Ansvar Ansvarsområde Funksjon Tjenesteområde

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ansvar Ansvarsområde Funksjon Tjenesteområde"

Transkript

1 Rev Ansvarskontoplan Ansvar Ansvarsområde Funksjon Tjenesteområde 100 Fellesområde inntekter 2010 Førskole 8000 Skatt på inntekt og formue 8001 Eiendomsskatt 8400 Rammetilskudd, inntektsutjevning 8401 Investeringskompensasjon 8402 Andre øremerkede tilskudd 8500 Statstilskudd flyktninger 101 Fellesområde diverse 1200 tap på fordringer (budsjettpost) 1700 Årets premieavvik 1710 Amortisering av tidligere års premieavvik 1804 Fellesutgifter - Afp 1805 Egenkapitalinnskudd 2830 Formidlingslån 2831 Boligtilskudd 8600 Motpost avskrivninger 8800 Interne finanstransaksjoner 8990 Årets regnskapsmessige resultat 102 Renter og avdrag 8700 Renter og avdrag 103 Fellesområde tilleggsbevilgninger 1806 Tilleggsbevilgninger lønn (budsjettpost) 1807 Tilleggsbevilgning til FSK disp. (budsjettpost) 1808 Tilleggsbevilgning til hovedutvalg Naturs disp Tilleggsbevilgning til hovedutvalg Folks disp. 110 Politisk organisasjon med mer 1000 Ordfører 1001 Hovedutvalg 1002 Valg 1100 Kontroll og revisjon 1801 Overformynderiet 1802 Diverse råd og nemnder 120 Rådmann 1200 Administrasjon 1202 Personal og kompetanse 130 Service, stab og støtte 1201 Servicetorg 1203 Økonomi/innkjøp 1204 Felles it-tjeneste 2420 Salg- og skjenkebevilling 140 Kultur og informasjon 1200 Administrasjon 1205 Informasjon 2020 Grunnskole 2310 Aktivitetstilbud barn og unge 3700 Bibliotek 3750 Museer og kulturvern 3770 Musikk og kunst 3800 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 3830 Kulturskolen 3850 Andre kulturaktiviteter 3900 Den norske kirke 3920 Tilskudd til livssynsorganisasjoner 3930 Kirkegårder 310 Bistand og omsorg 1200 Administrasjon 1803 Lærlinger 2340 Aktivisering og servicetjeneste overfor eldre/funksjonshemmede 2530 Bistand, pleie, omsorg i institusjon for eldre og funksjonshemmede

2 2531 Kjøkken 2532 Vaskeritjeneste 2540 Bistand, pleie og omsorg til hjemmeboende 2541 Hjemmehjelp 2543 Bistand funksjonshemmede 330 Helse, rehabilitering og barnevern 1200 Administrasjon 2131 Voksenopplæring fremmedspråklige 2320 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste 2330 Annet forebyggende helsearbeid 2340 Aktivisering og servicetjeneste overfor eldre/funksjonshemmede 2410 Diagnose, behandling, re-/habilitering 2411 Rehabilitering 2544 Psykiatriteam 2420 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid 2430 Tilbud til personer med rusproblemer 2440 Barnevern 2510 Barneverntiltak i familien 2520 Barneverntiltak utenfor familien 2750 Introduksjonsordningen 340 NAV 2420 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid 2430 Tilbud til personer med rusproblem 2730 Kommunale sysselsettingstiltak 2760 Kvalifiseringsordningen 2810 Økonomisk sosialhjelp 2850 Tjenester utenfor ordinært komm. ansvarsområdet 400 Fellesadministrasjon 1803 Lærlinger skole og barnehage 2010 Førskole 2011 Tilskudd private barnehager 2020 Grunnskole 2022 Morsmålundervisning/Norsk II 2110 Styrket tilbud barnehage 2230 Skoleskyss 410 Sakshaug skole 2020 Grunnskole 2021 Spesialundervisning skole 2022 Morsmålundervisning/Norsk II 2150 SFO 411 Sakshaug barnehage 2010 Førskole 412 Røra skole og barnehage 2010 Førskole 2020 Grunnskole 2021 Spesialundervisning grunnskole 2022 Morsmålundervisning/Norsk II 2150 SFO 413 Utøy skole og barnehage 2010 Førskole 2020 Grunnskole 2021 Spesialundervisning grunnskole 2022 Morsmålundervisning/Norsk II 2150 SFO 414 Lyngstad skole og barnehage 2010 Førskole 2020 Grunnskole 2021 Spesialundervisning grunnskole 2022 Morsmålundervisning/Norsk II 2150 SFO 415 Sandvollan skole og barnehage 2010 Førskole 2020 Grunnskole 2021 Spesialundervisning grunnskole

3 2022 Morsmålundervisning/Norsk II 2150 SFO 416 Inderøy ungdomsskole 2020 Grunnskole 2021 Spesialundervisning grunnskole 2022 Morsmålundervisning/Norsk II 2130 Voksenopplæring 2131 Voksenopplæring fremmedspråklige 2132 Voksenopplæring PUH 510 Kommunalteknikk 1210 Forvaltningsutgift i eiendomsforvaltningen 1300 Lokaler administrasjon 2130 Voksenopplæring 2210 Førskolelokaler 2220 Lokaler SFO og grunnskole 2321 Lokaler helsestasjon 2331 Lokaler annet forebyggende helsearbeid 2341 Lokaler aktivisering og servicetjeneste for eldre/funksjonshemmede 2413 Lokaler legetjenesten 2414 Lokaler rehab./psyk.team 2421 Lokaler kommunal del av NAV-kontor 2441 Lokaler barnevernstjeneste 2542 Lokaler kjernetjenester knyttet til pleie, omsorg, hjelp til hjemmeboende 2610 Institusjonslokaler 2650 Kommunale boliger 2850 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde 3201 Festetomter og jordleie 3250 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 3300 Kaier 3330 Kommunale veier, drift, vedlikehold og nyanlegg 3340 Kommunale veier, miljø- og trafikksikkerhetstiltak 3350 Parkanlegg 3390 Beredskap mot brann og andre ulykker 3550 Innsamling av husholdningsavfall 3600 Naturforvaltning og friluftsliv 3601 Friområder 3700 Bibliotek 3830 Kulturskolen 3851 Lokaler samfunnshus 3860 Kommunale kultur- og idrettsbygg 520 Vann 2850 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde 3400 Produksjon av vann 3450 Distribusjon av vann 521 Avløp 2850 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde 3500 Avløpsrensing 3530 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann 550 Næring og plan 3010 Plan 3020 Byggesak 3030 Oppmåling 3150 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak 3200 Kommunal næringsvirksomhet 3250 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 3251 Næringsfondet 3290 Landbruk 3600 Miljø-, natur og viltforvaltning 3602 Kommunalt viltfond 600 Nye Inderøy 1800 Diverse fellesutgifter 700 Økonomi INVEST 2900 Interkommunale sammarbeid ( 27/28a-samarbeid)

4 Artskontoplan drift ART Fastlønn Fastlønn sykepleiere Fastlønn lærere Funksjonstillegg Avtalefestede tillegg (kveld/natt- og lørdag/søndagstillegg) Lønn sykevikarer korttids Lønn sykevikarer langtids/svanger.perm Lønn ferievikarer Avtalefestede tillegg/funksjonstillegg vikarer Andre vikarer Lønn til ekstrahjelp Lønn engasjementer Overtidslønn Annen lønn og trekkpl.godtgjørelser Arbeidsgodtgjøring (bl.a. fosterhjem) Lønn hjemmetjenester (helse/rehab), omsorgslønn (bistand/omsorg) Lønn støttekontakter/avlastning Lønn lærlinger Lønn sysselsettingstiltak, BPA (brukerass. pers. assistanse - bistnad/omsorg) Lønn/godtgjørelse tillitsvalgte Forskjøvet arbeidstid Helligdagstillegg- og godtgjøring Beredskapslønn/-godtgjørelse Lønn vedlikehold, nybygg og nyanlegg Godtgjørelse folkevalgte Trekkpliktig/oppgavepliktig, ikke arbg.avgpl. Lønn Pensjonsavgift KLP Pensjonsavgift SPK Avtalefestet pensjon, AFP Gruppeliv/ulykke avg.pl Ulykkesforsikringer avg. fri Premieavvik Arbeids.avgift lønn Arbeids.avgift pensjon Arb.g.avg. premieavvik Kontormateriell (forbruksvarer/materiell) Abonnement,tidsskrifter,faglitteratur Undervisningsmateriell Medisinsk forbruksmateriell Medikamenter/medisiner Matvarer ved servering/bevertning ved kurs og opplæring, i møter, utvalg, råd og lignende Melk, skolefrukt og grønt/råvarer Annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester Velferdstiltak ansatte og brukere, gaver

5 11202 Renholdsartikler/sanitærpapir Kjemikalier og veisalt Tekstiler, arbeidstøy og verneutstyr Driftsmateriell knyttet til drift av bygg (maling, festeanordn., verktøy, filter, lyskilder, remmer, pakninger og lignende) Materialer til vedlikehold av maskiner, utstyr og inventar Analyser og prøver Utgiftsdekning og tjenestefrikjøp Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd Linjeleie IKT Annonse, reklame, informasjon Opplæring, kurs (ikke oppgavepliktig) Utgifter og godtgjørelse for reiser, diett, bil m.v. (oppgavepliktig) Kjøregodtgjørelse Diett-/kostgodtgjørelse Andre oppgavepliktige godtgjørelser Telefongodtgjørelse Uniform/klesgodtgjørelser Fosterhjemsgodtgjørelse (utgiftsgodtgj., privat avlastning) Stipendier (ikke trekkpliktige) Kompensasjon praksisutgifter Transport/drift av egne og leide transportmidler (herunder anleggsmask. o.l.)/transport av personer Ikke oppgavepliktige reiseutgifter (tog, buss, fly, taxi m.v inkl. bompenger og park.avg.)benyttes kun på lønnsbilag Forsikring og årsavgift Vedlikehold/service av transportmidler Drivstoff og rekvisita Energi (strøm) Olje/parafin m.v. til oppvarming Pellets Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring Yrkesskadeforsikringer Elevforsikring Andre personforsikringer (ikke oppg.pl) Forsikringer av bygg, anlegg, eiendommer, maskiner og utstyr Vakthold/sikring/alarmanlegg Leie av lokaler og grunn Husleie Festeavgifter Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende Kommunale avgifter og gebyrer (eksempel: vann, avløp og renovasjonsavg.) Innkjøp/oppgrad./lisens dataprogrammer (ikke fagsystem) Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler (inventar, utstyr, maskiner etc.) Bøker, tidsskrift, m.v AV-medier Tidsskrift og aviser (biblioteket) Medisinsk utstyr Kjøp, leie og leasing av transportmidler Leie av driftsmidler (inventar, utstyr, maskiner etc.) Vedlikehold, byggetjenester og nybygg (varer/tjenester fra andre)

6 12301 Vedlikehold bygninger, anlegg og maskiner (for eksempel slamtømming, lapping/grusing og kantrensk vei) Byggtjenester ifbm påkostning/nybygg (riving, rigging, grunnarbeid, ombygging ) Serviceavtaler,reparasjoner og vaktmestertjenester (kjøp av tjenester fra andre) Drift/service-avtaler heis og brannvarslingsanlegg Drift/service-avtaler teknisk infrastruktur, IT, annet inventar/utstyr (ikke direkte byggrelatert) Brøyting Strøing Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg (vedlikehold bygg og anlegg) Materialer til påkostning/nybygg, bygg og anlegg Renholds- og vaskeritjenester Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) Konsulenttjenester Juridisk bistand Grunnerverv Kjøp av eksisterende bygg/anlegg Internkjøp Kjøp fra staten Kjøp fra fylkeskommuner Kjøp av tjenester fra andre kommuner Kjøp av tjenester fra interkommunale selskap (annen komm. vertskommune 27-samarb.) Kjøp fra andre (private) Kommunale driftstilskudd Kjøp fra IKS der kommunen selv er deltaker Kjøp fra foretak/bedrifter i egen kommune som fører særregnskap Overføring til staten Overføringer til trygdeforvaltningen Mva som gir rett til momskompensasjon Overføring til fylkeskommuner Overføring til kommuner Overføringer til andre (private) Friplasser og søskenmoderasjon Forskudd trygder Økonomisk sosialhjelp, flyktninger Økonomisk sosialhjelp, andre Grunnerstatninger Tilskudd til kulturtiltak tap på fordringer Kommunale tilskudd priv. b.hg Statstilskudd priv. b.hg Ovf til IKS der kommunen er deltaker Overføring til foretak/særbedrifter i egne kommune Reserverte bevilgninger/avsetninger

7 15000 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Renteutgifter Forsinkelsesrente/inkassoomkostn Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdragsutgifter Utlån Dekning av tidligere års regnskapsmessig merforbruk Avsetning til disposisjonsfond Avsetninger til bundne fond Avsetninger til likviditetsreserven Overføring til investeringsregnskapet Regnskapsmessig mindreforbruk Avskrivninger (ekstraorinære) Avskrivninger inventar/utstyr Avskrivninger kj.tøy/maskiner Avskrivninger tekniske anlegg Avskrivninger eiendommer Avskrivning kalkulatoriske kostn. (VAR-område) Brukerbetaling for kommunale tjenester Kostpenger Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l (avgiftsfritt) (byggemelding, Salgsinntekter/innfordringsgebyr Leieinntekter (ekskl. husleie), lokal foretaksgodkjenning Gebyr planforslag Gebyrer fradeling/seksjonering Andre inntekter (flere ansvar benytter denne) Billettinntekter Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler Husleieinntekter (trygde-, gjennomgangsboliger osv.) Festeinntekt kommunale eiendommer og jordleie Avgiftspliktige gebyrer/årsgebyr Tilknytningsgebyrer Annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester (14% mva) Annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester (25% mva) Kopiering Salg av driftsmidler Fordelte utgifter/internsalg Tilskudd/refusjon fra staten Refusjon skyssutgifter Tilskudd/refusjon NAV

8 17003 Øremerket statstilskudd Sykelønn- og fødselspengerefusjon Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Refusjon fra fylkeskommuner Lærlingetilskudd Refusjon fra kommuner Refusjon fra andre (private) Refusjon fra organisasjoner/stiftelser Refusjon tinglysningsgebyr Frikjøp Refusjon fra IKS der kommunen selv er deltager Refusjon fra foretak/bedrifter i egen kommune som fører særregnskap Internsalg Rammetilskudd Rammetilskudd innbyggertilskudd Rammetilskudd skjønnsmidler Rammetilskudd inntektutjevning Andre statlige overføringer Investeringskompansasjon skole Investeringskompensasjon helse Overføring fra kommuner Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt annen eiendom Eiendomsskatt boliger og fritidseiedommer Andre direkte og indirekte skatter Overføringer fra foretak og bedrifter i egen kommune som fører særregn Overføringer fra andre (private) Overføring fra IKS der kommunen selv er deltaker Renteinntekter Renter av bankinnskudd Renter av bankinnskudd, fond Renter utlån, næringsfond Renter av formidlingslån Renter av andre fordringer Renter driftskonto Innskuddsrenter næringsfondet Utbytte og eieruttak Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Bruk av lån

9 19200 Avdrag sosiallån Avdrag formidlingslån Avdrag utlån næringsfond Salg av aksjer og andeler Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Regnskapsmessig merforbruk Motpost avskrivninger Motpost avskr. inventar/utstyr Motpost avskr. kjøretøy Motpost avskr. tekniske anlegg Motpost avskr. eiendommer Kalkulatorisk avskr. Vann Kalkulatorisk avskr. Avløp Artskontoplan investering ART Lønn K Lønn til vikarer Lønn til ekstrahjelp Lønn engasjementer Annen lønn og trekkpl.godtgjørelser Lønn lærlinger Lønn vedlikehold/nybygg/nyanlegg Lønn, manuelt arbeid Lønn, sjåfører Pensjonsavgift KLP Pensjonsavgift SPK Arbeidsg.avgift lønn Arbeidsg.avgift pensjon Kontormateriell (forbruksvarer) Undervisningsmateriell Matvarer Matvarer, til bevertning (møter osv) Andre forbruksvarer og tjenester Annonse,reklame,informasjon Opplæring, kurs - ikke oppgavepliktig Reiseutgifter / diett,bil -oppgavepliktige Andre oppgavepliktige godtgjørelser Konsulenthonorar (oppgavepliktige) Transport / drift av egne transportmidler Energi Forsikringer, vakthold og sikring Leie av lokaler og grunn Avgifter, gebyrer, lisenser Inventar og utstyr (kjøp og leie) Programvare PC, servere, programvare Kjøp av transportmidler Kjøp, leie, leasing av maskiner Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Nybygg, byggtjenester - kjøpte tjenenester Nyanlegg- bygg og anlegg

10 02400 Serviceavtaler og reparasjoner Materialer til vedlikehold og nybygg Materialer tj./nyanlegg Renhold, vaskeri-og vaktmestertjenester Vaktmestertjenester (også interne) Konsulent-tjenester Kjøp av tomt og grunn Ulempeserstatning Dokumentavgift, tinglysningsgebyr Kjøp av ekstisterende bygg/anlegg Kjøp av boliger Internkjøp (Interne overføringer) Fordelte kalkulatoriske renter Fordelte kalkulatoriske avdrag Fordelt byggelånsrenter Kjøp av tjenester fra staten/statl.instit og fylkeskommunale institusjoner fra kommuner / interkomm.selskap Tjenester fra kommuner Tjenester fra interkommunale selskap Kjøp av tjenester fra andre (private) Kjøp av tjenester fra særbedrifter Overføringer til staten Overføringer til trygdeforvaltningen Mva utenfor mva-loven, investering Momsutgift m/ref 25 % Overføringer til fylkeskommuner Overføringer til andre kommuner Overføringer til andre (uten motytelse) Overføringer til egne særbedrifter Reserverte bevilgninger/avsetninger Renter,provisjoner,andre finansutgifter Renteutgifter Provisjoner Andre finansutgifter Avdragsutgifter Avdragsutgifter Ekstraordinære avdrag Utlån Kjøp av aksjer, andeler Egenkapitalinnskudd Dekning av tidligere års merforbruk Avsetning til disposisjonsfond Avsetning av renter til disp.fond Avs. til ubundne investeringsfond Avs. til bundet invest.fond Avs. renter til bundet invest.fond Regnskapsmessig mindreforbruk Annet avg.pl. salg av varer og tjenester Salg av driftsmidler Salg av inventar/utstyr Anlegg: Salg av kjøretøy/maskiner Anlegg: Salg av inventar/utstyr Salg av fast eiendom Salg av tomter Salg av bygg og anlegg Anlegg: Salg av tekniske anlegg Anlegg: Salg av eiendommer/tomter Fordelte utgifter Fordelte utgifter, lønn Fordelte utgifter, maskiner Tilskudd/refusjoner fra staten Fra trygdeforvaltningen Fra fylkeskommuner (refusjoner)

11 07301 Lærlingetilskudd Fra kommuner (refusjoner) Refusjoner fra andre (private) Internsalg (interne overføringer) Motpost fordelte renter og avdrag Andre statlige overf. u/mva Andre statlige overf. m/mva Oppstartingstilskudd Fra fylkeskommuner Fra kommuner Overføringer fra særbedrifter Overføringer fra andre Konsesjonskraftinntekter Renteinntekter Utbytte og eieruttak Bruk av lån Avdrag formidlingslån Ekstraord.avdr.formidl.lån Avdrag gj.brevlån Salg av aksjer og andeler Bruk av tidl. Års udisp Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundet investeringsfond Bruk av bundet investeringsfond Overføringer fra driftsregnskapet Regnskapsmessig merforbruk Fridimensjon 03 Rådhuset 05 PPT 06 Helsesenteret 08 Sakshaug skole 09 Røra skole 10 Utøy skole 11 Lyngstad skole 12 Sandvollan skole 13 Inderøy ungdomsskole 15 Sakshaug barnehage 16 Røra barnehage 17 Utøy barnehage 18 Lyngstad barnehage 19 Sandvollan barnehage 21 Trygdeboliger Sakshaug, Røra og Sandvollan 24 Omsorgsboliger Meieribakken og Svingen 25 PU-boliger Årfall, Vennavold, Lautan og Buchtrøa (kommunalteknikk) 29 Næss omsorgsleiligheter (bistand og omsorg, komm.tekn.) 30 Næssveet omsorgsleiligheter 31 Andre utleieboliger Venna ABC, Leira AB, Kv.bakkan ABCD osv. 32 Inderøyheimen - omsorgsboliger 35 Et sted å være (helse, rehab.. og komm.teknikk) 36 IVGS 37 MINT 38 Kulturhus 39 Sund Folkehøgskole 41 Klokkarstu 46 Stornesøra 47 Sundsand 48 Undersåker, Haugen, Koa m.m. 51 Inderøy Idrettspark 55 Næssberget 56 Avløpsrenseanlegg Røra 58 Leiebiler

12 60 Kommuneskogen 65 eiendomsskatt 70 Eldres råd 71 Diverse nemnder 72 Ungdomsrådet 81 Nesset familiebarnehage 83 Elvebakken familiebarnehage 84 Tunet familiebarnehage 85 Eventyrskogen barnehage 86 Markvoll familiebarnehage 87 Kribelin musikk-og friluftsbarnehage 90 Miljørettet helsevern (helse, rehab..) 91 Hyggestua (helse, rehab ) 92 Barne- og ungdomsarbeid (ea/internettkafe/slt-arbeid) 95 Årfald/buchtrøa (bistand og omsorg) 96 Vennavold (bistand og omsorg) Prosjektoversikt drift og investering Nr. Prosjekt 001 Ekstraordinære avdrag formidlingslån 002 Avdrag formidlingslån 003 Utlån/bruk av lån startlån 004 Egenkapitalinnskudd 005 Innløsning av andeler 006 Likviditetsreserve investering 007 Utlån/bruk av lån startlån Lindorff 008 Bruk av mindreforbr.invest./avsatt ub.investfond 009 Utvidelse aksjekapital 010 Ekstra avdrag orinær lån 101 Ungdommens kulturmønstring 102 Fysak 105 Skulpturpark 107 Fylkesidrettslegene 120 INVEST 121 INVEST økonomisamarbeid 123 Kvalitetskommuneprogrammet 130 Inventar bibliotek 144 Løype/tråkkemaskin 145 Skipark/skiskytteranlegg 146 Sandvolleyballbaner Sundsand 148 Bibliotektjenesten Mosvik 150 Infrastruktur 151 Inderøy ungdomsskole 152 Nytt datautstyr legetjenesten 153 It-investeringer 154 Organisasjonsutvikling 155 Nye PC-er 156 Nytt datarom 157 Servere/lagring 158 Hjemmeside Inderøy 159 Fagprogram PLO 160 Nytt økonomisystem 161 TRIO 162 Kontorstøttesystem 163 NAV-støttesystem 170 Brannvarslingsanlegg kirkene 217 Kvalitetsutvikling grunnskolen 220 Gla-prosj./uteareal u-skolen

13 221 Skoletur SANOK, u-skolen 224 Bonustilskudd u-skolen 226 Gi rom for lesing, u-skolen 228 Bonusskole Utøy 232 Kjerkstien 233 Lærende nettverk, u-skolen 234 Skolebibliotek Utøy skole 238 Fys.aktivitet og måltider Utøy 239 * 240 Kunnskapsløftet 241 Uteområde Sandvollan skole og barnehage 242 Gi rom for lesing Røra skole 243 Comenius II,SAndvollan 244 Comenius Sakshaug barnehage 245 * 246 Comenius III,SAndvollan 247 Uteomr./Lavvo Utøy b.hage 248 Innsats Sandvollan 249 oppvekstlandskapet Utøy 250 Kompetanse i barnehagen 256 Comenius IV, Sandvollan 257 Tidlig intervensjon i en lærende organisasjon 258 Røsethamna dje pedagogen 260 Gullfiskrockerne 261 Utenomhus Sakshaug barnehage 262 Comenius sport,utøy 263 NAV røra skole,sysselsetting-opplæring 264 Barnekor kulturskolen 265 Den kulturelle spaserstokken 266 Fobedring av engelskundervisn.v/røra skole og b.hage 267 Barnehagekonferanse april Inderøy Festival - Gyldne øyeblikk 269 Kunstbiennale 270 Inderøyfest 300 Ungdomsprosjektet 302 Midlertidig sysselsetting 304 mottak flyktninger (2010) 305 Overvektige barn 306 Tiltaksplan mot fattigdom 307 Innsats barnevern 308 God start, helsestasjonen 309 Samlokalisering hjem og arbeid 310 Profil 311 Styrking oppfølgingsarbeid Rus 312 Brukerstyrt pers.assistanse 313 Ruspolitisk plan Nye Inderøy 330 SLT-arbeid 331 Kommunepsykolog 375 Lettere når jeg er aktiv 402 Veiviser Inderøy 406 Tiltak gåseskader 407 Viltfondet 408 Områdetiltak BU 410 Bioenergi Næss 413 Jegerprøve 419 Oppussing Folkvang 448 * 450 Rehab. SAkshaug skole 451 Botilbud funksj.hemmede Årfall 458 Innløsning Næss 459 Dementboliger Solstad 463 Salg av boliger,tomter 466 Nytt kontorbygg

14 472 Gatebruksplan 478 Opprustning Rostadveien 481 Utskift.avløpsledning Gangstadhaugen 491 Rehabilitering vannledning 494 Omlegging vannledning Øvergata 496 Rehab. vannledning Ferstad/Sakshaug 499 UV-anlegg i vannrenseanlegget 500 Veglys Sund(Fylkesvei 221) 501 Gangvei Sakshaug skole - Årfall 510 Utbygging Sandvollan barnehage 511 Ny barnehage Sakshaug krets 513 Røra skole, heis 514 Riving av bygning(karius og Baktus) 515 Planlegg./ubygg.konkurranse Næssjordet 516 Nessjordet - næringsområdet (opprett. Jan 2011) 517 Ekstra vedlikehold Tilbygg Lyngstad barnehage 519 NAV 520 Tilrettelegging Folkvang 521 Utskifting vannledning Vistaunet.Vist 522 Trappeheis ungdomsskolen 523 Bevaring villapal Letnes 524 Kloakk landbruk 525 Gang/sykkelvei Småland 526 Jætåsen 527 Utbedringer etter branntilsyn 528 Vanntilførsel Røra - Straumen 529 Tilskuu vei Venna eiendom 530 midlertid. samlokalisering sentraladm. 531 globale endr., norske interesser og... i ny tid 532 Tomtesalg Kv.bakkkan m. fl. 533 Gatelys Sandvollan (v. skolen og småland-gangstadh.) 534 Klima- og eneriplan 535 utbygging Sandvollan skole 536 Bolig Inderøyheimen (pleie/omsorg) 537 Lautan (pleie/omsorg) 538 Kulturcampus/videreg. skole 539 IT-invest.(bev og 2010) 540 HMS, omgjøring bygg 541 Tilrettelegging boligomr. 542 Nytt kartgrunnlag 543 GPS-utstyr 544 Trafikk/parkering Kulturhus 545 Div. utskiftn. hovedvannsledn. 546 Opprusting kommuneveier 547 Øremerket vedlikeholdstilskudd 548 ENØK-tiltak kommunale bygg 549 Igjenoppbygging uthus Floåsen (2009) 550 Prosj. sykefravær Sakshaug skole 551 Sanok - miljøprosjekt 552 stoppeplass for buss, Flaget 553 Fond Tjenesteutvikling 556 beredskap pandemi 557 Overtagelse og Utbygging Gangstadhaugen II 558 Utbygging Næssjordet 559 Ferdaminne 560 bruker (fridim 95) 561 bruker (fridim 96) 562 forprosjekt inkl. grunnundersøkelser Åsen, Røra 563 Bolig funksjonsh.-avlastn. (budsj. 2011) 564 Flyktningeboliger (budsj. 2011) 570 detaljplanlegging nytt adm.bygg 580 Annen stedsutvikling 581 opparbeiding næringsareal/bygg

15 582 omlegging Vei Venna 583 sentralvarme Venna 584 Løysløype Gran 585 utredning Mosvik 586 Inderøy Regning som ferdighet (Utøy skole) 588 Inderøy 2020, delprosj. landbruk 590 Nye Inderøy, hovedprosjekt 591 Nye Inderøy, prosj.gr. P2 Kultur og informasjon inkl. hjemmeside 592 Nye Inderøy, prosj.gr. P3 Skole, barnehage og SFO 593 Nye Inderøy, prosj.gr. P4 NAV 594 Nye Inderøy, prosj.gr. P5 Bistand/pleie og omsorg 595 Nye Inderøy, prosj.gr. P6 Helse, rehabilitering og barnevern 596 Nye Inderøy, prosj.gr. P7 Kommunalteknikk/FDV 597 Nye Inderøy, prosj.gr. P8 Næring og Plan 598 Nye Inderøy, prosj.gr. P9 Servicetorg, sak/arkiv (inkl. scanning eiendomsarkiv) 599 Nye Inderøy, prosj.gr. P10 Økonomi og lønn 600 Nye Inderøy, prosj.gr. P11 Personal (overføring personell, pensjon og personforsikringer) 601 Nye Inderøy, prosj.gr. P12 IKT (kommunikasjon, telefoni, nye databaser) 602 Nye Inderøy, prosj.gr. P13 Helse- og sosialplan 603 Nye Inderøy, prosj.gr. P14 Ekstern kulturbygging 605 Driftsfond vedlikehold kommunale bygg (2010) 606 Driftsfond tiltak folkehelsearbeid

REGNSKAPSOPPSETT KOSTRA FORSKRIFTENE

REGNSKAPSOPPSETT KOSTRA FORSKRIFTENE REGNSKAPSOPPSETT REGNSKAPSOPPSETT ETTER KOSTRA FORSKRIFTENEREGNSKAPSOPPSETT ETTER KOSTRA FORSKRIFTENE ETTER KOSTRA FORSKRIFTENE Loppa Kommune Revidert pr 01.01.2012. 1 INNLEDNING... 3 Driftsregnskapet...

Detaljer

KONTOPLAN ART. NB: så få arter som mulig da disse gjelder alle. Tenk kombinasjon med ansvar og funksjon og bygg heller ut ansvar eller funksjon.

KONTOPLAN ART. NB: så få arter som mulig da disse gjelder alle. Tenk kombinasjon med ansvar og funksjon og bygg heller ut ansvar eller funksjon. KONTOPLAN ART NB: så få arter som mulig da disse gjelder alle. Tenk kombinasjon med ansvar og funksjon og bygg heller ut ansvar eller funksjon. ARTSBEGREPET (oppdatert 07.12.2011) Art (konto) viser hvilken

Detaljer

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Hoved oversikter Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Tall i 1000 kroner Regnskap 2014 Regulert budsjett 2014 Opprinnelig budsjett 2014 Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue

Detaljer

Årsregnskap 2014. Tromsø kommune

Årsregnskap 2014. Tromsø kommune Årsregnskap 2014 Tromsø kommune versjon 13. februar 2015 Sammendrag Tromsø kommunes årsregnskap for 2014 legges herved frem i henhold til bestemmelsene i kommuneloven av 25. september 1992 nr. 107, forskrift

Detaljer

VEILEDER TIL KONTOPLAN

VEILEDER TIL KONTOPLAN HATTFJELLDAL KOMMUNE VEILEDER TIL KONTOPLAN 11. UTGAVE 30.04.14 1 Innhold: BRUKERVEILEDNING... 3 ANSVARSOMRÅDER... 4 ANSVARSOMRÅDER I DRIFT:... 5 ANSVARSOMRÅDER INVESTERING... 7 ART... 8 BESKRIVELSE AV

Detaljer

Budsjett 2013. Rådmannens utkast 12. november 2012

Budsjett 2013. Rådmannens utkast 12. november 2012 Budsjett 2013 Rådmannens utkast 12. november 2012 Budsjett 2013 Oversikt for drift og investering... 2 Investeringsbudsjett... 7 Driftsbudsjett... 9 Betalingssatser... 44 Skattesatser... 45 Statstilskudd

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter

ÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter ÅRSMELDING 2010 Del 3 Årsregnskap Herøy kommune - Et hav av muligheter - 2 - INNHOLDSFORTEGNELSE 100 Folkevalgte styringsorgan... 4 110 - Administrasjonsenheten... 7 240 Herøy barnehage... 16 260 Herøy

Detaljer

ARTSKONTOPLAN DRIFT - STAVANGER KOMMUNE

ARTSKONTOPLAN DRIFT - STAVANGER KOMMUNE 010 FASTLØNN 10100 LØNN FAST ANSATTE 10101 LØNN VAKANSVIKAR 10110 FASTE TILLEGG/VAKTTILLEGG 10130 LØRDAG-/SØNDAGSTILLEGG 10140 HELLIGDAGSTILLEGG 10150 KVELDS- OG NATTILLEGG 10190 ANNEN FAST LØNN 10199

Detaljer

Forklaringer til Kostra arter

Forklaringer til Kostra arter Forklaringer til Kostra arter Hovedprinsipper i artsinndelingen Generelt Artene skal gjenspeile hvilke produksjonsfaktorer som kommunene benytteri sin virksomhet («rene» utgifts- og inntektsarter). Bare

Detaljer

Håndbok for KOSTRArapportering

Håndbok for KOSTRArapportering 70 Statistisk sentralbyrås håndbøker Håndbok for KOSTRArapportering 2007 Oppslagshefte til hjelp ved filuttrekk for KOSTRA-rapportering, regnskap. Oktober 2007 Forord KOSTRA prosjektet (KOmmune-STat-RApportering)

Detaljer

Artsdimensjon. Beskrivelse 0 LØNN

Artsdimensjon. Beskrivelse 0 LØNN Artsdimensjon Art Beskrivelse 0 LØNN 010 FAST LØNN 01000 LØNN I FASTE STILLINGER 01030 LØNN TILLITSVALGTE 01040 LØRDAGS-/SØNDAGSTILLEGG 01050 HELLIGDAGSTILLEGG 01060 KVELDS- OG NATTILLEGG 01070 DIV. TILLEGG

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 FOSNES KOMMUNE Rådmannens innstilling ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013 Innholdsfortegnelse Økonomiske oversikter - Økonomisk oversikt investering 3-4 - Økonomisk

Detaljer

Håndbok for KOSTRArapportering

Håndbok for KOSTRArapportering 70 Statistisk sentralbyrås håndbøker Håndbok for KOSTRArapportering 2006 Oppslagshefte til hjelp ved filuttrekk for KOSTRArapportering, regnskap Oktober 2006 Forord KOSTRA prosjektet (KOmmune-STat-RApportering)

Detaljer

REGNSKAP 2013 2012 ALTA KOMMUNE. 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5

REGNSKAP 2013 2012 ALTA KOMMUNE. 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5 2. INVESTERINGSREGNSKAPET... 6 Skjema 2A 6 Skjema 2B - Investeringer i anleggsmidler

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000

Detaljer

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1 I e, r < 2, 4 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 15 februar 214 41S -1 Regnskap 213 Rollag kommune funksjon hovedoversikt drift Investeringsregnskap Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet

Detaljer

Grimstad kommune årsregnskap 2013

Grimstad kommune årsregnskap 2013 Grimstad kommune årsregnskap Side 2 Grimstad kommune årsregnskap Innholdsfortegnelse Signaturer 5 DRIFTSREGNSKAP 6 Anskaffelse og anvendelse av midler 7 Hovedoversikt drift 8 sskjema 1A 9 sskjema 1B 10

Detaljer

k i Handbok for KOSTRArapportering 2001 O pslagsiéfte tilbjpp\ ved filuttrekk for ',,,, rapport ^ .N. t! RevIc utgave --\ Kil: tika-\ \ 2 -,(10- \

k i Handbok for KOSTRArapportering 2001 O pslagsiéfte tilbjpp\ ved filuttrekk for ',,,, rapport ^ .N. t! RevIc utgave --\ Kil: tika-\ \ 2 -,(10- \ Statistisk sentralbyrås håndbøker Handbok for KOSTRArapportering 2001 O pslagsiéfte tilbjpp\ ved filuttrekk for ',,,, rapport ^ k i.^ G.N. \t t! RevIc utgave --\ Kil: tika-\ \ 2 -,(10- \,i 70 Statistisk

Detaljer

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 FJELL KOMMUNE Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 Vedteke KS 15.12.2011 1 Bakgrunn Budsjettet for 2011 var opphavleg gjort opp med eit underskot på 14,2 mill. I budsjettrevisjonen pr 1. tertial vart underskotet

Detaljer

Årsregnskap 2013. Halden kommune

Årsregnskap 2013. Halden kommune Årsregnskap 2013 Halden kommune 2 Halden kommune - Årsregnskap 2013 Innhold Økonomisk oversikt - drift... 3 Økonomisk oversikt - investering... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Oversikt balanse...

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune

Møteinnkalling. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 20.05.2010 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Detaljert tallbudsjett. Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.14 til årsbudsjett 2015

Detaljert tallbudsjett. Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.14 til årsbudsjett 2015 Detaljert tallbudsjett Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.14 til årsbudsjett 2015 Innholdsfortegnelse Investeringsbudsjett... 2 Driftsbudsjett... 3 1 Investeringsbudsjett 2014 B2015 Rådma ØP 2015-2018

Detaljer

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2012 HAMAR KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Resultatregnskap 2012 - regnskapssjema 1A og 1B 3 Investeringsregnskap 2012 - regnskapsskjema 2A og 2B 4 Balanseregnskapet 2012 - regnskapsskjema 3 5

Detaljer

FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010

FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010 FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010 INNHOLD 2 INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 HOVEDOVERSIKTER DRIFT... 5 HOVEDOVERSIKT INVESTERING... 7 HOVEDOVERSIKT BALANSE... 9 DRIFTSREGNSKAP... 11 SKJEMA 1B... 11 DETALJERT

Detaljer

<<1>> -5 471 584-4 164 000-4 417 000-4 167 000-4 167 000-4 167 000 15 236 095 16 789 000 13 253 000 12 435 713 11 574 692 10 836 396

<<1>> -5 471 584-4 164 000-4 417 000-4 167 000-4 167 000-4 167 000 15 236 095 16 789 000 13 253 000 12 435 713 11 574 692 10 836 396 Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Sentraladm. og fellesdrift 5 471 584 4 164 000 4 417 000 4 167 000 4 167 000

Detaljer

Regnskap 2014. Froland kommune

Regnskap 2014. Froland kommune Regnskap 2014 Froland kommune 1 Innhold Regnskapsskjema 1 A og B... 3 Regnskapsskjema 2 A og B... 5 Balanseregnskap... 7 Økonomisk oversikt drift... 8 Økonomisk oversikt investering... 9 Driftsregnskapet...

Detaljer

MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2013

MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2013 MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2013 Vi framstiller artskontoplanen i 3 delar. Del 1 gir ei forklaring til KOSTRA (forskriftskontoplanen) der arten består av tre siffer. Sjå også hovudrettleiar KOSTRA

Detaljer

F_. pps_^agshe#te t hjel p. vd.4 Iuttrek k^#o r OST rrapportetng ~^-- so V.,^ ^--, KOSTRA-regnskap 1999-\?? y ^. Statistisk sentralbyrås håndbøker

F_. pps_^agshe#te t hjel p. vd.4 Iuttrek k^#o r OST rrapportetng ~^-- so V.,^ ^--, KOSTRA-regnskap 1999-\?? y ^. Statistisk sentralbyrås håndbøker Statistisk sentralbyrås håndbøker Ra pp orterin gshåndb KOSTRA-regnskap 1999-\?? y ^. ~^--,,,' ' '' o Ÿ so V.,^ ^--, pps_^agshe#te t hjel p ~, vd.4 Iuttrek k^#o r OST rrapportetng F_. "^ ib ^ 7 \ - '''''S'

Detaljer

MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2014

MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2014 MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2014 Vi framstiller artskontoplanen i 3 delar. Del 1 gir ei forklaring til KOSTRA (forskriftskontoplanen) der arten består av tre siffer. Sjå også hovudrettleiar KOSTRA

Detaljer

4 228 0 0 Lønn og sosiale utgifter 4 228 0 0. 3 746 0 0 1 626 0 0 8 000 0 0 Kjøp av varer og tj egenpr 13 372 0 0

4 228 0 0 Lønn og sosiale utgifter 4 228 0 0. 3 746 0 0 1 626 0 0 8 000 0 0 Kjøp av varer og tj egenpr 13 372 0 0 0001 Prosjekt NordVest Russland 100195 Kjøp av varer og tj egenpr 1.101020.202.0 Lønn undervisningspersonell 4 228 0 0 Lønn og sosiale utgifter 4 228 0 0 100195 Kjøp av varer og tj egenpr 1.111500.202.0

Detaljer