Styresak Styrets Årsberetning og regnskap 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak 26-2015 Styrets Årsberetning og regnskap 2014"

Transkript

1 Økonomi Styresak Styrets Årsberetning og regnskap 2014 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2015/641 Dato: Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Styrets Årsberetning 2014 Nordlandssykehuset HF, Årsregnskap, balanse og noter 2014 Nordlandssykehuset HF Direktørens kommentar: Vedlagt følger Årsregnskap for 2014 for Nordlandssykehuset HF. Regnskapsmessig resultat for Nordlandssykehuset HF er i 2014 et overskudd på 279,2 mill. Dette er 58,6 mill svakere enn styringsmålet på + 337,8 mill. Hovedårsaken til det negative resultatet er: Innflytting i nytt bygg i Vesterålen Innflytting i K-fløya i Bodø Cervix saken sommeren 2014 Nedskrivning av eiendom i Andenes og på Straume Aktiviteten i 2014 viser at antall heldøgnsopphold er omtrent uendret fra 2013, dagbehandling er noe redusert, mens det har vært vekst i polikliniske konsultasjoner. Antall liggedøgn og liggetid pr opphold er redusert sammenlignet med Dette er i tråd med forutsetning om vridning fra døgn til dag. Når det gjelder DRG-inntekter er imidlertid antallet DRG-poeng redusert fra 2013 og ligger under plan for 2014 både når det gjelder heldøgnsopphold, dagbehandling og poliklinisk dagbehandling. Dette indikerer at pasientsammensetningen, særlig når det gjelder heldøgnsopphold, har vært «lettere» enn forventet målt i DRG-poeng, og har gitt et negativt avvik i forhold til budsjetterte inntekter. I forhold til budsjett 2014 hadde DRG-aktiviteten en inntektssvikt på om lag 15 mill. kr. Det er hovedsakelig fagområder innenfor Kirurgisk Ortopedisk klinikk og Kvinne Barn klinikken som har hatt svikt i DRG-produksjon. I Psykisk Helse og Rus klinikken er antall liggedøgn redusert i 2014 sammenlignet med Planforutsetningene knyttet til vridning fra døgn til dag/poliklinikk er således innfridd innenfor døgnbehandling som er tatt ned, men innen polikliniske tjenester er foretaket ikke i mål. Styresak 26/15 Møtedato: 24.mars

2 Den gjennomsnittlige ventetiden for ordinært avviklede rettighetspasienter i Nordlandssykehuset 2014 har vært stabil mellom dager (flat trend). Pasienter uten rett til helsehjelp har til dels betydelig lengre ventetid enn pasienter med rett til helsehjelp. Særlig gjelder dette endokrinologi og diagnostikk med Holter (EKG-monitorering over tid), manometri og søvnapnoe. Andelen fristbrudd i Nordlandssykehuset HF har variert mellom 6,6 14,2 %, som tilsier at foretaket har en reell utfordring med fristbrudd. Utfordringene størst i Medisinsk klinikk, men også flere av de andre klinikkene har utfordrende fagområder. Nordlandssykehuset har også i 2014 prioritert arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet høyt. Dette har gitt positive effekter både for våre pasienter, ansatte og arbeidsmiljø, men har også medført kostnader ut over budsjett for flere klinikker. Driften i 2014 var i gjennomsnitt basert på årsverk, 63 flere årsverk enn registrert snitt for Nordlandssykehuset hadde i 2014 et samlet sykefravær på om lag 8,0 %. Totalt representerer dette rundt regnet fraværsdager. Dette er en nedgang fra Fraværet har variert mellom de ulike månedene og det har vært en svak stigende tendens fra januar til desember Det nye sykehuset på Stokmarknes stod klart for innflytting i mai Driften av sykehuset i de etterfølgende måneder har kun avdekket behov for mindre etterarbeider/tilpasninger. I november 2014 ble den nye behandlingsfløyen i Bodø tatt i bruk. Denne K-fløyen rommer det meste av sykehusets poliklinikker, dagbehandling og operasjonsstuer. Nordlandssykehuset HF har hatt tilfredsstillende likviditet gjennom Likviditetssituasjonen i 2015 vil imidlertid bli svært krevende, da foretaket som følge av kapitalkostnader knyttet til de store investeringene vil være nær kredittrammen fra Helse Nord gjennom hele året. Innstilling til vedtak: 1. Styret vedtar vedlagte Årsregnskap 2014 som Nordlandssykehuset HFs regnskap for Årsoverskuddet på kr overføres til egenkapital. Styresak 26/15 Møtedato: 24.mars

3 ÅRSBERETNING 2014 Virksomhet Nordlandssykehuset HF (NLSH) ble stiftet og har ansvar for spesialisthelsetjeneste innen somatikk, psykiatri og rus. Hoveddelen av virksomheten er lokalisert i Bodø, Gravdal i Lofoten og Stokmarknes i Vesterålen. I tillegg kommer mindre enheter lokalisert i øvrige deler av Lofoten, Vesterålen og Salten. Foretaket er 100 % eid av Helse Nord RHF. Nordlandssykehuset HF skal være et ledende sykehus i Nord-Norge innenfor diagnostikk, behandling, utdanning, opplæring og forskning. Vi skal dekke befolkningens behov for middels spesialiserte helsetjenester og ønsker å være det naturlige førstevalg for befolkningen i Salten, Lofoten og Vesterålen. Pasienten skal stå i sentrum for all vår virksomhet. Fortsatt drift I årsregnskapet er forutsetningen om fortsatt drift lagt til grunn da det etter styrets oppfatning ikke er forhold som tilsier noe annet. Det vises i denne sammenheng til 5 i helseforetaksloven som fastslår at helseforetak ikke kan slås konkurs. Virksomheten i 2014 Styrets hovedstrategier for virksomheten i 2014 har vært å gjennomføre nødvendige forbedrings- og omstillingstiltak for å sikre foretakets evne til å betjene de økte kapitalkostnadene som følger av nye bygg, forbedring av pasientforløp ved å ta i bruk nye bygg, fortsatt vridning av aktivitet fra døgnopphold til dag- og poliklinisk behandling, samt økt kvalitet i pasientbehandlingen gjennom implementering av foretakets strategi for kvalitet og pasientsikkerhet. Pasientbehandling i helseforetaksgruppen Somatisk virksomhet AKTIVITET SOMATIKK Endring Endring i % Antall opphold - heldøgn ,3 % Antall liggedøgn ,9 % Liggetid 3,90 3,82-0,08-2,1 % Antall - dagbehandling ,1 % Antall- poliklinisk dagbehandling ,4 % Antall - polikliniske konsultasjoner ,4 % Aktiviteten i 2014 viser at antall heldøgnsopphold er omtrent uendret fra 2013, dagbehandling er noe redusert, mens det har vært vekst i polikliniske konsultasjoner. Antall liggedøgn og liggetid pr opphold er redusert sammenlignet med Dette er i tråd med forutsetning om vridning fra døgn til dag. Når det gjelder aktivitet i forhold til plan for 2014 er plan for antall heldøgnsopphold oppfylt, mens dagbehandling og poliklinisk dagbehandling ligger noe under plan. Poliklinisk aktivitet har hatt vekst ut over plan for antall konsultasjoner Når det gjelder DRG-inntekter er imidlertid antallet DRG-poeng redusert fra 2013 og ligger under plan for 2014 både når det gjelder heldøgnsopphold, dagbehandling og poliklinisk dagbehandling. Dette indikerer at pasientsammensetningen, særlig når det gjelder heldøgnsopphold, har vært «lettere» enn forventet målt i DRG-poeng, og har gitt et negativt avvik i forhold til budsjetterte inntekter. I forhold til budsjett 2014 hadde DRG-aktiviteten en inntektssvikt på om lag 15 mill. kr. Det er hovedsakelig fagområder innenfor Kirurgisk Ortopedisk klinikk og Kvinne Barn klinikken som har hatt svikt i DRG-produksjon. Styresak 26/15 Møtedato: 24.mars

4 Psykiatri og rus AKTIVITET PSYKISK HELSE OG RUS Endring Endring i % Antall polikliniske konsultasjoner - voksen ,1 % Antall liggedøgn - voksen ,4 % Antall polikliniske konsultasjoner - rus ,7 % Antall liggedøgn - rus ,7 % Antall polikliniske konsultasjoner - barn ,6 % Antall liggedøgn - barn ,2 % Psykisk Helse og Rus klinikken arbeider med å modernisere og omstrukturere tjenestetilbudet for å ivareta nasjonale strategier ved å redusere døgnbehandling og øke poliklinisk og ambulant virksomhet. I 2014 er antall liggedøgn redusert sammenlignet med Planforutsetningene knyttet til vridning fra døgn til dag/poliklinikk er således innfridd innenfor døgnbehandling som er tatt ned, men innen polikliniske tjenester er vi ikke i mål. Årsaken er delvis utfordringer med å rekruttere spesialister til ambulante akutt-team, og delvis at det er strammet inn i praksis for inntak til spesialisthelsetjenesten i tråd med prioriteringsveilederne. Innenfor fagområdet rus har antall heldøgnsopphold økt fra 2013 og ligger over plan for Antallet liggedøgn er noe redusert. Den polikliniske aktiviteten er også redusert fra 2013, og planforutsetningene er således ikke oppnådd. Dette skyldes langtidssykemelding av spesialistene innen TSB-området. Det har vært utfordrende å rekruttere spesialister til distriktene, nye stillinger som er opprettet er derfor ikke besatt. DPSene i Nordlandssykehuset har fått tilført årsverk og årsverk ved sykehusavdelingene er redusert. Som følge av mangel på spesialister avventes ytterligere nedbygging av sykehusavdelinger inntil DPSene i distriktet har økt spesialistandelen sin. Ventetid Den gjennomsnittlige ventetiden for ordinært avviklede rettighetspasienter i Nordlandssykehuset 2014 har vært stabil mellom dager (flat trend). Pasienter uten rett til helsehjelp har til dels betydelig lengre ventetid enn pasienter med rett til helsehjelp. Særlig gjelder dette endokrinologi og diagnostikk med Holter (EKG-monitorering over tid), manometri og søvnapnoe. Fristbrudd Andelen fristbrudd i Nordlandssykehuset HF har variert mellom 6,6 14,2 %, som tilsier at foretaket har en reell utfordring med fristbrudd. Utfordringene størst i Medisinsk klinikk, men også flere av de andre klinikkene har utfordrende fagområder. Fagområdene med høyest andel fristbrudd er fordøyelsessykdommer, øre-nese-hals sykdommer, generell kirurgi, hjertesykdommer, gastroenterologisk kirurgi, lungesykdommer, psykisk helsevern voksne, barnesykdommer, psykisk helsevern barn og unge og ortopedisk kirurgi. Forskning og utvikling I Nordlandssykehuset HF ble det i løpet av 2014 utført forskningsaktiviteter og utviklingsarbeid for om lag 31,8 mill kr. Egenfinansiering i 2014 har utgjort 23 mill kr. I tillegg har helseforetaket brukt øremerkede tilskudd fra regionale samarbeidsorganer/rhf på 5,1 mill kr. Resterende del av finansieringen kommer fra eksterne kilder (Helsedirektoratet, Norges forskningsfond etc). Til sammen 26,1 årsverk ble benyttet til FoU (en oppgang på 1 årsverk i forhold til 2013), hvorav 11,8 årsverk er innenfor psykisk helsevern. I 2014 er det registrert 22 ansatte med doktorgrad i foretaket. Forskning av høy kvalitet som integreres i sykehusenes ordinære virksomhet, bidrar til en kontinuerlig kvalitetsforbedring av den kliniske virksomheten. Styresak 26/15 Møtedato: 24.mars

5 Redegjørelse for årsregnskapet Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet en rettvisende oversikt over utviklingen og resultatet av foretakets virksomhet og stilling. Nordlandssykehuset HF finansieres i all hovedsak av overføringer fra Helse Nord RHF. Aktivitetsnivå og inntekter er et resultat av Stortingets prioriteringer. Nordlandssykehuset HF har hatt tilfredsstillende likviditet gjennom Likviditetssituasjonen i 2015 vil imidlertid bli svært krevende, da foretaket som følge av kapitalkostnader knyttet til de store investeringene vil være nær kredittrammen fra Helse Nord gjennom hele året. Pr hadde foretaket en ubenyttet trekkramme på 83,7 mill kr i konsernkontoordningen med Helse Nord RHF. Nordlandssykehuset HF finansierer investeringer med egen likviditet og lån fra Helse Nord RHF. Nordlandssykehuset HF avstemmer sitt investerings- og driftsnivå slik at foretaket planlegger med positiv likviditet i løpet av året. Kontantstrømmen i 2014 var negativ, jfr kontantstrømsoppstillingen, og utviklingen fra 2013 er -37,3 mill kr. Nordlandssykehuset HF har per en samlet brutto pensjonsforpliktelse på 6,6 milliarder kroner. Netto pensjonsmidler er 2,1 milliarder kroner. I tråd med regnskapsloven og Norsk Regnskapsstandard er det per ,7 milliarder kroner i negative estimat- og planendringer som ikke er resultatført. Økonomisk drift Nordlandssykehuset HF hadde opprinnelig et resultatkrav på 0 mill kr., men i styresak i Helse Nord ble dette endret til 338 mill kr. Bakgrunnen for endringen var engangsreduksjon i foretakets pensjonskostnader i 2014: Resultat 2014 Styringsmål 2014 Resultat 2013 Over-/ underkudd 279,2 mill kr 338 mill kr -19,2 mill kr Resultatkrav fra RHF 337,8 mill kr 338 mill kr 22,0 mill kr Avvik fra eiers resultat mål -58,6 mill kr 0 mill kr -41,2 mill kr Avvik mot styringsmål fra Helse Nord RHF i 2014 var følgelig på 58,6 mill kr. De viktigste årsakene til avviket er følgende: Innflytting i nytt bygg i Vesterålen Innflytting i K-fløya i Bodø Cervix saken sommeren 2014 Nedskrivning av eiendom i Andenes og på Straume Investeringer Nordlandssykehuset HF har i 2014 gjennomført investeringer for om lag 743 mill kr. De viktigste investeringene har vært: Modernisering og utbygging av somatikk Bodø (byggetrinn 2, fase 2). Utbygging nytt sykehus Stokmarknes. Modernisering og utbygging av Nordlandssykehuset Somatikk Bodø Nordlandssykehuset HF gjennomfører full renovering/utvidelse av bygningene som brukes for den somatiske virksomheten i Bodø. Når alle vedtatte prosjekter er gjennomført vil sykehuset ha en total bygningsmasse på m 2 BTA. Styresak 26/15 Møtedato: 24.mars

6 De gjeldende planene for fase 2 omfatter renovering av m 2 BTA, av dette er nybygg på m 2 BTA levert i I tillegg er det nå vedtatt å bygge en kontorfløy/apotek på 3 650m 2 BTA. I november 2014 ble den nye behandlingsfløyen tatt i bruk. Denne K-fløyen rommer det meste av sykehusets poliklinikker, dagbehandling og operasjonsstuer. Arbeidene på byggeplassen i 2014 har i hovedsak vært knyttet til ferdigstillelse av dette delprosjekt. Parallelt har det foregått klargjøring for neste års arbeid på de eldste bygningene (H- og N-fløyen) som vil ha oppstart på nyåret Arbeidene ved den nye kontorfløy/apotek (G-fløyen) vil også skje i begynnelsen av Alle disse delprosjektene er planlagt ferdigstilt i Styret i Helse Nord HF har fastsatt endelig kostnadsramme for Byggetrinn 2 til 3 614,3 mill kroner inkl. finansieringskostnader. Det er i tillegg til dette gitt egne bevilgninger til såkalte følgeprosjekter inkl G-fløyen på totalt 244 mill kr. Samlet forbruk i 2014 på byggetrinn 2 inkl følgeprosjekter var på 539,2 mill kroner. Pr var det forbrukt 2 158,9 mill. kroner på byggetrinn 2 inkl følgeprosjekter. Nordlandssykehuset Vesterålen - Nytt sykehus Stokmarknes Det nye sykehuset på Stokmarknes stod ihht plan klart for innflytting i mai Driften av sykehuset i de etterfølgende måneder har kun avdekket behov for mindre etterarbeider/tilpasninger. Sykehuset har en brutto arealramme på m 2. Styret i Helse Nord HF har fastsatt endelig kostnadsramme for Nytt sykehus Stokmarknes til 1 069,7 mill kroner. Pr var det utbetalt 980,2 mill kroner, samlet forbruk i 2014 var på 203,5 mill kroner. Etter at kontraktene for gjenstående rivningsarbeider er på plass, er det stor sannsynlighet for at prosjektets sluttregning vil ligge innenfor budsjettrammen på 1 069,7 mill kr. Miljømessige tiltak. De to store utbyggingsprosjektene i Nordlandssykehuset har gått over så lang tid at de er planlagt og gjennomført etter byggetekniske forskrifter fra 2007 (TEK 07). De miljømessige krav som stilles til prosjektene med hensyn til energitall følger denne forskrift. Nordlandssykehuset Somatikk Bodø ble i 2014 tilknyttet det nye fjernvarmeanlegget i Bodø. Det foregår nå renovering av energisentralen på sykehuset. Nordlandssykehuset Vesterålen tok i 2014 i bruk ny varmeforsyning basert på varmveksler mot sjøvann som hovedenergikilde. Utbyggingsprosjektene i Nordlandssykehuset gjennomføres med stor fokus på hensynet til ytre miljø med strenge krav til sortering og deponering av riveavfall og annet avfall fra byggeplassene. Arbeidsmiljø, likestilling og sykefravær Generelt Arbeidet med overvåking og forbedring av arbeidsmiljø har vært preget av de store byggeprosjektene i Bodø (Sentrum) og Vesterålen. Planlegging og innflytting i det nye sykehuset i Vesterålen og i den nye K-fløyen i Sentrum har engasjert mange. Både ansatte og ledere har opplevd dette som en ekstra belastning da tjenestetilbudet til pasientene har vært opprettholdt på tilnærmet normalt nivå i plan- og flytteperioden. Et omfattende pålegg fra Arbeidstilsynet vedrørende metodikk for kartlegging og risikovurdering av inneklima knyttet til avdelingene i Sentrum som er/blir mest berørt av byggeprosjektet er lukket. Fortsatt pågår iverksetting av tiltak for å lukke deler av tidligere gitte pålegg fra Arbeidstilsynet knyttet til ambulansetjenesten. Styresak 26/15 Møtedato: 24.mars

7 Arbeid med omstilling av driften for tilpasning til strammere økonomiske rammer har pågått i større eller mindre grad i hele foretaket. På slutten av året ble gjennomført medarbeiderundersøkelse for alle ansatte og ledere i helseforetaket. Resultatet fra undersøkelsen skal brukes vinteren/våren 2015 som grunnlag for forbedring av arbeidsmiljø lokalt i den enkelte enhet. Arbeidsmiljøutvalget har avholdt 10 møter og behandlet 75 saker med tilhørende drøftingsmøter med foretakstillitsvalgte. Personell På grunn av omlegging til nytt lønnssystem våren 2013, kan uttrekk av historiske data basert på nytt system gi noe varierende resultat i forhold til datafangst fra tidligere år. Driften i 2014 var i gjennomsnitt basert på årsverk, 63 flere årsverk enn registrert snitt for Ved utgangen av 2014 var det registrert ansatte i hel- og deltidsstillinger mot ved utgangen av Av disse var registrert som fast ansatt i 2014 mot året før. Andel deltid av faste ansatte utgjorde 33,8 % i 2014 mot 33,7 % året før. Kvinner utgjorde 83,1 % andel av de faste deltidsansatte, en reduksjon på 0,8 prosentpoeng fra året før. Endringen i fordeling av deltid mellom de forskjellige stillingsgruppene er marginale fra 2013 til Sykepleiere utgjør 50,3 % av andelen som arbeider fast deltid. Foretaket hadde ved utgangen av lærlinger, hvorav 18 innen ambulansefag og 16 innen helsefag. Dette er en økning med 3 lærlinger i forhold til NLSH har utdannet eller bidratt til utdanning av lege-, sykepleie- og psykologspesialister i tillegg til årlige inntak av studenter innen de ulike yrkesgrupper. Høsten 2014 ble et nytt kull på 16 sykepleiere tatt opp for spesialutdanning over fire semester. Likestilling Styret for NLSH bestod ved utgangen av 2014 av 4 menn og 7 kvinner inkludert representant fra Brukerutvalget. Direktørens utvidede ledergruppe har bestått av 11 menn og 10 kvinner. Av alle ansatte er 28,9 % menn, en økning fra 2013 på 0,3 prosentpoeng. I forhold til andel ansatte er kvinner underrepresentert i lederstillinger på mellom- og toppledernivå i helseforetakene. Det er et mål å øke andelen kvinnelige ledere i mellom- og topplederstillinger. I lederutviklingsprogrammene som gjennomføres er det lagt vekt på rekruttering av kvinnelige deltakere. Det har ikke blitt gjennomført særskilte kartlegginger og tiltak knyttet til likeverd og likestilling. Ved rekruttering til utviklingstiltak blir det lagt vekt på å få balanse i sammensetningen. I forbindelse med lokale tariffoppgjør vektlegges likelønn der denne problemstillingen er særskilt aktuell. Ved rekruttering behandles menn og kvinner likt. Nordlandssykehuset HF er en inkluderende arbeidslivsbedrift, og vi har som personalpolitisk mål at arbeidsstokken skal gjenspeile befolkningen i Nordland når det gjelder kjønn, funksjonshemming og kulturelt mangfold. Diskriminering og tilgjengelighet Nordlandssykehuset legger til rette for ansatte med særskilte behov både i forhold til fysiske forhold som heis, rullestolrampe, merkede parkeringsplasser og i forhold til arbeidets art og arbeidstid i den grad det er mulig. Styresak 26/15 Møtedato: 24.mars

8 Seniorpolitikk I 2014 er det registrert seniordager fordelt til 193 ansatte. For 2013 var tilsvarende på 954 dager fordelt til 168 ansatte. Det utgjør et snitt på i overkant 5,6 dager per senioravtale og tilsvarer i sum rundt regnet 5 årsverk i Sykefravær Nordlandssykehuset hadde i 2014 et samlet sykefravær på om lag 8 %. Totalt representerer dette rundt regnet fraværsdager. Fraværet har vært markert redusert fra siste halvår 2013 og frem mot utgangen av Flere enkeltmåneder viser fravær ned mot måltallet for NLSH på 7,5 %. Sykefraværet fordeler seg slik de 5 siste årene: År: Langtidsfravær mer enn 16 dager 5,9 5,8 5,7 6,5 5,7 Fravær mindre enn 17 dager 2,6 2,6 2,7 2,3 2,3 Sum sykefravær 8,5 8,4 8,4 8,8 8,0 Arbeid med forebygging og reduksjon av sykefravær skjer systematisk som en del av HMS- arbeidet, herunder Inkluderende arbeidsliv, IA. Ny IA-avtale er inngått for perioden frem til utgangen av Strategi for forebygging og reduksjon av sykefravær er under utredning av en partssammensatt arbeidsgruppe. Skader på personell Helseforetaket har etablert system for avviksrapportering innen området helse- miljø og sikkerhet. I 2014 har det vært registrert til sammen 339 ulike hendelser som har eller kunne ha ført til skade på personell. Tabellen nedenfor illustrerer hvordan dette har variert de 5 siste årene. Variasjonene er i overveiende grad knyttet til vold og trusler innenfor psykisk helsevern og rus som følge av varierende pasientsammensetning og meldekultur. År: Antall NLSH: Om lag 20 av hendelsene i 2014 ledet til fravær fra arbeid mens om lag 10 tilfeller ble meldt videre til NAV som mulig forsikringssak. Antall meldte saker til NAV har variert svært lite fra år til år. Det er ikke registrert hendelse med alvorlig personskade i Påvirkning av ytre miljø Foretaket påvirker det ytre miljø i liten grad. Dette skjer i hovedsak gjennom avfallsproduksjon og forbruk av energi til oppvarming, belysning og maskiner. Nordlandssykehuset HF hadde i 2014 et totalt energiforbruk på 47,9 mill kwh, fordelt med 46,2 mill kwh på elektrisk kraft og 1,5 mill kwh på olje. Det har vært en halvering av oljeforbruket i forhold til 2013, og det er forventet en ytterligere nedgang i 2015, som også er et av målene for ISO Vannforbruket er på samme nivå som i Men det er en viss usikkerhet i målingene da Vesterålen har flyttet inn i nytt sykehus og vannmengde er ikke avlest på ny måler i overgang mellom utbygging og drift, I Lofoten har vannmåleren blitt ødelagt i løpet av året. Det er derfor stipulert forbruk på disse to lokasjonene i forhold til tidligere år. Nordlandssykehuset har også nedgang i levert avfall fra 2013 til Det er først og fremst kjøkken og biologisk avfall som har den største nedgangen som foregående år. Trevirke og metall har den største økningen. Her er det en usikkerhet i måltall da det har vært skiftet mottaker av avfallet i Miljøhensyn står sentralt i den pågående utbyggingen av Nordlandssykehuset HF, både i forbindelse med prosjektering og under bygging. I forbindelse med utbyggingsprosjektet er det utarbeidet et eget Styresak 26/15 Møtedato: 24.mars

9 miljøoppfølgingsprogram som blant annet skal sikre at omgivelsene ikke påføres ulemper knyttet til helse, miljø og sikkerhet som følge av utbyggingen og den påfølgende driften. Nordlandssykehuset HF har i 2014 blitt pre-sertifisert for miljøsertifisering etter ISO av NEMKO. Det ble da avdekket avvik som Nordlandssykehuset HF arbeider med å lukke i første kvartal av 2015, slik at Nordlandssykehuset HF skal bli ISO godkjent. Energiøkonomisering har også fokus i utbyggingsprosjektene. Datasystem for energiovervåkning er under innføring i Nordlandssykehuset. Redegjørelse som gir grunnlag for å vurdere foretakets fremtidige utvikling Den mest sentrale utfordringen i tiden fremover vil etter styrets oppfatning være foretakets evne til å tilpasse driften innenfor endrede økonomiske rammebetingelser som følge av de store investeringene i nye bygg. Nordlandssykehuset HF har pr. i dag et kostnadsnivå som er høyere enn det som er forsvarlig ut fra et økonomisk perspektiv på lang sikt. Den økonomiske utviklingen for foretaket er svekket fra 2013 til På bakgrunn av dette er det behov for en kritisk gjennomgang av foretakets samlede tjenestetilbud som foretak med et middels spesialisert sykehus i tillegg til to lokalsykehus. Foretaket har fortsatt en betydelig rekrutteringsutfordring både når det gjelder legespesialister og annet personell. Rekrutteringen til moderfagene indremedisin og kirurgi er kritisk i Lofoten og til dels i Vesterålen. Videre er det også en kritisk situasjon mht rekruttering av radiologer. Dette er forhold som vil være sentrale i det videre arbeidet med foretakets strategiske utviklingsplan. En forutsetning for oppfylling av intensjonene i samhandlingsreformen er et godt samarbeid med primærhelsetjenesten slik at pasientene blir behandlet på rett nivå, og at de pasientene som får sin behandling ved Nordlandssykehuset HF er pasienter med behov for spesialisthelsetjeneste. Styresak 26/15 Møtedato: 24.mars

10 Resultatdisponering Styret foreslår følgende disponering av årsresultat: Overført til annen egenkapital kr Bodø, 24. mars 2015 Svein Ove Blix Astrid Bjørgaas Erik Arne Hansen Børge Selstad Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem Åsa Elvik Barbro Hætta Karina Hjerde Torstein Foss Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Merete Lian May Britt Allstrin Paul Martin Strand Styremedlem Styremedlem Adm. Direktør Styresak 26/15 Møtedato: 24.mars

11 Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basisramme Aktivitetsbasert inntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Kjøp av helsetjenester Varekostnad /7 Lønn og annen personalkostnad Ordinære avskrivninger Nedskrivninger /8 Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER 9 Finansinntekt Nedskrivning av finansielle anleggsmidler Annen finanskostnad Netto finansresultat ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER 15 Overført til/fra annen egenkapital Sum overføringer Styresak 26/15 Møtedato: 24.mars

12 Balanse pr 31. desember NOTE EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle driftsmidler 10 Immaterielle eiendeler Prosjekt under utvikling Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler 10 Tomter, bygninger og annen fast eiendom Medisinskteknisk utstyr, inventar, transportmidler og lignende Anlegg under utførelse Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler 12 Investering i andre aksjer og andeler Andre finansielle anleggsmidler Pensjonsmidler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler 5 Varer Fordringer 18 Fordringer på selskap i samme konsern Øvrige fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Styresak 26/15 Møtedato: 24.mars

13 Balanse pr 31. desember NOTE EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital 15 Foretakskapital Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital 15 Udekket tap/annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser 7 Pensjonsforpliktelser Andre avsetninger og forpliktelser Sum avsetninger for forpliktelser Annen langsiktig gjeld 17 Gjeld til Helse Nord RHF Øvrig langsiktig gjeld 0 0 Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Skyldige offentlige avgifter Kortsiktig gjeld til selskap i samme konsern Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Bodø, 24. mars 2015 Svein O. Blix Astrid Bjørgaas Åsa Elvik Styreleder Nestleder Styremedlem Erik Arne Hansen Barbro Hætta Børge Selstad Styremedlem Styremedlem Styremedlem Karina A. Hjerde Torstein Foss Merete Lian Styremedlem Styremedlem Styremedlem May Britt Allstrin Styremedlem Paul Martin Strand Adm. Direktør Styresak 26/15 Møtedato: 24.mars

14 Kontantstrømoppstilling KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER: Årsresultat Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger Nedskrivninger varige driftsmidler Øvrige resultatposter uten kontanteffekt 22 Endring i omløpsmidler Endring i kortsiktig gjeld Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger i 7 pensjonsordninger Inntektsført investeringstilskudd 0 0 Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER: Innbetalinger ved salg av driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av driftsmidler Innbetalinger av avdrag på utlån 0 0 Utbetalinger ved utlån 17 Innbetalinger ved salg av finansielle eiendeler Utbetalinger ved kjøp av finansielle eiendeler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Styresak 26/15 Møtedato: 24.mars

15 KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER: 17 Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Ekstraordinær nedbetaling av langsiktig gjeld Endring driftskreditt 0 0 Innbetalinger ved opptak av øvrig kortsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av øvrig kortsiktig gjeld Innbetaling av investeringstilskudd Endring øvrige langsiktige forpliktelser Endring foretakskapital med kontanteffekt 0 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i likviditetsbeholdning Likviditetsbeholdning pr /14/1 8 Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr Bankinnskudd ført opp som fordring på RHF Sum bankinnskudd, kontanter og lignende pr Ubenyttet trekkramme i konsernkontoordningen Likviditetsreserve pr Innvilget trekkramme i konsernkontoordningen pr Styresak 26/15 Møtedato: 24.mars

16 Note 1 Regnskapsprinsipper Grunnleggende prinsipper - vurdering og klassifisering Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger, og er avlagt i samsvar med regnskapslov og god regnskapsskikk i Norge gjeldende pr 31. desember Notene er følgelig en integrert del av årsregnskapet. Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper om historisk kost, sammenlignbarhet, fortsatt drift, kongruens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekter resultatføres når de er opptjent og kostnader sammenstilles med opptjente inntekter. Regnskapsprinsippene utdypes nedenfor. Når faktiske tall ikke er tilgjengelige på tidspunkt for regnskapsavleggelsen, tilsier god regnskapsskikk at ledelsen beregner et best mulig estimat for bruk i resultatregnskap og balanse. Det kan fremkomme avvik mellom estimerte og faktiske tall. Eiendeler/gjeld som knytter seg til varekretsløpet og poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, er klassifisert som omløpsmidler/kortsiktig gjeld. Vurdering av omløpsmidler/kortsiktig gjeld skjer til laveste/høyeste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Virkelig verdi er definert som antatt fremtidig salgspris redusert med forventede salgskostnader. Andre eiendeler er klassifisert som anleggsmidler. Vurdering av anleggsmidler skjer til anskaffelseskost. Anleggsmidler som forringes avskrives. Dersom det finner sted en verdiendring som ikke er forbigående, foretas en nedskrivning av anleggsmidlet. Ved anvendelse av regnskapsprinsipper og presentasjon av transaksjoner og andre forhold, legges det vekt på økonomiske realiteter, ikke bare juridisk form. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsføres. Tallene i notene er avstemt mot selskapets resultat- og balanse. Andre generelle forhold Nordlandssykehuset HF ble stiftet i forbindelse med at staten overtok ansvaret for spesialisthelsetjenesten fra fylkeskommunene overførte staten formuesposisjonene knyttet til spesialisthelsetjenesten i helseregion nord til Helse Nord RHF. Virksomheten er regulert av lov om helseforetak m.m. Virksomhetsoverføringen har skjedd som et tingsinnskudd og transaksjonsprinsippet er lagt til grunn. Dette innebærer at virkelige verdier pr. overdragelsestidspunktet er lagt til grunn for verdsettelsen av innskutte eiendeler. Helseforetakene er non-profit-virksomheter. Eier har stilt krav om resultatmessig balanse i driften, men ikke krav til avkastning på innskutt kapital. Bruksverdi representerer derfor virkelig verdi for anleggsmidler. I åpningsbalansen, er bruksverdien satt til gjenanskaffelseskost. For bygg og tomter, er gjenanskaffelsesverdi basert på takster utarbeidet av uavhengige tekniske miljøer høsten I gjenanskaffelsesverdien, er det tatt hensyn til slit og elde, teknisk og funksjonell standard etc. Også for andre anleggsmidler er gjenanskaffelseskost beregnet. For overførte anleggsmidler der det pr var kjent at disse ikke ville være i bruk eller kun ville være i bruk en begrenset periode i fremtiden, er det gjort fradrag i åpningsbalansen. Styresak 26/15 Møtedato: 24.mars

17 Det følger av Helseforetakslovens at det er restriksjoner med hensyn til foretakets muligheter til å avhende faste eiendommer, avhende sykehusvirksomhet samt mulighet for opptak av lån, garantier og pantstillelser. Regnskapsprinsipper for vesentlige regnskapsposter Inntektsføringstidspunkt Behandlingsrelaterte inntekter regnskapsføres i den periode behandlingen har funnet sted. Basisramme inntektsføres i den perioden den mottas. Øvrig inntekt resultatføres når den er opptjent. Inntektsføring skjer følgelig normalt på leveringstidspunktet ved salg av varer og tjenester. Driftsinntektene er fratrukket merverdiavgift, rabatter, bonuser og fakturerte fraktkostnader. Kostnadsføringstidspunkt / sammenstilling Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper. Andre driftsinntekter (-kostnader) Vesentlige inntekter og kostnader som ikke har sammenheng med den ordinære virksomheten, klassifiseres som andre driftsinntekter og -kostnader. Immaterielle eiendeler Utgifter forbundet med forskning og utvikling kostnadsføres løpende. Andre immaterielle eiendeler som forventes å gi fremtidige inntekter aktiveres. Avskrivninger beregnes lineært over eiendelenes økonomiske levetid. Varige driftsmidler Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Dersom den virkelige verdien av et driftsmiddel er lavere enn bokført verdi, og dette skyldes årsaker som ikke antas å være forbigående, skrives driftsmidlet ned til virkelig verdi. Utgifter forbundet med normalt vedlikehold og reparasjoner blir løpende kostnadsført. Utgifter ved større utskiftninger og fornyelser som øker driftsmidlenes levetid vesentlig, aktiveres. Driftsmidler som erstattes, kostnadsføres. Et driftsmiddel anses som varig dersom det har en viss økonomisk levetid, samt en vesentlig kostpris. Renter som knytter seg til anlegg under oppføring blir aktivert som en del av kostprisen. Leieavtaler Leieavtaler vurderes som operasjonell eller finansiell leasing etter en konkret vurdering. Styresak 26/15 Møtedato: 24.mars

18 Avskrivninger Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid med utgangspunkt i historisk kostpris. Tilsvarende prinsipper legges til grunn for immaterielle eiendeler. For bygninger blir det ved beregningen av årlige avskrivninger legges til grunn en dekomponering hvor de ulike bygningsdelene avskrives over forskjellig levetid. Avskrivningene er klassifisert som ordinære driftskostnader. Balanseført leasing avskrives i henhold til plan, og forpliktelsen reduseres med betalt leie etter fradrag for beregnet rentekostnad. Finansplasseringer Andre investeringer i aksjer og andeler, klassifisert som anleggsmidler, vurderes til laveste av kostpris og virkelig verdi. Investeringer i aksjer og andeler, klassifisert som omløpsmidler, vurderes til laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og markedsverdi. Varelager og varekostnad Beholdninger av varer vurderes til det laveste av gjennomsnittskostnad og antatt salgspris. Kostpris for innkjøpte varer er anskaffelseskost. Årets varekostnad består av kostpris brukte/solgte varer med tillegg av nedskrivning i samsvar med god regnskapsskikk pr. årsslutt. Fordringer Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventede tap. Pensjonsforpliktelser og pensjonskostnad Selskapet har pensjonsordninger som gir de ansatte rett til avtalte fremtidige pensjonsytelser, kalt ytelsesplaner. Pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening på basis av forutsetninger om antall opptjeningsår, diskonteringsrente, fremtidig avkastning på pensjonsmidler, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden og aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang, osv. Pensjonsmidlene vurderes til virkelig verdi. Netto pensjonsforpliktelse består av brutto pensjonsforpliktelse fratrukket virkelig verdi av pensjonsmidler. Netto pensjonsforpliktelser på underfinansierte ordninger er balanseført som langsiktig rentefri gjeld, mens netto pensjonsmidler på overfinansierte ordninger er balanseført som langsiktig rentefri fordring dersom det er sannsynlig at overfinansieringen kan utnyttes. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplanene, eller estimatavvik, fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid hvis avvikene overstiger 10% av brutto pensjonsforpliktelse/pensjonsmidler. Netto pensjonskostnad, som er brutto pensjonskostnad fratrukket estimert avkastning på pensjonsmidlene, korrigert for fordelt virkning av endringer i estimater og pensjonsplaner, klassifiseres som ordinær driftskostnad, og er presentert sammen med lønn og andre ytelser. Skatt Nordlandssykehuset HF driver ikke skattepliktig virksomhet, og det er derfor ikke foretatt noen skatteberegning Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til kjente kontantbeløp og med forfallsdato kortere enn tre måneder fra anskaffelsesdato. Styresak 26/15 Møtedato: 24.mars

19 Note 2 Segmentinformasjon Driftsinntekter per virksomhetsområde (tabell 1) Somatiske tjenester Psykisk helsevern VOP Psykisk helsevern BUP Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmisbrukere Annet Sum driftsinntekter Driftskostnader per virksomhetsområde (tabell 2) Somatiske tjenester Psykisk helsevern VOP Psykisk helsevern BUP Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmisbrukere Annet Sum driftskostnader Driftsinntekter fordelt på geografi (tabell 3) Nordlandssykehuset HF sitt opptaksområde Resten av landet Utlandet Sum driftsinntekter Styresak 26/15 Møtedato: 24.mars

20 Note 3 Inntekter Basisramme Basisramme Aktivitetsbasert inntekt Behandling av egne pasienter i egen region Behandling av egne pasienter i andre regioner Behandling av andre sine pasienter i egen region Poliklinikk, laboratorie og radiologi Utskrivningsklare pasienter Andre aktivitetsbaserte inntekter Sum aktivitetsbasert inntekt Annen driftsinntekt Kvalitetsbasert finansiering Øremerket tilskudd raskere tilbake Øremerkede tilskudd til andre formål Inntektsførte investeringstilskudd Andre driftsinntekter Sum annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Inntekter omtalt som Behandling av egne pasienter i egen region og egne pasienter i andre regioner består av ISF-refusjon, av dette utgjør Kommunal medfinansiering kr 157,0 mill i 2014 og kr 156,2 mill i Aktivitetstall Aktivitetstall somatikk Antall DRG poeng iht. "sørge for" - ansvaret Antall DRG poeng iht. eieransvaret Antall polikliniske konsultasjoner Aktivitetstall psykisk helsevern for barn og unge Antall utskrevne pasienter fra døgnbehandling Antall polikliniske konsultasjoner Aktivitetstall psykisk helsevern for voksne Antall utskrevne pasienter fra døgnbehandling Antall polikliniske konsultasjoner Aktivitetstall tverrfaglig spesialisert behandling for rusmisbrukere Antall utskrevne pasienter fra døgnbehandling* Antall polikliniske konsultasjoner * hvorav 79 utskrivninger gjelder kjøp fra private inst. I 2014 og i 2013 var det 124 utskrivinger. Styresak 26/15 Møtedato: 24.mars

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer

Regnskap 2014. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning

Regnskap 2014. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning Regnskap 2014 Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning STYRETS BERETNING 2014 HELSE NORD RHF 1. Opplysninger om arten av virksomheten

Detaljer

Saksnr.: 2009/2843. Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets årsberetning, resultat, balanse og noter

Saksnr.: 2009/2843. Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets årsberetning, resultat, balanse og noter Økonomi Styresak nr. 14/10 Styresak Årsregnskap 2009 Saksnr.: 2009/2843 Dato: 15.03.2010 Saksbehandler: Gro Ankill, Turid Aasjord, Mariann Monsen Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets

Detaljer

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Regnskap 2010 Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 02. APRIL

INNKALLING TIL STYREMØTE 02. APRIL Styreleder Ketil Holmgren 26.mars 2009 Nestleder Irene Skiri Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Marte Vibstad Båtstrand Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Brukerutvalget

Detaljer

Styresak nr. 32/05 REF: 2004/000610

Styresak nr. 32/05 REF: 2004/000610 Styresak nr. 32/05 REF: 2004/000610 ÅRSREGNSKAP 2004 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Årsregnskap 2004 bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noter

Detaljer

Helse Midt-Norge RHF. Årsregnskap og styrets årsberetning

Helse Midt-Norge RHF. Årsregnskap og styrets årsberetning Årsregnskap og styrets årsberetning 2012 Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømanalyse Noter Årsregnskap 2012 - Resultatregnskap (Beløp i hele 1 000) 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 ÅRSREGNSKAP 2003 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Årsregnskap 2003 - bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 23. MARS

INNKALLING TIL STYREMØTE 23. MARS Styreleder Ketil Holmgren 16. mars 2010 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Anita Johnsen Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder

Detaljer

Årsberetning 2011. Om virksomheten

Årsberetning 2011. Om virksomheten Årsberetning 2011 Om virksomheten Sykehuset Innlandet HF (SI) eies av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 05.12.01. Hovedoppgavene er pasient - behandling, forskning, undervisning, og opplæring av pasienter

Detaljer

Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008

Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008 Økonomi Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008 Saksnr.: 2009/863 Dato: 03.04.2009 Saksbehandler: Gro Ankill, Turid Aasjord, Mariann Monsen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: 1. Årsregnskap 2008 kommentarer

Detaljer

Styrets årsberetning og regnskap 2009

Styrets årsberetning og regnskap 2009 Styrets årsberetning og regnskap 2009 ÅRSRAPPORT AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS 2009 Årsberetning for 2009 2 OM HELSEFORETAKET Akershus universitetssykehus HF eies 100 prosent av Helse Sør-Øst RHF og ble

Detaljer

Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Alle tall i hele 1.000 Driftsinntekter pr virksomhetsområde 2007 2006

Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Alle tall i hele 1.000 Driftsinntekter pr virksomhetsområde 2007 2006 St. Olavs Hospital Noter til Regnskap 2007 Utskrift fra www.stolav.no /AH Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde 2007 2006 Somatikk 1) 4 428 118

Detaljer

WINDER ASA ÅRSRAPPORT

WINDER ASA ÅRSRAPPORT WINDER ASA ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSBERETNING 2006 VIRKSOMHETEN Winder ASA er et investeringsselskap som har som formål å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapet er lokalisert i Oslo og

Detaljer

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer

Styrets Årsberetning 2003Sykehusapotekene i Midt-Norge

Styrets Årsberetning 2003Sykehusapotekene i Midt-Norge ÅRSRAPPORT 2003 Styrets Årsberetning 2003Sykehusapotekene i Midt-Norge Presentasjon av virksomheten Sykehusapotekene i Midt-Norge HF er et av seks selvstendig helseforetak, eid av Helse Midt-Norge RHF.

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

Årsrapport ISS Facility Services AS 2010. Innhold Styrets årsberetning Resultat og balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning

Årsrapport ISS Facility Services AS 2010. Innhold Styrets årsberetning Resultat og balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning Årsrapport ISS Facility Services AS 2010 Innhold Styrets årsberetning Resultat og balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning 1 Årsberetning 2010 Konsern ISS ISS Facility Services AS er en

Detaljer

Nøkkeltall 3. Lysselskapet Glamox 4. Hovedpunkter fra divisjonene 6. Styrets årsberetning 14. Resultatregnskap 22. Kontantstrømoppstilling 23

Nøkkeltall 3. Lysselskapet Glamox 4. Hovedpunkter fra divisjonene 6. Styrets årsberetning 14. Resultatregnskap 22. Kontantstrømoppstilling 23 årsrapport 2011 Glamox er et norsk industrikonsern som utvikler, produserer og distribuerer profesjonelle belysningsløsninger for det globale markedet. Glamox består av flere selskaper med virksomhet i

Detaljer

S Y K E H U S E T Ø S T F O L D H F

S Y K E H U S E T Ø S T F O L D H F 2002 årsberetning S Y K E H U S E T Ø S T F O L D H F side 3: en kreativitet som lindrer side 4: styrets årsberetning side 8: resultatregnskap side 22: sentrale produksjonstall side 26: side 40: side

Detaljer

skaper verdier bekjemper fattigdom

skaper verdier bekjemper fattigdom Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland årsrapport 2011 skaper verdier bekjemper fattigdom ÅRSBERETNING 2011 Norfund - Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland

Detaljer

STYRESAK 42-2004 REGNSKAPS- OG RESULTATVURDERING 2003.

STYRESAK 42-2004 REGNSKAPS- OG RESULTATVURDERING 2003. Saksbehandler: Monsen / Grønlund / Røe, tlf. 75 51 29 19 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 17.6.2004 200300012-37 130 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom.

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. Årsrapport 2014 2 // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // INNHOLD // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // 3 Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. INNHOLD Nøkkeltall

Detaljer

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20 Årsmelding 2006 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrøm 14 Noter til regnskapet 15 Revisors beretning 20 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as april 2007 Samspill

Detaljer

jnd/2012 NRK Årsregnskap 2011

jnd/2012 NRK Årsregnskap 2011 jnd/2012 NRK Årsregnskap 2011 NRK AS Årsberetning 2011 NRKs virksomhet NRK styrket sin posisjon som allmennkringkaster i 2011. Som produsent og formidler av innhold i radio, fjernsyn og på Internett leverte

Detaljer

Årsrapport 2005 Bravida ASA

Årsrapport 2005 Bravida ASA Årsrapport 2005 Bravida ASA Innhold Om Bravida 3 Styrets årsberetning 2005 4 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Kontantstrømoppstilling 17 Regnskapsprinsipper 18 Noter till regnskapet 22 Revisors beretning

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2012

Årsberetning og regnskap 2012 Årsberetning og regnskap 2012 Utdrag fra sentrale dokumenter Selskapets formål er formulert slik i 2 i vedtektene: «Selskapet, som skal være et allment aksjeselskap, har til formål å drive ambulansedrift,

Detaljer

1 Baneservice regnskap 2008

1 Baneservice regnskap 2008 1 Baneservice regnskap 2008 Baneservice AS Regnskap 2008 Nøkkeltall 2008 Beløp i millioner kroner 2008 2007 2006 Omsetning 581,1 470,5 495,2 Resultat før skatt -45,3-2,9 8,9 Resultatgrad (%) -6,9 0,3 2,3

Detaljer

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA og Verdipapirsentralen Holding ASA Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Oslo Børs Holding ASA - årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning

Detaljer

Innhold. Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 15. Balanse 16. Kontantstrøm 18. Noter til regnskapet 19. Revisors beretning 24

Innhold. Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 15. Balanse 16. Kontantstrøm 18. Noter til regnskapet 19. Revisors beretning 24 Årsmelding 2007 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrøm 18 Noter til regnskapet 19 Revisors beretning 24 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as mars 2008 Forside

Detaljer