Brukernes møte med NAV. Gjennomgang av NAV Delrapport fra ekspertgruppe

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukernes møte med NAV. Gjennomgang av NAV Delrapport fra ekspertgruppe 15.09.14"

Transkript

1 Brukernes møte med NAV Gjennomgang av NAV Delrapport fra ekspertgruppe

2 Formål og )dsplan Ekspertgruppen skal vurdere hvordan NAV kan bedre brukeropplevelsene øke overgangen )l arbeid skape et myndig NAV- kontor slik at organisasjonen bedre kan bli stand )l å nå hovedmålene med NAV- reformen Flere i arbeid og ak)vitet - færre på stønad Enklere for brukerne og )lpasset brukernes behov En enhetlig og effek)v arbeids- og velferdsforvaltning Tidsplan Oppnevnt Delrapport SluNrapport ekspertgruppe- gjennomgang av NAV 2

3 To rapporter Delrapport 1 Brukeropplevelser Primært i ytelsesforvaltningen SluNrapport, Nærmere inn på NAV- kontoret Overgang )l arbeid Organisering ekspertgruppe- gjennomgang av NAV 3

4 Medlemmer Sigrun Vågeng, direktør, SIFO- Statens ins)tun for forbruksforskning. (leder) Hege Randi Eriksen, forskningsdirektør, Uni Research Helse og professor II ved Psykologisk fakultet, Universitetet i Bergen. Ingrid Ihme, direktør, Telenor Open Mind. Simen Markussen, seniorforsker ved Frischsenteret. Natasha Pedersen, leder og fagansvarlig, Ja )l lindrende enhet og omsorg for barn. Erik Stene, velferdsdirektør, Fylkesmannen i Nord- Trøndelag. Ivar Sæther, leder NAV- kontoret i Tromsø (pensjonist fra ) ekspertgruppe- gjennomgang av NAV 4

5 OBSERVASJONER ekspertgruppe- gjennomgang av NAV 5

6 Tre ulike tjenester fra NAV Ytelser Bistand )l å komme i jobb Arbeidsformidling ekspertgruppe- gjennomgang av NAV 6

7 Vi er alle brukere av NAV MoMakere av og søknader om folketrygdytelser 3 millioner som monar ytelser og tjenester fra NAV i 2013 Resten av oss nyter godt av kollek)v forsikring Arbeids- og velferds- etaten monar saker i måneden ekspertgruppe- gjennomgang av NAV 7

8 NAVs brukere - personbrukere De fleste brukerne har enkle behov og ønsker minst mulig kontakt med NAV Brukerne møter et NAV som har utviklet mange standardiserte ru)ner for å ta unna et stort antall henvendelser og saker Noen brukere er i svært krevende situasjoner med behov for omfanende og koordinert veiledning ekspertgruppe- gjennomgang av NAV 8

9 NAVs brukere - arbeidsgivere Arbeidsgivere er en betydelig og vik)g brukergruppe som både samarbeider med og benyner tjenester fra NAV Hovedtyngden av kontakten arbeidsgivere har med NAV gjelder sykefraværsoppfølging Arbeidsgivere benyner også NAV for å skaffe arbeidskra` ekspertgruppe- gjennomgang av NAV 9

10 Bruker)lfredshet NAVs brukerundersøkelser viser svak bedring de siste årene. Arbeidsgivere har vært misfornøyd med NAVs )lgjengelighet NAV nestnederst på DIFIs undersøkelse av innbygger- og bruker)lfredshet med offentlige virksomheter ekspertgruppe- gjennomgang av NAV 10

11 NAVs brukerundersøkelse 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 Fornøydhet med NAVs service helhetlig sen, forvaltningsutvalg Fornøydhet med NAVs service helhetlig sen, oppfølgingsutvalg 1,5 1,0 0,5 0, ekspertgruppe- gjennomgang av NAV 11

12 DIFI undersøkelsen ekspertgruppe- gjennomgang av NAV 12

13 NAVs resultater Det er for )dlig å si om målet om å få flere i arbeid og færre på stønad er nådd. NAV er omtrent like produk)v som før reformen Kvaliteten i vedtak om ytelser er varierende ekspertgruppe- gjennomgang av NAV 13

14 Møte mellom brukerne og NAV 127 millioner møter mellom brukerne og NAV i løpet av en år. 7,2 millioner brukermøter på NAV- kontorene. De fleste av møtene er det bruker som tar ini)a)v )l, de handler om ytelser og er av kort varighet NAV- kontoret bruker like mye )d på å besvare brukerhenvendelser om ytelser som på å gjennomføre møter om bistand )l å komme i jobb ekspertgruppe- gjennomgang av NAV 14

15 NAV gjør brukerne usikre, flere enn nødvendig har behov for å ta kontakt Informasjon, veiledning, søknadsskjemaer og brev fra NAV er vanskelig å forstå for mange brukere ekspertgruppe- gjennomgang av NAV 15

16 DeNe skaper usikkerhet for mange brukere og fører )l mange henvendelser )l NAV- kontoret og over telefon som kunne vært unngån. Mange henvendelser )l NAV- kontoret om ytelser gjør det vanskelig å få renet medarbeidernes kompetanse og ressursbruk mot arbeidsrenet bistand ekspertgruppe- gjennomgang av NAV 16

17 TILRÅDNINGER ekspertgruppe- gjennomgang av NAV 17

18 Bedre kvaliteten på informasjon fra NAV Betydelig heving av pedagogisk standard på informasjon fra NAV. Prioriter utvikling av informasjon på nen og i brev slik at bruker ikke har behov for å ta kontakt. Brukerinvolvering og stadig forbedring er nødvendig, et skippertak er ikke nok ekspertgruppe- gjennomgang av NAV 18

19 Ivareta enkeltbrukere med særskilte behov Det er bra at NAV jobber med standardisering og effek)visering av ytelsesbehandlingen. Brukere med mange ubordringer, for eksempel familier med alvorlig sykt barn, bør ha en fast kontaktperson i NAV og NAV må sikre koordinert behandling av disse brukernes saker. NAV må bruke skjønn på en hensiktsmessig måte i behandling av ytelser ekspertgruppe- gjennomgang av NAV 19

20 NAV- kontoret bør konsentrere innsatsen om å få folk i arbeid NeN og telefon må utvikles )l å bli vik)gste kilde )l informasjon og veiledning om ytelser. Over )d avvikle NAV- kontorets oppgave med å informere og veilede om pensjons- og familieytelser. Starte pilot på å betjene spørsmål om foreldrepenger utelukkende gjennom telefon, nen og brev umiddelbart ekspertgruppe- gjennomgang av NAV 20

21 Styrket brukermedvirkning og brukerorientering i NAV er nødvendig for å øke bruker)lfredsheten En kort årlig brukermelding som viser hva NAV har lært av brukerne og gi brukerne en tydeligere stemme i NAVs prioritering av forbedrings- og utviklings)ltak. Det sentrale brukerutvalget bør ledes av en brukerrepresentant for å styrke brukermedvirkningen. Etablering av brukermedvirkning for telefon, nen og ytelsesforvaltning bør avklares mellom sentralt brukerutvalg og NAV. Videreutvikle brukerundersøkelsene for å få mer presis informasjon om hvilke områder som bør prioriteres i utviklings- og forbedringsarbeid ekspertgruppe- gjennomgang av NAV 21

22 NAV må kunne gi informasjon om statusen i brukers sak Sikre rask registrering av opplysninger som kommer inn )l NAV ekspertgruppe- gjennomgang av NAV 22

23 Forbedre service )l brukere som sender inn mangelfull søknad Brukere som sender inn mangelfull søknad får beskjed om at saken vil bli avslån dersom de ikke sender inn manglende opplysninger. Mange får av denne grunn avslag hvorpå de klager. NAV bør gjennomføre forsøk for å bedre servicen )l brukere som sender inn mangelfulle søknader slik at det blir færre unødvendige avslag og klager ekspertgruppe- gjennomgang av NAV 23

24 Behov for bedre kvalitet i ytelsesbehandlingen Det må aksepteres at ikke alle saker får korrekt vedtak ved første gangs behandling For noen ytelser har Arbeids- og velferdsetaten innført målinger som gir systema)sk informasjon om kvaliteten. På disse ytelsene er kvaliteten lavere enn ønskelig. Departementet må videreføre arbeidet med å definere ønsket kvalitetsnivå i ytelsesbehandlingen ekspertgruppe- gjennomgang av NAV 24

25 Et enklere regelverk Mange trygdeordninger benyner like begreper men begrepene har ulik betydning fra ordning )l ordning. DeNe gjør det krevende for bruker å forstå regelverket og mer krevende for NAV å formidle innholdet i regelverket I videreutvikling av regelverket må det legges større vekt på å trygge bruker gjennom enklere regelverk og mindre forskjeller på tvers av trygdeordninger. ekspertgruppe- gjennomgang av NAV 25

1 STRATEGISK UTVIKLING OG KONKRETE FORSLAG 7. 1.1 Innledning 7. 1.2 Strategisk utvikling 8. 1.3 Konkrete forslag 16

1 STRATEGISK UTVIKLING OG KONKRETE FORSLAG 7. 1.1 Innledning 7. 1.2 Strategisk utvikling 8. 1.3 Konkrete forslag 16 2 1 STRATEGISK UTVIKLING OG KONKRETE FORSLAG 7 1.1 Innledning 7 1.2 Strategisk utvikling 8 1.3 Konkrete forslag 16 2 RAMMENE FOR EKSPERTGRUPPENS ARBEID 18 2.1 Mandat og sammensetning 18 2.2 Hovedkonklusjoner

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

1 Arbeidsdepartementets budsjett og regnskap for 2013 (tall i mill. kroner)* Bevilgning 2013 (nysaldert budsjett) Samlet bevilgning

1 Arbeidsdepartementets budsjett og regnskap for 2013 (tall i mill. kroner)* Bevilgning 2013 (nysaldert budsjett) Samlet bevilgning Arbeidsdepartementet 1 Arbeidsdepartementets budsjett og regnskap for 2013 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2013 (nysaldert budsjett) Samlet bevilgning Regnskap Overført til neste

Detaljer

Digitalt førstevalg Norge

Digitalt førstevalg Norge Digitalt førstevalg Norge Den norske regjeringen har en strategisk målsetning om at fornying av offentlig sektor skal være mer velferd og mindre administrasjon. Ett virkemiddel for å redusere omfanget

Detaljer

RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET. Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015

RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET. Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015 RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET 2014 Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015 Årsrapportering 2014 - Kvalifiseringsprogrammet Rapporten om Kvalifiseringsprogrammet (KVP) består av fylkesmennenes

Detaljer

Omdømmearbeid i Frogn kommune

Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømme - omgivelsenes oppfatning av en organisasjon over tid En virksomhet kan ha en identitet, den kan muligvis konstruere et image, men omdømme er noe en gjør seg fortjent

Detaljer

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012.

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Forord I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Gjennom denne meldingen ønsker vi å videreformidle noen av brukernes erfaringer i møte med tjenesteapparatet.

Detaljer

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE?

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2006 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsetting og problemstillinger... 1 1.2 Avgrensninger... 1 1.3 Datainnsamling... 2 2. ER SOSIALTJENESTEN

Detaljer

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for Individuell plan -En veileder i utarbeidelse av individuell plan Forebyggende og kurative helsetjenester 2008 Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke

Detaljer

NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune

NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Høringsutkast Rolvsøy 23. mai 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

Tilleggsytelser AAP: Ved barnetillegget får man i dag kr 27 per dag mandag fredag. Vi ber om at ytelsen økes og man får støtte for hele uka.

Tilleggsytelser AAP: Ved barnetillegget får man i dag kr 27 per dag mandag fredag. Vi ber om at ytelsen økes og man får støtte for hele uka. Høringssvar til Arbeid- og sosialkomiteen 11.11.13 Personskadeforbundet LTN (tidligere Landsforeningen for trafikkkskadde) er en interesseorganisasjon for alle mennesker med påført skade, deres pårørende

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

RANA KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN/ KOORDINATOR

RANA KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN/ KOORDINATOR RANA KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN/ KOORDINATOR Koordinerende enhet 2013 Veileder Koordinatorrollen og individuell plan Innledning Denne veilederen er laget for å gjøre din rolle som koordinator litt enklere,

Detaljer

IKT-Norge, NEO2014, 29. april 2014 (manus til finansbyråden) Tusen takk for invitasjonen til NEO-konferansen. Dette er første gangen jeg

IKT-Norge, NEO2014, 29. april 2014 (manus til finansbyråden) Tusen takk for invitasjonen til NEO-konferansen. Dette er første gangen jeg IKT-Norge, NEO2014, 29. april 2014 (manus til finansbyråden) Tusen takk for invitasjonen til NEO-konferansen. Dette er første gangen jeg snakker som ny finansbyråd og det er første gangen jeg snakker om

Detaljer

Sosialtjenesten. Forvaltningsrevisjon - Notodden kommune 2014 :: 707 017

Sosialtjenesten. Forvaltningsrevisjon - Notodden kommune 2014 :: 707 017 Sosialtjenesten Forvaltningsrevisjon - Notodden kommune 2014 :: 707 017 Innhold Sammendrag... iii 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier...1

Detaljer

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram Innholdsfortegnelse Forord 3 Sammendrag 4 1 Digitalisering for bedre tjenester og mer effektiv ressursbruk 6 2 Strategiske valg for fremtidens

Detaljer

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett ISBN 82-92447-10-5 Utgitt: Oslo, november 2006 Omslag: Enzo Finger Design AS Layout: Sissel Sandve Trykk: ILAS Grafisk

Detaljer

TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER

TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER Av Inger Cathrine Kann og Ivar Åsland Lima Sammendrag I il 2013 innførte NAV Hedk tiltak som viste seg å gi en betydelig reduksjon

Detaljer

Rapport. Evaluering av Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne. Forfattere Karin Dyrstad, Roland Mandal og Solveig Osborg Ose

Rapport. Evaluering av Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne. Forfattere Karin Dyrstad, Roland Mandal og Solveig Osborg Ose Åpen Rapport Evaluering av Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne Forfattere Karin Dyrstad, Roland Mandal og Solveig Osborg Ose SINTEF Teknologi og samfunn Avd. helse, Gruppe for arbeid

Detaljer

En helhetlig og effektiv arbeidsog velferdsforvaltning. God service tilpasset. forutsetninger og behov

En helhetlig og effektiv arbeidsog velferdsforvaltning. God service tilpasset. forutsetninger og behov 2010 - POSITIV UTVIKLING LEDER // Det er godt å kunne konstatere at det på mange områder var en positiv utvikling i NAVs arbeid i 2010. Flere brukere har fått nødvendig oppfølging for å komme i arbeid.

Detaljer

Årsrapport 2014 Direktoratet for økonomistyring. Årsrapport

Årsrapport 2014 Direktoratet for økonomistyring. Årsrapport Årsrapport 2014 1 INNHOLD Del 1 Leders beretning 4 Del 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall 8 Del 3 Årets aktiviteter og resultater 12 3.1 Delmål 1: DFØs kompetanse overføring representerer beste

Detaljer

Innspill til en strategi for å få flere personer med nedsatt funksjonsevne i arbeid

Innspill til en strategi for å få flere personer med nedsatt funksjonsevne i arbeid Du er her: regjeringen.no / Dokum entarkiv / Innspill til en strategi for å få flere personer m ed nedsatt funksjonsevne i arbeid Rapport, 20.01.2011 Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II Utgiver:

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015.

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Veileder Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1

Detaljer

Tilstandsrapport 2009

Tilstandsrapport 2009 Tilstandsrapport 29 Fylkesmannen i Buskerud Tilstandsrapport 29 3 Innledning Denne rapporten gir et bilde av nåsituasjonen og utvikingstrekk for kommunene i Buskerud. Rapporten viser også til nasjonale

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

Omdømmeundersøkelse. for Direktoratet for forvaltning og IKT

Omdømmeundersøkelse. for Direktoratet for forvaltning og IKT Omdømmeundersøkelse for Direktoratet for forvaltning og IKT Om undersøkelsen Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har ønsket å gjennomføre en omdømmeundersøkelse innen medio oktober 2011. Det er

Detaljer

Trygdesvindel i Norge

Trygdesvindel i Norge R En kartlegging av fem stønadsordninger Rapport 2013-05 Proba-rapport nr. 2013-05, Prosjekt nr. 11059 ISSN: 1891-8093 HB, PDS,TT/AG, 22.02.13 Offentlig Rapport 2013-05 En kartlegging av fem stønadsordninger

Detaljer

Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet i. En kartleggingsundersøkelse. nr 13/13 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013

Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet i. En kartleggingsundersøkelse. nr 13/13 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013 ISBN 978-82-7894-484-4 ISSN 0808-5013 Ny GIV En kartleggingsundersøkelse MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013 Rapport nr 13/13 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo

Detaljer

Arbeiderpartiet.no/norgevidere. Velferdssamfunnet. Arbeiderpartiets programdebatt 2012. Vi tar Norge videre. Arbeiderpartiet.

Arbeiderpartiet.no/norgevidere. Velferdssamfunnet. Arbeiderpartiets programdebatt 2012. Vi tar Norge videre. Arbeiderpartiet. 1 Velferdssamfunnet Arbeiderpartiets programdebatt 2012 Vi tar Norge videre Arbeiderpartiet.no/norgevidere Deltakelse og forebygging Vi vil ha sterke fellesskap og små forskjeller. Det gjør Norge bedre.

Detaljer

NAV-reformen fra bakkebyråkratenes ståsted

NAV-reformen fra bakkebyråkratenes ståsted NAV-reformen fra bakkebyråkratenes ståsted En sosiologisk casestudie av ansatte ved et lokalt NAV-kontor og deres erfaringer med NAV-reformen Camilla Grung Masteroppgave i sosiologi Høst 2008 UNIVERSITETET

Detaljer