VEDTEKTER MED VEDLEGG STIFTET 1954

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDTEKTER MED VEDLEGG STIFTET 1954"

Transkript

1 1 VEDTEKTER MED VEDLEGG STIFTET 1954 Revidert og godkjent av årsmøtet Endringshistorikk -vedtatt av årsmøtet årsmøtet skal avholdes hvert år i løpet av februar måned -vedtatt av årsmøtet styremedlemmer skal være medlem av NMF, faste dirigenter og instruktører skal registreres i NMF`s database 3.3 musikkorpsåret følger kalenderåret 4.3 medlemmer som er fylt 12 år har tale-, forslags-, og stemmerett på årsmøtet, videre har en foresatt pr. medlem under 12 år tale-, forslags- og stemmerett på årsmøtet. Medlemmer under 12 år har tale- og forslagsrett på årsmøtet. 4.4 de som velges inn i korpsets styre må være fylt 12 år 5.5 styret har ansvar for å innhente politiattest på alle som har verv i korpset 5.6 styret plikter å forholde seg til egen beredskapsplan på reise og arrangementer Side 1 av 12

2 2 1 ORGANISASJON Aurskog skolekorps ble stiftet 2.november 1954 under navnet Aurskog guttemusikk. Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) gjennom NMF Akershus. 1.1 Organisering av korpset Korpset følger forbundets gjeldende aldersbestemmelser. Utøvende medlemmer kan stå som medlemmer til 31.juli det året de fyller 19 år. Utøvende medlemmer i korpset kan bli aspiranter i amatørkorps etter amatørkorpsets regler. Medlemsforpliktelsene i aspiranttiden skal oppfylles i forhold til skolekorpset. Ved arrangementkollisjoner skal forpliktelsene ovenfor skolekorpset oppfylles først. Korpset skal velge 2 tillitsvalgte, en av hvert kjønn, fra korpsets utøvende medlemmer. Disse velges for 1 år av gangen. 2 FORMÅL Aurskog skolekorps skal legge vekt på å utvikle musikalske ferdigheter og skape et godt miljø til beste for sine medlemmer. 3 MEDLEMSKAP 3.1 Opptak av medlemmer Aspiranter, juniorer, musikanter, deres foresatte og andre interesserte fra Aurskog oppvekstenhet opptas som medlemmer etter skriftlig innmelding. Som korpsmedlemmer opptas fortrinnsvis elever fra 3.til 10.trinn. Medlemskap for barn som ikke er fylt 15 år må være skriftlig godkjent av foresatte. Medlemmer av korpset er de som betaler kontingent. I de aller fleste tilfeller er dette musikantene, men kan også gjelde andre som ønsker å betale kontingent til korpset. Ved innmelding i skolekorpset blir man automatisk medlem i NMF Styremedlemmer må være medlem av NMF. Faste dirigenter og faste instruktører skal registreres i NMF`s database. 3.2 Forutsetninger for medlemskap Foresatte til utøvende medlemmer har ansvar for korpsets drift, både økonomisk og administrativt. Fordeling av verv skjer via årsmøtet, og medlemmenes foresatte må påregne å ta verv. Alle medlemmer plikter å følge korpsets, NMF og kretsens vedtekter, reglement og lovlige vedtak. Alle nye medlemmer skal levere inn medlemskapsopplysninger på gjeldende innmeldingsskjema. Ved endring av registrerte opplysninger skal medlemmene snarest mulig gi melding til korpsets styre Nevnte opplysninger gis videre på gjeldende skjema/medium for registrering i NMF`s medlemsdatabase. Det gis ikke adgang til reservasjon mot registrering. Musikantene skal møte på øvelser, konserter og andre oppdrag til avtalt tid. I tilfelle fravær skal instruktørkoordinator varsles i god tid på forhånd. Side 2 av 12

3 3 Instrumenter, uniformer og utstyr skal holdes i god stand. Uforsiktig behandling medfører økonomisk ansvar for korpsmedlemmer / foresatte Medvirkning i amatørkorps, andre korps eller bruk av skolekorpsets eiendeler i andre musikkaktiviteter må godkjennes av styret. Forpliktelser overfor Aurskog skolekorps skal oppfylles i tilfelle arrangementskollisjoner; se også pkt. 1.1 I forbindelse med korpsets aktiviteter plikter medlemmer å adlyde ledelsen og instruktørene. Alle skal til enhver tid gjøre sitt beste for at korpsvirksomheten skal bli mest mulig til glede. 3.3 Rapporteringsplikt og kontingent a) Musikkorpsåret følger kalenderåret. b) Medlemmer er forpliktet til å betale kontingent og andre medlemsforpliktelser/regninger innen fastsatt forfall. Det er mulig å be om betalingsutsettelse. c) Ved manglende betaling av kontingent, så sendes det ut 2 purringer med 14 dagers betalingsfrist. Betales det ikke innen siste frist, innebærer det oppsigelse av musikanten. d) Musikkorpset skal innen 1.oktober hvert år sende medlemsopplysninger til NMF på avtalt skjema. e) Korpset skal betale kontingent til NMF innen 1.februar. Kontingenten regnes etter korpsets registrerte medlemstall pr f) Ved behov for permisjon må det skriftlig begrunnes og søkes styret. Under permisjon er man forpliktet til å betale kontingent. 3.4 Utmeldinger Medlemmer som ønsker å melde seg ut må gi skriftlig beskjed om dette til korpsets styre. Hvis en musikant ønsker å slutte, skal dette skje enten ved nyttår eller til sommerferien. Alle regninger og kontingenter må være betalt, og alt lånt utstyr skal være levert tilbake i rengjort stand før utmelding godtas. Hvis dette ikke er gjort, belastes musikanten/foresatte for rens/mangler av uniform og rengjøring/mangler av instrument. Medlemmer meldes ut av NMF ved utmelding av korpset. Betalt kontingent refunderes ikke ved utmelding. 3.5 Suspensjon og eksklusjon a) Styret kan iverksette disiplinære tiltak overfor medlemmer som ikke retter seg etter gyldige vedtekter, regler og vedtak, eller er til skade for korpsets aktivitet. b) Styret kan suspendere medlemmer for et bestemt tidsrom. I grovere tilfeller kan årsmøtet vedta eksklusjon. c) Korpsets suspensjons- og eksklusjonsvedtak kan ankes inn for kretsstyret. 4 ÅRSMØTET 4.1 Status Årsmøtet er Aurskog skolekorps` høyeste myndighet. 4.2 Årsmøteperiode, innkalling og saker til behandling a) Ordinært årsmøte avholdes hvert år i løpet av februar måned. Det nye styret trer i kraft 1.mars samme år b) Det innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom styret i korpset eller 1/3 av medlemmene krever det. c) Innkalling sendes ut minimum 2 uker før ordinært årsmøte og 2 uker før ekstraordinært årsmøte. d) Medlemmer må fremme saker til behandling på årsmøte gjennom korpsets styre. Slike saker må være styret i hende minst 1 uke før årsmøtet avholdes. Styret plikter å legge frem saker som kommer innen tidsfristen frem på årsmøtet. Side 3 av 12

4 4 4.3 Representasjon, rettigheter og voteringer a) På årsmøtet deltar korpsets medlemmer, foresatte og evt. gjester invitert av styret. b) Følgende har tale- forslags- og stemmerett: - Medlemmer som er fylt 12 år. Hvis medlemmet selv er forhindret i å møte, kan det sende en foresatt med fullmakt til å stemme for dem. - For medlemmer under 12 år kan en foresatt møte med tale-, forslags- og stemmerett, kun en stemme per medlem. - Styrets medlemmer i alle saker, dog ikke under behandling av årsmelding og regnskap. c) Følgende har tale- og forslagsrett: - Foresatte uten stemmerett. - Medlemmer som ikke er fylt 12 år. d) Følgende har talerett: - Representanter fra NMF - Årsmøtet kan gi talerett til hvem det måtte ønske. e) Gyldig vedtak krever mer enn halvparten av de avgitte stemmene, dersom ikke annet er bestemt vedtektene. 4.4 Årsmøtets dagsorden Årsmøtet skal behandle følgende saker: A Konstituering 1. Åpning, navneopprop /navneliste 2. Valg av møteleder 3. Valg av referent 4. Valg av protokollunderskrivere 5. Godkjenning av innkalling 6. Godkjenning av dagsorden /saksliste B Godkjenning av årsmelding og revidert regnskap pr C Saker fremmet av musikkorpsets styre og medlemmer D Godkjenne kontingent for utøvende medlemmer Godkjenne budsjett for kommende driftsår. E Valg Leder for 1 år Sekretær for 2 år Kasserer for 2 år Materialforvalter/instruktørkoordinator for 2 år Korpsleder for 2 år Styremedlem for 2 år 1 varamedlem for 2 år 2 revisorer for 2 år 2 medlemmer i valgkomiteen for 2 år. Dersom styret ønsker å endre konstituering innad, må det tas ved årsmøte eller evt. innkalles til et ekstraordinært årsmøte. Valgkomiteen konstituerer seg selv. Revisorer og valgkomiteens medlemmer er ikke en del av styret. De som velges må være minimum 12 år når de tiltrer, ha gyldig medlemskap i NMF eller være foresatt av et medlem og ha sagt seg villig til å motta verv. Innvalgte styremedlemmer og komité medlemmer utfører sin funksjon frem til 1.januar påfølgende år selv om musikanten slutter før. Valg skal være skriftlig dersom noen krever det. Side 4 av 12

5 5 5 STYRET 5.1 Sammensetning Korpset ledes av et styre bestående av leder, korpsleder, kasserer, sekretær, styremedlem/ arrangementsleder, instruktørkoordinator/materialforvalter og korpsets tillitsvalgte (etter eget ønske). 5.2 Fullmakter a) Styret skal lede musikkorpset etter de vedtak årsmøtet har fattet. b) Styret kan nedsette de utvalg og komiteer det er behov for. c) Alle regninger skal være attestert av styreleder eller kasserer. d) Styret kan revidere og utforme de regler og instrukser det er behov for, for å presisere og regulere korpsets ansvar og aktiviteter. e) Kun styrets medlemmer har fullmakt til å foreta innkjøp. 5.3 Innkallinger Beslutninger Styremøter avholdes så ofte som det anses nødvendig, som regel en gang pr. måned utenom skoleferier. Styret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er tilstede. I ikke fulltallige styremøter kan et styremedlem forlange saken forelagt et fulltallig styre før gyldig vedtak kan fattes. Hovedkorpsets dirigent innkalles til styremøter ved behov. Dirigenten har ikke stemmerett. Styrevedtak skal dokumenteres, og referat sendes styrets medlemmer og dirigenter. Styret har ansvar for å informere om vedtak som berører medlemmene. 5.4 Årsavslutning Styret skal utarbeide årsmelding og avslutte regnskapet for hver årsmøteperiode. Regnskapet skal revideres av revisor valgt på årsmøtet. 5.5 Personalansvar Styret foretar engasjement, ansettelser, oppsigelser, og har fullmakt til å inngå arbeidsavtaler og avtaler om godtgjørelser. Styret er ansvarlig for å innhente politiattest på dem som har tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller utviklingshemmede. Styrets leder utøver daglig personalansvar. 5.6 Beredskapsplan for korps Styret plikter å forholde seg til beredskapsplan for korps når korpset drar på turer og deltar på arrangementer. 6 UTMERKELSER Som spillende medlem mottar man utmerkelse etter følgende: 3-års medalje bronse 5-års medalje sølv 6-års medalje gull 8-års statuett Bordstender oppnådd aldersgrense 19 år samt æresmedlemmer (personer som utmerker seg positivt for korpset og som styret mener bør være æresmedlemmer). Utmerkelsene deles ut på 17.mai hvert år. Side 5 av 12

6 6 7 KOMITEER 7.1 Revisjon Revisorene skal gjennomgå regnskapet for hver årsmøteperiode og legge frem beretning på årsmøtet. 7.2 Valgkomiteen Valgkomiteen skal innstille valgbare kandidater til de ulike tillitsverv slik det er beskrevet i 4.4, og legge komiteens innstilling frem for årsmøtet. Under sitt arbeid med å skaffe kandidater, skal skolekorpsets vedtekter med vedlegg legges frem for kandidatene. 8 UENIGHETER / TVISTER Uenigheter /tvister om vedtektenes forståelse forelegges kretsstyret med forbundsstyret som ankeinstans. 9 OPPLØSNING OG UTMELDING AV NMF a) Vedtak om oppløsning av musikkorpset må foretas på to påfølgende ordinære årsmøter. Vedtaket krever 2/3 flertall. b) I tilfelle oppløsning skal korpsets midler plasseres i bank, på sperret rentebærende konto. I perioden frem til nytt musikkorps er opprettet skal denne konto disponeres av NMF, Akershus. Denne bestemmelse gjelder ikke ved sammenslåing av skolekorps. c) Det siste ordinære årsmøtet kan bestemme at musikkorpsets midler og eiendom skal overføres til musikkformål i Aurskog oppvekstenhet dersom nytt korps ikke er reorganisert innen 5 år. d) Vedtak om utmelding av Norges Musikkorps Forbund må gjøres på to påfølgende årsmøter med minst 1 måneds mellomrom. Gyldig vedtak krever 2/3 flertall Utmeldingen må skje skriftlig og sendes til NMF Akershus innen 15.november for at utmeldingen skal være gyldig fra neste år. Ved utmelding tapes all rett til NMF`s ytelser, tilbud og verdier. 10 VEDTEKTSENDRINGER Årsmøtet kan endre disse vedtektene med 2/3 flertall. Disse vedtektene ble revidert og vedtatt på årsmøtet og trer i kraft fra samme dato Side 6 av 12

7 7 VEDLEGG VERV 1. LEDER Lederen har det overordnede ansvar for driften av korpset. Dette omfatter alle funksjoner og han/ hun er styrets leder. Lederen skal påse at korpset drives etter gjeldende vedtekter og årsmøtevedtak. Lederen representerer korpset utad. Leder har egen mail adresse i Aurskog skolekorps: Det velges ikke nestleder som egen funksjon. Styret konstituerer seg selv, og velger en blant de andre styremedlemmene til også å fungere som nestleder ved behov. - Innkalle til styremøter i samarbeid med sekretær - Lede styret og styremøter - Lede og støtte de ansvarlige for ulike funksjoner - Besørge gjennomføring av foreldremøter - Sørge for å gi informasjon fra styret til korpsmedlemmene - Kontakt med andre organisasjoner, herunder krets og forbund - Kontakt og kontraktsforhandlinger med dirigent og instruktører - Planlegge drift på kort og lang sikt - Utøve daglig personalansvar - Leder må være medlem av NMF - Ansvar for å sparke i gang store arrangement som Barnefestivalen, Julemessa, Aurskog-mart`n + andre som styret bestemmer seg for. - Ansvar for nøkler, i samråd med Aurskog oppvekstenhet som har med utlån av lokaler og nøkler. Ved skifte av leder, sørge for at ny leder overtar ansvaret for utlånte nøkler. - Leder mottar kompensasjon fra styret på kr pr. år for telefonutgifter mm. 2. KORPSLEDER Korpsleder har ansvar for alt praktisk og sosialt rundt korpsmedlemmene, og løpende kontakt med dirigent. Korpsleder utøver sine oppgaver i samarbeid med arrangementskomiteen og materialforvalter /instruktørkoordinator ved behov. Korpsleder er medlem av styret. - Tilrettelegge alt det praktiske for musikanter rundt øvelser og ved deltagelse på arrangement, sørge for at de har med seg det de skal til enhver tid. - Kontaktperson for korpsmedlemmenes tillitsvalgte mot styret - Stadig kontakt med dirigent og instruktørkoordinator - Delta under marsjering, med ansvar for musikantenes ve og vel og disiplin, herunder sørge for å ha med sanitærutstyr, vann ved behov, etc - Under marsjering skal korpsleder være kledd i grønn genser/ svart bukse, eller bunad. Støttespillere skal være kledd i grønn genser /svart buske - Påse at musikantene har reglementert uniform Side 7 av 12

8 8 3. SEKRETÆR Skal ivareta sekretær- og referentfunksjonen i styret, og all informasjon internt og eksternt. All informasjon ut til korpsmedlemmer, inn på web-siden og ut til allmennheten skal gå gjennom sekretær. Det er en forutsetning at sekretær har PC, da det meste av infoen skjer via e-post Sekretær er medlem av styret Sekretær har egen mail adresse i Aurskog skolekorps: - Ivareta referentfunksjonen i styret - Sørge for møteinnkallelser - Sørge for distribusjon av informasjon til korpsmedlemmer via korpsets web-side, mail og eventuelt korpsavisa. Sekretær sørger for godkjenning fra styret før info legges ut på websiden. - Føre / distribuere terminliste/ halvårsplan til korpsets medlemmer, komiteer, instruktører og dirigenter. - Ajourføre og distribuere medlemslister internt og mot NMF. - Ha ansvar for elektronisk medlemsregistrering. - Ved behov være redaktør for korpsavisa. - Ansvar for å ta vare på utklipp fra lokalavisen hvor korpset er med. Sørger for å kjøpe avis, og lager utklippsbok - Utarbeide korpsvaktlister og ajourføre instruks for korpsvakt - Utarbeide styrevaktlister og ajourføre instruks for styrevakt 4. KASSERER Kasserer har hovedansvaret for styringen av korpsets økonomiske virksomhet. Han /hun har ansvaret for økonomien i alle sammenhenger og arrangementer.kasserer er medlem av styret. Kasserer har egen mail adresse i Aurskog skolekorps: - Være med å foreslå inntektsbringende tiltak og være en del av praktisk gjennomføring av inntektsbringende tiltak - Sørge for betaling av regninger til forfall - Besørge godtgjørelse av instruktører og dirigenter - Sende ut medlemskontingent - Utarbeide budsjetter - Utarbeide årsregnskap - Rapportere økonomi-status til styret, økonomikomiteen og arrangementskomiteen - Delegere aktiviteter/ tiltak til komiteene - Delta i og samarbeide med økonomikomiteen og lotterikomiteen vedr. utlevering og innkreving i forbindelse med lotterier, turer, julemesse, barnefestival, Aurskog-mart`n, seminarer og konserter - Sørge for å dele ut vekslepenger og samle inn penger ved arrangementer. - Følge opp og foreta purringer og rapportere purret, ikke betalt kontingent til styret. Side 8 av 12

9 9 5. MATERIAL FORVALTER / INSTRUKTØRKOORDINATOR Materialforvalter / instruktørkoordinator er medlem av styret Materialforvalter har egen mail adresse i Aurskog skolekorps: materialforvalter - Være tilstede på øvelsene - Ajourholde instrumentkartotek, være tilstede ved utlevering/innlevering av instrumenter - Ved utlevering av instrument til nye medlemmer, sørge for at foreldrene leser utdrag av vedtektene, 3.2, 3.4 og 4.4 siste ledd, og får utlevert vedtektene med vedlegg. - Føre kartotek og sørge for skriftlig avtale ved utlån av instrumenter - Vedlikeholde instrumenter, evt. besørge reparasjoner etc., regne med å levere/hente instrumenter Lillestrøm brass og treblås (tlf.nr ) - Sørge for at noen foretar opplæring av foreldre og musikanter i regelmessig reingjøring av instrumentet - Hvis mulig delta på materialforvalter-kurs i regi av NMF - Ha oversikt over bæreseler, noteklyper, notestativ, korpssekker til aspirantene, forbruksmateriell, utstyr til reingjøring av instrumenter. Antall korpssekker blir bestilt hos NMF etter hvor mange aspiranter det er meldt inn i korpset i løpet av året (til medl.reg ) og blir sendt til korpset i februar hvert år. - Er ansvarlig for at forbruksmateriell er tilgjengelig under spilleoppdrag - NB: følge opp instrumenter når medlemmer slutter / bytter instrument, jmf 3.4 i vedtektene - Rapportere til styret hva som trengs å kjøpes inn av nytt utstyr, avklare med styret før eventuelle innkjøp - Foreta innkjøp av instrumentrekvisita i samråd med styret - Periodisk oppmøte for utlevering / bytte av instrumenter, forbruksmateriell, diverse nødvendig utstyr, spesielt til nye aspiranter, f.eks sentral rolle på øvelser før 17.mai for å sjekke at alt utstyr er i orden. - Føre oversikt på hvem som skal ha årsmedaljer, utmerkelser - Sørge for gave (sølvkjede m/instrumentet sitt) fra korpset til konfirmantene. - Mottar kompensasjon fra styret på kr pr.år for telefonutgifter m.m. instruktørkoordinator - Informere instruktører / dirigenter om korpsets arrangementer, om halvårsplanen. Sørge for at aktuelle datoer passer for instruktører før distribusjon av halvårsplanen. - Sørge for rutiner for melding om instruktørenes fravær, stedfortreder må skaffes. Fravær skal meldes skriftlig i god tid, slik at stedfortreder kan skaffes. - Være bindeledd mellom instruktørene og styret, ha løpende kontakt med instruktørene - Ansvar for det faglige rundt korpsmedlemmene, særskilt aspirantene. - Ansvar for rekrutteringsarbeid i nært samarbeid med styret og dirigent. - Holde orden på fraværs /fremmøte-registrering, sørge for info til foreldre om at melding om fravær skal gis til instruktør /dirigent i god tid, obs samarbeid om kjøring/skyss for å komme på øvelse. Side 9 av 12

10 10 ANDRE OPPGAVER OG KOMITEER 6. WEB-MASTER Sørge for vedlikehold og ajourføring av skolekorpsets web-side i samarbeid med sekretær og styre. 7. NOTE-ANSVARLIG Noteansvarlig utfører sine oppgaver i samarbeid med korpsleder og materialforvalter. - Holde notearkivet à jour - Være tilstede på øvelsene, hjelpe dirigenten med kopiering av noter - Følge opp musikantene vedr. notemapper og marsjhefter - Hvis nødvendig, i samråd med styret bistå dirigent med kjøp av noter 8. ØKONOMI-KOMITEEN Kasserer er leder av økonomikomiteen. - Foreslå inntektsbringende tiltak - Utføre økonomioppgaver i driften av korpset, for eksempel oppfølging av offentlige støtteordninger, forsikringer, TONO-avtaler, søke penger hos kommunen, i diverse fond, VO-midler, overholde søknadsfrister - Praktisk gjennomføring av salg av NMF-lodd, ryddig opplegg med giro m/betalingsfrist utlevert sammen med loddene hvis styret vedtar å delta på dette. - Ansvarlig for barnefestivalen i samråd med økonomileder, arrangementkomitè og lotterkomitè * samarbeide med Aurskog-Høland kommune * samarbeide med Aurskog handelsstand * samarbeide med Aurskog sparebank * samarbeide med AFSK * samarbeide med kulturskolen 9. LOTTERI-KOMITEEN - Skaffe og ordne gevinster til loddboksalg, lynloddsalg - Skaffe, dele ut og samle inn loddbøker - tigge gevinster fra alle butikkene / næringslivet, til loddsalg i f.b.m. julemessa og barnefestivalen - Utarbeide liste over loddselgere, sette opp og ta ned gevinster ved loddsalg - Sørge for å delegere arbeidsoppgaver i f.b.m. loddsalg Side 10 av 12

11 11 - Tinge plass til å sitte å selge lodd på Senteret (spør i banken), Prix, REMA OBS! Vær ute i god tid! Obs! til julemessa sørg for å tinge plass i banken for at gevinster og loddbok skal ligge fremme der 2-3 uker før messa. Dette må gjøres allerede i september! - Samarbeide med og rapportere til kasserer - Delta i trekninger og utdeling av gevinster - Ansvar for å levere uavhentede gevinster til rette vedkommende. 10. ARRANGEMENTS-KOMITEEN Har ansvar for å sette opp arbeidslister i forbindelse med faste arrangementer (dugnader) som julemessa, barnefestivalen, aurskog-mart`n, konserter og seminarer. Leder av arr.komiteen skal sørge for at alle dugnader / aktiviteter blir gjennomført med innsats fra korpsfamilier, og at det blir fordelt på en slik måte at korpsfamilienes innsats blir omtrent lik. Arrangementskomiteen utfører sine arbeidsoppgaver i nært samarbeid med korpsleder. Leder av arrangements-komiteen er medlem av styret. - Sette opp arbeidslister til faste arrangementer. Organisere det praktiske, notere forbruk av tid og materiell og rapportere til leder av arrangements-komiteen. Kakebakelister. - Sørge for innkjøp av nødvendig rekvisita, i samråd med styret innkjøp foretas fortrinnsvis der hvor korpset har avtaler; Prix, Binders, Andvord. Innkjøp foretas ved behov i større mengder om gangen - Det er utarbeidet egne arbeidslister til alle arrangementene. De ligger inne på CD i mappen arbeidslister. Arbeidslistene er også samlet i egen perm på korpsrommet. - Holde oversikt over korpsfamilienes innsats i løpet av året - Holde seg informert om spesielle forhold rundt korpsfamiliene vedr. spesielle evner /anlegg, tilgang på lån av verktøy, utstyr, billige anskaffelser, evt. andre forhold. - Rapportere faktureringsgrunnlag til økonomileder - Sørge for drift av kafeteria på julemessa, Aurskog-mart`n, barnefestivalen, seminarer, konserter - Holde orden /oversikk på hva som finnes av rekvisita før det kjøpes inn nytt - Sørge for orden på korpsrommet etter hvert arrangement - Ved hvert arrangement sørge for at avtale om leie / lån av lokaler er i orden. - Gjerne informere skolen v/rektor og oppvekst Aurskog om korpsets behov for lokaler når ny halvårsplan er spikret. 11. JULEMESSE-KOMITEEN Leder av julemessekomiteen er hovedansvarlig for planlegging og gjennomføring av aktiviteter i.f.b.m. julemessa i samarbeid med kasserer, arrangementskomiteen og lotterikomiteen. Skal være kreativ i.f.b.m. ideer/ressurser til salgsbord. Leder av julemessekomiteen har ansvar for å innkalle til første planleggingsmøte til julemessa. Til dette møte innkalles også leder av arrangementskomiteen, leder av lotterikomiteen og økonomileder. Møtet må komme i stand i september hvert år. Side 11 av 12

12 12 Leder av julemessekomiteen har følgende hovedoppgaver - Planlegge og gjennomføre julemessen, herunder type arrangement, PR, salgsbord - Planlegge og gjennomføre møter med komiteer som nevnt over - Informere korpsfamilier om forventet innlevering av gevinster og forventet arbeidsoppgaver på selve julemessa. - Egne retningslinjer for arbeidsoppgavene på julemessa finnes i perm på korpsrommet. 12. UNIFORMSANSVARLIG Uniformsansvarlig utfører sine arbeidsoppgaver i samarbeid med korpsleder og materialforvalter. Uniformsansvarlig har egen mail adresse i Aurskog skolekorps: - Ajourholde uniformskartotek - Følge opp musikanter vedr. tilbehør til uniformen (*) - Periodisk oppmøte for utlevering / bytte av uniformer / uniformseffekter, og spesielt for aspiranter og foran arrangementer hvor uniform skal benyttes - Sørge for at alle har uniform som passer - Sørge for å bestille nye uniformer ved behov, etter godkjenning fra styret - Sørge for informasjon til alle om hva som tilhører uniformen, korrekt påsying av emblemer, flagg, medaljer - Sørge for informasjon ut til alle om sjekk av uniformen, for liten / for stor etc, har man alt som hører til? - Samarbeid gjerne med sekretær ang info - Regne med å være mye tilstede på øvelsene i april i forkant av 17.mai, når det er mye utstyr som skal være i orden. (* ) Hovedkorps og juniorkorps Aspirantkorps Uniformsjakke, uniformsbukse Grønn genser Hvit T-skjorte med korpsets emblem Svart bukse Hvite hansker Hvit T-skjorte med emblem Lue Svarte pene sko, svarte sokker Svarte pene sko og svarte sokker Noteveske Utmerkelser (årsmedaljer, stjerner) Regnfrakk Noteveske Regnfrakk Under oppbevaring skal uniformen henge i lerretspose. Side 12 av 12

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps Håland og Dysjaland skulekorps stiftet 27. april 1981 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Rogaland 1. ORGANISERING AV MUSIKKORPSET 1.1.Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

Vedtekter for Mosterøy skolekorps

Vedtekter for Mosterøy skolekorps Vedtekter for Mosterøy skolekorps Vedtektene er basert på NMFs mønstervedtekter for musikkorps og ble revidert og framlagt på årsmøtet i februar 2012. 1 ORGANISASJON Mosterøy skolekorps ble stiftet 09.

Detaljer

Vedtekter for Bønes skolekorps

Vedtekter for Bønes skolekorps Vedtekter for Bønes skolekorps 1 ORGANISASJON Bønes Skolekorps stiftet i 1964 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Hordaland krets. Organisering av musikkorpset Musikkorpset

Detaljer

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge.

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge. Vedtekter for Hunstad skolekorps 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte, tatt opp

Detaljer

VEDTEKTER FOR RÆLINGEN SKOLEKORPS

VEDTEKTER FOR RÆLINGEN SKOLEKORPS 1. ORGANISASJON VEDTEKTER FOR RÆLINGEN SKOLEKORPS Rælingen Skolekorps ble stiftet 14. november 1987 og står tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Akershus. Stiftelsen skjedde etter

Detaljer

Vedtekter for Skotselv Skolekorps.

Vedtekter for Skotselv Skolekorps. 1 ORGANISASJON. Vedtekter for Skotselv Skolekorps. Skotselv Skolekorps stiftet 2003 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund, NMF med tilhørighet i NMF Buskerud. Skotselv Skolekorps har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS

VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS 1 ORGANISASJON Bryn Skoles Musikkorps er stiftet 26. oktober 1959. Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet i Akershus krets. Musikkorpset

Detaljer

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte,

Detaljer

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps Vedtekter for Hedalen Musikkorps 16.3.2007 Innhold 1 Organisasjon. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Årsmøtet. 5 Styret. 6 Medlemsmøter. 7 Komiteer. 8 Uenighet/tvister. 9 Utmelding av Norges Musikkorps Forbund.

Detaljer

Vedtekter for Volden og Ringshaug Skolekorps

Vedtekter for Volden og Ringshaug Skolekorps Vedtekter for Volden og Ringshaug Skolekorps 1 ORGANISASJON Volden og Ringshaug Skolekorps (VRSK) stiftet 29.09.1966 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Sør Organisering av

Detaljer

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum ungdomskorps - stiftet 10.oktober 2006. 1 Formål Musikkorpset Asker og Bærum ungdomskorps, ABUK, skal være et tilbud til unge musikanter

Detaljer

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 1. ORGANISASJON Bryne Musikkorps ble stiftet 5. september 1934 av Jørgen Tjøtta under navnet Bryne Hornmusikk. Iflg. vedtak 6. desember 1948 ble navnet

Detaljer

1 ORGANISASJON. a. Alle medlemmer plikter å følge musikkorpsets, NMFs og kretsens vedtekter, reglement og lovlige vedtak.

1 ORGANISASJON. a. Alle medlemmer plikter å følge musikkorpsets, NMFs og kretsens vedtekter, reglement og lovlige vedtak. Vedtekter 1 ORGANISASJON Musikklaget «Liv», stiftet 2 desember 1888, er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) gjennom Nord - Trøndelag Musikkrets. Organisering av musikkorpset: Musikanter fra skolekorpset

Detaljer

Vedtekter. for Båsmo & Ytteren skolekorps 1 ORGANISASJON

Vedtekter. for Båsmo & Ytteren skolekorps 1 ORGANISASJON Vedtekter for Båsmo & Ytteren skolekorps 1 ORGANISASJON Båsmo & Ytteren skolekorps er stiftet 29. november 1958 og er tilsluttet Norges Musikkkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Nord-Norge. I perioden

Detaljer

STAVANGER MUSIKKORPS AV 1919

STAVANGER MUSIKKORPS AV 1919 Vedtatt i Generalforsamling 13.03.2010 1 ORGANISASJON Stavanger Musikkorps av 1919, stiftet 9. september 1919 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund gjennom NMF Rogaland. Organisering av musikkorpset

Detaljer

Vedtekter for Lakkegata skoles musikkorps

Vedtekter for Lakkegata skoles musikkorps Vedtekter for Lakkegata skoles musikkorps 1 Organisasjon Lakkegata skoles musikkorps, heretter kalt musikkorpset, er stiftet 30. august 1920 og tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (heretter NMF) med tilhørighet

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRANDBU SKOLEKORPS

VEDTEKTER FOR BRANDBU SKOLEKORPS VEDTEKTER FOR BRANDBU SKOLEKORPS 1 ORGANISASJON Brandbu Skolekorps, stiftet i 1948 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) gjennom regionen Hedmark / Oppland. 1.1 ORGANISERING AV KORPSET a) Korpset

Detaljer

(Paragrafer med uthevet kursiv er korpset pliktig til å ha med i sine egne vedtekter)

(Paragrafer med uthevet kursiv er korpset pliktig til å ha med i sine egne vedtekter) (Paragrafer med uthevet kursiv er korpset pliktig til å ha med i sine egne vedtekter) VEDTEKTER FOR DRØBAK-FROGN SKOLEKORPS Vedtatt på årsmøte 11. oktober 1983 med endring av 12. oktober 1989, endring

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS

VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS 1 ORGANISASJON Bryn Skoles Musikkorps (senere kalt BSM) er stiftet 26. oktober 1959. Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (senere kalt NMF). Musikkorpset

Detaljer

Vedtekter for Kolnes skolekorps og drill

Vedtekter for Kolnes skolekorps og drill Vedtekter for Kolnes skolekorps og drill 1 ORGANISASJON Kolnes Skolekorps og drill stiftet i10.februar 1966, er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund med tilhørighet i Rogaland krets. (NMF med tilhørighet

Detaljer

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse VEDTEKTER FOR LILLEAKER SKOLES MUSIKKORPS (LSM) 1 Organisasjon LSM er stiftet 21.01.1909 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Oslo Viken. 2 Formål LSM har som formål å fremme

Detaljer

Vedtekter. for. Tveit Union Musikkorps

Vedtekter. for. Tveit Union Musikkorps Vedtekter for Tveit Union Musikkorps Revidert 11.02.2012 Innhold 1 ORGANISASJON... 3 1.1 Organisering av musikkorpset... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMSSKAP... 3 3.2 Forutsetning for medlemskap... 4 3.3 Rapporteringsplikt

Detaljer

Vedtekter Vedtatt i Generalforsamling

Vedtekter Vedtatt i Generalforsamling Vedtekter Vedtatt i Generalforsamling 14.03.2015 1 ORGANISASJON Stavanger Musikkorps av 1919, stiftet 9. september 1919 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund gjennom NMF Rogaland. Organisering av musikkorpset

Detaljer

VEDTEKTER FREI HORNMUSIKK

VEDTEKTER FREI HORNMUSIKK VEDTEKTER FREI HORNMUSIKK 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTE 5 STYRET 6 MEDLEMSMØTER 7 KOMITEER 8 UENIGHETER/TVISTER 9 OPPLØSNING 10 VEDTEKTSENDRINGER 1 ORGANISASJON Frei Hornmusikk stiftet

Detaljer

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtatt på årsmøte 08.02.07. (Revisjon av vedtekter datert 23.09.97) l. Organisasjon. Organisasjonens navn er Tjøme Skolemusikk (heretter kalt skolemusikken). Skolemusikken

Detaljer

VEDTEKTER FOR ÅS JENTE- OG GUTTEKORPS

VEDTEKTER FOR ÅS JENTE- OG GUTTEKORPS VEDTEKTER FOR ÅS JENTE- OG GUTTEKORPS Vedtatt på årsmøte 1993 Revidert på årsmøte 1997 med ikrafttredelse 30.09.97 Revideres på årsmøte 2004 Revidert på årsmøte i 2007 Revidert på årsmøte i 2016 1 ORGANISASJON

Detaljer

VEDTEKTER FOR DRØBAK-FROGN SKOLEKORPS

VEDTEKTER FOR DRØBAK-FROGN SKOLEKORPS VEDTEKTER FOR DRØBAK-FROGN SKOLEKORPS Vedtatt på årsmøte 11. oktober 1983 med endring av 12. oktober 1989, endring av 12. februar 1996, endring av 15. februar 1999, endring av 17. februar 2003, endring

Detaljer

VEDTEKTER FOR ÅSKOLLEN SKOLEKORPS

VEDTEKTER FOR ÅSKOLLEN SKOLEKORPS VEDTEKTER FOR ÅSKOLLEN SKOLEKORPS 1. ORGANISASJON. a. Åskollen skolekorps stiftet 17. mars 1947, er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund, med tilhørighet til NMF region Øst. Organisering av Korpset Dersom

Detaljer

VEDTEKTER FOR HØYBRÅTEN SKOLES MUSIKKORPS

VEDTEKTER FOR HØYBRÅTEN SKOLES MUSIKKORPS VEDTEKTER FOR HØYBRÅTEN SKOLES MUSIKKORPS 1 Organisasjon Høybråten skoles musikkorps (HSMK), stiftet 17. februar 1926, er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF med tilhørighet NMF Viken). 2 Formål

Detaljer

Vedtekter for Grefsen Skolekorps

Vedtekter for Grefsen Skolekorps Vedtekter for Grefsen Skolekorps Vedtatt på årsmøtet 2014-03-18 Vedtektene er basert på NMF's mønstervedtekter datert 6. desember 2012, fete typer er tekst fra mønstervedtektene vi er pålagt å ha med.

Detaljer

VEDTEKTER FOR LYSEJORDET SKOLES MUSIKKORPS. (Vedtatt av årsmøtet 12. oktober 2010 og gjeldende fra samme dato)

VEDTEKTER FOR LYSEJORDET SKOLES MUSIKKORPS. (Vedtatt av årsmøtet 12. oktober 2010 og gjeldende fra samme dato) Vedtekter for Lysejordet skoles musikkorps Side 1 VEDTEKTER FOR LYSEJORDET SKOLES MUSIKKORPS (Vedtatt av årsmøtet 12. oktober 2010 og gjeldende fra samme dato) 1 FORMÅL Lysejordet skoles musikkorps formål

Detaljer

VEDTEKTER FOR VANG SKOLEKORPS.

VEDTEKTER FOR VANG SKOLEKORPS. VEDTEKTER FOR VANG SKOLEKORPS. 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTE 5 STYRET 6 MEDLEMSMØTENE 7 KOMITEER 8 OPPLØSNING 9 VEDTEKTSENDRINGER 1 ORGANISASJON Vang Skolekorps (VSK), stiftet 1. april

Detaljer

Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Viken krets

Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Viken krets Vedtekter for Nordstrandskolenes Musikkorps Nordstrandskolenes Juniorkorps Nordstrandskolenes Aspirantkorps 1 ORGANISASJON Nordstrandskolenes Musikkorps er resultatet av en fusjon mellom Nordstrand Skoles

Detaljer

Vedtekter for Kolbotn-Garden

Vedtekter for Kolbotn-Garden Vedtekter for Kolbotn-Garden 1. Organisasjon Kolbotn - Garden ble stiftet 5. desember 1959 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund gjennom Akershus krets. 2. Formål Kolbotn - Garden har som formål å

Detaljer

VEDTEKTER FOR RÆLINGEN SKOLEKORPS

VEDTEKTER FOR RÆLINGEN SKOLEKORPS VEDTEKTER FOR RÆLINGEN SKOLEKORPS revidert på årsmøtet 29.09.11 vedtektenes 7.a pkt. 6 og 8.1 er endret i årsmøtet 2006. 1 ORGANISASJON Rælingen Skolekorps ble stiftet 14. november 1987 og står tilsluttet

Detaljer

Skjønhaug skolekorps, stiftet , er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) og Østfold krets.

Skjønhaug skolekorps, stiftet , er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) og Østfold krets. VEDTEKTER FOR Skjønhaug skolekorps GJELDER FRA 14.10.1996 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSSKAP 4 ÅRSMØTE 5 STYRET 6 MEDLEMSMØTENE 7 KOMITEER 8 OPPLØSNING 9 VEDTEKTSENDRINGER 1. ORGANISASJON Skjønhaug

Detaljer

VEDTEKTER FOR BYÅSEN SKOLEMUSIKKORPS Vedtatt på årsmøte 27. mars 2003, sist endret på årsmøte 15. mars 2012.

VEDTEKTER FOR BYÅSEN SKOLEMUSIKKORPS Vedtatt på årsmøte 27. mars 2003, sist endret på årsmøte 15. mars 2012. VEDTEKTER FOR BYÅSEN SKOLEMUSIKKORPS Vedtatt på årsmøte 27. mars 2003, sist endret på årsmøte 15. mars 2012. 1 ORGANISASJON Byåsen Skolemusikkorps er skolekorps for skolene Byåsen, Dalgård og Stavset.

Detaljer

Musikklaget Kornetten, stiftet i 1886, er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund med tilhørighet NMF Trøndelag.

Musikklaget Kornetten, stiftet i 1886, er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund med tilhørighet NMF Trøndelag. 1 ORGANISASJON Musikklaget Kornetten, stiftet i 1886, er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund med tilhørighet NMF Trøndelag. Organisering av Musikkorpset: Musikklaget Kornetten har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

Vedtekter. for. Kongsberg Guttemusikkorps

Vedtekter. for. Kongsberg Guttemusikkorps Vedtekter for Kongsberg Guttemusikkorps med statutter for: Hederstegn, Frammøtemerke, Aktivitetsmerke, Innsatspremie, Avgangsdiplom, Æresmedlemskap Vedtatt på konstituerende årsmøte 13. desember 1990.

Detaljer

STRINDHEIM SKOLES MUSIKKORPS VEDTEKTER FOR VEDTATT AV ÅRSMØTET I SSM

STRINDHEIM SKOLES MUSIKKORPS VEDTEKTER FOR VEDTATT AV ÅRSMØTET I SSM VEDTEKTER FOR STRINDHEIM SKOLES MUSIKKORPS VEDTATT AV ÅRSMØTET I SSM 31.01..2012 1 1. ORGANISASJON STRINDHEIM SKOLES MUSIKKORPS Korpsets navn er STRINDHEIM SKOLES MUSIKKORPS. Stiftelsesdato er 1.november

Detaljer

Vedtekter. Hønefoss Ungdomskorps. Vedtatt årsmøtet

Vedtekter. Hønefoss Ungdomskorps. Vedtatt årsmøtet Vedtekter Hønefoss Ungdomskorps Vedtatt årsmøtet 08.03.2016 1 ORGANISASJON Hønefoss Ungdomskorps, HUK, stiftet 1. februar 1932, er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF med tilhørighet NMF Region Øst)

Detaljer

VEDTEKTER FOR BUØY SKOLES MUSIKKORPS

VEDTEKTER FOR BUØY SKOLES MUSIKKORPS VEDTEKTER FOR BUØY SKOLES MUSIKKORPS Hovedinndeling av nye vedtekter gjelder fra 19. september 1990 1 Organisasjon 2 Formål 3 Medlemskap 4 Årsmøtet 5 Styret 6 Medlemsmøtene 7 Komiteer 8 Oppløsning 9 Vedtektsendringer

Detaljer

Vedtekter NMF Rogaland

Vedtekter NMF Rogaland Vedtekter NMF Rogaland -Godkjent Regionsting 27. mars 2011 1 ORGANISASJON a. Norges Musikkorps Forbund Rogaland, NMF R, stiftet i 1928 som Vesterlen Musikkforbund, er et organisatorisk ledd i NMF. b. Norges

Detaljer

VEDTEKTER FOR SØREIDE OG SANDSLI SKOLEKORPS

VEDTEKTER FOR SØREIDE OG SANDSLI SKOLEKORPS VEDTEKTER FOR SØREIDE OG SANDSLI SKOLEKORPS Vedtekter for Søreide og Sandsli skolekorps Sist revidert 06.09.2007 1. ORGANISASJON Søreide og Sandsli skolekorps er stiftet i 1961 og står tilsluttet NMF,

Detaljer

VEDTEKTER FOR STATHELLE SKOLEMUSIKKORPS

VEDTEKTER FOR STATHELLE SKOLEMUSIKKORPS 17 VEDTEKTER FOR STATHELLE SKOLEMUSIKKORPS HOVEDINNDELING: 1. ORGANISASJON 2. FORMÅL 3. MEDLEMSKAP 4. ÅRSMØTE 5. STYRET 6. MEDLEMSMØTENE 7. KOMITEER 8. OPPLØSNING 9. VEDTEKTSENDRINGER IKRAFTTREDELSE Disse

Detaljer

VEDTEKTER LERSTAD SKOLEKORPS

VEDTEKTER LERSTAD SKOLEKORPS VEDTEKTER LERSTAD SKOLEKORPS ETTER ENDRINGSFORSLAG 2016 1 ORGANISASJON Lerstad skolekorps, stiftet 7.12.1977, er tilsluttet Norges Musikkorpsforbund (NMF) gjennom Norges Musikkorps Forbund Nordvest. Korpset

Detaljer

Musikanter og andre interesserte kan tas opp som medlemmer i korpset av korpsets styre.

Musikanter og andre interesserte kan tas opp som medlemmer i korpset av korpsets styre. VEDTEKTER 1 ORGANISASJON OG FORMÅL 1.1. Gi medlemmene en unik musikalsk spilleglede og opplæring på et janitsjarinstrument. 1.2. Korpsets navn er Nidarvoll Skolemusikkorps. Korpset står tilsluttet Norges

Detaljer

VEDTEKTER FOR URANIENBORG SKOLEKORPS

VEDTEKTER FOR URANIENBORG SKOLEKORPS VEDTEKTER FOR URANIENBORG SKOLEKORPS (Stiftet 1950) (Vedtatt på årsmøte 1974 og revidert 1977, 1982, 1985, 1991, 2008 og 2010) 1 HOVEDINNDELING AV NYE VEDTEKTER GJELDENDE FRA 22.10.1991 1 STIFTELSE OG

Detaljer

Vedtekter for Rykkinn og Gullhaug skolekorps

Vedtekter for Rykkinn og Gullhaug skolekorps Side 1 av 9 Innhold: 1 ORGANISASJONEN 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTE 5 STYRE 6 MEDLEMSMØTER 7 KOMITEER/UTVALG 8 UENIGHET/TVISTER 9 OPPLØSNING OG UTMELDING AV NORGES MUSIKKORPS FORBUND 10 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

Vedtekter for Kjøkkelvik Skoles Musikkorps

Vedtekter for Kjøkkelvik Skoles Musikkorps Vedtekter for Kjøkkelvik Skoles Musikkorps 1 ORGANISASJON... 2 2 FORMÅL... 2 3 MEDLEMSKAP... 2 4 ÅRSMØTET... 3 5. STYRET... 4 6. MEDLEMSMØTER... 5 7. KOMITEER... 5 8. UENIGHETER / TVISTER... 5 9.OPPLØSNING

Detaljer

Vedtekter Norges Musikkorps Forbund Øst (NMF Øst, org nr )

Vedtekter Norges Musikkorps Forbund Øst (NMF Øst, org nr ) 1 ORGANISASJON Vedtekter Norges Musikkorps Forbund Øst (NMF Øst, org nr. 971.525.630) a. Norges Musikkorps Forbund Øst, er et organisatorisk ledd i NMF. Regionen NMF Øst dekker fylkene Akershus, Buskerud,

Detaljer

Vedtekter for Rykkinn og Gullhaug skolekorps

Vedtekter for Rykkinn og Gullhaug skolekorps Styrets forslag til endringer i vedtektene presentert for vedtak på årsmøtet 24. april 2015 er angitt med kursiv tekst og GUL-markering i dette dokument Side 1 av 9 Innhold: 1 ORGANISASJONEN 2 FORMÅL 3

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAUKERØD SKOLEKORPS Revisjonsdato: 26.09.2013

VEDTEKTER FOR HAUKERØD SKOLEKORPS Revisjonsdato: 26.09.2013 VEDTEKTER FOR HAUKERØD SKOLEKORPS Revisjonsdato: 26.09.2013 1 Organisasjon og formål Haukerød Skolekorps, stiftet 13.desember 1962, er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF med tilhørighet NMF Vestfold).

Detaljer

Vedtekter for Vinderen Skoles Musikkorps

Vedtekter for Vinderen Skoles Musikkorps Vedtekter for Vinderen Skoles Musikkorps Vedtatt på Årsmøtet 2012 Sist revidert i 2009 1 Organisasjon 1.1 Vinderen Skoles Musikkorps, nedenfor kalt Korpset, er stiftet 15. februar 1930. Skolens rektor

Detaljer

www.moldejanitsjar.no Molde Janitsjar, stiftet 27.mai 1929, er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) gjennom region NMF Nordvest.

www.moldejanitsjar.no Molde Janitsjar, stiftet 27.mai 1929, er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) gjennom region NMF Nordvest. www.moldejanitsjar.no VEDTEKTER FOR MOLDE JANITSJAR Gjeldende fra 19. september 2012 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTE 5 STYRET 6 MEDLEMSMØTER 7 KOMITEER 8 OPPLØSNING 9 VEDTEKTSENDRINGER I

Detaljer

Vedtekter Vedtatt

Vedtekter Vedtatt Vedtekter Vedtatt 11.01.2010 1 ORGANISASJON Musikkorpset Eikeblaas ble stiftet i 1997. Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet i NMF Akershus. Musikkorpset er virksomt hovedskalig

Detaljer

VEDTEKTER HAMAR JANITSJARSKOLE STIFTET 02.04.1970

VEDTEKTER HAMAR JANITSJARSKOLE STIFTET 02.04.1970 VEDTEKTER HAMAR JANITSJARSKOLE STIFTET 02.04.1970 Gjeldende vedtekter er vedtatt av Representantskapet 30.01.2012 Vedtatt av: Dato: Endring av: Representantskapet 30.01.2012 Endringer i 4.2, 5.2, 5.5,

Detaljer

VEDTEKTER FOR BEKKELAGET SKOLES MUSIKKORPS

VEDTEKTER FOR BEKKELAGET SKOLES MUSIKKORPS VEDTEKTER FOR BEKKELAGET SKOLES MUSIKKORPS 1. ORGANISASJON Bekkelaget Skoles Musikkorps stiftet 09.02.1931 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund med tilhørighet NMF Oslo Krets. 2. FORMÅL BSM har som

Detaljer

VEDTEKTER FOR HOBØL SKOLEKORPS

VEDTEKTER FOR HOBØL SKOLEKORPS VEDTEKTER FOR HOBØL SKOLEKORPS Med endringer vedtatt senest på årsmøte 28. januar 2016 1. Organisasjon Hobøl Skolekorps, stiftet i 1951, er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF

Detaljer

NMFs vedtekter 1 ORGANISASJON 1.1 Organisering av regionene 1.2 Organisering av korpsene 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 3.1 Opptak av medlemmer

NMFs vedtekter 1 ORGANISASJON 1.1 Organisering av regionene 1.2 Organisering av korpsene 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 3.1 Opptak av medlemmer NMFs vedtekter 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende, demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte, tatt opp som medlemmer

Detaljer

Vedtekter Sagvåg skulekorps.

Vedtekter Sagvåg skulekorps. Vedtekter Sagvåg skulekorps. 1. Organisasjon. Sagvåg skulekorps stifta i 1954 er tilslutta Norges Musikkorps Forbund (NMF) og tilslutta NMF i Hordaland. Styremedlem må vere medlem i NMF. Faste dirigentar

Detaljer

Vedtekter Hobøl Drillklubb

Vedtekter Hobøl Drillklubb Vedtekter Hobøl Drillklubb Hobøl Drill ble stiftet 24. april 2013. Vedtekter revidert av årsmøtet 26. februar 2015 1 Organisasjon Hobøl Drillklubb, stiftet Hobøl Drill 24. april 2013, er tilsluttet Norges

Detaljer

LOVER FOR MUSIKKLAGET BRAGE 1

LOVER FOR MUSIKKLAGET BRAGE 1 LOVER FOR MUSIKKLAGET BRAGE 1 Innhold: Innhold side 2 Lover side 3 Interne utmerkelser side 9 Eksterne utmerkelser side 10 Uniformsinstruks side 11 LOVER FOR MUSIKKLAGET BRAGE 2 Lover for Musikklaget BRAGE

Detaljer

Vedtekter for. Åssiden Skolemusikk. Stiftet 27. januar 1960

Vedtekter for. Åssiden Skolemusikk. Stiftet 27. januar 1960 1 Vedtekter for Åssiden Skolemusikk Stiftet 27. januar 1960 Vedtatt 9. mars 2016 2 1. Organisasjonen Åssiden skolemusikk, heretter kalt ÅSM, er stiftet 27. januar 1960, og står tilsluttet Norges Musikkorpsforbund,

Detaljer

VEDTEKTER FOR MADLAMARK SKOLEKORPS

VEDTEKTER FOR MADLAMARK SKOLEKORPS Madlamark Skolekorps VEDTEKTER FOR MADLAMARK SKOLEKORPS 1: FORMÅL OG ORGANISASJON 2: OPPGAVER 3: MEDLEMSKAP 4: PLIKTER 5: KONTINGENT 6: ARBEID I KORPSET 7: DIRIGENTER/ INSTRUKTØRER 8: ÅRSMØTE 9: STYRET

Detaljer

VEDTEKTER FOR ØSTRE FREDRIKSTAD SKOLEKORPS. Revidert 3.2.2010

VEDTEKTER FOR ØSTRE FREDRIKSTAD SKOLEKORPS. Revidert 3.2.2010 VEDTEKTER FOR ØSTRE FREDRIKSTAD SKOLEKORPS Revidert 3.2.2010 Opprettet: 08.06.1998 Revidert: 03.02.2010 Page 1 Denne siden er laget blank med hensikt. Opprettet: 08.06.1998 Revidert: 03.02.2010 Page 2

Detaljer

Roller og ansvarsfordeling i Nordstrandskolenes Musikkorps styre

Roller og ansvarsfordeling i Nordstrandskolenes Musikkorps styre Roller og ansvarsfordeling i Nordstrandskolenes Musikkorps styre Her følger beskrivelse av de ulike styre- og tillitsverv i Nordstrandskolenes Musikkorps, deres arbeidsoppgaver, ansvarsområder og kompetansekrav.

Detaljer

1 ORGANISASJON... 4 2 FORMÅL... 4

1 ORGANISASJON... 4 2 FORMÅL... 4 1 Innhold 1 ORGANISASJON... 4 2 FORMÅL... 4 1. Musikk... 4 2. Sosial aktivitet... 4 3. Informasjon... 4 4. Musikkpolitikk... 4 5. Arrangement... 4 6. Utviklingsarbeid... 4 3 MEDLEMSKAP... 4 1. Ens medlemskap

Detaljer

Vedtekter for Ytterholtet Velforening

Vedtekter for Ytterholtet Velforening Vedtekter for Ytterholtet Velforening Vedtekter for Ytterholtet Velforening, stiftet den 8. november 2004. Vedtatt den 10. november 2004. Endringslogg Nr. Dato Punkt endret Endret av 1 13. desember 2004

Detaljer

VEDTEKTER FOR KONGSGÅRDMOEN SKOLEKORPS OG SKOLEKORPSETS FORELDRELAG

VEDTEKTER FOR KONGSGÅRDMOEN SKOLEKORPS OG SKOLEKORPSETS FORELDRELAG VEDTEKTER FOR KONGSGÅRDMOEN SKOLEKORPS OG SKOLEKORPSETS FORELDRELAG STATUTTER FOR KORPSETS FRAMMØTE MERKER revidert 2013 KORPSETS AKTIVITETSMERKE revidert 2013 KORPSETS AVGANGSDIPLOM revidert 2013 REGLEMENT

Detaljer

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Vedtekter for Ensliges Landsforbund Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Ensliges Landsforbund: side 2 9 Ensliges Landsforbunds lokalavdelinger: side 10-15) VEDTEKTER FOR ENSLIGES LANDSFORBUND Ensliges

Detaljer

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn).

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn). VEDTEKTER 1 Navn 1.1 Organisasjonens offisielle navn er Cerebral Parese-foreningen som forkortes CPforeningen. CP-foreningens engelske navn er The Norwegian Cerebral Palsy Assosiation. 1.2 CP-foreningens

Detaljer

Klubblov Bodø Golfklubb

Klubblov Bodø Golfklubb Klubblov Bodø Golfklubb Paragrafer 1 Formål og navn Klubbens navn er Bodø Golfklubb. Formålet er å drive golfidrett organisert i Norges Idrettsforbund knyttet til Bodø Golfklubb og banen klubben disponerer.

Detaljer

NMFs vedtekter 1 ORGANISASJON 1.1 Organisering av regionene 1.2 Organisering av korpsene 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 3.1 Opptak av medlemmer

NMFs vedtekter 1 ORGANISASJON 1.1 Organisering av regionene 1.2 Organisering av korpsene 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 3.1 Opptak av medlemmer NMFs vedtekter 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende, demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte, tatt opp som medlemmer

Detaljer

STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB

STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB V E D T E K T E R F O R STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB Postboks 276 7500 Stjørdal Stiftet 09.05 1984 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB 2 HJEMMKOMMUNE Hjemkommune for Stjørdal

Detaljer

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN 1 NAVN Ingen endringer NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste. Forkortet NLSA 2 FORMÅL 2 FORMÅL Landsgruppens innretning skal være i Landsgruppens innretning skal være

Detaljer

Vedtekter for Oslo Lifetech

Vedtekter for Oslo Lifetech Vedtekter for Oslo Lifetech 1 Foreningens navn Foreningens navn er Oslo Lifetech, og ble stiftet 09.03.2016. 2 Foreningens formål Oslo Lifetech er en næringsklynge og har som formål: - Å skape næringslivsvekst

Detaljer

Vedtekter for Olsvik skolekorps

Vedtekter for Olsvik skolekorps Vedtekter for Olsvik skolekorps HOVEDINNDELING AV VEDTEKTER: 1 Organisasjon... 1 2 Formål... 2 3 Medlemskap... 2 4 Årsmøtet... 3 5 Styret... 5 6 Medlemsmøter... 6 7 Komitéer... 6 8 Uenigheter/Tvister...

Detaljer

VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet... 1920...

VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet... 1920... VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet.... 1920.................................... 1 NAVN Foreningens navn er:..steinkjer Jeger- og Fiskerforening..........................................

Detaljer

KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND.

KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND. KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND. 1 NAVN Forbundets navn skal være NORGES DARTSFORBUND (NDF). 2 FORMÅL Norges Dartsforbunds formål er å fremme dartssporten i Norge, være et koordinerende organ

Detaljer

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI NORGES TAXIFORBUND Avdeling Oslo Taxi VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI Vedtatt på Årsmøte 9. januar 2006. Endret på Årsmøte 22. april 2006. Endret på Årsmøte 19. April 2008. Endret på Ekstraordinært

Detaljer

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål ~ 1 ~ Vedtekter for Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002 1 Formål Elverum Bowlingklubb er selveiende og frittstående med personlige medlemmer. Klubbens formål er gjennom samarbeid og godt kameratskap

Detaljer

Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening

Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening Vedtatt på konstituerende møte i Norsk Gypsy Cob Forening etablert 27.10.2001, med endringer fra ordinært årsmøte 18.05.02, 26.04.03, 29.05.04, 14.03.09, 02.02.13,

Detaljer

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014 1. Alminnelige bestemmelser 1. Forbundets navn er Norsk Brukshundsports Forbund, forkortet NBF stiftet 7. februar 1965 under navnet Norske Tjenestehundklubbers Forbund (NTF) 2. NBF er en sammenslutning

Detaljer

Skjeberg Omegn Jeger og Fiskeforening

Skjeberg Omegn Jeger og Fiskeforening MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND VEDTEKTER FOR Skjeberg og Omegn Jeger og fiskeforening stiftet 27. mars 1960 1 NAVN Foreningens navn er: Skjeberg

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011.

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. VEDTEKTER FOR Hemnes Jeger og Fiskerforening stiftet 1980 1 NAVN Navnet er Hemnes Jeger og Fiskerforening. Klubben

Detaljer

NORMALLOV FOR TRAVLAG

NORMALLOV FOR TRAVLAG NORMALLOV FOR TRAVLAG * * * Lov for.travlag, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer på lagets generalforsamling senest av. Godkjent av Styret i DNT den.. 1 Navn (1). travlag stiftet, som er

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Oslokretsen er medlem av NKHF og er et bindeledd mellom NKHF og kretsens tilhørende koloni- og parsellhager.

VEDTEKTER FOR. Oslokretsen er medlem av NKHF og er et bindeledd mellom NKHF og kretsens tilhørende koloni- og parsellhager. VEDTEKTER FOR OSLO KRETS AV NORSK KOLONIHAGEFORBUND Stiftelsesår: 1927 Siste gang endret på årsmøte 09.03.2016 og ekstraordinært årsmøte 30.03.2016 (gjelder 11) 1 Navn Kretsens navn er Oslo krets (heretter

Detaljer

VEDTEKTER OG STATUTTER FOR HALSEN SKOLEKORPS

VEDTEKTER OG STATUTTER FOR HALSEN SKOLEKORPS VEDTEKTER OG STATUTTER FOR HALSEN SKOLEKORPS Vedtekter for Halsen Skolekorps revisjon vedtatt på årsmøte 15. februar 2011 Side 1 VEDTEKTER FOR HALSEN SKOLEKORPS Vedtektene ble sist endret på årsmøte 15.

Detaljer

Godkjent ved årsmøte for.. Revidert ved årsmøte for

Godkjent ved årsmøte for.. Revidert ved årsmøte for 1 Godkjent ved årsmøte for. Revidert ved årsmøte for Følgende paragrafer/noter ble berørt av endringer: Denne lovbasis er til bruk for de klubbene / lagene som vil stå som selvstendige i NBSF. Denne gjelder

Detaljer

Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk.

Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk. Kap. 2.2 - Vedtekter Vedtekter for Norges Husflidslag 1 Formål Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk. 2 Virksomhet Målet søkes

Detaljer

Rykkinn og Gullhaug skolekorps. Reglement

Rykkinn og Gullhaug skolekorps. Reglement Rykkinn og Gullhaug skolekorps Reglement Oppdatert 9. april 2015 1. PLIKTEN TIL Å FØLGE VEDTEKTENE... 3 2. GENERELLE REGLER... 5 3. TA VARE PÅ HØRSELEN... 6 4. DELTAGELSE I AKTIVITETER ARRANGERT AV NMF...

Detaljer

Lover for Arne Musikforening

Lover for Arne Musikforening Lover for Arne Musikforening 1 ORGANISASJON Arne Musikforening, stifta 4. nov. 1877 er medlem av Norges Musikkorps Forbund; NMF, og tilhøyrer NMF Hordaland Krets Organisering av musikkorpset a. Musikkorpset

Detaljer

Ullevål Skoles Musikkorps John Collets allé 20, 0852 Oslo 8

Ullevål Skoles Musikkorps John Collets allé 20, 0852 Oslo 8 Ullevål Skoles Musikkorps John Collets allé 20, 0852 Oslo 8 VEDTEKTER FOR ULLEVÅL SKOLES MUSIKKORPS (revidert 1.mars 2012 ) 1 Organisasjon Ullevål Skoles Musikkorps ble stiftet 30.04.1928 og er tilsluttet

Detaljer

Bli ny -utvalgets forslag. Gjeldende vedtekter

Bli ny -utvalgets forslag. Gjeldende vedtekter Her bringer vi de nye forslagene til vedtekter fra Bli ny -utvalget og de eksisterende vedtekter. I noen av paragrafene er det kun kosmetiske endringer, men andre har større endringer p.g.a. Bli ny -utvalgets

Detaljer

Vedtekter for Rygge Pistolklubb

Vedtekter for Rygge Pistolklubb Vedtekter for Rygge Pistolklubb Vedtatt av årsmøtet den 19. mars 2011 1 Formål Rygge Pistolklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Rygge Pistolklubbs formål er å drive

Detaljer