Riktig regnskap til rett tid. Kvalitet i regnskapet ved å benytte DFØs systemer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Riktig regnskap til rett tid. Kvalitet i regnskapet ved å benytte DFØs systemer"

Transkript

1 Riktig regnskap til rett tid Kvalitet i regnskapet ved å benytte DFØs systemer

2 Agenda Kvalitet i regnskapet er avhengig av samspill mellom kunde og DFØ, og riktig bruk av DFØs systemer Viktige områder: god arbeidsdeling: fakturabehandling, periodeavslutning, avstemmingsmappe frister rimelighetskontroller oppbevaringsplikt

3 Arbeidsdeling mellom virksomheten og DFØ

4 Arbeidsdeling Virksomhetens ansvar DFØ sitt ansvar Tjenestemodell Frister

5 Virksomhetens ansvar 14 Intern kontroll: alle virksomheter skal etablere systemer og rutiner med intern kontroll for å sikre at: a) beløpsmessige rammer ikke overskrides og forutsatte inntekter kommer inn b) måloppnåelse og resultater står til fastsatte mål og resultatkrav. Vesentlige avvik forebygges, avdekkes og korrigeres c) ressursbruken er effektiv d) regnskap og resultater er pålitelig og nøyaktig e) verdiene forvaltes forsvarlig f) økonomistyringen er forsvarlig organisert og utføres i samsvar med lover og regler g) misligheter og økonomisk kriminalitet forebygges og avdekkes

6 Kundens ansvar Virksomhetsleder har et selvstendig ansvar for økonomioppgavene, uavhengig av om deler av oppgavene utføres av andre Kontrollere DFØs utførte arbeid Kvalitet i regnskapsinformasjonen Ansvarlig for regnskapet

7 Arbeidsdeling full- og delservice

8 Hvorfor er frister viktige? Klare retningslinjer Effektiv ressursbruk Bedre planleggingsmuligheter Tettere arbeidsrelasjoner (kunde-kundebehandler) Klarere fokus Økt produktivitet

9 Fakturabehandling

10 Behandling og betaling Riktig regnskap til rett tid Behandlingstid Betalingsbetingelser Tips for å avdekke og unngå feil

11 Riktig regnskap til rett tid Fakturaer betalt på forfallsdato er en forutsetning for riktig regnskap til rett tid Korrekt kontering er en forutsetning for riktig regnskap til rett tid Krever effektiv fakturabehandling

12 Behandlingstid Gjennomsnittlig behandlingstid i fakturasystemet: 6 dager og 23 minutter (mars 2012) Flere virksomheter behandler i gjennomsnitt bilagene på 4 timer Hvordan ligger din virksomhet an? «Gjennomløpsrapport» i Contempus Finnes ingen tilsvarende rapport i Basware Rapport kommer i ny versjon: Alysta

13 I. Hvordan oppnå raskere behandlingstid? God opplæring av interne brukere Bestillere oppgir korrekt bestillerreferanse og fakturaadresse Attestanter og godkjennere behandler raskt, og er trygge på systemet Aktivt bruk av vikarfunksjonen Unngå å legge inn manuell mottaker for godkjenning

14 II. Hvordan oppnå raskere behandlingstid? Oppdatert fullmaktsark Unngå fakturastans på grunn av feil eller manglende budsjettdisponeringsmyndighet God opplæring av leverandører Kontakt leverandører som gjentakende oppgir feil fakturaadresse / bestillerreferanse Krev elektronisk faktura fra 1. juli 2012 For mer informasjon, se våre nettsider dfo.no/efb

15 Betalingsbetingelser Statlige virksomheter har ikke lenger krav på 30 dagers betalingsfrist Bør forhandle med leverandør om betalingsfrist: statlige virksomheter, trygge betalere lav risiko for leverandør Betalingsbetingelser aksepteres ved betaling av faktura

16 Hvordan oppnå mer korrekt kontering? God kompetanse på kontering hos interne brukere Mindre behov for oppfølging av regnskapsbruker i etterkontroll og økonomisystemet Mindre omposteringer i økonomisystemet Mindre risiko for feil i regnskapet Oppdatert fullmaktsark Unngå godkjenninger i strid med budsjettdisponeringsmyndighetene

17 Hvem bruker lengst tid på behandling? «Flaskehalsrapport» (brukere) Viser hvilke brukere som mottar flest påminnelser fra fakturabehandlingssystemet Gjentakende mønster hos enkelte brukere? Tilfeldig? Glemt å sette inn vikarfunksjon? Opplæring?

18 Feilkilder i fakturabehandlingssystemet Nye ansatte gir større risiko Enkelte brukere gir større risiko enn andre Noen leverandører er vanskelig å lære opp Vurder ressursinnsats for å finne feil opp mot risiko

19 I. Tips for å avdekke feil Etterkontrollskriterier Beløp over: ekstra kontroll på store beløp Eksempel fra drift: Blankettnummer har blitt godkjent som beløp, kunne vært stanset i etterkontroll Attestant login-navn: nye ansatte og andre brukere med behov for oppfølging Godkjenner login-navn: nye ansatte og andre brukere med behov for oppfølging

20 II. Tips for å avdekke feil Etterkontrollskriterier Fakturatype Utenlandske fakturaer/kreditnotaer, for kontroll av merverdiavgiftskode 3T (utenlandske tjenester) Kreditnotaer, for å sjekke at beløpet står med minus Leverandører Kontrollere leverandører hvor det typisk er mange konteringslinjer, for eksempel telefon Merverdiavgiftskode Stanse alle fakturaer som er kontert med andre koder enn 0

21 I. Tips for å unngå feil Tilgjengelige konti La kun de konti som er aktuelle å kontere på være tilgjengelige i fakturabehandlingssystemet Reduserer risiko for feilkontering Utføres i Agresso av DFØ Dimensjoner La kun de dimensjoner som er aktuelle å kontere på være tilgjengelige i fakturabehandlingssystemet Reduserer risiko for feilkontering Utføres i Agresso av DFØ

22 II. Tips for å unngå feil Begrenset brukertilgang Mulighet for å begrense tilganger for brukere i Contempus Innstillinger gjøres i Contempus Bruker kan kun få opp sitt eget koststed for kontering Krever mer vedlikehold

23 III. Tips for å unngå feil Refusjonskrav fra ansatte Refusjon av anskaffelser til virksomheten skal behandles i fakturabehandlingssystemet Eksempel: Kjeks til avdelingsmøte Blomster til avdelingen Refusjon av anskaffelser som gjelder enkelte ansatte skal behandles i portalen Eksempel: Terminalbriller Bredbåndsabonnement Periodekort kollektivtransport

24 Periodeavslutning/ avstemming

25 Avslutning og kontroller Periodeavslutning Rimelighetskontroller Feilretting

26 Periodeavslutning Oransje: Kunden Blå: DFØ Manuelle rutiner Agresso Manuelle rutiner Agresso / manuelle rutiner Fullservice 1) Avstemme regnskap 3) Kjøre S-prerapport 4) Godkjenne og signere S-prerapport 5) Send S-rapport 7) Motta A-rapport 8) Avstem del B - D 8) Terminere 2) Avvikshåndtering 6) Avvikshåndtering 9) Signere avst.mappe og send DFØ Delservice 1) Avstemme regnskap 3) Kjøre S-prerapport 4) Godkjenne og signere S-prerapport 5) Send S-rapport 7) Motta A-rapport 8) Avstem del B - D 8) Terminere 2) Avvikshåndtering 6) Avvikshåndtering 9) Signere avst.mappe og send DFØ

27 Virksomheten har ansvar for å Foreta en rimelighetskontroll av de avstemminger DFØ har foretatt Dokumentere kontroller av DFØs avstemminger Foreta egne avstemminger iht. arbeidsdelingsskjema Dokumentere egne avstemminger Signere S-pre rapport og avstemmingsmappa for å verifisere at avstemmingene, og det som rapporteres, er korrekt

28 DFØ har ansvar for Foreta avstemminger i henhold til arbeidsdelingsskjema Legge ut nødvendig dokumentasjon av avstemmingene på Opal-Con Oversende S-pre rapport til kontroll Foreta innrapportering til Statsregnskapet Oversende avstemmingsrapporten til virksomheten

29 Rimelighetskontroller Kontroller kontantregnskapet (s-pre-rapport) Sammenlign forbruk mot tidligere perioder Sammenlign virksomhets- og kontantregnskap over en gitt periode for et utvalg av konti Vurder beløpsstørrelse på belastningsfullmakter Sammenheng lønnskostnad og rapportert arbeidsgiveravgift Vurder saldo på balansekonti Sykepengerefusjon Øvrige inntekter Rimelighetskontroll av DFØs avstemminger Ledelse må fastsette et kontrollnivå tilpasset virksomheten

30 I. Feilretting - regelverk Økonomistyring i staten (pkt ) Feil og mangler skal korrigeres, og nytt lønnsberegningsforslag skal produseres Korrigeringen må gjennomføres før lønnsberegningsbekreftelsen utarbeides Lønnsberegningsbekreftelsen er grunnlag for bokføring og utbetaling av lønn Bestemmelsene (pkt 4.4.6): opplysninger skal rettes i det systemet de oppstod. Gjøres for å unngå differanser mellom lønnsberegnings- og regnskapssystemet differanser må spesifiseres, forklares og dokumenteres

31 II. Feilretting - regelverk Bestemmelsene (pkt og 4.4.2) Bokføring skal være ajour til fristen for rapportering til Statsregnskapet Tilfredsstillende kvalitet på rapporteringen periodevis og ved årets slutt Regnskapet grunnlag for kontroll med disponering av gitte bevilgninger Bevilgningsreglementet 3 Kombinasjon av ettårsprinsippet og kontantprinsippet Utbetalinger må bokføres innen utgangen av året dersom bevilgningen skal benyttes for året

32 III. Feilretting - regelverk Konklusjon Dersom en feil er vesentlig, og påvirker rapporteringen til Statsregnskapet, må den rettes i gjeldende periode Dersom korrigering i lønnssystemet ikke er mulig i samme periode må det foretas en midlertidig ompostering i regnskapssystemet Korrigering må skje i opprinnelig system, og omposteringen må korrigeres Bestemmelsene (pkt 2.4): Ledelsen har ansvar for å påse at den interne kontrollen er tilpasset risiko og vesentlighet Ressursbruken er effektiv

33 I. Feilretting Kundebehandler gjennomgår lønnsfilene og ruter feil i forhold til konteringsstrengen til feilkonto i påvente av korreksjon Kundebehandler informerer kunde og lønnsansvarlig om de transaksjoner som krever feilretting

34 II. Feilretting Hovedregel: Alle feil skal rettes i det systemet hvor feilen oppstod Unntak: Dersom det ikke er fysisk mulig å rette feilen i opprinnelig system kan feilen rettes i regnskapssystemet Dersom feilen er vesentlig i forhold til rapporteringen til Statsregnskapet kan det foretas en midlertidig ompostering i regnskapssystemet

35 III. Feilretting Feilkonto er til for å benyttes Vesentlighet må vurderes når det foretas feilrettinger av lønnsposteringer direkte i regnskapssystemet Når det oppstår feil i lønnskjøringer bør dette stå på feilkonto til det rettes ved neste lønnskjøring I desember må det foretas en midlertidig ompostering i regnskapssystemet for å «tømme» feilkonto

36 Oppbevaringsplikt

37 Oppbevaring Bestemmelser i økonomiregelverket Hvorfor oppbevare regnskapsmaterialet? Hvordan oppbevare regnskapsmaterialet? Obligatoriske rapporter

38 Bestemmelser i økonomiregelverket Formålet med oppbevaring av regnskapsmateriale er å sikre at det i ettertid er mulig å: gjenfinne dokumentasjonen utføre kontroll av: fullstendighet, nøyaktighet, realitet av bokførte opplysninger og regnskapsmessige disposisjoner og den pliktige regnskapsrapporteringen

39 I. Oppbevaring av regnskapsmaterialet Oppbevaringspliktig regnskapsmateriale skal: oppbevares og sikres mot ødeleggelse, tap og endring kunne fremlegges for kontroll i hele oppbevaringstiden i en form som muliggjør etterkontroll oppbevares på et medium som opprettholder lesekvaliteten, og kunne skrives ut på papir

40 II. Oppbevaring av regnskapsmaterialet Oppbevaringsmuligheter for virksomheten: både på papir og i elektronisk form bare på papir bare i elektronisk form En vurdering må baseres på at bestemmelsene oppfylles

41 IV. Oppbevaring av regnskapsmaterialet?

42 Obligatoriske spesifikasjoner Fra økonomisystemet skal det utarbeides obligatoriske spesifikasjoner etter hver periode Virksomheten kan velge om de ønsker å: skrive ut en papirrapport datafil på CD- rom eller annet medium som spesifikasjonene skrives til oppbevare spesifikasjonen i økonomisystemet Ved oppbevaring i økonomisystemet, skal det foreligge en sikkerhetskopi av dataene og perioden må "låses" for bokføring

Kapittel 4 Felles standarder for bokføring og økonomisystem Virksomhetens økonomisystem, bokføring, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsmateriale

Kapittel 4 Felles standarder for bokføring og økonomisystem Virksomhetens økonomisystem, bokføring, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsmateriale Kapittel 4 Felles standarder for bokføring og økonomisystem Virksomhetens økonomisystem, bokføring, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsmateriale 4.1 Innledning Kapitlet inneholder bestemmelser om

Detaljer

BL 4. Grunnleggende bokføringsprinsipper. Bokføring, spesifikasjon, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger skal skje i

BL 4. Grunnleggende bokføringsprinsipper. Bokføring, spesifikasjon, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger skal skje i Regelverksspeil for bestemmelser for økonomistyring i staten, kapittel 4 (fastsatt 18.9.2013), sammenholdt med bokføringsloven og -forskriften (per 1.1.2013) Forslaget til kapittel 4 i bestemmelsene Tekst

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ELEKTRONISK FAKTURASYSTEM I HORTEN KOMMUNE 2009/2010

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ELEKTRONISK FAKTURASYSTEM I HORTEN KOMMUNE 2009/2010 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ELEKTRONISK FAKTURASYSTEM I HORTEN KOMMUNE 2009/2010 UTARBEIDET AV www.vestfoldkommunerevisjon.no 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 5 1.2

Detaljer

Kapittel 5 Rutiner for behandling av lønn, anskaffelser og inntekter

Kapittel 5 Rutiner for behandling av lønn, anskaffelser og inntekter Kapittel 5 Rutiner for behandling av lønn, anskaffelser og inntekter 5.1 Innledning Kapitlet inneholder bestemmelser om systemer og rutiner for behandling av lønn, anskaffelser og inntekter samt kontrollaktiviteter

Detaljer

DET KONGELIGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENT. Hovedinstruks for økonomiforvaltningen og virksomhetsstyringen av Direktoratet for nødkommunikasjon

DET KONGELIGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENT. Hovedinstruks for økonomiforvaltningen og virksomhetsstyringen av Direktoratet for nødkommunikasjon DET KONGELIGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENT Hovedinstruks for økonomiforvaltningen og virksomhetsstyringen av Direktoratet for nødkommunikasjon Fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet med virkning

Detaljer

DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2013. Direktoratet for økonomistyring Januar 2014 RAPPORT 1/201

DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2013. Direktoratet for økonomistyring Januar 2014 RAPPORT 1/201 DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2013 Direktoratet for økonomistyring Januar 2014 RAPPORT RAPPORT 1/2012 1/2014 RAPPORT 1/201 Innhold 1 Bakgrunn, formål og avgrensning... 3 2 DFØs myndighet, interne

Detaljer

Regnskapskurs for attestanter i lønnsprosessen 17. april 2008

Regnskapskurs for attestanter i lønnsprosessen 17. april 2008 1 Regnskapskurs for attestanter i lønnsprosessen 17. april 2008 - Variabel lønn og reiseregninger - Fastlønn (personalkonsulenter) Inger Helene Talberg, Lønnstjenesten 2 Agenda Tidspunkt Tema 08.30 09.00

Detaljer

DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2011. Direktoratet for økonomistyring April 2012 RAPPORT 1/201

DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2011. Direktoratet for økonomistyring April 2012 RAPPORT 1/201 DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2011 Direktoratet for økonomistyring April 2012 RAPPORT RAPPORT 1/2012 3/2012 RAPPORT 1/201 Innhold 1 Bakgrunn, formål og avgrensning... 3 2 DFØs myndighet, interne

Detaljer

Velkommen til årsavslutning 2012

Velkommen til årsavslutning 2012 Velkommen til årsavslutning 2012 Faglig innhold 1. Hva skjer i DFØ 2. Elektronisk kommunikasjonstjeneste 3. Hva bør vi sjekke før hovedlønn desember Kvoter 4. Hovedlønn desember Forklaring skatteberegning

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO Universitetsdirektøren. Rundskriv. Regnskapsavslutning 1T2015

UNIVERSITETET I OSLO Universitetsdirektøren. Rundskriv. Regnskapsavslutning 1T2015 Rundskriv Regnskapsavslutning 1T2015 Innhold UNIVERSITETET I OSLO 1.0 ENDRINGER, TIDSFRISTER OG ARBEIDSFLYT... 2 1.1 ENDRINGER I RUNDSKRIVET... 2 1.2 TIDSFRISTER FOR REGNSKAPSAVSLUTNINGEN... 3 1.3 AVSLUTNING

Detaljer

Rana Kommune, Økonomireglement. Økonomireglement. Side 1 av 42

Rana Kommune, Økonomireglement. Økonomireglement. Side 1 av 42 Økonomireglement Side 1 av 42 1. MÅLSETNINGER... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål... 3 2. SYSTEMBESKRIVELSER... 4 2.1 Kommunens plansystem... 4 2.2 Økonomimodell... 7 2.3 Regnskapsprinsipper... 9 2.4 Økonomiorganisasjonen...

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GRFS 1 - Bokføring og årsoppgjør Standard av 10. september 2001, revidert 15. august 2006 og 16. september 2010, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF)

Detaljer

Internkontroll lønn Flekkefjord kommune

Internkontroll lønn Flekkefjord kommune Forvaltningsrevisjonsrapport 2/2009 Internkontroll lønn Flekkefjord kommune Mai 2010 SAMMENDRAG I plan for forvaltningsrevisjon som ble vedtatt i kommunestyresak 57/08, ble en grundig gjennomgang av rutiner

Detaljer

Høgskolen i Buskerud Økonomihåndbok. Forslag til orientering styremøte 18.12.2009, styresak 75/09

Høgskolen i Buskerud Økonomihåndbok. Forslag til orientering styremøte 18.12.2009, styresak 75/09 Høgskolen i Buskerud Økonomihåndbok Forslag til orientering styremøte 18.12.2009, styresak 75/09 1 Sist oppdatert 11.12.09, Agneta Davidsson Innhold 1 Hensikt med økonomihåndboken... 4 1.1 Håndbokens målgruppe...

Detaljer

ØKONOMIHÅNDBOK FOR UNIVERSITET I NORDLAND

ØKONOMIHÅNDBOK FOR UNIVERSITET I NORDLAND ØKONOMIHÅNDBOK FOR UNIVERSITET I NORDLAND UTARBEIDET AV ØKONOMIADMINISTRASJONEN/ DELVIS OPPDATERT MARS 2012 KAP. 1 HOVEDREGLER FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED HØGSKOLEN I BODØ (FASTSATT AV STYRET 27.02.2008)...

Detaljer

Vedlegg. Rapport 1/2011. Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF

Vedlegg. Rapport 1/2011. Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF Vedlegg Rapport 1/2011 Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2.2.2011 Rapport nr. 1/2011 Revisjonsperiode Juni 2010 - november 2010 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

KonkursRåd. Ny bokføringslov - konsekvenser for bostyrer? Artikkel av statsautorisert revisor Siri Helen Reidullf

KonkursRåd. Ny bokføringslov - konsekvenser for bostyrer? Artikkel av statsautorisert revisor Siri Helen Reidullf KonkursRåd [I] Ny bokføringslov - konsekvenser for bostyrer? Artikkel av statsautorisert revisor Siri Helen Reidullf [II] [III] [IV] Nyhetsklipp fra www.konkursradet.no EUs nye konkursforordning innebærer

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

1 Arbeidsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2009. Bevilgning 2009 (nysaldert budsjett) Statens egne driftsutgifter

1 Arbeidsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2009. Bevilgning 2009 (nysaldert budsjett) Statens egne driftsutgifter Arbeidsdepartementet 1 Arbeidsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2009 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1.1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter Overført fra

Detaljer

HVA DU MÅ TENKE PÅ RAPPORTEN. Elektronisk dokumenthåndtering #1-2013

HVA DU MÅ TENKE PÅ RAPPORTEN. Elektronisk dokumenthåndtering #1-2013 RAPPORTEN #1-2013 Elektronisk dokumenthåndtering HVA DU MÅ TENKE PÅ FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: PROGRAMVARELØSNING OG DITT REGNSKAP BENCHMARKING: HVA KAN DIN REGNSKAPSFØRER BISTÅ MED? FINNER DU RETNINGEN?

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS)

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS) GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS) Standard av juni 2014, oppdatert november 2014, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening, Økonomiforbundet og Den norske Revisorforening Innhold 1 UTGANGSPUNKT

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS)

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS) GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS) Standard av juni 2014, oppdatert november 2014, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening, Økonomiforbundet og Den norske Revisorforening Innhold 1 UTGANGSPUNKT

Detaljer

AVSTEMMINGSRUTINER SAP HR HØGSKOLEVERSJONEN VERSJON 1.9

AVSTEMMINGSRUTINER SAP HR HØGSKOLEVERSJONEN VERSJON 1.9 AVSTEMMINGSRUTINER SAP HR HØGSKOLEVERSJONEN VERSJON 1.9 Mange har bidratt til denne rapporten som er utarbeidet på vegne av arbeidsutvalget for TROFAST-samarbeidspartnernes SAP-brukerforum og sammenfattet

Detaljer

Sluttrapport fra periodiseringsprosjektet. Senter for statlig økonomistyring, 30. april 2009

Sluttrapport fra periodiseringsprosjektet. Senter for statlig økonomistyring, 30. april 2009 Sluttrapport fra periodiseringsprosjektet Senter for statlig økonomistyring, 30. april 2009 RAPPORT 6/2009 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Formålet med utprøvingen... 5 1.3

Detaljer

Økonomiske rutiner kolbotn IL

Økonomiske rutiner kolbotn IL Økonomiske rutiner kolbotn IL Versjon 2.1 Bakgrunn 3 Formål 3 1 Regnskap 4 1.1 Bruttoføring 4 1.2 Legitimering av bilag, attestasjon og kontering 4 1.3 Inntektsbringende tiltak/prosjekter 4 1.4 Tidsfrister

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (HU)

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (HU) GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (HU) Høringsutkast til standard, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening, Økonomiforbundet og Den norske Revisorforening Innhold 1 UTGANGSPUNKT OG DEFINISJONER...

Detaljer

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPLIGE UNIVERSITET

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPLIGE UNIVERSITET US 41/2015 INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPLIGE UNIVERSITET Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan Eskil Aldal Hans Chr

Detaljer

EKSAMEN BE 203 REGNSKAPSORGANISASJON OG REGNSKAPSSYSTEMER. 16. desember 2011 Kl. 09.00 til 12.00

EKSAMEN BE 203 REGNSKAPSORGANISASJON OG REGNSKAPSSYSTEMER. 16. desember 2011 Kl. 09.00 til 12.00 EKSAMEN BE 203 REGNSKAPSORGANISASJON OG REGNSKAPSSYSTEMER 16. desember 2011 Kl. 09.00 til 12.00 Antall sider: Totalt 3 sider (inkl. forside). Antall oppgaver: To oppga er Begge skal besvares (inkl, alle

Detaljer

OVERFØRING AV REGNSKAP OG LØNN I KRIMINALOMSORGEN

OVERFØRING AV REGNSKAP OG LØNN I KRIMINALOMSORGEN PROSJEKT OVERFØRING AV REGNSKAP OG LØNN I KRIMINALOMSORGEN DELRAPPORT FRA PROSJEKTGRUPPEN TJENESTEMODELLER Innhold Sammendrag... 2 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn og mandat... 4 1.2 Arbeidsmetode... 4 1.3

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNE. 2.utgave. Økonomireglement, vedtatt 20.12.2006.

HATTFJELLDAL KOMMUNE. 2.utgave. Økonomireglement, vedtatt 20.12.2006. HATTFJELLDAL KOMMUNE 2.utgave. Økonomireglement, vedtatt 20.12.2006. Innhold: Økonomireglement for Hattfjelldal kommune 1 GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Formål... 5 2 KOMMUNENS

Detaljer