Er 100 prosent løsningen? Erfaringer fra Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Er 100 prosent løsningen? Erfaringer fra Norge"

Transkript

1 Er 100 prosent løsningen? Erfaringer fra Norge Kjell Vaage, Institutt for økonomi, Universitetet i Bergen 1. Den norske sykelønnsordningen Hovedtrekkene i dagens sykelønnsordning daterer seg tilbake til slutten av 1970 tallet. Inntil da eksisterte det betydelige rettighetsforskjeller mellom offentlig og privat ansatte, og i privat sektor også mellom arbeidere og funksjonærer. I den politiske debatten rundt ny reform krevde arbeidstakerorganisasjonen (LO) full likebehandling av lønnstakere med utgangspunkt i den sykelønnen som mange funksjonærer i privat sektor alt hadde oppnådd. Og slik ble det: Arbeiderpartiregjeringen innførte i 1978 en universell sykelønn med 100 prosent lønnskompensasjon fra dag én, i inntil ett kalenderår. 1 Andre komponenter i ordningen er en egenmeldingsperiode på tre eller åtte dager (alt etter om bedriften er tilsluttet den såkalt Inkluderende Arbeidslivs (IA) ordningen), deretter kreves legeattest. Sykelønnen finansieres ved at arbeidsgiver betaler fullt ut for de første 16 fraværsdagene, deretter overtar den norske Arbeids og velferdsetaten (NAV). Etter 1978 har det vært mindre justeringer, f.eks. i retningslinjene for hva som kvalifiserer for sykmelding, i egenmeldingsperiodene, i lønnstaket, osv. Forslag om å innføre medfinansiering for arbeidstaker, i form av karensdager og/eller redusert dekningsgrad, er derimot blitt møtt med kraftig motstand. LO har ført an i kampen for å slå ring om sykelønnsordningen noe som for så vidt ikke er overraskende sett i lys av historien men på 2000 tallet har vi sett at LO og arbeidsgiverorganisasjonen (NHO) har gjort felles sak, f.eks. da de i 2006 sto samlet om slå tilbake regjeringens forslag om at arbeidsgiver skulle betale en andel av sykelønnen ut over de første 16 dagene. LO og NHOs sterke posisjon må igjen sees i lys av det norske trepartssamarbeidet mellom regjering, LO og NHO, som i flere tiår har sikret partene i arbeidslivet en svært stor innflytelse på utformingen av lønnspolitikk og arbeidslivsbestemmelser, inkludert trygdepolitikken. Det politiske klima er selvsagt også preget av de solide statsfinansene som oljeinntektene har skapt, noe som gjør det vanskelig å få gjennomslag for innstramninger i offentlige budsjetter. Resultatet er at mens andre land har innført innstramninger i sykelønnsordningen, på arbeidstaker så vel som på arbeidsgiversiden, har det i Norge vist seg å være politisk umulig å få til noe tilsvarende. Derfor har vi i dag trolig verdens mest generøse sykeforsikring, og lite tyder på at det vil komme endringer i nær framtid prosent kompensasjon gjelder bare inntil et visst lønnstak (seks ganger grunnbeløpet i Folketrygden), men de aller fleste arbeidsgivere, inkludert hele offentlig sektor, betaler full kompensasjon også ut over dette taket.

2 2. Hvorfor/hvorfor ikke 100%? Den norske staten tilbyr, på linje med de fleste andre velferdsstater, forskjellige former for forsikring mot tap av helse. Nedenfor tar jeg for meg de vanlige argumentene for den særnorske varianten med 100 prosent lønnskompensasjon ved sykdom slik de har framkommet i den offentlige debatten den senere tid, og vurderer disse ut fra mitt ståsted. Man skal ikke straffes økonomisk for å være syk nei til skatt på sykdom. Dette argumentet har som utgangspunkt at det finnes en klar todeling mellom frisk og syk og mellom syk og sykmeldt. Men et standardproblem ved forsikring er at det ikke alltid er enkelt å avgjøre hva som er et forsikringstilfelle altså i denne sammenhengen hva som er gyldig grunn til å heve sykeforsikring. Den potensielt syke kan ha en annen oppfatning av hva som skal til for å være borte fra jobben på grunn av sykdom enn det som er nedfelt i lover og retningslinjer. Lege og arbeidsgiver kan ikke uten videre observere om det er snakk om sykdom som kvalifiserer for sykmelding. Merk at dette ikke (nødvendigvis) er snakk om skoft og misbruk. Et vel så stort problem er at dette er et felt i livet der det sjelden finnes fullgod informasjon og der det ofte er vanskelig å vite hvor grensen går. Man kan prøve å gjøre noe med problemet ved å ikke gjøre ordningen for sjenerøs. Dette har den ulempen at de som er opplagte forsikringstilfeller ikke får full kompensasjon. På den andre siden kan man gjøre kontrollen strengere, som har den ulempen at vi risikerer å stenge ute de som faktisk er uomtvistelig syke. Dette er et standardproblem i forsikring. Det interessante og det utfordrende er hvorledes man skal balansere disse to hensynene. I Norge har vi abdisert fra denne diskusjonen når det gjelder sykeforsikring. I stedet insisterer vi på en ordning der kontrollen er minimal og delvis fraværende (i egenmeldingsperiodene) og der kompensasjonen er 100 % fra dag én. Å kreve egenbetaling for å hindre overforbruk og misbruk er å mistenkeliggjøre de syke. Likevel aksepterer vi uten videre egenbetaling og kontroll for andre former for forsikring, inkludert de andre sosialforsikringene våre (arbeidsledighetstrygd, attføring/rehabilitering, uførepensjon). Man kan godt si at det er å legge stein til byrden når vi blir avkrevd egenandel ved bil, villaforsikring, osv. i den forstand at det representerer en ekstra utgift i en vanskelig tid, men de færreste av oss vil si at vi dermed bryter ned den tilliten vi gjerne vil ha i arbeidslivet og ellers. Jeg vil hevde at dette er å snu saken på hodet: Problemet med dagens ordning er at den kontinuerlig setter tilliten på en prøve som vi burde vært foruten. Vil vi verne om velferdsstaten, bør vi være opptatt av at vi ikke lager ordninger som mangler sperrer mot misbruk og overforbruk. Det er jo nettopp dette trekket ved sykelønnsordningen som gjør at det er så lett å ende opp som mistrodd. Det er mindre grunn til å tro at en person med urette hever sosialforsikring hvis vedkommende selv bærer deler av kostnaden, det er mindre grunn til å tro at arbeidsgiveren har gjort sitt for å få ned langtidsfraværet hvis han ikke kan velte hele sykelønnskostnaden over på fellesskapet, osv. Å kreve (høyere) egenbetaling fra arbeidsgiver fører til at flere med dårlig helse blir utestengt fra arbeidslivet. Problemet med utestengning av de med dårligst helse kan i noen grad motvirkes ved å lage skjermingsordninger for særlig utsatte grupper. Likevel kan man ikke se bort fra at en slik uheldig effekt. Uansett må kostnadene ved økt utstøting veies opp mot dagens system, der arbeidsgiver

3 har få eller ingen økonomiske insentiver til å motvirke sykefraværet fra 17. fraværsdag (som er tidspunktet når staten overtar hele sykelønnen). Sjenerøse helseforsikringer er viktig for å opprettholde den nordiske modellen. De nordiske landene kjennetegnes ved både sammenpresset lønnsstruktur og relativt små sosiale kløfter, høye sysselsettingsrater, høy grad av sosial mobilitet og høy økonomisk vekst og høy produktivitet. I den norske debatten hevdes det f.eks. at den høye yrkesdeltakelsen blant kvinner i stor grad kan tilskrives sykelønnsordningen (Bjørnestad, 2010). Dette styrker i så fall effektivitetsargumentet bak sykelønnsordningen, uten å svekke rettferdighetsargumentet. Påstanden er imidlertid vanskelig å underbygge empirisk (mer senere). For å hevde at det finnes en kausal sammenheng mellom høy grad av kompensasjon ved sykdom og høy kvinnelig yrkesdeltakelse, holder det f.eks. ikke å vise til at disse to fenomenene har eksistert samtidig i Norge over et visst tidsrom. Å gå inn for høy grad av kompensasjon er heller ikke det samme som full kompensasjon. Å være tilhenger av den nordiske modellen og forsvarer av en generøs sykelønnsordning, betyr ikke at man ikke trenger å være opptatt av de problematiske sidene ved 100 prosents kompensasjon. Den norske sykelønnsordningen har i grove trekk vært uforandret siden slutten av 70 talet, og kan derfor ikke ha skylden for økningen i sykefraværet den siste tiden. Dette går det selvsagt an å hevde uansett hva man måtte mene om de andre argumentene ovenfor. Men det er faktisk ingen ting i veien for at de problematiske sidene ved ordningen kan forsterke seg over tid. Tvert imot, i den grad ordningen mangler insentiv til å forebygge og gir insentiv til feilrapportering, skulle man nettopp vente at terskelen for sykmelding faller etter som tiden går, ikke minst når Norge som nasjon er blitt så over all forstand rike i denne perioden. Det er altså ikke med støtte i teori om virkningen av økonomiske insentiver eller optimale sosialforsikringer at ordningen med 100 prosent lønnskompensasjon ved sykdom opprettholdes i Norge. Likevel er den politiske oppslutningen om ordningen styrket på 2000 tallet. Flere toneangivende politiske partier har fjernet forslaget om medfinansiering ved sykdom fra sine programmer, og det finnes nå ingen partier i Norge som har programfestet en slik revidering av sykelønnsordningen. Man kan spekulere over hva dette skyldes: En tolkning er at dette er politisk opportunisme. Som nevnt innledningsvis, har det vist seg å være svært politisk belastende å foreslå innstramminger på dette feltet. LO og NHO er formidable motstandere, og politikerne kvier seg for å imøtegå argumenter som at man skal ikke straffes økonomisk av å være syk, å påstå at dagens ordning fører til overforbruk og misbruk, er mistenkeliggjøring av de syke og svake. Vi må huske at sykelønnsordningen, i motsetning til de andre helserelaterte sosialforsikringene, er en ordning som benyttes av folk flest 2, og som gjerne oppfattes som en opparbeidet rettighet. I dette perspektivet opprettholdes dagens ordning fordi den gir fordeler for den store gruppen av insiders i arbeidslivet, som i stor grad er sammenfallende med medianvelgeren, og politikerne betaler heller regningen enn å risikere å miste taburetter. 2 Ca. 60% av utbetalte sykepenger går til personer med inntekt over medianen, i motsetning til dagpenger ved ledighet, rehabiliteringspenger og uførepensjon, hvor den samme andelen er på ca % (NOU 2009:10).

4 En annen, mindre misantropisk tolkning er at politikere og beslutningstakere rett og slett har en annen oppfatning av virkeligheten enn den som framkommer når man bruker økonomenes briller. Utformingen av sykelønnsordningen er selvsagt avhengig av hva man oppfatter som formålet og behovet. Man foreslår f.eks. ikke innstramminger i ordningene hvis man ikke tror at økonomiske insentiver virker og/eller hvis man tror at innstramminger kun rammer de svakeste. Jeg skal i neste kapittel gjøre rede for hva som har vært foreslått som forklaringen(e) på utviklingen i sykefraværet, og vurdere i hvilken grad denne kunnskapen kan sies å være forskningsbasert. 3. Utviklingen i sykefraværet i Norge og noen forslag til forklaring. Selv om forskjeller i sykelønnsordningene gjør det vanskelig å sammenligne på tvers av land, viser figuren nedenfor at det er tre land som merker seg ut med både høyt nivå og stor variasjon: Norge, Sverige og Nederland. Men mens både Nederland og Sverige har hatt en fallende trend på 2000 tallet, har trenden i Norge siden midten av 1990 tallet vært stigende, og fraværet er i dag betydelig høyere enn sammenligningslandene. Figur 1. Sykefraværsutvikling i Norge sammenlignet med andre land. AKU tall fra de respektive land, Kilde: EUROSTAT Vi får samme inntrykk fra følgende OECD oversikt over utgifter til sykefravær m.m. i prosent av BNP:

5 Tabell 1. Utgifter til sykefravær, i prosent av BNP, 1990, 2000 og Kilde: OECD Social Expenditure Database. Prosessene bak utviklingen i sykefraværet er uten tvil kompliserte, og involverer økonomiske, medisinske, psykologiske og andre samfunnsmessige forhold. Til tross for en relativt omfattende forskningen på feltet, er mange spørsmål fremdeles ubesvart og mange paradoks fremdeles uforklart. En god forklaring bør ha som ambisjon å gjøre rede for både det høye nivået og ikke minst den store variasjonen, samt hva som ligger bak den særnorske utviklingen. Jeg skal i det følgende gå gjennom en del forslag til hva som kan og, ikke minst, hva som ikke kan forklare sykefraværsutviklingen i Norge, med hovedvekt på det tiåret vi har bak oss. Dårlig folkehelse er en nærliggende forklaring til at så mange er borte fra jobben med sykdom som begrunnelse. Er vi rett og slett en nasjon plaget med mye sykdom, eller føler vi oss i det minste sykere enn andre? Her møter vi det første og kanskje det største paradokset: Objektive og subjektive helsemål plasserer Norge blant de friskeste befolkningene i verden, og utviklingen i levealder, trivsel på arbeidsplassen, subjektivt opplevd helse, osv. har stort sett vært positiv i mange tiår (Ekspertgruppen (2010), Vedlegg 7]. Sykdomsbildet er relativt stabilt, og mye mer

6 stabilt enn variasjonen i fraværet. De store sykmeldings kategoriene er muskel og skjelettlidelser og (lettere) psykiatriske lidelser, som til sammen utgjør i underkant av 70% av diagnosene ved legemeldt fravær. De sykdommene vi dør av hjerte/kar lidelser og kreft har en beskjeden plass i sykefraværsstatistikken. Dette gjelder også de somatiske lidelsene det behandles for ved norske sykehus. Heller ikke behandlingstilbudet for syke kan forklare utviklingen. Helsetilbudet er blitt jevnt bedre og behandlingskøene mindre. Sammensetning av arbeidsstyrken står i en særstilling når det gjelder politikeres og beslutningstakeres forklaring av sykefraværsutviklingen i Norge. I debatten blir det ofte hevdet at det høye fraværsnivået kan forklares av den høye andel kvinner og eldre i arbeidsstyrken, og variasjonen i sykefraværet kan forklares med at såkalte marginale arbeidstakere med presumptivt høyt sykefravær går inn og ut av arbeidsstyrken i takt med de økonomiske konjunkturene. Siden det er en politisk målsetning at arbeidsstyrken også skal gi rom for kvinner, eldre og folk med svak helse, og siden disse gruppene normalt har høyt fravær, må vi regne med at vi får fraværstall deretter, hevdes det. Tabell 2. Personer i arbeidsstyrken, etter kjønn. Utvalgte land Prosent av alle personer i hver gruppe Kilde: OECD Employment outlook. Problemet med denne forklaringen når det gjelder arbeidsstyrkens kvinneandel, er for det første at kvinnenes inntog i arbeidslivet var på 70 og 80 tallet; deretter har andelen vært relativt stabil [Ref. Barth], mens fraværet har økt. For det andre står Norge ikke lenger i en særstilling, jf. tabell 2 (SSB, 2009). Sverige har høyere andel, Danmark har like høy, Canada og Finland følger like

7 etter. Sykefraværet i disse landene er likevel betydelig lavere. For det tredje har f.eks. Sverige klart å redusere fraværet uten å redusere kvinneandelen. Ser vi på sykefraværet fordelt etter kjønn og alder (figur 2) og hvordan dette har utviklet seg på 2000 tallet (figur 3), viser det seg at fraværet har gått ned for så godt som alle aldersgrupper blant menn, samt for kvinner i ikke fertil alder. Nedgangen er faktisk størst for de høyeste aldersgruppene. Andelen av arbeidsstyrken i aldersgruppen 55 år og oppover har økt med ca. to prosentpoeng på 2000 tallet. Figur 2 viser at dette isolert sett bidrar til økt fravær, men figur 3 viser at alder som forklaring på fravær har fått mindre betydning i samme perioden. 3 Ekspertgruppen konkluderer med at Samlet har de eldste derfor i liten grad påvirket det samlede sykefraværet i perioden. (s. 69) Figur 2. Legemeldt sykefravær etter kjønn og alder. 3. kvartal Prosent 3 Det hører også med til dette bildet at andelen uførepensjonister har steget så godt som uavbrutt i Norge siden 1970 tallet, slik at de i dag utgjør ca. 12 prosent av arbeidsstyrken og dermed er det høyeste i Vest Europa. Dette betyr at de med presumptivt svakeste helse er sortert ut.

8 Figru 3. Prosentvis endring i legemeldt sykefravær 2. kvartal kvartal 2009; kjønn og alder De økonomiske konjunkturene har tradisjonelt hatt en viktig plass for å forklare sykefraværsvariasjonen i Norge. Figur 4 viser hvordan nedgangs og oppgangstider, målt ved andelen arbeidsledige, har samvariert med sykefraværet de siste tre tiårene. Figur 4. Antall sykepengedager betalt av folketrygden pr. lønnstaker (venstre akse) og sum registrerte helt ledige og ordinære tiltaksdeltakere (høyre akse) Kilde: NAV og SSB

9 Figuren antyder en prosyklisk variasjon i sykefraværet på 1980 og 1990 tallet, mens samvariasjonen på 2000 tallet er mer uklar. Den såkalte sammensetningshypotesen forklarer dette med at sammensetningen av arbeidsstyrken varierer over konjunktursyklusen. Arbeidere med helseproblem ( marginale arbeidere ) forlater arbeidsstyrken i nedgangstider og kommer inn i arbeidsstyrken i oppgangstider. Denne måten å tenke på sykefraværet ligger ofte til grunn i mer sosiologisk orientert litteratur. Den har hatt stor oppslutning blant norske politikere og planleggere og har vært et viktig premiss for mange av de tunge reformene som er blitt sett i verk de siste årene (mer om dette senere). Hypotesen får imidlertid liten eller ingen støtte i den økonomiske litteraturen; se for eksempel Arai og Thoursie (2005) og Askildsen m.fl. (2005). 4 En alternativ forklaring av den prosykliske variasjonen i sykefravær er den såkalte disiplineringshypotesen. Den tar utgangspunkt i at det er de økonomiske insentivene, og ikke sammensetningen av arbeidsstyrken, som varierer over konjunkturene. Jo mindre negative konsekvensene er av å være borte (f.eks. i form av å bli arbeidsledig), jo større er tendensen til å melde seg syk/forlenge et igangværende sykefravær. Slike effekter blir rapportert i Arai og Thoursie (2005) og Ichino og Riphan (2005). Disse sammenlikner sykefraværet hos grupper som har sterkt og svakt oppsigelsesvern, respektivt. I Norge har diskusjonen først og fremst dreid seg om den disiplinerende virkningen av arbeidsledighet og lavkonjunktur: Jo større negative konsekvenser av å være borte (f.eks. i form av å bli arbeidsledig), desto svakere tendens til å melde seg syk/forlenge et igangværende sykefravær. Se Dyrstad og Ose (2001) og Askildsen m.fl. (2005). Slike effekter blir også rapporterte i Arai og Thoursie (2005). Sammensetnings og disiplineringshypotesen er to forskjellige teorier som begge forklarer ett og samme fenomen: sykefraværets tilsynelatende prosykliske tendens. Men merk at de forskjellige tolkningene tilsier har ulike implikasjoner for valg av virkemidler til å påvirke fraværet. Sammensetningshypotesen gir en forsonende framstilling av sykefraværet i den forstand at høyt sykefravær er prisen vi betaler for høy sysselsetting med høy andel kvinner, eldre og personer med svak helse. I så fall er det ikke opplagt av det høye nivået og den vedvarende veksten i sykefravær er et velferdsproblem, og slettes ikke opplagt at skjerping av regelverket og bruk av økonomiske insentiver er egnede virkemidler. Disiplineringshypotesen tilsier derimot at fraværet øker når folk føler seg trygge på at det å være borte fra jobben ikke gir noen økonomisk risiko (som ikke trenger å ha noe med helse å gjøre). I så fall er det rimelig å skjerpe de økonomiske insentivene hvis man ønsker å redusere fraværet. 5 Konkurranse, globalisering, omstilling: Brutalisering av arbeidslivet Mens svært mye av sykefraværsforskningen i Norge har lagt til grunn et prosyklisk sykefravær selv etter at dette vanskelig kan spores i aggregerte data er det andre trekk ved utviklingen i arbeidslivet som er langt mindre utforsket. Produksjons outsourcing, internasjonale fusjoner, raskere teknologisk endring, osv. har gitt sterkere konkurranse og endret sammensetning av 4 I Askildsen et al. (2005) er sykefraværet like påvirkelig av konjunkturer for de stabile, dvs. de som er i arbeidsstyrken i hele undersøkelsesperioden, som de marginale, dvs. gruppen som er ute i lavkonjunktur og kommer inn på arbeidsmarkedet i høykonjunktur. 5 Merk at denne teorien tilsier at effekten er sterkest i høykonjunktur, når disiplinen er svakest og potensialet for innstramming er størst, men det statsfinansielle behovet for innsparing er minst.

10 arbeidsstokken og nye organisasjons og kontraktsformer. Konsekvensene er sterkere grad av sortering mellom høy og lavproduktive arbeidere, mindre vekt på ansiennitet, osv. Noen går lenger og sier at disse mekanismene har ført til økt brutalisering av arbeidslivet. Helseeffekter av omstilling er inntil nylig lite utforsket av økonomer, men analyser basert på koplede individbedriftsdata er gjort av Rege et al. (2005), Røed og Fevang (2005) og Møen et al. (2006). Temaet er dessuten analysert i flere sosialmedisinske arbeid, f.eks. Vahtere et al. (1997, 2004) og Westerlund et al. (2004). Det er likevel vanskelig å finne belegg for at arbeidslivet i Norge er blitt så mye tøffere de senere år, og at det skulle være så mye verre enn i andre land snarere tvert imot (Ekspertgruppen (2010), Vedlegg 7]. 6 Portvokterrollen: Regler og retningslinjer for sykmelding og legers praktisering av disse I det norske systemet er legen tildelt den vanskelige rollen å være både advokat og portvakt for sine pasienter. Det generelle inntrykket er at det er svært enkelt å gå til lege og få den nødvendige attestasjonen som trengs for sykmelding. Men det er verdt å merke seg at det desidert største utslaget på sykefraværsstatistikken et fall på ca 25% i løpet av et halvt års tid kom i 2004, tilsynelatende som et resultat av innskjerping av rutinene for legers sykmelding. Naturlig nok har dette ført til at politikere og planleggere har vendt oppmerksomheten mot legens rolle og, i forlengelsen av dette, sammenhengen mellom sykemelder, sosialforsikringskontor og arbeidsplass (mer om dette i neste kapittel). Betydningen av økonomiske insentiver Den positive sammenhengen mellom sykefraværsnivå og kompensasjonsgrad er relativt godt dokumentert i den internasjonale litteraturen; se Markussen (2007) for en oversikt. Det er derfor rimelig å forklare noe av det høye sykefraværsnivået i Norge med den sjenerøse sykelønnsordningen. Ut over dét er det vanskelig å vite hva sykelønnsordningen har hatt å si, fordi den har vært mer eller mindre konstant siden Normendringer Sosialforsikringen i de nordiske landene, og i Norge i særdeleshet, er kjennetegnet ved høy dekningsgrad og lav grad av kontroll. Sosiale sanksjoner holder oppe systemet: de gjør ar det store flertallet av arbeidstakere ikke benytter seg av sykelønnsordningen, selv om det er en kostnadsfri måte å skaffe seg ekstra fritid. Et vanlig spørsmål å stille, men som er vanskelig å besvare, er om normene er i ferd med å endres; om de sosiale sanksjonene er i ferd med å forvitre. På nasjonalt nivå: Er tålegrensene redusert i den moderne velferdsstaten? Er det en økende aksept for å melde seg syk pga. problem på jobben, livskriser, osv.? På lokalt nivå: Ser vi en framvekst av lokale fraværskulturer? Både i Sverige og Norge finnes det nyere forskning som gir støtte til en slik påstand. Både Lindbeck et al (2007), Dale Olsen et al (2010) og Rieck og Vaage (2011) rapporterer at sykefravær smitter mellom individet og dets referansegrupper. Dette tilsier at sykefraværsutviklingen forsterkes over tid via såkalte sosiale multiplikatorer. De sosiale normene knyttet til sykefravær må sees i sammenheng med de økonomiske insentivene som sykelønnsordningen gir opphav til. Jo høyere dekningsgrad, jo større er tilbøyeligheten til overforbruk og misbruk. Jo mindre kontroll, jo større er muligheten for selv å 6 Dette betyr ikke at funnene i de siterte arbeidene over er feil eller misvisende, men at effektene neppe er sterke nok til å forklare det vedvarende høye nivået og de store variasjonene.

11 velge om man vil forsørges av sykelønn framfor arbeid, isolert sett. To trekk ved den siste tids utvikling i Norge kan tjene som illustrasjon. Det ene er økningen i sykefraværet blant gravide, som i stor grad ligger til grunn for endringene i det kjønnsfordelte sykefraværet på 2000 tallet (se figur 3). Normendringer har blitt foreslått som forklaring av bl.a. Myklebø (2007) og Røed og Fevang (2005), siden utviklingen vanskelig kan forklares ut fra helsemessige årsaker. Men merk at fra 2. kvartal 2002 overtok NAV finansiering av alle med svangerskapsrelaterte diagnoser fra dag én; arbeidsgiver ble altså fritatt for finansiering de første 16 fraværsdagene. Før regelendringen, i 2001, var andelen med svangerskapsrelaterte diagnoser på 47,6 pst, mens 23,8 pst hadde muskel /skjelettdiagnoser. Alt i 2003 endret andelene seg betydelig i retning svangerskapsrelaterte diagnoser, og i 2008 var fordelingen 62,2 og 10,9 pst, henholdsvis. 7 Det synes altså som at endring i de økonomiske insentivene for arbeidsgiver i sin tur genererer endrede normer for arbeidstaker og sykemelder. Et annet felt er de påfallende endringene i det bransjefordelte fraværet i tiden etter finanskrisen, særlig økningen i sykefraværet innen bygg og anlegg. Fra å ha gått ned med 2,6 pst fra 4. kvartal 2006 til 4. kvartal 2007, økte fraværet i følge NAV med 20,5 pst fra 2. kvartal 2008 til 2. kvartal Økningen har trolig lite eller ingen ting med helse å gjøre. Derimot har debatten rundt den dramatiske utviklingen avdekket at arbeidsgiver og arbeidstaker enes om å bruke sykmelding i stedet for permittering i nedgangstider. Dette er langt gunstigere for arbeidstaker og arbeidsgiver, men selvsagt et eklatant eksempel på misbruk av sykelønnsordningen. Nok en gang: det norske systemet innbyr til slike forhold, i større grad enn når dekningsraden er mindre (og mer på linje med dekningsgrad for dagpenger) og kontrollen strengere Tiltak for å få ned sykefraværet i Norge. Sykefraværet har hatt en bred plass i den politiske debatten i Norge på 2000 tallet, og forsøk på å snu den økende trenden har vært mange. I dette kapittelet skal jeg gjøre rede for noen av de tiltakene som har vært brukt for å få ned fraværet. 2001: Inkluderende arbeidsliv (IA avtalen). Det desidert mest omfattende tiltaket i denne perioden har vært den såkalte avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA avtalen), som ble startet i Dette er et samarbeid mellom myndighetene og partene i arbeidslivet (LO og NHO), med følgende tre formål: 1) redusere sykefraværet, 2) tilsette flere arbeidstakere med redusert funksjonsevne og 3) øke den reelle pensjoneringsalderen. Bedriftene bestemmer selv om de vil bli IA virksomheter, som utløser et samarbeid med sosialforsikringsadministrasjonen (NAV) i form av tilskudd og faglig bistand mot at bedriftene forplikter seg til å jobbe fram mot målene i avtalen. I de innledende forhandlingene 7 Dette dokumenterer en empirisk regularitet; det kreves mer forskning for eventuelt å slå fast at dette virkelig er en kausal sammenheng. 8 Siden den samme sykelønnsordningen gjelder uansett bransje og dessuten har vært uendret i flere tiår, kan man spørre seg hvorfor vi ikke har sett dette fenomenet (like sterkt) før. Det finnes ikke forskning som gir fullgodt svar, men framvokster av lokale fraværskulturer og medfølgende forvitring av sosiale sanksjoner over tid er forenlig med den utviklingen vi har sett.

12 forut for avtalen forsøkte myndighetene å få partene med på en revisjon av selve sykelønnsordningen i retning av (økt) medfinansiering for arbeidsgiver og arbeidstaker, men dette ble avvist. Fundamentet for avtalen var og er basert på en konsensus om at sykefraværet skal reduseres ved at tiltakene forankres på den enkelte arbeidsplass, mens sykelønnsordningen er blitt fredet. For sykefraværets vedkommende var målsetningen 20 % reduksjon i løpet av den 5 årige avtaleperioden. Det venstre panelet i Figur 5 viser utviklingen i sykefraværet det siste tiåret, hvor den brune linjen angir sykefraværsnivået da avtalen ble inngått, mens den røde linjen angir målsetningen. Figur5. Det kan uten videre slås fast at målsetningen om 20 % reduksjon i det samlede fraværet langt fra er oppnådd. Fraværet synes i stedet å ha hatt en underliggende positiv trend, riktig nok med et klart brudd rundt Det er et viktig poeng at disse utviklingstrekkene gjelder for så vel IAsom ikke IA virksomheter, jf. figur 6. 9 Ikke desto mindre ble IA avtalen fornyet for nye tre år først i 2007 og deretter i februar Dette er ikke det samme som å si at IA avtalen ikke har hatt noen effekt. For det første: dette er ikke en konsistent effektevaluering, hvor seleksjon er hensyntatt. For det andre måtte vi da sett på alle tre delmålene, ikke bare det første.

13 Figur 6. Legemeldt sykefravær, etter om bedriftene har inngått avtale om inkluderende arbeidsliv eller ikke. 3. kvartal kvartal Prosent. 2004: Nye sykmeldingsprosedyrer. Høsten 2003 ble IA avtalen evaluert halvveis i den første avtaleperioden. Resultatet var nedslående: fraværet hadde steget med ca. 10 % i forhold til nivået da avtalen ble inngått. Regjeringen iverksatte så en rekke tiltak, hvor hovedmomentet var nye sykmeldingsprosedyrer. De nye reglene stilte strengere krav til aktivitet og oppfølging hos arbeidstaker, arbeidsgiver og lege. Legens fokus skulle dreies fra sykmelding til vurdering av arbeidstakerens restarbeidsevne, flere skulle oppfordres til å kombinere arbeid og sykmelding i form av såkalt gradert sykmelding. Endringene ble etterfulgt av et fall i sykefraværet på ca. 20 prosent. 10 Den sittende regjeringen og partene som hadde forhandlet fram og deretter investert store ressurser og mye prestisje i IA avtalen, tok det til inntekt for at IA arbeidet nå hadde båret frukter. Etter mitt syn er dette en problematisk tolkning. Riktignok ble 2004 endringene lansert i forbindelse med diskusjonen omkring IA avtalen og evalueringen av denne, men den representerte først og fremst en dreining i fokus fra arbeidsmiljøet på den enkelte arbeidsplass til rutinene rundt og oppfølgingen av den sykmeldte, og særlig legens rolle i denne prosessen. Merk at fraværet falt temmelig nøyaktig like mye i ikke IA som i IA virksomhetene. 2007: Prioritering av sykmeldte i behandlingsapparatet ( Raskere tilbake ) Den første IA avtalen utløp i Sykefraværet var da på vei oppover, etter det midlertidige fallet i Regjeringen viste til punktet i avtalen som åpnet for revidering av sykelønnsordningen hvis målsetningen på 20 % nedgang ikke ble oppnådd. Uten forutgående drøftinger med partene i arbeidslivet ble det så lansert et forslag som bl.a. innebar at 10 Fraværet begynte strengt tatt å falle et kvartals tid før endringene ble iverksatt, men dette skyldes trolig at legene ble forespeilet en innskjerping i regelverket og ble kurset i de nye reglene alt i halvåret før iverksettelsen.

Sykefraværet og sammensetningen av. arbeidsstyrken

Sykefraværet og sammensetningen av. arbeidsstyrken Sykefraværet og sammensetningen av arbeidsstyrken av Stian Benonisen Thormodsæter Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master i samfunnsøkonomi Universitetet i Bergen, Institutt

Detaljer

Sykefravær gradering og tilrettelegging

Sykefravær gradering og tilrettelegging Rapport Sykefravær gradering og tilrettelegging Forfattere Solveig Osborg Ose, Silje L. Kaspersen, Silje Haus Reve, Roland Mandal, Heidi Jensberg og Jan Lippestad SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse

Detaljer

! sykefravær. Hovedrapport. Rapport 2014-05

! sykefravær. Hovedrapport. Rapport 2014-05 Internasjonal sammenligning av! sykefravær! Hovedrapport Rapport 2014-05 Proba-rapport nr. 2014-05, Prosjekt nr. 13020 ISSN: 1891-8093 Aug/SK/HB, 26. mai 2014 -- Offentlig -- Rapport 2014-05 Internasjonal

Detaljer

Er det økte sykefraværet tegn på et mer inkluderende eller ekskluderende arbeidsliv? *

Er det økte sykefraværet tegn på et mer inkluderende eller ekskluderende arbeidsliv? * Et mer inkluderende arbeidsliv Økonomiske analyser / Er det økte sykefraværet tegn på et mer inkluderende eller ekskluderende arbeidsliv? * Roger Bjørnstad Sykefraværet har økt klart siden begynnelsen

Detaljer

De lønnsomme arbeiderne

De lønnsomme arbeiderne NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, juni 2011 De lønnsomme arbeiderne En samfunnsøkonomisk analyse av varig tilrettelagt arbeid Kine-Marte Igland og Bjarte Sandal Veileder: Victor D. Norman Masterutredning

Detaljer

Sykefraværet i bygg- og anleggsnæringen under finanskrisen

Sykefraværet i bygg- og anleggsnæringen under finanskrisen Sykefraværet i bygg- og anleggsnæringen under finanskrisen Rapport 2015-01 Proba-rapport nr. 2015-01, Prosjekt nr. 13062 ISSN: 1891-8093 HB, SK, OBS/AG, 28.01.2015 -- Offentlig -- Sykefraværet i bygg-

Detaljer

Gradert uførepensjon

Gradert uførepensjon Gradert uførepensjon En empirisk analyse av pensjonstilgangen og utviklingen i årene etter av Rune Haugen Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master i samfunnsøkonomi Universitetet

Detaljer

Ufør velferd? Om økonomiske og sosiale insentivvirkninger i det norske uføreytelsessystemet. Andreas Strand

Ufør velferd? Om økonomiske og sosiale insentivvirkninger i det norske uføreytelsessystemet. Andreas Strand NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, 10. juni 2006 Ufør velferd? Om økonomiske og sosiale insentivvirkninger i det norske uføreytelsessystemet av Andreas Strand Masterutredning i fordypningsområdet: Finansiell

Detaljer

Insentivvirkninger i helserelaterte stønadsordninger

Insentivvirkninger i helserelaterte stønadsordninger Insentivvirkninger i helserelaterte stønadsordninger Rapport skrevet på oppdrag av Sosial- og Helsedepartementet av Espen Bratberg og Alf Erling Risa Mars 2000 Institutt for økonomi Universitetet i Bergen

Detaljer

Forfattere: Line Foss, Knut Skyberg Prosjektleder: Knut Skyberg Overlege/Dr. med.

Forfattere: Line Foss, Knut Skyberg Prosjektleder: Knut Skyberg Overlege/Dr. med. Utvikling i sykefravær og andre helsedata før og etter avtalen om Inkluderende arbeidsliv (IA). Hvordan samspiller individuelle faktorer med forhold ved bedriften? Forfattere: Line Foss, Knut Skyberg Prosjektleder:

Detaljer

RAPPORT. Sykefravær Kunnskapsstatus og problemstillinger. www.sintef.no

RAPPORT. Sykefravær Kunnskapsstatus og problemstillinger. www.sintef.no SINTEF A325 RAPPORT Sykefravær Kunnskapsstatus og problemstillinger Solveig Osborg Ose, Heidi Jensberg, Randi Eidsmo Reinertsen, Mariann Sandsund og Jan Morten Dyrstad www.sintef.no SINTEF Helse Gruppe

Detaljer

Sammenheng mellom sykefravær og arbeidsmiljø

Sammenheng mellom sykefravær og arbeidsmiljø Sammenheng mellom sykefravær og arbeidsmiljø - et casestudie i Helse Bergen av Elisabet Nørvåg Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master i samfunnsøkonomi Universitetet i Bergen,

Detaljer

Unge funksjonshemmede i møte med NAV: Ett år med arbeidsavklaring

Unge funksjonshemmede i møte med NAV: Ett år med arbeidsavklaring Sigrid Elise Wik og Jan Tøssebro Wik og Tøssebro Illustrasjonsfoto: Rune Guneriussen Tel: 73 59 63 00 Web: www.samforsk.no Rapport 2013 Dragvoll allé 38 B 7491 Trondheim Norge Unge funksjonshemmede i møte

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

Bruk av graderte ytelser til personer med nedsatt arbeidsevne

Bruk av graderte ytelser til personer med nedsatt arbeidsevne R Bruk av graderte ytelser til personer med nedsatt arbeidsevne Kartlegging i utvalgte land Rapport 2013-04 Proba-rapport nr. 2013-04, Prosjekt nr. 12031 ISSN: 1891-8093 AUG/PDS, TT, 18. januar 2013 Offentlig

Detaljer

Gir lavere sykefravær færre på

Gir lavere sykefravær færre på Gir lavere sykefravær færre på langtidsytelser? Av Inger Cathrine Kann, Ola Thune og Anders Mølster Galaasen Sammendrag Fra til er antallet som bruker opp sykepengerettighetene sine redusert fra nesten

Detaljer

Effekter av Tillitsprosjektet i Mandal pa sykefravær og avgangsalder

Effekter av Tillitsprosjektet i Mandal pa sykefravær og avgangsalder Effekter av Tillitsprosjektet i Mandal pa sykefravær og avgangsalder Arnstein Mykletun, Gaute Torsvik, Kjell Vaage Rapport til FARVE Uni Rokkansenteret 1 Sammendrag... 3 Avtaler, mandat og finansiering

Detaljer

Gradert sykmelding omfang, utvikling og bruk

Gradert sykmelding omfang, utvikling og bruk Gradert sykmelding omfang, utvikling og bruk Av Søren Brage, Inger Cathrine Kann, Arne Kolstad, Jon Petter Nossen og Ola Thune Sammendrag Siden 1989 har bruken av e sykmeldinger blitt fordoblet. 15 prosent

Detaljer

Veier inn i, gjennom og ut av arbeidsavklaringspenger

Veier inn i, gjennom og ut av arbeidsavklaringspenger Trygdeytelsen arbeidsavklaringspenger ble innført i 2010. «Å avklare for arbeid» betyr at man skal finne ut om personen kan fungere i vanlig arbeidsliv, og eventuelt hvor mye vedkommende kan jobbe, eller

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Bakgrunn... 3 Metode... 3 Resultater... 4

INNHOLDSFORTEGNELSE Bakgrunn... 3 Metode... 3 Resultater... 4 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn... 3 2 Metode... 3 3 Resultater... 4 3.1 Intervjuer med virksomhetene... 4 3.2 Andre studier... 5 3.3 Spørreundersøkelser... 8 4 Oppsummerende diskusjon og konklusjon...

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO HELSEØKONOMISK FORSKNINGSPROGRAM

UNIVERSITETET I OSLO HELSEØKONOMISK FORSKNINGSPROGRAM UNIVERSITETET I OSLO HELSEØKONOMISK FORSKNINGSPROGRAM De syke pleierne En analyse av sykefravær blant sykepleiere og hjelpepleiere Elisabeth Fevang Økonomisk institutt, Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk

Detaljer

Utfordringer for den nordiske velferdsstaten - sammenlignbare indikatorer

Utfordringer for den nordiske velferdsstaten - sammenlignbare indikatorer Utfordringer for den nordiske velferdsstaten - sammenlignbare indikatorer 2. utgave Tor Morten Normann, Elisabeth Rønning og Elisabeth Nørgaard Utfordringer for den nordiske velferdsstaten - sammenlignbare

Detaljer

Det nye arbeidsmarkedet

Det nye arbeidsmarkedet Arbeidslivsforskning Det nye arbeidsmarkedet Kunnskapsstatus og problemstillinger Pål Schøne (red.) Forskningsprogrammer 3 Norges forskningsråd 2005 Program for arbeidslivsforskning Norges forskningsråd

Detaljer

RAMAZZINI. Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 18 2011 Nr. 4. Tema: Sykefravær

RAMAZZINI. Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 18 2011 Nr. 4. Tema: Sykefravær RAMAZZINI Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 18 2011 Nr. 4 Tema: Sykefravær 2 - Ramazzini nr. 4. 2011. Årgang 18 RAMAZZINI ISSN 0805-5238 Norsk tidsskrift for arbeidsog miljømedisin Årgang

Detaljer

Virkning av arbeidsrettede tiltak for personer med nedsatt arbeidsevne

Virkning av arbeidsrettede tiltak for personer med nedsatt arbeidsevne R Virkning av arbeidsrettede tiltak for personer med nedsatt arbeidsevne En litteraturstudie Rapport 2011-02 Proba-rapport nr. 2011-02, Prosjekt nr. 950 ISSN: 1891-8093 HB, Aug, 1. mars 2011 Offentlig

Detaljer

En undersøkelse basert på fem levekårsundersøkelser fra 1983 til 1995 MORTEN BLEKESAUNE EINAR ØVERBYE

En undersøkelse basert på fem levekårsundersøkelser fra 1983 til 1995 MORTEN BLEKESAUNE EINAR ØVERBYE Uførepensjonisters materielle levekår og sosiale tilknytning En undersøkelse basert på fem levekårsundersøkelser fra 1983 til 1995 MORTEN BLEKESAUNE EINAR ØVERBYE Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune?

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Anne Elisabeth Sjåheim Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Master i skoleledelse NTNU 2012 FORORD Fire år med deltidsstudier

Detaljer

Ny kunnskap om aldring og arbeid

Ny kunnskap om aldring og arbeid Ny kunnskap om aldring og arbeid Per Erik Solem Rapport nr 6/12 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Ny kunnskap om aldring og arbeid PER ERIK SOLEM Norsk institutt for forskning

Detaljer

Jon M. Hippe, Tove Midtsundstad, Åsmund Arup Seip, Hanne Bogen og Gudmund Hernes. «When I m Sixty-Four» seniorpolitiske framtidsbilder

Jon M. Hippe, Tove Midtsundstad, Åsmund Arup Seip, Hanne Bogen og Gudmund Hernes. «When I m Sixty-Four» seniorpolitiske framtidsbilder Jon M. Hippe, Tove Midtsundstad, Åsmund Arup Seip, Hanne Bogen og Gudmund Hernes «When I m Sixty-Four» seniorpolitiske framtidsbilder Jon M. Hippe, Tove Midtsundstad, Åsmund Arup Seip, Hanne Bogen og

Detaljer

Hva er verdien av Varig tilrettelagt arbeid?

Hva er verdien av Varig tilrettelagt arbeid? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, 30.mai 2011 Hva er verdien av Varig tilrettelagt arbeid? En samfunnsøkonomisk lønnsomhetsanalyse av arbeidsmarkedstiltaket VTA. Linn Renate S. Andersen og Margrete Laland

Detaljer