GJENSIDIGE. Ferie- og fritidsreise. 1 Ferie- og fritidsreise Endret forsikring gjelder fra Se del 2 Se del 2 Se del

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GJENSIDIGE. Ferie- og fritidsreise. 1 Ferie- og fritidsreise Endret forsikring gjelder fra 30.07.2012. Se del 2 Se del 2 Se del 2 500."

Transkript

1 GJENSDGE FORSJKRNGSNUMMER UTSTEDT 03.07,2<J2;; 1 Endret forskrng gjelder fra Hva er forskret Forskrrgssum_ genandel r hele verden med varghet nntl 7 uker. Resegodssum - famle, samlet sum nar to eller flere reser sammen - Resegodssum - nar en person famlen reser aene Safe Qdfjell - alle ansatte med famle Med famle regnes ektefelle - eller samboer med felles adresse fokeregsteret - samt egne barn og fosterbarn nnt! farste hovedforfall etter at barnet har fylt 20 Sr. Avbestlngsforskrngen omfater ogs& bestlte og betalte ferereser pga forsnkelse fra plattform. Forsnkelsen m& skyldes vasrforhold eller svkt transportmoddel. Forsnkelser mndre enn 48 tmer omfates kke av forskrngen. Rese fra hjemsted tl Helport oppfattes som frtdsrese. Forskrngen dekker Resegods Sykeutgfter Hjemtransport Forsnkelse Ansvar Rettshjelp Ulykke nvaldtet/d0d {bam: kr 500 QOQ/kr ) voksne Avbestfeg Ubegrenset Ubegrenset Se del 2 Se del 2 Se del O Nl TJ Hva du ma gjsre for a forebygge skader - shkerhetsforskrfter Dette gjelder ogsa ektefele og samboer - Resegods skal noldes sye med og kke gjenglemrnes - Resegods/eendeler skal vssre forsvarlg skret mot tyver. D0rar og vnduer ska! vffre lukket og last - Resegods ska! aldr etteraes eller pa rnotorkjsretay / bat /campngvogn mer enn 8 tmer efer om natten - For verdgjenstander (se defnsjon forskrtngsbevset) gjelder tlegg: Dssse ska! Sjernes eer oppbevares last separat bagasjerom uter nnsyn,!s skboks eller lukkel hanskerom dersom blen forlates nntl 8 tmer - Resegods skal pakkes forsvarlg og hsnsktsmessg slk at det taer transport - Transporterens bestemmelser skal falges nar resegods sendes - F0!gende skal kke sendes som ekspedert bagasje: - foto- / vdeo- / datautstyr og annet elektrsk, elektronsk og optsk utsyr - smykker. uf, kontanter og verdpaprer : - flasker, skjare gjenstander, bedervelge varer og reseptbelagte medsner ; - Sykkel/sykkeltlhenger skal vaere last nar den parkeres : Dersom dette kke gj0res. kan reter tl erstatnng bortfalle helt eller delvs, jf. forskrngsavtaleloven 4-8 CQ O m a Frst for a melde skade Skade/krav skal meldes tl Gjensdge nnen ett ar etter at forskrede / den som har rett tl erstatnngen, fkk kunnskap om de forhold som begrunner kravet Ellers kan retten tl erstatnng falle bort. KlagemuKgheter Dersom det er noe du kke er fornayd med, kan du konfakte - Gjensdges Kundeombud - Fnansklagenemnda

2 FORSKRNSSBE^S GJENSSDGE [GSNUMMER : UTSTEDf 03, / Dekkes Dekkes kke Hvem forskrngen omfatter? Hvor gjetder forskrngen? Personer angtt forskrngsbevset nar de er medlem av norsk folketrygd Dersom forskrede bor og jobber utlandet (utestasjonert) krever v medlemskap norsk folketrygd med utvdet st0nad for helsetjenester. hele verden - pa reser med utgangspunkt bostedsadressen - PS bostedsadressen ; - Pa arbeds- eller studestedet, arbedseller studetd - PS ekspedsjoner Arkts, Antarkts, \d og Hmalaya Er det bare tegnet yrkesrese gjelder kke ' forskrngen pa: : - Fere Frtdsreser - Reser mellom hjem og fast arbedssted \r det bare tegnet Fere Frtdsrese gjelder kke forskrngen pa:! - yrkesreser Hva er forskret? - Resegods - Sykdom / ulykkesskade - Forsnkelser - Evakuerng! - AvbesMlng - Uykke - se del 2 : - Ansvar - se del 2 ; - Rettshjep - se del 2 - Skatter og avgfer - 0konomsk tap eller skade som drekte/ndrekte skyldes strek, arbedskonflkt, lockout eller konkurs - Utgfter som dekkes fra annet hold - Annet 0konomsk tap Resegods ; Personlge eendeler du lar med deg for a bruke pa resen - Verdgjenstander (foto/vdeo-/datautstyr og annet j elektronsk/optsk utstyr, mobltelefon, smykker, ur o.l., kunst/antkvteter, sportsutstyr, pels, vapen, muskknstrumenter) erstattes samlet med: - nntl kr for arbedsgvers effekter utover resegodssummen - nntl kr for en person - nntl kr for famle nar to eller flere reser sammen ; - Sykkel/sykkeltlhenger - utenfor kommunen du bor, arbeder eller studerer G erstattes med nntl kr pr ; stk ; Kontanter/verdbevs nntl kr pr skret, maksmalt kr pr skadetlfelle/famle - Resedokumenter/pass og nedvendge utgfter ved tap av 1 dete, nntl kr pr skret - utover forskrngssumrnen Skader som skyldes - tyver (straffelovens 257) og ran - skadeverk dvs. at en annen person rettsstrdg adelegger, skader, gj0r ubrukelg eller forspller skredes eendeler {straffelovens 291} - brann og vannlednngsskade - naturskade (skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller : vulkanutbrudd) - trafkkuhell samt grunnstetng og kantrng med bat : F0lgende erstattes med nntl kr pr skret: - - tyver fra tet hvor ngen er tl stede - tyver fra skap pa arbeds-/undervsnngssted Motorkj0ret0y Fast tlbeter og skkerhetsutstyr tl motorkjeretey, nar dette er bruk eller oppbevares sammen med kjsret0yet Bat, kajakk og kano samt fast tlbeher tl dette N0K!er tl motorkj0ret0y og bat Verktey og flyttegods Sykkel/sykkeltlhenger nnenfor kommunen du bor, arbeder eller studerer Resegods som mstes kommer bort Tap ved underslag eller bedrager Ytre skader pa koffert o.l. under transport - dette er transporters ansvar Sykdom / ulykke Utgfter ved uventet akutt sykdom/ulykkesskade Utgfter som skyldes

3 =s >o!8 Dekkes - Wledsner. egebes0k, sykehusopphold") og fyskalsk/kropraktsk behandlng foreskrevet av lege - Tannlege - behandlng og foreskrevne medsner - ved tannsykdom/tyggng nntl kr Krseterap ved akut! psyksk krse**) Fortsatt n0dvendg krseterap dekkes etter hjemkomst nntl kr Telefonsamtaler nnt! kr 500! - Transport forbndelse med behandlng (egen bl, kr 2 pr km} - nnhentng av fastsatt reserute / forlenget opphold som! falge av legens ordre **)! Hjemtransport **} tl hjemsted eller avtalt behandlngssted \e hvs hjemrese kke kan skje som planlagt ved - egen uventet akutt sykdom/ulykkesskade eller dadsfall - alvorlg sykdom, ulykke eller dedsfall nsermeste famle ; - oppstatt etter at resen startet - alvorlg skade pa egen bolg/forretnng Tlkallng *») - Rmelge utgfter - tlsvarende rese fra Norge - samt opphold for nntl to personer, som blr tlkalt pa grunn av skredes alvorlge tlstand Avbrutt rese/tapte feredager! Ved erstatnngsmessg sykehusopphosd og hjemtransport: - Betalte utgfter tl transport og losj - nntl kr pr dag/pr skret, begrenset tl kr pr skret og kr 100! 000 for famle.forholdsmessg etter hvor mye av feren som er avbrutt forhold tl planlagt varghet - Nar resen foregar med egen bl, regnes totalt kr 2 pr km for korteste ve fra resens utgangspunkt tl det sted hvor resen avbrytes og retur - For reser med nntl syv ukers varghet gs ogsa erstatnng ved sengelee bekreftet av lege og for forhandsbetalte blletter tl arrangementer og utflukter - Nar en famle reser sammen, gs erstatnng for ett famlemedlem tllegg tl den syke/skadde. \s kke - sykdom eller skade som var kjent f0r avrese, nar resen foretas for behandlng, operasjon, kur - eller rekreasjonsopphold \ behandlng eller kontroll av kjent sykdom eller ldelse, nar det f0r avrese er planlagt unders0kelse, behandlng eller operasjon - svangerskap etter 36 uke eller frvllg! svangerskapsavbrytelse - boksng! - luftsport: hanggldng, paragldng, fallskjermhoppng fra fly, samt flyvnng med mkro/ultralette fly, sa sant kke dette { er avtalt og angtt forskrngsbevset - fallskjermhoppng fra fast base - dykkng dypere enn 40 meter - fortsatt behandlng utlandet nar : behandlende lege, samrad med Gjensdges / SOS nternatonals lege! anser det forsvarlg med hjemtransport tl Norge Utgfter - pa!0pt etter hjemkomst - tl lete - eller rednngsaksjon D a N> (Q Q Forsnkelser Ekstra utgfter dersom eneste medresende eller dennes naermeste famle rammes av uventet akutt sykdom eller ulykkesskade - nntl kr for: - opphold - nnhentng av fastlagt reserute - hjemtransport - avbrutt rese/tapte feredager - se ovenfor Etter hjemkomst dekkes tllegg: Behandlngsutgfter ved erstatnngsmessg ulykkesskade! etter avtale med Gjensdge nntl 5 % av forskrngssummen - Tannbehandlng erstatnngen er begrenset tl kr for barn under 20 ar - nar dette kke dekkes av det offentlge, for behandlng utfert nnen utgangen av det kalenderar forskrede fyller 22 ar - for voksne - ved behandlng nnen 3 ar Forsnket resegods BehandlngsuSgfter etter ulykkesskade som pa!0per etter 3 ar fra skadedagen Behandlng hos tannlege uten offentlg tlskudd for barn under 16 ar - Forsnket resegods ved hjemkomst n S 03 at (Q 5"

4 Fere- eg frtdsrese GJENSSDGE FORSKRNGSNUMMER ,2,-LJTSTEDT 03,07:2012 Dekkes! Dekkes kke - Utgfter tl nsdvendge og dokumenterte utgfter j (orgnalkvtternger} klser og tolettsaker for bruk den \ tden bagasjen var savnet - nntl kr pr skret pa fere-frtdsrese nar ekspedert ; resegods er forsnket med mer enn 4 tmer - nntl kr pr skret pa yrkesreser nar ekspedert bagasje er forsnket og dette er bekreftet av transport0r (PR-rapport) Forsnket transportmddel Dersom forsnkelsen tl det transportmdlet du stter eller ; har planlagt a rese med, skydes: \ vsrforhold, teknsk/mekansk fel eller trafkkuhell j Evakuerrsg AvbestHng erstattes: j - utgfter tl rese/overnattng nntl kr pr skret, maks kr for famle - nar transportmdlet er mer enn 81 forsnket - ekstrautgfter nntl kr pr person tl nnhentng av j planlagt reserute - dersom du mster forsnket frem og det var planlagt mnst 1,51 tl neste transportetappe Arsaken tl forsnkelsen ma - vssre nntruffet etter at du har pabegynt den aktuelle j transportetappen j - kunne dokumenteres Merutgfter tl rese/opphod ved evakuerng**)! - nntl kr pr skret, maksmalt kr for famle Ordre om evakuerng ma vssre gtt av norsk! utenrksdepartement (UD) eller stedlge myndgheter Avbestllngskostnader nntruffet etter at resen helt eller devs er betat og for planlagt avrese fra bostedsadresse - nar arsaken er - uventet akutt sykdom, ulykkesskade eller dad som rammer skrede, skredes eneste medresende eer deres neermeste famler - planlagt operasjon eler undersskelse forbndelse med j operasjon som fremskyndes eller utsettes, og meldng om dette mottas mndre enn 14 dager far planlagt avresedato - alvorlg skade pa egen bolg eller forretnng Sykdom/skade ma vsere alvorlg tl hnder for gjennomf0rng av resen. Arsak tl avbestllngen ma vssre attested av lege. ; Avbestllng pa grunn av: - Sykehusopphold/behandlng som blr lengre enn forventet - Behandlng, operasjon, kur eller : rekreasjonsopphold som var planlagt/forespelet f0r resen ble helt eller devs betat - At henskten med resen faller bort Felgende utgfter: - Skatter og avgfter - 0konomsk tap utover det som er nevnt! Forhandsbetalte utgfter - paf0rt av transporter, researrang0r, hotel! eller utleer - tl: - rese og opphod - blletter tl utflukter og arrangementer knyttet tl den avbestlte resen Erstatnngen er begrenset tl kr pr person, maksmalt kr for famle. Remplasserng ved yrkesreser Ordnssre reseutgfter (transportutgfter) for en annen person som ma av!0se forskrede etter erstatnngsmessg hjemtransponvsykeopphod. Remplasserngen ma skje nnen 14 dager etter at njemtransporten/sykeoppholdet har funnel sted Foskredes ekstrautgfter tl returrese cnnen 2 maneder - tl det sted hvor oppholdet/resen ble avbrutt

5 GJEWSDCE FORStKRNGSNUMMER; ::-,(;^UTSTEpT\2 Dekkes Dekkes kke For ulykkesforskrngen gjelder nvaldtetserstatnngen tlfaler forskrede Ved forskrngstakers d0dsfall tlfaler erstatnngen ektefellen, subsdaart arvnger etter lov eller testament. Dersom en av de andre forskrede d0r, tlfaler erstatnngen forskrngstaker. Samboer er kke lkestlt med ektefele ved utbetalng av dadsfallserstatnng. nvs kke han/hun er oppnevnt som begunstget. = 8 >o! 8 Med naermeste fame menes Efled yrkesrese menes - ektefele eller samboer med felles adresse Folkeregsteret - barn, stebarn, fosterbam og svgerbarn, foreldre, steforeldre, fosterforeldre og svgerforeldre : - S0sken, svgernner og svogere, besteforeldre og barnebam, odeforeldre og oldebam **} Godkjennelse fra Gjensdge eller SOS nternatonal skal nnhentes pa forhand Barn f0dt av surrogatmor, er forskret etter endelg utskrvelse fra sykehus. En rese arbedsgvers reg som etter reglene ut!0ser dettgodtgjarelse, og der mer enn 50 % av resens totale varghet er yrkesreatert. tllegg dekkes ogsa korte dagsreser arbedsgvers reg. 1! (9 Q. X (O m 5" m S tq

6

Forsikringsbevis Studentforsikring Reiseforsikring

Forsikringsbevis Studentforsikring Reiseforsikring 2013/2014 Forsikringsbevis Studentforsikring Reiseforsikring Etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring ASA Innholdsfortegnelse Side DEL 1 Forsikringsbevis

Detaljer

Forsikringsbevis Studentforsikring Reiseforsikring

Forsikringsbevis Studentforsikring Reiseforsikring 2014 Forsikringsbevis Studentforsikring Reiseforsikring Etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring ASA Innholdsfortegnelse Side DEL 1 Forsikringsbevis Viser

Detaljer

Forsikringsbevis Studentforsikring Reise

Forsikringsbevis Studentforsikring Reise 2015 Forsikringsbevis Studentforsikring Reise Etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring ASA Innholdsfortegnelse Side DEL 1 Forsikringsbevis Viser hva eller

Detaljer

111 Forsikringsbevis for medlemmer

111 Forsikringsbevis for medlemmer GJENSIDIGE Org.nr. NO-995568217 Forsikringsnummer 80992872 lav 21 Safe i Odfjell v/frode Nysa=ter Dronningasen 86 4032 Stavanger 30305 Forsikringsoversikt for medlemmer Naeringslivsforsikringer Sikkerhetsforskrifter

Detaljer

Vilkår Reise i kort. Reise. Vilkår av 1. januar 2011. 2. Hvor og når forsikringen gjelder/ ikke gjelder. 3. Reisegods

Vilkår Reise i kort. Reise. Vilkår av 1. januar 2011. 2. Hvor og når forsikringen gjelder/ ikke gjelder. 3. Reisegods Vilkår Reise i kort Vilkår av 1. januar 2011 Reise 1. Hvem reiseforsikringen gjelder for Forsikringen gjelder for kortinnhaver og familie. Med familie regnes ektefelle - eller samboer med felles adresse

Detaljer

Vilkår Reiseforsikring

Vilkår Reiseforsikring Side 1 av 12 Vilkår Reiseforsikring Gjeldende fra 1.7.2011 I tillegg til forsikringsvilkårene gjelder: - Forsikringsbeviset - Generelle vilkår - Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989 - Øvrig lovverk

Detaljer

Vilkår for Reiseforsikring. Innhold. Vilkår av 1. januar 2011

Vilkår for Reiseforsikring. Innhold. Vilkår av 1. januar 2011 Vilkår av 1. januar 2011 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor og når forsikringen gjelder... 2 3. Reisegods m.v... 2 4. Reisesyke m.v Sykeutgifter... 3 5. Reisesyke m.v Hjemtransport...

Detaljer

Vilkår Reiseforsikring

Vilkår Reiseforsikring Side 1 av 12 Vilkår Reiseforsikring Gjeldende fra 01.01.2007 1 Hvem forsikringen gjelder for (sikrede / forsikrede) Forsikringen gjelder for personer som er angitt i forsikringsbeviset. De forsikrede må

Detaljer

Vilkår for Reiseforsikring. Innhold. Vilkår av 1. mars 2013

Vilkår for Reiseforsikring. Innhold. Vilkår av 1. mars 2013 Vilkår av 1. mars 2013 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor og når forsikringen gjelder... 2 3. Reisegods m.v... 2 4. Reisesyke m.v Sykeutgifter... 3 5. Reisesyke m.v Hjemtransport...

Detaljer

NSFs REISEFORSIKRING FAMILIE

NSFs REISEFORSIKRING FAMILIE NSFs REISEFORSIKRING FAMILIE FORSIKRINGSBEVIS 2015 AVTALENUMMER: 1722812 Vilkår Reiseforsikring Best (RFBE214) gjelder fra 01.01.2015-31.12.2015 DEKNING/VILK. PKT. FORSIKRINGSSUM VILK. PKT AVBESTILLING

Detaljer

Vilkår for Reiseforsikring - Bedrift

Vilkår for Reiseforsikring - Bedrift Vilkår av 1. mai 2015 Innhold 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor og når forsikringen gjelder... 2 Side Hoveddekninger (som gjelder for alle) 3. Avbestilling... 3 4. Forsinkelse på reisen...

Detaljer

Vilkår Forskerforbundets AH-503 Reiseforsikring

Vilkår Forskerforbundets AH-503 Reiseforsikring Vilkår Forskerforbundets AH-503 Reiseforsikring Gjelder fra 01.01.2012 Forsikringsgiver er: Chartis, org.nr: 850 567 352 Sentralbord : + 47 22 00 20 20 Skadeavdeling : + 47 22 00 20 80 Filial av Chartis

Detaljer

NSFs FOR GJELDER FORSIKRINGSSELSKAP SYKEPLEIE FORSIKRINGEN. Vilkår Reiseforsikring Best (RFBE211) gjelder fra 1.1.2012 31.12.2012

NSFs FOR GJELDER FORSIKRINGSSELSKAP SYKEPLEIE FORSIKRINGEN. Vilkår Reiseforsikring Best (RFBE211) gjelder fra 1.1.2012 31.12.2012 NSFs Vilkår Reiseforsikring Best (RFBE211) gjelder fra 1.1.2012 31.12.2012 DEKNING/VILK. PKT. FORSIKRINGSSUM VILK.PKT DNB.NO RFBE211 SEPT. 2011 P&D_MPE Nets Digitalprint AS SKJ. 80506 REISEGODS FORSIKRINGSSELSKAP

Detaljer

Reise Gjelder fra 01.01.2015

Reise Gjelder fra 01.01.2015 Reise Gjelder fra 01.01.2015 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Når forsikringen gjelder 4. Hva forsikringen omfatter 5. Hvilke skader som dekkes 6. Hvilke skader

Detaljer

Avtalenummer: 1722812

Avtalenummer: 1722812 NSFs Reiseforsikring Familie FORSIKRINGSBEVIS 2014 Avtalenummer: 1722812 Vilkår Reiseforsikring Best (RFBE114) gjelder fra 01.01.2014-31.12.2014 DEKNING/VILK. PKT. FORSIKRINGSSUM VILK. PKT Avbestilling

Detaljer

Swedbank MasterCard Reiseforsikring

Swedbank MasterCard Reiseforsikring Swedbank MasterCard Reiseforsikring Forsikringsbevis nr.: 104-3077 Forsikringsbevis for innehaver av Swedbank MasterCard utstedt av EnterCard Norge AS Gjelder fra: 1. mars 2007. Gjelder til: Kredittkortavtalen

Detaljer

Avtalevilkår Reiseforsikring Basis

Avtalevilkår Reiseforsikring Basis Avtalevilkår Reiseforsikring Basis Gjelder fra 11.11.2011 RFBA211 Innholdsfortegnelse 1. Fellesbestemmelser 2. Hvem forsikringen gjelder for 3. Hvor forsikringen gjelder 4. Avbestillingsforsikring 5. Forsinkelse

Detaljer

vilkår for GE Reise- og avbestillings forsikring Innhold

vilkår for GE Reise- og avbestillings forsikring Innhold vilkår for GE Reise- og avbestillings forsikring Innhold A. Definisjoner B. Sikkerhetsforskrifter Sikring av reisegods SIK1124 1. Sikring av reisegods som sendes 1.1. Reisegods i bil/buss/campingvogn 1.2.

Detaljer

Forsikringsvilkår Flyby Nordic Enkeltreise -forsikring. Polise nummer 104-8169

Forsikringsvilkår Flyby Nordic Enkeltreise -forsikring. Polise nummer 104-8169 Forsikringsvilkår Flyby Nordic Enkeltreise -forsikring Polise nummer 104-8169 01.10. 2011 Innholdsfortegnelse Hvordan melde en skade?... 3 Dekningsmatrise.4 1. Fellesbestemmelser... 5 2. Definisjoner...

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS. Forsikringsbevis for innehaver av Landkreditt Bank Visa Kredittkort (Kortholder)

FORSIKRINGSBEVIS. Forsikringsbevis for innehaver av Landkreditt Bank Visa Kredittkort (Kortholder) Forsikringsbevis FORSIKRINGSBEVIS Forsikringsbevis for innehaver av Landkreditt Bank Visa Kredittkort (Kortholder) Forsikringsbevis nr.: 1011 Gjelder fra : 01.02.2009 Gjelder til : Landkreditt Bank AS

Detaljer

Forsikringsvilkår Flyby Nordic Enkeltreise -forsikring

Forsikringsvilkår Flyby Nordic Enkeltreise -forsikring Forsikringsvilkår Flyby Nordic Enkeltreise -forsikring Forsikringsvilkår for Travel Guard Chartis polise nr 104-8169 Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 31.05.2012 Innholdsfortegnelse Hvordan melde

Detaljer

Avtalevilkår Reiseforsikring Basis

Avtalevilkår Reiseforsikring Basis Avtalevilkår Reiseforsikring Basis Gjelder fra 01.01.2014 RFBA114 Innholdsfortegnelse 1. Hvem er forsikret 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Fellesbestemmelser 4. Definisjoner 5. Evakuering 6. Avbestilling

Detaljer

Reiseforsikring Gjelder fra januar 2015

Reiseforsikring Gjelder fra januar 2015 Reiseforsikring Gjelder fra januar 2015 Forsikringen kan tegnes for enkeltperson eller for en familie. Det fremgår av forsikringsbeviset hvem som er forsikret. Ved utvidet reiseforsikring se punkt UR.

Detaljer

Vilkår for: COM-200 Reiseforsikring G-plus

Vilkår for: COM-200 Reiseforsikring G-plus Vilkår for: COM-200 Reiseforsikring G-plus Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.06.2012 AIG Europe Limited Fridtjof Nansens plass 4 Postboks 1588 Vika NO-0118 Oslo Telefon: + 47 22 00 20 20 Telefax:

Detaljer

Vilkår FOr. gjelder vilkår av 01.01.2013 erstatter vilkår av 01.01.2011

Vilkår FOr. gjelder vilkår av 01.01.2013 erstatter vilkår av 01.01.2011 Vilkår FOr POlitiets FellesFOrbund AH-501 reiseforsikring gjelder vilkår av 01.01.2013 erstatter vilkår av 01.01.2011 AIG Europe Limited, Fridtjof Nansens Plass 4, Postboks 1588 Vika, NO-0118 Oslo Telefon:

Detaljer

Forsikringsvilkår Travel Guard Chartis 01.12. 2012

Forsikringsvilkår Travel Guard Chartis 01.12. 2012 Forsikringsvilkår Travel Guard Chartis 01.12. 2012 Innholdsfortegnelse 1. FELLESBESTEMMELSER... 5 2. DEFINISJONER... 5 3. HVEM, HVOR OG NÅR FORSIKRINGEN GJELDER... 6 4. REISEGODSFORSIKRING... 6 5. REISESYKE...

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR FOR LYBERG OG PARTNERE. REISEFORSIKRING Forsikringsvilkår fra 01.01.2013

FORSIKRINGSVILKÅR FOR LYBERG OG PARTNERE. REISEFORSIKRING Forsikringsvilkår fra 01.01.2013 FORSIKRINGSVILKÅR FOR LYBERG OG PARTNERE REISEFORSIKRING Forsikringsvilkår fra 01.01.2013 2013-01 Erstatter vilkår for Reiseforsikring fra 01.01.2011 Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for

Detaljer

Forsikringsvilkår Student i utlandet

Forsikringsvilkår Student i utlandet Forsikringsvilkår Student i utlandet 01.01.2015 Forsikringsvilkår Student i utlandet Gjeldende fra 01.01.2015 INNHOLD 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3 SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

AIG Group Plus Reise- og ulykkesforsikring... 3-19. AIG Group Plus Ulykkesforsikring... 20-28

AIG Group Plus Reise- og ulykkesforsikring... 3-19. AIG Group Plus Ulykkesforsikring... 20-28 Forsikringsvilkår Innhold AIG Group Plus Reise- og ulykkesforsikring...................... 3-19 AIG Group Plus Ulykkesforsikring................................ 20-28 AIG Europe S.A. er et selskap i American

Detaljer

Reiseforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Reiseforsikring, side 1 av 12

Reiseforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Reiseforsikring, side 1 av 12 Reiseforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Vilkår Reiseforsikring, side 1 av 12 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for 3 2 Hvor forsikringen gjelder 3 2.1 Reiseforsikringen gjelder

Detaljer