Gi SV beskjed statsbudsjettet Innspill fra organisasjoner og andre

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gi SV beskjed statsbudsjettet 2011. Innspill fra organisasjoner og andre"

Transkript

1 Gi SV beskjed statsbudsjettet Innspill fra organisasjoner og andre Organisasjoner... 3 ANSA... 3 Atlas-alliansen... 5 Attac... 7 Bellona... 8 Bibliotekarforbundet Changemaker Den Norske Turistforening Dyrevernalliansen FFO FO Forum for utvikling og miljø Framtiden i våre hender Frivillighet Norge Idrettsforbundet Industri Energi Kirkerådet Kollektivkampanjen Kreftforeningen Landsforeningen mot stoff Leser søker bok LLH LNU Musikk i skolen Natur og ungdom Norges Ungdomslag Norges Jeger- og Fiskerforbund Norges Handicapforbund Norges Museumsforbund Norsk Bibliotekforening Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening Norsk forening mot støy Norsk kulturforum Norsk Psykologforening Norsk Radiografforbund Norsk Rockforbund Norsk Skolelederforbund Norsk Studentunion (NSU) og Studentenes landsforbund (StL Norsk Tollerforbund

2 Norsk Varmepumpeforening Norske Billedkunstnere PLAN- Norge Postcom PRESS - Redd Barna Ungdom Redd Barna Rådet for psykisk helse SABIMA SAIH Slett U-landsgjelda Studieforbundet Folkeuniversitetet Treningsforbundet Utdanningsforbundet Utviklingsfondet Velferdsalliansen Vennskap Nord/Sør WWF YS Andre Ruth Birkeland, Geir Madsen, Morten Andersen Sofus Kjeka Jan Olsen, Jan Børge Monsen, Astrid Melissa J. Lesama Steinar Miland

3 Organisasjoner ANSA Bakgrunn for forslaget. I SVs arbeidsprogram skriver SV at den stadig økende internasjonaliseringen gjør det viktigere å tilrettelegge for at alle studenter kan ta kvalitetsutdanning i utlandet, både hel- og delgradsstudier, uavhengig av økonomisk og sosial bakgrunn. Dette er i tråd med ANSAs hovedbudskap om lik rett til utdanning. Slik det er i dag er det er skjev sosial og geografisk rekruttering til utenlandsstudier. 1 ANSAs infosenter erfarer at det er langt flere som ønsker å studere i utlandet, enn som faktisk gjør det. 2 En av grunnene til dette er at dagens studiefinansiering ikke gir alle en reell mulighet til å realisere sine studieønsker. I tillegg er det estimert at antall norske studenter vil øke med i året i frem til En viktig del av løsningen på et kommende kapasitetsproblem er å gi studenter og elever som ønsker det, bedre mulighet til utenlandsstudier. Dette vil dessuten være svært kostnadsbesparende for staten sammenliknet med å opprette studieplasser for disse studentene her hjemme. Norge trenger arbeidskraft og studenter med internasjonal erfaring, ikke minst gjelder dette internasjonal erfaring og språkkunnskaper fra land som Russland, Kina, Japan, India og Brasil. I tråd med dette skriver SV i sitt arbeidsprogram For å sikre bred internasjonal kompetanse, er det et mål at flere studenter tar gradsstudier i ikke-engelskspråklige land. Dessverre viser Lånekassetallene fra 2008/2009 at, på tross av generell økning i gradstudenter i utlandet, går antall studenter i ikke-engelskspråklige land stadig ned. Budsjettprioriteringer: 1. Heve stipendandelen i skolepengestøtten for helgradsstudenter på bachelorgradsnivå til 70 %, tilsvarende som for mastergrads- og delgradsstudier: 26,7 MNOK Gjeninnføre støtte til førsteåret av bachelorgrader i ikke-vestlige land og USA: 16,1 MNOK For ikke-vestlige land: bevilgningen økes med 1,6 MNOK For USA: bevilgningen økes med 14,5 MNOK 5 1 Borte bra, men hjemme best? NIFU Step Mobilitetsrapport 08/09 ANSA 2009: 3 Beregnet av Lånekassen for undervisningsåret 2011/2012. Budsjetteffekt for 2011 anslås til 18,6 MNOK. 4 Beregnet av Lånekassen for undervisningsåret 2011/2012. Budsjetteffekt for 2011 anslås til 0,8 MNOK. 3

4 3. Utvide stipendordningen for språklig tilretteleggingssemester fra 1 til 2 semester: Studenter vil da få bo og levestøtte (87 600kr) i to semester og konvertert stipendandelen (40%) dersom de begynner på gradstudier i det landet de tok språksemesteret. Begrunnelse 1. Grunnet dagens finansieringsordning og lengden på studiet, blir bachelorutdanning ved utenlandske studiesteder som krever skolepenger, uforholdsmessig dyr i forhold til master- og delgradsstudier. Dette gjelder også studenter som tar profesjonsstudier som sykepleie, tannlege og kiropraktor, ettersom de første 3 årene på slike studier blir regnet som bachelornivå. Det er imidlertid rimelig å anta at det språklige og kulturelle utbyttet blir større jo lenger man studerer ute. Dessuten vet vi at rekrutteringsgrunnlaget til masterstudier i utlandet svekkes ved at bachelorstudentene uteblir eller må ta på seg høy lånebyrde. Derfor bør bachelorgradstudenter i utlandet, likestilles med studenter som tar mastergrad eller deler av en grad ute. Dagens modell for skolepengestøtte: Gradsutdanning, lavere grad Gradsutdanning, høyere grad Delgradsstudier Stipend 50 pst. 70 pst. 70 pst. Lån 50 pst. 30 pst. 30 pst. ANSAs forslag: Gradsutdanning, lavere grad Gradsutdanning, høyere grad Delgradsstudier Stipend 70 pst. 70 pst. 70 pst. Lån 30 pst. 30 pst. 30 pst. 2. Støtte til det første året av bachelorgrader i en rekke ikke-vestlige land ble trukket tilbake i 2005, da NOKUT ikke regner det enkeltstående året som tilsvarende til norsk høyere utdanning. Det er bred politisk enighet om at man ønsker større spredning av utenlandsstudenter. Nye tall viser imidlertid at det er mindre spredning nå enn før 6. I følge Forskningsrådet er USA Norges viktigste samarbeidspartner innen forskning. Støtte til det første året av bachelorgrader i USA ble stoppet i 1985 med den hensikt å styre noe av studentstrømmen vekk fra USA. Siden da er antallet helgradsstudenter i USA halvert. Regjeringen har nå satt som mål å ha 1200 studenter i USA, i dag 5 Beregnet av Lånekassen for undervisningsåret 2011/2012. Budsjetteffekt for 2011 anslås til 7,25 MNOK. 6 Lånekassens statistikk over utenlandsstudenter 4

5 Mangel på førsteårsstøtte hindrer studenter i å ta en hel utdanning flere land som er viktige for Norge, med mindre de har foreldre som kan betale for det første året av utdanningen. Gjeninnføring av støtte vil stimulere til økt geografisk spredning av utenlandsstudentene, blant annet til land som Brasil, Russland, India, Kina og Japan. 3. I dag er det mulig for studenter som skal ta en hel grad i ikke-engelsk språklige land å motta bo- og levestøtte i ett semester mens de studerer språk. I Stortingsmelding /2009 foreslår regjeringen å fjerne denne muligheten. ANSA mener tvert i mot at ordningen må utvides til å gjelde to semestre. Hvis ikke studentene har mulighet til å lære seg fremmedspråk, blir det naturligvis vanskelig for dem å begynne på studier i ikkeengelskspråklige land Helgrad Delgrad /99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 Skoleår Tallene for 09/10 er foreløpige (jan. 2010). Antall delgradsstudenter i 09/10 er så ufullstendig at de ikke inkluderes i dette diagrammet. Spørsmål kan rettes til Karoline Myklebust, tlf Atlas-alliansen Atlas-alliansen er en bistandsstiftelse for norske organisasjonene av mennesker med nedsatt funksjonsevne og pasienter. Vi arbeider for at funksjonshemmede og syke i fattige land skal få et godt og verdig liv i fattige land. Sosial inkludering, samfunnsdeltakelse, brukermedvirkning og solidaritet med andre i samme situasjon danner grunnlaget for vårt arbeid. Vi ønsker først og fremst å uttrykke vår støtte til SV prioritering av barn, barnefattigdom og satsning på kunnskap. Disse prioriteringene bør også vises tydelig i bistandsbudsjettet, og vi har følgende innspill til Statsbudsjett for 2011 under kapittel om bistand: 5

6 Norske myndigheter må sikre at det avsettes ressurser til oppfølging av FN konvensjonen for rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne i tråd med konvensjonens Art 32. Tuberkulosebekjempelse må få høyere prioritet og bli synliggjort som en viktig del av helse- og hiv/aids bistanden. 1) Implementering av FN konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne Norges ratifisering av FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne vil skje i løpet av Ved at konvensjonen også innehar forpliktelser om internasjonalt samarbeid gjennom Art 32, vil Norge dermed få et ansvar for at bistandssamarbeidet når ut til funksjonshemmede i enhver målgruppe. I forbindelse med stortingets behandling av statsbudsjettet 2010, ble Miljø- og Utviklingsminister Erik Solheim spurt av Utenrikskomiteen om departementets oppfølging av denne FN konvensjonen. Ministeren informerte da Stortinget om at arbeidet for personer med nedsatt funksjonsevne er en del av Norges arbeid for menneskerettigheter og fattigdomsbekjempelse og sa videre at dette er i tråd med Handlingsplanen av 1998 for inkludering av funksjonshemmede i all bistand. Atlas-alliansen mener desverre lite er gjort i praksis for å følge opp handlingsplanen 7 og at konvensjonens Art 32 nå kan gi rom for å utvikle en ny helhetlig og konkret plan for funksjonshemmede i bistanden. En ny integrert og praktisk plan for bistand som inkluderer funksjonshemmede vil også kunne omfatte Norges viktige engasjement for støtte til overlevende etter landminer, klaseammunisjon og væpnet vold. Konvensjonens Art 11 slår videre fast at statspartene skal bidra til at funksjonshemmede blir ivaretatt og beskyttet i konflikter, humanitært nødhjelpsarbeid og ved naturkatastrofer. I praksis betyr dette at Norge må etterspørre rapportering på resultater og indikatorer på hvorvidt funksjonshemmede nås i det arbeidet Norge støtter uansett bistandskanal. På bakgrunn av ratifiseringen av FN konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne, er hovedinnspillet fra Atlas-alliansen til statsbudsjettet 2011 at departementet setter av nødvendige ressurser for å følge opp Art 32 og mulighetene knyttet til denne i praksis. 2. Satsningen på Utdanning for Alle har ikke bidratt til at marginaliserte grupper har fått tilgang på utdanning iflg UNESCO I januar 2010 lanserte UNESCO sin årlige EFA Global Monitoring Report 2010 som dette året hadde tittelen Reaching the marginalized. Rapporten sier at til tross for arbeidet med EFA, er funksjonshemmede en stor gruppe som ikke har fått tilgang til utdanning. Som en stor bidragsyter til FN og Verdensbankens arbeid med utdanning, har Norge en betydelig mulighet til å løfte frem viktige hensyn. 7 St.meld 8, Handlingsplan om inkludering av funksjonshemma, Kap 7 Bistand 6

7 Vi anmoder derfor Regjeringen om å løfte funksjonshemmede barn og unges rett til utdanning både i dialogen med de multilaterale institusjonene og med mottakerlandene som får støtte av Norge Atlas-alliansen har gitt konkrete innspill til UD ifm årets EFA toppmøte i Addis Abeba hvor Norge skal stille, og vi ber Regjeringen følge opp at hensynet til funksjonshemmede nå får et økt fokus i satsningen. 3. Tuberkulosebekjempelse må få høyere prioritet og bli synliggjort som en viktig del av helse- og hiv/aidsbistanden. En tredjedel av verdens befolkning er smittet av tuberkulose, 8-9 millioner utvikler årlig sykdommen og nærmere 2 millioner dør årlig av en fullt helbredelig sykdom. Se vedlegg for detaljert krav vedrørende tuberkulosearbeidet. (ikke vedlagt i dette dokumentet) Vennlig hilsen for Atlas-alliansen Liv Arum Fungerende styreleder Rikke Bækkevold Daglig leder Attac 1. Børsbeskatning Norge har et bredt skattesystem som omfatter store deler av landets økonomiske aktivitet. Likevel er det et område som slipper billig unna, nemlig omsetning på børsen. Når folk flest kjøper varer og tjenester må det betales moms, men handel med aksjer og andre verdipapirer på børsen er avgiftsfritt. Her gjelder et omvendt Robin Hood-prinsipp med fritak for de rike. Attac Norge foreslår en avgift på en prosent av børsomsetningen. I 2008 ville dette ha gitt en inntekt på rundt 24 milliarder kroner bare fra aksjehandelen. Avgiften er enkel og billig å administrere i forhold til inntjening. Det er liten grunn til å tro at den ville føre til omfattende kapitalflukt. Børsen i London har lenge hatt en tilsvarende avgift. Børsskatt gir mening av minst tre grunner: Den er god fordelingspolitikk. De som har mest beskattes. Den demper aksjespekulasjon ved å redusere marginer på kortsiktige kjøp og salg, mens den har små konsekvenser for langsiktige aksjeinvesteringer. Den er et første skritt på veien til en internasjonal skatt på handel med valuta og verdipapirer som kan begrense den internasjonale spekulasjonsøkonomien og anvendes til utviklings- og miljøformål. Forslaget om børsbeskatning dreier seg om en stor framtidig inntektspost på statsbudsjettet. I tillegg foreslår Attac Norge to forholdsvis beskjedne utgiftsposter. 7

8 2. Skatteparadiser Skatteparadiser gjør det vanskelig å oppnå demokratisk kontroll med finansmarkedene, og å bekjempe global fattigdom. Offentliggjøring av kapitalstrømmer mellom land er et viktig virkemiddel i kampen mot skatteparadisene, og vil også kunne gi Oljefondets etikkråd informasjon om hvilke multinasjonale selskaper som kvalifiserer til uttrekk, på grunn av bruk av skatteparadiser. a) Utredning om land-for-land rapportering Kapitalflukt til skatteparadisene skjer i all hovedsak via multinasjonale selskaper. Disse har ofte mange underselskaper, men selskapenes regnskaper legges frem under ett. Samtidig skattlegges underselskapene individuelt. Dermed skapes en mulighet for at profitt kan flyttes til skatteparadiser. Oljefondet og andre offentlige norske investorer må kreve at de selskaper de investerer i rapporterer om sin økonomiske virksomhet land for land. Dette vil gjøre det mulig å kontrollere om selskapene opererer i skatteparadiser. Attac Norge foreslår at det settes av midler til en utredning om hvordan en slik land-for-land rapportering kan iverksettes. b) Økt bevilgning til Oljefondets etikkråd Oljefondets etikkråd er underbemannet i forhold til sine nåværende arbeidsoppgaver. Attac Norge foreslår en betydelig økning i bevilgninger til rådet for å gjøre det i stand til å skjøtte nåværende arbeidsoppgaver og å ta på seg en ny, stor oppgave: Å trekke Oljefondet ut av selskaper som opererer i skatteparadiser. Vennlig hilsen Thomas Nygreen Nestleder i Attac Norge Bellona I fraværet av en god og bindende internasjonal klimaavtale er det nå enda viktigere at land går foran og viser at det er mulig å gjennomføre store klimagassreduksjoner nasjonalt. Når regjeringen har valgt å utsette klimameldingen til 2011 forventer Bellona at det legges frem stortingsproposisjoner som bidrar til å oppnå Norges klimaforpliktelser innenlands. Revidert statsbudsjett for 2010 og statsbudsjett for 2011 må bidra til å muliggjøre dette. I 2009 lanserte Bellona Norges helhetlige klimaplan, som viser hvilke virkemidler som trengs for å redusere norske klimagassutslipp med 18,8 millioner tonn innen 2020 i forhold til Dette tilsvarer 30 prosent av de norske utslippene i I dette budsjettinnspillet har Bellona hovedsakelig fokusert på hva som må gjøres i 2011 for at Norge i fremtiden kan bli et nullutslippssamfunn. Hovedpunktene er fornybar energi og energieffektivisering, rensing og elektrifisering av punktutslipp og miljøvennlig transport. I et 8

9 langsiktig perspektiv er disse tre punktene helt avgjørende for å oppnå store utslippsreduksjoner. Disse er beskrevet nærmere i dette dokumentet, med konkrete budsjettforslag. Dette innspillet inneholder både forslag til bevilgninger, og forslag til avgiftsøkninger. Vi vil understreke at avgifter er utilstrekkelig som hovedvirkemiddel i de fleste sektorer, men at avgiftene spiller en viktig rolle sammen med mer teknologidrivende virkemidler. Våre forslag til avgiftsøkninger gir også økte inntekter til statsbudsjettet, som kan finansiere økte bevilgninger. Bellona er opptatt av at klimapolitikken må ha en god balanse mellom pisk og gulrot. Virkemidler rettet mot forbruker må ikke innrettes slik at de utelukkende oppfattes som økt beskatning. Virkemidler mot industri må innrettes slik at de ikke fremmer karbonlekkasje. Fornybar energi og energieffektivisering Miljøvennlig energiproduksjon, energieffektivisering og omlegging av energibruket er avgjørende for å oppnå klimagassreduksjoner i Norge. Inntil et felles el-sertifikatmarked med Sverige er på plass må midlene til Enova økes for å legge til rette for utbygging av ren energi, energieffektivisering og energiomlegging. Etter at et el-sertifikatmarked er innført mener Bellona at Enovas innsats må innrettes mot energieffektivisering og demonstrasjons- og pilotprosjekter. Bellona foreslår derfor en virkemiddelpakke for å legge til rette for mer fornybar energiproduksjon, energieffektivisering og omlegging av energibruket. Gjennom økte inntekter fra avgifter vil Enovas budsjett styrkes. Rensing og elektrifisering av punktutslipp I dag står gasskraftverkene på Kårstø, Mongstad og Melkøya uten rensing. Utover Kårstø og Mongstad står store (større enn tonn/år) landbaserte punktkilder for nesten 11 millioner tonn CO 2 per år, dvs 19 % av Norges totale CO 2 -utslipp. På norsk sokkel står 174 gassturbiner for om lag 75 prosent av de samlede utslippene fra norsk sokkel; omtrent en fjerdedel av Norges totale CO2-utslipp. Dersom Norge skal gjennomføre betydelige kutt i klimagassutslippene, må disse anleggene renses eller elektrifiseres. Miljøvennlig transport Transportsektoren har de raskest voksende utslippende av alle sektorer i Norge. Landtransport og innenriks luftfart stod for om lag en fjerdedel av de norske utslippene i 2006, og har hatt en økning på 30 prosent siden Bellona foreslår en rekke avgiftsendringer og nye støtteordninger for å fase inn nullutslippskjøretøy. Fornybar energi Bellona mener at den beste måten å stimulere til mer fornybar energi er å få på plass et felles el-sertifikatmarked med Sverige. Bellona forventer at dette markedet trer i kraft fra som annonsert. Overgangsordningen som er blitt lansert har bidratt til forutsigbarhet for noen prosjekter, men så lenge det ikke foreligger en endelig avgjørelse om el-sertifikatmarkedet er det en rekke aktører som fortsatt er avhengig av investeringsstøtte fra Enova. Derfor må Enovas budsjetter styrkes. Øke påslaget på nettariffen (OED) kap. 1825, post 50: For 2011 er det antatt at Enova gjennom energifondet får et budsjett på om lag 2 mrd. Det foreligger vindkraftprosjekter som alene overgår et slikt budsjett i støttebehov. Primært mener Bellona at disse nye midlene bør komme gjennom en økning av nettariffen fra dagens 1 øre/kwh til 3 øre/kwh. En slik økning vil kunne bidra til om lag 1,5 mrd kr. ekstra i

10 Grunnavgift på fossil naturgass og olje (FIN) kap. 5542, post 70 og 72: I statsbudsjett for 2010 ble det innført en energiavgift på fossil naturgass og LPG. Bellona mener at fossil naturgass og LPG må ha avgift på lik linje med olje ettersom begrunnelsen for å innføre grunnavgiften på fyringsolje er overførbar for fossil naturgass og LPG. De er begge fossile energikilder med CO 2 utslipp, som kan gi en miljømessig uheldig overgang fra bruk av elektrisitet. Biogass er et CO 2 nøytralt alternativ og bør derfor unntas grunnavgift. Lik grunnavgift på olje og fossil naturgass vil stimulere til økt bruk av biogass. I tillegg mener Bellona at grunnavgiften for olje og fossil naturgass bør økes til samme nivå som el-avgiften til en hver tid har. Bellona krever at det innføres grunnavgift på fossil naturgass og at grunnavgiften på olje og fossil naturgass må økes til samme nivå som el-avgiften. Dette vil øke provenyinntektene og vil være med på å dekke inn utgiftsforslagene våre. CO 2 avgift på mineralolje, bensin, fossil naturgass og LPG (FIN) kap. 5543, post 70 I dag har vi CO 2 -avgift for olje og det er vedtatt en CO 2 -avgift for fossil naturgass til varme som skal innføres fra 1. april Bellona mener at CO 2 -avgiften i dag er for lav til å gi utfasing av fossil oppvarming. Fjernvarmesektoren bruker eksempelvis fortsatt betydelige mengder fossile energikilder. Bellona krever at CO 2 -avgiften på fossil energi gradvis økes opp til 700NOK/tonn. Det bør imidlertid fortsatt være mulig med egne avgiftssatser i konkurranseutsatte industrisektorer. Dette vil øke provenyinntektene og vil være med på å dekke inn utgiftsforslagene våre. Infrastruktur for fossil naturgass (OED) kap. 1825, post 74 Det gis i dag tilskudd til utbygging av infrastruktur for fossil naturgass gjennom Enova. Enova skal tilrettelegge for mer fornybar energi og fossil naturgass er ikke en fornybar energikilde. Samtidig er ikke subsidieringen av utbygging av infrastruktur for fossil naturgass i tråd med regjeringens mål om mer bioenergi. I tillegg må avgifts- og subsidie politikken i Norge reflektere klimapolitikken og siden fossil naturgass konkurrerer med bioenergi, må dette tilskuddet fjernes. Det kan være fornuftig å stimulere til bruk av fossil naturgass innenfor skipsfart, men da bør dette i så fall administreres av Transnova og ikke Enova. Bellona krever at tilskudd for utbygging av infrastruktur for bruk av fossil naturgass fjernes og overføres til tilskuddsordningen for elektrisitetssparing i husholdninger. Biogass (OED, SD og LMD) Østfoldforskning kom med en rapport i 2008 som viser at det er et teoretisk potensial for ca 6TWh biogass i Norge (ca 13 prosent av drivstofforbruket). Biogass er energi som primært egner seg til drivstoff for flåtekjøretøy, men kan også benyttes til varme og kraftproduksjon. Enova har satt i gang arbeidet med å støtte utbygging av biogassanlegg. Dette støttes også gjennom bioenergiprogrammet til Innovasjon Norge (LMD). Potensialet for biogass bør utnyttes og Bellona mener at det bør stimuleres gjennom ytterligere bevilgninger til både Enova, Transnova og bioenergiprogrammet til Innovasjon Norge. Bellona krever at det bevilges 100 mill. NOK til utbygging av biogassanlegg. Energieffektivisering I Norge står bygninger for hele 40 prosent av energiforbruket. Myndighetene har solide miljøambisjoner, men tillater at det sløses med store energimengder når forbruket kan reduseres betraktelig med tilgjengelig og lønnsom teknologi. Hvite sertifikater som virkemiddel for energieffektivisering burde utredes av regjeringen. Inntil man har avgjort om man ønsker å benytte et slikt virkemiddel, må støtteordningene for energieffektivisering gjennom Enova forbedres betraktelig. 10

11 El-avgift (FIN) kap. 5541, post 70 El-avgiften er idag på 11,01 øre per kwh på elektrisk kraft. Naboland som det er relevant å sammenligne Norge med har høyere el-avgift. I Danmark er el-avgiften på 59,6 øre per kwh (danske kroner), mens forbrukerne i Sverige må betale 21,9 øre per kwh i el-avgift. I Danmark koster hver kilowattime over 2 kroner inklusive moms og el-avgift. Bellona mener at det er nødvendig å øke prisen på elektrisitet for å stimulere til overgang til andre fornybare energikilder og foreslår en dobling av el-avgiften fram mot Dette bør tas stegvis ved å starte med en økning på minst 1 øre per kwh i statsbudsjettet for I 2020 vil inntektene da være fordoblet til over 14 mrd kroner. Denne økningen bør kanaliseres til Enova gjennom energifondet. Tilskudd til elektrisitetssparing i husholdninger (OED) kap. 1825, post 70 Ifølge SSB hadde private husholdninger et energiforbruk på 44 TWh i Dersom man antar at 80 prosent av eneboliger, tomannsboliger, rekkehus, kjedehus og andre småhus gjennomfører besparelser som tilsvarer 1/3 av gjennomsnittsforbruket i norske husholdninger i 2006, tilsvarer dette en besparelse på 9,6 TWh. Dette regnestykket ekskluderer over boliger, men gir et bilde på omfanget av mange små tiltak. Enovas støtteordning for husholdninger må utvides til å inneholde flere tiltak som for eksempel oppsøkende energirådgivning, små vindmøller, utskifting av vindu, etterisolering, utskiftning av varmtvannstanker osv. Støtteandelen av den totale investeringen for godkjente tiltak må økes opp til 40 prosent, forutsatt at dette godkjennes av ESA. Taket for maksimalt støttebeløp må økes for tiltakene som støttes. Tiltakene kan deles inn i to grupper, der dyre tiltak, som vannvann varmepumpe, er unntatt taket for maks støttebeløp og oppnår en større støtteandel enn mindre tiltak. Ordningen skal evalueres i løpet av våren. Bellona mener ordningen må utvides som skissert over, bli varig, rettighetsbasert og få tilsvarende økonomiske rammer fremover. I 2011 burde posten økes til minst 100 millioner. Forbedre energimerkeordningen (OED) kap 1824, post 11 Bevilgningen på posten dekker NVEs utgifter knyttet til gjennomføringen av bygningsdirektivet. Det legges opp til å etablere ordninger for energimerking av bygninger, og energivurdering av kjele- og kjøleanlegg. Det settes av totalt 6 mill. kroner til arbeidet i 2008, en videreføring av saldert budsjett Bellona mener energimerkeordningen må gjelde for samtlige bygg, energiattesten må godkjennes av en tredjepart som kan gi råd for å forbedre energimerket og merket må følges opp med en kontroll etter 1-2 år. Bellona mener budsjettet til gjennomføringen av energimerket må tredobles, slik at det kan gå fra å være et informasjonstiltak til et virkelig energi- og klimatiltak. Rensing og elektrifisering av punktutslipp Kårstø og Mongstad (OED) For CO 2 fangst og lagring fra gasskraftverket på Kårstø må det i statsbudsjettet settes av de nødvendige beløp i samråd med Gassnova, slik at prosjektet kan opprettholde sin framdrift. Bellona har lenge ment at kraftverket på Kårstø bør integreres med gassterminalen. Dette kan gi stabil leveranse av nær CO 2 -fri kraft og varme til terminalen, fjerne over en million tonn CO 2 fra gassterminalen, øke den totale virkningsgraden for anlegget, og samtidig sørge for en jevn forsyning av CO 2 til renseanlegget som Gassnova prosjekterer. Denne løsningen må implementeres som en del av arbeidet for å få på plass fullskala CO 2 fangst og lagring på Kårstø. 11

12 På Mongstad må regjeringen sørge for at Statoil etterlever den inngåtte avtalen med Staten, hvor det forutsettes at fullskala CO 2 fangst og lagring skal være på plass innen Dette innebærer at utviklingsprosessen må intensiveres ytterligere enn det som skisseres i Statoil tidsplan. En investeringsbeslutning for fullskala rensing av kraftvarmeverket må tas i løpet av Også her må bevilgningene over Statsbudsjettet tilpasses den framdrift man klarer å oppnå, i samråd med Gassnova. Store industrielle kilder (OED) Utover Kårstø og Mongstad står store (større enn tonn/år) landbaserte punktkilder for nesten 11 millioner tonn CO 2 per år, dvs 19 % av Norges totale CO 2 -utslipp. For en del av disse kildene vil CO 2 -håndering, i følge en rapport utarbeidet av SINTEF (juni 08) kunne bli et kostnadseffektivt tiltak for å redusere utslippene ned mot null. Et annet viktig premiss er å teste teknologier for storskala fjerning av CO 2 fra industrielle kilder. Dette bør gjøres ved å etablere et testsenter for industriell CO 2 -håndtering i et område der rensing kan testes i stor skala (min tonn/år) på flere store industrielle CO 2 -kilder med ulik gassammensetninger. Tre bedrifter i Grenlandsområdet, Norcem (Brevik), Noretyl (Rafnes), og Yara (Porsgrunn) har f.eks. et totalt utslipp på vel 2 millioner tonn CO 2 per år. Erfaringen fra et slikt testsenter vil bidra til å realisere storskala CO 2 -håndtering ved industrielle anlegg verden over. Bellona krever at det bevilges 10 mill NOK til etablering av et slikt program i Undersøkelse av CO 2 -lagringspotensiale i Skagerak (OED) Store industrielle kilder og kraftverk rundt Skagerak står i dag for omlag 7 % av Skandinavias samlede CO 2 -utslipp. CO 2 -håndtering i denne regionen har slik sett et stort potensial for utslippsreduksjon. Geologien under Skagerak er imidlertid i liten grad karakterisert med tanke på deponering av CO 2. Bellona krever at Gassnova får tilstrekkelig finansiering til å gjennomføre undersøkelser av geologien under Skagerak. Innføre kraftavgift for delelektrifisering på norsk sokkel (FIN) Delelektrifisering av sokkelen er et nødvendig tiltak for å ta store utslippskutt i Norge, selv om det ikke nødvendigvis er et kostnadseffektivt tiltak for lisenseieren. Med dagens kvotepriser er det lite sannsynelig at storstilt elektrifisering vil skje av seg selv. Bellona anbefaler at investeringer i kabler og annen infrastruktur fram til plattform foretas av myndighetene. Infrastrukturen anbefales eid og drevet av en systemoperatør som må gis ansvaret for storstilt elektrifisering. I den anledning er Statnett et alternativ. Selskapene må selv finansiere ombyggingskostnadene på egne innretninger og forpliktes til å knytte seg til kabelinfrastrukturen. Et grep kan være å gjøre forlengelsen av utvinningsperioden betinget av at rettighetshaveren kobler seg til kabler. (Vanligvis varer utvinningstillatelser for en 10-års periode.) Ikke alle innretninger skal elektrifiseres og utvelgelsen blir noe tilfeldig. Innretninger som ikke ligger i et av de utvalgte områdene blir for eksempel ikke elektrifisert. Bellona foreslår derfor at kabelkostnadene fordeles mellom alle eksisterende innretninger som ikke allerede får kraft fra land. Bellona foreslår en egen kraftavgift som kommer i tillegg til dagens CO2-avgift og kvoter, og som øremerkes kabelfinansiering. Kraftavgiften bør baseres på kraftforbruk på innretningene, enten dette er kilowattimer fra naturgass eller elektrisitet fra de nye kablene. Kabelbrukerne bør i tillegg betale en netttariff som dekker driftskostnadene av kablene. Miljøvennlig transport Avgift på fossil gass til transportsektoren (FIN) 12

Bellonameldingen (2008-2009) Norges helhetlige klimaplan

Bellonameldingen (2008-2009) Norges helhetlige klimaplan Bellonameldingen (2008-2009) Norges helhetlige klimaplan Revidert utgave Oslo, 25. august 2009 Bellonameldingen (2008-2009) Norges helhetlige klimaplan Forord Det er bred politisk enighet om at det kreves

Detaljer

Innst. 147 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Dokument 8:10 S (2014 2015)

Innst. 147 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Dokument 8:10 S (2014 2015) Innst. 147 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Dokument 8:10 S (2014 2015) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Innst. 390 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Meld. St. 21 (2011 2012) utslippene av CO 2

Innst. 390 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Meld. St. 21 (2011 2012) utslippene av CO 2 Innst. 390 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Meld. St. 21 (2011 2012) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om norsk klimapolitikk Til Stortinget Sammendrag Regjeringen

Detaljer

Representantforslag. S (2011 2012) fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden. Dokument 8: S (2011 2012)

Representantforslag. S (2011 2012) fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden. Dokument 8: S (2011 2012) Representantforslag. S (2011 2012) fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden Dokument 8: S (2011 2012) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild

Detaljer

Melding # 1 Norsk klimapolitikk. (2011-2012) Melding til Regjeringen. Norsk klimapolitikk

Melding # 1 Norsk klimapolitikk. (2011-2012) Melding til Regjeringen. Norsk klimapolitikk Melding # 1 Melding # 1 (2011-2012) Melding til Regjeringen Innhold Bakgrunn... 4 Sammendrag... 5 KLIMAENDRINGENE: EN GLOBAL UTFORDRING... 7 2-gradersmålet... 7 IPCCs anbefalinger... 7 Fordeling av utslippsreduksjoner...

Detaljer

Representantforslag 61 S

Representantforslag 61 S Representantforslag 61 S (2011 2012) fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden Dokument 8:61 S (2011 2012) Representantforslag fra fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande

Detaljer

(Foreløpig utgave) Miljøverndepartementet. Meld. St. 21. (2011 2012) Melding til Stortinget. Norsk klimapolitikk

(Foreløpig utgave) Miljøverndepartementet. Meld. St. 21. (2011 2012) Melding til Stortinget. Norsk klimapolitikk (Fo) Miljøverndepartementet Meld. St. 21 (2011 2012) Melding til Stortinget Norsk klimapolitikk Tilråding fra Miljøverndepartementet 25. april 2012, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg

Detaljer

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g Hvite sertifikater og energispareforpliktelser Innhold Sammendrag... 3 Innledning...4 Formål og definisjon...4

Detaljer

Et klimavennligere Norge i 2008? Status for Norges oppfølging av Lavutslippsutvalgets 15 tiltak

Et klimavennligere Norge i 2008? Status for Norges oppfølging av Lavutslippsutvalgets 15 tiltak Versjon 14.10.2008 Et klimavennligere Norge i 2008? Status for Norges oppfølging av Lavutslippsutvalgets 15 tiltak Marit Sjøvaag Marino BI Senter for klimastrategi Oslo 2008 Et klimavennligere Norge i

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Hovedsatsingene i budsjettet... 9. 1. Et grønt skifte som erstatter oljesatsing med fremtidsrettet næringspolitikk...

INNHOLDSFORTEGNELSE. Hovedsatsingene i budsjettet... 9. 1. Et grønt skifte som erstatter oljesatsing med fremtidsrettet næringspolitikk... 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Hovedsatsingene i budsjettet... 9 1. Et grønt skifte som erstatter oljesatsing med fremtidsrettet næringspolitikk... 11 2. Grønn skatteveksling og rettferdig fordeling... 17 3. Internasjonal

Detaljer

SVs arbeidsprogram for perioden 2009-2013

SVs arbeidsprogram for perioden 2009-2013 SVs arbeidsprogram for perioden 2009-2013 Design: Grafisk Form Trykk: Birkeland Trykkeri Trykket på 100% resirkulerbart papir Opplag 5 000 2 SVs arbeidsprogram 2009 2013 Innhold Kapittel 1 Mer forandring!...

Detaljer

Innhold Vår tids største utfordring

Innhold Vår tids største utfordring 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Innhold Innhold... 1 Vår tids største utfordring... 1 1. En global

Detaljer

Næringslivets klimahandlingsplan

Næringslivets klimahandlingsplan Næringslivets klimahandlingsplan Norsk klimapolitikk tid for handling Næringslivets klimahandlingsplan 1 Innhold» 1 Tid for handling 6 2 Våre ambisjoner 8 3 Utgangspunkt og rammebetingelser 10 4 Løsninger

Detaljer

klimakrisen kan løses

klimakrisen kan løses 2007 Bellonas klimaarbeid Det er mulig å gjøre noe med global oppvarming bare vi starter nå. Foto: istock 02 frederic hauge Miljøstiftelsen Bellona Foto: Dag thorenfeldt Arktis som kanarifugl Før i tiden

Detaljer

til livs Side 6 NHOs klimaseminar vil symbolpolitikken

til livs Side 6 NHOs klimaseminar vil symbolpolitikken Nytt fra Norsk Teknologi Dialogmøte om velferdsteknologi Myndighetene har mål om full implementering av velferdsteknologi i omsorgstjenestene innen 2020. Nå har Norsk Teknologi og NELFO fått en plass i

Detaljer

Handlingsplan 2012 2015

Handlingsplan 2012 2015 Norge en foregangsnasjon innen hydrogen Handlingsplan 2012 2015 Hvordan vi kan bevare pionérrollen Anbefalinger utarbeidet av Hydrogenrådet i henhold til mandat gitt av Olje- og energidepartementet og

Detaljer

Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ

Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö 1. Innledning 3 2. Internasjonal klimapolitikk 6 3. Energi 11 4. Urbanisering og byutvikling 19 5. Transport 23 6. Økonomi, næringsliv og kunnskap 29 7. Naturvern 36 2 Solidaritet

Detaljer

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Den grønne ledertrøya Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Sammendrag Vi har en formidabel global utfordring med å kutte utslipp og samtidig skaffe mer energi frem mot midten av århundret.

Detaljer

STATSBUDSJETTET 2015: NATURVERNFORBUNDETS ENDRINGSFORSLAG

STATSBUDSJETTET 2015: NATURVERNFORBUNDETS ENDRINGSFORSLAG 15. oktober 2014 Til Stortinget STATSBUDSJETTET 2015: NATURVERNFORBUNDETS ENDRINGSFORSLAG I dette brevet presenterer vi Naturvernforbundets forslag til endringer i statsbudsjettet, sett i forhold til regjeringens

Detaljer

09 Resultatrapport 2009

09 Resultatrapport 2009 9 Resultatrapport 29 Enova SF mars 21 Design og layout: Tibe T reklamebyrå Forsidefoto: Geir Mogen Foto: Geir Mogen Getty Images s. 6 7, 8 9 DEL 1: ENOVA NÅ OG FREMOVER Leder 4 Visjon og verdier 6 En del

Detaljer

Norges satsing på elbiler, hydrogenbiler og ladbare hybrider

Norges satsing på elbiler, hydrogenbiler og ladbare hybrider Norges satsing på elbiler, hydrogenbiler og ladbare hybrider Tale Severina Halsør Benjamin Myklebust Gøril L. Andreassen Forsidebilde: Think City på ZERO-arrangementet Klimabil 2010 på Rådhusplassen i

Detaljer

September 2010 MOTORVEIER KRAFTTAK FOR. bør brukes til beste for miljø og grønn verdiskapning

September 2010 MOTORVEIER KRAFTTAK FOR. bør brukes til beste for miljø og grønn verdiskapning September 2010 MOTORVEIER KRAFTTAK FOR PÅ RIKTIG VILLSPOR KRAFTBRUK Miljøkonsekvenser En rapport om hvordan av kortere norsk reisetid kraft bør brukes til beste for miljø og grønn verdiskapning ISBN: 978-82-7478-284-6

Detaljer

Fremtiden begynner i dag

Fremtiden begynner i dag 1 2 3 4 Senterungdommens Stortingsvalgprogram 2013-2017 5 6 7 8 Fremtiden begynner i dag 9 10 - Ikke til høyre, ikke til venstre, men fremover 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 24 25 Fremtiden Fordeling

Detaljer

En grønn og rettferdig fremtid Kortpolitisk program for Sosialistisk Ungdom Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 25. ordinære landsmøte, 21-24.

En grønn og rettferdig fremtid Kortpolitisk program for Sosialistisk Ungdom Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 25. ordinære landsmøte, 21-24. Sosialistisk Ungdom www.su.no post@su.no En grønn og rettferdig fremtid Kortpolitisk program for Sosialistisk Ungdom Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 25. ordinære landsmøte, 21-24.juni 2014 Komiteen har

Detaljer

Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT

Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT 1 Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT Introduksjon Mulighetenes Trøndelag Mennesket Trøndelags viktigste ressurs Samhandling og forståelse mellom by og land En bærekraftig

Detaljer

Klima- og energiplan for Sande kommune

Klima- og energiplan for Sande kommune Klima- og energiplan for Sande kommune 2010-2015 1 Innhold 1 Innledning... 4 2 Mål og strategi... 5 3 Kommunens virkemidler... 5 3.1 Virkemidler... 6 4 Generell faktadel... 8 5 Klimagassutslipp i Sande...

Detaljer

Norske bilavgifter fram mot 2020

Norske bilavgifter fram mot 2020 Norske bilavgifter fram mot 2020 Innspill og forslag fra Norges Automobil-Forbund Bilimportørenes Landsforening Norges Bilbransjeforbund Norske bilavgifter fram mot 2020. 1 2 Norske bilavgifter fram mot

Detaljer

En epokegjørende plan for miljønasjonen Norge

En epokegjørende plan for miljønasjonen Norge Oslo, 21. september 2009 WWFs innspill til Soria Moria II En epokegjørende plan for miljønasjonen Norge Hovedmål: Den rødgrønne regjeringens andre periode faller sammen med en avgjørende epoke i internasjonal

Detaljer

3 Tiltak og handlingsprogram

3 Tiltak og handlingsprogram Side:25 av 69 3 Tiltak og handlingsprogram Oppbygging av tiltak og handlingsprogram Temainndelingen er gjort i tråd med inndelingen i offisiell norsk statistikk for utslipp av klimagasser. Dette innebærer

Detaljer

1 VÅRT GRUNNSYN... 7 2. KLIMA OG MILJØ... 34. 2.1 Bærekraftig utvikling Norge som miljøutstillingsvindu... 10. 2.2 Klimaendringene...

1 VÅRT GRUNNSYN... 7 2. KLIMA OG MILJØ... 34. 2.1 Bærekraftig utvikling Norge som miljøutstillingsvindu... 10. 2.2 Klimaendringene... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 1 VÅRT GRUNNSYN... 7 2. KLIMA OG MILJØ...

Detaljer