OPPDRAGSGIVER(E) EBL Kompetanse OPPDRAGSGIVER(E)S REF./KONTAKTPERSON. Annie Heieren PROSJEKTNR. GRADERING PROSJEKTLEDER (NAVN, SIGN.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OPPDRAGSGIVER(E) EBL Kompetanse OPPDRAGSGIVER(E)S REF./KONTAKTPERSON. Annie Heieren PROSJEKTNR. GRADERING PROSJEKTLEDER (NAVN, SIGN."

Transkript

1 TITTEL PROSJEKTPLAN Spenningskvalitet og støybeskyttelse SINTEF Energiforskning AS Postadresse: 7465 Trondheim Resepsjon: Sem Sælands vei 11 Telefon: Telefaks: OPPDRAGSGIVER(E) EBL Kompetanse OPPDRAGSGIVER(E)S REF./KONTAKTPERSON Annie Heieren Foretaksregisteret: NO MVA BUDSJETT KR (TOTALT) DATO REVIDERT PR PROSJEKTNR. GRADERING PROSJEKTLEDER (NAVN, SIGN.) ANTALL SIDER Åpen Helge Seljeseth 13 ELEKTRONISK ARKIVKODE HeS15364 PROSJEKTANSVARLIG (NAVN, SIGN.) Nils Arild Ringheim START DATO SLUTT DATO FORSKNINGSSJEF (NAVN, SIGN.) Petter Støa AVDELING BESØKSADRESSE LOKAL TELEFAKS Energisystemer Sem Sælandsv Trondheim UTFORDRING Årlig taper norske sluttbrukere anslagsvis over 2 milliarder kroner på avbrudd og spenningsproblemer i kraftnettet. Dette prosjektet vil først og fremst se på fire hovedutfordringer forbundet med dette: 1. Energiloven pålegger konsesjonæren å kunne dokumentere den leveringskvalitet kundene kan påregne, herunder spenningskvaliteten. Mange norske nettselskap har ikke kompetanse og utstyr til å kunne følge opp dette. Både nettselskap og industri trenger bedre verktøy og kompetanse til å håndtere problemer med spenningskvalitet og dokumentasjon av denne. 2. Kundene og til og med de enkelte apparater hos kundene har ofte svært forskjellige behov vedrørende leveringskvalitet og dette burde kunne utnyttes i mer optimale nettløsninger. 3. Samtidig som stadig flere kunder erfarer store tap og problemer med elektriske apparater der leverandør av utstyret hevder spenningsforholdene inn til utstyret er for dårlig finnes det svært begrensede krav til den leverte spenningskvalitet. 4. Bedre tilpasning av EMC-tiltakene jording, skjerming og avledning til de ulike kraftanlegg, slik at kostnadseffektive løsninger ivaretar både personsikkerhet, anleggs- og støybeskyttelse. MÅL Prosjektet skal bidra til et kvalitetsriktig og kostnadseffektivt energisystem. Prosjektet skal blant annet bidra til at nettselskapenes leveranser har riktig kvalitet til lavest mulig totalkostnad gjennom kostnadsoptimal leveringskvalitet, og optimale løsninger for støybeskyttelse i kraftsystemet. Alle rettigheter tilhører SINTEF Energiforskning AS. Foreliggende materiale og dets idègrunnlag kan ikke benyttes av noen, eller overlates til tredje part, uten SINTEF Energiforskning AS sitt skriftlige forhåndssamtykke.

2 2 Viktige delmål (Utvikle/fremskaffe/bidra til): 1. løsninger for kundetilpasset leveringskvalitet m/utprøving av pilotinstallasjon 2. kostnadseffektive verktøy og systemer for kartlegging av leveringskvalitet 3. dataunderlag for leveringskvaliteten, herunder spenningskvaliteten, i Norge 4. praktiske løsninger for hvordan kostnadseffektiv sikring mot høyfrekvent støy kan gjennomføres ved hjelp av riktig anleggsutforming og komponentvalg. NYTTEVERDI Det er mange som kan ha nytte av dette prosjektet fra nettselskap og kunder til myndigheter og komponentindustri og nytteverdien kan være forskjellig avhengig av hvem det er det gjelder. Noen eksempler på nytteverdi: 1. Å få tilgang på effektive verktøy mht måling, beregning og dokumentasjon av spenningskvalitet 2. Å få oversikt over riktige tiltak for å utbedre utilstrekkelig spenningskvalitet. 3. Å sikre nettplanlegging som ivaretar krav til spenningskvalitet på alle nettnivå 4. Å sikre at den spenningskvalitet som tilbys er samfunnsøkonomisk riktig/i overensstemmelse med kundenes behov/betalingsvilje. 5. Å redusere kostnadene ved nybygging og ombygging av kraftforsynings- og industrianlegg, samt øke støybeskyttelsen mot høyfrekvente forstyrrelser i hele anleggets levetid blant annet på grunn av større fleksibilitet ved endringer/ombygginger. BAKGRUNN OG STATUS De årlige tapene på grunn av avbrudd og spenningsproblemer i kraftnettet i Norge estimeres foreløpig grovt til 2 milliarder kroner. Basert på relativt omfattende tidligere undersøkelser har en anslått at langvarige avbrudd medfører tap/kostnader på ca 1 milliard kroner pr år. At kortvarige avbrudd og spenningsforstyrrelser også forårsaker tap på til sammen ca 1 milliard kroner pr år er et anslag med større usikkerhet, selv om dette antas å være et meget lavt og forsiktig anslag. I Norge har det siden november 1992 blitt foretatt systematiske målinger av leveringskvalitet og spenningskvalitet der måledataene er lagt inn i en nasjonal database ved SINTEF Energiforskning. Databasen gir i utgangspunktet svært nyttige opplysninger om tilstanden i det norske kraftnettet med hensyn til leveringskvalitet. At en har funnet flere svært interessante sammenhenger mellom leveringskvaliteten i luftnett kontra kabelnett er et eksempel på dette. Slike resultater vil være nyttige både for nettselskap, kunder, forsikringsselskap og myndigheter. Det ønskes, foruten å videreføre oppbyggingen av databasen, å i enda større grad kunne nyttiggjøre databasen til å vurdere kostnadsoptimale løsninger for tilstrekkelig leveringskvalitet. Leveringskvaliteten er foruten nettselskapenes nettplanlegging og drift og kontroll med nettet svært avhengig av ytre faktorer som påvirkning fra spesielle eller også ekstreme værsituasjoner og naturfenomen. Det kan være store variasjoner i leveringskvaliteten og herunder også spenningskvaliteten fra et år til et annet. Nettopp derfor er det meget viktig med kontinuitet på dataene i en nasjonal måledatabase. Norge har de siste 5 til 10 år, ikke minst på grunn av deregulering av kraftsektoren, vært blant pionernasjonene innen leveringskvalitet herunder både feil og avbruddshåndtering og delvis også

3 3 spenningskvalitet. Norge har bidratt med data og teknologi/kompetanse i utvikling av både nye komponenter, nye verktøy og nye normer. Imidlertid avstedkommer inntektsrammeregulering og stadige krav til effektivisering i kraftsektoren behov for videre arbeid med både forbedrede løsninger og helt nye løsninger og produkter. Helt siden endringene i energiloven på begynnelsen av 90-tallet har kundene hatt krav på å få dokumentert leveringskvaliteten herunder spenningskvaliteten, men mange nettselskap prioriterer slik oppfølging av kundene svært lavt. På kunders forespørsel til nettselskap om hvilken leveringskvalitet de kan påregne har enkelte som et eksempel fått 99,9 % til svar. Svaret dekker da altså kun pålitelighetsdelen av leveringskvalitetsbegrepet og mange nettselskap har ikke engang nødvendig utstyr for å kunne kartlegge og dokumentere alle nødvendige sider av leveringskvaliteten. Strengere krav til effektiv nettdrift har skapt et behov for effektive, automatiserte og intelligente system for kartlegging og måling av leveringskvalitet. Som en del av spenningskvalitetsarbeidet i Norge er det også tidligere utviklet brukervennlige målesystem som i stor grad er tatt i bruk i Norge, men behovet for bedre verktøy er stort. Det er dessuten først i de siste to år blitt arbeidet med intelligente målesystemer som på bakgrunn av målingene kan si noe om årsaken til avbrudd og spenningsfeil. De utførende parter i dette prosjektet har vært med i fremste front på det arbeidet som er gjort til nå. Nødvendig leveringskvalitet for kunder og utstyr med høye kostnader ved avbrudd eller spenningsfeil har frem til i dag i all hovedsak blitt tilpasset inne i sluttbrukernes installasjoner. Dette er foretatt ved hjelp av avbruddsfrie strømforsyninger, aggregat, overspenningsvern, passive og aktive filtre med mer. Det er derimot store forhåpninger til kostnadseffektive løsninger i nettet som en søker å finne gjennom dette prosjektet. I perioden gjennomførte SINTEF Energiforskning AS i samarbeid med Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), et Enfo-prosjekt om EMP-sikring av kraftforsyningsanlegg. (Enfopublikasjon "EMP-sikring av kraftforsyningsanlegg. Håndbok.") I prosjektet var det en del uavklarte høyfrekvente problemstillinger omkring anleggsutforming og jordingsstrategi. Som en del av et nytt prosjekt på Spenningskvalitet og støybeskyttelse vil en følge opp problemstillingene fra EMP-prosjektet, samtidig som det skal være et generelt støyprosjekt (EMC-prosjekt) med stort nedslagsfelt i både kraftforsyning og industri. SINTEF Energiforskning har gjennom EMP-prosjektet samt tidligere jordings- og støyprosjekt, en god forutsetning for å gjennomføre et prosjekt av denne typen. Relevant litteratur fra SINTEF Energiforskning er "Jordingshåndbok i elkraftanlegg" [1] og "EMP-sikring av kraftforsyningsanlegg. Håndbok." [2]. Relevant internasjonal litteratur er f eks "Guide on EMC in power plants and substations" [3] og "Electromagnetic compatibility (EMC) - Installation and mitigation guidelines - Earthing and cabling" [4]. Annen norsk informasjon med relevanse for prosjektaktiviteten: "En sårbar kraftforsyning. Sluttrapport BAS3." [BAS = Beskyttelse av samfunnet] og "Et sårbart samfunn. Utfordringer for sikkerhets- og beredskapsarbeidet i samfunnet" Referanser: 1. Seljeseth, Herlof et al: Jordingshåndbok for elkraftanlegg. Trondheim: Energiforsyningens Forskningsinstitutt AS ISBN Ringheim, Nils Arild et al: EMP-sikring av kraftforsyningsanlegg. Håndbok. Oslo: Energiforsyningens Fellesorganisasjon (Enfo) ISBN

4 4 3. Guide on EMC in power plants and substations. CIGRE Working Group 36.04: EMC in power plants and substations IEC : Electromagnetic compatibility (EMC) Part 5: Installation and mitigation guidelines Section 2: Earthing and cabling. DELPROSJEKTER OG AKTIVITETER Prosjektet består av tre delprosjekter, Nettløsninger for kundetilpasset leveringskvalitet, Spenningskvalitet og Høyfrekvent støybeskyttelse i kraftforsyning og industri, opprinnelig foreslått som separate prosjekter. Prosjektene ble slått sammen etter ønske fra EBL Kompetanse. 1. Spenningskvalitet Delprosjektet vil delvis bygge på enkelte av aktivitetene fra EFFEKT-prosjektet Spenningskvalitet da flere nettselskap viser stor interesse for videre arbeid innen noen av aktivitetene fra det avsluttede prosjektet. I tillegg er det spilt inn nye prioriterte aktiviteter fra norske nettselskap, fra Norsk Hydro og fra Sverige. Det har også vært mange eksempler på at de siste få årene med effektivisering og inntektsrammeregulering, outsourcing, nedbemanning og omrokkeringer av arbeidsstokken ved nettselskap har medført at mange nettselskap håndterer kundeklager svært dårlig blant annet på grunn av manglende kompetanse. Det ønskes å videreføre et meget positivt samarbeid med Chalmers Tekniska Högskola (CTH) i Göteborg fra spenningskvalitetsarbeidet under EFFEKT med et dr.ing studium ved CTH. men det har ikke vært mulig å få finansiering til dr.ing. studium de to første årene i prosjektet. Prosjektet er underfinansiert Effektive verktøy for måling, beregning og dokumentasjon av spenningskvalitet Aktiviteten skal legge til rette for både bedre kompetanse og et bedre nivå blant nettselskap og industribedrifter med hensyn til utstyr til kartlegging og dokumentasjon av leveringskvalitet. Dette skal oppnås gjennom: - utvikling av enklere og mer effektive målesystem - utvikling av billigere målesystem - kompetanseheving hos nettselskap og industri personell gjennom kurs, seminar etc 1.2. Intelligente systemer for rapportering av feilårsaker/feilsted ved spenningsfeil Aktiviteten skal bidra til og være pådriver for utvikling av ferdige løsninger av intelligente målesystem som skal gi brukeren direkte opplysninger om årsakene til de ulike målte forstyrrelsene. I stedet for å bare få vite at det er målt et bestemt antall spenningsdip og koblingsoverspenninger skal brukeren som et eksempel også få informasjon om årsakene til hver enkelt av disse forstyrrelsene årsaker som innkobling av kondensatorbatteri, spenningssetting av transformatorer, kortslutninger osv Oppfølging av systemutvikling internasjonalt blant annet gjennom deltakelse i CIGRE Voltage Quality og samarbeid med CTH og Electrotek Concepts samt også direkte deltakelse i slikt utviklingsarbeid Dr.ing. studium ved CTH i forbindelse med en målesystemløsning

5 Krav til spenningskvalitet Selv om ulike typer feil og mangler ved spenningen påfører kundene store tap er det kun spenningens effektivverdi det delvis stilles krav til i Norge i dag. Men hvordan denne effektivverdien skal måles er ikke klart definert i detalj i nettselskapenes standardkontrakt. I denne aktiviteten skal ulike muligheter for krav til spenningskvaliteten vurderes. Både industri og øvrige kunders behov samt nettselskapenes muligheter og begrensninger må ivaretas. Selv om det finnes en norsk standard med grenseverdier for forstyrrelser i fordelingsnettet finnes det ikke slike verdier i noen norsk standard for høyere spenningsnivå. Aktiviteten skal komme med anbefalinger vedrørende grenseverdier for de høyere spenningsnivåene. Aktiviteten er også ment som en støtte for både myndigheter (NVE), nettselskap og industri i forbindelse med påbegynt arbeid med norske forskrifter for leveringskvalitet Individuelle leveringskvalitetskontrakter EBL Kompetanse sammen med SINTEF Energiforskning og enkelte nettselskap i EFFEKTprosjektet Leveringskvalitet utviklet en kontraktsmeny med råd og veiledning til nettselskap for og om inngåelse av individuelle leveringskvalitetskontrakter med næringslivskunder. Det gjenstår flere utfordringer i dette arbeidet Database over spenningskvalitet i det norske kraftnettet Databasen inneholder i det denne prosjektplanen skrives 4200 MB data fra 624 målepunkter fra perioden november 1992 til ut 2001 (samt noen få punkter frem til februar 2002). Det anses som meget viktig å sørge for tidsmessig kontinuitet i databasen og det er en relativt gunstig økonomisk oppgave å drive databasen når arbeidet organiseres slik som under EFFEKT-prosjektet. Det er god erfaring med at nettselskapene bidrar med betydelig egeninnsats. Mange målinger skal de foreta likevel og sender kopi til den landsdekkende databasen. Velvilligheten har også vært bra ved ønske om spesielle målepunkter. Arbeidet består av systematisering, kvalitetssikring og gjennomgang av data samt innlegging av måledataene Nettutforming og nettløsningers innvirkning på spenningskvaliteten Den verdifulle landsdatabasen på spenningskvalitet ønskes utnyttet i enda større grad gjennom analyser av hvordan nettutforming, nettløsninger, spenningsnivå, geografisk beliggenhet etc. virker inn på spenningskvaliteten. At en har funnet flere svært interessante forhold med til dels store forskjeller mellom leveringskvaliteten i luftnett kontra kabelnett er bare et eksempel på slike sammenhenger. En søker å finne hvordan forskjellige nettløsninger, ulike komponenter, geografisk beliggenhet, værforhold, vedlikeholdsnivå, med mer påvirker spenningskvaliteten. Som et av resultatene av dette arbeidet håper en å få god oversikt over kostnadseffektive tiltak for forbedring av spenningskvalitet og for å opprettholde tilstrekkelig spenningskvalitet Riktige fremgangsmåter ved løsing av spenningskvalitetsproblemer Det skal lages en veiledning i form av en enkel brukerhåndbok for håndtering av spenningskvalitetsproblemer. Anbefalt teknisk fremgangsmåte med gode råd for effektiv feilsøking samt servicemessig kundeoppfølging ved kundeklager skal behandles. Det ønskes primært at håndboken både publiseres på CD og i et pocket -bok format Lynnedslag og spenningskvalitet De fleste som jobber innenfor elektrisk kraftforsyning har en klar formening om at lynnedslag ved tordenvær har en betydelig og ofte destruktiv innvirkning på spenningskvaliteten. Denne aktiviteten skal søke å finne i hvor stor grad lynnedslag påvirker spenningskvaliteten og sammenholde konsekvensene av dette med andre forhold som også påvirker spenningskvaliteten

6 6 slik som driftskoblinger, nettvedlikehold, andre ekstreme værsituasjoner som kraftig vind med mer Nordisk samarbeid Det forskes og arbeides i større eller mindre grad på ulike områder innen leveringskvalitet og spenningskvalitet i alle de nordiske landene. Denne aktiviteten er tenkt å ivareta et effektivt samarbeid mellom Norge og de øvrige landene innen slik forskning. For en mest effektiv og kostnadsoptimal forskning er det viktig å koordinere forskningsarbeidet mellom de nordiske landene så en ikke risikerer unødig dobbeltarbeid. Videre anses det som viktig der det er hensiktsmessig å delta i andre nordiske lands forskningsprosjekter når resultatene vi kan får ut av disse prosjektene har en høy forventningsverdi i forhold til den økonomiske innsatsen fra norsk side. Et slik positivt samarbeid har foregått i noen få år med CTH i Göteborg og det ønskes videreført. Fra norsk side har vi foreløpig bidratt med måledata og kompetanse gjennom deltakelse i blant annet prosjektenes styringsgrupper. 2. Støybeskyttelse Delprosjektet skal undersøke de viktigste elementene som påvirker støyegenskapene i kraftforsynings- og industrianlegg: Delaktivitet 2.1 omfatter komponenter og lederføringer. Stikkord er: Kabelegenskaper, virkningen av parallellførte jordplan, kabelterminering og høgfrekvensegenskaper til vern/avledere. Delaktiviet 2.2 evaluerer jordingssystematikk og -løsninger med tanke på robusthet mot høyfrekvente problemstillinger. Det er viktig å understreke den sterke koplingen mellom 2.1 og 2.2: Et tilfredsstillende jordingsanlegg er fundamentalt for å kunne utnytte riktig utførte kabeltermineringer, gode kabelegenskaper osv. 2.1 Høyfrekvent støydemping i lederføringer 2.1.1: Demping i ulike typer skjermede kabler Undersøke skjermdemping i ulike typer kabler benyttet i norske kraftforsyningsanlegg (høyspenning, lavspenning, signal med mer) ved hjelp av - Teori - Publisert litteratur - Egne laboratorieforsøk (om nødvendig) Målsetningen for aktiviteten er å få oversikt over hvilken demping de ulike kabelalternativene gir, og knytte dette til valg av kabeltyper i kraftforsyningsanlegg. (Se eksempel tabell 3.3 og 3.4 i "Jordingshåndbok for elkraftanlegg" [1]) : Reduksjon av støykopling mellom kabler Tallfeste reduksjon av støy koplet mellom kabler pga parallellført jordleder (potensialutjevning), kabelstige eller annet jordplan. Arbeidet skal baseres på - Teori - Publisert litteratur - Egne laboratorieforsøk (om nødvendig) Målsetningen med aktiviteten er å spesifisere praktiske løsninger som passer til ulike anleggskrav og -typer : Avslutning av skjermede kabler Finne praktiske og rimelige høyfrekvente løsninger for kabelavslutninger (koaksiale, det vil si rundt hele omfanget). Både høy- og lavspenningskabler er interessante, men særlig avslutning av

7 7 PFSP kabler med skjermfolie er interessant. Skjermfolien på disse kablene sprekker lett og blir ødelagt, og får tilhørende dårlige skjermingsegenskaper. Aktiviteten vil basere seg på - Undersøkelse av eksisterende løsninger (publiserte resultat og labforsøk) - Utvikling av nye løsninger (om nødvendig) Målsetningen for aktiviteten er å finne kostnadseffektive kabelavslutinger med tilfredsstillende høyfrekvente egenskaper : Høyfrekvente vernekomponenter Finne vern med tilfredsstillende høyfrekvensegenskaper: Med tanke på svært høyfrekvente problemstillinger, for eksempel EMP-påkjenninger (se [2]), er spesifikasjonene for tradisjonelle avledere mangelfulle. Videre er kjennskapen til egenskapene til koaksialvern for kommunikasjonkabler begrenset. Aktiviteten vil basere seg på - Undersøkelse av eksisterende løsninger ved hjelp av - publiserte resultat - egne laboratorieforsøk (om nødvendig) Målsetningen er å skaffe underlag til riktig komponentvalg med hensyn til forventede påkjenninger og eventuelle myndighetskrav. 2.2: Jordingssystematikk Evaluere ulike jordingsprinsipp med hensyn til høyfrekvente støypåkjenninger ved hjelp av - litteraturgjennomgang - simuleringer - laboratoriemålinger eventuelle fullskala målinger Litteraturgjennomgang Oppdatering av underlagsmateriale omkring jordingssystem med hovedvekt på høyfrekvente egenskaper og støyfenomen Simuleringer Denne aktiviteten er todelt: - Innledende simulering (forprosjekt): I første delen vil et eksisterende simuleringsprogram bli testet med tanke på hvor egnet det er til å undersøke ulike jordingssystem sine høyfrekvensegenskaper. En forenklet simuleringsmodell som inkluderer ett jordplan (maskenett) blir bygd opp, og virkningen av innkommende høyfrekvent støy fra kabler skal undersøkes. (Avkopling og potensialutjevning.) Resultatene vil bli kontrollert mot eksisterende programvare benyttet ved Forsvarets forskningsinstitutt samt teoretiske vurderinger. - Videreføring simulering (forutsetter at den undersøkte programvaren vurderes som egnet): En noe mer komplisert modell av et jordingssystem (men fortsatt svært forenklet) vil bli modellert og verifisert ved hjelp av en laboratoriemodell (laboratoriearbeid utført under aktivitet 2.2.3). Forutsatt tilstrekkelig overensstemmelse, vil simuleringer alene undersøke prinsipielle forskjeller mellom jordingssystem som benytter henholdsvis 2D jordplan (maskenett) kontra 3D jordplan (maskenett i gulv, vegger og tak). Videre vil konsekvensene av å utelate en felles innføringsplate i de to systemene bli vurdert ved hjelp av sammenliknende simuleringer Fullskala målinger Aktiviteten er todelt: - Forenklet modellanlegg bygget opp i laboratorium hovedsakelig for å verifisere simuleringsmodeller benyttet i aktivitet Målinger på et kraftforsyningsanlegg (nyanlegg eller ombygging), hvor anbefalte tiltak er tatt i bruk. Delaktiviteten skal vise typiske verdier for dempingen av høyfrekvente påkjenninger koplet utenfra via kabeltilkoplinger.

8 8 3. Nettløsninger for kundetilpasset leveringskvalitet Prosjektet vil benytte ideer, erfaringer og kompetanse fra EFFEKT-prosjektet spenningskvalitet sammen med nye impulser og ideer for å finne frem til gode løsninger for kundetilpasset leveringskvalitet. Lovende ideer/løsninger funnet gjennom EFFEKT-prosjektet Spenningskvalitet skal undersøkes med hensyn til gjennomførbarhet samtidig som en skal prøve å finne helt nye konsepter for kundetilpasset leveringskvalitet. En ser blant annet for seg muligheter for at kundene kan velge hvilke belastninger og/eller kurser som skal ha helt avbruddsfri forsyning og alltid god spenningskvalitet. Det kan bli mulig at kundene kan få velge hvor stor andel av den totale belastning som skal ha spesielt god leveringskvalitet og hvor stor andel som kan ha lavere kvalitet. I slike system kan utkoblingsbare deler av lasten for effektstyring også bli en naturlig del. Mulighetene for at høy leveringskvalitet eventuelt kan prises høyere enn normal kvalitet bør vurderes Forprosjekt - samarbeidspartnere for kundetilpasset leveringskvalitet I denne aktiviteten skal en følge opp aktuelle kontakter innen komponentindustrien og blant nettselskapene og fortrinnsvis også skape nye og nyttige kontakter. Det ønskes nedsatt en faglig gruppe med folk fra bedrifter som ønsker å være med i arbeidet med nettløsninger for kundetilpasset leveringskvalitet. Aktuelle parter for gjennomføring av pilotinstallasjon(er) må være med i denne gruppen Kundetilpasset leveringskvalitet i lavspenningsnettet Med bakgrunn fra tidligere erfaringer kan en allerede i grove trekk se lovende og praktisk mulige løsninger for kundetilpasset leveringskvalitet i lavspenningsnettet. Det er likevel flere detaljer ved slike løsninger som må undersøkes Kundetilpasset leveringskvalitet i høyspenningsnettet Den største utfordringen rent teknisk vil være kundetilpasset leveringskvalitet i høyspenningsnettet. Internasjonalt er det forsket frem noen enkeltprodukter som tiltak mot enkelte typer forstyrrelser i spenningen. Det ønskes i denne aktiviteten å foreta et grunnleggende forstudium av mulighetene for kostnadsmessig fornuftige kombinerte løsninger og om mulig totalløsninger for høy leveringskvalitet Pilotinstallasjon Planlegging og driftsettelse av minst en pilotinstallasjon fortrinnsvis i lavspenningsnettet eller også høyspennings fordelingsnettet Leveringskvalitet og pris Utredning av muligheter og begrensninger av prissetting av leveringskvalitet.

9 9 BUDSJETT Aktivitet SUM 1.1 Effektive verktøy for måling, beregning og dokumentasjon Intelligente systemer for rapportering av feilårsaker/feilsted Dr.ing. studium ved CTH Krav til spenningskvalitet Individuelle leveringskvalitetskontrakter Database over spenningskvalitet i det norske kraftnettet Nettutforming og nettløsningers innvirkning på spenningskvaliteten Riktige fremgangsmåter ved løsing av spenningskvalitetsproblemer Lynnedslag og spenningskvalitet Nordisk samarbeid Sum Demping i skjerma kabler Reduksjon støykopling mellom kabler Kabelavslutning Høyfrekvente vernekomponenter Litteraturgjennomgang Simuleringer Fullskala målinger Sum Forprosjekt - samarbeidspartnere Kundetilpasset leveringskvalitet i lavspenningsnettet Kundetilpasset leveringskvalitet i høyspenningsnettet Pilotinstallasjon Leveringskvalitet og pris Sum Prosjektet Totalt

10 10 FINANSIERING Prosjektet er planlagt over fem år, og en finansieringsplan er vist nedenfor. Deltakere SUM Industri Statnett, everk forvaltning EBL Forskningsrådet SUM Dersom det ikke finnes tilstrekkelig finansiering til stede et år, kan prosjektet forlenges i tid eller finansieringen økes et annet år for å fullføre aktivitetene slik de er planlagt. Alternativt må prosjektet reduseres og ambisjonsnivået på omfanget av resultater fra prosjektet nedskaleres deretter. FREMDRIFTSPLAN/RAPPORTERING I delprosjekt 1 og 3 skal det meste av dokumentasjon publiseres i form av tekniske rapporter. I tillegg er en doktoravhandling planlagt samt en brukerhåndbok. I delprosjekt 2 vil alle delaktiviteter bli fortløpende dokumentert som arbeidsnotat. En oppsummerende rapport vil kortfattet gå gjennom resultatene i aktiviteten med tanke på konsekvenser for utføring av jordingssystemet. Rapporten vil spesielt legge vekt på eventuelle forskjeller i forhold til eksisterende dokumentasjon som [1] og [2].

11 11 Fremdrift 2003 Aktivitet ja n fe b m ar 1.1 Effektive verktøy for måling, beregning og dokumentasjon av / spenningskvalitet Intelligente systemer for rapportering av feilårsaker/feilsted ved spenningsfeil Dr.ing. studium ved CTH 1.3 Krav til spenningskvalitet / Individuelle leveringskvalitetskontrakter 1.5 Database over spenningskvalitet i det / norske kraftnettet 1.6 Nettutforming og nettløsningers innvirkning på / spenningskvaliteten 1.7 Riktige fremgangsmåter ved løsing av / spenningskvalitetsproblemer 1.8 Lynnedslag og spenningskvalitet 1.9 Nordisk samarbeid / Demping i skjerma kabler Reduksjon støykopling mellom kabler Kabelavslutning Høyfrekvente vernekomponenter Litteraturgjennomgang / Simuleringer / Fullskala målinger / Forprosjekt - samarbeidspartnere 3.2 Kundetilpasset leveringskvalitet i lavspenningsnettet / Kundetilpasset leveringskvalitet i høyspenningsnettet 3.4 Pilotinstallasjon 3.5 Leveringskvalitet og pris / ap r m ai ju n jul au g se p ok t no v de s

12 12 ORGANISERING Prosjektet vil bli organisert som en del av et brukerstyrt Forskningsrådsprogram. Deltakerne i prosjektet vil inngå i styringskomiteen i prosjektet, og være med å påvirke planlegging og gjennomføring av prosjektet. Prosjektet vil i hovedsak bli utført ved SINTEF Energiforskning AS. Deler av delprosjekt 1 skal utføres av nettselskap (blant annet målinger) og en annen betydelig del er planlagt utført som Dr.Ing. studium ved Chalmers Tekniska Högskola. Delprosjekt 2 vil trolig bli utført i samarbeid med Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). (Gjelder blant annet aktivitetene 2.1.4, og 2.2.3). Det planlegges at delprosjekt 3 delvis utføres av nettselskap og en eller flere industribedrifter. En del av finansieringen av delprosjekt 3 ønskes tilført prosjektet som egeninnsats fra nettselskap og industri.

13 13 REVISJONSLOGG Dato Kort beskrivelse av hva som er endret Tall for 2002 er korrigert, målsetning for akt. 1.3 oppdatert etter ønske fra brukergruppen Budsjettall for 2003 er korrigert fra planlagt budsjett til reell finansiering og aktiviteter og delprosjekt er tilpasset den reduserte finansieringen. Brukergruppen har prioritert hvilke aktiviteter som skal gjennomføres og hvilke som ikke kan startes. Fremdriftsplan er oppdatert på 2003.

Forskrift om leveringskvalitet

Forskrift om leveringskvalitet Forskrift om leveringskvalitet Brukermøte spenningskvalitet 2008 17. og 18. september Karstein Brekke senioringeniør, Nettseksjonen E-post: kab@nve.no Telefon: 22959457 Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Gode og dårlige fremgangsmåter for problemløsning/kundehåndtering

Gode og dårlige fremgangsmåter for problemløsning/kundehåndtering Gode og dårlige fremgangsmåter for problemløsning/kundehåndtering Noen eksempel Helge Seljeseth helge.seljeseth@sintef.no www.energy.sintef.no 1 Eks 1 Havari på elektriske apparat og branntilløp Kunde

Detaljer

Forskrift om leveringskvalitet krav og erfaringer

Forskrift om leveringskvalitet krav og erfaringer Forskrift om leveringskvalitet krav og erfaringer Brukermøte Spenningskvalitet 2007 12. og 13. september Karstein Brekke senioringeniør, Nettseksjonen E-post: kab@nve.no Telefon: 22 95 94 57 Norges vassdrags-

Detaljer

Spenningskvalitet scenario 2020

Spenningskvalitet scenario 2020 Spenningskvalitet scenario 2020 Helge Seljeseth helge.seljeseth@sintef.no SINTEF Energi www.energy.sintef.no Teknologi for et bedre samfunn 1 "Utfordringen" Norske lavspenningsnett er relativt svake Lavt

Detaljer

Vern mot dårlig kvalitet

Vern mot dårlig kvalitet Vern mot dårlig kvalitet Tiltak i nett og hos kunde Helge Seljeseth helge.seljeseth@sintef.no www.energy.sintef.no 1 Maaaaaaange mulige tiltak Nettforsterkninger Øke tverrsnitt Større transformatorer Oppgradere

Detaljer

Metodikk for tiltak mot høgfrekvent støy

Metodikk for tiltak mot høgfrekvent støy Kursdagene 2014: Jording og jordingssystemer 2014 Trondheim, 9. og 10. januar 2014. Metodikk for tiltak mot høgfrekvent støy av Nils Arild Ringheim, Statnett SF Innhald Innleiing Definisjonar og terminologi

Detaljer

Spenningskvalitet inkludert i fremtidig økonomisk regulering?

Spenningskvalitet inkludert i fremtidig økonomisk regulering? Spenningskvalitet inkludert i fremtidig økonomisk regulering? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Ketil Sagen Rådgiver, EBL Kompetanse 23.9.2009 Utfordring 1 Årlige samfunnsøkonomiske

Detaljer

Rapportering av spenningskvalitet til NVE?

Rapportering av spenningskvalitet til NVE? Rapportering av spenningskvalitet til NVE? Brukermøte spenningskvalitet 2009 Helge Seljeseth helge.seljeseth@sintef.no SINTEF Energiforskning AS www.energy.sintef.no SINTEF Energiforskning AS 1 MERK! NVE

Detaljer

OPPDRAGSGIVER(E) EBL Kompetanse OPPDRAGSGIVER(E)S REF./KONTAKTPERSON. Ketil Sagen PROSJEKTNR. GRADERING PROSJEKTLEDER (NAVN, SIGN.

OPPDRAGSGIVER(E) EBL Kompetanse OPPDRAGSGIVER(E)S REF./KONTAKTPERSON. Ketil Sagen PROSJEKTNR. GRADERING PROSJEKTLEDER (NAVN, SIGN. TITTEL PROSJEKTPLAN Optimalisering av leveringspålitelighet i kraftnett (OPAL) SINTEF Energiforskning AS Postadresse: 7465 Trondheim Resepsjon: Sem Sælands vei 11 Telefon: 73 59 72 00 Telefaks: 73 59 72

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Brukermøte spenningskvalitet NVEs Høringsdokument 3:2012: Foreslåtte endringer i leveringskvalitetsforskriften Quality Airport Hotel Gardermoen 20.-21. september 2012

Detaljer

Av André Indrearne, Rasjonell Elektrisk Nettvirksomhet AS

Av André Indrearne, Rasjonell Elektrisk Nettvirksomhet AS Av André Indrearne, Rasjonell Elektrisk Nettvirksomhet AS Sammendrag Norske nettselskap opplever i dag stor interesse og etterspørsel om informasjon vedrørende mikroproduksjon. Lokal produksjon som en

Detaljer

Videreutvikling av KILE-ordningen

Videreutvikling av KILE-ordningen Videreutvikling av KILE-ordningen EBLs næringspolitiske verksted om nettregulering 15. mai 2007 Siri Steinnes, shst@nve.no Seksjon for økonomisk regulering, NVE Plan for innlegget Utviklingen av regulering

Detaljer

Leveringskvalitet: utfordringer for og med småkraftverk

Leveringskvalitet: utfordringer for og med småkraftverk Leveringskvalitet: utfordringer for og med småkraftverk IEEE Power & Energy Nettilknytning av småkraft Rica Gardermoen Onsdag 6. oktober 2010 Helge Seljeseth helge.seljeseth@sintef.no SINTEF Energiforskning

Detaljer

Har norske lavspenningskunder for høye spenninger? Fra Teknisk Rapport på Spenningskvalitet i svake lavspenningsnett

Har norske lavspenningskunder for høye spenninger? Fra Teknisk Rapport på Spenningskvalitet i svake lavspenningsnett Har norske lavspenningskunder for høye spenninger? Fra Teknisk Rapport på Spenningskvalitet i svake lavspenningsnett Brukermøte spenningskvalitet 2009 Helge Seljeseth helge.seljeseth@sintef.no SINTEF Energiforskning

Detaljer

Vurdering av minimum nettstyrke NVE fagdag om lavspenningsnettet

Vurdering av minimum nettstyrke NVE fagdag om lavspenningsnettet Vurdering av minimum nettstyrke NVE fagdag om lavspenningsnettet NVE 14. april 2016 Rolf Erlend Grundt, AEN Tema 1. AEN tall 2. Hva er nettstyrke 3. Rutiner for dimensjonering av lavspentnett 4. Krav som

Detaljer

Håndtering av spenningsproblem i praksis

Håndtering av spenningsproblem i praksis Håndtering av spenningsproblem i praksis Brukermøte spenningskvalitet 2009 Helge Seljeseth helge.seljeseth@sintef.no SINTEF Energiforskning AS www.energy.sintef.no SINTEF Energiforskning AS 1 Case 1: DEAR

Detaljer

Kort om Forskrift om Leveringskvalitet FoL

Kort om Forskrift om Leveringskvalitet FoL Kort om Forskrift om Leveringskvalitet FoL Helge Seljeseth helge.seljeseth@sintef.no www.energy.sintef.no 1 Litt kort historikk rundt Forskrift om Leveringskvalitet Etter en høringsperiode sommeren/høsten

Detaljer

FoL og KUNDENS opplevelse

FoL og KUNDENS opplevelse FoL og KUNDENS opplevelse Forventninger til og erfaringer fra forskrift om leveringskvalitet Er forventningene innfridd? Hva er behovet til industrikunder framover i tid? Helge Seljeseth helge.seljeseth@sintef.no

Detaljer

1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 DEFINISJONER...3 3 FORKORTELSER...6 4 SYMBOLER FOR KOBLINGSSKJEMA...7 4.1 Belysning...7 4.2 Reservestrømsystemer...

1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 DEFINISJONER...3 3 FORKORTELSER...6 4 SYMBOLER FOR KOBLINGSSKJEMA...7 4.1 Belysning...7 4.2 Reservestrømsystemer... Definisjoner, forkortelser og symboler Side: 1 av 7 1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 DEFINISJONER...3 3 FORKORTELSER...6 4 SYMBOLER FOR KOBLINGSSKJEMA...7 4.1 Belysning...7 4.2 Reservestrømsystemer...7 Definisjoner,

Detaljer

Høringssvar fra Distriktsenergi til høringen om endringer i leveringskvalitet og kontrollforskriften

Høringssvar fra Distriktsenergi til høringen om endringer i leveringskvalitet og kontrollforskriften NVE nve@nve.no Vår ref.: Arvid Bekjorden Vår dato: 25.09.17 Deres ref.: Saksreferanse 201700443. Høringssvar fra Distriktsenergi til høringen om endringer i leveringskvalitet og kontrollforskriften Distriktsenergi

Detaljer

Nytt fellesfinansiert FoU-prosjekt fra 2009

Nytt fellesfinansiert FoU-prosjekt fra 2009 Samfunnsøkonomiske kostnader ved strømavbrudd, spenningsforstyrrelser og rasjonering Nytt fellesfinansiert FoU-prosjekt fra 2009 EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Ketil Sagen Rådgiver,

Detaljer

STRØMFORSYNINGSSYSTEMER...

STRØMFORSYNINGSSYSTEMER... Lavspent strømforsyning Side: 1 av 8 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 STRØMFORSYNINGSSYSTEMER... 3 2.1 Behov for reservestrømsforsyning... 3 2.2 Spenningskvalitet... 4 3 PRIMÆRSTRØMFORSYNING... 5 3.1 Mating

Detaljer

Kvalitetsbegrepet de ulike parametere, definisjoner, symptomer/problemer og løsninger. Kjell Sand SINTEF Energiforskning

Kvalitetsbegrepet de ulike parametere, definisjoner, symptomer/problemer og løsninger. Kjell Sand SINTEF Energiforskning Kvalitetsbegrepet de ulike parametere, definisjoner, symptomer/problemer og løsninger Hva er leveringskvalitet? hvilke tekniske fenomen inngår Kjell Sand SINTEF Energiforskning 1 Innhold Hva er leveringskvalitet?

Detaljer

FASIT dagene 2008. Ny KILE ordning konsekvenser for FASIT. Helge Seljeseth / helge.seljeseth@sintef.no. www.energy.sintef.no

FASIT dagene 2008. Ny KILE ordning konsekvenser for FASIT. Helge Seljeseth / helge.seljeseth@sintef.no. www.energy.sintef.no FASIT dagene 2008 Ny KILE ordning konsekvenser for FASIT Helge Seljeseth / helge.seljeseth@sintef.no Leveringskvalitet Spenningskvalitet FASIT www.energy.sintef.no 1 Ny beregningsmåte for KILE-kostnader

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Brukermøte spenningskvalitet Aktuelle vedtak og praksis hos NVE Quality Airport Hotel Gardermoen 20.-21. september 2012 Hege Sveaas Fadum senioringeniør NVE, Energiavdelingen,

Detaljer

hvor står vi og hvor går vi?

hvor står vi og hvor går vi? Sårbarhet i kraftforsyningen hvor står vi og hvor går vi? Kontaktmøte om beredskap i kraftforsyningen, OED 29. oktober 2008 Seniorforsker Gerd H. Kjølle SINTEF Energiforskning AS, gerd.kjolle@sintef.no

Detaljer

Spenningskvalitetsmålinger nyttig ved feilanalyse?

Spenningskvalitetsmålinger nyttig ved feilanalyse? FASIT-dagene 2016 Spenningskvalitetsmålinger nyttig ved feilanalyse? Helge Seljeseth helge.seljeseth@statnett.no STATNETT avd. Feilanalyse www.statnett.no "Hva skjer`a Baghera???" HENG MED så får du se!

Detaljer

Av Henrik Kirkeby og Helge Seljeseth, SINTEF Energi AS

Av Henrik Kirkeby og Helge Seljeseth, SINTEF Energi AS Av Henrik Kirkeby og Helge Seljeseth, SINTEF Energi AS Sammendrag Utfordrende elektriske apparater som kan skape problemer med spenningskvaliteten i distribusjonsnettet har i det siste økt i omfang i Norge.

Detaljer

Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet - Hva kan gjøres i forhold til kunder som ikke overholder krav?

Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet - Hva kan gjøres i forhold til kunder som ikke overholder krav? Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet - Hva kan gjøres i forhold til kunder som ikke overholder krav? Brukermøte spenningskvalitet 2009 23.-25. september KIEL-fergen Karstein Brekke senioringeniør,

Detaljer

Måleavvik og sporbarhet

Måleavvik og sporbarhet Måleavvik og sporbarhet Målefeil/nøyaktighet, beregningsfeil, kalibrering, måleverdiomformere Helge Seljeseth helge.seljeseth@sintef.no www.energy.sintef.no 1 Måleavvik og sporbarhet Måleinstrumentets

Detaljer

Kostnader ved sviktende leveringskvalitet

Kostnader ved sviktende leveringskvalitet Kostnader ved sviktende leveringskvalitet Næringspolitisk verksted 25.9.2008 Jørn Sollid Seniorrådgiver Seksjon for økonomisk regulering Kostnader ved sviktende leveringskvalitet Energiloven har blant

Detaljer

Ny KILE-ordning fra 2009

Ny KILE-ordning fra 2009 Ny KILE-ordning fra 2009 FASIT dagene 2008 Gardermoen 5. og 6. februar Karstein Brekke senioringeniør, Nettseksjonen E-post: kab@nve.no Telefon: 22959457 Spenning [V] 250 200 150 100 50 0 Varighet 230

Detaljer

Konsekvenser av forskrift for leveringskvalitet - hva ble forventet

Konsekvenser av forskrift for leveringskvalitet - hva ble forventet Konsekvenser av forskrift for leveringskvalitet - hva ble forventet Kjell Sand SINTEF Energiforskning 1 Fra sammendraget NVE publ. 3 2004: Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet skal bidra til

Detaljer

Nytteverdier av vedlikehold og fornyelse og hvordan de kan beskrives

Nytteverdier av vedlikehold og fornyelse og hvordan de kan beskrives EBL temamøte: Innføring i risikobasert vedlikehold og fornyelse av kraftnett Trondheim, 19. mars 2009 Nytteverdier av vedlikehold og fornyelse og hvordan de kan beskrives Eivind Solvang Innhold Nytteverdier

Detaljer

Regjeringens samråd den 26. januar 2007 om CO2-håndtering på Kårstø Innspill fra Aker Kværner

Regjeringens samråd den 26. januar 2007 om CO2-håndtering på Kårstø Innspill fra Aker Kværner Regjeringens samråd den 26. januar 2007 om CO2-håndtering på Kårstø Innspill fra Aker Kværner Takk for at vi fikk anledning til å gi Aker Kværners synspunkter i paneldebatten den 26. januar. Vårt innlegg

Detaljer

EBLs kravspesifikasjon

EBLs kravspesifikasjon EBLs kravspesifikasjon Ingeborg Graabak SINTEF Energiforskning SINTEF Energiforskning AS 1 Innhold presentasjon av kravspesifikasjon Hensikt og formål Oppbygging og innhold Hvordan bruke kravspesifikasjonen

Detaljer

Misnøye med leveringskvalitet samt klage på anleggsbidrag - NVEs vedtak

Misnøye med leveringskvalitet samt klage på anleggsbidrag - NVEs vedtak t E Norges vassdrags- og energidirektorat N V Haugaland Kraft AS Postboks 2015 5504 HAUGESUND Vår dato: 08. 05. 2009 Vår ref.: emp/bfl Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Bjørnar Fladen Deres ref.: 22

Detaljer

Prosjektforslag "Produktivitetsmåling i byggenæringen"

Prosjektforslag Produktivitetsmåling i byggenæringen Prosjektforslag "Produktivitetsmåling i byggenæringen" Forfattere: Jan Alexander Langlo, Ole Jørgen Karud, Bjørn Andersen, Siri M. Bakken, Rannveig Landet Hensikten med dokumentet Dette dokumentet beskriver

Detaljer

Status Referansegruppe for feil og avbrudd. Aktiviteter 2012 Planer 2013

Status Referansegruppe for feil og avbrudd. Aktiviteter 2012 Planer 2013 Status Referansegruppe for feil og avbrudd Aktiviteter 2012 Planer 2013 Fasitdagene 27-28. November 2012 Mandat Rådgivende organ for registrering og bruk av feil- og avbruddsdata Koordinering av den faglige

Detaljer

Status for arbeidet med AMS

Status for arbeidet med AMS Status for arbeidet med AMS Hvor og når går veien videre? TEMADAGER 26. 27. MAI 2010, GARDERMOEN Seksjonssjef Thor Erik Grammeltvedt, NVE Innhold AMS-prosessen fra 2004 til 2009 Mål og virkemidler Forskrift

Detaljer

NORDISK STANDARDISERING AV FEILSTATISTIKK. Olve Mogstad og Jørn Heggset, SINTEF Energiforskning Sven Jansson, Elforsk

NORDISK STANDARDISERING AV FEILSTATISTIKK. Olve Mogstad og Jørn Heggset, SINTEF Energiforskning Sven Jansson, Elforsk NORDISK STANDARDISERING AV FEILSTATISTIKK Olve Mogstad og Jørn Heggset, SINTEF Energiforskning Sven Jansson, Elforsk Sammendrag: Registrering av og avbrudd i kraftsystemet i de nordiske land er ikke etablert

Detaljer

Pålitelighet i kraftforsyningen

Pålitelighet i kraftforsyningen NEK Elsikkerhetskonferansen 27. nov. 2013 Pålitelighet i kraftforsyningen Gerd Kjølle Seniorforsker SINTEF Energi/ professor II NTNU Inst for elkraftteknikk gerd.kjolle@sintef.no 1 Oversikt - problemstillinger

Detaljer

Takler el-nettet eksplosjonen i el-bilsalget?

Takler el-nettet eksplosjonen i el-bilsalget? Takler el-nettet eksplosjonen i el-bilsalget? Camilla Aabakken Seksjon for regulering av nettjenester Elmarkedstilsynet Agenda Om NVE Elbiler i Norge 200 000 elbiler innen 2020? Noen nettselskapers erfaringer

Detaljer

Problemer med strømforsyning og informasjon fra Hafslund Nett AS - NVEs vedtak i saken

Problemer med strømforsyning og informasjon fra Hafslund Nett AS - NVEs vedtak i saken FleNorges vassdrags- og energidirektorat Hafslund Nett AS 0247 OSLO 1 9 MAR2013 Vår dato: Vår ref.: 201207052-7 etnkaa Arkiv: 634 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Camilla Aabakken Problemer med strømforsyning

Detaljer

Distribuert produksjon utfordrer spenningskvalitet, lokal stabilitet og reléplaner

Distribuert produksjon utfordrer spenningskvalitet, lokal stabilitet og reléplaner Distribuert produksjon utfordrer spenningskvalitet, lokal stabilitet og reléplaner Brukermøte spenningskvalitet Kielfergen 13. 25. September 2009 Tarjei Solvang, SINTEF Energiforskning AS tarjei.solvang@sintef.no

Detaljer

AUTOMATISK HENDELSESANALYSE. Av Henrik Kirkeby SINTEF Energi AS

AUTOMATISK HENDELSESANALYSE. Av Henrik Kirkeby SINTEF Energi AS AUTOMATISK HENDELSESANALYSE Av Henrik Kirkeby SINTEF Energi AS Sammendrag SINTEF har utviklet et analyseverktøy i Matlab som kan brukes til hendelsesanalyse, kalt A-HA (automatisk hendelsesanalyse). Verktøyet

Detaljer

Elbilladning Muligheter og utfordringer

Elbilladning Muligheter og utfordringer Elbilladning Muligheter og utfordringer Seminar ELiSØR 29. og 30.10.2015 Rolf Erlend Grundt, AEN Innholdsplan 1. Agder Energi Nett tall 2. Effektkrevende apparater 3. Hva er svake nett 4. Elbilladning

Detaljer

Sårbarhet og forsyningssikkerhet i et kraftsystem i endring - Øker risikoen for omfattende avbrudd?

Sårbarhet og forsyningssikkerhet i et kraftsystem i endring - Øker risikoen for omfattende avbrudd? Sårbarhet og forsyningssikkerhet i et kraftsystem i endring - Øker risikoen for omfattende avbrudd? NEK s Elsikkerhetskonferanse 2009 28. 29. oktober Seniorforsker Kjell Sand, SINTEF Energiforskning 1

Detaljer

ARBEIDSNOTAT. Befaringsrapport og vurdering av laksetrapp forbi Rafoss i Kvina, mai 2008. 03030313519 Hans-Petter Fjeldstad 2008-08-28 11X199 55

ARBEIDSNOTAT. Befaringsrapport og vurdering av laksetrapp forbi Rafoss i Kvina, mai 2008. 03030313519 Hans-Petter Fjeldstad 2008-08-28 11X199 55 1 GJELDER ARBEIDSNOTAT SINTEF Energiforskning AS Postadresse: 7465 Trondheim Resepsjon: Sem Sælands vei 11 Telefon: 73 59 72 00 Telefaks: 73 59 72 50 Befaringsrapport og vurdering av laksetrapp forbi Rafoss

Detaljer

En viktig normsamling for bransjen

En viktig normsamling for bransjen NEK 440:2011 Stasjonsanlegg med nominell spenning over 1 kv AC En viktig normsamling for bransjen Sjefingeniør Øystein Gåserud DSB 1 Hva er NEK 440 2 NEK 440 Normen NEK 440:2011 er utarbeidet av NEK/NK99.

Detaljer

Kostnader ved sviktende leveringskvalitet Rapport fra et forprosjekt og veien videre

Kostnader ved sviktende leveringskvalitet Rapport fra et forprosjekt og veien videre Kostnader ved sviktende leveringskvalitet Rapport fra et forprosjekt og veien videre Nettkonferansen Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2. desember 2008 Ved Åsmund Jenssen Problemstillingen: Hva koster

Detaljer

ELEKTRONISK ARKIVKODE FORFATTERE(E) DATO 12X534 9 AVDELING BESØKSADRESSE LOKAL TELEFAKS

ELEKTRONISK ARKIVKODE FORFATTERE(E) DATO 12X534 9 AVDELING BESØKSADRESSE LOKAL TELEFAKS GJELDER ARBEIDSNOTAT SINTEF Energiforskning AS Postadresse: 7465 Trondheim Resepsjon: Sem Sælands vei 11 Telefon: 73 59 72 00 Telefaks: 73 59 72 50 www.energy.sintef.no Fjernvarmens betydning for det elektriske

Detaljer

Nettselskap og magnetfelt: Praktiske utfordringar i konkrete saker

Nettselskap og magnetfelt: Praktiske utfordringar i konkrete saker EBL Temadag 9. juni 2009: Elektriske og magnetiske felter (EMF) Nettselskap og magnetfelt: Praktiske utfordringar i konkrete saker av Nils Arild Ringheim, SINTEF Energiforsyning AS SINTEF Energy Research

Detaljer

Sluttrapport Prosjekt: Kompetanseheving i Ny GIV metodikk for grunnleggende ferdigheter

Sluttrapport Prosjekt: Kompetanseheving i Ny GIV metodikk for grunnleggende ferdigheter Kvalitetsforum 3+3: Sluttrapport Prosjekt: Kompetanseheving i Ny GIV metodikk for grunnleggende ferdigheter 19.05.2015 Innhold 1.0 Innledning... 2 2.0 Konklusjon... 2 3.0 Metodikk... 3 2.0 Deltapluss-skjema...

Detaljer

Gir smartere løsninger bedre forsyningssikkerhet?

Gir smartere løsninger bedre forsyningssikkerhet? Gir smartere løsninger bedre forsyningssikkerhet? - Er Smart grid løsningen på bedret forsyningssikkerhet? Kjell Sand SINTEF Energi, Inst. Elkraft, NTNU Energidagene NVE 2011-10-14 1 The Norwegian Smartgrid

Detaljer

Målinger av spenningskvalitet

Målinger av spenningskvalitet Målinger av spenningskvalitet HVOR, NÅR og HVORDAN måle Prioriteringer? Helge Seljeseth helge.seljeseth@sintef.no www.energy.sintef.no 1 Noen påstander Man MÅ ikke måle i henhold til den nye norske leveringskvalitetsforskriften,

Detaljer

Høy spenning i lavspenningsanlegg

Høy spenning i lavspenningsanlegg Høy spenning i lavspenningsanlegg Jording etter FEF 06 og NEK 440:2011 Kåre Espeland Prosjektleder REN AS NEK 440 NEK 440:2011 tråde i kraft som norsk norm 2011-09-01. NEK 440 er en norsk implementering

Detaljer

NEK 700 - kort fortalt

NEK 700 - kort fortalt NEK 700 - kort fortalt En leseveiledning Innledning Det kan være krevende å sette seg inn i NEK 700 om man ikke er kjent med strukturen i dokumentet. Normsamlingen dekker prosjektering og installasjon

Detaljer

Foreløpig arbeid kvalitetskriterier i Regionalnettet. Odd Henning Abrahamsen

Foreløpig arbeid kvalitetskriterier i Regionalnettet. Odd Henning Abrahamsen Foreløpig arbeid kvalitetskriterier i Regionalnettet Odd Henning Abrahamsen Kvalitetskriterier i regionalnettet Kort om Lyse Elnett Identifisere behovet for investeringer Bli enige om ønsket kvalitet på

Detaljer

Jording i jernbaneanlegg

Jording i jernbaneanlegg Jording i jernbaneanlegg Jernbaneverket Teknologi Jernbaneteknikk Øyvind Stensby, 5. februar 2016 Plan for presentasjonen Introduksjon til elektrisk jernbane og ulike kontaktledningssystemer Lovgrunnlag

Detaljer

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN Evaluering gjort av Tone Ibenholt Davoteam Davinci 6. SIVA 6.1. Organisering og aktiviteter i SIVA SIVA deltok med en ekstern konsulent i forprosjektgruppen fra oppstarten i 2006 og fram til våren 2007.

Detaljer

Beslutningsstøtte for vedlikehold og rehabilitering innen vannkraft

Beslutningsstøtte for vedlikehold og rehabilitering innen vannkraft Beslutningsstøtte for vedlikehold og rehabilitering innen vannkraft Presentasjon NVE Juni 2001 Birger Mo Prosjekt! Prosjektperiode (2001-2005) " EBL-Kompetanse " 1000 000 pr år fra Forskningsrådet (bevilget)

Detaljer

Sluttrapport: Undersøkelse av lastprofiler og spenningspåvirkning fra hurtigladestasjoner for elbil

Sluttrapport: Undersøkelse av lastprofiler og spenningspåvirkning fra hurtigladestasjoner for elbil TR A7440 - Åpen Sluttrapport: Undersøkelse av lastprofiler og spenningspåvirkning fra hurtigladestasjoner for elbil Anskaffelse av måleutstyr for måling på fire hurtigladestasjoner for elbil Infrastrukturstøtte

Detaljer

NYE METODER FOR PLANLEGGING AV SMARTGRIDS AV ANDREAS HAMMER, NTNU, JAN FOOSNÆS, NTE NETT AS, TROND TOFTEVAAG, NTNU

NYE METODER FOR PLANLEGGING AV SMARTGRIDS AV ANDREAS HAMMER, NTNU, JAN FOOSNÆS, NTE NETT AS, TROND TOFTEVAAG, NTNU NYE METODER FOR PLANLEGGING AV SMARTGRIDS AV ANDREAS HAMMER, NTNU, JAN FOOSNÆS, NTE NETT AS, TROND TOFTEVAAG, NTNU Sammendrag Leveringskvaliteten og påliteligheten i distribusjonsnettet blir utfordret

Detaljer

Elektriske apparaters immunitet med hensyn til å tåle kortvarige overspenninger

Elektriske apparaters immunitet med hensyn til å tåle kortvarige overspenninger Elektriske apparaters immunitet med hensyn til å tåle kortvarige overspenninger Brukermøte spenningskvalitet 2009 Helge Seljeseth helge.seljeseth@sintef.no SINTEF Energiforskning AS www.energy.sintef.no

Detaljer

Status referansegruppe for feil & Avbrudd

Status referansegruppe for feil & Avbrudd Status referansegruppe for feil & Avbrudd Aktiviteter 2008 Planer 2009 FASIT-dagene 4. februar 2009. Terje Myhr Leder referansegruppen for feil og avbrudd Bakgrunn Virksomheten i referansegruppa bygger

Detaljer

Plenumsdiskusjon. SINTEF Energiforskning AS 1

Plenumsdiskusjon. SINTEF Energiforskning AS 1 Plenumsdiskusjon Energi Norge Energiakademiet Seminar om kraftrelatert hydrologi, produksjonsplanlegging, meteorologi og klima 16.11.2010, Britannia Hotel, Trondheim SINTEF Energiforskning AS 1 Utfordringer

Detaljer

FASIT dagene Nytt i FASIT kravspesifikasjon versjon Helge Seljeseth /

FASIT dagene Nytt i FASIT kravspesifikasjon versjon Helge Seljeseth / FASIT dagene 2009 Nytt i FASIT kravspesifikasjon versjon 2009 Helge Seljeseth / helge.seljeseth@sintef.no Leveringskvalitet Spenningskvalitet FASIT www.energy.sintef.no SINTEF Energiforskning AS 1 Endringer

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 15. desember 2017 kl. 15.25 PDF-versjon 19. desember 2017 14.12.2017 nr. 2029 Forskrift

Detaljer

Registreringsprinsipper i FASIT. Jørn Heggset FASIT for produksjonsanlegg,

Registreringsprinsipper i FASIT. Jørn Heggset FASIT for produksjonsanlegg, Registreringsprinsipper i FASIT Jørn Heggset FASIT for produksjonsanlegg, 10.12.2014 Feil- og avbruddsrapportering - Roller Referansegruppe for feil og avbrudd Rådgivende organ for registrering, rapportering

Detaljer

Feilanalyse. Forskriftskrav Retningslinjer kv Retningslinjer 1-22 kv Eksempler fra distribusjonsnett

Feilanalyse. Forskriftskrav Retningslinjer kv Retningslinjer 1-22 kv Eksempler fra distribusjonsnett Feilanalyse Forskriftskrav Retningslinjer 33-420 kv Retningslinjer 1-22 kv Eksempler fra distribusjonsnett Helge Seljeseth / helge.seljeseth@sintef.no Leveringskvalitet Spenningskvalitet FASIT www.energy.sintef.no

Detaljer

Status Referansegruppe for feil og avbrudd. Aktiviteter 2009 Planer 2010

Status Referansegruppe for feil og avbrudd. Aktiviteter 2009 Planer 2010 Status Referansegruppe for feil og avbrudd Aktiviteter 2009 Planer 2010 Fasit-dagene 8. 9. desember 2009 Mandat Rådgivende organ for registrering og bruk av feil- og avbruddsdata Registrering: Anbefale

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat FASIT-dagene 2013: Uenighetssaker om ansvarlig konsesjonær for avbrudd - reglene, saksgangen og vedtakene Hege Sveaas Fadum seksjon for regulering av nettjenester

Detaljer

Retningslinjer for bruk av tilknytningsskap. ved. Nyanlegg. Eksisterende anlegg

Retningslinjer for bruk av tilknytningsskap. ved. Nyanlegg. Eksisterende anlegg 99 Gyldig fra: 04.01.2016 Retningslinje (Beste Praksis) Ref.nr.: TEN.K2.5.3-29 Neste revisjon: 04.01.2017 [ ] Gradering: Åpen Retningslinjer for bruk av inntaksskap i TEN Utgave: 1.01 Dok. ansvarlig.:

Detaljer

231-02 Høyspenningsnett

231-02 Høyspenningsnett Spesifikasjon 231-02 Høyspenningsnett Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Jørn Berntzen Kjell Ødegård Gyldig fra: 2014-10-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 GENERELT... 1 1.1 HØYSPENNINGS

Detaljer

Feil- og avbruddsrapporteringen for 2008

Feil- og avbruddsrapporteringen for 2008 Feil- og avbruddsrapporteringen for 2008 Jørn Heggset SINTEF Energiforskning jorn.heggset@sintef.no FASIT-dagene 2009, 4. februar 2009 SINTEF Energiforskning AS 1 Rapportering innen 1. mars 2009 Til NVE

Detaljer

Hedmark/Oppland Faglig Forum

Hedmark/Oppland Faglig Forum Hedmark/Oppland Faglig Forum Innkomne spørsmål 26.05.2010 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Ombygging av sikringsskap Har kommet over tilfeller der skap har blitt totalrenovert inklusiv

Detaljer

Nødvendig med kompetanse og bemanning i nettselskaper? Svein Eriksen KS Bedrift Trond Svartsund - EBL

Nødvendig med kompetanse og bemanning i nettselskaper? Svein Eriksen KS Bedrift Trond Svartsund - EBL Nødvendig med kompetanse og bemanning i nettselskaper? Svein Eriksen KS Bedrift Trond Svartsund - EBL Tema Nødvendig med kompetanse og bemanning i nettselskap? Beredskap Funksjonskrav Lokale forhold Samarbeidsmuligheter

Detaljer

Historisk reise for og om elmåling

Historisk reise for og om elmåling Historisk reise for og om elmåling EBLs kravspesifikasjon for AMS MabFot-prosjektet Markedsbasert Forbruker tilpasning Forskningsrådet Statnett DP1 - DP2 - Tariffer priselastisitet Teknologi EBLs kravspesifikasjon

Detaljer

Tekna, Trondheim 5. januar 2010. Hvordan løse myndighetskrav til ombygging av transformatorarrangement i mast?

Tekna, Trondheim 5. januar 2010. Hvordan løse myndighetskrav til ombygging av transformatorarrangement i mast? Tekna, Trondheim 5. januar 2010 Hvordan løse myndighetskrav til ombygging av transformatorarrangement i mast? Birger Hestnes regionsjef Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Forskriftskrav utskifting

Detaljer

Hvilke planer har vi for fremtidens KILEordning. Lisbeth Vingås

Hvilke planer har vi for fremtidens KILEordning. Lisbeth Vingås Hvilke planer har vi for fremtidens KILEordning Lisbeth Vingås KILE status og videreutvikling Målsettinger med KILE-ordningen KILE som verktøy for å styre leveringspålitelighet Samfunnsøkonomisk optimalt

Detaljer

Stikkord for innhold:

Stikkord for innhold: KS Område: Driftssentral Ansvarlig: Driftssentralen Opprettet: 01.01.06 KS Hovedprosedyre: Driftssentral - Nettbibliotek Godkjent: Seksjonsleder Driftskontoll KS Rutine: Driftssentralen Rutine for varsling,

Detaljer

Av David Karlsen, NTNU, Erling Tønne og Jan A. Foosnæs, NTE Nett AS/NTNU

Av David Karlsen, NTNU, Erling Tønne og Jan A. Foosnæs, NTE Nett AS/NTNU Av David Karlsen, NTNU, Erling Tønne og Jan A. Foosnæs, NTE Nett AS/NTNU Sammendrag I dag er det lite kunnskap om hva som skjer i distribusjonsnettet, men AMS kan gi et bedre beregningsgrunnlag. I dag

Detaljer

Av Thomas Welte, SINTEF Energi, Bjarne Børresen, Energi Norge

Av Thomas Welte, SINTEF Energi, Bjarne Børresen, Energi Norge Av Thomas Welte, SINTEF Energi, Bjarne Børresen, Energi Norge Sammendrag Rapporten oppsummerer resultatene fra forskningsprosjektet "System for tilstands- og levetidsrelaterte data for kraftsystemkomponenter

Detaljer

Beskrivelse av styresystem for aktiv likeretter. Versjon 1.0.

Beskrivelse av styresystem for aktiv likeretter. Versjon 1.0. TR F5940 Beskrivelse av styresystem for aktiv likeretter. Versjon 1.0. Kjell Ljøkelsøy Februar 2004 SAK/OPPGAVE (tittel) TEKNISK RAPPORT SINTEF Energiforskning AS Postadresse: 7465 Trondheim Resepsjon:

Detaljer

Notat. Innhold. Utvikling og innføring av Visma Flyt Skole (VFS) Til: Kopi: Fra: Dato: 7. desember 2015. Sak: Fylkeskommunene

Notat. Innhold. Utvikling og innføring av Visma Flyt Skole (VFS) Til: Kopi: Fra: Dato: 7. desember 2015. Sak: Fylkeskommunene Notat Prosjekt: Til: Kopi: Fra: Utvikling og innføring av Visma Flyt Skole (VFS) Fylkeskommunene Prosjektledere Visma Flyt Skole Vigo IKS v/brynjulf Bøen, daglig leder Dato: 7. desember 2015 Sak: Status

Detaljer

PROSJEKTPLAN: Kvalitetsutvikling av spesialundervisning i Oppland Fylkeskommune Prosjektnummer: Prosjekteier Prosjektansvarlig Prosjektleder

PROSJEKTPLAN: Kvalitetsutvikling av spesialundervisning i Oppland Fylkeskommune Prosjektnummer: Prosjekteier Prosjektansvarlig Prosjektleder PROSJEKTPLAN: Kvalitetsutvikling av i Oppland Fylkeskommune Prosjektnummer: Dato: Prosjekteier Prosjektansvarlig Prosjektleder Fylkesopplæringssjefen Inntaksleder Siri Halsan Anne Stensgård 1. MÅL OG RAMMER

Detaljer

Håndtering av spenningsproblem i praksis interessante eksempler

Håndtering av spenningsproblem i praksis interessante eksempler Håndtering av spenningsproblem i praksis interessante eksempler Problembeskrivelse Identifisering/årsak (måleopplegg, resultat) Løsning/videre plan Helge Seljeseth helge.seljeseth@sintef.no www.energy.sintef.no

Detaljer

Kraftsystemutredninger -dagens praksis og fremtidenes utfordringer. Plenumsmøte 2008 Anne Sofie Ravndal Risnes asrr@nve.no Nettseksjonen NVE

Kraftsystemutredninger -dagens praksis og fremtidenes utfordringer. Plenumsmøte 2008 Anne Sofie Ravndal Risnes asrr@nve.no Nettseksjonen NVE Kraftsystemutredninger -dagens praksis og fremtidenes utfordringer Plenumsmøte 2008 Anne Sofie Ravndal Risnes asrr@nve.no Nettseksjonen NVE Disposisjon Hva er kraftsystemutredninger Innhold og krav til

Detaljer

Endringer i forskriftene om leveringskvalitet og systemansvaret i kraftsystemet

Endringer i forskriftene om leveringskvalitet og systemansvaret i kraftsystemet Endringer i forskriftene om leveringskvalitet og systemansvaret i kraftsystemet Forskriftstekst og merknader til innkomne høringskommentarer Norges vassdrags- og energidirektorat 2006 1 Dokument nr 13

Detaljer

Tilstand og utvikling i energiforsyningssystemer

Tilstand og utvikling i energiforsyningssystemer Tilstand og utvikling i energiforsyningssystemer Infrastrukturdagene i Bergen 10.02.2010 11.02.2010 Hva er Energi Norge? Hans Olav Ween Hva er Energi Norge? Interesseorganisasjon for energibedriftene i

Detaljer

Verdal kommune. Sluttrapport. Prosjektbeskrivelse forprosjekt - Innføring av elektronisk meldingsutveksling (ELIN-k) i Verdal kommune

Verdal kommune. Sluttrapport. Prosjektbeskrivelse forprosjekt - Innføring av elektronisk meldingsutveksling (ELIN-k) i Verdal kommune Verdal kommune Prosjektbeskrivelse forprosjekt - Innføring av elektronisk meldingsutveksling (ELIN-k) i Verdal kommune 15.04.2009 Godkjent av: Side 2 av 9 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i

Detaljer

KS'BedriftEnergi. Høring - beredskapsforskriften. Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstuen 0301 Oslo

KS'BedriftEnergi. Høring - beredskapsforskriften. Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstuen 0301 Oslo KS'BedriftEnergi Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstuen 0301 Oslo Vår ref.: Deres ref.: 201106765-12 eb/ivm Vår dato.: l.oktober 2012 Høring - beredskapsforskriften Det vises til

Detaljer

VA-benchmarking 2011

VA-benchmarking 2011 VA-benchmarking 2011 Sammendragsrapport for Vac Kommune (Vac) utført av Energidata Consulting AS (EDC) Erland Staal Eggen 01.10.2011 Sammendrag Omfang Prestasjoner Vac er sammenliknet med 39 andre VA-virksomheter

Detaljer

Risikovurdering av AMS

Risikovurdering av AMS Risikovurdering av AMS Frank Skapalen Seksjon for beredskap, energiavdelingen NVEs BfK-seminar 11. januar 2012 Rekkefølge Formål med AMS, funksjoner Hva vi har jobbet med i risikovurderingen Scenarioer

Detaljer

Levetidsmodellering som underlag for økonomiske analyser

Levetidsmodellering som underlag for økonomiske analyser EBL temadag: Estimering av restlevetid som underlag for vedlikehold og reinvestering Trondheim, 14. og 15. oktober 2009 Levetidsmodellering som underlag for økonomiske analyser Eivind Solvang eivind.solvang@sintef.no

Detaljer

Arbeid under spenning. Leveringskvalitet

Arbeid under spenning. Leveringskvalitet EBL-seminar Arbeid under spenning Leveringskvalitet 13.oktober 2009 Quality Hotel Olavsgaard Hege Sveaas Fadum senioringeniør, Energiavdelingen, Nettseksjonen E-post: hsf@nve.no Telefon: 22 95 98 43 Norges

Detaljer

REN blad 4021 LS Nett Måling. Krav til overvåkning av nettstasjon ved bruk av AMS 1. Sammendrag

REN blad 4021 LS Nett Måling. Krav til overvåkning av nettstasjon ved bruk av AMS 1. Sammendrag 1. Sammendrag REN har laget en standardisert beskrivelse av overvåkning i nettstasjon. Versjon 1. Dette omfatter funksjonskrav, kommunikasjons muligheter, nettnytte, og teknologiske løsninger for dette.

Detaljer

Ca 600 ansatte totalt Opprettet 1. september 2003 Hovedkontor i Tønsberg. Tre skoler Fem regionkontorer for eltilsyn 20 sivilforsvarsdistrikter.

Ca 600 ansatte totalt Opprettet 1. september 2003 Hovedkontor i Tønsberg. Tre skoler Fem regionkontorer for eltilsyn 20 sivilforsvarsdistrikter. DSBs organisasjon Ca 600 ansatte totalt Opprettet 1. september 2003 Hovedkontor i Tønsberg (250 ansatte) Tre skoler Fem regionkontorer for eltilsyn 20 sivilforsvarsdistrikter. (pr. april 2011) DSBs mål

Detaljer

Modellkonsept Budsjettmodell - eksempel Prosjektforslag v/trond Svartsund, EBL. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Modellkonsept Budsjettmodell - eksempel Prosjektforslag v/trond Svartsund, EBL. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Modellkonsept Budsjettmodell - eksempel Prosjektforslag v/trond Svartsund, EBL EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Utforming av rammebetingelser Praktisk utforming av rammebetingelser

Detaljer