Programplan for bachelorstudiet i tannteknikk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Programplan for bachelorstudiet i tannteknikk"

Transkript

1 Programplan for bachelorstudiet i tannteknikk Bachelor Programme in Dental Technology 180 studiepoeng Heltid Kull Oppdatert 2014 Fakultet for helsefag Institutt for radiografi og tannteknikk Vedtatt av Studieutvalget med siste endring vedtatt av prodekan

2 STUDIEPLAN FOR BACHELORSTUDIET I TANNTEKNIKK KULL / Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 2 MÅLGRUPPE... 2 OPPTAKSKRAV... 3 LÆRINGSUTBYTTE... 3 INNHOLD... 5 OPPBYGGING... 6 EKSTERNE PRAKSISSTUDIER... 6 ARBEIDS- OG UNDERVISNINGSFORMER... 7 INTERNASJONALISERING... 8 OBLIGATORISK TILSTEDEVÆRELSE... 8 SKIKKETHET... 8 STUDIEPROGRESJON... 9 VURDERING... 9 EMNE 1 HELSEPROFESJONENES GRUNNLAG EMNE 2 TANNMORFOLOGI OG BIOLOGI EMNE 3 KJEMI OG DENTALE MATERIALER EMNE 4 PROTETIKK EMNE 5 - MATERIALERS INTERAKSJON MED ORALT VEV EMNE 6 PROTETIKK EMNE 7 NÆRINGSDRIFT EMNE 8A - FAST PROTETIKK EMNE 8B - AVTAKBAR PROTETIKK EMNE 9A PRAKSIS I FAST PROTETIKK EMNE 9B PRAKSIS I AVTAKBAR PROTETIKK EMNE 10 - AVANSERT PROTETIKK EMNE 11- BACHELOROPPGAVE... 42

3 STUDIEPLAN FOR BACHELORSTUDIET I TANNTEKNIKK KULL / Innledning. Det er ikke fastsatt nasjonal rammeplan for studiet. Tannteknikerstudiet ved Høgskolen i Oslo og Akershus er eneste utdanning innen denne profesjonen i Norge. Fullført studium kvalifiserer til bachelorgrad i tannteknikk og gir 180 studiepoeng. Studiet kvalifiserer til å søke om autorisasjon som tanntekniker i henhold til Lov om helsepersonell m.v. av 2. juli 1999, 48. Tannteknikk er et helsefag med naturvitenskap, teknikk og formgivning som vesentlige deler av innholdet. Studiet og yrkesidentiteten er knyttet til en teknologisk og håndverksmessig tradisjon. Tannteknikeren arbeider på oppdrag fra tannlege og produserer medisinske produkter som erstatter tapt tannsubstans, tenner og nærliggende vev. Alle produkter formes spesielt for hver pasient. Pasienten er avhengig av tannerstatningene både fysisk og psykisk. Arbeidet krever at tannteknikeren har teoretisk kunnskap, håndlag, tekniske og praktiske ferdigheter samt form- og fargesans. Kvaliteten på produktet må være god. Hvis design, materialvalg og materialbehandling ikke er riktig utført, kan pasienten få helseskade. For at framtidens tannteknikere skal kunne fylle yrkesfunksjonen på best mulig måte tar studiets mål, innhold og organisering hensyn til prognoser, mål og prioriteringer som skisseres i nasjonal tannhelseplan. Det vil si at utdanning av tannteknikere baserer seg på - en utvikling mot en helhetlig behandling innenfor tannhelsetilbud hvor de ulike profesjonene samarbeider og utfyller hverandre - behovet for tannhelsetjenester til eldre og spesielle pasientgrupper med oral funksjonshemming - behovet for større grad av forskning, planlegging, økonomisk vurdering og nytteverdi ved utforming og innføring av nye produkter innenfor dental teknologi - forebyggende og tannhelsefremmende tiltak - behovet for å være nasjonalt og internasjonalt faglig oppdatert og framtidsrettet Studiet har to studieretninger, henholdsvis fast og avtakbar protetikk. Studentene velger studieretning tidlig i 3. semester. Fagområdet fast protetikk gir fordypning i tannerstatninger som er fast sementert, mens avtakbar protetikk gir fordypning i erstatninger som ikke er permanent festet. Tannteknikkstudiet har, som alle andre studier innenfor helse- og sosialfagene, som formål å utdanne reflekterte yrkesutøvere som har tilegnet seg kunnskap og forståelse innenfor en felles referanseramme. Studiet har derfor 15 studiepoeng felles med andre helsefagstudier innenfor humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag. Tannteknikere skal kunne planlegge og organisere helhetlige tiltak i samarbeid med tannlege, brukere og andre tjenesteytere innen tannhelse og/eller helse. Programplanen har først en generell del før de enkelte emnene presenteres. Bestemmelsene i programplanen blir konkretisert i hvert enkelt emnes undervisningsplan som gir mer spesifiserte opplysninger og bestemmelser. Bachelorstudiet er hjemlet i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-2 og 3-3 og forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus av Målgruppe Målgruppen er personer som ønsker å utdanne seg til et helseteknisk yrke. Søkere bør ha interesse for teknikk og design, gode manuelle ferdigheter og ha god form- og fargesans. Studenter uten disse kvalifikasjonene vil kunne få problemer med den praktiske delen av studiet.

4 STUDIEPLAN FOR BACHELORSTUDIET I TANNTEKNIKK KULL / Opptakskrav Opptakskrav er generell studiekompetanse og følgende spesielle krav fastsatt av Kunnskapsdepartementet: kjemi KJE 1, matematikk R1 eller matematikk (S1 + S2) eller fysikk FYS 1. Læringsutbytte Formålet med tannteknikerutdanning er å utdanne selvstendige og reflekterte yrkesutøvere som kan inngå i et faglig og tverrprofesjonelt samarbeid i et samfunn som preges av mangfold og endring. Kandidaten skal ha tilegnet seg en kjernekompetanse som sikrer profesjonsutøvelse i samsvar med samfunnets krav og behov for tanntekniske tjenester. Etter endt studium skal kandidaten ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: Kunnskap Kandidaten - har kunnskap om tannmorfologi, biologi og biologiske reaksjoner som grunnlag for det tanntekniske arbeidets virkeområde - har kunnskap om kjemi og dentale materialer relatert til forsvarlig valg av materialer og til materialbehandling - har bred kunnskap om design og fremstilling av ordinær fast og avtakbar protetikk - har kunnskap om faktorer og lovbestemmelser knyttet til arbeidsmiljø, kvalitetssikring og digital markedsføring - har kunnskap om fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet - har innsikt i sentrale spørsmål knyttet til forskning og faglig utvikling innen det dentaltekniske området Ferdigheter Kandidaten - kan planlegge enkle tannerstatninger - behersker relevante verktøy, teknikker og fagterminologi - har praktiske ferdigheter som kreves for framstilling av enkle funksjonelle og estetiske tannerstatninger - kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne i henhold til gjeldende faglig standard for tannteknisk produksjon - kan finne, vurdere og henvise til dentalteknisk forskning og fagstoff, slik at det belyser problemstillinger innen det dentaltekniske området - kan nyttiggjøre seg forskningsresultater i sin yrkesutøvelse - kan på bakgrunn av vitenskapsteoretisk og forskningsmetodisk kunnskap begrunne sine handlinger overfor brukere, andre yrkesutøvere og arbeidsgivere Generell kompetanse Kandidaten - kan kritisk analysere og vurdere eget arbeid for å sikre produktets kvalitet, tilfredsstille brukerens behov, faglige krav og myndighetenes bestemmelser for fremstilling av individuelt tilpasset medisinsk utstyr - kjenner rammene for egen faggruppe og oppgavefordelingen mellom helse- og sosialfaggruppene - er lagarbeider og kan integrere sin faglige kompetanse i samarbeid med brukere og andre helsefaggrupper

5 STUDIEPLAN FOR BACHELORSTUDIET I TANNTEKNIKK KULL / kan reflektere over etiske problemstillinger, ha etisk handlingsberedskap og kunne avsløre verdikonflikter - kan kommunisere med mennesker på tvers av alder og ulik etnisk, religiøs og kulturell bakgrunn, og vise respekt for menneskets integritet og rettigheter - kjenner til strategier for konfliktløsning - kjenner til fagrelatert nytenkning, innovasjonsprosesser og entreprenørskap Læringsutbyttene for hvert enkelt emne er forankret i disse overordnete læringsutbyttene.

6 STUDIEPLAN FOR BACHELORSTUDIET I TANNTEKNIKK KULL / Innhold Studiets innhold er fordelt på fem hovedområder: naturvitenskapelige fag, samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag, dentale materialer, næringsdrift og protetikk. Tabellen nedenfor viser fagsammensetningen innenfor hvert hovedområde, og hvordan studiets 180 studiepoeng er fordelt. Tabellen viser også hvordan fagområdet protetikk er fordelt på felles- og studieretningsfag. Tabell 1 Oversikt over fagsammensetning og studiepoengfordeling Fag Studiepoeng Naturvitenskapelige fag 20 Tannmorfologi 10 Biologi 5 Kjemi 5 Samfunnsvitenskaplige og humanistiske fag 19 Vitenskapsteori og forskningsmetode 3 Etikk 6 Profesjon, samhandling og kommunikasjon 6 Profesjonell samhandling 4 Dentale materialer 15 Materiallære 10 Dentale materialers biokompatibilitet 5 Næringsdrift 10 Arbeidsmiljø og kvalitetssikring 5 Bedriftsøkonomi 2,5 Digital markedsføring 2,5 Protetikk 70 Protetikk 40 Design 5 Klinisk protetikk 5 Implantat- og kombinasjonsprotetikk 5 Fordypning i protetikk 15 Studieretning A - Fast protetikk 46 Metallkeram 23 Helkeram 23 Studieretning B Avtakbar protetikk 46 Partiell og helprotetikk 23 Ortodontisk apparatur 11 Helsett 12 Sum studiepoeng for hele studiet 180

7 STUDIEPLAN FOR BACHELORSTUDIET I TANNTEKNIKK KULL / Oppbygging Studiet går på fulltid over tre år og er inndelt i 11 emner, se tabell 2. Første, andre, tredje og sjette semester er felles for alle studentene. I fjerde og femte semester går de to studieretningene parallelt. Det forutsettes at studentene studerer på fulltid. Tannteknikk krever at teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter må henge nøye sammen. Studiet er derfor organisert slik at teoristudier skal kunne kombineres med praktisk trening i de fleste emnene. Praktisk trening foregår både internt på høyskolens tanntekniske laboratorier og i eksterne bedrifter, jf. Eksterne praksisstudier og Arbeidsformer. Tabell 2 Oversikt over emnene 1. studieår 2. studieår Høstsemester Emne1 Helseprofesjonenes grunnlag 10 sp Emne 2 Tannmorfologi og biologi 15 sp Emne 5 Materialers interaksjon med oralt vev 10 sp Emne 6 Protetikk 2 20 sp Vårsemester Emne 3 Kjemi og dentale materialer 10 sp Emne 4 Protetikk I 25 sp Emne 7 Næringsdrift 10 sp Emne 8 Studieretning A: Fast protetikk eller studieretning B: Avtakbar protetikk 20 sp 3. studieår Emne 9 Studieretning A: Praksis i fast protetikk eller Studieretning B: Praksis i avtakbar protetikk 30 sp Emne 10 Avansert protetikk - forts etter emne 11 Emne 11 Bacheloroppgave 15 sp Emne 10 Avansert protetikk 15 sp Eksterne praksisstudier Veiledet praksis i bedrifter er en viktig del av studiet. Praksis er lagt til to av emnene. Emne 9 har ca 16 ukers praksis som normalt gjennomføres i tanntekniske bedrifter. Emne 10 inneholder 4 ukers selvvalgt praksis: på tannklinikk/tannlegekontor, hos kjeveortoped, tannteknisk laboratorium, sykehus eller hos klinisk tanntekniker. Studentens prestasjon skal faglig vurderes i begge praksisperioder. I de tanntekniske bedriftene får studentene mulighet til å utvikle sine ferdigheter i et reelt laboratorium under veiledning av en autorisert tanntekniker. De skal i størst mulig grad delta i den daglige produksjonen av tannerstatninger. Kvalitetssikring skjer gjennom samarbeid mellom bedrift, student og utdanning. Høgskolen har samarbeidsavtaler med bedrifter i ulike deler av landet, og studentene må påregne opphold utenfor Oslo-området i praksisperioden i emne 9. Nærmere informasjon om utplasseringen blir gitt minst 6 måneder før hver praksisperiode starter.

8 STUDIEPLAN FOR BACHELORSTUDIET I TANNTEKNIKK KULL / Arbeids- og undervisningsformer Arbeids- og undervisningsformene er valgt ut fra læringsutbyttene og skal tilrettelegge for at studentene gjennom undervisningstilbudene, egen aktivitet og studentsamarbeid kan oppnå utbyttene i det enkelte emne og følge den oppsatte studieprogresjonen. Det stilles høye krav til selvstudier. Studentene må ta initiativ til samarbeid om teoretiske og praktiske oppgaver. Mye av arbeidet er problemorientert og organisert som prosjekter. Individuell og gruppevis veiledning forutsetter at studentene innen fastsatte frister leverer inn aktuelle teoretiske og praktiske arbeider med tilhørende skriftlig dokumentasjon. Ferdighetstrening Ferdighetstrening under veiledning har stor plass i studiet. Studentene skal gjennom praktisk øvelse og refleksjon tilegne seg manuelle ferdigheter og dentaltekniske rutiner. Ferdighetstreningen inkluderer tegnings- og formøvelser som brukes for å utvikle form- og fargeforståelse. Samarbeid med tannlege som arbeider på utdanningens tannlegekontor, inngår i deler av ferdighetstreningen. I tillegg skal studentene gjennom problemorienterte oppgaver trene på samhandling gjennom muntlig og skriftlig kommunikasjon om kasusbeskrivelser, forslag til materialvalg og begrunnelser for konstruksjon og design. Forelesninger Forelesninger vil i hovedsak bli benyttet for å presentere nytt fagstoff eller ny fagterminologi som ikke er lett tilgjengelig. De vil også brukes til å gi oversikt over fagområder og klargjøre sammenhenger. På områder hvor det ikke finnes dekkende litteratur eller der hvor litteraturen er svært omfattende, tilbys også forelesninger. Egne demonstrasjonsforelesninger foregår på laboratoriet og er knyttet til innføring av nye teknikker og arbeidsprosesser. Seminarer Gjennom fremlegg skal studentene presentere fagstoff som grunnlag for diskusjoner hvor også faglærer deltar. Slike fagdebatter skal utfordre studentene til å tydeliggjøre egen fagforståelse og gir mulighet til å se gyldigheten av egen, andres og fagets kunnskapsforståelse. Debatter gir trening i å formulere seg, gi uttrykk for egne meninger og reflektere over holdninger og handlinger. Skriftlige oppgaver Gjennom hele studiet får studentene oppgaver som kan være til stor nytte i læringsprosessen fordi skriving er vesentlig for kunnskapstilegnelse og fagforståelse. Oppgavene gjøres individuelt og/eller i gruppe, og det blir stilt økende krav til nivå og omfang. Studentene får veiledning og tilbakemelding på et utvalg av oppgavene. Mapper Studentene samler i løpet av et emne sine praktiske og/eller skriftlige teoretiske oppgaver i individuelle mapper. Mappen vil vise studentens progresjon. Deler av mappen vil utgjøre studentens «eksamensmappe». Gruppearbeid Utdanningen gjør bruk av ulike former for gruppearbeid gjennom hele studiet. Gjennom idéutveksling, fremlegg, diskusjon, oppgaveskriving, likemannsvurdering og annet samarbeid skal studentene stimulere hverandres læring ved å formidle faglig kunnskap og erfaring, gi uttrykk for egne meninger og sammen reflektere over egne holdninger, handlinger og fagforståelse. Prosjektarbeid Gjennom prosjektarbeid skal studentene lære seg å se sammenhenger og få dypere forståelse av faget. De skal utarbeide problemstillinger og arbeide systematisk med problemløsningsprosessen, både individuelt og i samarbeid med andre. Prosjekter og andre former for gruppearbeid avsluttes som regel med et seminar med presentasjon og diskusjon, men kan også avsluttes med skriftlig rapport og/eller

9 STUDIEPLAN FOR BACHELORSTUDIET I TANNTEKNIKK KULL / plakatpresentasjon (poster). Selvstudier Læringsutbyttene fordrer høy grad av egenaktivitet og selvstudier for at studenten skal oppnå et tilfredsstillende resultat. Selvstudier innebærer både individuelt arbeid og samarbeid med medstudenter. Det individuelle arbeidet er i det alt vesentlige knyttet til pensumlitteratur. Internasjonalisering Utdanningen har utvekslingsavtaler med samarbeidsinstitusjoner i utlandet. Varigheten på utenlandsopphold er vanligvis 3-6 måneder. I tillegg har studentene mulighet for selv å skaffe seg inntil 5 ukers praksis i utlandet i emne 9 i 5. semester og siste del av emne 10 i 6. semester. Utdanningens faglærere samarbeider internasjonalt med institusjoner som utdanner tannteknikere på bachelornivå. Studenter må være forberedt på at oppgaver som gjøres i løpet av utvekslingsperioder, ofte må skrives på engelsk for å gjøre oppgaven tilgjengelig for veileder og praksisstedet. Flere av emnene i 2. og 3.studieår tilbys til studenter ved utdanningens samarbeidsinstitusjoner i utlandet. Det vises til kriterier for studentutveksling og informasjon om utenlandsopphold. Obligatorisk tilstedeværelse Det kreves minimum 90 % tilstedeværelse på demonstrasjonsforelesninger og laboratorieøvelser, og det kreves minimum 80 % tilstedeværelse i ekstern praksis, ferdighetstrening, pasientrettet arbeid, seminarer, timeplanfestet gruppearbeid og obligatorisk veiledning. Tilstedeværelse er nødvendig for at studentene under veiledning skal kunne tilegne seg den spesielle kunnskap, ferdighet og generelle kompetanse som ivaretar pasientsikkerhet og kvalitetssikrer de tanntekniske produktene. For å kunne framstille seg til eksamen må kravene til obligatorisk tilstedeværelse i emnet være godkjent. Dersom studenten overskrider fraværsgrensen, vil det i den grad det er mulig, bli stilt krav til arbeid som kan kompensere for fraværet. Detaljerte bestemmelser om obligatorisk tilstedeværelse er angitt under det enkelte emnet i studieplanen og i undervisningsplanen for emnet. Skikkethet Vitnemål for fullført studium forutsetter at studenten er skikket for yrket. En student som utgjør en mulig fare for pasienters, klienters og brukeres liv, fysiske og psykiske helse, rettigheter og sikkerhet, er ikke skikket for yrket. Løpende skikkethetsvurdering foregår gjennom hele studiet og inngår i en helhetsvurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger for å fungere som helsepersonell. Studenter som viser liten evne til å kunne mestre tannteknikeryrket, skal så tidlig som mulig i studiet bli informert om dette. De skal få veiledning og råd slik at de kan forbedre seg, eller få råd om å avslutte utdanningen. Særskilt skikkethetsvurdering benyttes i spesielle tilfeller, jf. Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning av

10 STUDIEPLAN FOR BACHELORSTUDIET I TANNTEKNIKK KULL / Studieprogresjon Første studieår må være bestått før studenten kan påbegynne andre studieår, og andre studieår må være bestått før studenten kan påbegynne tredje studieår. Vurdering Det vises til lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus av For å fremstille seg til eksamen må studiekrav og praksisperiode som hører til emnet, være bestått. Alt tannteknisk arbeid som inngår i eksamen, må utføres på utdanningens laboratorier. Alle karakterer som gir studiepoeng, vil fremkomme på vitnemålet, og det blir ikke gitt samlekarakter for studiet som helhet. Studiekrav Studiet har ett studiekrav som ligger i emne 4. Studiekravet må være bestått for at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen i emnet. Praksis Studiet har to praksisperioder. De ligger i emnene 9 og 11, og begge er gjenstand for faglig vurdering, jf. forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus av Praksis må være bestått før studenten kan fremstille seg til eksamen i emnet. Nærmere bestemmelser er angitt under det enkelte emne i studieplanen og i undervisningsplanen for emnet. Eksamen Det vises til lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus av For å fremstille seg til eksamen må studiekrav og praksisperiode som hører til emnet, være bestått. Alle karakterer som gir studiepoeng, vil fremkomme på vitnemålet. Det blir ikke gitt samlekarakter på studiet som helhet. Oversikt over eksamensordningen står i tabellen på de to neste sidene.

11 STUDIEPLAN FOR BACHELORSTUDIET I TANNTEKNIKK KULL / Oversikt over eksamensordningen Eksamen Emne 1 Helseprofesjonenes grunnlag The Foundation and Basis of the Health Professions Emne 2 Tannmorfologi og biologi Dental Morphology and Biology Emne 3 Kjemi og dentale materialer Chemistry and Dental Materials Emne 4 Protetikk 1 Dental Prosthetics 1 Emne 5 Materialers interaksjon med oralt vev Interaction of Dental Materials with Oral Tissue Emne 6 Protetikk 2 Dental Prosthetics 2 Emne 7 Næringsdrift Business Studies Emne 8A Fast protetikk eller emne 8 B Avtakbar protetikk Specialization in Fixed Prosthetics or in Removable Prosthetics Emne 9 A Praksis i fast protetikk) eller emne 9 B Praksis i avtakbar protetikk Practicein Fixed Prosthetics or in Removable Prosthetics Studie poeng Semester Eksamensform 10 1 Individuell muntlig eksamen, inntil 20 min 15 1 Individuell mappe med 2-3 praktiske arbeider og teoretiske oppgaver, samlet omfang ca 28 sider 10 2 Individuell skriftlig eksamen, 4 timer, og rapport fra materialtesting 25 2 Eksamen: Individuell mappe med 2-3 praktiske arbeider og teoretiske oppgaver samlet omfang 5500 ord 10 3 Individuell skriftlig eksamen, 4 timer, og 2 rapporter fra materialtesting delt eksamen: 1) Prosjektoppgave i gruppe på 3 stud., omfang ca ord 2) 2 individuelle praktiske arbeider 3) Individuell muntlig høring, inntil 20 min delt eksamen: 1) Skriftlig oppgave i gruppe på 3 stud., ord 2) Muntlig gruppefremlegg, 3 stud., inntil 30 min. Vurderingsuttrykk Bestått/ikke bestått Bestått/ikke bestått Bokstavskala A-F Bokstavskala A-F Bestått/ikke bestått Bokstavskala A-F Bestått/ikke bestått 20 4 Praktiske arbeider og prosessbok Bestått/ikke bestått 30 5 Individuell mappe med 1-3 praktiske arbeider, teoretisk oppgave, inntil ca 1000 ord og prosessbok Bokstavskala A-F

12 STUDIEPLAN FOR BACHELORSTUDIET I TANNTEKNIKK KULL / Emne 10 Avansert protetikk Clinical Prothetics Emne 11 Bacheloroppgave Bachelor Assignment 15 6 Individuell mappe med 1-2 praktiske arbeider og skriftlige oppgaver, med samlet omfang inntil 5000 ord delt eksamen: 1) Prosjektoppgave i gruppe, 2-3 stud., inntil 9000 ord 2) Studieretning A: Individuelt: 10 enheter eller tilsvarende 2) Studieretning B: Individuelt: 4 proteser eller tilsvarende 3) Individuell muntlig høring, inntil 20 min. Bestått/ikke bestått Bokstavskala A-F Pensum Pensum for 1. og 2. studieår står i emneplanene. Pensum for 3. studieår: se studiets nettside. Det tas forbehold om at pensum vil kunne endres. Studentene må derfor sjekke Fronter før emnestart!

13 STUDIEPLAN FOR BACHELORSTUDIET I TANNTEKNIKK KULL / Emne 1 Helseprofesjonenes grunnlag 10 sp 1. semester Emnet inneholder samfunnsvitenskapelige og humanistiske fagene som er felles for alle helse- og sosialfaglige profesjonsstudier for at yrkesutøvelsen skal kunne ha et felles verdigrunnlag. Sentrale verdier er et helhetlig syn på mennesket og respekt for dets integritet, autonomi og rett til medbestemmelse. Emnet introduserer tannteknikeres ansvarsområder og arbeidsoppgaver. Tabellen nedenfor viser fagsammensetningen fordelt på studiepoeng. Fag Teori Ferdighetstrening/praksis Sum Vitenskapsteori og forskningsmetode 1,5 1,5 Etikk 4 4 Profesjon, samhandling og kommunikasjon 4,5 4,5 Sum Læringsutbytte Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte inndelt i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: Kunnskap Studenten - har kjennskap til hva som kjennetegner vitenskapelig kunnskap og hvilke kunnskapsformer som er sentrale innen helsefagene - kjenner til aktuelle vitenskapelige metoder innen helsefagene - kan beskrive etiske teorier og begreper som er relevante for helsefaglig praksis - har innsikt i problemstillinger knyttet til tannteknisk produksjon med utgangspunkt i yrkesetiske retningslinjer - kan beskrive tannteknisk profesjonsutøvelse og yrkesfeltets samarbeidspartnere - har kunnskap om tannteknikerens yrkesrolle i et historisk og fremtidsrettet perspektiv - har kunnskap om lovverk som gjelder for tannteknisk praksis - beskrive ulike syn på helse og sykdom Ferdigheter Studenten - kan planlegge og gjennomføre en strukturert observasjon - kan diskutere forholdet mellom teori og praksis i relasjon til tannteknikkens tilknytning til naturog/eller samfunnsvitenskap - kan søke opp relevant informasjon, fagstoff og vitenskapelig kunnskap - kan følge retningslinjer for kildehenvisning og utforme litteraturlister - kan diskutere forholdet mellom etikk og moral og relatere dette til etiske dilemmaer i tannteknisk yrkesutøvelse - kan kjenner til kulturbegrepet og kan beskrive utfordringer i tverrkulturell kommunikasjon med vekt på kunnskap om og respekt for mangfold, identitet, kjønnsroller og generasjonsforskjeller - kan viser ferdigheter i kommunikasjon og samhandling

14 STUDIEPLAN FOR BACHELORSTUDIET I TANNTEKNIKK KULL / Generell kompetanse Studenten - er bevisst betydningen av kritisk kildevurdering - kan reflektere over betydningen av yrkesetiske retningslinjer - har innsikt i strategier og prinsipper for god kommunikasjon med tanke på planlegging, problemløsning og samarbeid i grupper - har innsikt i egne læringsstrategier Arbeids- og undervisningsformer Undervisningen foregår dels felles med de andre helsefagene og dels på egen utdanning. All fellesundervisning skjer i form av forelesninger. På utdanningen veksler arbeids- og undervisningsformene mellom forelesninger, demonstrasjonsforelesninger, praktiske øvelser på laboratorier, seminarer, studentsamarbeid i grupper og selvstudier. Obligatorisk tilstedeværelse Det kreves minimum 90 % tilstedeværelse på demonstrasjoner og minimum 80 % på seminarer, praktiske øvelser på laboratorier og studentsamarbeid i grupper. Vurdering For å fremstille seg til eksamen må kravet til obligatorisk tilstedeværelse være tilfredsstilt. Eksamensinnhold: Eksamensform: Tidspunkt: Vurderingsuttrykk: Læringsutbyttene Individuell muntlig eksamen inntil 20 min. 1. semester Bestått/ikke bestått Sensorordning: To sensorer vurderer alle besvarelsene. 10 % av studentene, dog minimum 5, vurderes av ekstern og intern sensor, mens de øvrige vurderes av to interne sensorer. Ekstern sensors vurdering skal komme alle studentene til gode. Pensum Etikk Fjelland, R. & Gjengedal, E. (1998) Vitenskap på egne premisser Vitenskapsteori og etikk for helsearbeidere. Oslo, Ad Notam Gyldendal. Kap. 7, 8 og sider. Kversøy, K. S. (2005) Etikk - en praktisk vinkling: ulike perspektiver på det etiske landskapet. Bergen, Fagbokforlaget.118 sider. Lingås, L. G. (2003) Etikk og verdivalg i helse- og sosialfag. Oslo, Gyldendal. Kap. 17, 19, 20, 21 og sider. Lund, T. & Haugen, R. (2006) Forskningsprosessen. Oslo, Unipubforlag. Kap sider. Ruyter, K. W. et. al. (red.) (2007). Medisinsk og helsefaglig etikk. 2. utgave. Oslo, Gyldendal Akademisk. Kap 1 + side sider. Tannteknikernes etiske regler: Kultur, helse, sykdom Brodtkorp, E. & Rugkåsa, M. (2009) Mellom mennesker og samfunn. Sosiologi og sosialantropologi for helse- og sosialprofesjonene. 2. utg. Oslo, Gyldendal Akademisk. Kap 7 og sider.

15 STUDIEPLAN FOR BACHELORSTUDIET I TANNTEKNIKK KULL / Vitenskapsteori og forskningsmetode Dalland, O. (2007) Metode og oppgaveskrivning for studenter. 4. utg. Oslo, Gyldendal akademisk. 297 sider. Halvorsen, K. (2008) Å forske på samfunnet. En innføring i samfunnsvitenskapelig metode. 5. utg. Oslo, Cappelen. SS kap sider. Repstad, P. (2007) Mellom nærhet og distanse, kvalitative metoder i samfunnsfag. 4. utg. Universitetsforlaget. Kap 2-6. Profesjon, samhandling og kommunikasjon Eide, H. & Eide, T. (2007) Kommunikasjon i relasjoner Samhandling, konfliktløsning, etikk. 2. utg. Oslo, Gyldendal Akademisk. Kap 3, 4, 10 og sider. Kyrkjebø, J. M. (1998) Kvalitetsutvikling i helsetjenesten. En lærebok for helsefagstudenter. Kap. 3, og 5. Bergen, Fagbokforlaget.15 sider. Lærum, E. (2005) Frisk, syk eller bare plaget? Innføring i medisinsk nøkkelkunnskap. Kap. 3, 10, 11 og 18. Bergen, Fagbokforlaget. 46 sider. Myhrer, T. (2008) Tannteknikk gjennom 100 år, Flisby n Forlag (kontakt utdanningen ved kjøp) sidene 11-37, , sider Sparrow, J. & Heel, D. (2006) Fostering team learning development. Reflective Practice Vol. 7, No 2. Side sider.

16 STUDIEPLAN FOR BACHELORSTUDIET I TANNTEKNIKK KULL / Emne 2 Tannmorfologi og biologi 15 sp 1. semester Tannmorfologifaget omfatter kunnskap om tennenes makroskopiske anatomi og manuell utforming av tenner. Biologifaget har fokus på det orale biologiske miljø. Kunnskap om munnhulens biologi, oppbygning av anatomiske strukturer som tenner, kjeveledd, ansiktsmuskulatur og spyttkjertler, og forhold mellom munnhulens anatomiske strukturer og orale væsker inngår. Kunnskapen skal føre til en helhetsforståelse av normale og sykdomsfremkallende forhold i munnhulen Tabellen nedenfor viser fagsammensetningen, fordelt på studiepoeng i henholdsvis teori og ferdighetstrening/praksis: Fag Teori Ferdighetstrening/praksis Sum Tannmorfologi Biologi 5 5 Sum 9 15 Læringsutbytte i tannmorfologi Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte inndelt i kunnskap og ferdigheter Kunnskap - gjøre rede for de permanente tenners makroskopiske anatomi, anatomiske variasjonsformer og tennenes nomenklatur Ferdigheter - bruke riktig terminologi på tannflater, retning og plan både skriftlig og muntlig - beskrive tennenes morfologiske form ved bruk av formspråk og skisser - vise sammenheng mellom teknikk, materiale og tannform i form av praktiske arbeider - gjenkjenne og gjenskape den respektive tann i det permanente tannsettet Læringsutbytte i biologi Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte inndelt i kunnskap og ferdigheter: Kunnskap - beskrive cellers oppbygging - navngi de forskjellige stadier i utviklingen av tenner hos mennesker - gjøre rede for kjeveleddets oppbygning og funksjon - beskrive hode- og halsmuskler med vekt på muskelfester og funksjon - gjøre rede for munnslimhinnens, spyttkjertlenes og salivas oppbygning og funksjon - beskrive interaksjoner mellom munnhulens anatomiske strukturer og orale væsker - forklare faktorer som bidrar til patologi i munnhulen - beskrive mekanismer og følgeskader for sykdommene karies, gingivitt og periodontitt Ferdigheter - navngi viktige anatomiske strukturer på modell av overkjeve og underkjeve

17 STUDIEPLAN FOR BACHELORSTUDIET I TANNTEKNIKK KULL / Arbeids- og undervisningsformer Arbeids- og undervisningsformene veksler mellom forelesninger, demonstrasjonsforelesninger, seminarer og ferdighetstrening kombinert med studentarbeid i grupper og individuelt samt selvstudier. Studentarbeidet omfatter skriftlige og praktiske oppgaver. På seminarer kan fagstoff legges frem av studenter eller faglærere for diskusjon. Gruppene får veiledning av faglærer. Obligatorisk tilstedeværelse Det kreves minimum 90 % tilstedeværelse på demonstrasjonsforelesninger og minimum 80 % tilstedeværelse i introduksjoner til emnet, ferdighetstrening, seminarer og gruppearbeid. Vurdering For å fremstille seg til eksamen må kravet til obligatorisk tilstedeværelse være tilfredsstilt. Eksamensinnhold: Eksamensform: Tidspunkt: Vurderingsuttrykk: Læringsutbyttene Individuell mappe med 2-3 praktiske arbeider og teoretiske oppgaver med samlet omfang ca 28 sider (linkl illustrasjoner) 1. semester Bestått/ikke bestått Det settes 2 delkarakterer: 1) praktiske arbeider og 2) teoretiske arbeider Begge deler må være bestått for at eksamen er bestått. Studenten må fremstille seg til ny eksamen i den delen som ikke er bestått. Sensorordning: Ekstern sensor deltar i utarbeidelsen av eksamensoppgaver og vurderingskriterier. To interne sensorer vurderer alle besvarelsene. Pensum Tannmorfologi Ash, M. (2003) Wheeler s Dental Anatomy, Physiology and Occlusion. Philadelphia, Saunders. S og s sider. Berg, A. (2000) Tannmorfologi med formøvelser. Kompendium, tannteknikerutdanningen HiO. 96 sider. Krogh Paulsen,W. De blivende tænders morfologi. Kompendium/kopisamling, Tannteknikerutdanningen, HiO. 106 sider. Tannmorfologi nettkurs. HiO Biologi Ash, M. (2003) Wheeler s Dental Anatomy, Physiology and Occlusion. Philadelphia, W.B. Saunders S og s sider. Sand, O. et al. (2006) Menneskekroppen, fysiologi og anatomi. Oslo, Gyldendal Akademisk. kap1-3, kap 5 (s ), kap 6 ( , ), kap 10 ( ). 544 sider. Biologinettkurs. Tannteknikerutdanningen, HiO Biologikompendium. HiO. 100 sider.

Programplan for bachelorstudiet i tannteknikk

Programplan for bachelorstudiet i tannteknikk Programplan for bachelorstudiet i tannteknikk Bachelor Programme in Dental Technology 180 studiepoeng Heltid Kull 2012 Fakultet for helsefag Institutt for naturvitenskapelige helsefag Vedtatt av Studieutvalget

Detaljer

Programplan for bachelorstudiet i tannteknikk

Programplan for bachelorstudiet i tannteknikk Programplan for bachelorstudiet i tannteknikk Bachelor Programme in Dental Technology 180 studiepoeng Heltid Kull 2011-14 Fakultet for helsefag Institutt for radiografi og tannteknikk Vedtatt av Studieutvalget

Detaljer

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Undergraduate Course in Supervision of Health Care Students Deltidsstudium 20 studiepoeng Kull høst 2014 Institutt for fysioterapi Fakultet for

Detaljer

Studieplan for bachelorstudiet i tannteknikk

Studieplan for bachelorstudiet i tannteknikk Studieplan for bachelorstudiet i tannteknikk Bachelor Programme in Dental Technology 180 studiepoeng Kull 2009-12 Fakultet for helsefag Institutt for radiografi og tannteknikk Vedtatt av Studieutvalget

Detaljer

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Further Education in Supervision - an interprofessional approach at the individual and group level VEITV 20 studiepoeng

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn Further Education in Physiotherapy for Children FYSBARN 30 studiepoeng Deltid Kull 2015 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi Godkjent av

Detaljer

Studieplan for bachelorstudiet i tannteknikk

Studieplan for bachelorstudiet i tannteknikk 1 Studieplan for bachelorstudiet i tannteknikk Bachelor Programme in Dental Technology 180 studiepoeng Kull 2006-09 Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo 2 Innledning Bachelorstudiet er hjemlet i Lov

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Advanced Course in Physiotherapy for Older People FYSELDRE 30 studiepoeng Deltid Kull 2015 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for folkehelsearbeid for tannhelsepersonell Health Promotion and Dental Care 15 studiepoeng/ects Studiet godkjent av rektor for Høgskolen i Akershus 9. november

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Advanced Course in Physiotherapy for Older People FYSELDRE 30 studiepoeng Deltid Kull 2014-15 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi

Detaljer

Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge

Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge Bachelor s assignment Bachelorstudium barnehagelærerutdanning 15 studiepoeng Deltid og Ablu Emnekode deltid: BLD3900 Emnekode arbeidsplassbasert: BLA3900?

Detaljer

ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie

ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie Bachelor s Programme in Nursing 180 sp/ects Kull 2011 deltid (SYPLGRD) Studieåret 2014 15 Fakultet for fag Institutt for sykepleie Studiested Pilestredet Sist endret:

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Mal for ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret 1 Innhold i rammeplan Rammeplan er en

Detaljer

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Studieprogram B-BIOKJE, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av:

Detaljer

Studieplan for KJEMI 1

Studieplan for KJEMI 1 Profesjons- og yrkesmål NTNU KOMPiS Studieplan for KJEMI 1 Studieåret 2015/2016 Årsstudiet i kjemi ved NTNU skal gi studentene tilstrekkelig kompetanse til å undervise i kjemi i videregående opplæring.

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

Emneplan for. Arkitektur kunst og håndverk (KHARK) Architecture Art and Design. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Arkitektur kunst og håndverk (KHARK) Architecture Art and Design. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Arkitektur kunst og håndverk (KHARK) Architecture Art and Design 15 studiepoeng Deltid Godkjent av høgskolestyret ved Høgskolen i Oslo 21. oktober 2010 Sist godkjent i studieutvalget ved TKD

Detaljer

Godkjent av dekan på fullmakt fra avdelingsstyret ASP/HiST

Godkjent av dekan på fullmakt fra avdelingsstyret ASP/HiST Studieplan for Innpasningsstudium i vitenskapsteori og forskningsmetode for opptak til Master i tverrfaglig helse- og sosialfag med fordypning i psykisk helsearbeid 10 Studiepoeng 1 Godkjent av dekan på

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i pedagogikk 180 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den . 2 Navn på

Detaljer

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx.xx 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd.

Detaljer

Bachelorstudium i kunst og design. Bachelor Programme in Art and Design (ESTKD-BA) 180 studiepoeng. Heltid

Bachelorstudium i kunst og design. Bachelor Programme in Art and Design (ESTKD-BA) 180 studiepoeng. Heltid Bachelorstudium i kunst og design (ESTKD-BA) Bachelor Programme in Art and Design 180 studiepoeng Heltid Godkjent av styret ved Høgskolen i Oslo 5. desember 2002 Sist endret av studieutvalget ved TKD 15.

Detaljer

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD...

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... 3 7 ARBEIDSFORMER... 3 8 VURDERING... 4 8.1 Arbeidskrav/Obligatorisk

Detaljer

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos NO EN Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos Framtidas helsevesen trenger dyktige vernepleiere som hjelper mennesker til å leve sine liv på egne premisser. Vernepleiere arbeider for at mennesker

Detaljer

Studieplan for bachelorstudiet i tannteknikk. Kull 2002-05. 180 studiepoeng. Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo

Studieplan for bachelorstudiet i tannteknikk. Kull 2002-05. 180 studiepoeng. Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo Studieplan for bachelorstudiet i tannteknikk Kull 2002-05 180 studiepoeng Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo 2 Innledning Studieplanen er hjemlet i Lov om universiteter og høgskoler av 12. mai 1995

Detaljer

Masteroppgave i helsevitenskap med spesialisering i rusproblematikk

Masteroppgave i helsevitenskap med spesialisering i rusproblematikk Masteroppgave i helsevitenskap med spesialisering i rusproblematikk Emnekode: MHVRMAS_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart

Detaljer

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Emne I Teoretisk og praktisk innføring i veiledning 15 stp, høst 2017 Emne II Profesjonsveiledning 15 stp, vår 2018 Målgruppe: praksislærere, også relevant

Detaljer

Anestesisykepleie - videreutdanning

Anestesisykepleie - videreutdanning Anestesisykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Studienivå: Videreutdanning lavere grad Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon

Detaljer

Studieplan, Bachelor i journalistikk

Studieplan, Bachelor i journalistikk Studieplan, Bachelor i journalistikk Innhold Navn Oppnådd grad / type studium Omfang Opptakskrav Journalistikk / Journalism Bachelorgrad 180 studiepoeng For å bli tatt opp til bachelorgradsprogrammet må

Detaljer

Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng

Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng Theory and Methods in Supervision for students at bachelor in social work 15 ECTS VID vitenskapelige høgskole Godkjent av rektor

Detaljer

NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer)

NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer) NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer) 26.01.11 Nivå/Typisk utdanning Nivå 1: Grunnskolekompetanse KUNNSKAP Forståelse av teorier, fakta, prinsipper, prosedyrer innenfor fagområder og/eller

Detaljer

Bachelor i sykepleie

Bachelor i sykepleie Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med kriterier for forventet nivå Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring, samtidig som det

Detaljer

i seksuell helse og seksualitetsundervisning

i seksuell helse og seksualitetsundervisning Videreutdanning i seksuell helse og seksualitetsundervisning 10 studiepoeng Fakultet for Helsefag Institutt for atferdsvitenskap (AV) Institutt for Sykepleie og Helsefremmende Arbeid (SHA) Har utviklet

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Mastergradsprogram i religionsvitenskap 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av «daværende

Detaljer

Bacheloroppgave i sykepleie

Bacheloroppgave i sykepleie Bacheloroppgave i sykepleie Emnekode: BSYBAC_3, Vekting: 20 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Merk: Emnet har ikke oppstart før våren 2009. Fagpersoner - Ingunn Aase

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Studieplan for KJEMI

Studieplan for KJEMI Pr juni 2014 Profesjons- og yrkesmål NTNU KOMPiS Studieplan for KJEMI Emnebeskrivelser for Kjemi 2 Studieåret 2014/2015 Årsstudiet i kjemi ved NTNU skal gi studentene tilstrekkelig kompetanse til å undervise

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

Visuell kommunikasjon kunst og håndverk (KHVIS)

Visuell kommunikasjon kunst og håndverk (KHVIS) Emneplan for Visuell kommunikasjon kunst og håndverk (KHVIS) Visual Communication Art and Design 15 studiepoeng Deltid Godkjent av høgskolestyret ved Høgskolen i Oslo 21. oktober 2010 Sist godkjent i studieutvalget

Detaljer

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014 Side 1/5 Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv 60 studiepoeng Kull 2014 Høgskolen i Buskerud og Vestfold Oppdatert 14.8.14 LGL Godkjent av dekan 26.08.14 Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Gjelder fra og med høsten 2009 Tittel Bokmål: Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Nynorsk: Bachelorgradsprogram

Detaljer

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring samtidig som det

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt / psykisk helsevern

Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt / psykisk helsevern Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt / psykisk helsevern Emnekode: BSYP4A_1, Vekting: 20 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

MIN4201 Fordypning i intenisivsykepleie, del

MIN4201 Fordypning i intenisivsykepleie, del MIN4201 Fordypning i intenisivsykepleie, del 3-2015-2016 Emnekode: MIN4201 Emnenavn: Fordypning i intenisivsykepleie, del 3 Faglig nivå: Master (syklus 2) Studiepoeng: 15 Varighet: Vår Språk: Norsk Forutsetter

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh. dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Obligatoriske emner i Master i barnehageledelse Emnene kan inngå i Master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30

Detaljer

Studieplanfor bachelor i journalistikk

Studieplanfor bachelor i journalistikk Studieplanfor bachelor i journalistikk Navn: Journalistikk / Journalism Oppnådd grad / type studium: Bachelorgrad Omfang: 180 studiepoeng Opptakskrav For å bli tatt opp til bachelorgradsprogrammet må man

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Årsstudium i digital kommunikasjon Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er på 60 studiepoeng og tas på heltid over 1 år. Det er også mulig å ta det på deltid over

Detaljer

Emneplan for. Arkitektur og rom (ARKR) Architecture and Space. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Arkitektur og rom (ARKR) Architecture and Space. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Arkitektur og rom (ARKR) Architecture and Space 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23. mai 2012 Fakultet

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi STUDIEPLAN Mastergradsprogram i teologi 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3 2PEL5101-3 Pedagogikk og elevkunnskap 3 Emnekode: 2PEL5101-3 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Krav til forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for innføring i spesialpedagogikk (SPINO) Introduction to Special Needs Education 30 studiepoeng, deltid/30 ECTS, part-time Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus

Detaljer

MODULPLAN. Modul 9: Fagutvikling i sykepleie. Avdeling for sykepleierutdanning Program for sykepleierutdanning. Kull 2006.

MODULPLAN. Modul 9: Fagutvikling i sykepleie. Avdeling for sykepleierutdanning Program for sykepleierutdanning. Kull 2006. MODULPLAN Modul 9: Fagutvikling i sykepleie Avdeling for sykepleierutdanning Program for sykepleierutdanning Kull 2006 Studieåret 08-09 Modulansvarlige: Beate André Kari Hauge MODUL 9: FAGUTVIKLING I SYKEPLEIE

Detaljer

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger NO EN Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger Kunst og håndverk 1 er et samlings- og nettbasert studium som gir deg 30 studiepoeng fordelt over to semester studieåret 2016/2017. Studiet

Detaljer

Sosialt arbeid, sosionom

Sosialt arbeid, sosionom NO EN Sosialt arbeid, sosionom Ønsker du å bidra til at mennesker i vanskelige livssituasjoner får et bedre liv? Vil du tilegne deg kunnskap og ferdigheter til å løse, redusere og forebygge sosiale problemer?

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste Emnekode: BSNP06_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng)

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Communication Through Digital Media Kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) er det tredje av fire emner i studieplan for Design og

Detaljer

MOP4201 Fordypning i operasjonssykepleie, del

MOP4201 Fordypning i operasjonssykepleie, del MOP4201 Fordypning i operasjonssykepleie, del 3-2015-2016 Emnekode: MOP4201 Emnenavn: Fordypning i operasjonssykepleie, del 3 Faglig nivå: Master (syklus 2) Studiepoeng: 15 Varighet: Vår Språk: Norsk Forutsetter

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring samtidig

Detaljer

Studieplan for Norsk 2 (8.-13.trinn)

Studieplan for Norsk 2 (8.-13.trinn) januar 17 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13.trinn) Flerspråklighet og litterære kulturmøter Studieåret 2017/2018 Norsk 2 Flerspråklighet og litterære kulturmøter består av to emner og går over

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og er på totalt 15 studiepoeng. Studiet

Detaljer

Rammeplan for ingeniørutdanning

Rammeplan for ingeniørutdanning Toårig og treårig ingeniørutdanning Fastsatt 1. desember 2005 av Utdannings- og forskningsdepartementet Innhold 1. Innledning... 3 2. Formål med ingeniørutdanningen... 3 3. Mål for ingeniørutdanning...

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelor nivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Studieplan Studieår 2014-2015

Studieplan Studieår 2014-2015 Side 1/6 Studieplan Studieår 2014-2015 Kosmetisk 15 studiepoeng, deltid Kull 2015 vår HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen Tlf. 3100

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og er på totalt 15 studiepoeng. Studiet

Detaljer

Videreutdanning i kunnskapsbasert praksis i

Videreutdanning i kunnskapsbasert praksis i Videreutdanning i kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten (KUNNO) Further Education in Evidence-based Health Care 15 studiepoeng - deltid Godkjenning Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 3. juni

Detaljer

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos NO EN Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos Framtidas helsevesen trenger dyktige vernepleiere som hjelper mennesker til å leve sine liv på egne premisser. Vernepleiere arbeider for at mennesker

Detaljer

Selvstendighet og ansvar i sykepleie

Selvstendighet og ansvar i sykepleie Selvstendighet og ansvar i sykepleie Emnekode: BSYBAC_4, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter Studiepoeng: 7,5 Studiets nivå og organisering Studiet Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter er på mastergradsnivå.

Detaljer

Anestesisykepleie - videreutdanning

Anestesisykepleie - videreutdanning Anestesisykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Studienivå: Videreutdanning lavere grad Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Heltid/deltid: Heltid Varighet:

Detaljer

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel:

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel: Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap Engelsk tittel: Bachelor of Business Administration - with concentration on Ethics and Entrepreneurship Omfang:

Detaljer

STUDIEPLAN. Samtidskunst. 180 studiepoeng. Tromsø

STUDIEPLAN. Samtidskunst. 180 studiepoeng. Tromsø STUDIEPLAN 180 studiepoeng Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Det kunstfaglige fakultet den 27.01.2017 Navn på studieprogram Oppnådd grad Målgruppe Opptakskrav Anbefalte forkunnskaper Faglig

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning (2017-2019) Studiepoeng: 60 Bakgrunn for studiet Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning har som mål å utdanne gode kommunikasjonsrådgivere. Det

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2 2PEL5101-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 Emnekode: 2PEL5101-2 Studiepoeng: 15 Semester Høst / Vår Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk

Detaljer

Studieplan for tannteknikerutdanningen. Kull 2005-08

Studieplan for tannteknikerutdanningen. Kull 2005-08 1 Studieplan for tannteknikerutdanningen Bachelor programme in dental technology 180 studiepoeng Kull 2005-08 Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo 2 Innledning Studieplanen er hjemlet i Lov om universiteter

Detaljer

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist NO EN Økonomi og landbruk Landbruksnæringene i Norge står foran store utfordringer. Større og mer komplekse landbruksforetak, gir et økende behov for landbruksøkonomisk kompetanse. Studiet kombinerer de

Detaljer

Digital økonomi og organisasjon

Digital økonomi og organisasjon NO EN Digital økonomi og organisasjon Den økende graden av digitalisering i offentlige sektor og privat næringsliv gjør det nødvendig med større forståelse for, og kunnskap om, informasjonsteknologi og

Detaljer

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst Side 1/6 Studieplan studieår 2014 2015 Videreutdanning innen psykisk helse og 15 studiepoeng kull 2014 høst HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen Postboks 7053,

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon (Kongsvinger) Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium

Detaljer

Pedagogikk 3. studieår

Pedagogikk 3. studieår Pedagogikk 3. studieår Emnekode: BFØ102_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester

Detaljer

Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie

Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie Kull 11V Temahefte 3 Kvalitetsutvikling, etisk og juridisk ansvarlighet Høgskolen i Gjøvik Avdeling for helse, omsorg og sykepleie Seksjon sykepleie

Detaljer

Samfunnsfag. Fagpersoner. Introduksjon. Læringsutbytte. Innhold

Samfunnsfag. Fagpersoner. Introduksjon. Læringsutbytte. Innhold Samfunnsfag Emnekode: BFD350_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for barnehagelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 2 semestre Semester eksamen/vurdering:

Detaljer

Studieplan 2009/2010

Studieplan 2009/2010 Bachelor i sykepleie Studieplan 2009/2010 Beskrivelse Bachelorutdanningen i sykepleie skal utdanne selvstendige, ansvarsbevisste, endrings- og pasientorienterte sykepleiere som viser evne og vilje til

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS BACHELORPROGRAM I DESIGN Spesialisering i Visuell kommunikasjon eller Møbel- og romdesign/interiørarkitektur 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning

Detaljer

STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13

STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13 STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den 16.12.2016 2 Navn på studieprogram Bokmål:

Detaljer

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Studieprogram B-MASKIN, BOKMÅL, 2010 HØST, versjon 08.aug.2013 11:14:27 Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Vekting: 180 studiepoeng Fører til

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i Religionspsykologi i et helseperspektiv Studiepoeng: 10 Studiets nivå og organisering Videreutdanning på masternivå som er organisert som et deltidsstudium over to

Detaljer

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid. Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid. Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse: PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid Emnekode: PED1002/1 Studiepoeng: 30 Språk Norsk (engelsk ved behov) Krav til forkunnskaper Ingen Læringsutbytte Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper,

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt Emnekode: BSYP5D_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2

Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2 Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2 1studieår på deltid 30 studiepoeng Godkjent av avdelingsleder Dato: 25.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV...

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i operasjonssykepleie Studiepoeng: 90 Studiets nivå og organisering Videreutdanning i operasjonssykepleie er et heltidsstudium som gjennomføres over 3 semestre. Normert

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning rådgivning 1 (2017-2018) Studiepoeng: 30 Bakgrunn for studiet Rådgivning 1 Studiet er initiert av Kunnskapsdepartementet innenfor de prioriterte områdene i strategien

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 1 / 7 Studieplan 2015/2016 Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten er en videreutdanning på 15 studiepoeng. Utdanningen

Detaljer

Praktisk kunnskap, master

Praktisk kunnskap, master NO EN Praktisk kunnskap, master Master i praktisk kunnskap er et spennende, tverrfaglig studium som er rettet mot alle med bakgrunn i profesjonene. Ved å ta utgangspunkt i praksisutøverens levde erfaring,

Detaljer

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Studieprogram B-BIOKJE, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:51 Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av:

Detaljer