UNGDOMSSKOLE I NOTODDEN Utredning av lokalisering i Hydroparken og på Sætre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UNGDOMSSKOLE I NOTODDEN Utredning av lokalisering i Hydroparken og på Sætre"

Transkript

1 UNGDOMSSKOLE I NOTODDEN Utredning av lokalisering i Hydroparken og på Sætre Del 1 - Bakgrunn, rådmannens vurdering og anbefaling Del 2 - Detaljutredning av alternativene basert på grunnlag fra Søndergaard Rickfelt AS Del 3 - Søndergaard Rickfelt AS beskrivelse av oppdraget Hydroparken: (Foto: Egil Rye-Hytten) Sætre:

2 2 Del 1 - Bakgrunn, rådmannens vurdering og konklusjon Bakgrunn Vedtak i Notodden kommunestyre i sak 96/12: Før endelig lokalisering av barneskole og ungdomsskole vedtas, bes følgende lagt fram for politisk behandling: A. B. 1. Prospekter/modeller av hvordan en moderne ungdomsskole dimensjonert for opptil 500 elever vil kunne se ut, med fasiliteter og pedagogisk arkitektur som nå anses å ligge fremst i utviklingen, for lokasjonene Hydroparken og Sætre. 2. Det skal særlig vektlegges rom/læringsarenaer for praktisk-metodisk tilnærming (spesialrom/laboratorier etc.) 3. Det skal vurderes om kroppsøvingsfaget fremdeles kan foregå i Idrettshallen når det gjelder Sætre-alternativet. 4. Kostnadene for alternativene søkes fremlagt på et høyere presisjonsnivå enn i nåværende utredning. 5. Saken fremmes til politisk behandling i mars Utredningen begrenses oppad til kr Prosjektering av ombyggingen/renovering/nybygging av barneskolen på Sætre startes umiddelbart og Rådmannen bes arbeide med finansieringen av en forsert byggestart for dette prosjektet. 2. Avlastningsbygg benyttes slik at byggeperioden ikke svekker undervisningssituasjonen og skoleresultatene. C. Det forutsettes at spesiell kompetanse tilknyttes prosjektene. Framdrift etter kommunestyrets vedtak: Rådmannen har etter kommunestyrets vedtak inngått avtale med arkitektfirmaet Søndergaard Rickfelt AS om grunnlagsdokumentasjon knytta til vedtakets punkt A og C. Dette arbeidet har tatt mer tid enn forutsett, og kommunen mottok skisser og kostnadsberegninger den Punkt B i vedtaket er det etter rådmannens vurdering riktig å iverksette når en har fått en politisk avklaring på vedtakets punkt A. Investeringene er av en slik størrelsesorden at de må ses i sammenheng med kommunens helhetlige økonomi. Etter politisk avklaring kan rådmannen legge investeringsplanen inn i revidert økonomiplan i juni Tilstanden spesielt på Sætre barneskole tilsier en rask oppstart av denne delen av investeringene.

3 3 Vurdering a. Utredningen fra Søndergaard Rickfelt AS Utredningen viser at investeringsbehovet ved å bygge ungdomsskole i Hydroparken er noe mindre enn på Sætre. Dette henger blant annet sammen med større arealbehov på Sætre og begrenset kapasitet i idrettshallen på Sætre. Dersom ungdomsskolen skal benytte idrettshallen må det bygges egen gymsal for barneskolen. Den kompakte løsningen i Hydroparken antas også å bli noe rimeligere i årlige driftsutgifter, spesielt på energibruk, men dette er ikke tallfestet. Uteområdene på Sætre-alternativet er betydelig større enn de en vil ha til rådighet i Hydroparken, men ikke alt arealet på Sætre er like lett å utnytte godt på grunn av mange nivåer og hellende terreng. For begge lokasjonene må det planlegges nøye for uteområder som innbyr til og fremmer aktivitet. Utfra kostnadsmessige, bygningsmessige og arealmessige vurderinger konkluderer Søndergaard Rickfelt med at Hydroparken er det beste alternativet. b. Økonomi Bygging av ungdomsskole vil både i Hydroparken og på Sætre gi investeringskostnader som ikke kan motsvares av driftsbesparelser. Ved felles ungdomsskole vil skole i Hydroparken koste 4,8 mill kr årlig mens den på Sætre vil koste 5,3 mill kr årlig. Ved delt ungdomsskole vil Notodden ungdomsskole i Hydroparken koste 6,8 mill kr årlig mens Notodden ungdomsskole på Sætre vil koste 6,9 mill kr årlig. Økonomisk er altså Hydroparken gunstigst både ved felles ungdomsskole og ved delt ungdomsskole. Økonomisk er felles ungdomsskole betydelig rimeligere enn delt ungdomsskole. Forskjellen øker kraftig gjennom at en felles ungdomsskole kan frigjøre bygningene på Sem til en felles barneskole for Heddal. c. Framdrift og risiko Investering i bygg i Hydroparken krever ny reguleringsplan for området. Det antas å ta minimum et år. Arbeidet med å detaljplanlegge utbygging i Hydroparken kan påbegynnes slik at planene er raskt klare når reguleringsplanen er på plass. Tidligst mulig byggestart er høst Utfallet av reguleringsplanen kan aldri garanteres, men

4 4 både kontakt med eier og vernemyndigheter har vært positive, og rådmannen vurderer at alternativet er realistisk og har liten risiko. Vedtak som involverer Statsbygg sin eiendom på Sætre krever snarlig avklaring om når eller om anlegget blir ledig for salg. Høgskolen i Telemark har nå gitt nye signaler om at de vil forlenge leieavtalene for de aktuelle byggene på Sætre i et kortsiktig perspektiv. Selv om salg kan bli aktuelt senere vurderer rådmannen at risikoen sett fra kommunens side er for høy. Det er for usikkert om og når en investering kan foretas. Konklusjon I denne utredningen er kostnadsmessige, bygningsmessige og arealmessige vurderinger foretatt. Rådmannen har også vurdert risiko og realisme i forhold til framdrift. Rådmannen er enig i arkitektfimaets konklusjon om at Hydroparken er den beste løsningen. I tidligere utredninger har rådmannen vurdert bl.a. pedagogiske hensyn og byutviklingshensyn, som begge deler taler for lokalisering i Hydroparken og etablering av en felles ungdomsskole. Disse vurderingene ligger fast. Rådmannen anbefaler Hydroparken som lokalisering for ungdomsskole.

5 5 Økonomisk oversikt for ulike løsninger Denne utredningen omhandler to aktuelle lokaliseringer for ungdomsskole. Rådmannen gjengir under oppdatert økonomisk oversikt for fire aktuelle totalpakker hvor også barneskolestrukturen inngår. Investering Årlig kostnad av investering Drift Reell årlig kostnad Pakke 1 - rådmannens innstilling a) Notodden barneskole på Sætre: 77 4 Endra bemanning -2,5 Endra driftsutgift - funksjoner og lisenser -0,2 Endring av areal -3,1 b) Felles u-skole i Hydroparken: Endra bemanning -2 Endra driftsutgift - funksjoner og lisenser -0,1 Endring av areal 3 c) Heddal barneskole på Sem 30 2 Endra bemanning -2,4 Endra driftsutgift - funksjoner og lisenser -0,2 Endring av areal -2 Sum: ,5 3 Pakke 2 - delt ungdomsskole a) Notodden barneskole på Sætre: 77 4 Endra bemanning -2,5 Endra driftsutgift - funksjoner og lisenser -0,2 Endring av areal -3,1 b) NUSK i Hydroparken: Endra bemanning 0 Endra driftsutgift - funksjoner og lisenser 0 Endring av areal 3 c) HUSK på Sem: 0 0 Endra bemanning 0 Endra driftsutgift - funksjoner og lisenser 0 Endring av areal 0 d) Heddal barneskole på Rygi: 67 4 Endra bemanning -2,4 Endra driftsutgift - funksjoner og lisenser -0,2 Endring av areal -1 Sum:

6 6 Pakke 3 - Delt ungdomsskole, Heddal barneskole på Vidar: Investering Årlig kostnad av investering Drift Reell årlig kostnad a) Notodden barneskole på Sætre: 77 4 Endra bemanning -2,5 Endra driftsutgift - funksjoner og lisenser -0,2 Endring av areal -3,1 b) NUSK i Hydroparken: Endra bemanning 0 Endra driftsutgift - funksjoner og lisenser 0 Endring av areal 3 c) HUSK på Sem: 0 0 Endra bemanning 0 Endra driftsutgift - funksjoner og lisenser 0 Endring av areal 0 d) Barneskole på Vidar: 91 5 Endra bemanning -2,4 Endra driftsutgift - funksjoner og lisenser -0,2 Endring av areal -0,9 Sum: Pakke 4 - null-alternativet i Heddal: Investering Årlig kostnad av investering Drift Reell årlig kostnad a) Notodden barneskole på Sætre: 77 4 Endra bemanning -2,5 Endra driftsutgift - funksjoner og lisenser -0,2 Endring av areal -3,1 b) NUSK i Hydroparken: Endra bemanning 0 Endra driftsutgift - funksjoner og lisenser 0 Endring av areal 3 c) HUSK på Sem: 0 0 Endra bemanning 0 Endra driftsutgift - funksjoner og lisenser 0 Endring av areal 0 d) Barneskole på Yli, Rygi og Nordbygda: 26 1 Endra bemanning 0 Endra driftsutgift - funksjoner og lisenser 0 Endring av areal 0 Sum:

7 7 I tilknytning til Pakke 4 nullalternativet i Heddal, viser rådmannen til at det også er mulig å legge barneskolene på Yli eller Nordbygda til Rygi uten betydelige ekstrainvesteringer. Dette vil gi årlig driftsbesparelse på henholdsvis 2,1 mill kr (Yli) eller 2,5 mill kr (Nordbygda).

8 8 Del 2- Detaljutredning basert på beregninger fra Søndergaard Rickfelt Alternativ 1: Ungdomsskole i Hydroparken. Den framlagte skissa omfatter følgende bygg i Hydroparken: Bygg 20: o Etableres 4 etasjer i bygget. o Klasserom i 3 etasjer, 5 klasserom a ca 65 m 2. 1 grupperom per klasserom på ca 10 m 2. Med 5 store klasserom vil denne skolen kunne bli en 5-parallellers skole med plass for inntil 150 elever per årstrinn; totalt 450 elever for hele skolen. o 1. etasje til spesialrom (Forming, heimkunnskap, naturfag) Bygg 25: Kontorer og arbeidsrom for lærere i to etasjer. Musikkrom i 1. et. Bygg 30: Møterom Mellombygg: Kantine beliggende inntil skolekjøkken Bygg 22: Eksisterende bygg rives og erstattes med en sammenkobling mellom byggene 20, 25 og 30. To etasjer med gjennomgang til bygg 20 og muligheter for å utnytte takareal i tillegg. Bygg 60: o ½ -del av hallen tas i bruk som kroppsøvingslokale. o Dersom det blir nødvendig å utvide skolen til å ta imot mer enn 450 elever, kan 1. etasje i bygg 20 tas i bruk til klasserom, og en må da etablere spesialrom i det ledige arealet i bygg 60. Det er lite som tyder på at årskull framover blir så store at det er nødvendig, men muligheten ligger der om det skulle bli behov for utvidelse. o Del av bygg 60 (nærmest bygg 20) vurderes sanert for å skape mer rom og uteareal, samtidig som det bidrar til at bygg 60 synes bedre i området. Bygg 2: Rives. Bygg 3: Garasjeanlegg rives/flyttes. Totalt arealbehov: ca 6000 m 2. Denne planen vil gi et skoleanlegg som: Gir en kompakt løsning med små avstander mellom de ulike avdelingene. Gir klare skiller for areal til de 3 klassetrinna som skal gå der. Utnytter arealet svært effektivt. Tar i bruk og foredler bygg i Hydroparken som er omfatta av verneplaner. I tidligere utredninger er dette noen av argumentene som taler for å benytte Hydroparken til skoleformål:

9 9 Styrker parkens profil som en mangfoldig bydel Gir bedre grunnlag for samarbeid mellom grunnskole, kulturskole og videregående skole. Gir grunnlag for bedre kobling mellom skole og næringsliv. Sentral plassering i forhold til Bok- og blueshuset, svømmehall og idrettsanlegg ved svømmehallen. Nærhet til kollektivterminal. Bygg 20 er et signalbygg og et landemerke som tas i bruk som kjernen i skoleanlegget. Etablering av skole i området bidrar til en vitalisering av Notodden sentrum. Beregning av kostnader ved etablering av skole i Hydroparken: Kostnadsforutsetninger Lett ombygging kr/m2 Pris inkl. mva Tung ombygging kr/m2 Nybygg kr/m2 Tiltak Areal i m 2 Pris pr m 2 Kostnad (avrunda til nærmeste mill.) Kjøp av bygg i Hydroparken Ikke mva.- pliktig 25 mill. kr Bygg kr 59 mill. kr Bygg kr 13 mill. kr Bygg kr 1 mill. kr Mellombygg kr 30 mill. kr Bygg kr 21 mill. kr Rive bygg 2, deler av bygg 60 og mellombygg Uteområde Samla kostnad Vurderes ved forhandlinger med eierne av parken Inkl. mva Ekskl. mva. 6 mill. kr 3 mill. kr 158 mill. kr 125 mill. kr Mer detaljerte beregninger ligger i skissene som følger. Det forutsettes at skolens behov for parkeringsplasser dekkes i området. Utbyggingen bør gjennomføres som en helhetlig løsning, og det er lite hensiktsmessig å trekke ut deler av arealet selv om det bare skal huse NUSK. Det vil imidlertid ha driftmessige konsekvenser dersom skolen bare skal være for elevene som i dag sogner til NUSK, noe som kan illustreres i følgende tabell.

10 10 Areal Investering Årlig kostnad som følge investeringen Beregnet reduksjon av lærerbehov Reell årlig kostnad som følge av investeringen Skole for NUSK Ca 6000 m mill. kr 6,8 mill. kr 0 6,8 mill. kr Skole for NUSK og HUSK Ca 6000 m mill. kr 6,8 mill. kr Ca 2 mill kr 4,8 mill. kr

11 Situasjonsplan på Hydroparken: 11

12 12 Skisser av hvordan skolen kan bli: 1. og 2. etasje: Takterrasse

13 13 3.etasje: 4.etasje: NETTOAREAL ROMPROGRAM UNGDOMSSKOLE I HYDROPARKEN 1-3 KLASSEROM BASE 1.10 Base 8. klasse 1.11 INNGANG/TOALETTER/GARDEROBE KLASSEROM A KLASSEROM B KLASSEROM C KLASSEROM D KLASSEROM E GRUPPEROM 5 stk FELLESROM / TORG / MEDIA KONTOR KORRIDORSONE LAGER ( Skap i rom ved kontor ) SUM 570

14 Base 9. klasse 2.11 INNGANG/TOALETTER/GARDEROBE KLASSEROM A KLASSEROM B KLASSEROM C KLASSEROM D KLASSEROM E GRUPPEROM 5 stk FELLESROM / TORG / MEDIA KONTOR LÆRERGRUPPE KORRIDORSONE LAGER ( Skap i rom ved kontor ) SUM Base 10. klasse 3.11 INNGANG/TOALETTER/GARDEROBE KLASSEROM A KLASSEROM B KLASSEROM C KLASSEROM D KLASSEROM E GRUPPEROM 5 stk FELLESROM / TORG / MEDIA KONTOR LÆRERGRUPPE KORRIDORSONE LAGER ( Skap i rom ved kontor ) SUM SPESIALROM 4.1 HEIMKUNNSKAP ( evt. delt i 2 rom ) ANRETNING / ELEVKJØKKEN OPPVASK LAGER kjk NATURFAG LAB LAGER + SKAPLAGER I ROMMET NATURFAG LAB GRUPPEROM 2 stk TRE/METALL MASKINROM KERAMIKK LAGER + SKAPLAGER I ROMMET TEKSTILFORMING / DESIGN / SKAPLAGER I ROM KORRIDOR / VRIMLEAREAL SUM 570

15 MØTESTEDER / TORG / PAUSEAREAL 5.1 V.F. INNGANGER HOVEDVESTIBYLE / SAMLINGSROM BIBLIOTEK/MEDIA / LESESAL KANTINE / SERVERING FRA SKOLEKJK TOALETTER MUSIKKROM ØVINGSROM A, B, C 3 stk ØVINGSROM D SAMSPILL / BANDROM LAGER MUSIKK SUM KROPPSØVING 6.1 GARDEROBE A DUSJ A LÆRER GARD. A GARDEROBE RULLESTOL A GARDEROBE B DUSJ B LÆRER GARD. B GARDEROBE RULLESTOL B GYMSAL TRIBUNE GARDEROBE / DUSJ RULLESTOL LAGER A + B RENHOLD KORRIDORSONE SUM 7.0 PERSONAL / ADMINISTRASJON ARBEIDSROM / KONTORLANDSKAP KOPI / MATERIELL MØTEROM MØTEROM x PERSONALROM FORKONTOR / KONTOR A, B, C RÅDGIVER / HELSE KONTOR VAKTMESTER TOALETT GARDEROBE RENHOLD / KONTOR KORRIDORSONE 45 SUM 750

16 TEKNISK ROM / LAGER 8.1 TEKN. ROM A TEKN.ROM B EL.TAVLER EL.TAVLER LAGER LAGER RENHOLD SUM 310 TOTALT NETTOAREAL TOTALT BRUTTOAREAL (+ 20 %) KOSTNADSMESSIGE FORUTSETNINGER OMBYGGING Lett ombygging Tung ombygging Bygningsmessig Gulv / dekker Yttervegger Innervegger Dører Vindue r Himling Opprettingsarbeider Rivingsarbeider Fast innredning Ventilasjon Nytt anlegg Sanitær Flytting/diverse Elektro Utskifting / oppgradering Off.avgifter/honorar NYBYGG Bygningsmessig Rivingsarbeider Ventilasjon Sanitær Elektro Off.avgifter/honorar Innredninger

17 17 Alternativ 2: Ungdomsskole på Sætre. Rådmannen har lagt følgende til grunn for å se på muligheter som ligger i å benytte Statsbygg sine bygg B, C og D med tilhørende utearealer: Eiendommen og bygg kan bli ledig til våre formål. Leiekontrakten mellom HiT og Statsbygg for bygg D utløper 31/ Denne kontrakten skal ikke forlenges. Når det gjelder kontrakten for bygg B/C vil denne bli forlenget i et kortsiktig perspektiv. Når leiekontrakten med HiT utløper vil Statsbygg avhende eiendommen i tråd med Instruks om avhending av statlig eiendom. Et salg av skoleeiendommen til Notodden kommune vil kunne være en god løsning for både HiT, Statsbygg og Notodden kommune i et langsiktig perspektiv. Eiendommen har en takst på 11,5 mill. kr. (Takst datert ) Videre er det en tinglyst pengeheftelse på eiendommen om tilbakeføring av eiendommen dersom den ikke benyttes til skoleformål. Ved et eventuelt salg må Statsbygg og Notodden kommune vurdere de juridiske og økonomiske konsekvensene av denne heftelsen nærmere. Kommunestyret sitt vedtak om å etablere Notodden barneskole på Sætre for elevene fra Sætre, Tinnesmoen og Lisleherad (K.sak. 116/11) Politiske føringer om at dagens skoleanlegg på Sætre (u-skole og b-skole) er for trangt til å huse en utvidet barneskole og ungdomsskole (på dagens nivå eller større). Dersom disse forutsetningene endres, kan mulig opprustning av dagens NUSK framstå som eneste mulighet dersom ungdomsskolen fortsatt skal ligge på Sætre. Vedlagte skisser viser utbygging av en ungdomsskole for opptil 500 elever. Dersom det vedtas en ungdomsskoleløsning som innebærer flere ungdomsskoler i kommunen, kan arealbehovet reduseres. Skissen viser også at det er krevende å få god arealutnyttelse når ulike bygg skal kobles sammen. Ulike nivåer på eksisterende bygningsmasse skaper ytterligere utfordringer, og samla arealbehov ved denne løsningen blir dermed større. En utbygging og videre bruk av Sætreområdet til ungdomsskole sikrer: Nær lokalisering til idrettsanleggene på Sætre. Nærhet til områdene rundt Sætreåsen og Tinnemyra. Nærhet til barneskole og HiT. Utvidelse av utearealer ved kjøp at Statsbygg sin eiendom. Tydeligere skille mellom områder for de ulike skolene i området. Mindre behov for sambruk av arealer til undervisningen for barne- og ungdomsskole. Ungdomsskolen er forutsatt at skal bruke idrettshallen til kroppsøving. Det vil innebære at Sætre barneskole bør få egen gymnastikksal/forsamlingslokale. Denne er beregna til 575 m 2 med en totalpris på ca. 19 mill. kr. (inkl. mva.) (Se pkt i areal/kostnadsskisse for Sætre)

18 18 Beregning av kostnader ved etablering av skole på Sætre: Kostnadsforutsetninger Lett ombygging kr/m2 Tung ombygging kr/m2 Nybygg kr/m2 Priser er inkl. mva. Tiltak skole for NUSK Areal i m 2 Pris pr m 2 Kostnad avrunda til nærmeste hele mill. Kjøp av eiendommen til takst Ikke mva.-pliktig 12 mill. kr Nybygd areal kr 78 mill. kr Renovere bygg B og C kr 30 mill. kr Renovere bygg D kr 23 mill. kr Bygge gymsal for Sætre mill. kr Kjøp av parkeringsareal Uteområde Samla kostnad inkl. mva Samla kostnad ekskl. mva 2 mill. kr 3 mill. kr Ca. 167 mill. kr 128 mill. kr Tiltak skole for NUSK og HUSK Areal i m 2 Pris pr m 2 Kostnad avrunda til nærmeste hele mill. Kjøp av eiendommen til takst Ikke mva.-pliktig 12 mill. kr Nybygd areal kr 87 mill. kr Renovere bygg B og C kr 30 mill. kr Renovere bygg D kr 23 mill. kr Bygge gymsal for Sætre mill. kr Kjøp av parkeringsareal Uteområde Samla kostnad inkl. mva Samla kostnad ekskl. mva 2 mill. kr 3 mill. kr Ca. 176 mill. kr 135 mill. kr Mer detaljerte beregninger ligger i skissene som følger.

19 19 Ved utbygging her bare for NUSK vil behov for nytt areal kunne reduseres noe (ca. 300 m 2 ) Anlegget vil uansett bli stort i omfang og ha mange yttervegger. Det medfører større årlige driftskostnader knytta til oppvarming og vedlikehold. Areal Investering Årlig kostnad som følge investeringen Beregnet reduksjon av lærerbehov Reell årlig kostnad som følge av investeringen Skole for NUSK Skole for NUSK og HUSK 5650 m mill kr 6,9 mill kr 0 6,9 mill kr 5950 m mill kr 7,3 mill kr Ca 2 mill kr 5,3 mill kr

20 Situasjonsplan for Sætre: 20

21 21 Skisse av hvordan skolen kan bli: Plan 1: Plan 2: Plan 3:

22 22 Ungdomsskole på Sætre AREALPROGRAM Program Netto- TOTALT AREAL Bruttofaktor AREAL Programforslag Tilbygg Areal eksisterende bygg på Sætre Bygg B og C Bygg D 944 SUM KLASSEROM BASE 1.10 Base 8. klasse 1.21 INNGANG/TOALETTER/GARDERO BE KLASSEROM A KLASSEROM B KLASSEROM C KLASSEROM D KLASSEROM E Trinn GRUPPEROM 3 stk FELLESROM / TORG / MEDIA KONTOR KORRIDORSONE LAGER ( Skap i rom ved kontor ) Brutto - / nettofaktor + 15 % til hele arealet 81 SUM Base 9. klasse 2.21 INNGANG/TOALETTER/GARDERO BE KLASSEROM A KLASSEROM B KLASSEROM C KLASSEROM D KLASSEROM E Trinn GRUPPEROM 3 stk FELLESROM / TORG / MEDIA KONTOR LÆRERGRUPPE KORRIDORSONE LAGER ( Skap i rom ved kontor ) Brutto - / nettofaktor + 15 % til hele arealet 81 SUM Base 10. klasse 3.11 INNGANG/TOALETTER/GARDERO BE 45

23 KLASSEROM A KLASSEROM B KLASSEROM C KLASSEROM D KLASSEROM E Trinn GRUPPEROM 3 stk FELLESROM / TORG / MEDIA KONTOR LÆRERGRUPPE KORRIDORSONE LAGER ( Skap i rom ved kontor ) Brutto - / nettofaktor + 15 % til hele arealet 81 SUM SPESIALROM / FELLESROM 4.1 BIBLIOTEK/MEDIA / LESESAL HEIMKUNNSKAP ANRETNING / ELEVKJØKKEN OPPVASK LAGER NATURFAG LAB LAGER + SKAPLAGER I ROMMET NATURFAG LAB GRUPPEROM A NATURFAG LAB GRUPPEROM B TRE/METALL MASKINROM KERAMIKK LAGER + SKAPLAGER I ROMMET MOTORFAG / VERKSTED GARASJE / VERKSTED TEKSTILFORMING / DESIGN SKAPLAGER I ROMMET 4.18 MUSIKKROM ØVINGSROM A ØVINGSROM B ØVINGSROM C ØVINGSROM D SAMSPILL / BANDROM LAGER MUSIKK KORRIDOR / VRIMLEAREAL Brutto - / nettofaktor + 15 % til hele arealet 134 SUM MØTESTEDER / TORG / PAUSEAREAL 5.1 V.F. INNGANGER HOVEDVESTIBYLE / 400

24 24 SAMLINGSROM 5.3 KANTINE / SERVERING FRA SKOLEKJK TOALETTER Brutto - / nettofaktor + 15 % til hele arealet 80 SUM KROPPSØVING 6.1. GARDEROBE A DUSJ A LÆRERGARD. A GARDEROBE RULLESTOL A GARDEROBE B DUSJ B LÆRERGARD. B GARDEROBE RULLESTOL B GYMSAL TRIBUNE GARDEROBE / DUSJ RULLESTOL LAGER A LAGER B RENHOLD KORRIDORSONE Brutto- /nettofaktor + 15 % til hele arealet 75 SUM PERSONAL / ADMINISTRASJON 7.1 ARBEIDSROM / KONTORLANDSKAP KOPI / MATERIELL MØTEROM MØTEROM MØTEROM PERSONALROM FORKONTOR / KOPI KONTOR A KONTOR B KONTOR B RÅDGIVER / HELSE KONTOR VAKTMESTER TOALETT RENHOLD KORRIDORSONE Brutto - / nettofaktor + 15 % til hele arealet 113 SUM

25 TEKNISK ROM / LAGER 8.1 TEKN. ROM A TEKN.ROM B EL.TAVLER EL.TAVLER LAGER LAGER RENHOLD Brutto - / nettofaktor + 15 % til hele arealet 47 SUM KOSTNADSMESSIGE FORUTSETNINGER OMBYGGING Lett ombygging Tung ombygging Spesialrom Bygingsmessig Gulvbelegg Yttervegger Innervegger Dører Himling Opprettingsarbeider Rivingsarbeider Innredning Ventilasjon Nytt anlegg Sanitær Flytting/diverse Elektro Utskifting PCB armaturer Oppgradering av føringsanlegg NYBYGG Bygingsmessig Rivingsarbeider Ventilasjon Sanitær 800 Elektro Off.avgifter/honorar Marginer

26 26 Del 3. Søndergaard Rickfelt AS sin beskrivelse av oppdraget 1.0 Forutsetninger: 1.1 Mandat Søndergaard Rickfelt AS har fått i oppdrag å se på/vurdere potensialet i eksisterende bygningsmasse i to aktuelle plasseringer av ny ungdomskole: 1. Statsbygg sin bygningsmasse på Sætre. 2. Hydroparken, bygg 1, 2, 3, 20, 22, 25, 30 og 60. Søndergaard Rickfelt AS har ikke vurdert lokalisering med tanke på hvor folk bor i kommunen, reiseveg, transportkostnader, trafikksikkerhet langs skoleveg og andre forhold som er knyttet til lokalisering. Det er kun sett på potensialet i bygningsmasse og utearealer for skolen. 1.2 Romprogram (ligger vedlagt i kostnadsoverslaget) Skolen skal tilrettelegges for opptil 500 elever. 5 klasserom pr. trinn hvert trinn ca 570m2 Aktuelle spesialrom som gjør skolen til en framtidsretta skole, naturfag, musikkrom, forming, kjøkken med kantine. Stort felles rom som kan samle alle skolens elever. Kontorer, møterom og fellesrom for lærere -beregnet til 720m2. Universell utforming er en forutsetning. Begge skoleutredningene baseres på felles inngangssone i et Vestibyleanlegg. 1.3 Forutsetninger på Sætre: Sætre barneskole er ikke med i vurderingen. Utearealet mot øst forutsettes benyttet til nytt ungdomsskoleanelegg. Adkomst til ungdomsskolen fra bussholdeplass i Lisleheradvegen stor buss kan ikke snu i Lærerskolevegen. (Dette anlegget ligger ikke inne i kostnadsoverslaget) Dagens Aula (på barneskolen) bør rives og nytt kryss etableres på toppen av Sætrebakken for å rydde i trafikkforholda. (ligger ikke inne i kostnadsoverslaget.) Gymsal samordnes med barneskole på tomteområde for barneskole er derfor ikke lagt inn i dette skisseprosjektet. 1.4 Forutsetninger i Hydroparken: Bussholdeplass - kollektivterminalen. Gymsal i eksisterende hall i bygg 60 må renoveres. Dette ligger som egen kostnad i overslaget. Det ligger en mulighet for sambruk med Bok- og Blueshuset og evt. med HiT, Lærerskolen, men dette er ikke tatt inn som potensial i denne utredningen. Skolen skal i begge løsninger fungere uavhengig av tilliggende funksjoner.

27 UNGDOMSSKOLE HYDROPARKEN? De aktuelle bygg som var stilt til rådighet for vurdering er farget med rødt i illustrasjonen: 2.1 Eksisterende bygningsmasse: Det ble gjennomførte en befaring i bygningsmassen sammen med daglig leder av parken og representant fra skolekontoret. Bygg 1: er i dag kontorbygg. Bygningen er ikke universelt utformet fra bakkeplan og inn i bygningen. Heis i bygget som er ute av drift tilfredsstiller ikke størrelsekrav. Bygget er ikke del av fredningsplanen. Bygningen har bredder og romløsninger som gjør det komplisert å innpasse klasseromsløsninger på en rasjonell måte. Det krever evt. total ombygging. Konstruksjonsprisnipper gir ikke naturlig klasseromsdeling. Bygget er delvis renovert og tilpasset kontorformål. Det konkluderes med at bygget er lite egnet for ombygging til en godt tilpasset skole som er i tråd med de krav som stilles i romprogrammet. Bygg 2: Bygget inneholder i dag kulturskole som en midlertidig løsning for Notodden kommune. Bygget er ikke tilpasset kulturskolens behov. Bygget har tunge betongvegger og er sikret for datalagring. Lettvegger gir mulighet for å endre rominndeling, men tunge utvendige vegger gjør det komplisert med lysåpninger mot syd. I tillegg er det lav takhøyde i 1. etasje. Bygget er ikke del av fredningsplanen. Det konkluderes med at bygget er lite egnet for ombygging til en godt tilpasset skolesituasjon i tråd med de krav som stilles i romprogrammet. Bygg 20, 22, 25 og 30: Bygg 20 og 22 er lagerhaller. Bygg 25 inneholder kontorer og vaskeri. I bygg 30 er det etablert restaurant. Bygg 20, 25 og 30 er deler av fredningsvarslet bygningsmasse i Hydroparken.

28 28 Bygg 60 er ikke i bruk i dag. De store hallene i dette bygget er ideelle som gymsaler. Arealene er ikke tilpasset ideelle mål for idrettshaller. Det må gjennomføres full renovering. 2.2 Situasjon utearealer Hydroparken. Det er et fragmentert område og det er nødvendig å gjøre grep for å samle et uteareal som tilfredsstiller en ungdomsskole-situasjon i Notodden. Skolen vil ligge integrert i en næringspark. Dette har fordeler, men det ligger også noen utfordringer mht. trafikk og arealbehov. Dette løses ved å: Rive bygg 2 som gir et viktig og nødvendig uteområde for skolen på 2475m2. Innkjøring til næringsområdet/parkering og innganger på nordsiden ved Bygg 1 etableres fra kollektivterminal. Innkjøring mot øvrig Hydropark ligger i nåværende trase` rundt skolen. Eksisterende Alle` Heddalvegen omdefineres som miljøgate kun med gjennomkjøring på fotgjengers premisser. Lagerhall tilknytta bygg 60 foreslått revet for å etablere et gårdsrom med vegetasjon og harde flater for aktiviteter inn mot inngang gymsal, areal 1720m2.

29 Beskrivelse av et nytt anlegg: 1. Skolens foreslås innenfor bygg 20, 22, 25 og et komprimert, men fullstendig skoleareal. 2. Vestibyleområde: Bygg nr 22 rives og det legges inn et midtbygg på ca 450m2 Arealet knytter sammen anlegget i flere plan og fungerer som vrimleareal, kantine og samlingssted for hele skolen. Det foreslås å legge inn et amfi i rommet som knytter sammen 1 og 2. etasje. 3. Klassetrinn/baser fordeles på 3 etasjer i bygg 20. Hvert klassetrinn har en egen etasje på 575m2. Skissen viser 5 klasserom med grupperom + vrimleareal til hvert trinn. Det er akseptabelt areal siden vestibylen utgjør et stort tilleggsareal. a. 8 trinn i 4 etasje b. 9.trinn i 3 etasje c. 10. trinn i 2 etasje 4. Spesialrom: 1 etasje i bygg 20 forbeholdes spesialrom, kjøkken, forming og naturfag. Musikkrom legges inn i 1 etasje i Bygg Personal administrasjon: Bygg 25 forbeholdes arbeidsrom for lærere og kontorpersonalrom legges i midtbygget over inngang med direkte kommunikasjon til arbeidsrommene. Del av de mest utadvendte kontorfunksjonene foreslås lagt til vestibylearealet. Bygg 30 er foreslått som møterom.

30 SÆTRE UNGDOMSSKOLE? 3.1 Eksisterende bygningsmasse Den aktuelle bygningsmassen på Sætre består av Bygg B, C og D bygningsmassen er taksert til 11,5 Mill Bygningene ligger på forskjellig nivå i terrenget med store interne høydeforskjeller. Dette må samordnes mht. universell utforming. BYGG C BYGG B BYGG D Kontorlokaler i 1 etasje kan bygges om til klasseromsføy Klasserom i 2. etasje kan enkelt bygges om. Ligger en halv etasje høyere Innhold: 1 etasje: auditorium med vrimleareal og toaletter 2 etasje: Lite auditorium og kontorer Ligger 2m høyere Innhold: klasserom m/grupperom i begge etasjer Bygget i 1964 Foretatt ombygging vedlikehold i 1993/94 Utvendig er bygningene i brukbar vedlikeholdsmessig stand. Innvendig har bygningen et generelt vedlikeholdsbehov. Tekniske anlegg har mindre verdi. Bygget i 1964 Foretatt ombygging vedlikehold i 1993/94 Utvendig er bygningene i brukbar vedlikeholdsmessig stand. Innvendig har bygningen et generelt vedlikeholdsbehov. Tekniske anlegg har mindre verdi. Bygget i 1964 Generelt stort vedlikeholdsbehov både utvendig og innvendig. Tekniske anlegg har ingen verdi.

31 Situasjon utearealer Sætre: Anlegget ligger i skrått terreng. Det må gjøres store planeringsarbeider for å gjøre uteområder tilgjengelig for aktiviteter. I tillegg foreslås det å omdisponere del av barneskolens lekeområde på nordsiden av barneskolen til nytt uteområde til ungdomsskole. En ny barneskole vil omorganiseres og utearealene må tilpasses ny skolesituasjon. Parkering foreslås lagt på et tilliggende areal mellom tomteområdet og Høgskolen. Her er det plass til ca 60 p-plasser. 3.3 Beskrivelse av et nytt anlegg: 1. Alle eksisterende bygg benyttes. 2. Det legges inn et volum på tvers nytt Bygg E som binder sammen og innholder øvrig romprogram. Mellom byggene løses nivåforskjellene i felles vestibyle og kantineareal, med ramper og heis. 3. Det foreslås klasseromsløsning med felles inngang til alle tre trinn. Hvert klassetrinn er delt på forskjellig nivå med eget vrimleareal. 4. Base 8 trinn legges til Bygg D - Dette trinnet får en noe mer tilbaketrukket situasjon. Universell tilgang til området går via Vestibyle/fellesområde. Dette trinnet får på denne måten tilhørighet til skolens fellesrom. Denne fløyen har større arealer enn romprogrammet tilsier. Utredningen viser ikke et ferdig uttegnet konsept for bygget, men inndeling og konstruksjon viser at dette er mulig å løse på en god måte. Trappeløsning må endres og fellesrom må få en mer åpen karakter enn dagens situasjon. 5. Base 9 trinn foreslås lagt til 3 etasje i nytt Bygg E. 6. Base 10 trinn legges til 2 etasje i Bygg C og 2 etasje i nytt Bygg E. Det gir en løsning der hele trinnet ligger på samme plan med fellesareal inn mot Vestibyle.

32 32 7. Spesialrom: Formingsrom samles i 1 etasje bygg C. Musikk foreslås lagt til auditorium i Bygg B. Dette auditoriet er en ressurs som vi foresår å bevare. Kjøkken tilpasses i nytt volum slik at den er lett tilgjengelig mot vestibyle kantine. 8. Personal administrasjon Personal og administrasjon legges i hovedsak til Bygg B. Lite auditorium bygges om til personalrom og gir plass til personal og arbeidsrom nært tilknyttet (ca 350m2). Kontorbehov legges til denne fløyen. Noen kontorer møterom må desentraliseres i anlegget. Ca 200m2 (vaktmester, renhold, møterom, rådgiver, helse). 9. Vestibyleområde: Dette området skal løse universell utforming og samtidig være fellesområde/kantine for skolen. Arealet utgjør ca. 500m Vurdering av alternativene Plansituasjon / utearealer Sætre Gunstig plassering i eksisterende skolemiljø mellom høgskole og barneskole Sambrukseffekt Bratt terreng krever omfattende planeringsarbeider for å oppnå gode uteoppholdsarealer og ytterligere trafikksikkerhetstiltak i forbindelse med adkomst og parkering Begrenser utsikt for naboer på oversiden Hydroparken Positivt for sentrumsutviklingen Nærhet til videregående skole og Bok- og Blueshus gir sambrukseffekt Identitet i historiske bygninger Med viste plangrep oppnås gode og sikre uteoppholdsarealer Krever omorganisering av interntrafikken til deler av området Planløsning Sætre Spredt bygningsmasse gir potensial til gode lysforhold i undervisningsrom, fellesområder og spesialrom Gode rom for felles innvendig opphold/vrimling samt enkel tilgang til terreng uten bruk av heis/trapp fra alle plan Eksisterende bygningsmasse anses som hensiktsmessig, men det krever samordningstiltak og gir en del tilleggsarealer Hydroparken Fredning av bygningsmassen begrenser lysforhold både i fellesområder og i undervisningsrom, men blir tilfredsstilt forskriftsmessig Gode rom for felles innvendig opphold/vrimling. Utgang til terreng ved bruk av heis/trapp Eksisterende volum anses som kompakt og hensiktsmessig, men gir noe trange rammer for 500 elever (gjelder spesielt 3. og 4.etasje)

33 33 Drift-vedlikehold Sætre Energiforbruk er høyt på grunn av mange volum og nivå og stor overflate på yttervegger. Alternativt kreves større investeringer for å senke denne driftskostnaden Spredt og stor bygningsmasse gir stort vedlikeholdsbehov pr. elev. Hydroparken Et kompakt anlegg krever mindre energiforbruk Kompakt anlegg gir mindre vedlikeholdskostnader pr. elev 3.5 Konklusjon Med utgangspunkt i foreslått plansituasjon, tilgang på utarealer, planløsning og driftshensyn foreslår vi Hydroalternativet. Det gir en kompakt og rasjonell, god skole. Elevantallet som ligger i forutsetningene er imidlertid i overkant stor i forhold til den rammen som bygg 20 gir for oppdeling i klassetrinn.

// INNLEDNING. 3 // 35 Tverlandet Skole

// INNLEDNING. 3 // 35 Tverlandet Skole // INNLEDNING Det er bestemt at det skal bygges ny skole på en ny tomt på Tverlandet, og at eksisterende skole skal være i bruk til den nye står ferdig. Det er også vedtatt at det skal bygges en idrettshall

Detaljer

UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT LØSNING/KOSTNADER

UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT LØSNING/KOSTNADER UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT 2140 - LØSNING/KOSTNADER Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Ove

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Sakstittel: SKOLEUTREDNINGER - BYGG Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3 Forprosjekt Valg av Alternativ 3 Gautesete skole skal bygges om fra en barne- og ungdomsskole til en ren ungdomsskole for 8-10 trinn. Det vil bli fem paralleller på hvert trinn. Samlet vil skolen gi plass

Detaljer

Bygg C1. Kjøkken er flyttet til grupperom og det er satt på dør mot felles areal i base 2.(Jfr. brannkrav gjennomgang

Bygg C1. Kjøkken er flyttet til grupperom og det er satt på dør mot felles areal i base 2.(Jfr. brannkrav gjennomgang Side 1 av 2 Espen Aursand Fra: "Espen Aursand" Til: "'Øystein Løvø'" ; Sendt: 5. november 2005 18:46 Legg ved: Kostnadstegning 1 etg

Detaljer

KOMITÉMØTE

KOMITÉMØTE KOMITÉMØTE 07.06.2017 1. Brandengen flerbrukshall - status 2. Brandengen skole nybygg, nærmiljøsenter og bruk av eksisterende skolebygg 3. Aronsløkka skole - nybygg og rehabilitering ILLUSTRASJONER BRANDENGEN

Detaljer

VURDERING SKOLESTRUKTUR (revidert versjon, v2-3)

VURDERING SKOLESTRUKTUR (revidert versjon, v2-3) VURDERING SKOLESTRUKTUR (revidert versjon, v2-3) TROMØY Sandnes skole Roligheten skole 4847 Arendal Org.nr.992 162 295 Innholdsfortegnelse OVERSIKT DAGENS SKOLEBYGG.... 3 GENERELT.... 4 ALT.1. STRUKTUR

Detaljer

GAUTESETE SKOLE OLA ROALD. Ombygging til ungdomsskole. Mulighetsstudie løsninger, med tekniske vurderinger og kostnadsesti mat

GAUTESETE SKOLE OLA ROALD. Ombygging til ungdomsskole. Mulighetsstudie løsninger, med tekniske vurderinger og kostnadsesti mat GAUTESETE SKOLE Ombygging til ungdomsskole Mulighetsstudie løsninger, med tekniske vurderinger og kostnadsesti mat. OLA ROALD 11.11.16 5.K&SiADSESTIMATER..- 7 5.1 Kostna 7 5.2Kostndrsummert 7 6. VEDLEGG

Detaljer

saksbehandlers arbeidsdokument Saksbehandler: Jan Erik Søhol Arkiv: B12 Arkivsaksnr: 09/1295 Løpenummer: 6335/10

saksbehandlers arbeidsdokument Saksbehandler: Jan Erik Søhol Arkiv: B12 Arkivsaksnr: 09/1295 Løpenummer: 6335/10 SAKSFREMLEGG saksbehandlers arbeidsdokument Saksbehandler: Jan Erik Søhol Arkiv: B12 Arkivsaksnr: 09/1295 Løpenummer: 6335/10 Utvalg: Kommunestyret SKOLESTRUKTUREN I NOTODDEN KOMMUNE Rådmannens innstilling

Detaljer

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR SVELVIK KOMMUNE 2013

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR SVELVIK KOMMUNE 2013 SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR SVELVIK KOMMUNE 2013 Endelig saksframlegg pr. 18.11.13. Behandling i FSK 02.12.13 og KST 09.12.13 FORSLAG TIL VEDTAK 1. Svelvik kommune velger som framtidig struktur for Svelvikskolen

Detaljer

Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/

Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/ Sjøskogen skole - Redegjørelse modulløsning Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/00143-18 Behandlingsrekkefølge Møtedato Plan- og byggekomiteen 15.02.2017 Rådmannens innstilling: 1. Plan og byggekomiteen

Detaljer

NY UNGDOMSSKOLE PÅ RØSTAD. Levanger ungdomsskole pedagogikk og arkitektur. Bjørg Tørresdal Rektor

NY UNGDOMSSKOLE PÅ RØSTAD. Levanger ungdomsskole pedagogikk og arkitektur. Bjørg Tørresdal Rektor NY UNGDOMSSKOLE PÅ RØSTAD Levanger ungdomsskole pedagogikk og arkitektur Bjørg Tørresdal Rektor LEVANGER UNGDOMSSKOLE 1 MÅL for skolen: Levangers nye ungdomsskole skal være en skole for framtida. Det skal

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.05.2008 Tid: Kl. 17.30 NB! Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

En skolestruktur for fremtiden

En skolestruktur for fremtiden En skolestruktur for fremtiden Høringsutkast mars 2012 høringsfrist 18.5.2012. Adresse for høringsuttalelser: skolestruktur@notodden.kommune.no 1 Utredning - en skolestruktur for fremtiden Bakgrunn i saken:

Detaljer

Forslag i økonomi plan 2015-2018. I denne saken legger rådmannen frem forslag til byggeprogram og ferdigstillelse av paviljong på Hommersåk skole.

Forslag i økonomi plan 2015-2018. I denne saken legger rådmannen frem forslag til byggeprogram og ferdigstillelse av paviljong på Hommersåk skole. Arkivsak-dok. Saksbehandler: Morten Braut Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 05.01.2015 BYGGEPROGRAM FOR HOMMERSÅK SKOLE Saken gjelder: I Bystyrets behandling av økonomiplan 2015-2018,

Detaljer

Høringsuttalelse fra Lisleherad skole. Alternativ C - b midlertidig løsning for Tinnesmoen og Lisleherad. Midlertidige løsninger:

Høringsuttalelse fra Lisleherad skole. Alternativ C - b midlertidig løsning for Tinnesmoen og Lisleherad. Midlertidige løsninger: Høringsuttalelse fra Lisleherad skole. Alternativ C - b midlertidig løsning for Tinnesmoen og Lisleherad Midlertidige løsninger: Vi ser en midlertidig løsning som svært uheldig og som et mye dårligere

Detaljer

Delrapport 2. NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE

Delrapport 2. NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE Delrapport 2. 08.03.2013 NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE NY SKOLE PÅ FJERDUM NY SKOLE PÅ LINFLÅA 1 1. Bakgrunn og forutsetninger Kommunestyret gjorde følgende vedtak i sak 48/12 utredning av nedlegging

Detaljer

framtidig skolestruktur i Sørreisa skisseprosjekt ombygging tilbygg nybygg

framtidig skolestruktur i Sørreisa skisseprosjekt ombygging tilbygg nybygg Sørreisa kommune framtidig skolestruktur i Sørreisa skisseprosjekt ombygging tilbygg nybygg A3 arkitektkontor as mars 2012 > forord Denne rapport / skisseprosjekt er utarbeidet på bakgrunn av oppdrag fra

Detaljer

Estimat antall årsverk alt. 1 og 2. Her er det mulig å disponere annerledes:

Estimat antall årsverk alt. 1 og 2. Her er det mulig å disponere annerledes: 0-alternativet, slik det er i dag Kommunestyret vedtok i sak 04/14 å planlegge og bygge aktivitetshus i Våler sentrum. Det var Kommunestyret vedtok i sak 058/14 en felles barne- og ungdomsskole i Våler.

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir HØRINGSUTKAST Utbygging av Verdalsøra ungdomsskole og Verdalsøra barneskole Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada arvid.vada@verdal.kommune.no 74048290 Arkivref: 2007/2578 -

Detaljer

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Vedlegg C Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Romprogrammet tar for seg overordnede behov for administrasjonsbygget, påbygg til spesialundervisning, og gymsalen 12.01.2015 2 Innhold 1. Bakgrunn 2.

Detaljer

LERVIG SYKEHJEM ROMPROGRAM Prosjektnr. 4337

LERVIG SYKEHJEM ROMPROGRAM Prosjektnr. 4337 REVIDERT 26.06.12 Innholdfortegnelse A. Bakgrunn B. Tomtesituasjon C. Behovsanalyse D. Romprogrammet E. Kostnader F. Framdrift Vedlegg: 1. Reguleringsplan (planlagt vedtatt 26.09.11) 2. Romprogram 3. Fremdriftsplan

Detaljer

NY UNGDOMSSKOLE OG IDRETTSHALL I MOSS

NY UNGDOMSSKOLE OG IDRETTSHALL I MOSS Moss kommune NY UNGDOMSSKOLE OG IDRETTSHALL I MOSS BYGGEPROGRAM AREAL OG FUNKSJON juli 2015 Side 1 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold 1 GENERELL PROSJEKTINFORMASJON... 3 1.1 Byggeprogram... 3 2 MÅL OG VISJONER...

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådets uttalelse: Saksutredning:

Detaljer

Dimensjoneringskriterier Honningsvåg skole er en 1 10 skole. I dag er oppdelingen i hovedtrinn, paralleller og antall elever slik: Antall Paralleller

Dimensjoneringskriterier Honningsvåg skole er en 1 10 skole. I dag er oppdelingen i hovedtrinn, paralleller og antall elever slik: Antall Paralleller MÅL OG PLANLØSNING, utdrag fra beskrivelse i skisseprosjekt. Mål Dimensjoneringskriterier Honningsvåg skole er en 1 10 skole. I dag er oppdelingen i hovedtrinn, paralleller og antall elever slik: Trinn

Detaljer

Prosjektark SKOLER FOR FRAMTIDA. Ferdigstilte prosjekter NTFK 2006 2012 GRONG VIDEREGÅENDE SKOLE, GRONG

Prosjektark SKOLER FOR FRAMTIDA. Ferdigstilte prosjekter NTFK 2006 2012 GRONG VIDEREGÅENDE SKOLE, GRONG SKOLER FOR FRAMTIDA Ferdigstilte prosjekter NTFK 2006 2012 GRONG VIDEREGÅENDE SKOLE, GRONG GRONG VIDEREGÅENDE SKOLE, GRONG Renovering kantine og klasserom i underetasje Totalt areal: 350 m 2 Prosjektkostnad:

Detaljer

SOLBERG SKOLE, ÅS KOMMUNE

SOLBERG SKOLE, ÅS KOMMUNE MULIGHETSSTUDIE, SOLBERG SKOLE, ÅS KOMMUNE Arkitektformidling 25.09.2013 1 Innholdsfortegnelse 0 Bakgrunn 0.1 Grunnlag 0.2 Vedtak 0.3 Videreføring 1 Programkrav 1.1 Arealforutsetninger 1.2 Arealbetraktning

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Forprosjekt Februar 2012

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Forprosjekt Februar 2012 Behandles i: Finanskomitéen HØLEN SKOLE VALG AV LØSNING Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Forprosjekt Februar 2012 SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER I handlingsprogramsaken fattet kommunestyret følgende

Detaljer

Anbefaling av skoletomt for Leikvang. Endelig vurdering og konklusjon. 09.02.2010

Anbefaling av skoletomt for Leikvang. Endelig vurdering og konklusjon. 09.02.2010 Anbefaling av skoletomt for Leikvang. Endelig vurdering og konklusjon. 09.02.2010 Vurderingene bygger på tidligere vurderinger, samt snitt og reviderte alternative skisser/studier i des. 09 og jan. 10.

Detaljer

Misvær oppvekstsenter - utredning

Misvær oppvekstsenter - utredning Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.05.2015 33916/2015 2010/4372 C01 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 03.06.2015 Misvær oppvekstsenter - utredning Forslag til vedtak

Detaljer

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/ Ås kommune Rehabilitering av Follo barne- og ungdomsskole Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00117-9 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 2015-2019 04.11.2015 Formannskap

Detaljer

1. Fra "Vurdering av skolestruktur i Steinkjer kommune. Grunnlagsnotat mars 2012".

1. Fra Vurdering av skolestruktur i Steinkjer kommune. Grunnlagsnotat mars 2012. NOTAT Notat fra: Notat til: Elisabeth Jonassen Formannskapet Dato: 27.11.2013 Saksnr/løpenr: 2013/6195-38982/2013 Klassering: OGNDAL SKOLE 1. Fra "Vurdering av skolestruktur i Steinkjer kommune. Grunnlagsnotat

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Oddleiv Juvkam

Sør-Aurdal kommune Oddleiv Juvkam Sør-Aurdalhallen Sør-Aurdal kommune Oddleiv Juvkam Prosess Sør-Aurdalhallen Utgangspunkt: Utslitt gymsal og svømmebasseng i C- blokka på SAUS, delvis pga. skader ved flommer. C- blokka bygget 1977. Vurdering:

Detaljer

Alternativanalyse og tilstandsvurdering Nordland Fylkeskommune

Alternativanalyse og tilstandsvurdering Nordland Fylkeskommune Oslo, 30.05.2017. Vedlegg 9 Kalkylenotat Kalkyler Kalkylen for basiskostnader, konto 1-6, er basert på ovenfra og ned vurderinger med basis i dels gjennomførte og dels planlagte referanseprosjekter (erfaringstall

Detaljer

sentrum prosesshefte sentrumsutvikling

sentrum prosesshefte sentrumsutvikling sentrum E6 1 prosesshefte sentrumsutvikling 2 sentrumsutvikling Under sentrumsutvikling har vi undersøkt flere ulike temaer. Et viktig tema har vært å studere ulike typer nye typologier som kan romme forskning,

Detaljer

LOKALISERING AV ASKØY VIDEREGÅENDE SKOLE

LOKALISERING AV ASKØY VIDEREGÅENDE SKOLE LOKALISERING AV ASKØY VIDEREGÅENDE SKOLE Samlet Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 86/15 02.06.2015 Kommunestyret 86/15 18.06.2015 Saksbehandler: Bente Karlsen Arkivsaknr.: 2013/1601-194

Detaljer

Horten kommune. Orientering om idretthall i Lystlunden - Status og økonomi

Horten kommune. Orientering om idretthall i Lystlunden - Status og økonomi Horten kommune Vår ref. 15/9460 13/3128-16 / FA-D11 Saksbehandler: Geir Kjellsen Orientering om idretthall i Lystlunden - Status og økonomi Utvalg Møtedato Saksnummer Barnerådet 07.04.2015 002/15 Ungdomsrådet

Detaljer

VEGÅRSHEI KOMMUNE Rapport fra arbeidsgruppen for utredning av løsninger vedrørende utbygging av Vegårshei skole

VEGÅRSHEI KOMMUNE Rapport fra arbeidsgruppen for utredning av løsninger vedrørende utbygging av Vegårshei skole VEGÅRSHEI KOMMUNE 10.02.2015 Rapport fra arbeidsgruppen for utredning av løsninger vedrørende utbygging av Vegårshei skole Vegårshei kommune RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPEN FOR UTREDNING AV LØSNINGER VEDRØRENDE

Detaljer

Faser i byggeprosjekt

Faser i byggeprosjekt Faser i byggeprosjekt Ethvert skolebygg rommer en pedagogisk teori Programmering: funksjons- og arealprogram+ byggeprogram, tomt, regulering. Avdeling/område Bygg- og anleggsteknikk Service og samferdsel

Detaljer

Fet kommune. Utredning som underlag for skolebruksplan. Eksisterende forhold. Utredning som underlag for Fet skolebruksplan

Fet kommune. Utredning som underlag for skolebruksplan. Eksisterende forhold. Utredning som underlag for Fet skolebruksplan Fet kommune Utredning som underlag for skolebruksplan Part of the NIRAS Group Skandinavisk rådgiver med 2 200 ansatte Trond Dahlsveen, tda@niras.com Byggherrerådgivning, prosjektutvikling og prosjektledelse

Detaljer

Bygging av 12 boenheter på Svartøymoen

Bygging av 12 boenheter på Svartøymoen Saksframlegg Arkivnr. 614 Saksnr. 2012/408-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Formannskapet 20.02.2012 Eldres råd Kommunestyret Saksbehandler: Bernt Midthjell Bygging av 12 boenheter

Detaljer

Vuku oppvekstsenter. Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1

Vuku oppvekstsenter. Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1 Vuku oppvekstsenter Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1 Administrasjon Bibliotek Formidlingsrom Naturfag Skolekjøkken Foajè Garderober

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Arkivsaksnr: 2015/2466 Klassering: 611 Saksbehandler: Per Morten

Detaljer

Midsund kommune Romskjema Midsund skule Side 1

Midsund kommune Romskjema Midsund skule Side 1 Midsund kommune Romskjema Midsund skule Side 1 Trinn 1-4 (småskolen) Antall elever (2009-10): 37 + 27 + 19 + 31 = 114 elever Plassering Raknes skule Skolen selv har pekt på dagens østfløy som et brukbart

Detaljer

Presentasjon Malm oppvekstsenter Verran kommune. 29.april 2014

Presentasjon Malm oppvekstsenter Verran kommune. 29.april 2014 Presentasjon Malm oppvekstsenter Verran kommune 29.april 2014 Oppgave prosjekteringsgruppen Presentere prosjektet Malm oppvekstsenter, status som vedtatt utredet Presentere et redusert alternativ, uten

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst / SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201005710 : E: 614 A1 &47 : Hreinn Sigurdsson og Richard Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 05.09.2011

Detaljer

VU RDERI N G AV AL TERN ATI VE PLAS ERI NGER BAR N EHAG E STO RSTEI N N ES

VU RDERI N G AV AL TERN ATI VE PLAS ERI NGER BAR N EHAG E STO RSTEI N N ES Oppdragsgiver Balsfjord kommune Dokument type Alternativsvurdering Dato Juni, 2013 VU RDERI N G AV AL TERN ATI VE PLAS ERI NGER BAR N EHAG E STO RSTEI N N ES Revisjon Utkast Dato 2013/05/28 Utført av Solfrid

Detaljer

Arkivsaksnr.: 15/956 Lnr.: 3800/17 Ark.: 000

Arkivsaksnr.: 15/956 Lnr.: 3800/17 Ark.: 000 Arkivsaksnr.: 15/956 Lnr.: 3800/17 Ark.: 000 Saksbehandler: avdelingsleder Geir Sterten Kapasitetsutvidelse Harestua skole Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Det bevilges kr 5 000 000 til brannforebyggende

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Didi Sunde Arkiv: 17/297-1 Dato:

Saksframlegg. Saksb: Didi Sunde Arkiv: 17/297-1 Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Didi Sunde Arkiv: 17/297-1 Dato: 08.02.2017 KRETSGRENSENE TILKNYTTET HAMMARTUN SKOLE Vedlegg: Sammendrag: Denne saken er en oppfølging av kommunestyresak 16/100,

Detaljer

VIDERE UTREDNING KULTURAFASILITETER OG DETALJPLANLEGGING NY BARNEHAGE - OPPNEVNING AV POLITISK KOMITE

VIDERE UTREDNING KULTURAFASILITETER OG DETALJPLANLEGGING NY BARNEHAGE - OPPNEVNING AV POLITISK KOMITE VIDERE UTREDNING KULTURAFASILITETER OG DETALJPLANLEGGING NY BARNEHAGE - OPPNEVNING AV POLITISK KOMITE Arkiv: D10 Arkivsaksnr.: 14/310 Saksbehandler: Stein Halvorsen Utskrift sendes til: Vedlegg: Forslag

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Rissa Kommunestyre REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER OM LOKALISERING, STØRRELSE OG INNHOLD I SKOLEN.

SAKSFRAMLEGG. Rissa Kommunestyre REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER OM LOKALISERING, STØRRELSE OG INNHOLD I SKOLEN. RISSA KOMMUNE Arkiv: L80 Dato: 05.10.2016 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Rissa Kommunestyre 13.10.2016 Saksbehandler: Finn Yngvar Benestad REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER

Detaljer

Solberg skole - flytting av elever skoleårene 2016/17 og 2017/18. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 16/00414-1

Solberg skole - flytting av elever skoleårene 2016/17 og 2017/18. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 16/00414-1 Ås kommune Solberg skole - flytting av elever skoleårene 2016/17 og 2017/18 Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 16/00414-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 17.02.2016

Detaljer

Dialogkonferanse 6. juni Utredningsarbeid oppvekst

Dialogkonferanse 6. juni Utredningsarbeid oppvekst Dialogkonferanse 6. juni 2017 Utredningsarbeid oppvekst Bakgrunn Demografisk utvikling i Sel kommune 2020 2040. Reduserte inntekter og planlagte investeringer. Samlokalisering Otta skole. o Spørsmål om

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Klageadgang: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 SAK: SKOLESTRUKTUR I ALSTAHAUG KOMMUNE

Klageadgang: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 SAK: SKOLESTRUKTUR I ALSTAHAUG KOMMUNE SAKSFRAMLEGG... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

Detaljer

Delrapport 3. NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE

Delrapport 3. NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE Delrapport 3. 30.01.2013 NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE FOLLEBU SKOLE OG FORSET SKOLE for elever fra Engjom og Fjerdum 1. Bakgrunn og forutsetninger Kommunestyret gjorde følgende vedtak i sak 48/12

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE. KAPASITETSUTVIDELSE Aure Barne- og Ungdomsskole

MULIGHETSSTUDIE. KAPASITETSUTVIDELSE Aure Barne- og Ungdomsskole ADRESSE : KONGENS GATE 89 : 7012 TRONDHEIM TELEFON : 73 56 00 50 E-POST : firmapost@rojoarkitekter.no WEB : http://www.rojoarkitekter.no MULIGHETSSTUDIE KAPASITETSUTVIDELSE Aure Barne- og Ungdomsskole

Detaljer

Hva ligger i forslagene om Tofte skole - Opprinnelig forslag - Justert forslag. - trivsel gjennom mangfold og flott natur

Hva ligger i forslagene om Tofte skole - Opprinnelig forslag - Justert forslag. - trivsel gjennom mangfold og flott natur Hva ligger i forslagene om Tofte skole - Opprinnelig forslag - Justert forslag Det vises to alternativer knyttet til Nye Tofte Skole: Alternativet som ble sendt ut på anbud kalt «Grunnlag». Dette har forklarende

Detaljer

Befolkningsprognoser sett opp mot barnehage og skolekapasitet 2014-2030. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 14/02230-1

Befolkningsprognoser sett opp mot barnehage og skolekapasitet 2014-2030. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 14/02230-1 Ås kommune Befolkningsprognoser sett opp mot barnehage og skole 2014-2030 Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 14/02230-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 04.06.2014

Detaljer

Skolestruktur i Kongsberg kommune

Skolestruktur i Kongsberg kommune Skolestruktur i Kongsberg kommune Innhold Del 1 Bakgrunn for prosjektet Del 2 Skolefakta Kongsberg Del 3 Skolefakta generelt Del 4 Eksempler på fremtidens skolestruktur Skolestruktur i Kongsberg kommune

Detaljer

Fagnotat Holen barne- og ungdomsskole gjennomføring som ett prosjekt

Fagnotat Holen barne- og ungdomsskole gjennomføring som ett prosjekt BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging Fagnotat Til: Fra: Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Etat for utbygging Saksnr.: 201333024-13 Emnekode: UTBY-1632 Saksbeh: HMTH

Detaljer

Ytteren Barneskole. Omprogrammering og mulighetsstudie Transformasjon fra ungdomsskole til barneskole

Ytteren Barneskole. Omprogrammering og mulighetsstudie Transformasjon fra ungdomsskole til barneskole Ytteren Barneskole Omprogrammering og mulighetsstudie Transformasjon fra ungdomsskole til barneskole INNHOLD 1. OPPSUMMERING 2. ORGANISASJON 3. BARNE-VS UNGDOMSSKOLER 4. AREALNORMER 5. UNGDOMSSKOLEN (eksisterende

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT UTFORDRINGER KNYTTET TIL DAGENS LOKALITETER VED RISLØKKA TRAFIKKSTASJON

TILSTANDSRAPPORT UTFORDRINGER KNYTTET TIL DAGENS LOKALITETER VED RISLØKKA TRAFIKKSTASJON TILSTANDSRAPPORT UTFORDRINGER KNYTTET TIL DAGENS LOKALITETER VED RISLØKKA TRAFIKKSTASJON BAKGRUNN Det er ca 100 tilsatte som til daglig har tilholdssted ved Risløkka trafikkstasjon. De er tilknyttet TK

Detaljer

BESKRIVELSE UTVIKLINGSPLAN

BESKRIVELSE UTVIKLINGSPLAN . EKSISTERENDE BYGNINGSMASSE / sanering Skolen på Skjetlein består av et stort antall bygninger og skolen er ikke godkjent etter forskrift om miljørettet helsevern. Flere av bygningene har fått merknader

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE DEN

GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE DEN MØTEINNKALLING Fast Byggekomite Sted Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato 17.02.2017 Tid 09:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/17 16/2997 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE

Detaljer

Læring for livet Nes Venstres forslag til skolestruktur

Læring for livet Nes Venstres forslag til skolestruktur Læring for livet Nes Venstres forslag til skolestruktur Venstre vil reformere dagens barneskolestruktur for å skape en mer fleksibel skole med større og sterkere fagmiljø og læringsmiljø til elevenes beste.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712 SØKNAD FRA KUNSTFORENINGA I ETS OM ENDRING AV LOKALE FOR LEIEAVTALEN M/ KOMMUNEN FRA BREISTRAND SKOLE TIL DAHLEGÅRDEN Rådmannens

Detaljer

Andøy kommune. Risøyhamn skole. Behovsanalyse og romprogram for nybygg Risøyhamn skole

Andøy kommune. Risøyhamn skole. Behovsanalyse og romprogram for nybygg Risøyhamn skole Andøy kommune Risøyhamn skole Behovsanalyse og romprogram for nybygg Risøyhamn skole Desember 2014 1. Innledning. Prosjektgruppa for ny skole i Risøyhamn har bedt skolen om å utarbeide en behovsanalyse

Detaljer

INGEBERG BARNESKOLE LØSNINGSFORSLAG

INGEBERG BARNESKOLE LØSNINGSFORSLAG INGEBERG BARNESKOLE LØSNINGSFORSLAG Versjon: 15.6.12 revb Forfatter: Sissel Havik (Rektor), Nils Solbraa (Teknisk Plan og Prosjekt), Kjetil Hovde (Hovde Arkitekter) 1 HENSIKT Hensikten med løsningsforslaget/skisseprosjektet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 16/328

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 16/328 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 16/328 RENOVERING BJØRN SKOLE Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar at Bjørn skole skal renoveres i henhold til skisserte

Detaljer

Kapitel om havnivåstigning er utdypet i ROS-analysen. Forventet havnivåstigning for Sandnes sentrum er

Kapitel om havnivåstigning er utdypet i ROS-analysen. Forventet havnivåstigning for Sandnes sentrum er PLAN 2013118 INNKOMNE MERKNADER MED PLANSJEFENS KOMMENTAR Innkomne merknader Forslagsstillers kommentar Plansjefens kommentar Fylkesrådmannen, regionalplanavdelingen, brev datert 29.10.2014 Planforslaget

Detaljer

Elverum videregående skole- Gjennomføring av byggeprosjekt

Elverum videregående skole- Gjennomføring av byggeprosjekt Saknr. 15/10473-5 Saksbehandler: Per Kr. Ljødal Elverum videregående skole- Gjennomføring av byggeprosjekt Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak:

Detaljer

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget UNDERLAG FOR PRISESTIMAT STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget Riving og avfallshåndtering 300.000 Ny ventilasjon Nye vinduer (59 stk. a kr 8000,00 kr )

Detaljer

Samlokalisering i Bergen:

Samlokalisering i Bergen: Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. Samlokalisering i Bergen: - en presentasjon av mulige argument FOR og MOT samlokalisering samt argument FOR og MOT

Detaljer

Samlet plan enøk for kommunal bygningsmasse.

Samlet plan enøk for kommunal bygningsmasse. Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2011/174-13 Saksbehandler: Stig Moum Saksframlegg Samlet plan enøk for kommunal bygningsmasse. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap

Detaljer

Bedre skolebygg et løft for Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Bedre skolebygg et løft for Sør-Trøndelag fylkeskommune. Bedre skolebygg et løft for Sør-Trøndelag fylkeskommune. Ideen Hva med oss? sa hun, - rektor på en gammel videregående skole. Skal de gamle skolene bare forfalle og sakke akterut nå? Det var høsten 2001,

Detaljer

0403/1/1783 (Lundbo) - Avhending av eiendommen

0403/1/1783 (Lundbo) - Avhending av eiendommen Saknr. 13/14856-1 Saksbehandler: Geir Aalgaard 0403/1/1783 (Lundbo) - Avhending av eiendommen Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget

Detaljer

Vurdering av alternativer ved utredning av framtidig lokalisering for Otta skole 5.-7. trinn

Vurdering av alternativer ved utredning av framtidig lokalisering for Otta skole 5.-7. trinn 1 SEL KOMMUNE Vurdering av alternativer ved utredning av framtidig lokalisering for Otta skole 5.-7. trinn Uteareal - Brukbart, men kan kreve noe oppgradering i åra framover. Leikeplass m/apparat. Et gode

Detaljer

Notat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: Finans - Stab v.

Notat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: Finans - Stab v. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom Notat Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: OYSH Emnekode: BBE-1642 Til: Fra: Finans - Stab v. Ove Foldnes Etat for bygg og eiendom Dato: 26. april

Detaljer

Ungdomsskolen i Notodden - en skole for framtida

Ungdomsskolen i Notodden - en skole for framtida Ungdomsskolen i Notodden - en skole for framtida + = Rådmannens innstilling 28.11.2012 1 1. Bakgrunn Kommunestyresak 116/11: Skolestrukturen i Notodden Vedtak: 1. Rådmannen gis i oppdrag å utrede følgende

Detaljer

«Solkroken» Individuell vurdering

«Solkroken» Individuell vurdering 1 «Solkroken» Individuell vurdering A. Forholdet til omgivelser I «Solkroken» er byggetrinn 1 lagt i forlengelsen av eksisterende administrasjonsbygg mot sydøst. Samlet L bygning for skolen skiller to

Detaljer

Behandling av innspill til modellforslag

Behandling av innspill til modellforslag Behandling av innspill til modellforslag Det ble åpnet for innspill til forslag på konkrete modeller for ny skole- og barnehagestruktur. Derfor er det modellene prosjektgruppa har hatt fokus på her. Det

Detaljer

Værøy skole - Mulighetsstudie. WSP Norge, Tromsø og Bergen

Værøy skole - Mulighetsstudie. WSP Norge, Tromsø og Bergen Værøy skole - Mulighetsstudie WSP Norge, Tromsø og Bergen 22.05.2017 Bakgrunn Bakgrunn for Mulighetsstudiet er at Værøy skole som har ca. 90 elever for skoleåret 2016 2017 mangler arealer for viktige spesialfunksjoner.

Detaljer

KVAM HERAD Nordheimsund og Øystese ungdomsskular

KVAM HERAD Nordheimsund og Øystese ungdomsskular Øystese Ungdomsskule KVAM HERAD Nordheimsund og Øystese ungdomsskular Skisseprosjekt nov.2005 2 I N N H A L D TEKSTDEL: Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Kalkylesamandrag NUS Kalkylesamandrag ØUS Arealtabell

Detaljer

KONTEKST. Bodø. Løding/Tverlandet. Saltstraumen. Fauske UTEOMRÅDER LÆRERARBEIDSPLASSER / ADMINISTRASJON

KONTEKST. Bodø. Løding/Tverlandet. Saltstraumen. Fauske UTEOMRÅDER LÆRERARBEIDSPLASSER / ADMINISTRASJON TVERLANDET SKOLE + PROSJEKTET MÅL OG FOKUSOMRÅDER KONTEKST Intensjonen med oppgaven har vært å studere muligheten for utvidelse av Tverlandet skole, Løding i Bodø kommune fra 5.-10. klasseskole til 1.-10.

Detaljer

Hvaler kommune. Økonomiseminar 2014 Oppvekst

Hvaler kommune. Økonomiseminar 2014 Oppvekst Økonomiseminar 2014 Oppvekst Elevtallsutvikling fra 2014 Befolkningsutvikling i Hvaler mot 2030. Alder 2014 2020 2025 2030 0-5 228 266 304 320 6-12 318 330 365 410 13-15 146 155 152 169 16-19 221 206 222

Detaljer

BYGGEPROGRAM (K0) FOR NY UNGDOMSSKOLE I BOGAFJELL

BYGGEPROGRAM (K0) FOR NY UNGDOMSSKOLE I BOGAFJELL Arkivsak-dok. 43-15 Saksbehandler: Rolf Åsbø Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 15. april 2015 BYGGEPROGRAM (K0) FOR NY UNGDOMSSKOLE I BOGAFJELL Bakgrunn for saken: I Bystyrets behandling

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Plan og byggekomite har møte den 11.05.2007 kl. 13.00 i Formannskapssalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Plan og byggekomite har møte den 11.05.2007 kl. 13.00 i Formannskapssalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Plan og byggekomite har møte den 11.05.2007 kl. 13.00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste Saksnr.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 16/935. Saksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 16/935. Saksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret SAKSFREMLEGG Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 16/935 Saksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret 06.04.2017 OS SKOLE - ORIENTERING FRA FAST BYGGEKOMITE Rådmannens forslag til vedtak Rakkestad

Detaljer

Styresak 37/2007 - Sør-Varanger samdriftskjøkken, et samarbeidsprosjekt mellom Helse Finnmark, Kirkenes og Sør-Varanger kommune.

Styresak 37/2007 - Sør-Varanger samdriftskjøkken, et samarbeidsprosjekt mellom Helse Finnmark, Kirkenes og Sør-Varanger kommune. Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Driftssjef Hanne P. Bentsen 27-08-2007 Styresak 37/2007 - Sør-Varanger samdriftskjøkken, et samarbeidsprosjekt mellom Helse Finnmark, Kirkenes og Sør-Varanger kommune.

Detaljer

Gnr/bnr 39/93 i Tynset kommune (Holmen) - Avhending til Tynset kommune

Gnr/bnr 39/93 i Tynset kommune (Holmen) - Avhending til Tynset kommune Saknr. 13/6245-3 Saksbehandler: Geir Aalgaard Gnr/bnr 39/93 i Tynset kommune (Holmen) - Avhending til Tynset kommune Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 14/1606 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORESPØRSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSARBEID FOR DELER AV KVARTAL 40 - GNR. 173/153 OG 154- Saksbehandler: Tone Refsahl Arkiv:

Detaljer

Skolebehovsplan for Nittedal kommune

Skolebehovsplan for Nittedal kommune Skolebehovsplan for Nittedal kommune Utredning fra Norconsult Aller først. Det som presenteres nå, er en ekstern konsulentrapport, med utredninger og anbefalinger for en skolebehovsplan som kommunestyret

Detaljer

Forslagsstillers planbeskrivelse Flerbrukshall Bjørnemyr skole Reguleringsplan. Innhold

Forslagsstillers planbeskrivelse Flerbrukshall Bjørnemyr skole Reguleringsplan. Innhold Forslagsstillers planbeskrivelse Flerbrukshall Bjørnemyr skole Reguleringsplan Utarbeidet av: Sweco Norge AS for Nesodden kommune, November 2010 Revidert etter vedtak i Planutvalget 07.12.2010 - ("Nesodden

Detaljer

Styresak. Påbygg 2000 revidert forprosjekt ble behandlet av styret for Helse Førde HF 28.05.03, sak 34/03. Styret fattet følgende vedtak:

Styresak. Påbygg 2000 revidert forprosjekt ble behandlet av styret for Helse Førde HF 28.05.03, sak 34/03. Styret fattet følgende vedtak: Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 3. september 2003 Styresak nr: 077/03 B Dato skrevet: 25.08.2003 Saksbehandler: Terje Arne Krokvik/Hans Stenby Vedrørende: Påbygg 2000

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. NYBYGG OG REHABILITERING AV BYÅSEN SKOLE- 2. BYGGETRINN Arkivsaksnr.: 05/26464

Saksframlegg. Trondheim kommune. NYBYGG OG REHABILITERING AV BYÅSEN SKOLE- 2. BYGGETRINN Arkivsaksnr.: 05/26464 Saksframlegg NYBYGG OG REHABILITERING AV BYÅSEN SKOLE- 2. BYGGETRINN Arkivsaksnr.: 05/26464 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar 2.byggetrinn ved Byåsen skole. 2. byggetrinn omfatter rehabilitering

Detaljer

Stavanger kommune. Madlamark skole & nærmiljøsenter Mulighetsstudie del 2

Stavanger kommune. Madlamark skole & nærmiljøsenter Mulighetsstudie del 2 Stavanger kommune Madlamark skole & nærmiljøsenter Mulighetsstudie del 2 12. mai 2017 Fredag, 12.mai 2017 Madlamark skole & nærmiljøsenter Mulighetsstudie del 2 1 INNLEDNING Mulighetsstudiet «Madlamark

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato Eide kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2013/1145-69 Saksbehandler: Henny Marit Turøy Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utredning av eideskolene 2015 - høringsnotat Rådmannens innstilling Kommunestyret

Detaljer

ANALYSE OG FORBEDRING AV SKOLEANLEGGET RAPPORT høsten 2004

ANALYSE OG FORBEDRING AV SKOLEANLEGGET RAPPORT høsten 2004 RAPPORT høsten 4 Innhold Rapporten er laget parallelt med deltakelse i Kurset analyse av skolebygg i regi av Byggforsk vpresentasjon av eksisterende skoleanlegg varealbruk vlys/dagslys vlyd / støy vutomhus

Detaljer

Arkivnr. Saksnr. 2007/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Kultur- og opplæringsutvalget Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Stein Roar Strand

Arkivnr. Saksnr. 2007/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Kultur- og opplæringsutvalget Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Stein Roar Strand Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2007/3813-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kultur- og opplæringsutvalget Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Stein Roar Strand Singsås skole. Rehabilitering/nybygg. Igangsetting

Detaljer