REGNSKAP PR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGNSKAP PR. 31.12. 2014"

Transkript

1 NSFs Nevrokirurgiske faggruppe Att: Annbjørg Hausken Vårdato: Arkivnr.: Vûr ref.: Deres ref.: REGNSKAP PR Vedlagt følger regnskap pr , regnskapsrapporter samlet for faggruppen og pr seksjon samt saldoliste. Fint om du kan videresende til de som skal ha et eksemplar. Pr er saldo på mellomregning med NSF kr. Med vennlig hilsen NORSK SYKEPLEWRFORBUND Berit Digre Nrd Konsulent regnskap I Ç Norsk Sykepleierfosbund Okonomiavdelingen TolIbugt. 22 Poslboks Oslo Telefon: Telelaks: E-posl: Organisasjonsnr: NO MVA Bankgiro:

2 . 12/214 - Nevrokirurgiske sykepi 526. Ansv.enhet 2 rapporter* Dato: Periode: I - Kl.: 14:44 Konlonr Tekst Regnskap budsjett Budsjeftawik Arsbudsjeu Regnskap Ifjor samme periode 321 Medlemskontingent 321 Medlemskoniingent SUM 321 Medlemskont 34 Tilskudd 34 Tilskudd NSF Overskudd/Tilskudd SUM 34 Tilskudd. 77 nn - ç Finansinntekter 85 Renteinntekter SUM 85 Finansinntekt Sum inntekter Kjøpte tjenester 451 Prod, av fagblad SUM 451 Kjøpte tjene 53 Honorar tillitsvalgte 53 Honorar styrer og utvalg SUM 53 Honorar tillit 54 Arbeidsgivcravgift 54 Arbeidsgiveravgift SUM 54 Arbeidsgiver: 55 Reise og opphold, op 55 Kilometergodtgjørelse, Oppgavepliktig diett, sats 553 Oppgavepliktig diett, ette 554 Oppgavepliktig kontantgc SUM 55 Reise og opp! 551 Reise og opphold, ikl 5515 Reise, ikke oppg.pl Opphold, ikke oppg.pl. SUM 551 Reise og oppf 68 Telekommunikasjon 68 Porto SUM 68 Telekommuni 71 Adm- og driftsutgifte 71 Drosjer 716 øvrige adm.- og driftsutg SUM 71 Adm. og drift 731 Møter og representas 7311 Bespisning 7312 ArbeidsmØter 7314 Gaver SUM 731 Møter og rep 733 Annen markedsførin 7334 Markedsføring SUM 733 Annen marke 74 Kontingenter og tilsk 74 Koniingenier SUM 74 Kontingenter 81 Finanskostnader 81 Rentekostnader 811 Hankgebyrer og omkostni 81 SUM Finanskostna 88 Årsoppgjørsdisposisj 88 Årets overskudd 88 SUM Årsoppgjørsd ooa I 125 1J2ff i PSa l7.2 1S52 19& & Ç g S a l273 ggl9a Side: 8

3 Nevrokirurgiske sykepi 526. Ansv.enhet 2 rapporter* Dato: Periode: i - 12/214 Kl.: 14:44 Kontonr Tekst Regnskap Budsjett Budsjettavvik Årsbudsjett Regnskap Ifjor Sumkostnadcr Side: 9

4 SUM 68 Telekommuni _ Nevrokirurgiske sykepi 526. Ansv.enhet 2 rapporter* Dato: Drift Periode: I - 12/214 Kl.: 14:44 Kontonr Tekst Regnskap Budsjett Budsjettawlk Årsbudsjett Regnskap fjor samme nerlode 321 Medlemskontingent 321 Medlemskontingent SUM 321 Medlemskont 34 Tilskudd 34 Tilskudd NSF SUM 34 Tilskudd 85 Finansinntekter 85 Renteinntekter SUM 85 Finansinnteki Sum inntekter g7 P Ç7 P & q Honorar iillitsvalgte 53 Honorar styrer og utvalg SUM 53 Honorar tillit 54 Arbeidsgiveravgift 54 Arbeidsgiveravgift SUM 54 Arbeidsgiven 55 Reise og opphold, op 552 Oppgavepliktig diett, sats SUM 55 Reise og oppe 551 Reise og opphold, ild 5515 Reise, ikke oppg.pl Opphold, ikke oppg.pl. SUM 551 Reise og oppe 68 Telekommunikasjon 68 Pono 71 Adm. og driftsutgifte 716 øvrige adm.- og driftsutg SUM 71 Adm. og dr!! 731 Møter og representas 7311 Hespisning 7312 Arbeidsmoter 7314 Gaver 9696 gg _ Ç11 - SUM 731 Møter og rep 74 Kontingenier og tilsk 74 Kontingenter SUM 74 Kontingenter 81 Finanskosinader 81 Reniekostnader 811 Bankgebyrer og omkostni 81 SUM Finanskostna 88 Årsoppgjørsdisposisj 88 Åreis overskudd 88 SUM Årsoppgjør Sum kostnader 9 g_ 1269 J269 9 goi g i P lig P Side: I

5 .- Nevrokirurgiske sykepi 526. Ansv.enhet 2 rapporter* 472 Fagblad Periode: I - 12/214 Dato: Kl.: 14:44 Kontonr Tekst Sum inntekter Regnskap Budsjett Budsjettawik Arsbudsjett Regnskap i fjor 451 Kjøpte tjenester 451 Prod. av fagblad SUM 451 Kjøpte tjenes 1 49Ç 1 49R l25 68 Telekommunikasjon 66 Porto 569 SUM 68 Telekommun!.. Ç69n Sum kostnader QRIÇ Side: 2

6 SUM 55 Reise og oppf 642 Æ I 7973 Nevrokirurgiske sykepi 526. Ansv.enhet 2 rapporter* Dato: IS 473 Styremøter Periode: I - 12/214 Kl.: 14:44 Kontonr Tekst Regnskap Budsjett Budsjettavvk Årsbudsjett Regnskap Ifjor Sum inntekter 53 Honorar tillitsvalgte 53 Honorar styrer og utvalg BODD 8 SUM 53 Honorar tillit g non 54 Arbeidsgiveravgift 54 Arbeidsgiveravgift SUM 54 Arbeidsgiven- l2 Ai2fi - 55 Reise og opphold, op 55 Kilometergodigiørelse. oj Oppgavepliklig diett, sats D3D Oppgavepliktig diett, ette Oppgavepliktig kontantgc ÅSE. 55 I Reise og opphold, iki 5515 Reise, ikke oppg.pi Opphold, ikke oppg.pl. 575 SUM 551 Reise og oppe A Adm. og driftsutgifte 71 Drosjer øvrige adm.- og driftsutg. - SUM 71 Adm. og drift 1 S95 _ff 731 Møter og representas 7311 Bespisning ArbeidsmØter SUM 731 Møter og rep Ri Sum kostnader ff Side: 3

7 Nevrokirurgiske sykepl 526. Ansv.enhet 2 rapporter* Dato: Prosjekt Periode: I - 12/214 Kl.: 14:44 Kontonr Tekst Regnskap Budsjett Budsjettawik Ârsbudsjett Regnskap i fjor Sum inntekter Sum kostnader Side: 4

8 Nevrokirurgiske sykepi 526. Ansv.enhet 2 rapporter* Dato: Generalforsamling (GF) Periode: I - 12/214 Kl.: 14:44 Kontonr Tekst Regnskap Budsjett Budsjettavvk Årsbudsjeu Regnskap fjor Sum inntekter Sum kostnader Side: 5

9 Nevrokirurgiske sykepl 526. Ansv.enhet 2 rapporter* Dato: Kurs/Seminar Periode: I - 12/214 Kl.: 14:44 Kontonr Tekst Regnskap Budsiett Budsjetlawik Årsbudsjeu Regnskap fjor 34 Tilskudd 349 Overskudd/Tilskudd SUM 34 Tilskudd Sum inntekter 55 Reise og opphold, op 552 Oppgavepliktig diett, sats 554 Oppgavepliktig kontaotgc SUM 55 Reise og oppi 551 Reise og opphold, ild 5515 Reise, ikke oppg.pi Opphold, ikke oppg.pi. SUM 551 Reise og oppi 71 Adm. og drifisulgifie 71 Drosjer SUM 71 Adm. og drif 731 Møter og representas 7311 Bespisning 7314 Gaver SUM 731 Møter og rep 733 Annen markedsføring 7334 Markedsføring SUM 733 Annen marke Sum kostnader W II l tanan Side: 6

10 Nevrokirurgiske sykepi 526. Ansv.enhet 2 rapporter* 477 Stipend Periode: I - 12/214 Dato: Kl.: 14:44 Kontonr Tekst Sum inntekter Regnskap i Budsjett Budsjettawik Àrsbudsjett Regnskap fjor 55! Reise og opphold, iki 5515 Reise, ikke oppg.pl. SUM 551 Reise og oppt 8 1 Finanskostnader 811 Bankgebyrer og omkostni 81 SUM Finanskostna Sum kostnader g 2 p non S Side: 7

11 Ntvrokirurgiske sykipl 521. Regnskapsrapporter* Dato: Periode: I - 12/214 Kl.: 14:43 Kontonr Navn IS Beveg. UB 12 Nevrokirurglske DnB NOR , , , Uteståendefordhnger FRAM 1964, -17 1, , 2 Kreditorer , ,5, 2317 Mellomregnskap NSF -1, 1,, 221 Forskuddstrekk -2 5, 2 5,, 225 Arboidsgiveravglft -1269, 141, -1128, 2485 Interim medlemskontingent 27 25,, 27 25, 2486 Motkonto ,, , 29 Annen egenkapital , , , Medlemskontingent, -67 8, -67 8, 34 Tilskudd NSF, -77 5, -77 5, 451 Prod. av fagblad, 12425, 12425, 53 Honorar styrer og utvalg, 8, 8, 54 Arbeldsgiveravgift, 1128, 1128, 55 Kllometergodtgjorelse, oppg.pl., 243, 243, 552 Oppgavopliktig diett, satser, 77, 77, 553 Oppgavepliktig diett, etter regnli, 39, 39, 554 Oppgavepliktig kontantgodtgjor, 3, 3, 5515 Reise, Ikke oppg.pi., 49955, , Opphold, ikke oppg.pi., 6 985, 6 985, 68 Porto, 3, 3, 71 Drosjer, 36, 36, 716 øvrige adm.- og driftsutgifter, 9696, 9696, 7311 Sespisning, 8998, 8998, 7312 Arbeldsmoter, 1591, 1591, 7314 Gaver, 259, 259, 7334 Markedsføring, 125, 125, 74 Kontingenter, 2 729, ,77 85 Renteinntekter, -6 86,5-6 86,5 81 Rentekostnader, 64, 64, 811 Bankgebyrerog omkostninger, 1 915, 1 915, 88 Årets overskudd, 15272, ,66 Sum,,, Side: I

!! Vedlegg:! Handlingsplan!2015<2017! Regnskap!2014! Program!! Nordic!Conference!in!Nursing!Research!!Methods!and!Networks!for!the!Future,!2016!!!

!! Vedlegg:! Handlingsplan!2015<2017! Regnskap!2014! Program!! Nordic!Conference!in!Nursing!Research!!Methods!and!Networks!for!the!Future,!2016!!! NORSKSELSKAPFORSYKEPLEIEFORSKNINGNSF GENERALFORSAMLING 28.mai2015 STED:Norsksykepleierforbund,Tollbugata22,Oslo TID:kl.15.00

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: april 2014

Regnskapsrapport. Måned: april 2014 Regnskapsrapport Måned: april 2014 Hovedposter i rapporten april 2014 DENNE PERIODE : REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT HITTIL I ÅR PROGN. ÅR SALGSINNTEKTER 866 520 782 000 4 372 163 11 129 563 DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP Note 2002/2003 2001/2002 DRIFTSINNTEKTER: Medlemskontingent kr 0 kr 374.760 Tilskudd NJ drift (inkl. vederlagsmidler 01/02) 1.011.342 598.907 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 134.036 0

Detaljer

Sparebankstiftelsen SMN

Sparebankstiftelsen SMN Sparebankstiftelsen SMN Generalforsamlingens medlemmer Deres ref. Vår ref. Trondheim, 30. april 2014 Innkalling til generalforsamling Som medlem av Sparebankstiftelsen SMN sin generalforsamling innkalles

Detaljer

Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Dagsorden:(

Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Dagsorden:( Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Tid:Mandag27.oktober2014kl.14:00 Sted:Rom2217a,KristineBonnevieshus,Blindern,Oslo Dagsorden:( 1. Godkjenningavinnkallingogdagsorden. 2. Valgavreferent

Detaljer

Resultatregnskap - spesifikasjon

Resultatregnskap - spesifikasjon Resultatregnskap - spesifikasjon Inntekter 3200 Medlemskontingenter -14 850,00-19 250,00 3209 Opptjent, ikke fakturert støttemidler -9 000,00-20 000,00 3210 Opptjent ikke fakturert AKKS Norge 3 250,00-3

Detaljer

Resultatregnskap. Idrettslaget Halden Topphåndball. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Idrettslaget Halden Topphåndball. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 3 961 100 2 461 258 Annen driftsinntekt 332 799 269 453 Sum driftsinntekter 4 293 899 2 730 710 Varekostnad 802 426 901 645

Detaljer

13 961 561,00 373 000,00

13 961 561,00 373 000,00 Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Salgs- og driftsinntekt 30 Salgsinntekt, avgiftspliktig 3010 Medlemskontigent 2 835 000,00 3020 Konsulenttjenester 75 000,00 3021 Rådgivningstjenester 800 000,00 3030

Detaljer

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap FORENINGEN Inntekter foreningen Inntekter forening 3220 Salgsinntekt, arrangementer 61 100 33 800 3450 Programannonser 51 500 45 250 3490 Kontingenter foreningen 227 300 225 000 3910 Sponsor/medarrangør

Detaljer

Grenland Golfklubb. Eiendeler

Grenland Golfklubb. Eiendeler Balanse Eiendeler Fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Egenkapital Langsiktig gjeld Grenland Golfklubb 1100 Klubbhus 1101 Påkost bygg 1102 Asfalt/påkost parkeringsplass 1155 Golfbanen 1200 Maskiner

Detaljer

3.2 REGNSKAP. Innledning ved Ellen Stigum

3.2 REGNSKAP. Innledning ved Ellen Stigum 3.2 REGNSKAP Innledning ved Ellen Stigum Kommentar til regnskapene Regnskapene er gjennomgått av fylkeskontoret uten særskilte merknader og er godkjent av revisor. Pga. omlegging av regnskapssystemet er

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 5 976 308 2 813 304 Annen driftsinntekt 29 092 5 548 Offentlig tilskudd 5 184 632 187 475 Sum driftsinntekter 6 190 032 3

Detaljer

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: Oktober År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: Oktober År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: Oktober År: 2010 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel

Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel Organisasjonsnr. 980343391 Virksomhetens art Ordet og Israel er en bevegelse som ble stiftet i 1978 Den har som formål formidle budskap om bibelen og at jødene er Guds

Detaljer

STEIGEN NÆRINGSFORUM ÅRSMELDING 2010. Telefoner:

STEIGEN NÆRINGSFORUM ÅRSMELDING 2010. Telefoner: STEIGEN NÆRINGSFORUM ÅRSMELDING 2010 Telefoner: Kontor Leinesfjord 75 77 82 70 Gjert-Are Valberg 94 81 20 95 (75 77 82 51 priv.) Hjemmeside http://steigenforum.no e-post Innkalling til post@steigenforum.no

Detaljer

Sunnfjord Landbrukstenester SA. Resultatregnskap

Sunnfjord Landbrukstenester SA. Resultatregnskap Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekt 17 742 050 15 430 204 Sum driftsinntekter 17 742 050 15 430 204 1 Lønnskostnad 17 494 345 15 159 320 6 Ordinær avskrivning 5 000

Detaljer

Årsmøte Oslo 21.02.2015

Årsmøte Oslo 21.02.2015 Årsmøte Oslo 21.02.2015 Saksliste 1. Konstituering av årsmøtet 2. Styrets årsmelding 3. Vedtektsendringer 4. Regnskap 5. Budsjett 6. Kontingent 7. Styrevalg Årsregnskap 2014 for Norsk Pokerforbund Foretaksnr.

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Driftsinntekter 4 7 932 118 10 450 981 Salg av spillerrettigheter 4 333 136 3 787 500 Sum driftsinntekter 8 265 254 14 238 481 Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS Årsregnskap Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29 Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx Utarbeidet av OBF sbyrå AS Årsregnskap - Resultat 2 Årsregnskap - Resultat 157 Borettslaget Jacob Aallsgt

Detaljer

ØKONOMI FOR MURUVIK VEL- 2011

ØKONOMI FOR MURUVIK VEL- 2011 ØKONOMI FOR MURUVIK VEL- 2011 Muruvik Vel hadde et overskudd på kr. 34 623 i 2011 mot et underskudd i 2010 på kr. 14 774. Budsjettet for 2011 stipulerte et overskudd på kr. 15 540. Muruvik Vel har hatt

Detaljer

Økonomisk årsberetning 2005

Økonomisk årsberetning 2005 Norges Svømmeforbund Økonomisk årsberetning 2005 Virksomhetens art og hvor den drives Norges Svømmeforbund (NSF) ble stiftet 19. august 1910 og består av 45 755 medlemmer, 245 klubber, 19 kretser og 1

Detaljer

Drammen, 24.3.2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE. Det innkalles herved til ordinært sameiermøte i

Drammen, 24.3.2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE. Det innkalles herved til ordinært sameiermøte i Autorisert regnskapsførerselskap (ARS) Org nr: 984 132 360 MVA Bank: 2220 08 45815 Telefon: 32 26 64 32 Telefaks: 32 26 64 40 Mobiltlf: 90 79 79 36 post@adimpleo.no Pb 482 Brakerøya 3002 Drammen Drammen,

Detaljer

Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger. Saksliste

Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger. Saksliste Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger Saksliste Kl.1230 - Åpning ved leder av Landsgruppen av Helsesøstre NSF Astrid Grydeland Ersvik Sak nr. 1 -

Detaljer

Boligsameiet Lunderåsen

Boligsameiet Lunderåsen Ordinært sameiermøte i Boligsameiet Lunderåsen 2013 Tid: Torsdag 25. april 2013, kl 19.00 Sted: Vesterskaun skole www.boligsameiet-lunderasen.no Innkalling til ordinært sameiermøte 2013 i Tid: Torsdag

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

Resultatregnskap. Follo Håndballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Follo Håndballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Årsregnskap 2014 for (org.nr. 971 011 742) Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Driftsinntekter 2 5 219 614 5 757 941 Sum driftsinntekter 5 219 614 5 757 941 Varekostnad 626

Detaljer

9 11. BETINGELSER FOR GJENNOMFØRINGEN AV FISJONEN Gjennomføring av fisjonen skal være betinget av at: (i) (ii) (iii) (iv) (v) Alle tillatelser oppnås fra offentlige myndigheter eller andre instanser, som

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer