Innkalling til årsmøte for i klubbhuset på Fagerstrand. onsdag 12. mars 2014 kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til årsmøte for 2013. i klubbhuset på Fagerstrand. onsdag 12. mars 2014 kl. 18.30"

Transkript

1 Innkalling til årsmøte for 2013 i klubbhuset på Fagerstrand onsdag 12. mars 2014 kl Styret oppfordrer alle medlemmer til å delta på Årsmøtet, som er Fagerstrand Båtforenings øverste beslutningsmyndighet. Vi ønsker at Årsmøtet skal være vårt eget forum for meningsutveksling, informasjon og god dialog mellom medlemmer, Styret og andre tillitsvalgte. På grunn av begrenset plass i våre klubblokaler er vi nødt til å be om at alle som ønsker å delta melder seg på skriftlig innen nedenstående påmeldingsfrist. De som ikke har anledning til å delta ber vi la seg representere gjennom skriftlig fullmakt. Fullmakten kan gis til Styret, eller et annet stemmeberettiget medlem. FRIST FOR PÅMELDING ER FREDAG 7. MARS 2014 Dagsorden: 1. Konstituering. 2. Årsmelding fra styret. 3. Regnskap 2013, revisors beretning. 4. Fastsettelse av kontingenter, gebyrer, dugnadsgodtgjørelse, andre godtgjørelser. 5. Budsjett 6. Forslag 7. Valg Velkommen Styret

2 Til behandling: 1. Konstituering. Valg av møteleder, referent, 2 medl. til å signere protokoll og tellekorps. 2. Årsmelding fra styret. Styret har i perioden bestått av: Tor Henrik Vestnes John Wilson Thor Egil Johansen Erik Jakobsen Leif T. Kongshaug Espen Solvik Årsmelding 2013 Formann Sekretær Kasserer Havnesjef Vaktsjef Dugnadssjef Disse komiteene har hatt følgende medlemmer: Per Arne Nordsveen Ole Jørgen Roven (Leder) Viggo Larneng Ole Jørgen Roven (Leder) Dag Bjørnsen Dugnadskomité Valgkomité Valgkomité Seilingskomité Seilingskomité Revisor: Nils Tvedt Revisor Det er pr. 31/ , 416 medlemmer. VENTELISTE Det er 8 medlemmer på ventelisten. MOLOPROSJEKTET 2013 Vi ble som kjent påtvunget å sende ny byggemelding til kommunen høsten Denne ble, etter befaring på moloen, behandlet i Planutvalget og godkjent enstemmig. Søknaden om tillatelse etter Plan og bygningsloven om å sette opp fyret vi fikk av Kystverket ble også godkjent mot 2 stemmer fra SV. Moloen ble derfor formelt klargjort til ferdigstillelse hvilket vil bli gjennomført i Follo Politi henla også saken mot FaBåt v/formannen og vår ansvarshavende Espen Solvik fordi ingen har kunnet bevise at det har foregått brudd på verken Plan- og bygningsloven eller miljøkriminalitet ved brudd på Lov om forurensning. Ytterligere detaljinformasjon kan om ønskelig bli gitt på Årsmøtet. Når fyret er ferdig montert vil Kystverket posisjonere dette og legge det inn på sjøkartene over indre Oslofjord som et operativt fyr. HAVNEN 2013 Havna Båtsesongen 2013 var OK. Blåste mye, men slik er det. Ombyggingen av havna ble godt mottatt og vi hadde ingen store problemer. Det kom noen spørsmål om båtplasser på M-brygga ifra de som ble lagt imot moloen, men det løste seg. Alle hjalp til for at vi skulle få en god og trygg havn. Takk. Ellers ønskes alle medlemmene tilbake til et nytt og hyggelig år Erik Havnesjef. Årsoblat Ordningen med årsoblater har fungert tilfredsstillende.

3 Fremleie Det viser seg at de regler vi innførte for oppgradert ansiennitet for de som selger plassen sin, og opprettholder medlemskapet, har fungert helt etter forutsetningene. Flere tidligere båtplasseiere som har solgt, men som i fjor ønsket å returnere som plasseier, fikk tildelt ny plass etter kort tids venting. Det er derfor ingen grunn til å prøve å omgå foreningens regler på området gjennom kreative krumspring. Vinterleie Havna har mesteparten av vinteren 2013/2014 vært frostfri. 28 medlemmer har hatt båten sin i vinterhavn. Dusj / toalett Styret hadde også i 2013 ansvaret for å administrere de kommunale dusj/vask/toaletter og det har fungert tilfredsstillende. VINTEROPPLAG 2013/2014 Båtforeningens engasjement på Statoilområdet har blitt en suksess. Antall båter i opplag 2013/2014 er nå 155 båter, campingvogner og biler. Vi har kapasitet til flere i opplag. Medlemmene fikk tilbud om vinteropplag og det ble også annonsert i lokalpressen. I perioden 2013/2014 disponerer vi 3 plasthaller med plass til ca. 75 båter. I tillegg disponerer vi innendørs lageret til Statoil på ca. 900m². Alle haller har god dekning, men har plass til flere. Innendørs lageret har også kapasitet til flere enheter etter at alle hyller som, var der er demontert og fjernet. Vi har vært skånet for innbrudd, tyveri og hærverk. Nesodden Maritime har hatt ansvaret for motorkonservering etc. og har utført dette til alles tilfredshet. Dette er en viktig del av opplaget og det må fungere godt. Vinteropplagsengasjementet er en viktig del av foreningens virksomhet. Det gir gode inntekter til båtforeningen og har vært en meget viktig bidragsyter til finansieringen av moloen. Leieavtalen med Fagerstrand Utvikling AS forventer vi fortsetter inntil de planlagte utbyggingsplaner blir realisert. Styret har en meget god dialog med Fagerstrand Utvikling AS og Statoil Fuel & Retail AS. Fylkets Miljøvernavdeling var på befaring både i havna og på vinteropplaget og alle våre dokumenterte planer og rutiner for bl.a. avfallshåndtering ble godkjent. DUGNAD 2013 Det var dugnad 13. april og 7. september i Av arbeid som er utført på dugnad dette året kan nevnes: Vår: Ryddet området, Montert plater på gangbare moloskjøter, Vasket brygger og Rengjort brygger. Høst: Ryddet og klargjort området for vinteren, Sjekket anlegget - notert feil og mangler. Dugnadsjefen takker for nok et år med fin dugnadsinnsats. Ertesuppe, bagetter og drikke på vårdugnaden, og drikke og bakervarer på høstdugnaden. VAKT I HAVNEN 2013 Vaktsesongen 2013 startet med nattvakt 1. mai og ble avsluttet med kveldsvakt 6. oktober. Heller ikke i 2013 har det vært meldt noen alvorlige hendelser i havnen. Vi mener at døgnkontinuerlig vakthold gjennom hele sesongen er grunnen til det. I vaktprotokollen er notert de samme forholdene som tidligere; enkelte båter har mangelfull fortøyning, vann i båten og lignende. Dette er blitt rettet av vakten og/eller båteier er blitt varslet. Videre det er notert mangler ved lys på bryggene/lommelykt som ikke virket, mangler med toalett/dusj/vaskemaskin og problemer med enkelte nøkkelkort. Også dette er blitt rettet på etterhvert. Det har vært noen få tilfeller der vakten har misforstått når vedkommende skulle møte til vakt. Totalt ble 10 nattvakter, 1 dagvakt og 3 kveldsvakter ikke gjennomført, men dette skyldes ikke kun endringen av vakttidene som ble gjort i (Det er vel også å forvente at alle nå har merket seg gjeldende vakttid.) Uteblivelsen fra vakter er fordelt gjennom hele sesongen og den automatiske SMS-varslingen til den enkelte dagen før vakt, har fungert etter planen. Denne er ment som en ekstra påminnelse om vakten neste dag og den enkelte må uavhengig av dette notere seg sine avtalte vakter. For å motta påminnelsen, er det er viktig at medlemmene oppdaterer vaktsystemet ved endring av mobilnummer. Totalt var det i 2013 satt opp 471 vakter og 457 (97%) ble gjennomført.

4 I 2014 håper vi at frammøtet til vaktene blir enda bedre, da vi mener det er sammenheng mellom vakt i havnen og ingen alvorlige hendelser/tyverier. I solidaritet med medlemmene håper vi at alle neste år gjennomfører sine vakter. 3. Regnskap 2013, revisors beretning, vedtak om anvendelse av overskudd eller dekning av tap. 4. Fastsettelse av kontingenter, gebyrer, dugnadsgodtgjørelse, andre godtgjørelser. Styrets forslag: Kontingenter: Medlemskontingent (alle) Kr. 400,- Kr. 400,- Innmeldingsgebyr (gjelder nye medlemmer på venteliste) Kr ,- Kr ,- Havnekontingent (faste båtplasser) Kr ,- Kr ,- Havnekontingent jolleplasser (gjelder ikke plassmedlem) Kr. 650,- Kr. 650,- Moloavgift faste båtplasser over 2,5m Kr ,- Kr ,- Moloavgift faste båtplasser inntil 2,5m (50%) Kr ,- Kr ,- Gebyrer: Gebyr overdragelse/salg (kjøper betaler) Kr ,- Kr ,- Gebyr overdragelse/bytte internt. (begge betaler) Kr. 750,- Kr. 750,- Gebyr overdragelse jolleplass Kr. 350,- Kr. 350,- Vaktgebyr ved uteblivelse av tildelt vakt Kr ,- Kr ,- Gebyr for betaling av kontingenter etc. etter forfall, 20% av forfalt beløp Fremleie: Utleiegebyr (for behandling av forholdet) Kr ,- Depositum (betales tilbake dersom ingen skader) Kr ,- Fremleiepris 5 % av båtplassens fastsatte verdi + kr ,- som dekker havnekontingent, moloavgift, og utleiegebyr. Eksempel 3m plass: kr ,- + kr ,- i depositum (Moloavgift kr ,- istedenfor kr ,- i eksemplet ovenfor) Godtgjørelser: Styregodtgjørelse Kr ,- Kr ,- Sekretariat Kr ,- Kr ,- Dugnadsgodtgjørelse (alle) (maks 4t pr. medlem) Pr. time Kr. 100,- Pr. time Kr. 100,- Vaktgodtgjørelse til reservevakter Kr ,- Kr ,- Diverse: Foreningsvimpel Kr. 100,- Kr. 100,- 5. Budsjett forslag til årets Årsmøte 1) Styret foreslår å innføre registreringsplikt i småbåtregisteret av alle båter, i havnen. Bakgrunnen for forslaget er å gjøre det enklere å føre kontroll over båter i havnen. I tillegg nevnes følgende gode grunner til å registrere båten din, da småbåtregisteret er et verktøy for å finne/identifisere en båt.

5 Småbåtregisteret er et verktøy for å finne båteiere i forbindelse med etterforskning av tyveri, ulykker og skadeverk, samt ved oppsporing av eier av savnede/forliste båter. Ved hjelp av blant annet båtens registreringsnummer vil registeret kunne finne frem til eier. De fleste forsikringsselskap krever at båten er registrert for å forsikre båten. Registrering av båt i Småbåtregisteret kan gi forsikringsrabatter. Registeret gir økt trygghet ved kjøp og salg, og gjør det enkelt å identifisere selger og kjøper i forbindelse med eierskifte. Det er også enkelt for ny eier å omregistrere båten hvis den allerede er registrert. Flere båtforeninger/marinaer krever at båten er registrert i Småbåtregisteret for å få båtplass. Det finnes en oversikt over stjålne båter. Hvis du skal kjøpe båt kan det være lurt å undersøke her om båten er registrert stjålet. Politiet har også informasjon om stjålne båter. Ring for å snakke med politiet i ditt distrikt. Disse benytter og har selv tilgang til registeret o De fleste forsikringsselskap. o Havnevesenet. o Hovedredningssentralen i Sør-Norge og Nord-Norge. o Politi og lensmannskontor. o Toll og avgiftsdirektoratet. o Redningsskøytene. Ellers vil styret informere om at FaBåt har registreringsrett i samarbeid med Securmark som også fungerer som registrering i småbåtregistret. 2) Det er kommet inn forslag fra medlem M033, Alf Berggren vedr. fremleiereglene. Hans forslag er i samarbeid med Styret i FaBåt blitt et omforent forslag som følger: Ny 5 i leiekontrakt, Båtbytte og fremleie Leieren (plasseieren) må ved bytte av båt, informere havnesjefen og har ikke anledning til å ta plassen i bruk til ny båt, uten havnesjefens skriftlige samtykke. Når leieren (plassens eier) ønsker å fremleie plassen sin må det sendes inn skriftlig søknad til Styret og forholdet kan ikke begynne før skriftlig samtykke fra Styret, foreligger. Plasseieren har rett til å maksimalt fremleie plassen for et tidsrom av 3 utleiesesonger i løpet av 10 år. Fremleie for 1 utleiesesong i løpet av 3 år vil ikke medføre registreringskonsekvens. Hvis plassen leies ut 3 utleiesesonger i sammenheng tilfaller leieinntektene båtforeningen, det tredje året. År 4 blir plassen solgt og plasseier fortsetter som medlem med utvidet rett til å bli tildelt ny plass senere, om ønskelig. I tillegg gjelder regler vedr. fremleie/utleie vedtatt på årsmøtet 16. mars Tilføyelse i kontraktens 5 samt tidligere tillegg fra 16. mars 2005 mellom FaBåt og plasseier blir justert i henhold til årets Årsmøtevedtak og vil bli sendt alle plasseiere, som eget vedlegg til kontrakten. 3) Forslag fra medlem M075U Andreas Haddeland: Jeg vil komme med følgende forslag til årsmøtet i 2014: Styrets titler endres: "Formann" foreslås endret til "Leder" "Sekretær" beholdes uforandret "Kasserer" foreslås endret til "Økonomiansvarlig" "Vaktsjef" foreslås endret til "Vaktansvarlig" "Havnesjef" foreslås endret til "Havneansvarlig" "Dugnadssjef" foreslås endret til "Dugnadsansvarlig" Mvh Andreas Haddeland 4) Forslag fra Styret om endring av Vedtektenes 7, avsnitt 2 om, På ordinært årsmøte skal disse sakene behandles: Under punkt 5, Valg av styret, valgkomité, revisor og andre komiteer står det at vi skal velge Revisor og

6 Varamann til denne. Styret er av den oppfatning at det trengs ingen vararepresentant til Revisor og tar bort dette. Det har heller aldri blitt valgt en vararepresentant til Revisor hvilket etter styrets mening beviser at behovet ikke har vært tilstede. I forbindelse med Valgkomité så står det i vedtektene at en skal være 1 avtroppende fra styret. NB! Denne bør tas bort. Den hadde en annen mening en gang i tiden. Vedtektsendringer må vedtas på 2 påfølgende ordinære Årsmøter så dette forslaget blir tatt opp igjen til neste Årsmøte om årets Årsmøte vedtar denne endringen. Nytt punkt 5: Valg av styre, valgkomité, revisor og andre komiteer. Formann, sekretær, kasserer og tre styremedlemmer velges ved særskilt valg på ordinært årsmøte. Videre velges revisor, 2 representanter til valgkomité. Alle valg til styret gjelder for 2 år av gangen, dog slik at formann, kasserer og ett styremedlem velges det ene året, de øvrige det andre året. Revisor og valgkomité velges hvert år. Komiteer velges i henhold til vedtektenes 8. Gjenvalg kan finne sted. 7. Valg av styret, valgkomité, revisor og komiteer. På valg er: Sekretær, Vaktsjef, Dugnadssjef, Revisor og Valgkomité med 2 medlemmer samt seilingskomité med 2 medlemmer. Fagerstrand 23. februar 2014 Styret

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE Hundvåg, 25.01.11 Styret i Saltnes Båtforening innkaller til årsmøte på Øyahuset Til behandling foreligger: onsdag 23.02.2011 kl. 19.00. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste.

Detaljer

Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 27 mars 2008, klokken 19:00 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter.

Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 27 mars 2008, klokken 19:00 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter. Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 27 mars 2008, klokken 19:00 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter. Dagsorden: 1. Konstituering a) Opptelling av stemmeberettigede b)

Detaljer

Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 20.mars 2014, kl 1900 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter.

Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 20.mars 2014, kl 1900 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter. Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 20.mars 2014, kl 1900 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter. Dagsorden: For å lette informasjon ut til medlemmene ber vi om at du melder

Detaljer

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2015. Avholdt Mandag 23. mars 2015 kl. 19.00. Klubbhuset - Tjuvholmen

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2015. Avholdt Mandag 23. mars 2015 kl. 19.00. Klubbhuset - Tjuvholmen Årsmøtereferat fra årsmøtet 2015 Avholdt Mandag 23. mars 2015 kl. 19.00 Klubbhuset - Tjuvholmen Årsmøte fulgte følgende dagsorden: 1. Åpning. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent. 2.

Detaljer

Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening

Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening Postboks 162, 4299 Avaldsnes E-post: post@visnes-bf.no - Internett: www.visnes-bf.no Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening Årsmøte avholdes mandag 24. februar 2014 kl. 18:00 i klubbhuset Saker til

Detaljer

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB)

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) GENERALFORSAMLING FOR 2010. Styret i NHB innkaller herved til generalforsamling. Generalsforsamlingen vil finne sted i: HOLMEN KIRKE, KIRKESTUEN Tirsdag 15. februar, 2011 kl.

Detaljer

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB)

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) GENERALFORSAMLING FOR 2011. Styret i NHB innkaller herved til generalforsamling. Generalsforsamlingen vil finne sted i: HOLMEN KIRKE, KIRKESTUEN Mandag 13. februar, 2012 kl.

Detaljer

Foreningens navn er Odden Marina Båtforening (i det følgende benevnt foreningen eller båtforening).

Foreningens navn er Odden Marina Båtforening (i det følgende benevnt foreningen eller båtforening). 1. Navn Foreningens navn er Odden Marina Båtforening (i det følgende benevnt foreningen eller båtforening). 2. Formål Odden Marina Båtforenings formål: 1. Anlegge og drive båthavn for beboere i Slemmestad.

Detaljer

Åstveitvågen Båtlag. Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30. Sted: Tertnes skole i siloen

Åstveitvågen Båtlag. Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30. Sted: Tertnes skole i siloen Til medlemmene Det innkalles herved til Årsmøte Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30 Sted: Tertnes skole i siloen Til behandling: 1. Godkjenning av fremmøtte representanter 2. Godkjenne dagsorden 3. Valg på møteleder/referent

Detaljer

Protokoll sameiermøte 2012 Nasle Bryggesameie

Protokoll sameiermøte 2012 Nasle Bryggesameie Protokoll sameiermøte 2012 Nasle Bryggesameie Styret innkalte til sameiermøte søndag 19.8.2012 kl 16.00. Sameiermøtet ble avholdt på Emmaus. Vedlegg til innkallingen var: Regnskap og revisjon 2011 2012

Detaljer

VEDTEKTER OG HAVNEREGLEMENT FOR KRISTIANSUND SMÅBÅTLAG

VEDTEKTER OG HAVNEREGLEMENT FOR KRISTIANSUND SMÅBÅTLAG VEDTEKTER OG HAVNEREGLEMENT FOR KRISTIANSUND SMÅBÅTLAG 2013 Vedtekter Vedtatt på Småbåtlagets Årsmøte torsdag 8. mars 2012 Havnereglement Vedtatt på styremøte 29.08. 2013 Og erstatter alle tidligere utgaver.

Detaljer

Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening.

Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. ÅRBOK FOR JÅTTÅVÅGEN BÅTFORENING 2013 Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. Foreningens formål er å fremme det individuelle og samlete båtlivs interesser på vegne av medlemmene og allmennheten,

Detaljer

Informasjon til kolonistene våren 2013

Informasjon til kolonistene våren 2013 Informasjon til kolonistene våren 2013 Innhold 1) Årets informasjon 2 a) Hvem er kommet til og hvem er gått ut? 2 b) Forslag til reguleringsplan for den gamle «komposttomta» 2 c) Oppussing kjøkken 2 d)

Detaljer

Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening.

Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. ÅRBOK FOR JÅTTÅVÅGEN BÅTFORENING 2014 Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. Foreningens formål er å fremme det individuelle og samlete båtlivs interesser på vegne av medlemmene og allmennheten,

Detaljer

Straumen Båtlag. Vedtekter og reglement for Straumen Båtlag

Straumen Båtlag. Vedtekter og reglement for Straumen Båtlag Straumen Båtlag Vedtekter og reglement for Straumen Båtlag Straumen Båtlag Organisasjonsnr : 998 359 694 Postadresse: Postboks 16 5567 Skjoldastraumen Besøksadresse:Skjoldastraumsvegen 1137 5567 Skjoldastraumen

Detaljer

Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening

Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening Det innkalles herved til Generalforsamling tirsdag 18. mars 2014, kl. 19:00-21:00 Belset Skole Landskapet Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og fullmakter

Detaljer

Nr. 2/2014 Organ for Skarpsno Baatforening 30. Årgang. Formannen har ordet

Nr. 2/2014 Organ for Skarpsno Baatforening 30. Årgang. Formannen har ordet S k a r p s n o p o s t e n Nr. 2/2014 Organ for Skarpsno Baatforening 30. Årgang Formannen har ordet Barndommens somre i skjærgården bestod kun av solfylte dager Minnene fra denne sommeren trenger ingen

Detaljer

Straumen Båtlag. Vedtekter og reglement for Straumen Båtlag

Straumen Båtlag. Vedtekter og reglement for Straumen Båtlag Straumen Båtlag Vedtekter og reglement for Straumen Båtlag Straumen Båtlag Organisasjonsnr : 998 359 694 Postadresse: Postboks 16 5567 Skjoldastraumen Besøksadresse: Skjoldastraumsvegen 1137 5567 Skjoldastraumen

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Side 1 av 84 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 4 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

Referat fra Årsmøte 2012 i Lindås Båtforening 13. mars 2013

Referat fra Årsmøte 2012 i Lindås Båtforening 13. mars 2013 Referat fra Årsmøte 2012 i Lindås Båtforening 13. mars 2013 Årsmøtet ble avholdt i Verås Grendahus med 22 medlemmer tilstede. Møtet ble åpnet av formannen Olav Steinsland Dagsorden punkt 1. Innkalling

Detaljer

VEDTEKTER FOR KRISTIANSUND SMÅBÅTLAG

VEDTEKTER FOR KRISTIANSUND SMÅBÅTLAG VEDTEKTER FOR KRISTIANSUND SMÅBÅTLAG 1 NAVN Foreningens navn er Kristiansund Småbåtlag, dets initialer er K.S.L. som kan innarbeides i lagets logo. 2 FORMÅL Lagets formål er generelt å ivareta medlemmenes

Detaljer

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12 Til: Hyperion Oslos medlemsforeninger Fra: Styret i Hyperion Oslo Oslo, 19. november 2010 2. innkalling til årsmøte for Hyperion Oslo 2010 Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted:

Detaljer

Referat fra årsmøte torsdag 14. februar 2013

Referat fra årsmøte torsdag 14. februar 2013 Referat fra årsmøte torsdag 14. februar 2013 Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av dirigent, referent og to personer til å underskrive protokoll fra årsmøtet 3. Referat fra årsmøtet

Detaljer

ÅRSBERETNING 2011 LøREN velforening

ÅRSBERETNING 2011 LøREN velforening ÅRSBERETNING 2011 Løren velforening 1 Innhold Styreleder har ordet... 2 Innkalling til årsmøte i Løren Velforening 2011... 5 Årsberetning for 2011... 6 Årets ildsjelpris... 12 Bomiljøvaktavtalen... 13

Detaljer

Lover og havnereglement

Lover og havnereglement Lover og havnereglement Festningsveien 14 1678 Kråkerøy Lover for Rød Båtforening Revidert 2000 og 2012. 1 Foreningens navn Foreningens navn er Rød Båtforening. 2 Foreningens formål Foreningens formål

Detaljer

INFORMASJON TIL REVIERHAVNENS BAATFORENING MEDLEMMER AV AV 1853 HOVEDØYA

INFORMASJON TIL REVIERHAVNENS BAATFORENING MEDLEMMER AV AV 1853 HOVEDØYA INFORMASJON TIL MEDLEMMER AV REVIERHAVNENS AATFORENING AV 1853 HOVEDØYA Havne- brygge og fortøyningsinstruks - Tomteinstruks - ygningsinstrukser - ranninstruks - Kart - Revidert dato: Av: 10.05.2003 Styret

Detaljer

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 15. februar 2012

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 15. februar 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 15. februar 2012 116. Driftsår sesongen 2011 Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden a) Innkalling: Årsmøtet ble kunngjort i TSF-Nytt på foreningens

Detaljer

Dagsorden. Årsmøte tirsdag 25.02.14 kl. 18.30 Sted: Norautron A/S sine lokaler.

Dagsorden. Årsmøte tirsdag 25.02.14 kl. 18.30 Sted: Norautron A/S sine lokaler. Årsmøte tirsdag 25.02.14 kl. 18.30 Sted: Norautron A/S sine lokaler. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av dirigent, referent og to personer til å underskrive protokoll fra årsmøtet

Detaljer

Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00

Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00 Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00 1 Årets informasjon... 2 1.1 Hvem er kommet til og hvem er gått ut?... 2 1.2 Prioritering ved salg av hytter på Solvang 1...

Detaljer

HAKAVIK VEL DOKUMENTER

HAKAVIK VEL DOKUMENTER HAKAVIK VEL DOKUMENTER ÅRSBERETNING 2005, Havik hygga vel Styret har bestått av: Formann: Hanne Løken Nestformann: Erik Løken Kasserer: Arne Grimnes Sekretær: Tove Holmbekk Styremedlem: Gro Agerup Festkomite:

Detaljer