REGNSKAP 2014 FOR GRATANGEN KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGNSKAP 2014 FOR GRATANGEN KOMMUNE"

Transkript

1 1 REGNSKAP 2014 FOR GRATANGEN KOMMUNE ÅRSTEINHORNET Foto: Karl Fredrik Normann

2 2 INNHOLD REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFT REGNSKAPSSKJEMA 2A INVESTERING ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFT REGNSKAPSSKJEMA 2B INVESTERING BALANSEOVERSIKT 2014/ BALANSE 2014/ REGNSKAP 2014 INVESTERING...19 REGNSKAP 2014 DRIFT...22 NOTER...63 NOTE NR 1: SPESIFIKASJON PÅ ENDRING AV ARBEIDSKAPITALEN NOTE NR 2: OVERSIKT OVER KOMMUNENS PENSJONSFORPLIKTELSER NOTE NR 3: KOMMUNENS GARANTIANSVAR NOTE NR 4: AKSJER OG ANDELER NOTE NR 5: FOND, PRINSIPPENDRINGER OG "UDISPONERT RESULTAT" NOTE NR 6: KOMMUNENS KAPITALKONTO NOTE NR 7: AVSETNING TIL BUNDET FOND STARTLÅN KTO NOTE NR 8: DEKNINGSGRAD VANN, AVLØP, RENOVASJON, SLAM OG FEIING68 NOTE NR 9: TAP PÅ FORDRINGER REGNSKAPSFØRT I NOTE NR 10: INTERKOMMUNALT SAMARBEID ETTER KOMMUNELOVENS NOTE NR 11: FORDRINGER OG GJELD TIL KOMMUNLE FORETAK, BEDRIFTER OG SAMARBEID JF KOMMUNELOVENS 11 OG 27 (F 5 NR 4)... 70

3 3 REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFT 2014 Regnskapsskjema 1A drift Regnskap 2014 Reg. bud Oppr.bud Regnskap 2013 Skatt på inntekt og formue kr kr kr kr Ordinært rammetilskudd kr kr kr kr Skatt på eiendom kr kr kr kr Andre direkte eller indirekte skatter kr kr kr kr Andre generelle statstilskudd kr kr kr kr Sum frie disponible inntekter kr kr kr kr Renteinntekter og utbytte kr kr kr kr Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) kr kr kr kr Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. kr kr kr kr Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) kr kr kr kr Avdrag på lån kr kr kr kr Netto finansinnt./utg. kr kr kr kr Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk kr kr kr kr Til ubundne avsetninger kr kr kr kr Til bundne avsetninger kr kr kr kr Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk kr kr kr kr Bruk av ubundne avsetninger kr kr kr kr Bruk av bundne avsetninger kr kr kr kr Netto avsetninger kr kr kr kr Overført til investeringsregnskapet kr kr kr kr Til fordeling drift kr kr kr kr Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) kr kr kr kr Regnskapsmessig mer/mindreforbruk kr kr kr kr

4 4 REGNSKAPSSKJEMA 2A INVESTERING 2014 Regnskapsskjema 2A investering Regnskap 2014 Reg. budsjett 2014 Oppr.budsjett 2014 Regnskap 2013 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Kjøp av aksjer og andeler Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Kompensasjon for merverdiavgift Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert

5 5 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2014 Økonomisk oversikt drift R2014 Regnskap 2014 Reg. budsjett 2014 Oppr.budsjet 2014 Regnskap 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger kr kr kr kr Andre salgs og leieinntekter kr kr kr kr Overføringer med krav til motytelse kr kr kr kr Rammetilskudd kr kr kr kr Andre statlige overføringer kr kr kr kr Andre overføringer kr kr kr kr Skatt på inntekt og formue kr kr kr kr Eiendomsskatt kr kr kr kr Andre direkte og indirekte skatter kr kr kr kr Sum driftsinntekter kr kr kr kr Driftsutgifter Lønnsutgifter kr kr kr kr Sosiale utgifter kr kr kr kr Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon kr kr kr kr Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon kr kr kr kr Overføringer kr kr kr kr Avskrivninger kr kr kr kr Fordelte utgifter kr kr kr kr Sum driftsutgifter kr kr kr kr Brutto driftsresultat kr kr kr kr Finansinntekter Renteinntekter og utbytte kr kr kr kr Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) kr kr kr Mottatte avdrag på utlån kr kr kr kr Sum eksterne finansinntekter kr kr kr kr Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger kr kr kr kr Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) kr kr kr kr Avdrag på lån kr kr kr kr Utlån kr kr kr kr Sum eksterne finansutgifter kr kr kr kr Resultat eksterne finanstransaksjoner kr kr kr kr Motpost avskrivninger kr kr kr kr Netto driftsresultat kr kr kr kr Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk kr kr kr kr Bruk av disposisjonsfond kr kr kr kr Bruk av bundne fond kr kr kr kr Sum bruk av avsetninger kr kr kr kr Overført til investeringsregnskapet kr kr kr kr Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk kr kr kr kr Avsatt til disposisjonsfond kr kr kr kr Avsatt til bundne fond kr kr kr kr Sum avsetninger kr kr kr kr Regnskapsmessig mer/mindreforbruk kr kr kr kr

6 6 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING 2014 Økonomisk oversikt investering Regnskap 2014 Reg. budsjett 2014 Oppr.budsjet 2014 Regnskap 2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom kr kr kr kr Andre salgsinntekter kr kr kr kr Overføringer med krav til motytelse kr kr kr kr Kompensasjon for merverdiavgift kr kr kr kr Statlige overføringer kr kr kr kr Andre overføringer kr kr kr kr Renteinntekter og utbytte kr kr kr kr Sum inntekter kr kr kr kr Utgifter Lønnsutgifter kr kr kr kr Sosiale utgifter kr kr kr kr Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon kr kr kr kr Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon kr kr kr kr Overføringer kr kr kr kr Renteutgifter og omkostninger kr kr kr kr Fordelte utgifter kr kr kr kr Sum utgifter kr kr kr kr Finanstransaksjoner Avdrag på lån kr kr kr kr Utlån kr kr kr kr Kjøp av aksjer og andeler kr kr kr kr Dekning av tidligere års udekket kr kr kr kr Avsatt til ubundne investeringsfond kr kr kr kr Avsatt til bundne investeringsfond kr kr kr kr Sum finansieringstransaksjoner kr kr kr kr Finansieringsbehov kr kr kr kr Dekket slik: Bruk av lån kr kr kr kr Salg av aksjer og andeler kr kr kr kr Mottatte avdrag på utlån kr kr kr kr Overført fra driftsregnskapet kr kr kr kr Bruk av tidligere års udisponert kr kr kr kr Bruk av disposisjonsfond kr kr kr kr Bruk av bundne driftsfond kr kr kr kr Bruk av ubundne investeringsfond kr kr kr kr Bruk av bundne investeringsfond kr kr kr kr Sum finansiering kr kr kr kr Udekket/udisponert kr kr kr kr

7 7 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFT 2014 Regnskapsskjema 1B R2014 R2014 Reg. bud Bud R2013 Politikk Fellesutgifter Sentraladministrasjon Kirke og kultur Helse Gratangen skole Gratangen barnehage NAVGratangen Barneverntjenesten Gratangsheimen PUtjenesten Hjemmetjenesten Tekniske tjenester Diverse bygninger Astafjord Skatt og innfordring Astafjord Kart og Oppmåling Diverse prosjektregnskap Skatter og rammetilskudd Renter, avdrag, aksjeutbytte * = korrigert for avskrivning m.m Til fordeling drift til 1A

8 8 REGNSKAPSSKJEMA 2B INVESTERING EDBUTGIFTER Regnskapsskjem 2B Regnskap 2014 Rev bud.bud Regnskap 2013 EDBUTSTYR kr kr NYTT VISMA ØKONOMISYSTEM kr kr MOMKOMP INV. kr kr SUM UTGIFTER kr kr kr KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT kr kr kr BRUK AV LÅN kr kr kr SUM FINANSIERING kr kr kr NETTO kr kr kr 1110 ANDRE FELLESUTGIFTER kr EGENKAPITALINNSKUDD KLP kr kr kr NETTO kr kr kr BREIBANDSUTBYGGING kr kr LISENSER OG AVGIFTER kr 260 kr kr KJØP AV TJ. FRA ANDRE/PRIVATE kr kr kr KONSULENTTJENESTER kr kr kr MOMKOMP INV. kr kr kr SUM UTGIFTER kr kr kr KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT kr kr kr BRUK AV LÅN kr kr kr SUM FINANSIERING kr kr kr NETTO kr kr 2600 GRATANGEN KIRKELIGE FELLESRÅD kr VEDLIKEHOLD AV BYGG kr kr KONSULENTTJENESTER kr kr MOMKOMP INV. kr kr SUM UTGIFTER kr kr kr KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT kr kr kr BRUK AV LÅN kr kr kr SUM FINANSIERING kr kr kr NETTO kr kr kr 4200 KOMMUNALE VANNVERK FORSIKRINGSSKADE VANNRENSEANLEGG kr kr SUM UTGIFTER kr kr kr REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) kr kr kr SUM FINANSIERING kr kr kr NETTO kr kr kr KOMMUNALE KLOAKK/AVLØP SUM UTGIFTER kr kr KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT kr BRUK AV LÅN kr kr SUM FINANSIERING kr kr NETTO kr kr 4300 KOMMUNALE VEGER UTBEDRING AV VEIER kr kr kr ASFALTERING kr kr kr GRUNNERVERV INKL.GEBYRER kr kr kr MOMKOMP INV. kr kr kr SUM UTGIFTER kr kr kr KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT kr kr kr BRUK AV LÅN kr kr kr BRUK AV BUNDNE KAPITALFOND kr kr kr SUM FINANSIERING kr kr kr NETTO kr kr kr

9 9 Regnskap 2014 Rev bud.bud Regnskap GANG OG SYKKELSTI KJØP AV TJ. FRA ANDRE/PRIVATE kr kr kr KONSULENTTJENESTER kr kr kr MOMKOMP INV. kr kr kr SUM UTGIFTER kr kr kr ANNET AVG.PL. SALG VARER/TJENESTER kr kr BRUK AV LÅN kr KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT kr kr kr REFUSJONER kr BRUK AV BUNDNE KAPITALFOND kr kr SUM FINANSIERING kr kr kr NETTO kr kr kr INDUSTRI/NÆRINGSOMRÅDER KONSULENTTJENESTER kr kr MOMKOMP INV. kr kr SUM UTGIFTER kr kr kr KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT kr kr BRUK AV LÅN kr kr kr SUM FINANSIERING kr kr kr NETTO kr kr kr SALG AV GRUNN/TOMT/BYGNING kr SALG AV TOMT kr kr kr SALG AV GRUNN kr kr kr SUM FINANSIERING kr kr kr NETTO kr kr kr 4500 BRATTBERG NÆRINGSOMRÅDE LISENSER OG AVGIFTER kr kr kr KONSULENTTJ. BYGGELEDELSE/PROSJEKTERING kr kr kr GRUNNERVERV INKL.GEBYRER kr kr kr KJØP AV TJ. FRA ANDRE/PRIVATE kr kr kr MOMKOMP INV. kr kr kr IKKE DISPONERT OVERRSKUDD kr kr SUM UTGIFTER kr kr kr KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT kr kr kr TILSKUDD FRA FYLKESKOMMUNEN kr kr kr BRUK AV LÅN kr kr kr BRUK AV TIDLIGERE ÅRS NETTO MERINNTEKT kr FKR kr kr SUM FINANSIERING kr kr kr NETTO kr kr kr GRATANGEN KOMMUNEHUS kr VEDLIKEHOLD AV BYGG kr kr kr MOMKOMP INV. kr kr kr SUM UTGIFTER kr kr kr KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT kr kr kr BRUK AV LÅN kr kr kr SUM FINANSIERING kr kr kr NETTO kr kr kr

10 10 Regnskap 2014 Rev bud.bud Regnskap GRATANGSBOTN SKOLE UTSTYR KULTURSAL kr kr kr INVENTAR OG UTSTYR kr kr kr MOMKOMP INV. kr kr kr SUM UTGIFTER kr kr kr KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT kr kr kr BRUK AV LÅN kr kr kr SUM FINANSIERING kr kr kr NETTO kr kr kr ELIBORG SUM UTGIFTER kr BRUK AV LÅN kr MOMKOMP INV. kr TILSKUDD kr SUM FINANSIERING kr NETTO kr kr kr GRATANGSHEIMEN NYTT SDANLEGG GRATANGSHEIMEN kr kr kr VEDLIKEHOLD AV BYGG kr kr kr MOMKOMP INV. kr kr kr SUM UTGIFTER kr kr kr KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT kr kr kr BRUK AV LÅN kr kr kr SUM FINANSIERING kr kr kr NETTO kr kr 7011 UTLÅN AVDRAG PÅ STARTLÅN kr kr kr STARTLÅN kr kr kr DATALÅN TIL ANSATTE kr kr kr AVSETNING DATALÅN kr kr AVSETNING TIL BUNDNE FOND kr kr kr SUM UTGIFTER kr kr BRUK AV HUSBANKLÅN kr kr kr MOTTATTE AVDRAG STARTLÅN kr kr kr DATALÅN ANSATTE kr kr kr SUM FINANSIERING kr kr NETTO kr kr kr 7012 AKSJER OG ANDELER kr SUM FINANSIERING kr kr NETTO kr PROSJ. 69 GR NORD/KULT.RASTEPL kr kr KJØP AV VARER OG TJENESTER kr kr MERVERDIAVGIFT kr kr SUM UTGIFTER kr kr BRUK AV BUNDNE KAP FOND kr MOMKOMP INV. kr kr TILSKUDD kr kr REFUSJON kr SUM FINANSIERING kr kr NETTO kr kr 0 SUM FINANSIERINGSBEHOV TIL 2A kr kr kr SUM FINANSIERING FRA 2A kr kr kr UDEKKET/UDISPONERT kr 2 kr kr

11 11 BALANSEOVERSIKT 2014/2013 Oversikt balanse Regnskap 2014 Regnskap 2013 EIENDELER Anleggsmidler Herav: Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån Konserninterne langsiktige fordringer Aksjer og andeler Pensjonsmidler Omløpsmidler Herav: Kortsiktige fordringer Konterninterne kortsiktige fordringer Premieavvik Aksjer og andeler Sertifikater Obligasjoner Derivater Kasse, postgiro, bankinnskudd SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Herav: Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig merforbruk Udisponert i inv.regnskap Udekket i inv.regnskap Kapitalkonto Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest

12 12 Oversikt balanse Regnskap 2014 Regnskap 2013 Langsiktig gjeld Herav: Pensjonsforpliktelser Ihendehaverobligasjonslån Sertifikatlån Andre lån Konsernintern langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Herav: Kassekredittlån Annen kortsiktig gjeld Derivater Konsernintern kortsiktig gjeld Premieavvik SUM EGENKAPITAL OG GJELD MEMORIAKONTI Memoriakonto Herav: Ubrukte lånemidler Ubrukte konserninterne lånemidler Andre memoriakonti Motkonto for memoriakontiene

13 13 BALANSE 2014/2013 BALANSE 204/2013 REGNSK. I ÅR (2014) REGNSK. F. ÅR (2013) Kasse Dnb Snn Dnb , , Dnb , Dnb , Dnb , , Dnb , Dnb , Snn , Sbn , , Snn , Snn , Refusjon fra state Refusjon fra nav Fordring nav syke Restanse ref. Nav Oppgjørskonto moms Fordring troms fyl , , Fordring ibestad k Fordring salangen , , Fordring lavangen Fordring skånland Fordring harstad k Fordring kragerø k Fordring evenes ko Fordring lenvik ko , Fordring narvik ko Fordring utdanning Gml.Komfakt. Bhg/s , Kontantuttak post 25404, , Mellomregn post i Gratangen idrettsl 10524, , Diverse kortsiktig , , Forskudd lønn Klp skadeforsikrin Interimskonto dive , Kommunale eiendoms ,5 0

14 14 BALANSE 204/2013 REGNSK. I ÅR (2014) REGNSK. F. ÅR (2013) Teknisk visma Kultur visma Helse og sosial vi Husleie visma Barnehage visma , Sfo visma 23542, Tilfeldig visma Aga av premieavvik Premieavvik Pensjonsmidler klp Gratangen industri Eierandeler i hrs Ikskomunerevisjon Hurtigruten group Troms tre 20/ Hålogaland kraft Løvdal vannverk Næringsutvikling Dyrøyhaller 10/ Hurdalsenteret Hilleshamn vannver Gratangen boligsti Gratangen mek i Bjarkøyforbindelse Destinasjon harsta Midt i norden 1/ Aksjer slg Hålogalandsbrua 2/ Bredbåndfylket tro Nord norsk kystkul Egenkapitalinnskud Ansvarlig utlån ( , Kommunale utlån Kommunale utlån v/ , , Datalån laila ruba Datalån elzbieta g 1109, , Datalån andre seln Datalån snefrid la Sosiallån a6005/ Sosiallån a6141/ Sosiallån a6159/ Sosiallån a6185/ Strømagregat grata Senger m.v. Gratan Edb utstyr , , Læremidler kunnska

15 15 BALANSE 204/2013 REGNSK. I ÅR (2014) REGNSK. F. ÅR (2013) Utstyr givvaktsen Utstyr gratangshal Traktor m/utstyr Brannbil Søppelbokser , , Bredbånd gratangen , , Varebil til drift/ , , Digitalt kartverk Varebil vannverk , , Varebil kloakk/avl 99716, , Varebil kart/oppmå Kirkhaugen Sykehjem årstein Garasje v/bakkebø Gratangen kommuneh , , Tomtekjøp trygdebo Årstein barnehage Gratangsbotn skole , , Nordgratangen sko , , Gratangen helsesen , , Puboliger Nessebrygga foldvi Gratangen båtsamli Gratangen kirke , Foldvik mølle Gratangsheimen , , Årstein omsorgsbol , , Kirkegårder , , Vaskeri Gratangshallen Eliborg , , Gjerde gr.botn bar Rute 69 gr. Nord/k , , Gratangsbotn vannv , , Gjerdehaugen vannv Gratangen vann , , Gratangen vann , , Gratangsbotn kloak Årstein renseanleg Hellarbogen indust , , Næringsområde brat , , Næringsområde lang , , Årstein boligfelt , , Elvenes boligområd , , Kalmeryggen boligf Foldvik boligområd Eliborg boligfelt , ,45

16 16 BALANSE 204/2013 REGNSK. I ÅR (2014) REGNSK. F. ÅR (2013) Fartøyvernsenter g Kommunale veger , , Dnb , Midlertidig pensjo 0 931, Midlertidig pensjo 0 476, Forskuddsbetalt le Avregningskto lev , Div leverandørgjel Leverandørgjeld vi , Annen kortsiktig g , Gjeld eliborg kons 19357, , Periodiseringskont , Gjeld til dr. Hele Påløpte renter kom Påløpte renter klp Påløpte renter hus Helsenord/samhandl Avsatt vedproduksj , Forskuddstrekk Påleggstrekk Aga av avs feriepe , Aga av avs feriepe , Arbeidsgiveravgift Oppgjørskonto ord Avsetning tap på f Troms fylkesskogkt , Avs feriepenger , Avs feriepenger , Gave til trygghets Arb avg pensjonsfo Pensjonsforpliktel Lån kommunalbanken Lån kommunalbanken Lån kommunalbanken Lån kommunalbanken Lån kommunalbanken Lån kommunalbanken Lån kommunalbanken Lån kommunlabanken Lån kommunalbanken Lån kommunalbanken Lån kommunalbanken Lån kommunalbanken Lån kommunalbanken Lån kommunalbanken Lån kommunalbanken Lån kommunalbanken

17 17 BALANSE 204/2013 REGNSK. I ÅR (2014) REGNSK. F. ÅR (2013) Lån kommunekreditt Lån kommunekreditt Lån kommunekreditt Lån kommunekreditt Lån kommunekreditt Lån husbanken Lån husbanken Lån husbanken Lån husbanken Lån husbanken Fond funksjonsh.fø Fond voksenopplæri , , Fond viltfond 52332, , Fond kartlegging b 14245, , Fond faglig fora s 6060,2 6060, Fond samarb.prosje 79979, , Fond prosjekt muse Fond nordgratange Fond drift renovas 1760, , Fond samarb.prosje , , Fond nordnorsk fj Fond trivsel på jo 34645, , Fond kraftrydding Fond putjenesten 6773, Fond voxfagprogra Ikke i bruk , Fond bibliotekrom Fond filmprosjekt/ Fond utvikling/kom Fond barn og musik Fond kunstundervis 50921, , Fond reisek. Kultu Fond mindreforbruk 97416, , Næringsfond stat , Fond barnehagen so Fond korus ruspros 61718, , Fond dkssspaserst Fond vanntrim Fond skilting turl Fond frisklivsentr 42346, , Fond samhandlingsp 99558, Fond kom.heving ru , Fond interkommunal , Fond ungdom i veks 35655, , Fond videreutd. Ru 11289, Fond kompetanseløf

18 18 BALANSE 204/2013 REGNSK. I ÅR (2014) REGNSK. F. ÅR (2013) Fond turistinforma , Fond utd. Rus/psyk 4346, , Fond buggprosjekt , , Næringsfond komm , , Fond ubrukte tilsk Fond kompetansetil Fond dksskolesekk Fond komm.rusarb.f Fond samfunnsplan/ Fond skogkultur 7504, Feierfond 75053, Renovasjonsfond , Slamavskillerfond 18185, Fond datalån Fond salg av aksje , , Avsatt likviditets , , Avsatte innløste e , , Fond inv. Bundet g , Disposisjonsfond Pensjonsregulering , , Disp.Fond likvidit , , Uteområder barneha Rekr. Tjenester ko Prinsippendringer Prinsippendringer Regns.Mess.Merforb , Regnskapsmessig mi , Mindreforbruk inve , Kapitalkonto , , Ubrukt investering , , Ubrukt dudalen van , , Ubrukt startlån , , Ubrukt rehab div , , Ubrukt brattberg n , Bruk av likv.reser Speilkonto ubrukte , , Speilkonto bruk av

19 19 REGNSKAP 2014 INVESTERING REGNSKAP 2014 INVESTERING Ansvar Regnskap 2014 Per. budsjett 2014 Budsjett EDBUTGIFTER Netto Utgifter EDBUTSTYR NYTT VISMA ØKONOMISYSTEM MOMKOMP INV Inntekter KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT BRUK AV LÅN ANDRE FELLESUTGIFTER Netto Utgifter EGENKAPITALINNSKUDD KLP BREIBANDSUTBYGGING Netto Utgifter LISENSER OG AVGIFTER KJØP AV TJ. FRA ANDRE/PRIVATE KONSULENTTJENESTER MOMKOMP INV Inntekter KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT BRUK AV LÅN GRATANGEN KIRKELIGE FELLESRÅD Netto Utgifter VEDLIKEHOLD AV BYGG KONSULENTTJENESTER MOMKOMP INV Inntekter KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT BRUK AV LÅN KOMMUNALE VANNVERK Netto Utgifter FORSIKRINGSSKADE VANNRENSEANLEGG Inntekter REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) KOMMUNALE VEGER Netto Utgifter UTBEDRING AV VEIER ASFALTERING GRUNNERVERV INKL.GEBYRER MOMKOMP INV Inntekter KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT BRUK AV LÅN BRUK AV UBUNDNE INVESTERINGSFOND BRUK AV BUNDNE KAPITALFOND GANG OG SYKKELSTI Netto Utgifter KJØP AV TJ. FRA ANDRE/PRIVATE KONSULENTTJENESTER MOMKOMP INV Inntekter ANNET AVG.PL. SALG VARER/TJENESTER KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT BRUK AV BUNDNE INVESTERINGSFOND

20 20 Ansvar Regnskap 2014 Per. budsjett 2014 Budsjett INDUSTRI/NÆRINGSOMRÅDER Netto Utgifter KONSULENTTJENESTER MOMKOMP INV Inntekter KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT BRUK AV LÅN SALG AV GRUNN/TOMT/BYGNING NETTDRIFT Netto Inntekter SALG AV TOMT SALG AV GRUNN BRATTBERG NÆRINGSOMRÅDE Netto Utgifter LISENSER OG AVGIFTER KONSULENTTJ. BYGGELEDELSE/PROSJEKTERING GRUNNERVERV INKL.GEBYRER KJØP AV TJ. FRA ANDRE/PRIVATE MOMKOMP INV Inntekter KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT TILSKUDD FRA FYLKESKOMMUNEN BRUK AV LÅN BRUK AV TIDLIGERE ÅRS NETTO MERINNTEKT FKR GRATANGEN KOMMUNEHUS Netto Utgifter VEDLIKEHOLD AV BYGG MOMKOMP INV Inntekter KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT BRUK AV LÅN GRATANGSBOTN SKOLE Netto Utgifter UTSTYR KULTURSAL INVENTAR OG UTSTYR MOMKOMP INV Inntekter KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT BRUK AV LÅN GRATANGSHEIMEN Netto Utgifter NYTT SDANLEGG GRATANGSHEIMEN VEDLIKEHOLD AV BYGG MOMKOMP INV Inntekter KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT BRUK AV LÅN UTLÅN Netto Utgifter AVDRAG PÅ STARTLÅN STARTLÅN DATALÅN TIL ANSATTE AVSETNING DATALÅN AVSETNING TIL BUNDNE FOND Inntekter BRUK AV HUSBANKLÅN MOTTATTE AVDRAG STARTLÅN DATALÅN ANSATTE AKSJER OG ANDELER Netto Inntekter SALG AV AKSJER OG ANDELER

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 FOSNES KOMMUNE Rådmannens innstilling ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013 Innholdsfortegnelse Økonomiske oversikter - Økonomisk oversikt investering 3-4 - Økonomisk

Detaljer

<<1>> -5 471 584-4 164 000-4 417 000-4 167 000-4 167 000-4 167 000 15 236 095 16 789 000 13 253 000 12 435 713 11 574 692 10 836 396

<<1>> -5 471 584-4 164 000-4 417 000-4 167 000-4 167 000-4 167 000 15 236 095 16 789 000 13 253 000 12 435 713 11 574 692 10 836 396 Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Sentraladm. og fellesdrift 5 471 584 4 164 000 4 417 000 4 167 000 4 167 000

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Budsjett 2013. Rådmannens utkast 12. november 2012

Budsjett 2013. Rådmannens utkast 12. november 2012 Budsjett 2013 Rådmannens utkast 12. november 2012 Budsjett 2013 Oversikt for drift og investering... 2 Investeringsbudsjett... 7 Driftsbudsjett... 9 Betalingssatser... 44 Skattesatser... 45 Statstilskudd

Detaljer

Årsregnskap 2014. Tromsø kommune

Årsregnskap 2014. Tromsø kommune Årsregnskap 2014 Tromsø kommune versjon 13. februar 2015 Sammendrag Tromsø kommunes årsregnskap for 2014 legges herved frem i henhold til bestemmelsene i kommuneloven av 25. september 1992 nr. 107, forskrift

Detaljer

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Regnskap 2006

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Regnskap 2006 sskjema 1A - Driftsregnskapet Regulert Opprinnelig budsjett budsjett 2006 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -48 242 320 900 000-50 000 000-49 549 164 Ordinært rammetilskudd -41 887 061-3

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Grimstad kommune årsregnskap 2013

Grimstad kommune årsregnskap 2013 Grimstad kommune årsregnskap Side 2 Grimstad kommune årsregnskap Innholdsfortegnelse Signaturer 5 DRIFTSREGNSKAP 6 Anskaffelse og anvendelse av midler 7 Hovedoversikt drift 8 sskjema 1A 9 sskjema 1B 10

Detaljer

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Hoved oversikter Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Tall i 1000 kroner Regnskap 2014 Regulert budsjett 2014 Opprinnelig budsjett 2014 Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter

ÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter ÅRSMELDING 2010 Del 3 Årsregnskap Herøy kommune - Et hav av muligheter - 2 - INNHOLDSFORTEGNELSE 100 Folkevalgte styringsorgan... 4 110 - Administrasjonsenheten... 7 240 Herøy barnehage... 16 260 Herøy

Detaljer

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1 I e, r < 2, 4 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 15 februar 214 41S -1 Regnskap 213 Rollag kommune funksjon hovedoversikt drift Investeringsregnskap Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet

Detaljer

FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010

FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010 FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010 INNHOLD 2 INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 HOVEDOVERSIKTER DRIFT... 5 HOVEDOVERSIKT INVESTERING... 7 HOVEDOVERSIKT BALANSE... 9 DRIFTSREGNSKAP... 11 SKJEMA 1B... 11 DETALJERT

Detaljer

REGNSKAPSOPPSETT KOSTRA FORSKRIFTENE

REGNSKAPSOPPSETT KOSTRA FORSKRIFTENE REGNSKAPSOPPSETT REGNSKAPSOPPSETT ETTER KOSTRA FORSKRIFTENEREGNSKAPSOPPSETT ETTER KOSTRA FORSKRIFTENE ETTER KOSTRA FORSKRIFTENE Loppa Kommune Revidert pr 01.01.2012. 1 INNLEDNING... 3 Driftsregnskapet...

Detaljer

Unjårgga gielda / Nesseby kommune

Unjårgga gielda / Nesseby kommune Unjårgga gielda / Nesseby kommune Årsregnskap 2007 Hovedoversikter... 3 Regnskapsskjema la - Driftsregnskapet... 3 Regnskapsskjema 2a - Investeringsregnskapet... 4 Balanseregnskapet... 5 Økonomisk Oversikt

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014 FLESBERG KOMMUNE Blefjell Regnskap 2014 15. februar 2015 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet 4 Økonomisk oversikt drift

Detaljer

Regnskap 2013. Sirdal kommune

Regnskap 2013. Sirdal kommune Regnskap 2013 Sirdal kommune Årsregnskap med noter 2013 Side 1 Innhold Noter... 4 Obligatoriske oversikter... 17 Hovedoversikt drift... 17 Økonomisk oversikt investering... 18 Skjema 1A og 1 B... 19 Skjema

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning 1. Revisjonsberetning 3. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet 5. Økonomisk oversikt drift 6

Innholdsfortegnelse. Innledning 1. Revisjonsberetning 3. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet 5. Økonomisk oversikt drift 6 Årsregnskap 2014 Innholdsfortegnelse Side Innledning 1 Revisjonsberetning 3 Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet 5 Økonomisk oversikt drift 6 Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet 7 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet

Detaljer

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2012 HAMAR KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Resultatregnskap 2012 - regnskapssjema 1A og 1B 3 Investeringsregnskap 2012 - regnskapsskjema 2A og 2B 4 Balanseregnskapet 2012 - regnskapsskjema 3 5

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune

Møteinnkalling. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 20.05.2010 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

ARTSKONTOPLAN DRIFT - STAVANGER KOMMUNE

ARTSKONTOPLAN DRIFT - STAVANGER KOMMUNE 010 FASTLØNN 10100 LØNN FAST ANSATTE 10101 LØNN VAKANSVIKAR 10110 FASTE TILLEGG/VAKTTILLEGG 10130 LØRDAG-/SØNDAGSTILLEGG 10140 HELLIGDAGSTILLEGG 10150 KVELDS- OG NATTILLEGG 10190 ANNEN FAST LØNN 10199

Detaljer

Regnskap 2014. Froland kommune

Regnskap 2014. Froland kommune Regnskap 2014 Froland kommune 1 Innhold Regnskapsskjema 1 A og B... 3 Regnskapsskjema 2 A og B... 5 Balanseregnskap... 7 Økonomisk oversikt drift... 8 Økonomisk oversikt investering... 9 Driftsregnskapet...

Detaljer

Service Stolthet - Trivsel. Årsregnskap 2014. Holmestrand kommune

Service Stolthet - Trivsel. Årsregnskap 2014. Holmestrand kommune Service Stolthet - Trivsel Årsregnskap Holmestrand kommune 1 Økonomiske oversikter... 3 1.1 Økonomisk oversikt drift... 3 1.2 Økonomisk oversikt investering... 4 1.3 Anskaffelse og anvendelse av midler...

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Selbu kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Arkivsak: 15/65 Møtedato/tid: 28.4.215, kl. 18: Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedeltakere: Ole Halvard Bondahl, leder Arnstein Trøite Ane Bondahl Marit J. Bårdsgård

Detaljer

VEILEDER TIL KONTOPLAN

VEILEDER TIL KONTOPLAN HATTFJELLDAL KOMMUNE VEILEDER TIL KONTOPLAN 11. UTGAVE 30.04.14 1 Innhold: BRUKERVEILEDNING... 3 ANSVARSOMRÅDER... 4 ANSVARSOMRÅDER I DRIFT:... 5 ANSVARSOMRÅDER INVESTERING... 7 ART... 8 BESKRIVELSE AV

Detaljer

REGNSKAP 2013 2012 ALTA KOMMUNE. 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5

REGNSKAP 2013 2012 ALTA KOMMUNE. 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5 2. INVESTERINGSREGNSKAPET... 6 Skjema 2A 6 Skjema 2B - Investeringer i anleggsmidler

Detaljer

KONTOPLAN ART. NB: så få arter som mulig da disse gjelder alle. Tenk kombinasjon med ansvar og funksjon og bygg heller ut ansvar eller funksjon.

KONTOPLAN ART. NB: så få arter som mulig da disse gjelder alle. Tenk kombinasjon med ansvar og funksjon og bygg heller ut ansvar eller funksjon. KONTOPLAN ART NB: så få arter som mulig da disse gjelder alle. Tenk kombinasjon med ansvar og funksjon og bygg heller ut ansvar eller funksjon. ARTSBEGREPET (oppdatert 07.12.2011) Art (konto) viser hvilken

Detaljer