Introduksjon: NAV i støpeskjeen: Intensjoner og utfordringer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Introduksjon: NAV i støpeskjeen: Intensjoner og utfordringer"

Transkript

1 Introduksjon: NAV i støpeskjeen: Intensjoner og utfordringer Tone Alm Andreassen, Anne Lise Fimreite og Kåre Hagen Ved å vedta sammenslåingen av Rikstrygdeverket, Aetat og deler av den kommunale sosialtjenesten, sjøsatte Stortinget i mai 2005 den største organisatoriske reform i den norske velferdsstatens historie. Gjennom opprettelsen av et stort Arbeids- og Inkluderingsdepartement og et nytt Arbeids- og Velferdsdirektorat samt etableringen av et lokalt partnerskap mellom stat og kommune, var politikernes ambisjon å skape organisasjonsmessige forutsetninger for en vellykket gjennomføring av den såkalte arbeidslinja, det vil si at flest mulig forsørges gjennom egen inntekt framfor inntektsoverføringer fra det offentlige (stønadsordningene skal motivere til arbeid). Arbeidslinja innebærer at velferdspolitikken utformes slik at arbeid blir førstevalget, og offentlig inntektssikring mindre fordelaktig, at arbeid skal prøves før inntektssikring innvilges, og at også svakstilte på arbeidsmarkedet skal inkluderes i målet om arbeid for alle. Arbeidslinja er dermed også det viktigste svaret på fattigdomsproblemet. NAV-reformen er imidlertid ikke bare et instrument for arbeidslinja, den er også svaret på et opplevd koordineringsproblem, at virkemidlene var spredt på for mange etater til å utnyttes effektivt og gi den enkelte rett hjelp i rett tid. Med NAV-reformen skal møtet med arbeids- og velferdsforvaltningen bli enklere for brukerne og bistanden bedre tilpasset brukernes behov. Trygde-, arbeids- og sosialkontorene forsvinner nå gradvis over det ganske land, og gjenoppstår som fusjonerte enheter i (til slutt) 457 NAV-kontorer. Ved disse kontorene skal innbyggere og bedrifter møte velferdspolitikkens samlede virkemiddelapparat. Over 40 ulike stønadsordninger skal forvaltes, og etter intensjonen, sees i sammenheng. Hver enkelt bruker skal, gjennom én dør, motta en helhetlig, skreddersydd løsning på sine rettighetskrav og velferdsbehov. Stortingets mål er ambisiøse: NAV er instrumentet som skal føre flere fra passivt trygdemottak til arbeid, sette brukernes behov i sentrum, og levere en helhetlig og effektiv velferdsproduksjon. NAV er, slik direktøren i Arbeids- og velferdsdirektoratet Tor Saglie formulerer det, en «heftig bestilling» fra politikerne. Fra et samfunnsvitenskapelig ståsted er NAV et utfordrende fenomen. I et historisk perspektiv bryter reformen ned et hundreårig skille mellom inntektsforsikring finansiert og forvaltet på statlig nivå, og behovsprøvd sosialstøtte forankret på kommunalt nivå. Reformen kroner 1990-årenes sosialpolitiske paradigmeskifte. Ut forsvinner industrisamfunnets forestilling om levekårsproblemer som lett kategoriserbare og derfor håndterbare gjennom en differensiert velferdsforvaltning. Inn kommer oppfatningen om (postindustrielle) sosiale problemer som mer komplekse i sine årsaker og også individualiserte i sine konkrete uttrykk. Velferdsstaten skal ikke være et sikringssystem utenfor arbeidsmarkedet, men altså instrumentet for å inkludere hele befolkningen i arbeid. I et juridisk perspektiv integreres det borgerbaserte rettighetsprinsippet med en sosialfaglig skjønnsutøvelse i en ambisjon om å overskride skillet mellom universelle og selektive ytelser: Alle skal ha lik rett til en individuell løsning på sine problemer. Rollen som mottaker blir på samme tid både mer enkel og mer kompleks. Enkel fordi borgeren nå skal forholde seg til kun én organisasjon, mer kompleks fordi denne organisasjonen er en blanding av statlige og kommunale kompetanser, og hvor ulike tildelingsog ankeprosedyrer skal leve side om side. Fra et statsvitenskapelig ståsted er NAV en strukturreform som kommer før, og formelt uavhengig 152

2 Partnerskapet mellom stat og kommune: Velferdspolitikkens territorielle dimensjon revisited? Anne Lise Fimreite og Kåre Hagen The partnership between state and local government: The territorial dimension of welfare policies revisited? In the 2006 NAV-reform, the Norwegian Storting (parliament) introduced a mandatory partnership between state and local authorities as a novel regime for cooperation between central and local levels of government. The new model of unitary management of social insurance, labour market policies and social work is a significant departure from the old model, which was based on voluntary cooperation. The article raises the question of why this new regime was chosen, and finds that political entrepreneurship had a significant impact. Also, the legal autonomy granted to the local partners has brought about a wide variety of institutional configurations and of tasks assumed by the new NAV offices. The article is based on 60 interviews of key actors, and on data gathered from the 310 new offices which have been established. Anne Lise Fimreite Professor Universitetet i Bergen og Rokkansenteret E-post: Kåre Hagen Førsteamanuensis Handelshøyskolen BI, Oslo E-post: Tidsskrift for Velferdsforskning, Vol. 12, No. 3, 2009, side I 2006 innførte Stortinget med NAV-reformen et obligatorisk partnerskap mellom stat og kommune. Dette samhandlingsregimet for forvaltningen av inntektsforsikring, arbeidsmarkedspolitikk og det sosiale arbeidet skiller seg prinsipielt fra det forholdet mellom nasjonalt og lokalt beslutningsnivå som har preget de siste tiårene; rammestyring og frivillighet. Artikkelen besvarer spørsmålet om hvorfor akkurat denne partnerskapsmodellen ble valgt ved å peke på politisk entreprenørskap og viser at den friheten som lovgiver gir de lokale partene faktisk blir brukt. Analysene er basert på 60 intervjuer med sentrale aktører, samt data over de lokale mål, tjenester og ledelsesmodell som er valgt i de 310 nye NAV-kontorene. Innledning En av velferdspolitikkens evige spenninger er spørsmålet om hvilket forvaltningsnivå som er best egnet til å håndtere hvilke problemer. Siden karakteren til befolkningens hjelpebehov endres med samfunnsutviklingen, og forståelsen av hvilke og hvem sine problemer som bør ha politisk prioritet svinger med ideologiske og faglige strømninger, karakteriseres alle moderne velferdsstaters utvikling av jevnlige reorganiseringer av forholdet mellom sentralt og lokalt ansvar. Særlig gjelder dette i de nordiske velferdsstatene. Dette forklares ved at vi i stor grad bruker nasjonalstatens institusjoner til å sikre hele befolkningen trygge kår. Den nordiske velferdsmodellen har derfor en utpreget territoriell dimensjon, som er mindre artikulert i velferdsstater hvor korporative avtaler, familieinstitusjonen og markeder spiller en større rolle. 155

3 Å utvikle en helhetlig og brukerrettet forvaltning oppdragsstyring eller samstyring? Tone Alm Andreassen og Knut Fossestøl Modes of governing the development of a holistic and user oriented work and welfare service In this article we analyze the relationship between the national authorities (The Directorate of Labour and Welfare) and the local NAV-offices, in the implementation of the NAV-reform. We use the concepts of «network governance» and «mission directed governing» to characterize two ways of making sense of this relationship. Network governance is concerned with mutual dialogue and negotiations; mission directed governing with the attempts to create a singular purpose organization focused on labour market participation. The implementation of the NAV-reform seems short on network and strong on hierarchy. Withdrawal of tasks and competence from the local NAV-offices to regional specialized units, the introduction of means and measures intended to direct the actions of the NAV-offices towards interpretations of the reform tasks developed by the Directorate of Labour and Welfare, are all signs of hierarchical standardization. The consequences so far are bureaucratization, and reduced and unsatisfactory service to the users. Tone Alm Andreassen Forskningsleder Arbeidsforskningsinstituttet E-post: Knut Fossestøl Seniorforsker Arbeidsforskningsinstituttet E-post: Tidsskrift for Velferdsforskning, Vol. 12, No. 3, 2009, side NAV-reformens mål om mer helhetlige og koordinerte velferdstjenester og tettere oppfølging mot arbeidslivsdeltakelse, innebærer en lokal utviklingsoppgave en integrasjon av de tre tjenestene som danner NAVkontoret, og et samarbeid med helsetjenesten og arbeidslivet. «Oppdragsstyring» og «samstyring» betegner to ulike modeller for overordnet styring av komplekse organisasjoner og oppgaver. Mens oppdragsstyring representerer en systematisk forming av velferdsforvaltningen mot ett mål ovenfra og ned, legger samstyring mer til rette for dialog og samarbeid mellom gjensidig avhengige og likeverdige parter. Den første iverksettingen av NAV-reformen synes å ha vært dominert av oppdragsstyring. Det skjer en målretting av lokalkontorenes virksomhet gjennom opprettelsen av fylkesvise forvaltningsenheter og regionale pensjonsenheter. Videre innføres nye ordninger og tiltak som trekker ressurser bort fra utviklingsoppgaven. Konsekvensen er byråkratisering av relasjonen mellom lokalkontorene og forvaltningsenhetene, svak fremdrift i det lokale integrasjonsarbeidet og utilstrekkelig oppfølging av brukerne. NAV-reformen styring av lokal utvikling Med NAV-reformen har Stortinget vedtatt en lokal arbeids- og velferdsforvaltning som skal ivareta flere formål, i et partnerskap mellom stat og kommune, og med betydelig lokal autonomi. På NAVkontoret skal brukerne få ett lokalt tilgjengelig kontaktsted for alle arbeids- og velferdsforvaltningens tjenester. Her skal de få avklart sine behov og få et samordnet tjenestetilbud. I følge NAV-proposisjonen (St.prp. nr. 46. ( ), Ny arbeidsog velferdsforvaltning, skal den nye førstelinjetjenesten ha vedtaksmyndighet til å kunne utløse de virkemidlene som er nødvendige for å møte den enkelte brukers situasjon. Proposisjonen under- 168

4 Ulike forståelser av helhetlig oppfølging i NAV? Anita Røysum Different ways of understanding comprehensive follow-up services within the Norwegian labour and welfare administration offices (NAV)? The article focuses upon a goal of the NAV reform: To provide users with comprehensive follow-up services and how this can be understood in light of comprehensive follow-up services in social work practice. Data is presented from a NAV-office, based upon observation and qualitative interviews of employees. The analysis indicates the contrast between a comprehensive professional point of view and a comprehensive bureaucratic administrative point of view. The concept «comprehensive» is connected to working for change in social work, where the goal is to intervene at several levels and in different phases. This understanding of «comprehensive» can be seen as being an extension of the comprehensive approach referred to in the NAV-reform, which is about providing supervision across the specter of NAV-services in an effort to provide integrated services. Anita Røysum Stipendiat Høgskolen i Oslo E-post: Tidsskrift for Velferdsforskning, Vol. 12, No. 3, 2009, side Artikkelen setter fokus på NAV-reformens mål om å gi brukerne en helhetlig oppfølging, og hvordan dette kan forstås i lys av helhetlig oppfølging i sosialt arbeid. Det presenteres data fra et NAV-kontor, basert på observasjoner og kvalitative intervjuer av ansatte. Analysen tyder på kontraster mellom et profesjonsfaglig og et byråkratisk administrativt helhetssyn. Sosialarbeideres forståelse av «helhet» er knyttet til endringsarbeid, hvor målet er å intervenere på flere nivåer og i ulike faser. Deres forståelse av «helhet» kan forstås som et utvidet helhetsperspektiv sett i forhold til NAV-reformens mål om en helhetlig tilnærming, hvor det mer handler om å veilede på tvers av NAVs tjenestespekter som et integrert tjenestetilbud. Innledning Med NAV-reformen er det ambisjoner om å utvikle en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning. Brukerne skal oppleve samordnede tjenester, og de ansatte skal gi råd og veiledning om hele NAVs tjenestespekter. Ved at Aetat, trygdeetaten og deler av sosialtjenesten samordnes skal oppfølgingen av brukere bli mer helhetlig. Vektleggingen av helhetsperspektiver i brukeroppfølgingen står også sentralt i sosialt arbeids fagtradisjon, og således i sosialtjenestens arbeid. Det settes her søkelys på om NAV-reformen kan sies å hemme eller fremme realiseringen av helhetsforståelsen i sosialt arbeid, som en profesjonell norm og tilnærming. Det fokuseres på mulige spenninger mellom ulike helhetsoppfatninger når det gjelder oppfølgingen av NAVs brukere. For er det slik at NAV-reformens fokus på helhet er den samme som en finner i sosialt arbeid? Artikkelens ambisjon er å fokusere på likheter og ulikheter mellom NAV-reformens intensjon om helhet, og sosi- 192

5 NAV på rett vei? En surveybasert brukerundersøkelse Hans-Tore Hansen NAV on the right track? A user survey Taking the literature on users satisfaction and user studies as point of departure this study investigates if users that have been attached to the newly established local welfare offices in Norway consider the welfare service more positively than users without such attachment. The study is based on three user survey that has been conducted by the welfare service among its largest user groups. The result shows that the welfare service is evaluated less favourably better in 2009 than in 2008, while there is some evidence of a positive change in users satisfaction among the pilot offices. In general, there is little evidence that the newly established local welfare offices are important with regard to how users evaluate the welfare system. There is no evidence that type of benefit, gender and education matters with regard to how the welfare system is evaluated. However, old age pensioners evaluate the welfare system more positively than others. Hans-Tore Hansen Professor Universitetet i Bergen e-post: Tidsskrift for Velferdsforskning, Vol. 12, No. 3, 2009, side Med utgangspunkt i litteraturen omkring brukertilfredshet og brukerundersøkelser og aktuell forskning blir det undersøkt om brukere som har tilknytning til lokale NAV kontorer vurderer etaten mer positivt enn de som ikke har en slik tilknytning og om etaten er i en positiv utvikling. Artikkelen baserer seg på brukerundersøkelser som NAV har gjennomført. Resultatene viser at etaten gjennomgående kommer dårligere ut i 2009 enn i 2008, mens det ved pilotkontorene kan se ut til å være noen positive endringer i perioden. Generelt er det lite som tyder på at etablering av lokale NAV kontorer spiller noen vesentlig rolle for brukernes vurderinger av etaten. Det er små forskjeller å spore i vurderingen av etaten i forhold til hvilke ytelse de mottar, og kjønn og utdanning spiller heller ingen vesentlig rolle. Alderspensjonistene er mest positive i sine vurderinger av etaten. Innledning 1 Etter en prosess hvor ulike modeller for organiseringen av velferdsforvaltningen ble utredet og drøftet, ble Arbeids- og velferdsetaten (NAV) opprettet den 1. juli Samme høst ble de 25 første lokale arbeids- og velferdskontorene åpnet, og innen utgangen av 2009 skal alle landets innbyggere ha tilgang til et lokalt NAV-kontor hvor tjenestene til arbeids- og velferdsetaten skal være samordnet med sosialtjenestene i kommunen. De overordnede målsettingene med NAV-reformen er at den skal bidra til at (1) flere kommer i arbeid og aktivitet, (2) etaten skal tilpasses brukernes behov, og (3) arbeids- og velferdsforvaltning skal være helhetlig og effektiv. Det er også klare ambisjoner om at reformen skal bidra til å forbedre brukernes relasjon til det offentlige velferdssystemet For eksempel sies det i St.prp. nr. 46 ( ) at: 207

6 Bokomtale Jobcentret som organisatorisk fænomen København: Frydenlund Academic, 2009 Karen Breidahl og Janne Seemann Velferdsreform er på dagsorden i de fleste vesteuropeiske nasjonalstater. En av ideene som settes ut i livet er såkalte jobbsentre. Tidligere trygde- og/eller arbeidskontorer får nye navn, nye design og nye oppgaver å løse, hvor arbeidslinjen og brukerretting står i sentrum. Boken «Jobcentret som organisatorisk fænomen» er en organisasjonssosiologisk casestudie av jobbsenter Frederikshavn i Danmark. Studien inngår som et delprosjekt i det tverrfaglige og tverrinstitusjonelle forskningsprosjektet «Arbejdsmarkeds- og velfærdspolitikkens effekt på lediges arbejdsmarkedstilknytning», og beskriver et av Danmarks 77 jobbsentre med en todelt styringslinje, med hovedfokus på dagligdagsoppfatninger av den nye jobbsenterorganisasjonen sett fra de ansattes perspektiv. De nye jobbsentrene ble åpnet i januar 2007 i tre ulike organisasjonsformer, og jobbsenter Frederikshavn er et B-jobbsenter, som betyr at den er organisert i en todelt styringslinje. Bokens ambisjoner kan samenfattes i to punkter: 1) å presentere jobbsentrenes «skapelsesberetning» i et idéhistorisk, organisatorisk og politisk perspektiv, og 2) å presentere og drøfte det vertikale og horisontale samspillet innad i et jobbsenter. I tillegg til åtte kapitler, hvorav fem er viet til presentasjon av funn fra Jobbsenter Frederikshavn som case, følger et etterord som setter funnene i et bredere organisasjonssosiologisk perspektiv og ser dem i lys av finanskrisen og de siste politiske endringer på nasjonalt nivå. Forfatterne ser de høye politiske ambisjonene med de nye, fusjonerte jobbsenterkonstruksjonene som en del av et høypolitisk felt. Visjonen er i Danmark uttrykt som at «jobcentret skal udgøre et samlende omdrejningspunkt i et énstrenget beskæftigelsessystem der sætter borgeren i centrum, beskæftigelse i fokus og sikrer en sammenhæng i opgaveløsningen» (s. 17). De vakre nyordene, eller buzzwords, som forfatterne kaller dem, følger en helt inn i jobbsenteret. Venterommet er erstattet med en jobb-butikk. Her får en hjelp til å søke jobber, og ledige jobber er formidlet gjennom oppslag på veggene. Et annet buzzword er såkalte Hot-jobs, som rett og slett betyr jobber som ikke krever bestemte kvalifikasjoner. Forfatterne problematiserer politiske reformlegitimeringer hvor troen på at standardiserte modeller muliggjør tilpasning av alle jobbsentre på samme måte og at endringer dermed lar seg implimentere hurtig og knirkefritt hvis bare reformoppskrifter følges. Forfatternes inngang er å analysere ulike normer, verdier og virkelighetsoppfatninger som er i spill blant ledere og medarbeidere med tilknytning til jobbsenteret, med et blikk for motstridende mål og interesser vedrørende den nye organiseringen. Når de nye jobbsenterkonstruksjonene skal være mer hensiktsmessig enn før, stiller forfatterne et spørsmål som er dypt sosiologisk: Hensiktsmessig for hvem? Samfunnet, de arbeidsledige, de ansatte, den daglige ledelse eller det politiske/administrative system? Omorganiseringen i Danmark ble ifølge forfatterne legitimert gjennom at den tidligere kommunale styringsstrukturen medførte ulik innsats i de enkelte kommunene, og at brukerne fikk ulik behandling i henholdsvis det statlige og det kommunale systemet. En del brukere falt derfor mellom to stoler (den velkjente kasteballsproblematikken), og resulterte i for mye passiv bistand. Med de nye reformene fikk resultatorientering en mer sentral rolle. Jobbsentrene skal ta utgangspunkt i den enkeltes resurser og behov; samle og forenkle innsatsen i én inngang for alle brukere og økonomiske og sosiale problemer skal løses samtidig. Boken viser imidlertid at der er sprik mellom reformretorikk og praksis. Oppgavedelingen er løst gjennom en fragmentert organisering, og jobbsentrenes rolle og forståelse av «helhetsperspektiv» ser ut til å 228

Evalueringen av NAV-reformen. Prof. Anne Lise Fimreite

Evalueringen av NAV-reformen. Prof. Anne Lise Fimreite Evalueringen av NAV-reformen Prof. Anne Lise Fimreite NAV-reformen den største organisatoriske reform i velferdsstaten RTV, Aetat og (deler av) den kommunale sosialtjenesten slåes sammen og samordnes Organisatoriske

Detaljer

Iverksetting av NAV-reformen lokalt Modul 3 i NAV-evalueringen

Iverksetting av NAV-reformen lokalt Modul 3 i NAV-evalueringen Iverksetting av NAV-reformen lokalt Modul 3 i NAV-evalueringen Tone Alm Andreassen Arbeidsforskningsinstituttet Brukerforum NAV-evalueringen Oslo, november 2008 NAV-reformens lokale iverksetting (Modul

Detaljer

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL)

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft Tarja Tikkanen Hva betyr PIAAC-resultatene

Detaljer

Hvordan går NAV-reformen?

Hvordan går NAV-reformen? Hvordan går NAV-reformen? Et forskerblikk med utgangspunkt i lokale NAV-kontor Tone Alm Andreassen, AFI-forum 20.februar 2009 Forskningens rolle Før NAV-reformen: Fokus på samordningsproblemer og problematiske

Detaljer

// Vi gir mennesker muligheter

// Vi gir mennesker muligheter // Vi gir mennesker muligheter Hva er NAV? 1. juli 2006 legges trygdeetaten og Aetat ned, og erstattes av en ny arbeidsog velferdsetat. Innen 2010 skal det etableres egne arbeids- og velferdskontor (NAV-kontor)

Detaljer

Evalueringen av Nav-reformen. Anne Lise Fimreite

Evalueringen av Nav-reformen. Anne Lise Fimreite Evalueringen av Nav-reformen Anne Lise Fimreite Hva er Nav-reformen? Reform innrettet mot arbeids- og velferdsforvaltningen i Norge (reform i perioden 2006-2010, nå drift). Forvaltnings- og velferdsreform

Detaljer

Hvordan støtte kunnskap, ferdigheter og yrkesidentitet i et mangeprofesjonelt miljø? Elisabeth Willumsen. Professor i sosialt arbeid

Hvordan støtte kunnskap, ferdigheter og yrkesidentitet i et mangeprofesjonelt miljø? Elisabeth Willumsen. Professor i sosialt arbeid Hvordan støtte kunnskap, ferdigheter og yrkesidentitet i et mangeprofesjonelt miljø? Elisabeth Willumsen Professor i sosialt arbeid Disposisjon Noen rammer for det tverrprofesjonelle samarbeidet Noen begreper

Detaljer

Tittel: Forfatter: År: Serietittel: Språk: Bakgrunnsinformasjon om NAV-kontorene i undersøkelsen

Tittel: Forfatter: År: Serietittel: Språk: Bakgrunnsinformasjon om NAV-kontorene i undersøkelsen Tittel: Utvikling og utfordringer i lokale NAV-kontor Forfatter: Tone Alm Andreassen og Kristin Reichborn-Kjennerud År: 2009 Serietittel: AFI-notat ; 2009:2 Språk: Norsk Sammendrag De første lokale, samlede

Detaljer

NAV-reformen og evalueringen. Tone Alm Andreassen Arbeidsforskningsinstituttet

NAV-reformen og evalueringen. Tone Alm Andreassen Arbeidsforskningsinstituttet NAV-reformen og evalueringen Tone Alm Andreassen Arbeidsforskningsinstituttet NAV-reformen Trygdeetat og arbeidsmarkedsetat ble en etat NAV 1. juli 2006 Lokalt NAV-kontor et partnerskap mellom stat og

Detaljer

Hva sier brukerne om møtet med NAV-kontoret?

Hva sier brukerne om møtet med NAV-kontoret? Hva sier brukerne om møtet med NAV-kontoret? AV: MARTIN HEWITT SAMMENDRAG Våren 2007 ble det gjennomført en brukerundersøkelse rettet mot personbrukere ved de 25 første pilotkontorene i NAV. Resultatene

Detaljer

Hvordan går det med brukernes vurdering (tilfredshet) med NAV? Hans-Tore Hansen

Hvordan går det med brukernes vurdering (tilfredshet) med NAV? Hans-Tore Hansen Hvordan går det med brukernes vurdering (tilfredshet) med NAV? HansTore Hansen To hovedspørsmål Hvordan er utviklingen over tid mht brukernes vurderinger av NAV? Bidrar etableringen av lokale NAV kontorer

Detaljer

Kompleksitet som mulighet partnerskapet sett fra et forskerståsted Av Knut Fossestøl, Arbeidsforskningsinstituttet

Kompleksitet som mulighet partnerskapet sett fra et forskerståsted Av Knut Fossestøl, Arbeidsforskningsinstituttet Kompleksitet som mulighet partnerskapet sett fra et forskerståsted Av Knut Fossestøl, Arbeidsforskningsinstituttet Dagskonferanse om partnerskapet i NAV-kontorene i regi av KS, Arbeids- og velferdsdirektoratet

Detaljer

Inkludering mellom samfunnsansvar og effektivitet

Inkludering mellom samfunnsansvar og effektivitet Inkludering mellom samfunnsansvar og effektivitet Den nye arbeids- og velferdsetaten - organisatorisk virkemiddel for inkluderende arbeidsliv Direktør Tor Saglie, NAV-interim Formålet med reformen Få flere

Detaljer

NAV Erfaringer fra Norge

NAV Erfaringer fra Norge NAV Erfaringer fra Norge Knut Røed Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning Ragnar for Economic Research www.frisch.uio.no NAV = Ny Arbeids- og Velferdsforvaltning = NAV Høsten 2001 foreslo

Detaljer

Samarbeid kommune stat i NAV

Samarbeid kommune stat i NAV NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 3. 4. februar 2010 Samarbeid kommune stat i NAV v/arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie Disposisjon 1. Hvorfor NAV-reformen 2. Hva er NAV og hvordan er vi organisert 3.

Detaljer

Folkehelse er et tverrsektorielt arbeidsområde

Folkehelse er et tverrsektorielt arbeidsområde Folkehelse er et tverrsektorielt arbeidsområde Välfärdskonferansen, Göteborg, nov. 2012 Elisabeth Fosse, HEMIL-senteret, Universitetet i Bergen Grunnlaget for god helse The basic conditions for health

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

Ny Arbeids- og Velferdsforvaltning Iverksetting av NAV-reformen lokalt Tone Alm Andreassen Arbeidsforskningsinstituttet Forskersamling, NAV-evalueringen, Bergen, oktober 2008 NAV-reformens lokale iverksetting

Detaljer

Håndtering av risiko i store omstillings og endringsprosesser. Tor Saglie, direktør NAV interim Risikostyring i staten, lanseringsseminar 7.

Håndtering av risiko i store omstillings og endringsprosesser. Tor Saglie, direktør NAV interim Risikostyring i staten, lanseringsseminar 7. Håndtering av risiko i store omstillings og endringsprosesser Tor Saglie, direktør NAV interim Risikostyring i staten, lanseringsseminar 7. mars Reform krever mot og vilje til å ta risiko Naturlig og nødvendig

Detaljer

Ny arbeids- og velferdsforvaltning Flere i arbeid - færre på stønad

Ny arbeids- og velferdsforvaltning Flere i arbeid - færre på stønad Ny arbeids- og velferdsforvaltning Flere i arbeid - færre på stønad Kortversjon av St.prp. nr. 46 Mål for den nye arbeids- og velferdsforvaltningen Flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad Enklere

Detaljer

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612.

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. 14.06.04 Mastergradskurset i sosialpolitikk SA 309 Høstsemesteret 2004 v/steinar Stjernø Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. Eksamen består av en semesteroppgave på ca 15 sider. Denne blir utlevert 8.12

Detaljer

SIU Retningslinjer for VET mobilitet

SIU Retningslinjer for VET mobilitet SIU Retningslinjer for VET mobilitet Gardermoen, 16.09.2014 Oppstart- og erfaringsseminar Tore Kjærgård Carl Endre Espeland 2 Kort om Erasmus+ EUs utdanningsprogram for perioden 2014 2020 Budsjett: 14,7

Detaljer

Partnerskapet i Drammen: likeverdighet, aktiv resultatoppfølging og integrerte tjenester

Partnerskapet i Drammen: likeverdighet, aktiv resultatoppfølging og integrerte tjenester Partnerskapet i Drammen: likeverdighet, aktiv resultatoppfølging og integrerte tjenester v/ HSO-direktør Eva Milde, Fylkesdirektør Elisabeth Holen og NAV-leder Steinar Hansen Oslo, 13. april 2015 1 2 3

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

Erfaringer fra NAV Tjøme

Erfaringer fra NAV Tjøme Leder for NAV Tjøme, Kristian Aas Erfaringer fra NAV Tjøme AFI-Forum 10.01.2008 NAV Tjøme Åpnet 3/10-06. Pilotkontor. Totalt 9 ansatte. 8,7 årsverk. 4,5 ansatte fra Arbeids- og velferdsetaten. 4,5 ansatte

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

POLITIKKDOKUMENT NAV-REFORMEN

POLITIKKDOKUMENT NAV-REFORMEN POLITIKKDOKUMENT NAV-REFORMEN Vedtatt av Deltas hovedstyre oktober 2008 EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Nav-reformen er viktig for Delta Nav reformen beskrives gjerne som den mest omfattende forvaltningsreform

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

SAMMENDRAG.

SAMMENDRAG. SAMMENDRAG Om undersøkelsen KS ønsker å bidra til økt kunnskap og bevissthet rundt kommunesektorens bruk av sosiale medier 1 gjennom en grundig kartlegging av dagens bruk og erfaringer, samt en vurdering

Detaljer

Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes

Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes Erik Hagaseth Haug Erik.haug@inn.no Twitter: @karrierevalg We have a lot of the ingredients already A

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology Institutt for sosiologi og statsvitenskap Department of sociology and political science Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology Faglig kontakt

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Formannskapet støtter rådmannens kommentarer og forslag til høringsuttalelse

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Formannskapet støtter rådmannens kommentarer og forslag til høringsuttalelse Saksframlegg HØRING OM LOV OM SOSIALE TJENESTER I ARBEIDS- OG VELFERDSFORVALTNINGEN Arkivsaksnr.: 09/5676 Forslag til vedtak: Formannskapet støtter rådmannens kommentarer og forslag til høringsuttalelse

Detaljer

SEKTOR- OG NIVÅOVERGRIPENDE STYRING OG REGIONALE KONSEKVENSER

SEKTOR- OG NIVÅOVERGRIPENDE STYRING OG REGIONALE KONSEKVENSER SEKTOR- OG NIVÅOVERGRIPENDE STYRING OG REGIONALE KONSEKVENSER PROSJEKTER Flernivåstyring i spenningen mellom funksjonell og territoriell spesialisering Impacts of NPM reforms in regional policy, hospital

Detaljer

Skjønn og handlingsrom i NAV: Et rom for styring eller medvirkning?

Skjønn og handlingsrom i NAV: Et rom for styring eller medvirkning? Skjønn og handlingsrom i NAV: Et rom for styring eller medvirkning? 12 april 2012 Jorunn T. Jessen TREfF Formål ved undersøkelsen Undersøke hvordan NAV-arbeiderne oppfatter: sitt eget handlingsrom og sine

Detaljer

NAV Partnerskap. Kommunestyremøte Levanger 21. mai 2008 Jan Arve Strand

NAV Partnerskap. Kommunestyremøte Levanger 21. mai 2008 Jan Arve Strand NAV Partnerskap Kommunestyremøte Levanger 21. mai 2008 Jan Arve Strand Kort om NAV 1. juli 2006 ble Trygdeetaten og Aetat lagt ned Erstattet av en ny arbeids og velferdsetat (NAV) NAV omfatter over 17

Detaljer

Hvordan påvirker NAV-reformen brukerne? Resultater fra NAVs brukerundersøkelser

Hvordan påvirker NAV-reformen brukerne? Resultater fra NAVs brukerundersøkelser Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Hvordan påvirker NAV-reformen brukerne? Resultater fra NAVs brukerundersøkelser Av: Per Kr i s t o f f e r s e n o g Per Ød e g å r d Sammendrag Formålet med NAV-reformen

Detaljer

Nasjonalt fakultetsmøte Bergen april Prosjektleder Heidi Dybesland

Nasjonalt fakultetsmøte Bergen april Prosjektleder Heidi Dybesland Nasjonalt fakultetsmøte Bergen 27.-28. april 2017 Prosjektleder Heidi Dybesland Hvem deltar? Alle institusjoner med samfunnsvitenskapelig forskning ble invitert med. Hvor publiserer forskerne? Institusjonene

Detaljer

What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles?

What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles? What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles? I preciate to get the invitation to participate at this convention and give the Norwegian

Detaljer

Representantforslag 111 S

Representantforslag 111 S Representantforslag 111 S (2012 2013) fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson, Laila-Marie Reiertsen og Vigdis Giltun Dokument 8:111 S (2012 2013) Representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR FORUM FOR OFFENTLIG SERVICE

STRATEGIPLAN FOR FORUM FOR OFFENTLIG SERVICE STRATEGIPLAN FOR FORUM FOR OFFENTLIG SERVICE 2012 2015 Vedtatt 11.04.12 INNHOLD Innledning... 3 Utfordringer... 3 Hovedmål og strategiske virkemidler... 4 HOVEDMÅL 1: Enkle og tilgjengelige tjenester på

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM FM konferansen Oslo, 13 Oktober 2011 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06 Erick Beltran Ingenierio

Detaljer

Transitions in rehabilitation: Biographical reconstruction, experiential knowledge and professional expertise

Transitions in rehabilitation: Biographical reconstruction, experiential knowledge and professional expertise Transitions in rehabilitation: Biographical reconstruction, experiential knowledge and professional expertise Per Koren Solvang (prosjektleder: Tone Alm Andreassen) 15.06.2017 Transitions in rehabilitation

Detaljer

New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders.

New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders. New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders. Marit Kirkevold, Professor og avdelingsleder, Avdeling for sykepleievitenskap

Detaljer

Diversity, Super Diversity & Transnational Entrepreneurship. NVL network meeting Copenhagen Eli Moen Norwegian Business School

Diversity, Super Diversity & Transnational Entrepreneurship. NVL network meeting Copenhagen Eli Moen Norwegian Business School Diversity, Super Diversity & Transnational Entrepreneurship NVL network meeting Copenhagen Eli Moen Norwegian Business School Super diversity Steven Vertovec: New configurations of ethnic, genered, legal

Detaljer

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology Institutt for sosiologi og statsvitenskap Department of sociology and political science Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology Faglig kontakt

Detaljer

Implementeringen av ROP retningslinjen; er GAP analyser et

Implementeringen av ROP retningslinjen; er GAP analyser et Implementeringen av ROP retningslinjen; er GAP analyser et effek/vt redskap? Lars Lien, leder Nasjonal kompetansetjeneste for sam

Detaljer

Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid Hva, hvorfor og hvordan?

Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid Hva, hvorfor og hvordan? 1 Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid Hva, hvorfor og hvordan? 27. oktober 2016 Marit By Rise Professor, Institutt for anvendt sosialvitenskap, NTNU 2 Hvorfor drive med brukermedvirkning? Hva er brukermedvirkning?

Detaljer

Årsrapport 2009 Evaluering av NAV-reformen EVA-NAV ( )

Årsrapport 2009 Evaluering av NAV-reformen EVA-NAV ( ) Årsrapport 2009 Evaluering av NAV-reformen EVA-NAV (2006-13) Året 2009 Resultater fra evalueringen viser at NAV-reformen har stor støtte blant medarbeiderne. Fire av fem i NAV-kontorene som er med i surveyen,

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT 1 UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Utsatt eksamen i: ECON2915 Vekst og næringsstruktur Eksamensdag: 07.12.2012 Tid for eksamen: kl. 09:00-12:00 Oppgavesettet er på 5 sider Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

Lokalt folkehelsearbeid i Norge helse i alt vi gjør?

Lokalt folkehelsearbeid i Norge helse i alt vi gjør? U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Delplenum 6, 28.08.14 Elisabeth Fosse Lokalt folkehelsearbeid i Norge helse i alt vi gjør? Presentasjon på Nordisk folkehelsekonferanse i Trondheim, Elisabeth Fosse,

Detaljer

Samhandling i prosjekter et forskerblikk på Nødnettprosjektet. Therese Dille, PhD

Samhandling i prosjekter et forskerblikk på Nødnettprosjektet. Therese Dille, PhD Samhandling i prosjekter et forskerblikk på Nødnettprosjektet Therese Dille, PhD Bakgrunn Forskningsprosjekt (2008-2012) ved Handelshøyskolen BI, Institutt for ledelse og organisasjon Tilknyttet FoU-prosjektet

Detaljer

Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) knyttet til instituttsektoren og UoH - sektoren. Tore Nepstad og Ole Arve Misund

Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) knyttet til instituttsektoren og UoH - sektoren. Tore Nepstad og Ole Arve Misund Evaluering av forskningen i biologi, medisin og helsefag 2011 møte om oppfølging av evalueringen, Gardermoen 29.02.12 Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) knyttet til instituttsektoren og UoH

Detaljer

Ole Petter Askheim Empowerment det nye styringsidealet?

Ole Petter Askheim Empowerment det nye styringsidealet? 18. og 19. september Thon Hotel Oslo Airport Ole Petter Askheim Empowerment det nye styringsidealet? HVEM SKAL UT?? Ikke alle mennesker drømmer om det samme. Men - vi har alle våre drømmer. Derfor er

Detaljer

Brukernes møte med NAV. Gjennomgang av NAV Delrapport fra ekspertgruppe 15.09.14

Brukernes møte med NAV. Gjennomgang av NAV Delrapport fra ekspertgruppe 15.09.14 Brukernes møte med NAV Gjennomgang av NAV Delrapport fra ekspertgruppe 15.09.14 Innspill fra brukerne 04.12.2014 ekspertgruppe- gjennomgang av NAV 2 Formål og tidsplan Ekspertgruppen skal vurdere hvordan

Detaljer

Samordning muligheter og utfordringer

Samordning muligheter og utfordringer Samordning muligheter og utfordringer NFR/Demosreg: Midtveiskonferanse 18.-19. februar 2010 Lise H. Rykkja Forsker II, Dr. Polit Flernivåstyring i spenningen mellom funksjonell og territoriell spesialisering

Detaljer

Ulikheter i helse konsekvenser for det lokale folkehelsearbeidet

Ulikheter i helse konsekvenser for det lokale folkehelsearbeidet Ulikheter i helse konsekvenser for det lokale folkehelsearbeidet Elisabeth Fosse, HEMIL-senteret, UiB Innledning på Folkehelsekonferansen Storefjell, 4.mars 2013 Den sosiale helsemodellen (Whitehead og

Detaljer

Det kommunale og fylkeskommunale risikobildet - Sammendrag

Det kommunale og fylkeskommunale risikobildet - Sammendrag Det kommunale og fylkeskommunale risikobildet - Sammendrag 1 2 Sammendrag På vegne av KS har Deloitte gjennomført en kartlegging av det kommunale og fylkeskommunale risikobildet basert på vedtatte planer

Detaljer

Ny instituttpolitikk

Ny instituttpolitikk Ny instituttpolitikk Sveinung Skule Nestleder i styret for Forskningsinstituttenes fellesarena FFAs årskonferanse Oslo, 3. mai 2017 Bruk evalueringene! Miljøinstitutter Høy relevans The impact cases, user

Detaljer

Opportunistiske forskere og utålmodige industripartnere? Om forskning og innovasjon i FMEene. 28. oktober 2014 Roger Sørheim

Opportunistiske forskere og utålmodige industripartnere? Om forskning og innovasjon i FMEene. 28. oktober 2014 Roger Sørheim Opportunistiske forskere og utålmodige industripartnere? Om forskning og innovasjon i FMEene 28. oktober 2014 Roger Sørheim Kartlegging i FMEene Ved opprettelsen av FMEene ble det understreket at målet

Detaljer

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata IFD International Framework for Dictionaries Hvordan bygges en BIM? Hva kan hentes ut av BIM? Hvordan

Detaljer

Om forskningsprosjektet #Læringslivet

Om forskningsprosjektet #Læringslivet Presentasjon 1 juni P52 KPH Om forskningsprosjektet #Læringslivet #Læringslivet (Learning life) as Symbiotic Learning System of Employee-driven Innovation in Municipal Care Work (Annen støtte FINNUT) Application

Detaljer

Inger-Johanne Stokke. Utfordringer og prioriteringer for hovedtariffoppgjøret. Hvordan ivareta ansatte i både stat og kommune?

Inger-Johanne Stokke. Utfordringer og prioriteringer for hovedtariffoppgjøret. Hvordan ivareta ansatte i både stat og kommune? Inger-Johanne Stokke Utfordringer og prioriteringer for hovedtariffoppgjøret. Hvordan ivareta ansatte i både stat og kommune? Arbeids- og velferdsforvaltningen Arbeids- og velferdsforvaltningen består

Detaljer

Styringsutfordringer og utviklingstrekk - jakten på den nye kommunen: fra Public Administration - New Public Management - New Governance Del II

Styringsutfordringer og utviklingstrekk - jakten på den nye kommunen: fra Public Administration - New Public Management - New Governance Del II Styringsutfordringer og utviklingstrekk - jakten på den nye kommunen: fra Public Administration - New Public Management - New Governance Del II Innledning Samplan Lillehammer 13. september 2016 Professor

Detaljer

Improving Customer Relationships

Improving Customer Relationships Plain Language Association International s 11 th conference Improving Customer Relationships September 21-23, 2017 University of Graz, Austria hosted by Klarsprache.at Copyright of this presentation belongs

Detaljer

Digital Transformasjon

Digital Transformasjon Digital Transformasjon HVORDAN KAN DU TA GREP OM DIGITALISERINGEN? KURT S. HELLAND EVRY Key Highlights # 1 Norway # 4 Sweden # 1 Financial Services in the Nordics NOR FIN Offices in9countries 9,100 employees

Detaljer

Ekspertgruppens medlemmer

Ekspertgruppens medlemmer ET MED MULIGHETER Bedre brukermøter, større handlingsrom og tettere på arbeidsmarkedet. Leder for NAV-ekspertgruppen Sigrun Vågeng torsdag 9. april 2015 Ekspertgruppens medlemmer Sigrun Vågeng (leder),

Detaljer

Lokal samarbeidsavtale mellom NAV Oslo og Bydel Østensjø

Lokal samarbeidsavtale mellom NAV Oslo og Bydel Østensjø Lokal samarbeidsavtale mellom NAV Oslo og Bydel Østensjø Godkjent dato: 1 INNHOLD: INNHOLD:... 2 1 INNLEDNING... 3 2 SAMARBEIDSPARTER... 3 3 FORMÅL... 3 4 STYRING OG LEDELSE AV FELLES LOKALE KONTOR...

Detaljer

Fergefri E39 Workshop Mernytte. Oslo 7/ Kjetil Strand, Statens vegvesen Region midt

Fergefri E39 Workshop Mernytte. Oslo 7/ Kjetil Strand, Statens vegvesen Region midt Fergefri E39 Workshop Mernytte Oslo 7/3 2016 Kjetil Strand, Statens vegvesen Region midt Fergefri E39 Workshop Mernytte, Innledning Fanger N/K-analysene i transportsektoren opp alle virkninger? Skepsis

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Arbeids- og sosialdepartementet Vedlegg S.nr. C"5 0 312 f BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 05.10.2005 N-100 05/4441 05/31607 Saksbehandler: Susan Berentsen Behandlingsutvalg

Detaljer

Presentasjon av NAV Verdiskapning Vestfold Tønsberg 29. mars Steinar Hansen NAV Vestfold

Presentasjon av NAV Verdiskapning Vestfold Tønsberg 29. mars Steinar Hansen NAV Vestfold Presentasjon av NAV Verdiskapning Vestfold Tønsberg 29. mars 2017 Steinar Hansen NAV Vestfold Agenda: Organisering, hvem er vi? NAVs formål «For å forstå fremtiden, må man kjenne historien» Strukturer

Detaljer

VEDLEGG 2 SJEKKLISTE FOR Å VURDERE KVALITATIV FORSKNING

VEDLEGG 2 SJEKKLISTE FOR Å VURDERE KVALITATIV FORSKNING 1 VEDLEGG 2 SJEKKLISTE FOR Å VURDERE KVALITATIV FORSKNING Practical wisdom: A qualitative study of the care and management of Non- Invasive Ventilation patients by experieced intensive care nurses (Sørensen,

Detaljer

Gevinstrealisering i NAV. Erik Oftedal Direktør NAV arbeid og aktivitet Arbeids- og velferdsdirektoratet

Gevinstrealisering i NAV. Erik Oftedal Direktør NAV arbeid og aktivitet Arbeids- og velferdsdirektoratet Gevinstrealisering i NAV Erik Oftedal Direktør NAV arbeid og aktivitet Arbeids- og velferdsdirektoratet Vår største utfordring (1) er arbeidskraft 2700 Anslått behov Tall i 1000 personer for arbeidskraft

Detaljer

NAV: Samhandling i praksis. Olav Ulleren, 10. januar 2008

NAV: Samhandling i praksis. Olav Ulleren, 10. januar 2008 NAV: Samhandling i praksis Olav Ulleren, 10. januar 2008 NAV er bra Samhandlingen mellom kommuner og stat er en stor utfordring på to områder: Helsetjenester og arbeids- og velferdsområdet De svakeste

Detaljer

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools The Visions Conference 2011 UiO 18 20 May 2011 Kirsten Palm Oslo University College Else Ryen

Detaljer

Hva er egentlig velferdspolitikkens territorielle dimensjon?

Hva er egentlig velferdspolitikkens territorielle dimensjon? Kåre Hagen NAV Partnerskapet stat-kommune: Hva er egentlig velferdspolitikkens territorielle dimensjon? Partnerforum, 25.februar 2009, Oslo NAV - størrelsen.. Nordisk type forsikringssystem for hele befolkningen

Detaljer

Erfaringer fra NAV Tjøme

Erfaringer fra NAV Tjøme Leder for NAV Tjøme, Kristian Aas Erfaringer fra NAV Tjøme Frokostseminar om NAV-reformen 12.11.2007 NAV Tjøme Åpnet 3/10-06. Totalt 9 ansatte. 8,7 årsverk. 4,5 ansatte fra Arbeids- og velferdsetaten.

Detaljer

NAV Bodø - organisering av sosialhjelpsordningen i Bodø kommune

NAV Bodø - organisering av sosialhjelpsordningen i Bodø kommune Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11026/2012 2012/1442 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/4 Eldrerådet 05.03.2012 12/4 Ruspolitisk råd 06.03.2012 12/5 Råd for

Detaljer

Hva kreves? 1 semester = 5 måneders full tids arbeid

Hva kreves? 1 semester = 5 måneders full tids arbeid Hva kreves? 1 semester = 5 måneders full tids arbeid Veiledning er obligatorisk Et originalt bidrag: rent beskrivende og refererende oppgave holder ikke Formen skal være profesjonell BYRÅKRATISKE TING:

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Arbeidsinkludering og sosialfaglig arbeid (våren 2017) Studiepoeng: 15 Målgruppe Et gjennomgående tema i emnet er utøvelse av sosialfaglig arbeid sett i relasjon til intensjonen om

Detaljer

Saksbehandler: Marit Flydal Arkiv: X05 &13 05/ Arbeids- og sosialdepartementets høringsbrev datert

Saksbehandler: Marit Flydal Arkiv: X05 &13 05/ Arbeids- og sosialdepartementets høringsbrev datert Side 1 av 5 OPPEGÅRD KOMMUNE Utvalg Utvalg for helse og omsorg Formannskapet SÆRUTSKRIFT Møtedato Saksnr. 11.10.2005 0016/05 12.10.2005 0086/05 Saksbehandler: Marit Flydal Arkiv: X05 &13 05/01977 FORSLAG

Detaljer

Innovasjon i kommunal sammenheng!

Innovasjon i kommunal sammenheng! Innovasjon i kommunal sammenheng! Bergen 29.april 2015 Rådgiver Gustav Weiberg-Aurdal Forskning, innovasjon og digitalisering Arbeidet med å løse flokene starter i dag Nei takk! Vi har ikke tid KS visjon:

Detaljer

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv 1 Emnedesign for læring: Et systemperspektiv v. professor, dr. philos. Vidar Gynnild Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her. 2 In its briefest form, the paradigm that has governed

Detaljer

Vår ref: 09/4568 /TLB

Vår ref: 09/4568 /TLB // Arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo ARBEIDS OG tnkluder1nusuepammentet MOTTATT 0'4JUN2009 Deres ret 200901113/MCH Vår ref: 09/4568 /TLB Vår dato: 29.05.2009 Høringskommentarer

Detaljer

Brukererfaringer med NAV. Hans-Tore Hansen. Intervjuer med ansatte ved to lokale NAV-kontor MA gradsoppgaver i sosiologi Camilla Grung & Iren Johnsen

Brukererfaringer med NAV. Hans-Tore Hansen. Intervjuer med ansatte ved to lokale NAV-kontor MA gradsoppgaver i sosiologi Camilla Grung & Iren Johnsen Brukererfaringer med NAV Hans-Tore Hansen & Intervjuer med ansatte ved to lokale NAV-kontor MA gradsoppgaver i sosiologi Camilla Grung & Iren Johnsen Målsettinger med NAV 1. Flere i arbeid og aktivitet

Detaljer

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap EKSAMENSOPPGAVE I SOS1002 SAMFUNNSVITENSKAPELIG FORSKNINGSMETODE Eksamensdato: 6. desember 2012 Eksamenstid:

Detaljer

The exam consists of 2 problems. Both must be answered. English

The exam consists of 2 problems. Both must be answered. English The exam consists of 2 problems. Both must be answered. English Problem 1 (60%) Consider two polluting firms, 1 and 2, each of which emits Q units of pollution so that a total of 2Q units are released

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Rådmannen vil også videre holde bystyret orientert om dette arbeidet.

Rådmannen vil også videre holde bystyret orientert om dette arbeidet. SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200801628 : E: X05 : Rune Moen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 26.03.2008 6/08 Bystyret 01.04.2008

Detaljer

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 71 SÆRTRYKK FRA ECONOMETRICA, VOL. 42, NO. 1 (JANUAR 1974) SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY By Vidar Ringstad NOEN RESULTATER FOR PRODUKTFUNKSJONEP.

Detaljer

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components.

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components. Hovedoppgave Masteroppgave ved ved IMM Høsten 2013 Lean Product Development Stability Drivers. Identifying Environmental Factors that Affect Performance. SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD)

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Effektivitet og kvalitet i internkontrollen Prosjektplan/engagement letter

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Effektivitet og kvalitet i internkontrollen Prosjektplan/engagement letter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Effektivitet og kvalitet i internkontrollen Prosjektplan/engagement letter Mai 2017 «Forvaltningsrevisjon av effektivitet og kvalitet i internkontrollen» Mai 2017 Prosjektplan

Detaljer

Hvordan kan karriereveiledning bidra til økt gjennomføring?

Hvordan kan karriereveiledning bidra til økt gjennomføring? Hvordan kan karriereveiledning bidra til økt gjennomføring? Nasjonal konferanse Ny Giv Overgangsprosjektet 12.-13. september Tonje F. Gravås Nasjonal enhet for karriereveiledning, Vox Livslangt perspektiv

Detaljer

«Departementenes gjennomføringsutfordringer» Joakim Lystad Arbeids- og velferdsdirektør

«Departementenes gjennomføringsutfordringer» Joakim Lystad Arbeids- og velferdsdirektør Miniseminar 11. mars 2013 «Departementenes gjennomføringsutfordringer» Joakim Lystad Arbeids- og velferdsdirektør Innhold 1. Departementenes gjennomføringsutfordringer 2. Gjennomføring av NAV reformen

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

Den norske velferdsstaten

Den norske velferdsstaten Den norske velferdsstaten Geir R. Karlsen, Professor, Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Ideen bak Velferdsstaten Velferdsstaten som idé oppsto mot slutten av 1800-tallet på

Detaljer

Presenting a short overview of research and teaching

Presenting a short overview of research and teaching Presenting a short overview of research and teaching Portuguese in Norway at university level Diana Santos d.s.m.santos@ilos.uio.no Romanskfagråd møte, Oslo, 31 October 2014 Research Research under Linguateca

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer