Introduksjon: NAV i støpeskjeen: Intensjoner og utfordringer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Introduksjon: NAV i støpeskjeen: Intensjoner og utfordringer"

Transkript

1 Introduksjon: NAV i støpeskjeen: Intensjoner og utfordringer Tone Alm Andreassen, Anne Lise Fimreite og Kåre Hagen Ved å vedta sammenslåingen av Rikstrygdeverket, Aetat og deler av den kommunale sosialtjenesten, sjøsatte Stortinget i mai 2005 den største organisatoriske reform i den norske velferdsstatens historie. Gjennom opprettelsen av et stort Arbeids- og Inkluderingsdepartement og et nytt Arbeids- og Velferdsdirektorat samt etableringen av et lokalt partnerskap mellom stat og kommune, var politikernes ambisjon å skape organisasjonsmessige forutsetninger for en vellykket gjennomføring av den såkalte arbeidslinja, det vil si at flest mulig forsørges gjennom egen inntekt framfor inntektsoverføringer fra det offentlige (stønadsordningene skal motivere til arbeid). Arbeidslinja innebærer at velferdspolitikken utformes slik at arbeid blir førstevalget, og offentlig inntektssikring mindre fordelaktig, at arbeid skal prøves før inntektssikring innvilges, og at også svakstilte på arbeidsmarkedet skal inkluderes i målet om arbeid for alle. Arbeidslinja er dermed også det viktigste svaret på fattigdomsproblemet. NAV-reformen er imidlertid ikke bare et instrument for arbeidslinja, den er også svaret på et opplevd koordineringsproblem, at virkemidlene var spredt på for mange etater til å utnyttes effektivt og gi den enkelte rett hjelp i rett tid. Med NAV-reformen skal møtet med arbeids- og velferdsforvaltningen bli enklere for brukerne og bistanden bedre tilpasset brukernes behov. Trygde-, arbeids- og sosialkontorene forsvinner nå gradvis over det ganske land, og gjenoppstår som fusjonerte enheter i (til slutt) 457 NAV-kontorer. Ved disse kontorene skal innbyggere og bedrifter møte velferdspolitikkens samlede virkemiddelapparat. Over 40 ulike stønadsordninger skal forvaltes, og etter intensjonen, sees i sammenheng. Hver enkelt bruker skal, gjennom én dør, motta en helhetlig, skreddersydd løsning på sine rettighetskrav og velferdsbehov. Stortingets mål er ambisiøse: NAV er instrumentet som skal føre flere fra passivt trygdemottak til arbeid, sette brukernes behov i sentrum, og levere en helhetlig og effektiv velferdsproduksjon. NAV er, slik direktøren i Arbeids- og velferdsdirektoratet Tor Saglie formulerer det, en «heftig bestilling» fra politikerne. Fra et samfunnsvitenskapelig ståsted er NAV et utfordrende fenomen. I et historisk perspektiv bryter reformen ned et hundreårig skille mellom inntektsforsikring finansiert og forvaltet på statlig nivå, og behovsprøvd sosialstøtte forankret på kommunalt nivå. Reformen kroner 1990-årenes sosialpolitiske paradigmeskifte. Ut forsvinner industrisamfunnets forestilling om levekårsproblemer som lett kategoriserbare og derfor håndterbare gjennom en differensiert velferdsforvaltning. Inn kommer oppfatningen om (postindustrielle) sosiale problemer som mer komplekse i sine årsaker og også individualiserte i sine konkrete uttrykk. Velferdsstaten skal ikke være et sikringssystem utenfor arbeidsmarkedet, men altså instrumentet for å inkludere hele befolkningen i arbeid. I et juridisk perspektiv integreres det borgerbaserte rettighetsprinsippet med en sosialfaglig skjønnsutøvelse i en ambisjon om å overskride skillet mellom universelle og selektive ytelser: Alle skal ha lik rett til en individuell løsning på sine problemer. Rollen som mottaker blir på samme tid både mer enkel og mer kompleks. Enkel fordi borgeren nå skal forholde seg til kun én organisasjon, mer kompleks fordi denne organisasjonen er en blanding av statlige og kommunale kompetanser, og hvor ulike tildelingsog ankeprosedyrer skal leve side om side. Fra et statsvitenskapelig ståsted er NAV en strukturreform som kommer før, og formelt uavhengig 152

2 Partnerskapet mellom stat og kommune: Velferdspolitikkens territorielle dimensjon revisited? Anne Lise Fimreite og Kåre Hagen The partnership between state and local government: The territorial dimension of welfare policies revisited? In the 2006 NAV-reform, the Norwegian Storting (parliament) introduced a mandatory partnership between state and local authorities as a novel regime for cooperation between central and local levels of government. The new model of unitary management of social insurance, labour market policies and social work is a significant departure from the old model, which was based on voluntary cooperation. The article raises the question of why this new regime was chosen, and finds that political entrepreneurship had a significant impact. Also, the legal autonomy granted to the local partners has brought about a wide variety of institutional configurations and of tasks assumed by the new NAV offices. The article is based on 60 interviews of key actors, and on data gathered from the 310 new offices which have been established. Anne Lise Fimreite Professor Universitetet i Bergen og Rokkansenteret E-post: Kåre Hagen Førsteamanuensis Handelshøyskolen BI, Oslo E-post: Tidsskrift for Velferdsforskning, Vol. 12, No. 3, 2009, side I 2006 innførte Stortinget med NAV-reformen et obligatorisk partnerskap mellom stat og kommune. Dette samhandlingsregimet for forvaltningen av inntektsforsikring, arbeidsmarkedspolitikk og det sosiale arbeidet skiller seg prinsipielt fra det forholdet mellom nasjonalt og lokalt beslutningsnivå som har preget de siste tiårene; rammestyring og frivillighet. Artikkelen besvarer spørsmålet om hvorfor akkurat denne partnerskapsmodellen ble valgt ved å peke på politisk entreprenørskap og viser at den friheten som lovgiver gir de lokale partene faktisk blir brukt. Analysene er basert på 60 intervjuer med sentrale aktører, samt data over de lokale mål, tjenester og ledelsesmodell som er valgt i de 310 nye NAV-kontorene. Innledning En av velferdspolitikkens evige spenninger er spørsmålet om hvilket forvaltningsnivå som er best egnet til å håndtere hvilke problemer. Siden karakteren til befolkningens hjelpebehov endres med samfunnsutviklingen, og forståelsen av hvilke og hvem sine problemer som bør ha politisk prioritet svinger med ideologiske og faglige strømninger, karakteriseres alle moderne velferdsstaters utvikling av jevnlige reorganiseringer av forholdet mellom sentralt og lokalt ansvar. Særlig gjelder dette i de nordiske velferdsstatene. Dette forklares ved at vi i stor grad bruker nasjonalstatens institusjoner til å sikre hele befolkningen trygge kår. Den nordiske velferdsmodellen har derfor en utpreget territoriell dimensjon, som er mindre artikulert i velferdsstater hvor korporative avtaler, familieinstitusjonen og markeder spiller en større rolle. 155

3 Å utvikle en helhetlig og brukerrettet forvaltning oppdragsstyring eller samstyring? Tone Alm Andreassen og Knut Fossestøl Modes of governing the development of a holistic and user oriented work and welfare service In this article we analyze the relationship between the national authorities (The Directorate of Labour and Welfare) and the local NAV-offices, in the implementation of the NAV-reform. We use the concepts of «network governance» and «mission directed governing» to characterize two ways of making sense of this relationship. Network governance is concerned with mutual dialogue and negotiations; mission directed governing with the attempts to create a singular purpose organization focused on labour market participation. The implementation of the NAV-reform seems short on network and strong on hierarchy. Withdrawal of tasks and competence from the local NAV-offices to regional specialized units, the introduction of means and measures intended to direct the actions of the NAV-offices towards interpretations of the reform tasks developed by the Directorate of Labour and Welfare, are all signs of hierarchical standardization. The consequences so far are bureaucratization, and reduced and unsatisfactory service to the users. Tone Alm Andreassen Forskningsleder Arbeidsforskningsinstituttet E-post: Knut Fossestøl Seniorforsker Arbeidsforskningsinstituttet E-post: Tidsskrift for Velferdsforskning, Vol. 12, No. 3, 2009, side NAV-reformens mål om mer helhetlige og koordinerte velferdstjenester og tettere oppfølging mot arbeidslivsdeltakelse, innebærer en lokal utviklingsoppgave en integrasjon av de tre tjenestene som danner NAVkontoret, og et samarbeid med helsetjenesten og arbeidslivet. «Oppdragsstyring» og «samstyring» betegner to ulike modeller for overordnet styring av komplekse organisasjoner og oppgaver. Mens oppdragsstyring representerer en systematisk forming av velferdsforvaltningen mot ett mål ovenfra og ned, legger samstyring mer til rette for dialog og samarbeid mellom gjensidig avhengige og likeverdige parter. Den første iverksettingen av NAV-reformen synes å ha vært dominert av oppdragsstyring. Det skjer en målretting av lokalkontorenes virksomhet gjennom opprettelsen av fylkesvise forvaltningsenheter og regionale pensjonsenheter. Videre innføres nye ordninger og tiltak som trekker ressurser bort fra utviklingsoppgaven. Konsekvensen er byråkratisering av relasjonen mellom lokalkontorene og forvaltningsenhetene, svak fremdrift i det lokale integrasjonsarbeidet og utilstrekkelig oppfølging av brukerne. NAV-reformen styring av lokal utvikling Med NAV-reformen har Stortinget vedtatt en lokal arbeids- og velferdsforvaltning som skal ivareta flere formål, i et partnerskap mellom stat og kommune, og med betydelig lokal autonomi. På NAVkontoret skal brukerne få ett lokalt tilgjengelig kontaktsted for alle arbeids- og velferdsforvaltningens tjenester. Her skal de få avklart sine behov og få et samordnet tjenestetilbud. I følge NAV-proposisjonen (St.prp. nr. 46. ( ), Ny arbeidsog velferdsforvaltning, skal den nye førstelinjetjenesten ha vedtaksmyndighet til å kunne utløse de virkemidlene som er nødvendige for å møte den enkelte brukers situasjon. Proposisjonen under- 168

4 Ulike forståelser av helhetlig oppfølging i NAV? Anita Røysum Different ways of understanding comprehensive follow-up services within the Norwegian labour and welfare administration offices (NAV)? The article focuses upon a goal of the NAV reform: To provide users with comprehensive follow-up services and how this can be understood in light of comprehensive follow-up services in social work practice. Data is presented from a NAV-office, based upon observation and qualitative interviews of employees. The analysis indicates the contrast between a comprehensive professional point of view and a comprehensive bureaucratic administrative point of view. The concept «comprehensive» is connected to working for change in social work, where the goal is to intervene at several levels and in different phases. This understanding of «comprehensive» can be seen as being an extension of the comprehensive approach referred to in the NAV-reform, which is about providing supervision across the specter of NAV-services in an effort to provide integrated services. Anita Røysum Stipendiat Høgskolen i Oslo E-post: Tidsskrift for Velferdsforskning, Vol. 12, No. 3, 2009, side Artikkelen setter fokus på NAV-reformens mål om å gi brukerne en helhetlig oppfølging, og hvordan dette kan forstås i lys av helhetlig oppfølging i sosialt arbeid. Det presenteres data fra et NAV-kontor, basert på observasjoner og kvalitative intervjuer av ansatte. Analysen tyder på kontraster mellom et profesjonsfaglig og et byråkratisk administrativt helhetssyn. Sosialarbeideres forståelse av «helhet» er knyttet til endringsarbeid, hvor målet er å intervenere på flere nivåer og i ulike faser. Deres forståelse av «helhet» kan forstås som et utvidet helhetsperspektiv sett i forhold til NAV-reformens mål om en helhetlig tilnærming, hvor det mer handler om å veilede på tvers av NAVs tjenestespekter som et integrert tjenestetilbud. Innledning Med NAV-reformen er det ambisjoner om å utvikle en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning. Brukerne skal oppleve samordnede tjenester, og de ansatte skal gi råd og veiledning om hele NAVs tjenestespekter. Ved at Aetat, trygdeetaten og deler av sosialtjenesten samordnes skal oppfølgingen av brukere bli mer helhetlig. Vektleggingen av helhetsperspektiver i brukeroppfølgingen står også sentralt i sosialt arbeids fagtradisjon, og således i sosialtjenestens arbeid. Det settes her søkelys på om NAV-reformen kan sies å hemme eller fremme realiseringen av helhetsforståelsen i sosialt arbeid, som en profesjonell norm og tilnærming. Det fokuseres på mulige spenninger mellom ulike helhetsoppfatninger når det gjelder oppfølgingen av NAVs brukere. For er det slik at NAV-reformens fokus på helhet er den samme som en finner i sosialt arbeid? Artikkelens ambisjon er å fokusere på likheter og ulikheter mellom NAV-reformens intensjon om helhet, og sosi- 192

5 NAV på rett vei? En surveybasert brukerundersøkelse Hans-Tore Hansen NAV on the right track? A user survey Taking the literature on users satisfaction and user studies as point of departure this study investigates if users that have been attached to the newly established local welfare offices in Norway consider the welfare service more positively than users without such attachment. The study is based on three user survey that has been conducted by the welfare service among its largest user groups. The result shows that the welfare service is evaluated less favourably better in 2009 than in 2008, while there is some evidence of a positive change in users satisfaction among the pilot offices. In general, there is little evidence that the newly established local welfare offices are important with regard to how users evaluate the welfare system. There is no evidence that type of benefit, gender and education matters with regard to how the welfare system is evaluated. However, old age pensioners evaluate the welfare system more positively than others. Hans-Tore Hansen Professor Universitetet i Bergen e-post: Tidsskrift for Velferdsforskning, Vol. 12, No. 3, 2009, side Med utgangspunkt i litteraturen omkring brukertilfredshet og brukerundersøkelser og aktuell forskning blir det undersøkt om brukere som har tilknytning til lokale NAV kontorer vurderer etaten mer positivt enn de som ikke har en slik tilknytning og om etaten er i en positiv utvikling. Artikkelen baserer seg på brukerundersøkelser som NAV har gjennomført. Resultatene viser at etaten gjennomgående kommer dårligere ut i 2009 enn i 2008, mens det ved pilotkontorene kan se ut til å være noen positive endringer i perioden. Generelt er det lite som tyder på at etablering av lokale NAV kontorer spiller noen vesentlig rolle for brukernes vurderinger av etaten. Det er små forskjeller å spore i vurderingen av etaten i forhold til hvilke ytelse de mottar, og kjønn og utdanning spiller heller ingen vesentlig rolle. Alderspensjonistene er mest positive i sine vurderinger av etaten. Innledning 1 Etter en prosess hvor ulike modeller for organiseringen av velferdsforvaltningen ble utredet og drøftet, ble Arbeids- og velferdsetaten (NAV) opprettet den 1. juli Samme høst ble de 25 første lokale arbeids- og velferdskontorene åpnet, og innen utgangen av 2009 skal alle landets innbyggere ha tilgang til et lokalt NAV-kontor hvor tjenestene til arbeids- og velferdsetaten skal være samordnet med sosialtjenestene i kommunen. De overordnede målsettingene med NAV-reformen er at den skal bidra til at (1) flere kommer i arbeid og aktivitet, (2) etaten skal tilpasses brukernes behov, og (3) arbeids- og velferdsforvaltning skal være helhetlig og effektiv. Det er også klare ambisjoner om at reformen skal bidra til å forbedre brukernes relasjon til det offentlige velferdssystemet For eksempel sies det i St.prp. nr. 46 ( ) at: 207

6 Bokomtale Jobcentret som organisatorisk fænomen København: Frydenlund Academic, 2009 Karen Breidahl og Janne Seemann Velferdsreform er på dagsorden i de fleste vesteuropeiske nasjonalstater. En av ideene som settes ut i livet er såkalte jobbsentre. Tidligere trygde- og/eller arbeidskontorer får nye navn, nye design og nye oppgaver å løse, hvor arbeidslinjen og brukerretting står i sentrum. Boken «Jobcentret som organisatorisk fænomen» er en organisasjonssosiologisk casestudie av jobbsenter Frederikshavn i Danmark. Studien inngår som et delprosjekt i det tverrfaglige og tverrinstitusjonelle forskningsprosjektet «Arbejdsmarkeds- og velfærdspolitikkens effekt på lediges arbejdsmarkedstilknytning», og beskriver et av Danmarks 77 jobbsentre med en todelt styringslinje, med hovedfokus på dagligdagsoppfatninger av den nye jobbsenterorganisasjonen sett fra de ansattes perspektiv. De nye jobbsentrene ble åpnet i januar 2007 i tre ulike organisasjonsformer, og jobbsenter Frederikshavn er et B-jobbsenter, som betyr at den er organisert i en todelt styringslinje. Bokens ambisjoner kan samenfattes i to punkter: 1) å presentere jobbsentrenes «skapelsesberetning» i et idéhistorisk, organisatorisk og politisk perspektiv, og 2) å presentere og drøfte det vertikale og horisontale samspillet innad i et jobbsenter. I tillegg til åtte kapitler, hvorav fem er viet til presentasjon av funn fra Jobbsenter Frederikshavn som case, følger et etterord som setter funnene i et bredere organisasjonssosiologisk perspektiv og ser dem i lys av finanskrisen og de siste politiske endringer på nasjonalt nivå. Forfatterne ser de høye politiske ambisjonene med de nye, fusjonerte jobbsenterkonstruksjonene som en del av et høypolitisk felt. Visjonen er i Danmark uttrykt som at «jobcentret skal udgøre et samlende omdrejningspunkt i et énstrenget beskæftigelsessystem der sætter borgeren i centrum, beskæftigelse i fokus og sikrer en sammenhæng i opgaveløsningen» (s. 17). De vakre nyordene, eller buzzwords, som forfatterne kaller dem, følger en helt inn i jobbsenteret. Venterommet er erstattet med en jobb-butikk. Her får en hjelp til å søke jobber, og ledige jobber er formidlet gjennom oppslag på veggene. Et annet buzzword er såkalte Hot-jobs, som rett og slett betyr jobber som ikke krever bestemte kvalifikasjoner. Forfatterne problematiserer politiske reformlegitimeringer hvor troen på at standardiserte modeller muliggjør tilpasning av alle jobbsentre på samme måte og at endringer dermed lar seg implimentere hurtig og knirkefritt hvis bare reformoppskrifter følges. Forfatternes inngang er å analysere ulike normer, verdier og virkelighetsoppfatninger som er i spill blant ledere og medarbeidere med tilknytning til jobbsenteret, med et blikk for motstridende mål og interesser vedrørende den nye organiseringen. Når de nye jobbsenterkonstruksjonene skal være mer hensiktsmessig enn før, stiller forfatterne et spørsmål som er dypt sosiologisk: Hensiktsmessig for hvem? Samfunnet, de arbeidsledige, de ansatte, den daglige ledelse eller det politiske/administrative system? Omorganiseringen i Danmark ble ifølge forfatterne legitimert gjennom at den tidligere kommunale styringsstrukturen medførte ulik innsats i de enkelte kommunene, og at brukerne fikk ulik behandling i henholdsvis det statlige og det kommunale systemet. En del brukere falt derfor mellom to stoler (den velkjente kasteballsproblematikken), og resulterte i for mye passiv bistand. Med de nye reformene fikk resultatorientering en mer sentral rolle. Jobbsentrene skal ta utgangspunkt i den enkeltes resurser og behov; samle og forenkle innsatsen i én inngang for alle brukere og økonomiske og sosiale problemer skal løses samtidig. Boken viser imidlertid at der er sprik mellom reformretorikk og praksis. Oppgavedelingen er løst gjennom en fragmentert organisering, og jobbsentrenes rolle og forståelse av «helhetsperspektiv» ser ut til å 228

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL)

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft Tarja Tikkanen Hva betyr PIAAC-resultatene

Detaljer

Evalueringen av Nav-reformen. Anne Lise Fimreite

Evalueringen av Nav-reformen. Anne Lise Fimreite Evalueringen av Nav-reformen Anne Lise Fimreite Hva er Nav-reformen? Reform innrettet mot arbeids- og velferdsforvaltningen i Norge (reform i perioden 2006-2010, nå drift). Forvaltnings- og velferdsreform

Detaljer

// Vi gir mennesker muligheter

// Vi gir mennesker muligheter // Vi gir mennesker muligheter Hva er NAV? 1. juli 2006 legges trygdeetaten og Aetat ned, og erstattes av en ny arbeidsog velferdsetat. Innen 2010 skal det etableres egne arbeids- og velferdskontor (NAV-kontor)

Detaljer

Hva sier brukerne om møtet med NAV-kontoret?

Hva sier brukerne om møtet med NAV-kontoret? Hva sier brukerne om møtet med NAV-kontoret? AV: MARTIN HEWITT SAMMENDRAG Våren 2007 ble det gjennomført en brukerundersøkelse rettet mot personbrukere ved de 25 første pilotkontorene i NAV. Resultatene

Detaljer

NAV-reformen og evalueringen. Tone Alm Andreassen Arbeidsforskningsinstituttet

NAV-reformen og evalueringen. Tone Alm Andreassen Arbeidsforskningsinstituttet NAV-reformen og evalueringen Tone Alm Andreassen Arbeidsforskningsinstituttet NAV-reformen Trygdeetat og arbeidsmarkedsetat ble en etat NAV 1. juli 2006 Lokalt NAV-kontor et partnerskap mellom stat og

Detaljer

Folkehelse er et tverrsektorielt arbeidsområde

Folkehelse er et tverrsektorielt arbeidsområde Folkehelse er et tverrsektorielt arbeidsområde Välfärdskonferansen, Göteborg, nov. 2012 Elisabeth Fosse, HEMIL-senteret, Universitetet i Bergen Grunnlaget for god helse The basic conditions for health

Detaljer

Inkludering mellom samfunnsansvar og effektivitet

Inkludering mellom samfunnsansvar og effektivitet Inkludering mellom samfunnsansvar og effektivitet Den nye arbeids- og velferdsetaten - organisatorisk virkemiddel for inkluderende arbeidsliv Direktør Tor Saglie, NAV-interim Formålet med reformen Få flere

Detaljer

NAV Erfaringer fra Norge

NAV Erfaringer fra Norge NAV Erfaringer fra Norge Knut Røed Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning Ragnar for Economic Research www.frisch.uio.no NAV = Ny Arbeids- og Velferdsforvaltning = NAV Høsten 2001 foreslo

Detaljer

Ny Arbeids- og Velferdsforvaltning Iverksetting av NAV-reformen lokalt Tone Alm Andreassen Arbeidsforskningsinstituttet Forskersamling, NAV-evalueringen, Bergen, oktober 2008 NAV-reformens lokale iverksetting

Detaljer

Samarbeid kommune stat i NAV

Samarbeid kommune stat i NAV NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 3. 4. februar 2010 Samarbeid kommune stat i NAV v/arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie Disposisjon 1. Hvorfor NAV-reformen 2. Hva er NAV og hvordan er vi organisert 3.

Detaljer

Kompleksitet som mulighet partnerskapet sett fra et forskerståsted Av Knut Fossestøl, Arbeidsforskningsinstituttet

Kompleksitet som mulighet partnerskapet sett fra et forskerståsted Av Knut Fossestøl, Arbeidsforskningsinstituttet Kompleksitet som mulighet partnerskapet sett fra et forskerståsted Av Knut Fossestøl, Arbeidsforskningsinstituttet Dagskonferanse om partnerskapet i NAV-kontorene i regi av KS, Arbeids- og velferdsdirektoratet

Detaljer

SIU Retningslinjer for VET mobilitet

SIU Retningslinjer for VET mobilitet SIU Retningslinjer for VET mobilitet Gardermoen, 16.09.2014 Oppstart- og erfaringsseminar Tore Kjærgård Carl Endre Espeland 2 Kort om Erasmus+ EUs utdanningsprogram for perioden 2014 2020 Budsjett: 14,7

Detaljer

Håndtering av risiko i store omstillings og endringsprosesser. Tor Saglie, direktør NAV interim Risikostyring i staten, lanseringsseminar 7.

Håndtering av risiko i store omstillings og endringsprosesser. Tor Saglie, direktør NAV interim Risikostyring i staten, lanseringsseminar 7. Håndtering av risiko i store omstillings og endringsprosesser Tor Saglie, direktør NAV interim Risikostyring i staten, lanseringsseminar 7. mars Reform krever mot og vilje til å ta risiko Naturlig og nødvendig

Detaljer

Partnerskapet i Drammen: likeverdighet, aktiv resultatoppfølging og integrerte tjenester

Partnerskapet i Drammen: likeverdighet, aktiv resultatoppfølging og integrerte tjenester Partnerskapet i Drammen: likeverdighet, aktiv resultatoppfølging og integrerte tjenester v/ HSO-direktør Eva Milde, Fylkesdirektør Elisabeth Holen og NAV-leder Steinar Hansen Oslo, 13. april 2015 1 2 3

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

Erfaringer fra NAV Tjøme

Erfaringer fra NAV Tjøme Leder for NAV Tjøme, Kristian Aas Erfaringer fra NAV Tjøme AFI-Forum 10.01.2008 NAV Tjøme Åpnet 3/10-06. Pilotkontor. Totalt 9 ansatte. 8,7 årsverk. 4,5 ansatte fra Arbeids- og velferdsetaten. 4,5 ansatte

Detaljer

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612.

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. 14.06.04 Mastergradskurset i sosialpolitikk SA 309 Høstsemesteret 2004 v/steinar Stjernø Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. Eksamen består av en semesteroppgave på ca 15 sider. Denne blir utlevert 8.12

Detaljer

Skjønn og handlingsrom i NAV: Et rom for styring eller medvirkning?

Skjønn og handlingsrom i NAV: Et rom for styring eller medvirkning? Skjønn og handlingsrom i NAV: Et rom for styring eller medvirkning? 12 april 2012 Jorunn T. Jessen TREfF Formål ved undersøkelsen Undersøke hvordan NAV-arbeiderne oppfatter: sitt eget handlingsrom og sine

Detaljer

Representantforslag 111 S

Representantforslag 111 S Representantforslag 111 S (2012 2013) fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson, Laila-Marie Reiertsen og Vigdis Giltun Dokument 8:111 S (2012 2013) Representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

POLITIKKDOKUMENT NAV-REFORMEN

POLITIKKDOKUMENT NAV-REFORMEN POLITIKKDOKUMENT NAV-REFORMEN Vedtatt av Deltas hovedstyre oktober 2008 EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Nav-reformen er viktig for Delta Nav reformen beskrives gjerne som den mest omfattende forvaltningsreform

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR FORUM FOR OFFENTLIG SERVICE

STRATEGIPLAN FOR FORUM FOR OFFENTLIG SERVICE STRATEGIPLAN FOR FORUM FOR OFFENTLIG SERVICE 2012 2015 Vedtatt 11.04.12 INNHOLD Innledning... 3 Utfordringer... 3 Hovedmål og strategiske virkemidler... 4 HOVEDMÅL 1: Enkle og tilgjengelige tjenester på

Detaljer

What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles?

What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles? What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles? I preciate to get the invitation to participate at this convention and give the Norwegian

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM FM konferansen Oslo, 13 Oktober 2011 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06 Erick Beltran Ingenierio

Detaljer

Inger-Johanne Stokke. Utfordringer og prioriteringer for hovedtariffoppgjøret. Hvordan ivareta ansatte i både stat og kommune?

Inger-Johanne Stokke. Utfordringer og prioriteringer for hovedtariffoppgjøret. Hvordan ivareta ansatte i både stat og kommune? Inger-Johanne Stokke Utfordringer og prioriteringer for hovedtariffoppgjøret. Hvordan ivareta ansatte i både stat og kommune? Arbeids- og velferdsforvaltningen Arbeids- og velferdsforvaltningen består

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools The Visions Conference 2011 UiO 18 20 May 2011 Kirsten Palm Oslo University College Else Ryen

Detaljer

Samhandling i prosjekter et forskerblikk på Nødnettprosjektet. Therese Dille, PhD

Samhandling i prosjekter et forskerblikk på Nødnettprosjektet. Therese Dille, PhD Samhandling i prosjekter et forskerblikk på Nødnettprosjektet Therese Dille, PhD Bakgrunn Forskningsprosjekt (2008-2012) ved Handelshøyskolen BI, Institutt for ledelse og organisasjon Tilknyttet FoU-prosjektet

Detaljer

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata IFD International Framework for Dictionaries Hvordan bygges en BIM? Hva kan hentes ut av BIM? Hvordan

Detaljer

Lokalt folkehelsearbeid i Norge helse i alt vi gjør?

Lokalt folkehelsearbeid i Norge helse i alt vi gjør? U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Delplenum 6, 28.08.14 Elisabeth Fosse Lokalt folkehelsearbeid i Norge helse i alt vi gjør? Presentasjon på Nordisk folkehelsekonferanse i Trondheim, Elisabeth Fosse,

Detaljer

Brukerne er den nye oljen

Brukerne er den nye oljen LAVRANS LØVLIE Altinndagen 2014 Brukerne er den nye oljen Tjenestedesign for høyeffektive innbyggere 30 November 2014 Anders Kjeseth Valdersnes anders@liveworkstudio.com 2012 live work Studio Ltd 1 Selvangivelsen

Detaljer

Tjenestekjøp i offentlig sektor

Tjenestekjøp i offentlig sektor Virke, rundebordskonferanse, 5. februar 2013: Tjenestekjøp i offentlig sektor Hvor godt er lederskapet knyttet til disse kontraktsrelasjonene? Roar Jakobsen (roar.jakobs@gmail.com) Noen forskningsresultater

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Implementeringen av ROP retningslinjen; er GAP analyser et

Implementeringen av ROP retningslinjen; er GAP analyser et Implementeringen av ROP retningslinjen; er GAP analyser et effek/vt redskap? Lars Lien, leder Nasjonal kompetansetjeneste for sam

Detaljer

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components.

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components. Hovedoppgave Masteroppgave ved ved IMM Høsten 2013 Lean Product Development Stability Drivers. Identifying Environmental Factors that Affect Performance. SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD)

Detaljer

Brukernes møte med NAV. Gjennomgang av NAV Delrapport fra ekspertgruppe 15.09.14

Brukernes møte med NAV. Gjennomgang av NAV Delrapport fra ekspertgruppe 15.09.14 Brukernes møte med NAV Gjennomgang av NAV Delrapport fra ekspertgruppe 15.09.14 Innspill fra brukerne 04.12.2014 ekspertgruppe- gjennomgang av NAV 2 Formål og tidsplan Ekspertgruppen skal vurdere hvordan

Detaljer

Vår ref: 09/4568 /TLB

Vår ref: 09/4568 /TLB // Arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo ARBEIDS OG tnkluder1nusuepammentet MOTTATT 0'4JUN2009 Deres ret 200901113/MCH Vår ref: 09/4568 /TLB Vår dato: 29.05.2009 Høringskommentarer

Detaljer

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap EKSAMENSOPPGAVE I SOS1002 SAMFUNNSVITENSKAPELIG FORSKNINGSMETODE Eksamensdato: 6. desember 2012 Eksamenstid:

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

«Departementenes gjennomføringsutfordringer» Joakim Lystad Arbeids- og velferdsdirektør

«Departementenes gjennomføringsutfordringer» Joakim Lystad Arbeids- og velferdsdirektør Miniseminar 11. mars 2013 «Departementenes gjennomføringsutfordringer» Joakim Lystad Arbeids- og velferdsdirektør Innhold 1. Departementenes gjennomføringsutfordringer 2. Gjennomføring av NAV reformen

Detaljer

organisasjonsanalyse på tre nivåer

organisasjonsanalyse på tre nivåer organisasjonsanalyse på tre nivåer Makronivået -overordnede systemegenskaper- Mesonivået avgrensete enheter, avdelinger, kollektiver Mikronivået -individer og smågrupper- Høyere nivå gir rammer og føringer

Detaljer

Lokal samarbeidsavtale mellom NAV Oslo og Bydel Østensjø

Lokal samarbeidsavtale mellom NAV Oslo og Bydel Østensjø Lokal samarbeidsavtale mellom NAV Oslo og Bydel Østensjø Godkjent dato: 1 INNHOLD: INNHOLD:... 2 1 INNLEDNING... 3 2 SAMARBEIDSPARTER... 3 3 FORMÅL... 3 4 STYRING OG LEDELSE AV FELLES LOKALE KONTOR...

Detaljer

Hva kreves? 1 semester = 5 måneders full tids arbeid

Hva kreves? 1 semester = 5 måneders full tids arbeid Hva kreves? 1 semester = 5 måneders full tids arbeid Veiledning er obligatorisk Et originalt bidrag: rent beskrivende og refererende oppgave holder ikke Formen skal være profesjonell BYRÅKRATISKE TING:

Detaljer

Presenting a short overview of research and teaching

Presenting a short overview of research and teaching Presenting a short overview of research and teaching Portuguese in Norway at university level Diana Santos d.s.m.santos@ilos.uio.no Romanskfagråd møte, Oslo, 31 October 2014 Research Research under Linguateca

Detaljer

Frafall og EU-programmene. Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016

Frafall og EU-programmene. Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016 Frafall og EU-programmene Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016 Fører deltakelse i EU-programmer til lavere frafall/høyere gjennomføring? Vi vet ikke. Men vi kan gjette. Årsaker til frafall Effekter

Detaljer

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Ass Professor Lars Erik Kjekshus and Post doc Trond Tjerbo Department of Health Management and Health Economics

Detaljer

Namdalseid kommune. Saksframlegg. Høring - "Et NAV med muligheter" Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid kommunestyre

Namdalseid kommune. Saksframlegg. Høring - Et NAV med muligheter Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2015/6317-2 Saksbehandler: Kjell Einvik Saksframlegg Høring - "Et NAV med muligheter" Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid kommunestyre Rådmannens innstilling Namdalseid

Detaljer

Ekspertgruppens medlemmer

Ekspertgruppens medlemmer ET MED MULIGHETER Bedre brukermøter, større handlingsrom og tettere på arbeidsmarkedet. Leder for NAV-ekspertgruppen Sigrun Vågeng torsdag 9. april 2015 Ekspertgruppens medlemmer Sigrun Vågeng (leder),

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning Trondheim, 6 Januar 2010 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06

Detaljer

NAV // 2008 REFORMARBEIDET HOVEDMÅL NØKKELTALL

NAV // 2008 REFORMARBEIDET HOVEDMÅL NØKKELTALL REFORMARBEIDET HOVEDMÅL NØKKELTALL 2008 ET KREVENDE ÅR FOR NAV // LEDER // 2008 ble et spesielt år for NAV. Den internasjonale finanskrisen som slo inn på høsten førte til et omslag i arbeidsmarkedet.

Detaljer

Rådmannen vil også videre holde bystyret orientert om dette arbeidet.

Rådmannen vil også videre holde bystyret orientert om dette arbeidet. SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200801628 : E: X05 : Rune Moen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 26.03.2008 6/08 Bystyret 01.04.2008

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

Kommunestørrelse og lokaldemokratiet

Kommunestørrelse og lokaldemokratiet Kommunestørrelse og lokaldemokratiet Innledning Risør kommune 28 mai 2015 Linda Hye og Morten Øgård Stipendiat og Professor Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag Universitetet i Agder/UC-Berkeley

Detaljer

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI organisering: NTNU vertsinstitusjon NORSI styre NORSI består av to forskningsprogrammer PIMS ved NTNU: Program

Detaljer

Hans-Tore Hansen (prof. UiB): Brukertilfredshet med NAV. Camilla Grung (MA student sosiologi): Case studie av et NAV kontor

Hans-Tore Hansen (prof. UiB): Brukertilfredshet med NAV. Camilla Grung (MA student sosiologi): Case studie av et NAV kontor Modul 6 b: Hans-Tore Hansen (prof. UiB): Brukertilfredshet med NAV Camilla Grung (MA student sosiologi): Case studie av et NAV kontor Iren Johnsen (MA student sosiologi): Case studie av et NAV kontor Kjetil

Detaljer

VTA-seminar 19-20 mai 2009, NHO Attføringsbedriftene. Roland Mandal, Fafo Institutt for arbeidslivs-og velferdsforskning

VTA-seminar 19-20 mai 2009, NHO Attføringsbedriftene. Roland Mandal, Fafo Institutt for arbeidslivs-og velferdsforskning VTA-seminar 19-20 mai 2009, NHO Attføringsbedriftene Roland Mandal, Fafo Institutt for arbeidslivs-og velferdsforskning 1 Bakgrunn Gjennomført på oppdrag fra AID Hvordan går det med folk der ute? Oppfølging

Detaljer

AFI-forum Arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie

AFI-forum Arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie 20. februar 2009 AFI-forum Arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie Disposisjon NAV - Mål og resultater Status for reformarbeidet Finanskrisen og konsekvenser for NAV Prioriteringer it i og tiltak i 2009

Detaljer

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION:

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 77 SØTRYKK FRA "THE SWEDISH JOURNAL OF ECONOMICS", VOL. 77 (1975), HO. 1, PP.1-12 TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: AN ECONOMETRIC MODEL AND EMPIRICAL

Detaljer

Hvordan kan reformer og ny IA-avtale bidra til økt sysselsetting? Mo i Rana 5. og 6. mai

Hvordan kan reformer og ny IA-avtale bidra til økt sysselsetting? Mo i Rana 5. og 6. mai Hvordan kan reformer og ny IA-avtale bidra til økt sysselsetting? Mo i Rana 5. og 6. mai Bjørn Gudbjørgsrud, direktør styringsenhet for fylkene i NAV NAV-reformen Et organisasjonsoptimistisk prosjekt Svært

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

Quality Policy. HSE Policy

Quality Policy. HSE Policy 1 2 Quality Policy HSE Policy Astra North shall provide its customers highly motivated personnel with correct competence and good personal qualities to each specific assignment. Astra North believes a

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

Andreas Tjernsli Arbeid- og velferdsdirektoratet. NAV informerer eventuelt sier noe om utfordringene til kommunal sektor mht sykefravær

Andreas Tjernsli Arbeid- og velferdsdirektoratet. NAV informerer eventuelt sier noe om utfordringene til kommunal sektor mht sykefravær Andreas Tjernsli Arbeid- og velferdsdirektoratet NAV informerer eventuelt sier noe om utfordringene til kommunal sektor mht sykefravær Formålet med presentasjonen Vise hvordan NAV kan være en betydelig

Detaljer

Tripartite. The regulations also create a general duty for employees to help shape, implement and follow up systematic HSE efforts in the industry.

Tripartite. The regulations also create a general duty for employees to help shape, implement and follow up systematic HSE efforts in the industry. Tripartite Collaboration between employers, unions and government is not only enshrined in Norwegian petroleum policy, but also essential for progress on HSE. That puts Norway in a unique position. Trepartssamarbeid

Detaljer

Gevinstrealisering i NAV. Erik Oftedal Direktør NAV arbeid og aktivitet Arbeids- og velferdsdirektoratet

Gevinstrealisering i NAV. Erik Oftedal Direktør NAV arbeid og aktivitet Arbeids- og velferdsdirektoratet Gevinstrealisering i NAV Erik Oftedal Direktør NAV arbeid og aktivitet Arbeids- og velferdsdirektoratet Vår største utfordring (1) er arbeidskraft 2700 Anslått behov Tall i 1000 personer for arbeidskraft

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

NAV Bodø - organisering av sosialhjelpsordningen i Bodø kommune

NAV Bodø - organisering av sosialhjelpsordningen i Bodø kommune Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11026/2012 2012/1442 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/4 Eldrerådet 05.03.2012 12/4 Ruspolitisk råd 06.03.2012 12/5 Råd for

Detaljer

Den norske velferdsstaten

Den norske velferdsstaten Den norske velferdsstaten Geir R. Karlsen, Professor, Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Ideen bak Velferdsstaten Velferdsstaten som idé oppsto mot slutten av 1800-tallet på

Detaljer

Innovasjon i offentlig sektor som del av det regionale innovasjonssystemet

Innovasjon i offentlig sektor som del av det regionale innovasjonssystemet Innovasjon i offentlig sektor som del av det regionale innovasjonssystemet VINN Agder Rica Dyreparken Hotel 25. september 2014 Henrik Dons Finsrud Fagleder KS Innovasjon Denne presentasjonen Innovasjon

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

TOM ØSTHAGEN, LEDER NAV KONGSVINGER. Hvordan oppleves det i den praktiske hverdagen?

TOM ØSTHAGEN, LEDER NAV KONGSVINGER. Hvordan oppleves det i den praktiske hverdagen? TOM ØSTHAGEN, LEDER NAV KONGSVINGER Hvordan oppleves det i den praktiske hverdagen? KORT OM NAV KONGSVINGER Vi nærmer oss 18000 innbyggere i Kongsvinger NAV-kontoret etablert i november 2009 Kommunale

Detaljer

I I. Samarbeidsavtale. mellom. Bjugn kommune og NAV Sør-Trøndelag Gjelder perioden 01.05.14-01.05.17

I I. Samarbeidsavtale. mellom. Bjugn kommune og NAV Sør-Trøndelag Gjelder perioden 01.05.14-01.05.17 I I Samarbeidsavtale mellom Bjugn kommune og NAV Sør-Trøndelag Gjelder perioden 01.05.14-01.05.17 Samarbeidsparter Avtalen er inngått mellom Bjugn kommune og NAV Sør-Trøndelag. Avtalen gjelder drift av

Detaljer

KURSKOMPENDIE KOMPETANSEUTVIKLING FOR ANSATTE PÅ NAV KONTOR

KURSKOMPENDIE KOMPETANSEUTVIKLING FOR ANSATTE PÅ NAV KONTOR KURSKOMPENDIE KOMPETANSEUTVIKLING FOR ANSATTE PÅ NAV KONTOR 1 INNHOLD Innledning... side 2 Pkt. 1. Generellt om NAV... side 2 Pkt. 2. Fafo rapport om ansettets perspketiver på etaberling av en felles førstelinje

Detaljer

Kunnskapsutvikling & endringsarbeid i praksis

Kunnskapsutvikling & endringsarbeid i praksis Kunnskapsutvikling & endringsarbeid i praksis Eksternkurs, St. Olavs Hospital 20.mai 2014 Hilde Strøm Solberg, seksjonsleder fysioterapi / PhD kandidat Oversikt Føringer for kunnskapsutvikling og endringsarbeid

Detaljer

DISCRETE DYNAMIC CHOICE: AN EXTENSION OF THE CHOICE MODELS OF THURSTONE AND LUCE

DISCRETE DYNAMIC CHOICE: AN EXTENSION OF THE CHOICE MODELS OF THURSTONE AND LUCE ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 148 REPRINT FROM JOURNAL OF MATHEMATICAL PSYCHOLOGY VOL. 27 NO. 1, 1983 DISCRETE DYNAMIC CHOICE: AN EXTENSION OF THE CHOICE MODELS OF THURSTONE AND LUCE DISKRET DYNAMISK

Detaljer

En organisasjon i utvikling

En organisasjon i utvikling En organisasjon i utvikling Hvor går NAV-reformen? Kristin Reichborn-Kjennerud FoU resultat 2014 Innhold Sammendrag... 4 Innledning... 6 Hvem gjør hva i NAV-kontorene?... 7 Integrering på tvers av de tidligere

Detaljer

Innhold. Forord... 3. Innledning... 11 Hans Chr. Garmann Johnsen og Øyvind Pålshaugen

Innhold. Forord... 3. Innledning... 11 Hans Chr. Garmann Johnsen og Øyvind Pålshaugen Innhold Forord... 3 Innledning... 11 Hans Chr. Garmann Johnsen og Øyvind Pålshaugen Kapittel 1 Innovasjon, medvirkning og læring en norsk modell?... 15 Hans Chr. Garmann Johnsen og Øyvind Pålshaugen Kapitalisme

Detaljer

Hvordan se Senter for jobbmestring og Rask psykisk helsehjelp i sammenheng?

Hvordan se Senter for jobbmestring og Rask psykisk helsehjelp i sammenheng? Hvordan se Senter for jobbmestring og Rask psykisk helsehjelp i sammenheng? Hva kan bidra til rask tilbakeføring/inkludering i arbeid? Innlegg 17.nov på Nettverkssamling for Rask psykisk helsehjelp, psykologer

Detaljer

Kvalitet i institusjonsbehandling i psykisk helsevern (KvIP) - barn og unge

Kvalitet i institusjonsbehandling i psykisk helsevern (KvIP) - barn og unge akuttnettverket.no Kvalitet i institusjonsbehandling i psykisk helsevern (KvIP) barn og unge Bilde av enheten Rapport fra kollegaevaluering: ** dato 2015 Prosjektleder: Simon R. Wilkinson akuttnettverket.no

Detaljer

NAV-reformen fra bakkebyråkratenes ståsted

NAV-reformen fra bakkebyråkratenes ståsted NAV-reformen fra bakkebyråkratenes ståsted En sosiologisk casestudie av ansatte ved et lokalt NAV-kontor og deres erfaringer med NAV-reformen Camilla Grung Masteroppgave i sosiologi Høst 2008 UNIVERSITETET

Detaljer

Brukererfaringer med NAV. Hans-Tore Hansen. Intervjuer med ansatte ved to lokale NAV-kontor MA gradsoppgaver i sosiologi Camilla Grung & Iren Johnsen

Brukererfaringer med NAV. Hans-Tore Hansen. Intervjuer med ansatte ved to lokale NAV-kontor MA gradsoppgaver i sosiologi Camilla Grung & Iren Johnsen Brukererfaringer med NAV Hans-Tore Hansen & Intervjuer med ansatte ved to lokale NAV-kontor MA gradsoppgaver i sosiologi Camilla Grung & Iren Johnsen Målsettinger med NAV 1. Flere i arbeid og aktivitet

Detaljer

En riktig anskaffelsesprosess eller en riktig anskaffelse. Odd-Henrik Hansen, Salgsdirektør 10.04.2014

En riktig anskaffelsesprosess eller en riktig anskaffelse. Odd-Henrik Hansen, Salgsdirektør 10.04.2014 En riktig anskaffelsesprosess eller en riktig anskaffelse Odd-Henrik Hansen, Salgsdirektør 10.04.2014 Software Innovation is committed to helping organizations manage, share and use information - turning

Detaljer

Kommunereformarbeid. Kommunikasjonsplan som del av en god prosess. 2015 Deloitte AS

Kommunereformarbeid. Kommunikasjonsplan som del av en god prosess. 2015 Deloitte AS Kommunereformarbeid Kommunikasjonsplan som del av en god prosess 1 Agenda Arbeidsgiverpolitiske perspektiver på kommunesammenslåingsprosesser Kort om åpenhet vs. lukking Presentasjon og utvikling av en

Detaljer

BOLIGSOSIALT ARBEID I HAMAR OM RAMBØLLS ERFARINGER FRA FORANALYSEN

BOLIGSOSIALT ARBEID I HAMAR OM RAMBØLLS ERFARINGER FRA FORANALYSEN BOLIGSOSIALT ARBEID I HAMAR OM RAMBØLLS ERFARINGER FRA FORANALYSEN STIAN ARE OLSEN, SJEFSKONSULENT I RAMBØLL Plan 01 Kontekst 02 Formål med analysen 03 Metodisk gjennomføring 04 Analysetemaer 05 Hovedutfordringer

Detaljer

NAV - en offentlig innovasjon med stor IKT-avhengighet, hvordan tenke nytt og annerledes.

NAV - en offentlig innovasjon med stor IKT-avhengighet, hvordan tenke nytt og annerledes. NAV - en offentlig innovasjon med stor IKT-avhengighet, hvordan tenke nytt og annerledes. Om foredraget Største forvaltningsreformen siden innføring av Folketrygden Transformasjonen over fire år Mange

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

Fokus for presentasjonen. Presentasjon av NORHED Ny utlysning Norske institusjoners rolle

Fokus for presentasjonen. Presentasjon av NORHED Ny utlysning Norske institusjoners rolle Fokus for presentasjonen Presentasjon av NORHED Ny utlysning Norske institusjoners rolle Fagetaten Norad Fagetat under Utenriksdepartementet Fra 2014 rapporterer Norad også til Klima- og miljødepartementet

Detaljer

Er det noe konkret du har lyst til å jobbe med eller har du noen endringer du ønsker å gjennomføre?

Er det noe konkret du har lyst til å jobbe med eller har du noen endringer du ønsker å gjennomføre? Catalina Thomsen Natur og miljø Hvorfor stiller du til valg? Gjennom dette året har jeg har jeg fått mulighet til å bli kjent med mange av de internasjonale som går på HSN og fått et lite innblikk i hvilke

Detaljer

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk»

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Helge Ege, Statsautorisert revisor Deloitte avdeling Lyngdal 2 Vår rolle i tilsvarende klynger: Deloitte Bergen, sitter på spesialkompetanse,

Detaljer

NAV Bodø - organisering av sosialhjelpsordningen i Bodø kommune

NAV Bodø - organisering av sosialhjelpsordningen i Bodø kommune Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11026/2012 2012/1442 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/4 Eldrerådet 05.03.2012 Ruspolitisk råd 06.03.2012 Råd for funksjonshemmede

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Samtykke som behandlingsgrunnlag i arbeidsforhold. 3. September 2015. Kari Gimmingsrud. www.haavind.no

Samtykke som behandlingsgrunnlag i arbeidsforhold. 3. September 2015. Kari Gimmingsrud. www.haavind.no Samtykke som behandlingsgrunnlag i arbeidsforhold 3. September 2015 Kari Gimmingsrud www.haavind.no TEMA Samtykke som grunnlag for behandling av personopplysninger i arbeidsforhold Aktualitet Før - under

Detaljer

Hvordan kan karriereveiledning bidra til økt gjennomføring?

Hvordan kan karriereveiledning bidra til økt gjennomføring? Hvordan kan karriereveiledning bidra til økt gjennomføring? Nasjonal konferanse Ny Giv Overgangsprosjektet 12.-13. september Tonje F. Gravås Nasjonal enhet for karriereveiledning, Vox Livslangt perspektiv

Detaljer

Profesjonsetikk i NAV

Profesjonsetikk i NAV Tittel: Profesjonsetikk i NAV Kandidatnummer: 137 Kull: SOS 08 Eksamen: SOS3 - FOR Semester: Våren 2011 Dato: 08.05.2011 Antall ord: 7576 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 4 1.1 Begrunnelse for valg

Detaljer

NORGES FOTBALLFORBUND FORELDREVETTREGLER

NORGES FOTBALLFORBUND FORELDREVETTREGLER NORGES FOTBALLFORBUND FORELDREVETTREGLER FAIR PLAY et samarbeidsprogram mellom Norsk Tipping og Norges Fotballforbund 1. Støtt opp om klubbens arbeid - gjennom foreldremøter forankres fotballens og klubbens

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE SØK 3511 UTDANNING OG ARBEIDSMARKED

EKSAMENSOPPGAVE SØK 3511 UTDANNING OG ARBEIDSMARKED Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for samfunnsøkonomi EKSAMENSOPPGAVE SØK 3511 UTDANNING OG ARBEIDSMARKED Høst 2003 Oppgaveteksten er skrevet på norsk og engelsk Oppgave 1 Betrakt

Detaljer

Nav - med brukeren i sentrum?

Nav - med brukeren i sentrum? Hans-Tore Hansen, Kjetil G. Lundberg og Liv Johanne Syltevik (red.) Nav - med brukeren i sentrum? UNIVERSITETSFORLAGET Innhold Forord 9 Kapittel 1 Nav - med brukeren i sentrum En introduksjon 11 Hans-Tore

Detaljer

VRI Østfold 2011-2013

VRI Østfold 2011-2013 VRI Østfold 2011-2013 Innsatsområde Helse- og omsorgsteknologi og serviceinnovasjon Bjørn Horten Daglig leder Borg Innovasjon VRI Østfold 2011-2013 Målsetting: etablering av flere og større næringsrettede

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer