Dybdeanalyser av dødsulykker som grunnlag for SVVs ts-arbeid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dybdeanalyser av dødsulykker som grunnlag for SVVs ts-arbeid"

Transkript

1 Dybdeanalyser av dødsulykker som grunnlag for SVVs ts-arbeid Leder av regional ulykkesanalysegruppe Vibeke Schau

2

3 Formålet med dybdeanalysene Å fremskaffe kunnskap om ulykkes- og skademekanismene, og ved hjelp av dette bidra til å redusere antall drepte og hardt skadde i trafikken. Selv om ulykkesanalysene tar utgangspunkt i hendelser som allerede har inntruffet (reaktiv metode), er formålet å forebygge ulykker i framtiden (proaktiv metode). Dette forutsetter at ulykkesanalysene fører til dobbeltkretslæring (kontra enkeltkretslæring), dvs at kunnskapen overføres til lignende steder og situasjoner.

4 Dybdeanalysenes styrke/svakhet: Gir oss nyttig kunnskap om hva som fører til uønska hendelser og hva som blir konsekvensen av dem. Forklarer ulykkene på flere nivåer: både som individfeil, lokale feil og organisatoriske feil. Gir kunnskap om hvordan kombinasjonen av flere uheldige forhold skaper uheldige situasjoner (noe mer enn enkeltfaktorer hver for seg). Gir oss kunnskap om de mest alvorlige ulykkene. Ikke nødvendigvis de ulykkene vil kan lære mest av? F eks få kryssulykker (med stort læringspotensial) og mange utforkjøringsulykker (med mindre læringspotensial). Større andel ekstremadferd i dødsulykkene sammenlignet med ulykker forøvrig. Utfordring å videreformidle kunnskapen fra dybdeanalysene fordi alle ulykkene er unike, og fordi anonymiserte oppsummeringer reduserer kunnskapen til fragmentert og løsrevet informasjon.

5 Regional årsrapport årsrapport ( ) Oppsummerer fra 259 dødsulykker i Region sør. Belyser årsakene til ulykkene og skadeomfanget, samt sammenhengen mellom f eks rus/fart/bruk av bilbelte og alder/kjønn. Presentasjon av 6 enkeltulykker, med tilhørende vedtak i regionalt ledermøte om hvordan regionen ønsker å følge opp analysene.

6 Medvirkende faktorer til ulykkene (%) Mistanke om selvvalgt ulykke (5) Psykisk ubalanse (7) Trøtthet (35) Sykdom (27) Ruspåvirkning (73) Manglende erfaring med kjøretøyet (29) Manglende førerrett (28) Manglende kjøreerfaring (30) Manglende teknisk kjøretøybehandling (16) Fotgjenger brukte ikke refleks (9) Lite synlig i trafikkbildet (14) Feil/uheldig plassering i kjørebanen (25) Liten avstand til forankjørende (7) Godt over fartsgrensen (48) Høy fart etter forholdene (69) Feil beslutning/avgjørelse (16) Sikring av last (9) Mobiltelefon (8) Manglende informasjonsinnhenting (84) Feil ved hjul/dekk (25) Feil ved bremser/styring/lysutstyr (12) Sikthindring i/på kjøretøyet (10) Glatt veg (22) Hull (3) Sikt - vær (16) Uryddig vegmiljø (20) Mangelfull/feil skilting/oppmerking (22) Feil ved vegbelysning (15) Spor i vegbanen (11) Sikthindring (27) Vilt/dyr i kjørebanen (4) Horisontal geom/linjeføring (20) Vertikal geometri/linjeføring (7) Tilstand Tilstand Ferdigheter Feilhandlinger Kjøretøy Veg og føreforhold Identifiserte medvirkende faktorer til dødsulykkene i Region sør , oppgitt i prosent av alle dødsulykkene (259 stk).

7 Medvirkende faktorer til skadeomfanget (%) Ikke brukt hjelm (25) Bruk av sikkerhetsutstyr Ikke brukt bilbelte (76) Godt over fartsgrensen (53) Høy fart etter forholdene (68) Feilhandlinger Sikring av last (10) Dårlig karosserisikkerhet (43) Stor vektforskjell (55) Kjøretøy Kritisk treffpunkt (56) Ikke (side)/kollisjonsputer (20) Feil ved rekkverk (20) Veg Farlig sideterreng (82) Identifiserte medvirkende faktorer til skadeomfanget i dødsulykkene i Region sør oppgitt i prosent av alle dødsulykkene (259 stk).

8 Ruspåvirkning og alder Ruspåvirket Ruspåvirkede føreres alder i dødsulykkene i Region sør (Totalt 69 førere) Halvparten av de ruspåvirkede førerne var over 30 år. Altså ikke bare ungdom.

9 0 til 4 4 til 9 10 til til til til til til til til til til til til til til til Uten bilbelte og alder/kjønn Kvinne Mann Drepte i bil som ikke brukte bilbelte - fordelt på alder og kjønn, Region sør % av de drepte i bil (79 stk) brukte ikke bilbelte. Omfatter også noen som brukte det feil. Halvparten av de drepte som ikke brukte bilbelte var over 30 år. Altså ikke bare ungdom.

10 Godt over fartsgrensen og alder/kjønn Kvinne Menn til 19 år år år år 50 til 59 år Godt over fartsgrensen Godt over fartsgrensen fordelt på alder og kjønn, Region sør (Totalt 48 førere i 48 dødsulykker). Godt over fartsgrensen var en medvirkende faktor i 18 % av dødsulykkene. 2/3 av førerne var under 30 år.

11 Risikofaktorer Kjennskap til bilen Erfaring Feilhandlinger Distraksjoner Ruspåvirkning Menneskene Nedslitte dekk Kjøretøyene Store blindsoner Mangler i føreropplæringa Systemene For lite kontroller Mangelfulle krav til friksjon For svake krav til mønsterdybde Vegen Glatt veg Krevende kurvatur Usikra sideterreng

12 Kryssulykke E 134/Kv - Seljord Kryssulykke mellom venstresvingende personbil langs kv og vogntog langs E134. Vogntogets hastighet km/t jf fartsskriver. 2 voksne og 2 barn på ferie, alle brukte bilbelte. Føreren (71 år) omkom, passasjer foran (37 år) og bak (15 år) alvorlig skadd, passasjer bak (6 år) lettere skadd. Føreren var klar over vikeplikten, men feiltolket avstand/fart til vogntoget og trodde han skulle rekke over (jf vitneutsagn fra passasjeren). ÅDT 3200, fartsgrense 80 km/t. Ukjent ÅDT på kv, men i perioder mye trafikk.

13

14 Hvorfor feilvurderte han situasjonen? Vanskelig å bedømme avstand og fart

15 Kan han ha oppfattet T-krysset som en rundkjøring? Har dette forvirret ham?

16 Konklusjon: Bør krysset bygges om til rundkjøring? Bør regionen utarbeide et program for risikovurdering av lignende T-kryss med høyt fartsnivå? Kan kunnskapen gi innspill til vegnormalene mht kryssutforming?

17 Sykkelulykke på gs-veg Syklist på veg nedover bakken fikk låst bakhjul (usikker årsak), og styrtet inn i gs-rekkverket. Dette rekkverket var ikke tilstrekkelig tilgivende for syklisten. Syklisten brukte ikke hjelm, men legen tolket de påførte skadene som at hjelm ville ikke reddet mannens liv.

18

19 Konklusjon: Vet vi nok om hvilke rekkverksløsninger gir best beskyttelse (lavest risiko ved sammentreff)? Er dagens krav gode nok? Løsningen er i hht kravene, men det finnes bedre løsninger (runde stolper og tettere gjerder). Innspill til håndboka? Er vi gode nok til å vurdere om risikoen for utforkjøring i terrenget er større enn risikoen ved sammentreff med gs-rekkverket? Ingen gsrekkverk bør oppføres uten slike risikovurderinger.

20 Kryssulykke MC kolliderte med lastebil på veg ut fra avkjørsel Motorsyklist i hastighet godt over 80 km/t kjørte inn i en lastebiltilhenger på veg ut fra en rasteplass. Den første mc-føreren i et følge på 4 (mann 50 år) klarte ikke å stoppe, og traff tilhengeren. Sikten fra avkjørselen er ca 100 meter. Ved fartsnivå 90 km/t er siktkravet 124 meter på S1-veg. Rasteplass på venstre side, forutsatte at lastebilføreren krysset motgående felt ved inn/utkjøring. Føreren (mann 21 år) hadde stoppet her for å etterstramme et hjul. Utkjøringstiden for lastebilen med tilhenger var på ca 10 sekunder.

21

22

23

24 Konklusjon: Analysen illustrerer hvordan kombinasjonen av flere uheldige forhold gir en høy risiko: - høy hastighet (mc) i forbindelse med forbikjøring - dårlig sikt gjennom kurven - uforutsigbar avkjørsel i enden av kurven - lastebil med treg utkjøring på vei ut fra rasteplass - forbikjøringssstrekning med høyt fartsnivå - få stoppesteder for tunge kjøretøyer ellers på strekningen Analysen gir kunnskap som bør legges til grunn for risikovurdering av lignende kryss/avkjørsler. Kombinasjonen av stor andel tunge kjøretøy og forbikjøringsstrekning tilsier at man i slike tilfeller bør stille strengere siktkrav enn vegnormalen legger opp til. Bør vi ha en gjennomgang av alle rasteplasser/stoppesteder med stor andel tungbiltrafikk mht siktkravene?

25 Møteulykke E39 Flekkefjord ved overgang fra 3 til 2 felt. Møteulykke, 3 personer ble drept. Sammenstøt i enden av et flettefelt. Flettefeltet opphørte i en høyrekurve like etter et høybrekk, og gjorde det vanskelig å oppfatte hvor flettefeltet sluttet og forbikjøringsmuligheten opphører Løsningen var en kombinasjon av et påkjøringsfelt og forbikjøringsfelt, noe som kan skape uheldige situasjoner. Selv om UAG ikke kunne avdekke hvor vidt føreren i dette tilfellet hadde feiltolket situasjonen, peker analysen på hvordan en slik utforming kan lede til fatale hendelser med store konsekvenser.

26

27 Øverste bilde er tatt 150 m før ulykkesstedet og nederste bilde viser selve ulykkesstedet. Kjørefeltbredden er hhv 5.6 og 3.1 meter på disse bildene. Innflettingsproblemer oppstår fordi det er vanskelig å oppfatte hvor feltet slutter. Dette begrunnes med at løsningen er et kombinert påkjørings/forbikjøringsfelt og at det pga linjeføring/kurvatur og vegbredder er vanskelig å forutse hvor feltet slutter.

28 Usikret last i personbil Utløsende enhet; fører og passasjer foran drept (begge brukte bilbelte), 12 år gammel jente alvorlig skadd. Møtende enhet; 5 år gammel gutt omkom, fører og 2 passasjerer alvorlig skadd. Løs/usikret bagasje (160 kg baderomsinnredning) påførte gutten ekstra skader. Bagasjen medførte også at seteryggen ble forskjøvet 25 cm framover og medførte ekstra skader.

29

30 Konklusjon: Analysen (i likhet med dybdeanalyse av 2 dødsulykker på Farriseidet i 2007) har belyst betydningen av at flettefelt ved påkjøring fremstår som en forutsigbar løsning som leder til sikker adferd. På bakgrunn av denne ulykken ble det gjennomført en risikoanalyse som konkluderte med at løsningen burde bygges om til et ordinært påkjøringsfelt (med vanlig lengde). RLM ber den tidligere oppretta arbeidsgruppa etter dødsulykkene på Farriseidet om å ferdigstille den påbegynte registreringen av lignende kryssløsninger i Region sør. Registreringen skal også innebære vurderinger av risiko, og dette skal legges til grunn for prioritering av tiltak i fylkene. Innspill til vegnormalene? F eks at ved 3 feltsløsninger bør det stilles krav om midtdeler, at påkjøringsfelt alltid bør avsluttes først (før eventuell utvidelse til 2 kjørefelt i samme kjøreretning)

31 2 kryssulykker på E18 Farriseidet 3 personer ble drept i to identiske ulykker på E18 sommeren Ulykkene skjedde der hvor E18 utvides fra 1 til 2 felt i nordgående retning, ved påkjøring fra Larvik. Ulykkene oppsto da fører av vogntog skiftet felt fra venstre mot høyre og skubbet borti personbilen i påkjøringsfeltet. Personbilen kolliderte deretter med møtende trafikk.

32 Tiltak på ulykkesstedet Kryssløsningen tillater personbilene å oppholde seg i blindsonen over en lengre strekning Stor trafikkmengden og høyt fartsnivå medfører at førerne av tungbiler raskt ønsker å skifte felt over mot høyre. Manglende midtdeler medfører kollisjoner med møtende kjøretøy

33 Rekonstruksjon av blindsonen I gitt posisjon er ikke personbilen synlig for føreren av tungbilen.

34 Tiltak på ulykkesstedet Etablering av midtdeler Innsnevring til ett kjørefelt og innføring av fletting Nedsatt fartsgrense Gjennomgang av lignende kryss i regionen

35 Utforkjøring E18 Stokke Eldre mann som fikk et illebefinnende og kjørte ut Kjørte rett fram i en slak venstrekurve, fortsatte ca 200 m meter i grøfta, traff 2 lysmaster men fikk en bråstopp da den traff en tverrgående jordvoll med bratt stigning som fungerte som rampe/hopp. Bilen ble kastet opp og landet på taket inn mot midtrekkverket. Taket ble trykt ned 20 cm over førersetet, og traff mannens hode. Innenfor fartsgrensen Mannen brukte bilbelte. Systemfeil-ulykke

36 Lang utforkjøring i tilgivende sideterreng?

37 Jf HB 231 Rekkverk: Overgangen mellom åpen og lukket grøft skal da ha en helling på 1:6 i grøftens lengderetning slik at et kjøretøy som kjører ut og følger grøften ikke skal bråstoppe i den lukkede grøften. På dette stedet var hellingen ca 1:1 ( m høy)

38 Utforkjøring Rv 7 Mann med kamerat og hans 17 år gamle sønn på tur. Utforkjøring mot en rekkverksende (ESPEN). Fører og passasjer foran ble kun lettere skadd. Gutten i baksetet ble drept som følge av at rekkverksenden ble revet opp og rekkverket ble brettet og tredd inn i kupeen. Rekkverket ble påkjørt like bortenfor enden, men pga dårlig hold i de 2 stolpene som utgjør enden tålte ikke rekkverket strekkreftene. Dårlig innfesting (pga kappa stolper og dårlig grunn) gjorde at rekkverksenden ikke fungerte etter hensikten. De 7 neste stolpene var også kappet, ukjent hvor mye. For bratt og dyp grøft på baksiden av rekkverket i for kort avstand fra rekkverksenden, gjorde at rekkverket ble tredd inn i kupeen. Manglende/utisltrekkelig system i SVV mht de arbeidene entreprenørene våre utfører (2 år gammel løsning, etter tsrevisjon).

39

40

41 Rundballer plassert innenfor sikkerhetssonen I en utforkjøringsulykke fikk kjøretøyet en bråstopp da den traff rundballer plassert innenfor vegens sikkerhetssone. Ulykken medførte at passasjeren omkom, mens føreren ble kun lettere skadd. Siden sideterrenget på ulykkesstedet for øvrig var mykt og tilgivende, mener UAG at rundballene var en medvirkende faktor til skadeomfanget. På denne vegen (avhengig av fartsgrense og trafikkmengde) er sikkerhetssonen 6 meter. Innenfor dette området skal det ikke plasseres påkjørselsfarlige elementer.

42 Påkjøring bakfra (personbil mot vogntog) -stillestående kø ved vegarbeid Fører av personbil oppdaget ikke køen som stod stille i forbindelse med vegarbeid (lysregulert), og kjørte inn i et vogntog bakfra. Passasjeren bak brukte bilbelte, men omkom av skadene. Hvorfor oppdaget han ikke køen? Jf eget utsagt oppdaget han bare fartsgrenseskiltene. Hvordan kunne han overse den øvrige arbeidsvarslinga? Hva påvirket førerens mulighetene til å oppdage arbeidsvarslinga?

43 Første varsel: 760 meter før lyssignalet

44 Andre varsel: 135 meter seinere

45 Tredje varsel: 50 meter seinere

46 155 meter seinere Fram mot lyssignalet skal trafikantene fortsette 420 m videre, gjennom to kurver og uten ytterligere varsel.

47 Lyssignalet stod plassert mellom 5. og 6. bakgrunnsmarkering (på bildet synes kun de 3 første bakgrunnsmarkeringene), dvs at lyssignalet og en ev mindre kø ikke var synlig.

48 Her skjedde ulykken, 100 m før lyssignalet.

49

50 Registrering av arbeidsvarslinga

51 Registrering av lokale forhold

52 Konklusjon: Kombinasjonen av flere uheldige forhold kan forklare hvorfor føreren overså alle skiltene (unntatt fartsgrenseskiltet): Skiltene var ikke plassert i logisk avstand fram mot arbeidsstedet (760 m fra første varsel til arbeidsstedet, mange skilt i starten, ingen skilt de siste 420 meterne). Skiltene var ikke plassert i logisk rekkefølge Skiltene var ikke plassert optimalt i forhold til motsol, sikt og kurvatur Skiltenes betydning er ikke godt nok kjent ( nytt køskilt for særlig eldre bilførere) HB 051 stiller krav om at entreprenøren skal foreta risikovurdering av tiltaket. SVV bør følge opp dette kravet særlig i de tilfellene som opplagt innebærer høy risiko, f eks alle tiltak som forutsetter full stans på veger med fartsgrense 70 km/t eller mer.

53 Temaanalyser Samler analyseresultater på tvers av regionene og over flere år. God metode for å bringe analysene opp på et høyere nivå. Produserer ny kunnskap om lignende ulykker. Særlig fokus på organisatoriske feil og forslag til hvordan SVV bør følge opp. Sykkelulykker Vegarbeidsulykker Ulykker med tunge kjøretøy ATV-ulykker Ulykker med eldre bilførere?

54 Særtrekk ved vegarbeidsulykkene 12 gående eller syklende blant de 23 drepte (52 % mot 17 % i alle dødsulykker) 5 var barn under 16 år (20 % mot 4 % i alle dødsulykker) 15 tunge kjøretøy involvert (65 % mot 17 % i alle dødsulykker)

55 Identifiserte sikkerhetsproblemer lokale forhold Mangelfull arbeidsvarsling, optisk leding og sikring i 2/3 av ulykkene manglende tung sikring mot vann manglende markering av trafikkomlegging manglende varsling og sikring av skjulte farer Mangelfull utforming av anleggsområdet Uheldig utforming av avkjørsler (5) Mangelfull tilrettelegging for gående og syklende (5) Vegbelysningen fjernet (2)

56 Uklart kjøremønster i anleggsperioden og manglende sikring mot vann

57 Uklart kjøremønster ved omlegging av veg

58 Syklist på gs-veg påkjørt av anleggsbil

59 Forklaringer Frisikt Delvis blindsone, høydeavhengig, Delvis blindsone, høydeavhengig, 3. Lite speil over 2. Lite speil 1. Stort speil 8

60 Midlertidig avkjørsel med dårlig geometrisk utforming medførte at lastebilen plasserte seg feil. Redusert sikt. Lastebilens blindsoner. Ingen varsling eller sikring av trafikken på gs-vegen.

61 Dårlig tilrettelegging av anleggsområde og mangelfull sikring av myke trafikanter

62 Uklart kjøremønster i anleggsperioden ved reoppmerking av 3-feltsveg

63 Bruk av kunnskapen fra dybdeanalysene Gir kunnskap om farlige forhold på et bestemt ulykkessted Tiltak på ulykkesstedet Tiltak på lignende geografiske steder Dybdeanalyser av dødsulykker Nyttig kompetanse for ts-revisjon/inspeksjon, risikoanalyser, interne/eksterne planprosesser, godkjenning av arbeidsvarslingsplaner osv Gir generell kunnskap om hva som påvirker sikkerheten Prioritering av satsningsområder/fokusområder innenfor ts Organisatoriske endringer Revidering av styrende normaler, håndbøker osv

64 33 % nedgang i antall dødsulykker fra 2005 til /3 av dødsulykkene skjer i Buskerud Sum Buskerud Vestfold Telemark Aust- Agder Vest- Agder Sum

Temaanalyse av trafikkulykker i tilknytning til vegarbeid

Temaanalyse av trafikkulykker i tilknytning til vegarbeid Temaanalyse av trafikkulykker i tilknytning til vegarbeid basert på dybdeanalyser av dødsulykker 2005-2009 Arild Nærum, Statens vegvesen Veg- og transportavdelingen region sør Om dybdeanalyser av dødsulykker

Detaljer

Eksempler på hvordan Statens vegvesen bruker resultatene fra ulykkesanalyser

Eksempler på hvordan Statens vegvesen bruker resultatene fra ulykkesanalyser Eksempler på hvordan Statens vegvesen bruker resultatene fra ulykkesanalyser Yngvild Munch-Olsen Seniorrådgiver ved Trafikksikkerhetsseksjonen, Vegdirektoratet Nasjonale og regionale årsrapporter Risikofaktorer

Detaljer

Orientering om UAG arbeidet generelt og 130 tungbilulykker i Norge 2005-2008. Leder for UAG Region vest Hans Olav Hellesøe Sikrere sammen!

Orientering om UAG arbeidet generelt og 130 tungbilulykker i Norge 2005-2008. Leder for UAG Region vest Hans Olav Hellesøe Sikrere sammen! Orientering om UAG arbeidet generelt og 130 tungbilulykker i Norge 2005-2008 Leder for UAG Region vest Hans Olav Hellesøe Sikrere sammen! UAG Hva er det? Undersøker alle dødsulykker i trafikken fra 1.1.2005

Detaljer

Hvordan forebygge sykkelulykker?

Hvordan forebygge sykkelulykker? Hvordan forebygge sykkelulykker? http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/t rafikksikkerhet/ulykkesdata/analyse+av+dodsu lykker+uag 05. 05.15 Vibeke Schau - Statens vegvesen Region sør - Samfunnsseksjonen

Detaljer

Forord. I 2009 har UAG bestått av følgende personer; Vibeke Schau leder Svein Harald Søndenaa Svein Voldseth Helge Hågan Arild Røkaas

Forord. I 2009 har UAG bestått av følgende personer; Vibeke Schau leder Svein Harald Søndenaa Svein Voldseth Helge Hågan Arild Røkaas Forord I 2005 startet Statens vegvesen et landsomfattende arbeid som innebærer å analysere samtlige dødsulykker i vegtrafikken. Dette arbeidet gjennomføres i regionale ulykkesanalysegrupper (UAG), og i

Detaljer

Analyse av alle trafikkulykker med drepte syklister i Norge 2005-2011. Runar Hatlestad Sandvika 04.06.2013

Analyse av alle trafikkulykker med drepte syklister i Norge 2005-2011. Runar Hatlestad Sandvika 04.06.2013 Analyse av alle trafikkulykker med drepte syklister i Norge 2005-2011 Runar Hatlestad Sandvika 04.06.2013 Ulykkeanalyser 2005 Ulykkesgrupper Ulykkesanalysegrupper Rapporter 2010 3 Temaanalyser av et utvalg

Detaljer

Drepte i vegtrafikken i Region sør 1. januar 31. august 2004 (2. tertialrapport)

Drepte i vegtrafikken i Region sør 1. januar 31. august 2004 (2. tertialrapport) Drepte i vegtrafikken i Region sør 1. januar 31. august 2004 (2. tertialrapport) Antall drepte i regionen 90 Årlig antall drepte pr 31. august i Region sør 1998-2004 80 70 77 60 50 40 30 20 67 58 55 44

Detaljer

ARBEIDSVARSLING (fokus sykkel) Jan-Arne Danielsen Veg- og transportavdelingen Region Nord

ARBEIDSVARSLING (fokus sykkel) Jan-Arne Danielsen Veg- og transportavdelingen Region Nord ARBEIDSVARSLING (fokus sykkel) Jan-Arne Danielsen Veg- og transportavdelingen Region Nord Agenda! Trafkkulykker tilknyttet vegarbeid og analyse av 33 dødsulykker med sykelister! Vegtrafikkloven krav til

Detaljer

Dødsulykker i vegtrafikken i Region sør 2013, årsrapport

Dødsulykker i vegtrafikken i Region sør 2013, årsrapport Antall ulykker Side 1 Dødsulykker i vegtrafikken i Region sør 2013, årsrapport 70 60 50 60 57 59 40 30 20 42 41 40 31 33 41 10 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ulykkesår Figur 1: Dødsulykker

Detaljer

Temaanalyse av sykkelulykker basert på data fra dybdeanalyser av dødsulykker

Temaanalyse av sykkelulykker basert på data fra dybdeanalyser av dødsulykker Temaanalyse av sykkelulykker basert på data fra dybdeanalyser av dødsulykker 2005-2008 Ann Karin Midtgaard, Veg-og transportavdelingen, Region sør Finn H Amundsen, Vegdirektørens styringsstab Utviklingsoppgave

Detaljer

Sammendrag: 130 dødsulykker med vogntog Gjennomgang av dødsulykker i 2005-2008 gransket av Statens vegvesens ulykkesanalysegrupper

Sammendrag: 130 dødsulykker med vogntog Gjennomgang av dødsulykker i 2005-2008 gransket av Statens vegvesens ulykkesanalysegrupper TØI-rapport 1061/2010 Forfattere: Terje Assum og Michael W. J. Sørensen Oslo 2010, 70 sider Sammendrag: 130 dødsulykker med vogntog Gjennomgang av dødsulykker i 2005-2008 gransket av Statens vegvesens

Detaljer

Kommunevegdagene 2011 Arbeidsvarsling

Kommunevegdagene 2011 Arbeidsvarsling Kommunevegdagene 2011 Arbeidsvarsling Birger Andre Schjølberg & Geir Magne Lorentsen Tromsø 24. mai 2011 ARBEID PÅ VEG Arbeidsvarsling og sikring av arbeidsstedet Felles arbeidsvarslingsregime/pr aktisering

Detaljer

Risikovurdering Tørkop - Eik

Risikovurdering Tørkop - Eik Region sør Prosjektavdelingen 15.09.2015 Risikovurdering Tørkop - Eik Kommunedelplan med konsekvensutredning fv.319 Svelvikveien Temarapport - 11 Statens vegvesen, 2015 Dokumentinformasjon Rapporttittel

Detaljer

Temaanalyse av trafikkulykker i tilknytning til vegarbeid - basert på dybdeanalyser av dødsulykker

Temaanalyse av trafikkulykker i tilknytning til vegarbeid - basert på dybdeanalyser av dødsulykker Temaanalyse av trafikkulykker i tilknytning til vegarbeid - basert på dybdeanalyser av dødsulykker 2005-2009 Arild Nærum Veg- og transportavdelingen Region sør Organisering av UAG-arbeidet Beredskapsgrupper

Detaljer

Temaanalyse av sykkelulykker basert på data fra dybdeanalyser av dødsulykker 2005-2008. 05. november 2010 Runar Hatlestad

Temaanalyse av sykkelulykker basert på data fra dybdeanalyser av dødsulykker 2005-2008. 05. november 2010 Runar Hatlestad Temaanalyse av sykkelulykker basert på data fra dybdeanalyser av dødsulykker 2005-2008 05. november 2010 Runar Hatlestad Ulykkeanalyser 2005 Ulykkesgrupper Ulykkesanalysegrupper Rapporter 2010 2 Det ble

Detaljer

Overskrift Dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken

Overskrift Dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken Overskrift Dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken linje to Forklarende Nasjonal årsrapport tittel eller for undertittel ulykkesanalysegruppenes arbeid i linje 2005to RAPPORTA P P O R T Veg- g - og

Detaljer

Utviklingen innen etappemål og tilstandsmål

Utviklingen innen etappemål og tilstandsmål Utviklingen innen etappemål og tilstandsmål - 2014 Guro Ranes Avdelingsdirektør Trafikksikkerhet Statens vegvesen Vegdirektoratet 1 Trafikken i gamle dager 10.06.2015 Resultatkonferanse om trafikksikkerhet

Detaljer

Trafikksikkerhet -og vegetatens tiltak. Guro Ranes Avdelingsdirektør Trafikksikkerhet Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Trafikksikkerhet -og vegetatens tiltak. Guro Ranes Avdelingsdirektør Trafikksikkerhet Statens vegvesen, Vegdirektoratet Trafikksikkerhet -og vegetatens tiltak Guro Ranes Avdelingsdirektør Trafikksikkerhet Statens vegvesen, Vegdirektoratet 1946 1948 1950 1952 1954 1956 1958 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978

Detaljer

Region vest Årsrapport UAG 2013 ULYKKESANALYSEGRUPPEN (UAG) REGION VEST. Foto: Statens vegvesen

Region vest Årsrapport UAG 2013 ULYKKESANALYSEGRUPPEN (UAG) REGION VEST. Foto: Statens vegvesen Region vest 2014 Årsrapport UAG 2013 ULYKKESANALYSEGRUPPEN (UAG) REGION VEST Foto: Statens vegvesen Foto:Kjell A. Olsen 2 1. Forord I 2013 omkom 46 personer i 37 ulykker i Region vest (Rogaland, Hordaland,

Detaljer

Dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken 2013

Dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken 2013 Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet Juni 2014 Dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken 2013 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 302 Statens vegvesen, Region

Detaljer

Historier om læring fra dybdeanalysearbeidet i Statens vegvesen

Historier om læring fra dybdeanalysearbeidet i Statens vegvesen Historier om læring fra dybdeanalysearbeidet i Statens vegvesen Accilearn, Stavanger 15. februar 2010 Ann Karin Midtgaard, Samfunnsseksjonen, Veg- og transportavdelingen Region sør Ulykkesanalysearbeidet

Detaljer

Et trafikantperspektiv på tiltak og farebildet Sikkerhetsdagene 2011

Et trafikantperspektiv på tiltak og farebildet Sikkerhetsdagene 2011 Et trafikantperspektiv på tiltak og farebildet Sikkerhetsdagene 2011 Bård Morten Johansen Trygg Trafikk Trygg Trafikk Privat organisasjon som har i oppgave å bidra til størst mulig trafikksikkerhet for

Detaljer

Temaanalyse av sykkelulykker

Temaanalyse av sykkelulykker Temaanalyse av sykkelulykker kj 71 dødsulykker i vegtrafikken 2005-2012 Kurs i sykkelplanlegging 5. november 2014 2014-11-14 Arild Nærum, Veg- og transportavdelingen Region sør Hvem har rett Syklisten

Detaljer

Ulykkessituasjonen i Oslo

Ulykkessituasjonen i Oslo Ulykkessituasjonen i Oslo 140 135 130 125 120 115 110 105 100 95 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Relativ utvikling fra 1989 ( Index 1990 = 100

Detaljer

Ulykker i tunneler. Arild Engebretsen Rådgiver Statens vegvesen

Ulykker i tunneler. Arild Engebretsen Rådgiver Statens vegvesen Ulykker i tunneler Arild Engebretsen Rådgiver Statens vegvesen Hendelser i tunneler Oppgitt årsak til hendelse 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Bensinmangel Brann/branntilløp i kjøretøy Gjenstand i kjørebanen

Detaljer

«Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen

«Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen «Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen TS - bakgrunn: Regjeringen har besluttet at trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

Vegtrafikkulykker med personskade. Årsrapport Statens vegvesen Region sør. Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder

Vegtrafikkulykker med personskade. Årsrapport Statens vegvesen Region sør. Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder Vegtrafikkulykker med personskade Årsrapport 2011. Statens vegvesen Region sør Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder Innhold : Ulykkene i Region sør 2011 fordelt på måned Ulykkene på vegnettet

Detaljer

Vegtilsynets konferanse om sikkerhetsstyring Sikker veg i byggeperioden. Steinar Aspen, prosjektleder E18 Vestfold midt

Vegtilsynets konferanse om sikkerhetsstyring Sikker veg i byggeperioden. Steinar Aspen, prosjektleder E18 Vestfold midt Vegtilsynets konferanse om sikkerhetsstyring Sikker veg i byggeperioden Steinar Aspen, prosjektleder E18 Vestfold midt Vegtilsynets konferanse om sikkerhetsstyring (Sikker) veg i byggeperioden Ingen solskinnshistorie!!

Detaljer

Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012

Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012 PRESSEMELDING Stavanger 02.01. 2013 Trygg Trafikk Rogaland Distriktsleder Ingrid Lea Mæland Tlf. 51 91 14 63/ mobil 99 38 65 60 ingrid.maeland@vegvesen.no Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012 13 drept

Detaljer

De som jobbet og døde på veien. Torkel Bjørnskau Trygg Trafikks årskonferanse, 7. april 2014

De som jobbet og døde på veien. Torkel Bjørnskau Trygg Trafikks årskonferanse, 7. april 2014 De som jobbet og døde på veien Torkel Bjørnskau Trygg Trafikks årskonferanse, 7. april 2014 Bakgrunn TØI Rapport 1269/2013: UAG-data 2005-2011 10 SHT-rapporter Intervjuer Ross Phillips, Tor-Olav Nævestad

Detaljer

Temaanalyse dødsulykker på sykkel

Temaanalyse dødsulykker på sykkel Nettverksamling Region nord 4. juni 2014 Runar Hatlestad Oppbygging Rapporten Generell kunnskap om sykkelulykker Hvordan er temaanalysen gjennomført Fakta om dødsulykkene og oppsummering av funn Hva Hvor

Detaljer

Trafikksikkerhet og sykkel

Trafikksikkerhet og sykkel Lars Christensen, Statens vegvesen Trafikksikkerhet og sykkel innhold Begreper & definisjoner Fakta & statistikk Informasjon om ulykker og tiltak Bilder Begreper & definisjoner Hva er en trafikkulykke?

Detaljer

Noe forkortet versjon av Lars-Inge Haslie (VD) sin presentasjon på MC-messen Temaanalyse av dødsulykker på motorsykkel

Noe forkortet versjon av Lars-Inge Haslie (VD) sin presentasjon på MC-messen Temaanalyse av dødsulykker på motorsykkel Noe forkortet versjon av Lars-Inge Haslie (VD) sin presentasjon på MC-messen 2017 Temaanalyse av dødsulykker på motorsykkel 2005-2014 Formål og data Kunnskap Formål Fakta Fange endringer over tid Årsaker

Detaljer

Statens vegvesens ulykkesanalyser (UAGrapporter)

Statens vegvesens ulykkesanalyser (UAGrapporter) Statens vegvesens ulykkesanalyser (UAGrapporter) Hvorfor vi lager UAG-rapportene, hva de inneholder og hva som er rolledelingen mellom politi og Statens vegvesen. Ulykkesarbeidet i Statens vegvesen Nullvisjonen

Detaljer

Tabell 1: Dødsulykker, drepte, trafikkarbeid og befolkning per region, 2005 og 2006

Tabell 1: Dødsulykker, drepte, trafikkarbeid og befolkning per region, 2005 og 2006 Sammendrag Nullvisjonen forutsetter et spesielt fokus på de alvorligste ulykkene, derfor har Statens vegvesen satt i gang dybdeanalyser av alle dødsulykker i Norge. På denne måten håper man å oppnå mer

Detaljer

Temaanalyse av sykkelulykker

Temaanalyse av sykkelulykker Region sør Veg- og transportavdelingen Samfunn 20.05.2014 Temaanalyse av sykkelulykker 71 dødsulykker i vegtrafikken 2005-2012 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 294 Knut Opeide Statens vegvesens rapporter

Detaljer

Av/På større vei, Forbikjøring, Sikkerhetskurs på bane og Trinn 4 3.6.6 Inn- og utkjøring større veg

Av/På større vei, Forbikjøring, Sikkerhetskurs på bane og Trinn 4 3.6.6 Inn- og utkjøring større veg Logg Av/På større vei, Forbikjøring, Sikkerhetskurs på bane og Trinn 4 3.6.6 Inn- og utkjøring større veg Innkjøring på større veg de på veien. Når du skal kjøre inn på en større veg der du har vikeplikt,

Detaljer

Førerkort klasse M kode 147 tre- og firehjuls moped

Førerkort klasse M kode 147 tre- og firehjuls moped LÆREPLAN FOR OBLIGATORISK OPPLÆRING Førerkort klasse M kode 147 tre- og firehjuls moped Vegdirektoratet Mai 2002 INNHOLD Kap. 1 Innledning 3 1.1 Orientering om førerkort klasse M kode 147 3 1.2 Hovedmål

Detaljer

Sammendrag «Jeg så ham ikke» Temaanalyse av uoppmerksomhet ved dødsulykker i trafikken

Sammendrag «Jeg så ham ikke» Temaanalyse av uoppmerksomhet ved dødsulykker i trafikken Sammendrag «Jeg så ham ikke» Temaanalyse av uoppmerksomhet ved dødsulykker i trafikken TØI rapport 1535/2016 Forfattere: Fridulv Sagberg, Alena Høye, Hanne Beate Sundfør Oslo 2016 51 sider Uoppmerksomhet

Detaljer

Endringer i ny utgave av HB051

Endringer i ny utgave av HB051 Endringer i ny utgave av HB051 Krav til utførende virksomhet - Den virksomhet som ifølge godkjent arbeidsvarslingsplan har fått og påtatt seg ansvaret for at varsling og sikring til enhver tid er i samsvar

Detaljer

Temaanalyse av dødsulykker i gangfelt

Temaanalyse av dødsulykker i gangfelt Temaanalyse av dødsulykker i gangfelt Dødsulykker 2005-2015 Svein Ringen jr. sjefingeniør Fakta Analysen er basert på UAGrapporter Det har totalt vært 93 dødsulykker (93 drepte) i gangfelt i perioden 2005-2015

Detaljer

UAG. Trafikksikkerhetsdag SAFEROAD NAF 30.mars 2011. Magnus Larsson

UAG. Trafikksikkerhetsdag SAFEROAD NAF 30.mars 2011. Magnus Larsson UAG Trafikksikkerhetsdag SAFEROAD NAF 30.mars 2011 Magnus Larsson Dybdeanalyse av dødsulykkene i region øst 2011 Statens vegvesen gjør dybdeanalyser av dødsulykker vegtrafikken av tre hovedgrunner: Basert

Detaljer

Trygg sykling ved anleggsområder

Trygg sykling ved anleggsområder og sikker Trygg sykling ved anleggsområder Sykkelbymøte Sandefjord 25 26.april Anette Krekling, Veg og transportavdelingen SVV Region sør Bakgrunn Halvparten av de drepte var gående eller syklende 20 %

Detaljer

Trafikksikkerhet i dag fra Nullvisjonen til praktiske tiltak

Trafikksikkerhet i dag fra Nullvisjonen til praktiske tiltak Trafikksikkerhet i dag fra Nullvisjonen til praktiske tiltak Bjørn Kåre Steinset SVRØ Romerike distrikt Disposisjon Nullvisjonen - bakgrunn og idegrunnlag Trafikksikkerhetsdelen i etatenes forslag til

Detaljer

Hva sier ulykkesstatistikken om rus i trafikken

Hva sier ulykkesstatistikken om rus i trafikken Hva sier ulykkesstatistikken om rus i trafikken Hans Olav Hellesøe TS- seksjonen Ulykkesanalysegruppen, UAG UAG Hans Olav, Anne Margrethe, Nils, Bente, Arne, Petter og Elin (Overlege SUS) Kompetanse veg

Detaljer

Sammendrag Dybdestudier av fartsrelaterte ulykker ved bruk av UAG-data

Sammendrag Dybdestudier av fartsrelaterte ulykker ved bruk av UAG-data Sammendrag Dybdestudier av fartsrelaterte ulykker ved bruk av UAG-data TØI rapport 1569/2017 Forfatter: Alena Høye Oslo 2017 109 sider Basert på materiale til Statens vegvesens ulykkesanalysegrupper (UAG)

Detaljer

Vedlegg 2 Forslag til forskriftsendringer Forslag til endringsforskrift til forskrift 1. oktober 2004 nr. 1339 om trafikkopplæring og førerprøve m.m.

Vedlegg 2 Forslag til forskriftsendringer Forslag til endringsforskrift til forskrift 1. oktober 2004 nr. 1339 om trafikkopplæring og førerprøve m.m. Statens vegvesen Vedlegg 2 Forslag til forskriftsendringer Forslag til endringsforskrift til forskrift 1. oktober 2004 nr. 1339 om trafikkopplæring og førerprøve m.m. Vegdirektoratet Trafikant- og kjøretøyavdelingen

Detaljer

Ulykkesstatistikk Buskerud

Ulykkesstatistikk Buskerud Ulykkesstatistikk Buskerud Tallene som er brukt i denne analysen tar i hovedsak for seg ulykkesutviklingen i Buskerud for perioden 2009-2012. For å kunne gjøre en sammenligning, og utfra det si noe om

Detaljer

Sivilingeniør Helge Hopen AS. Eidsvåg skole. Trafikkanalyse

Sivilingeniør Helge Hopen AS. Eidsvåg skole. Trafikkanalyse Sivilingeniør Helge Hopen AS Eidsvåg skole Bergen, 29.7.2014 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 OVERSIKT OVER PLANOMRÅDET... 3 3 TRAFIKKSKAPNING FRA UTBYGGINGEN... 4 4 KONSEKVENSER... 4 4.1 TRAFIKKMENGDER...

Detaljer

Årsrapport for ulykkesanalysegruppen i Region vest. Region vest Veg- og trafikkavdelingen Dato: 2006-05-31

Årsrapport for ulykkesanalysegruppen i Region vest. Region vest Veg- og trafikkavdelingen Dato: 2006-05-31 Årsrapport for ulykkesanalysegruppen i Region vest Region vest Veg- og trafikkavdelingen Dato: 2006-05-31 1 2 Forord Denne rapporten er en analyse av 37 dødsulykker i Region vest i 2006. Fremstillingen

Detaljer

Dødsulykker med ungdom i Norge i 2005-2009

Dødsulykker med ungdom i Norge i 2005-2009 TØI-rapport 1117/2010 Forfattere: Michael W. J. Sørensen, Tor-Olav Nævestad og Torkel Bjørnskau Oslo 2010, 106 sider Sammendrag: Dødsulykker med ungdom i Norge i 2005-2009 Analyse av resultater fra dybdestudier

Detaljer

Dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken 2012

Dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken 2012 Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet Juni 2013 Dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken 2012 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 196 Statens vegvesen, Region

Detaljer

Årsrapport. for ulykkesanalysegruppen i Region vest 2010

Årsrapport. for ulykkesanalysegruppen i Region vest 2010 Årsrapport for ulykkesanalysegruppen i Region vest 2010 Ulykkesanalysegruppen i Region vest på studietur til Danmark, oktober 2010 Forord Rapporten beskriver resultatene fra analysene av de 30 dødsulykkene

Detaljer

TRAFIKKVURDERING LILLE ÅSGATEN - SVELVIK INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon 2. 3 Fremtidig situasjon 3

TRAFIKKVURDERING LILLE ÅSGATEN - SVELVIK INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon 2. 3 Fremtidig situasjon 3 FLUX ARKITEKTER TRAFIKKVURDERING LILLE ÅSGATEN - SVELVIK ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 2 3 Fremtidig

Detaljer

Steinar Svensbakken - Region øst. Rapport om eldreulykker

Steinar Svensbakken - Region øst. Rapport om eldreulykker Steinar Svensbakken - Region øst. Rapport om eldreulykker Bestilling Resultatavtalen for Region øst 2012 Utviklingsoppgave innen trafikksikkerhet Temaanalyse for eldre basert på materiale fra UAG-arbeidet

Detaljer

Temaanalyse av sykkelulykker - og veien videre. «Fagdag om sykkel» Bergen Vibeke Schau

Temaanalyse av sykkelulykker - og veien videre. «Fagdag om sykkel» Bergen Vibeke Schau Temaanalyse av sykkelulykker - og veien videre «Fagdag om sykkel» Bergen 09.05.2017 Vibeke Schau Utarbeidet av Statens vegvesen Region sør Anette Krekling, Runar Hatlestad, Arild Nærum og Vibeke Schau

Detaljer

Møteinnkalling Fylkestrafikksikkerhetsutvalget

Møteinnkalling Fylkestrafikksikkerhetsutvalget Møteinnkalling Fylkestrafikksikkerhetsutvalget Møtested: Inspiria Science Center Tidspunkt: Onsdag 3. september 2014 kl. 10.00 Eventuelle forfall meldes til Margrethe Corneliussen på e-post marcor1@ostfoldfk.no

Detaljer

Dødsulykker i vegtrafikken Region sør 2005-2012

Dødsulykker i vegtrafikken Region sør 2005-2012 Region sør Veg- og transportavdelingen Samfunnsseksjonen 15. april 2014 Dødsulykker i vegtrafikken Region sør 2005-2012 Gjennomgang av 363 ulykker gransket av Statens vegvesens ulykkesanalysegrupper STATENS

Detaljer

Statens vegvesens visjon:

Statens vegvesens visjon: Statens vegvesens visjon: På veg for eit betre samfunn" Vi vil ta ansvar og vise tillit vere opne og kundevenlege vere romslege og skape arbeidsglede Forsidebilde: Bjørn Wiik, UG Sør-Trøndelag TMT - RAPPORT

Detaljer

Å krysse vegen veileder til presentasjon. Foto: Henriette Erken Busterud, Statens vegvesen

Å krysse vegen veileder til presentasjon. Foto: Henriette Erken Busterud, Statens vegvesen Å krysse vegen veileder til presentasjon Foto: Henriette Erken Busterud, Statens vegvesen 1 Informasjon og tips Presentasjonen inneholder fakta om risiko ved kryssing av veg og forslag til aktiviteter

Detaljer

Hva kan vi lære av dødsulykkene?

Hva kan vi lære av dødsulykkene? Hva kan vi lære av dødsulykkene? Regional TS-konferanse Tromsø 15. -16. okt. 2012 Knut Hågensen Seksjon Miljø og trafikksikkerhet Mandat for ulykkesansalysene Erfaringer fra tidligere undersøkelser førte

Detaljer

Kan sikkerhet styres? Roar Olsen Seniorrådgiver Veg og transportavdelingen Miljø og trafikksikkerhetsseksjonen

Kan sikkerhet styres? Roar Olsen Seniorrådgiver Veg og transportavdelingen Miljø og trafikksikkerhetsseksjonen Kan sikkerhet styres? Roar Olsen Seniorrådgiver Veg og transportavdelingen Miljø og trafikksikkerhetsseksjonen Kan sikkerhet styres? I hvor stor grad? På hvilken måte? Åpent/lukket system Veg og transportsystemet

Detaljer

Nybilanatomi. Trond Boye Hansen

Nybilanatomi. Trond Boye Hansen Nybilanatomi Paramedic / Trafikkulykkesforsker Oslo Universitetssykehus Ullevål Ulykkesgransker Statens Havarikommisjon for Transport Bilens konstruksjon og passiv sikkerhet Har det noen betydning for

Detaljer

INNLEDNING. Temarapport "Sikkerhet i bil" Bakgrunn for temaundersøkelsen

INNLEDNING. Temarapport Sikkerhet i bil Bakgrunn for temaundersøkelsen Temarapport "Sikkerhet i bil" Rolf Mellum, Statens havarikommisjon for transport SHTs mandat: Statens havarikommisjon for transport er en etat underlagt Samferdselsdepartementet. Etaten er offentlig undersøkelsesmyndighet

Detaljer

Å krysse vegen veileder til presentasjon. Foto: Henriette Erken Busterud, Statens vegvesen

Å krysse vegen veileder til presentasjon. Foto: Henriette Erken Busterud, Statens vegvesen Å krysse vegen veileder til presentasjon Foto: Henriette Erken Busterud, Statens vegvesen 1 Informasjon og tips Presentasjonen inneholder fakta om risiko ved kryssing av veg og forslag til aktiviteter

Detaljer

Dødsulykker med unge i Norge Fra for dårlige til for gode færdigheder

Dødsulykker med unge i Norge Fra for dårlige til for gode færdigheder Dødsulykker med unge i Norge Fra for dårlige til for gode færdigheder Forsker Michael W. J. Sørensen Transportøkonomisk institutt Trafikdage, Aalborg Universitet Tirsdag den 23. august 2011 (Norsk præsentation)

Detaljer

1. Prosjektets bakgrunn og formål

1. Prosjektets bakgrunn og formål 1 2 Innholdsfortegnelse 1. Prosjektets bakgrunn og formål... 4 2. Beskrivelse av metoden for samarbeid med elevene... 7 Organisering av samarbeidet... 7 Om «undervisningsopplegget»... 7 Innholdet i «arbeidsboka»...

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for detaljregulering E105 parsell 1A

Risiko- og sårbarhetsanalyse for detaljregulering E105 parsell 1A Risiko- og sårbarhetsanalyse for detaljregulering E105 parsell 1A Dette vedlegget utdyper vurderingene gjort i planprogrammets kap. 7. 1 Innledning En risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) skal vurdere

Detaljer

Fylkeskonferanse om trafikksikkerhet Sola, 14 september 2010

Fylkeskonferanse om trafikksikkerhet Sola, 14 september 2010 Fylkeskonferanse om trafikksikkerhet Sola, 14 september 2010 Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2010-2013 Finn Harald Amundsen og Kirsti Huserbråten Statens vegvesen, Vegdirektoratet Hvorfor

Detaljer

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Bakgrunn for prosjektet Trafikkagenten Bymiljøetaten (BYM) har fått i oppgave å foreta en grunnleggende kartlegging av behov for trafikksikkerhetstiltak

Detaljer

Det foreligger planer om å utbygge boligområdet Risingjordet i Skien, se kartet nedenfor.

Det foreligger planer om å utbygge boligområdet Risingjordet i Skien, se kartet nedenfor. NOTA T Oppdrag Trafikkvurdering Risingjordet Skien Kunde Fjellvåken Holding AS og FIHA Gruppen AS / Skien komm une Notat nr. 01/2014 Dato 2014/12-01 Til Fra Rambøll v/christian Trankjær Kopi 1. Utbygging

Detaljer

Konseptvalgtutredning E18

Konseptvalgtutredning E18 Konseptvalgtutredning E18 Knapstad (Østfold) Vinterbro (Akershus) Delrapport Trafikksikkerhet og trafikkulykker Foto: VidKon Side 1 av 10 INNHODSFORTEGNESE 1 INNEDNING 3 2 METODE 3 3 DAGENS UYKKESSITUASJON

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan Nore og Uvdal kommune Trafikksikkerhetsplan Høringsutkast oktober 2008 Innhold: 1. Innledning. 1.1. Bakgrunn for planen. 1.2. Oppbygging av planen. 2. Visjoner og mål for trafikksikkerhetsarbeidet i Nore

Detaljer

Trafikksikkerhet 2011

Trafikksikkerhet 2011 Trafikksikkerhet 2011 Innhold 1. Presentasjon av NAF 2. Eget emne NAF er Norges største forbrukerorganisasjon med mer enn 526 medlemmer og en omsetning på over MNOK 800 i 2010 Visjon Vi skal gjøre Norge

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN TOLGA KOMMUNE

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN TOLGA KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN TOLGA KOMMUNE 2014-2017 TILTAKSDEL Info/forklaringer om tiltaksdelen: Revideres årlig av Trafikksikkerhetsutvalget innen 1. juni hvert år «Nr». Alle tiltakene har et nr.: 01-30: Vingelen

Detaljer

UAG i Statens vegvesen

UAG i Statens vegvesen UAG i Statens vegvesen Ulykkesdata i Norden Seminar, Reykjavik 7. og 8.sept Eivind Kvambe Dybdestudier i Norge Litt historikk vedr etablering Utdanning og kompetanse Kurs opplæring av personell Deltagere

Detaljer

Report number 06/2009. Project manager Richard Muskaug

Report number 06/2009. Project manager Richard Muskaug TS - RAPPORT Tittel Dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken 2005-2008 Med særlig fokus på 2008 Forfattere Ivar Haldorsen, Marianne Stølan Rostoft, Eireen Therese Moen Avdeling/kontor Veg- og trafikkavdelingen

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR ULLENSAKER KOMMUNE 2016-2030, UTLEGGELSE AV HØRINGSFORSLAG

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR ULLENSAKER KOMMUNE 2016-2030, UTLEGGELSE AV HØRINGSFORSLAG ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 90/15 Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur 09.12.2015 98/15 Hovedutvalg for skole og barnehage 09.12.2015 255/15 Hovedutvalg for overordnet

Detaljer

Revidert håndbok 017 Veg- og. Randi Eggen Statens vegvesen Vegdirektoratet

Revidert håndbok 017 Veg- og. Randi Eggen Statens vegvesen Vegdirektoratet Revidert håndbok 017 Veg- og gateutforming g Randi Eggen Statens vegvesen Vegdirektoratet Status ny vegnormal Forslag til ny normal er klar til å sendes på høring så snart Samferdselsdepartementet avklarer

Detaljer

Sikring håndbok 231. Hindre påkjørsel av arbeidere og utstyr. Hindre trafikanter å komme inn i arbeidsområdet

Sikring håndbok 231. Hindre påkjørsel av arbeidere og utstyr. Hindre trafikanter å komme inn i arbeidsområdet Sikring håndbok 231 Egil Haukås, Vegdirektoratet Hensikten med sikringen Ved hjelp av fysiske hinder å: Hindre påkjørsel av arbeidere og utstyr Hindre trafikanter å komme inn i arbeidsområdet Hindre at

Detaljer

Dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken 2015

Dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken 2015 Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet August 2016 Dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken 2015 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 636 Statens vegvesens rapporter

Detaljer

ISSN 1890-6699. Forsidebilde: Fra en øvelse i slukking av brann i personbiler. Foto Bård Øien

ISSN 1890-6699. Forsidebilde: Fra en øvelse i slukking av brann i personbiler. Foto Bård Øien ISSN 1890-6699 Forsidebilde: Fra en øvelse i slukking av brann i personbiler. Foto Bård Øien Forord Flere offentlige og private organer har i mange år analysert statistikker etter vegtrafikkulykker. Slike

Detaljer

Klepp kommune P Å V E G. Kommunedelplan for trafikksikkerhet. rev. feb. 2013 Innledning

Klepp kommune P Å V E G. Kommunedelplan for trafikksikkerhet. rev. feb. 2013 Innledning Klepp kommune P Å V E G Kommunedelplan for trafikksikkerhet H a n d l i n g s d e l 2 0 1 3-2 0 1 4 rev. feb. Innledning 5 TILTAK Foreslått prioritering av tiltak har hovedvekt på nullvisjonen, tilrettelegging

Detaljer

Risikovurdering. Ny rv. 94 i Hammerfest. Området med tunnel og rundkjøring ved Breilia

Risikovurdering. Ny rv. 94 i Hammerfest. Området med tunnel og rundkjøring ved Breilia Region nord Veg- og transportavdelingen Miljø og trafikksikkerhet 2013-12-05 Risikovurdering Ny rv. 94 i Hammerfest. Området med tunnel og rundkjøring ved Breilia Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn for risikovurderingen...

Detaljer

Drift og vedlikeholds betydning for trafikksikkerhet

Drift og vedlikeholds betydning for trafikksikkerhet 1946 1948 1946 1950 1948 1952 1950 1952 1954 1954 1956 1956 1958 1958 1960 1960 1962 1962 1964 1964 1966 1966 1968 1968 1970 1970 1972 1972 1974 1974 1976 1976 1978 1978 1980 1980 1982 1982 1984 1984 1986

Detaljer

Sverre Slettemark. Utdannet planlegger Vegfaglig rådgiver Trafikksikkerhetsrevisor Kvalitetsrevisor

Sverre Slettemark. Utdannet planlegger Vegfaglig rådgiver Trafikksikkerhetsrevisor Kvalitetsrevisor Sverre Slettemark Utdannet planlegger Vegfaglig rådgiver Trafikksikkerhetsrevisor Kvalitetsrevisor Trafikksikkerhet for myke trafikanter i planfasen og byggefasen Vegtilsynets egne erfaringer www.vegtilsynet.com

Detaljer

Temaanalyse av dødsulykker på motorsykkel

Temaanalyse av dødsulykker på motorsykkel Sammendrag: Temaanalyse av dødsulykker på motorsykkel 2005-2014 TØI rapport 1510/2016 Forfattere: Alena Høye, Truls Vaa, Ingeborg S. Hesjevoll Oslo 2016, 66 sider I 2005-2014 har det vært 249 dødsulykker

Detaljer

Arbeidsvarsling Sikkerhet,-kontroll og oppfølging

Arbeidsvarsling Sikkerhet,-kontroll og oppfølging Arbeidsvarsling Sikkerhet,-kontroll og oppfølging Tore A. Hansen HMS-rådgiver Veg- og transportavdelingen, Byggherreseksjonen Statens vegvesen, Region nord 1 Arbeidstilsynet uttaler på SVV Sikkerhetsdager

Detaljer

SKAL IKKE GJENBRUKES Statens vegvesen

SKAL IKKE GJENBRUKES Statens vegvesen Sentrale krav Arbeidsvarsling 09.06.2017 Øystein Buran - Vegdirektoratet Foto: Knut Opeide Sentrale krav Arbeidsvarsling Hva/hvorfor arbeidsvarsling N301 lovhjemmel og kommunen Saksbehandling og vedtak

Detaljer

Ettersøksseminar Flå i Hallingdal 2016. 10.02.2016 Ettersøksseminar Flå

Ettersøksseminar Flå i Hallingdal 2016. 10.02.2016 Ettersøksseminar Flå Ettersøksseminar Flå i Hallingdal 2016 Hva er et vegarbeid? Alle former for arbeid som foregår i vegen eller innenfor vegens sikkerhetssone, og som medfører faremomenter som tilsier varsling og/eller sikring

Detaljer

Beskrivelse av prosjekt for å oppfylle tiltak 33 i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg

Beskrivelse av prosjekt for å oppfylle tiltak 33 i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg Beskrivelse av prosjekt for å oppfylle tiltak 33 i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017 Innledning Når vi sammenligner antall vegtrafikkulykker som inkluderer eldre i forhold til

Detaljer

Dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken 2010

Dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken 2010 Dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken 2010 V D r a p p o r t Vegdirektoratet Nr. 51 Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet November 2011 VD rapport VD report

Detaljer

NVF VIA NORDICA SÄKER TRAFIK GODA EXEMPEL Tilltag mot möteulykker Midtfelt Sjefingeniør Anders Godal Holt

NVF VIA NORDICA SÄKER TRAFIK GODA EXEMPEL Tilltag mot möteulykker Midtfelt Sjefingeniør Anders Godal Holt NVF VIA NORDICA SÄKER TRAFIK GODA EXEMPEL Tilltag mot möteulykker Midtfelt Sjefingeniør Anders Godal Holt Introduksjon Midtfelt Midtfelt er ett av mange tiltak i et nasjonalt demonstrasjonsprosjekt for

Detaljer

Kurs i vinterdrift. Kapittel G: Drift av høgfjellsveger. 2008 Kap H 1

Kurs i vinterdrift. Kapittel G: Drift av høgfjellsveger. 2008 Kap H 1 Kurs i vinterdrift Kapittel G: Drift av høgfjellsveger 1 Hva er spesielt for høyfjellsveger Utfordringer på en høyfjellsveg når det blåser og eventuelt snør: Sikt Brøyting Fare for funksjonsfeil på biler

Detaljer

Analyse av dødsulykker

Analyse av dødsulykker Analyse av dødsulykker Region Vest Statens vegvesens rapporter Nr.133 Region vest Veg- og transportavdelinga Trafikksikkerheitsseksjonen 29.06.2012 Statens vegvesens rapporter NPRA reports Norwegian Public

Detaljer

Risikoanalysens verdi etter ulykken. Ida H. Grøndahl, Statens havarikommisjon for transport ESRA seminar 14.04.2015

Risikoanalysens verdi etter ulykken. Ida H. Grøndahl, Statens havarikommisjon for transport ESRA seminar 14.04.2015 Risikoanalysens verdi etter ulykken Ida H. Grøndahl, Statens havarikommisjon for transport ESRA seminar 14.04.2015 Departementer Tilsyn og direktorater Med flere.. Med flere.. Med flere.. SHT s sikkerhetsundersøkelser

Detaljer

RAPPORT. JB Rapport: 3/2006. Postboks 213 2001 Lillestrøm Telefon: 63 89 63 00 Faks: 63 89 63 01 http://www.aibn.no E-post: post@aibn.

RAPPORT. JB Rapport: 3/2006. Postboks 213 2001 Lillestrøm Telefon: 63 89 63 00 Faks: 63 89 63 01 http://www.aibn.no E-post: post@aibn. RAPPORT Statens havarikommisjon for transport Postboks 213 2001 Lillestrøm Telefon: 63 89 63 00 Faks: 63 89 63 01 http://www.aibn.no E-post: post@aibn.no Avgitt dato: 14.2.2006 JB Rapport: 3/2006 Denne

Detaljer

Rapport Risikovurdering Fv 866 Langbakken - Skjervøy

Rapport Risikovurdering Fv 866 Langbakken - Skjervøy Rapport Risikovurdering Fv 866 Langbakken - Skjervøy Region nord 2013037619 Gunn Schultz 16.05.2014 INNHOLD 1 ANALYSEOBJEKT, FORMÅL OG VURDERINGSKRITERIER... 2 1.1 BESKRIVELSE OG AVGRENSNING AV ANALYSEOBJEKTET...

Detaljer

Trafikksikkerhetsutviklingen Guro Ranes (Statens vegvesen) Runar Karlsen (UP) Tori Grytli (Trygg Trafikk)

Trafikksikkerhetsutviklingen Guro Ranes (Statens vegvesen) Runar Karlsen (UP) Tori Grytli (Trygg Trafikk) Trafikksikkerhetsutviklingen 2016 Guro Ranes (Statens vegvesen) Runar Karlsen (UP) Tori Grytli (Trygg Trafikk) 16.06.2017 Utvikling i antall drepte 1946-2016 600 560 500 452 400 352 300 310 338 255 200

Detaljer

Dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken 2014

Dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken 2014 Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet Juni 2015 Dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken 2014 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 396 Statens vegvesen, Region

Detaljer