forskere fra en rekke land i deres arbeid under det internasjonale polaråret. KV Svalbard har siden 13. mai, etter et mannskaps bytte på Svalbard, vært ute på del to av forsk - ningstoktet i Framstredet, som ligger mellom Svalbard og Grønland. Totalt har KV Svalbard da fungert som forskningsplattform i seks uker i det avsides liggende polområdet som er oppkalt etter Fridtjof Nansens berømte seilskute Fram. Klaseammunisjon forbud Statssekretær Espen Barth Eide holdt mandag 19. mai Norges åpningsinnlegg til Dublin-konferansen om klase ammuni sjon. Konferansen, som fant sted i peri oden mai, utgjorde de formelle for hand lingene i prosessen. Målet for forhand lingene var en konvensjon som forbyr klaseammunisjon som forårsaker uaksep table humanitære skadevirkninger, og som etablerer et rammeverk for å bistå de som allerede er rammet. ingeniørbataljonen Hærens spesialister innefor miner, bro og ferge-operasjoner, abc-tjeneste (atomic, biological and chemical), dykking og ingeniørstøtte til andre avdelingers varierte tjeneste. Organisasjon: Bataljonsstab, Kompetanse seksjon, Pansret ingeniørkompani, Oversettingskompani, ABCkompani, Maskinkompani og Hærens amfibiesenter. Mertiloperasjoner utenlands Regjeringen foreslår i Revidert nasjonalbudsjett for 2008 å øke Forsvarsdepartementets budsjett for norske styrker i utlandet med 262 millioner kroner. Fra april i år stiller Norge med en spesialstyrkeenhet til den internasjonale stabiliseringsstyrken i Afghanistan, ISAF, for en periode på 18 måneder. Bidraget er stasjonert i Kabul-regionen. Kostnadene for bidraget for 2008 vil ifølge Forsvarsdepartementet bli dekket av den foreslåtte bevilgningsøkningen. I tillegg mener regjeringen at bevilgningsøkningen vil dekke forberedelses- og termineringskostnader som Forsvaret hadde i forbindelse med det planlagte bidraget til en norsk-svensk ingeniørstyrke til den Afrikanske Union og FNoperasjonen i Darfur i Sudan (UNAMID). FN og regjeringen la stor vekt på den norsk-svenske ingeniørbataljonen, da dette ble ansett som et viktig bidrag til oppstartsfasen av UNAMID. Norskestyrkeriutlandet Oversikt over norsk militært personell i operasjoner i utlandet. Totalt antall: ca. 580 (oppdatert 7. mars 2008). MIDTØSTEN United Nations Truce Supervision Organization (UNTSO): 12 FN-observatører Egypt: Multinational Force and Observers (MFO): 6 observatører AFRIKA Sudan: United Nations Mission in Sudan (UNMIS) og United Nations & African Union Mission in Darfur (UNAMID): 30 FN-observatører og stabsoffiserer Etiopia og Eritrea: United Nations Mission to Ethiopia and Eritrea (UNMEE): 3 FN-observatører, alle i Etiopia BALKAN Kosovo: Kosovo Force (Kfor) og United Nations Interim Administration Mission in Kosovo (UNMIK): 7 stabsoffiserer Bosnia: 7 stabsoffiserer (både NATO/EUFOR HQ og Liaison Observer team i Cazin) ASIA Afghanistan: Cirka 500 soldater og offiserer primært knyttet til en norsk utrykningsstyrke i Mazar-e Sharif og den norskledede stabiliseringstyrken Provincial Reconstruction Team i Meymaneh. Norge har også stabsoffiserer i Kabul. Nepal: United Nations Mission in Nepal (UNMIN): 3 FN-observatører Tadjikistan: Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSCE): 1 observatør Kilde: FolkogForsvarkontaktblad 3

4 Kenyasfryktedefremtid Etter valgfusk med påfølgende opptøyer i slutten av desember 2007, har mennesker mistet livet og over en halv million er blitt drevet på flukt fra hjemmene sine det siste halve året. Jorda ligger brakk, bøndene har mistet dyr og fiskere har mistet redskapen sin. Matvareproduksjonen går ned, prisene opp og Kenyas fremtid ser slett ikke lys ut mennesker har mistet livet så langt, og over er blitt drevet bort fra hjemmene sine. FN anslo for en måned siden at cirka 30 prosent av den dyrkbare marken i Kenya ligger brakk. Matlagre har brent opp, redskap er blitt ødelagt og kveget er enten dødt eller blitt solgt. Dette har ført til prisøkning, som igjen rammer slumboerne i de store byene hardest og derfor også kan føre til nye opptøyer. I tillegg snakkes det nå om at Kenya kan bli rammet av en tørkekatastrofe på toppen av alt det andre. Valgfusk Uroen startet i slutten av desember 2007 ved gjennomføringen av landets presidentvalg. Mwai Kibaki hadde hatt makten i landet siden 2002, og opptellingen av valgresultatet viste valgfusk i hans favør. Umiddelbart brøt det ut voldelige opptøyer, og mange hundre mennesker ble drept. Kibaki tilhører en etnisk gruppe i Kenya som heter Kikuy. Det er den største av til sammen 40 forskjellige etniske grupperinger i landet. Kikuyene utgjør 23 prosent av Kenyas befolkning. Lederen for opposisjonen heter Raila Odingas. Han tilhører en folkegruppe som heter Luo, de utgjør 13 prosent av befolkningen i landet. Konflikten mellom disse to etniske gruppene kan spores helt tilbake til kolonitiden. Kenya var britisk koloni helt frem til desember Historien Kenya kom under britisk kolonistyre i 1895, og ble den gangen en del av Britisk Østafrika. I årene etter startet en omfattende innvandring av indere som skulle bygge jernbane til Viktoriasjøen. På 1930-tallet kom det hvite settlere til Kenya, til et land som i utgangspunktet var bebodd av over én million fra Kikuy-stammen. Kenya ble selvstendig i 1963, og året etter ble landet republikk med Kenya African National Union som det ledende partiet med regjeringsmakt. I 1978 overtok Daniel Arap Moi makten, og fire år senere ble det forbudt med andre politiske partier. På 1980-tallet var det økonomisk krise i Kenya, som ble overlappet av en bølge med voldelig uro utover 1990-tallet fordi opposisjonen anklaget regjeringen for korrupsjon. Uroen fortsatte utover 90-tallet med bestikkelser av opposisjonen etter hvert 4 FolkogForsvarkontaktblad

5 Alle foto: Scanpix som man forsøkte å etablere nye partier. Opposisjonen var preget av etniske skillelinjer. President Arap Moi oppløste parlamentet i 2002, og Mwai Kibaki overtok samme år makten. Mange problemer Det bor cirka 33 millioner mennesker i Kenya. Landet har et areal på kvadratkilometer. Bruttonasjonalproduktet per innbygger ligger nå på 560 amerikanske dollar. Problemene er mange i dette landet; de mange etniske gruppene eller stammene er en kilde til konflikt. Selv om mange av dem lever integrert og fredelig, krangles det også om politikk og ressurser. Videre er Kenya et stort land med mange regioner, og disse regionene har mange forskjellige utfordringer som fattigdom, arbeidsløshet og enorme forskjeller befolkningen imellom. Det politiske systemet er svakt, og det sitter altfor mange gamle menn i maktposisjoner. Kenyas parlamentarikere er blant de best betalte i hele verden, de har en enorm makt og blir utsatt for store fristelser. Landet mangler også fullstendig lokalt demokrati. Det er blitt ytret ønske om å legge om deler av bistanden, slik at penger pumpes direkte inn i finansiering av lokale prosjekter men ennå har det ikke skjedd i noen større grad. Mekleren Tidligere generalsekretær i FN, Kofi Annan, fikk etter valget ansvaret for å lede forhandlingene mellom den sittende presidenten og opposisjonen. En eventuell fredsavtale skulle blant annet for seg maktfordeling og et eventuelt omvalg. President Kibaki ble en stund beskyldt for å undergrave fredsavtalen, men i slutten av februar kunne Annan fortelle at partene hadde blitt enige etter svært vanskelige forhandlinger. I april ble det gjort kjent at president Mwai Kibaki hadde utnevnt opposisjonsleder Raila Odingas til statsminister etter ytterligere seks uker med intense forhandlinger. Odingas tilhører partiet Orange Democratic Movement, og en av den nye koalisjonsregjeringens utfordringer blir å forfatte en ny grunnlov. Perioden etter valget i desember 2007 blir for øvrig sett på som en av Kenyas aller blodigste etter at landet ble selvstendig i Norges interesser Erik Solheim, Norges bistands- og miljøvernminister, møtte Kenyas nye statsminister i slutten av april. Solheim mener at koalisjonsregjeringen har en rekke utfordringer fremfor seg, og at den kan skape mer kaos enn fred og fordragelighet. Per i dag består regjeringen av 41 statsråder og 54 statssekretærer, det vil si over halvparten av dem som sitter i nasjonalforsamlingen. Presidenten har fordelt de viktigste departementene mellom mektige kikuyer. Statsministeren håper å kunne starte en reformprosess i landet samt å få kontroll over midler fra utlandet. Norge ønsker å hjelpe Odinga inn i en sterk posisjon. Solheim tror nemlig ikke at maktfordelingen i landet vil fungere ellers. Norge har også vært den største bidragsyteren til Annans fredsprosess. Fremtiden Opposisjonsleder Raila Odinga håper å kunne starte meklingsprosesser mellom forskjellige etniske grupper i landet, og til dette håper han på støtte fra Norge. Bistandsog miljøvernminister Solheim har sagt at meklingen i hovedsak må foretas innad i FAKTA: Fullt navn: Republikken Kenya Offisielt språk: Engelsk og swahili Areal: kvadratkilometer. Verdens 46. største land. Grenser til: Etiopia, Somalia, Sudan, Uganda og Tanzania Befolkning: Styreform: Republikk Nasjonaldag: 12. desember Valuta: Kenyanske shilling landet, men at Norge kan bidra med penger og kompetanse ved behov. Det hersker liten tvil om at Kenya står ovenfor en rekke utfordringer. I tillegg til å måtte utvikle en parlamentarisk ordning som fungerer, og fordele makten jevnt mellom de sittende parter sliter landet med enorm fattigdom. Dette er ikke blitt bedre etter at over en halv million mennesker ble drevet på flukt i begynnelsen av året. Og som om ikke dette er nok, mener ekspertene at landet kan bli utsatt for en tørkekatastrofe på grunn av mindre regnvær enn vanlig. Kenya mottar mye utenlandsk pengestøtte i løpet av et år, og spørsmålet er om de klarer å hanskes med alle sine problemer alene. Hittil har land som USA holdt seg svært passive mens volden har rast i det afrikanske landet. Nøden er stor. Hvordan skal dette gå? Kilder: Aftenposten, Dagbladet og Wikipedia AvNan Cecilie Johnstad FolkogForsvarkontaktblad 5

6 SudanogTsjad tolandisammebåt Sudan og Tsjad er unge nasjoner med en blodig historie, som kolonier og selvstendige stater. Begge nasjonene fikk sin selvstendighet på begynnelsen av 60-tallet, og har siden slitt med mangel på demokrati, borgerkriger, korrupsjon, fattigdom og nød. For Norge har disse landene vært satsingsområder i flere ti-år, og gjennom fredsavtalen i Sudan i 2005 håper vi landene er på riktig vei. Sudan Sudan er og har vært rammet av en rekke voldelige konflikter. Krigen i Darfur og mellom nord og sør er mest kjent, men også andre regioner har vært i voldelig kamp med sentralregjeringen. Et fellestrekk ved de voldelige konfliktene i Sudan er regioners ønske om selvbestemmelse. Spørsmålet om religion, menneskerettigheter og økonomisk utvikling har også vært sentrale konflikttemaer i konfliktene mellom sentralregjeringen og regionene. Etnisitet kombinert med tilgang på beiteområder er også et konflikttema som går igjen. Det foregår blant annet voldelige stammekriger mellom grupper i sør og i Darfur. Konflikter Bakgrunnen for borgerkrigene i Sudan går tilbake til tidlig 1800-tall, og involverer slavehandel, egyptisk og britisk kolonipolitikk, kristen misjon, arabisk nasjonalisme samt politiske og religiøse fraksjoner i Khartoum. Equatoria-korpsets mytteri i august 1955 regnes som begynnelsen på Sudans første borgerkrig, selv om kamphandlingene først fikk et mer betydelig omfang på begynnelsen av 1960-tallet. Opprørsbevegelsen Anya Nya ble grunnlagt i 1964, og samlet etter hvert alle opprørsgruppene i Sør-Sudan. Nord-Sør konflikten Den overordnede strategien for styresmaktene i Khartoum var allerede fra uavhengigheten i 1956 å islamisere Sør-Sudan. Da the Missionary Act i 1964 forbød kristne misjonærer å fortsette sine aktiviteter i Sør- Sudan, skapte dette uro blant befolkningen i sør. Ikke minst fordi de fleste skoler og sykehus her ble drevet av misjonærer. Omtrent samtidig ble geriljabevegelsen Anya Nya grunnlagt med en kjerne av mytterister fra Equatoria- mytteriet, og etter innføringen av anti-misjons-loven begynte krigen for alvor å skyte fart. Anya Nya fikk kontroll over store områder, og regjeringen i Khartoum innså at de ikke kunne slå den militært. Anya Nya og regjeringen i Khartoum inngikk derfor en fredsavtale i Addis Abeba i 1972, og avtalen garanterte Sør-Sudan omfattende regionalt selvstyre. Korrupsjon og etniske forskjeller førte til uro i Sør-Sudan etter noen år. For å løse dette bestemte Khartoum-regjeringen at området skulle deles i 3 nye regioner, offisielt for å minske dinkaenes (største etninske gruppe) dominans. Ved forsøket på å dele Sør-Sudan og innføringen av Shariahlover eksploderte opprøret mot President Nimeiri, nå under ledelse av Oberst John Garang og Sudan Pepole`s Liberation Army (SPLA). Borgerkrigen mellom Nord- og Sør- Sudan ( ) krevde over 2 millioner døde og mer enn 4 millioner flyktninger. Sudans regjering og SPLM avsluttet 31. desember 2004 fredsforhandlingene som hadde pågått siden mai Den endelige fredsavtalen ble undertegnet under en stor seremoni i Nairobi 9. januar 2005 av Sudans visepresident Ali Osman Taha og nå avdøde formann i SPLM John Garang de Mabior. Forhandlingene ble ledet av et særskilt sekretariat under IGAD (Intergovernmental Authority on Development). Norge hadde observatører og ressurspersoner til stede under alle forhandlingsrundene. Fredsavtalen deler fortsatt landet i 2, men partene danner en felles regjering for hele landet. Særlover gjelder for Sør og ressursene i landet fordeles mellom dem. Denne freden er skjør, og senest 15. mai måtte FN evakuere sine kontorer i grensebyen Abyei pga sammenstøt mellom fraksjoner fra begge sider. Darfur Det brøt ut åpen krig i Darfur tidlig år 2003, da de løst allierte opprørsgruppene, Sudan 6 FolkogForsvarkontaktblad

7 Liberation Movement/Army (SLA) og Justice and Equality Movement (JEM), angrep militærstasjoner. Opprørererne ville både få slutt på regionens kroniske økonomiske og politiske marginalisering, men også beskytte landsbyene mot regjeringsstøttede militser som har angrepet provinser i 20 år. Militsen er rekruttert blant arabiske grupper i Darfur og Tsjad. Borgerkrigen har flere ulike konfliktlinjer. En er mellom regjeringsstøttede krefter og opprørerne. Den andre er regjeringsmilits som raider sivile. Den tredje er kamp mellom lokalsamfunn i Darfur. Krigen truer internasjonal fred og sikkerhet fordi både soldater og flyktninger krysser nasjonale grenser. Krigen truer indirekte regimene i både Tsjad og Sudan. I Sudan har Bejakongressen i øst alliert seg med SLA i en antiregjeringskoalisjon. Beja-kongress er en etnisk basert væpnet gruppe og 13. februar 2004 sluttet den seg til den opposisjonelle paraplyorganisasjonen National Democratic Alliance (NDA). Situasjonen i Darfur truer også IGADS fredsavtale mellom SPLA og regjeringen. FN kaller krigen den verste humanitære krisen i Afrika for øyeblikket. Nesten 1 million interne flyktninger og over flyktninger til Tsjad skaper problemer over hele regionen. Årsak og aktører Noe av årsaken til konflikten er konkurranse over fruktbar jord og vann, pga ørkenifisering av Nord-Sudan og tørkeperioder som har rammet Darfur siden 1970-tallet. Nomadiske grupper fra nord har blitt drevet sørover i leting etter vann. Den permanente tilstedeværelsen av nomadene har ført til konflikter med jordbrukerne. Dette forsterkes av degradert økologi. Disse konfliktene har økt pga dårlig regjeringsadministrasjon og svekket lokal administrasjon. Opprørsbevegelsene JEM og SLA tok opp våpnene i februar 2003 i reaksjon mot regjeringen og det tradisjonelle lederskapet som ikke forsøkte å løse regionens problemer. SLA protesterer mot politisk og økonomisk marginalisering og underutvikling, og krever skille mellom religion og stat. Khartoumregjeringens mål er militær seier over SLA/ JEM slik at de unngår å forhandle om politisk løsning. FN og Darfur Verdenssamfunnet har gjennom en rekke tiltak forsøkt å skape fred i Sudan og spesielt i Darfur. Pr i dag har FN fortsatt problemer med å sette FN resolusjon 1769 fra 31. juli 2007 ut i operativt virke. UNAMID skal bestå av en styrke på over soldater og politi, men den sudanske regjeringen har motsatt seg blant annet norske styrker og andre vestlige lands bidrag. Den 14. mai uttalte assisterende generalsekretær for fredsbevarende operasjoner, Jean-Marie Guéhenno, at utviklingen den siste tiden viser liten vilje til løsning blant partene og at dette fører til mer vold og nød. Tsjad I begynnelsen av februar var plutselig Tsjad i norske nyheter. Opprørsgrupper forsøkte å erobre presidentpalasset og gjøre statskupp. Vi fikk se mennesker fra Tsjad som forsøkte å flykte til nabolandet Kamerun i vest, mens flyktninger fra Sudan strømmet inn i Tsjad i øst. Årsaken til denne oppblussingen av konflikten i Tsjad er mange og den er kompleks som i Sudan. Tsjad har en av Afrikas hurtigst voksende økonomier pga oljeeksport, men fordelingen av rikdommen er meget skjev. Paradoksalt nok er også Tsjad et av verdens fattigste land, og skårer ekstremt lavt på indikatorer som levealder og alfabetisme. Overlappende konflikter Hvorfor har man fått en slik overlapping av konfliktene i Sudan og Tsjad? Nøkkelen finner man i krigen i Darfur. Da denne brøt ut i februar 2003, var den øverste militære sjef for opprøret i Sudan en mann fra Tsjad, den berømmelige kommandant Abdallah Abbakar, som døde i kamp året etter. Abbakar tilhørte folkegruppen zaghawa, som lever på begge sider av grensen mellom de to landene, og han sympatiserte med medlemmene av sin etniske gruppe, som ble undertrykt i Sudan. President Déby i Tsjad var klar over hvor destabiliserende den politisk-militære konflikten i Darfur kunne bli for hans land. Da han i 1989 hadde gjort opprør mot daværende president i Tsjad, Hissène Habré, flyktet han til Darfur. Det var fra dette området han hadde startet opprøret sitt. I 2003 stilte han seg altså umiddelbart ved Khartoumregjeringens side for å hjelpe den med å knuse oppstanden. Men det tvang ham til å slåss mot sine egne etniske brødre, som til slutt gjorde opprør. FAKTA: TSJAD Hovedstad: N djamena Areal: 1,284,000 km2 Folketall: 9,944,201 BNP per capita: USD 1,500 Eksport: Olje, kveg, bomull, kjøtt og tekstiler SUDAN Hovedstad: Khartoum Areal: 2,505,810 km2 Folketall: 41,236,378 BNP per capita: USD 2,100 Eksport: Bomull, sesam og kveg Verdensamfunnet og Tsjad Denne konflikten foregår i en spent internasjonal kontekst. Da opprøret kom fra Sudan, var to fredsbevarende styrker EUs Eufor i Tsjad og FNs og Den afrikanske unions styrke i Darfur i ferd med å bli utstasjonert. Eufor skulle omfatte 3700 mann, hvorav 2100 franskmenn og forberedte seg til å utplasseres i N Djamena, mens UNAMID hadde lidd under det dobbelte handicap å få bare svak støtte fra «det internasjonale samfunn» og å stadig bli sabotert av autoritetene i Sudan, og var knapt opprettet. FN og EU har en vanskelig og kompleks situasjon i Øst-Afrika. Konfliktene på Afrikas horn er sammenvevde og samtidig forskjellig, noe som krever mange intensiver for å lykkes. Norge har og vil bidra videre i det vanskelige arbeidet. AvStaale Granli Begge foto: mil.no FolkogForsvarkontaktblad 7

8 Snart60, Foto: Scanpix Så har NATOs 59. toppmøte også blitt sluttført. Møtet fant sted i Ceuasescus gamle kjempepalass i hjertet av Bucuresti. Gigantbygningen rommer rom, og er faktisk verdens nest største i antall kvadratmeter, kun slått av det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon. Allierte statsoverhoder møtte mannsterkt opp, og det samme gjorde partnerland og delegasjoner fra håpefulle kandidatland. Russlands president Vladimir Putin deltok på NATOs toppmøte som et av sine siste statsbesøk i presidentstolen. Også George W. Bush møtte for siste gang som USAs president. Totalt møtte statsledere fra rundt 60 land, i tillegg til FNs generalsekretær Ban Ki-Moon, til det tre dager lange møtet. Utvidelse Albania og Kroatia ble invitert inn i varmen, noe som nå gir et NATO med 28 medlems - land. Formelt skal utvidelsesprotokoller undertegnes i juli, og den offisielle inntreden blir på neste års toppmøte. Mange hadde også håpet på at det 29. medlemslandet skulle bli Makedonia, som er en kandidat som tilfredsstiller alle de formelle kravene. NATO er imidlertid et konsensussystem, og her måtte man gi tapt for den gamle navnestriden med Hellas. Til tross for 16 års diskusjoner har dessverre ikke partene kommet til enighet i dette, som for utenforstående kan virke som et nokså banalt spørsmål. USA var også forkjemper for ytterligere to kandidatland, nemlig Ukraina og Georgia. Målet var i første omgang MAP-status (Membership Action Plan), som et skritt på veien til fullt medlemskap. Her hadde imidlertid flere av de europeiske allierte en del betenkeligheter, og man valgte en løsere formulert uttalelse om at landene en gang skal få bli medlemmer. Denne typen uttalelse er i seg selv høyst uvanlig, da den jo så tydelig definerte et mål, om enn et stykke inn i fremtiden, uten å stille noen konkrete krav til hvordan landene skulle nå dette målet. Afghanistan Afghanistan-operasjonen sto også sentralt i diskusjonene. Canada og Nederland, som begge har styrker i det urolige sør, var klare i sin melding om at flere land måtte være med og dele byrdene i den NATO-ledete ISAF styrken. I likhet med Nederland og Danmark stiller disse landene med store styrkebidrag i forhold til størrelsen, og de har alle tatt betydelige tap. Frankrike plukket opp hansken, og vil nå sende et betydelig styrkebidrag til Afghanistan. Allerede nå har Frankrike rundt soldater i Afghanistan, og man ser for seg ytterligere i løpet av kort tid. Dette ble også tolket som et tegn på at Frankrike muligens er på vei tilbake til NATOs militære kommandostruktur igjen, etter å ha kun deltatt politisk de siste 40 årene. I følge president Nicolas Sarcozy vil landet ta en beslutning om dette i løpet av USA lovet også å øke sitt styrkebidrag, med US marines. Dette vil føre det amerikanske bidraget i ISAF-styrken opp mot soldater, i tillegg til de rundt i Operation Enduring Freedom. I NATO-hovedkvarteret er man opptatt av å tydeliggjøre hva som egentlig er NATOs ansvar i Afghanistan. Det er nemlig ikke slik at det er NATO som skal gjenreise landet og bygge demokrati i Afghanistan. NATOs oppgave er å sørge for sikkerhet og stabilitet, slik at andre aktører kan komme inn og gjøre sin del av jobben. En av hovedutfordringene er mangel på koordinering blant de mange aktørene. Det er kun FN som kan påta seg en slik rolle. Så langt har FN stort sett hatt sitt virke i de sentrale delene rundt hovedstaden. Utnevnelsen av Kai Eide som ny spesialrepresentant for Afghanistan er et forsøk på å øke FNs engasjement i landet. Eide har tidligere bl.a. vært Norges ambassadør til NATO. Det finnes en del positive utviklingstrekk i Afghanistan, og urolighetene er stort sett konsentrert om enkelte områder av landet. Det er også en tydelig sammenheng mellom uroligheter og graden av opiumsdyrking i området. Rakettskjoldet Her hjemme har mye av oppmerksomheten rundt toppmøtet vært rettet mot det amerikanske rakettskjoldet. Dette er imidlertid en avtale mellom USA, Polen og Tsjekkia, som i og for seg NATO ikke har den største innflytelsen på. Rakettskjoldet vil imidlertid dekke store deler av det europeiske NATOområdet, og det har vært snakket om å utvide det i NATO-regi, slik at også Bulgaria, Hellas og Tyrkia dekkes. Russland er svært skeptiske til rakettskjoldet, og Norge har uttrykt bekymring for at dette kan være starten på et nytt våpenkappløp. På toppmøtet nøyde NATO seg med en felles uttalelse om at man anerkjenner at rakettskjoldet gir et betydelig bidrag til økt beskyttelse mot langdistanseraketter for de allierte (se egen boks). Toppmøtet ga også det nordatlantiske råd i oppdrag å utrede en eventuell utvidelse til å gjelde hele NATO-område, for framleggelse på neste toppmøte i Samtidig la man vekt på åpenhet, og ytret ønske om et tettere samarbeid også med Russland på dette området. 8 FolkogForsvarkontaktblad

9 ogvokserstadig Kosovo NATO har gjennom KFOR-operasjonen et ansvar for sikkerheten i Kosovo. Toppmøtet understreket at dette ansvaret videreføres, og at man støtter FNs og EUs arbeid med stabilisering i landet. KFOR teller fortsatt rundt soldater. Etter Kosovos løsrivelse i februar i år fryktet mange at sikkerhetssituasjonen skulle forverres betydelig. Heldigvis har det vært roligere enn forventet. FN, som har hatt hovedansvaret for området gjennom UNMIK trekker seg nå ut, og overlater ansvaret til EU og deres EULEX, når grunnloven trer i kraft i midten av juni. Men dette er ikke problemfritt. Rundt 40 land har til nå anerkjent staten Kosovo, og EU er splittet. Det er også FNs sikkerhetsråd, slik at det vil bli vanskelig å få vedtatt noen sikkerhetsrådsresolusjon som formelt overfører myndigheten fra FN til EU. Norge har for øvrig påtatt seg å delta med 8 personer i EULEX; 1 dommer og 7 politifolk. Snart jubileum Den 4. april neste år er det 60 år siden den nord-atlantiske traktat ble undertegnet, og NATO, den nordatlantiske traktats organisasjon, ble dannet. Fra en allianse av 12 land går altså NATO inn i jubileumsåret med hele 28 allierte. Organisasjonen har gjennom de siste 59 årene gjennomgått en rivende utvikling og modernisering. På neste års jubileumsmøte vil en ny erklæring for alliert sikkerhet bli lagt frem, som nok også vil peke fram på alliansens rolle i årene som kommer. Herunder ligger et nytt strategisk konsept, og eventuelt også en revidering av NATOs atomvåpenstrategi. Et annet sentralt tema framover vil være forholdet til EU. Til tross for rammeverket som ligger i den såkalte Berlin + - avtalen, viser det seg å være en del praktiske problemer operativt. Det kan også tenkes at NATO kan gå inn i et mer formalisert samarbeid med land man i dag opererer sammen med i felt, som f.eks Japan og Australia. Foto: Scanpix Foto: Nan Cecilie Johnstad OM RAKETTFORSVARET: «Ballistic missile proliferation poses an increasing threat to Allies forces, territory and populations. Missile defence forms part of a broader response to counter this threat. We therefore recognise the substantial contribution to the protection of Allies from long-range ballistic missiles to be provided by the planned deployment of European-based United States missile defence assets. We are exploring ways to link this capability with current NATO missile defence efforts as a way to ensure that it would be an integral part of any future NATO-wide missile defence architecture. Bearing in mind the principle of the indivisibility of Allied security as well as NATO solidarity, we task the Council in Permanent Session to develop options for a comprehensive missile defence architecture to extend coverage to all Allied territory and populations not otherwise covered by the United States system for review at our 2009 Summit, to inform any future political decision.» AvMonica K. Mattsson FolkogForsvarkontaktblad 9

Året der verdens utfordringer står i kø

Året der verdens utfordringer står i kø Kontaktblad nr. 1 2008 2008 Året der verdens utfordringer står i kø Kjære leser Riktig godt nytt år! I årets første nummer av Kontaktbladet retter vi blikket ut i verden. Vi står overfor et begivenhetsrikt

Detaljer

Kontaktblad nr. 1 2009. USAs nye dager i historien

Kontaktblad nr. 1 2009. USAs nye dager i historien Kontaktblad nr. 1 2009 USAs nye dager i historien Kjære leser Godt nytt år! Det er ikke en spesielt fredelig verdenssituasjon i det vi går inn i 2009. Kampene på Gaza har preget nyhetsbildet de siste ukene,

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 1 2011

FolkogforsVar Nr. 1 2011 FolkogforsVar Nr. 1 2011 Folk og Forsvar 60 år for fred, frihet og demokrati innhold Kjære leser Så ligger igjen et nytt år foran oss. For Folk og Forsvar er 2011 året vi kan feire 60 år som informasjonsleverandør.

Detaljer

NATO og EU side om side - også i Afghanistan

NATO og EU side om side - også i Afghanistan Kontaktblad nr.5 2008 NATO og EU side om side - også i Afghanistan Kjære leser NATO er en allianse i stadig utvikling. Nye sikkerhetsutfordringer og oppgaver dukker opp med jevne mellomrom. I skrivende

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 4 2011

FolkogforsVar Nr. 4 2011 FolkogforsVar Nr. 4 2011 Afrikas fremtidshåp Kjære leser Høsten er kommet, og det er på tide med en ny sesong med konferanser og faglig påfyll. Du finner en liste over steder og datoer litt lenger bak

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 1 2013

FolkogforsVar Nr. 1 2013 FolkogforsVar Nr. 1 2013 verden inn i 2013 Kjære leser Riktig godt nytt år! I årets første nummer av Kontaktbladet retter vi blikket mot verden rundt oss. Globaliseringen gjør at verden blir mindre, og

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 2 2014

FolkogforsVar Nr. 2 2014 FolkogforsVar Nr. 2 2014 For Norge i utlandet Kjære leser Verden er blitt mindre, pleier man å si. Og vi lever på mange måter i en globalisert verden. Ikke minst gjelder dette på informasjonssiden. Konflikter

Detaljer

NR 4-2012. Jeg er blitt veldig. glad i Syria SIDE 12. Livsviktig. kameratstøttearbeid SIDE 5

NR 4-2012. Jeg er blitt veldig. glad i Syria SIDE 12. Livsviktig. kameratstøttearbeid SIDE 5 NR 4-2012 Jeg er blitt veldig glad i Syria SIDE 12 Livsviktig kameratstøttearbeid SIDE 5 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO NR 4-2012 Redaktør katrine.sviland@nvio.no Velkommen til

Detaljer

NØDHJELP I VERDENS FARLIGSTE LAND

NØDHJELP I VERDENS FARLIGSTE LAND ET UTENRIKSMAGASIN FRA FLYKTNINGHJELPEN 03/2010 KR. 79 NØDHJELP I VERDENS FARLIGSTE LAND Mens norske soldater med skuddsikre vester og skarpladde våpen bygger skoler i land som Afghanistan, er norske hjelpearbeidere

Detaljer

FN-Veteranenes Landsforbund

FN-Veteranenes Landsforbund _01-40 20-06-05 11:57 Side 1 FN-Veteranenes Landsforbund Organ for FN-Veteranenes Landsforbund nr. 4-2005 FN-operasjonen i Kongo s. 4 7 og 33 Oppdrag Liberia s. 10-11 ONUC 45 år 20 juli s. 16-17 og 26

Detaljer

Forsvarets steg inn i fremtiden? Kontaktblad nr. 4 2007

Forsvarets steg inn i fremtiden? Kontaktblad nr. 4 2007 Forsvarets steg inn i fremtiden? Kontaktblad nr. 4 2007 Kjære leser Etter FS 2000, og daværendes Forsvarspolitisk utvalgs innstilling, startet en omfattende omlegging og modernisering av det norske Forsvaret.

Detaljer

FLYKTNING- REGNSKAPET ALT OM MENNESKER PÅ FLUKT VERDEN OVER

FLYKTNING- REGNSKAPET ALT OM MENNESKER PÅ FLUKT VERDEN OVER FLYKTNING- 2015 REGNSKAPET ALT OM MENNESKER PÅ FLUKT VERDEN OVER 59,5 MILLIONER PÅ FLUKT SIDE 4 Krigen i Syria fortsetter på fjerde året med ekstreme humanitære konsekvenser. Foto: Hosam Katan / Reuters

Detaljer

NR 5-2011 ISAF. En suksess? SIDE 6IDE 6 Tilbake fra fortiden SIDE 10 Memoarer fra Gaza SIDE 20

NR 5-2011 ISAF. En suksess? SIDE 6IDE 6 Tilbake fra fortiden SIDE 10 Memoarer fra Gaza SIDE 20 Sjekk NR 5-2011 posten ISAF En suksess? SIDE 6IDE 6 Tilbake fra fortiden SIDE 10 Memoarer fra Gaza SIDE 20 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO ISAF EN SUKSESS? Aktuelt Leder...4 Aktuelt

Detaljer

NATO etter utvidelsen og toppmøte i Istanbul - Hvor går vi?

NATO etter utvidelsen og toppmøte i Istanbul - Hvor går vi? Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 14. desember 2004 1 NATO etter utvidelsen og toppmøte i Istanbul - Hvor går vi? ved Ambassadør Kai Eide Norges faste delegasjon til NATO Kontroller mot fremføringen

Detaljer

bistandsaktuelt Solheim er lei kritikk oktober 2009 Tomm Kristiansen om livet med presidenten Norsk misnøye med FN-sjef kutter 10 mill.

bistandsaktuelt Solheim er lei kritikk oktober 2009 Tomm Kristiansen om livet med presidenten Norsk misnøye med FN-sjef kutter 10 mill. bistandsaktuelt 8 nr oktober 2009 SØR-SUDAN FOTO: ESPEN RØST Tomm Kristiansen om livet med presidenten Side 8-9 www.bistandsaktuelt.no Årets bistandsbudsjett er en bragd, mener miljø- og utviklingsminister

Detaljer

SFS JUBILEUMSSKRIFT 2013 20 ÅRS ARBEID FOR FRED I SUDAN

SFS JUBILEUMSSKRIFT 2013 20 ÅRS ARBEID FOR FRED I SUDAN Støttegruppe for Fred i Sudan (SFS) SFS JUBILEUMSSKRIFT 2013 20 ÅRS ARBEID FOR FRED I SUDAN Anders Breidlid med Rigmor Garnes Rødset Oslo, april 2013 ISBN: 978-82-303-2410-3 Forord Høsten 2012 ba styret

Detaljer

AfghAnistAn hent soldatene hjem! 30 kr,-

AfghAnistAn hent soldatene hjem! 30 kr,- Afghanistan HENT SOLDATENE HJEM! 30 kr,- Bli med i Rødt! Aldri før har menneskeheten rådd over så store ressurser som i dag. Teknologien og kunnskapsnivået setter oss i stand til å produsere, samhandle

Detaljer

Hvor ulike er «de der nede» fra deg og meg? En temaavis om ungdom og fattigdom for 10. klasse og videregående skole

Hvor ulike er «de der nede» fra deg og meg? En temaavis om ungdom og fattigdom for 10. klasse og videregående skole i en urettferdig verden Hvor ulike er «de der nede» fra deg og meg? En temaavis om ungdom og fattigdom for 10. klasse og videregående skole U T G I T T A V N O R A D / F A G B L A D E T B I S T A N D S

Detaljer

TEMA AFGHANISTAN Den lange untakstiltanden. Ivar Knotten Lederen og fellesskapet. Fredrik Græsvig, TV2: «Døden i Afghanistan» Side 6. Side 10.

TEMA AFGHANISTAN Den lange untakstiltanden. Ivar Knotten Lederen og fellesskapet. Fredrik Græsvig, TV2: «Døden i Afghanistan» Side 6. Side 10. Sjekk posten NR 5-2009 TEMA AFGHANISTAN Den lange untakstiltanden Side 6 Ivar Knotten Lederen og fellesskapet Side 10 Fredrik Græsvig, TV2: «Døden i Afghanistan» Side 14 Norges Veteranforbund for Internasjonale

Detaljer

NR 6-2009. Julefortellinger fra Midt-Østen Side 6. Uten lisens til å drepe Side 8 Nå vil legene slå av angsten Side 11

NR 6-2009. Julefortellinger fra Midt-Østen Side 6. Uten lisens til å drepe Side 8 Nå vil legene slå av angsten Side 11 Sjekk NR 6-2009 posten Julefortellinger fra Midt-Østen Side 6 Uten lisens til å drepe Side 8 Nå vil legene slå av angsten Side 11 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO :innhold: Aktuelt

Detaljer

MILITÆR DRONEINDUSTRI I NORGE

MILITÆR DRONEINDUSTRI I NORGE Nummer 3 2013 I årgang 87 MILITÆR DRONEINDUSTRI I NORGE Kongsberg Satelitt Services NAMMO: divisjon i Arizona, USA Simicon, Kongsberg Devotek, Kongsberg Gruppen Eidel Prox Dynamics Chemring Nobel Applica

Detaljer

Norsk politi TEMA: 28 SIDER. internasjonalt NORSK POLITI NR.1 // MARS 2014

Norsk politi TEMA: 28 SIDER. internasjonalt NORSK POLITI NR.1 // MARS 2014 TEMA: 28 SIDER Norsk politi internasjonalt NORSK POLITI NR.1 // MARS 2014 I utenlandstjeneste Siden 1989 har norske politifolk reist utenlands for å bidra til oppbyggingen av politiet i andre land. Hva

Detaljer

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 5. januar 2009 ved Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen Forsvarsministerens nyttårsforedrag:

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 5. januar 2009 ved Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen Forsvarsministerens nyttårsforedrag: Side 1 av 11 Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 5. januar 2009 ved Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen Forsvarsministerens nyttårsforedrag: Det moderne innsatsforsvaret fra fremtidsvisjon til

Detaljer

Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO

Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO Sjekk NR 4-2009 posten TEMA: Forsvarets nye utenlandsoperasjon: FNs feltsykehus i Tsjad Side 12 Krigshistoriens entusiaster War & Peace Show i UK Side 14 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner

Detaljer

FLYKTNING 2011 RALT oem megnneskn ER På F S LuKT vk ERdEN A over PET

FLYKTNING 2011 RALT oem megnneskn ER På F S LuKT vk ERdEN A over PET FLYKTNING 2011 REGNSKAPET alt om mennesker på flukt verden over 1 Foto: Flyktninghjelpen/Truls Brekke 43,7 millioner på flukt Høyeste antall siden årtusenskiftet. 6 Foto: Radu Sigheti/REUTERS/Scanpix 20

Detaljer

Haiti starter på nytt. Hvordan unngå at det skjer igjen? Offer og hjelpearbeider: En jordmor i Haitis sammenraste hovedstad

Haiti starter på nytt. Hvordan unngå at det skjer igjen? Offer og hjelpearbeider: En jordmor i Haitis sammenraste hovedstad Offer og hjelpearbeider: En jordmor i Haitis sammenraste hovedstad «Cité de Care»: Håp og verdighet blant mennesker som mistet alt Sparegruppen ara Bara: En malisk forretningskvinnes hverdag UDs nye utviklingsdirektør:

Detaljer

bistandsaktuelt 2 millioner døde av aids

bistandsaktuelt 2 millioner døde av aids Utgitt av NORAD sept. 99 PLAN NORGE: Mye revir i norsk bistand Vi har invitert til dialog, men har foreløpig møtt liten interesse. Vår erfaring med norske hjelpeorganisasjoner så langt er at det dessverre

Detaljer

Bistanden bader i dårlig statistikk

Bistanden bader i dårlig statistikk på jobb-jakt: Slik fikk de jobb i 04Unge bistandsbransjen forskning: Bistanden bader 30Norsk i dårlig statistikk BI-forsker skaffer 36Portrettet: sultne syrere mel Norske ideer skal gi en bedre verden

Detaljer

AKTUELT Tallenes tale 8 Hvilken retning tar Forsvaret 10 Hvor går neste operasjon 12

AKTUELT Tallenes tale 8 Hvilken retning tar Forsvaret 10 Hvor går neste operasjon 12 REDAKTØR Rine Veberg ASS. REDAKTØR Yves Birkeli (denne utgaven) REDAKSJON Ruben Getz/Foto Vebjørn Borkamo/Skribent Helje Borud/Skribent Hans Christian Grønli/Skribent Atle Nilsen/Skribent Eivind Fuglaas/Skribent

Detaljer