ÅRSBERETNING 2012 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON OSLO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING 2012 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON OSLO"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2012 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON OSLO Virksomhetens art Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo () har til formål i samarbeid med Den norske kirkes organer og i overensstemmelse med dens bekjennelse å fremme tiltak som bidrar til å virkeliggjøre kirkens oppdrag. Kirkens Bymisjons visjon er at menneskene i byen erfarer respekt, rettferdighet og omsorg. Stiftelsens oppdrag er å avdekke, lindre og bidra til å fjerne årsaker til nød. Stiftelsens visjon og formål søkes fremmet i samarbeid med myndigheter, institusjoner og organisasjoner, og ved hjelp av ansatte og frivillige medarbeidere. Stiftelsen driver på dette grunnlaget en rekke diakonale tiltak av helsefremmende, sosial og kirkelig art. Disse tiltakene spenner over et bredt spekter av arbeidsformer og målgrupper. I forlengelsen av dette sosiale arbeidet, og for å utføre dette så godt som mulig, er det også en viktig oppgave for stiftelsen å legge til rette for leder- og personalutvikling, rekruttering m.m. utfører sitt oppdrag gjennom 39 virksomheter, lokalisert i Oslo, Østfold og Hedmark. Virksomhetene arbeider innenfor tiltaksområdene eldreomsorg, rus/psykiatri, bo-oppfølging, arbeid og rehabilitering, rettshjelp, tiltak for barn, unge og familier, aktivitetstilbud og væresteder, frivillighet og selvhjelp, hverdagsmenighet, krisetjeneste, m.v. har 1333 ansatte (inklusive Unikum med 75 ansatte) på hel- og deltid og ca 1500 frivillige medarbeidere pr leder nettverket Fellesrådet for bymisjonene i Norge som består av 10 bymisjons-stiftelser med arbeid i en rekke norske byer over hele landet. Fortsatt drift I samsvar med regnskapsloven 3-3a bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede. Til grunn for antagelsen ligger resultatprognoser for 2013 og stiftelsens langsiktige prognoser for årene fremover. Stiftelsen er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet i organisasjonen anses jevnt over som godt. Det er gjennomført arbeidsmiljøundersøkelser ved flere virksomheter i løpet av året, og det samarbeides om å følge opp arbeidsmiljøet gjennom møter i arbeidsmiljøutvalgene sentralt og lokalt. Formelt samarbeid arbeidsgiver ansattes organisasjoner Det er et godt og åpent samarbeid mellom sentral ledelse og de ansattes organisasjoner. Det ble gjennomført månedlige informasjons- og samhandlingsmøter, samt flere formelle drøftingsmøter. hadde 6 hovedtillitsvalgte i Et viktig tema var avviklingen av NyBøle og hvordan vi kunne ivareta de ansatte på en god måte samt ta vare på viktig kompetanse og bymisjonserfaring der omplassering var mulig. Arbeidsmiljøutvalg og vernetjenesten Virksomheter i som jevnlig sysselsetter mer enn 20 ansatte har eget arbeidsmiljøutvalg (AMU). I tillegg finnes det et Sentralt AMU som ivaretar helheten i arbeidsmiljøspørsmål i organisasjonen. Her har det vært 5 møter i løpet av året, med temaer som konflikt og konflikthåndtering i organisasjonen, skade- og sykefraværsstatistikk og sykefraværsoppfølging, AKAN, de berørte overtallige i organisasjonen pga nedbemanning/nedleggelse og grunnopplæring HMS for ledere, amu-medlemmer og verneombud. Hovedverneombudet i har fast plass i Sentralt AMU og ledet utvalget i Det ble i juni arrangert internt grunnkurs i HMS for ledere, nye verneombud og amu-medlemmer. I tillegg ble den årlige Verneombudsdagen arrangert i oktober med temaet verneombudets rolle i konflikter og konflikthåndtering på arbeidsplassen. Til sammen utgjør dette den obligatoriske HMS-opplæringen for vernetjenesten som kreves i følge arbeidsmiljøloven. IA avtale om inkluderende arbeidsliv IA-avtalen mellom de sentrale parter på nasjonalt nivå ble fornyet for perioden , Virksomhetene i har egne IAavtaler; et samarbeid mellom lokal ledelse, lokal(e) verneombud/tillitsvalgt, og Arbeidslivssenteret. Den enkelte virksomhet utarbeider egne handlingsplaner for IA-tiltak. De lokale årsmeldingene for virksomhetene forteller om mange gode tiltak for å redusere sykefraværet, f.eks sykle til jobben-aksjonen på Sofienberghjemmet, trening i arbeidstiden ved mange virksomheter, livsstilkurs på Vålerengen Bo- og servicesenter m.m. Mange virksomheter har søkt om og mottatt tilretteleggingstilskudd fra NAV i løpet av året. Mangfold, integrering og likestilling s strategidokument Kompasset og lokale handlingsplaner for IA-arbeidet slår fast at Kirkens Bymisjon skal bidra til at flere personer som står utenfor arbeidslivet inkluderes i meningsfull aktivitet, arbeidstrening eller arbeid. Dette er også i tråd med aktivitetsplikten i Diskrimineringsloven. Aktivitetsplikten blir ivaretatt gjennom bl a IA-plasser (arbeidstreningsplasser som NAV disponerer), arbeidstreningsplasser via Unikum, andre praksisplasser (f eks i samarbeid med DNB) samt gjennom lavterskel- arbeidstiltakene Arbeidslaget og Lønn som fortjent. hadde i 2012 til sammen 34 IA-plasser

2 Organisasjonens mål er full likestilling mellom kvinner og menn, slik at det ikke foregår forskjellsbehandling mht. lønn, arbeidstidsordninger, kompetanseutvikling, avansement og rekruttering. Organisasjonen har en stor overvekt av kvinner både blant ansatte og ledere. Det er ikke avdekket noen forskjeller i lønn eller ordninger som kan henledes til kjønn. Det er et stort mangfold i nasjonaliteter blant de ansatte i. Dette gjør seg mest gjeldende innenfor sykehjemmene våre; Ammerudhjemmet utgjør de ansatte 27 nasjonaliteter. På Aksept er det 6 nasjonaliteter, mens ansatte og frivillige på Helsesenteret for papirløse representerer hele 18 nasjonaliteter. Pr Andel kvinner Andel menn Alle ansatte 70 % (71 %) 30 % (29 %) Virksomhetsledere/sentral ledelse 61 % (59 %) 39 % (41 %) Styret (medl og vara) 47 % (53 %) 53 % (47 %) Representantskapet (medl og vara) 63 % 37 % (Fjorårstall i parentes) Nedbemanning og nedleggelser I løpet av 2012 ble rusinstitusjonen Nybøle lagt ned på grunn av tap av anbud. Som en følge av dette mottok 53 medarbeidere oppsigelse. Før og under oppsigelsesperioden ble det jobbet aktivt for å forsøke å finne annet passende arbeid i andre virksomheter. Ved utgangen av oppsigelsestiden hadde 10 medarbeidere takket ja til annet arbeid i organisasjonen. Også ved 24SJU var det noe nedbemanning mot slutten av året. De fleste oppsagte (ansatt mer enn et år) vil ha fortrinnsrett til annet passende arbeid som blir ledig i i ett år etter fratreden. Bedriftshelsetjeneste Ordningen med Bedriftshelsetjeneste er godt etablert på virksomhetene. Lokale handlingsplaner legges til grunn for bruken av bedriftshelsetjenesten. Hovedelementene i BHT-arbeidet har vært systematisk HMS-arbeid, sykefraværsoppfølging, arbeidshelseoppfølging, ergonomi, psykososialt arbeidsmiljø og rus/avhengighet. BHT deltar som fast ordning i første formelle dialogmøte ved langtidssykefravær, samt bistår med egne samtaler for nattarbeidere. Bedriftshelsetjenesten deltar i Sentralt AMU minimum 2 ganger pr år. I tillegg er bedriftslegen med i alle individuelle AKAN-saker i organisasjonen. Sykefravær og skademeldinger Sykefravær 2012 i Korttidsfravær Total fravær Kvinner 3,22 % 9,68 % Menn 2,08 % 6,32 % Alle ansatte 2,88 % 8,69 % Fraværet varierer betydelig mellom virksomheter av samme type og varierer også over tid i den enkelte virksomhet. Det arbeides aktivt med konkrete tiltak i den enkelte virksomhet for å redusere sykefraværet. Det ble i 2012 registrert 151 skader og skadesituasjoner ((193 i 2011). Høsten 2012 ble det innført en to-deling i registrering av skader. Det skilles nå mellom skader og episoder, noe som viser til alvorlighetsgraden i hendelsene. Skadene blir fortsatt rapportert sentralt, mens episodene blir rapportert kun internt og brukes i det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet lokalt. Fellesskapsbyggende kulturtiltak å møtes på tvers Den enkelte virksomhet gjennomfører i løpet av året interne arbeidsmiljø- og trivselstiltak for sine ansatte. Noen arrangementer/kurs åpnes for hele organisasjonen. I tillegg til dette arrangeres det felles arrangementer for hele organisasjonen. Det årlige personalseminaret ble arrangert i juni på Sundvolden Hotel med temaet Energi. Her blir ansatte invitert til dager med mulighet for faglig påfyll, sosialt samvær og personlig utvikling. Det var ca 300 deltakere disse dagene. Våren 2012 gikk 12 ansatte en pilgrimsvandring langs pilgrimsleden fra Le Puy mot Santiago de Compostella. Før jul var ansatte/frivillige/brukere invitert til julekonsert i regi av Telenor i Kulturkirken Jacob. Ca 500 var tilstede. Den årlige juletrefesten for ansatte med familier ble holdt i januar 2012 (ca 300 gjester). Kompetansetiltak fra personalavdelingen Det ble gjennomført 2 innføringskurs for nyansatte i Kirkens Bymisjon i 2012, med ca 50 tilstede på hver av samlingene. Her gis en innføring i organisasjonens historie, verdier og overordnet strategi. Det jobbes systematisk med kompetanseheving for ledere og mellomledere innenfor personalfeltet. I 2012 ble det arrangert 12 møtepunkter, kalt Arbeidsgiverprat, for ledere og mellomledere i organisasjonen hvor ulike temaer innen personalfeltet ble tatt opp. Blant temaer kan nevnes: prosedyrer ved nedleggelser og oppsigelser, lønnsoppgjøret, innføring av nye arbeidsavtaler, midlertidig ansettelser m.m. Den enkelte avdeling og virksomhet har egne kompetanseutviklingstiltak rettet mot ulike grupper, temaer eller bransjer. For eksempel arrangerer avdeling aldring & kultur kulturarbeiderskolen som er et årlig kurs for nyansatte i avdelingen.

3 Ytre miljø Virksomheten forurenser ikke det ytre miljø. Det er et mål å delta aktivt i positive tiltak for miljø og klima slik det er beskrevet i strategidokument Kompasset for som er forlenget til å gjelde ut har i 2011 brukt 4 interne miljøkonsulenter i dette arbeidet. Konsulentene følger en fremdriftsplan med sikte på at alle våre virksomheter skal sertifiseres som miljøfyrtårn innen I 2011 ble 6 nye virksomheter sertifisert som miljøfyrtårn samt at hovedkontoret ble resertifisert. Fremtidig utvikling styrer etter strategidokumentet Kompasset , vedtatt høsten Strategidokumentet er forlenget til å gjelde ut Virksomheten videreføres på alle sine virksomhetsområder, men tilpasses endrede behov og utfordringer i storbyen og endrede rammevilkår fra våre oppdragsgivere. Strategidokumentet staker ut ti strategier for arbeidet: 1. Avdekke 6. Bygge inkluderende fellesskap 2. Påvirke 7. Fremme deltakelse 3. Forebygge 8. Fremme aktivitet og arbeid 4. Gi omsorg, bistand og behandling 9. Fremme frivillig innsats 5. Fremme rettigheter 10. Være kirke med rom for alle I tillegg skal hele stiftelsens virksomhet særlig kjennes ved følgende: Kvalitet og kompetanse Arbeid for å krysse grenser og skape gode overganger Skapende kulturarbeid Miljøbevissthet s virksomhet er i overveiende grad knyttet til kontrakter med offentlig oppdragsgiver underlagt lov om offentlige anskaffelser. Kontraktene gir normalt god forutsigbarhet for driften innenfor kontraktsperioden. s egenfinansierte virksomhet er avhengig av inntektene eiendomsdrift, avkastning fra finansplasseringer, gaver fra enkeltpersoner, sponsormidler og tilskudd fra ulike eksterne fonds og samarbeidspartnere. Redegjørelse for årsregnskapet Formåls- og administrasjonsprosent, resultat, kontantstrøm, investeringer, finansiering og likviditet Konsernet viser et underskudd på kr 18,2 mill for I 2011 var det et overskudd kr 18,8 mill. Stiftelsen viser et underskudd på kr 21,5 mill for I 2011 var det et overskudd på kr 15,9 mill. Underskuddet dekkes fra formålskapitalen. Formålskapitalen må sees i sammenheng med estimatavviket i NRSP-beregningen som pr er på 247,8 mill (pr kr 340,2 mill). Estimatavviket utgjør en potensiell framtidig kostnad og dermed kraftig redusert formålskapital. Det vises til pensjonsnoten (nr 21) samt til formålskapitalnoten (nr 22). Underskuddet i 2012 skyldes i hovedsak kostnader i forbindelse med avvikling av virksomheten Nybøle (aktivitet innen rusbehandling). Formålsprosenten i 2012 for henholdsvis stiftelsen og konsernet ble 91,1 % og 91,7 %. Tallene for 2011 var 92,1 % og 92,6 % (se note 8). Administrasjonskostnadene i 2012 var henholdsvis for stiftelsen og konsernet 1,8 % og 1,7 %. Tallene for 2011 viser 1,4 % og 1,3 %. Innsamlingsprosenten i 2012 er for både stiftelsen og konsernet 73,6 %. I 2011 var den på 75,1 %. Stiftelsens likviditetsbeholdning (kasse og bank) var pr kr 130,8 mill. Pr var den på kr 109,4 mill. Tilsvarende for konsernet kr 163,1 og 144,2 mill. Økningen i likviditetsbeholdningen fra 2011 til 2012 forklares med økt belåning. Kontantstrømanalysen viser at likvider brukt på investeringer utgjør kr 145 mill. Investeringene er i hovedsak finansiert ved økt belåning. Tatt i betraktning at finansplasseringene, i tillegg til kasse/bank, regnes som likvide midler, er evnen til egenfinansiering av investeringer god. Stiftelsens kortsiktige gjeld pr utgjorde 24,6 % av samlet gjeld. Året før var den på 33,2 %. Konsernets kortsiktige gjeld var på 25,5 % mot året før 33,9 %. Den finansielle stilling vurderes å være god. Kortsiktig gjeld kan nedbetales ved hjelp av de mest likvide midlene (omløpsmidlene). Stiftelsens totalkapital var ved utgangen av året kr mill, en økning fra kr mill året før. Konsernets totalkapital var kr mill mot kr mill året før. Stiftelsens formålskapitalprosent er redusert fra 44,8 % til 37,5 % fra 2011 til Konsernets formålskapitalprosent er redusert fra 46 % til 38,9 %. Nedgangen i formålskapitalprosenten skyldes årets underskudd og økt belåning grunnet økte investeringer på eiendom.

4 Formålskapitalprosenten vurderes å være solid. Den beregnede pensjonsforpliktelsen er høyere enn det som er reflektert i balansen når ikke resultatført estimatavvik tas med. Dersom denne pensjonsforpliktelsen var tatt med i balansen, ville formålskapitalen vært kr 247,8 mill lavere (se note 21). Den økonomiske og finansielle stilling danner et godt grunnlag for driften framover og gir støtte til den vedtatte strategiplanen. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av stiftelsens eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Finansiell risiko Likviditetsrisiko En vesentlig del av midlene er plassert i bank og andre lett likvide midler. Likviditetsbeholdningen anses å være tilfredsstillende og er dessuten bedret siden Markedsrisiko er noe eksponert når det gjelder endringer i rentenivået. Andel lån med flytende rente var pr på 80,9 %, men dette ble endret til 36,2 % da lånet tilhørende Kampen Omsorg + iht planen ble konvertert fra flytende til fast rente. Tallet for 2011 var 48 %. Markedsrisikoen synes derfor fortsatt lav. Kredittrisiko Risiko for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses lav, da det historisk sett har vært lite tap på fordringer. Den finansielle risiko totalt sett vurderes dermed å være liten. 31. desember mai 2013 Rikke Lassen Knut Riksen Olav Molven fungerende styreleder Øystein Schønberg-Grevbo Anne Sigrid Hamran Bente Overholt Nora Blaasvær Frode Grøstad Hege K. Trætteberg Sturla Stålsett generalsekretær

5 BALANSE PR. 31. DESEMBER 2012 Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo Note Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo Konsern EIENDELER ANLEGGSMIDLER Eiendommer Biler, maskiner, inventar etc Andre langsiktige fordringer Aksjer i datterselskap og tilknyttet selskap 14/ Pensjonsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Varebeholdninger Kundefordringer Fordringer på samarbeidspartner Andre kortsiktige fordringer Aksjer og andre markedsbaserte finansielle instrumenter Andel SKB Høyrentefond / obligasjoner Kasse- og bankinnskudd 2/ Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Grunnkapital Annen bundet formålskapital Formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner Formålskapital med selvpålagt restriksjoner Formålskapital Minoriteter Sum egenkapital AVSETNING FOR FORPLIKTELSE Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Andre avsetninger for forpliktelse Sum avsetning for forpliktelse ANNEN LANGSIKTIG GJELD Pantelån 18/23/ Leieboerinnskudd Annen langsiktig gjeld 23/ Sum annen langsiktig gjeld KORTSIKTIG GJELD Leverandører Skyldig skattetrekk og offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld 17/18/ Betalbar skatt Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL desember mai 2013 Rikke Lassen Knut Riksen Olav Molven fungerende styreleder Øystein Schønberg-Grevbo Anne Sigrid Hamran Bente Overholt Nora Blaasvær Frode Grøstad Hege K. Trætteberg Sturla Stålsett generalsekretær

6 AKTIVITETSREGNSKAP 2012 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON OSLO Stiftelsen Kirkens Bymisjon Konsernet Kirkens Bymisjon Noter Anskaffelse av midler Tilskudd Offentlige Statlige Kommunale Andre Innsamlede midler, gaver mv Opptjent inntekter fra operasjonelle aktiviteter fordelt på Aktiviteter som oppfyller organisasjonens formål Aktiviteter som skaper inntekter Finans og investeringsinntekter 6/ Andre inntekter Sum midler Forbrukte midler 5/9/10 11/12/16 20/21/ Kostnader til anskaffelse av midler 7/ Kostnader til organisasjonens formål Tilskudd, bevilgninger mv. til oppfyllelse av organisasjonens formål Kostnader til aktiviteter som oppfyller formålet Aldring og kultur Arbeidstiltak Barn og unge Boligtiltak Frivilligsentraler HIV-tiltak Prostitusjonstiltak Psykisk helsevern Rusbehandling Væresteder Sosiale tiltak (andre) Kirke og kultur 14/ Administrasjonskostnader Finanskostnader 6/ Sum forbrukte midler Årets aktivitetsresultat Tillegg/reduksjon formålskapital Grunnkapital Annen bunden formålskapital Formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner Formålskapital med selvpålagte restriksjoner Annen formålskapital Sum disponeringer

7 KONTANTSTRØMANALYSE Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo Konsern A. Likvider tilført fra/brukt på virksomheten Årets resultat før skatt Skatter Ordinære avskrivninger og nedskrivninger Gevinst ved salg av varige driftsmidler Tap ved salg av varige driftsmidler Endring i lager, debitorer og kreditorer Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn- /utbetalt. i pensjonsordning Endring i andre tidsavgrensninger Nedskrivning av aksjer Netto likviditetsendring fra virksomheten (A) B. Likvider tilført fra/brukt på investeringer Investeringer i varige driftsmidler Salg av varige driftsmidler Investering i aksjer mv Netto likviditetsendring for investeringer (B) C. Likvider tilført fra/brukt på finansiering Opptak av lån Nedbetaling av lån Netto likviditetsendring fra finansiering (C) Netto endring i likvider gjennom året (A + B + C) Likviditetsbeholdning 1/ Likviditetsbeholdning 31/

8 NOTE 1 - REGNSKAPSPRINSIPPER Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo () er en ideell stiftelse uten økonomisk vinning som formål. Det avgis et samlet regnskap for virksomheter som drives på oppdrag fra offentlige myndigheter og egenfinansierte aktiviteter. I tillegg avgis konsernregnskap som omfatter datterselskap, ref. note 14. Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk. følger regnskapsstandard for ideelle organisasjoner. Stiftelsen presenterer resultatregnskapet klassifisert basert på aktivitet fremfor art. Dette gjelder både stiftelsesregnskapet og konsernregnskapet. Enkelte kostnadsarter opplyses likevel i note. Konsolideringsprinsipper I konserntallene inngår datterselskapet Unikum AS. Posten aksjer i datterselskap er erstattet med datterselskapets eiendeler og gjeld. Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet var en økonomisk enhet. Transaksjoner og mellomværende mellom regnskapsenhetene i konsernet er eliminert. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapene følger de samme regnskapsprinsipper som morstiftelsen. Datterselskaper og tilknyttet selskap Egenkapitalmetoden er benyttet for konsernregnskapet, mens kostmetoden er benyttet i stiftelsesregnskapet for tilknyttet selskap. Det er foretatt nedskriving til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivingen reverseres når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger er tilstede. Inntektsføring Tilskudd inntektsføres når stiftelsen har juridisk rett til tilskuddet. Offentlige tilskudd som det knytter seg betingelser til inntektsføres i takt med forbruk av kostnader knyttet til den støttede aktivitet. Ikke inntektsførte tilskudd regnskapsføres i balansen som en forpliktelse under Utsatt inntekt. Gaver/innsamlede midler inntektsføres på mottakstidspunktet. Verdien av gaver måles til virkelig verdi på mottakstidspunktet. Naturalia er inntektsført til en beregnet kostpris og kostnadsført med samme beløp. I aktivitetsregnskapet fremgår inntektsføringen i linjen Innsamlede midler, gaver mv, mens kostnadsføringen er skjedd under de ulike aktivitetene. Klassifisering av kostnader I aktivitetsregnskapet klassifiseres kostnader i tre hovedgrupper; kostnader til anskaffelse av midler (eiendom og innsamling), kostnader til formålet (direkte formålsrettede aktiviteter) og administrasjonskostnader. Administrasjonskostnadene består av felleskostnader som ikke er hensiktsmessig å foreta en tilstrekkelig pålitelig målbar fordeling av på aktivitet. Det vises til noter 7, 8 og 9 for nærmere spesifikasjon. Klassifisering og vurdering av eiendeler og gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler som forringes i verdi avskrives lineært over forventet økonomisk levetid. Anleggsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. Noter regnskap 2012, Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo s. 1

9 Varebeholdninger Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO-prinsippet og virkelig verdi. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over eiendelens forventede levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Som vanlige driftsmidler regnes verdier over kr og levetid 3 år eller mer, se note 16. Leide (leasede) driftsmidler balanseføres som driftsmidler hvis leiekontrakten anses som finansiell. Aksjer og andre markedsbaserte finansielle instrumenter Aksjer klassifisert som omløpsmidler er vurdert samlet som en portefølje (aktiv forvaltning). Urealisert økning i markedsverdi er ikke inntektsført, mens urealisert nedgang i markedsverdi er kostnadsført i den grad ny markedsverdi er vurdert lavere enn kostpris eller bokført verdi. Slik nedskriving av aksjeverdiene fremkommer som negativ inntekt under posten Finans- og investeringsinntekter. Kortsiktige plasseringer vurderes til laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. Mottatt utbytte og andre utdelinger inntektsføres som annen finansinntekt. Pensjoner Konsernet har kollektive (sikrede) pensjonsforsikringer for sine ansatte. Konsernet har en kollektiv pensjonsforsikring som er en ytelsesplan for de fleste av sine ansatte. Dette betyr at lineær opptjening og forventet sluttlønn er lagt til grunn som opptjeningsgrunnlag. Estimatavik amortifiseres over forventet gjenværende opptjeningstid. Det vises til note nr. 21. Fellesordningen i Vital Forsikring er regnskapsført som en ytelsesplan i henhold til norsk regnskapsstandard nr 6. Ordningen i KLP som omfatter sykepleiere, er en såkalt multiemployerplan, som i realiteten er en ytelses-plan, og derfor regnskapsført etter samme standard. Stiftelsen har også usikrede pensjonsordninger, som er avtalefestede førtidspensjonsordninger (AFP). Pensjonsordningen tilfredsstiller kravene i lov om offentlig tjenestepensjon. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Kontantstrømanalysen: Likviditetsbeholdningen består av kontanter og innskudd i bank. Det er ikke etablert noen kassekreditt eller trekkrettighet. Det er ingen annen begrensning på likviditetsbeholdningen enn beløpet som er bundet til skattetrekk og øremerkede fondsmidler. Noter regnskap 2012, Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo s. 2

10 NOTE 2 OFFENTLIG TILSKUDD KONSERNET Statlige tilskudd departement Helseforetaket Sør/Øst Sosial og Helse direktoratet Salg av gjesteplasser Helse og rehabilitering Frivorg momskompensasjon Andre statlige tilskudd Sum Oslo Kommune Oslo Fylkeskommune Andre kommunale tilskudd Sum Sum offentlige tilskudd Offentlig tilskudd knytter seg i hovedsak til tjenesteytingskontrakter eller rammeavtaler i forbindelse med oppdrag for kommune og stat. Tallene omfatter også kortsiktige tilskudd i forbindelse med prosjekt. NOTE 3 INNSAMLEDE MIDLER OG GAVER KONSERNET Private Faste givere Bedrift Testamentariske gaver/ arv Kollekter og kirkeoffer Naturalia Andre Sum Naturalia består hovedsakelig av mat, klær og utstyr som er gitt i gaver og er fordelt på aktivitetene/virksomhetene. Verdifastsettelsen er ut fra en beregnet kostpris. Verdien er registrert som inntekt på innsamling og som kostnad på de ulike aktivitetene med tilsvarende beløp. Noter regnskap 2012, Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo s. 3

11 NOTE 4 OPPTJENTE INNTEKTER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER Aktiviteter som oppfyller organisasjonens formål: KONSERNET Kafedrift Arbeidstjenester Salgsinntekter, div Basseng Vaktmestertjenester Egenandeler Storkjøkken Bruktbutikk Administrasjonstjenester Andre inntekter Sum Aktiviteter som skaper inntekt: KONSERNET Husleieinntekter Administrasjonstjenester Salgsgevinst leiligheter Andre inntekter Sum NOTE 5 FORDELING AV FELLESKOSTNADER Felles administrasjonskostnader er i fordelt gjennom internfakturering mot de ulike aktivitetene på grunnlag av forbrukte midler. Dette er felleskostnader som tilhører de ulike aktivitetene innenfor formålet. Felleskostnader som ikke er hensiktsmessig å foreta en tilstrekkelig pålitelig målbar fordeling av er klassifisert som administrasjonskostnader. Dette er i hovedsak deler av markeds- og informasjonsaktivitetene, deler av aktiviteten til generalsekretær, forskning- og utviklingskostnader, deler av eksternt revisjonshonorar og advokathonorarer. Se note 8. Felleskostnader består av følgende: Administrasjon og informasjon IKT IKT ekstra prosjekt Regnskap/lønn SUM Noter regnskap 2012, Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo s. 4

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Styresak nr. 32/05 REF: 2004/000610

Styresak nr. 32/05 REF: 2004/000610 Styresak nr. 32/05 REF: 2004/000610 ÅRSREGNSKAP 2004 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Årsregnskap 2004 bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noter

Detaljer

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Regnskap 2010 Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering

Detaljer

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 ÅRSREGNSKAP 2003 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Årsregnskap 2003 - bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2012 Smart, enkelt og greit! KLAR FOR VEKST Året ble på mange områder det beste året for Stavanger Boligbyggelag noen gang. Vi er et av boligbyggelagene her i landet med sterkest

Detaljer

Årsrapport ISS Facility Services AS 2010. Innhold Styrets årsberetning Resultat og balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning

Årsrapport ISS Facility Services AS 2010. Innhold Styrets årsberetning Resultat og balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning Årsrapport ISS Facility Services AS 2010 Innhold Styrets årsberetning Resultat og balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning 1 Årsberetning 2010 Konsern ISS ISS Facility Services AS er en

Detaljer

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS Årsrapport 2013 Selskapsstruktur Modum Kommune 66,6% Sigdal Kommune 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket 36,00% Modum 36,35% Krødsherad 18,17% Sigdal 9,48% Sigdal Energi Sigdal 100% Horga Kraftverk I tillegg

Detaljer

Årsberetning 2012. Lokal kraft i

Årsberetning 2012. Lokal kraft i Årsberetning Superb Design 212 1 Lokal kraft i 1913 213 ÅR ÅRSBERETNING 212 2/2 2/21 Leder 17. april 213 var det 1 år siden Fauske Lysverk leverte sine første elektroner gjennom nettet. I begynnelsen var

Detaljer

WINDER ASA ÅRSRAPPORT

WINDER ASA ÅRSRAPPORT WINDER ASA ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSBERETNING 2006 VIRKSOMHETEN Winder ASA er et investeringsselskap som har som formål å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapet er lokalisert i Oslo og

Detaljer

Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse Innledning Stiftelsen Norsk Luftambulanses (SNLA) oppdrag er å bidra til at befolkningen skal få riktig hjelp så raskt som mulig ved akutt og livstruende

Detaljer

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA og Verdipapirsentralen Holding ASA Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Oslo Børs Holding ASA - årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning

Detaljer

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom.

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. Årsrapport 2014 2 // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // INNHOLD // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // 3 Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. INNHOLD Nøkkeltall

Detaljer

20 Å R S R A P P O R T 20 1 Oslo Lufthavn AS (OSL) Ó 2002 Design: OSL Produksjon: Elektronisk (PDF) Foto: Knut Bry, Trond Isaksen, Scanpix og OSL Adresse: Edvard Munchs veg, Postboks 100 2061 Gardermoen

Detaljer

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 2013

ÅRSRAPPORT 2013 2013 21 ÅRSRAPPORT 213 Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 91 EQUASS er et europeisk system for kvalitetsstyring av velferdstjenester og hele A2G Gruppen er sertifisert etter denne kvalitetsstandarden.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig)

ÅRSRAPPORT 2012. OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig) ÅRSRAPPORT 2012 OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig) Innhold 3 Årsrapport 2012 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3

ÅRSRAPPORT 2012. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 ÅRSRAPPORT 2012 Fjordkraftkonsernet INNHOLD Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 FJORDKRAFT Styrets beretning s 5-9 Regnskap 2012 s 10-15 Noter til regnskapet s 16-32 TRONDHEIM KRAFT Styrets beretning

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 02. APRIL

INNKALLING TIL STYREMØTE 02. APRIL Styreleder Ketil Holmgren 26.mars 2009 Nestleder Irene Skiri Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Marte Vibstad Båtstrand Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Brukerutvalget

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 2013

STYRETS BERETNING FOR 2013 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Innhold Styrets beretning for 2013... 3 Nøkkeltall... 8 Årsregnskap 2013... 9 Resultatregnskap... 9 Balanse... 10 Egenkapitaloppstilling... 12 Kontantstrømoppstilling...

Detaljer

Regnskap 2014. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning

Regnskap 2014. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning Regnskap 2014 Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning STYRETS BERETNING 2014 HELSE NORD RHF 1. Opplysninger om arten av virksomheten

Detaljer

ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013

ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013 ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013 Resultatregnskap Tall i mill. kr. Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER Spillinntekter 1 21 641,2 19 245,1 Andre driftsinntekter 2 26,6 34,2 SUM DRIFTSINNTEKTER 21 667,8 19 279,3

Detaljer

INNHOLD. ÅrsbereTning 03. HoveDTall 09. nøkkeltall produksjon 10. resultatregnskap 11. balanse 12. kontantstrømoppstilling 14. noter Til regnskapet 15

INNHOLD. ÅrsbereTning 03. HoveDTall 09. nøkkeltall produksjon 10. resultatregnskap 11. balanse 12. kontantstrømoppstilling 14. noter Til regnskapet 15 GIR ENERGI 2010 INNHOLD ÅrsbereTning 03 HoveDTall 09 nøkkeltall produksjon 10 resultatregnskap 11 balanse 12 kontantstrømoppstilling 14 noter Til regnskapet 15 revisjonsberetning 30 Årsrapporten er trykket

Detaljer

Konsernregnskap for. Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010

Konsernregnskap for. Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010 Skrevet ut: 30.03.2011 13:28:05 Konsernregnskap for Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010 Foretaksnr. 915 070 434 Resultatregnskap Konsernet Morselskapet (Beløp i hele tusen) Note 2010 2009

Detaljer

Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 9001 2000

Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 9001 2000 Årsrapport 2008 1 Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 9001 2000 Vi i ÅstvedtGruppen har som mål å levere god kvalitet, ha kontroll med våre prosesser og kunne dokumentere resultater over tid.

Detaljer