REGNSKAP 2014 FOR GRATANGEN KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGNSKAP 2014 FOR GRATANGEN KOMMUNE"

Transkript

1 1 REGNSKAP 2014 FOR GRATANGEN KOMMUNE ÅRSTEINHORNET Foto: Karl Fredrik Normann

2 2 INNHOLD REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFT REGNSKAPSSKJEMA 2A INVESTERING ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFT REGNSKAPSSKJEMA 2B INVESTERING BALANSEOVERSIKT 2014/ BALANSE 2014/ REGNSKAP 2014 INVESTERING...19 REGNSKAP 2014 DRIFT...22 NOTER...63 NOTE NR 1: SPESIFIKASJON PÅ ENDRING AV ARBEIDSKAPITALEN NOTE NR 2: OVERSIKT OVER KOMMUNENS PENSJONSFORPLIKTELSER NOTE NR 3: KOMMUNENS GARANTIANSVAR NOTE NR 4: AKSJER OG ANDELER NOTE NR 5: FOND, PRINSIPPENDRINGER OG "UDISPONERT RESULTAT" NOTE NR 6: KOMMUNENS KAPITALKONTO NOTE NR 7: AVSETNING TIL BUNDET FOND STARTLÅN KTO NOTE NR 8: DEKNINGSGRAD VANN, AVLØP, RENOVASJON, SLAM OG FEIING68 NOTE NR 9: TAP PÅ FORDRINGER REGNSKAPSFØRT I NOTE NR 10: INTERKOMMUNALT SAMARBEID ETTER KOMMUNELOVENS NOTE NR 11: FORDRINGER OG GJELD TIL KOMMUNLE FORETAK, BEDRIFTER OG SAMARBEID JF KOMMUNELOVENS 11 OG 27 (F 5 NR 4)... 70

3 3 REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFT 2014 Regnskapsskjema 1A drift Regnskap 2014 Reg. bud Oppr.bud Regnskap 2013 Skatt på inntekt og formue kr kr kr kr Ordinært rammetilskudd kr kr kr kr Skatt på eiendom kr kr kr kr Andre direkte eller indirekte skatter kr kr kr kr Andre generelle statstilskudd kr kr kr kr Sum frie disponible inntekter kr kr kr kr Renteinntekter og utbytte kr kr kr kr Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) kr kr kr kr Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. kr kr kr kr Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) kr kr kr kr Avdrag på lån kr kr kr kr Netto finansinnt./utg. kr kr kr kr Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk kr kr kr kr Til ubundne avsetninger kr kr kr kr Til bundne avsetninger kr kr kr kr Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk kr kr kr kr Bruk av ubundne avsetninger kr kr kr kr Bruk av bundne avsetninger kr kr kr kr Netto avsetninger kr kr kr kr Overført til investeringsregnskapet kr kr kr kr Til fordeling drift kr kr kr kr Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) kr kr kr kr Regnskapsmessig mer/mindreforbruk kr kr kr kr

4 4 REGNSKAPSSKJEMA 2A INVESTERING 2014 Regnskapsskjema 2A investering Regnskap 2014 Reg. budsjett 2014 Oppr.budsjett 2014 Regnskap 2013 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Kjøp av aksjer og andeler Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Kompensasjon for merverdiavgift Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert

5 5 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2014 Økonomisk oversikt drift R2014 Regnskap 2014 Reg. budsjett 2014 Oppr.budsjet 2014 Regnskap 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger kr kr kr kr Andre salgs og leieinntekter kr kr kr kr Overføringer med krav til motytelse kr kr kr kr Rammetilskudd kr kr kr kr Andre statlige overføringer kr kr kr kr Andre overføringer kr kr kr kr Skatt på inntekt og formue kr kr kr kr Eiendomsskatt kr kr kr kr Andre direkte og indirekte skatter kr kr kr kr Sum driftsinntekter kr kr kr kr Driftsutgifter Lønnsutgifter kr kr kr kr Sosiale utgifter kr kr kr kr Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon kr kr kr kr Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon kr kr kr kr Overføringer kr kr kr kr Avskrivninger kr kr kr kr Fordelte utgifter kr kr kr kr Sum driftsutgifter kr kr kr kr Brutto driftsresultat kr kr kr kr Finansinntekter Renteinntekter og utbytte kr kr kr kr Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) kr kr kr Mottatte avdrag på utlån kr kr kr kr Sum eksterne finansinntekter kr kr kr kr Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger kr kr kr kr Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) kr kr kr kr Avdrag på lån kr kr kr kr Utlån kr kr kr kr Sum eksterne finansutgifter kr kr kr kr Resultat eksterne finanstransaksjoner kr kr kr kr Motpost avskrivninger kr kr kr kr Netto driftsresultat kr kr kr kr Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk kr kr kr kr Bruk av disposisjonsfond kr kr kr kr Bruk av bundne fond kr kr kr kr Sum bruk av avsetninger kr kr kr kr Overført til investeringsregnskapet kr kr kr kr Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk kr kr kr kr Avsatt til disposisjonsfond kr kr kr kr Avsatt til bundne fond kr kr kr kr Sum avsetninger kr kr kr kr Regnskapsmessig mer/mindreforbruk kr kr kr kr

6 6 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING 2014 Økonomisk oversikt investering Regnskap 2014 Reg. budsjett 2014 Oppr.budsjet 2014 Regnskap 2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom kr kr kr kr Andre salgsinntekter kr kr kr kr Overføringer med krav til motytelse kr kr kr kr Kompensasjon for merverdiavgift kr kr kr kr Statlige overføringer kr kr kr kr Andre overføringer kr kr kr kr Renteinntekter og utbytte kr kr kr kr Sum inntekter kr kr kr kr Utgifter Lønnsutgifter kr kr kr kr Sosiale utgifter kr kr kr kr Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon kr kr kr kr Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon kr kr kr kr Overføringer kr kr kr kr Renteutgifter og omkostninger kr kr kr kr Fordelte utgifter kr kr kr kr Sum utgifter kr kr kr kr Finanstransaksjoner Avdrag på lån kr kr kr kr Utlån kr kr kr kr Kjøp av aksjer og andeler kr kr kr kr Dekning av tidligere års udekket kr kr kr kr Avsatt til ubundne investeringsfond kr kr kr kr Avsatt til bundne investeringsfond kr kr kr kr Sum finansieringstransaksjoner kr kr kr kr Finansieringsbehov kr kr kr kr Dekket slik: Bruk av lån kr kr kr kr Salg av aksjer og andeler kr kr kr kr Mottatte avdrag på utlån kr kr kr kr Overført fra driftsregnskapet kr kr kr kr Bruk av tidligere års udisponert kr kr kr kr Bruk av disposisjonsfond kr kr kr kr Bruk av bundne driftsfond kr kr kr kr Bruk av ubundne investeringsfond kr kr kr kr Bruk av bundne investeringsfond kr kr kr kr Sum finansiering kr kr kr kr Udekket/udisponert kr kr kr kr

7 7 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFT 2014 Regnskapsskjema 1B R2014 R2014 Reg. bud Bud R2013 Politikk Fellesutgifter Sentraladministrasjon Kirke og kultur Helse Gratangen skole Gratangen barnehage NAVGratangen Barneverntjenesten Gratangsheimen PUtjenesten Hjemmetjenesten Tekniske tjenester Diverse bygninger Astafjord Skatt og innfordring Astafjord Kart og Oppmåling Diverse prosjektregnskap Skatter og rammetilskudd Renter, avdrag, aksjeutbytte * = korrigert for avskrivning m.m Til fordeling drift til 1A

8 8 REGNSKAPSSKJEMA 2B INVESTERING EDBUTGIFTER Regnskapsskjem 2B Regnskap 2014 Rev bud.bud Regnskap 2013 EDBUTSTYR kr kr NYTT VISMA ØKONOMISYSTEM kr kr MOMKOMP INV. kr kr SUM UTGIFTER kr kr kr KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT kr kr kr BRUK AV LÅN kr kr kr SUM FINANSIERING kr kr kr NETTO kr kr kr 1110 ANDRE FELLESUTGIFTER kr EGENKAPITALINNSKUDD KLP kr kr kr NETTO kr kr kr BREIBANDSUTBYGGING kr kr LISENSER OG AVGIFTER kr 260 kr kr KJØP AV TJ. FRA ANDRE/PRIVATE kr kr kr KONSULENTTJENESTER kr kr kr MOMKOMP INV. kr kr kr SUM UTGIFTER kr kr kr KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT kr kr kr BRUK AV LÅN kr kr kr SUM FINANSIERING kr kr kr NETTO kr kr 2600 GRATANGEN KIRKELIGE FELLESRÅD kr VEDLIKEHOLD AV BYGG kr kr KONSULENTTJENESTER kr kr MOMKOMP INV. kr kr SUM UTGIFTER kr kr kr KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT kr kr kr BRUK AV LÅN kr kr kr SUM FINANSIERING kr kr kr NETTO kr kr kr 4200 KOMMUNALE VANNVERK FORSIKRINGSSKADE VANNRENSEANLEGG kr kr SUM UTGIFTER kr kr kr REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) kr kr kr SUM FINANSIERING kr kr kr NETTO kr kr kr KOMMUNALE KLOAKK/AVLØP SUM UTGIFTER kr kr KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT kr BRUK AV LÅN kr kr SUM FINANSIERING kr kr NETTO kr kr 4300 KOMMUNALE VEGER UTBEDRING AV VEIER kr kr kr ASFALTERING kr kr kr GRUNNERVERV INKL.GEBYRER kr kr kr MOMKOMP INV. kr kr kr SUM UTGIFTER kr kr kr KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT kr kr kr BRUK AV LÅN kr kr kr BRUK AV BUNDNE KAPITALFOND kr kr kr SUM FINANSIERING kr kr kr NETTO kr kr kr

9 9 Regnskap 2014 Rev bud.bud Regnskap GANG OG SYKKELSTI KJØP AV TJ. FRA ANDRE/PRIVATE kr kr kr KONSULENTTJENESTER kr kr kr MOMKOMP INV. kr kr kr SUM UTGIFTER kr kr kr ANNET AVG.PL. SALG VARER/TJENESTER kr kr BRUK AV LÅN kr KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT kr kr kr REFUSJONER kr BRUK AV BUNDNE KAPITALFOND kr kr SUM FINANSIERING kr kr kr NETTO kr kr kr INDUSTRI/NÆRINGSOMRÅDER KONSULENTTJENESTER kr kr MOMKOMP INV. kr kr SUM UTGIFTER kr kr kr KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT kr kr BRUK AV LÅN kr kr kr SUM FINANSIERING kr kr kr NETTO kr kr kr SALG AV GRUNN/TOMT/BYGNING kr SALG AV TOMT kr kr kr SALG AV GRUNN kr kr kr SUM FINANSIERING kr kr kr NETTO kr kr kr 4500 BRATTBERG NÆRINGSOMRÅDE LISENSER OG AVGIFTER kr kr kr KONSULENTTJ. BYGGELEDELSE/PROSJEKTERING kr kr kr GRUNNERVERV INKL.GEBYRER kr kr kr KJØP AV TJ. FRA ANDRE/PRIVATE kr kr kr MOMKOMP INV. kr kr kr IKKE DISPONERT OVERRSKUDD kr kr SUM UTGIFTER kr kr kr KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT kr kr kr TILSKUDD FRA FYLKESKOMMUNEN kr kr kr BRUK AV LÅN kr kr kr BRUK AV TIDLIGERE ÅRS NETTO MERINNTEKT kr FKR kr kr SUM FINANSIERING kr kr kr NETTO kr kr kr GRATANGEN KOMMUNEHUS kr VEDLIKEHOLD AV BYGG kr kr kr MOMKOMP INV. kr kr kr SUM UTGIFTER kr kr kr KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT kr kr kr BRUK AV LÅN kr kr kr SUM FINANSIERING kr kr kr NETTO kr kr kr

10 10 Regnskap 2014 Rev bud.bud Regnskap GRATANGSBOTN SKOLE UTSTYR KULTURSAL kr kr kr INVENTAR OG UTSTYR kr kr kr MOMKOMP INV. kr kr kr SUM UTGIFTER kr kr kr KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT kr kr kr BRUK AV LÅN kr kr kr SUM FINANSIERING kr kr kr NETTO kr kr kr ELIBORG SUM UTGIFTER kr BRUK AV LÅN kr MOMKOMP INV. kr TILSKUDD kr SUM FINANSIERING kr NETTO kr kr kr GRATANGSHEIMEN NYTT SDANLEGG GRATANGSHEIMEN kr kr kr VEDLIKEHOLD AV BYGG kr kr kr MOMKOMP INV. kr kr kr SUM UTGIFTER kr kr kr KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT kr kr kr BRUK AV LÅN kr kr kr SUM FINANSIERING kr kr kr NETTO kr kr 7011 UTLÅN AVDRAG PÅ STARTLÅN kr kr kr STARTLÅN kr kr kr DATALÅN TIL ANSATTE kr kr kr AVSETNING DATALÅN kr kr AVSETNING TIL BUNDNE FOND kr kr kr SUM UTGIFTER kr kr BRUK AV HUSBANKLÅN kr kr kr MOTTATTE AVDRAG STARTLÅN kr kr kr DATALÅN ANSATTE kr kr kr SUM FINANSIERING kr kr NETTO kr kr kr 7012 AKSJER OG ANDELER kr SUM FINANSIERING kr kr NETTO kr PROSJ. 69 GR NORD/KULT.RASTEPL kr kr KJØP AV VARER OG TJENESTER kr kr MERVERDIAVGIFT kr kr SUM UTGIFTER kr kr BRUK AV BUNDNE KAP FOND kr MOMKOMP INV. kr kr TILSKUDD kr kr REFUSJON kr SUM FINANSIERING kr kr NETTO kr kr 0 SUM FINANSIERINGSBEHOV TIL 2A kr kr kr SUM FINANSIERING FRA 2A kr kr kr UDEKKET/UDISPONERT kr 2 kr kr

11 11 BALANSEOVERSIKT 2014/2013 Oversikt balanse Regnskap 2014 Regnskap 2013 EIENDELER Anleggsmidler Herav: Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån Konserninterne langsiktige fordringer Aksjer og andeler Pensjonsmidler Omløpsmidler Herav: Kortsiktige fordringer Konterninterne kortsiktige fordringer Premieavvik Aksjer og andeler Sertifikater Obligasjoner Derivater Kasse, postgiro, bankinnskudd SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Herav: Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig merforbruk Udisponert i inv.regnskap Udekket i inv.regnskap Kapitalkonto Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest

12 12 Oversikt balanse Regnskap 2014 Regnskap 2013 Langsiktig gjeld Herav: Pensjonsforpliktelser Ihendehaverobligasjonslån Sertifikatlån Andre lån Konsernintern langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Herav: Kassekredittlån Annen kortsiktig gjeld Derivater Konsernintern kortsiktig gjeld Premieavvik SUM EGENKAPITAL OG GJELD MEMORIAKONTI Memoriakonto Herav: Ubrukte lånemidler Ubrukte konserninterne lånemidler Andre memoriakonti Motkonto for memoriakontiene

13 13 BALANSE 2014/2013 BALANSE 204/2013 REGNSK. I ÅR (2014) REGNSK. F. ÅR (2013) Kasse Dnb Snn Dnb , , Dnb , Dnb , Dnb , , Dnb , Dnb , Snn , Sbn , , Snn , Snn , Refusjon fra state Refusjon fra nav Fordring nav syke Restanse ref. Nav Oppgjørskonto moms Fordring troms fyl , , Fordring ibestad k Fordring salangen , , Fordring lavangen Fordring skånland Fordring harstad k Fordring kragerø k Fordring evenes ko Fordring lenvik ko , Fordring narvik ko Fordring utdanning Gml.Komfakt. Bhg/s , Kontantuttak post 25404, , Mellomregn post i Gratangen idrettsl 10524, , Diverse kortsiktig , , Forskudd lønn Klp skadeforsikrin Interimskonto dive , Kommunale eiendoms ,5 0

14 14 BALANSE 204/2013 REGNSK. I ÅR (2014) REGNSK. F. ÅR (2013) Teknisk visma Kultur visma Helse og sosial vi Husleie visma Barnehage visma , Sfo visma 23542, Tilfeldig visma Aga av premieavvik Premieavvik Pensjonsmidler klp Gratangen industri Eierandeler i hrs Ikskomunerevisjon Hurtigruten group Troms tre 20/ Hålogaland kraft Løvdal vannverk Næringsutvikling Dyrøyhaller 10/ Hurdalsenteret Hilleshamn vannver Gratangen boligsti Gratangen mek i Bjarkøyforbindelse Destinasjon harsta Midt i norden 1/ Aksjer slg Hålogalandsbrua 2/ Bredbåndfylket tro Nord norsk kystkul Egenkapitalinnskud Ansvarlig utlån ( , Kommunale utlån Kommunale utlån v/ , , Datalån laila ruba Datalån elzbieta g 1109, , Datalån andre seln Datalån snefrid la Sosiallån a6005/ Sosiallån a6141/ Sosiallån a6159/ Sosiallån a6185/ Strømagregat grata Senger m.v. Gratan Edb utstyr , , Læremidler kunnska

15 15 BALANSE 204/2013 REGNSK. I ÅR (2014) REGNSK. F. ÅR (2013) Utstyr givvaktsen Utstyr gratangshal Traktor m/utstyr Brannbil Søppelbokser , , Bredbånd gratangen , , Varebil til drift/ , , Digitalt kartverk Varebil vannverk , , Varebil kloakk/avl 99716, , Varebil kart/oppmå Kirkhaugen Sykehjem årstein Garasje v/bakkebø Gratangen kommuneh , , Tomtekjøp trygdebo Årstein barnehage Gratangsbotn skole , , Nordgratangen sko , , Gratangen helsesen , , Puboliger Nessebrygga foldvi Gratangen båtsamli Gratangen kirke , Foldvik mølle Gratangsheimen , , Årstein omsorgsbol , , Kirkegårder , , Vaskeri Gratangshallen Eliborg , , Gjerde gr.botn bar Rute 69 gr. Nord/k , , Gratangsbotn vannv , , Gjerdehaugen vannv Gratangen vann , , Gratangen vann , , Gratangsbotn kloak Årstein renseanleg Hellarbogen indust , , Næringsområde brat , , Næringsområde lang , , Årstein boligfelt , , Elvenes boligområd , , Kalmeryggen boligf Foldvik boligområd Eliborg boligfelt , ,45

16 16 BALANSE 204/2013 REGNSK. I ÅR (2014) REGNSK. F. ÅR (2013) Fartøyvernsenter g Kommunale veger , , Dnb , Midlertidig pensjo 0 931, Midlertidig pensjo 0 476, Forskuddsbetalt le Avregningskto lev , Div leverandørgjel Leverandørgjeld vi , Annen kortsiktig g , Gjeld eliborg kons 19357, , Periodiseringskont , Gjeld til dr. Hele Påløpte renter kom Påløpte renter klp Påløpte renter hus Helsenord/samhandl Avsatt vedproduksj , Forskuddstrekk Påleggstrekk Aga av avs feriepe , Aga av avs feriepe , Arbeidsgiveravgift Oppgjørskonto ord Avsetning tap på f Troms fylkesskogkt , Avs feriepenger , Avs feriepenger , Gave til trygghets Arb avg pensjonsfo Pensjonsforpliktel Lån kommunalbanken Lån kommunalbanken Lån kommunalbanken Lån kommunalbanken Lån kommunalbanken Lån kommunalbanken Lån kommunalbanken Lån kommunlabanken Lån kommunalbanken Lån kommunalbanken Lån kommunalbanken Lån kommunalbanken Lån kommunalbanken Lån kommunalbanken Lån kommunalbanken Lån kommunalbanken

17 17 BALANSE 204/2013 REGNSK. I ÅR (2014) REGNSK. F. ÅR (2013) Lån kommunekreditt Lån kommunekreditt Lån kommunekreditt Lån kommunekreditt Lån kommunekreditt Lån husbanken Lån husbanken Lån husbanken Lån husbanken Lån husbanken Fond funksjonsh.fø Fond voksenopplæri , , Fond viltfond 52332, , Fond kartlegging b 14245, , Fond faglig fora s 6060,2 6060, Fond samarb.prosje 79979, , Fond prosjekt muse Fond nordgratange Fond drift renovas 1760, , Fond samarb.prosje , , Fond nordnorsk fj Fond trivsel på jo 34645, , Fond kraftrydding Fond putjenesten 6773, Fond voxfagprogra Ikke i bruk , Fond bibliotekrom Fond filmprosjekt/ Fond utvikling/kom Fond barn og musik Fond kunstundervis 50921, , Fond reisek. Kultu Fond mindreforbruk 97416, , Næringsfond stat , Fond barnehagen so Fond korus ruspros 61718, , Fond dkssspaserst Fond vanntrim Fond skilting turl Fond frisklivsentr 42346, , Fond samhandlingsp 99558, Fond kom.heving ru , Fond interkommunal , Fond ungdom i veks 35655, , Fond videreutd. Ru 11289, Fond kompetanseløf

18 18 BALANSE 204/2013 REGNSK. I ÅR (2014) REGNSK. F. ÅR (2013) Fond turistinforma , Fond utd. Rus/psyk 4346, , Fond buggprosjekt , , Næringsfond komm , , Fond ubrukte tilsk Fond kompetansetil Fond dksskolesekk Fond komm.rusarb.f Fond samfunnsplan/ Fond skogkultur 7504, Feierfond 75053, Renovasjonsfond , Slamavskillerfond 18185, Fond datalån Fond salg av aksje , , Avsatt likviditets , , Avsatte innløste e , , Fond inv. Bundet g , Disposisjonsfond Pensjonsregulering , , Disp.Fond likvidit , , Uteområder barneha Rekr. Tjenester ko Prinsippendringer Prinsippendringer Regns.Mess.Merforb , Regnskapsmessig mi , Mindreforbruk inve , Kapitalkonto , , Ubrukt investering , , Ubrukt dudalen van , , Ubrukt startlån , , Ubrukt rehab div , , Ubrukt brattberg n , Bruk av likv.reser Speilkonto ubrukte , , Speilkonto bruk av

19 19 REGNSKAP 2014 INVESTERING REGNSKAP 2014 INVESTERING Ansvar Regnskap 2014 Per. budsjett 2014 Budsjett EDBUTGIFTER Netto Utgifter EDBUTSTYR NYTT VISMA ØKONOMISYSTEM MOMKOMP INV Inntekter KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT BRUK AV LÅN ANDRE FELLESUTGIFTER Netto Utgifter EGENKAPITALINNSKUDD KLP BREIBANDSUTBYGGING Netto Utgifter LISENSER OG AVGIFTER KJØP AV TJ. FRA ANDRE/PRIVATE KONSULENTTJENESTER MOMKOMP INV Inntekter KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT BRUK AV LÅN GRATANGEN KIRKELIGE FELLESRÅD Netto Utgifter VEDLIKEHOLD AV BYGG KONSULENTTJENESTER MOMKOMP INV Inntekter KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT BRUK AV LÅN KOMMUNALE VANNVERK Netto Utgifter FORSIKRINGSSKADE VANNRENSEANLEGG Inntekter REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) KOMMUNALE VEGER Netto Utgifter UTBEDRING AV VEIER ASFALTERING GRUNNERVERV INKL.GEBYRER MOMKOMP INV Inntekter KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT BRUK AV LÅN BRUK AV UBUNDNE INVESTERINGSFOND BRUK AV BUNDNE KAPITALFOND GANG OG SYKKELSTI Netto Utgifter KJØP AV TJ. FRA ANDRE/PRIVATE KONSULENTTJENESTER MOMKOMP INV Inntekter ANNET AVG.PL. SALG VARER/TJENESTER KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT BRUK AV BUNDNE INVESTERINGSFOND

20 20 Ansvar Regnskap 2014 Per. budsjett 2014 Budsjett INDUSTRI/NÆRINGSOMRÅDER Netto Utgifter KONSULENTTJENESTER MOMKOMP INV Inntekter KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT BRUK AV LÅN SALG AV GRUNN/TOMT/BYGNING NETTDRIFT Netto Inntekter SALG AV TOMT SALG AV GRUNN BRATTBERG NÆRINGSOMRÅDE Netto Utgifter LISENSER OG AVGIFTER KONSULENTTJ. BYGGELEDELSE/PROSJEKTERING GRUNNERVERV INKL.GEBYRER KJØP AV TJ. FRA ANDRE/PRIVATE MOMKOMP INV Inntekter KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT TILSKUDD FRA FYLKESKOMMUNEN BRUK AV LÅN BRUK AV TIDLIGERE ÅRS NETTO MERINNTEKT FKR GRATANGEN KOMMUNEHUS Netto Utgifter VEDLIKEHOLD AV BYGG MOMKOMP INV Inntekter KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT BRUK AV LÅN GRATANGSBOTN SKOLE Netto Utgifter UTSTYR KULTURSAL INVENTAR OG UTSTYR MOMKOMP INV Inntekter KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT BRUK AV LÅN GRATANGSHEIMEN Netto Utgifter NYTT SDANLEGG GRATANGSHEIMEN VEDLIKEHOLD AV BYGG MOMKOMP INV Inntekter KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT BRUK AV LÅN UTLÅN Netto Utgifter AVDRAG PÅ STARTLÅN STARTLÅN DATALÅN TIL ANSATTE AVSETNING DATALÅN AVSETNING TIL BUNDNE FOND Inntekter BRUK AV HUSBANKLÅN MOTTATTE AVDRAG STARTLÅN DATALÅN ANSATTE AKSJER OG ANDELER Netto Inntekter SALG AV AKSJER OG ANDELER

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl 16.52 Side Beskrivelse Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Netto Dekning Til Til Bruk Bruk Bruk

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014 - - Gamvik 1.10100 Fastlønn 1.10101 Lønn brannsjef 1.10103 Lønn vaktmester 1.10104 Lønn lærlinger 1.10105 Faste tillegg 1.10106 Fast vaktgodtgjørelse 1.10200 Lønn til vikarer 1.10201 Sykevikarer 1.10202

Detaljer

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015 Tranby Menighetsråd Regnskap 2015 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 272 560,00

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2016 2016 2015 36000 Brukerbetaling for kirkelige tjenester - - - 36100 Betaling fra deltakere 658 908 733 300 722 533

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer Vedlegg til Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 resultatenheter Side 1 av 150 10101 Fast lønn 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 10 838 000 10401 Overtid 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 50

Detaljer

Faktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag

Faktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag Faktiske endringer KS 070/13 vs 180001 Rammetilskudd -167 253 000-166 295 000 958 000 958 000 181001 Integreringstilskudd -5 450 400-5 998 200-547 800-547 800-21 150-14 969 187400 Eiendomsskatt 000 000

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser BILAG 3.1 ARTSINNDELING Artene som er skrevet i kursiv i hhv. kolonnen under kontoklasse 1 og 0 har en spesiell betydning i driftseller kapitalregnskapet. Alle andre arter kan benyttes i både drift- og

Detaljer

Arter som er røde går ut for 2009

Arter som er røde går ut for 2009 Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)

Detaljer

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 Konto Konto(T) Tj B2013 B2012 R2011 110 KOMMUNESTYRE 10800 Godtgjørelse ordfører 100 667 000 625 000 650 166 10802 Godtgjørelse varaordfører 100 167 000 155 000 162 539 10805

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 5. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2017 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 36000 Brukerbetaling for kirkelige tjenester - - - 36100 Betaling fra deltakere 722 533 813 550 510 684

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 1 Innholdsfortegnelse Side Innhold Hovedoversikter 3 Økonomisk oversikt drift 4 Økonomisk oversikt

Detaljer

REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN

REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN Frøyland og Orstad kyrkjelyd Orstadbakken 33 Postboks 43 4356 Kvernaland tlf 52 97 31 50 e-post: kontoret@fok.no www.fok.no Økonomiske oversikter 6 Frøyland/Orstad

Detaljer

Årsregnskap Måsøy Sokn. Kirkelig Fellesråd

Årsregnskap Måsøy Sokn. Kirkelig Fellesråd Årsregnskap 2012 Måsøy Sokn Kirkelig Fellesråd INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold ØKONOMISJEFENS KOMMENTARER... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter...

Detaljer

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd Årsregnskap Måsøy Sokn 2011 Kirkelig Fellesråd INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold ØKONOMISJEFENS NOTER... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter...

Detaljer

Rådmannens forslag. Tallbudsjett 2016-19. Sortland kommune

Rådmannens forslag. Tallbudsjett 2016-19. Sortland kommune Rådmannens forslag Tallbudsjett 2016 201619 Sortland kommune Innhold Budsjettskjema 1A drift... 3 Budsjettskjema 2 A... 4 Økonomisk oversikt drift... 5 Investeringsplan 2016... 6 Driftsbudsjett... 8 2

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer 10101 Fast lønn 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1764500 10801 Lønn ordfører, varaordfører 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1203555 10802 Lønn frikjøp 1001 Politisk styring 10150

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010

ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010 ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010 FOSNES KOMMUNE Kommunestyrets vedtak 14.12.2006 Økonomisk oversikt - investering 14.12.2006 Regnskap 2005 Budsjett 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008 Budsjett 2009

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2016

NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2016 NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2016 INNHOLD Økonomisk oversikt Drift Økonomisk oversikt - Investering Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskap fordelt på sektor Regnskapsskjema 2A

Detaljer

Rygge Budsjettrapport: Rygge. Budsjett 2011 Budsjett 2012

Rygge Budsjettrapport: Rygge. Budsjett 2011 Budsjett 2012 141010 Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 1.0115.1200.0 LØNNSOPPGJØR 1.0195.1200.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0310.1000.0 ENGASJEMENTER PROSJ., ETC. 1.0395.1000.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0410.1000.0

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 FOSNES KOMMUNE Formannskapets innstilling ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013 Innholdsfortegnelse Økonomiske oversikter - Økonomisk oversikt investering 3-4 -

Detaljer

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad Ibestad rapport: Ibestad Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 29. januar kl 16.26 Side Ibestad Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Renteutgifter Avdrag Netto Dekning Til Til Bruk Bruk

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4.november 2010 Talldel Rygge kommune - - Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 770 674 790 000 818 000 1.0101.1800.0 FASTE STILLINGER 0 0 0 1.0195.1200.0 PÅLØPTE

Detaljer

EVENES KOMMUNE Regnskap 2004

EVENES KOMMUNE Regnskap 2004 EVENES KOMMUNE Regnskap 2004 Innhold Innledning... 2 Regnskapsskjema 1A - Driftset... 3 Regnskapsskjema 1B - Driftset... 4 Korreksjon for poster som er medtatt i skjema 1A:... 22 Regnskapsskjema 2A - Investeringset...

Detaljer

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar.. 6 Note 4: Fordringer

Detaljer

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1000 Kommunestyre og formannskap 100 Politisk styring 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1.10802 Tapt arbeidsfortjeneste 36 406 36 444 36 444 1.10803 Ledergodtgjørelse 9 500 4 000

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

SAK 01/13 REKNESKAP 2012

SAK 01/13 REKNESKAP 2012 SAK 01/13 REKNESKAP 2012 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2012. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04 FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 Rådmannens forslag 08.11.04 INNHOLD. 1. Økonomisk oversikt drift. 2. Økonomisk oversikt investeringer. 3. Anskaffelse og anvendelse av midler. 4. Vedlegg 1A Driftsbudsjett.

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007 Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 100 080 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE 757 719,20 680 000 671 749,75 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 106 776,43 100 000 100 071,51

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015

Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015 Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015 HOVEDOVERSIKT DRIFTSREGNSKAP Revidert budsjett 2015 Opprinnelig budsjett 2015 Regnskap 2014 Regnskap 2015 Inntekter 600-659 Brukerbetaling, salg, avgifter og

Detaljer