LANDSMØTE EL & IT Forbundet mars. Politisk regnskap. #organisertarbeidsliv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars. Politisk regnskap. #organisertarbeidsliv"

Transkript

1 LANDSMØTE EL & IT Forbundet mars Politisk regnskap #organisertarbeidsliv

2

3 Politisk beretning for landsmøteperioden NOTATER: Dirigent, landsmøte Forbundets årsmeldinger er i henhold til vedtektene behandlet og godkjent av landsstyret. Denne politiske beretningen tar utgangspunkt i årsmeldingene. Uansett hvor man har tilhørighet i det norske samfunnet vil hendelsene 22. juli 2011 overskygge alt annet så er tilfellet også for EL & IT Forbundet. Attentatet mot regjeringsbygningene og drapene på Utøya har blitt forstått noe ulikt. For EL & IT Forbundet er det nærmest å se på terrorhandlingene som politisk terror, motivert av høyreekstrem eller fascistisk ideologi, rettet mot den politiske venstresiden i Norge. Det har vært begått terrorhandlinger tidligere i Norge, men ikke siden tyskernes okkupasjon av Norge har vi opplevd politisk terror av lignende omfang. En stor del av landsstyremøtet i desember 2011 ble viet temaet høyreekstremismen i Norge sett i lys av 22. juli. Eskil Pedersen, AUF og Ali Esbati, Manifest Analyse, innledet etterfulgt av en meget god debatt hvor det blant annet ble vektlagt at dette temaet skal forbundet følge opp i praktisk politikk. Landsstyret vedtok at forbundet skal tilslutte seg avtale med Norsk Folkehjelp og LO om at: EL & IT Forbundet skal ha en utadrettet rasismefri profil og behandle alle med respekt uansett hudfarge, religiøs- eller kulturell bakgrunn. EL & IT Forbundet forplikter seg til synlig å markere at virksomheten er en rasismefri sone og har mottatt materiell for å gjøre dette. EL & IT Forbundet skal oppfordre personer med minoritetsbakgrunn til å søke stillinger og innkalle kvalifiserte søkere med minoritetsbakgrunn til intervju. EL & IT Forbundet forplikter seg til å ta enhver hendelse om rasisme og diskriminering alvorlig. Dersom partene ikke kommer til enighet, kan de sammen eller hver for seg, henvende seg til Norsk Folkehjelp, som sammen med partene vil forsøke å finne en løsning. Tariff Forbundet er engasjert i mange saker, men vårt hovedfokus er på medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Siden landsmøtet i 2011 er det gjennomført to hovedtarifforhandlinger. Begge oppgjørene er gjennomført som forbundsvise oppgjør. Lønnsutviklingen for våre medlemmer har økt med ca. 16 prosent i landsmøteperioden og når vi trekker fra prisveksten sitter vi igjen med en reallønnsvekst/økt kjøpekraft på ca. 9 prosent, hvilket man må si har vært en god utvikling. Politisk beretning for landsmøteperioden

4 NOTATER: Opprettede tariffavtaler i EL & IT Forbundet I landsmøteperioden har forbundet som et ledd i medlemsvervingen også fått opprettet overenskomst/tariffavtaler i en rekke bedrifter: Landsoverenskomsten for elektrofagene Overenskomsten for heisfagene... 2 Energioverenskomsten med Energi Norge IKT-overenskomsten med NHO Bemanningsoverenskomsten NHO... 6 Telenor-overenskomsten... 1 IT-service/elektronikk overenskomsten Virke Totalt Forbundets største overenskomst er Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK). Ved tariffoppgjøret i 2012 fikk vi etter mange års kamp gjennomslag for 14/28-arbeidstidsordning offshore. LOK dekker området som har vært mest utsatt for sosial dumping. Derfor har vår strategi i sammenheng med dette vært todelt: 1. Sørge for mest mulig økning av grunnlønna/normallønnssatsen. Motivasjonen for dette er at ved en allmenngjøring av LOK så vil vi sikre en høy «minstelønn». 2. Den andre prioriteringen har vært å få allmenngjort LOK. Vi har lykkes med begge disse strategiene. Normallønnssatsen i perioden har økt fra 179,03 kroner til 196,44 kroner dvs. nesten 10 prosent. Etter en lang kamp over flere år for å få allmenngjort LOK vant vi frem i tariffnemnda 3. februar i år. Dette har vært et lagarbeid sammen med fagforeningene ute og forbundet sentralt. En stor takk til alle! Ved forhandlingene i 2012 kom partene i to av våre overenskomster ikke til enighet, verken i forhandlinger eller mekling. Den ene gjaldt Hovedtariffavtalen i KS som var i streik fra 24. mai til 15. juni, og 11 av forbundets medlemmer ble tatt ut i streik. Også forhandlingene med KS Bedrift endte med streik i 2012 og årsaken var at KS Bedrift krevde å åpne for å endre tariffavtalens bestemmelser om pensjon. Eller sagt med andre ord KS Bedrift ønsket seg billigere ordninger for bedriftene uten å gi garanti for at våre medlemmer ville oppnå det samme i pensjon. Forbundet ente derfor i streik fra 27. september fram til 5. oktober. KS Bedrift fikk ikke innfridd sitt krav mht. pensjon. Pensjon var også et sentralt element i forhandlingene i 2014, men da med et resultat om at partene skal utrede dette videre. Det er for øvrig viktig for oss, fordi utmelding fra KS Bedrift til Energi Norge er forårsaket av pensjonsspørsmålet. I landsmøteperioden har 41 bedrifter meldt seg ut av KS Bedrift og over i Energi Norge, 25 av dem i 2014, noe som vi anser som tariffhopping. Som første forbund fikk vi i 2014 inn en bestemmelse i en tariffavtale som omhand- 2 Politisk beretning for landsmøteperioden

5 ler utsetting av arbeidsoppgaver til utlandet. En slik bestemmelse ble tatt inn i Telenor-overenskomsten. Det var en viktig seier, spesielt fordi Telenor har drevet med offshoring. NOTATER: Forøvrig har revisjon av våre ulike tariffavtaler vært gjennomført i tråd med krav og prioriteringer fra våre tariffkonferanser. Uten unntak har anbefalte forhandlingsresultater blitt vedtatt med klare flertall. På noen avtaleområder har vi imidlertid betydelige utfordringer med deltakelse i uravstemningene. I forkant av tarifforhandlingene 2014 var det en stor diskusjon i LO om oppgjørsform på bakgrunn av krav om tariffesting av tjenestepensjon. EL & IT Forbundet ønsket et samordnet oppgjør hvor tariffesting av tjenestepensjon skulle være LOs hovedkrav. Vi vant ikke fram med vårt syn. LOs representantskap bestemte at oppgjørsformen skulle være forbundsvis. Atea-konflikten Atea-saken har i hele sin bredde vært oppe til behandling i to landsstyremøter. Det er også utarbeidet en grundig evalueringsrapport om saken. Kravet om opprettelse av tariffavtale skriver seg helt tilbake fra august Etter en del korrespondanse avviste Atea i februar 2012 dette kravet. 9. april 2013 varslet EL & IT Forbundet Atea og Riksmekleren om at forbundet kom til å ta ut ca. 100 medlemmer i Atea i streik med virkning fra 29. april. Det ble samtidig opplyst at forbundet i løpet av kort tid kom til å varsle omfattende sympatiaksjoner i andre virksomheter innenfor forbundets overenskomstområder. 29. april gikk 83 av forbundets medlemmer ut i streik ved Ateas lokasjoner i Oslo, Fredrikstad, Larvik, Hamar, Bergen og Trondheim. Streiken ble også tema i 1. mai feiringen. Det ble rapportert om at flere av talerne rundt om i landet gav sin fulle støtte til de streikende. I tillegg gjorde de streikende seg godt bemerket i 1. mai-togene rundt om i landet, både med paroler og utdeling av løpesedler. Under åpningen av LO-kongressen stilte et trettitalls Atea-ansatte i gule streikevester opp på fortauet utenfor Oslo Kongressenter med faner og paroler. De delte ut streikebrosjyrer til delegater og gjester på vei inn til åpningen av LO-kongressen. LO-leder Roar Flåthen, statsminister Jens Stoltenberg og næringsminister Trond Giske benyttet anledningen til å hilse på de streikende. LO-leder Roar Flåthen hadde følgende appell under åpningen av kongressen: I Norge i 2013 er det altså fremdeles nødvendig å streike for en grunnleggende rettighet. La oss gi dem vår fulle støtte! Ved arbeidstidens begynnelse den 7. mai gikk over 600 av forbundets medlemmer ut i sympatistreik og sluttet seg til de streikende medlemmene i Atea. 14. mai ble sympatistreiken utvidet med 237 medlemmer ved Haugaland Kraft og Lyse for NHO-områdets vedkommende, samt 251 medlemmer i Statnett innen Spekter-området. Den 16. mai ble partene innkalt til arbeidsminister Anniken Huitfeldt som meddelte at regjeringen ville fremme lov om tvungen lønnsnemnd for å løse konflikten. Statsråden oppfordret også partene til å gjenoppta arbeidet så snart som mulig. Politisk beretning for landsmøteperioden

6 NOTATER: 26. og 27. september 2013 ble saken behandlet i Rikslønnsnemnda. Nemnda avviste forbundets krav om tariffavtale. Vikarbyrådirektivet Landsmøtet i 2011 vedtok at forbundet skulle kjempe mot at EUs vikarbyrådirektiv skulle bli en del av norsk rett. Forbundet tilsluttet seg en politisk streik 18. januar 2012 hvor streikende møtte opp på Youngstorget i Oslo og forbundets leder var én av appellantene. Streiken fikk stor oppslutning blant forbundets medlemmer over hele landet. Den 18. februar samme år var det fanemarkering utenfor Stortinget. Også her var forbundet godt representert og forbundets leder holdt appell. Til tross for sterke protester fra fagbevegelsen, valgte regjeringen å fremme proposisjon i Stortinget om innføring av direktivet. Regjeringen fikk gjennomslag mot stemmene fra SV og Sp. I forbindelse med proposisjonen, og senere vedtak, innførte regjeringen tiltakspakker ved at det ble innført: Solidaransvar Innsynsrett Drøftingsplikt Kollektiv søksmålsrett Vi kan si at slaget om innføring av vikarbyrådirektivet ble tapt, men fagbevegelsens protester medførte at regjeringen skjerpet likebehandlingsprinsippet og muligheten til overvåking av vikarbyråene/likebehandlingsprinsippet. Gjennom tarifforhandlingene ble det også i overenskomstene tatt inn bestemmelser som ivaretar dette prinsippet. Mens fagbevegelsen protesterte mot innføring av direktivet, var arbeidsgiverne (NHO, Virke m.fl.) for direktivet. Men, på slutten av året endret de mening. I stedet for å få overgangsordninger som gjorde det lempelig for bedriftene å ta inn vikarer, gjorde den rødgrønne regjeringen det motsatte ved å skjerpe kravene til 100 prosent likebehandling fra dag 1. Sosial dumping Kampen mot sosial dumping har gått som en rød tråd gjennom hele landsmøteperioden. Det har utviklet seg en trend med at utenlandske bedrifter tar selvstendige oppdrag i Norge. Mange oppdrag som slike bedrifter vinner i anbudsmarkedet er for offentlige etater og faller inn under lovbestemmelsene om offentlige anskaffelser. Disse lovbestemmelsene setter klare vilkår for lønns- og arbeidsbetingelser for oppdragstakerne. Selv om lovtekstene setter slike vilkår, ser vi at anbudene fra disse selskapene ligger langt under det som norske bedrifter kan levere. Det har økt vår mistanke om sosial dumping i stort omfang på offentlige oppdrag. 4 Politisk beretning for landsmøteperioden

7 Bygging av Hardangerbroen er et slikt eksempel. Elektromontørenes Fagforening Hordaland/Sogn og Fjordane jobbet hardt i 2,5 år før de kunne avslutte saken om underbetaling til de polske elektromontørene. Det ble etterbetalt i alt 2,5 millioner til 12 polske montører, og for den enkelte betydde dette over kr i etterbetaling. Det er mye penger selv for oss i Norge, men enda mer for en polsk arbeider. Oppdraget her var gitt av Statens vegvesen, og det viser at selv i offentlige oppdrag finner vi mye sosial dumping. NOTATER: I arbeidet med å hindre sosial dumping har forbundet over flere år satt søkelys på den faste ansettelsen som tilknytning til arbeidslivet. Dette har vært gjort gjennom flere utvalg som på ulike måter har skolert tillitsvalgte i lov- og avtaleverk som kan brukes for å fremme dette målet. Selv om det har vært jobbet godt med denne problemstillingen, har innleie, spesielt fra vikarbyråene, bitt seg fast og blitt en del av bedriftenes måte å trappe opp bemanningen på når man har hatt store eller mange oppdrag i perioder. Denne situasjonen førte til at Installasjonsutvalget på LOK-området utarbeidet støttemateriell som klubbene kan bruke når innleie kommer på dagsorden i bedriftene. Som tidligere nevnt fikk vi et stort gjennomslag i kampen mot sosial dumping da LOK ble allmenngjort etter vedtak i tariffnemnda 3. februar i år. AML Året 2014 var Høyre/Frp sitt første hele år i regjering og derved også det første året hvor vi fikk merke store endringer i politikken. For fagbevegelsen ble det helt klart at vi nå har fått en regjering som ikke jobber med oss. Tvert om har den angrepet fagbevegelsen ved å komme med forslag til lovendringer som svekker fagbevegelsen og arbeidsfolks rettigheter. Da forbundet engasjerte seg i valgkampen ved stortingsvalget 2013, advarte vi spesielt mot at en borgerlig regjering ville gjøre endringer i AML som ville være svært negativt for dem som søker jobb, og endringer som svekker arbeidstakere som er i jobb. Regjeringen, ved arbeidsminister Robert Eriksson, kom med den første leveransen 10. juni 2014: Adgang til midlertidige ansettelser inntil 12 måneder uten vilkår. Kollektiv søksmålsrett i forbindelse med innleie fra bemanningsforetak oppheves. Innleide arbeidstakere kan gis dårligere vilkår enn hva som er tilfellet for de ansatte i innleiebedriften. Arbeidsgivers rett til å pålegge overtid økes med 50 prosent (fra 10 til 15 timer i uka) Det generelle forbudet mot søndagsarbeid oppheves arbeidsgiver kan pålegge arbeidstaker å jobbe på søndag. Brøken for hva som skal beregnes som en del av arbeidstiden ved beredskapsvakt reduseres fra 1/5-del til 1/8-del. En samlet fagbevegelse gikk imot disse endringene i sine høringssvar. Politisk beretning for landsmøteperioden

8 NOTATER: Vi har hatt temaet oppe i en rekke forbundsstyremøter og i landsstyre. Videre er det jobbet i utvalg i forbundet sentralt og ute i organisasjonen. Vi er også representert i utvalg som er nedsatt av LO-sekretariatet. Landsstyremøte i desember 2014 ga tilslutning til vedtak i LO-sekretariatet om to timers politisk streik 28. januar Streiken ble en viktig manifestasjon av en samlet fagbevegelse som er imot de foreslåtte endringene. Det ble gjennomført demonstrasjoner mer enn 150 steder i landet og EL & IT Forbundet var godt representert. Flåtestyring Forbundet har prioritert arbeidet med overvåking og kontroll, inkluderende arbeidsliv, styrking av lov- og forskriftsverk og styrking av arbeidet med arbeidslivsspørsmål i distriktene, klubber og fagforeninger. Forskningsprosjektet om feltteknologi ble avsluttet sommeren 2013 med en konferanse i regi av LO og de fire forbundene som eide prosjektet, blant disse EL & IT Forbundet. Samtidig ble de to siste rapportene presentert; Det gjennomsiktige arbeidslivet. Erfaringer med feltteknologi i utvalgte yrke v/ Tommy Tranvik. Rettslige aspekter ved feltteknologi i arbeidslivet v/dag Wiese Schartum. Forskningsrapportene vakte stor interesse i fagmiljøene og de to statlige tilsynene, og fikk bred dekning i media, noe som også preget presentasjonskonferansen. Prosjektet ble formelt avsluttet med en konferanse for tillitsvalgte i forbundet, hvor resultatene ble lagt fram og det ble drøftet innspill til det videre arbeidet på området. I oppfølgingen har det vært arbeidet med å styrke lovverket, arbeidet med å utvikle arbeidsorganisering som ivaretar behovet for autonomi og selvstyre, hjelp til lokale avtaler og oppbygging av database for lokale avtaler. Spørsmålet om kontroll, overvåking og flåtestyring har vært tatt opp i tarifforhandlingene på de fleste av forbundets overenskomster. Kravet har vært å sikre avtalerett på både innføring og bruk av systemer, samt håndtering og lagring av data. Vi har fått til bestemmelser i de fleste avtaler, men vi har ikke nådd helt frem med kravet om avtalerett på noen områder. Reiten-utvalget: Et bedre organisert strømnett Olje- og energiminister Ola Borten Moe satte i 2013 ned en ekspertgruppe med et vidt mandat for å se på framtidig organisering av strømnettet. Blant annet ble utvalget bedt om å legge fram en eller flere modeller for hensiktsmessig nettorganisering, mer harmoniserte tariffer og å peke på virkemidler for å få til nødvendige endringer. Departementets ekspertgruppa besto av tre personer, og fikk fullmakt til å knytte til seg nødvendige ressurser underveis. Utvalget leverte sin rapport våren Ifølge gruppas egne opplysninger knyttet den til seg ansatte i NVE og OED, og fikk innspill fra de fleste bransjeorganisasjonene på arbeidsgiversiden og KLP. Arbeidstaker- 6 Politisk beretning for landsmøteperioden

9 siden LO og EL & IT Forbundet er ikke kontaktet. Modellen utvalget har valgt å stille seg bak betyr færre og større enheter, mer privatisering og konkurranseutsetting av virksomheten og outsourcing av ansatte fagarbeidere. NOTATER: Reiten-utvalgets rapport har, i likhet med AML, stått høyt på forbundets agenda. Rapporten er behandlet i flere forbunds- og landsstyremøter, det er satt ned utvalg både sentralt og lokalt, og det er avholdt møter med de politiske partiene sentralt og lokalt. Kompetanseforskiften Samtidig med åpningen av forbundets landsmøte i mars 2011, kunne vi konstatere at det arbeidet vi hadde gjort over år var kronet med seier ved at kompetanseforskriften kom på plass. Det til tross for at sterke motkrefter prøvde å stoppe kravet om at nettselskapene skulle ha egne ansatte montører. Men da de rødgrønne partiene tapte valget, visste vi at det ville komme en omkamp. Forslag til endring av kompetansekravet var varslet. I regjeringserklæringen til H/Frp står det: «Fjerne kompetanseforskriftens bemanningskrav for kraftproduksjon og nettselskap, og erstatte denne med generelle kvalitets- og sikkerhetskrav.» Dette må ses på som en «gave» til blant andre Energi Norge. Reiten-utvalget fulgte opp i sin rapport. Kompetanseforskriften ble en prioritert hastesak og regjeringen fremmet nytt forslag til forskrift som kom på høring høsten Forbundet har levert høringssvar som LO-sekretariatet har tilsluttet seg. Innledningsvis i høringssvaret står det: «LO ber regjeringen om å vurdere denne saken på nytt og ikke oppheve kompetanseforskriften. I den sammenheng viser vi til at alle bestemmelser i forskriften kun har virket i et drøyt år. Den ble utformet av NVE fordi det var nødvendig å stille krav om kompetanse til næringen. Strømnettet er en av de mest vitale delene av norsk infrastruktur.» Forbundet har hatt møter med partiene på Stortinget, minus regjeringspartiene, og saken har vært tatt opp i samarbeidsutvalget mellom LO og Arbeiderpartiet. Ap ønsker å bringe rapportens forskjellig forslag inn til behandling i Stortinget. EØS Forbundsleder var gjest på Nei til EUs landsmøte i november 2012 og redegjorde for forbundets standpunkter i sin hilsningstale til landsmøtet. Landsmøtet 2011 vedtok at forbundet skulle være aktiv mht. at norsk rett skulle ha forrang jfr. EU-rett når det gjaldt arbeidslivspolitikk og at regjeringen skulle prioritere dette overfor EU. Det er fulgt opp, blant annet ved at EØS-avtalen var politisk tema på landsstyre møte i juni Politisk beretning for landsmøteperioden

10 NOTATER: Landsstyret konkluderte med følgende i en uttalelse som saken: EL & IT Forbundet krever: At regjeringen gir forsikringer om at den vil stanse implementeringen av direktiv som vil undergrave norsk lov og avtaleverk eller begrenser mulighetene for nasjonal lovgivning på arbeidslivsfeltet. Forsikringene skal gis for tidsrommet som arbeidslivsfeltet fortsatt er en del av EØS-avtalen. Norske myndigheter må ta initiativ til å endre EØS-avtalen slik at den ikke kan gripe inn mot norske tariffavtaler eller mot norsk lovgivning av betydning for arbeidstakernes rettigheter i arbeidslivet. Dersom dette ikke er mulig, må avtalen sies opp og erstattes med mer ordinære handelsrelasjoner mellom Norge og EU. Tidsperspektivet for en slik prosess må være i løpet av neste stortingsperiode. Denne linja blei også fulgt opp av forbundet på LOs kongress i Kongressen fatta et enstemmig vedtak i tråd med forbundets ståsted og som ble utarbeidet av forbundets representant i redaksjonskomiteen på kongressen. Fagutdanning Vi står overfor store utfordringer for å beholde en god fagutdanning i Norge. Generelt svekkes statusen for fagutdanning, og alle utdanningsprogram unntatt elektro har tilbakegang i antall søkere. Presset er særlig stort innen bygg- og anleggssektoren og i bransjer med mye utenlandsk arbeidskraft. Det er et press som vi også merker i elektrobransjen ved at opplæringskapasiteten svekkes. Utleievirksomheter og utenlandske fagarbeidere kan i liten grad ha lærlinger. Forbundet føler også et press ved at verken andre forbund eller LO satser tilsvarende ressurser som EL & IT Forbundet på fagutdanningsområdet. Forbundet har gjennom de siste årene utviklet en god struktur på sitt arbeid innen området. Vår påvirkning av fag- og yrkesutdanningen skjer gjennom LO, Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY), faglige råd og direkte i kontakt med Utdanningsdirektoratet og departementet. Størst ressurser bruker forbundet på arbeidet i Faglig råd elektro, hvor forbundet har en sentral rolle. Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk /FKE/FEK) Etter ni års sammenhengende kamp fikk forbundet gjennomslag for våre standpunkter i en ny forskrift i juni Navnet på forskriften er endret til: Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (FEK). Forskriften trådte i kraft 1. juli Det var svært viktig for forbundet å få på plass forskriften før stortingsvalget. Det var mektige krefter som motarbeidet oss, og vi ønsket ikke at en eventuell borgerlig regjering skulle overta behandlingen. Vi jobbet på alle politiske plan, og innspurten som var første halvår 2013 var stort sett i form av møter/forhandlinger på statsråd-/ statssekretærnivå i Justisdepartementet. Forbundet hadde stort utbytte av at regjeringen i hovedsak delte våre synspunkter. 8 Politisk beretning for landsmøteperioden

11 Forbundet fikk gjennomslag for viktige prinsipper i den nye forskriften. NOTATER: Det viktigste er: «Foretak som utfører arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr, skal bare benytte kvalifisert personell». Videre er det fastslått at: «Alt kvalifisert personell som benyttes skal være fast ansatt i foretaket». Jenter i Bil & Elektro Fakta om prosjektet Jenter i Bil & Elektro var et samarbeidsprosjekt mellom LO og NHO ved Norsk Teknologi, Norges Bilbransjeforbund, EL & IT Forbundet og Fellesforbundet i regi av Hovedorganisasjonenes Fellestiltak (HF). Prosjektet gikk fram til Prosjektets hovedmål har vært å utvikle metoder for å legge grunnlag for et opplærings- og arbeidsmiljø slik at kvinner finner bil- og elektrobransjene attraktive. Dermed vil bedriftene klare å beholde de kvinner som er i bransjene og kan øke andelen kvinnelige fagarbeidere i et utvalg av bedrifter. I slutten av januar 2012 ble det holdt sluttkonferanse for prosjektet. Erfaringene viser blant annet at: De kjønnsdelte utdannings- og yrkesvalgene har vært et underprioritert område Rådgivningstjenesten må styrkes Økt strukturell fleksibilitet kan bidra til at det er lettere å velge yrkesfag på tvers av kjønn Det må gis studiekompetanse for fagbrev og yrkesfaglig påbygging Likestillingsutvalget behandlet forslaget fra landsstyret om videreføring av Jenter i Bil & Elektro. Selv om prosjektet er avsluttet, anså utvalget at det er viktig å videreføre arbeidet med å få jenter til å velge utradisjonelle yrker. Representanter fra forbundet har vært invitert til ulike aktiviteter/arrangementer for å snakke om erfaringer fra prosjektet. Rekruttering av jenter til våre elektrofag har også vært drøftet og behandlet i Faglig råd elektro, blant annet i rådets handlingsplaner og i forbindelsen med innspill til Stortingsmelding «På rett vei». EL & IT Forbundet og Fellesforbundet sendte inn forslag til LO-kongressen 2013 om at prosjektet skulle få LOs likestillingspris. Kongressen vedtok dette og prosjektveilederne Inger Vagle og Ellen Møller mottok prisen for sin innsats i prosjektet. Verving Verving er alltid viktig for forbundet. I landsmøteperioden vi har bak oss har vi hatt ekstra fokus på å få rekruttert nye medlemmer. Etter landsmøtet 2011 ble det iverksatt en kampanje under tittelen « medlemmer i 2012». Da vi passerte årsskiftet 2012 var målet ikke nådd og vi skiftet ut 2012 til Jeg må i dag erkjenne at vi ikke oppnår dette! Mye verving går av seg selv jeg tenker da på de bedriftene hvor vi har en fagforeningsklubb og hvor det er opprettet tariffavtale. Ny ansatte i slike bedrifter blir som Politisk beretning for landsmøteperioden

12 NOTATER: regel vervet samtidig som de begynner, hvis de ikke allerede er organisert. Det beste tilbudet vi har å gi potensielt nye medlemmer er gode lønns- og arbeidsvilkår i form av at vi oppretter tariffavtale/overenskomst. I landsmøteperioden har vi opprettet 223 avtaler. Vi har ikke klart å løse «vervekoden», men det arbeidet som er lagt ned har likevel vært nyttig og viktig. Parallelt med verveprosjektet har vi jobbet for å beholde medlemmer som har meldt seg ut, eller er i ferd med å bli utmeldt pga. kontingentrestanse. I dette arbeidet har vi ledet et fellesprosjekt på vegne av LO. Erfaringene viser at det er et potensial til å beholde opptil 60 prosent av disse som medlemmer. Prosjektet er avsluttet, men videreføres nå på permanent basis. Ungdom Ungdomsarbeidet har høy prioritet i forbundet. Landsmøtet 2011 vedtok at det skal velges ungdomssekretær på heltid. Det skal holdes ungdomskonferanse og denne innstiller på ungdomssekretær overfor forbundsstyret som foretar endelig beslutning. Dagfinn Svanøe har hatt dette vervet i landsmøteperioden og han sitter også i LOs ungdomsutvalg. Ungdomssekretæren har vært underlagt leder for utviklingsavdelingen. LO-kongressen LO-kongressen ble holdt mai Forbundet var representert med 12 delegater, samt forbundsleder som møtte i kraft av forbundets plass i LO-sekretariatet. Forbundsstyret utarbeidet forslag til kongressen etter innspill fra forbundets fagforeninger og distrikter. Under konstitueringen ble Jan Olav Andersen valgt inni redaksjonskomiteen for handlingsprogram og forbundslederen ble valgt som leder av valgkomiteen. Forbundets delegasjon var aktivt med i debattene og en rekke av våre forslag fikk gjennomslag. Forbundets hovedkasserer Terje Olav Olsson ble valgt inn i LOs ledelse som 2. sekretær. Med bakgrunn i det valgte ble forbundets hovedkassererpost stående ubesatt. Landsstyret valgte å se bort fra vedtektenes bestemmelser om å velge ny hovedkasserer. Vervet som hovedkasserer ble bestemt ivaretatt i hovedsak av nestleder Vidar Hennum. Hedersgaver I landsmøteperioden er det delt ut hedersgaver til følgende: 2012 Torbjørn Mannsåker, innstilt av EL & IT Klubb Statkraft Knut Eilif Jenssen, innstilt av EL & IT Klubb Avinor 2013 Gunnar Røssland, innstilt av Elektroarbeidernes Fagforening Kjell Valvatne, innstilt av Elektroarbeidernes Fagforening 10 Politisk beretning for landsmøteperioden

13 2014 Ragnar Andenæs, innstilt av Energiforeningen Sogn og Fjordane Kjell Hartviksen, innstilt av Rane Elektrikerforening Anne Bjerk, innstilt av EL & IT Klubb Geomatikk NOTATER: Forbundets økonomi Vidar Hennum vil redegjøre angående forbundets økonomi Dirigent, landsmøte Jeg konstaterer at forbundets ledelse, forbunds- og landsstyret har jobbet etter det mandat og handlingsplan landsmøtet ga oss i Med dette anbefaler jeg at denne beretningen tas til orientering og legges ved landsmøtes protokoll. Det tas forbehold om at den muntlige framføringen kan avvike fra dokumentteksten. Politisk beretning for landsmøteperioden

14 NOTATER: 12 Politisk beretning for landsmøteperioden

15

16 EL & IT Forbundets 4. ordinære landsmøte mars Oslo Kongressenter, Folkets Hus #organisertarbeidsliv Grafisk produksjon: LO Media

VALG 2011. Bruk stemmeretten

VALG 2011. Bruk stemmeretten VALG 2011 Bruk stemmeretten LO har over 870 000 medlemmer. LO-medlemmenes stemmer ble også i 2009 et viktig bidrag til en fortsatt rødgrønn regjering utgått fra Arbeiderpartiet, SV og SP. Foran LO-kongressen

Detaljer

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Takk for muligheten til å snakke om dette temaet, som er en av de viktigste sakene LO og fagbevegelsen

Detaljer

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker.

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. STORTINGSVALGET 2017 LOs medlemsdebatt 2016-17 Si din mening er landets største demokratiske debatt om arbeidsliv. Nesten 100 000 medlemmer

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger Tariff2012 DEBATTHEFTE FOR ALLE MEDLEMMER I INDUSTRI ENERGI Foto: Shutterstock Tariffrevisjonen 2012 Tariffrevisjonen 2012 ligger foran oss og det er viktig at alle er godt forberedt. I dette ligger også

Detaljer

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNLEIE en veileder for tillitsvalgte Utfordringer Håndtering Regler Løsninger - fellesskap i hverdagen H Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra

Detaljer

Innføring av vikarbyrådirektivet i Norge

Innføring av vikarbyrådirektivet i Norge Innføring av vikarbyrådirektivet i Norge Av advokatene Marco Lilli og Jarle Ringheim INNLEDNING Som Kluge Advokatfirma DA redegjorde for i nyhetsbrev i mars i år, skapte spørsmålet om innføring av Direktiv

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

HANDLINGSPLAN. FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet

HANDLINGSPLAN. FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet HANDLINGSPLAN FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet INNHOLD Innledning... 3 Hovedmålsetning... 4 Satsingsområder... 4 Organisatorisk... 4 Politisk... 4 Faglig... 4 Målsetning for den organisatoriske

Detaljer

STEM RØD- GRØNT. www.lo.no. Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks

STEM RØD- GRØNT. www.lo.no. Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks STEM RØD- GRØNT Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: www.lo.no Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks BRUK STEMME- RETTEN VALG 2013 LOs medlemsdebatt Vi former framtiden

Detaljer

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle.

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. Strategi for et mer anstendig arbeidsliv For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. De siste årene har vi tatt nye og viktige skritt når det gjelder

Detaljer

Vi er kommet til en viktig post på programmet den faglige og politiske situasjonen. Velkommen, Jens!

Vi er kommet til en viktig post på programmet den faglige og politiske situasjonen. Velkommen, Jens! LOs 33. ordinære kongress Kontrolleres mot framføring LO-leder Roar Flåthen Den faglige situasjonen (Åpning) Dirigenter, kjære kongress Vi er kommet til en viktig post på programmet den faglige og politiske

Detaljer

Din stemme teller. Kommuner som stiller opp. for faste ansettelser

Din stemme teller. Kommuner som stiller opp. for faste ansettelser VALG 2015 Kommuner som stiller opp for faste ansettelser Støtter Støtter ikke Det er i lokalsamfunnene vi lever og arbeider. Det er her velferden skapes. Kommunene har ansvaret for at barn og unge får

Detaljer

2-2 første ledd ny bokstav c skal lyde: c) sørge for at innleid arbeidstakers arbeidstid er i samsvar med bestemmelsene i kapittel 10.

2-2 første ledd ny bokstav c skal lyde: c) sørge for at innleid arbeidstakers arbeidstid er i samsvar med bestemmelsene i kapittel 10. Nærmere om lovendringene i vikarbyrådirektivet Ikrafttredelsen for endringene er ikke fastsatt p.t., men basert på Innst. 326 L (2011 2012), vil arbeidsmiljøloven få en rekke endringer i innleiereglene.

Detaljer

Arbeiderpartiets svar på LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017

Arbeiderpartiets svar på LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 Til LO Oslo 12.juni Arbeiderpartiets svar på LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 Arbeid til alle 1. Gjenreise nivået på arbeidsløshetstrygden fra 2013?

Detaljer

Høring - forslag til endringer i arbeidsmiljøloven

Høring - forslag til endringer i arbeidsmiljøloven Vår referanse: Deres referanse: Dato: 2013-0404 14/2614 24.09.2014 Arbeids- og sosialdepartementet postmottak@asd.dep.no p.b 9029 Grønland 0133 Oslo Tlf 21 01 36 00 Faks 21 01 38 00 post@parat.com Høring

Detaljer

Spørsmål til partiene før Stortingsvalget 2017

Spørsmål til partiene før Stortingsvalget 2017 Spørsmål til partiene før Stortingsvalget 2017 Fra Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag Heismontørenes Fagforening Rogaland Elektromontørforening Elektromontørenes Forening Oslo og Akershus Elektroarbeidernes

Detaljer

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT FAGBEVEGELSEN OG KOMMUNEVALGET 2011 - BRUK STEMMERETTEN! FREDRIKSTAD STEM RØD GRØNT FREDRIKSTAD Prosjekt Rød - grønt Fredrikstad 2011 - Prosjektet skal samle, engasjere og styrke den lokale fagbeveglsen

Detaljer

Vår ref.: PAH/kgr Oslo, 12.9.2014 HØRINGSSVAR TIL FORESLÅTTE ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN (AML)

Vår ref.: PAH/kgr Oslo, 12.9.2014 HØRINGSSVAR TIL FORESLÅTTE ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN (AML) YS Postboks 9232 Grønland 0134 OSLO Vår ref.: PAH/kgr Oslo, 12.9.2014 HØRINGSSVAR TIL FORESLÅTTE ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN (AML) Generelt Finansforbundet vil understreke at det er høy grad av fleksibilitet

Detaljer

Industri Energi avd. 267

Industri Energi avd. 267 Industri Energi avd. 267 Vedtekter oppdatert 2.11.2010 1 Foreningens organisasjonsmessige tilknytning 1.1 Foreningen er medlem av Industri Energi (IE) 1.2 Foreningen er underlagt IEs enhver tid gjeldende

Detaljer

Høringssvar 26.oktober.2010

Høringssvar 26.oktober.2010 Høringssvar 26.oktober.2010 Gjennomføring av vikarbyrådirektivet i norsk rett EL & IT Forbundet har mottatt LOs høringsbrev av 20. september 2010. Vi har behandlet saken og vil her gi våre merknader og

Detaljer

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk.

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. 1 Appell 28. januar 2015 Venner - kamerater! I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. Over hele landet er det kraftige markeringer til forsvar for arbeidsmiljøloven.

Detaljer

1. Arbeid til alle. Mange arbeidstakere jobber ufrivillig deltid. Dette er til hinder for likelønn og for en lønn å leve av.

1. Arbeid til alle. Mange arbeidstakere jobber ufrivillig deltid. Dette er til hinder for likelønn og for en lønn å leve av. Bruk stemmeretten! LOs medlemsdebatt «Et godt arbeidsliv» ble gjennomført i perioden september 2008 til april 2009. Alle LOs medlemmer ble invitert til å delta. Over 26 000 medlemmer sendte inn 63 000

Detaljer

Per Olav Skurdal Hopsø - ungdomssekretær. Retningsvalget

Per Olav Skurdal Hopsø - ungdomssekretær. Retningsvalget Per Olav Skurdal Hopsø - ungdomssekretær Retningsvalget Du må kjenne fortida For å skjønne nåtida Og skue inn i fremtida 16.06.2012 side 2 9. September er et retningsvalg - Arbeid mot kapital - Velferd

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

Tjenestedirektivet - Høringsvar fra Fagforbundet til LO

Tjenestedirektivet - Høringsvar fra Fagforbundet til LO Tjenestedirektivet - Høringsvar fra Fagforbundet til LO Organisering av offentlig sektor - et nasjonalt politisk ansvar. Fagforbundets holdning til tjenestedirektivet er i hovedsak knyttet til to forhold.

Detaljer

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 HOVEDBUDSKAP Arbeid til alle er jobb nummer 1 Aldri har så mange av oss levd av eget arbeid. Arbeid gir individuell frihet,

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Bakgrunn FO og Fagforbundet har som mål at alle arbeidstakere innenfor våre organisasjonsområder skal være organisert i et LO-forbund. Nedslagsfeltet

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Vedtatt på årsmøtet den 25. januar 2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode.

Detaljer

VELKOMMEN TIL FINANS NORGES FAGDAG HR 22. OKTOBER 2015

VELKOMMEN TIL FINANS NORGES FAGDAG HR 22. OKTOBER 2015 VELKOMMEN TIL FINANS NORGES FAGDAG HR 22. OKTOBER 2015 Temaer Endringene i arbeidsmiljøloven fra 1. juli 2015 Utvalgte emner fra avtaleverket i finans Beregninger m/lønnstall Hovedavtalerevisjonen 2015

Detaljer

Forslag om fortsatt allmenngjøring for renholdsbedrifter - høringssvar

Forslag om fortsatt allmenngjøring for renholdsbedrifter - høringssvar Tariffnemnda Vår dato 23.11.2012 Postboks 8019 Dep. Deres dato 15.10.2012 0030 OSLO Vår referanse MB Deres referanse 12/2542 Forslag om fortsatt allmenngjøring for renholdsbedrifter - høringssvar Vi viser

Detaljer

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11.september Partiet Rødt har disse svarene til LO sine faglige spørsmål:

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11.september Partiet Rødt har disse svarene til LO sine faglige spørsmål: LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11.september 2017 Partiet Rødt har disse svarene til LO sine faglige spørsmål: Arbeid til alle: 1. Gjenreise nivået på arbeidsløshetstrygden

Detaljer

Nye regler om innleie. Karen Sophie Steen oktober 2013

Nye regler om innleie. Karen Sophie Steen oktober 2013 Nye regler om innleie Karen Sophie Steen oktober 2013 Vikarbyrådirektivet Direktivet ble innlemmet i EØS-avtalen i juli 2012. Lovendringer i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven ble vedtatt i juni 2012,

Detaljer

RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG

RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG 1 RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG i sak: NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND på den ene side og NORSK INDUSTRI på den annen side og bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i det samme tariffområdet.

Detaljer

Organisasjon og vedtekter

Organisasjon og vedtekter LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars Forslag til dagsordens punkt 4: Organisasjon og vedtekter #organisertarbeidsliv Innhold NOTATER: Forslag nr.: 04-250 EL & IT Forbundet Distrikt Oslo/Akershus...

Detaljer

Handlingsplan Landsoverenskomsten for Elektrofagene 2003-2004

Handlingsplan Landsoverenskomsten for Elektrofagene 2003-2004 Handlingsplan Landsoverenskomsten for Elektrofagene 2003-2004 1 Forord På bakgrunn av utviklingen innen tariffområdet Landsoverenskomsten for elektrofagene tok installasjonsutvalget initiativet til en

Detaljer

RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG

RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG i sak 2006-070 mellom NORSK OLJE- OG PETROKJEMISK FAGFORBUND på den ene side og OLJEINDUSTRIENS LANDSFORENING på den annen side vedrørende Tariffrevisjonen 2006 Oljeserviceavtalen

Detaljer

dumping FAFO Østforum Jeanette Iren Moen

dumping FAFO Østforum Jeanette Iren Moen Tjenestedirektivet og arbeidet mot sosial dumping FAFO Østforum 27.03.07 Jeanette Iren Moen Fellesforbundet kan leve med direktivet så lenge.. direktivet ikke er problematisk for gjennomføring av en sterk

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS side 1

HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS side 1 HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS 2017 side 1 FAGFORBUNDETS HOVEDPRIORITERINGER: Strategiske valg og prioriteringer for 2017 Arbeidsliv, tariff og pensjon Offentlige tjenester i egenregi Verve, aktivisere

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS 2016

HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS 2016 HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS FAGFORBUNDETS HOVEDPRIORITERINGER: Strategiske valg prioriteringer for Arbeidsliv, tariff pensjon Konkurranseutsetting, privatisering sosial dumping Kommunereformen

Detaljer

Handlingsplan 2017 for Fagforbundet Fagforeningen for ledelse og administrasjon avd 325

Handlingsplan 2017 for Fagforbundet Fagforeningen for ledelse og administrasjon avd 325 Handlingsplan 2017 for Fagforbundet Fagforeningen for ledelse og administrasjon avd 325 Handlingsplanen ble vedtatt på fagforeningens årsmøte den 18.1.2017 1. Innledning Fagforeningens handlingsplan er

Detaljer

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 Arbeid til alle 1. Gjenreise nivået på arbeidsløshetstrygden fra 2013? 2. Utvide muligheten til kompetanseheving

Detaljer

Vikarbyrådirektivet og de nye innleiereglene status mai 2013. Advokat Lill Egeland 24. mai 2013 www.svw.no

Vikarbyrådirektivet og de nye innleiereglene status mai 2013. Advokat Lill Egeland 24. mai 2013 www.svw.no Vikarbyrådirektivet og de nye innleiereglene status mai 2013 Advokat Lill Egeland 24. mai 2013 www.svw.no Agenda for dagen Innledning Hva er nytt og hva er ikke? Likebehandlingsprinsippet Tilgang til felles

Detaljer

Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon VEDTEKTER

Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon VEDTEKTER Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon VEDTEKTER 1 Formål NISO er et landsomfattende forbund for idrettsutøvere innen idrettene fotball-, håndballog ishockey, samt utøvere innen individuelle idretter

Detaljer

Nye og viktige bestemmelser i arbeidsmiljøloven

Nye og viktige bestemmelser i arbeidsmiljøloven Nye og viktige bestemmelser i arbeidsmiljøloven MEFs Arbeidsgiverkonferanse 25. - 26. mars 2015 Advokat Kåre Bjørlo, Bull & Co Advokatfirma AS LO mener LO-leder Gerd Kristiansen mener velgerne holdes for

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Meløy avd 379

Handlingsplan Fagforbundet Meløy avd 379 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Meløy avd 379 Vedtatt på årsmøtet den 02.02.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven

Endringer i arbeidsmiljøloven Endringer i arbeidsmiljøloven Advokat Annicken Iversen, Thomas Scheen og Bjarne Brunæs BNL Hovedområder 1. Ny adgang til midlertidig ansettelser på generelt grunnlag, samt endring i "fireårsregelen" 2.

Detaljer

A. Generelt. Gjennomgang av allmenngjøringsordningen

A. Generelt. Gjennomgang av allmenngjøringsordningen År 2012, den 12. september ble det gjennomført tariffrevisjon av Overenskomst for Kraftlinjefirmaene mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Til stede: Fra Norsk Arbeidsmandsforbund:

Detaljer

SAK: Tilleggshøring på Vikarbyrådirektivet for å sikre at regler vedrørende inn og utleie av arbeidskraft etterleves.

SAK: Tilleggshøring på Vikarbyrådirektivet for å sikre at regler vedrørende inn og utleie av arbeidskraft etterleves. Arbeidsdepartementet Postboks 8019 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 12-00018 BM424 30.01.2012 SAK: Tilleggshøring på Vikarbyrådirektivet for å sikre at regler vedrørende inn og utleie av arbeidskraft etterleves.

Detaljer

Sak 8.1. Organisasjonsutvikling FO 2015-2019

Sak 8.1. Organisasjonsutvikling FO 2015-2019 Sak 8.1. Organisasjonsutvikling FO 2015-2019 1 Sak 8 Saker lagt fram av eller gjennom landsstyret 8.1 Organisasjonsutvikling FO 2015 2019 Forslag 8.101 Forslagsstiller: Landsstyret Landsstyret innstiller

Detaljer

Oslo Bygningsarbeiderforening

Oslo Bygningsarbeiderforening avd. 603 17nFellesforbundet Oslo Bygningsarbeiderforening MOTTATT 1 3 DES 2010 ARBEIDSDEPARTEMENTE Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo Oslo 10. desember 2010 Vikarbyrådirektivet høringsnotat

Detaljer

Nye regler om innleie av arbeidstakere. Ved advokat Kristine Ringstad Vartdal, NHO Arbeidsrett

Nye regler om innleie av arbeidstakere. Ved advokat Kristine Ringstad Vartdal, NHO Arbeidsrett Nye regler om innleie av arbeidstakere Ved advokat Kristine Ringstad Vartdal, NHO Arbeidsrett DAGENS TEMA 1. Nye regler som følge av Vikarbyrådirektivet 2. Når kommer reglene til anvendelse? 3. Likebehandlingsprinsippet

Detaljer

Info nr.: 3/2014 9.oktober 2014. SEPTEMBER 2014 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag til alle våre medlemmer.

Info nr.: 3/2014 9.oktober 2014. SEPTEMBER 2014 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag til alle våre medlemmer. Fagforeningsnytt Info nr.: 3/2014 9.oktober 2014 SEPTEMBER 2014 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag til alle våre medlemmer. Fotballturnering! Historiens første fotballturnering i Elektrikernes

Detaljer

Foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven. Forsikringskonferansen 11. og 12. november 2014. Avdelingsdirektør og advokat Nina Melsom

Foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven. Forsikringskonferansen 11. og 12. november 2014. Avdelingsdirektør og advokat Nina Melsom Foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven Forsikringskonferansen 11. og 12. november 2014. Avdelingsdirektør og advokat Nina Melsom Foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven 2014 1. Større adgang til midlertidig

Detaljer

1) Full lønn under sykdom

1) Full lønn under sykdom Bruk stemmeretten! I medlemskampanjen Du bestemmer LO på din side, som gikk fra 12. oktober 2004 til 28. februar 2005, deltok 44 000 medlemmer med til sammen 155 000 innspill og krav om hva som skal være

Detaljer

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling Energi til forandring Konstituering s innstilling EL & IT Forbundets 3. ordinære landsmøte - 10. - 14. mars 2011 - Oslo Kongressenter, Folkets Hus Egne notater Konstituering Forslagshefte 2 Forslagshefte

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet Fredrikstad 18. september 2014 Akersgata 64 Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo

Arbeids- og sosialdepartementet Fredrikstad 18. september 2014 Akersgata 64 Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo Arbeids- og sosialdepartementet Fredrikstad 18. september 2014 Akersgata 64 Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo E-post: postmottak@asd.dep.no Endringer i arbeidsmiljøloven Norges Kommunistiske Parti (NKP) i Østfold

Detaljer

Feminisme i medvind arbeidsliv i storm

Feminisme i medvind arbeidsliv i storm Feminisme i medvind arbeidsliv i storm Hvordan møter fagbevegelsen stormen? 1 Forsvant feminismen i LO med Gerd Liv Valla? 2 FO-KONGRESSEN: Ifølge prinsipprogrammet er FO en feministisk organisasjon. Hvor

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 06/ AKL

Vår ref. Deres ref. Dato: 06/ AKL Arbeids- og inkluderingsdepartementet v/arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 06/2001-2-AKL 21.03.2007 HØRING - TILTAK MOT SOSIAL DUMPING Det vises

Detaljer

for Overenskomst for Felleskjøpet Agri SA

for Overenskomst for Felleskjøpet Agri SA for Overenskomst for Felleskjøpet Agri SA TARIFFOPPGJØRET 2016 -Spekter Til medlemmene LO Stat og forbundene har nådd fram til nye avtaler etter forhandlinger og mekling for område 9 i Spekter, Øvrige

Detaljer

INNLEIE ELLER ENTREPRISE?

INNLEIE ELLER ENTREPRISE? INNLEIE ELLER ENTREPRISE? En veileder for tillitsvalgte Reglene om at vikarbyråansatte skal likebehandles med fast ansatte trer i kraft 1. januar 2013. Det gjør også regjeringens tiltakspakke for å sikre

Detaljer

Info nr.: 3/2015 25. mars 2015. MARS 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden!

Info nr.: 3/2015 25. mars 2015. MARS 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden! Fagforeningsnytt Info nr.: 3/2015 25. mars 2015 MARS 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden! Tariffavtale i Elteam! Vi gratulerer de ansatte i Elteam

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM FREDRIKSTAD Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

VIKARBYRÅDIREKTIVET - HØRING

VIKARBYRÅDIREKTIVET - HØRING Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 OSLO Deres ref: 200900242-/AVDH Oslo, 13.12.2010 Vår ref: Ketil Sundbotten/ 10-15808 VIKARBYRÅDIREKTIVET - HØRING Vi viser til Arbeidsdepartementets høringsbrev

Detaljer

Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen

Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen Fagforbundet Utdanningsforbundet Delta Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen Hovedtariffoppgjøret 1.mai 2012 oo000oo Dokument 3 15. juni kl 09.00 Foreslåtte endringer i kursiv og understreket.

Detaljer

Fellesforbundets krav til revisjon av Pakkerioverenskomsten

Fellesforbundets krav til revisjon av Pakkerioverenskomsten Tariffrevisjonen 2014 Fellesforbundets krav til revisjon av Pakkerioverenskomsten Fellesforbundets forhandlingsutvalg Knut Øygard forhandlingsleder, Fellesforbundet Anne Rønningsbakk klubbleder, Nr 1 Trykk

Detaljer

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 28. januar 2014, Oslo Til ledere og kasserere i NTLs organisasjonsledd Tid og sted Landsmøtet avholdes i Oslo i uke 45, i tiden 3. 7. november 2014

Detaljer

Vi kalte det å gå baklengs inn i framtida.

Vi kalte det å gå baklengs inn i framtida. Hans-Christian Gabrielsen: Kampen om arbeidsmiljøloven LOs student- og ungdomskonferanse 2015 1 2 Kjære venner! Onsdag 28. januar gikk flere hundre tusen fagorganiserte i Norge ut i en to timer politisk

Detaljer

Handlingsplan 2013 Ungdomsutvalget

Handlingsplan 2013 Ungdomsutvalget Handlingsplan Ungdomsutvalget Politikk Færre på uønsket deltidskontrakter, sterkere lovtekst om retten til heltid og bedre definisjon av grunnbemanning. Gjennomføre møter/kontakt med politikere og politisk

Detaljer

Arbeids og sosialdepartementet

Arbeids og sosialdepartementet YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND Arbeids og sosialdepartementet Deres ref.: Vår ref.: Dato: ØK 25 sept. 2014 Høring - midlertidig ansettelse og inn/utleie fra bemanningsforetak YSviser til høring vedrørende

Detaljer

Likebehandlingsprinsippet. Stian Sigurdsen Vikarbyrådirektivet

Likebehandlingsprinsippet. Stian Sigurdsen Vikarbyrådirektivet Vikarbyrådirektivet Likebehandlingsprinsippet Hva er egentlig likebehandlingsprinsippet? Innleie: Samme som midlertidig ansettelse Regulert i 14-12 Likebehandlingsprinsippet: For den enkelte arbeidstaker

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven. Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247

Endringer i arbeidsmiljøloven. Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247 Endringer i arbeidsmiljøloven Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247 Endringer i arbeidsmiljøloven Viktige endringer som trådte i kraft 1. juli 2015: Heving av aldersgrensen

Detaljer

Gerd Kristiansen Åpning av LOs representantskapsmøte 10. juni 2014

Gerd Kristiansen Åpning av LOs representantskapsmøte 10. juni 2014 Gerd Kristiansen Åpning av LOs representantskapsmøte 10. juni 2014 Jeg vil starte med en gladsak! For dere - om noen få dager blir det nemlig satt et endelig punktum for dykkersaken. Et verdig punktum.

Detaljer

ARBEIDSGIVERINFORMASJON NR 7 2014

ARBEIDSGIVERINFORMASJON NR 7 2014 Kontaktpersoner: Terje Hovet Tlf: 95 14 08 60 Iselin B. Seeberg Tlf: 95 21 85 69 Geir Engen Tlf. 95 19 90 67 Therese Korsmo Pedersen Tlf: 97 73 68 22 A. ENIGHET ETTER MEKLING I AVISBUDOPPGJØRET B. LUNSJSEMINAR

Detaljer

2003-2013 LO/GLTE er 10 år

2003-2013 LO/GLTE er 10 år 2003-2013 LO/GLTE er 10 år LO/GLTE ble dannet på et stiftelsesmøte for 10 år siden. Det må vi kunne si var en bra sammenslåing av 6 Samorganisasjoner. Vi har hatt rimelig mange arbeidsoppgaver og tatt

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

LIKESTILLING SOSIAL DUMPING

LIKESTILLING SOSIAL DUMPING Forskjellene mellom rødgrønt og blått En gjennomgang av lovendringene innenfor arbeidslivet i Stortingsperiodene 2005-2006 til og med 2012-2013 (ut mai 2013). Konklusjonen er basert på en gjennomgang av

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM SARPSBORG Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

Arbeidsgiverforeningen Spekter viser til høringsbrev av der vi er invitert til å avgi et høringssvar.

Arbeidsgiverforeningen Spekter viser til høringsbrev av der vi er invitert til å avgi et høringssvar. ARBEIDSGIVERFORENINGEN Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo MOTTATT 13 DES 2010 ARBEIDSDEPARTEMENTET Oslo, 09.12.2010 Vår ref. 32928/HS24 Deres ref. 200900242-/AVDH Høringssvar - vikarbyrådirektivet

Detaljer

NYHETSBREV ARBEIDSLIV

NYHETSBREV ARBEIDSLIV NYHETSBREV ARBEIDSLIV Desember 2014 Regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven Regjeringen fremmet den 5. og 12. desember 2014 forslag til en rekke, betydelige endringer i arbeidsmiljølovens

Detaljer

VÅR EGEN ORGANISASJON OG VEDTEKTER

VÅR EGEN ORGANISASJON OG VEDTEKTER VÅR EGEN ORGANISASJON OG VEDTEKTER Før jeg kommenterer landsstyrets innstillinger til dagsordenens punkt Vår egen organisasjon og vedtekter, vil jeg komme med noen generelle synspunkter om LO, kartellene

Detaljer

Sist endret VEDTEKTER

Sist endret VEDTEKTER VEDTEKTER 1 FORMÅL 2 ORGANISASJON 3 MEDLEMSKAP 4 KONTINGENT 5 TILLITSVALGTE 6 KLUBBENS ORGANER 7 ÅRSMØTE 8 ÅRSMØTE - VALG 9 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 10 KLUBBSTYRET 11 ARBEIDSUTVALG 12 UNGDOMSUTVALG 13 VALGKOMITE

Detaljer

10.01.2014. Hovedoppgjøret 2014. Hovedoppgjøret 2014. LOs overordnede tariffpolitikk

10.01.2014. Hovedoppgjøret 2014. Hovedoppgjøret 2014. LOs overordnede tariffpolitikk FELLESORGANISASJONEN Hovedoppgjøret 2014 Hovedoppgjøret 2014 Høsten 2013 - Avdelingenes representantskap behandler innspill jf. debattheftet. 31. oktober - Frist for innspill fra avdelingene 9. desember

Detaljer

Enighetsprotokoll. Laust K. Poulsen, Torgeir Sveine og Tor Brede Rognli. Asle Tronstad, Knut R. Berg, Nils Viggo Futaker og Grete T. Salberg.

Enighetsprotokoll. Laust K. Poulsen, Torgeir Sveine og Tor Brede Rognli. Asle Tronstad, Knut R. Berg, Nils Viggo Futaker og Grete T. Salberg. Enighetsprotokoll År 2016, den 24. august er det forhandlet om revisjon av Overenskomsten for bakere og Konditorer mellom SAMFO og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN). Til stede: Fra

Detaljer

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder bruk stemmeretten! KJÆRE VELGER 14. september er det kommune- og fylkestingsvalg og du har muligheten til å påvirke resultatet. Mange mener at et lokalvalg ikke er like viktig som et stortingsvalg. Det

Detaljer

Innst. 325 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 69 S (2011 2012)

Innst. 325 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 69 S (2011 2012) Innst. 325 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Prop. 69 S (2011 2012) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen

Detaljer

Info nr.: 9/ oktober OKTOBER 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden!

Info nr.: 9/ oktober OKTOBER 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden! Fagforeningsnytt Info nr.: 9/2015 30. oktober 2015 OKTOBER 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden! Montører Permittert Arb.ledig Lærlinger Elever Pensjonister

Detaljer

Vikarbyrådirektivet - nye regler om innleie/utleie Ved advokat i NHO Mat og Landbruk, Anne Løken. NLTs høstsamling 2012

Vikarbyrådirektivet - nye regler om innleie/utleie Ved advokat i NHO Mat og Landbruk, Anne Løken. NLTs høstsamling 2012 Vikarbyrådirektivet - nye regler om innleie/utleie Ved advokat i NHO Mat og Landbruk, Anne Løken. NLTs høstsamling 2012 Tema Bakgrunn for de nye reglene vikarbyrådirektivet Likebehandlingsprinsippet Tiltak

Detaljer

for Overenskomst for ansatte i AS Vinmonopolet

for Overenskomst for ansatte i AS Vinmonopolet for Overenskomst for ansatte i AS Vinmonopolet TARIFFOPPGJØRET 2016 -Spekter Til medlemmene LO Stat og forbundene har nådd fram til nye avtaler etter forhandlinger og mekling for område 9 i Spekter, Øvrige

Detaljer

Vikarbyrådirektivet Konsekvenser?

Vikarbyrådirektivet Konsekvenser? 08.11.2012 / Advokat Gunn Kristin Q. Olimstad Vikarbyrådirektivet Konsekvenser? www.steenstrup.no OSLO TØNSBERG BERGEN ÅLESUND TRONDHEIM TROMSØ Tema Hva er innleie? Når er det lov å leie inn arbeidstakere?

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 23.03.2017 Ref. nr.: 16/42758 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 85/17 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte tirsdag

Detaljer

VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAMN

VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAMN VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAMN Kretsens navn er Vestlandet krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund 2 KRETSENS VIRKEOMRÅDE Vestlandet krets

Detaljer

Vi ønsker at dere svarer enten JA eller NEI på våre spørsmål, men har dere utfyllende kommentarer på de enkelte spørsmål er det greit.

Vi ønsker at dere svarer enten JA eller NEI på våre spørsmål, men har dere utfyllende kommentarer på de enkelte spørsmål er det greit. Til politiske partier Våler 07.04.2015 Spørsmål til politiske partier i Våler Kommunevalget 2015 Vedlagt følger 57 spørsmål til de politiske partiene fra LO i Moss og omegn sine medlemmer. Spørsmålene

Detaljer

Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen

Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen Fagforbundet Utdanningsforbundet Delta Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen Hovedtariffoppgjøret 1.mai 2012 oo000oo Dokument 2 11. juni kl 16.45 Foreslåtte endringer i fete typer, kursiv

Detaljer

EU og arbeidslivet Hva vil EUs Håndhevingsdirektiv bety?

EU og arbeidslivet Hva vil EUs Håndhevingsdirektiv bety? Hva vil EUs Håndhevingsdirektiv bety? Nei til EUs faglige konferanse Oslo, 12. april 2013 Roar Eilertsen De Facto Kunnskapssenter for fagorganiserte Arbeidsmarkedsregulering er IM-relatert og en del av

Detaljer

FAGFORBUNDET BÆRUM. fagnytt

FAGFORBUNDET BÆRUM. fagnytt FAGFORBUNDET BÆRUM fagnytt August/2017 2 Stortingsvalget 2017 Fagforbundet Bærum Bærum sine kampsaker: for: Et trygt arbeidsliv med trygge jobber. Hele, faste stillinger. Økt bemanning i helse- og omsorgstjenestene.

Detaljer

Allmenngjøring av tariffavtaler

Allmenngjøring av tariffavtaler Arbeids- og sosialdepartementet Allmenngjøring av tariffavtaler Eli Mette Jarbo Framtidens tariffavtaler, Fafo 30. november 2015 Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v LOV-1993-06-04-58 Tariffnemnda

Detaljer

Dette ble reversert av den rødgrønne regjeringen.

Dette ble reversert av den rødgrønne regjeringen. [Du som skal holde dette kaffekurset presenterer deg selv] Dette kaffekurset handler om arbeidslivet og hvordan det har utviklet seg fra forrige gang det var borgerlig regjering (før Stortingsvalget i

Detaljer

Høring - Forslag til tiltak for å sikre at regler vedrørende inn og utleie av arbeidskraft etterleves

Høring - Forslag til tiltak for å sikre at regler vedrørende inn og utleie av arbeidskraft etterleves Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 OSLO Att: Deres ref. Vår ref. Dato: 11/2524 11/3007-16 410/KAST Oslo, 30.01.2012 Høring - Forslag til tiltak for å sikre at regler vedrørende inn og utleie

Detaljer