Ansvar Ansvarsområde Funksjon Tjenesteområde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ansvar Ansvarsområde Funksjon Tjenesteområde"

Transkript

1 Rev Ansvarskontoplan Ansvar Ansvarsområde Funksjon Tjenesteområde 100 Fellesområde inntekter 2010 Førskole 8000 Skatt på inntekt og formue 8001 Eiendomsskatt 8400 Rammetilskudd, inntektsutjevning 8401 Investeringskompensasjon 8402 Andre øremerkede tilskudd 8500 Statstilskudd flyktninger 101 Fellesområde diverse 1200 tap på fordringer (budsjettpost) 1700 Årets premieavvik 1710 Amortisering av tidligere års premieavvik 1804 Fellesutgifter - Afp 1805 Egenkapitalinnskudd 2830 Formidlingslån 2831 Boligtilskudd 8600 Motpost avskrivninger 8800 Interne finanstransaksjoner 8990 Årets regnskapsmessige resultat 102 Renter og avdrag 8700 Renter og avdrag 103 Fellesområde tilleggsbevilgninger 1806 Tilleggsbevilgninger lønn (budsjettpost) 1807 Tilleggsbevilgning til FSK disp. (budsjettpost) 1808 Tilleggsbevilgning til hovedutvalg Naturs disp Tilleggsbevilgning til hovedutvalg Folks disp. 110 Politisk organisasjon med mer 1000 Ordfører 1001 Hovedutvalg 1002 Valg 1100 Kontroll og revisjon 1801 Overformynderiet 1802 Diverse råd og nemnder 120 Rådmann 1200 Administrasjon 1202 Personal og kompetanse 130 Service, stab og støtte 1201 Servicetorg 1203 Økonomi/innkjøp 1204 Felles it-tjeneste 2420 Salg- og skjenkebevilling 140 Kultur og informasjon 1200 Administrasjon 1205 Informasjon 2020 Grunnskole 2310 Aktivitetstilbud barn og unge 3700 Bibliotek 3750 Museer og kulturvern 3770 Musikk og kunst 3800 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 3830 Kulturskolen 3850 Andre kulturaktiviteter 3900 Den norske kirke 3920 Tilskudd til livssynsorganisasjoner 3930 Kirkegårder 310 Bistand og omsorg 1200 Administrasjon 1803 Lærlinger 2340 Aktivisering og servicetjeneste overfor eldre/funksjonshemmede 2530 Bistand, pleie, omsorg i institusjon for eldre og funksjonshemmede

2 2531 Kjøkken 2532 Vaskeritjeneste 2540 Bistand, pleie og omsorg til hjemmeboende 2541 Hjemmehjelp 2543 Bistand funksjonshemmede 330 Helse, rehabilitering og barnevern 1200 Administrasjon 2131 Voksenopplæring fremmedspråklige 2320 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste 2330 Annet forebyggende helsearbeid 2340 Aktivisering og servicetjeneste overfor eldre/funksjonshemmede 2410 Diagnose, behandling, re-/habilitering 2411 Rehabilitering 2544 Psykiatriteam 2420 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid 2430 Tilbud til personer med rusproblemer 2440 Barnevern 2510 Barneverntiltak i familien 2520 Barneverntiltak utenfor familien 2750 Introduksjonsordningen 340 NAV 2420 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid 2430 Tilbud til personer med rusproblem 2730 Kommunale sysselsettingstiltak 2760 Kvalifiseringsordningen 2810 Økonomisk sosialhjelp 2850 Tjenester utenfor ordinært komm. ansvarsområdet 400 Fellesadministrasjon 1803 Lærlinger skole og barnehage 2010 Førskole 2011 Tilskudd private barnehager 2020 Grunnskole 2022 Morsmålundervisning/Norsk II 2110 Styrket tilbud barnehage 2230 Skoleskyss 410 Sakshaug skole 2020 Grunnskole 2021 Spesialundervisning skole 2022 Morsmålundervisning/Norsk II 2150 SFO 411 Sakshaug barnehage 2010 Førskole 412 Røra skole og barnehage 2010 Førskole 2020 Grunnskole 2021 Spesialundervisning grunnskole 2022 Morsmålundervisning/Norsk II 2150 SFO 413 Utøy skole og barnehage 2010 Førskole 2020 Grunnskole 2021 Spesialundervisning grunnskole 2022 Morsmålundervisning/Norsk II 2150 SFO 414 Lyngstad skole og barnehage 2010 Førskole 2020 Grunnskole 2021 Spesialundervisning grunnskole 2022 Morsmålundervisning/Norsk II 2150 SFO 415 Sandvollan skole og barnehage 2010 Førskole 2020 Grunnskole 2021 Spesialundervisning grunnskole

3 2022 Morsmålundervisning/Norsk II 2150 SFO 416 Inderøy ungdomsskole 2020 Grunnskole 2021 Spesialundervisning grunnskole 2022 Morsmålundervisning/Norsk II 2130 Voksenopplæring 2131 Voksenopplæring fremmedspråklige 2132 Voksenopplæring PUH 510 Kommunalteknikk 1210 Forvaltningsutgift i eiendomsforvaltningen 1300 Lokaler administrasjon 2130 Voksenopplæring 2210 Førskolelokaler 2220 Lokaler SFO og grunnskole 2321 Lokaler helsestasjon 2331 Lokaler annet forebyggende helsearbeid 2341 Lokaler aktivisering og servicetjeneste for eldre/funksjonshemmede 2413 Lokaler legetjenesten 2414 Lokaler rehab./psyk.team 2421 Lokaler kommunal del av NAV-kontor 2441 Lokaler barnevernstjeneste 2542 Lokaler kjernetjenester knyttet til pleie, omsorg, hjelp til hjemmeboende 2610 Institusjonslokaler 2650 Kommunale boliger 2850 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde 3201 Festetomter og jordleie 3250 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 3300 Kaier 3330 Kommunale veier, drift, vedlikehold og nyanlegg 3340 Kommunale veier, miljø- og trafikksikkerhetstiltak 3350 Parkanlegg 3390 Beredskap mot brann og andre ulykker 3550 Innsamling av husholdningsavfall 3600 Naturforvaltning og friluftsliv 3601 Friområder 3700 Bibliotek 3830 Kulturskolen 3851 Lokaler samfunnshus 3860 Kommunale kultur- og idrettsbygg 520 Vann 2850 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde 3400 Produksjon av vann 3450 Distribusjon av vann 521 Avløp 2850 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde 3500 Avløpsrensing 3530 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann 550 Næring og plan 3010 Plan 3020 Byggesak 3030 Oppmåling 3150 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak 3200 Kommunal næringsvirksomhet 3250 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 3251 Næringsfondet 3290 Landbruk 3600 Miljø-, natur og viltforvaltning 3602 Kommunalt viltfond 600 Nye Inderøy 1800 Diverse fellesutgifter 700 Økonomi INVEST 2900 Interkommunale sammarbeid ( 27/28a-samarbeid)

4 Artskontoplan drift ART Fastlønn Fastlønn sykepleiere Fastlønn lærere Funksjonstillegg Avtalefestede tillegg (kveld/natt- og lørdag/søndagstillegg) Lønn sykevikarer korttids Lønn sykevikarer langtids/svanger.perm Lønn ferievikarer Avtalefestede tillegg/funksjonstillegg vikarer Andre vikarer Lønn til ekstrahjelp Lønn engasjementer Overtidslønn Annen lønn og trekkpl.godtgjørelser Arbeidsgodtgjøring (bl.a. fosterhjem) Lønn hjemmetjenester (helse/rehab), omsorgslønn (bistand/omsorg) Lønn støttekontakter/avlastning Lønn lærlinger Lønn sysselsettingstiltak, BPA (brukerass. pers. assistanse - bistnad/omsorg) Lønn/godtgjørelse tillitsvalgte Forskjøvet arbeidstid Helligdagstillegg- og godtgjøring Beredskapslønn/-godtgjørelse Lønn vedlikehold, nybygg og nyanlegg Godtgjørelse folkevalgte Trekkpliktig/oppgavepliktig, ikke arbg.avgpl. Lønn Pensjonsavgift KLP Pensjonsavgift SPK Avtalefestet pensjon, AFP Gruppeliv/ulykke avg.pl Ulykkesforsikringer avg. fri Premieavvik Arbeids.avgift lønn Arbeids.avgift pensjon Arb.g.avg. premieavvik Kontormateriell (forbruksvarer/materiell) Abonnement,tidsskrifter,faglitteratur Undervisningsmateriell Medisinsk forbruksmateriell Medikamenter/medisiner Matvarer ved servering/bevertning ved kurs og opplæring, i møter, utvalg, råd og lignende Melk, skolefrukt og grønt/råvarer Annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester Velferdstiltak ansatte og brukere, gaver

5 11202 Renholdsartikler/sanitærpapir Kjemikalier og veisalt Tekstiler, arbeidstøy og verneutstyr Driftsmateriell knyttet til drift av bygg (maling, festeanordn., verktøy, filter, lyskilder, remmer, pakninger og lignende) Materialer til vedlikehold av maskiner, utstyr og inventar Analyser og prøver Utgiftsdekning og tjenestefrikjøp Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd Linjeleie IKT Annonse, reklame, informasjon Opplæring, kurs (ikke oppgavepliktig) Utgifter og godtgjørelse for reiser, diett, bil m.v. (oppgavepliktig) Kjøregodtgjørelse Diett-/kostgodtgjørelse Andre oppgavepliktige godtgjørelser Telefongodtgjørelse Uniform/klesgodtgjørelser Fosterhjemsgodtgjørelse (utgiftsgodtgj., privat avlastning) Stipendier (ikke trekkpliktige) Kompensasjon praksisutgifter Transport/drift av egne og leide transportmidler (herunder anleggsmask. o.l.)/transport av personer Ikke oppgavepliktige reiseutgifter (tog, buss, fly, taxi m.v inkl. bompenger og park.avg.)benyttes kun på lønnsbilag Forsikring og årsavgift Vedlikehold/service av transportmidler Drivstoff og rekvisita Energi (strøm) Olje/parafin m.v. til oppvarming Pellets Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring Yrkesskadeforsikringer Elevforsikring Andre personforsikringer (ikke oppg.pl) Forsikringer av bygg, anlegg, eiendommer, maskiner og utstyr Vakthold/sikring/alarmanlegg Leie av lokaler og grunn Husleie Festeavgifter Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende Kommunale avgifter og gebyrer (eksempel: vann, avløp og renovasjonsavg.) Innkjøp/oppgrad./lisens dataprogrammer (ikke fagsystem) Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler (inventar, utstyr, maskiner etc.) Bøker, tidsskrift, m.v AV-medier Tidsskrift og aviser (biblioteket) Medisinsk utstyr Kjøp, leie og leasing av transportmidler Leie av driftsmidler (inventar, utstyr, maskiner etc.) Vedlikehold, byggetjenester og nybygg (varer/tjenester fra andre)

6 12301 Vedlikehold bygninger, anlegg og maskiner (for eksempel slamtømming, lapping/grusing og kantrensk vei) Byggtjenester ifbm påkostning/nybygg (riving, rigging, grunnarbeid, ombygging ) Serviceavtaler,reparasjoner og vaktmestertjenester (kjøp av tjenester fra andre) Drift/service-avtaler heis og brannvarslingsanlegg Drift/service-avtaler teknisk infrastruktur, IT, annet inventar/utstyr (ikke direkte byggrelatert) Brøyting Strøing Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg (vedlikehold bygg og anlegg) Materialer til påkostning/nybygg, bygg og anlegg Renholds- og vaskeritjenester Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) Konsulenttjenester Juridisk bistand Grunnerverv Kjøp av eksisterende bygg/anlegg Internkjøp Kjøp fra staten Kjøp fra fylkeskommuner Kjøp av tjenester fra andre kommuner Kjøp av tjenester fra interkommunale selskap (annen komm. vertskommune 27-samarb.) Kjøp fra andre (private) Kommunale driftstilskudd Kjøp fra IKS der kommunen selv er deltaker Kjøp fra foretak/bedrifter i egen kommune som fører særregnskap Overføring til staten Overføringer til trygdeforvaltningen Mva som gir rett til momskompensasjon Overføring til fylkeskommuner Overføring til kommuner Overføringer til andre (private) Friplasser og søskenmoderasjon Forskudd trygder Økonomisk sosialhjelp, flyktninger Økonomisk sosialhjelp, andre Grunnerstatninger Tilskudd til kulturtiltak tap på fordringer Kommunale tilskudd priv. b.hg Statstilskudd priv. b.hg Ovf til IKS der kommunen er deltaker Overføring til foretak/særbedrifter i egne kommune Reserverte bevilgninger/avsetninger

7 15000 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Renteutgifter Forsinkelsesrente/inkassoomkostn Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdragsutgifter Utlån Dekning av tidligere års regnskapsmessig merforbruk Avsetning til disposisjonsfond Avsetninger til bundne fond Avsetninger til likviditetsreserven Overføring til investeringsregnskapet Regnskapsmessig mindreforbruk Avskrivninger (ekstraorinære) Avskrivninger inventar/utstyr Avskrivninger kj.tøy/maskiner Avskrivninger tekniske anlegg Avskrivninger eiendommer Avskrivning kalkulatoriske kostn. (VAR-område) Brukerbetaling for kommunale tjenester Kostpenger Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l (avgiftsfritt) (byggemelding, Salgsinntekter/innfordringsgebyr Leieinntekter (ekskl. husleie), lokal foretaksgodkjenning Gebyr planforslag Gebyrer fradeling/seksjonering Andre inntekter (flere ansvar benytter denne) Billettinntekter Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler Husleieinntekter (trygde-, gjennomgangsboliger osv.) Festeinntekt kommunale eiendommer og jordleie Avgiftspliktige gebyrer/årsgebyr Tilknytningsgebyrer Annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester (14% mva) Annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester (25% mva) Kopiering Salg av driftsmidler Fordelte utgifter/internsalg Tilskudd/refusjon fra staten Refusjon skyssutgifter Tilskudd/refusjon NAV

8 17003 Øremerket statstilskudd Sykelønn- og fødselspengerefusjon Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Refusjon fra fylkeskommuner Lærlingetilskudd Refusjon fra kommuner Refusjon fra andre (private) Refusjon fra organisasjoner/stiftelser Refusjon tinglysningsgebyr Frikjøp Refusjon fra IKS der kommunen selv er deltager Refusjon fra foretak/bedrifter i egen kommune som fører særregnskap Internsalg Rammetilskudd Rammetilskudd innbyggertilskudd Rammetilskudd skjønnsmidler Rammetilskudd inntektutjevning Andre statlige overføringer Investeringskompansasjon skole Investeringskompensasjon helse Overføring fra kommuner Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt annen eiendom Eiendomsskatt boliger og fritidseiedommer Andre direkte og indirekte skatter Overføringer fra foretak og bedrifter i egen kommune som fører særregn Overføringer fra andre (private) Overføring fra IKS der kommunen selv er deltaker Renteinntekter Renter av bankinnskudd Renter av bankinnskudd, fond Renter utlån, næringsfond Renter av formidlingslån Renter av andre fordringer Renter driftskonto Innskuddsrenter næringsfondet Utbytte og eieruttak Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Bruk av lån

9 19200 Avdrag sosiallån Avdrag formidlingslån Avdrag utlån næringsfond Salg av aksjer og andeler Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Regnskapsmessig merforbruk Motpost avskrivninger Motpost avskr. inventar/utstyr Motpost avskr. kjøretøy Motpost avskr. tekniske anlegg Motpost avskr. eiendommer Kalkulatorisk avskr. Vann Kalkulatorisk avskr. Avløp Artskontoplan investering ART Lønn K Lønn til vikarer Lønn til ekstrahjelp Lønn engasjementer Annen lønn og trekkpl.godtgjørelser Lønn lærlinger Lønn vedlikehold/nybygg/nyanlegg Lønn, manuelt arbeid Lønn, sjåfører Pensjonsavgift KLP Pensjonsavgift SPK Arbeidsg.avgift lønn Arbeidsg.avgift pensjon Kontormateriell (forbruksvarer) Undervisningsmateriell Matvarer Matvarer, til bevertning (møter osv) Andre forbruksvarer og tjenester Annonse,reklame,informasjon Opplæring, kurs - ikke oppgavepliktig Reiseutgifter / diett,bil -oppgavepliktige Andre oppgavepliktige godtgjørelser Konsulenthonorar (oppgavepliktige) Transport / drift av egne transportmidler Energi Forsikringer, vakthold og sikring Leie av lokaler og grunn Avgifter, gebyrer, lisenser Inventar og utstyr (kjøp og leie) Programvare PC, servere, programvare Kjøp av transportmidler Kjøp, leie, leasing av maskiner Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Nybygg, byggtjenester - kjøpte tjenenester Nyanlegg- bygg og anlegg

10 02400 Serviceavtaler og reparasjoner Materialer til vedlikehold og nybygg Materialer tj./nyanlegg Renhold, vaskeri-og vaktmestertjenester Vaktmestertjenester (også interne) Konsulent-tjenester Kjøp av tomt og grunn Ulempeserstatning Dokumentavgift, tinglysningsgebyr Kjøp av ekstisterende bygg/anlegg Kjøp av boliger Internkjøp (Interne overføringer) Fordelte kalkulatoriske renter Fordelte kalkulatoriske avdrag Fordelt byggelånsrenter Kjøp av tjenester fra staten/statl.instit og fylkeskommunale institusjoner fra kommuner / interkomm.selskap Tjenester fra kommuner Tjenester fra interkommunale selskap Kjøp av tjenester fra andre (private) Kjøp av tjenester fra særbedrifter Overføringer til staten Overføringer til trygdeforvaltningen Mva utenfor mva-loven, investering Momsutgift m/ref 25 % Overføringer til fylkeskommuner Overføringer til andre kommuner Overføringer til andre (uten motytelse) Overføringer til egne særbedrifter Reserverte bevilgninger/avsetninger Renter,provisjoner,andre finansutgifter Renteutgifter Provisjoner Andre finansutgifter Avdragsutgifter Avdragsutgifter Ekstraordinære avdrag Utlån Kjøp av aksjer, andeler Egenkapitalinnskudd Dekning av tidligere års merforbruk Avsetning til disposisjonsfond Avsetning av renter til disp.fond Avs. til ubundne investeringsfond Avs. til bundet invest.fond Avs. renter til bundet invest.fond Regnskapsmessig mindreforbruk Annet avg.pl. salg av varer og tjenester Salg av driftsmidler Salg av inventar/utstyr Anlegg: Salg av kjøretøy/maskiner Anlegg: Salg av inventar/utstyr Salg av fast eiendom Salg av tomter Salg av bygg og anlegg Anlegg: Salg av tekniske anlegg Anlegg: Salg av eiendommer/tomter Fordelte utgifter Fordelte utgifter, lønn Fordelte utgifter, maskiner Tilskudd/refusjoner fra staten Fra trygdeforvaltningen Fra fylkeskommuner (refusjoner)

11 07301 Lærlingetilskudd Fra kommuner (refusjoner) Refusjoner fra andre (private) Internsalg (interne overføringer) Motpost fordelte renter og avdrag Andre statlige overf. u/mva Andre statlige overf. m/mva Oppstartingstilskudd Fra fylkeskommuner Fra kommuner Overføringer fra særbedrifter Overføringer fra andre Konsesjonskraftinntekter Renteinntekter Utbytte og eieruttak Bruk av lån Avdrag formidlingslån Ekstraord.avdr.formidl.lån Avdrag gj.brevlån Salg av aksjer og andeler Bruk av tidl. Års udisp Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundet investeringsfond Bruk av bundet investeringsfond Overføringer fra driftsregnskapet Regnskapsmessig merforbruk Fridimensjon 03 Rådhuset 05 PPT 06 Helsesenteret 08 Sakshaug skole 09 Røra skole 10 Utøy skole 11 Lyngstad skole 12 Sandvollan skole 13 Inderøy ungdomsskole 15 Sakshaug barnehage 16 Røra barnehage 17 Utøy barnehage 18 Lyngstad barnehage 19 Sandvollan barnehage 21 Trygdeboliger Sakshaug, Røra og Sandvollan 24 Omsorgsboliger Meieribakken og Svingen 25 PU-boliger Årfall, Vennavold, Lautan og Buchtrøa (kommunalteknikk) 29 Næss omsorgsleiligheter (bistand og omsorg, komm.tekn.) 30 Næssveet omsorgsleiligheter 31 Andre utleieboliger Venna ABC, Leira AB, Kv.bakkan ABCD osv. 32 Inderøyheimen - omsorgsboliger 35 Et sted å være (helse, rehab.. og komm.teknikk) 36 IVGS 37 MINT 38 Kulturhus 39 Sund Folkehøgskole 41 Klokkarstu 46 Stornesøra 47 Sundsand 48 Undersåker, Haugen, Koa m.m. 51 Inderøy Idrettspark 55 Næssberget 56 Avløpsrenseanlegg Røra 58 Leiebiler

12 60 Kommuneskogen 65 eiendomsskatt 70 Eldres råd 71 Diverse nemnder 72 Ungdomsrådet 81 Nesset familiebarnehage 83 Elvebakken familiebarnehage 84 Tunet familiebarnehage 85 Eventyrskogen barnehage 86 Markvoll familiebarnehage 87 Kribelin musikk-og friluftsbarnehage 90 Miljørettet helsevern (helse, rehab..) 91 Hyggestua (helse, rehab ) 92 Barne- og ungdomsarbeid (ea/internettkafe/slt-arbeid) 95 Årfald/buchtrøa (bistand og omsorg) 96 Vennavold (bistand og omsorg) Prosjektoversikt drift og investering Nr. Prosjekt 001 Ekstraordinære avdrag formidlingslån 002 Avdrag formidlingslån 003 Utlån/bruk av lån startlån 004 Egenkapitalinnskudd 005 Innløsning av andeler 006 Likviditetsreserve investering 007 Utlån/bruk av lån startlån Lindorff 008 Bruk av mindreforbr.invest./avsatt ub.investfond 009 Utvidelse aksjekapital 010 Ekstra avdrag orinær lån 101 Ungdommens kulturmønstring 102 Fysak 105 Skulpturpark 107 Fylkesidrettslegene 120 INVEST 121 INVEST økonomisamarbeid 123 Kvalitetskommuneprogrammet 130 Inventar bibliotek 144 Løype/tråkkemaskin 145 Skipark/skiskytteranlegg 146 Sandvolleyballbaner Sundsand 148 Bibliotektjenesten Mosvik 150 Infrastruktur 151 Inderøy ungdomsskole 152 Nytt datautstyr legetjenesten 153 It-investeringer 154 Organisasjonsutvikling 155 Nye PC-er 156 Nytt datarom 157 Servere/lagring 158 Hjemmeside Inderøy 159 Fagprogram PLO 160 Nytt økonomisystem 161 TRIO 162 Kontorstøttesystem 163 NAV-støttesystem 170 Brannvarslingsanlegg kirkene 217 Kvalitetsutvikling grunnskolen 220 Gla-prosj./uteareal u-skolen

13 221 Skoletur SANOK, u-skolen 224 Bonustilskudd u-skolen 226 Gi rom for lesing, u-skolen 228 Bonusskole Utøy 232 Kjerkstien 233 Lærende nettverk, u-skolen 234 Skolebibliotek Utøy skole 238 Fys.aktivitet og måltider Utøy 239 * 240 Kunnskapsløftet 241 Uteområde Sandvollan skole og barnehage 242 Gi rom for lesing Røra skole 243 Comenius II,SAndvollan 244 Comenius Sakshaug barnehage 245 * 246 Comenius III,SAndvollan 247 Uteomr./Lavvo Utøy b.hage 248 Innsats Sandvollan 249 oppvekstlandskapet Utøy 250 Kompetanse i barnehagen 256 Comenius IV, Sandvollan 257 Tidlig intervensjon i en lærende organisasjon 258 Røsethamna dje pedagogen 260 Gullfiskrockerne 261 Utenomhus Sakshaug barnehage 262 Comenius sport,utøy 263 NAV røra skole,sysselsetting-opplæring 264 Barnekor kulturskolen 265 Den kulturelle spaserstokken 266 Fobedring av engelskundervisn.v/røra skole og b.hage 267 Barnehagekonferanse april Inderøy Festival - Gyldne øyeblikk 269 Kunstbiennale 270 Inderøyfest 300 Ungdomsprosjektet 302 Midlertidig sysselsetting 304 mottak flyktninger (2010) 305 Overvektige barn 306 Tiltaksplan mot fattigdom 307 Innsats barnevern 308 God start, helsestasjonen 309 Samlokalisering hjem og arbeid 310 Profil 311 Styrking oppfølgingsarbeid Rus 312 Brukerstyrt pers.assistanse 313 Ruspolitisk plan Nye Inderøy 330 SLT-arbeid 331 Kommunepsykolog 375 Lettere når jeg er aktiv 402 Veiviser Inderøy 406 Tiltak gåseskader 407 Viltfondet 408 Områdetiltak BU 410 Bioenergi Næss 413 Jegerprøve 419 Oppussing Folkvang 448 * 450 Rehab. SAkshaug skole 451 Botilbud funksj.hemmede Årfall 458 Innløsning Næss 459 Dementboliger Solstad 463 Salg av boliger,tomter 466 Nytt kontorbygg

14 472 Gatebruksplan 478 Opprustning Rostadveien 481 Utskift.avløpsledning Gangstadhaugen 491 Rehabilitering vannledning 494 Omlegging vannledning Øvergata 496 Rehab. vannledning Ferstad/Sakshaug 499 UV-anlegg i vannrenseanlegget 500 Veglys Sund(Fylkesvei 221) 501 Gangvei Sakshaug skole - Årfall 510 Utbygging Sandvollan barnehage 511 Ny barnehage Sakshaug krets 513 Røra skole, heis 514 Riving av bygning(karius og Baktus) 515 Planlegg./ubygg.konkurranse Næssjordet 516 Nessjordet - næringsområdet (opprett. Jan 2011) 517 Ekstra vedlikehold Tilbygg Lyngstad barnehage 519 NAV 520 Tilrettelegging Folkvang 521 Utskifting vannledning Vistaunet.Vist 522 Trappeheis ungdomsskolen 523 Bevaring villapal Letnes 524 Kloakk landbruk 525 Gang/sykkelvei Småland 526 Jætåsen 527 Utbedringer etter branntilsyn 528 Vanntilførsel Røra - Straumen 529 Tilskuu vei Venna eiendom 530 midlertid. samlokalisering sentraladm. 531 globale endr., norske interesser og... i ny tid 532 Tomtesalg Kv.bakkkan m. fl. 533 Gatelys Sandvollan (v. skolen og småland-gangstadh.) 534 Klima- og eneriplan 535 utbygging Sandvollan skole 536 Bolig Inderøyheimen (pleie/omsorg) 537 Lautan (pleie/omsorg) 538 Kulturcampus/videreg. skole 539 IT-invest.(bev og 2010) 540 HMS, omgjøring bygg 541 Tilrettelegging boligomr. 542 Nytt kartgrunnlag 543 GPS-utstyr 544 Trafikk/parkering Kulturhus 545 Div. utskiftn. hovedvannsledn. 546 Opprusting kommuneveier 547 Øremerket vedlikeholdstilskudd 548 ENØK-tiltak kommunale bygg 549 Igjenoppbygging uthus Floåsen (2009) 550 Prosj. sykefravær Sakshaug skole 551 Sanok - miljøprosjekt 552 stoppeplass for buss, Flaget 553 Fond Tjenesteutvikling 556 beredskap pandemi 557 Overtagelse og Utbygging Gangstadhaugen II 558 Utbygging Næssjordet 559 Ferdaminne 560 bruker (fridim 95) 561 bruker (fridim 96) 562 forprosjekt inkl. grunnundersøkelser Åsen, Røra 563 Bolig funksjonsh.-avlastn. (budsj. 2011) 564 Flyktningeboliger (budsj. 2011) 570 detaljplanlegging nytt adm.bygg 580 Annen stedsutvikling 581 opparbeiding næringsareal/bygg

15 582 omlegging Vei Venna 583 sentralvarme Venna 584 Løysløype Gran 585 utredning Mosvik 586 Inderøy Regning som ferdighet (Utøy skole) 588 Inderøy 2020, delprosj. landbruk 590 Nye Inderøy, hovedprosjekt 591 Nye Inderøy, prosj.gr. P2 Kultur og informasjon inkl. hjemmeside 592 Nye Inderøy, prosj.gr. P3 Skole, barnehage og SFO 593 Nye Inderøy, prosj.gr. P4 NAV 594 Nye Inderøy, prosj.gr. P5 Bistand/pleie og omsorg 595 Nye Inderøy, prosj.gr. P6 Helse, rehabilitering og barnevern 596 Nye Inderøy, prosj.gr. P7 Kommunalteknikk/FDV 597 Nye Inderøy, prosj.gr. P8 Næring og Plan 598 Nye Inderøy, prosj.gr. P9 Servicetorg, sak/arkiv (inkl. scanning eiendomsarkiv) 599 Nye Inderøy, prosj.gr. P10 Økonomi og lønn 600 Nye Inderøy, prosj.gr. P11 Personal (overføring personell, pensjon og personforsikringer) 601 Nye Inderøy, prosj.gr. P12 IKT (kommunikasjon, telefoni, nye databaser) 602 Nye Inderøy, prosj.gr. P13 Helse- og sosialplan 603 Nye Inderøy, prosj.gr. P14 Ekstern kulturbygging 605 Driftsfond vedlikehold kommunale bygg (2010) 606 Driftsfond tiltak folkehelsearbeid

Detaljert forslag budsjett 2016

Detaljert forslag budsjett 2016 Detaljert forslag budsjett 2016 HA Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Budsjett 2016 forslag HA1 11100 POLITISKE ORGANER 10800 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 1000 POLITISK STYRING 1050000 HA1

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000

Detaljer

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser BILAG 3.1 ARTSINNDELING Artene som er skrevet i kursiv i hhv. kolonnen under kontoklasse 1 og 0 har en spesiell betydning i driftseller kapitalregnskapet. Alle andre arter kan benyttes i både drift- og

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000

Detaljer

Inderøy kommune. 11Mli IIII. Årsregnskap. Inderøy kommune

Inderøy kommune. 11Mli IIII. Årsregnskap. Inderøy kommune 039774IIII 11Mli Inderøy kommune Årsregnskap 2010 Inderøy kommune - INNHOLDSFORTEGNELSE: Hovedoversikter Investeringsregnskap Driftsregnskap Driftsregnskap på funksjon Balanseregnskap Noter til regnskapet

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

<legg inn ønsket tittel> Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj

Detaljer

Del 2 - detaljbudsjett. Forslag. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune

Del 2 - detaljbudsjett. Forslag. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune Del 2 detaljbudsjett Forslag Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018 2020 Ibestad kommune Ibestad Skatt Ordinært Skatt Sum Renteinntekter Renteutgifter Avdrag Netto Til Til Bruk Bruk Bruk Netto Overført Til

Detaljer

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 32 666 269 34 690 000 33 000 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 32 666 269 34 690 000 33 000 000

Detaljer

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2. Ansatte, årsverk, lønn og svekst per kostra funksjonskode Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.814 843 102,1-1,0 Administrasjon. Totalt i sektoren 27.661 24.107 41.342 551 595 114,1

Detaljer

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 og slønn pr.. Vekst i fra 1.12.2012 til 1.12.. pr. 1.12.. gruppe svekst Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 100 Politisk styring 179

Detaljer

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1000 Kommunestyre og formannskap 100 Politisk styring 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1.10802 Tapt arbeidsfortjeneste 36 406 36 444 36 444 1.10803 Ledergodtgjørelse 9 500 4 000

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

Driftsregnskap 2014:

Driftsregnskap 2014: Driftsregnskap 2014: Ansvar Ansvar (T) Konto Konto (T) Beløp Revidert budsjett 10000 Kirkelig administrasjon 10100 Fastlønn kr 895 836,85 kr 943 545,00 10000 Kirkelig administrasjon 10104 Variable tillegg

Detaljer

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014 Ansvar: 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP (110) 1030 EKSTRAHJELP 5.000 1080 GODTGJØRING ORDF./VARAORDF. 689.931 1081 MØTEGODTGJØRELSE 608.000 1082 TAPT ARBEIDSFORTJENESTE POLITIKERE 70.000 1095 PENSJONSUTGIFT,

Detaljer

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14)

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) 16.12.14 1 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.333.190 2.444.000 2.532.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD

Detaljer

Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 1 Innholdsfortegnelse Side Innhold Hovedoversikter 3 Økonomisk oversikt drift 4 Økonomisk oversikt

Detaljer

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Formannskapets innstilling (Fsak 135/13), 28.11.2013 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.140.417 2.369.000

Detaljer

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 5. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014 - - Gamvik 1.10100 Fastlønn 1.10101 Lønn brannsjef 1.10103 Lønn vaktmester 1.10104 Lønn lærlinger 1.10105 Faste tillegg 1.10106 Fast vaktgodtgjørelse 1.10200 Lønn til vikarer 1.10201 Sykevikarer 1.10202

Detaljer

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema

Detaljer

NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2016

NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2016 NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2016 INNHOLD Økonomisk oversikt Drift Økonomisk oversikt - Investering Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskap fordelt på sektor Regnskapsskjema 2A

Detaljer

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Ansvar: 100 Folkevalgte styringsorgan 10500 Annen lønn 0 0 22 10800 Fast godtgjørelse ordfører 766 700 725 10801 Godtgjørelse folkevalgte

Detaljer

Beskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids

Beskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids Beskrivelse Budsjett 213 31 Kultur, fritid og voksenopplæring 111 Fast lønn andre 7 472 112 Fast lønn lærere 1 558 116 Faste tillegg 117 Ubekvemstillegg 176 121 Vikarutgifter 2 1211 Vikarutg andre Korttids

Detaljer

RAMMEREDUKSJONER. prioritering

RAMMEREDUKSJONER. prioritering RAMMEREDUKSJONER Grunnlagsmateriale - talldel med forslag- (avdeling funksjon) for videre bearbeiding og prioritering -3 10 SENTRALE STØTTETJENESTER 66 765 66 669 68 204 77 964 4 000-700 71 181 0 71 181-4

Detaljer

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Regnskap 2012 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 7. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

Verdier Regnskap Busjett 2012

Verdier Regnskap Busjett 2012 Beløp er oppgitt i faste -kroner for perioden -16 100 POLITISK STYRING OG KONTROLLORGANER 6 782 10 754 7 157 6 087 7 157 6 087 Inntekter -232-36 -239-39 -239-39 Utgifter 7 015 10 790 7 396 6 126 7 396

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett Grunnskole

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett Grunnskole 0001 Prosjekt NordVest Russland 100195 Kjøp av varer og tj egenpr 202 Grunnskole 1.101020.202.0 Lønn undervisningspersonell 4 228 0 0 0 0 0 Grunnskole 4 228 0 0 0 0 0 Lønn og sosiale utgifter 4 228 0 0

Detaljer

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418.

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418. Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.532.700 1090 KLP 435.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 314.700 1100 KONTORMATERIELL -27.600 1102 ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007 Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 100 080 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE 757 719,20 680 000 671 749,75 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 106 776,43 100 000 100 071,51

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BEVILGNINGSSTED 75100 artskonto bevilgsted funksj tekst REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 BUDSJETT 2017 101000 75100 242 Fast lønn 3 050 917,72 4 487 000,00 4 721 000,00

Detaljer

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2018

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2018 DRIFTSBUDSJETT Budsjett Budsjett 2018 2017 0410 KIRKELIG ADMINISTRASJON 0410 Finans 35 300 Dekning av tidligere års merforbruk - - - 35 400 Avsetning til ubundne fond - - - 35 700 Overført til investeringsregnskapet

Detaljer

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl 16.52 Side Beskrivelse Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Netto Dekning Til Til Bruk Bruk Bruk

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Fakta: Arendal kommune har lavere inntekter enn snittet for Gruppe 13 (sammenlikningsgruppen) Rådmannen legger frem forlag om reduksjoner i driftsrammen for enhetene i 2013

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 DeatnuTana Budsjettrapport: DeatnuTana 1000 Kommunestyret og andre faste politiske utvalg 0 (Ingen prosjekt) 1.101090.100.0 Annen fast lønn 1.103000.360.0 Lønn ekstrahjelp 1.103010.100.0 Engasjementer

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 0001 Prosjekt NordVest Russland 202 Grunnskole 1.102000.202.0 Lønn vikarer 1.111500.202.0 Matvarer 1.112005.202.0 Gaver, påskjønnelser o.l. 1.112039.202.0 Utgifter arrangement 1.112050.202.0 Hotellutgifter

Detaljer

Kontoplan investeringsutgifter/inntekter i ERV for Suldal kommune

Kontoplan investeringsutgifter/inntekter i ERV for Suldal kommune 27. januar Kontoplan investeringsutgifter/inntekter i ERV for Suldal kommune Kontonr ERV ERV-Suldal 100 Kontormateriell 010000 Kontormateriell 010010 Kopiering/trykking 010040 Kartverk 105 Undervisningmateriell

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer 10101 Fast lønn 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1764500 10801 Lønn ordfører, varaordfører 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1203555 10802 Lønn frikjøp 1001 Politisk styring 10150

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04 FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 Rådmannens forslag 08.11.04 INNHOLD. 1. Økonomisk oversikt drift. 2. Økonomisk oversikt investeringer. 3. Anskaffelse og anvendelse av midler. 4. Vedlegg 1A Driftsbudsjett.

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Årsregnskap. Inderøy kommune

Årsregnskap. Inderøy kommune Inderøy kommune % II II IL., 111111 005517 Årsregnskap 2011 Inderøy kommune INNHOLDSFORTEGNELSE: Hovedoversikter Investeringsregnskap Driftsregnskap Driftsregnskap på funksjon Balanseregnskap Noter til

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010

ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010 ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010 FOSNES KOMMUNE Kommunestyrets vedtak 14.12.2006 Økonomisk oversikt - investering 14.12.2006 Regnskap 2005 Budsjett 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008 Budsjett 2009

Detaljer

Arter som er røde går ut for 2009

Arter som er røde går ut for 2009 Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

ARTSKONTOPLAN DRIFT - STAVANGER KOMMUNE

ARTSKONTOPLAN DRIFT - STAVANGER KOMMUNE 010 FASTLØNN 10100 LØNN FAST ANSATTE 10101 LØNN VAKANSVIKAR 10110 FASTE TILLEGG/VAKTTILLEGG 10130 LØRDAG-/SØNDAGSTILLEGG 10140 HELLIGDAGSTILLEGG 10150 KVELDS- OG NATTILLEGG 10190 ANNEN FAST LØNN 10199

Detaljer

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 6000 101000 Fast lønn, drift 1 037 170 98 194,60 9,47 101034 Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik Regnskapsrapport for helse og omsorg pr. 10.06.2013 1 Administrasjon fellestjenester helsesenter Fast lønn, drift 1 037 170 91 615,83 Lønn rådgiver skal også føres her Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer Vedlegg til Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 resultatenheter Side 1 av 150 10101 Fast lønn 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 10 838 000 10401 Overtid 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 50

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2017 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011

Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011 Arena Endelig Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011 610 661000 101010 Næring, plan og forvaltning NPF, administrasjon Fast lønn andre 4,604,000 4,723,000 200,000 4,923,000 103020

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 28. desember 2017 kl. 16.20 PDF-versjon 11. januar 2018 19.12.2017 nr. 2346 Forskrift om

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG. Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG. Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN 20112014 RÅDMANNENS FORSLAG Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN FORSIDEFOTOET: Lørdag 24. april 2010 ble det aller første Landsbyrittet på sykkel arrangert

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Talldel Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Vedtatt i kommunestyret 13. desember 2012, KO-sak 81/12 Innholdsfortegnelse ANSVARSKODER 3 DRIFTSBUDSJETTET

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Talldel

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Talldel Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Talldel Vedlegg til Årsbudsjett for 2014 og økonomiplan 2014 2017 Innholdsfortegnelse ANSVARSKODER 3 DRIFTSBUDSJETTET 4 INVESTERINGSBUDSJETTET 107 Vedlegg til

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4.november 2010 Talldel Rygge kommune - - Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 770 674 790 000 818 000 1.0101.1800.0 FASTE STILLINGER 0 0 0 1.0195.1200.0 PÅLØPTE

Detaljer

Regnskap 2014 og prognose 2015 for SIO

Regnskap 2014 og prognose 2015 for SIO Regnskap 2014 og prognose 2015 for SIO Detaljert oversikt Kostart Kostart(T) Regnskap R.budsjett Avvik Prognose Rev budsj Avvik Administrasjon 010 Fastlønn 577 064 491 000 86 064 793 935 661 000 132 935

Detaljer

Rygge Budsjettrapport: Rygge. Budsjett 2011 Budsjett 2012

Rygge Budsjettrapport: Rygge. Budsjett 2011 Budsjett 2012 141010 Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 1.0115.1200.0 LØNNSOPPGJØR 1.0195.1200.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0310.1000.0 ENGASJEMENTER PROSJ., ETC. 1.0395.1000.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0410.1000.0

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

budsjett Regnskap Avvik

budsjett Regnskap Avvik Driftsregnskapet Regnskap sammenlignet med rammebudsjett pr sektor/stab Sum inntekt/utgift inkl finansposter pr sektor/stab sammenlignet med rammebudsjett Regulert Sektor/Stab Rådmann 18018253 17925932-92321

Detaljer

Driftsutgifter 2002 etter funksjon og art

Driftsutgifter 2002 etter funksjon og art Vedlegg 8 Driftsutgifter 2002 etter funksjon og art Nr Funksjonsinndeling Kommunene utenom Oslo 100 Politisk styring og kontrollorganer 1 304,5 708,3 253,5 240,1 102,7 8,5 1 296,0 120 Administrasjon 10

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2016 2016 2015 36000 Brukerbetaling for kirkelige tjenester - - - 36100 Betaling fra deltakere 658 908 733 300 722 533

Detaljer

RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske

RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske utvalg Ansvar: Tapt arbeidsfortjeneste 200 000 26 737 61

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 36000 Brukerbetaling for kirkelige tjenester - - - 36100 Betaling fra deltakere 722 533 813 550 510 684

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

Faktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag

Faktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag Faktiske endringer KS 070/13 vs 180001 Rammetilskudd -167 253 000-166 295 000 958 000 958 000 181001 Integreringstilskudd -5 450 400-5 998 200-547 800-547 800-21 150-14 969 187400 Eiendomsskatt 000 000

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Driftsutgifter 2001 etter funksjon og art

Driftsutgifter 2001 etter funksjon og art Vedlegg 8 Driftsutgifter 2001 etter funksjon og art Nr Kommunene utenom Oslo 100 Politisk styring og kontrollorganer 1 333,9 719,4 287,0 227,3 100,2 4,3 1 329,6 120 Administrasjon 10 727,6 6 891,1 3 585,0

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Del 2 - detaljbudsjett. Vedtatt. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune

Del 2 - detaljbudsjett. Vedtatt. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune Del 2 detaljbudsjett Vedtatt Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2016 2018 Ibestad kommune Ibestad Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Dekning Til Til Bruk Bruk Bruk

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010

Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010 Budsjett 2011 Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010 Budsjett 2011 Oversikt for drift og investering... 2 Investeringsbudsjett... 7 Driftsbudsjett... 9 Betalingssatser... 44 Skattesatser... 45 Statstilskudd

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter

ÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter ÅRSMELDING 2010 Del 3 Årsregnskap Herøy kommune - Et hav av muligheter - 2 - INNHOLDSFORTEGNELSE 100 Folkevalgte styringsorgan... 4 110 - Administrasjonsenheten... 7 240 Herøy barnehage... 16 260 Herøy

Detaljer

Vedlegg til forskrift av om rapportering fra interkommunale selskaper og kommunale og fylkeskommunale foretak som driver næringsvirksomhet

Vedlegg til forskrift av om rapportering fra interkommunale selskaper og kommunale og fylkeskommunale foretak som driver næringsvirksomhet Vedlegg til forskrift av 21.10.2003 om rapportering fra interkommunale selskaper og kommunale og fylkeskommunale foretak som driver næringsvirksomhet Vedlegg 1 Funksjonsinndeling Kommunale tjenester FUNKSJONSNR.

Detaljer

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 Konto Konto(T) Tj B2013 B2012 R2011 110 KOMMUNESTYRE 10800 Godtgjørelse ordfører 100 667 000 625 000 650 166 10802 Godtgjørelse varaordfører 100 167 000 155 000 162 539 10805

Detaljer

Rådmannens forslag. Tallbudsjett 2016-19. Sortland kommune

Rådmannens forslag. Tallbudsjett 2016-19. Sortland kommune Rådmannens forslag Tallbudsjett 2016 201619 Sortland kommune Innhold Budsjettskjema 1A drift... 3 Budsjettskjema 2 A... 4 Økonomisk oversikt drift... 5 Investeringsplan 2016... 6 Driftsbudsjett... 8 2

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Obligatoriske budsjettskjemaer

Obligatoriske budsjettskjemaer Obligatoriske budsjettskjemaer Budsjettskjema 1A - drift - felles inntekter og felles utg. Form.sk. Justert Opprinn. Regnskap 2018 budsjett 2017 budsj. 2017 2016 i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 FOSNES KOMMUNE Formannskapets innstilling ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013 Innholdsfortegnelse Økonomiske oversikter - Økonomisk oversikt investering 3-4 -

Detaljer

TJENESTEKONTOPLAN - STAVANGER KOMMUNE

TJENESTEKONTOPLAN - STAVANGER KOMMUNE 100 POLITISK STYRING 10000 POLITISK STYRING 110 KONTROLL OG REVISJON 11000 KONTROLL OG REVISJON 120 ADMINISTRASJON 12000 ADMINISTRASJON 121 FORVALTNINGSUTGIFTER I EIENDOMSFORVALTNINGEN 12100 FORVALTNINGSUTGIFTER

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer