LED DAGSLJUS LED KJØRELYS LED-LÄHIVALOT LED KØRELYS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LED DAGSLJUS LED KJØRELYS LED-LÄHIVALOT LED KØRELYS"

Transkript

1 manual.indd , Art LED DAGSLJUS LED KJØRELYS LED-LÄHIVALOT LED KØRELYS Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB

2 LED DAGSLJUS MONTERINGSANVISNING OBS: Studera monteringsanvisningen noga innan monteringen påbörjas mm Följande delar ingår i setet: LED dagsljus st. Kablage st. Skruv st. Bricka st. Mutter st. Monteringsanvisning st. Verktyg som behövs: Sticksåg Kabelskotång Rostskyddsfärg Fil Borrmaskin Torxverktyg T20 Borr Ø 6 mm Måttband 28 mm 18 mm Håltagning: Gör håltagning med sticksåg med mått enligt föregående avsnitt. Montering Mått: 2 2 mm 13mm 13mm mm mm 8 mm 53 mm 53mm 53mm Skruv Åtdragning: max. 1,5 Nm 190 x 45 x 32 mm (bxdxh) mm mm 190mm 2011 Biltema Nordic Services AB 2

3 A Svart (plus+) Brun (minus-) Grå (kopplas till halvljuset) ** Vi montering på fordon med bredd mindre än 1300 mm, så måste avståndet vara min. 400 mm. *** Vid användning med positionsljus max. 400 mm. Elektrisk inkoppling (se A/B) Placera ut kablaget i enlighet med kopplingsschemat. B Svart (plus+) Brun (minus-) Grå (kopplas till halvljuset) * Kablarna redan sammankopplade vid leverans OBS! Enligt ECE R-48, får endast två främre positionsljus vara inkopplade. Om LED-lamporna ska ersätta funktionen hos halvljuset så måste fordonets ordinarie halvljus kopplas bort. I enlighet med kopplingsschemat, så tänds LED-lamporna för dagsljuskörning automatiskt med hjälp av tändningen. Varning! LED-lampor för dagsljuskörning är EJ avsedda att ersätta halvljuset vid körning under gryning/skymning eller vid mörker. lyser endast när fordonets ordinarie belysning är avstängd och tändningen är påslagen. stängs automatiskt av när fordonets ordinarie belysning slås på. är godkänd i enlighet med ECE R87. får monteras i enlighet med EC direktiv EC R97/28 och ECE R48. OBS: Vi rekommenderar att bruksanvisningen sparas ihop med fordonshandlingarna. Montering Vid montering så måste det säkerställas att LED-lamporna blir stadigt fastsatta. Detta kan uppnås genom att ex. använda en skumgummilist. * Vid användning med positionsljus min. 350 mm Biltema Nordic Services AB

4 Funktion LED kombinationsbelysning Belysning för dagsljuskörning/positionljus INMATNING, LED-LAMPOR FÖR DAGSLJUSKÖRNING INMATNING, HALVLJUSET FUNKTION HOS BELYSNINGEN 0 V 0 V Ljuset avstängt 0 V Matningsspänning Ljuset avstängt Matningsspänning Matningsspänning 0 V Matningsspänning LED-lamporna för dagsljuskörning aktiva LED-lamporna för dagsljuskörning avstängda 2011 Biltema Nordic Services AB 4

5 LED KJØRELYS MONTERINGSANVISNING OBS! Studer monteringsanvisningen nøye før montering igangsettes mm Følgende deler inngår i settet: LED kjørelys stk. Kabler stk. Skrue stk. Skive stk. Mutter stk. Monteringsanvisning stk. Verktøy som kreves: Stikksag Kabelskotang Rustbeskyttende maling Fil Drill Torxverktøy T20 Bor Ø 6 mm Målebånd 28 mm 18 mm Hulltaking: Lag hull med stikksag med mål i samsvar med foregående avsnitt. Montering Mål: 2 2 mm 13mm 13mm mm mm 8 mm 53 mm 53mm 53mm Skrue Stramming: maks. 1,5 Nm mm mm 190mm Mål:190 x 45 x 32 mm (bxdxh) Biltema Nordic Services AB

6 A B Sort (pluss+) Brun (minus-) Grå (kobles til nærlys) Sort (pluss+) Brun (minus-) Grå (kobles til nærlys) Elektrisk innkobling (se A(B) Plasser ut kablene i samsvar med koblingsskjema. I samsvar med koblingsskjemaet tennes LEDlyktene for dagslyskjøring automatisk ved hjelp av tenningen. Advarsel! LED-lykter for kjøring på dagtid er IKKE beregnet for erstatting av nærlys ved kjøring ved daggry/skumring eller i mørket. Lyser kun når kjøretøyets ordinære belysning er slått av, og tenningen er slått på. Slås automatisk av når kjøretøyets ordinære belysning slås på. Er godkjent i samsvar med ECE R87. Skal monteres i samsvar med ef-direktiv ef R97/28 og EØF R48. OBS! Bruksanvisningen bør oppbevares sammen med kjøretøyets dokumenter. * Kabler allerede sammenkoblet ved levering OBS! I henhold til ECE R-48 skal kun to fremre posisjonslys være innkoblet. Dersom LED-lyktene skal erstatte funksjonen til nærlys, må kjøretøyets ordinære nærlys frakobles. Montering Ved montering må det sikres at LED-lyktene blir stødig festet. Dette kan oppnås ved å bruke f.eks. en skumgummilist. * Ved bruk med posisjonslys min. 350 mm. ** Ved montering på kjøretøy med bredde mindre enn 1300 mm må avstanden være min. 400 mm. *** Ved bruk med posisjonslys maks. 400 mm Biltema Nordic Services AB 6

7 Funksjon LED kombinasjonsbelysning Belysning for dagslyskjøring/posisjonlys INNMATING, LED-LYKTER FOR DAGSLYSKJØRING INNMATING, NÆRLYS FUNKSJON HOS BELYSNINGEN 0 V 0 V Lyset slått av 0 V Matespenning Lyset slått av Matespenning 0 V LED-lyktene for dagslyskjøring aktive Matespenning Matespenning LED-lyktene for dagslyskjøring slått av Biltema Nordic Services AB

8 LED-LÄHIVALOT ASENNUSOHJE HUOMIO: Tutustu asennusohjeeseen tarkoin ennen asentamisen aloittamista mm Sarja sisältää seuraavat osat: LED-lähivalot kpl Kaapelit kpl Ruuvit kpl Aluslevy kpl Mutteri kpl Asennusohje kpl Tarvittavat työkalut: Pistosaha Liitinpihdit Ruosteenestomaalia Viila Porakone Torx-työkalu T20 Pora, Ø 6 mm Mittanauha 28 mm 18 mm Läpivienti: Tee läpivientiä varten pistosahalla aukko, jonka mitat on mainittu edellisessä kappaleessa. Asentaminen Mitat: 2 2 mm 13mm 13mm mm mm 8 mm 53 mm 53mm 53mm Ruuvi Kiristäminen: enintään 1,5 Nm mm mm 190mm Mitat: 190 x 45 x 32 mm (l x s x k) Biltema Nordic Services AB 8

9 A Musta (plus) Ruskea (miinus) Sähkökytkentä (ks. A/B) Aseta kaapelit kytkentäkaavion mukaisesti. Harmaa (kytketään lähivaloon) Tällöin LED-valot syttyvät automaattisesti, kun moottori käynnistetään. B Musta (plus) Ruskea (miinus) Harmaa (kytketään lähivaloon) Varoitus! Käytettäessä LED-valoja valoisaan aikaan on muistettava, että niitä EI ole tarkoitettu korvaamaan ajovaloja hämärässä tai pimeällä. Ne palavat vain auton tavallisten ajovalojen ollessa sammutettuina ja sytytysvirran kytkettynä. Ne sammutetaan automaattisesti, kun auton tavalliset ajovalot sytytetään. Niillä on ECE R87 -hyväksyntä. Ne on asennettava eu-direktiivin EU R97/28 ja ECE R48:n mukaisesti. HUOMIO: On suositeltavaa säilyttää käyttöohjetta yhdessä auton asiakirjojen kanssa. *Kaapelit on yhdistetty jo toimitettaessa. HUOMIO! ECE R-48:n mukaan edessä saa olla vain kaksi huomiovaloa. Jos LED-valoilla korvataan lähivalot, kulkuneuvon alkuperäiset lähivalot on kytkettävä irti. Asentaminen On varmistettava, että LED-valot kiinnitetään tukevasti. Tämä onnistuu esim. käyttämällä kumilistaa. *Käytettäessä huomiovaloina vähintään 350 mm. **Asennettaessa 1300 mm kapeampaan ajoneuvoon etäisyyden on oltava vähintään 400 mm. ***Käytettäessä huomiovaloina enintään 400 mm Biltema Nordic Services AB

10 Toiminta LED-yhdistelmävalot Ajovalot päivällä tai huomiovalot SYÖTTÖ KÄYTETTÄESSÄ LED- VALOJA VALOISAAN AIKAAN SYÖTTÖ KÄYTETTÄESSÄ LÄHIVALOON VALOJEN TOIMINTA 0 V 0 V Valot sammutettu 0 V Syöttöjännite Valot sammutettu Syöttöjännite Syöttöjännite 0 V Syöttöjännite Käytettäessä LED-valoja valoisaan aikaan LED-valojen ollessa sammutettuina valoisaan aikaan 2011 Biltema Nordic Services AB 10

11 LED KØRELYS MONTERINGSVEJLEDNING OBS: Læs monteringsvejledningen omhyggeligt, inden monteringen påbegyndes mm Følgende dele følger med sættet: LED kørelys stk. Kabel stk. Skruer stk. Skiver stk. Møtrikker stk. Monteringsvejledning stk. Nødvendigt værktøj: Stiksav Kabelskotang Rustbeskyttende maling Fil Boremaskine Torxværktøj T20 Bor Ø6 mm Målebånd 28 mm 18 mm Hulskæring: Lav hul med en stiksav med mål som i forrige afsnit. Montering Mål: 2 2 mm 13mm 13mm mm mm 8 mm 53 mm 53mm 53mm Skruer Tilspænding: maks. 1,5 Nm mm mm 190mm Mål: 190 x 45 x 32 mm (bxdxh) Biltema Nordic Services AB

12 A B Elektrisk tilkobling (se A/B) Sort (plus+) Brun (minus-) Anbring kablerne i overensstemmelse med koblingsskemaet. Grå (kobles til parkeringslyset) I overensstemmelse med koblingsskemaet tændes LED-lyset til kørsel i dagslys automatisk ved hjælp af tændingen. Sort (plus+) Brun (minus-) Grå (kobles til parkeringslyset) Advarsel! LED-lys til kørsel i dagslys er IKKE en erstatning for nærlyset, når man kører i morgengryet/skumringen, eller når det er mørkt. lyser kun, når bilens almindelige lys er slukket og tændingen er sat til. slukkes automatisk, når biles almindelige lys tændes. er godkendt i overensstemmelse med ECE R87. må monteres i overensstemmelse med EC Direktiv EC R97/28 og ECE R48. * Kablerne er samlede ved levering OBS: Det anbefales, at brugsvejledningen gemmes sammen med bilens instruktionsbog. OBS! Iht. ECE R-48 må kun to forreste positionslys være koblet til. Hvis LED- lyset skal erstatte parkeringslysets funktion, skal bilens almindelige parkeringslys være koblet fra. Montering Under monteringen skal du være sikker på, at LED-lyset sidder stabilt fast. Dette kan gøres ved f.eks. at bruge en skumgummiliste. * Til brug med positionslys min. 350 mm. ** Til montering på en bil med en bredde mindre end 1300 mm, skal afstanden være min. 400 mm. *** Til brug med positionslys maks. 400 mm Biltema Nordic Services AB 12

13 Funktion LED kombinationslys Lys til kørsel i dagslys/positionslys TILFØRSEL, LED-LYS TIL KØRSEL I DAGSLYS TILFØRSEL, PARKERINGSLYS LYSETS FUNKTION 0 V 0 V Lyset slukket 0 V Spænding Lyset slukket Spænding 0 V LED-lys til kørsel i dagslys er aktivt Spænding Spænding LED-lys til kørsel i dagslys er slukket Biltema Nordic Services AB

14

Monteringsanvisning for motorvarmerelement

Monteringsanvisning for motorvarmerelement NO Monteringsanvisning for motorvarmerelement Les nøye gjennom monteringsanvisningen før arbeidet igangsettes. Varmeren monteres på følgende måte: A. Kjølevæsken tappes ut. B. Tetningsskiven demonteres

Detaljer

Minikompresor. Pienoiskompressori

Minikompresor. Pienoiskompressori 15-217 Manual.indd 2011-04-1, 11.46.41 Art. 15-217 Minikompressor Minikompresor Pienoiskompressori 12 V Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Minikompressor 12 V INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA

Detaljer

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning EFT 70466-60466-50466 EFT 70405-60405 electrolux 3 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux,

Detaljer

1,6 J 12 V 40 105 ma. Elaggregat för elstängsel. Sähköaggregaatti sähköaitaa

1,6 J 12 V 40 105 ma. Elaggregat för elstängsel. Sähköaggregaatti sähköaitaa Elaggregat för elstängsel Gjerdeapparat for elektrisk gjerde Sähköaggregaatti sähköaitaa varten Elagregat til elhegn 1,6 J 12 V 40 105 ma Max. stängsellängd Maks. gjerdelengde Sähköaidan suurin pituus

Detaljer

BRUKSANVISNING SÄKERHETSNÄT 14-413 & 14-414

BRUKSANVISNING SÄKERHETSNÄT 14-413 & 14-414 Art. 4-43, 4-44 BRUKSANVISNING SÄKERHETSNÄT 4-43 & 4-44 INTRODUKTION Hoppning på studsmatta innebär risk för skador, i synnerhet vid felaktig användning. I denna manual finns instruktioner och säkerhetsföreskrifter

Detaljer

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning EFT 540-640-740 EFT 5436-6436-7436 electrolux 3 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux,

Detaljer

Baddelfin. Art. 45-6503. 1 2014-12-19 Biltema Nordic Services AB. Varning! Observera! Läs instruktionerna Fyll luftkanalerna helt med luft.

Baddelfin. Art. 45-6503. 1 2014-12-19 Biltema Nordic Services AB. Varning! Observera! Läs instruktionerna Fyll luftkanalerna helt med luft. SE Baddelfin Varning! Observera! Läs instruktionerna Fyll luftkanalerna helt med luft. Skyddar ej mot drunkning 0,03 bar Endast för simkunniga Antal användare, vuxen/barn Bärighet Endast för pool Alltid

Detaljer

LEGEPLADS // LEKEAPPARAT // LEKPLATS LEKBORG 3 STOR MONTERINGSVEJLEDNING // INSTALLASJONSANVISNINGER // INSTALLATIONSANVISNINGAR

LEGEPLADS // LEKEAPPARAT // LEKPLATS LEKBORG 3 STOR MONTERINGSVEJLEDNING // INSTALLASJONSANVISNINGER // INSTALLATIONSANVISNINGAR LEGEPLADS // LEKEAPPARAT // LEKPLATS LEKBORG 3 STOR (310 x 460 x h290cm) ART. 4408 003_03005_291014 MONTERINGSVEJLEDNING // INSTALLASJONSANVISNINGER // INSTALLATIONSANVISNINGAR Kun til hjemmebrug. Må kun

Detaljer

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VIKTIG - Les bruksanvisningen grundig før bruk av varmeviften,

Detaljer

Monteringsanvisning och underhåll av bänkskivor i laminat, kompaktlaminat och trä... 1-6

Monteringsanvisning och underhåll av bänkskivor i laminat, kompaktlaminat och trä... 1-6 SE Monteringsanvisning och underhåll av bänkskivor i laminat, kompaktlaminat och trä... 1-6 NO Monteringsveiledning og vedlikehold av trearbeidsplater i laminat, kompakt laminat og tre... 7-12 DK Monterings

Detaljer

För säkerhets skull vid användning av AVN726EE / Sikkerhetsanvisninger ved bruk av AVN726EE / Sikkerhed når AVN726EE anvendes. Innhold.

För säkerhets skull vid användning av AVN726EE / Sikkerhetsanvisninger ved bruk av AVN726EE / Sikkerhed når AVN726EE anvendes. Innhold. Svenska Norsk Dansk MONTERINGSANVISNINGAR INSTALLERINGSHÅNDBOK INSTALLATIONSVEJLEDNING Var noga med att läsa igenom hela denna handbok för monteringsanvisningar före monteringen. Om du använder monteringsmetoder

Detaljer

Din manual DEXAPLAN MA 604 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3235550

Din manual DEXAPLAN MA 604 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3235550 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Detaljer

Bruksanvisning Bruksanvisning Brugervejledning. DEFA Tracking DT20 - DT30

Bruksanvisning Bruksanvisning Brugervejledning. DEFA Tracking DT20 - DT30 N S DK Bruksanvisning Bruksanvisning Brugervejledning DEFA Tracking DT20 - DT30 N 2 Innhold: Gratulerer med ditt nye DEFA Tracking sporings- og posisjoneringssystem Side 3 Slik bruker du DEFA DT20/DT30

Detaljer

Indego snabbinstallationsguide

Indego snabbinstallationsguide Indego snabbinstallationsguide Indego hurtiginstallasjonsveiledning Indego Kortfattet installationsvejledning 1 SE: Tack för att du köpt en Indego robotklippare. Kontrollera att allt nedan är med i kartongen.

Detaljer

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Detaljer

HANDTRUCK JEKKETRALLE KÄSITRUKKI HÅNDTRUCK

HANDTRUCK JEKKETRALLE KÄSITRUKKI HÅNDTRUCK HANDTRUCK JEKKETRALLE KÄSITRUKKI HÅNDTRUCK SE HANDTRUCK ALLMÄNT Hydraulisk handtruck med kraftig, helsvetsad konstruktion. Handreglage med tre lägen: lyftning, friläge och sänkning. Fotreglage för sänkning.

Detaljer

INNEHÅLL Elektroniskt huvud, 12 bildbrickor, 8 plastfigurer, etikettark.

INNEHÅLL Elektroniskt huvud, 12 bildbrickor, 8 plastfigurer, etikettark. 40391i179 29/10/03 11:57 am Page 1 s Hallå där doktorn, Sam behöver hjälp! Han har huvudvärk och du måste operera för att han ska må bättre. VAD SPELET GÅR UT PÅ "Operera" Sam och hitta de delar som liknar

Detaljer

Grundlæggende betjeningsvejledning. Handbok för grundläggande användning

Grundlæggende betjeningsvejledning. Handbok för grundläggande användning DA FI NO SV Grundlæggende betjeningsvejledning - til brug uden en computer - Peruskäyttöopas - käytettäväksi ilman tietokonetta - Grunnleggende driftshåndbok - for bruk uten datamaskin - Handbok för grundläggande

Detaljer

Logitech Illuminated Living-Room Keyboard K830 Setup Guide

Logitech Illuminated Living-Room Keyboard K830 Setup Guide Logitech Illuminated Living-Room Keyboard K830 Setup Guide Logitech Illuminated Living-Room Keyboard K830 Svenska...................3 Dansk................... 19 Norsk................... 11 Suomi...................

Detaljer

HÅNDLAVET ORIGINAL BRUGSVEJLEDNING. www.technivorm.com

HÅNDLAVET ORIGINAL BRUGSVEJLEDNING. www.technivorm.com HÅNDLAVET For den rigtige smag af ka fe SP ORIGINAL BRUGSVEJLEDNING www.technivorm.com 1 TILLYKKE MED KØBET AF VERDENS BEDSTE FILTERKAFFE- MASKINE! Gerard-Clement Smit Grundlægger af virksomheden og designer

Detaljer

How to use your Dymo LabelPoint 100

How to use your Dymo LabelPoint 100 LP100 N-EU.qxd 18-06-2001 10:48 Pagina 105 How to use your Dymo LabelPoint 100 What LabelPoint can do for you With the Dymo LabelPoint you can create a wide variety of high-quality self-adhesive labels.

Detaljer

English. GP PowerBank U-Smart Instruction Manual

English. GP PowerBank U-Smart Instruction Manual English GP PowerBank U-Smart Instruction Manual Charger Features: Corded type charger with AC 100-240V adaptor Charge 1 to 4 AA or AAA rechargeable batteries Charge NiMH only 4 individual charging channels

Detaljer

How to install a wireless On demand connection. Connect your Viasat-box to the Internet without cables

How to install a wireless On demand connection. Connect your Viasat-box to the Internet without cables How to install a wireless On demand connection Connect your Viasat-box to the Internet without cables Connect your Viasat-box to the Internet without cables On demand directly in your TV currently works

Detaljer

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tack för att du valt Yale Doorman Denna manual tillsammans med Quick Guide och Installation Manual säkerställer att du använder produkten

Detaljer

Bruksanvisning for Calor panelovner

Bruksanvisning for Calor panelovner Bruksanvisning for Calor panelovner For bruk av elektriske produkter er det alltid de vanlige regler for aktsomhet og sunn fornuft som gjelder. I tillegg har vi beskrevet noen varsomhetspunkter under.

Detaljer

Vort Vario Dansk /PSTL 1

Vort Vario Dansk /PSTL 1 Vort Vario Dansk 1 2 Læs venligst instruktionerne inden installation og ibrugtagning. Thermex tager ikke ansvar for skader forvoldt på grund af at brugsvejledningen ikke har været fulgt. Dette apparat

Detaljer

ICOPAL Glassrekkverk Mars 2015

ICOPAL Glassrekkverk Mars 2015 ICOPAL Glassrekkverk Mars 2015 Bring naturen inn ICOPAL Glassrekkverk Den elegante og sikre - nyt lyset og utsikten Foto: Clara Rose/Getty 2 Bring naturen inn løsningen Glassrekkverk gir deg fullt utbytte

Detaljer

DANSK. Besøg http://www.pegi.info og pegionline.eu for at få yderligere oplysninger

DANSK. Besøg http://www.pegi.info og pegionline.eu for at få yderligere oplysninger DANSK ADVARSEL! Før du spiller dette spil, skal du læse de vigtige sikkerheds- og sundhedsmæssige oplysninger i brugerhåndbøgerne til Xbox 360 -konsollen og tilbehør. Gem alle brugerhåndbøger til senere

Detaljer

Cumulus. Dammsugare Støvsuger Støvsuger

Cumulus. Dammsugare Støvsuger Støvsuger Cumulus Dammsugare Støvsuger Støvsuger Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Svensk Säkerhetsanvisningar och varningar Denna dammsugare motsvarar föreskrivna säkerhetsbestämmelser för elektriska

Detaljer

Tips til installasjon

Tips til installasjon Tips til installasjon ADSL og VDSL leveres inn til huset på den samme telefonkabelen som tradisjonell telefoni. Faktisk på samme kobbertrådpar. Dette gjør at hvis man i dag har et aktivt telefonabonnement

Detaljer