trygghet og valgfrihet 101 tiltak på 100 dager. Program for å starte arbeidet med å fornye Norge.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "trygghet og valgfrihet 101 tiltak på 100 dager. Program for å starte arbeidet med å fornye Norge."

Transkript

1 trygghet og valgfrihet 101 tiltak på 100 dager. Program for å starte arbeidet med å fornye Norge.

2 Fremskrittspartiets program ligger til grunn for partiets politikk i den kommende stortingsperioden. Programmet vil også være utgangspunkt for forhandlinger med andre partier. De første hundre dagene i regjering vil FrP prioritere saker som det er nødvendig å gjøre noe med aller først. Saker som ikke omtales i dette hundredagersprogrammet vil stå sentralt for FrPs arbeid de neste fire årene, selv om de ikke er nevnt i dette dokumentet. I arbeidet med hundredagers programmet har FrP valgt å fokusere på følgende temaer: 1. Innføre valgfrihet i alle offentlige tjenester, og slippe flere til Valgfrihet er viktig i et samfunn som respekterer at folk er forskjellige individer og har ulike prioriteringer. FrP vil derfor gi alle borgere retten til å velge mellom ulike offentlig finansierte tjenestetilbud, uavhengig av om eieren er privat eller offentlig. Det vil vi enten det gjelder skole, sykehus, sykehjem, hjemmehjelp, barnehage eller kontantstøtte, eller hvordan fødselspermisjon skal fordeles i familien. Kreativitet og effektivitet er viktig også i offentlig sektor. FrP vil derfor la private bedrifter og idealister være med å løse de oppgavene som betales av det offentlige, enten det gjelder helse og omsorg, samferdsel, skole, kultur eller miljøtiltak. 2. Gjøre næringslivet til det mest konkurransedyktige i Europa, og utløse skapertrang Næringslivet skaper verdier og arbeidsplasser som styrker alle i samfunnet og gir oss mulighet til å løse oppgaver sammen. FrP vil derfor gjøre Norge til det mest attraktive stedet i hele Europa for å investere, utvikle og skape verdier og arbeidsplasser gjennom økte samferdselsinvesteringer, skattelettelser og avregulering. Muligheten til å leve av egen inntekt gir folk verdighet og utløser skapertrang. FrP vil derfor at folk skal få bestemme over en større del av sin inntekt ved å redusere skatter og avgifter. 3. Gjenopprette tryggheten i Norge, og prioritere sikkerhet og handel Folks behov for trygghet og rettferdighet er en helt grunnleggende forutsetning for god livskvalitet. FrP vil derfor prioritere kampen mot kriminalitet, gi rettferdige straffer og stramme kraftig inn på asyl-, innvandrings- og integreringspolitikken. Et lite land må prioritere og være tydelig på hva som er viktig i forholdet til andre land og internasjonale organer. FrP vil derfor prioritere landets sikkerhet, og utvikling av frihandel og demokrati. 2 Trygghet og valgfrihet Trygghet og valgfrihet 3

3 Del 1: Innføre valgfrihet i offentlig sektor, og slippe flere til Trygghet og valgfrihet 5

4 1.1 Helse og omsorg Fremme nødvendige forslag som medfører valgfrihet for pasienten til å velge mellom offentlige og private sykehus. Herunder sørges det for at den kapasitet som finnes hos private sykehus og avtalespesialister kan benyttes. Avsette øremerkede midler til økt kjøp av helsetjenester hos private for å redusere helsekøene. Stykkprisandelen (ISF) økes til 60 prosent, slik at sykehusene får dekket sine utgifter knyttet til hver pasient man behandler, og med likebehandling av offentlige og private sykehus. Starte arbeidet med innføring av juridiske rettigheter i eldreomsorgen, herunder lovfestet rett til folketrygdbetalt sykehjemsplass for alle som på faglig grunnlag har behov for det. Starte arbeidet med å overføre ansvaret for finansiering av eldreomsorgen fra kommunene til staten. Fremme forslag om hjemmel for obligatoriske underlivsundersøkelser for alle barn i risikogruppene for kjønnslemlestelse. Norge kan ikke lenger være bekjent av at grupper av jenter står utenfor samfunnets beskyttelse mot overgrep. Utvide bruken av kapasitet hos private rus-, rehabiliterings- og spesialisthelsetjenester ved instruks til de regionale helseforetakene. Dette vil raskt bedre kapasiteten innenfor disse sektorene og gi raskere behandling. Foreslå å fjerne avkortingen av arbeidsinntekt mot pensjon for 69-åringer slik at også disse kan jobbe ved siden av pensjon uten avkorting, slik 67-, 68- og 70-åringer kan. Nedsette et utvalg i samarbeid med partene i arbeidslivet for å utarbeide forslag om lønnsløft i kvinnedominerte yrker i offentlig sektor. Etablere et prosjekt for å redusere omfanget av ufrivillig deltid innenfor helse- og omsorgssektoren. 1.2 Barn og utdanning Fremskynde arbeidet med full økonomisk likestilling av barn i offentlige og private barnehager. Fremme forslag som styrker foreldrenes rett til å velge grunnskole for sine barn. Foreslå å liberalisere privatskoleloven og gjøre den om i tråd med tidligere friskolelov. Starte arbeidet med å utarbeide et standardisert opplegg for evaluering av læreres undervisning, som kan tas i bruk ved alle videregående skoler i hele landet. Starte arbeidet med å gjennomgå lærernes arbeidssituasjon og oppgaver med sikte på at mindre tid skal brukes på administrasjon, rapportering og byråkrati - og mer på undervisningssituasjonen. Fremme forslag om innføring av karakterer fra femteklasse, og orden- og oppførselskarakterer fra tredjeklasse fra skoleåret Innføre åpenhet om nasjonale prøver og resultater i skolen. Både elever og foresatte må tillates å få innsyn i sin skoles prestasjoner som grunnlag for sine valg. Påbegynne arbeidet med å sikre full økonomisk likebehandling av elever enten disse velger offentlig eller privat skolealternativ. Fremme forslag om å fjerne obligatorisk eksamen og undervisning i sidemål. 1.3 Lokaldemokrati og desentralisering Forberede arbeidet med nedleggelse av fylkeskommunen som administrativt og folkevalgt nivå. Målet er flest mulig beslutninger ned på lokalt nivå, og å desentralisere makt der dette ikke omfatter rettigheter staten bør ivareta overfor den enkelte innbygger. Påbegynne arbeidet med å kartlegge og overføre oppgaver og myndighet fra stat og fylkeskommunene til primærkommunene. Oppgaver som foreslås desentralisert fra stat til kommune er blant andre: - Bruk av snøscooter. - Bygging i strandsonen. - Rovdyrforvaltning. - Småkraftkonsesjoner. - Salgsbevillinger for vin i dagligvarebutikker. - Praktisering av plan- og bygningsloven. - Bruk av lokale politivedtekter, herunder regulering av adgangen til tigging. La private utbyggere omfattes av Husbankens tilskudd til sykehjemsbygging, for å øke omfanget og bredden i omsorgstilbudet. Foreslå å redusere avkortingen av grunnpensjonen for ektefelle/samboere som ledd i målet om full avvikling i løpet av stortingsperioden. Vi tar individet på alvor. Det gjør vi ved å se det enkelte mennesket og dets behov. SIV JENSEN Gi støtte til førsteåret av en fireårig bachelorgrad til studenter i de 98 landene som i dag ikke er omfattet av ordningen. Intensivere arbeidet mot mobbing i skolen gjennom ansvarliggjøring av mobberen/mobberne. Et ledd i dette kan være å ta mobbere ut av læringssituasjonen fremfor at mobbeofre må flyttes til en annen skole. 6 Trygghet og valgfrihet Trygghet og valgfrihet 7

5 Del 2: Gjøre næringslivet til det mest konkurransedyktige i Europa og utløse skapertrang 2.1 Samferdsel og infrastruktur Foreslå at bompengeinnkrevingen fra bilistene opphører fra og med 1. januar 2010 og at midlene til veiprosjektene tilføres fra staten inntil bompengeselskapene kan legges ned. Initiere flere lokale samferdselsprosjekter som bruer, tunneler, havner og tilsvarende enkelttiltak med omfang inntil 500 mill. kroner, hvor lokale/regionale selskap bygger og eier i 25 år. Nedbetaling skjer ved statlige bevilgninger med trafikktelling som grunnlag. Foreslå å reversere vedtaket om overføring av ansvaret for riksveier og -ferjer fra staten til fylkene, for å sikre et helhetlig, effektivt, sikkert og miljøvennlig riksveinett. Staten skal ikke fraskrive seg ansvaret for veinettet, og det er heller ingen grunn til å tilføre flere oppgaver til et unødvendig forvaltningsnivå som skal avvikles. Legge til rette for å sette jernbaneinfrastrukturen på utvalgte strekninger ut på anbud, og åpne for konkurranse om å trafikkere flere strekninger. Dette vil gi et bedre tilbud til de reisende, spesifisert kvalitet på tjenesten og lavere utgifter for det offentlige til etablering og drift av tilbudet. Godkjenne 110 km/t som fartsgrense på de beste motorveiene i henhold til anbefaling som foreligger fra Statens vegvesen. Forsere arbeidet med bygging av midtdelere på utsatte strekninger i henhold til Statens vegvesens oversikt over prioriterte veier. Etablere et prøveprosjekt for førerprøve i regi av godkjente kjøreskoler etter modell fra Danmark og Sverige, for å redusere ventetidene. Strekningsvis fartsmåling (gjennomsnittsmåling) avvikles. Sikre at personer som får båndlagt sin eiendom til infrastrukturformål, umiddelbart etter at planene er godkjent skal ha rett til å innløse eiendommene til markedsverdi. Slik systemet praktiseres i dag medfører det at enkeltpersoner og familier som har fått sin eiendom beslaglagt, lever uvisse i årevis og uten mulighet til hverken å selge eller reetablere seg med ny bolig på en annen eiendom. 2.2 Salg av statlige eierandeler Fremme forslag om en salgsfullmakt for statlig nedsalg av eierandeler i aksjeselskaper som - over et hensiktsmessig tidsrom - gir anledning til å: - Gjennomføre nedsalg til 34 prosent eierandel i Yara International ASA, Kongsberg Gruppen ASA, Norsk Hydro ASA, StatoilHydro ASA og Telenor ASA. - Børsnotere Entra Eiendom AS ved salg av aksjer eller ved en aksjeemisjon slik at statens eierandel kan reduseres til 34 prosent. - Børsnotere Statkraft SF for deretter å gjennomføre et nedsalg til 67 prosent, tilsvarende Regjeringen Stoltenberg 1s børsnotering og nedsalg av Statoil i Børsnotere Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS for deretter å gjennomføre et nedsalg til 67 prosent statlig eierandel. - Børsnotere Mesta AS for deretter å selge seg ut av selskapet. - Redusere statens eierandel i Simula Research Laboratory AS til 60 prosent. - Avhende eierskapet i Cermac ASA, Flytoget AS og SAS AB. - Selge utvalgte deler av Statskog SFs produktive skogeiendommer. Det må være i statlige myndigheters interesse å føre en politikk som bidrar til å sikre distriktenes livsgrunnlag, samt å legge til rette for økt vekst i disse områdene. Et viktig virkemiddel i denne sammenheng vil være at statlige myndigheter lar lokalbefolkningen få forvalte ressursene som finnes lokalt. Trygghet og valgfrihet 9

6 2.3 Avgiftslettelser Fremme forslag om å avvikle NRK-lisensen. NRK finansieres inntil videre over statsbudsjettet og det iverksettes en utredning om NRKs fremtidige arbeidsoppgaver og finansiering. Foreslå å øke vrakpanten på biler til kroner inntil videre. Dette tiltaket vil påskynde utskiftning av Norges aldrende bilpark, og ha positive effekter på miljø og sikkerhet. Foreslå at drivstoffavgiften reduseres. Foreslå at beløpsgrensen for tollfri import av varer fra utlandet økes til kroner. Dette tilsvarer en justering i henhold til konsumprisindeksen, og utgjør både en forenkling og en avgiftslettelse for forbrukerne. Øke tollfritaket for varer som bringes med fra utlandet fra 6000 kroner til kroner. Det iverksettes en gjennomgang av øvrige beløpsgrenser og av innførselsrestriksjoner ved grensepassering. Gjennomgangen har som mål å redusere unødige restriksjoner, harmonisering med naboland og å forenkle regelverket. Foreslå at momsfritak for frivillige lag og organisasjoner innføres fra og med Gjennomgå regelverket med sikte på at dugnadsarbeid for frivillige lag og organisasjoner ikke skal utløse skatte- og avgiftsplikt. 2.4 Skattelettelser og skatteregler Starte arbeidet med lovforslag som vil gi ligningsmyndighetene bevisbyrden i tvistesaker med skatteyter. Foreslå å fjerne arveavgiften fra 1. januar Starte avviklingen av formueskatten. Norge skal utvikles til et attraktivt sted å investere, utvikle arbeidsplasser og skape verdier. Foreslå at skattefradrag for medlemskap i fagorganisasjoner erstattes av fradrag som kommer alle lønnstakere og pensjonister til gode, uavhengig av organisasjonstilhørighet. Foreslå at: - Personfradrag økes fra (klasse1/klasse2) / kroner til / kroner. - Minstefradraget økes fra til kroner. (Samme sats 36 prosent). - Minstefradraget for pensjonister økes fra /26 prosent til kroner/36 prosent. - Innslagspunkt for toppskatt trinn 1 økes fra kroner til kroner. - Frikortgrensen økes fra kroner til kroner. Vi er klare til å senke skatter og avgifter for folk flest SIV JENSEN 2.5 Deregulering og næringsliv Foreslå lovendringer som sikrer at utgifter til særskilt gransking av automatisk fredede kulturminner, eller særskilte tiltak for å verne dem på grunn av tiltak som nevnt i kulturminneloven, bæres av staten. Foreslå lovendringer som opphever den personlige bo- og driveplikt på landbrukseiendommer. Foreslå lovendringer som opphever prisreguleringen på landbrukseiendommer Foreslå å avvikle kontrollavgiften for fiskeflåten. Denne er en ekstra særavgift pålagt næringen i 2006, uten at dette finansierte nye tiltak. Dette er en ren ekstrabyrde for en avgiftstynget næring. Legge til rette for etablering av nye konsesjoner på havbruk. Foreslå lovendring slik at salg av øl og vin kan følge åpningstidene i butikkene. Foreslå lovendringer som liberaliserer adgangen for varehandelen til å holde åpent på helgedager. Foreslå at private vikarbyråer får mulighet til å formidle vanlige og yrkeshemmede arbeidssøkere til jobber, dersom NAV ikke klarer dette innen tre måneder. Oppheve forskrift om utenlandsk bearbeidede jordbruksvarer. Dette vil igjen gjøre det mulig for all norsk næringsmiddelindustri å bearbeide norske landbruksråvarer i utlandet for salg på hjemmemarkedet. Det vil også styrke konkurransen på hjemmemarkedet til glede for forbrukerne. Tillate økt biomasse i oppdrettsanlegg. Dette vil gjøre det mulig for oppdrettere å øke produksjonen i eksisterende anlegg. Det vil øke lønnsomheten og skape nye muligheter for en av våre fremste eksportnæringer. Foreslå lovendring som fjerner revisjonsplikten for små aksjeselskap med under ti mill. kroner i omsetning, jf. Revisjonspliktutvalgets mindretall. Dette vil bety en betydelig forenkling for små aksjeselskap. Liknende reform er gjennomført i Sverige og Danmark. Etablere en tiltakspakke for markedsføring av Norge i utlandet. Si opp hovedavtalen for jordbruket som forberedelse til mer frihet for - og mindre reguleringer av - landbruksnæringen. Dette vil ikke ha betydning for den gjeldende jordbruksavtalen, men vil avslutte systemet for fremtiden. 2.6 Energi og miljø Igangsette arbeidet med å ferdigstille forvaltningsplanen for nordområdene, med den hensikt å åpne for full fremdrift i petroleumsvirksomheten for Nordland VI, VII og Troms II i Fremme en strategi for økt satsing på vannkraft i Norge, deriblant forenklet konsesjonsbehandling for modernisering av vannkraftverk og etablering av småkraftverk. Mer myndighet i småkraftsaker skal overføres lokal forvaltning. Vannkraft er ren, fornybar energi som skal utnyttes langt bedre enn i dag. Igangsette arbeidet med å fremme en helhetlig energimelding og en helhetlig petroleumsmelding, med sikte på ferdigbehandling i Stortinget i løpet av første år. Få fortgang i forhandlinger om grønne sertifikater ved å innta en mer teknologinøytral holdning enn dagens regjering. Fremme forslag om ENØK-pakke med innføring av skattestimulans for ENØK- investeringer. Fremme en tiltakspakke for ivaretakelse av villaksen. Ferdigstille/revidere norske forhandlingsposisjoner til klimamøtet i København. Norske interesser er at avtalen blir mest mulig global, hindrer karbonlekkasje, forplikter land til teknologiutvikling og -overføring, styrker det vitenskapelige arbeidet, stimulerer investeringer i fornybar energi og gir en bredere satsing på helhetlig CO2-håndtering og bruk av CO2. 10 Trygghet og valgfrihet Trygghet og valgfrihet 11

7 Del 3: Gjenopprette tryggheten i Norge, og prioritere sikkerhet og handel 3.1 Kamp mot kriminalitet Starte nye forhandlinger med Politiets Fellesforbund om lønn og arbeidsforhold for politiet. Oppnå ytterligere trygghet gjennom mer synlig og tilstedeværende politi som mer effektivt vil kunne forhindre og oppklare kriminalitet. Foreslå å styrke politiets materiellanskaffelser og fjerne kjøretøyavgiften på politiets biler, slik det er gjort for andre utrykningskjøretøyer. Styrke lokale politidistrikters mulighet til å prioritere oppgavene ved å tilføre dem økonomiske ressurser tilknyttet trafikkontroll fra UP. Omdisponere deler av UP til en innsatsstyrke mot organisert/omreisende kriminalitet som beveger seg mellom de forskjellige politidistriktene. Godkjenne lokale politivedtekter som regulerer tiggervirksomhet. Fremme nødvendige lov- og forskriftsendringer, slik at Tollvesenet gis myndighet til å håndtere mistenkte som unndrar seg kontroll. Opprette en ny beredskapsgruppe bestående av medlemmer fra Justisdepartementet, Utenriksdepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, NAV og politiet for bistand i kampen mot bortføring av norske barn. Gruppen skal koordinere og legge til rette for trykk mot utenlandske myndigheter og involverte. Den skal kunne stoppe innkreving av barnebidrag fra gjenværende forelder og hindre videre utbetaling av barnetrygd til den som bortfører. Fremme nødvendige forslag som sikrer økt opptak på Politihøgskolen fra neste semester. Opprette ombudsmann for kriminalitetsofre for å styrke offerets rettigheter og muligheter til å ivareta sine interesser overfor både gjerningsmann og offentlig forvaltning. Innføre uttalelsesrett for kriminalitetsofre/ pårørende for alvorlig kriminalitet i forbindelse med den dømtes permisjon og frigang. Ofrenes og pårørendes rolle i norsk rettsvesen skal styrkes. Innføre nødvendig begrensning i bruk av samfunnsstraff, slik at dette ikke omfatter grove voldsforbrytelser. Det strider mot folks rettsoppfatning, og truer den generelle sikkerhet, å la voldsutøvere slippe fengselsstraff. Innskjerpe permisjonspraksisen for innsatte i fengslene slik at det ikke vil være mulig å få permisjon før fire femtedeler av straffen for de mest alvorlige forbrytelser er sonet. Fremme de nødvendige forslag som medfører at flere skal sone dommen fullt ut. Dette gjelder spesielt forbrytere som står bak grov kriminalitet. Foreslå økte ressurser øremerket narkotikahunder til fengselsvesenet, for å begrense den omfattende tilgangen til narkotika i norske fengsler. Stanse muligheten for å etablere religiøse domstoler i Norge. Vi vil styrke politiet, det gir økt sikkerhet. PER SANDBERG Trygghet og valgfrihet 13

8 3.2 Asyl- og flyktningpolitikk Fremme forslag om nedleggelse av Utlendingsnemnda. Umiddelbart innføre en mer restriktiv praksis i utlendingssaker. Det gjennomføres full utnyttelse av eksisterende lovverks muligheter for streng tolkning, og for innstramminger i gjeldende regelverk. Utsette ikrafttredelsen av ny utlendingslov, fordi den åpner for ytterligere liberalisering. Gjeldende lov beholdes mens en langt mer restriktiv lov utarbeides. Heve inntektskravet for familieinnvandring for å motivere innvandrerbefolkningen til å ta utdanning og skaffe seg jobb, og for å sikre evne til forsørgelse for egen familie fullt ut. Igangsette arbeidet med å etablere lukkede asylmottak for å hindre personer uten lovlig opphold og identitetsløse fra å bevege seg fritt i landet. Igangsette arbeidet med å etablere forvaringsplasser for å hindre personer som utgjør en sikkerhetsrisiko fra å bevege seg fritt i landet. Arbeidet vil inkludere de nødvendige lovendringer for å etablere et tydeligere rettsgrunnlag med hensiktsmessig omfang for å ivareta Norges og innbyggernes sikkerhet for liv og eiendom. Etablere et forsterket krise-/hjelpesenter innrettet mot kvinner med minoritetsbakgrunn, og de spesielle problemene disse opplever. Prioritere arbeidet med å effektuere utvisningsvedtaket av Najmuddin Faraj Ahmad (mulla Krekar). 3.3 Forsvars- og sikkerhetspolitikk Iverksette anskaffelse av fullgodt beskyttelsesutstyr til Forsvarets personell i utenlandstjeneste. Disse gjør en uvurderlig jobb med høy innsats, og skal ha det best tilgjengelige utstyr for egen sikkerhet. Opprette et pårørendesenter for de som tjenestegjør i utenlandsoperasjoner. Dette er et rimelighetskrav overfor familien til den som tjener Norge i utlandet. Foreslå å tilføre Heimevernet midler til økt øvingsaktivitet. Øvinger er en forutsetning for evnen til å ivareta de oppgave Heimevernet er pålagt. Gjenåpne marinebasen Olavsvern i Tromsø. Dette er en svært viktig base for øving, tilstedeværelse og operasjoner i nordområdene, både for norske og våre alliertes skip. 3.4 Utvikling, frihandel og demokrati Stoppe bistand til de palestinske selvstyreområder som direkte eller indirekte støtter undervisning med et anti-israelsk og antisemittisk budskap. Avvikle bistand til Madras-skoler, Hamas og organisasjoner knyttet til terrorvirksomhet. Foreslå å avvikle budsjettstøtten til Uganda og Tanzania. Igangsette en forvaltningsrevisjon av den samlede norske bistandsporteføljen med formål å avdekke grunnleggende svakheter med det norske bistandsengasjementet og rutinene for kontroll. Gjenopprette generalkonsulatene i Minneapolis og Edinburgh. Stenge ambassaden i Colombo (Sri Lanka), Antananarivo (Madagaskar), Managua (Nicaragua) og Kampala (Uganda), dels erstatte disse med ambassadekontorer. Innføre nulltoll for flere utviklingsland, med kvotefri markedsadgang også for de tre lavinntektslandene som hittil er unntatt: Nigeria, Pakistan og Vietnam. Norsk politikk trenger fornyelse. Derfor stemmer vi FrP i år 14 Trygghet og valgfrihet Trygghet og valgfrihet 15

9 Fremskrittspartiet Karl Johans gate 25, 0159 Oslo Tlf: Faks:

Handlingsprogram 2009-2013. www.frp.no

Handlingsprogram 2009-2013. www.frp.no Handlingsprogram 2009-2013 www.frp.no forord Kjære leser! Fremskrittspartiet vil fornye Norge Fremskrittspartiets handlingsprogram viser hvordan vi vil fornye Norge gjennom de neste fire årene. Norge er

Detaljer

Helse, velferd, omsorg og verdighet! Visjon: Trygghet og velferd for alle!

Helse, velferd, omsorg og verdighet! Visjon: Trygghet og velferd for alle! Prinsipp- og handlingsprogram for i perioden 2013 2017 Pensjonistpartiet bygger sitt politiske arbeid på et kristent verdigrunnlag, norsk kultur og rettsstatens prinsipper. Helse, velferd, omsorg og verdighet!

Detaljer

MULIGHETER for alle Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009

MULIGHETER for alle Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009 MULIGHETER for alle Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009 «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og folkestyret,

Detaljer

MULIGHETER FOR ALLE. Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009

MULIGHETER FOR ALLE. Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009 MULIGHETER FOR ALLE Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009 «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og folkestyret,

Detaljer

Politisk plattform. for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet

Politisk plattform. for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet Politisk plattform for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet Sundvollen, 7. oktober 2013 1 Innledning... 3 2 Arbeid og sosial... 8 3 Barn, familie og inkludering... 12 4 Justis, beredskap

Detaljer

Høyres alternative statsbudsjett 2007: Høyre vil investere mer i morgendagens velferd og skape muligheter for alle!

Høyres alternative statsbudsjett 2007: Høyre vil investere mer i morgendagens velferd og skape muligheter for alle! Høyres alternative statsbudsjett 2007: Høyre vil investere mer i morgendagens velferd og skape muligheter for alle! Innholdsfortegnelse 1 Høyres alternative budsjett 2007: Høyre vil investere mer i morgendagens

Detaljer

Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett 2013

Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett 2013 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Satsningsområder i Frps alternative budsjett... 5 2.1 Hovedprioriteringer... 5 2.2 Mer attraktivt å arbeide:... 5 2.3 Grunnlag for attraktiv næringspolitikk... 6

Detaljer

Fellesforbundet. Faglig-politisk regnskap. Partienes standpunkter til Fellesforbundets saker

Fellesforbundet. Faglig-politisk regnskap. Partienes standpunkter til Fellesforbundets saker Fellesforbundet Faglig-politisk regnskap Partienes standpunkter til Fellesforbundets saker Stortingsvalget 2009 Forord De rødgrønne partiene sa i 2005 at dersom de vant stortingsvalget, ville de gå sammen

Detaljer

Unge Høyres Landsforbund 2010. Grenser for politikk

Unge Høyres Landsforbund 2010. Grenser for politikk Unge Høyres Landsforbund 2010 Grenser for politikk Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Unge Høyres verdigrunnlag og prinsipper... 3 Mennesket... 3 Samfunnet... 3 Politikken... 4 Privatlivet og det sivile

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. På lag med deg. Drammen FrPs program 2015-2019

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. På lag med deg. Drammen FrPs program 2015-2019 EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST På lag med deg Drammen FrPs program 2015-2019 Hovedprioriteringer Fremskrittspartiet ser det som en av sine viktigste oppgaver å være innbyggernes talspersoner overfor

Detaljer

Vedtatte endringer i Arbeiderpartiets program: Foreløpig versjon

Vedtatte endringer i Arbeiderpartiets program: Foreløpig versjon Vedtatte endringer i Arbeiderpartiets program: Foreløpig versjon Kapittel 2 Ideene Linje 130 (tillegg): godt liv. Ikke for noen få ikke flertallet men alle. Linje 146-147 (endring): Fellesskapet er til

Detaljer

Aktivitetsplikt: Alkohol: Alderspensjonister: Arbeidsmiljøloven: Arveavgift: Asylsøkere: Avgifter:

Aktivitetsplikt: Alkohol: Alderspensjonister: Arbeidsmiljøloven: Arveavgift: Asylsøkere: Avgifter: A Aktivitetsplikt: For å få flere inn i arbeidslivet er det vedtatt en lovpålagt aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere. Det vil nå bli obligatorisk at sosialhjelp som hoved-regel skal følges av krav

Detaljer

www.frp.no Lokalpolitisk prinsipprogram

www.frp.no Lokalpolitisk prinsipprogram www.frp.no Lokalpolitisk prinsipprogram 3 Fremskrittspartiets lokalpolitiske prinsipper 3 Ideologisk grunnlag 3 Samfunnssyn 3 Rettigheter 3 Maktfordeling 3 Demokrati og ansvar 4 Velferdssamfunnet 4 Natur

Detaljer

Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft

Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft Høyres alternative statsbudsjett 2012 Forord Mens verden preges av økonomisk uro, er Norge i en privilegert situasjon. I Europa og USA rammes mange av arbeidsledighet,

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Oslo FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Oslo FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Oslo FrP Program 01 01 Kjære velger! På vegne av Oslo FrP har jeg gleden av å presentere partiets Oslo-program for de neste fire årene. Programmet ble vedtatt av Oslo

Detaljer

Fremtiden begynner i dag

Fremtiden begynner i dag 1 2 3 4 Senterungdommens Stortingsvalgprogram 2013-2017 5 6 7 8 Fremtiden begynner i dag 9 10 - Ikke til høyre, ikke til venstre, men fremover 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 24 25 Fremtiden Fordeling

Detaljer

Innhold: KAPITTEL 1. NY RETNING FOR NORGE 7 KAPITTEL 2. INTERNASJONAL POLITIKK 28 KAPITTEL 3. DEN ØKONOMISKE POLITIKKEN 80

Innhold: KAPITTEL 1. NY RETNING FOR NORGE 7 KAPITTEL 2. INTERNASJONAL POLITIKK 28 KAPITTEL 3. DEN ØKONOMISKE POLITIKKEN 80 Innhold: KAPITTEL 1. NY RETNING FOR NORGE 7 Viktige steg på vegen mot Soria Moria 9 KAPITTEL 2. INTERNASJONAL POLITIKK 28 En aktiv nordområdepolitikk 29 En mer offensiv Europapolitikk 37 Fred, forsoning

Detaljer

100 punkter FrP sannsynligvis ikke snakker om i sitt 100-dagersprogram:

100 punkter FrP sannsynligvis ikke snakker om i sitt 100-dagersprogram: 100 punkter FrP sannsynligvis ikke snakker om i sitt 100-dagersprogram: ARBEID 1 Fremskrittspartiet vil fjerne AFP for store grupper, ved at ordningen skal innskjerpes til å forbeholdes sliterne. 1 2 Fremskrittspartiet

Detaljer

FORORD Med dette legger programkomiteen frem sitt endelige forslag til nytt stortingsprogram for perioden 2013-2017.

FORORD Med dette legger programkomiteen frem sitt endelige forslag til nytt stortingsprogram for perioden 2013-2017. 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 FORORD Med dette legger programkomiteen frem sitt endelige forslag til nytt stortingsprogram for perioden 01-01. Programkomiteen ble nedsatt av Venstres landsstyre i oktober

Detaljer

Ærede President, Vi foreslår i tråd med Sundvolden-erklæringen:

Ærede President, Vi foreslår i tråd med Sundvolden-erklæringen: Redegjørelse Finanstalen II Finansminister Siv Jensens redegjørelse i Stortinget 8. november 2013 om Regjeringen Solbergs økonomiske opplegg for 2014 Ærede Velgerne har gitt det nye stortingsflertallet

Detaljer

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

Landsorganisasjonen. Svar på spørsmål fra LO

Landsorganisasjonen. Svar på spørsmål fra LO Hovedorganisasjonen Karl Johans gate 25 0159 OSLO Konto nr: 1644.20.49266 Org nr: 970 374 825 Landsorganisasjonen Tlf: + 47 23 13 54 00 Faks: + 47 23 13 54 01 Web: E-post: frp@frp.no Oslo, 2. april 2008

Detaljer

Frihet og trygghet for alle. De Kristnes handlingsprogram for perioden 2013-2017 DE KRISTNE

Frihet og trygghet for alle. De Kristnes handlingsprogram for perioden 2013-2017 DE KRISTNE De Kristnes handlingsprogram for perioden 2013-2017 Innhold De Kristne ble stiftet for å ta vare på de grunnleggende verdiene som har gjort Norge til et trygt, stabilt og fremgangsrikt samfunn gjennom

Detaljer

Venstres landsmøte på Fornebu 12.-14. april 2013 behandlet og vedtok endelig program basert på denne innstillingen.

Venstres landsmøte på Fornebu 12.-14. april 2013 behandlet og vedtok endelig program basert på denne innstillingen. FORORD Venstres landsstyre oppnevnte i oktober 2010 ned en egen programkomité for Venstres stortingsvalgprogram for perioden 2013-2017. Komiteen besto av Guri Melby (leder), Rolf Nesheim, Toril Berge,

Detaljer

De Kristnes handlingsprogram For perioden 2013-2017

De Kristnes handlingsprogram For perioden 2013-2017 De Kristnes handlingsprogram For perioden 2013-2017 De Kristne ble stiftet for å ta vare på de grunnleggende verdiene som har gjort Norge til et trygt, stabilt og fremgangsrikt samfunn gjennom generasjoner.

Detaljer

1. Senterpartiets verdigrunnlag 7. 2. Det Senterpartiet vil med Norge 9. 3. Et levende folkestyre og aktive lokalsamfunn 13. 4. Økonomisk politikk 18

1. Senterpartiets verdigrunnlag 7. 2. Det Senterpartiet vil med Norge 9. 3. Et levende folkestyre og aktive lokalsamfunn 13. 4. Økonomisk politikk 18 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1. Senterpartiets verdigrunnlag Ansvar og frihet Fellesskap og fordeling Forvaltning, verdiskaping og bærekraftig utvikling Folkestyre og desentralisering. Det Senterpartiet vil

Detaljer

Finansdepartementet. St.meld. nr. 1 (2006 2007) Nasjonalbudsjettet 2007

Finansdepartementet. St.meld. nr. 1 (2006 2007) Nasjonalbudsjettet 2007 Finansdepartementet St.meld. nr. 1 (2006 2007) Innhold 1 Hovedlinjer i den økonomiske politikken og utsiktene for norsk økonomi................. 5 2 De økonomiske utsiktene...... 16 2.1 Hovedtrekk ved

Detaljer

Hvem tjener på en regjering med Høyre og FrP? Rapport

Hvem tjener på en regjering med Høyre og FrP? Rapport Hvem tjener på en regjering med Høyre og FrP? Rapport Oslo, juli 2009 Innhold Innhold... a Forord... b Sammendrag... c 1. Skattepolitikken... 1 2. Rederiskatt... 10 3. Likelønnspott... 11 4. Rettigheter

Detaljer

SVAR FRA FRP TIL LOs MEDLEMMER:

SVAR FRA FRP TIL LOs MEDLEMMER: SVAR FRA FRP TIL LOs MEDLEMMER: 1. Frp vil styrke arbeidslinja, det skal lønne seg å jobbe. Frp vil derfor øke antall tiltaksplasser, slik at flere kan få bistand til å komme i arbeid. Frp har blant annet

Detaljer

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ Et debattnotat fra SVs arbeidsprogramkomite, 2013-2017 1 Til SVs lokal- og fylkeslag Oslo, 15. mai 2012 Kjære SVer! Vi går inn i en spennende og avgjørende

Detaljer