trygghet og valgfrihet 101 tiltak på 100 dager. Program for å starte arbeidet med å fornye Norge.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "trygghet og valgfrihet 101 tiltak på 100 dager. Program for å starte arbeidet med å fornye Norge."

Transkript

1 trygghet og valgfrihet 101 tiltak på 100 dager. Program for å starte arbeidet med å fornye Norge.

2 Fremskrittspartiets program ligger til grunn for partiets politikk i den kommende stortingsperioden. Programmet vil også være utgangspunkt for forhandlinger med andre partier. De første hundre dagene i regjering vil FrP prioritere saker som det er nødvendig å gjøre noe med aller først. Saker som ikke omtales i dette hundredagersprogrammet vil stå sentralt for FrPs arbeid de neste fire årene, selv om de ikke er nevnt i dette dokumentet. I arbeidet med hundredagers programmet har FrP valgt å fokusere på følgende temaer: 1. Innføre valgfrihet i alle offentlige tjenester, og slippe flere til Valgfrihet er viktig i et samfunn som respekterer at folk er forskjellige individer og har ulike prioriteringer. FrP vil derfor gi alle borgere retten til å velge mellom ulike offentlig finansierte tjenestetilbud, uavhengig av om eieren er privat eller offentlig. Det vil vi enten det gjelder skole, sykehus, sykehjem, hjemmehjelp, barnehage eller kontantstøtte, eller hvordan fødselspermisjon skal fordeles i familien. Kreativitet og effektivitet er viktig også i offentlig sektor. FrP vil derfor la private bedrifter og idealister være med å løse de oppgavene som betales av det offentlige, enten det gjelder helse og omsorg, samferdsel, skole, kultur eller miljøtiltak. 2. Gjøre næringslivet til det mest konkurransedyktige i Europa, og utløse skapertrang Næringslivet skaper verdier og arbeidsplasser som styrker alle i samfunnet og gir oss mulighet til å løse oppgaver sammen. FrP vil derfor gjøre Norge til det mest attraktive stedet i hele Europa for å investere, utvikle og skape verdier og arbeidsplasser gjennom økte samferdselsinvesteringer, skattelettelser og avregulering. Muligheten til å leve av egen inntekt gir folk verdighet og utløser skapertrang. FrP vil derfor at folk skal få bestemme over en større del av sin inntekt ved å redusere skatter og avgifter. 3. Gjenopprette tryggheten i Norge, og prioritere sikkerhet og handel Folks behov for trygghet og rettferdighet er en helt grunnleggende forutsetning for god livskvalitet. FrP vil derfor prioritere kampen mot kriminalitet, gi rettferdige straffer og stramme kraftig inn på asyl-, innvandrings- og integreringspolitikken. Et lite land må prioritere og være tydelig på hva som er viktig i forholdet til andre land og internasjonale organer. FrP vil derfor prioritere landets sikkerhet, og utvikling av frihandel og demokrati. 2 Trygghet og valgfrihet Trygghet og valgfrihet 3

3 Del 1: Innføre valgfrihet i offentlig sektor, og slippe flere til Trygghet og valgfrihet 5

4 1.1 Helse og omsorg Fremme nødvendige forslag som medfører valgfrihet for pasienten til å velge mellom offentlige og private sykehus. Herunder sørges det for at den kapasitet som finnes hos private sykehus og avtalespesialister kan benyttes. Avsette øremerkede midler til økt kjøp av helsetjenester hos private for å redusere helsekøene. Stykkprisandelen (ISF) økes til 60 prosent, slik at sykehusene får dekket sine utgifter knyttet til hver pasient man behandler, og med likebehandling av offentlige og private sykehus. Starte arbeidet med innføring av juridiske rettigheter i eldreomsorgen, herunder lovfestet rett til folketrygdbetalt sykehjemsplass for alle som på faglig grunnlag har behov for det. Starte arbeidet med å overføre ansvaret for finansiering av eldreomsorgen fra kommunene til staten. Fremme forslag om hjemmel for obligatoriske underlivsundersøkelser for alle barn i risikogruppene for kjønnslemlestelse. Norge kan ikke lenger være bekjent av at grupper av jenter står utenfor samfunnets beskyttelse mot overgrep. Utvide bruken av kapasitet hos private rus-, rehabiliterings- og spesialisthelsetjenester ved instruks til de regionale helseforetakene. Dette vil raskt bedre kapasiteten innenfor disse sektorene og gi raskere behandling. Foreslå å fjerne avkortingen av arbeidsinntekt mot pensjon for 69-åringer slik at også disse kan jobbe ved siden av pensjon uten avkorting, slik 67-, 68- og 70-åringer kan. Nedsette et utvalg i samarbeid med partene i arbeidslivet for å utarbeide forslag om lønnsløft i kvinnedominerte yrker i offentlig sektor. Etablere et prosjekt for å redusere omfanget av ufrivillig deltid innenfor helse- og omsorgssektoren. 1.2 Barn og utdanning Fremskynde arbeidet med full økonomisk likestilling av barn i offentlige og private barnehager. Fremme forslag som styrker foreldrenes rett til å velge grunnskole for sine barn. Foreslå å liberalisere privatskoleloven og gjøre den om i tråd med tidligere friskolelov. Starte arbeidet med å utarbeide et standardisert opplegg for evaluering av læreres undervisning, som kan tas i bruk ved alle videregående skoler i hele landet. Starte arbeidet med å gjennomgå lærernes arbeidssituasjon og oppgaver med sikte på at mindre tid skal brukes på administrasjon, rapportering og byråkrati - og mer på undervisningssituasjonen. Fremme forslag om innføring av karakterer fra femteklasse, og orden- og oppførselskarakterer fra tredjeklasse fra skoleåret Innføre åpenhet om nasjonale prøver og resultater i skolen. Både elever og foresatte må tillates å få innsyn i sin skoles prestasjoner som grunnlag for sine valg. Påbegynne arbeidet med å sikre full økonomisk likebehandling av elever enten disse velger offentlig eller privat skolealternativ. Fremme forslag om å fjerne obligatorisk eksamen og undervisning i sidemål. 1.3 Lokaldemokrati og desentralisering Forberede arbeidet med nedleggelse av fylkeskommunen som administrativt og folkevalgt nivå. Målet er flest mulig beslutninger ned på lokalt nivå, og å desentralisere makt der dette ikke omfatter rettigheter staten bør ivareta overfor den enkelte innbygger. Påbegynne arbeidet med å kartlegge og overføre oppgaver og myndighet fra stat og fylkeskommunene til primærkommunene. Oppgaver som foreslås desentralisert fra stat til kommune er blant andre: - Bruk av snøscooter. - Bygging i strandsonen. - Rovdyrforvaltning. - Småkraftkonsesjoner. - Salgsbevillinger for vin i dagligvarebutikker. - Praktisering av plan- og bygningsloven. - Bruk av lokale politivedtekter, herunder regulering av adgangen til tigging. La private utbyggere omfattes av Husbankens tilskudd til sykehjemsbygging, for å øke omfanget og bredden i omsorgstilbudet. Foreslå å redusere avkortingen av grunnpensjonen for ektefelle/samboere som ledd i målet om full avvikling i løpet av stortingsperioden. Vi tar individet på alvor. Det gjør vi ved å se det enkelte mennesket og dets behov. SIV JENSEN Gi støtte til førsteåret av en fireårig bachelorgrad til studenter i de 98 landene som i dag ikke er omfattet av ordningen. Intensivere arbeidet mot mobbing i skolen gjennom ansvarliggjøring av mobberen/mobberne. Et ledd i dette kan være å ta mobbere ut av læringssituasjonen fremfor at mobbeofre må flyttes til en annen skole. 6 Trygghet og valgfrihet Trygghet og valgfrihet 7

5 Del 2: Gjøre næringslivet til det mest konkurransedyktige i Europa og utløse skapertrang 2.1 Samferdsel og infrastruktur Foreslå at bompengeinnkrevingen fra bilistene opphører fra og med 1. januar 2010 og at midlene til veiprosjektene tilføres fra staten inntil bompengeselskapene kan legges ned. Initiere flere lokale samferdselsprosjekter som bruer, tunneler, havner og tilsvarende enkelttiltak med omfang inntil 500 mill. kroner, hvor lokale/regionale selskap bygger og eier i 25 år. Nedbetaling skjer ved statlige bevilgninger med trafikktelling som grunnlag. Foreslå å reversere vedtaket om overføring av ansvaret for riksveier og -ferjer fra staten til fylkene, for å sikre et helhetlig, effektivt, sikkert og miljøvennlig riksveinett. Staten skal ikke fraskrive seg ansvaret for veinettet, og det er heller ingen grunn til å tilføre flere oppgaver til et unødvendig forvaltningsnivå som skal avvikles. Legge til rette for å sette jernbaneinfrastrukturen på utvalgte strekninger ut på anbud, og åpne for konkurranse om å trafikkere flere strekninger. Dette vil gi et bedre tilbud til de reisende, spesifisert kvalitet på tjenesten og lavere utgifter for det offentlige til etablering og drift av tilbudet. Godkjenne 110 km/t som fartsgrense på de beste motorveiene i henhold til anbefaling som foreligger fra Statens vegvesen. Forsere arbeidet med bygging av midtdelere på utsatte strekninger i henhold til Statens vegvesens oversikt over prioriterte veier. Etablere et prøveprosjekt for førerprøve i regi av godkjente kjøreskoler etter modell fra Danmark og Sverige, for å redusere ventetidene. Strekningsvis fartsmåling (gjennomsnittsmåling) avvikles. Sikre at personer som får båndlagt sin eiendom til infrastrukturformål, umiddelbart etter at planene er godkjent skal ha rett til å innløse eiendommene til markedsverdi. Slik systemet praktiseres i dag medfører det at enkeltpersoner og familier som har fått sin eiendom beslaglagt, lever uvisse i årevis og uten mulighet til hverken å selge eller reetablere seg med ny bolig på en annen eiendom. 2.2 Salg av statlige eierandeler Fremme forslag om en salgsfullmakt for statlig nedsalg av eierandeler i aksjeselskaper som - over et hensiktsmessig tidsrom - gir anledning til å: - Gjennomføre nedsalg til 34 prosent eierandel i Yara International ASA, Kongsberg Gruppen ASA, Norsk Hydro ASA, StatoilHydro ASA og Telenor ASA. - Børsnotere Entra Eiendom AS ved salg av aksjer eller ved en aksjeemisjon slik at statens eierandel kan reduseres til 34 prosent. - Børsnotere Statkraft SF for deretter å gjennomføre et nedsalg til 67 prosent, tilsvarende Regjeringen Stoltenberg 1s børsnotering og nedsalg av Statoil i Børsnotere Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS for deretter å gjennomføre et nedsalg til 67 prosent statlig eierandel. - Børsnotere Mesta AS for deretter å selge seg ut av selskapet. - Redusere statens eierandel i Simula Research Laboratory AS til 60 prosent. - Avhende eierskapet i Cermac ASA, Flytoget AS og SAS AB. - Selge utvalgte deler av Statskog SFs produktive skogeiendommer. Det må være i statlige myndigheters interesse å føre en politikk som bidrar til å sikre distriktenes livsgrunnlag, samt å legge til rette for økt vekst i disse områdene. Et viktig virkemiddel i denne sammenheng vil være at statlige myndigheter lar lokalbefolkningen få forvalte ressursene som finnes lokalt. Trygghet og valgfrihet 9

6 2.3 Avgiftslettelser Fremme forslag om å avvikle NRK-lisensen. NRK finansieres inntil videre over statsbudsjettet og det iverksettes en utredning om NRKs fremtidige arbeidsoppgaver og finansiering. Foreslå å øke vrakpanten på biler til kroner inntil videre. Dette tiltaket vil påskynde utskiftning av Norges aldrende bilpark, og ha positive effekter på miljø og sikkerhet. Foreslå at drivstoffavgiften reduseres. Foreslå at beløpsgrensen for tollfri import av varer fra utlandet økes til kroner. Dette tilsvarer en justering i henhold til konsumprisindeksen, og utgjør både en forenkling og en avgiftslettelse for forbrukerne. Øke tollfritaket for varer som bringes med fra utlandet fra 6000 kroner til kroner. Det iverksettes en gjennomgang av øvrige beløpsgrenser og av innførselsrestriksjoner ved grensepassering. Gjennomgangen har som mål å redusere unødige restriksjoner, harmonisering med naboland og å forenkle regelverket. Foreslå at momsfritak for frivillige lag og organisasjoner innføres fra og med Gjennomgå regelverket med sikte på at dugnadsarbeid for frivillige lag og organisasjoner ikke skal utløse skatte- og avgiftsplikt. 2.4 Skattelettelser og skatteregler Starte arbeidet med lovforslag som vil gi ligningsmyndighetene bevisbyrden i tvistesaker med skatteyter. Foreslå å fjerne arveavgiften fra 1. januar Starte avviklingen av formueskatten. Norge skal utvikles til et attraktivt sted å investere, utvikle arbeidsplasser og skape verdier. Foreslå at skattefradrag for medlemskap i fagorganisasjoner erstattes av fradrag som kommer alle lønnstakere og pensjonister til gode, uavhengig av organisasjonstilhørighet. Foreslå at: - Personfradrag økes fra (klasse1/klasse2) / kroner til / kroner. - Minstefradraget økes fra til kroner. (Samme sats 36 prosent). - Minstefradraget for pensjonister økes fra /26 prosent til kroner/36 prosent. - Innslagspunkt for toppskatt trinn 1 økes fra kroner til kroner. - Frikortgrensen økes fra kroner til kroner. Vi er klare til å senke skatter og avgifter for folk flest SIV JENSEN 2.5 Deregulering og næringsliv Foreslå lovendringer som sikrer at utgifter til særskilt gransking av automatisk fredede kulturminner, eller særskilte tiltak for å verne dem på grunn av tiltak som nevnt i kulturminneloven, bæres av staten. Foreslå lovendringer som opphever den personlige bo- og driveplikt på landbrukseiendommer. Foreslå lovendringer som opphever prisreguleringen på landbrukseiendommer Foreslå å avvikle kontrollavgiften for fiskeflåten. Denne er en ekstra særavgift pålagt næringen i 2006, uten at dette finansierte nye tiltak. Dette er en ren ekstrabyrde for en avgiftstynget næring. Legge til rette for etablering av nye konsesjoner på havbruk. Foreslå lovendring slik at salg av øl og vin kan følge åpningstidene i butikkene. Foreslå lovendringer som liberaliserer adgangen for varehandelen til å holde åpent på helgedager. Foreslå at private vikarbyråer får mulighet til å formidle vanlige og yrkeshemmede arbeidssøkere til jobber, dersom NAV ikke klarer dette innen tre måneder. Oppheve forskrift om utenlandsk bearbeidede jordbruksvarer. Dette vil igjen gjøre det mulig for all norsk næringsmiddelindustri å bearbeide norske landbruksråvarer i utlandet for salg på hjemmemarkedet. Det vil også styrke konkurransen på hjemmemarkedet til glede for forbrukerne. Tillate økt biomasse i oppdrettsanlegg. Dette vil gjøre det mulig for oppdrettere å øke produksjonen i eksisterende anlegg. Det vil øke lønnsomheten og skape nye muligheter for en av våre fremste eksportnæringer. Foreslå lovendring som fjerner revisjonsplikten for små aksjeselskap med under ti mill. kroner i omsetning, jf. Revisjonspliktutvalgets mindretall. Dette vil bety en betydelig forenkling for små aksjeselskap. Liknende reform er gjennomført i Sverige og Danmark. Etablere en tiltakspakke for markedsføring av Norge i utlandet. Si opp hovedavtalen for jordbruket som forberedelse til mer frihet for - og mindre reguleringer av - landbruksnæringen. Dette vil ikke ha betydning for den gjeldende jordbruksavtalen, men vil avslutte systemet for fremtiden. 2.6 Energi og miljø Igangsette arbeidet med å ferdigstille forvaltningsplanen for nordområdene, med den hensikt å åpne for full fremdrift i petroleumsvirksomheten for Nordland VI, VII og Troms II i Fremme en strategi for økt satsing på vannkraft i Norge, deriblant forenklet konsesjonsbehandling for modernisering av vannkraftverk og etablering av småkraftverk. Mer myndighet i småkraftsaker skal overføres lokal forvaltning. Vannkraft er ren, fornybar energi som skal utnyttes langt bedre enn i dag. Igangsette arbeidet med å fremme en helhetlig energimelding og en helhetlig petroleumsmelding, med sikte på ferdigbehandling i Stortinget i løpet av første år. Få fortgang i forhandlinger om grønne sertifikater ved å innta en mer teknologinøytral holdning enn dagens regjering. Fremme forslag om ENØK-pakke med innføring av skattestimulans for ENØK- investeringer. Fremme en tiltakspakke for ivaretakelse av villaksen. Ferdigstille/revidere norske forhandlingsposisjoner til klimamøtet i København. Norske interesser er at avtalen blir mest mulig global, hindrer karbonlekkasje, forplikter land til teknologiutvikling og -overføring, styrker det vitenskapelige arbeidet, stimulerer investeringer i fornybar energi og gir en bredere satsing på helhetlig CO2-håndtering og bruk av CO2. 10 Trygghet og valgfrihet Trygghet og valgfrihet 11

7 Del 3: Gjenopprette tryggheten i Norge, og prioritere sikkerhet og handel 3.1 Kamp mot kriminalitet Starte nye forhandlinger med Politiets Fellesforbund om lønn og arbeidsforhold for politiet. Oppnå ytterligere trygghet gjennom mer synlig og tilstedeværende politi som mer effektivt vil kunne forhindre og oppklare kriminalitet. Foreslå å styrke politiets materiellanskaffelser og fjerne kjøretøyavgiften på politiets biler, slik det er gjort for andre utrykningskjøretøyer. Styrke lokale politidistrikters mulighet til å prioritere oppgavene ved å tilføre dem økonomiske ressurser tilknyttet trafikkontroll fra UP. Omdisponere deler av UP til en innsatsstyrke mot organisert/omreisende kriminalitet som beveger seg mellom de forskjellige politidistriktene. Godkjenne lokale politivedtekter som regulerer tiggervirksomhet. Fremme nødvendige lov- og forskriftsendringer, slik at Tollvesenet gis myndighet til å håndtere mistenkte som unndrar seg kontroll. Opprette en ny beredskapsgruppe bestående av medlemmer fra Justisdepartementet, Utenriksdepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, NAV og politiet for bistand i kampen mot bortføring av norske barn. Gruppen skal koordinere og legge til rette for trykk mot utenlandske myndigheter og involverte. Den skal kunne stoppe innkreving av barnebidrag fra gjenværende forelder og hindre videre utbetaling av barnetrygd til den som bortfører. Fremme nødvendige forslag som sikrer økt opptak på Politihøgskolen fra neste semester. Opprette ombudsmann for kriminalitetsofre for å styrke offerets rettigheter og muligheter til å ivareta sine interesser overfor både gjerningsmann og offentlig forvaltning. Innføre uttalelsesrett for kriminalitetsofre/ pårørende for alvorlig kriminalitet i forbindelse med den dømtes permisjon og frigang. Ofrenes og pårørendes rolle i norsk rettsvesen skal styrkes. Innføre nødvendig begrensning i bruk av samfunnsstraff, slik at dette ikke omfatter grove voldsforbrytelser. Det strider mot folks rettsoppfatning, og truer den generelle sikkerhet, å la voldsutøvere slippe fengselsstraff. Innskjerpe permisjonspraksisen for innsatte i fengslene slik at det ikke vil være mulig å få permisjon før fire femtedeler av straffen for de mest alvorlige forbrytelser er sonet. Fremme de nødvendige forslag som medfører at flere skal sone dommen fullt ut. Dette gjelder spesielt forbrytere som står bak grov kriminalitet. Foreslå økte ressurser øremerket narkotikahunder til fengselsvesenet, for å begrense den omfattende tilgangen til narkotika i norske fengsler. Stanse muligheten for å etablere religiøse domstoler i Norge. Vi vil styrke politiet, det gir økt sikkerhet. PER SANDBERG Trygghet og valgfrihet 13

8 3.2 Asyl- og flyktningpolitikk Fremme forslag om nedleggelse av Utlendingsnemnda. Umiddelbart innføre en mer restriktiv praksis i utlendingssaker. Det gjennomføres full utnyttelse av eksisterende lovverks muligheter for streng tolkning, og for innstramminger i gjeldende regelverk. Utsette ikrafttredelsen av ny utlendingslov, fordi den åpner for ytterligere liberalisering. Gjeldende lov beholdes mens en langt mer restriktiv lov utarbeides. Heve inntektskravet for familieinnvandring for å motivere innvandrerbefolkningen til å ta utdanning og skaffe seg jobb, og for å sikre evne til forsørgelse for egen familie fullt ut. Igangsette arbeidet med å etablere lukkede asylmottak for å hindre personer uten lovlig opphold og identitetsløse fra å bevege seg fritt i landet. Igangsette arbeidet med å etablere forvaringsplasser for å hindre personer som utgjør en sikkerhetsrisiko fra å bevege seg fritt i landet. Arbeidet vil inkludere de nødvendige lovendringer for å etablere et tydeligere rettsgrunnlag med hensiktsmessig omfang for å ivareta Norges og innbyggernes sikkerhet for liv og eiendom. Etablere et forsterket krise-/hjelpesenter innrettet mot kvinner med minoritetsbakgrunn, og de spesielle problemene disse opplever. Prioritere arbeidet med å effektuere utvisningsvedtaket av Najmuddin Faraj Ahmad (mulla Krekar). 3.3 Forsvars- og sikkerhetspolitikk Iverksette anskaffelse av fullgodt beskyttelsesutstyr til Forsvarets personell i utenlandstjeneste. Disse gjør en uvurderlig jobb med høy innsats, og skal ha det best tilgjengelige utstyr for egen sikkerhet. Opprette et pårørendesenter for de som tjenestegjør i utenlandsoperasjoner. Dette er et rimelighetskrav overfor familien til den som tjener Norge i utlandet. Foreslå å tilføre Heimevernet midler til økt øvingsaktivitet. Øvinger er en forutsetning for evnen til å ivareta de oppgave Heimevernet er pålagt. Gjenåpne marinebasen Olavsvern i Tromsø. Dette er en svært viktig base for øving, tilstedeværelse og operasjoner i nordområdene, både for norske og våre alliertes skip. 3.4 Utvikling, frihandel og demokrati Stoppe bistand til de palestinske selvstyreområder som direkte eller indirekte støtter undervisning med et anti-israelsk og antisemittisk budskap. Avvikle bistand til Madras-skoler, Hamas og organisasjoner knyttet til terrorvirksomhet. Foreslå å avvikle budsjettstøtten til Uganda og Tanzania. Igangsette en forvaltningsrevisjon av den samlede norske bistandsporteføljen med formål å avdekke grunnleggende svakheter med det norske bistandsengasjementet og rutinene for kontroll. Gjenopprette generalkonsulatene i Minneapolis og Edinburgh. Stenge ambassaden i Colombo (Sri Lanka), Antananarivo (Madagaskar), Managua (Nicaragua) og Kampala (Uganda), dels erstatte disse med ambassadekontorer. Innføre nulltoll for flere utviklingsland, med kvotefri markedsadgang også for de tre lavinntektslandene som hittil er unntatt: Nigeria, Pakistan og Vietnam. Norsk politikk trenger fornyelse. Derfor stemmer vi FrP i år 14 Trygghet og valgfrihet Trygghet og valgfrihet 15

9 Fremskrittspartiet Karl Johans gate 25, 0159 Oslo Tlf: Faks:

trygghet og valgfrihet 101 tiltak på 100 dager. Program for å starte arbeidet med å fornye Norge.

trygghet og valgfrihet 101 tiltak på 100 dager. Program for å starte arbeidet med å fornye Norge. trygghet og valgfrihet 101 tiltak på 100 dager. Program for å starte arbeidet med å fornye Norge. 2 Trygghet og valgfrihet Fremskrittspartiets program ligger til grunn for partiets politikk i den kommende

Detaljer

Aust-Agder FrP VALGPROGRAM Folk kan tenke selv

Aust-Agder FrP VALGPROGRAM Folk kan tenke selv Aust-Agder FrP VALGPROGRAM 2017 Folk kan tenke selv Åshild Bruun-Gundersen 1. kandidat 30 år, fra Arendal Byggingeniør Brenner for: Samferdsel, utdanning og velferdsteknologi. Ingelinn Lossius-Skeie 2.

Detaljer

Med hjerte for hele landet

Med hjerte for hele landet Med hjerte for hele landet SENTERPARTIET Med hjerte for hele landet Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi til ta hele Norge i bruk. Vi vil at alle deler av landet skal ha et næringsliv i utvikling

Detaljer

Verdiskaping og samferdsel

Verdiskaping og samferdsel Verdiskaping og samferdsel Kristiansund 16 mars 2011 Øyvind Halleraker Stortingsrepresentant for Høyre Fundamentet Norge må ha et variert næringsliv Bedriftene må være lønnsomme Bedriftene må ha eiere

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Haugesund Fremskrittsparti. Noen av de prosjektene vi har vært med på. Kommunevalget 2015-2019

Haugesund Fremskrittsparti. Noen av de prosjektene vi har vært med på. Kommunevalget 2015-2019 Haugesund Fremskrittsparti I Noen av de prosjektene vi har vært med på. Kommunevalget 2015-2019 II Kjære Velgere! Frem til 14 september 2015, vil dere Haugesundere oppleve mange lovnader. Alt fra god økonomi,

Detaljer

for en enklere hverdag Velg Fremskrittspartiet

for en enklere hverdag Velg Fremskrittspartiet Foto: Ilja c. hendel VERDIG ELDREOMSORG RETTFERDIG ASYL- OG INNVANDRINGSPOLITIKK ØKT SATSING PÅ VEI OG JERNBANE NYTENKENDE SKOLEPOLITIKK LAVERE SKATTER- OG AVGIFTER FOR FOLK FLEST Velg Fremskrittspartiet

Detaljer

Forslag til statsbudsjett Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Forslag til statsbudsjett Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forslag til statsbudsjett 2015 Levende lokaldemokrati Kommunereform: Mer makt og myndighet lokalt Forutsigbar og god kommuneøkonomi 2 Balansert økonomisk politikk Trygge arbeidsplasser, sikre velferden

Detaljer

Som grunnlag for den nye regjeringens politikk i den kommende stortingsperioden ligger:

Som grunnlag for den nye regjeringens politikk i den kommende stortingsperioden ligger: NOTAT Til: Styret LFH og ledere for LFH Markedsgrupper Fra: Hartvig Dato: 04.12.13 Nye politiske rammer og Statsbudsjettet 2014 Nye politiske rammer Som grunnlag for den nye regjeringens politikk i den

Detaljer

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP Valg 2011 FrP er et liberalistisk parti som bygger på norsk grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det kristne livssyn. FrP's politikk bygger på folkestyre med desentralisert politisk

Detaljer

Valgresultatet hva betyr det? v/friluftspolitisk rådgiver Siri Meland Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO)

Valgresultatet hva betyr det? v/friluftspolitisk rådgiver Siri Meland Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) Valgresultatet hva betyr det? v/friluftspolitisk rådgiver Siri Meland Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) Rammer: Regjeringssammensetning Samarbeidsavtale Regjeringserklæring Aktuelle tema for friluftslivet

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2015 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren Levende lokaldemokrati Kommunereform: Mer makt og myndighet lokalt Forutsigbar og god kommuneøkonomi 2 En balansert økonomisk politikk

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Vi fornyer Gjesdal!

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Vi fornyer Gjesdal! EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Vi fornyer Gjesdal! Program 2015 2019 Hvorfor skal du stemme på Fremskrittspartiet har troen på enkelt menneske og dens tenking uavhengig av stat og kommune. Vår oppgave

Detaljer

Næringspolitiske ambisjoner og prioritering av forskning for landbruk og matindustri

Næringspolitiske ambisjoner og prioritering av forskning for landbruk og matindustri Næringspolitiske ambisjoner og prioritering av forskning for landbruk og matindustri Norsk Landbrukssamvirke Innovasjonsforum 14.01.14 Ketil Kjenseth, stortingsrepresentant for Venstre Venstres FoU-politikk

Detaljer

Gjesdal kommunes høringssvar NOU 2016:2017 På lik linje

Gjesdal kommunes høringssvar NOU 2016:2017 På lik linje Gjesdal kommunes høringssvar NOU 2016:2017 På lik linje Gjesdal kommune synes det er bra med denne gjennomgangen for å sette fokus på de utfordringer som noen av våre innbyggere og tjenestemottakere har.

Detaljer

Utfordringene i offentlig sektor Kommisjonsleder Jørn Rattsø

Utfordringene i offentlig sektor Kommisjonsleder Jørn Rattsø Utfordringene i offentlig sektor Kommisjonsleder Jørn Rattsø Seminar om produktiviteten i offentlig sektor, Oslo 21. august 2014 skal: Kartlegge og analysere årsaker til den svakere produktivitetsutviklingen

Detaljer

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE DIN KOMMUNE DITT VALG VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE Ordførerkandidat, Ingolf Paller PROGRAM FOR ASKIM 2015-2019 INNHOLD PROGRAM FOR ASKIM FRP 2011 2015...S 3 SKOLE...S 3 OMSORGSTJENESTER...S 4 NÆRING

Detaljer

Svar på spørsmål fra LO Valg 2013

Svar på spørsmål fra LO Valg 2013 Svar på spørsmål fra LO Valg 2013 1. Høyre vil styrke arbeidsmarkedspolitikken gjennom økt satsning på lønnstilskudd og klarere resultatkrav i tiltakssektoren. 2. Høyre mener dagpengesatsen er på et rimelig

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Oslo, 23. mai Meld. St. 30 ( ) Fra mottak til arbeidsliv en effektiv integreringspolitikk

Vår ref.: Deres ref.: Oslo, 23. mai Meld. St. 30 ( ) Fra mottak til arbeidsliv en effektiv integreringspolitikk Kommunal og forvaltningskomiteen Stortinget Vår ref.: Deres ref.: Oslo, 23. mai 2016 Innspill fra BNL til høring om Meld. St. 30 (2015 2016) Fra mottak til arbeidsliv en effektiv integreringspolitikk Innledning

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

Ja, innovasjon, nyskaping og entreprenørskap er noe vi vil prioritere sterkere. Ja

Ja, innovasjon, nyskaping og entreprenørskap er noe vi vil prioritere sterkere. Ja Nei Ikke sikker/vet ikke Næringsliv og nyskaping Vil partiet fremme forslag om at offentlige innkjøp bør brukes mer aktivt for å fremme innovasjon i næringslivet i kommende storingsperiode? Vil partiet

Detaljer

TRONDHEIM. Tja Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester?

TRONDHEIM. Tja Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? -Arbeiderpartiet har ikke svart på noen av spørsmålene 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? MDG vil ikke overlate tjenestene til kommersielle

Detaljer

Sak 023/12 Innspill til jordbruksoppgjøret 2012

Sak 023/12 Innspill til jordbruksoppgjøret 2012 Komite for næring Sak 023/12 Innspill til jordbruksoppgjøret 2012 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkestinget i Nordland vedtar følgende innspill til arbeidet med jordbruksoppgjøret 2012: 1. Arktisk

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Nyhetsbrevet omtaler forslag til endringer i skatte- og avgiftslovgivningen i statsbudsjettet for 2011.

Nyhetsbrevet omtaler forslag til endringer i skatte- og avgiftslovgivningen i statsbudsjettet for 2011. OPPDATERING SKATT OG AVGIFT STATSBUDSJETTET 2011 7. oktober 2010 Nyhetsbrevet omtaler forslag til endringer i skatte- og avgiftslovgivningen i statsbudsjettet for 2011. Oppsummert er det få vesentlige

Detaljer

TiSA på ti minutter Hvordan vil TiSA-avtalen påvirke norske helse- og omsorgstjenester?

TiSA på ti minutter Hvordan vil TiSA-avtalen påvirke norske helse- og omsorgstjenester? TiSA på ti minutter Hvordan vil TiSA-avtalen påvirke norske helse- og omsorgstjenester? Illustrasjonsfoto: Helse Midt-Norge Hva er målet med TiSA? TiSA (Trade in Services Agreement) er en avtale om handel

Detaljer

Nye politiske føringer

Nye politiske føringer Nye politiske føringer Elementer fra: 1. Samarbeidsavtale mellom Venstre, Krf, Frp og Høyre 2. Regjeringserklæringen (politisk plattform) for Solberg-regjeringen 3. Regjeringen Solberg 4. Statsbudsjettet

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

Arbeiderpartiets svar på LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017

Arbeiderpartiets svar på LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 Til LO Oslo 12.juni Arbeiderpartiets svar på LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 Arbeid til alle 1. Gjenreise nivået på arbeidsløshetstrygden fra 2013?

Detaljer

Offentlig eierskap og effektivitet. Produktivitetskommisjonen 16. juni 2014 Innlegg ved administrerende direktør Olaug Svarva

Offentlig eierskap og effektivitet. Produktivitetskommisjonen 16. juni 2014 Innlegg ved administrerende direktør Olaug Svarva 1 Offentlig eierskap og effektivitet Produktivitetskommisjonen 16. juni 2014 Innlegg ved administrerende direktør Olaug Svarva 2 Problemstilling Hemmer det offentliges dominerende eierrolle produktivitetsveksten

Detaljer

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN FOR MOSS KOMMUNE

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN FOR MOSS KOMMUNE BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN FOR MOSS KOMMUNE 2012-2015 ----------------------- ----------------------- Kjellaug Nakkim Moss Høyre Erlend Wiborg Moss FrP ----------------------- ----------------------- Sindre

Detaljer

Econ1220 Høsten 2006 Innledning

Econ1220 Høsten 2006 Innledning Econ1220 Høsten 2006 Innledning Hilde Bojer hilde.bojer@econ.uio.no Treffetid: tirsdag 1430-1530, Rom ES 1116 22 august 2006 Velferd og økonomisk politikk? = Public Economics = Offentlig økonomikk = Offentlig

Detaljer

Et mindre og bedre statlig eierskap

Et mindre og bedre statlig eierskap Et mindre bedre statlig eierskap Statsråd Ansgar Gabrielsen Statsråd Lars Sponheim Statsråd Einar Steensnæs 19. april 2002 Et omfattende statlig eierskap... som en del av statens verdier Petroleumsfondet

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

En fremtidsrettet næringspolitikk

En fremtidsrettet næringspolitikk En fremtidsrettet næringspolitikk Nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen Forsvarets høyskole, 23. februar 2004 Et godt utgangspunkt Høyt utdannet arbeidskraft og rimelige eksperter Avansert forskning

Detaljer

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen Innhold Utdanningsforbundet mener... 3 Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen...

Detaljer

Econ1210 Våren 2007 Om offentlig sektor

Econ1210 Våren 2007 Om offentlig sektor Econ1210 Våren 2007 Om offentlig sektor Hilde Bojer hilde.bojer@econ.uio.no 20. april 2007 Vi skal studere: Offentlig sektor som del av økonomien: produksjon, fordeling og forbruk av økonomiske goder Dette

Detaljer

Regjeringens politikk for den nye fjellbonden

Regjeringens politikk for den nye fjellbonden Regjeringens politikk for den nye fjellbonden Den nye fjellbonden forbanna men blid Geilo 12.-13.juni 2003 Statssekretær Leif Helge Kongshaug Landbruksdepartementet LDs distriktssatsing Landbruk Pluss

Detaljer

Ordfører fremmet følgende forslag; Høringsuttalelse: OM KONSESJONSLOV OG BOPLIKT

Ordfører fremmet følgende forslag; Høringsuttalelse: OM KONSESJONSLOV OG BOPLIKT Behandling i Formannskap: Rita Roaldsen leverte/fremmet følgende forslag i saken før hun forlot møtet; Gratangen kommune går imot en fullstendig avskaffelse av konsesjonsloven og boplikten. Konsesjonsloven

Detaljer

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker.

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. STORTINGSVALGET 2017 LOs medlemsdebatt 2016-17 Si din mening er landets største demokratiske debatt om arbeidsliv. Nesten 100 000 medlemmer

Detaljer

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11.september Partiet Rødt har disse svarene til LO sine faglige spørsmål:

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11.september Partiet Rødt har disse svarene til LO sine faglige spørsmål: LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11.september 2017 Partiet Rødt har disse svarene til LO sine faglige spørsmål: Arbeid til alle: 1. Gjenreise nivået på arbeidsløshetstrygden

Detaljer

Pasientens helsetjeneste

Pasientens helsetjeneste Pasientens helsetjeneste Befolkning 2015: 5 167 475 2030 5 948 156 Utfordringsbildet Eldre 2015: 503 051 2030 794 873 Mangfold 2030 Hva lever vi med og hva dør vi av? Vi kan ikke bemanne oss ut av utfordringene

Detaljer

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren Statsbudsjettet 2015 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren Levende lokaldemokrati Kommunereform: Mer makt og myndighet lokalt Forutsigbar og god kommuneøkonomi En balansert økonomisk politikk -

Detaljer

8 Det politiske systemet i Norge

8 Det politiske systemet i Norge 8 Det politiske systemet i Norge Maktfordeling I Norge har vi en tredeling av makten: - Stortinget er den lovgivende makten. - Regjeringen er den utøvende makten. - Domstolene er den dømmende makten. Politiske

Detaljer

BERGEN. Tja. Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester?

BERGEN. Tja. Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? MDG støtter ikke privatisering av offentlige tjenester. Kommersielle aktører er neppe de beste til å ta vare

Detaljer

Industri i krisetid- Hva er mulig og ønskelig å gjøre?

Industri i krisetid- Hva er mulig og ønskelig å gjøre? Industri i krisetid- Hva er mulig og ønskelig å gjøre? Faglig innlegg på Teknas valgmøte, Mo i Rana 27 august 2009 Advokat Christian Hambro Næringslivet har hovedansvaret for å håndtere gode og dårlige

Detaljer

Saksbehandler: Tom Norman Trender Arkiv: 006 &13 Arkivsaksnr.: 12/ Dato:

Saksbehandler: Tom Norman Trender Arkiv: 006 &13 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tom Norman Trender Arkiv: 006 &13 Arkivsaksnr.: 12/15695-4 Dato: 22.11.2012 HØRING NOU 2012:15 - POLITIKK FOR LIKESTILLING â INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET Rådmannens

Detaljer

Meld. St. 16 ( ) Fra utenforskap til ny sjanse - Samordnet innsats for voksnes læring

Meld. St. 16 ( ) Fra utenforskap til ny sjanse - Samordnet innsats for voksnes læring Meld. St. 16 (2015 2016) Fra utenforskap til ny sjanse - Samordnet innsats for voksnes læring Mange aktører Mål - Å utvikle en samordnet og helhetlig politikk for voksne med lite utdanning, svake grunnleggende

Detaljer

FAKTAHEFTE FRA KUNNSKAPSDEPARTEMENTET. Ny privatskolelov Ot.prp. nr. 37 ( ) Om lov om endringar i friskolelova.

FAKTAHEFTE FRA KUNNSKAPSDEPARTEMENTET. Ny privatskolelov Ot.prp. nr. 37 ( ) Om lov om endringar i friskolelova. FAKTAHEFTE FRA KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Ny privatskolelov Ot.prp. nr. 37 (2006-07) Om lov om endringar i friskolelova. FAKTAHEFTE FRA KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Ny privatskolelov Regjeringen legger 23. mars

Detaljer

Statsbudsjett og Nasjonalbudsjett 2002. Finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen 11. oktober 2001

Statsbudsjett og Nasjonalbudsjett 2002. Finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen 11. oktober 2001 Statsbudsjett og Nasjonalbudsjett 2002 Finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen 11. oktober 2001 Svakere utvikling internasjonalt Laveste veksttakt siden begynnelsen av 1990-tallet 4 BNP-anslag for 2001.

Detaljer

Er veien videre klar?

Er veien videre klar? Er veien videre klar? Norvegkonferansen 2012 Trondheim 18. september 2012 Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Tall i mill. 2012 kr Veginvesteringer 2002-2012 30 000 2002 og 2003: Fylke 15 % Stat 85 % 2007,

Detaljer

Handlingsregelen myter og muligheter

Handlingsregelen myter og muligheter Handlingsregelen myter og muligheter Infrastrukturmuligheter Ketil Solvik-Olsen Finanspolitisk talsmann Vi får ikke lov Det er ikke økonomisk rasjonelt å innføre en regel som gir investeringer forrang

Detaljer

Betyr det noe for anleggsbransjen at fylkene tar over store deler av vegnettet i Norge fra 1. januar 2010?

Betyr det noe for anleggsbransjen at fylkene tar over store deler av vegnettet i Norge fra 1. januar 2010? Betyr det noe for anleggsbransjen at fylkene tar over store deler av vegnettet i Norge fra 1. januar 2010? Siri Ulvin informasjonssjef Maskinentreprenørenes Forbund Hvem er jeg? Informasjonssjef i MEF

Detaljer

Karlsøy FrP For folk flest

Karlsøy FrP For folk flest EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Karlsøy FrP For folk flest Ordførerkanditat Frank Harry Pettersen Karlsøy kommune 2015 2019 Godt valg til Karlsøyinnbyggerne! Det betyr noe for deg hvem som styrer Karlsøy.

Detaljer

GRØNN UNGDOMS SKOLEPOLITISKE PLATTFORM 2015

GRØNN UNGDOMS SKOLEPOLITISKE PLATTFORM 2015 1 GRØNN UNGDOMS SKOLEPOLITISKE PLATTFORM 2015 Vedtatt av landsmøtet 22.11.2015 1. Kamp mot mobbing og tiltak for psykisk og fysisk velvære i skolen Mobbing er til tross for sterkt fokus på saken stadig

Detaljer

Det forutsettes at Fet kommune også i framtida er egen kommune. Hvilke sterke og svake sider har kommunen som tjenesteutøver i framtida?

Det forutsettes at Fet kommune også i framtida er egen kommune. Hvilke sterke og svake sider har kommunen som tjenesteutøver i framtida? Spørsmål 1: Det forutsettes at Fet kommune også i framtida er egen kommune. Hvilke sterke og svake sider har kommunen som tjenesteutøver i framtida? Sterkt lokaldemokrati Bestemme selv Sterkere involvering

Detaljer

Vi ønsker at dere svarer enten JA eller NEI på våre spørsmål, men har dere utfyllende kommentarer på de enkelte spørsmål er det greit.

Vi ønsker at dere svarer enten JA eller NEI på våre spørsmål, men har dere utfyllende kommentarer på de enkelte spørsmål er det greit. Til politiske partier Våler 07.04.2015 Spørsmål til politiske partier i Våler Kommunevalget 2015 Vedlagt følger 57 spørsmål til de politiske partiene fra LO i Moss og omegn sine medlemmer. Spørsmålene

Detaljer

Vold i nære relasjoner

Vold i nære relasjoner Vold i nære relasjoner Line Nersnæs 29. oktober 2013 Innhold Satsing sentralt Hvor omfattende er volden? Meld. St. 15 (2012-2013) Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner «Det handler om å

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 069-2014 ORIENTERINGSSAK: STRATEGI FOR UTVIKLING AV SAMARBEIDET MELLOM PRIVATE OG OFFENTLIGE YTERE AV HELSETJENESTER

Detaljer

Hvordan sikre prioritering av psykisk helsearbeid?

Hvordan sikre prioritering av psykisk helsearbeid? Hvordan sikre prioritering av psykisk helsearbeid? Kommunaldirektør Tor Åm NSH, kommuner og psykisk NSH-konferanse; Kommuner og psykisk helse, Oslo 12 februar 2007 helsearbeid, Oslo 12.2.07, Tor Åm Utfordringer

Detaljer

Produktivitetsutfordringer for fremtidens velferd. Særlige utfordringer i offentlig sektor? Jørn Rattsø, NTNU

Produktivitetsutfordringer for fremtidens velferd. Særlige utfordringer i offentlig sektor? Jørn Rattsø, NTNU Produktivitetsutfordringer for fremtidens velferd. Særlige utfordringer i offentlig sektor? Jørn Rattsø, NTNU Akademikerne, 23. oktober 2014 Offentlig sektor forenklet, fornyet, og forbedret? s mandat

Detaljer

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 Arbeid til alle 1. Gjenreise nivået på arbeidsløshetstrygden fra 2013? 2. Utvide muligheten til kompetanseheving

Detaljer

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 7

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 7 St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 7 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004 Om modernisering, forenkling og effektivisering av bistandsforvaltningen Tilråding fra Utenriksdepartementet av 7. november 2003, godkjent

Detaljer

UTVALGETS MANDAT. Mål og prinsipper for skattesystemet. Vurdere muligheten for å redusere satsforskjellene og oppheve delingsmodellen

UTVALGETS MANDAT. Mål og prinsipper for skattesystemet. Vurdere muligheten for å redusere satsforskjellene og oppheve delingsmodellen UTVALGETS MANDAT Mål og prinsipper for skattesystemet Vurdere muligheten for å redusere satsforskjellene og oppheve delingsmodellen Er skattesystemet tilpasset økt internasjonalisering? Formuesskattens

Detaljer

Høringsnotat om rett til barnehageplass for barn født i november Forslag til endringer i lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven)

Høringsnotat om rett til barnehageplass for barn født i november Forslag til endringer i lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) Høringsnotat om rett til barnehageplass for barn født i november Forslag til endringer i lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) Side 1 av 10 Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn for lovforslaget...

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Målsetning Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for ungdommer med funksjonshemning og kronisk sykdom.

Detaljer

REGIONALT SENTER FOR LIKESTILLING OG MANGFOLD SØKNAD OM TILSKUDD 2011

REGIONALT SENTER FOR LIKESTILLING OG MANGFOLD SØKNAD OM TILSKUDD 2011 Saknr. 09/5113-15 Ark.nr. 243 &83 Saksbehandler: Unni Fornæss REGIONALT SENTER FOR LIKESTILLING OG MANGFOLD SØKNAD OM TILSKUDD 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

på topp byggenæringen 2013

på topp byggenæringen 2013 10 på topp byggenæringen 2013 Å sette spor Byggenæringen hadde høy aktivitet i 2013 og BNL har hatt godt gjennomslag for mange viktige saker dette året. Samferdsel er blitt høyt prioritert og ny Nasjonal

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Svein Risbakken. Tilsagn Ny GIV / Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 12/ Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Svein Risbakken. Tilsagn Ny GIV / Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 12/60-47 Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Svein Risbakken Tilsagn Ny GIV - 2011 / 2012 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet gir fylkesjefen

Detaljer

1. Komiteens tilråding

1. Komiteens tilråding 1. Komiteens tilråding I Stortinget ber regjeringen evaluere etableringen av politiråd i kommunene og deres betydning for forebyggende arbeid, herunder betydningen for den lokale terrorberedskapen. II

Detaljer

Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011

Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011 Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011 Tilrettelegging for 10 000 nye innbyggere i Nordland Nordland internasjonaliseres i likhet med resten av landet. Vi får stadig flere

Detaljer

Livskraftige distrikter og regioner

Livskraftige distrikter og regioner Distriktskommisjonens innstilling Livskraftige distrikter og regioner Rammer for en helhetlig og geografisk tilpasset politikk v/per Sandberg Medlem av Distriktskommisjonen (Frostating 22.10.04) Mandat

Detaljer

Næringspolitikk for vekst og nyskaping

Næringspolitikk for vekst og nyskaping Næringspolitikk for vekst og nyskaping Statssekretær Oluf Ulseth NITOs konsernkonferanse, 30. januar 2004 Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker

Detaljer

Ungdom i svevet. Samarbeidet med Fylkesmannen i Østfold. Kjell-Olaf Richardsen Seniorrådgiver/Fylkesmannen i Østfold Oslo, 19.11.

Ungdom i svevet. Samarbeidet med Fylkesmannen i Østfold. Kjell-Olaf Richardsen Seniorrådgiver/Fylkesmannen i Østfold Oslo, 19.11. Ungdom i svevet Samarbeidet med Fylkesmannen i Østfold Kjell-Olaf Richardsen Seniorrådgiver/Fylkesmannen i Østfold Oslo, 19.11.2015 Fylkesmannen skal i saker som omfatter barn, oppvekst og læring, stimulere

Detaljer

Ot.prp. nr. 105 ( ) Om lov om endringer i utlendingslovgivningen (beslag, meldeplikt og bestemt oppholdssted)

Ot.prp. nr. 105 ( ) Om lov om endringer i utlendingslovgivningen (beslag, meldeplikt og bestemt oppholdssted) Ot.prp. nr. 105 (2008 2009) Om lov om endringer i utlendingslovgivningen (beslag, meldeplikt og bestemt oppholdssted) Tilråding fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet av 26. juni 2009, godkjent i statsråd

Detaljer

Statlig eierskap og samfunnsansvar

Statlig eierskap og samfunnsansvar Statlig eierskap samfunnsansvar -Eierstyring fra et statlig perspektiv Statssekretær Oluf Ulseth (H) Oslo, 7. oktober 2003 Et omfattende statlig eierskap... Klare adskilte roller er viktig Sektorpolitisk

Detaljer

Høringsnotat - Endring i utlendingslovens og utlendingsforskriftens bestemmelser om blant annet å pålegge meldeplikt eller bestemt oppholdssted

Høringsnotat - Endring i utlendingslovens og utlendingsforskriftens bestemmelser om blant annet å pålegge meldeplikt eller bestemt oppholdssted Høringsnotat - Endring i utlendingslovens og utlendingsforskriftens bestemmelser om blant annet å pålegge meldeplikt eller bestemt oppholdssted 1 Innledning Hovedpunktene i høringsnotatet gjelder: Endring

Detaljer

Høringsuttalelse til NOU 2012:15 Politikk for likestilling

Høringsuttalelse til NOU 2012:15 Politikk for likestilling Høringsuttalelse til NOU 2012:15 Politikk for likestilling Høgskolen i Sør-Trøndelag januar 2013 (HiST) 1 Bakgrunn for brevet 1 Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) viser til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets

Detaljer

Statsbudsjettet, økt innovasjonstakt og regional verdiskaping

Statsbudsjettet, økt innovasjonstakt og regional verdiskaping Statsbudsjettet, økt innovasjonstakt og regional verdiskaping Statssekretær Oluf Ulseth (H) Trondheim, 10. oktober 2003 En helhetlig politikk for verdiskaping Det viktigste bidraget til økt konkurranseevne

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/617 Kommunereformen i Østfold Saksbehandler: Espen Jaavall Arkiv: 034 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 31/14 Formannskapet 25.09.2014 PS 55/14 Kommunestyret

Detaljer

Om lov om endringer i lov 21. desember 2005 nr. 123 om Statens pensjonsfond

Om lov om endringer i lov 21. desember 2005 nr. 123 om Statens pensjonsfond Finansdepartementet Ot.prp. nr. 79 (2006 2007) Om lov om endringer i lov 21. desember 2005 nr. 123 om Statens pensjonsfond Tilråding fra Finansdepartementet av 28. september 2007, godkjent i statsråd samme

Detaljer

Hva blir skatten for 2015

Hva blir skatten for 2015 Hva blir skatten for 2015 OM BEREGNING AV SKATTEN Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 200 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte partnere

Detaljer

Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no

Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 2 Utdanningsforbundet Med over 150 000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges tredje største

Detaljer

Hovedsaker Vi vil ha mindre forskjeller ikke flere milliardærer. Ikke til salgs

Hovedsaker Vi vil ha mindre forskjeller ikke flere milliardærer. Ikke til salgs Hovedsaker Vi vil ha mindre forskjeller ikke flere milliardærer Ikke til salgs Stem Rødt Arbeid Ikke til salgs Frihet er å vite når du har neste vakt Bjørnar Moxnes er Rødts partileder Rødt vil at folk

Detaljer

OMSORG 2020 KOMMUNALT KOMPETANSE OG INNOVASJONSTILSKUDD Anne Barkve Andersen

OMSORG 2020 KOMMUNALT KOMPETANSE OG INNOVASJONSTILSKUDD Anne Barkve Andersen OMSORG 2020 KOMMUNALT KOMPETANSE OG INNOVASJONSTILSKUDD 2015 Anne Barkve Andersen 19.01.2016 1 Omsorg 2020 Omsorg 2020 er regjeringens plan for omsorgsfeltet 2015-2020. Den omfatter prioriterte områder

Detaljer

4.0. Gjennomgang av gjeldende målsetning og retningslinjer og forslag til ny målsetning og retningslinjer.

4.0. Gjennomgang av gjeldende målsetning og retningslinjer og forslag til ny målsetning og retningslinjer. 4.0. Gjennomgang av gjeldende målsetning og retningslinjer og forslag til ny målsetning og retningslinjer. 4.0.a. Målsetting for perioden 2012 2016 og forslag til ny målsetting for 2016 2020. Endringene

Detaljer

Bosetting og kvalifisering av innvandrere - KS interessepolitiske perspektiv

Bosetting og kvalifisering av innvandrere - KS interessepolitiske perspektiv Bosetting og kvalifisering av innvandrere - KS interessepolitiske perspektiv Utviklingsprogram for inkludering av innvandrere, Kongsberg 10.10.16 Audun Kvale, Spesialrådgiver KS 35000 30000 25000 Uforutsigbare

Detaljer

Vedtatt av Grønn Ungdoms Landsmøte november 2016

Vedtatt av Grønn Ungdoms Landsmøte november 2016 Vedtatt av Grønn Ungdoms Landsmøte 25-27. november 2016 Verden er skikkelig urettferdig. De rike landene i verden forsyner seg med stadig mer av verdens ressurser. Klimaendringer, i hovedsak forårsaket

Detaljer

Opptrappingsplan og tilskuddsordning Habilitering og rehabilitering. Seniorrådgivere Berit Lien og Helle Merethe Graff

Opptrappingsplan og tilskuddsordning Habilitering og rehabilitering. Seniorrådgivere Berit Lien og Helle Merethe Graff Opptrappingsplan og tilskuddsordning Habilitering og rehabilitering Seniorrådgivere Berit Lien og Helle Merethe Graff Regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste «Habilitering og rehabilitering bør

Detaljer

Statsbudsjettet 2009 Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Statsbudsjettet 2009 Arbeids- og inkluderingsdepartementet Statsbudsjettet 2009 Arbeids- og inkluderingsdepartementet Dag Terje Andersen 7. oktober 2008 Arbeid til alle 3. kvartal 2005 3. kvartal 2008 Endring Helt ledige i alt, NAV 86 000 43 500-49 % Helt ledige

Detaljer

Partiprogram Songdalen Høyre

Partiprogram Songdalen Høyre Partiprogram Songdalen Høyre 2015-2019 Songdalen Songdalen Høyre Høyre i Songdalen vil føre en fremtidsrettet politikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag. Songdalen Høyre vil jobbe for at du som innbygger,

Detaljer

De partiene som får mange stemmer, får mange representanter på Stortinget.

De partiene som får mange stemmer, får mange representanter på Stortinget. Demokrati Ordet demokrati betyr folkestyre. I et demokrati er det valg, i Norge er det stortingsvalg hvert fjerde år. Da kan de som ha stemmerett være med å bestemme landets utvikling. I det norske systemet

Detaljer

Oppgavemeldingen (St. meld 14) Oversikt på hva Stortinget har vedtatt Forkortet versjon fra Fylkesmannen i Aust-Agder 2015

Oppgavemeldingen (St. meld 14) Oversikt på hva Stortinget har vedtatt Forkortet versjon fra Fylkesmannen i Aust-Agder 2015 VEDLEGG F Oppgavemeldingen (St. meld 14) Oversikt på hva Stortinget har vedtatt Forkortet versjon fra Fylkesmannen i Aust-Agder 2015 Innledning Nedenfor gis det en kortfattet oversikt på hva Stortinget

Detaljer

Hva gjør vi med alle pengene? Selv med avtakende oljeutvinning vokser Fondet raskt, men hvordan prioriterer vi?

Hva gjør vi med alle pengene? Selv med avtakende oljeutvinning vokser Fondet raskt, men hvordan prioriterer vi? Hva gjør vi med alle pengene? Selv med avtakende oljeutvinning vokser Fondet raskt, men hvordan prioriterer vi? Øystein Noreng Partnerforum BI 12. februar 2008 Budskap 1. Petroleumsvirksomheten går ikke

Detaljer

Fremskrittspartiets alternative budsjett for Sør-Aurdal kommune 2009. Innbyggerne i fokus!

Fremskrittspartiets alternative budsjett for Sør-Aurdal kommune 2009. Innbyggerne i fokus! Fremskrittspartiets alternative budsjett for Sør-Aurdal kommune 2009 Innbyggerne i fokus! Fremskrittspartiets hovedprioriteringer i 2009: - Kutt i administrasjon og støtte til politiske partier - Konkurranseutsetting

Detaljer

Kvalitet i skolen. Stortingsmelding nr. 31 ( )

Kvalitet i skolen. Stortingsmelding nr. 31 ( ) Kvalitet i skolen Stortingsmelding nr. 31 (2007-2008) Høye mål for norsk skole Alle elever skal som går ut av grunnskolen skal mestre grunnleggende ferdigheter - tidlig innsats og gode lærere Alle elever

Detaljer

Alternativt forslag Budsjett 2007 for Nord-Trøndelag fylkeskommune, samt revidert økonomiplan 2007-2010

Alternativt forslag Budsjett 2007 for Nord-Trøndelag fylkeskommune, samt revidert økonomiplan 2007-2010 Alternativt forslag Budsjett 2007 for Nord-Trøndelag fylkeskommune, samt revidert økonomiplan 2007-2010 - 1 - INNLEDNING Nord-Trøndelag FrPs fylkestingsgruppe presenterer med dette sitt alternative forslag

Detaljer

Statistikk. Folkemengde Antall Saker i i prosent Fylke saker prosent 01.01.2014

Statistikk. Folkemengde Antall Saker i i prosent Fylke saker prosent 01.01.2014 Tabell 2.3 Geografisk fordeling av saker opprettet i 2014 Folkemengde Antall Saker i i prosent Fylke saker prosent 01.01.2014 Østfold... 136 5,2 5,6 Akershus... 274 10,4 11,3 Oslo... 531 20,2 12,4 Hedmark...

Detaljer