Introduksjon: NAV i støpeskjeen: Intensjoner og utfordringer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Introduksjon: NAV i støpeskjeen: Intensjoner og utfordringer"

Transkript

1 Introduksjon: NAV i støpeskjeen: Intensjoner og utfordringer Tone Alm Andreassen, Anne Lise Fimreite og Kåre Hagen Ved å vedta sammenslåingen av Rikstrygdeverket, Aetat og deler av den kommunale sosialtjenesten, sjøsatte Stortinget i mai 2005 den største organisatoriske reform i den norske velferdsstatens historie. Gjennom opprettelsen av et stort Arbeids- og Inkluderingsdepartement og et nytt Arbeids- og Velferdsdirektorat samt etableringen av et lokalt partnerskap mellom stat og kommune, var politikernes ambisjon å skape organisasjonsmessige forutsetninger for en vellykket gjennomføring av den såkalte arbeidslinja, det vil si at flest mulig forsørges gjennom egen inntekt framfor inntektsoverføringer fra det offentlige (stønadsordningene skal motivere til arbeid). Arbeidslinja innebærer at velferdspolitikken utformes slik at arbeid blir førstevalget, og offentlig inntektssikring mindre fordelaktig, at arbeid skal prøves før inntektssikring innvilges, og at også svakstilte på arbeidsmarkedet skal inkluderes i målet om arbeid for alle. Arbeidslinja er dermed også det viktigste svaret på fattigdomsproblemet. NAV-reformen er imidlertid ikke bare et instrument for arbeidslinja, den er også svaret på et opplevd koordineringsproblem, at virkemidlene var spredt på for mange etater til å utnyttes effektivt og gi den enkelte rett hjelp i rett tid. Med NAV-reformen skal møtet med arbeids- og velferdsforvaltningen bli enklere for brukerne og bistanden bedre tilpasset brukernes behov. Trygde-, arbeids- og sosialkontorene forsvinner nå gradvis over det ganske land, og gjenoppstår som fusjonerte enheter i (til slutt) 457 NAV-kontorer. Ved disse kontorene skal innbyggere og bedrifter møte velferdspolitikkens samlede virkemiddelapparat. Over 40 ulike stønadsordninger skal forvaltes, og etter intensjonen, sees i sammenheng. Hver enkelt bruker skal, gjennom én dør, motta en helhetlig, skreddersydd løsning på sine rettighetskrav og velferdsbehov. Stortingets mål er ambisiøse: NAV er instrumentet som skal føre flere fra passivt trygdemottak til arbeid, sette brukernes behov i sentrum, og levere en helhetlig og effektiv velferdsproduksjon. NAV er, slik direktøren i Arbeids- og velferdsdirektoratet Tor Saglie formulerer det, en «heftig bestilling» fra politikerne. Fra et samfunnsvitenskapelig ståsted er NAV et utfordrende fenomen. I et historisk perspektiv bryter reformen ned et hundreårig skille mellom inntektsforsikring finansiert og forvaltet på statlig nivå, og behovsprøvd sosialstøtte forankret på kommunalt nivå. Reformen kroner 1990-årenes sosialpolitiske paradigmeskifte. Ut forsvinner industrisamfunnets forestilling om levekårsproblemer som lett kategoriserbare og derfor håndterbare gjennom en differensiert velferdsforvaltning. Inn kommer oppfatningen om (postindustrielle) sosiale problemer som mer komplekse i sine årsaker og også individualiserte i sine konkrete uttrykk. Velferdsstaten skal ikke være et sikringssystem utenfor arbeidsmarkedet, men altså instrumentet for å inkludere hele befolkningen i arbeid. I et juridisk perspektiv integreres det borgerbaserte rettighetsprinsippet med en sosialfaglig skjønnsutøvelse i en ambisjon om å overskride skillet mellom universelle og selektive ytelser: Alle skal ha lik rett til en individuell løsning på sine problemer. Rollen som mottaker blir på samme tid både mer enkel og mer kompleks. Enkel fordi borgeren nå skal forholde seg til kun én organisasjon, mer kompleks fordi denne organisasjonen er en blanding av statlige og kommunale kompetanser, og hvor ulike tildelingsog ankeprosedyrer skal leve side om side. Fra et statsvitenskapelig ståsted er NAV en strukturreform som kommer før, og formelt uavhengig 152

2 Partnerskapet mellom stat og kommune: Velferdspolitikkens territorielle dimensjon revisited? Anne Lise Fimreite og Kåre Hagen The partnership between state and local government: The territorial dimension of welfare policies revisited? In the 2006 NAV-reform, the Norwegian Storting (parliament) introduced a mandatory partnership between state and local authorities as a novel regime for cooperation between central and local levels of government. The new model of unitary management of social insurance, labour market policies and social work is a significant departure from the old model, which was based on voluntary cooperation. The article raises the question of why this new regime was chosen, and finds that political entrepreneurship had a significant impact. Also, the legal autonomy granted to the local partners has brought about a wide variety of institutional configurations and of tasks assumed by the new NAV offices. The article is based on 60 interviews of key actors, and on data gathered from the 310 new offices which have been established. Anne Lise Fimreite Professor Universitetet i Bergen og Rokkansenteret E-post: Kåre Hagen Førsteamanuensis Handelshøyskolen BI, Oslo E-post: Tidsskrift for Velferdsforskning, Vol. 12, No. 3, 2009, side I 2006 innførte Stortinget med NAV-reformen et obligatorisk partnerskap mellom stat og kommune. Dette samhandlingsregimet for forvaltningen av inntektsforsikring, arbeidsmarkedspolitikk og det sosiale arbeidet skiller seg prinsipielt fra det forholdet mellom nasjonalt og lokalt beslutningsnivå som har preget de siste tiårene; rammestyring og frivillighet. Artikkelen besvarer spørsmålet om hvorfor akkurat denne partnerskapsmodellen ble valgt ved å peke på politisk entreprenørskap og viser at den friheten som lovgiver gir de lokale partene faktisk blir brukt. Analysene er basert på 60 intervjuer med sentrale aktører, samt data over de lokale mål, tjenester og ledelsesmodell som er valgt i de 310 nye NAV-kontorene. Innledning En av velferdspolitikkens evige spenninger er spørsmålet om hvilket forvaltningsnivå som er best egnet til å håndtere hvilke problemer. Siden karakteren til befolkningens hjelpebehov endres med samfunnsutviklingen, og forståelsen av hvilke og hvem sine problemer som bør ha politisk prioritet svinger med ideologiske og faglige strømninger, karakteriseres alle moderne velferdsstaters utvikling av jevnlige reorganiseringer av forholdet mellom sentralt og lokalt ansvar. Særlig gjelder dette i de nordiske velferdsstatene. Dette forklares ved at vi i stor grad bruker nasjonalstatens institusjoner til å sikre hele befolkningen trygge kår. Den nordiske velferdsmodellen har derfor en utpreget territoriell dimensjon, som er mindre artikulert i velferdsstater hvor korporative avtaler, familieinstitusjonen og markeder spiller en større rolle. 155

3 Å utvikle en helhetlig og brukerrettet forvaltning oppdragsstyring eller samstyring? Tone Alm Andreassen og Knut Fossestøl Modes of governing the development of a holistic and user oriented work and welfare service In this article we analyze the relationship between the national authorities (The Directorate of Labour and Welfare) and the local NAV-offices, in the implementation of the NAV-reform. We use the concepts of «network governance» and «mission directed governing» to characterize two ways of making sense of this relationship. Network governance is concerned with mutual dialogue and negotiations; mission directed governing with the attempts to create a singular purpose organization focused on labour market participation. The implementation of the NAV-reform seems short on network and strong on hierarchy. Withdrawal of tasks and competence from the local NAV-offices to regional specialized units, the introduction of means and measures intended to direct the actions of the NAV-offices towards interpretations of the reform tasks developed by the Directorate of Labour and Welfare, are all signs of hierarchical standardization. The consequences so far are bureaucratization, and reduced and unsatisfactory service to the users. Tone Alm Andreassen Forskningsleder Arbeidsforskningsinstituttet E-post: Knut Fossestøl Seniorforsker Arbeidsforskningsinstituttet E-post: Tidsskrift for Velferdsforskning, Vol. 12, No. 3, 2009, side NAV-reformens mål om mer helhetlige og koordinerte velferdstjenester og tettere oppfølging mot arbeidslivsdeltakelse, innebærer en lokal utviklingsoppgave en integrasjon av de tre tjenestene som danner NAVkontoret, og et samarbeid med helsetjenesten og arbeidslivet. «Oppdragsstyring» og «samstyring» betegner to ulike modeller for overordnet styring av komplekse organisasjoner og oppgaver. Mens oppdragsstyring representerer en systematisk forming av velferdsforvaltningen mot ett mål ovenfra og ned, legger samstyring mer til rette for dialog og samarbeid mellom gjensidig avhengige og likeverdige parter. Den første iverksettingen av NAV-reformen synes å ha vært dominert av oppdragsstyring. Det skjer en målretting av lokalkontorenes virksomhet gjennom opprettelsen av fylkesvise forvaltningsenheter og regionale pensjonsenheter. Videre innføres nye ordninger og tiltak som trekker ressurser bort fra utviklingsoppgaven. Konsekvensen er byråkratisering av relasjonen mellom lokalkontorene og forvaltningsenhetene, svak fremdrift i det lokale integrasjonsarbeidet og utilstrekkelig oppfølging av brukerne. NAV-reformen styring av lokal utvikling Med NAV-reformen har Stortinget vedtatt en lokal arbeids- og velferdsforvaltning som skal ivareta flere formål, i et partnerskap mellom stat og kommune, og med betydelig lokal autonomi. På NAVkontoret skal brukerne få ett lokalt tilgjengelig kontaktsted for alle arbeids- og velferdsforvaltningens tjenester. Her skal de få avklart sine behov og få et samordnet tjenestetilbud. I følge NAV-proposisjonen (St.prp. nr. 46. ( ), Ny arbeidsog velferdsforvaltning, skal den nye førstelinjetjenesten ha vedtaksmyndighet til å kunne utløse de virkemidlene som er nødvendige for å møte den enkelte brukers situasjon. Proposisjonen under- 168

4 Ulike forståelser av helhetlig oppfølging i NAV? Anita Røysum Different ways of understanding comprehensive follow-up services within the Norwegian labour and welfare administration offices (NAV)? The article focuses upon a goal of the NAV reform: To provide users with comprehensive follow-up services and how this can be understood in light of comprehensive follow-up services in social work practice. Data is presented from a NAV-office, based upon observation and qualitative interviews of employees. The analysis indicates the contrast between a comprehensive professional point of view and a comprehensive bureaucratic administrative point of view. The concept «comprehensive» is connected to working for change in social work, where the goal is to intervene at several levels and in different phases. This understanding of «comprehensive» can be seen as being an extension of the comprehensive approach referred to in the NAV-reform, which is about providing supervision across the specter of NAV-services in an effort to provide integrated services. Anita Røysum Stipendiat Høgskolen i Oslo E-post: Tidsskrift for Velferdsforskning, Vol. 12, No. 3, 2009, side Artikkelen setter fokus på NAV-reformens mål om å gi brukerne en helhetlig oppfølging, og hvordan dette kan forstås i lys av helhetlig oppfølging i sosialt arbeid. Det presenteres data fra et NAV-kontor, basert på observasjoner og kvalitative intervjuer av ansatte. Analysen tyder på kontraster mellom et profesjonsfaglig og et byråkratisk administrativt helhetssyn. Sosialarbeideres forståelse av «helhet» er knyttet til endringsarbeid, hvor målet er å intervenere på flere nivåer og i ulike faser. Deres forståelse av «helhet» kan forstås som et utvidet helhetsperspektiv sett i forhold til NAV-reformens mål om en helhetlig tilnærming, hvor det mer handler om å veilede på tvers av NAVs tjenestespekter som et integrert tjenestetilbud. Innledning Med NAV-reformen er det ambisjoner om å utvikle en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning. Brukerne skal oppleve samordnede tjenester, og de ansatte skal gi råd og veiledning om hele NAVs tjenestespekter. Ved at Aetat, trygdeetaten og deler av sosialtjenesten samordnes skal oppfølgingen av brukere bli mer helhetlig. Vektleggingen av helhetsperspektiver i brukeroppfølgingen står også sentralt i sosialt arbeids fagtradisjon, og således i sosialtjenestens arbeid. Det settes her søkelys på om NAV-reformen kan sies å hemme eller fremme realiseringen av helhetsforståelsen i sosialt arbeid, som en profesjonell norm og tilnærming. Det fokuseres på mulige spenninger mellom ulike helhetsoppfatninger når det gjelder oppfølgingen av NAVs brukere. For er det slik at NAV-reformens fokus på helhet er den samme som en finner i sosialt arbeid? Artikkelens ambisjon er å fokusere på likheter og ulikheter mellom NAV-reformens intensjon om helhet, og sosi- 192

5 NAV på rett vei? En surveybasert brukerundersøkelse Hans-Tore Hansen NAV on the right track? A user survey Taking the literature on users satisfaction and user studies as point of departure this study investigates if users that have been attached to the newly established local welfare offices in Norway consider the welfare service more positively than users without such attachment. The study is based on three user survey that has been conducted by the welfare service among its largest user groups. The result shows that the welfare service is evaluated less favourably better in 2009 than in 2008, while there is some evidence of a positive change in users satisfaction among the pilot offices. In general, there is little evidence that the newly established local welfare offices are important with regard to how users evaluate the welfare system. There is no evidence that type of benefit, gender and education matters with regard to how the welfare system is evaluated. However, old age pensioners evaluate the welfare system more positively than others. Hans-Tore Hansen Professor Universitetet i Bergen e-post: Tidsskrift for Velferdsforskning, Vol. 12, No. 3, 2009, side Med utgangspunkt i litteraturen omkring brukertilfredshet og brukerundersøkelser og aktuell forskning blir det undersøkt om brukere som har tilknytning til lokale NAV kontorer vurderer etaten mer positivt enn de som ikke har en slik tilknytning og om etaten er i en positiv utvikling. Artikkelen baserer seg på brukerundersøkelser som NAV har gjennomført. Resultatene viser at etaten gjennomgående kommer dårligere ut i 2009 enn i 2008, mens det ved pilotkontorene kan se ut til å være noen positive endringer i perioden. Generelt er det lite som tyder på at etablering av lokale NAV kontorer spiller noen vesentlig rolle for brukernes vurderinger av etaten. Det er små forskjeller å spore i vurderingen av etaten i forhold til hvilke ytelse de mottar, og kjønn og utdanning spiller heller ingen vesentlig rolle. Alderspensjonistene er mest positive i sine vurderinger av etaten. Innledning 1 Etter en prosess hvor ulike modeller for organiseringen av velferdsforvaltningen ble utredet og drøftet, ble Arbeids- og velferdsetaten (NAV) opprettet den 1. juli Samme høst ble de 25 første lokale arbeids- og velferdskontorene åpnet, og innen utgangen av 2009 skal alle landets innbyggere ha tilgang til et lokalt NAV-kontor hvor tjenestene til arbeids- og velferdsetaten skal være samordnet med sosialtjenestene i kommunen. De overordnede målsettingene med NAV-reformen er at den skal bidra til at (1) flere kommer i arbeid og aktivitet, (2) etaten skal tilpasses brukernes behov, og (3) arbeids- og velferdsforvaltning skal være helhetlig og effektiv. Det er også klare ambisjoner om at reformen skal bidra til å forbedre brukernes relasjon til det offentlige velferdssystemet For eksempel sies det i St.prp. nr. 46 ( ) at: 207

6 Bokomtale Jobcentret som organisatorisk fænomen København: Frydenlund Academic, 2009 Karen Breidahl og Janne Seemann Velferdsreform er på dagsorden i de fleste vesteuropeiske nasjonalstater. En av ideene som settes ut i livet er såkalte jobbsentre. Tidligere trygde- og/eller arbeidskontorer får nye navn, nye design og nye oppgaver å løse, hvor arbeidslinjen og brukerretting står i sentrum. Boken «Jobcentret som organisatorisk fænomen» er en organisasjonssosiologisk casestudie av jobbsenter Frederikshavn i Danmark. Studien inngår som et delprosjekt i det tverrfaglige og tverrinstitusjonelle forskningsprosjektet «Arbejdsmarkeds- og velfærdspolitikkens effekt på lediges arbejdsmarkedstilknytning», og beskriver et av Danmarks 77 jobbsentre med en todelt styringslinje, med hovedfokus på dagligdagsoppfatninger av den nye jobbsenterorganisasjonen sett fra de ansattes perspektiv. De nye jobbsentrene ble åpnet i januar 2007 i tre ulike organisasjonsformer, og jobbsenter Frederikshavn er et B-jobbsenter, som betyr at den er organisert i en todelt styringslinje. Bokens ambisjoner kan samenfattes i to punkter: 1) å presentere jobbsentrenes «skapelsesberetning» i et idéhistorisk, organisatorisk og politisk perspektiv, og 2) å presentere og drøfte det vertikale og horisontale samspillet innad i et jobbsenter. I tillegg til åtte kapitler, hvorav fem er viet til presentasjon av funn fra Jobbsenter Frederikshavn som case, følger et etterord som setter funnene i et bredere organisasjonssosiologisk perspektiv og ser dem i lys av finanskrisen og de siste politiske endringer på nasjonalt nivå. Forfatterne ser de høye politiske ambisjonene med de nye, fusjonerte jobbsenterkonstruksjonene som en del av et høypolitisk felt. Visjonen er i Danmark uttrykt som at «jobcentret skal udgøre et samlende omdrejningspunkt i et énstrenget beskæftigelsessystem der sætter borgeren i centrum, beskæftigelse i fokus og sikrer en sammenhæng i opgaveløsningen» (s. 17). De vakre nyordene, eller buzzwords, som forfatterne kaller dem, følger en helt inn i jobbsenteret. Venterommet er erstattet med en jobb-butikk. Her får en hjelp til å søke jobber, og ledige jobber er formidlet gjennom oppslag på veggene. Et annet buzzword er såkalte Hot-jobs, som rett og slett betyr jobber som ikke krever bestemte kvalifikasjoner. Forfatterne problematiserer politiske reformlegitimeringer hvor troen på at standardiserte modeller muliggjør tilpasning av alle jobbsentre på samme måte og at endringer dermed lar seg implimentere hurtig og knirkefritt hvis bare reformoppskrifter følges. Forfatternes inngang er å analysere ulike normer, verdier og virkelighetsoppfatninger som er i spill blant ledere og medarbeidere med tilknytning til jobbsenteret, med et blikk for motstridende mål og interesser vedrørende den nye organiseringen. Når de nye jobbsenterkonstruksjonene skal være mer hensiktsmessig enn før, stiller forfatterne et spørsmål som er dypt sosiologisk: Hensiktsmessig for hvem? Samfunnet, de arbeidsledige, de ansatte, den daglige ledelse eller det politiske/administrative system? Omorganiseringen i Danmark ble ifølge forfatterne legitimert gjennom at den tidligere kommunale styringsstrukturen medførte ulik innsats i de enkelte kommunene, og at brukerne fikk ulik behandling i henholdsvis det statlige og det kommunale systemet. En del brukere falt derfor mellom to stoler (den velkjente kasteballsproblematikken), og resulterte i for mye passiv bistand. Med de nye reformene fikk resultatorientering en mer sentral rolle. Jobbsentrene skal ta utgangspunkt i den enkeltes resurser og behov; samle og forenkle innsatsen i én inngang for alle brukere og økonomiske og sosiale problemer skal løses samtidig. Boken viser imidlertid at der er sprik mellom reformretorikk og praksis. Oppgavedelingen er løst gjennom en fragmentert organisering, og jobbsentrenes rolle og forståelse av «helhetsperspektiv» ser ut til å 228

Makt til medvirkning?

Makt til medvirkning? Makt til medvirkning? Brukermedvirkning i arbeidsevnevurderingen Masteroppgave i sosialt arbeid av Anne Wullum Aasback Trondheim mai 2011 Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap NTNU 2 Tusen takk!

Detaljer

NAV-reformen fra bakkebyråkratenes ståsted

NAV-reformen fra bakkebyråkratenes ståsted NAV-reformen fra bakkebyråkratenes ståsted En sosiologisk casestudie av ansatte ved et lokalt NAV-kontor og deres erfaringer med NAV-reformen Camilla Grung Masteroppgave i sosiologi Høst 2008 UNIVERSITETET

Detaljer

«Det er litt opp til hver enkelt»

«Det er litt opp til hver enkelt» Olav Gran Egeland «Det er litt opp til hver enkelt» Praktikeres faglige utvikling og vedlikehold i praksisfeltet Masteroppgave i sosialt arbeid. Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for samfunnsfag Sammendrag

Detaljer

Sosialt arbeid i mottak i Nav Ønskelig? Nødvendig? Overflødig? oppgav ter Mas NTNU

Sosialt arbeid i mottak i Nav Ønskelig? Nødvendig? Overflødig? oppgav ter Mas NTNU Kristin Nygård Kristin Nygård Sosialt arbeid i mottak i Nav Ønskelig? Nødvendig? Overflødig? Masteroppgave NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

Tre offentlige kontor i ett bygg NAV utad, men ikke innad?

Tre offentlige kontor i ett bygg NAV utad, men ikke innad? Tre offentlige kontor i ett bygg NAV utad, men ikke innad? En sosiologisk studie av hvordan de ansatte ved et NAV lokalkontor har erfart omstillingsprosessen Iren Johnsen Masteroppgave i sosiologi UNIVERSITETET

Detaljer

Praksis som kunnskapskilde

Praksis som kunnskapskilde Anne Moe Praksis som kunnskapskilde En studie av brukeres og hjelperes erfaringer Avhandling for graden philosophiae doctor Trondheim, juni 2010 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet

Detaljer

Organisering for helhetlig tjenesteyting

Organisering for helhetlig tjenesteyting Organisering for helhetlig tjenesteyting Organisatoriske valg og variasjon i lokale NAV-kontor av Tone Alm Andreassen AFI-notat 10/2008 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS NOTATSERIE THE WORK RESEARCH INSTITUTE'S

Detaljer

Sammendrag Høgskolen i Oslo, Avdeling for samfunnsfag Oslo 2011

Sammendrag Høgskolen i Oslo, Avdeling for samfunnsfag Oslo 2011 Michaela Nilsen Å se sammenhenger - Hvordan helhetsperspektivet i sosialt arbeid kommer til uttrykk og anvendelse i sosionomers arbeid med arbeidsevnevurderinger i NAV Masteroppgave i sosialt arbeid Høgskolen

Detaljer

Komparativ analyse av introduksjonsprogram i Norge, Sverige og Danmark

Komparativ analyse av introduksjonsprogram i Norge, Sverige og Danmark Vilde Hernes Kristian Rose Tronstad Komparativ analyse av introduksjonsprogram i Norge, Sverige og Danmark Komparativ analyse av introduksjonsprogram i Norge, Sverige og Danmark. Andre publikasjoner fra

Detaljer

Masteroppgave. Finnes grunnlag for samarbeidsvegring i NAV Kristiansand? Eivind Ilje Tveit

Masteroppgave. Finnes grunnlag for samarbeidsvegring i NAV Kristiansand? Eivind Ilje Tveit Masteroppgave Finnes grunnlag for samarbeidsvegring i NAV Kristiansand? Av Eivind Ilje Tveit Masteroppgaven er gjennomført som et ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og er godkjent som sådan.

Detaljer

Utvikling og utfordringer i lokale NAV-kontor

Utvikling og utfordringer i lokale NAV-kontor Utvikling og utfordringer i lokale NAV-kontor av Tone Alm Andreassen og Kristin Reichborn-Kjennerud AFI-notat 2/09 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS NOTATSERIE THE WORK RESEARCH INSTITUTE S OCCATIONAL PAPERS

Detaljer

nøkkelbegreper NAV-reformen, sosialarbeider, diskurs, sosialt arbeid, profesjon

nøkkelbegreper NAV-reformen, sosialarbeider, diskurs, sosialt arbeid, profesjon fagartikler nøkkelbegreper NAV-reformen, sosialarbeider, diskurs, sosialt arbeid, profesjon Anita Røysum Stipendiat, Høgskolen i Oslo, Avdeling for samfunnsfag anita.roysum@sam.hio.no Nav-reformen: Sosialarbeidernes

Detaljer

Kaja Reegård, Hanne Bogen og Inger Lise Skog Hansen. Med NAV på laget? Oppfølging av unge bevegelseshemmede i NAV

Kaja Reegård, Hanne Bogen og Inger Lise Skog Hansen. Med NAV på laget? Oppfølging av unge bevegelseshemmede i NAV Kaja Reegård, Hanne Bogen og Inger Lise Skog Hansen Med NAV på laget? Oppfølging av unge bevegelseshemmede i NAV Kaja Reegård, Hanne Bogen og Inger Lise Skog Hansen Med NAV på laget? Oppfølging av unge

Detaljer

Klart vi kan! - en evaluering av effektene av prosjektet «Klart språk i staten» Malin Dahle Jostein Ryssevik

Klart vi kan! - en evaluering av effektene av prosjektet «Klart språk i staten» Malin Dahle Jostein Ryssevik Klart vi kan! - en evaluering av effektene av prosjektet «Klart språk i staten» Malin Dahle Jostein Ryssevik ideas2evidence rapport 11/2013 Malin Dahle Jostein Ryssevik Klart vi kan! - en evaluering av

Detaljer

EVALUERING AV ÅRLIGE TILSTANDSRAPPORTER

EVALUERING AV ÅRLIGE TILSTANDSRAPPORTER Utdanningsdirektoratet Sluttrapport November 2013 EVALUERING AV ÅRLIGE TILSTANDSRAPPORTER ÅRLIGE TILSTANDSRAPPORTER SOM VERKTØY FOR KVALITETSUTVIKLING EVALUERING AV ÅRLIGE TILSTANDSRAPPORTER ÅRLIGE TILSTANDSRAPPORTER

Detaljer

Prosjekt bostedsløse Evaluering av et fireårig nasjonalt prosjekt

Prosjekt bostedsløse Evaluering av et fireårig nasjonalt prosjekt Evelyn Dyb Prosjekt bostedsløse Evaluering av et fireårig nasjonalt prosjekt 7 Byggforsk skriftserie 2005 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Evelyn Dyb Prosjekt bostedsløse Evaluering av et fireårig

Detaljer

Hvordan påvirker statlige juridiske og pedagogiske styringsvirkemidler prioriteringene i den kommunale omsorgssektoren?

Hvordan påvirker statlige juridiske og pedagogiske styringsvirkemidler prioriteringene i den kommunale omsorgssektoren? NIBR-rapport 2012:26 Gro Sandkjær Hanssen Marit K. Helgesen Hvordan påvirker statlige juridiske og pedagogiske styringsvirkemidler prioriteringene i den kommunale omsorgssektoren? Hvordan påvirker statlige

Detaljer

Omsorg og styring. Kjønn, arbeid og makt i velferdskommunen. Heidi Haukelien

Omsorg og styring. Kjønn, arbeid og makt i velferdskommunen. Heidi Haukelien Omsorg og styring Kjønn, arbeid og makt i velferdskommunen Heidi Haukelien Avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Bergen 2013 2 Omsorg og styring. Kjønn, arbeid og makt i

Detaljer

Aktør- og markedsanalyse av Inn på tunet

Aktør- og markedsanalyse av Inn på tunet RAPPORT 2013 4 Aktør- og markedsanalyse av Inn på tunet Anne Strøm Prestvik Ingunn Nebell Ivar Pettersen Serie NILF-rapport Redaktør Agnar Hegrenes Tittel Forfattere Anne Strøm Prestvik, Ingunn Nebell,

Detaljer

Institusjonell respons på klimaendringer

Institusjonell respons på klimaendringer VF-rapport 3/03 VESTLANDSFORSKING Institusjonell respons på klimaendringer Gjennomgang av hvordan fire institusjonelle systemer kan bidra i arbeidet med å tilpasse samfunnet til klimaendringer Sogndal

Detaljer

Evaluering av faglig og økonomisk styring i det statlige barnevernet

Evaluering av faglig og økonomisk styring i det statlige barnevernet Evaluering av faglig og økonomisk styring i det statlige barnevernet Desember 2011 2 2011 Deloitte AS Tittel: Evaluering av faglig og økonomisk styring i det statlige barnevernet Oppdragsgiver: Barne-,

Detaljer

Helse og kultur. Bergljot Baklien og Yngve Carlsson. Prosessevaluering av en nasjonal satsing på kultur og helsefremmende virkemiddel

Helse og kultur. Bergljot Baklien og Yngve Carlsson. Prosessevaluering av en nasjonal satsing på kultur og helsefremmende virkemiddel Bergljot Baklien og Yngve Carlsson Helse og kultur Prosessevaluering av en nasjonal satsing på kultur og helsefremmende virkemiddel Bergljot Baklien og Yngve Carlsson Helse og kultur Prosessevaluering

Detaljer

Komplekse utfordringer krever samarbeid på tvers

Komplekse utfordringer krever samarbeid på tvers Komplekse utfordringer krever samarbeid på tvers En kartlegging av perspektiver fra forskningsinstitusjoner og organisasjoner i det norske global helsemiljøet Hanne Lichtwarck Andrea Melberg Kristine Husøy

Detaljer

Utdanningsvalg som fag og utfordring på ungdomstrinnet

Utdanningsvalg som fag og utfordring på ungdomstrinnet Utdanningsvalg som fag og utfordring på ungdomstrinnet Sluttrapport fra prosjektet Karriereveiledning i overgangen mellom ungdomsskole og videregående opplæring. Evaluering av Kunnskapsløftet Berit Lødding

Detaljer

Brukermedvirkning, politikk og velferdsstat

Brukermedvirkning, politikk og velferdsstat Skriftserie nr.13 Brukermedvirkning, politikk og velferdsstat Av Tone Alm Andreassen Brukermedvirkning, politikk og velferdsstat av Tone Alm Andreassen Dr.polit.-avhandling avgitt ved Institutt for sosiologi

Detaljer

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen Omdømmebygging i NAV - Fasadepuss eller nybygg? Ingrid Gonsholt Universitetet i Bergen Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap Masteroppgave i administrasjon og organisasjonsvitenskap Juni

Detaljer

Evaluering av nasjonale prøver som system. Idunn Seland Nils Vibe Elisabeth Hovdhaugen

Evaluering av nasjonale prøver som system. Idunn Seland Nils Vibe Elisabeth Hovdhaugen Evaluering av nasjonale prøver som system Idunn Seland Nils Vibe Elisabeth Hovdhaugen Rapport 4/2013 Evaluering av nasjonale prøver som system Idunn Seland Nils Vibe Elisabeth Hovdhaugen Rapport 4/2013

Detaljer

MEGET ER FORSKJELLIG, MEN NOE BLIR PROBLEM. En sosiologisk studie av spesialundervisningens institusjonelle praksis.

MEGET ER FORSKJELLIG, MEN NOE BLIR PROBLEM. En sosiologisk studie av spesialundervisningens institusjonelle praksis. MEGET ER FORSKJELLIG, MEN NOE BLIR PROBLEM En sosiologisk studie av spesialundervisningens institusjonelle praksis Ingrid Fylling Doktoravhandling for graden Doctor rerum politicarum Sosiologisk institutt

Detaljer

Tilnærminger, modeller og

Tilnærminger, modeller og NIBR-rapport 2014:23 Trond Vedeld Hege Hofstad Tilnærminger, modeller og verktøy i oversiktsarbeidet. En kunnskapsoppsummering Tilnærminger, modeller og verktøy i oversiktsarbeidet En kunnskapsoppsummering

Detaljer

INNOVASJON OG STYRING I BOLIG SOSIALT ARBEID

INNOVASJON OG STYRING I BOLIG SOSIALT ARBEID INNOVASJON OG STYRING I BOLIG SOSIALT ARBEID Anne Skevik Grødem Rapport 2014:16 Institutt for samfunnsforskning Rapport 2014:16 Innovasjon og styring i boligsosialt arbeid Anne Skevik Grødem Institutt

Detaljer