22 B Salem menighets kontaktsenter for barn og unge i Trondheim

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "22 B Salem menighets kontaktsenter for barn og unge i Trondheim"

Transkript

1 1 Rapport B Salem menighets kontaktsenter for barn og unge i Trondheim et trekantsamarbeid mellom Salem Menighet, Trondheim kommune og Vital forsikring ASA/ Trondheim Torg Skrevet av: Arne Christian Rokseth

2 2 Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon s.3 2 Målgruppe, formål og arbeidsmetode s.3 3 Tiltakene 22 B`s kontaktflate, besøk og deltagere s. 4 4 Måloppnåelse s. 8 5 Hvilken nytte har brukerne av tiltakene ved 22 B s. 8 6 Bruk av frivillige s. 9 7 Daglig ledelse og personell s. 9 8 Organisasjon, styring, rapporteringsrutiner og samarbeid. s Finansiering s B og andre velferdsaktører s B og BLD s Hovedinntrykk av 2009 s Regnskap s. 13

3 3 1 Introduksjon Rapporten innledes med en redegjørelse av målgruppe, formål og arbeidsmetode for 22B. Deretter presenteres tiltakene og oppslutningen om dem, før det gis et kort bilde av måloppnåelse og hvilken nytte noen av brukerne har hatt av 22 B. Bruk av frivillige og personell, samt organisasjon, rapporteringsrutiner og finansiering for 2009, berøres nærmere i pkt Samarbeid mellom 22 B, andre velferdsaktører og BLD presenteres kort i pkt. 10 og 11 Hovedinntrykk av virksomheten ved 22 B i 2009 avslutter rapporten i pkt. 12 Revisorattestert regnskap legges ved til våre finansieringspartnere og årsmøtet i Salem Menighet. pkt Målgruppe, formål og arbeidsmetode Profil 22B er et gatenært lavterskeltilbud for ungdom i Trondheim sentrum. Hos oss kan den som vil komme innom, uten avtaler eller forpliktelser. Målgruppe: Ungdom i alderen år som befinner seg i risikosonen for negativ utvikling og som oppholder seg mye i Trondheim sentrum. Mål: 22B eksisterer for å bidra med omsorg, tid og tilstedeværelse. Vi vil forsøke å legge til rette for en bedre hverdag for den enkelte. Delmål: Vi vil anerkjenne ungdommens menneskeverd der de er, og ikke bare i potensialet til å forandre seg. Vi vil styrke og støtte ungdommen i å mestre sitt eget liv og komme i gang med å gjenskape en god forbindelse til hjemmet, skolen og en aktiv fritid. Vi vil bidra til å stoppe negativ utvikling i forhold til rus, kriminalitet og en lite hensiktsmessig sosial atferd. Særskilte mål for 22B Kvalifisering: 1. Bidra til å føre deltagerne nærmere det ordinære arbeidsmarkedet og hindre langtidsavhengighet av trygdeytelser. 2. Gi deltagerne en aktiv og meningsfull hverdag og hindre passivisering.

4 4 Arbeidsmetode: Vi vet at langsiktig og tett oppfølging er det som ser ut til å ha best effekt. For oss betyr dette at vi vil knytte til oss ungdommer som vi er mye sammen med, og som får mye oppfølging over lang tid. Det å ha trygge voksenpersoner som er der på daglig basis over tid, vil ofte være med på å stabilisere og legge grunnlag for endring. Vi tror på viktigheten av å ha fokus på flere arenaer samtidig. For oss vil dette si de tre hovedarenaene hjem, skole/arbeid og fritid. Det som skjer på en arena vil påvirke de andre. Når et og samme tiltak jobber simultant med disse områdene tror vi på at sjansen for å lykkes er større. Hele hverdagen til den enkelte ungdom blir vårt arbeidsfelt, og vi kan til en hver tid fokusere på delene der det er nødvendig med mest bistand. Vi tror på endring gjennom anerkjennelse, bekreftelse og oppmuntring, ikke pekefingerpedagogikk. Dette er vår grunnleggende holdning, og det viktigste punktet i vår metodiske tilnærming. Gjentagende bekreftelser på det positive hos den enkelte tror vi vil skape positiv endringsvilje. 3 Tiltakene 22 B`s kontaktflate, besøk og deltagere Innledning 22B Kontaktsenter for barn og unge, består av flere tiltak som på forskjellige måter er ment å imøtekomme behov hos risikoutsatt ungdom. Fra ble det foretatt et organisatorisk skille mellom 22B kontaktsenter og 22B kvalifisering. 22B kvalifiserings regnskap og aktivitet står som et eget prosjekt, men er i det daglige en innvevd del av resten av 22B. Det dras veksler begge veier og er mest naturlig å presentere som en helhet. I forhold til rapporteringsrutiner og økonomi finner vi det like fullt mest hensiktsmessig å tydeliggjøre skillet. I praksis ligger forskjellen i at kontaktsenterets tiltak er et rent lavterskeltilbud, mens 22B Kvalifisering er et mer tydelig endringsrettet tiltak. Den enkelte ungdom må her knytte mer forpliktende avtaler med oss, samt med NAV og andre aktører i hjelpeapparatet. Tiltakene på 22 B kan deles inn på følgende måte: 22B Kontaktsenter: Miljøarbeid Treffsted. Vårt treffsted på gateplan i Prinsensgate 22b holder åpent tirsdag, onsdag og torsdag i tidsrommet kl Her er det fokus på billig mat, voksenkontakt, omsorg, tilhørighet og felleskap. Høsten 2009 ble mandager egne jentekvelder med åpningstid fra kl I 2009 har det i gjennomsnitt vært 541 besøk på vårt treffsted pr. måned. Det gir et samlet besøkstall på 5957, og et snitt pr. dag på 45 besøkende.

5 5 Jentekveldene har hatt et snitt pr. gang på 15 besøkende. Kjønnsfordelingen er anslagsvis 40 % jenter og 60 % gutter. Aldersfordelingen kan anslås til å være slik:14-16 år: 20 %, år 55 % og år 25 %. Ungdommer som gjennom oppveksten har hatt kontakt med barnevernet, og er i overgangsfasen mellom barnevern og sosialtjenesten, er fortsatt den hovedgruppen 22 B tiltrekker seg flest av. Tur og Fritid. 22B har faste ukentlige aktiviteter, samt tilbud om dagsturer og overnattingsutflukter. For oss er dette et ledd i å bidra til å gjenskape en aktiv fritid, og kunne tilby ungdom berørt av fattigdomsproblemstikk mulighet for faste fritidstilbud. I 2009 arrangerte 22 B følgende turer og fritidsaktiviteter: - En helgetur til Åre (10 deltagere) - En todagers campingtur (5 deltagere) - To hytteturer (2 deltagere) - Tre padleturer (5 deltagere) - Tre skidager (3-5 deltagere) - Fire fisketurer (2-6 deltagere) - Åtte klatreturer (2-4 deltagere) - Klatrekurs (2 deltager) - Golfgruppe med ukentlige treninger i perioden juni september (6 deltagere) - Fotballag med ukentlige treninger og kamper i perioden april september (14 deltagere) I tillegg har vi i 2009 registrert 183 deltagere på de mer uformelle tilbudene på ettermiddagstid. Eksempler på slike tilbud er; kinobesøk, bowling, go-kart, cafèbesøk, parkturer etc. Oppfølgningsarbeid 22B legger til rette for ukentlig individuell oppfølgning av ungdommer tilknyttet vårt arbeid. Dette vil være i form av samtaler, aktivitetsrelatert samhandling og praktisk hjelp. Ved behov legger vi til rette for oppfølgingsgrupper der spesifikke tema som for eksempel rus, vold, sinnemestring, seksualitet etc, tas opp. I 2009 har vi ikke hatt slike grupper Å bistå ungdom i deres kontakt med familien, skolen, hjelpeapparatet og annen ungdom, står sentralt i vårt oppfølgingsarbeid. Livssynsrelaterte og eksistensielle spørsmål er også berørte elementer i disse samtalene Antall registrerte oppfølgningssamtaler i 2009 er 704. Dette gir oss et snitt på 16 oppfølgingssamtaler pr. uke og et snitt på litt i overkant av 3 pr. dag.

6 6 Oppsøkende virksomhet 22B tror på betydningen av voksenkontakt i de miljøene barn og unge ferdes, og har et ønske om å prioritere tilstedeværelse i sentrum og på Trondheim Torg. Dette arbeidet ble i løpet av våren 2009 prioritert ned, men vil bli vurdert igangsatt ved tilgang på tilstrekkelige ressurser. Vi har i alt hatt 189 registrerte treff i oppsøkendearbeidet i Dette ble registrert i perioden januar til mai. Huskirke Dette tilbudet er nytt og ble igangsatt i januar 2009, etter ønske fra noen av våre brukere. Hver torsdag, etter at treffstedet stenger, inviterer vi til huskirke for de som ønsker å snakke om tro, tvil og eksistensielle spørsmål. Samlingen har ramme som et vanlig kristent møte med sang, bibelord, bønn og samtale. Dette tilbudet skiller seg noe fra de andre tilbudene ved at det er tydelig livssynsbasert. Vi har heller ikke noen øvre aldersgrense her. Tilbudet tydeliggjør samtidig vår tilhørighet til Salem Menighet. I 2009 har vi hatt noe varierende besøk på huskirka med alt ifra 5-25 frammøtte. Vi har en kjernegruppe på personer i dette tilbudet. Kontaktmønster Kategori Besøk Treffsted Oppfølgings samtaler (2. halvår) Oppsøkende treff/samtaler (1. halvår) Oversikten over kontaktmønsteret de siste fire årene viser at 2009 har vært det mest besøkte året ved treffstedet. Nær 1300 flere besøkende enn i I forhold til oppfølgingssamtaler ligger vi noe under fjoråret. Trolig skyldes dette behovet for svært aktivt miljøarbeid, da tilstrømningen til kontaktsenteret var unaturlig stor i første kvartal av Tiden til oppfølgingssamtaler ble mindre i denne perioden. Tallene i forhold til den oppsøkende virksomheten henger sammen med den beviste nedtrappingen. I 2009 ble det registrert ca 180 nye besøkende. Inklusiv disse, anslår vi å ha vært i kontakt med mellom unike brukere i løpet av året. Mange ungdommer er innom uten å bli faste brukere av tilbudet. Antall ungdom som til en hver tid benytter stedet regelmessig anslår vi til mellom I løpet av et år vil det rullere en del i forhold til hvem dette er.

7 7 22B Kvalifisering 22B Kvalifisering tilbyr et aktiviserings- og arbeidstreningsprogram for ungdom som har liten eller ingen tilknytning til skole og arbeidsmarked. Gjennom formalisert samarbeid med NAV drift og utvikling har dette i 2009 blitt et mer langsiktig og forutsigbart arbeidsfelt for oss. Kontaktsenteret og 22B kvalifisering drar åpenbare fordeler av hverandre gjennom felles lokaler, noen felles aktiviteter og tilgang på flere ressurser. Rekruttering til tiltaket skjer i hovedsak gjennom kontakter opprettet på kontaktsenteret. Direkte henvisninger fra lokale NAV kontor forekommer i noen tilfeller. Ytelser Ungdom som deltar på 22B Kvalifisering mottar ytelser gjennom NAV. I 2009 mottok 4 deltagere sosialhjelpsstønad, 14 mottak individstønad, 1 deltager kvalifiseringsstønad samt 1 deltager dagpenger. Alle 14 på individstønad ble flyttet over fra sosialhjelpstønad ved oppstart eller underveis i tiltaket. Inntak Inntak til kvalifiseringstiltaket skjer kontinuerlig gjennom hele året. Det er stor variasjon i forhold til hvor lenge hver deltager blir værende. Ved utgangen av 2009 hadde vi 14 deltagere tilknyttet tilbudet. Av disse var det tre jenter og elleve gutter. Totalt har vi hatt 20 deltagere i løpet av Aldersspredningen har vært fra 15 22år Tiltakskjeding Ungdommene som har gått ut av tiltaket i 2009, har blitt overført til følgende tiltak/ virksomhet: Skole: 2 deltagere Ordinært arbeid: 3 deltager Arbeidsmarkedstiltak: 1 deltagere Ukeprogram Deltagerne følger et ukeprogram bestående av arbeidstrening, fysisk aktivitet oppfølgingssamtaler, turer og fritidsaktiviteter. Det er noe variasjon i antall dager den enkelte deltager er med. For de med kryssløp i forhold til skole er antall dager hos oss redusert. Fra oktober 2009 etablerte vi en egen jentegruppe. Denne gruppa har møtt tre dager i uka. Ukeprogrammet har i 2009 sett slik ut: Mandag: Tirsdag: Onsdag. Torsdag: Fredag: Gruppesamtale, fysisk aktivitet, oppfølgingssamtaler Fri Turdag, oppfølgingssamtaler Arbeidstrening Arbeidstrening

8 8 Tiltaket innhold Elementene i tiltaket har i 2009 fungert på følgende måte: Kartlegging I startfasen har vi fokus på kartlegging. Gjennom individuelle samtaler og KISkartlegging danner vi oss et bilde av deltakerens ønsker og mål. Kartleggingen ender opp i en handlingsplan som inneholder delmål, kortsiktige mål og langsiktige mål for den enkelte. Individuelle samtaler og gruppesamtaler I arbeidet med å komme frem til en handlingsplan legger vi vekt på at deltakeren selv kommer frem til en visjon for sin egen fremtid. Gjennom individuelle samtaler opplever vi å legge godt til rette for dette. Å bistå deltagerne i deres kontakt med familien, skolen, hjelpeapparatet og annen ungdom, står sentralt også i dette oppfølgingsarbeidet. Sentrale temaer i gruppesamtaler har vært motivasjon, holdninger, arbeidslivskunnskap, utdanning, bolig og personlig økonomi. Arbeidstrening Den største delen av den interne arbeidstreningen foregår i en praktisk/håndverksgruppe, med arbeidsleder som har kompetanse innen ett eller flere av håndverksyrkene. I tilfeller der det er hensiktsmessig bistår vi med å finne ekstern arbeidstreningsplass. I ekstern praksis følger vi opp deltaker og bedrift, og er støttespiller for begge parter. I 2009 har gruppa utført følgende arbeid: - Reparasjon og vedlikehold av Salem Menighets boligmasse - Deltakelse i drift av Trondheim Torg Kjøpesenters skøyteutleie på torget. - Deltakelse i forhold til renhold og drift av Kontaktsenterets cafe/ treffsted - Rehabilitering, oppussingsarbeid og hagearbeid hos privatpersoner Aktiviteter I ukeplanen ligger det faste turdager, der hele gruppa drar sammen på tur. I 2009 har mye av turaktiviteten dreid seg om friluftsliv. En del av aktivitetene er trening og sportsaktiviteter, og noe av dette er samkjørt med kontaktsenteret aktivitetstilbud. Felles måltid. Vi starter hver dag med felles frokost for alle som er i tiltaket. Av erfaring vet vi at dette er noe som ungdommene setter stor pris på, og som har stor sosial verdi. Det ernæringsmessige aspektet er også et viktig argument for å dette.

9 9 4 Måloppnåelse Ved 22B er omsorgsarbeid og endringsarbeid likestilte mål. Å bidra med omsorg, tid og tilstedeværelse for ungdommer er for oss like viktig som å fokusere blindt på endring. Vår klare oppfatning er også at dette henger sammen. Oppriktig omsorg er etter vår erfaring den beste grobunn for konstruktiv endring. Hvor godt man lykkes med endringsarbeid i forhold til risikoungdom er alltid vanskelig å si. Kompleksiteten i slikt arbeid er stor. For de fleste i vår målgruppe handler det om å få igangsatt gode prosesser, som på lang sikt kan gi varig endring. Starten på slike prosesser har vi vært vitne til også i 2009, og vi har hatt gleden av å følge noen ungdommer i nye positive retninger over flere år. 5 Hvilken nytte har brukerne av tiltakene ved 22 B? Nedenfor presenteres noen ferske utsagn fra samtaler med noen få, tilfeldig utvalgte ungdommer som er brukere av tiltakene på 22 B. De er tatt med for å skape et bilde av hvordan noen av brukerne tenker om stedet. - Stedet gir meg noe å se fram til, en plass å gå til. - En plass der du vet folk bryr seg. - En plass med omsorg - Gir meg noe meningsfullt å gjøre om dagene - Sosialt, her får vi hjelp til å prate om problemer. - 22B er en nødvendig plass for meg - Fin plass å gå hvis man trenger å prate, - få ofte hjelp her. - Veldig greit med billig mat - Her treffer jeg alltid venner, noen å være sammen med Utsagnene synes å vise at det er relasjonene til voksenpersoner, det å få hjelp med problemer, samt felleskapstilhørighet som betyr mest for ungdommen som benytter seg av tilbudene på 22B 6 Bruk av frivillige Bruk av frivillige er fortsatt av uvurderlig stor betydning for driften av 22B. Ved årsskiftet 2009/2010 var det registrert 21 frivillige medarbeidere. De aller fleste er tilknyttet Salem menighet. Antall frivillighetstimer utført i 2009 var 1859 timer. Dette er ca 200 færre timer enn i 2008, men betyr at det også i 2009 ble utført frivillig arbeid tilsvarende noe i overkant av et 1 årsverk. De frivillige medarbeidere deltar først og fremst på Treffstedet og på turer og fritidsaktiviteter. Aldersspredningen er fra år. De frivillige må forplikte seg til å delta som frivillige minimum en gang hver 14.dag, og til å delta i minst ett år. Pr. halvår er det to samlinger for de frivillige. Da blir ulike faglige og verdimessige temaer belyst. Alle frivillige medarbeidere får personlig oppfølgning fra ansatte på 22 B.

10 10 7 Daglig ledelse og personell I 2009 har 22 B vært bemannet med følgende personell: Daglig leder: Arne Christian Rokseth(100% stilling) Han er sosionomutdannet med diakonal fordypning. Han har også kristendom og psykologi fra NTNU Trondheim. Miljøarbeider: Bjørn Ole Storm Johansen (100%stilling) Han har tidligere jobbet i konfliktrådet og som kognitiv terapeut på Brøset sykehus. Han har også gått 2 år på Trondheim Bibel og miljøskole. Prosjektleder 22B Kvalifisering: Dag Christian Sørum (100 % stilling) Han er utdannet lærer og spesialpedagog. Arbeidsleder 22B Kvalifisering: Richard Larsen (40% stilling fra ) Innleid snekker fra Kobygg AS Miljøarbeider: Sissel Nervik Fløttum (40 % stilling / praksisplass) Miljøterapeut: Elisabeth Eleveseter Berg (50 % stilling / praksisplass fra ) Sivilarbeider: Eirik Andresen (fram til ) 8 Organisasjon, styring og samarbeid 22B eies av Salem Menighet, Normisjon i Trondheim. Hovedstyret i Salem har oppnevnt en styringsgruppe til å ta ansvar for daglige drift og utvikling av tiltaket. Styringsgruppa har ansvar for både Kontaktsenteret og Kvalifiseringstiltaket. Organisering Salem menighet Stiftelsen Salem Diakoni Trondheim Trondheim kommune Styringsgruppe 22 B Trondheim Torg Vital Forsikring Daglig leder 22 B 22 B

11 11 Styringsgruppa 2009 besto av følgende personer: Leder: Jøran Ødegaard, markedssjef, medlem i Salem menighet Medlemmer: Berit Karlsen, helsesøster, medlem i Salem menighet Torstein Nesje, leder i hovedstyret i Salem menighet Tordis Lande, sosionom, medlem i Salem Menighet Daglig leder 22B: Arne Chr. Rokseth Prosjektleder Kval. Dag Chr. Sørum Observatør: Even Ytterhus, SLT-koordinator i Trondheim kommune 22B og partnerne i trekantsamarbeidet I tillegg til Salem Menighet er Trondheim Torg/Vital Forsikring ASA og Trondheim kommune partnere i trekantsamarbeidet som ble etablert i Samarbeidet har til hensikt å styrke og videreutvikle 22 B, samt å ivareta partenes interesser. Partenes forhold til 22 B, videre finansiering av 22 B og ytterligere samhandling drøftes i halvårlige møter mellom partene. Leder for styringsgruppa og daglig leder på 22B er til stede på disse møtene. Rapporteringsrutiner Følgende rapporteringsrutiner blir fulgt ved 22B. Kontaktsenteret: - Loggføring av besøkstall, nye brukere, oppfølgingssamtaler, oppsøkende virksomhet, turer, aktiviteter og frivillighetstimer. - Årsrapport med regnskap - Halvårlige statusmøter med parter i trekantsamarbeidet 22B Kvalifisering - Halvårsrapport til NAV drift og utvikling - Årsrapport med regnskap 9 Finansiering 22B jobber aktivt med å sikre forutsigbar og sikker finansiering for årene fremover. Egen gruppe bestående av daglig leder og frivillige har kontinuerlig fokus på dette. Stiftelsen Salem Diakoni Trondheim har fra oppstarten i 2004 vært den økonomiske ryggraden til 22B kontaksenter. Gjennom inntekt fra forvaltning av bygningsmasse bidrar stiftelsen med betydelige summer årlig til drift av 22B. 22B kvalifisering finansieres i hovedsak av tilskudd fra NAV drift og utvikling. På grunn av en del fellestjenester og benyttelse av kontaktsenterets ansatte, lokaliteter, inventar og utstyr påregnes en egenfinansieringsdel fra kontaktsenteret til kvalifiseringstiltaket (se note 4 i årsregnskap)

12 12 I 2009 har 22 B blitt finansiert med bidrag fra følgende: 22B Kontaksenter: - Stiftelsen Salem diakoni - Salem menighet - Barne- og Likestillingsdepartementet - Trondheim kommune - Vital Forsikring ASA - Trondheim Torg Kjøpesenter - Utgaard AS - Tenk AS - Lade Rotaryklubb - Tyra, Rebekka losjen - Stiftelsen Fridheim - RK Ingebrigsten stiftelse - AE Backhes fond - Fam. Christiansen og Amundsens minnefond - Gaver fra privatpersoner 22B Kvalifisering - NAV Drift og utvikling - Egenfinansieringsdel fra 22B Kontaktsenter. - Tilskudd fra Herballife B og andre velferdsaktører Det er en forutsetning for 22B å søke bredt samarbeid. Både med tanke på tiltakets eksistens, og i forhold til vår evne til å tilrettelegge god hjelp for den enkelte bruker. I 2009 har 22 B samarbeidet med følgende virksomheter/tiltak: Kirkens Bymisjon, Barnevernvakta, Ungdomsbasen, Politiet, Kriminalomsorgen, Ungdomsenheten, Aksjonsteamet, Boligkontoret, Helseteamet, Lokale NAV kontorer, Videregående skoler, Arbeid og kompetanse, Stavne og IMDI Ny sjanse B og Barne- og likestillings departementet. 22B har siden 2006 inngått i BLD`s spesialsatsning på barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Prosjektperioden for dette samarbeidet utgikk i Samarbeidet med BLD og tildeling av storbymidler gjennom fire driftsår har hatt stor betydning for 22B gjennom etableringsfasen.

13 13 12 Hovedinntrykk av har vært preget av jevn og stabil besøksmasse til vårt treffsted gjennom hele året. Oppfølgingsarbeid og fritidstilbud har som resultat av dette også hatt stor oppslutning. Fra midten av januar til slutten av april måned opplevde vi en særdeles stor tilstrømning til bykjernen av ungdom fra flere bydeler. Denne perioden ble krevende og gav oss utfordringer i forhold til miljøarbeidet og mindre tid til oppfølgingsarbeid. Felles tiltak fra et samlet hjelpeapparat, med sterkt fokus på foreldrekontakt, bidro til å redusere denne utviklingen. Gjennom noe økt ressurstilgang fikk 22B i 2009 mulighet til å satse mer spesifikt på arbeid med jenter i målgruppen. Vi har i løpet av året etablert en egen jentekveld i uka på vårt treffsted, og tilrettelagt for mer og kvalitativt bedre oppfølgingsarbeid for denne gruppa. 22B Kvalifisering, har dette året med bakgrunn i formalisert samarbeid med NAV Drift og Utvikling, funnet sin form og egenart. Vi har økt bemanningen noe og hadde ved utgangen av året fylt vår definerte deltagerkvote ble dette tiltaket organisert som eget prosjekt. Vårt oppsøkende arbeid ble i løpet av våren 2009 definert ut som prioritert område. Vår totale ressurstilgang gav oss ikke mulighet til arbeid på dette området, - men vil bli vurdert igangsatt om ressurstilgangen bedres. Målgruppeungdommen uttrykker fortsatt tydelige behov for vår tilstedeværelse og tilbud i sentrum av Trondheim. Særlig uttalt er behovet fra ungdom i overgangsfasen mellom barnevern- og sosialtjenesten. 13 Regnskap Revisorattestert årsregnskap legges ved til våre finansieringspartnere og årsmøtet i Salem Menighet.

22 B, Salem menighets kontaktsenter for barn og unge i Trondheim

22 B, Salem menighets kontaktsenter for barn og unge i Trondheim 1 Rapport 2013 22 B, Salem menighets kontaktsenter for barn og unge i Trondheim 2 Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon s.3 2 Tiltakene 22 B`s kontaktflate, besøk og deltagere s. 3 Kontaktsenter s.3 Kvalifisering

Detaljer

22 B Salem menighets kontaktsenter for barn og unge i Trondheim

22 B Salem menighets kontaktsenter for barn og unge i Trondheim 1 Rapport 2007 22 B Salem menighets kontaktsenter for barn og unge i Trondheim et trekantsamarbeid mellom Trondheim kommune, Vital forsikring ASA/Trondheim Torg og Salem. 2 Forord Rapporten er skrevet

Detaljer

Forord. Rapporten er skrevet av ekstern rådgiver Tellef Raustøl (TRR) på oppdrag fra prosjektleder for 22 B.

Forord. Rapporten er skrevet av ekstern rådgiver Tellef Raustøl (TRR) på oppdrag fra prosjektleder for 22 B. 1 Rapport 2006 22 B Salem menighets kontaktsenter for barn og unge i Trondheim et trekantsamarbeid mellom Trondheim kommune, Vital forsikring/trondheim Torg og Salem. 2 Forord Rapporten er skrevet av ekstern

Detaljer

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse 1.0. Mål og bakgrunn for planen.4 1.1. Mål for planen for samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år...

Detaljer

Evaluering av Gjengangerprosjektet

Evaluering av Gjengangerprosjektet Kurt Elvegård Evaluering av Gjengangerprosjektet et samarbeid mellom Stavne Gård, Trondheim kommune og Sør-Trøndelag politidistrikt Det er ikke korgutter! Evaluering av Gjengangerprosjektet - et samarbeid

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt NAV. KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune.

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt NAV. KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune. OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prosjektrapport for delprosjekt NAV http://o/ 2 Innhold Mål for prosjektområdet... 3 Mandat for delprosjektet... 3 Prosjektgruppe... 5 Kort beskrivelse

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer

DUE. Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K

DUE. Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K DUE Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K Innhold Forord 5 DUE sin visjon 9 Bakgrunn 11 5 Modellkart 51 1 Mål og verdier 13 6 Praksis 2 Metodisk tilnærming Koordinator ungdommens nærmeste støttespiller

Detaljer

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier.

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg EN GOD NABO Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier NTNU Samfunnsforskning Dragvoll Allé 38 B 7491 Trondheim, Norway Tel: 73 59 63

Detaljer

Senter for Frivillig Innsats i Rusfeltet

Senter for Frivillig Innsats i Rusfeltet Senter for Frivillig Innsats i Rusfeltet ÅRSRAPPORT 2012 Et samarbeid mellom Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo og Oslo Røde Kors Takk for støtten i 2012 Kulturdepartementet Velferdsetaten NAV (AV-dir) Husbanken

Detaljer

Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo

Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 1 PROSJEKTBESKRIVELSE... 4 1.1 NY SJANSE BYDEL GAMLE

Detaljer

Barnefattigdom 2012. 6. november 2012

Barnefattigdom 2012. 6. november 2012 Barnefattigdom 2012 6. november 2012 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 3 3. Bakgrunn for handlingsplan... 3 4. Arbeidet med handlingsplanen... 5 5. Lavinntekts forståelse og begrepsavklaringer... 6 6.

Detaljer

«Hadde det ikke vært for Jobben, hadde jeg vært drita før kl. 10.00.»

«Hadde det ikke vært for Jobben, hadde jeg vært drita før kl. 10.00.» «Hadde det ikke vært for Jobben, hadde jeg vært drita før kl. 10.00.» Jobben - Frelsesarmeens arbeidstreningstilbud for rusmiddelavhengige Utarbeidet av FAFO ved Hanne Bogen. Fafo-notat 2007:20 Fafo 2007

Detaljer

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer

«LIEN» Et tilrettelagt botilbud i Bergen. Gunnar Vold Hansen Sissel Landsnes

«LIEN» Et tilrettelagt botilbud i Bergen. Gunnar Vold Hansen Sissel Landsnes «LIEN» Et tilrettelagt botilbud i Bergen Gunnar Vold Hansen Sissel Landsnes Online-versjon (pdf) Det må ikke kopieres fra rapporten i strid med åndsverkloven og fotografiloven eller i strid med avtaler

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE DESEMBER 2011 - FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er

Detaljer

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE?

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2006 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsetting og problemstillinger... 1 1.2 Avgrensninger... 1 1.3 Datainnsamling... 2 2. ER SOSIALTJENESTEN

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

KIRKENS UNGDOMSPROSJEKT I KRISTIANSAND STØTTEGRUPPER/AKTIVITETSGRUPPER FOR UTSATT UNGDOM

KIRKENS UNGDOMSPROSJEKT I KRISTIANSAND STØTTEGRUPPER/AKTIVITETSGRUPPER FOR UTSATT UNGDOM KIRKENS UNGDOMSPROSJEKT I KRISTIANSAND STØTTEGRUPPER/AKTIVITETSGRUPPER FOR UTSATT UNGDOM Kirkens Ungdomsprosjekt 1 INNLEDNING Dette notatet er utarbeidet av daglig leder for Kirkens Ungdomsprosjekt i Kristiansand

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 Omslag: Hilde Nicolaisen, RIO Innhold: Forord side 2 Bidragsytere side 3 Innledning Årsmøtet og landsstyret Arbeidsutvalget Administrasjonen

Detaljer

Sammen for barn og unge i Stange

Sammen for barn og unge i Stange Sammen for barn og unge i Stange Foto: Vidar Hansen Slik jobber vi i Stange kommune for å sikre at utsatte barn og unge i Stange og deres familier blir sett og respektert for den de er og blir tilbudt

Detaljer

Kantineprosjektet på Kloden

Kantineprosjektet på Kloden Marit Ekne Ruud Kantineprosjektet på Kloden Evaluering av et opplæringstiltak i bydel Sagene Torshov 324 Prosjektrapport 2002 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Marit Ekne Ruud Kantineprosjektet

Detaljer

En boligsosial studietur for et av kommunenettverkene i Region sør, Drammen.

En boligsosial studietur for et av kommunenettverkene i Region sør, Drammen. En boligsosial studietur for et av kommunenettverkene i Region sør, Drammen. Innledning På vei til egen bolig var regjeringens strategi for å forebygge og bekjempe bostedsløshet. Husbanken har i samarbeid

Detaljer

BARN FORTJENER Å HA DET BRA. Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom Kongsvinger kommune 2012-2015 TEGNING

BARN FORTJENER Å HA DET BRA. Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom Kongsvinger kommune 2012-2015 TEGNING BARN FORTJENER Å HA DET BRA Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom Kongsvinger kommune 2012-2015 TEGNING 1 1. Innledning... 5 1.1. Bakgrunn og mandat...5 1.2. Utarbeidelse av planen... 5 1.3. Planens

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 1 2 Innholdsfortegnelse 1 VEDLEGG 1: ÅRSMELDING FRA GATEJURISTEN TROMSØ... 2 2 VEDLEGG 2: ÅRSMELDING GATEJURISTEN BERGEN... 6 3 VEDLEGG 3: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN

Detaljer

INSTITUSJONSPLAN. Jf. Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner

INSTITUSJONSPLAN. Jf. Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner INSTITUSJONSPLAN Jf. Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner Fastsatt av Barne- og likestillingsdepartementet 10.juni 2008 nr 580 med hjemmel i lov av 17. juli 1992 nr.

Detaljer