ÅRSBERETNING 2012 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON OSLO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING 2012 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON OSLO"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2012 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON OSLO Virksomhetens art Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo () har til formål i samarbeid med Den norske kirkes organer og i overensstemmelse med dens bekjennelse å fremme tiltak som bidrar til å virkeliggjøre kirkens oppdrag. Kirkens Bymisjons visjon er at menneskene i byen erfarer respekt, rettferdighet og omsorg. Stiftelsens oppdrag er å avdekke, lindre og bidra til å fjerne årsaker til nød. Stiftelsens visjon og formål søkes fremmet i samarbeid med myndigheter, institusjoner og organisasjoner, og ved hjelp av ansatte og frivillige medarbeidere. Stiftelsen driver på dette grunnlaget en rekke diakonale tiltak av helsefremmende, sosial og kirkelig art. Disse tiltakene spenner over et bredt spekter av arbeidsformer og målgrupper. I forlengelsen av dette sosiale arbeidet, og for å utføre dette så godt som mulig, er det også en viktig oppgave for stiftelsen å legge til rette for leder- og personalutvikling, rekruttering m.m. utfører sitt oppdrag gjennom 39 virksomheter, lokalisert i Oslo, Østfold og Hedmark. Virksomhetene arbeider innenfor tiltaksområdene eldreomsorg, rus/psykiatri, bo-oppfølging, arbeid og rehabilitering, rettshjelp, tiltak for barn, unge og familier, aktivitetstilbud og væresteder, frivillighet og selvhjelp, hverdagsmenighet, krisetjeneste, m.v. har 1333 ansatte (inklusive Unikum med 75 ansatte) på hel- og deltid og ca 1500 frivillige medarbeidere pr leder nettverket Fellesrådet for bymisjonene i Norge som består av 10 bymisjons-stiftelser med arbeid i en rekke norske byer over hele landet. Fortsatt drift I samsvar med regnskapsloven 3-3a bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede. Til grunn for antagelsen ligger resultatprognoser for 2013 og stiftelsens langsiktige prognoser for årene fremover. Stiftelsen er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet i organisasjonen anses jevnt over som godt. Det er gjennomført arbeidsmiljøundersøkelser ved flere virksomheter i løpet av året, og det samarbeides om å følge opp arbeidsmiljøet gjennom møter i arbeidsmiljøutvalgene sentralt og lokalt. Formelt samarbeid arbeidsgiver ansattes organisasjoner Det er et godt og åpent samarbeid mellom sentral ledelse og de ansattes organisasjoner. Det ble gjennomført månedlige informasjons- og samhandlingsmøter, samt flere formelle drøftingsmøter. hadde 6 hovedtillitsvalgte i Et viktig tema var avviklingen av NyBøle og hvordan vi kunne ivareta de ansatte på en god måte samt ta vare på viktig kompetanse og bymisjonserfaring der omplassering var mulig. Arbeidsmiljøutvalg og vernetjenesten Virksomheter i som jevnlig sysselsetter mer enn 20 ansatte har eget arbeidsmiljøutvalg (AMU). I tillegg finnes det et Sentralt AMU som ivaretar helheten i arbeidsmiljøspørsmål i organisasjonen. Her har det vært 5 møter i løpet av året, med temaer som konflikt og konflikthåndtering i organisasjonen, skade- og sykefraværsstatistikk og sykefraværsoppfølging, AKAN, de berørte overtallige i organisasjonen pga nedbemanning/nedleggelse og grunnopplæring HMS for ledere, amu-medlemmer og verneombud. Hovedverneombudet i har fast plass i Sentralt AMU og ledet utvalget i Det ble i juni arrangert internt grunnkurs i HMS for ledere, nye verneombud og amu-medlemmer. I tillegg ble den årlige Verneombudsdagen arrangert i oktober med temaet verneombudets rolle i konflikter og konflikthåndtering på arbeidsplassen. Til sammen utgjør dette den obligatoriske HMS-opplæringen for vernetjenesten som kreves i følge arbeidsmiljøloven. IA avtale om inkluderende arbeidsliv IA-avtalen mellom de sentrale parter på nasjonalt nivå ble fornyet for perioden , Virksomhetene i har egne IAavtaler; et samarbeid mellom lokal ledelse, lokal(e) verneombud/tillitsvalgt, og Arbeidslivssenteret. Den enkelte virksomhet utarbeider egne handlingsplaner for IA-tiltak. De lokale årsmeldingene for virksomhetene forteller om mange gode tiltak for å redusere sykefraværet, f.eks sykle til jobben-aksjonen på Sofienberghjemmet, trening i arbeidstiden ved mange virksomheter, livsstilkurs på Vålerengen Bo- og servicesenter m.m. Mange virksomheter har søkt om og mottatt tilretteleggingstilskudd fra NAV i løpet av året. Mangfold, integrering og likestilling s strategidokument Kompasset og lokale handlingsplaner for IA-arbeidet slår fast at Kirkens Bymisjon skal bidra til at flere personer som står utenfor arbeidslivet inkluderes i meningsfull aktivitet, arbeidstrening eller arbeid. Dette er også i tråd med aktivitetsplikten i Diskrimineringsloven. Aktivitetsplikten blir ivaretatt gjennom bl a IA-plasser (arbeidstreningsplasser som NAV disponerer), arbeidstreningsplasser via Unikum, andre praksisplasser (f eks i samarbeid med DNB) samt gjennom lavterskel- arbeidstiltakene Arbeidslaget og Lønn som fortjent. hadde i 2012 til sammen 34 IA-plasser

2 Organisasjonens mål er full likestilling mellom kvinner og menn, slik at det ikke foregår forskjellsbehandling mht. lønn, arbeidstidsordninger, kompetanseutvikling, avansement og rekruttering. Organisasjonen har en stor overvekt av kvinner både blant ansatte og ledere. Det er ikke avdekket noen forskjeller i lønn eller ordninger som kan henledes til kjønn. Det er et stort mangfold i nasjonaliteter blant de ansatte i. Dette gjør seg mest gjeldende innenfor sykehjemmene våre; Ammerudhjemmet utgjør de ansatte 27 nasjonaliteter. På Aksept er det 6 nasjonaliteter, mens ansatte og frivillige på Helsesenteret for papirløse representerer hele 18 nasjonaliteter. Pr Andel kvinner Andel menn Alle ansatte 70 % (71 %) 30 % (29 %) Virksomhetsledere/sentral ledelse 61 % (59 %) 39 % (41 %) Styret (medl og vara) 47 % (53 %) 53 % (47 %) Representantskapet (medl og vara) 63 % 37 % (Fjorårstall i parentes) Nedbemanning og nedleggelser I løpet av 2012 ble rusinstitusjonen Nybøle lagt ned på grunn av tap av anbud. Som en følge av dette mottok 53 medarbeidere oppsigelse. Før og under oppsigelsesperioden ble det jobbet aktivt for å forsøke å finne annet passende arbeid i andre virksomheter. Ved utgangen av oppsigelsestiden hadde 10 medarbeidere takket ja til annet arbeid i organisasjonen. Også ved 24SJU var det noe nedbemanning mot slutten av året. De fleste oppsagte (ansatt mer enn et år) vil ha fortrinnsrett til annet passende arbeid som blir ledig i i ett år etter fratreden. Bedriftshelsetjeneste Ordningen med Bedriftshelsetjeneste er godt etablert på virksomhetene. Lokale handlingsplaner legges til grunn for bruken av bedriftshelsetjenesten. Hovedelementene i BHT-arbeidet har vært systematisk HMS-arbeid, sykefraværsoppfølging, arbeidshelseoppfølging, ergonomi, psykososialt arbeidsmiljø og rus/avhengighet. BHT deltar som fast ordning i første formelle dialogmøte ved langtidssykefravær, samt bistår med egne samtaler for nattarbeidere. Bedriftshelsetjenesten deltar i Sentralt AMU minimum 2 ganger pr år. I tillegg er bedriftslegen med i alle individuelle AKAN-saker i organisasjonen. Sykefravær og skademeldinger Sykefravær 2012 i Korttidsfravær Total fravær Kvinner 3,22 % 9,68 % Menn 2,08 % 6,32 % Alle ansatte 2,88 % 8,69 % Fraværet varierer betydelig mellom virksomheter av samme type og varierer også over tid i den enkelte virksomhet. Det arbeides aktivt med konkrete tiltak i den enkelte virksomhet for å redusere sykefraværet. Det ble i 2012 registrert 151 skader og skadesituasjoner ((193 i 2011). Høsten 2012 ble det innført en to-deling i registrering av skader. Det skilles nå mellom skader og episoder, noe som viser til alvorlighetsgraden i hendelsene. Skadene blir fortsatt rapportert sentralt, mens episodene blir rapportert kun internt og brukes i det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet lokalt. Fellesskapsbyggende kulturtiltak å møtes på tvers Den enkelte virksomhet gjennomfører i løpet av året interne arbeidsmiljø- og trivselstiltak for sine ansatte. Noen arrangementer/kurs åpnes for hele organisasjonen. I tillegg til dette arrangeres det felles arrangementer for hele organisasjonen. Det årlige personalseminaret ble arrangert i juni på Sundvolden Hotel med temaet Energi. Her blir ansatte invitert til dager med mulighet for faglig påfyll, sosialt samvær og personlig utvikling. Det var ca 300 deltakere disse dagene. Våren 2012 gikk 12 ansatte en pilgrimsvandring langs pilgrimsleden fra Le Puy mot Santiago de Compostella. Før jul var ansatte/frivillige/brukere invitert til julekonsert i regi av Telenor i Kulturkirken Jacob. Ca 500 var tilstede. Den årlige juletrefesten for ansatte med familier ble holdt i januar 2012 (ca 300 gjester). Kompetansetiltak fra personalavdelingen Det ble gjennomført 2 innføringskurs for nyansatte i Kirkens Bymisjon i 2012, med ca 50 tilstede på hver av samlingene. Her gis en innføring i organisasjonens historie, verdier og overordnet strategi. Det jobbes systematisk med kompetanseheving for ledere og mellomledere innenfor personalfeltet. I 2012 ble det arrangert 12 møtepunkter, kalt Arbeidsgiverprat, for ledere og mellomledere i organisasjonen hvor ulike temaer innen personalfeltet ble tatt opp. Blant temaer kan nevnes: prosedyrer ved nedleggelser og oppsigelser, lønnsoppgjøret, innføring av nye arbeidsavtaler, midlertidig ansettelser m.m. Den enkelte avdeling og virksomhet har egne kompetanseutviklingstiltak rettet mot ulike grupper, temaer eller bransjer. For eksempel arrangerer avdeling aldring & kultur kulturarbeiderskolen som er et årlig kurs for nyansatte i avdelingen.

3 Ytre miljø Virksomheten forurenser ikke det ytre miljø. Det er et mål å delta aktivt i positive tiltak for miljø og klima slik det er beskrevet i strategidokument Kompasset for som er forlenget til å gjelde ut har i 2011 brukt 4 interne miljøkonsulenter i dette arbeidet. Konsulentene følger en fremdriftsplan med sikte på at alle våre virksomheter skal sertifiseres som miljøfyrtårn innen I 2011 ble 6 nye virksomheter sertifisert som miljøfyrtårn samt at hovedkontoret ble resertifisert. Fremtidig utvikling styrer etter strategidokumentet Kompasset , vedtatt høsten Strategidokumentet er forlenget til å gjelde ut Virksomheten videreføres på alle sine virksomhetsområder, men tilpasses endrede behov og utfordringer i storbyen og endrede rammevilkår fra våre oppdragsgivere. Strategidokumentet staker ut ti strategier for arbeidet: 1. Avdekke 6. Bygge inkluderende fellesskap 2. Påvirke 7. Fremme deltakelse 3. Forebygge 8. Fremme aktivitet og arbeid 4. Gi omsorg, bistand og behandling 9. Fremme frivillig innsats 5. Fremme rettigheter 10. Være kirke med rom for alle I tillegg skal hele stiftelsens virksomhet særlig kjennes ved følgende: Kvalitet og kompetanse Arbeid for å krysse grenser og skape gode overganger Skapende kulturarbeid Miljøbevissthet s virksomhet er i overveiende grad knyttet til kontrakter med offentlig oppdragsgiver underlagt lov om offentlige anskaffelser. Kontraktene gir normalt god forutsigbarhet for driften innenfor kontraktsperioden. s egenfinansierte virksomhet er avhengig av inntektene eiendomsdrift, avkastning fra finansplasseringer, gaver fra enkeltpersoner, sponsormidler og tilskudd fra ulike eksterne fonds og samarbeidspartnere. Redegjørelse for årsregnskapet Formåls- og administrasjonsprosent, resultat, kontantstrøm, investeringer, finansiering og likviditet Konsernet viser et underskudd på kr 18,2 mill for I 2011 var det et overskudd kr 18,8 mill. Stiftelsen viser et underskudd på kr 21,5 mill for I 2011 var det et overskudd på kr 15,9 mill. Underskuddet dekkes fra formålskapitalen. Formålskapitalen må sees i sammenheng med estimatavviket i NRSP-beregningen som pr er på 247,8 mill (pr kr 340,2 mill). Estimatavviket utgjør en potensiell framtidig kostnad og dermed kraftig redusert formålskapital. Det vises til pensjonsnoten (nr 21) samt til formålskapitalnoten (nr 22). Underskuddet i 2012 skyldes i hovedsak kostnader i forbindelse med avvikling av virksomheten Nybøle (aktivitet innen rusbehandling). Formålsprosenten i 2012 for henholdsvis stiftelsen og konsernet ble 91,1 % og 91,7 %. Tallene for 2011 var 92,1 % og 92,6 % (se note 8). Administrasjonskostnadene i 2012 var henholdsvis for stiftelsen og konsernet 1,8 % og 1,7 %. Tallene for 2011 viser 1,4 % og 1,3 %. Innsamlingsprosenten i 2012 er for både stiftelsen og konsernet 73,6 %. I 2011 var den på 75,1 %. Stiftelsens likviditetsbeholdning (kasse og bank) var pr kr 130,8 mill. Pr var den på kr 109,4 mill. Tilsvarende for konsernet kr 163,1 og 144,2 mill. Økningen i likviditetsbeholdningen fra 2011 til 2012 forklares med økt belåning. Kontantstrømanalysen viser at likvider brukt på investeringer utgjør kr 145 mill. Investeringene er i hovedsak finansiert ved økt belåning. Tatt i betraktning at finansplasseringene, i tillegg til kasse/bank, regnes som likvide midler, er evnen til egenfinansiering av investeringer god. Stiftelsens kortsiktige gjeld pr utgjorde 24,6 % av samlet gjeld. Året før var den på 33,2 %. Konsernets kortsiktige gjeld var på 25,5 % mot året før 33,9 %. Den finansielle stilling vurderes å være god. Kortsiktig gjeld kan nedbetales ved hjelp av de mest likvide midlene (omløpsmidlene). Stiftelsens totalkapital var ved utgangen av året kr mill, en økning fra kr mill året før. Konsernets totalkapital var kr mill mot kr mill året før. Stiftelsens formålskapitalprosent er redusert fra 44,8 % til 37,5 % fra 2011 til Konsernets formålskapitalprosent er redusert fra 46 % til 38,9 %. Nedgangen i formålskapitalprosenten skyldes årets underskudd og økt belåning grunnet økte investeringer på eiendom.

4 Formålskapitalprosenten vurderes å være solid. Den beregnede pensjonsforpliktelsen er høyere enn det som er reflektert i balansen når ikke resultatført estimatavvik tas med. Dersom denne pensjonsforpliktelsen var tatt med i balansen, ville formålskapitalen vært kr 247,8 mill lavere (se note 21). Den økonomiske og finansielle stilling danner et godt grunnlag for driften framover og gir støtte til den vedtatte strategiplanen. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av stiftelsens eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Finansiell risiko Likviditetsrisiko En vesentlig del av midlene er plassert i bank og andre lett likvide midler. Likviditetsbeholdningen anses å være tilfredsstillende og er dessuten bedret siden Markedsrisiko er noe eksponert når det gjelder endringer i rentenivået. Andel lån med flytende rente var pr på 80,9 %, men dette ble endret til 36,2 % da lånet tilhørende Kampen Omsorg + iht planen ble konvertert fra flytende til fast rente. Tallet for 2011 var 48 %. Markedsrisikoen synes derfor fortsatt lav. Kredittrisiko Risiko for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses lav, da det historisk sett har vært lite tap på fordringer. Den finansielle risiko totalt sett vurderes dermed å være liten. 31. desember mai 2013 Rikke Lassen Knut Riksen Olav Molven fungerende styreleder Øystein Schønberg-Grevbo Anne Sigrid Hamran Bente Overholt Nora Blaasvær Frode Grøstad Hege K. Trætteberg Sturla Stålsett generalsekretær

5 BALANSE PR. 31. DESEMBER 2012 Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo Note Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo Konsern EIENDELER ANLEGGSMIDLER Eiendommer Biler, maskiner, inventar etc Andre langsiktige fordringer Aksjer i datterselskap og tilknyttet selskap 14/ Pensjonsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Varebeholdninger Kundefordringer Fordringer på samarbeidspartner Andre kortsiktige fordringer Aksjer og andre markedsbaserte finansielle instrumenter Andel SKB Høyrentefond / obligasjoner Kasse- og bankinnskudd 2/ Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Grunnkapital Annen bundet formålskapital Formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner Formålskapital med selvpålagt restriksjoner Formålskapital Minoriteter Sum egenkapital AVSETNING FOR FORPLIKTELSE Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Andre avsetninger for forpliktelse Sum avsetning for forpliktelse ANNEN LANGSIKTIG GJELD Pantelån 18/23/ Leieboerinnskudd Annen langsiktig gjeld 23/ Sum annen langsiktig gjeld KORTSIKTIG GJELD Leverandører Skyldig skattetrekk og offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld 17/18/ Betalbar skatt Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL desember mai 2013 Rikke Lassen Knut Riksen Olav Molven fungerende styreleder Øystein Schønberg-Grevbo Anne Sigrid Hamran Bente Overholt Nora Blaasvær Frode Grøstad Hege K. Trætteberg Sturla Stålsett generalsekretær

6 AKTIVITETSREGNSKAP 2012 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON OSLO Stiftelsen Kirkens Bymisjon Konsernet Kirkens Bymisjon Noter Anskaffelse av midler Tilskudd Offentlige Statlige Kommunale Andre Innsamlede midler, gaver mv Opptjent inntekter fra operasjonelle aktiviteter fordelt på Aktiviteter som oppfyller organisasjonens formål Aktiviteter som skaper inntekter Finans og investeringsinntekter 6/ Andre inntekter Sum midler Forbrukte midler 5/9/10 11/12/16 20/21/ Kostnader til anskaffelse av midler 7/ Kostnader til organisasjonens formål Tilskudd, bevilgninger mv. til oppfyllelse av organisasjonens formål Kostnader til aktiviteter som oppfyller formålet Aldring og kultur Arbeidstiltak Barn og unge Boligtiltak Frivilligsentraler HIV-tiltak Prostitusjonstiltak Psykisk helsevern Rusbehandling Væresteder Sosiale tiltak (andre) Kirke og kultur 14/ Administrasjonskostnader Finanskostnader 6/ Sum forbrukte midler Årets aktivitetsresultat Tillegg/reduksjon formålskapital Grunnkapital Annen bunden formålskapital Formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner Formålskapital med selvpålagte restriksjoner Annen formålskapital Sum disponeringer

7 KONTANTSTRØMANALYSE Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo Konsern A. Likvider tilført fra/brukt på virksomheten Årets resultat før skatt Skatter Ordinære avskrivninger og nedskrivninger Gevinst ved salg av varige driftsmidler Tap ved salg av varige driftsmidler Endring i lager, debitorer og kreditorer Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn- /utbetalt. i pensjonsordning Endring i andre tidsavgrensninger Nedskrivning av aksjer Netto likviditetsendring fra virksomheten (A) B. Likvider tilført fra/brukt på investeringer Investeringer i varige driftsmidler Salg av varige driftsmidler Investering i aksjer mv Netto likviditetsendring for investeringer (B) C. Likvider tilført fra/brukt på finansiering Opptak av lån Nedbetaling av lån Netto likviditetsendring fra finansiering (C) Netto endring i likvider gjennom året (A + B + C) Likviditetsbeholdning 1/ Likviditetsbeholdning 31/

8 NOTE 1 - REGNSKAPSPRINSIPPER Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo () er en ideell stiftelse uten økonomisk vinning som formål. Det avgis et samlet regnskap for virksomheter som drives på oppdrag fra offentlige myndigheter og egenfinansierte aktiviteter. I tillegg avgis konsernregnskap som omfatter datterselskap, ref. note 14. Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk. følger regnskapsstandard for ideelle organisasjoner. Stiftelsen presenterer resultatregnskapet klassifisert basert på aktivitet fremfor art. Dette gjelder både stiftelsesregnskapet og konsernregnskapet. Enkelte kostnadsarter opplyses likevel i note. Konsolideringsprinsipper I konserntallene inngår datterselskapet Unikum AS. Posten aksjer i datterselskap er erstattet med datterselskapets eiendeler og gjeld. Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet var en økonomisk enhet. Transaksjoner og mellomværende mellom regnskapsenhetene i konsernet er eliminert. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapene følger de samme regnskapsprinsipper som morstiftelsen. Datterselskaper og tilknyttet selskap Egenkapitalmetoden er benyttet for konsernregnskapet, mens kostmetoden er benyttet i stiftelsesregnskapet for tilknyttet selskap. Det er foretatt nedskriving til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivingen reverseres når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger er tilstede. Inntektsføring Tilskudd inntektsføres når stiftelsen har juridisk rett til tilskuddet. Offentlige tilskudd som det knytter seg betingelser til inntektsføres i takt med forbruk av kostnader knyttet til den støttede aktivitet. Ikke inntektsførte tilskudd regnskapsføres i balansen som en forpliktelse under Utsatt inntekt. Gaver/innsamlede midler inntektsføres på mottakstidspunktet. Verdien av gaver måles til virkelig verdi på mottakstidspunktet. Naturalia er inntektsført til en beregnet kostpris og kostnadsført med samme beløp. I aktivitetsregnskapet fremgår inntektsføringen i linjen Innsamlede midler, gaver mv, mens kostnadsføringen er skjedd under de ulike aktivitetene. Klassifisering av kostnader I aktivitetsregnskapet klassifiseres kostnader i tre hovedgrupper; kostnader til anskaffelse av midler (eiendom og innsamling), kostnader til formålet (direkte formålsrettede aktiviteter) og administrasjonskostnader. Administrasjonskostnadene består av felleskostnader som ikke er hensiktsmessig å foreta en tilstrekkelig pålitelig målbar fordeling av på aktivitet. Det vises til noter 7, 8 og 9 for nærmere spesifikasjon. Klassifisering og vurdering av eiendeler og gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler som forringes i verdi avskrives lineært over forventet økonomisk levetid. Anleggsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. Noter regnskap 2012, Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo s. 1

9 Varebeholdninger Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO-prinsippet og virkelig verdi. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over eiendelens forventede levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Som vanlige driftsmidler regnes verdier over kr og levetid 3 år eller mer, se note 16. Leide (leasede) driftsmidler balanseføres som driftsmidler hvis leiekontrakten anses som finansiell. Aksjer og andre markedsbaserte finansielle instrumenter Aksjer klassifisert som omløpsmidler er vurdert samlet som en portefølje (aktiv forvaltning). Urealisert økning i markedsverdi er ikke inntektsført, mens urealisert nedgang i markedsverdi er kostnadsført i den grad ny markedsverdi er vurdert lavere enn kostpris eller bokført verdi. Slik nedskriving av aksjeverdiene fremkommer som negativ inntekt under posten Finans- og investeringsinntekter. Kortsiktige plasseringer vurderes til laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. Mottatt utbytte og andre utdelinger inntektsføres som annen finansinntekt. Pensjoner Konsernet har kollektive (sikrede) pensjonsforsikringer for sine ansatte. Konsernet har en kollektiv pensjonsforsikring som er en ytelsesplan for de fleste av sine ansatte. Dette betyr at lineær opptjening og forventet sluttlønn er lagt til grunn som opptjeningsgrunnlag. Estimatavik amortifiseres over forventet gjenværende opptjeningstid. Det vises til note nr. 21. Fellesordningen i Vital Forsikring er regnskapsført som en ytelsesplan i henhold til norsk regnskapsstandard nr 6. Ordningen i KLP som omfatter sykepleiere, er en såkalt multiemployerplan, som i realiteten er en ytelses-plan, og derfor regnskapsført etter samme standard. Stiftelsen har også usikrede pensjonsordninger, som er avtalefestede førtidspensjonsordninger (AFP). Pensjonsordningen tilfredsstiller kravene i lov om offentlig tjenestepensjon. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Kontantstrømanalysen: Likviditetsbeholdningen består av kontanter og innskudd i bank. Det er ikke etablert noen kassekreditt eller trekkrettighet. Det er ingen annen begrensning på likviditetsbeholdningen enn beløpet som er bundet til skattetrekk og øremerkede fondsmidler. Noter regnskap 2012, Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo s. 2

10 NOTE 2 OFFENTLIG TILSKUDD KONSERNET Statlige tilskudd departement Helseforetaket Sør/Øst Sosial og Helse direktoratet Salg av gjesteplasser Helse og rehabilitering Frivorg momskompensasjon Andre statlige tilskudd Sum Oslo Kommune Oslo Fylkeskommune Andre kommunale tilskudd Sum Sum offentlige tilskudd Offentlig tilskudd knytter seg i hovedsak til tjenesteytingskontrakter eller rammeavtaler i forbindelse med oppdrag for kommune og stat. Tallene omfatter også kortsiktige tilskudd i forbindelse med prosjekt. NOTE 3 INNSAMLEDE MIDLER OG GAVER KONSERNET Private Faste givere Bedrift Testamentariske gaver/ arv Kollekter og kirkeoffer Naturalia Andre Sum Naturalia består hovedsakelig av mat, klær og utstyr som er gitt i gaver og er fordelt på aktivitetene/virksomhetene. Verdifastsettelsen er ut fra en beregnet kostpris. Verdien er registrert som inntekt på innsamling og som kostnad på de ulike aktivitetene med tilsvarende beløp. Noter regnskap 2012, Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo s. 3

11 NOTE 4 OPPTJENTE INNTEKTER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER Aktiviteter som oppfyller organisasjonens formål: KONSERNET Kafedrift Arbeidstjenester Salgsinntekter, div Basseng Vaktmestertjenester Egenandeler Storkjøkken Bruktbutikk Administrasjonstjenester Andre inntekter Sum Aktiviteter som skaper inntekt: KONSERNET Husleieinntekter Administrasjonstjenester Salgsgevinst leiligheter Andre inntekter Sum NOTE 5 FORDELING AV FELLESKOSTNADER Felles administrasjonskostnader er i fordelt gjennom internfakturering mot de ulike aktivitetene på grunnlag av forbrukte midler. Dette er felleskostnader som tilhører de ulike aktivitetene innenfor formålet. Felleskostnader som ikke er hensiktsmessig å foreta en tilstrekkelig pålitelig målbar fordeling av er klassifisert som administrasjonskostnader. Dette er i hovedsak deler av markeds- og informasjonsaktivitetene, deler av aktiviteten til generalsekretær, forskning- og utviklingskostnader, deler av eksternt revisjonshonorar og advokathonorarer. Se note 8. Felleskostnader består av følgende: Administrasjon og informasjon IKT IKT ekstra prosjekt Regnskap/lønn SUM Noter regnskap 2012, Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo s. 4

12 Stiftelsens felleskostnader er henført til de ulike aktiviteter som følger: Felleskostnader Admin/ informa. IKT IKT ekstra prosjekt Regnskap /lønn Fordelingsnøkkel Kostnader til anskaffelse av midler ,66 % Kostnader til formålet: Aldring og kultur ,51 % Arbeidstiltak ,68 % Barn og unge ,55 % Boligutvikling ,37 % Frivillighetssentraler ,62 % HIV-tiltak ,46 % Prostitusjonstiltak ,41 % Psykisk helsevern ,89 % Rusbehandling ,24 % Væresteder ,76 % Sosiale tiltak ,11 % Kirke og kultur ,41 % Administrasjonskostnader ,33 % Totalt ,00 % 1. Kostnader for sentraladministrasjon er fordelt på aktivitetene med en prosentsats mellom 1,15 og 2,55 % av sum forbrukte midler på hver aktivitet. 2. har en sentral IT/IS-avdeling og kostnadene er fordelt på grunnlag av produktbaserte kalkyler med hensyn til data programvare med påslag for beregnet support. 3. har i 2012 hatt en gjennomgang av IT struktur. IT prosjektet er fordelt på tilsvarende punkt 2 4. har en sentral økonomiavdeling og kostnadene er fordelt på grunnlag av beregninger med hensyn til størrelsen på hver aktivitet målt gjennom sum forbrukte midler. Kostnader for lønningsavdelingen er fordelt ut fra antall ansatte i de ulike aktiviteter. NOTE 6 FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Sum Finansinntekter KONSERNET Renteinntekter bank og pengemarked Andel fra Høyrentefond Kursgevinst og utbytte verdipapirer Annen finansielle inntekter Sum Finanskostnader KONSERNET Kurstap verdipapirer Finanskostnader Sum Finanskostnadene representerer i aktivitetsregnskapet kun aktiviteten finans. Finanskostnadene som art, se note 10, inkluderer finanskostnader fra lån som betjenes innenfor de andre aktivitetene (virksomhetene). Noter regnskap 2012, Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo s. 5

13 NOTE 7 KOSTNADER ANSKAFFELSE AV MIDLER KONSERNET Innsamling Innsamlingstjenester andre bymisjoner Administrasjonstjenester (Økonomi, IKT) Eiendom Sum NOTE 8 ADMINISTRASJON, FORMÅL OG INNSAMLING Administrasjonskostnader er felleskostnader som ikke er hensiktsmessig å foreta en tilstrekkelig pålitelig målbar fordeling av. Dette er i hovedsak overordnet markeds- og informasjonsaktivitetene, ledelse, personal- og kompetanseutvikling, forsknings- og utviklingskostnader, deler av eksternt revisjonshonorar og advokathonorarer. Beregningene er i tråd med retningslinjer fra Innsamlingskontrollen. Administrasjonsprosenten er beregnet som administrasjonskostnader delt på sum forbrukte midler. Formålsprosenten er beregnet som forbrukt til formålet delt på sum forbrukte midler. Innsamlingsprosenten er beregnet slik: Innsamlede midler (brutto inntekt, inkl naturalia) - kostnader til innsamlinger (direkte kostnader inkl fordelte felleskostnader) = disponibelt til formålet, regnes i prosent av innsamlede midler Stiftelsen Beregnet administrasjonsprosent: 1,8 1,4 1,3 3,2 3,3 2,2 Beregnet formålsprosent: 91,1 92,1 92,5 89,9 89,5 90,5 Innsamlingsprosent: 73,6 75,1 72,5 73,5 69,5 Konsern Beregnet administrasjonsprosent: 1,7 1,3 1,1 2,9 2,8 2,1 Beregnet formålsprosent: 91,7 92,6 93,1 90,5 90,4 91,1 Innsamlingsprosent: 73,6 75,1 72,5 73,5 69,5 Formålsprosenten og administrasjonsprosenten endret seg spesielt mye i 2010 på grunn av pensjonsreformens planendring, samt fordi kostnadsfordelingen til aktivitetene er høyere (økt fra 1 % i 2009 til 1,15 % i 2010, jamf note 5.) Noter regnskap 2012, Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo s. 6

14 NOTE 9 KOSTNADER TIL FORMÅLET har 12 hovedaktiviteter og virksomhetene er gruppert slik: Aldring og kultur Ammerud bo- og kultursenter Bekkelagshjemmet Engelsborg ressurssenter for eldre og pårørende Kampen Omsorg + Skovheim Allsenter Sofienbergsenteret St. Halvardshjemmet St. Hanshaugen Eldresenter Vålerengen bo- og servicesenter Arbeidstiltak Lønn som fortjent Unikum Barn og unge Myrsnipa Skovheim barnehage Forus Boligtiltak Bybo Frivilligsentraler Safir Frivilligsentral Stovner Frivilligsentral St. Hanshaugen Frivilligsentral Ullern Frivilligsentral Rusbehandling 24SJU A-Senteret Holmen Kirkens Bymisjon Enga Nybøle Origosenteret Veslelien HIV-tiltak Aksept Væresteder Aktivitetshuset Prindsen Møtestedet Bymisjonssenteret Romeriket Sosiale tiltak (andre) Helsesenteret for papirløse migranter Batteriet Gatejuristen Kirkens SOS Oslo PMV Kirke og Kultur Bymisjonssenteret Tøyenkirken Kirkelig Kulturverksted Prostitusjonstiltak Nadheim Natthjemmet Psykisk helsevern BPR Larkollen Ungdomspsykiatriske behandlingshjem Noter regnskap 2012, Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo s. 7

15 NOTE 10 ARTSINNDELTE KOSTNADER VAREKOSTNADER KONSERNET Varekostnader Sum varekostnader LØNNSKOSTNADER KONSERNET Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser og refusjoner Sum lønn og sosiale kostnader ANDRE DRIFTSKOSTNADER KONSERNET Avskrivninger Transportkostnader Eiendomskostnader Inventar, utstyr Medisinsk Tekstiler, vask Matvarer Vedlikehold og reparasjoner Fremmede tjenester Kontorkostnader Transportutgifter Klientutgifter Reklame, representasjon, kontingenter, forsikringer Tap på fordringer Andre kostnader Sum andre kostnader ANDRE FINANSKOSTNADER KONSERNET Pantegjeldsrenter Betalbar skatt Kurstap/nedskrivning verdipapirer Andre finanskostnader Sum finanskostnader Sum kostnader artsinndelt Sum kostnader artsinndelt tilsvarer sum forbrukte midler i aktivitetsregnskapet

16 NOTE 11 ANTALL ÅRSVERK (STIFTELSEN) Antall ansatte Antall årsverk Tall er oppgitt pr NOTE 12 GODTGJØRELSER TIL LEDELSEN OG REVISOR Godtgjørelse til styret kr 0 Lønn til generalsekretær kr Andre godtgjørelser kr Pensjon kr Sum lønn og godtgjørelser til generalsekretærer kr Tabellen over synliggjør all lønn til generalsekretær. Johannes Heggland, januar juli Sturla Johan Stålsett, juli - desember Det finnes ingen avtaler om bonuser eller lignende. Oppsigelsestid for generalsekretær Stula Johan Stålsett er 3 måneder. Det er ingen avtale om etterlønn. Det er ingen lån eller sikkerhetstillelser til nåværende eller tidligere ansatte. Godtgjørelse til revisor (Revisjonskostnadene er inkludert merverdiavgift) KONSERNET Revisjonshonorar Andre attestasjonstjenester Sum godtgjørelse til revisor NOTE 13 - SKATTETREKK Inkludert i beløpet for Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo er kr innsatt på bankkonti vedrørende skattetrekk. Tilsvarende beløp for Konsernet er kr Noter regnskap 2012, Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo s. 9

17 NOTE 14 AKSJER OG ANDRE MARKEDSBASERTE FINANSIELLE INSTRUMENTER Aksjer i datterselskap og tilkyttet selskap Selskapets totale Aksje kapital Antall aksjer pr Kostpris Pålydende SKBs andel av Aksje kapital Bokført verdi Unikum AS ,64 % 157 Bymisjons Partner AS ,1 100 % 30 Sum aksjer i datterselskap 187 Kirkelig Kulturverksted, Oslo ,00 % 0 Sum investering i tilknyttet selskap 0 Sum aksjer i datterselskap og tilknyttet selskap. 187 Investering i andeler Antall Kurs Kostpris Markedsve rdi Bokført verdi Urealisert Gevinst Banco Fondsforvaltning , Danske Fund Norsk Likviditet Institusjonell , DnB NOR Pengemarked II , Sum investering i andeler Aksjer Antall Kurs Kostpris Markedsve rdi Bokført verdi Urealisert Gevinst Energi SUBSEA 7 SA (NO) , AKER SOLUTIONS , TGS NOPEC GEOPH , SEADRILL LTD(NO) , FRED. OLSEN ENERGY , DET NO. OLJESELSKAP , PETROLEUM GEO , PROSAFE ASA , SIEM OFFSHORE , SOLSTAD OFFSHORE , Finansielle tjenester DNB ASA , GJENSIDIG FORSIKRING , SPAREBANK 1 SMN , OSLO BØRS VPS , SPBK. 1 SR BANK , Forbruksvarer SCHIBSTED ASA , ROYAL CARIBBEAN , MENTOR MEDIER AS , Helsevern PHOTOCURE ASA , PCI BIOTECH HLDG , Noter regnskap 2012, Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo s. 10

18 Industri YARA INTERNAT , NORWEGIAN AIR SHUTTLE , WILH. WILHELMSEN , VEIDEKKE ASA , HAFSLUND B , Informasjonsteknologi ATEA ASA , Konsumentvarer MARINE HARVEST , LERØY SEAFOOD GR , AUSTEVOLL SEAFOO , Materialer NORSK HYDRO ASA , Telekommunikasjon og tjenester TELENOR ASA , Utland EASTERN EUROPE CONVERGENCE , Ikke børsnoterte KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS , Sum aksjer Sum aksjer og andre markedsbaserte finansielle instrumenter Datterselskaper: Unikum AS eier 72,64 % av aksjene. Unikum er konsolidert inn i konsernkolonnen fullt ut. Selskapets aksjekapital er kr Unikum AS er en arbeidsmarkedsbedrift og driver på oppdrag av NAV Oslo Arbeid. Dette hører inn under formålsaktiviteten til. Unikum AS har en totalkapital på kr 44,4 mill, hvorav egenkapitalen utgjør kr 35,1 mill og gjelden kr 9,2 mill. Sum driftsinntekter kr 57,7 mill, kostnader kr 54,1 mill og et resultat kr 3,6 mill. Bymisjonspartner AS Bymisjonspartner ble stiftet eier 100% av aksjene. Bymisjonspartner er konsolidert inn i konsernkolonnen fullt ut. Selskapets aksjekapital er kr Bymisjonspartner AS er en støtte og utviklingspartner innenfor Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo. Dette hører inn under formålsaktiviteten til. Bymisjonspartner AS har en totalkapital på kr 0,023 mill, hvorav egenkapitalen utgjør kr -0,32 mill og gjelden kr 0,34 mill. Sum driftsinntekter kr 0, kostnader kr 0,35 mill og et resultat på 0,35 mill. Noter regnskap 2012, Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo s. 11

19 NOTE 15 TILKNYTTET SELSKAP investerte i 2005 i Kirkelig Kulturverksted med forretningskontor i Oslo. Eierandelen utgjør 40 %. Balanseført verdi var kr i stiftelsesregnskapet (kostpris) og kr i konsernregnskapet (egenkapitalmetoden). Investeringen ble i 2008 nedskrevet til kr 1. Balanseført verdi pr er dermed kr 1. hadde en fordring mot tilknyttet selskap Kirkelig Kulturverksted pålydende kr I 2008 ble det avsatt for tap på fordringen i sin helhet. Pr ble kr av fordringen ettergitt. Årsresultatet for Kirkelig kulturverksted for 2012 er beregnet til å bli et underskudd på 1,1 mill. har stilt garanti vedrørende Kirkelig Kulturverksted AS med kr for kassekreditt i Nordea og kr for leieforholdet i Jacobs Kirke overfor Kirkelig Fellesråd. Det er sitt regnskap for 2012 avsatt kr for å dekke evt. forpliktelser. NOTE 16 AVSKRIVNINGER DRIFTSMIDLER Tekst Inventar, kontormaskiner og andre driftsmidler EDB Maskiner og anlegg Transportmidler Anlegg under utførelse Tomter og Bygninger Faste installasjoner Akk. ansk. pr Årets tilgang Årets avgang Årets oppskrivning Årets nedskrivning Akk. ansk. pr Akk. avskr. og nedskr. pr Bokført verdi pr SUM Årets avskrivninger Økonomisk levetid 3-10 år 3 år 3-5 år år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Kjøp og salg av driftsmidler Tilgang Avgang Noter regnskap 2012, Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo s. 12

20 Konsern Inventar, kontormaskiner og andre driftsmidler Maskiner og anlegg Transportmidler Anlegg under utførelse Tomter og Bygninger Faste installasjoner Tekst EDB SUM Akk. ansk. pr Årets tilgang Årets avgang Årets oppskrivning Årets nedskrivning Akk. ansk. pr Akk. avskr. og nedskr. pr Bokført verdi pr Årets avskrivninger Økonomisk levetid 3-10 år 3 år 3-5 år år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Avskrivninger er gjennomført etter følgende retningslinjer i : Bygninger og eiendommer: Bygninger avskrives med mellom 1-2 %, dog kan rehabiliteringskostnader aktiveres og avskrives med 10 eller 20 %. Tekniske installasjoner avskrives med 10 %. Faste installasjoner og inventar hvor det er kjent eller mest sannsynlig at levetiden er kortere enn 10 år, avskrives over levetiden. Tomter avskrives ikke. Inventar, verktøy, maskiner, IKT-utstyr og biler: Det benyttes lineær avskriving etter følgende satser: Inventar, verktøy og maskiner avskrives med %. IKT-utstyr avskrives med 20 33,3 %. Biler avskrives med 20 %. Anlegg under utførelse: Større prosjekter defineres som Anlegg under utførelse inntil de er ferdigstilt. Byggelånskostnader på kapital som kan knyttes til tilvirkning av anleggsmidler balanseføres sammen med prosjektet. Senest ved årets utgang er årets ferdigstilte nyanskaffelser og påkostninger aktivert, vedlikeholdsandelen er kostnadsført og eventuelle utlegg belastet annen part. Reduksjonen i Anlegg under utførelse skyldes hovedsakelig aktivering av Kampen Omsorg + som var innflyttingsklart i september Pågående prosjekter har ikke vært gjenstand for avskrivning. Årets nedskrivninger: Av årets nedskrivninger gjelder kr 9 mill nedskrivning av restverdi på bygg som lå i Brinken og som er revet. Eiendommen er benyttet til Kampen Omsorg +. Det er inntatt en langsiktig fordring på Oslo kommune i note 19 relatert til inntektsføring av fremtidige leieinntekter relatert til nedskrivningen. Tilgang og avgang: Det er avhendet en leilighet i Larviksgata i løpet av året. Noter regnskap 2012, Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo s. 13

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

BALANSE PR. 31. DESEMBER 2014

BALANSE PR. 31. DESEMBER 2014 BALANSE PR. 31. DESEMBER 2014 Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo Note Stiftelsen Kirkens Bymisjon Konsern 2014 2013 2013 2014 2013 2013 EIENDELER ANLEGGSMIDLER 728 262 696 819 696 819 Eiendommer 16 730 338

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON OSLO

ÅRSBERETNING 2014 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON OSLO ÅRSBERETNING 2014 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON OSLO Virksomhetens art Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo (SKBO) har til formål i samarbeid med Den norske kirkes organer og i overensstemmelse med dens bekjennelse

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Aktivitetsregnskap 2014 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2014 2013 2012 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Note 2010 2009 2008. Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212

Note 2010 2009 2008. Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212 Aktivitetsregnskap 2010 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2010 2009 2008 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

STIFTELSEN FADDERBARNAS FRAMTID

STIFTELSEN FADDERBARNAS FRAMTID STIFTELSEN FADDERBARNAS FRAMTID Aktivitetsregnskap 2012 Tekst Note 2012 2011 Anskaffede midler Medlemsinntekter Tilskudd Offentlige tilskudd 4 36 856 0 Sum tilskudd 36 856 0 Innsamlede midler, gaver, mv

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

RÅDET FOR PSYKISK HELSE AKTIVITETSREGNSKAP 2015 Alle tall i hele tusen Noter

RÅDET FOR PSYKISK HELSE AKTIVITETSREGNSKAP 2015 Alle tall i hele tusen Noter AKTIVITETSREGNSKAP 2015 Alle tall i hele tusen Noter 2015 2014 Anskaffelse av midler Medlemsinntekter 147 154 Tilskudd fra offentlige institusjoner 1 6 365 4 978 Tilskudd fra andre 2 22 488 21 677 Innsamlede

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG BERETNING 2015 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON OSLO

ÅRSREGNSKAP OG BERETNING 2015 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON OSLO ÅRSREGNSKAP OG BERETNING 2015 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON OSLO Virksomhetens art Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo () har til formål i samarbeid med Den norske kirkes organer og i overensstemmelse med dens

Detaljer

ORGANISASJONENS INNTEKTER OG KOSTNADER Noter TILSKUDD Offentlige tilskudd Andre tilskudd Sum tilskudd - -

ORGANISASJONENS INNTEKTER OG KOSTNADER Noter TILSKUDD Offentlige tilskudd Andre tilskudd Sum tilskudd - - Organisasjonens navn REGNSKAP Organisasjonsnummer Urtehagen Stiftelse/avdeling Urtehagen International 978 605 702 tkr tkr ORGANISASJONENS INNTEKTER OG KOSTNADER Noter 2015 2014 1 ANSKAFFEDE MIDLER 1a

Detaljer

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510 Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Annet 575 039 549 507 Sum driftsinntekter 575 039 549 507 Driftsinntekter fordelt på geografi Helse Midt-Norge

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

DET NORSKE BAPTISTSAMFUNN - NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2014

DET NORSKE BAPTISTSAMFUNN - NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2014 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. Enkelte kostnadsarter opplyses

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Resultatregnskap for 2010 Nordstrand Tennisklubb

Resultatregnskap for 2010 Nordstrand Tennisklubb Resultatregnskap for 2010 Salgsinntekt Sponsorinntekter Annen driftsinntekt Medlemsavgifter Leieinntekter Treningsavgifter Sum driftsinntekter Note 2010 2009 197 369 295 272 435 000 230 000 1 719 436 1

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

AKTIVITETSREGNSKAP 2015 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON OSLO

AKTIVITETSREGNSKAP 2015 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON OSLO AKTIVITETSREGNSKAP 2015 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON OSLO Stiftelsen Kirkens Bymisjon Stiftelsen Kirkens Bymisjon Konsern 2015 2014 Noter 2015 2014 Anskaffelse av midler Tilskudd Offentlige 2 347 512 324

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Årsregnskap. Det norske Baptistsamfunn

Årsregnskap. Det norske Baptistsamfunn Årsregnskap 2012 Det norske Baptistsamfunn Resultatregnskap 1.1-31.12 Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER Gaver - andre driftsinntekter 1 9 282 373 8 901 110 Testamentariske gaver 0 1 700 406 Prosjektinntekter

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU Årsregnskap for 2013 2322 RIDABU Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på driftsmidler og

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2014 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 373 563 1 988 995 Annen driftsinntekt 42

Detaljer