Felles mal for vitnemål og Diploma Supplement, håndtering av fellesgrader. FS-Brukerforum, Trondheim 26. oktober 2011 Etelka Tamminen Dahl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Felles mal for vitnemål og Diploma Supplement, håndtering av fellesgrader. FS-Brukerforum, Trondheim 26. oktober 2011 Etelka Tamminen Dahl"

Transkript

1 Felles mal for vitnemål og Diploma Supplement, håndtering av fellesgrader FS-Brukerforum, Trondheim 26. oktober 2011 Etelka Tamminen Dahl

2 Innstilling Norske vitnemål og vitnemålstillegg på høring, frist for svar 5. desember 2011 Bakgrunn - Nasjonalt seminar om vitnemål 8. desember 2010 i regi av SIU og Bologna-ekspertene - Oppfølging ved Universitets- og høgskolerådet - oppnevning av nasjonal arbeidsgruppe

3 Retningslinjer Utforming og innhold Ikke nasjonale retninglinjer i lovverket - men lokale retninglinjer enten i forskrifter eller utfyllende regler til eksisterende forskrifter

4 UH-loven (2005) om vitnemål og karakterutskrifter Vitnemål Institusjonen utferdiger vitnemål om fullført utdanning. Samtidig skal det utferdiges Diploma Supplement. NOKUT kan gi retningslinjer for innholdet i Diploma Supplement.

5 Jan Fridthjof Bernt: Lov om universiteter og høgskoler med kommentarer (2006) Definisjon av begrepet vitnemål (...) vitnemål er betegnelsen på det dokument hvor det attesteres at studenten har fullført gradsstudium, yrkeseksamen eller utdanningsprogram, og at andre attestasjoner kalles karakterutskrift og vil kunne gis rent administrativt og ganske formløst. (Jf. Ot.prp.nr )

6 Jan Fridthjof Bernt: Lov om universiteter og høgskoler med kommentarer (2006) Kommentarer til 3-11 Vitnemålstillegget følger vitnemålet og er kun gyldig med denne (Ot.prp.nr ) NOKUT har ansvaret for nasjonal oppfølging av samordning av institusjonenes bruk av slike vitnemålstillegg. Det forutsettes at NOKUT, i arbeidet med å fastsette retningslinjer, vil konsultere så vel departementet som sektorens organer. (Ot.prp.nr )

7 UH-loven (2005) om vitnemål og karakterutskrifter (2) Den som ikke har avsluttet utdanning, skal på anmodning gis karakterutskrift for de eksamener eller prøver som han eller hun har bestått. (3) For en kandidat som går opp til eksamen etter 3-10 første ledd annet punktum, skal det angis på vitnemål eller karakterutskrift dersom kandidatens kunnskaper og ferdigheter er prøvet på en annen måte enn for studenter som er tatt opp ved studiet. (4) Det skal fremgå av vitnemålet dersom utdanningen er gitt i samarbeid med andre institusjoner, jf. 3-2 første ledd. (5) Institusjonen skal tildele autorisasjon for helsepersonell i forbindelse med utstedelse av vitnemål, i den utstrekning det er fastsatt i forskrift gitt i medhold av lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v.

8 Arbeidsgruppens mandat "Arbeidsgruppen bes om å utarbeide forslag til mal for et norsk vitnemål og vitnemålstillegg innen høyere utdanning. Det anbefales at det tas utgangspunkt i vitnemålsskissen i departementets innstilling om nasjonalt rammeverk for høyere utdanning fra Målsettingen bør videre være at vitnemålene skrives automatisk etter oppnådd grad. Gruppen skal vurdere og legge frem forslag til hvordan studie/fagplanenes læringsutbyttebeskrivelser på best mulig måte kan synliggjøres i vitnemålet og vitnemålstillegget. Det skal også foreslås hvordan det kan vises til eventuelle rammeplaner og nasjonale og internasjonale kvalifikasjonsrammeverk. Gruppens skal vurdere kvalitetskrav til dokumentene for å unngå dokumentforfalskning."

9 Medlemmer i arbeidsgruppen Julie Myhre Barkenæs, daglig leder, Samarbeidstiltaket FS Etelka Tamminen Dahl, seniorrådgiver, UiB Gull K. Dahlen Høyseth, førstekonsulent, UMB Tor-Erik Fossli, seniorrådgiver, UiT Vibeke Skarsjø Hansen, rådgiver, HIOA Anne Marie Snekvik, juridisk seniorrådgiver, NTNU Jonny Roar Sundnes, seniorrådgiver, UiO Ida Lønne, avdelingsdirektør, NOKUT Rachel Glasser, seniorrådgiver, UHR

10 Arbeidsgrunnlag - Gjeldende lovgivning - Brev fra departementet - Vitnemål fra og vitnemålstillegg fra - Universitetet i Oslo - Universitetet i Bergen - Universitetet i Tromsø - Norges teknisk-vitenskapelige høgskole - Universitetet for miljø- og biovitenskap - Universitetet i Stavanger - Universitetet i Nordland - Norges Handelshøyskole - Norges idrettshøgskole - Høgskolen i Akershus - Høgskolen i Bergen - Høgskolen i Finnmark - Samisk høgskole - Kunsthøgskolen i Bergen - Norges musikkhøgskole - BI

11 Figurer som er kjennetegn for institusjonen som utferdiger vitnemålet og vitnemålstillegget

12 Hvis du vil vite mer om UMBS LOGO OG BIOGRAM Bruk linken

13 S E G L

14 Sikring Høgskolen i Akershus Alle vitnemålene har følgende tekst: Originalvitnemålet er stemplet og sikret med preg, UV-trykk og vannmerke./authentic academic diplomas include an embossed university college logo and invisible UV ink on watermarked security paper. Issued academic diplomas are stamped by the institution.

15 Å skrive ut et nytt vitnemål dersom kandidaten har mistet sitt vitnemål Forslag - Det skrives ikke ut et nytt originalvitnemål, men det kan utstedes et duplikat på vanlig vitnemålspapir. Papirene signeres, eventuelt av nye personer. Hver side i de nye papirene skal stemples med DUPLIKAT. Dersom lærestedet har et papirarkiv med kopier av utstedte vitnemål, tas det kopi av kopien og Rett kopi med sted, dato og signatur påføres alle sidene.

16 Forslag - Automatisering Vitnemålet og vitnemålstillegget skal utstedes etter at kravene til en grad er oppnådd og uten at det foreligger en søknad fra kandidaten.

17 Forslag - Kilden for informasjonen i grunnlag for vitnemål Den lovpålagte utdanningsplanen skal danne grunnlaget for vitnemålet for programstudenter.

18 Forslag - Nummerering Sidene nummereres slik: Side 1 av 4 Side 2 av 4 Side 3 av 4 Side 4 av 4

19 Forslag - Dato Dato for tildelingen av graden skal være tilsvarende dato som brukes av sensoren i protokollen for den eksamen graden ble oppnådd. Merknad: Datoen er en viktig opplysning og har en stor praktisk betydning: I forhold til tildeling av autorisasjon for helsepersonell fra Statens autorisasjonskontor for helsepersonell og lønnsjustering i helsevesenet.

20 Forslag - Navn på attestasjonen Forslag - Ordlyd Anbefaling - Teksten sentreres Ordet Vitnemål føres inn på tittelsiden NN er dd.mm.yyyy tildelt graden* *Universitetet i Tromsø kan tildele følgende grader som gir rett til tilsvarende tittel, og yrkesutdanning, begge med normert studietid som angitt: (Forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter og høgskoler )

21 <Navn på fakultet> Vitnemål <Navn på vitnemålsinnehaveren> Født: dd.mm.yyyy er Dato: dd.mm.yyyy tildelt graden <Navn på graden med tilleggsbetegnelse> <sted og dato> <Dekan> <Fakultetsdirektør> Side 1 av 4 21

22 Forslag - Side 2 i vitnemålet Siden skal omfatte tre informasjonsfelt (fast tekst): 1. Generell informasjon om graden: 2. Studieprogrammets målsetting, innhold og organisering: 3. Kandidatens læringsutbytte:

23 Forslag - Første felt Generell informasjon om graden <Navn på graden> er tildelt i henhold til Forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter og høgskoler av Utdanningen er gjennomført i samsvar med rammeplan for <xxxx> fastsatt av Kunnskapsdepartementet dd.mm.yyyy Normert studietid for graden er <n> år og den har et omfang av <xxx> studiepoeng. Et fullført og bestått studieår gir 60 studiepoeng. <Navn på graden> er en kvalifikasjon som inngår i <første/andre/ tredje syklus> i Det nasjonale rammeverket for kvalifikasjoner i høyere utdanning, fastsatt av Kunnskapsdepartementet

24 Forslag - Andre felt Studieprogrammets målsetting, innhold og organisering Lærestedet bestemmer selv innholdet og formuleringene i dette feltet. Stikkord kan være: Målet med programmet, herunder arbeidslivsrelevans Krav til programmet, herunder praksis Arbeidsformer Rett til autorisasjon for yrkesutøvelse Gjennomgått skikkethetsvurdering

25 Tre alternative forslag - Tredje felt Kandidatens læringsutbytte: 1) Teksten utformet etter modell i kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning: En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: Kunnskap Kandidaten - har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor fagområdet - kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet - ( ) 2) Kandidaten er blitt eksaminert og vurdert i forhold til studie- /fagplanens beskrivelse av planlagt læringsutbytte: 3) Fri prosa

26 Forslag - Side 3 Grunnlag for vitnemål Utdanningsplanen er kilden for Grunnlag for vitnemål. Utelukkende emner som inngår i graden listes opp her, og en eventuell overskytende del vises i karakterutskriften. Egne kolonner for emnekode, navn på emne, studiepoeng, semester og karakter. Opplistingen av emnene skal grupperes slik at informasjonen blir mest mulig tydelig basert på strukturen i studieprogrammet.

27 Side 3 Grunnlag for vitnemål Ekstern utdanning fra inn- eller utland føres inn med ledeteksten: Ekstern utdanning. Navn på institusjon, på originalspråk så langt det er mulig, og antall studiepoeng føres inn i grunnlaget. Oppnådd karakter føres ikke inn. I kolonnen karakter føres innpasset Fritak for bestemte emner på bakgrunn av realkompetansevurdering føres inn som følger: Realkompetansevurdering. <Navn på emnet som det fritas for>. I karakterkolonnen føres fritatt

28 Forslag Side 4 Vurderingsuttrykkene presenteres på side 4: Forslag til tekst: Vurderingsuttrykket ved eksamen, prøve, bedømmelse av oppgave eller annen vurdering skal være bestått/ikke bestått eller en gradert skala med fem trinn for bestått: A fremragende; B meget god; C god; D nokså god; E tilstrekkelig; F ikke bestått

29 Forslag - Side 3 og evt. side 4 Datering og underskrift - sidene dateres - underskrift av den personen som lærestedet utpeker til dette - tittel på personen som signerer er saksbehandler

30 Vitnemålstillegget Diploma Supplement

31 This Diploma Supplement model was developed by the European Commission, Council of Europe and UNESCO/CEPES. The purpose of the supplement is to provide sufficient independent data to improve the international transparency and fair academic and professional recognition of qualifications (diplomas, degrees, certificates etc.). It is designed to provide a description of the nature, level, context, content and status of the studies that were pursued and successfully completed by the individual named on the original qualification to which this supplement is appended. It should be free from any value-judgements, equivalence statements or suggestions about recognition. Information in all eight sections should be provided. Where information is not provided, an explanation should give the reason why. Fast tekst må stå i vitnemålstillegget!

32 7 seksjoner med underpunkter skal fylles ut NOKUT har ansvaret for oppdatering av seksjon 8 Ingenting i den internasjonale malen kan endres!

33 1. Information identifying the holder of the qualification 1.1 Family name(s): 1.2 Given Name(s) 1.3 Date of birth (day/month/year): 1.4 Student identification number or code (if available)

34 2. Information identifying the qualification 2.1 Name of qualification and (if applicable) title conferred (in original language): Navn på graden + tilleggsbetegnelse (normalt på norsk) Ikke: bachelorprogram i xxx, men bachelor i xxx Merknad: Dersom programmet i sin helhet er gjennomført på engelsk skal navnet på graden stå på engelsk!

35 Forslag til tilleggstekst i 2.1 Indicate if the title is protected in law. The titles: Bachelor, Master and Ph.D are protected by law in Norway.

36 2.2 Main field(s) of study for the qualification Show only the major field(s) of study (disciplines) that define the main subject area(s) for the qualification e.g. Politics and History, Human Resource Management, Business Administration, molecular Biology etc Studieområder under 30 studiepoeng føres ikke opp her NB! Rammeplanbelagte studiers hovedområder listes opp uavhengig av antallet studiepoeng

37 2.3 name and status of awarding institution (in original language) Lærestedenes status: For eksempel: University receiving financial support from the state. A specialized higher education institution with study programmes to the highest level in its respective field receiving financial support from the State. University college receiving financial support from the State. Where a degree is issued jointly by two or more institutions, the names of the institutions issuing the joint degree should be indicated, with indication of the institution at which the major part of the qualification has been obtained, if applicable. Viktig punkt i forbindelse med fellesgrader. De læresteder som tildeler graden skal listes opp her.

38 3. Information on the level of the qualification Section 3.1 Level of qualification First Cycle (European Qualification Framework for Higher Education) Second Cycle (European Qualification Framework for Higher Education) Third Cycle (European Qualification Framework for Higher Education)

39 3.2 Official length of study Alternativer: 3 years in full-time mode (180 ECTS) 4 years in full-time mode (240 ECTS) 2 years in full-time mode (120 ECTS) 1 ½ years in full-time mode (90 ECTS) 4 years in part-time mode (120 ECTS) 5 years (one-tier) in full-time mode (300 ECTS) 6 years (one-tier) in full-time mode (360 ECTS)

40 3.3 Access requirement (s) Generell studiekompetanse Higher Education Entrance Qualification Spesielle opptakskrav Specific entrance requirements For opptak til mastergrad: 3-year bachelor degree with specialization in the master programme subject Internasjonalt studieprogram: Special requirements for international students: Her vises i tillegg til språkkravene ved behov til GSU-listen (Generell studiekompetanse, utenlandsk utdanning)

41 4. Information on the contents and results gained 4.1 Mode of study: - Full time - Part time - Distance learning

42 4.2 Programme requirements Where available, provide details of the learning outcomes, knowledge, skills, competencies and stated aims and objectives associated with the qualification. This information, which relates to outcomes rather than procedures of learning, will increasingly be the key basis on which qualifications are assessed. If applicable, provide details of the regulations covering the minimum requirements to secure the qualification, e.g. any compulsory components or compulsory practical elements, whether all elements have to be passed simultaneously, any thesis/dissertations regulations etc. Include details of any particular features that help define the qualification, especially information on the requirements for successfully passing it.

43 4. Information on the contents and results gained 4.2 Programme requirements Dette punktet MÅ fylles ut! Bruk tid på innholdet! Dersom studiet er rammeplanbelagt, bør en her formulere en egnet tekst om studiekravene i rammeplanen og vise til det offisielle navnet til rammeplanen, samt når den ble vedtatt. Dersom det inngår skikkethetsvurdering bør det også komme inn her: Suitability assessment is required.

44 Bachelor Eksempel 4.2 Programme requirements: Students must have passed courses totalling at least 180 ECTS credits, at least 60 of which must have been taken at this institution, in order to achieve a Bachelor s degree. At least one disciplinary block of 60 credits and one specialisation of 20/30 credits must be included.

45 Læringsutbyttebeskrivelsene for programmet bør føres inn under punkt 4.2 Punktet avsluttes med Learning outcomes are: Teksten bør være en direkte oversettelse av teksten i vitnemålet. Forslag til ledetekst: The knowledge, skills and general competence of the holder of this Diploma Supplement have been assessed in relation to the intended learning outcomes as described in the curriculum for the programme of study completed by the holder:

46 4.3 Programme details For institutions that issue transcripts of studies, it will be sufficient to include the transcripts. Transcript of Records er i Norge en separat del av DS --- If the qualification is a joint degree, indicate what parts of the qualification have been earned at which institution.

47 5 Information on the function of the qualification 5.1 Access to further studies Forslag: The bachelor degree may entitle for second cycle studies The master degree may entitle access to the third cycle studies (Ph.D.) Eligible for doctoral studies Flere høgskoler har fra gammelt av ført inn under dette punktet This is a terminal award. Det betyr sannsynligvis at utdanningsprogrammet ikke har en naturlig oppfølger, som f.eks. fra bachelor til master. Bruken av uttrykket tyder imidlertid på at det tolkes som at man har fullført et program og får et vitnemål for dette. Denne formuleringen bør sløyfes.

48 5.2 Professional status Give details of any rights to practice, or professional status accorded to the holders of the qualification, in accordance with national legislation. What specific access, if any, does the qualification give in terms of employment or professional practice and indicate which competent authority allows this. Indicate if the qualification gives access to a regulated profession.

49 Harmonisert, regulert yrke Lege, Sykepleier Jordmor Veterinær Tannlege Farmasøyt Arkitekt (ikke I Norge) -sectors_en.htm Forslag Regulated profession. Covered by the EU Directive 2005/36/EC of the European Parliament and the Council of 7 September 2005 regarding the recognition of professional qualifications.

50 Autoriseringsetater Helsepersonell Nurse. Authorisation by The Norwegian Registration Authority for Health Personnel (SAFH) required to practice the profession.

51 Master i rettsvitenskap Forslag: Recognition as a lawyer requires an additional course and practice. The recognition is made by The Supervisory Council for Legal Practice.

52 Ikke-regulert yrke Forslag: The award entitles the holder to practice unregulated professions requiring graduate competences.

53 6. Additional information 6.1 Additional information: Add any additional information not included above but relevant to the purposes of assessing the nature, level and usage of the qualification e.g. whether the qualification involved a period of study/training in another institution/company/country or, include further relevant details about the higher education institution where the qualification was taken. If the qualification is a joint or double/multiple degree, or if it was earned under a transnational or borderless education arrangement, this should be noted here. Her må vi føre inn utvekslingsperioden! The candidate has completed a period of study at <navn på lærested>. See Transcript of Records.

54 6.2 Further information sources Adressen til lærestedet som utsteder DSen og Norwegian Agency for Quality Assurance

55 The transcript of Records (ToR) i tilknytning til Diploma Supplement Del av Diploma supplement. Engelskspråklig karakterutskrift over beståtte eksamener og prøver. Den skal være identisk med informasjonen i Grunnlag for vitnemål, dvs den karakterutskriften som er en del av vitnemålet og som viser når studenten har oppnådd graden. Antall studiepoeng angis i antall ECTS-credits. Rapport (2010) fra ei arbeidsgruppe oppnevnt av Universitets- og høgskolerådet.

56 Fellesgrader ett vitnemål, flere vitnemål Modeller og krav

57 UH-loven (2005) om vitnemål og karakterutskrifter 3-11 Vitnemål ( ) (4) Det skal fremgå av vitnemålet dersom utdanningen er gitt i samarbeid med andre institusjoner, jf. 3-2 første ledd. ( ) Dette er et krav som norske institusjoner må huske ved inngåelse av samarbeid om fellesgrader! Dette gjelder alle de vitnemål som utstedes som et resultat av et fellesgradssamarbeid.

58 Utvikling av vitnemål for en fellesgrad - få retningslinjer, men norske læresteder skal stille kvalitative krav

59 Navn på graden Ved inngåelse av samarbeidet om en fellesgrad, må navnet på studieprogrammet, og hvilken grad studieprogrammet fører til, fastsettes. En fellesgrad (kvalifikasjonen) bør ha samme navn ved alle institusjonene.

60 Transcript of Records Den nasjonale arbeidsgruppen foreslår i sin innstilling at Norge bør i fremtiden, utelukkende i forbindelse med fellegrader, godkjenne utskrift av en felles karakterutskrift. Dette betyr f.eks. at dersom et konsortium går inn for ett felles vitnemål med et felles Diploma Supplement kan også transcripten omfatte alle emner, med tilhørende oppnådd resultat/karakter, som kandidaten har tatt ved forskjellige læresteder under sine studier. Felles transcripten skal i slike tilfeller har logoer fra alle de lærestedene kandidaten har studert ved.*

61 Modeller

62 Ett vitnemål (A) Ett FELLES vitnemål med logoen til alle samarbeidspartnere i konsortiet, NB! Logoen til en finansierende part skal ikke stå i et akademisk vitnemål! Minstekrav til grunntekst: - navn på graden - navn på institusjonene som tildelergraden - dato for når graden er oppnådd Signatur skal foreligge fra de lærestedene der kandidaten de facto har tatt eksamen. (hvem som signerer for den enkelte institusjon føres inn i samarbeidsavtalen) Ett felles Diploma Supplement; punkt 4.2 bør, i tillegg til kravene til programmet, også omfatte læringsutbyttebeskrivelsene for programmet. Offisiell Transcript of Records fra de lærestedene som kandidaten har avlagt eksamener ved, skal være vedlegg til vitnemålet. Dersom konsortiemedlemmenes nasjonale bestemmelser tillater det, utferdiges en felles transcript. Papirkvaliteten og sikkerhetstiltakene mot forfalskning skal ikke være dårligere enn i de norske lærestedenes norske vitnemål.

63

64 Ett felles vitnemål + et nasjonalt vitnemål (B) Ett FELLES vitnemål med logoen til alle samarbeidspartnere i konsortiet, NB! Logoen til en finansierende part skal ikke stå i et akademisk vitnemål! Minstekrav til grunntekst: - navn på graden - navn på institusjonene som tildelergraden - dato for når graden er oppnådd Signatur skal foreligge enten fra alle eller utelukkende fra de lærestedene der kandidaten de facto har tatt eksamen. (hvem som signerer for den enkelte institusjon føres inn i samarbeidsavtalen) Ett felles Diploma Supplement; punkt 4.2 bør, i tillegg til kravene til programmet, også omfatte læringsutbyttebeskrivelsene for programmet. Offisiell Transcript of Records fra de lærestedene som kandidaten har avlagt eksamener ved skal vedlegges Diploma Supplement. Dersom konsortiemedlemmenes nasjonale bestemmelser tillater det, utferdiges en felles transcript. + Papirkvaliteten og sikkerhetstiltakene mot forfalskning skal ikke være dårligere enn i lærestedets norske vitnemål I tillegg et eget vitnemål fra de lærestedene som har i sine statutter at alle kandidater som har tatt eksamen ved lærestedet skal ha et eget separat vitnemål (og evt DS) fra lærestedet

65 Ett felles vitnemål + flere nasjonale vitnemål (C) Ett FELLES vitnemål med logoen til alle samarbeidspartnere i konsortiet, NB! Logoen til en finansierende part skal ikke stå i et akademisk vitnemål! Minstekrav til grunntekst: - navn på graden - navn på institusjonene som tildelergraden - dato for når graden er oppnådd Signatur skal foreligge enten fra alle eller utelukkende fra de lærestedene der kandidaten de facto har tatt eksamen. (hvem som signerer for den enkelte institusjon føres inn i samarbeidsavtalen) Ett felles Diploma Supplement; punkt 4.2 bør være ekstra godt fylt ut Offisiell Transcript of Records fra de lærestedene som kandidaten har avlagt eksamener ved skal vedlegges Diploma Supplement. Dersom konsortiemedlemmenes nasjonale bestemmelser tillater det, utferdiges en felles transcript. + Papirkvaliteten og sikkerhetstiltakene mot forfalskning skal ikke være dårligere enn i lærestedets norske vitnemål I tillegg et eget vitnemål og eventuelt DS fra alle de lærestedene kandidaten har studert ved innenfor fellesgradssamarbeidet (alle har ikke DS) (kravet skal stå i lærestedets reglement)

66 Ett institusjonelt vitnemål, flere karakterutskrifter (D) Institusjonen der studenten leverer sin masteroppgave utsteder vitnemålet med lærestedets krav til vitnemål (layout og innhold) og Diploma Supplement. Alle læresteder der kandidaten har studert for å oppnå graden, skal nevnes både i vitnemålet og i Diploma Supplement. Lærestedenes (konsortiets) felles ansvar for både utvikling og gjennomføring av programmet skal uttrykkes tydelig både i vitnemålet og i Diploma Supplement. Det må foreligge offisielle Transcript of Records, både til vitnemålet og DS, fra de lærestedene kandidaten har studert for å oppnå graden.

67 Ett institusjonelt vitnemål, flere karakterutskrifter (E) Institusjonen som har koordineringsansvaret (konsortiet) for fellesgraden utsteder vitnemålet (med de krav som dette lærestedet har til vitnemålets innhold og layout) til vitnemål og Diploma Supplement. Alle læresteder der kandidaten har studert for å oppnå graden, skal nevnes i vitnemålet og i Diploma Supplement. Det må klart komme frem at lærestedene (konsortiet) har hatt felles ansvar for både utvikling og gjennomføring av programmet. Det må foreligge offisielle Transcript of Records, både til vitnemålet og DS, fra de lærestedene kandidaten har studert for å oppnå graden.

68 To eller tre vitnemål for samme studieprogram (F) Alle lærestedene der kandidaten har studert utsteder et eget (lærestedets) vitnemål med Diploma Supplement til kandidaten. Transcript of Records skal foreligge fra alle læresteder der kandidaten har studert. Alle læresteder der kandidaten har studert for å oppnå graden skal nevnes både i vitnemålet og i Diploma Supplement Lærestedenes (konsortiet) felles ansvar for både utvikling og gjennomføring av programmet skal uttrykkes tydelig både i vitnemålet og i Diploma Supplement

69 Og så over til Karin Stormo Hun skal løse Ariadnetråden

Mal for norske vitnemål og vitnemålstillegg

Mal for norske vitnemål og vitnemålstillegg Mal for norske vitnemål og vitnemålstillegg En kortversjon av innstilling og tilleggsrapport (17. april 2012, justert 15. juni 2012 og 3. juli 2013) Innledning Som en oppfølging av et nasjonalt seminar

Detaljer

Kompetanser utenfor det formelle utdanningssystemet; nesten det samme, men ikke helt?

Kompetanser utenfor det formelle utdanningssystemet; nesten det samme, men ikke helt? 22. april 2013 Kompetanser utenfor det formelle utdanningssystemet; nesten det samme, men ikke helt? Med utgangspunkt i ikke-formell opplæring på norske arbeidsplasser For information on obtaining additional

Detaljer

MØTEINNKALLING - Fellesstyret

MØTEINNKALLING - Fellesstyret 1 MØTEINNKALLING - Fellesstyret Møtedato: Onsdag 23.10.2013 Dokumentdato: 18.10.13 Saksbehandler: Direktørene Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 SAK 58/13 INNKALLING TIL MØTE I FELLESSTYRET HØGSKOLEN

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik. Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik. Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014 Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014 1. Allmenne regler 1. Virkeområde 1.1. Forskriften gjelder grunnutdanning, videreutdanning, mastergradsutdanning

Detaljer

Revmatiske tilstander i et livsløpsperspektiv

Revmatiske tilstander i et livsløpsperspektiv Revmatiske tilstander i et livsløpsperspektiv Enhet for sykepleie og helsefag Profesjonshøgskolen Universitetet i Nordland Vår 2013 KOMBINERT NETT- OG SAMLINGSBASERT STUDIE I REVMATISKE SYKDOMMER I ET

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 16.06.10 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark

Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark Høgskolens studieplaner bygges opp etter NOKUTs Forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark.

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 12. juni 2008 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV FS SV 04/14 SØKNAD OM UTREDNINGSTILLATELSE FOR MASTER I REGNSKAP OG REVISJON ephortesak: 13/3534 Saksansvarlig: Einar Marnburg Møtedag: 14.1.2014 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Ja takk, begge deler! Best of both worlds!

Ja takk, begge deler! Best of both worlds! Ja takk, begge deler! Best of both worlds! Image: www.wordle.net Språkpolitiske retningslinjer for NHH Language guidelines for NHH 20. mars 2010 Innhold Sammendrag... 3 Summary in English... 4 1. Innledning...

Detaljer

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo INNHOLD KAPITTEL I. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1-1 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE... 2 1-2 DEFINISJONER... 2 KAPITTEL II. OPPTAK... 3 2-1 OPPTAKSRAMME... 3

Detaljer

Norges offentlige utredninger NOU 2008: 16. Om foretaksstyring og tiltak mot manipulering av finansiell informasjon

Norges offentlige utredninger NOU 2008: 16. Om foretaksstyring og tiltak mot manipulering av finansiell informasjon Norges offentlige utredninger NOU 2008: 16 Om foretaksstyring og tiltak mot manipulering av finansiell informasjon Utredning fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 10. november 2006 Avgitt til Finansdepartementet

Detaljer

FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE

FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE Endelig godkjenning ved Samisk høgskolestyre vedtak 15.06.2011 S-sak 29/11 Innhold 1 Virkeområde... 2 2 Definisjoner... 2 3 Fag-/studieplaner

Detaljer

Strålevern i utdanningene for helsepersonell

Strålevern i utdanningene for helsepersonell StrålevernRapport 2014:5 Strålevern i utdanningene for helsepersonell Kartlegging av strålevernundervisningen for utvalgte helseprofesjoner som er involvert i arbeid med medisinsk strålebruk Referanse:

Detaljer

Nr. 5 2014 Side 649 802 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 5 2014 Side 649 802 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 2014 Side 649 802 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 Utgitt 19. juni 2014 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2014 April 25. Lov nr. 13 om endr.

Detaljer

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften Med retningslinjer for utforming av søknader om akkreditering av studier i andre syklus For mastergradsstudier av 120 studiepoengs omfang, erfaringsbaserte

Detaljer

Evaluering av norske forskningsmiljøer innen muskel- og skjelettlidelser. Stefan Lohmander Jan Hartvigsen Ingrid Lundberg Ewa M.

Evaluering av norske forskningsmiljøer innen muskel- og skjelettlidelser. Stefan Lohmander Jan Hartvigsen Ingrid Lundberg Ewa M. Evaluering av norske forskningsmiljøer innen muskel- og skjelettlidelser Stefan Lohmander Jan Hartvigsen Ingrid Lundberg Ewa M. Roos Rapport 2/2011 Evaluering av norske forskningsmiljøer innen muskel-

Detaljer

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder Høringsutkast - forslag til endringer våren 2011 Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder Hjemmel: Fastsatt av styret for Universitetet i Agder 22. juni 2005 med hjemmel i lov 1. april

Detaljer

DIREKTORATETS ARBEID...

DIREKTORATETS ARBEID... Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Universitetsgata 2, Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 Org. nr.: 983 544 622 postmottak@helsedir.no www.helsedirektoratet.no

Detaljer

VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV)

VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV) VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV) Studieplan benyttes som betegnelse for en plan med nærmere beskrivelse av innhold og organisering av studieprogrammer.

Detaljer

Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) Årsrapport om studiekvalitet 2008

Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) Årsrapport om studiekvalitet 2008 Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) Årsrapport om studiekvalitet 2008 Studieavdelingen, september 2009 ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET 2008 2 Forord Årsrapport om Studiekvalitet 2008 er den sjette

Detaljer

A. Universitetsstyret godkjenner Årsrapport om studiekvalitet 2009 som UMBs rapport om utdanningskvalitet og kvalitetsarbeid for 2009.

A. Universitetsstyret godkjenner Årsrapport om studiekvalitet 2009 som UMBs rapport om utdanningskvalitet og kvalitetsarbeid for 2009. US-SAK NR: 146/2010 SAKSANSVARLIG: STUDIEDIREKTØR OLE-JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER: CECILIE MATHIESEN ARKIVSAK NR: 2010/1429 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØR Saksnummer: 146/2010

Detaljer

Forslag til ny ordning

Forslag til ny ordning Godkjenning av helsepersonell utdannet i land utenfor EØS Forslag til ny ordning Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Universitetsgata 2, Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks:

Detaljer

UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER

UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER 11 UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER Kapittel 3. Faglige bestemmelser - akkreditering 3-5. Godskriving og faglig godkjenning (1) Universiteter og høyskoler som tilbyr akkrediterte studier etter

Detaljer

Mastergrad i samfunnssikkerhet

Mastergrad i samfunnssikkerhet STUDIEPLAN Mastergrad i samfunnssikkerhet Fordypning i Sikkerhet og beredskap i nordområdene 120 studiepoeng 2-årig mastergrad i samfunnssikkerhet, med fordypning i sikkerhet og beredskap i nordområdene

Detaljer

Evaluering av etablering av ordning med Senter for fremragende utdanning (SFU)

Evaluering av etablering av ordning med Senter for fremragende utdanning (SFU) Evaluering av etablering av ordning med Senter for fremragende utdanning (SFU) En kvalitativ analyse av aktørenes erfaringer og vurderinger Tone Cecilie Carlsten Per Olaf Aamodt Rapport 10/2013 Evaluering

Detaljer

KAP I ALMINNELIGE BESTEMMELSER CHAPTER I GENERAL PROVISIONS

KAP I ALMINNELIGE BESTEMMELSER CHAPTER I GENERAL PROVISIONS Forskrift om helsekrav for personer i petroleumsvirksomheten 937 Forskrift om helsekrav for personer i petroleumsvirksomheten. Gitt av Helsedirektoratet 12.11.90 i medhold av 57 i lov nr 11 av 22. mars

Detaljer

NORSK STANDARD NS-EN ISO 9001

NORSK STANDARD NS-EN ISO 9001 NORSK STANDARD NS-EN ISO 9001 3. utgave desember 2000 ICS 03.120.10 Søkeord: Descriptors: kvalitetsstyring, krav, kvalitetssikring quality management, requirements, quality assurance Systemer for kvalitetsstyring

Detaljer

Subject: Letter of formal notice to Norway concerning the criteria for access to in-patient treatment in other EEA states

Subject: Letter of formal notice to Norway concerning the criteria for access to in-patient treatment in other EEA states ROYAL NORWEGIAN MINISTRY OF HEALTH AND CARE SERVICES EFTA Surveillance Authority Rue Belliard 35 B-1040 Brussel Belgium Your ref Our ref Date 72376 12/5292 15 August 2015 Subject: Letter of formal notice

Detaljer

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC.

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC. Dato: 19. november 2013 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet A 319, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 28.11.2013 Tidspunkt: 10:30 16.30 Før styremøtet settes, vil det

Detaljer