STANDARDAVTALE OM MATERIALOVERDRAGELSE FORTALE UT FRA FØLGENDE BETRAKTNINGER:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STANDARDAVTALE OM MATERIALOVERDRAGELSE FORTALE UT FRA FØLGENDE BETRAKTNINGER:"

Transkript

1 STANDARDAVTALE OM MATERIALOVERDRAGELSE FORTALE UT FRA FØLGENDE BETRAKTNINGER: Den internasjonale traktat om plantegenetiske ressurser for mat og jordbruk (heretter betegnet som traktaten ) 1 ble vedtatt på FAO-konferansens trettiførste sesjon 3. november 2001, og trådte i kraft 29. juni Traktatens målsetninger er bevaring og bærekraftig bruk av plantegenetiske ressurser for mat og jordbruk og en rettferdig og likeverdig fordeling av godene som oppstår ved deres bruk, i samsvar med konvensjonen om biologisk mangfold, for å oppnå et bærekraftig jordbruk og matvaresikkerhet. Traktatens kontraherende parter har opprettet, gjennom utøvelse av sine suverene rettigheter over sine plantegenetiske ressurser for mat og jordbruk, et multilateralt system, dels for å forenkle tilgangen til plantegenetiske ressurser for mat og jordbruk, og dels for på en rettferdig og likeverdig måte å fordele de goder som oppstår ved bruken av disse ressursene, på en komplementær og gjensidig støttende måte. Traktatens artikkel 4, 11, 12.4 og 12.5 tillegges betydning. Ulikhetene mellom de kontraherende parters rettssystemer med hensyn til deres nasjonale prosessuelle regler for tilgang til domstoler og voldgift, og forpliktelsene basert på internasjonale og regionale konvensjoner hva slike prosessuelle regler angår, anerkjennes. Traktatens artikkel 12.4 fastsetter at forenklet tilgang under det multilaterale systemet skal gis i henhold til en standardavtale om materialoverdragelse, og traktatens styrende organ vedtok standardavtalen om materialoverdragelse ved sitt vedtak 1/2006 av 16. juni Note fra sekretariatet: som foreslått av den juridiske arbeidsgruppen i kontaktgruppen for utarbeidelse av standardavtalen om materialoverdragelse, er definerte begreper for tydelighets skyld uthevet i hele dokumentet.

2 ARTIKKEL 1 AVTALEPARTER 1.1 Denne avtale om materialoverdragelse (heretter betegnet som denne avtale ) er standardavtalen om materialoverdragelse som henvist til i traktatens artikkel Denne avtale gjelder: MELLOM: (leverandørens eller leverandørinstitusjonens navn og adresse, autorisert tjenestemanns navn, autorisert tjenestemanns kontaktinformasjon * ) (heretter betegnet som leverandøren ), OG: (mottakerens eller mottakerinstitusjonens navn og adresse, autorisert tjenestemanns navn, autorisert tjenestemanns kontaktinformasjon * ) (heretter betegnet som mottakeren ). 1.3 Denne avtales parter avtaler herved følgende: ARTIKKEL 2 DEFINISJONER I denne avtale har uttrykkene angitt nedenfor følgende betydning: Tilgjengelig uten restriksjoner : et produkt anses for å være tilgjengelig uten restriksjoner for andre for videre forskning og foredling når det er tilgjengelig for forskning og foredling uten noen rettslige eller kontraktsmessige forpliktelser, eller teknologiske restriksjoner, som ville forhindre at det brukes på den måte som er angitt i traktaten. Genetisk materiale betyr ethvert materiale av planteopprinnelse, inkludert reproduktivt og vegetativt formeringsmateriale, inneholdende funksjonelle arveenheter. Styrende organ betyr traktatens styrende organ. Multilateralt system betyr det multilaterale systemet etablert i henhold til traktatens artikkel Plantegenetiske ressurser for mat og jordbruk betyr ethvert genetisk materiale av planteopprinnelse med en faktisk eller potensiell verdi for mat og jordbruk. Plantegenetiske ressurser for mat og jordbruk under utvikling betyr materiale avledet fra materialet, og følgelig separat fra dette, som ikke ennå er klart for kommersialisering og som utvikleren har til hensikt å videreutvikle eller overdra til en annen person eller enhet for videreutvikling. Utviklingsperioden for plantegenetiske ressurser for mat og jordbruk under utvikling anses for å ha opphørt når vedkommende ressurser kommersialiseres som et produkt. * Sett inn ved behov. Gjelder ikke emballasjebaserte og klikkbaserte standardavtaler for materialoverdragelse. En emballasjebasert standardavtale om materialoverdragelse foreligger når et eksemplar av standardavtalen om materialoverdragelse inngår i materialets emballasje, og mottakerens aksept av materialet anses som aksept av vilkårene i standardavtalen om materialoverdragelse. En klikkbasert standardavtale om materialoverdragelse foreligger når avtalen inngås på internett, og mottakeren aksepterer vilkårene i standardavtalen om materialoverdragelse ved å klikke henholdsvis på det relevante ikon på nettstedet eller i den elektroniske versjon av standardavtalen om materialoverdragelse.

3 Produkt betyr plantegenetiske ressurser for mat og jordbruk som inkorporerer 2 materialet eller noen av dets genetiske deler eller komponenter av disse som er klare for kommersialisering, med unntak av handelsvarer og andre produkter benyttet til mat, fôr og videreforedling. Omsetning betyr bruttoinntekten fra mottakerens og dens nærståendes, medkontrahenters, lisensinnehaveres og leietakeres kommersialisering av ett eller flere produkter. Å kommersialisere betyr å selge ett eller flere produkter mot økonomisk vederlag i det åpne marked, og kommersialisering har en tilsvarende betydning. Kommersialisering innbefatter ikke noen form for overdragelse av plantegenetiske ressurser for mat og jordbruk under utvikling. ARTIKKEL 3 HVA SOM OMFATTES AV AVTALEN OM MATERIALOVERDRAGELSE De plantegenetiske ressurser for mat og jordbruk spesifisert i denne avtales bilag 1 (heretter betegnet som materialet ) og den tilgjengelige relaterte informasjon omhandlet i artikkel 5b og i bilag 1 overdras herved fra leverandøren til mottakeren i henhold til vilkårene angitt i denne avtale. ARTIKKEL 4 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 4.1 Denne avtale er inngått innen rammen av det multilaterale systemet, og skal gjennomføres og tolkes i overensstemmelse med traktatens målsetninger og bestemmelser. 4.2 Partene erkjenner at de er underlagt de relevante rettslige foranstaltninger og prosedyrer som er innført av traktatens kontraherende parter, i samsvar med traktaten, i særdeleshet de som er innført i samsvar med traktaten artikkel 4, 12.2 og Denne avtales parter er enige om at (enheten utpekt av det styrende organet) 4, som opptrer på vegne av traktatens styrende organ og dets multilaterale system, er den begunstigede tredjepart under denne avtale. 4.4 Den begunstigede tredjepart har rett til å be om den relevante informasjon som påkrevet i denne avtales artikkel 5e, 6.5c, 8.3 og bilag 2, avsnitt Rettighetene tildelt (enheten utpekt av det styrende organet) ovenfor forhindrer ikke leverandøren og mottakeren fra å utøve sine rettigheter i henhold til denne avtale. ARTIKKEL 5 LEVERANDØRENS RETTIGHETER OG FORPLIKTELSER Leverandøren innestår for at materialet overdras i overensstemmelse følgende bestemmelser i traktaten: 2 Som dokumentert, for eksempel, ved stamtavle eller anmerkning om innsetting av gen. 3 Hva angår de internasjonale jordbruksforskningssentrene under Den konsultative gruppen for internasjonal jordbruksforskning (CGIAR) og andre internasjonale institusjoner, kommer avtalen mellom det styrende organet og CGIARsentrene og andre relevante institusjoner til anvendelse. 4 Note fra sekretariatet: i vedtak 2/2006 inviterte det styrende organet De forente nasjoners mat- og landbruksorganisasjon, i egenskap av den begunstigede tredjepart, til å påta seg de roller og forpliktelser som er angitt og fastsatt i standardavtale om materialoverdragelse, i henhold til det styrende organets instruks, i overensstemmelse med prosedyrene som skal etableres av det styrende organet i dets neste sesjon. Når FAO aksepterer denne invitasjonen vil begrepet enheten utpekt av det styrende organet bli erstattet av begrepet De forente nasjoners mat- og landbruksorganisasjon gjennom hele dokumentet.

4 a) Tilgang skal gis uten unødig opphold og uten at det skal være nødvendig å spore hver enkelt overlevering samt enten omkostningsfritt eller, når et gebyr pålegges, uten å overskride minimumskostnaden involvert. b) Alle tilgjengelige data om materialets identitet og enhver annen relevant og tilgjengelig beskrivende informasjon som ikke er konfidensiell, skal gjøres tilgjengelig i samsvar med gjeldende rett sammen med de plantegenetiske ressursene for mat og jordbruk det gis tilgang til. c) Tilgang til plantegenetiske ressurser for mat og jordbruk under utvikling, inkludert materiale som utvikles av bønder, skal under utviklingsperioden være avhengig av foredlerens godtagelse. d) Tilgang til plantegenetiske ressurser for mat og jordbruk beskyttet av immaterielle eller andre eiendomsretter skal gis i overensstemmelse med relevante internasjonale avtaler og relevante nasjonale lover. e) Leverandøren skal med jevne mellomrom informere det styrende organet om inngåtte avtaler om materialoverdragelse, i samsvar med en tidsplan som skal utformes av det styrende organet. Det styrende organet skal stille denne informasjonen til den begunstigede tredjeparts disposisjon. 5 ARTIKKEL 6 MOTTAKERENS RETTIGHETER OG FORPLIKTELSER 6.1 Mottakeren innestår for at materialet kun skal brukes eller bevares for forsknings-, foredlings- og utdanningsformål innenfor mat og jordbruk. Disse formål inkluderer ikke kjemisk, farmasøytisk og/eller annen industriell bruk som ikke omfatter mat- eller fôrproduksjon. 6.2 Mottakeren skal ikke påberope seg noen form for immaterielle eiendomsretter eller andre rettigheter som begrenser den forenklede tilgangen til materialet levert i henhold til denne avtale, eller til dets genetiske deler eller komponenter, i den form dette mottas fra det multilaterale systemet. 6.3 Dersom mottakeren bevarer det leverte materialet skal mottakeren gjøre materialet, og den relaterte informasjon omhandlet i artikkel 5b, tilgjengelig for det multilaterale systemet ved bruk av standardavtalen om materialoverdragelse. 6.4 Dersom mottakeren overdrar materialet levert i henhold til denne avtale til en annen person eller enhet (heretter betegnet som den etterfølgende mottaker ), skal mottakeren a) gjøre dette på vilkårene i standardavtalen om materialoverdragelse, gjennom en ny avtale om materialoverdragelse, og b) underrette det styrende organet, i overensstemmelse med artikkel 5e. Dersom ovennevnte overholdes har mottakeren ingen ytterligere forpliktelser med hensyn til den etterfølgende mottakers handlinger. 5 Note fra sekretariatet: Standardavtalen om materialoverdragelse inneholder bestemmelser om informasjon som skal inngis til det styrende organet, i følgende artikler: 5e, 6.4b, 6.5c og 6.11h, samt i bilag 2, avsnitt 3, bilag 3, avsnitt 4, og i bilag 4. Denne informasjon inngis til: Sekretariatet Den internasjonale traktat om plantegenetiske ressurser for mat og jordbruk De forente nasjoners mat- og landbruksorganisasjon I Roma, Italia

5 6.5 Dersom mottakeren overdrar en plantegenetisk ressurs for mat og jordbruk under utvikling til en annen person eller enhet, skal mottakeren: a) gjøre dette på vilkårene i standardavtalen om materialoverdragelse, gjennom en ny avtale om materialoverdragelse, bortsett fra at artikkel 5a i standardavtalen om materialoverdragelse ikke får anvendelse, b) identifisere, i bilag 1 til den nye avtalen om materialoverdragelse, materialet mottatt fra det multilaterale systemet, og spesifisere at de plantegenetiske ressurser for mat og jordbruk under utvikling som overdras er avledet fra materialet, c) underrette det styrende organet, i overensstemmelse med artikkel 5e, og d) ha ingen ytterligere forpliktelser med hensyn til noen etterfølgende mottakers handlinger. 6.6 Inngåelse av en avtale om materialoverdragelse i henhold til avsnitt 6.5 skal ikke begrense partenes rett til å innta ytterligere vilkår, vedrørende videre produktutvikling, herunder, dersom relevant, betaling av økonomisk vederlag. 6.7 Dersom mottakeren kommersialiserer et produkt som er en plantegenetisk ressurs for mat og jordbruk og som inkorporerer materiale omhandlet i denne avtales artikkel 3, og vedkommende produkt ikke er tilgjengelig uten restriksjoner for andre for videre forskning og foredling, skal mottakeren innbetale en fast prosentandel av omsetningen av det kommersialiserte produktet til mekanismen etablert av det styrende organet for dette formål, i overensstemmelse med denne avtales bilag Dersom mottakeren kommersialiserer et produkt som er en plantegenetisk ressurs for mat og jordbruk og som inkorporerer materiale omhandlet i denne avtales artikkel 3, og vedkommende produkt er tilgjengelig uten restriksjoner for andre for videre forskning og foredling, oppfordres mottakeren til å foreta frivillige innbetalinger til mekanismen etablert av det styrende organet for dette formål, i overensstemmelse med denne avtales bilag Mottakeren skal gjøre tilgjengelig for det multilaterale systemet, gjennom informasjonssystemet omhandlet i traktatens artikkel 17, all informasjon som ikke er konfidensiell og som stammer fra forskning og utvikling utført på materialet, og oppfordres til å dele, gjennom det multilaterale systemet, ikke-økonomiske fordeler som er uttrykkelig angitt i traktatens artikkel 13.2 og som stammer fra slik forskning og utvikling. Etter utløp eller oppgivelse av en beskyttelsesperiode for en immateriell eiendomsrett til et produkt som inkorporerer materialet, oppfordres mottakeren til å plassere en prøve av dette produktet i en samling som inngår i det multilaterale systemet, for forskning og foredling En mottaker som oppnår immaterielle eiendomsretter til noe produkt utviklet fra materialet eller dets komponenter, innhentet fra det multilaterale systemet, og overdrar disse immaterielle eiendomsretter til en tredjepart, skal overføre denne avtales forpliktelser om deling av fordeler til vedkommende tredjepart Mottakeren kan velge, i tråd med bilag 4, og som et alternativ til betalinger i henhold til artikkel 6.7, følgende betalingssystem: a) Mottakeren foretar innbetalinger til en rabattert sats i opsjonens løpetid, b) Opsjonens løpetid er ti år, og kan fornyes i overensstemmelse med denne avtales bilag 3, c) Innbetalingene baseres på omsetningen av alle produkter og omsetningen av alle andre produkter som er plantegenetiske ressurser for mat og jordbruk og som tilhører samme kulturplante, som angitt i traktatens vedlegg 1, som materialet omhandlet i denne avtales bilag 1 tilhører,

6 d) Innbetalingene som skal foretas er uavhengige av hvorvidt produktet er tilgjengelig uten restriksjoner, e) Betalingssatsene og andre vilkår som gjelder for denne opsjonen, herunder de rabatterte satsene, er angitt i denne avtales bilag 3, f) Mottakeren skal fritas fra enhver forpliktelse til å foreta innbetalinger i henhold til denne avtales artikkel 6.7 eller noen forutgående eller etterfølgende standardavtale om materialoverdragelse inngått med hensyn til samme kulturplante, g) Etter utløpet av denne opsjons løpetid skal mottakeren foreta innbetalinger for alle produkter som inkorporerer materiale mottatt i løpet av den periode da denne artikkel var virksom, dersom vedkommende produkter ikke er tilgjengelige uten restriksjoner. Disse innbetalinger vil bli beregnet etter samme sats som i avsnitt (a) ovenfor, h) Mottakeren skal underrette det styrende organet om at han har valgt denne betalingsmåten. Dersom det ikke er gitt noen underretning får den alternative betalingsmåten angitt i artikkel 6.7 anvendelse. ARTIKKEL 7 LOVVALG Gjeldende rett er alminnelige rettsprinsipper, herunder UNIDROITs prinsipper for internasjonale kommersielle kontrakter av 2004, traktatens målsetninger og relevante bestemmelser, og, i den grad påkrevet for tolkningsformål, det styrende organets beslutninger. ARTIKKEL 8 TVISTELØSNING 8.1 Tvisteløsning kan igangsettes av leverandøren eller mottakeren eller (enheten utpekt av det styrende organet), på vegne av traktatens styrende organ og dens multilaterale system. 8.2 Denne avtales parter er enige om at (enheten utpekt av det styrende organet), som representerer det styrende organet og det multilaterale systemet, har rett, i egenskap av begunstiget tredjepart, til å igangsette tvisteløsningsprosedyrer vedrørende leverandørens og mottakerens rettigheter og forpliktelser i henhold til denne avtale. 8.3 Den begunstigede tredjepart har rett til å anmode om at den relevante informasjon, herunder prøver dersom påkrevet, gjøres tilgjengelig av leverandøren og mottakeren, hva angår deres forpliktelser i tilknytning til denne avtale. All informasjon og alle prøver det således anmodes om skal fremlegges av henholdsvis leverandøren og mottakeren. 8.4 Enhver tvist som har sitt utspring i denne avtale skal løses på følgende måte: a) Minnelig tvisteløsning: Partene skal i god tro forsøke å løse tvisten gjennom forhandlinger. b) Megling: Dersom tvisten ikke løses gjennom forhandlinger kan partene velge megling gjennom en tredjepart som opptrer som nøytral megler, etter gjensidig avtale. c) Voldgift: Dersom tvisten ikke er løst gjennom forhandlinger eller megling kan enhver part henvise tvisten til voldgiftsbehandling i henhold til voldgiftsreglene til et internasjonalt organ som avtalt mellom tvistens parter. I fravær av slik avtale skal tvisten løses med endelig virkning i henhold til Det internasjonale handelskammers voldgiftsregler, av én eller flere voldgiftsdommere oppnevnt i overensstemmelse med nevnte regler. Hver av tvistens parter kan, etter eget valg, oppnevne sin

7 voldgiftsdommer fra den liste over sakkyndige som det styrende organet måtte opprette for dette formål, og begge parter, eller voldgiftsdommerne oppnevnt av dem, kan avtale å oppnevne en enevoldgiftsdommer, eller eventuelt en formann for voldgiftsretten, fra nevnte liste over sakkyndige. Utfallet av slik voldgift skal være bindende. ARTIKKEL 9 TILLEGGSPUNKTER Garanti 9.1 Leverandøren stiller ingen garanti med hensyn til materialets sikkerhet eller eiendomsretten til dette, eller med hensyn til hvorvidt data om materialets identitet som er levert sammen med materialet er presise eller korrekte. Videre stiller denne ingen garanti med hensyn til det overleverte materialets kvalitet, levedyktighet, eller renhet (genetisk eller mekanisk). Materialets plantesanitære tilstand er kun garantert som beskrevet i eventuelt vedlagt sunnhetssertifikat. Mottakeren påtar seg fullt ansvar for å overholde mottaksnasjonens karaktene- og biosikkerhetsbestemmelser og regler vedrørende import eller frigivelse av genetisk materiale. Avtalens løpetid 9.2 Denne avtale forblir virksom så lenge traktaten forblir virksom.

8 ARTIKKEL 10 UNDERSKRIFT/AKSEPT Leverandøren og mottakeren kan velge akseptmetode med mindre noen part krever at denne avtale undertegnes. Alternativ 1 Underskrift * Jeg, (autorisert tjenestemanns fullstendige navn), innestår for at jeg har rett til å utferdige denne avtale på vegne av leverandøren og erkjenner min institusjons ansvar for, og forpliktelse til, å overholde bestemmelsene i denne avtale, både etter dennes ordlyd og intensjon, for å fremme bevaring og bærekraftig bruk av plantegenetiske ressurser for mat og jordbruk. Underskrift... Dato... Leverandørens navn Jeg, (autorisert tjenestemanns fullstendige navn), innestår for at jeg har rett til å utferdige denne avtale på vegne av mottakeren og erkjenner min institusjons ansvar for, og forpliktelse til, å overholde bestemmelsene i denne avtale, både etter dennes ordlyd og intensjon, for å fremme bevaring og bærekraftig bruk av plantegenetiske ressurser for mat og jordbruk. Underskrift... Dato... Mottakerens navn Alternativ 2 Emballasjebasert standardavtale om materialoverdragelse * Materialet leveres under forutsetning av at vilkårene i denne avtale aksepteres. Leverandørens levering av materialet og mottakerens aksept og bruk av materialet utgjør aksept av vilkårene i denne avtale. Alternativ 3 Klikkbasert standardavtale om materialoverdragelse * Jeg aksepterer herved ovennevnte vilkår. * Dersom leverandøren velger underskrift vil kun ordlyden i alternativ 1 fremgå av standardavtalen om materialoverdragelse. Likeledes vil kun ordlyden i alternativ 2 eller alternativ 3 fremgå av standardavtalen om materialoverdragelse dersom leverandøren velger henholdsvis emballasjebasert eller klikkbasert. Dersom den klikkbaserte form velges skal et skriftlig eksemplar av standardavtalen om materialoverdragelse også medfølge materialet.

9 Bilag 1 LISTE OVER LEVERT MATERIALE Dette bilag inneholder en liste over materialet levert i henhold til denne avtale, herunder den relaterte informasjon omhandlet i artikkel 5b. Denne informasjonen er enten inntatt nedenfor eller kan innhentes fra følgende nettsted: (URL). Følgende informasjon er medtatt for hvert opplistet materiale: alle tilgjengelige data om materialets identitet og, innen de beskrankninger som følger av gjeldende rett, enhver annen relatert, tilgjengelig, deskriptiv informasjon som ikke er konfidensiell. (Liste)

10 Bilag 2 BETALINGSSATSER OG MÅTER I HENHOLD TIL DENNE AVTALES ARTIKKEL Dersom mottakeren og dens nærstående, medkontrahenter, lisensinnehavere og leietakere kommersialiserer ett eller flere produkter, skal mottakeren betale én komma én prosent (1,1 %) av omsetningen av produktet eller produktene, minus tretti prosent (30 %), bortsett fra at ingen betaling er påkrevet for ett eller flere produkter som: (a) er tilgjengelig uten restriksjoner for andre for videre forskning og foredling i overensstemmelse med denne avtales artikkel 2, (b) er kjøpt eller innhentet på annen måte fra en annen person eller enhet som enten allerede har betalt for produktet eller produktene eller som er fritatt fra betalingsplikten i henhold til underavsnitt (a) ovenfor, (c) er solgt er omsatt som en handelsvare. 2. Dersom et produkt inneholder en plantegenetisk ressurs for mat og jordbruk innhentet gjennom det multilaterale systemet i henhold til to eller flere avtaler om materialoverdragelse som er basert på standardavtalen om materialoverdragelse er kun én betaling påkrevet i henhold til avsnitt 1 ovenfor. 3. Mottakeren skal, innen seksti (60) dager etter utgangen av hvert kalenderår 31. desember, inngi en årsrapport til det styrende organet som angir: (a) mottakerens og dens nærståendes, medkontrahenters, lisensinnehaveres og leietakeres omsetning av produktet eller produktene i perioden på tolv (12) måneder som utløp 31. desember, (b) det beløp som skal betales, og (c) informasjon som muliggjør identifikasjon av eventuelle restriksjoner som har gitt opphav til betaling for fordeling av goder. 4. Beløpet forfaller til betaling når hver årsrapport inngis. Alle betalinger som skal foretas til det styrende organet skal betales i (spesifisert valuta) 6 og krediteres (fondskontoen eller annen mekanisme etablert av det styrende organet i overensstemmelse med traktatens artikkel 19.3f). 7 6 Note fra sekretariatet: Det styrende organet har ikke vurdert spørsmålet om betalingsvaluta ennå. Innen det gjør dette skal standardavtalen om materialoverdragelse spesifisere amerikanske dollar (USD). 7 Note fra sekretariatet: Dette er fondskontoen omhandlet i finansieringsreglenes artikkel 6.3, som godkjent av det styrende organet (denne rapports vedlegg E). Opplysninger om fondskontoen vil bli satt inn her når denne er etablert, og vil bli meddelt de kontraherende parter.

11 Bilag 3 VILKÅR FOR DEN ALTERNATIVE BETALINGSORDNINGEN I HENHOLD TIL DENNE AVTALES ARTIKKEL Den rabatterte sats for betalinger foretatt i henhold til artikkel 6.11 skal være null komma fem prosent (0,5 %) av omsetningen av alle produkter og omsetningen av alle andre produkter som er plantegenetiske ressurser for mat og jordbruk og som tilhører samme kulturplante, som angitt i traktatens vedlegg 1, som materialet omhandlet i denne avtales bilag 1 tilhører. 2. Betaling skal foretas i overensstemmelse med bankinstruksen angitt i denne avtales bilag 2, avsnitt Når mottakeren overdrar plantegenetiske ressurser for mat og jordbruk under utvikling skal overdragelsen gjøres betinget av at den etterfølgende mottaker innbetaler, til mekanismen etablert av det styrende organet i henhold til traktatens artikkel 19.3f, null komma fem prosent (0,5 %) av omsetningen av ethvert produkt avledet fra vedkommende plantegenetiske ressurser for mat og jordbruk under utvikling, uavhengig av hvorvidt produktet er tilgjengelig uten restriksjoner eller ikke. 4. Minst seks måneder før utløpet av en periode på ti år fra dato for undertegning av denne avtale og, deretter, seks måneder før utløpet av etterfølgende perioder på fem år, kan mottakeren underrette det styrende organet om sin beslutning om at denne artikkel ikke lenger skal komme til anvendelse på vedkommende fra og med utgangen av en hvilket som helst slik periode. Dersom mottakeren har inngått andre standardavtaler om materialoverdragelse vil ti-årsperioden påbegynnes på dato for undertegning av den første standardavtalen om materialoverdragelse der anvendelse av denne artikkel er valgt. 5. Dersom mottakeren har inngått eller i fremtiden inngår andre standardavtaler om materialoverdragelse i tilknytning til materiale som tilhører samme kulturplante[r], skal mottakeren kun betale, til den omhandlede mekanisme, den prosentandel av omsetningen som er fastsatt i denne artikkel eller samme artikkel i noen annen standardavtale om materialoverdragelse. Det er ikke påkrevet med noen kumulative innbetalinger.

12 Bilag 4 VALG AV KULTURPLANTEBASERTE BETALINGER UNDER DEN ALTERNATIVE BETALINGSORDNINGEN I HENHOLD TIL DENNE AVTALES ARTIKKEL 6.11 Jeg (mottakerens eller mottakerens autoriserte tjenestemanns fullstendige navn) erklærer å velge betalinger i overensstemmelse med denne avtales artikkel Underskrift... Dato I overensstemmelse med artikkel 6.11h i standardavtalen om materialoverdragelse vil valg av denne betalingsmåte kun tre i kraft etter at mottakeren har underrettet det styrende organet. Den undertegnede erklæringen om valg av denne betalingsmåte skal sendes av mottakeren til det styrende organet på følgende adresse, uansett hvilken metode for aksept av denne avtale (underskrift, emballasjebasert eller klikkbasert) som er valgt av denne avtales parter, og uavhengig av hvorvidt mottakeren allerede har indikert sin aksept av denne valgmulighet ved sin aksept av selve denne avtale: Sekretariatet Den internasjonale traktat om plantegenetiske ressurser for mat og jordbruk De forente nasjoners mat- og landbruksorganisasjon I Roma, Italia Følgende skal medfølge den undertegnede erklæring: Den dato denne avtale ble inngått, Mottakerens og leverandørens navn og adresse, En kopi av denne avtales bilag 1.

Avtale mellom Kongeriket Norges regjering og Den russiske føderasjons regjering om fremme og gjensidig beskyttelse av investeringer

Avtale mellom Kongeriket Norges regjering og Den russiske føderasjons regjering om fremme og gjensidig beskyttelse av investeringer Avtale mellom Kongeriket Norges regjering og Den russiske føderasjons regjering om fremme og gjensidig beskyttelse av investeringer FORTALE Kongeriket Norges regjering og Den Russiske Føderasjons regjering,

Detaljer

STORTINGETS ADMINISTRASJON. Enkel rammeavtale tjenester. Barnehageplasser

STORTINGETS ADMINISTRASJON. Enkel rammeavtale tjenester. Barnehageplasser STORTINGETS ADMINISTRASJON Enkel rammeavtale tjenester Barnehageplasser Avtalenummer: Avtalens tidsrom: 27.01.2016-01.07.2018 ENKEL RAMMEAVTALE TJENESTER Avtalen er inngått mellom: Org.nr.

Detaljer

VEDLEGG XV OMHANDLET I ARTIKKEL 8.6 NR. 1 STANDARDREGLER FOR SAKSBEHANDLING

VEDLEGG XV OMHANDLET I ARTIKKEL 8.6 NR. 1 STANDARDREGLER FOR SAKSBEHANDLING VEDLEGG XV OMHANDLET I ARTIKKEL 8.6 NR. 1 STANDARDREGLER FOR SAKSBEHANDLING VEDLEGG XV OMHANDLET I ARTIKKEL 8.6 NR. 1 STANDARDREGLER FOR VOLDGIFTSPANELETS SAKSBEHANDLING I dette vedlegg menes med Artikkel

Detaljer

RAMMEAVTALE - KJØP AV MEDIEOVERVÅKNING DEPARTEMENTSFELLESSKAPET. Rammeavtale om kjøp av medieovervåkning

RAMMEAVTALE - KJØP AV MEDIEOVERVÅKNING DEPARTEMENTSFELLESSKAPET. Rammeavtale om kjøp av medieovervåkning Rammeavtale om kjøp av medieovervåkning Avtalen er inngått mellom: ------------------ Heretter kalt leverandøren og ------------------ Heretter kalt kunden Sted og dato: --------------- Kundens navn Leverandørens

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

RAMMEAVTALE nr xxxxx

RAMMEAVTALE nr xxxxx RAMMEAVTALE nr mellom Pasientreiser ANS (org nummer 994 11 1841) heretter benevnt Kunden og «Leverandør» (org nummer ) heretter benevnt Leverandør AVTALEN GJELDER: «Beskrivelse av tjeneste» AVTALEN GJELDER

Detaljer

Rammeavtale om kjøp av IT-konsulenttjenester. Avtalenummer: Avtalens tidsrom:

Rammeavtale om kjøp av IT-konsulenttjenester. Avtalenummer: Avtalens tidsrom: Rammeavtale om kjøp av IT-konsulenttjenester Avtalenummer: Avtalens tidsrom: RAMMEAVTALE OM KJØP AV IT- KONSULENTTJENESTER Avtalen er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden)

Detaljer

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH 1. Generelt 1.1 Disse generelle salgs- og leveringsbetingelser ("Vilkårene") gjelder for alle tjenester som ytes fra KGH til Kunden, med mindre noe annet

Detaljer

VEDTAK Nr. 2/2015 AV EU/EFTAS FELLESKOMITE FOR FELLES TRANSITTERING. av 17. juni 2015

VEDTAK Nr. 2/2015 AV EU/EFTAS FELLESKOMITE FOR FELLES TRANSITTERING. av 17. juni 2015 VEDTAK Nr. 2/2015 AV EU/EFTAS FELLESKOMITE FOR FELLES TRANSITTERING av 17. juni 2015 vedrørende endring av Konvensjonen om en felles transitteringsprosedyre av 20. mai 1987. FELLESKOMITEEN Under henvisning

Detaljer

Avtale om utstedelse og administrasjon av Buypass kvalifiserte sertifikater

Avtale om utstedelse og administrasjon av Buypass kvalifiserte sertifikater Avtale om utstedelse og administrasjon av Buypass kvalifiserte sertifikater mellom og Buypass AS Dokumentversjon 1.3 1 Avtaleparter Denne avtalen er inngått mellom , heretter kalt

Detaljer

som for å oppnå dette ønsker å forbedre den gjensidige rettshjelp ved å gjøre behandlingsmåten enklere og raskere,

som for å oppnå dette ønsker å forbedre den gjensidige rettshjelp ved å gjøre behandlingsmåten enklere og raskere, Konvensjon om forkynnelse i utlandet av rettslige og utenrettslige dokumenter på sivilog handelsrettens område av 15. november 1965 (forkynningskonvensjonen) De stater som har undertegnet denne konvensjon,

Detaljer

VEDLEGG VI OMTALT I ARTIKKEL 2.3 VEDRØRENDE GJENSIDIG ADMINISTRATIV BISTAND I TOLLSAKER

VEDLEGG VI OMTALT I ARTIKKEL 2.3 VEDRØRENDE GJENSIDIG ADMINISTRATIV BISTAND I TOLLSAKER VEDLEGG VI OMTALT I ARTIKKEL 2.3 VEDRØRENDE GJENSIDIG ADMINISTRATIV BISTAND I TOLLSAKER VEDLEGG VI OMTALT I ARTIKKEL 2.3 VEDRØRENDE GJENSIDIG ADMINISTRATIV BISTAND I TOLLSAKER I dette vedlegg forstås med:

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0492.ELTR OJ L 139/14, p. 1-6 COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 492/2014 of 7 March 2014 supplementing Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council as regards

Detaljer

VEDLEGG IV OMTALT I ARTIKKEL 14 HANDELSFORENKLINGER

VEDLEGG IV OMTALT I ARTIKKEL 14 HANDELSFORENKLINGER VEDLEGG IV OMTALT I ARTIKKEL 14 HANDELSFORENKLINGER Artikkel 1 Generelt Avtalepartene er, med sikte på å legge forholdene til rette for sine respektive næringsliv og skape et miljø for handel som gir muligheter

Detaljer

VEDLEGG III OMTALT I ARTIKKEL 13 HANDELSFORENKLINGER

VEDLEGG III OMTALT I ARTIKKEL 13 HANDELSFORENKLINGER VEDLEGG III OMTALT I ARTIKKEL 13 HANDELSFORENKLINGER Artikkel 1 Generelt Avtalepartene er, med sikte på å legge forholdene til rette for sine respektive næringsliv og skape et miljø for handel som gir

Detaljer

STORTINGETS ADMINISTRASJON. Enkel rammeavtale tjenester. Bistand e-læring

STORTINGETS ADMINISTRASJON. Enkel rammeavtale tjenester. Bistand e-læring STORTINGETS ADMINISTRASJON Enkel rammeavtale tjenester Bistand e-læring Avtalenummer: Avtalens tidsrom: ENKEL RAMMEAVTALE TJENESTER Avtalen er inngått mellom:

Detaljer

RÅDSDIREKTIV 98/50/EF. av 29. juni 1998

RÅDSDIREKTIV 98/50/EF. av 29. juni 1998 Nr.50/172 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 9.11.20 RÅDSDIREKTIV 98/50/EF av 29. juni 1998 om endring av direktiv 77/187/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om ivaretakelse

Detaljer

De forente nasjoners konvensjon om åpenhet i traktatbasert voldgift mellom investorer og stater

De forente nasjoners konvensjon om åpenhet i traktatbasert voldgift mellom investorer og stater De forente nasjoners konvensjon om åpenhet i traktatbasert voldgift mellom investorer og stater Innledning Partene i denne konvensjon, som erkjenner verdien av voldgift som metode for å avgjøre tvister

Detaljer

FORLAGSAVTALE. (heretter kalt Opphavsmannen) Opphavsmannens adresse og eventuelle organisasjonsnummer: Forlagets adresse og organisasjonsnummer:

FORLAGSAVTALE. (heretter kalt Opphavsmannen) Opphavsmannens adresse og eventuelle organisasjonsnummer: Forlagets adresse og organisasjonsnummer: FORLAGSAVTALE MELLOM (heretter kalt Opphavsmannen) Opphavsmannens adresse og eventuelle organisasjonsnummer: OG (heretter kalt Forlaget) Forlagets adresse og organisasjonsnummer: GramArt 2005 1 Denne standardavtalen

Detaljer

VI Instruks for justissekretæren

VI Instruks for justissekretæren VI - 129 - 1 AVSNITT EN Oppgaver for domstolens kontor Artikkel 1 2 1. Den offisielle åpningstiden ved domstolens kontor er fra kl 09.00 til 12.00 og fra 14.00 til 16.00 mandag til fredag, bortsett fra

Detaljer

VEDLEGG V OMTALT I ARTIKKEL 2.10 HANDELSFASILITERING

VEDLEGG V OMTALT I ARTIKKEL 2.10 HANDELSFASILITERING VEDLEGG V OMTALT I ARTIKKEL 2.10 HANDELSFASILITERING - 2 - VEDLEGG V OMTALT I ARTIKKEL 2.10 HANDELSFASILITERING Artikkel 1 Generelt Avtalepartene er, med sikte på å legge forholdene til rette for sine

Detaljer

Vedlegg 4 - Utkast til

Vedlegg 4 - Utkast til Sør-Odal kommune Vedlegg 4 - Utkast til KONTRAKT OM BEDRIFTSHELSETJENESTER MELLOM Sør-Odal kommune (heretter benevnt Kommunen) OG (LEVERANDØR) (heretter benevnt Leverandøren) Avtaleperiode fra (kontraktsstart)

Detaljer

REGLER FOR ALMINNELIG VOLDGIFT NÆRINGSFORENINGEN I KRISTIANSANDSREGIONEN

REGLER FOR ALMINNELIG VOLDGIFT NÆRINGSFORENINGEN I KRISTIANSANDSREGIONEN REGLER FOR ALMINNELIG VOLDGIFT NÆRINGSFORENINGEN I KRISTIANSANDSREGIONEN 1 VOLDGIFTSFULLMAKTEN. 1.1 Når en tvist er henvist til voldgift etter disse regler skal voldgiftsretten (heretter Retten ), i mangel

Detaljer

Avtale bygget på Annonsørforeningens anbefalte avtalebestemmelser mellom kunde og reklamebyrå. Rammeavtale om kjøp av reklamebyråtjenester mellom

Avtale bygget på Annonsørforeningens anbefalte avtalebestemmelser mellom kunde og reklamebyrå. Rammeavtale om kjøp av reklamebyråtjenester mellom Avtale bygget på Annonsørforeningens anbefalte avtalebestemmelser mellom kunde og reklamebyrå Rammeavtale om kjøp av reklamebyråtjenester mellom Norsk Tipping AS og (reklamebyråets navn) Avtalereferanse

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Side: 1 av 8 Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Innholdsfortegnelse 1 Alminnelige bestemmelser... 2 1.1 Partene... 2 1.2 Kontraktens vedlegg... 2 1.3 Tolkning prioritet ved motstrid... 2 1.4 Leveransen...

Detaljer

AVTALE OM JURIDISK BISTAND

AVTALE OM JURIDISK BISTAND AVTALE OM JURIDISK BISTAND mellom. (heretter kalt Advokaten) (Org. nr.) og Universitetet i Oslo Org. nr. 971 035 854 (heretter kalt Oppdragsgiver) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 BAKGRUNN... 3 2 RAMMEAVTALEN...

Detaljer

Vedlegg 9.4 KONTRAKTSBETINGELSER RAMMEAVTALE FOR ADVOKATTJENESTER

Vedlegg 9.4 KONTRAKTSBETINGELSER RAMMEAVTALE FOR ADVOKATTJENESTER Vedlegg 9.4 KONTRAKTSBETINGELSER RAMMEAVTALE FOR ADVOKATTJENESTER 1. FORMÅL Rammeavtalens formål er å sikre at kommunenes behov for advokattjenester blir dekket når kapasiteten og kompetansen til egne

Detaljer

Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER

Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER Avtalen er inngått mellom (heretter kalt leverandøren) og ANSA, Association of Norwegian Students Abroad (heretter kalt kunde) Sted og dato:

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR KJØP AV VARER OG TJENESTER. mellom. Norsk Tipping AS. (Leverandørens navn) (heretter kalt leverandøren) vedrørende.

RAMMEAVTALE FOR KJØP AV VARER OG TJENESTER. mellom. Norsk Tipping AS. (Leverandørens navn) (heretter kalt leverandøren) vedrørende. RAMMEAVTALE FOR KJØP AV VARER OG TJENESTER mellom Norsk Tipping AS og (Leverandørens navn) (heretter kalt leverandøren) vedrørende Banktjenester Med referanse NT-0690-14 Avtalens varighet Fra og med: 01.01.2015

Detaljer

SAMARBEIDS- og LEIEAVTALE

SAMARBEIDS- og LEIEAVTALE Det er i dag inngått følgende SAMARBEIDS- og LEIEAVTALE mellom org.nr. heretter kalt Institusjonen og org.nr. heretter kalt Fotterapeuten 1 1 FORMÅL Formålet med avtalen er å regulere samarbeidet mellom

Detaljer

1 Stryn 01.04.16 -Org-nr- 997659953 - kundeservice@backtostart.no

1 Stryn 01.04.16 -Org-nr- 997659953 - kundeservice@backtostart.no 1. Definisjoner, generelt STANDARDVILKÅR FOR KJØP AV LISENS TIL Å TILBY TRENINGSKONSEPTER FRA BACK TO START Gjeldende fra 1. april 2016 1.1 Back to Start har utviklet treningskonseptene BasisBall Raw,

Detaljer

Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT. Mellom Fjellinjen AS og

Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT. Mellom Fjellinjen AS og Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT Mellom Fjellinjen AS og.. Rammeavtale om kjøp konsulenttjenester innen IKT Avtale om [Kjøp av konsulenttjenester] er inngått mellom: [Skriv her] (heretter

Detaljer

Generell Rammeavtale om IKT varer og tjenester

Generell Rammeavtale om IKT varer og tjenester Konsept for rammeavtaler del 2 Generell Rammeavtale om IKT varer og tjenester Avtalens navn: IT rammeavtale Samlet vederlag: Avtalens tidsrom: Del 1, Bakgrunnsnotat, finner du her: http://www.difi.no/hovedenkel.aspx?m=53794

Detaljer

TILSLUTNINGSAVTALE FOR CAMTASIA RELAY

TILSLUTNINGSAVTALE FOR CAMTASIA RELAY TILSLUTNINGSAVTALE FOR CAMTASIA RELAY Mellom UNINETT AS ("UNINETT") og ("Virksomheten") heretter samlet omtalt som "Partene", er det i dag inngått følgende avtale ("Avtalen"): 1/6

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

AVTALE. Kjøp av tjenester

AVTALE. Kjøp av tjenester AVTALE Kjøp av tjenester Avtale om kjøp av tjenester Kjøp av tjenester (vår sak 2014/382) er inngått mellom: nn org nr aaa bbb ccc MVA (heretter kalt Leverandøren) og GRIMSTAD KOMMUNE (heretter kalt Kunden)

Detaljer

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER RAMMEAVTALE FOR LEASING OG KJØP AV BILER Er inngått mellom: (heretter kalt Leverandør) og Frosta kommune, Stjørdal kommune, Meråker kommune, Selbu kommune og Tydal kommune (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

GENERELLE BETINGELSER FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV ARMERINGSSTÅL

GENERELLE BETINGELSER FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV ARMERINGSSTÅL [Skriv inn tekst] GENERELLE BETINGELSER FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV ARMERINGSSTÅL Dette dokumentet tilhører Celsa Steel Service AS, med mindre noe annet er avtalt. Dokumentet skal ikke reproduseres,

Detaljer

KONTRAKT OM «TJENESTEKONSESJON FOR FRISØR TJENESTER

KONTRAKT OM «TJENESTEKONSESJON FOR FRISØR TJENESTER KONTRAKT OM «TJENESTEKONSESJON FOR FRISØR TJENESTER TIL BEBOERE PÅ SØRUM SYKEHJEM» er inngått mellom: xxxxxxxxxxxxxxx (heretter kalt Leverandøren) og Sørum kommune (heretter kalt Oppdragsgiver) Sted og

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0613.fral OJ L 173/13, p. 34-37 COMMISSION REGULATION (EU) No 613/2013 of 25 June 2013 amending Regulation (EC) No 1451/2007 as regards additional active substances of biocidal products to be examined

Detaljer

Avtalevilkår for Egoria Televakt

Avtalevilkår for Egoria Televakt Online Services AS Telefon: 55 70 64 40 Postboks 219 Sentrum Telefaks: 55 32 73 91 NO-5804 BEREN E-post: post@egoria.no NO 988 914 754 MVA Internett: www.egoria.no Avtalevilkår for Televakt (heretter kalt

Detaljer

TILSLUTNINGSAVTALE FOR Mediasite Tjeneste

TILSLUTNINGSAVTALE FOR Mediasite Tjeneste TILSLUTNINGSAVTALE FOR Mediasite Tjeneste Mellom UNINETT AS ("UNINETT") og INSTITUSJON INN HER ("Virksomheten") heretter samlet omtalt som "Partene", er det i dag inngått følgende avtale ("Avtalen"): 1/6

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom Side: 1 av 9 Avtaledokument Kontrakt nr. xx/xxx mellom Nasjonalt folkehelseinstitutt Postboks 4404, Nydalen 0403 Oslo Org nr. 983744516 (heretter kalt Kunden) og [LEVERANDØR] [Navn, adresse, org.nr.] (heretter

Detaljer

BEHANDLINGSREGLER FOR MINDRE TVISTER NÆRINGSFORENINGEN I KRISTIANSANDSREGIONEN

BEHANDLINGSREGLER FOR MINDRE TVISTER NÆRINGSFORENINGEN I KRISTIANSANDSREGIONEN BEHANDLINGSREGLER FOR MINDRE TVISTER NÆRINGSFORENINGEN I KRISTIANSANDSREGIONEN 1 VOLDGIFTSFULLMAKTEN. 1.1 Når en tvist er henvist til voldgift etter disse regler skal voldgiftsretten (heretter Retten ),

Detaljer

NOR/308R0353.00T OJ L nr./2008, p. 11-16

NOR/308R0353.00T OJ L nr./2008, p. 11-16 NOR/308R0353.00T OJ L nr./2008, p. 11-16 COMMISSION REGULATION (EC) No 353/2008 of 18 April 2008 establishing implementing rules for applications for authorisation of health claims as provided for in Article

Detaljer

Statens standardavtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved anskaffelse av IT av mindre omfang

Statens standardavtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved anskaffelse av IT av mindre omfang Statens standardavtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved anskaffelse av IT av mindre omfang Denne avtalen er inngått mellom: Avtalen omfatter: Som del av avtalen følger: Oslo og Akershus fylkeskommune

Detaljer

Rammeavtale for Glass

Rammeavtale for Glass Unntatt offentlighet iht. offentlighetsloven 6.2b EKSEMPLAR NR KONTRAKTSNUMMER 1 AV 2 AVTALE OM TJENESTEKJØP 2007/XXXXX Utarbeidet av Stavanger Universitetssjukehus Helse Stavanger HF Heretter benevnt

Detaljer

*** DE FORENTE STATERS REGJERING (heretter kalt partene ),

*** DE FORENTE STATERS REGJERING (heretter kalt partene ), AVTALE OM FORSKNINGS- OG TEKNOLOGISAMARBEID MELLOM KONGERIKET NORGES REGJERING OG DE FORENTE STATERS REGJERING *** KONGERIKET NORGES REGJERING DE FORENTE STATERS REGJERING (heretter kalt partene ), og

Detaljer

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden.

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden. HANDELSBETINGELSER 1 GENERELL INFORMASJON Salg fra denne hjemmesiden, webshop.sivantos.no, foretas av Sivantos Høreapparater A/S, Nedre Vollgate 5, 0158 Oslo, ORG 940953456, med følgende e-postadresse:

Detaljer

2.10.2003 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/46/EF. av 23.

2.10.2003 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/46/EF. av 23. Nr. 49/1 EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/46/EF 2003/EØS/49/01 av 23. juli 2001 om endring av rådsdirektiv 95/53/EF om fastsettelse av prinsippene for organisering av offentlige

Detaljer

RAMMEAVTALE MELLOM DET KONGELIGE UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENT (UFD) OG UNINETT FAS AS

RAMMEAVTALE MELLOM DET KONGELIGE UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENT (UFD) OG UNINETT FAS AS RAMMEAVTALE MELLOM DET KONGELIGE UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENT (UFD) OG UNINETT FAS AS FOR LEVERANSE AV Teknisk drift av TROFAST-tjenere for høgskolene Rammeavtale om teknisk drift av TROFAST-tjenere

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 200/2016. av 30. september om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen (Finansielle tjenester)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 200/2016. av 30. september om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen (Finansielle tjenester) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 200/2016 av 30. september 2016 om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen (Finansielle tjenester) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde,

Detaljer

Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester

Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester SSA-R 2015 Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester Statens standardavtale SSA-R SSA R juli 2015 Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester

Detaljer

VEDLEGG V REFERERT TIL I ARTIKKEL 2.8 HANDELSFASILITERING

VEDLEGG V REFERERT TIL I ARTIKKEL 2.8 HANDELSFASILITERING VEDLEGG V REFERERT TIL I ARTIKKEL 2.8 HANDELSFASILITERING VEDLEGG V REFERERT TIL I ARTIKKEL 2.8 HANDELSFASILITERING Artikkel 1 Generelt Partene er, med sikte på å legge forholdene til rette for sine respektive

Detaljer

AKSJONÆRAVTALE FOR RISØR BY AS. Risør 17.03.2015

AKSJONÆRAVTALE FOR RISØR BY AS. Risør 17.03.2015 AKSJONÆRAVTALE FOR RISØR BY AS Risør 17.03.2015 Det er denne dag inngått følgende aksjonæravtale («Avtalen») mellom eierne av Risør By AS under stiftelse («Selskapet»): 1 BAKGRUNN OG FORMÅL 1.1 Bakgrunn

Detaljer

Stranda ungdomsskule møbler og utstyr. Stranda kommune og

Stranda ungdomsskule møbler og utstyr. Stranda kommune og Møbler og utstyr til Stranda ungdomsskule ER INNGÅTT MELLOM: Stranda kommune og (heretter kalt kunden) (heretter kalt leverandøren) Omfattende kontrakt K1, K2 og K3 AVTALEN GJELDER: Levering og montering

Detaljer

Avtale om kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling

Avtale om kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling Avtale om kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling Side 1 av 8 Avtale om Kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling er inngått mellom: (heretter kalt

Detaljer

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER FOR KJØP AV VARER

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER FOR KJØP AV VARER STANDARD INNKJØPSBETINGELSER FOR KJØP AV VARER Revidert Juli 2011 Side 1 av 7 1 Innledning... 3 1.1 Tilbud... 3 1.2 Bestilling... 3 1.3 Ordrebekreftelse... 3 1.4 Offentligrettslige krav... 3 1.5 Samfunnsansvar...

Detaljer

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Staten, v/forsvarsdepartementet, v/ Forsvarsbygg Skifte eiendom Postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo 0105 Oslo Org.nr: 975 950 662 heretter kalt selger og Selger: Rissa kommune

Detaljer

Tilbudsforespørsel. vedrørende. entreprenør-/gravetjenester. Eidsiva Anlegg AS. Lokal samarbeidsavtale Lillehammer driftsområde, Ref.

Tilbudsforespørsel. vedrørende. entreprenør-/gravetjenester. Eidsiva Anlegg AS. Lokal samarbeidsavtale Lillehammer driftsområde, Ref. Tilbudsforespørsel vedrørende entreprenør-/gravetjenester Lokal samarbeidsavtale Lillehammer driftsområde, Ref. 2011-0029 1 1 INNLEDNING... 3 1.1 KORT OM OPPDRAGSGIVER... 3 1.2 KONKURRANSEN... 3 1.3 KONFIDENSIALITET...

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE 1. [Skriv inn tekst] Versjon 02 vedtatt av Juridisk gruppe 17. februar 2016

SAMARBEIDSAVTALE 1. [Skriv inn tekst] Versjon 02 vedtatt av Juridisk gruppe 17. februar 2016 Versjon 02 vedtatt av Juridisk gruppe 17. februar 2016 SAMARBEIDSAVTALE 1 1 Avtaleformularet kan nyttes i tillegg til intenssjonsavtalen for de som ønsker det på generelt grunnlag eller per oppdrag, for

Detaljer

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 Rammeavtale for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 1 Avtale om juridiske tjenester Avtale er inngått mellom: Kongsberg kommunale eiendom KF (heretter kalt oppdragsgiver) og (Advokat/firma) (heretter kalt

Detaljer

Rammeavtale Prosjekt- og endringsledelse

Rammeavtale Prosjekt- og endringsledelse Rammeavtale Prosjekt- og endringsledelse SIDE 1 AV 11 RAMMEAVTALE KJØP FOR RÅDGIVNING Avtalen er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Kundens

Detaljer

Vedlegg: HMS egenerklæring (Returneres utfylt m/tilbudet) Avtaledokument (Til orientering og bruk ved avtaleinngåelse)

Vedlegg: HMS egenerklæring (Returneres utfylt m/tilbudet) Avtaledokument (Til orientering og bruk ved avtaleinngåelse) Konkurransegrunnlagets Del II Kontraktsvilkår Vedlegg: HMS egenerklæring (Returneres utfylt m/tilbudet) Avtaledokument (Til orientering og bruk ved avtaleinngåelse) 1 Oppdragsgiver Når begrepet Oppdragsgiver

Detaljer

Torsdag 17. februar 2011 kl. 14:00 Park Inn Oslo Airport, på Gardermoen, Møterom 36

Torsdag 17. februar 2011 kl. 14:00 Park Inn Oslo Airport, på Gardermoen, Møterom 36 AKSJONÆRER I NORWAY ROYAL SALMON ASA Deres ref.: Vår ref.: Dato: JB/ja Trondheim, 3. februar 2011 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Norway

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Sandnes kirkelige Fellesråd. Har opprettet tjenestekontrakt om leveranse av følgende:

DEN NORSKE KIRKE Sandnes kirkelige Fellesråd. Har opprettet tjenestekontrakt om leveranse av følgende: Unntatt offentlighet iht. offentlighetsloven 6.2b EKSEMPLAR NR 1 AV 2 RAMMEAVTALE 00000 Utarbeidet av DEN NORSKE KIRKE Sandnes kirkelige Fellesråd Heretter benevnt OPPDRAGSGIVER Og Org.nr. Lev. Navn Adresse

Detaljer

PROTOKOLL MELLOM DET SVEITSISKE EDSFORBUND KONGERIKET NORGE

PROTOKOLL MELLOM DET SVEITSISKE EDSFORBUND KONGERIKET NORGE PROTOKOLL MELLOM DET SVEITSISKE EDSFORBUND OG KONGERIKET NORGE om endring av overenskomst med tilhørende protokoll til unngåelse av dobbeltbeskatning med hensyn til skatter av inntekt og av formue undertegnet

Detaljer

www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll

www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll 1. Formål Dette avtaledokument beskriver de generelle avtalevilkår mellom oppdragsgiver(tiltakshaver/byggherre) og kontrollforetak

Detaljer

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant)

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant) Type avtale (sett kryss) Avtale (enkeltoppdrag): Rammeavtale: Annet: Saksnummer: Tittel: Leverandør: Kunden: Kontaktperson for avtalen: Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen gjelder fra dato: Kontaktperson

Detaljer

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden)

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden) Avtale om leie av medlemssystemet Zubarus er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Kundens underskrift Leverandørens underskrift

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ÅLESUND KOMMUNE XXX KOMMUNE

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ÅLESUND KOMMUNE XXX KOMMUNE SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ÅLESUND KOMMUNE OG XXX KOMMUNE 1 PARTENE Denne samarbeidsavtalen (Avtalen) er inngått mellom følgende parter: 1. Ålesund kommune, organisasjonsnummer: 942 953 119 2. xxx kommune,

Detaljer

RfD Side 1 av 6 VEDLEGG 3 TIL KONKURRANSEGRUNNLAGET KONTRAKTSBESTEMMELSER

RfD Side 1 av 6 VEDLEGG 3 TIL KONKURRANSEGRUNNLAGET KONTRAKTSBESTEMMELSER RfD Side 1 av 6 VEDLEGG 3 TIL KONKURRANSEGRUNNLAGET KONTRAKTSBESTEMMELSER Dato: 11.12.2015 RfD Side 2 av 6 1 KONTRAKTSBESTEMMELSER 1.1 Avtalens varighet Avtalen trer i kraft fra den dato avtaledokumentet

Detaljer

24.4.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1452/2003. av 14. august 2003

24.4.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1452/2003. av 14. august 2003 Nr. 23/47 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1452/2003 2008/EØS/23/02 av 14. august 2003 om videreføring av unntaket i artikkel 6 nr. 3 bokstav a) i rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 med hensyn til visse arter

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 130/2004. av 24. september 2004

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 130/2004. av 24. september 2004 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 130/2004 av 24. september 2004 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIV (Konkurranse), protokoll 21 (om gjennomføring av konkurransebestemmelser for foretak) og protokoll 23

Detaljer

SLUTTDOKUMENT. (Brussel, 8. oktober 2002)

SLUTTDOKUMENT. (Brussel, 8. oktober 2002) SLUTTDOKUMENT FRA DIPLOMATKONFERANSEN OM PROTOKOLL OM DET EUROPEISKE FELLESSKAPS TILTREDELSE TIL DEN INTERNASJONALE EUROCONTROL- KONVENSJON OM SAMARBEID OM FLYSIKRING AV 13. DESEMBER 1960, ETTER ULIKE

Detaljer

Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester

Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester SSA-R 2015 Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester Statens standardavtale SSA-R SSA-R juli 2015 Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester Avtale om Ventilasjon og anlegg med varme/kjølemedie.

Detaljer

AVTALE OM KONSULENTOPPDRAG Bistand med utarbeidelse av hovedplan for Narvik stasjon og hovedplan for sterkningen Hell - Værnes.

AVTALE OM KONSULENTOPPDRAG Bistand med utarbeidelse av hovedplan for Narvik stasjon og hovedplan for sterkningen Hell - Værnes. AVTALE OM KONSULENTOPPDRAG Bistand med utarbeidelse av hovedplan for Narvik stasjon og hovedplan for sterkningen Hell - Værnes mellom Jernbaneverket (heretter kalt OPPDRAGSGIVER) og Navn (heretter kalt

Detaljer

Vedtektene er fastsatt i samsvar med lov om klageorganer for forbrukersaker

Vedtektene er fastsatt i samsvar med lov om klageorganer for forbrukersaker AVTALE OG VEDTEKTER FOR KLAGENEMNDA I STRØMAVTALEFORHOLD, ELKLAGENEMNDA Vedtektene er fastsatt i samsvar med lov om klageorganer for forbrukersaker Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1.1 Avtaleparter og

Detaljer

Vedlegg 4 AVTALE. Det er i dag inngått avtale om mellom. Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli. Entreprenør

Vedlegg 4 AVTALE. Det er i dag inngått avtale om mellom. Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli. Entreprenør Vedlegg 4 AVTALE Det er i dag inngått avtale om mellom Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli og Entreprenør Innhold 1. Alminnelige bestemmelser... 4 1.1 Oppdragets omfang... 4 1.2 Gjennomføring

Detaljer

AVTALE nr. " Konsulent- og rådgivningsbistand i forbindelse med etableringen av Oslo universitetssykehus HF som ett foretak. Saksnummer: 2014/6847

AVTALE nr.  Konsulent- og rådgivningsbistand i forbindelse med etableringen av Oslo universitetssykehus HF som ett foretak. Saksnummer: 2014/6847 AVTALE nr mellom Oslo universitetssykehus HF (Org nr 993 467 049) heretter benevnt Kjøper og Leverandør (Org.nr: heretter benevnt Selger " Konsulent- og rådgivningsbistand i forbindelse med etableringen

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDSDIREKTIV 2003/61/EF. av 18. juni 2003

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDSDIREKTIV 2003/61/EF. av 18. juni 2003 8.6.2006 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 30/447 RÅDSDIREKTIV 2003/61/EF 2006/EØS/30/27 av 18. juni 2003 om endring av direktiv 66/401/EØF om markedsføring av frø fra fôrvekster, 66/402/EØF

Detaljer

AVTALE. om overføring av rett til. justering av MVA. om disponering av. justert merverdiavgift

AVTALE. om overføring av rett til. justering av MVA. om disponering av. justert merverdiavgift AVTALE om overføring av rett til justering av MVA og om disponering av justert merverdiavgift 1. Avtalepartene [*] AS) Adr.: [*] Org. nr.: [*] heretter benevnt som Utbygger og Hordaland fylkeskommune Adr.:

Detaljer

Tilleggsprotokoll til Den europeiske rammekonvensjon om interkommunalt grensesamarbeid mellom lokalsamfunn eller myndigheter Strasbourg, 9.XI.

Tilleggsprotokoll til Den europeiske rammekonvensjon om interkommunalt grensesamarbeid mellom lokalsamfunn eller myndigheter Strasbourg, 9.XI. Tilleggsprotokoll til Den europeiske rammekonvensjon om interkommunalt grensesamarbeid mellom lokalsamfunn eller myndigheter Strasbourg, 9.XI.1995 European Treaty Series/159 Europarådets medlemsstater,

Detaljer

LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY

LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY Lisensavtale Buddy LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY BUDDYSAMARBEIDET: mellom Navn: Samarbeidet Buddysamarbeidet Adresse: Telefon: Telefaks: Kontaktperson: Telefon: e-post: og BUDDYMEDLEM:

Detaljer

Kontrakt for levering av brød og bakervarer Rammeavtale Sak 2011/1417

Kontrakt for levering av brød og bakervarer Rammeavtale Sak 2011/1417 Kontrakt for levering av brød og bakervarer Rammeavtale Sak 2011/1417 1 Innhold 1. Avtale parter 3 2. Avtalen omfang, varighet og oppsigelse 4 3. Priser og prisendringer 4 4. Leverings- og betalingsbetingelser

Detaljer

PROTOKOLL TILLEGGSPROTOKOLL MELLOM REPUBLIKKEN ØSTERRIKE KONGERIKET NORGE

PROTOKOLL TILLEGGSPROTOKOLL MELLOM REPUBLIKKEN ØSTERRIKE KONGERIKET NORGE 449 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Protokoll und Zusatzprotokoll in norwegischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 5 PROTOKOLL OG TILLEGGSPROTOKOLL MELLOM REPUBLIKKEN ØSTERRIKE OG KONGERIKET

Detaljer

SILVER PENSJONSKONTO. Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. februar 2009

SILVER PENSJONSKONTO. Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. februar 2009 SILVER PENSJONSKONTO Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. februar 2009 INNHOLD: Side: 1 Innledning 3 1.1 Om vilkårene 3 1.2 Forsikringens ikrafttredelse 3 1.3 Defi nisjoner 3 2 Forsikringsytelsene 4 2.1

Detaljer

Artikkel 1 Transport til Det Forente Kongerike

Artikkel 1 Transport til Det Forente Kongerike HEIMDALAVTALEN OVERENSKOMST MELLOM REGJERINGEN I DET FORENTE KONGERIKE STORBRITANNIA OG NORD-IRLAND OG REGJERINGEN I KONGERIKET NORGE OM TRANSPORT AV HEIMDAL KONDENSAT GJENNOM RØRLEDNING TIL DET FORENTE

Detaljer

*** GENERELLE TJENESTEVILKÅR ***

*** GENERELLE TJENESTEVILKÅR *** 1 OMFANG OG ANVENDELSE *** GENERELLE TJENESTEVILKÅR *** 1.1. Med mindre annet er skriftlig avtalt, skal disse generelle tjenestevilkårene (heretter kalt "Generelle vilkår") gjelde for alle tjenester, som

Detaljer

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 94/47/EF. av 26. oktober 1994

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 94/47/EF. av 26. oktober 1994 13.4.1995 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.13/00 35 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 94/47/EF av 26. oktober 1994 om beskyttelse av kjøperen i forbindelse med visse aspekter ved

Detaljer

AVTALE PÅ KJØP AV KJØKKENVOGNER TIL KJØKKENET VED ULLEVÅL SYKEHUS

AVTALE PÅ KJØP AV KJØKKENVOGNER TIL KJØKKENET VED ULLEVÅL SYKEHUS AVTALE PÅ KJØP AV KJØKKENVOGNER TIL KJØKKENET VED ULLEVÅL SYKEHUS INNGÅTT MELLOM OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF - (HERETTER KALT OPPDRAGSGIVER) 993 467 049... (ORGANISASJONSNR/FORETAKSNUMMER) OG (HERETTER

Detaljer

Avtale. Konsulentbistand

Avtale. Konsulentbistand Avtale om kjøp av Konsulentbistand mellom Ruter As Organisasjonsnr.: 991 609 407 MVA med forretningsadresse Dronningens gate 40, postboks 1030 Sentrum, 0104 Oslo (heretter kalt Oppdragsgiver) og xxx Organisasjonsnr.:

Detaljer

FORHANDLERAVTALE. mellom. HealthTech Sciences AS, org.nr. 892 976 562 MVA Daniel Hansens gate 9, 5008 BERGEN (Rettighetshaver) (forhandler)

FORHANDLERAVTALE. mellom. HealthTech Sciences AS, org.nr. 892 976 562 MVA Daniel Hansens gate 9, 5008 BERGEN (Rettighetshaver) (forhandler) FORHANDLERAVTALE mellom HealthTech Sciences AS, org.nr. 892 976 562 MVA Daniel Hansens gate 9, 5008 BERGEN (Rettighetshaver) og Forhandlernummer (mobilnr): Org.nr. / pers.nr. Navn: Adresse: E-post: (forhandler)

Detaljer

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 4 Kjære verdsatte leverandør! Sapa er en variert gruppe av industriselskaper med global virksomhet. Sapas verdier og kultur med bærekraftig utvikling

Detaljer

VEDLEGG XVII OMHANDLET I ARTIKKEL 93 STANDARD REGLER OG PROSEDYRER FOR VOLDGIFTSPANELER

VEDLEGG XVII OMHANDLET I ARTIKKEL 93 STANDARD REGLER OG PROSEDYRER FOR VOLDGIFTSPANELER - 1 - VEDLEGG XVII OMHANDLET I ARTIKKEL 93 STANDARD REGLER OG PROSEDYRER FOR VOLDGIFTSPANELER VEDLEGG XVII OMHANDLET I ARTIKKEL 93 STANDARD REGLER OG PROSEDYRER FOR VOLDGIFTSPANELER Alminnelige bestemmelser

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG ETTER MEDGÅTT TID

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG ETTER MEDGÅTT TID KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG ETTER MEDGÅTT TID mellom. (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./personnr om (kort beskrivelse av oppdraget)

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av PC og tilbehør

Rammeavtale for kjøp av PC og tilbehør Rammeavtale for kjøp av PC og tilbehør med rammeavtalenummer: er [dato] inngått mellom: Navn: Hias IKS Postadresse: Postboks 4065, N-2306 HAMAR Besøksadresse: Vangsvegen 143, HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

KOMMISJONENS DELEGERTE FORORDNING (EU) Nr. 574/2014. av 21. februar 2014

KOMMISJONENS DELEGERTE FORORDNING (EU) Nr. 574/2014. av 21. februar 2014 KOMMISJONENS DELEGERTE FORORDNING (EU) Nr. 574/2014 av 21. februar 2014 om endring av vedlegg III til Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 hva angår malen som skal benyttes for utarbeidelse

Detaljer

AVTALE. Kjøp av tjenester

AVTALE. Kjøp av tjenester AVTALE Kjøp av tjenester Avtale om kjøp av tjenester Kjøp av tjenester (vår sak 2014/2940) er inngått mellom: nn org nr aaa bbb ccc MVA (heretter kalt Leverandøren) og GRIMSTAD KOMMUNE (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer