15. februar Nore og Uvdal kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "15. februar 2014. Nore og Uvdal kommune"

Transkript

1 15. februar 214 Nore og Uvdal kommune Regnskap 213

2 drift Investeringsregnskap Driftsregnskapet Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet Regnskap 213 Nore og Uvdal kommune INNHOLD SIDE Revisj onsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A 3 Regnskapsskjema i B 4 Økonomisk oversikt 5 Regnskapsskjema 2 A 6 Regnskapsskjema 2 B 7 Økonomisk oversikt 11 Balanseregnskapet Balanseregnskapet hovedoversikt Fagavdelingenes regnskap: Sentrale styringsorganer og feliesutgifter Skole, barnehage og kultur Helse, sosial og barneverntjenesten NAV Numedal Pleie, rehabilitering og omsorg Næring, miljø og kommunalteknikk NOTER 26 Anne Rudi Økonomisj ef Side 2

3 Regnskap 213 Nore og Uvdal kommune Regnskapsskjema la - Driftsregnskapet Regulert Opprinnelig Regnskap Tall i 1 kroner Regnskap 213 budsjett 213 budsjett FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Eiendomsskatt verk og bruk Eiendomsskatt annen fast eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter I FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utb tte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdragpålån Netto finansinntekter/-utgifter AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning avtidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger FORDELING Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk Side 3

4 Regnskap 213 Nore og Uvdal kommune Regnskapskjema I B - driftsregnskapet Regnskap Rev bud Budsjett Regnskap Til fordeling jfr i A: Bankgebyr ansvar Mottatt avdrag på utlån (Everket) -5-5 Momskompensasjon investeringer Salg av konsesjonskraft (netto) Premieavvik / amortisering Lønnsoppgjør i året Korrigert rammene til fagavdelingen: Finansutgifter i fagavdelingene Finansinntekter i fagavdelingene Bruk av fond i fagavdelingene Avsatt til fond i fagavdelingene Integreringstilskudd i fagavdelingene Avskrivninger Kulturarv* Nore kirkelig Fellesråd Andre trosamfunn Fagavdelinger: Sentrale styringsorganer og fellesutgifter Skole, barnehage og kultur Pleie, rehab. Og omsorg Helse, sosial og barnevern NAV Numedal Næring, miljø og kommunalteknikk Sum fordelt Side 4

5 Regnskap 213 Nore og Uvdal kommune I Økonomisk oversikt - Tall i 1 kroner DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger Andre salgs- og Ieieinntekter OverfØringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt verk og bruk Eiendomsskatt annen fast eiendom Andre direkte og indirekte skatter Sum DRIFTSUTGIFTER Drift Note Regnskap Opprinnelig Regulert budsjett budsjett Regnskap Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteprod OverfØringer Avskrivninger Fordelte utgifter Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostninger Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdragpålån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne flnanstransaksjoner Motpost avskrivninger I Netto driftsresultat BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk lob/ Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger I AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidligere års r.messige merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatttilbundnefond Sum avsetninger Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk Side 5

6 Regnskap 213 Nore og Uvdal kommune Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet Regulert Opprinnelig Regnskap Tall i 1 kroner Regnskap 213 budsjett 213 Budsjett FINANSIERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer i Avdragpå lån Dekning av tidligere års udekket Avsetninger i I Årets finansieringsbehov I FINANSIERING Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer -2 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering I Overført fra driftsregnskapet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket / Udisponert Side 6

7 Regnskap 213 Nore og Uvdal kommune Regnskapsskjema 2 B - Investeringsregnskap Regnskap Regulert Regulering Budsjett Regnskap Postsum (T) 213 budsjett Sum finansieringsutgifter Sum Finansieringsinntekter Etableringslån til videre utlån Sum finansieringsutgifter Egenkapitaltilskudd KLP Tak Tunhovd kirke Tak Nore kirke Lyssetting inne i alle kirkene Handikapinnganger kirker Kongsbergregionen Mobildekning Nore lt-utstyr og programvare Sum Finansieringsinntekter Uvdal barnehage Skolebygg, Uvdal, Nore og Tunhovd Ombygging/universell tilpassing Rødberg skole Uvdal skole, toa letter og nytt inngangsparti Uteområde Rødberg skole/barnehage, forprosjekt Fellesa server Numedalskommunene Bergtun omsorgsenter Side 7

8 Regnskap 213 Nore og Uvdal kommune Regnskap Regulert Regulering Budsjett Regnskap Postsum (T) 213 budsjett Ombygging vinterhage Bergtun omsorgsenter Motorvarmere Lydisolering legekontor og to kontorer helseavdeli Utsmykning kommunale bygg Forstudie/Utvikling Rød berg fritidspark. amfi/pavi Sum Finansieringsinntekter Modernisering Rødberg kino Sum Finansieringsinntekter Kunstgressbane + friidrett på Rødberg. Forprosj i Forprosjekt lager, påbygg Rød berghallen Sum Finansieringsinntekter Parkering/trafikksikkerhetsplanen -4 4 Sum driftsinntekter Hovedprosjekt lmmatriell Kulturarv ATV- Terrenggående transportkjøretøy Kjøp av grunn lnfiltrasjonsanlegg i Øvre Uvdal Rehabilitering vannverk økt kapasitet/reservebrønn vann Øvre Uvdal Økt kapasitet/reservebrønn vann Stormogen Mottaksanlegg fra tette tanker Side 8

9 Regnskap 213 Nore og Uvdal kommune Postsum (T) 8632 Rehabilitering avløpsanlegg Regnskap Regulert Regulering 213 budsjett Budsjett Regnskap o o 8639 Vannforsyning Øvre Uvdal, Dagalifjell Sum drifisutgifter 8641 Digitale tema- og beredskapskart. Area is Sum Finansieringsirintekter 87 Utbedring kommunale veger Sum driftsinntekter Sum Finansieringsinntekter 873 Gjennomføringstiltak Rød bergplanen Sum Finansieringsinntekter 874 Gjennomføringstiltak Norefjord Sum driftsinntekter Sum Finansieringsinntekter 876 Trafikksikkerhetsplanen - tiltak Sikring skole og barnehageområder Bekk i Bekkedalen Boligfelt Hvaale Sum Finansieringsinntekter 888 Boligfelt Nordskogen titbedr.lndustribygg Hvammen Sum finansieringsutgifter Sum driftsinntekter 8817 Salg av kommunal eiendom Ungbo Avlastningsbolig Side 9

10 Regnskap 213 Nore og Uvdal kommune Postsum (T) 8843 Radontiltak kommunale bygg Regnskap Regulert Regulering Budsjett 213 budsjett Regnskap Sikring av skole og barnehageom råder Heis Bergtun Rombehov kommunehus + arkiv i kommunehuset Kommunehus, kledning Sum driftsinntekter Sum Finansieringsinntekter Omlegging høyspent kommunens eiendom 8848 lmingfjell Reguleringsplan næringsområde Ookkeberg 8996 Overføring neste år - saldering Ekstraordinære avdrag Bruk av lån Bruk av disposisjonsfond Overført fra driftsregnskapet Finansiering Side 1

11 Regnskap 213 Nore og Uvdal kommune Økonomisk oversikt - Investering I Tall i 1 kroner INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter OverfØringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføririger Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum inntekter Regulert Opprinnelig Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note / z I UTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteprod OverfØringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter I FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Avdragpå lån 12/ Utlån Kjøpavaksjerogandeler Dekning av tidligere års udekkede merforbruk Avsatt til uburidne investeringsfond Avsatttilbundnefond Sum finansieringstransaksjoner I Finansieringsbehov I FINANSIERING Brukav lån Salg av aksjer og andeler Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftsregnskapet 1/ Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond I Sum finansiering Udekket / Udisponert 15 I Side 11

12 Regnskap 213 Nore og Uvdal kommune Balanseregnskapet Tall i i kroner EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån Aksjer og andeler Pensjonsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Note Regnskap 213 Regnskap I Kortsiktige fordringer Premieavvik Aksjer og andeler Sertifikater Obligasjoner Kasse, postgiro, bankinnskudd I Sum omløpsmidler I I Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig merforbruk Udisponert i investeringsregnskapet 15 Udekket i investeringsregnskapet Endring regnskapsprinsipp (drift) Kapitalkonto I Sum egenkapital GJELD LANGSIKTIG GJELD Pensjonsforpliktelser Ihendehaverobligasjonslån Sertifikatlån Andre lån Sum langsiktig gjeld KORTSIKTIG GJELD Kassekredittlån Annen kortsiktig gjeld Premieawik I Sum kortsiktig gjeld I Sum egenkapital og gjeld I Ubrukte lånemidler Andre memoriakonti Motkonto for memoriakontiene I Sum memoriakonti I Side 12

13 33,33% 1% lederopplæring Oppgjør Middelalderuka 12. 1% Regnskap 213 Nore og Uvdal kommune Balanseregnskapet Konto Konto (T) Regnskap 213 Regnskap Tomteområder og industriarealer , , Boliger,skole,barneh, veier, ledn.nett , , Avskriving , , Adm.bygg, sykehjem, kulturb, brannst , , Avskriving , ,48 LN1 Faste eiendommer og anlegg , , EDB-utstyr, kontormaskiner etc , , Avskriving , , Anleggsmaskiner, inventar og utstyr , , Avskriving , , Brannbiler, teknisk anlegg, renseanl. etc , , Avskriving , ,42 LN11O Utstyr, maskiner og transportmidler , ,81 22 Pensjonsmidler KLP , , 221 Pensjonsmidler SPK , , LN12O Pensjonsmidler , , Etableringslån , , Sosiale utlån 6457, , Utlån til næringsformål , , Utlån infrastruktur , , Nore Energi AS 4, 45, LN13O Utlån , , Kommunekraft A/S , 2511, Nes Prestegjeld Sparebank As, Grunnfondsbevis/1 7 8, 7 8, Nore og Uvdal Næringspark As - 1, , Buskerud Kraftproduksjon As, andel Mykstufoss 1, 1, Buskerud Kommunrevisjon IKS - 1% 22, 22, Nupro As Godfarfoss Kraft As Andeler Norske Skog As - 7, 7, andeler , , 255,6 255, Andeler Grevsgard Utbyggingslag BA 2, 2, Numedalsnett AS -8 1, 3 677, Numedal Bredbånd As 1, 1, Nore Energi AS , , Egenkapitalinnskudd KLP , , Hallingdal Reiseliv As , ,3 IN 14 Aksjer og andeler , , Innestående skogavgift jfr. kto , , SKOLEKONTORETS FORSKOTTSKONTO 1, 1, Tilsagn OU-midler - oppvekst Numeda, 1, BESTYRER NORE OG UVDAL SYKE- 5, 5, Forskudd lønn 2, 56, Ref.merverdiavgift , , Eidsiva Marked As -, , Ballbinge tippemidler 25, 25, Tilsagn Norsk Kulturråd -, 7, KONSESJONSAVGIFTER, , DIV.DEB.HSB , , Utestående kommunale fordringer , , Utestående fordringer strøm 3 787, 54474, Refusjon folketrygden , , NAV Feriepenger , , Side 13

14 Langedarg konsesjonskraft pilotprosjekt DRIFT Regnskap 213 Nore og Uvdal kommune Konto Konto (T) Regnskap 213 Regnskap Inntektsutjevning , , Refusjonskrav ressurskrevende brukere , 5 78, Samhandlingsreformen, , LN15O Kortsiktige fordringer , , 211 Kassabeholdning , 5 76, 2121 Folio ( ) , , OCR-EII< , , Servicekontor , , Nore og Uvdal Bygdetun ( ) 18478, , Legekontor , , Sparebank 1, utb.kort sosial ( ) 71 63, , OCR-konto , , Startlån (7.4936) , , E.O.Simonsens Fond ( ) 16 42, , Jordbruksfond ( ) ,95 i , Reguleringsfond Pålsbufj ( , , Skattetrekk (7.5486) , , Misjon-avholdsarbeid ( ) , , Nore Jordlegat (7.4956) 5 863,49 5 7, Gunder Medgardens fond ( ) 9843, ,6 IN 19 Kasse, postgiro, bankinnskudd , , Premieavvik KLP , , 2191 Premieavvik SPK , , Premieawik arbeidsgiveravgift , ,39 LN2 Premieavvik , , Disposlsjonsfond , , Disposisjonsfond , -845, Prosjekt Elektronisk arkiv , , Frivilligsentralen -15, -15, Integreringstilskudd flyktninger -17, -17, Kommuneplanarbeid , , Pågående prosjekter skolene , , Leiskole , , Helse, div. formål, -22, 2575 Kultur, div. formål -15, -15, Kulturarvstyret div.formål -22 5, -22 5, EGENANDEL FORSIKRING - -1, -1, Brannteknisk dokumentasjon, -3, 1N21 Disposisjonsfond , , NÆRINGSFOND , , Avsatt skogavgift , , E-O.SIMONSENS FOND UVDAL GAMLE STAVKIRKE , , BYGDEBOI< NORE-UVDAL-SKURDALEN , , JORDBRUKSFOND , , E-O.D.SIMONSENS VELFERDS-OG UTDAN.FOND , , REG.FOND PÅLSBUFJORDEN , , Interkommunalt samarbeid 27 FØNK, , Digital fornying (digi) prosj , , Fri førstelinjerettshjelp , , Statstilskudd norskopplæririg fremmedspråklige , , EKT Langedrag leirskole -2,75-2, Gjør kulturskolen god , , Ernæringsprisen 27 Rødberg barnehage -25, -25, Side 14

15 Velferdsmidler Gavekonto Gavekonto Regnskap 213 Nore og Uvdal kommune Konto Konto (T) Regnskap 213 Regnskap Frivillighetssentralen -67, -77, Veiledning likeverdig behandling av ikke-kommunale -2, -2, Ungdomsråd , , Tilskudd videreutd psykiatri , , Folkehelsearbeid , , Kvalifiseringsprogram NAV , , Flink med folk i første rekke (2314) -1, -1, Særskilt tilskudd mindreårige flykninger , , Boligtilskudd fra Husbanken , , Tapsfond Startlån (Husbanken) , , Bergtun Bergtun Bergtun PRO - ansatte , -13 6, betjening , ,65 beboere , ,12 Tilskudd Dagaktivitetsplasser ,, VILTKARTLEGGING -5, -5, Viltfond, kommunalt , , Fiskefond , , Ungbo -19 8,9-19 8, Kulturminnevern , , Middelalderuken , , Boligpolitisk handlingsplan -1,, Selvkostfond renovasjon , , Selvkostfond oppmåling , , Selvkostfond Slam , , 1N22 Bundne driftsfond , , KAPITALFOND , , Kommuneskogen ,38, IN 23 Ubundne investeringsfond , , Trafikksikkerhetsplan , , Avsatt ekstraordinære avdrag Startlån , ,61 I. N24 Bundne investeringsfond , , Regnskapsmessig mindreforbruk , ,84 LNZ5O Regnskapsmessig mindreforbruk , , Endring regnskapsprinsipp (drift) i , ,5 LNZ7O End ring regnskapsprinsipp , , Kapitalkonto anleggsmidler , , Kapitalkonto aksjer og andeler , , Netto pensjonsforpliktelser , , ETABLERINGSLÅN , , INNL.ÅN , , Andre utlån -4, -45, SOSIALE UTLÅN -6457, , UTLÅN TIL NÆRINGSFORMÅL , , 1N28 Kapitalkonto , ,55 24 Pensjonsforpliktelser KLP , , 241 Pensjonsforpliktelser SPK , , 2499 Arbeidsgiveravgift av netto pensjon sforpliktelser , , 1N29 Pensjonsforpliktelser , , HUSBANKEN, , , Etabllån , , Etabl.Iån Startlån videreutlån Startlån videreutlån , , -475, -525, , , Side 15

16 lån lån lån lån NETTO KOMMUNALTTILSKUDD KOMMUNALT MiddelalderbrØd /1/ /2/ /1/ /3/1 Regnskap 213 Nore og Uvdal kommune Konto Konto (T) Regnskap 213 Regnskap Startlån videreutlån /3/ , , Husbanken - Grunnlån til bolig / Startlån videreutlån Startlån videreutlån Startlån videreutlån Startlån videreutlån 212 -, , , , , , , -2,, -1, Kommunalbanken utbedring Rødberghall/svømmehall , , Kommunalbanken Omsorgsboliger/Næringspark , -1 8, Kommunalbanken Omsorgsboliger (komp.tils) , , Kommunalbanken omsorg. Rødb (komp.tils) , , Kommunalbanken Omsorg. Rødb/Legekontor , -65, Kommunalbanken Bergtun omsorgssenter , -455, Kommunalbanken Kommunehuset -3 9, -42, Kommunalbanken Rødberg skole -fastrente -44, , Kommunalbanken Rødberg skole -16 4, , Kommunalbanken Kirken , , Kommunalbanken fastrente , , Kommunalbanken , -3 87, Kommunalbanken , , Kommunalbanken , -15 9, KLP KLP KLP KLP - nr ,, nr , , nr , -11 5, nr , , 1N32 Andre lån , , Påleggstrekk , , Forskuddstrekk , , Arbeidsgiveravgift , , LeverandØr , , PålØpte lønnsutgifter med avgift , , Påløpte strømutgifter , , Påløpte utgifter , , Påløpte reiseregninger , , Opptjente feriepenger , , Arb.g.avg. opptjente feriepenger , , Påløpte renter pr , , OPPGJ.KONTO M/SKATrINSP , , MISJONS-AVHOLDSARBEIDE , , NORE JORDLEGAT s 863,49-5 7, GUNDER MEDGARDENS FOND , , Helse, sosial barnevern -3, -3, Nav Numedal, , PRO ,, TILSAGN TILSAGN Tilsagn lnclub - TIL NÆRINGSFORMÅL , , LÅN TIL NÆRINGSFORMÅL , , Tilskudd til boligbygging -6,, DRIFT , , Drift Barn hjelper barn , , Drift Stue Bygdetunet , , Aksjon minibuss Frivillighetssentralen -2 6, -2 6, Rødberg barnehage , , Depositum fra leietakere , , 2398 Inntekter overføres privat lege -74, -4 13, Side 16

17 Regnskap 213 Nore og Uvdal kommune Konto Konto (T) Regnskap 213 Regnskap N Fjelistyret, salg av Fjellfolkets rike , , Overgang nytt år ,, Netto lønn ansatte, 3 965, Trekkeiere i mnd -1472,, Negativ lønn 1472, 3 219, Øreavrunding, 1, Feilkonto, , 1N34 Annen kortsiktig gjeld , , Premieavvik KLP , , 2391 Premieavvik SPK , , Premieavvik arbeidsgiveravgift , ,28 LN3SO Premieavvik -S ,26 -S , MOTPOST ETAB.LÅN FRA HUSBANKEN , , Ubrukte lånemidler , , LN36 Ubrukte lånemidler , , 2951 Negativ selvkost vann , , 2952 Negativ selvkost avløp , i , 2954 Negativ selvkost byggesak i , , 2955 Negativ seivkost feiing , , 2956 Negativ seivkost plansakbehandling , , 1N37 Andre memoriakonti , , MOTPOST UTBEDR.-ETAB.LÅN FRA , , Motpost ubrukte lånemidler , , Negativ selvkost , , LN38 Motkonto for memoriakontiene , ,,, Side 17

18 Fagavdelingenes regnskap utvalgene jfr delegert nivå fra kommunestyret til Regnskap 213 Nore og Uvdal kommune Side 18

19 Regnskap 213 Nore og Uvdal kommune Sentrale styringsorganer og fellestjenester Regulert bud Regulering Postsum (T) Regnskap Budsjett 213 Regnskap Sum driftsinntekter Arbedsmiljøutvalget Sum driftsinntekter Fellesutgifter Sum finansieringsutgifter Avskrivninger Sum driftsinntekter IT-tjenesten Sum driftsinntekter Sum Finansieringsinntekter Økonomikontoret Sum driftsinntekter Politisk ledelse Sum driftsinntekter Rådmannskontoret Sum driftsinntekter Revisjonen Sum finansieringsutgifter Sum driftsinntekter Sum Finansieringsinntekter Servicekontoret Sum drittsutgifter Tilfiedige utg/innt, tilleggsbevilgninger Andre trosamfunn Sum driftsinntekter Kommune- og Stortingsvalg SUM Merforbruk Side 19

20 Regnskap 213 Nore og Uvdal kommune Skole, barnehage og kultur Regulert bud Regulering Postsum (T) Regnskap Budsjett 213 Regnskap Sum finansieringsutgifter Sum driftsinntekter Sum Finansieringsinntekter Administrasjon $ Sum finansieringsutgifter Avskrivninger Sum driftsinntekter Sum Finansieringsinntekter -86 Allment kulturarbeid Sum finansieringsutgifter 2 Avskrivninger Sum driftsinntekter Sum Finansieringsinntekter Barnehager Avskrivninger Sum driftsinntekter Folkebibliotek Avskrivninger Sum driftsinntekter Bygdebøker Avskrivninger Sum driftsinntekter Rødberg kino Avskrivninger Sum driftsinntekter -16 Kulturminnevern Sum driftsinntekter Kulturskolen Avskrivninger Sum driftsinntekter Lag og foreninger Sum finansieringsutgifter 25 Sum driftsinntekter Opplæringstilbud fremmedspråkelige Sum driftsinntekter Skolefritidsordningen Side 2

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014 FLESBERG KOMMUNE Blefjell Regnskap 2014 15. februar 2015 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet 4 Økonomisk oversikt drift

Detaljer

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1 I e, r < 2, 4 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 15 februar 214 41S -1 Regnskap 213 Rollag kommune funksjon hovedoversikt drift Investeringsregnskap Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet

Detaljer

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Detaljer

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12. Nedre Eiker kommune Regnskap 2014 Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.2014 L.nr. 37973/2014 - Arkiv: 2014/5421-212 Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

Detaljer

Regnskap med noter 2011

Regnskap med noter 2011 Regnskap med noter 2011 Jørgen Skaug/ Lillehammer.com Lillehammer kommune Innhold OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 4 Regnskapskjema 1B Driftsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes Regnskap Kort versjon Virksomheter på konto gruppenivå Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Hovedoversikter... 5 1.1 Økonomisk

Detaljer

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 Innhold: Farsund kommune 31.12.2014 Regnskap med økonomiske oversikter: Side Økonomisk oversikt driftsregnskapet 3 Økonomisk oversikt investeringsregnskapet

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema 2A

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS ÅRSREGNSKAPET 2014 Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS 16. februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...2 2. TABELLER...2 2.1 Regnskapsskjema 1a og 1b - driftsregnskapet...3 2.2 Regnskapsskjema

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskap 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema

Detaljer

Regnskap 2014. Froland kommune

Regnskap 2014. Froland kommune Regnskap 2014 Froland kommune 1 Innhold Regnskapsskjema 1 A og B... 3 Regnskapsskjema 2 A og B... 5 Balanseregnskap... 7 Økonomisk oversikt drift... 8 Økonomisk oversikt investering... 9 Driftsregnskapet...

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Rådmannen, 28.mars 2014 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Side 1 av 44 INNHOLD Her presenteres Årsregnskap 2013 for Gjøvik kommune, samt økonomisk analyse pr. 31.12.2013.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning 1. Revisjonsberetning 3. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet 5. Økonomisk oversikt drift 6

Innholdsfortegnelse. Innledning 1. Revisjonsberetning 3. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet 5. Økonomisk oversikt drift 6 Årsregnskap 2014 Innholdsfortegnelse Side Innledning 1 Revisjonsberetning 3 Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet 5 Økonomisk oversikt drift 6 Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet 7 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD... 4 2. LIKESTILLING... 5 2.1 Kjønnsfordeling ansatte... 5 2.2 Lønn... 6 3. ETIKK... 7 4. INTERNKONTROLL... 8 5. UNIVERSELL UTFORMING...

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Årsberetning for 2013... 4 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 13 NOTER TIL REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 14 REGNSKAPSSKJEMA

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSREGNSKAP Jessheim is og flerbrukshall Ullensaker kommune Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig Innhold 1 REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET... 2 2 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET...

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 for GJØVIK KOMMUNE SAMT ØKONOMISK ANALYSE PR. 31.12.2014 1 Innhold Del 1 Hovedoversikter Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet...4

Detaljer

Regnskap 2010. Regnskap 2011. 15. februar 2012

Regnskap 2010. Regnskap 2011. 15. februar 2012 15. februar 2012 1 Innholdsfortegnelse Innhold Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 3 Økonomisk oversikt - drift... 4 sskjema 1A - Driftsregnskapet... 6 sskjema 1B - Driftsregnskapet... 7 Økonomisk oversikt

Detaljer

NOTER. Note 1 Regnskapsprinsipper

NOTER. Note 1 Regnskapsprinsipper NOTER Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper All tilgang og bruk av midler i løpet

Detaljer

Regnskap 2013. Sirdal kommune

Regnskap 2013. Sirdal kommune Regnskap 2013 Sirdal kommune Årsregnskap med noter 2013 Side 1 Innhold Noter... 4 Obligatoriske oversikter... 17 Hovedoversikt drift... 17 Økonomisk oversikt investering... 18 Skjema 1A og 1 B... 19 Skjema

Detaljer

Trondheim kommune Postboks 2300 Sluppen 7004 Trondheim www.trondheim.kommune.no Årsregnskap 2013

Trondheim kommune Postboks 2300 Sluppen 7004 Trondheim www.trondheim.kommune.no Årsregnskap 2013 Årsregnskap 213 Trondheim kommune, mars 214. Design: JJ Design AS. Foto: Carl-Erik Eriksson 1 Innledning 1.1 Om regnskapsavleggelsen 1.1.1 Årsoppgjørsdokumentene Årsoppgjørsdokumentene for Trondheim kommune

Detaljer

Lenvik kommune årsregnskap 2014 27.03.2015. Regnskap 2014

Lenvik kommune årsregnskap 2014 27.03.2015. Regnskap 2014 27.03.2015 Regnskap 2014 1 Innholdsfortegnelse: Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Side 3 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet Side 3 Hovedoversikt balanse Side 4 Økonomisk oversikt Drift Side 5

Detaljer

Innhold: Underskriftsbilag

Innhold: Underskriftsbilag Innhold: Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet... 3 Regnskapsskjema 1B - Fordeling av driftsmidler... 4 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2B - Investeringer i anleggsmidler...

Detaljer

Service Stolthet - Trivsel. Årsregnskap 2014. Holmestrand kommune

Service Stolthet - Trivsel. Årsregnskap 2014. Holmestrand kommune Service Stolthet - Trivsel Årsregnskap Holmestrand kommune 1 Økonomiske oversikter... 3 1.1 Økonomisk oversikt drift... 3 1.2 Økonomisk oversikt investering... 4 1.3 Anskaffelse og anvendelse av midler...

Detaljer

Regnskapsskjema 1B Fordeling til drift

Regnskapsskjema 1B Fordeling til drift 2 Innhold Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet... 4 Regnskapsskjema 1B Fordeling til drift... 5 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet... 6 Regnskapsskjema 2B - Investering... 7 Hovedoversikt Balanseregnskapet...

Detaljer

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2012 HAMAR KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Resultatregnskap 2012 - regnskapssjema 1A og 1B 3 Investeringsregnskap 2012 - regnskapsskjema 2A og 2B 4 Balanseregnskapet 2012 - regnskapsskjema 3 5

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 08.05.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 08.05.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 08.05.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Ordførers

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune Årsberetning og regnskap asker mulighetenes kommune Forord Rådmannen legger i år frem årsberetning og regnskap for som et samlet dokument. Regnskapet ble formelt avlagt 15. februar 2015 og sammen med

Detaljer

Bodø kommune årsregnskap 2012 PS 13/

Bodø kommune årsregnskap 2012 PS 13/ Bodø kommune årsregnskap 2012 PS 13/ Årsberetning 2012 Bodø kommune 1. Kommunens økonomiske stilling Årsregnskap for Bodø kommune for 2012 er gjort opp med et resultat (regnskapsmessig merforbruk) på -2,5

Detaljer

Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10

Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10 Regnskap 2014 Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2 Revisjonsberetning... 10 Regnskapsskjema Driftsregnskap 1 A og 1B... 12 Investeringsregnskap 2A og 2B... 13 Balanseregnskap 3... 14 Økonomisk oversikt

Detaljer