ATTFØRINGSTILBUDET VED ASKI

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ATTFØRINGSTILBUDET VED ASKI"

Transkript

1 ATTFØRINGSTILBUDET VED ASKI

2 KORT OM ASKI Aski AS er en moderne og markedsorientert attføringsbedrift, lokalisert midt på Karmøy. Totalt finnes det ca. 110 attføringsbedrifter i Norge. Aski er organisert som et aksjeselskap der de største aksjonærene er Karmøy kommune, Haugesund kommune og Rogaland fylkeskommune. For tiden er det ca. 50 ansatte, derav mer enn halvparten i Aski barnehage. Vår hovedkunde er NAV Karmøy. Aski er tiltaksarrangør for flere av de tiltakene som NAV tilbyr mennesker i en attføringssituasjon. Samarbeidet mellom Aski AS og NAV Karmøy er basert på en skriftlig samarbeids-avtale som årlig blir evaluert. Avtalen inneholder blant annet målsettinger og resultatkrav, betingelser, tiltaksoversikt, antall deltakere i ulike tiltak etc. Følgende tiltak tilbys ved Aski AS: Avklaring 20 tiltaksplasser Arbeidspraksis (APS) 30 tiltaksplasser Arbeid med Bistand (AB) 36 tiltaksplasser Tilrettelagt (TiA) 10 tiltaksplasser Funksjonsvurdering for ordinære bedrifter Deltakerne i de fleste tiltakene blir innsøkt til Aski AS via NAV lokalt. I søknaden er det vedlagt en foreløpig kartlegging som sier noe om den enkeltes målsettinger og helsemessige forutsetninger knyttet til en arbeidssituasjon. Attføringsprosessen forutsetter utprøving i forskjellige arbeidsoppgaver, vurdering av stillingsandel, arbeidstid osv. Aski AS tilstreber å kunne tilby den enkelte et reelt arbeidsmiljø i noen valgte bransjer, basert på å gi en viss variasjon ut fra interesser og forutsetninger, samt arbeidsmarkedets etterspørsel. For enkelte kan det være aktuelt å anvende kjeding av tiltak, for derved å oppnå bedre individuell utvikling i forhold til helsemessige forutsetninger, kvalifisering og formidling til ordinær jobb. Noen tiltak har også til hensikt å anvende ekstern attføring i attføringsprosessen, som vil si arbeidsutprøving i en ordinær bedrift. I tillegg til ovenfor nevnte tiltak via NAV, kan Aski tilby Funksjonsvurdering. Dette er et tilbud til IA-bedrifter, for mennesker som har et arbeidsforhold, men som har vært sykmeldt over lang tid. Aski har følgende avdelinger: Barnehage-Kjøkkenfornying-Kopi og Profilering- Opplæring-Europris. Det kan også tilbys oppgaver innen kontor, kantine, rengjøring, vedlikehold, budtjenester og butikk. I tiltaksperioden forholder deltaker seg til en attføringskonsulent som er ansvarlig for oppfølging og utvikling i henhold til deltakers handlingsplan. For tiltaksdeltakerne tilbys det regelmessig interne kurs/seminarer med aktuelle temaer, bl.a.: Kommunikasjon Aktørmodellen Veien til arbeidslivet Livsglede og arbeidsglede - Salg og service. Aski AS samarbeider med ulike aktører. F.eks. Karmøy Voksenopplæringssenter - kartlegging av lese- og skriveferdigheter, Karrierveiledningssenteret - realkompetanse-vurdering og karriereveiledning, Karmøy DPS, LAR Helsefonna, Fastlegen, evt. videre individuell oppfølging dersom dette er hensiktsmessig. 2

3 TILTAKENE VED ASKI Avklaring i skjermet virksomhet Avklaring er et tiltakstilbud med varighet inntil 12 uker. Tiltaket er spesielt rettet mot personer som har fått sin arbeidsevne nedsatt i en slik grad at de hindres i å skaffe seg eller beholde inntektsgivende arbeid. Resultatet av tiltaket skal være at deltakerne er avklart i forhold til hvordan de skal nå målet om å komme i og/eller beholde arbeid. Avklaring kan inneholde systematisk kartlegging og vurdering av den enkeltes arbeidsevne og eventuelle ytterligere behov for bistand for å komme inn på arbeidsmarkedet eller beholde arbeidet. Avklaringen skal være individuelt tilpasset og kan inneholde gjennomgang av og veiledning i forhold til den enkeltes muligheter på arbeidsmaerkedet. Utprøving av arbeidsevne kan også inngå som element i kartleggingen når dette anses nødvendig og hensiktsmessig. Aktørmodellen brukes som en del av metodikken; du er selv ansvarlig for eget liv. Hvor er jeg hvor vil jeg hvordan komme dit? Vesentlige faktorer som kan bidra til at du kommer tilbake til arbeid kan være: Avklare hva du ønsker å jobbe med Finne ut om du har behov for tilrettelegging Finne ut hvor mye du kan jobbe I tiltaksperioden mottar de fleste Arbeidsavklaringspenger fra NAV som inntekt. Etter avsluttet tiltak skal det foreligge sluttrapport med begrunnede forslag til videre aktiviteter og eventuelt bistandsbehov. Arbeidspraksis i skjermet virksomhet Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) kan tilbys personer som har fått sin arbeidsevne nedsatt slik at vedkommende hindres i å skaffe seg eller beholde inntektsgivende arbeid. Også personer som anses å ha særlig usikre yrkesmessige forutsetninger og som har behov for tett og bred oppfølging kan bli tilbudt APS. Tiltaket skal gi tilrettelagt arbeidstrening med oppfølging. APS-tiltaket skal bidra til å prøve ut den enkeltes muligheter på arbeidsmarkedet og bidra til å styrke deltakernes muligheter til å komme i arbeid eller utdanning. Det skal utarbeides en handlingsplan for den enkelte deltaker. Aktørmodellen brukes som en del av metodikken; du er selv ansvarlig for eget liv. Hvor er jeg hvor vil jeg hvordan komme dit? Vesentlige faktorer som kan bidra til at du kommer tilbake til arbeid kan være: Avklare hva du ønsker å jobbe med Finne ut om du har behov for tilrettelegging Finne ut hvor mye du kan jobbe Arbeidspraksis foregår enten i skjermet virksomhet her på Aski eller i en ordinær bedrift. Praksisen kan vare inntil 12 måneder, men ikke alle har behov for å gå tiden ut. I tiltaksperioden mottar de fleste Arbeidsavklaringspenger fra NAV som inntekt. Etter avsluttet tiltak skal det foreligge sluttrapport med begrunnede forslag til videre aktiviteter og eventuelt bistandsbehov. 3

4 TILTAKENE VED ASKI Arbeid med Bistand (AB): Arbeid med Bistand er et formidlingstiltak mot ordinært arbeid, der målet er å få hjelp til å finne og beholde en ordinær jobb. Tiltaket er et tilbud til mennesker med redusert arbeidsevne som medfører begrenset mulighet for yrkesvalg i det ordinære arbeidslivet. Deltakere har gjerne sammensatte problemstillinger, men antas å ha en arbeidsevne som de ønsker å bruke i den grad det er forenlig med helsemessige forutsetninger. Deltakere i AB kan være i tiltaket inntil 3 år, men de fleste avsluttes langt tidligere. I tiltaksperioden har de fleste Arbeidsavklaringspenger fra NAV som inntekt. Metodikken i tiltaket er basert på individuell oppfølging gjennom samtaler hvor hver enkelt deltaker gjennomgår en kartlegging, der det i samarbeid med deltaker avtales hvilke bransjer og bedrifter som er aktuelle å kontakte for å be om arbeidspraksis, samt hvilken stillingsandel og arbeidstid den enkelte velger å starte med. Arbeidsutprøvingen foregår i eksterne bedrifter/arbeidsplasser. Deltaker får oppfølging etter behov på arbeidsstedet av attføringskonsulent. For å lykkes legges det stor vekt på å skape en åpen og god dialog mellom deltaker og attføringskonsulent. Arbeidsgivere er vanligvis svært positive til arbeidsutprøving, forutsatt at deltaker har tilfredstillende stabilitet i den stillingsandel/arbeidstid som blir avtalt. Gjennom AB får deltakeren anledning til å prøve ut flere bransjer hvis en er usikker eller førstevalget var feil. Etter hvert som deltaker bidrar til verdiskapning på en arbeidsplass, forhandler attføringskonsulent med bedriften om det er grunnlag for å betale noe lønn i utprøvingsperioden basert på vedkommendes individuelle arbeidsytelse. Når den optimale jobb-match og yteevne (stillingsandel) anses å være funnet, forhandler attføringskonsulent med bedriften om fast ansettelse. For deltaker med nedsatt arbeidsevne kan lønnen graderes. Dersom tilbudt lønn er 50 % eller mindre, har deltaker anledning til å søke om en kompenserende trygdeytelse, i slike tilfeller opprettes det kontakt med NAV for videre vurdering. For andre deltakere kan resultatet bli full stilling og ordinær lønn. NAV stiller krav til at minst 50 % av deltakerne i AB skal avsluttes til lønnet arbeid eller egenfinansiert utdannelse. Ved avsluttet tiltak sendes sluttrapport til NAV med oppsummering av tiltaksperioden og oppnådd resultat for den enkelte. 4

5 TILTAKENE VED ASKI Tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift (TiA): Det kan være forskjellige årsaker til at en person blir vurdert opp mot dette tiltaket, for eksempel spesielle behov for tilrettelegging, helsebegrensninger, nedsatt arbeidskapasitet, eller annet som er lite forenlig med kravene i det ordinære arbeidsmarkedet. Samtidig er intensjonen at ansatte på Tilrettelagt kan gjøre en god jobb i forhold til sine forutsetninger internt på Aski. Når en person går inn i tiltaket Tilrettelagt ved Aski er han/hun fast tiltaksansatt. Det er imidlertid ikke ensbetydende med at de skal være på Aski arbeidslivet ut. Noen søker seg til andre jobber etter en tid. Årlige medarbeidersamtaler kan avdekke om dette er aktuelt. Deltakerne i Tilrettelagt mottar tarifflønn fra Aski. Funksjonsvurdering Når det gjelder funksjonsvurdering er kundene IA-bedrifter. Tilbudet er rettet mot ansatte som har slitt med helseproblem og vært sykmeldt over tid, men hvor intern oppfølging og utprøving ikke har gitt ønsket resultat. Målet med vurderingen er å finne alternative løsninger internt i den bedriften vedkommende er ansatt. Dersom dette viser seg å være umulig, vurderes gjerne alternative arbeidsgivere og arbeidsoppgaver. Arbeidstakeren får under Funksjonsvurderingen tett oppfølging av våre attføringskonsulenter, via individuelle samtaler og veiledning, samt tilbud om utprøving i ulike avdelinger. Eksterne bedrifter (bransjer) kan også være utprøvingsarenaer ved behov. Målsettingen er redusert sykefravær, økt mestring og arbeidsglede, basert på arbeidsevne. Bedriften som har bestilt vurderingen vil få tilsendt en rapport med anbefaling av tiltak. Veileder NAV og deltaker får kopi av rapporten. Funksjonsvurdering skal foretas innenfor en tidsramme på 6 uker. 5

6 AVDELINGER PÅ ASKI og aktuelle arbeidsoppgaver for tiltaksdeltakere ASKI KOPI & PROFILERING Produkter, varer og tjenester: Trykk og ferdiggjøring av bannere, roll-ups, messevegger/stands m.m Vindusdekor (bilder, frosting, bedriftslogo m.m Trykk (storformat) med lateks på en rekke materialer til innog utvendig bruk (fargegaranti på minimum 3 år) Trykk på tapet. Lage tapet med bilder eller egen deign for kunder Trykking av logoer, tekster, bilder m.m på tekstiler (arbeids-/ fritidsklær, profilering av bedrifter og organisasjoner Kopiering av hefter, plakater, sakskart m.m Storformat skanning og print (arbeidstegninger, kart, plakater m.m Digital brodering på tekstiler (navn, logoer, tekster, figurer m.m) Produksjon av innen- og utendørs skilting Budtjeneste Arbeidsoppgaver: Deltakelse og opplæring i ovenfor nevnte produksjon Kundemottak for avdelingen, ta imot bestillinger og salg Varemottak, registrering og prising 6

7 AVDELINGER PÅ ASKI og aktuelle arbeidsoppgaver for tiltaksdeltakere ASKI KJØKKENFORNYING Produkter, varer og tjenester: Produksjon av kjøkkenskap, benkeplater og fronter til kjøkken Bad og garderober, skyvedører Vi har et bredt spekter av fronter vi produserer selv, etter det mål kunden ønsker Vi har også en ekstern leverandør for ferdig produserte fronter Skrogene lager vi selv uansett om vi lager dørene her eller får dem levert av andre Salg av hvitevarer (komfyr, kjøleskap, oppvaskmaskin etc.) Transport og evt. montering av produktene for kundene Arbeidsoppgaver: Måling, saging, liming, kanting, boring, pussing, montering av skrog Utkjøring av varer til kunder Montering av ferdige produkter hos kundene Vedlikeholdsoppgaver internt og eksternt på Aski, inkl. luking og klipping, spyling og maling etc Varemottak, lagerarbeid (evt. inkl. truckkjøring) Kundemottak, tegne løsninger (PC-program), salg og oppfølging (telefonbetjening, bestillinger osv.) 7

8 AVDELINGER PÅ ASKI og aktuelle arbeidsoppgaver for tiltaksdeltakere ASKI KONTOR & KANTINE Produkter, varer og tjenester: Avdelingen ivaretar bedriftens støttefunksjoner som økonomi, regnskap, lønn, personal, forsikring, arkivering, sentralbord, kantine og renhold Arbeidsoppgaver: Sentralbord Postbehandling, dokumenthåndtering, arkivering Tilbudsbrev, leverandøroppfølging og korrespondanse Utarbeidelse av statistikker til internt bruk Vedlikeholde intern informasjon via monitor Økonomi-/regnskapsarbeid Innkjøp og logistikkarbeid av renhold og kontorrekvisita Kantinerelaterte oppgaver som planlegging av meny og vareinnkjøp Forberedelse og salg av lunsj og servering ved ulike møter og samlinger internt Baking, koking, steking etc. til dagens utvalg, samt til tider for salg til ansatte og deltakere Renhold kantine, samt bestikk og servise. Vask av tekstiler og rengjøringsmateriell Avdelingen er godkjent til å kunne gi fagbrev i kontorfaget 8

9 AVDELINGER PÅ ASKI og aktuelle arbeidsoppgaver for tiltaksdeltakere ASKI OPPLÆRING Produkter, varer og tjenester: Introduksjonsprogram for alle som starter ved Aski Dataopplæring som verktøy til kartlegging, utprøving og kompetanseheving og jobbsøking Temadager / kurser AMO enkeltplasser - dataopplæring Arbeidsoppgaver: Interaktive program med tema som Veien til arbeidslivet, Førstehjelp og HMS Gjennomgang av Personal- og Internkontroll-håndbok Grunnleggende dataopplæring som skrivetrening, internett, meldekort Nav, Veivalg, søknad, CV, E-post Datakort med 7 moduler (Grunnleggende IT-forståelse, Operativsystem, Tekstbehandling, Regneark, Presentasjon, Database og Internett/E-post) Temadager med innhold som Kommunikasjon, Aktør - modellen, Veien til Arbeidslivet, Livsglede & Arbeidsglede, Salg og Service I samarbeid med Karmøy Voksenopplæringssenter gjennomføres kartlegging av lese/skrive-ferdigheter Dataopplæring AMO enkeltplasser: Aski og NAV har en avtale vedrørende dataopplæring for arbeidssøkende som har behov for dataopplæring for å skaffe seg lønnet arbeid eller kompetansei forhold til studieutdannelse. Vi kan gi opplæring i Datakortets 7 moduler, Videregående Word og Excel, samt e-borger. En kan i samarbeid med Opplæringsavdelingen velge hvilke moduler en ønsker å ta og i hvilken rekkefølge. Dataopplæringen skjer gjennom individuell opplæring, interaktive læremidler og selvstudium med veiledning fra instruktør. 9

10 AVDELINGER PÅ ASKI og aktuelle arbeidsoppgaver for tiltaksdeltakere ASKI BARNEHAGE Produkter, varer og tjenester: Generelt barnehagearbeid som omfatter pedagogisk tenking, lek, omsorg og tilrettelegging av aktiviteter for barn Relasjonsbygging til voksne og barn Praktiske oppgaver inne og ute Arbeidsoppgaver: Omsorg som påkledning, bleieskift, hjelp ved måltid og andre dagliglivs rutiner Opplæring av barn innen grensesetting, oppdragelse, påkledning, forming, bokstaver, tall, data Praktisk arbeid både inne og ute som rydding, feiing, snømåking, vaske klær Planlegging og tilbereding av mat og annet forefallende kjøkken/kantine arbeid Renhold Kontor og administrasjonsoppgaver Mottak/resepsjonsoppgaver Vedlikeholdsarbeid/vaktmesteroppgaver Hagearbeid/gartneroppgaver Bud/transportoppgaver Barnehagen har ca 28 fast ansatte (ledelse og administrasjon, pedagogiske ledere og assistenter). I tillegg har 4 tiltaksansatte i Tilrettelagt sine daglige oppgaver innen kontor, matlaging/kantine og vedlikehold. 10

11 AVDELINGER PÅ ASKI og aktuelle arbeidsoppgaver for tiltaksdeltakere EUROPRIS (ASKI DETALJHANDEL AS) Produkter, varer og tjenester: Dagligvarer Jernvarer Gaveartikler Pyntegjenstander Kjøkkenutstyr Tekstiler Leker Verktøy Fottøy Hagemøbler Sportsartikler Planter etc. Steintøy Video og CD M.m Her finner du både kjente merkevarer og de merkene Europris er alene om. Vi tilbyr produkter med god kvalitet til ekstremt lave priser. Arbeidsoppgaver: Varemottak Utpakking Prising Vareplassering Eksponering (kampanjer) Kunde-behandling/-veiledning Montering (sykler, hagemøbler etc.) Innpakking (bl.a før jul) Kassebetjening Utkjøring varer til kunder Rydding og renhold Vedlikehold inne og ute Reklamasjonshåndtering Markedsføring (kampanjer/aktiviteter) Varetelling M.m Europris har 3 fast ansatte og noen deltidsansatte (kveld/helg). 11

12 Telefon: Fotveien 13, Bygnes anbefalt og foretrukket

Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter

Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter - Avklaring i skjermet virksomhet - Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) - Arbeid med bistand (AB) - Varig tilrettelagt arbeid (VTA) - Kvalifisering

Detaljer

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv Virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv Innhold 2 Forord 2 NAV-kontoret én dør inn 3 NAV Arbeidslivssenter en støtte til IA-virksomheter 3 NAV Hjelpemiddelsentral kompetanse om arbeidsplasstilrettelegging

Detaljer

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv Virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv Innhold Side FORORD 3 NAV-kontoret én dør inn 3 NAV Arbeidslivssenter en støtte til IA-virksomheter 3 NAV Hjelpemiddelsentral kompetanse om 3 arbeidsplasstilrettelegging

Detaljer

Brekstad. Bjugn ØRLAND KOMMUNE BJUGN KOMMUNE

Brekstad. Bjugn ØRLAND KOMMUNE BJUGN KOMMUNE Brekstad ØRLAND KOMMUNE Bjugn BJUGN KOMMUNE INNHOLD OM BEDRIFTEN... 3 Eierforhold og Styret... 3 Etikk... 3 Kvalitet... 4 Organisering... 4 Personalet... 6 Kompetansehevende tiltak gjennomført i bedriften....

Detaljer

Utfyllende regler til Arbeids- og velferdsetatens anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak.

Utfyllende regler til Arbeids- og velferdsetatens anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak. Utfyllende regler til Arbeids- og velferdsetatens anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak. Oppdatert 15. juni 2012 Generelt Utfyllende regler er gitt av Arbeids- og velferdsdirektoratet for å

Detaljer

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv Virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv // Virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv Innhold # SIDE 4 Forord 4 NAV lokalt - Én dør inn 4 NAVs arbeidslivssentre en støtte til IA-virksomheter

Detaljer

Utfyllende regler til anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak.

Utfyllende regler til anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak. Utfyllende regler til anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak. Generelt Utfyllende regler er gitt av Arbeids- og velferdsdirektoratet for å veilede etaten i forhold til anvendelsen av tiltaksforskriften,

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Inklusive attføringsrapport

ÅRSMELDING 2012. Inklusive attføringsrapport ÅRSMELDING 2012 Årsmeldingen beskriver de viktigste hendelser i selskapet i meldingsåret både hva angår attføring, produksjon og organisasjon Inklusive attføringsrapport Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

EU - Lifelong Learning Programme Side 1 LEONARDO DA VINCI A TRANSFER OF INNOVATION PROJECT HOT TRAIN: PROJECT NUMBER - 2012-1-NO1-LEO05-04863

EU - Lifelong Learning Programme Side 1 LEONARDO DA VINCI A TRANSFER OF INNOVATION PROJECT HOT TRAIN: PROJECT NUMBER - 2012-1-NO1-LEO05-04863 EU - Lifelong Learning Programme Side 1 LEONARDO DA VINCI A TRANSFER OF INNOVATION PROJECT HOT TRAIN: PROJECT NUMBER - 2012-1-NO1-LEO05-04863 HOT TRAIN Et prosjekt med fokus på utvikling av en metodikk

Detaljer

OVERSIKT FOR NAV APS. Tilbud og tiltaksnr. Tema og aktivitet 719560. Spesfikasjon og antall plasser APS. Beskrivelse av tilbud

OVERSIKT FOR NAV APS. Tilbud og tiltaksnr. Tema og aktivitet 719560. Spesfikasjon og antall plasser APS. Beskrivelse av tilbud (Arbeidspraksis) Tema og aktivitet Individuell avklaring Utredning Arbeidspraksis Varighet på 8-10 uker med fokus på motivasjon og oppfølging mot videre aktivitet. Passer for personer som ønsker økt motivasjon

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 26.05.2015 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

Fakta om Providor AS. Visjon: "Vi skal se muligheter og skape engasjement med arbeid som mål." Strandveien 10 B, 2380 Brumunddal

Fakta om Providor AS. Visjon: Vi skal se muligheter og skape engasjement med arbeid som mål. Strandveien 10 B, 2380 Brumunddal Innhold Fakta om Providor AS... 4 Innledning... 5 Organisasjonskart... 6 Ordinært ansatte med attføringsfaglig ansvar... 7 Fagutvikling/kompetanseheving for ordinært ansatte... 14 Tildelt ramme, godkjente

Detaljer

norasonde ÅrsberetninG

norasonde ÅrsberetninG norasonde 2010 ÅrsberetninG Innhold Styrets beretning for 2010 3 Organisasjonskart 7 Adm. direktør har ordet 8 Årsrapport attføring 2010 10 Eierforhold/tiltaksarrangør 10 Ansatte med attføringsfaglig ansvar,

Detaljer

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12 Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand Kartlegging av oppstartfasen Rapport 2014-12 Proba-rapport nr. 2014-12, Prosjekt nr. 14017 ISSN: 1891-8093 HB,TT,JR/AG, 21.10.2014 -- Offentlig

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2013

VIRKSOMHETSPLAN 2013 VIRKSOMHETSPLAN 2013 Virksomhetsplanen beskriver de vesentligste forutsetninger for Meskano AS sin drift i 2013, omfang av driften, mål for attføringsarbeidet, produksjonsmål for produksjonsvirksomhetene

Detaljer

årsmelding2008 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no

årsmelding2008 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no årsmelding2008 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no Administrasjon Keops er navnet på den største pyramiden i Egypt. Pyramiden ble blant annet betraktet som portalen til det

Detaljer

Årsrapport 2010. Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 1

Årsrapport 2010. Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 1 Årsrapport 2010 Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 1 Deltagruppen Best på attføring og opplæring Flest mulig ut i arbeid Likeverd - Inkludering - Utvikling Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 2 Årsrapporten

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering i 1998. Samme år

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving

Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving Innledning: Bergen kommune har som IA-virksomhet forpliktet seg til å jobbe målrettet for et mer inkluderende

Detaljer

Arbeid med bistand. Attføringsbedriftenes bransjestandard

Arbeid med bistand. Attføringsbedriftenes bransjestandard Arbeid med bistand Attføringsbedriftenes bransjestandard Innledning Arbeid med Bistand gir hensiktsmessig og nødvendig bistand med sikte på integrering av yrkeshemmede i ordinært arbeidsliv. Bistand kan

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer

Innledning MAKS AS Ordinært ansatte

Innledning MAKS AS Ordinært ansatte Innledning MAKS AS Ordinært ansatte Tittel Innledning MAKS AS Ordinært ansatte Avdeling Ingen avdeling valgt Opprettet Type instruks Dokumentnummer Sist revidert Revisjonsnummer Sist revidert av Godkjent

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

En liten filmsnutt- «Når hjernen snubler- om kognitiv svikt» https://www.youtube.com/watch?v=nikb59io6jm

En liten filmsnutt- «Når hjernen snubler- om kognitiv svikt» https://www.youtube.com/watch?v=nikb59io6jm En liten filmsnutt- «Når hjernen snubler- om kognitiv svikt» https://www.youtube.com/watch?v=nikb59io6jm NAV Kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse/nav Tilde - Jeppe Johan Paaske, spesialpsykolog

Detaljer

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Fra arbeidssøker til arbeidstaker

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Fra arbeidssøker til arbeidstaker ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Fra arbeidssøker til arbeidstaker ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Fra arbeidssøker til arbeidstaker Av rådgiver Terje Alnes, NAV Intro Bergen Innledning 2 Forberedelse

Detaljer

Årsrapport 2011. Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 1

Årsrapport 2011. Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 1 Årsrapport 2011 Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 1 Deltagruppen Best på attføring og opplæring Flest mulig ut i arbeid Likeverd - Inkludering - Utvikling Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 2 Årsrapporten

Detaljer

EN SPENNENDE BEDRIFT. - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass?

EN SPENNENDE BEDRIFT. - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass? EN SPENNENDE BEDRIFT - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass? MESTRING - GLØD - GLEDE Vår visjon skal være retningsgivende for vår tjenesteleveranse og hvordan vi skal opptre overfor våre tiltaksdeltakere.

Detaljer

Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg. Org.nr. 959 504 733

Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg. Org.nr. 959 504 733 Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg Org.nr. 959 504 733 2 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn... 3 Tiltaksarrangør... 3 Eierforhold... 3 Bedriftens styre... 3 Revisjon... 4 Organisasjonskart Spekter Pluss

Detaljer

Innspill til en strategi for å få flere personer med nedsatt funksjonsevne i arbeid

Innspill til en strategi for å få flere personer med nedsatt funksjonsevne i arbeid Du er her: regjeringen.no / Dokum entarkiv / Innspill til en strategi for å få flere personer m ed nedsatt funksjonsevne i arbeid Rapport, 20.01.2011 Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II Utgiver:

Detaljer