Carnegie Fondsforvaltning AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Carnegie Fondsforvaltning AS"

Transkript

1 c Årsrapport 1996 Carnegie Fondsforvaltning AS

2 I N N H O L D Til våre andelseiere...3 Carnegie Gruppen...4 Kommentarer til markedet...5 Pengemarkedsfond Carnegie Pengemarked...7 Carnegie Likviditet...8 Obligasjonsfond Carnegie Forvaltning...9 Carnegie Pensjon Carnegie Obligasjon Carnegie EU Obligasjon Kombinasjonsfond Carnegie Multifond Aksjefond Carnegie OBX Carnegie Aksje Norge Carnegie Aksje Norden Carnegie WorldWide Forklaring av sentrale begreper Appendiks HISTORISK AVKASTNING ER INGEN GARANTI FOR FREMTIDIG AVKASTNING. DEN FAKTISKE AVKASTNINGEN EN ANDELSEIER OPPNÅR I FONDET ER AVHENGIG AV UTVIKLINGEN I MARKEDENE, FONDETS RISIKOPROFIL OG PROVISJONER, SAMT FORVALTERENS DYKTIGHET. AVKASTNINGEN KAN BLI NEGATIV SOM FØLGE AV KURSTAP. ANBEFALINGENE ER KUN MENT SOM VEILEDNING OG BØR SUPPLERES MED EGNE VURDERINGER. PB

3 T I L V Å R E A N D E L S E I E R E 1996 ble et meget godt år for alle våre verdipapirfond og derved våre andelseiere. Det henger naturligvis sammen med rentenedgangen og aksjekursoppgangen som har funnet sted. Jeg vil ønske alle våre nye andelseiere velkommen til Carnegie Fondsforvaltning AS og samtidig takke våre gamle kunder for trofast å ha fulgt med gjennom året som gikk. Stortinget vil i løpet av vårsesjonen sannsynligvis vedta den nye loven om individuell pensjonssparing (IPA). Dermed er det ikke lenger bare forsikringsselskapene som kan forvalte dine pensjonsmidler etter skatteloven. I løpet av året vil privatkunder kunne bruke verdipapirfond, og selv velge risikoprofil på sine pensjonsplasseringer. Våre anbefalinger gjennom fjoråret om å øke eksponeringen i aksjer og diversifisere investeringene mot utlandet er fortsatt gyldig. Likeledes ser vi det som interessant å plassere noe av midlene i internasjonale obligasjoner for på den måten oppnå en høyere løpende avkastning enn i tilsvarende norske obligasjoner. Imidlertid må man ta høyde for en fortsatt sterk krone og således ikke vekte seg for mye opp i internasjonale plasseringer. Med dagens utvikling er realrenten på bankinnskudd i ferd med å forsvinne. Dette gjør aksje- og obligasjonsinvesteringer mer interessant. Det er hyggelig å konstatere at vårt pengemarkedsfond Carnegie Likviditet var helt i tetskiktet i fjor med en avkastning på 5,5%. Også våre norske obligasjonsfond Carnegie Pensjon og Carnegie Obligasjon lå blandt de beste med en avkastning på hhv 8,4% og 8,7%. På aksjesiden har Carnegie Aksje Norge oppnådd en avkastning siden oppstart i juli 1995 på 58,8%. Våre internasjonale aksjefond Carnegie Aksje Norden og Carnegie World- Wide slo også sine indekser med god margin med en avkastning på hhv 38,3% og 23,0%. Carnegie EU Obligasjon, vårt internasjonale rentefond, ga 16,8% i avkastning i Det er det beste rente- og obligasjonsfondet i Norge siden oppstart, siste 2 år og siste år. Våre kunder har et meget godt utgangspunkt for en langsiktig god avkastning om de benytter våre fond som byggeklosser i sine porteføljer! Med vennlig hilsen Carnegie Fondsforvaltning AS Bjarne Brynning Adm. direktør 3

4 C A R N E G I E G R U P P E N Forretningsområder og eierstruktur Carnegie er en internasjonal fondsmegler- og forvaltningsgruppe med kontorer i 8 land. Foruten fondsforvaltning tilbyr gruppen tjenester innen verdipapirmegling og corporate finance. Carnegies forvaltningstjenester inkluderer verdipapirfond og aktiv forvaltningservice for bedrifter, institusjoner og private investorer. Totalt har gruppen mer enn SEK 19 mrd. under forvaltning. Carnegie gruppen er eiet 55% av det engelske finansforetaket Singer & Friedlander Group PLC og de resterende 45% eies av ansatte i Carnegie gruppen. Singer & Friedlander er en forretningsbank med tyngde også innen forvaltning og eiendomsvirksomhet. Selskapet ble dannet rundt århundreskiftet og er notert på London Stock Exchange. Carnegie Asset Management Fondsforvaltning blir en stadig større del av Carnegies finansielle tjenester for bedrifter, institusjoner og private investorer. Forvaltningen har blitt utskilt som en separat forretningsenhet. Carnegie Asset Management Group, som enheten heter, består av alle forvaltningsselskapene i gruppen. Carnegie Forvaltning AS forvalter gjennom sine datterselskaper, Carnegie Fondsforvaltning AS og Carnegie Aktiv Forvaltning AS ca NOK 3,5 mrd. For å yte bedre service for våre kunder, forbedres stadig utnyttelsen av intern kompetanse og utvikling av felles produkter. Verdifull utveksling av informasjon og erfaring oppnås gjennom Carnegies innsikt i en rekke attraktive markeder. Felles målsetning er å utvikle gode investeringsprodukter basert på grundig analyse og konstant markedsovervåkning. PB

5 M A R K E D S F O R V E N T N I N G E R USA - nær en konjunkturtopp? Amerikanske korte og lange renter har vært volatile også i 4. kvartal. Den 30-årige amerikanske obligasjonsrenten har svingt fra 6,9% ned til 6,3% for så å stige opp mot 6,75% igjen mot slutten av kvartalet. Sentralbanksjef Alan Greenspan dro igang uroen da han indikerte at amerikanske verdipapirer var høyt priset. Usikkerheten var sådd og svært mange valgte å ta gevinster i november etter den beste aksje- og obligasjonsmåned på over 4 år. Helt mot slutten av året fikk man da også nøkkeltall som indikerte sterkere økonomisk vekst gjennom mer positivt syn fra amerikanske konsumenter og fra amerikanske innkjøpssjefer. Fremtidsutsikter USA - Utsikter til fortsatt moderat vekst Etter 4,7% BNP-vekst i 2. kvartal 1996, modererte veksten seg til 2,1% i 3. kvartal og var trolig nær dette nivået også i 4. kvartal. Totalt vil veksten i 1996 trolig ligge rundt 2,6% - ikke skremmende høyt. Carnegie Fondsforvaltning AS tror ikke veksten i 1997 blir høyere enn 2,3%. Begrunnelsen ligger i en moden vekstfase hvor konsumentene har et lavere konsumbehov. Demografiske vridninger i den amerikanske befolkningen (stadig færre mennesker i aldersgruppen 20 til 30 år) vil også virke dempende på forbruket. Det var nettopp et lavere privat konsum som var en av hovedgrunnene til avmatningen i siste halvdel av året. Offentlig konsum, boliginvesteringer og eksport viste også svakhet i annen halvdel av Europa - Fortsatt svak øknomisk vekst ga lavere renter Europeiske obligasjonsrenter har falt gjennom tredje kvartal. Høy arbeidsledighet, lave investeringer, lavt privat konsum og stram finanspolitikk kjennetegner situasjonen. Arbeidsledigheten i Frankrike har økt med over ett prosentpoeng i løpet av ,7% ved utgangen av november 1996 er rekord i etterkrigstiden. Tyskland er ikke langt etter - og situasjonen forverres. «Alle» snakker om veksten i Tyskland, faktum er at økningene i BNP ser ut til å komme inn på moderate 1,4% for Tidligere høyrenteland som Italia, Spania og Portugal får nå problemer grunnet generelt lav etterspørsel i EU. Fremtidsutsikter Europa - Fortsatt rentenedgang Europa må igjennom en restrukturering for å gjenvinne konkurranseevnen og bli mer fleksibel. Drastiske kutt i sykelønninger, lavere jobbsikkerhet og en økning av pensjonsalderen ble derfor vedtatt helt i slutten av tredje kvartal i Tyskland. Investeringer i kontinental-europa har sviktet i dette økonomiske «oppsvinget». Stadig strammere finanspolitikk og høyere skattetrykk (særlig grunnet stigende pensjonsutgifter) i hele Europa har bidratt til at veksten ikke får skikkelig fotfeste. Finanspolitikken strammes ytterligere til i 1997 (måleår for ØMU medlemskap) mens konsumentene får en slankere lønningspose og en mer usikker arbeidsplass. Mye taler for en fortsatt lav rente i Europa. Norge - God vekst og rentefall Privat konsum og høy eksportverdi bidro til en god vekst i norsk økonomi i fjerde kvartal. Inflasjonen holdt seg fortsatt lav og la dermed forholdene godt tilrette for rentenedgang. Både korte og lange norske renter falt dramatisk gjennom det siste kvartalet i Den lange norske obligasjonsrenten (S467) falt nær 0,6 prosentpoeng i løpet av kvartalet til 6,2%. Pengemarkedsrenter og korte obligasjonsrenter formelig stupte gjennom kvartalet. Den to-årige norske statsobligasjonen S462 falt med nær 1,4 prosentpoeng gjennom det siste kvartalet til et nivå rundt 4,2%. Fremtidsutsikter Norge - Lave renter også fremover Fortsatt sterkt press opp på kronekursen er ventet og vi forventer derfor fortsatt lave norske renter. Testen for penge- og obligasjonsmarkedet kommer i februar når konsumprisene for januar kommer. Neste test blir lønnsoppgjøret i 2. kvartal. «Frislippet» av NOK kan bidra til å dempe aktiviteten i norsk økonomi, og vi mener derfor dette er positivt for det norske rentemarkedet. Konklusjon for penge- og obligasjonsmarkedet Frykten for stigende inflasjon og renteøkninger har vært overdrevet i Europa. Moderat vekst, lav inflasjon og stram finanspolitikk som gjennomgangstone i hele den industrialiserte del av verden, legger forholdene til rette for lavere obligasjonsrenter det kommende år. Markedsutvikling aksjer Oslo Børs Totalindeks steg med 32,1% i Det var dermed det fjerde år på rad med positiv avkastning. I 4. kvartal steg børsen med 15,3%. En meget sterk stigning som følge av en sterk USD, god børsutvikling i USA og Europa og sterk likviditetstilgang. Lokomotivene bak oppgangen i 1996 har vært de store tunge børsnoterte selskapene som Norsk Hydro, Saga og Orkla. De norske eksportbedriftene hadde et godt år som en følge av god konkurranseevne, høy amerikansk dollar og en kraftig stigning i oljeprisen. Innenlands tjener blant andre Orkla godt på høyt 5

6 privat konsum. Konjunkturer og aksjekurser Fortsatt vekst i USA, tegn til oppgang fra lavt nivå i Japan og fortsatt høy vekst i nyindustrialiserte land tilsier at eksportveksten fra Europa fortsatt kan bli god i Problemet for Europa er imidlertid at samlet går kun 8% av eksporten fra EU land til land utenfor EU-området. Eksportveksten i EU-området er derfor i overveiende del avhengig av en positiv økonomisk utvikling i andre EU-land. Her er ikke bildet helt lyst. Når finanspolitikken skal strammes til ytterligere i 1997 (måleår for ØMU) kan man komme inn i en ond sirkel med lav vekst og stadig nye innstramninger. Japanerne har det samme dilemma. Etter flere års finanspolitiske hjelpepakker har Japan det verste budsjettunderskudd i den industrialiserte verden. Arbeidsledigheten er også i Japan på det høyeste nivå siden den 2. verdenskrig. Nyindustrialiserte land opplever nå også en noe svakere veksttakt ettersom infrastrukturen har blitt en flaskehals i noen av disse landene. Andre merker de siste års sterke lønnstigning på konkuranseevnen (eksempelvis Sør-Korea). Veksten i de fleste ny-industrialiserte land ligger imidlertid på et høyt nivå slik at etterspørselen fortsatt vil være sterk fra slike land. Øst-Europa ser nå mer interessant ut enn Asia, idet mange øst-europeiske land ligger etter den asiatiske utviklingen. Deregulering og åpning av tidligere lukkede markeder, større vekt på konkurransepolitikk og - ikke minst - en globalisering av kapital, teknologi og arbeidskraft, vil trolig fortsette å presse prisene ned. Konklusjon aksjemarkedet For aksjeinvestorer betyr det ovenfor nevnte scenario at man skal være selektiv i sitt valg av aksjer. Endel selskaper vil få press ned på sine marginer som en følge av økt internasjonal konkurranse og prisfall. Andre selskaper vil nyte godt av at de befinner seg i et marked med sterk vekst og/eller lite press på prisene (eksempelvis teknologi og farmasi). Carnegie går grundig til verks ved valg av aksjer. De langsiktige trendene for makroøkonomi, politikk og demografi ligger i bunn når vi skal vurdere et selskaps potensiale i fremtiden. interessante markedene i den industrialiserte verden ved inngangen til Risikofaktorer i 1997 er et potensielt fall i amerikanske aksjer og muligheten for lavere vekst enn forventet i Europa. Vi forventer at aksjemarkedet i Norge kan gi en avkastning på 10-15% i Felles for de nordiske økonomier er at de er lengre fremme hva angår vekst, enn tilfellet er i Sentral- Europa, først og fremst Tyskland. Derfor bør aksjemarkedene i de nordiske landene gi en god avkastning i Carnegie Aksje Norden forventes å gi en bedre avkastning enn de geografisk bredere baserte fond. Forslag til sammensetning av investeringsportefølje Til tross for «frislippet» av NOK vil det fortsatt være fornuftig å diversifisere noe ut av Norge og inn i internasjonale obligasjoner gjennom Carnegie EU Obligasjon. Valutarisikoen er begrenset ved at Carnegie løpende analyserer de europeiske land med hensyn til valutakurs- og renteutvikling. Dette har medført at Carnegie EU Obligasjon for tiden er overvektet i UK, Irland og Italia. Carnegie EU Obligasjon var forøvrig Norges beste obligasjonsfond siste 12 og 24 måneder - målt ved utgangen av Med dagens lave rentenivå vil vi for midler med plasseringshorisont under 1 måned anbefale Carnegie Likviditet. For likvide midler med horisont utover 1 måned vil vi anbefale å øke durasjonen ved å plassere i Carnegie Forvaltning. Penger som har lengre horisont enn 6-12 måneder bør «skyves» utover rentekurven til Carnegie Obligasjon eller Carnegie Pensjon. Meravkastningen er markant i den lengre enden av det norske rentemarkedet. «Frislippet» av den norske kronen og den kraftige nedgangen i norske renter gjør at vi anbefaler en overvekting i det norske aksjemarkedet i Imidlertid råder vi våre investorer til fortsatt internasjonal diversifisering gjennom våre internasjonale fond, Carnegie Norden og Carnegie WorldWide. Norsk økonomi viser fortsatt solide veksttall og Norge er derfor i en særsituasjon i dag. Selskaper som har mye av sin inntjening i det norske markedet vil trolig fortsette å tjene gode penger i Det norske aksjemarkedet ser derfor ut som et av de mest PB

7 C A R N E G I E P E N G E M A R K E D Porteføljen Stat Norsk Stat 21,8% Kommune-, fylkesgarantert Aust-Agder Kraft 5,9% Bergen Kommune 10,4% Bergen Lys 5,9% Kristiansand Kommune 1,9% Lyse Kraft 3,9% Melhus Kommune 9,8% Oslo Kommune 10,4% Sum 48,2% Kredittforetak Norgeskreditt 3,8% Vestenfjelske 4,0% Sum 7,8% Bank Chr. Bank og Kreditkasse 1,9% Gjensidige Bank 6,0% Sparebanken Vest 7,7% Sum 15,6% Netto kontantbeholdning Sparebanken NOR 6,6% Pengemarkedsfondet Carnegie Pengemarked inneholder rentebærende plasseringer i markedets sikreste papirer. Utstrakt risikospredning og restriktive plasseringsrammer er fondets investeringsfilosofi. Fondet foretar ingen enkeltplasseringer med gjenværende løpetid over 12 måneder, og gjennomsnittlig løpetid skal være maksimum 120 dager. Verdiendringen reflekteres daglig i andelskursen. Fondet har en konservativ plasseringsstrategi, og investerer kun i papirer utstedt av det offentlige og de beste selskapene innen finansnæringen, men ikke i industriselskaper m.v. Det innebærer at fondet kan benyttes ubegrenset av pensjonskasser. Fondet egner seg ypperlig som et alternativ til kortsiktige bankplasseringer. Forvalters kommentar Avkastningen i Carnegie Pengemarked var god i siste kvartal av 1996 fordi Norges Bank kuttet renten flere ganger. Avkastningen i fjerde kvartal var derfor markert bedre enn bankplasseringer. Ved inngangen til 1. kvartal gir fondet en meget konkurransedyktig rente i forhold til bank. Rentedifferansen mot Tyskland har skrumpet kraftig inn i den korte enden. Carnegie Pengemarked Carnegie Pengemarked Forvaltet volum mill. kr 52 Gjennomsnittlig løpetid (dager) 97 Standardavvik fond 0,24% Standardavvik ref.indeks 0,28% Antall andelseiere 100 Andelskurs 14604,68 Minsteinnskudd Forvaltningsprovisjon 0,35% Tegnings- og innløsningsprov. 0 3 mnd. 12 mnd. 24 mnd. 48 mnd. 60 mnd. Oppstart* Fond Carnegie Pengemarked 1,39% 4,92% 10,53% 24,44% 30,95% 62,13% Annualisert 5,68% 4,92% 5,13% 5,62% 5,54% 5,85% Referanseindeks** ST1X 1,36% 5,19% 11,03% 27,11% 40,67% Annualisert 5,55% 5,19% 5,37% 6,18% 7,06% *Oppstart Carnegie Pengemarked, **Referanseindeks, se beskrivelse side 18 7

8 Carnegie Likviditet C A R N E G I E L I K V I D I T E T Porteføljen Stat Norsk Stat 21,9% Kommune-, fylkesgarantert Aust-Agder Kraft 0,6% Bergen Kommune 1,7% Bergen Lys 0,6% Bergenhalvøens Komm. Kraft 4,8% Bærum Kommune 8,4% Kraftv. i Orkla 1,5% Kristiansand Kommune 1,2% Melhus Kommune 1,6% Odda Kommune 1,6% Oslo Kommune 0,9% Troms Kraftforsyning 1,4% Sum 24,3% Kredittforetak Norgeskreditt 7,1% Sparebankkreditt 6,3% Vestenfjelske 7,5% Sum 20,9% Carnegie Likviditet fikk strengere plasseringsrammer i 2. kvartal 1996 og investerer nå kun i papirer utstedt av det offentlige og de beste selskapene innen finansnæringen, men ikke i industriselskaper m.v. Det innebærer at fondet kan benyttes ubegrenset av pensjonskasser. Høy avkastning og restriktive plasseringsrammer er fondets investeringsfilosofi. Carnegie Likviditet investerer i rentebærende verdipapirer med en gjennomsnittlig løpetid på maksimum 12 måneder. Dette innebærer at kursen på fondet svinger lite. Verdiendringen reflekteres daglig i andelskursen. Den stabile avkastningen gjør fondet spesielt anvendelig for plassering av kortsiktig likviditet. Carnegie Likviditet er tilpasset investorer med en kortsiktig horisont, som vil ha høyest mulig avkastning og lav risiko. Fondet er meget konkurransedyktig overfor bankrenter, og anbefales til investorer med en investeringshorisont på 0-6 måneder. Bank Bolig og Næringsbanken 6,9% Chr. Bank og Kreditkasse 1,7% DnB 5,4% Finansbanken 1,6% Fokus Bank 1,6% Gjensidige Bank 5,4% Handelsbanken 0,6% IS-Banken 3,8% Sparebanken Møre 3,2% Sparebanken NOR 0,6% Sum 30,8% Netto kontantbeholdning Sparebanken NOR 2,1% Forvalters kommentar Carnegie Likviditet har i likhet med Carnegie Pengemarked gitt en god avkastning i et meget godt marked i 4. kvartal. Fondet gav en avkastning på 5,45% året sett under ett, fondet bør være et godt alternativ til bank også i 1. halvår Fondet tilbyr investorene en meget konkurransedyktig effektiv rente ved inngangen til Rentedifferansen mot Tyskland har kommet inn også i dette segmentet av avkastningskurven, men vi tror på en fortsatt positiv utvikling i det norske rentemarkedet. Carnegie Likviditet Forvaltet volum mill. kr 327 Gjennomsnittlig løpetid (dager) 286 Standardavvik fond 0,55% Standardavvik ref.indeks 0,38% Antall andelseiere 41 Andelskurs 1051,89 Minsteinnskudd Forvaltningsprovisjon 0,35% Tegnings- og innløsningsprov. 0 3 mnd. 12 mnd. 24 mnd. Oppstart* Fond Carnegie Likviditet 1,93% 5,45% 11,55% 11,80% Annualisert 7,95% 5,45% 5,62% 5,63% Referanseindeks** ST2X 1,68% 5,53% 11,83% 12,10% Annualisert 6,89% 5,53% 5,75% 5,77% *Oppstart Carnegie Likviditet, **Referanseindeks, se beskrivelse side 18 PB

9 C A R N E G I E F O R V A L T N I N G Porteføljen Stat og statsgarantert Norsk Stat 7,9% Norges Kommunalbank 1,6% Sum 9,5% Statsforetak Statnett 1,7% Kommune-, fylkesgarantert Akershus Fylkeskommune 1,7% Aust-Agder Kraft 0,8% Buskerud Fylkeskommune 1,6% Bærum Kommune 1,8% Lørenskog Kommune 1,6% Nyset-Steggje Kraft 1,6% Oslo Kommune 4,6% Skollenborg Kraftverk 2,9% Tafjord Kraftselskap 0,8% Vest-Agder Fylke 1,6% Øvre Otra 0,8% Sum 19,8% Kredittforetak/finansieringsselskap Eksportfinans 1,7% Landkreditt 0,7% Norgeskreditt 6,4% Sparebankkreditt 8,9% Vestenfjelske 5,0% Sum 22,7% Bank Bolig og Næringsbanken 8,6% Den norske Bank 4,1% Chr.Bank og Kreditkasse 7,1% Eiker Sparebank 2,5% Finansbanken 1,6% Fokus Bank 2,0% Gjensidige Bank 3,2% Handelsbanken 0,2% IS-Banken 3,3% Sparebanken Møre 3,2% SPB Nord-Norge 2,0% SPB NOR 0,5% Sparebanken Plus 1,6% Sparebanken Sør 1,9% Sparebanken Vest 0,8% Sum 42,6% Carnegie Forvaltning inneholder obligasjoner utstedt av markedets beste utstedere. Fondet har en konservativ plasseringsstrategi, og investerer kun i papirer utstedt av det offentlige og de beste selskapene innen finansnæringen, men ikke i industriselskaper m.v. Det innebærer at fondet kan benyttes ubegrenset av pensjonskasser. Carnegie Forvaltnings gjennomsnittlige løpetid er begrenset til maksimalt 2 år og følsomheten overfor renteendringer er derfor garantert lav. Fondet gir en langt mer stabil og god avkastning enn de fleste andre obligasjonsfond - både på kort og lang sikt. Forvalters kommentar Carnegie Forvaltning har gitt god avkastning i 4. kvartal av 1996 som en følge av det kraftige fallet i norske renter mot slutten av Fondet har ligget opp mot sin maksimumsløpetid på 2 år gjennom stort sett hele 4. kvartal. Det har gitt fondets andelseiere en meget god avkastning. Fondet er godt posisjonert for fortsatt å gi en konkurransedyktig avkastning sammenlignet med bank og pengemarkedsfond i første kvartal av Carnegie Forvaltning Netto kontantbeholdning Sparebanken NOR 3,7% Carnegie Forvaltning Forvaltet volum mill. kr 639 Durasjon (år) 1,76 Gjennomsnittlig løpetid (år) 1,96 Rentefølsomhet 1,68 Standardavvik fond 2,29% Standardavvik ref.indeks 1,49% Antall andelseiere 107 Andelskurs 1234,34 Minsteinnskudd Forvaltningshonorar 0,50% Tegnings- og innløsningsprov. 0 3 mnd. 12 mnd. 24 mnd. 48 mnd. 60 mnd. Oppstart* Fond Carnegie Forvaltning 2,85% 6,27% 16,35% 37,41% 53,64% 59,91% Annualisert 11,90% 6,27% 7,87% 8,27% 8,97% 9,02% Referanseindeks** ST3X 2,27% 6,00% 13,78% 33,01% 46,19% 51,89% Annualisert 9,39% 6,00% 6,67% 7,39% 7,89% 7,99% *Oppstart Carnegie Forvaltning, **Referanseindeks, se beskrivelse side 18 9

10 Carnegie Pensjon C A R N E G I E P E N S J O N Porteføljen Stat og statsgarantert Norsk Stat 31,4% Norges Kommunalbank 1,5% Sum 32,9% Kommune-, fylkesgarantert Akershus Fylkeskommune 6,6% Bodø Kommune 5,5% Haugesund Kommune 4,4% Tafjord Kraftselskap 5,7% Sum 22,2% Kredittforetak Norgeskreditt 5,9% Sparebankkreditt 5,5% Vestenfjelske 3,7% Sum 15,1% Bank Bolig og Næringsbanken 7,3% Den norske Bank 7,1% Sparebanken Nord-Norge 6,4% Sum 20,8% Netto kontantbeholdning Sparebanken NOR 9,0% Carnegie Pensjon investerer i papirer utstedt av markedets beste utstedere med mellomlang- og lang løpetid. Fondets portefølje er preget av utvalgte banker og kredittforetak, store kommuner og kraftverk med kommunal, interkommunal og fylkeskommunal garanti, samt statsgaranterte papirer. Fondet søker alltid å inneholde flest mulig sikre, høyt avkastende og likvide obligasjoner. Fondet vil normalt ha en durasjon på over 2 år. Fondet har en konservativ plasseringsstrategi, og investerer kun i papirer utstedt av det offentlige og de beste selskapene innen finansnæringen, men ikke i industriselskaper m.v. Det innebærer at fondet kan benyttes ubegrenset av pensjonskasser. Carnegie Pensjons målsetning er å gi investorer med en lang investeringshorisont en høyere avkastning enn pengemarkedsfond og bankplassering. Fondet passer utmerket som et sikkert og langsiktig fundament i enhver investors portefølje. Forvalters kommentar Carnegie Pensjon har gitt en god avkastning i et marked med fallende renter langs hele avkastningskurven i Norge. Gitt våre markedsforventninger er Carnegie Pensjon et av fondene vi anbefaler for våre investorer i Avkastningskurven i Norge er nå svært bratt, og vi ser få grunner til at den skal bli brattere i Meravkastningen ved å være investert i noe lengre papirer er markant. Carnegie Pensjon Forvaltet volum mill. kr 83 Durasjon (år) 4,55 Gjennomsnittlig løpetid (år) 5,41 Rentefølsomhet 4,31 Standardavvik fond 4,85% Standardavvik ref.indeks 3,64% Antall andelseiere 13 Andelskurs 1237,69 Minsteinnskudd Forvaltningsprovisjon 0,50% Tegnings- og innløsningsprov. 0 3 mnd. 12 mnd. 24 mnd. 36 mnd. 48 mnd. Oppstart* Fond Carnegie Pensjon 5,43% 8,44% 25,71% 22,36% 47,75% 47,86% Annualisert 23,55% 8,44% 12,12% 6,96% 10,25% 10,26% Referanseindeks** ST4X 4,22% 8,43% 22,91% 23,82% 49,46% 49,46% Annualisert 17,98% 8,43% 10,86% 7,38% 10,57% 10,55% *Oppstart Carnegie Pensjon, **Referanseindeks, se beskrivelse side 18 PB

11 C A R N E G I E O B L I G A S J O N Porteføljen Stat og statsgarantert Norsk Stat 48,6% Norges Kommunalbank 4,6% Sum 53,2% Kommune-, fylkesgarantert Haugesund Kommune 5,0% Nordlanskraft 5,9% Sum 10,9% Carnegie Obligasjons porteføljesammensetning gjenspeiler selskapets rentesyn. Carnegie Fondsforvaltning AS søker å gi andelseierne i Carnegie Obligasjon best mulig avkastning på mellomlang- og lang sikt. Carnegie Obligasjon plasserer for tiden i norske offentlige obligasjoner og obligasjoner utstedt av de beste selskapene. Løpetiden kan fritt variere, men den gjennomsnittlige løpetiden vil aldri overstige 10 år. Carnegie Obligasjon Kredittforetak Norgeskreditt 5,2% Sparebankkreditt 3,3% Sum 8,5% Bank Bolig og Næringsbanken 2,1% Finansbanken 2,2% Fokus Bank 3,3% Sum 7,6% Forvalters kommentar Carnegie Obligasjon har i likhet med Carnegie Pensjon gitt andelseierne meget god avkastning i det siste kvartalet av Rentekurven i Norge er meget bratt, og vi anbefaler derfor Carnegie Obligasjon til alle investorer som kan gå lengre ut på rentekurven. Industri Norsk Hydro 6,8% Kværner 5,4% Orkla 5,9% Sum 18,1% Netto kontantbeholdning Sparebanken NOR 1,7% Carnegie Obligasjon Forvaltet volum mill. kr 95 Durasjon (år) 4,00 Gjennomsnittlig løpetid (år) 4,73 Rentefølsomhet 3,78 Standardavvik fond 5,09% Standardavvik ref.indeks 3,64% Antall andelseiere 92 Andelskurs 1174,02 Minsteinnskudd Forvaltningsprovisjon 0,70% Tegnings- og innløsningsprov. 0 3 mnd. 12 mnd. 24 mnd. 48 mnd. 60 mnd. Oppstart* Fond Carnegie Obligasjon 5,28% 8,72% 24,65% 41,12% 54,80% 117,79% Annualisert 22,85% 8,72% 11,65% 8,99% 9,13% 9,98% Referanseindeks** ST4X 4,22% 8,43% 22,91% 49,46% 66,20% Annualisert 17,98% 8,43% 10,86% 10,57% 10,70% *Oppstart Carnegie Obligasjon, **Referanseindeks, se beskrivelse side 18 11

12 Carnegie EU Obligasjon C A R N E G I E E U O B L I G A S J O N Porteføljen Obligasjoner Irsk stat 11,8% Italiensk Stat 14,4% Norsk Stat 0,3% Portugisisk Stat 19,1% Spansk Stat 17,1% Svensk Stat 2,0% U.K. Stat 31,6% Sum 96,3% Netto kontantbeholdning: Sparebanken NOR 3,7% Carnegie EU Obligasjon er Carnegie Fondsforvaltning AS internasjonale diversifiseringsprodukt på rentesiden. Fondet plasserer utelukkende i obligasjoner utstedt og garantert av stater innen EU/EØS-området. Fondets investeringsstrategi er bygget opp omkring grundige makroøkonomiske analyser og vurdering av politiske forhold. Løpetiden i fondet kan fritt variere. Internasjonal diversifisering er viktig for alle som ønsker høyere avkastning, lavere volatilitet og bedret likviditet. Carnegie EU Obligasjons målsetting er å oppnå langsiktig og god avkastning. Forvalters kommentar Carnegie EU Obligasjon gav en fortsatt meget god avkastning i 4. kvartal Vi anbefaler fortsatt at våre investorer benytter seg av dette fondet tiltross for «frislippet» av den norske kronen i begynnelsen av Gjenplasseringsrenten i Norge er lav ved inngangen til 1. kvartal Med en åpen økonomi og stor avhengighet av råvareeksport anbefaler vi fortsatt Carnegie EU Obligasjon som en viktig diversifisering i Carnegie EU Obligasjon Forvaltet volum mill. kr 239 Durasjon (år) 4,84 Gjennomsnittlig løpetid (år) 6,17 Rentefølsomhet 4,53 Standardavvik fond 6,69% Standardavvik ref.indeks 4,16% Antall andelseiere 71 Andelskurs 1206,35 Minsteinnskudd Forvaltningsprovisjon 0,75% Tegningsprovisjon 0,10% Innløsningsprovisjon 0,10% 3 mnd. 12 mnd. 24 mnd Oppstart* Fond Carnegie EU Obligasjon 5,56% 16,83% 31,58% 33,08% Annualisert 24,16% 16,83% 14,71% 13,58% Referanseindeks** JP Morgan Europe Index i NOK 2,45% 9,33% 28,73% 29,90% Annualisert 10,17% 9,33% 13,46% 12,35% Oppstart Carnegie EU Obligasjon, **Referanseindeks, se beskrivelse side 18 PB

13 C A R N E G I E M U L T I F O N D Porteføljen Obligasjoner Norsk Stat 38,8% Aksjer - Norge Bolig og Næringsbanken 5,9% Elkem 4,5% Hafslund 1,5% Kværner Industrier 5,2% Merkantildata 8,6% Norsk Hydro 9,7% Norske Skogindustrier 4,9% Protector Forsikring 4,9% Sum 45,2% Aksjer - Utland Frontec B (Sverige) 6,6% Nordström & Thulin (Sverige) 3,5% Oxygen US (USA) 1,3% Sum 11,4% Aksje - Unotert Norman Data Defense Systems 1,8% Netto kontantbeholdning: Sparebanken NOR 2,8% Carnegie Multifond er et kombinasjonsfond som primært investerer andelseiernes kapital i rentebærende papirer og aksjer både i Norge og utlandet. Fondets hovedmål er å allokere kapitalen på en måte som gir langsiktig stabil vekst med lav risiko. Fondet egner seg godt for investorer som ønsker eksponering i rentemarkedet og aksjemarkedet, men som selv ikke ønsker å bruke tid på enkeltinvesteringer og reallokering mellom de ulike markedene. Investeringsprosessen i fondet er todelt. I første steg bestemmes andelen av fondets kapital som skal investeres i aksjer respektive rentebærende verdipapirer. I andre steg bestemmes hvilke aksjer som skal kjøpes/selges og hvilken rentefølsomhet den rentebærende delen av porteføljen skal ha. Investeringene på aksjesiden baserer seg på samme stockpicking strategi som benyttes for de andre aksjefondene forvaltet av Carnegie Fondsforvaltning AS. Forvalters kommentar Ved utgangen av 4. kvartal har fondet investert 39% i norske rentebærende papirer, 47% i norske aksjer og 11% i utenlandske aksjer. Kontantbeholdningen var på 3%. Carnegie Multifond Carnegie Multifond Forvaltet volum mill. kr 23 Standardavvik fond 6,96% Standardavvik ref.indeks 7,10% Antall andelseiere 128 Andelskurs 1429,25 Minsteinnskudd Forvaltningsprovisjon 1,20% Tegningsprovisjon 0 Innløsningsprovisjon 1,00% 3 mnd. 12 mnd. 24 mnd. 48 mnd. 60 mnd. Oppstart* Fond Carnegie Multifond 9,56% 17,37% 34,95% 49,05% 56,38% 113,96% Annualisert 44,08% 17,37% 16,17% 10,49% 9,35% 8,81% Referanseindeks** 50% OBT + 50% ST4X 7,49% 14,95% 29,74% 72,71% 83,00% Annualisert 33,50% 14,95% 13,90% 14,64% 12,85% *Oppstart Carnegie Multifond, **Referanseindeks, se beskrivelse side 18 13

14 Carnegie OBX C A R N E G I E O B X Porteføljen Bank Chr. Bank og Kreditkasse 5,8% Den norske Bank 8,3% Fokus Bank 1,5% Sum 15,6% Forsikring Storebrand 5,8% Industri, handel Aker 3,2% Elkem 2,7% Hafslund 1,8% Kværner Industrier A 4,8% Kværner Industrier B 1,3% Nera 1,9% Norsk Hydro 20,0% Norske Skogindustrier 2,9% Nycomed 3,1% Orkla Borregaard 9,0% Petroleum Geo-Services 4,1% SAS Norge 0,8% Tomra Systems 2,0% Sum 57,6% Shipping Awilco 0,8% Bergesen d.y. A 4,3% Bergesen d.y. B 1,8% NCL Holding 0,7% Smedvig A 2,0% Smedvig B 0,5% Transocean 3,3% Sum 13,4% Fondets mål er å følge kursutviklingen på Oslo Børs OBX Indeks. Porteføljesammensetningen i Carnegie OBX følger derfor indeksgrunnlaget for Oslo Børs OBX Indeks. Indeksen, som revideres hver sjette måned, skal reflektere utviklingen på de 25 mest omsatte aksjene på Oslo Børs. Hver enkelt aksjes vekt i indeksen endres daglig. Forvalters kommentar Siden oppstart av fondet har Carnegie OBX, og OBX Indeksen, gitt en lavere avkastning enn Oslo Børs Totalindeks. Hovedgrunnen er den relativt lave prisingen av de største selskapene på Oslo Børs i forhold til tilsvarende mindre selskaper. I 4. kvartal var denne trenden igjen marginalt tilstede, og Oslo Børs Totalindeks har steget 15,30% i kvartalet mens OBX-Indeksen har steget 15,24% i samme periode. Hovedårsaken til denne jevne avkastningen mellom indeksene er en økt fokusering på de større selskapene på Oslo Børs. Carnegie OBX har gitt en sterkere avkastning enn Oslo Børs OBX Indeks i 4. kvartal. Olje Saga Petroleum A 5,8% Saga Petroleum B 1,8% Sum 7,6% Netto kontantbeholdning Sparebanken NOR 0,0% Carnegie OBX Forvaltet volum mill. kr 21 Standardavvik fond 21,10% Standardavvik ref.indeks 21,23% Antall andelseiere 68 Andelskurs 1352,24 Minsteinnskudd Forvaltningsprovisjon 0,80% Tegningsprovisjon 0,40% Innløsningsprovisjon 0,40% 3 mnd. 12 mnd. 24 mnd. 48 mnd. 60 mnd. Oppstart* Fond Carnegie OBX 15,28% 33,77% 37,28% 108,47% 71,94% 35,21% Referanseindeks** OBX-Indeks 15,24% 30,84% 32,03% 101,33% 66,12% 32,35% *Oppstart Carnegie OBX, **Referanseindeks, se beskrivelse side 18 PB

15 C A R N E G I E A K S J E N O R G E Porteføljen Bank Bergen Skillingsbank 0,7% Bolig og Næringsbanken 2,6% Chr. Bank og Kreditkasse 1,8% Den norske Bank 4,2% Sum 9,3% Forsikring Storebrand 2,3% Industri, handel Aker 3,2% Elkem 5,7% Kværner Industrier 6,1% Merkantildata 4,7% Norsk Hydro 9,7% Norske Skogindustrier 3,0% Orkla Borregaard 7,9% Rieber & Søn A 1,0% Rieber & Søn B 1,1% Saga Petroleum 4,2% Schibsted 3,3% Stentofon 0,7% Tandberg 2,3% Tandberg Data 2,5% Sum 55,4% Shipping Aker Maritime 2,0% Atlantic Container Line 2,1% Awilco 1,7% Bergesen d.y. A 3,4% Bergesen d.y. B 1,5% Ganger Rolf 3,7% Smedvig 3,6% Sum 18,0% Verdipapirfondet Carnegie Aksje Norge plasserer andelseiernes midler i norske aksjer. Målsettingen for fondet er å oppnå en langsiktig, stabil kapitalvekst med forholdsvis lav risiko. Fondet investerer kun i førsteklasses selskaper med langsiktige, gode vekstmuligheter. Forvalters kommentar Carnegie Aksje Norge har hatt en sterkere kursutvikling enn referanseindeksen siste kvartal. I 4. kvartal har de store, tunge industriselskapene og finanssektoren hatt en spesielt bra utvikling, samtidig som teknologisektoren har steget pent. Fondet har i løpet av 4. kvartal kjøpt seg opp i storbankene Den norske Bank og Christiania Bank og Kreditkasse, mens det fortsatt er markedsvektet i shippingsektoren. I løpet av kvartalet har vi realisert vår gevinst i Adelsten på 30%. IT service selskapet Merkantildata har fortsatt sin gledelige kursutvikling med en stigning i 4. kvartal på 22%. Vi har halvert beholdningen av SMBaksjer, mens vi har øket beholdningen av unoterte papirer til omlag 4%. Carnegie Aksje Norge SMB PC-Systemer 1,0% Ringcom 2,7% Sævig Supply 1,6% Sum 5,3% Unotert Norman Data Defense Systems 2,3% Winhelp 1,8% Sum 4,1% Netto kontantbeholdning Sparebanken NOR 5,6% Carnegie Aksje Norge Forvaltet volum mill. kr 177 Standardavvik fond 12,26% Standardavvik ref.indeks 10,25% Antall andelseiere 688 Andelskurs 1587,80 Minsteinnskudd Forvaltningsprovisjon 1,20% Tegningsprovisjon 1,00% Innløsningsprovisjon 0,50% 3 mnd. 12 mnd. Oppstart* Fond Carnegie Aksje Norge 17,29% 35,17% 58,78% Referanseindeks** OBT 15,30% 32,12% 35,58% *Oppstart Carnegie Aksje Norge, **Referanseindeks, se beskrivelse side 18 15

16 Carnegie Aksje Norden C A R N E G I E A K S J E N O R D E N Porteføljen Norge Den norske Bank 3,9% Merkantildata 4,4% Norsk Hydro 4,0% Saga Petroleum 2,9% Schibsted 2,9% Storebrand 3,0% Tomra 2,8% Sum 23,9% Danmark Chr. Hansen S Lab 2,8% Sophus Berendsen B 4,6% Tele Danmark 3,1% UNI-Danmark 3,1% Sum 13,6% Finland Merita 3,1% Nokia Ord Free 5,2% Stockmann B 3,1% Tieto Oy B 4,3% UPM Kymmene Oy 1,7% Sum 17,4% Sverige AGA B Fria 3,6% Astra A Fria 6,2% Atlas Copco B Fria 3,9% Bergman og Beving B Fria 1,7% Ericsson Serie B 8,1% Perstorp 2,9% PLM 3,4% SE-Banken 3,8% WM-Data B Fria 6,4% Sum 40,0% Fondet ble startet i slutten av november -95 som et alternativ til investorer som ønsker eksponering i utenlandske aksjer, men samtidig innenfor en relativt liten og kjent region. Fondet vil til enhver tid bestå av et relativt lite antall aksjer (20-30 stk.), noe som gir oss mulighet til å ha inngående kjennskap til hvert enkelt selskap og derigjennom kvalitativt kontrollere risikoen i fondet. Eksponering i utenlandske aksjer er en fornuftig måte å diversifisere sine investeringer på. Historisk sett har internasjonalt diversifiserte porteføljer gitt omtrent den samme avkastningen som en norsk portefølje over tid, men med mindre kurssvingninger. Carnegie Fondsforvaltning AS og Carnegie Gruppens andre internasjonale forvaltningsenheter utarbeider i nært samarbeid omfattende analyser som grunnlag for fondets investeringer. Forvalters kommentar Carnegie Aksje Norden har hatt en meget sterk kursutvikling i kvartalet. Fondet steg 15,11%. Hovedårsaken til den gode kursutviklingen har vært at kursene på teknologiselskapene har fortsatt å styrke seg samt at fondet har vært meget godt posisjonert mot den gode utviklingen i norsk økonomi. Netto kontantbeholdning Sparebanken NOR 5,1% Carnegie Aksje Norden Forvaltet volum mill. kr 42 Standardavvik fond 12,23% Standardavvik ref.indeks 11,74% Antall andelseiere 23 Andelskurs 1356,76 Minsteinnskudd Forvaltningsprovisjon 1,40% Tegningsprovisjon 1,00% Innløsningsprovisjon 0,50% 3 mnd. 12 mnd. Oppstart* Fond Carnegie Aksje Norden 15,11% 38,30% 35,68% Referanseindeks** MSCI Nordic Index 10,82% 32,17% 28,07% *Oppstart Carnegie Aksje Norden, **Referanseindeks, se beskrivelse side 18 PB

17 C A R N E G I E W O R L D W I D E Porteføljen Europa BAT Industries (Storbritannia) 4,6% BOC Group (Storbritannia) 4,1% British Petroleum (Storbritannia) 3,1% Carrefour (Frankrike) 3,2% Den norske Bank (Norge) 2,9% Elf Aquitaine (Frankrike) 1,8% Ericsson Serie B (Sverige) 3,8% Glaxo Hldgs (Storbritannia) 5,5% Nestle Reg (Sveits) 4,0% Roche Hold. GS (Sveits) 5,1% Telecom Italia (Italia) 4,7% Verdipapirfondet Carnegie Øst-Europa 1,6% Wolters Kluwer (Nederland) 4,1% WM Data (Sverige) 7,2% Sum 55,7% Carnegie WorldWide er et internasjonalt aksjefond. Fondets overordnede mål med investeringene er å beholde pengenes verdi og holde en lav risiko. Vi mener fondets investeringsmetode muliggjør en fornuftig avkastning, selv om de underliggende markedene ikke skulle utvikle seg positivt. Normalt gir en diversifisert portefølje av internasjonale aksjer omtrent samme avkastning som norske aksjer målt over tid, men med lavere kursrisiko. Carnegie Fondsforvaltning AS og Carnegie Gruppens andre internasjonale forvaltningsenheter utarbeider i nært samarbeid omfattende analyser som grunnlag for fondets investeringer. Carnegie WorldWide Asia Canon Inc. (Japan) 2,9% Citic Pacific Ltd. (Hong Kong) 4,0% Hutchison Whampoa (Hong Kong) 3,4% Jardine Strategic Holding L (Singapore) 3,3% Matahari Putra Prima (Singapore) 3,1% SmC Corporation (Japan) 3,0% Sum 19,7% USA Amgen Inc. 5,8% Arrow Electronics 3,2% Cisco Systems 3,1% Computer Associates Intl 2,9% First Data Corp 3,0% State Street Boston Corp 3,3% Sum 21,3% Netto kontantbeholdning: Sparebanken NOR 3,3% Forvalters kommentar Carnegie WorldWide har hatt en fortsatt sterk kursutvikling i 4. kvartal. Fondet steg 7,38%. Hovedårsaken til den gode kursutviklingen har vært at kursene på teknologiselskapene har fortsatt å styrke seg. Fondet har kjøpt for 1,6% av fondets midler i det nystiftede fondet Carnegie Øst-Europa (som er registrert i Danmark). Carnegie Øst- Europa har en diversifisert investeringsportefølje i de tidligere Østblokkland. I 4. kvartal har fondet fortsatt å være halvt vektet i USA og Japan i forhold til referanseindeksen, mens vi har vært sterkt overvektet i Fjerne Østen og Europa. Carnegie WorldWide Forvaltet volum mill. kr 132 Standardavvik fond 13,09% Standardavvik ref.indeks 11,74% Antall andelseiere 53 Andelskurs 1854,18 Minsteinnskudd Forvaltningsprovisjon 1,40% Tegningsprovisjon 1,00% Innløsningsprovisjon 0,50% 3 mnd. 12 mnd. Oppstart* Fond Carnegie WorldWide 7,38% 23,01% 23,07% Referanseindeks** MSCI World Index 3,83% 14,53% 17,80% *Oppstart Carnegie WorldWide, **Referanseindeks, se beskrivelse side 18 17

18 F O R K L A R I N G A V S E N T R A L E B E G R E P E R Avkastningsberegning fond Avkastningen i fondene er beregnet som periodens kursstigning i fondet med eventuelle utbetalinger av andelsrente reinvestert ved årsslutt. Denne beregningen inkluderer ikke eventuelle tegningsprovisjoner som ikke er tillagt fondet og representerer således porteføljens sanne verdiutvikling. Vi kaller denne form for avkastning tidsvektet avkastning. Avkastningsberegning referanseindekser Beregnes på samme måte som fondene for å kunne sammenligne avkastningene, dvs. tidsvektet avkastning. Annualisert avkastning En annen måte å uttrykke fondets avkastning på, annualisert avkastning representerer den gjennomsnittlige årlige avkastningen i perioden. Normalt vil annualisert avkastning bare benyttes på perioder over 1 år. Gjennomsnittlig løpetid Gjennomsnittlig løpetid i en obligasjon er et vektet gjennomsnitt av tiden frem til hvert enkelt avdrag. For fond er løpetiden et markedsverdivektet gjennomsnitt av den gjennomsnittlige løpetiden på hver enkelt obligasjon i fondet. Durasjon En obligasjons durasjon er et veid gjennomsnitt av tiden til hvert avdrag og rentekupong, hvor nåverdien av avdragene og rentekupongene brukes som vekter. Durasjon kan dermed tolkes som en effektiv rentebindingstid. Rentefølsomhet Rentefølsomheten måler prissensitiviteten til en obligasjon ved mindre endringer i markedsrenten. For eksempel vil prisen på en obligasjon med rentefølsomhet lik 2 øke med omtrent 2% ved en rentenedgang på 1%-poeng. Referanseindekser Et objektivt mål på markedsavkastning og risiko som en portefølje kan sammenliknes med. Oslo Børs Totalindeks benyttes f.eks. som referanseindeks for aksjefondet Carnegie Aksje Norge. For de norske penge- og obligasjonsfondene har vi endret referanseindekser med virkning for De nye referanseindeksene er lett tilgjenglig for våre kunder gjennom Dagens Næringsliv og Finansavisen. Følgende statsobligasjonsindekser benyttes (se fondene): ST1X ST2X ST3X ST4X Oslo Børs Statsobligasjonsindeks med durasjon lik 0,25 år Oslo Børs Statsobligasjonsindeks med durasjon lik 0,50 år Oslo Børs Statsobligasjonsindeks med durasjon lik 1 år Oslo Børs Statsobligasjonsindeks med durasjon lik 3 år JP Morgan Global Government Bond Europe Index som referanseindeks for europeiske statsobligasjonsmarkeder. Morgan Stanley Nordic Indeks som referanseindeks for de nordiske aksjemarkeder. Morgan Stanley Global Capital Market Indeks som indeks for alle verdens aksjebørser. Standardavvik Sier hvor mange prosentpoeng månedsavkastningene i gjennomsnitt har avveket fra gjennomsnittsavkastningen. Det er beregnet månedlig gjennomsnittsavkastning over fondets levetid. Den månedlige avkastningen er omregnet til pro anno. Det historiske avviket fra gjennomsnittsavkastningen kan med en viss sannsynlighet forventes at gjelder i forhold til forventet avkastning fremover. Derfor er standardavviket en indikasjon for investor på hvor stor usikkerhet det hefter til den forventede avkastningen. Generelt gjelder at jo høyere standardavvik eller risiko det er i fondet jo høyere avkastning vil man oppnå på lang sikt. Imidlertid vil høyt standardavvik kunne føre til store tap på kort sikt. Derivater Et derivat er en finansiell kontrakt hvis verdi avhenger av verdien av en eller flere underliggende eiendeler, referansekurser, eller indeks. Kontrakten er avledet av det underliggende objekt. P.t. er ingen av Carnegie Fondsforvaltnings fond brukere av slike instrumenter. PB

19 A P P E N D I K S Carnegie Pengemarked 20 Carnegie Likviditet 22 Carnegie Forvaltning 24 Carnegie Pensjon 26 Carnegie Obligasjon 28 Carnegie EU Obligasjon 30 Carnegie Multifond 32 Carnegie OBX 34 Carnegie Aksje Norge 36 Carnegie Aksje Norden 38 Carnegie WorldWide 40 19

20 Årsoppgjør for Carnegie Pengemarked RESULTATREGNSKAP Porteføljeinntekter Renteinntekter Realiserte kursgevinster Endring i urealiserte kursgevinster Sum porteføljeinntekter Porteføljekostnader Realiserte kurstap Endring i urealiserte kurstap Sum porteføljekostnader Porteføljeresultat Forvaltningskostnader Forvaltningshonorar (0,35 % p.a.) Depotkostnader Sum forvaltningskostnader Årets resultat Årets resultat disponeres: Netto utdelt beløp i året Andeler reinvestert Overført til kursreserver pr Fremførbare poster Sum disponert BALANSE Eiendeler Bank Verdipapirer til kostpris Urealisert gevinst/tap Verdipapir til markedsverdi (note 1) Opptjente, ikke forfalte renter Sum eiendeler Kortsiktig gjeld Skyldig forvaltningshonorar Uoppgjorte handler, kjøp Avsatt til utbetaling til andelseierne Sum kortsiktig gjeld Andelseiernes kapital Andelskapital til pålydende Over/underkurs (note 2) Kursreserver pr Fremførbare poster Sum andelseiernes kapital Sum kortsiktig gjeld og andelseiernes kapital Antall andeler 3.752, ,74 NOTER 1. Verdipapirene er verdsatt til markedsverdi. Markedsverdien fastsettes ut fra sist kjente kurs på børs. Kun et begrenset antall obligasjoner og sertifikater handles daglig på Oslo Børs. Kurser på lite omsatte verdipapirer fastsettes ved hjelp av beregninger basert på effektiv rente på tilsvarende papirer som er omsatt. Sertifikater er det mest vanlig forekommende verdipapir i det norske pengemarkedet. Sertifikater er rentebærende verdipapirer med løpetider opptil 12 måneder. Disse verdipapirer handles med norske meglere med basis i NIBOR-renter kvotert kontinuerlig på Reuters. Sertifikater, utstedt for eks. fra norske banker, er normalt ikke notert på Oslo Børs. 2. Over/underkurs fremkommer som differansen mellom andelenes markedsverdi på tegnings/innløsningstidspunkt og andelenes pålydende (kr ). 3. For Verdipapirfondet Carnegie Pengemarked ble det i 1996 utdelt kr 639,95 pr. andel. PB

Carnegie Fondsforvaltning AS

Carnegie Fondsforvaltning AS c Årsrapport 1997 Carnegie Fondsforvaltning AS INNHOLD Til våre andelseiere... 3 Carnegie Gruppen... 4 Kommentarer til markedet... 5 Pengemarkedsfond Carnegie Pengemarked... 7 Carnegie Likviditet... 8

Detaljer

Carnegie Fondsforvaltning AS

Carnegie Fondsforvaltning AS c Årsrapport 1995 Carnegie Fondsforvaltning AS I N N H O L D Kjære andelseier 3 Carnegie gruppen 4 Kommentarer til markedet og fremtidsutsikter 5 Carnegie Pengemarked 8 Carnegie Likviditet 9 Carnegie Forvaltning

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Uro i det norske markedet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med ett kursfall på 0,25 prosentpoeng. Indeksen økte med 0,15 prosentpoeng i samme periode.

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Eurolandinvesteringene løftet kursen SKAGEN Avkastning økte med 0,21 prosentpoeng i november. Indeksen økte med 0,43 prosentpoeng i samme periode. De europeiske

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet og tar også utenlandsk

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Blandet i mars SKAGEN Avkastning hadde en moderat positiv avkastning på 0,1 prosent i mars. Indeksen falt med 0,3 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 Utsikter til enda mer lettelser SKAGEN Avkastning økte med 0,16 prosentpoeng i oktober. Indeksen falt med 0,27 prosentpoeng i samme periode. De utenlandske

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,4 prosent

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Rentene opp mot slutten av året Desember var en travel måned for flere sentralbanker Den europeiske sentralbanken satte ned styringsrenten med 0,1 prosentpoeng

Detaljer

FORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Obligasjon Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 102,0 101,5 101,0 2,50 % 2,00 % 100,5 100,0 1,50 % 99,5 99,0 1,00 % 98,5 98,0 0,50 % 97,5 FORTE Obl. Indeksert ST4X Indeksert 0,00 % siden

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 En svakere måned SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,1 prosent. Indeksen økte med 0,1 prosentpoeng i samme periode. Det var svak

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Rammet av gresk usikkerhet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,4 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Rentene

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Mai 2010

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Tilbake i periferien SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med en avkastning på 0 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

Carnegie Fondsforvaltning AS

Carnegie Fondsforvaltning AS c Årsrapport 1998 Carnegie Fondsforvaltning AS 1 INNHOLD Til våre andelseiere... 3 Carnegie Gruppen... 4 Kommentarer til markedet... 5 Pengemarkedsfond Carnegie Pengemarked... 7 Carnegie Likviditet...

Detaljer

Halvårsrapport 2008. Informasjon om fondene med porteføljer.

Halvårsrapport 2008. Informasjon om fondene med porteføljer. Halvårsrapport 28 Informasjon om fondene med porteføljer. Fondsinformasjon pr. 3.6.8 Her finner du informasjon om fondene med porteføljer. Pengemarkedsfond DnB NOR Lang Likviditet DnB NOR Lang Likviditet

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,4 prosent

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - januar 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - januar 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - januar 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Desember 20 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente August 2011

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2012 Porteføljeforvalter Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2012 Porteføljeforvalter Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2012 Porteføljeforvalter Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Oktober 2009

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon November 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,5 prosent

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport august 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport august 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport august 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.12.15 : 102,62 Effektiv rente* : 1,8 % Porteføljestørrelse : kr. 4,6 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport 2. mars 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport 2. mars 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport 2. mars 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Aktiv renteforvaltning Hovedpunktene SKAGEN Avkastning steg 0,3 prosent i februar, mens referanseindeksen,

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.08.15 : 100,90 Effektiv rente* : 1,4 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF Mai 2015

Månedsrapport Holberg OMF Mai 2015 1 Månedsrapport Holberg OMF Mai 2015 Nøkkeltall Holberg OMF RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 29.05.15 : 101,14 Effektiv rente* : 1,50 % Porteføljestørrelse : kr. 1,2 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF Mai 2016

Månedsrapport Holberg OMF Mai 2016 1 Månedsrapport Holberg OMF Mai 2016 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.05.16 : 100,68 Effektiv rente* : 1,30 % Porteføljestørrelse : kr. 1,5 mrd. Rentefølsomhet (modifisert durasjon) :

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Februar 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014 Markedsutvikling Det var store regionale forskjeller i utviklingen i aksjemarkedene i september. Markedene sett under ett viser liten endring med en oppgang i verdensindeksen

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2007 Kort oppsummering fundamentale forhold SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 0,4 prosent i september mot 0,5 prosent for referanseindeksen og 0,3 prosent

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Desember 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2014

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2014 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2014 1 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen

Detaljer

Månedsrapport 30.04.2016

Månedsrapport 30.04.2016 Avkastning i perioden Siste måned Siste kvartal Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK -68.723-68.723 291.460 622.356 511.511 5.832.436 Tidsvektet avkastning i % -0,19-0,19

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.06.15 : 100,68 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 0,9 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for mai 2. juni 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Avkastningen målt i euro SKAGEN Tellus hadde en avkastning på 2,4 prosent i mai. Referanseindeksens

Detaljer

Hva er et verdipapirfond?

Hva er et verdipapirfond? Hva er et verdipapirfond? Kollektiv investering i mange ulike verdipapirer. Midlene i fondet eies av andelseierne. Fondet forvaltes av et forvaltningsselskap Verdipapirfond er regulert i lov om verdipapirfond

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Aktiv renteforvaltning Hjemvendende fiskere, 1879. Utsnitt. Av Frits Thaulow, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 13. oktober 2009 Porteføljeforvalter

Detaljer

SKAGENs pengemarkedsfond

SKAGENs pengemarkedsfond SKAGENs pengemarkedsfond Innhold: Nøkkeltall og kommentarer Side 2 SKAGEN Høyrente Side 7 SKAGEN Høyrente Institusjon Side 13 Januar 2013 Nøkkeltall 31. januar 2013 SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente Institusjon

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.12.15 : 101,09 Effektiv rente* : 1,7 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Norge Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 105 0,00 % 100 95-5,00 % 90-10,00 % 85 80-15,00 % 75 70-20,00 % 65-25,00 % siden 28.2.11-1M FORTE Norge -20,14 % -4,92 % OSEFX -19,92 % -2,19 %

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.03.16 : 100,43 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet (modifisert durasjon)

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF August 2015

Månedsrapport Holberg OMF August 2015 1 Månedsrapport Holberg OMF August 2015 Nøkkeltall Holberg OMF RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.08.15 : 101,35 Effektiv rente* : 1,30 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

FORTE Pengemarked. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Pengemarked. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Pengemarked Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 103,0 3,00 % 102,5 2,50 % 102,0 2,00 % 101,5 1,50 % 101,0 1,00 % 100,5 100,0 0,50 % FORTE Pengemarked Indeksert 0,00 % siden 28.2.11-1M FORTE

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Desember 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Desember 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Desember

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mai 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mai 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mai 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.05.15 : 100,55 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 0,9 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond. Årsrapport for 2010

Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond. Årsrapport for 2010 Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond Årsrapport for 21 April 211 Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond Årsrapport for 21 Ved utløpet av 21 ble Statens petroleumsforsikringsfond

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,00 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,12 % 1,09 % 1,32 %

Detaljer

SKAGEN Høyrente. bedre renter. Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. bedre renter. Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente September

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 Nøkkeltall pr 31. august Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning august 0,09 % 0,16 % 0,10 % Avkastning siste 12 mnd 1,70 % 1,29 % 1,45 % 3 mnd

Detaljer

SKAGENs pengemarkedsfond

SKAGENs pengemarkedsfond SKAGENs pengemarkedsfond Innhold: Nøkkeltall og kommentarer Side 2 SKAGEN Høyrente Side 7 SKAGEN Høyrente Institusjon Side 12 Desember 2012 Nøkkeltall 31 desember 2012 SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente Institusjon

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Juni 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne.

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Juni 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Juni 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Juni 2009

Detaljer

Høyrente Institusjon. Sammen for bedre renter. August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

Høyrente Institusjon. Sammen for bedre renter. August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE AKSJE NORGE

PROSPEKT CARNEGIE AKSJE NORGE PROSPEKT CARNEGIE AKSJE NORGE 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Juni 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Juni 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Juni 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.06.15 : 102,32 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 4,2 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport oktober 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport oktober 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport oktober 2007 Kort oppsummering fundamentale forhold SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 0,8 prosent i oktober mot 0,1 prosent for referanseindeksen og 0,4 prosent for

Detaljer

3. kv. Pressekonferanse 28. oktober 2011 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 2011

3. kv. Pressekonferanse 28. oktober 2011 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 2011 3. kv. 211 Pressekonferanse 28. oktober 211 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 211 1 Fondets markedsverdi Kvartalstall. Milliarder kroner 3 5 3 55 3 5 3 2 5 Rente Aksje 3 2 5 2 2 1 5 1 5 1 1 5

Detaljer

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 6 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE MULTIFOND

PROSPEKT CARNEGIE MULTIFOND PROSPEKT CARNEGIE MULTIFOND 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO 1.2.

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 April 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 April 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 April 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.04.15 : 100,41 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 1,0 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Februar 2012 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand Tomas Nordbø Middelthon Elisabeth Gausel (i permisjon)

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Februar 2012 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand Tomas Nordbø Middelthon Elisabeth Gausel (i permisjon) Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Februar 2012

Detaljer

Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge. Folketrygdfondet 40 år

Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge. Folketrygdfondet 40 år Halvårsrapport 2007 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge Folketrygdfondet 40 år Godt resultat for Statens pensjonsfond Norge for første halvår 2007 Resultat 10,7 mrd. kroner - 10,0 prosent

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 155 736,27 3,42 AKSJER 3 241 755,70 71,19 EGENKAPITALBEVIS 1 156 032,20 25,39

Detaljer

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Mai 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Mai 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Mai 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 29.05.15 : 102,22 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 4,5 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juli 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juli 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juli 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.07.15 : 100,80 Effektiv rente* : 1,4 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Gambak 4 445,00 79,00 Gambak Kapital 930,00 Gambak Kombi 1 066,00

Gambak 4 445,00 79,00 Gambak Kapital 930,00 Gambak Kombi 1 066,00 Verdipapirfond Ligningskurs Utbytte/rente Noter Aksjeforvaltning AS Gambak 4 445,00 79,00 Gambak Kapital 930,00 Gambak Kombi 1 066,00 Avanse Forvaltning AS Avanse 2 181,66 Avanse Vekst 190,59 Avanse Spar

Detaljer

SKAGEN Høyrente. bedre renter. Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. bedre renter. Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente August 2010

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Folketrygdfondets Investeringsresultat

Folketrygdfondets Investeringsresultat Folketrygdfondets Investeringsresultat Fra 31.12.1997 til 31.12.2007 Folketrygdfondet har utarbeidet denne rapporten i samsvar med Global Investment Performance Standards (GIPS ) Side Porteføljegruppens

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 Nøkkeltall pr 30. oktober Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning oktober 0,14 % 0,02 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,12 % 1,36 % 3 mnd

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Oktober 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Oktober 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Oktober 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.10.15 : 101,02 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. November 2010 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. November 2010 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente November

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2014

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2014 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2014 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen (52)

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE LIKVIDITET

PROSPEKT CARNEGIE LIKVIDITET PROSPEKT CARNEGIE LIKVIDITET 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF November 2015

Månedsrapport Holberg OMF November 2015 1 Månedsrapport Holberg OMF November 2015 Nøkkeltall Holberg OMF RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.11.15 : 100,97 Effektiv rente* : 1,50 % Porteføljestørrelse : kr. 1,4 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 Nøkkeltall pr 30. september Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning september -0,22 % 0,07 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,25 % 1,41

Detaljer

Avkastningsrapport Stokke kommune

Avkastningsrapport Stokke kommune Rapport Desember 20 Avkastningsrapport Stokke kommune Utarbeidet av Grieg Investor Side 1 av 6 Totalportefølje Rapport Desember 20 Avkastning siste måned Avkastning hittil i år Referanseindeks Referanse-

Detaljer

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont Fondskommentarer februar 2014 Bra februar Øker i Europa og forsikring ODIN-fond i topp Gode resultater i Februar Februar var en positiv måned for kombinasjonsfondene,

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF Juli 2015

Månedsrapport Holberg OMF Juli 2015 1 Månedsrapport Holberg OMF Juli 2015 Nøkkeltall Holberg OMF RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.07.15 : 101,31 Effektiv rente* : 1,30 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013

ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013 ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013 Organisering Søgne kommunes forvaltningsfond ble etablert i juni 2003 som et kommunalt fond. Vedtekter og investeringsstrategi ble vedtatt av kommunestyret

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Juni 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael

Detaljer

Reglement for Finansforvaltning

Reglement for Finansforvaltning Reglement for Finansforvaltning Kommunestyrets vedtak 22.06.2010, ksak 067/10 1. Formål... 1 2. Hjemmel og gyldighet... 1 3. Målsetting... 1 4. Risiko... 2 5. Derivater... 2 6. Forvaltning av langsiktige

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.07.15 : 102,45 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 3,6 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. 10. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. 10. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hjemvendende fiskere, 1879. Utsnitt. Av Frits Thaulow, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Avkastning 10. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Aktiv renteforvaltning

Detaljer