FAGFORBUNDET. ÅnsMØTE 2ot3 FAGFORBT]I\DET AYD,551 SOGNDAI, ONSDAG 23.JAI[UAR. Kt:19:00 QUALITY SOGNDAT HOTELL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAGFORBUNDET. ÅnsMØTE 2ot3 FAGFORBT]I\DET AYD,551 SOGNDAI, ONSDAG 23.JAI[UAR. Kt:19:00 QUALITY SOGNDAT HOTELL"

Transkript

1 FAGFORBUNDET ÅnsMØTE 2ot3 FAGFORBT]I\DET AYD,551 SOGNDAI, ONSDAG 23.JAI[UAR Kt:19:00 QUALITY SOGNDAT HOTELL

2 INNKALLING TIL ÅNSVTøTE I FAGFORBUNDET AVD. 55I SOGNDAL DATO: KL: STED ONSDAG 23. JANUAR :00 QUALITY SOGNDAL HOTELL DAGSORDEN: 1. ÅPNINGIKONSTITUERING 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. ÅRSMELDINGER 4. REKNESKAP 2OI2 5. INNKOMMET FORSLAG 6. HANDLINGSPLAN 7. BUDSJETT VALG MERIGUTDELING TIL 25.ÅRS JUBILANTER. SERVERING VEL MØTT! STYRET

3 HTV Anne-Elisa beth Teigen 23.01,.2013 Ånsu elornc 1.JAN.zoLz- 23.JAN. 2oLg Så er enno eit år gått over i historien. Som hovudtillitsvald har det vært eit jamnt over travelt arbeidsår der bl. a. eit omfattande arbeid med gjennomgang av alle dei interne retningslinjene har vore oppe til revisjon. Fagforbundet sette fram eit kravved årets start at desse måtte reviderastfor betre å samsvara med tolkning av lovverket elles. Denne saka kom då opp på dagsorden og ein del prinsippielle diskusjonar har det vore. No er dette arbeidet iferd med å sluttførast etter at alle organisasjonane har kome med merknader og innspill. Det skal også klargjørast ein betre praksis av retningslinene ute på dei enkelte tenesteområda Ved årets start hadde me også ein diskusjon vedr. tilsettingar med bakgrunn i fagarbeider kontra høgskuleutdanna. Her er det no avklart at fagarbeidarar skal tilsettas der kravet er fagbrev. Fagforbundet har også tatt opp situasjonen for lærlingar - både at det vert oppretta lærlingeplassar og at dei som har gjenomf ørt opplæringa skal sikrast fast tilsetting. Eigne lærlingar skal no sikrast arbeid i kommuen. Det er også igang arbeid med å finna virkemiddel for å fremma økt rekruttering av fagarbeid arar. Dette er ei arbeidstakargruppe det vert stor etterspørsel etter ved innføring av Samhandlingsreforma. Kommunen har no tatt eit første grep i samarbeid med Fagopplæringskontoret i fylket ved å tilby ansatte med lang praksis å få gjennomførd eit opplegg på den teoretiske delen. FØrste gruppe på 8 kandidatar er etablert og dei vil få fagbrev som helsefagarbeidar når opplæringa er gjen nomførd. På arbeidsmiljøsida har Fagforbundet også vært involvert i spesifikke problemstillingar på eit tjenesteområde. Kartlegginga som Bedriftshelsetenesta her utførte syner at heile den kommunale organisasjonen kan ha godt av ein gjennomgang med omsyn til å sjå på rutinar og løysingar for å fremma eit godt samarbeid og arbeidsmiljø for alle ansatte. Derfor skal det no årleg vera eitt

4 tenesteområde som skal gjennomføra ein systemrevisjon. Dette skalvera eit ledd i det løpande la-arbeidet som Sogndal kommune, NAV og tillitsvalde samarbeidar om. Kontrollutvalget - som er politisk samansett - har også hatt ein gjennomgang av kommunens førebvggjande evne til å hindre uønska hendingar på alle plan (ansatte og innbyggarar). Nøkkelpersonar frå ulike einingar og tillitsvalde/hovedverneombod vart innkalla til intervju om deira vurderingar om kva utsette område/ situasjonar som kan oppstå iforvaltninga. Som eit resultat av m.a denne høringa har rådmannen vedteke å oppretta eit Kvolitetsutval som har til hovudoppgåve å hjelpe rådmannen på overordna nivå i det førebyggjande og kvalitetsfremjande arbeidet i kommunen. Gruppa er samansett av to kommunalsjefar, ein tenestleiar, Økonomisjef, ein einingsleiar, ein frå tekniske tenester og ein tillitsvald. Utvalet har fått eit omfattande mandat. lnnanfor kvart av tjenesteområda oppvekst, helse/omsorg og tekniske tenester vert det oppretta Kvolitetsgrupper som skal støtte tenesteområdet o.g tilhøyrande einingar sine behov for koordinering av kvalitetsarbeidet. Kommunal - og Regionaldepartementet har startet opp et nasjonalt utviklingsprogram som heiter "saman om ein betre kommune". Dette er i samarbeid med KS og dei store forhandlingssamanslutningane. Målet er å skape best mogeleg tenestertil innbyggjarane landet rundt. For å nå dette målet må det utviklas eit godt lokalt samarbeid mellom tilsette, administrativ leiing og politikarane. "Dyktige og nøgde medarbeidarar, medvitne politikarar og gode leiarar skapar gode tenester", seier Liv Signe Navarsete i si tilråding til kommunane om å melde seg på prosjektet. Sogndal kommune er tatt opp i 2. pulje som startar arbeidet no på nyåret. Vervet som hovudtillistvald er veldig variert. Nokre møtesamlingar vert det på fylkesnivå i Fagforbundet men det meste er knytt opp til arbeidsplassen. Du er involvert i m.a. turnusplanlegging, tilsettingssaker, la-samarbeid, varierte spørsmål på ulike område frå medlemmane, lokale lønnsforhandlingar, drøftingar med

5 administrasjonen av ymse slag og både formelle og uformelle samtaler med politikarar, rådmann og andre i administrasjonen. Det å væra hovudtillitsvalgt er enkelt sagt å tilstrebe den gode dialogen, ofte kanskje være konstruktivt uenig - men medansvarleg for å finne løysingar til beste for fellesskapet. Det er utfordrande, men spennande. Det er eit forpliktende samarbeid som må fungere på toppen dersom me skal ha ein velfungerande arbeidsplass og levera kvalitet ialt arbeid me utfører nedover irekkene." Lenkja er ikke sterkare enn det svakaste leddet" seier eit ordtak. Til sist vil eg minne om Fagforbundets tre nøkkelord: OMTANKE - SOLIDARITET - SAMHOLD = OSS. Har me desse tre orda i minnet vil me verta ei solid og sterk lenkja og bidra til ein god og stabil arbeidsplass og skapa dei gode tenestene for innbyggjarane i Sogndal. Til sist vil eg ynskje alle tillitsvalde og alle medlemmane våre eit godt nytt arbeidsår! Vi er ei stor bedrift på ca.650 ansatte og me skalvera den beste kommunen å bu og arbeida i! Mvh 6l),r*l-<) ga,4lt*b<-r, *S qe-.--. Hovudtillitsvald.' ' \*

6 Årsmeldin g Fane2 ansvarleg, Fagforbundet Avd.S 5 1 Sogndal. Eg har i20i2 delteke på opplæringskurs i Fane2 saman med leiar, noko som var særdeles nyttig. Avd.551 Sogndal har pr 3I totalt 307 medlemmar. Av desse er det 81 medlemmar som er pensjonistar og uføre og 26 ungdomsmedlemmar. 212 av vår totale medlemsmasse har eit arbeidsforhold. Avd.551 har i 2012 fåttzz nye medlemmar. Av desse er 76 nytilmeldte, 4 overførtfråanna avdeling i Fagforbundet, l- overført frå andre Lo-forbund og t har meldt seg inn att etter å ha vore utmeldt. Avd.551 har i 2012 "mista" 14 medlemmar. Av desse har B meldt seg u! 2 er overført til andre L0-forbund, 1 er sletta av Fagforbundet pga. manglande kontingentbetaling og 3 medlemmar er døde. Svein Harald Hovland, Fane2 ansvarleg Fagforbundet, Avd.S 5 1" Sogndal.

7 ÅnSUgf-UNG 2012, OPPL,If,RINGSANSVARLEG I A1rD 551, SOGI\DAL Som opplæringsansvarleg har egi2oi2 vore på Konferanse for opplæringsansvarleg. Elles har eg møtt på dei styremøta eg har hatt høve til. Desse kursa har medlemmar i Fagforbundet Sogndal avd.551 vore med pli2012. r Kurs i nettpublisering, O3,Rica Sunnfiord Hotel. Antall påmelde 2 medlemar o Fase 1 kurs, , Quality Sogndal Hotel. Antall påmelde 5 medlemar. o Kurs for plasstillitsvalte og styremedlemmar i avd.551 Sogndal , Hotel Loenfiord,Loen. Tema var: Plikter og reuigheiter for tillitsvalte. Antall deltakarar 13 r Kurs i reinhald, , Rica Sunnfiord Hotel. Antall påmelde 2 medlemar. r Grunnopplæring i turnusarbeid A.A6,Rica Sunnfiord Hotel. Antall påmelde 2 medlemar. r Forhandlingskurs, , Rica Sunnfiord Hotel. Antall påmelde 3 medlemar. r Konferanse for opplæringsansvarleg , Rica Sunnfiord Hotel. Antall påmelde l medlemar. r Kurs fortillitsvalde og verneombud, , Quality Sogndal Hotel. Antall påmelde 6 medlemar.

8 . Møte med menneske i akutte kriser, 07.1l, Quality Sogndal Hotel. Antall påmelde 8 medlemar. o Fane 2 forum, 22.11, Quality Sogndal Hotel. Antall påmelde 2 medlemar. Solfrid Borlaug Dyrdal Opplæringsansvarleg

9 fusmelding' fusmelding frå pensjonistutvalet. Pensjonistutvalet har i fuel20l2 ikkje hadd nokon stor aktiviæt. pensjonistkonferanse i Førde derrlz.ogz3.november deltok pensjonist tillitsvalgt og Orlaug Kvåle. utover det har vi hadd eit ælefon møte der vi giorde vedtak om løyving til Røde Kors besøkstjeneste. 'ffiffwz** d-ddandersen. ' Pensj onist tillitsval gt'

10 Årsmeldin g 2012 Leiar Fagforbundet avd. 551 Sogndal I20l2har me haff 9 styremøtw og handsama 50 saker. Det har vore jobba med h arcangere kurs/tur for plasstillitsvalgte og styremedlemm er,møte med p las stillitsvalgte, samt h arr angere fagforbundsdagene og medlemsmøte om den nye forsikringsordningen. Kurset for plasstilitsvalgte og styremedlemmer blei affangert i Loen den ZA-2Z.april med innleidde kurshaldarar frå fylkesnivå. Kurshalderar var Ralf Einar Johannesen & Jenny-Marie Håland. Vi blei til saman 13 deltakaraav 20 inviterte * kurshalderane. Det blei denne helga jobba aktivt med handlingsplanar, organisering & profilering av lokal foreininga. Tilbakemeldinga frå dei som var med på denne helga var at dei hadde fått stort utbytte av kurset og lært mykje.

11 Møte med plasstilitsvalgte blei alrangerte på Sogndal hotell den 6.september. Temaet på møte var hjemmesideno medlemsportalen,presentasjon av de ulike verv i styret samt informasjon om HTV jobben. Fagforbundsvekene blei markerte på 2 forskjellige dagar. Den 1 dagen hadde vi besøk serrtralt frå Oslo, av rådgf evar Kjerstil Svensli og nest leder Mette Nord, samt 2 rcpresentantar frå Srlkesnivå som var Bjørn Hatlelid & Judith Gausdal. Frå foreininga lokalt deltok Anne Elisabeth Teigen, Svein Harald Hovland & Frode Aas I denne forbindelse reiste vi på 4 arbeidsplassbesøk og hadde med oss kake, effektar & oppslagstavle som vi monterte opp, Vi besøi<te Kommunehuset, Sogndal VG. Skule, Rones Barnehage & Furuli Barnehage. Den andre dagen reiste 3 stk fra lokalforeninga rundt på de resterende arbeidsplasser og delte ut kake, effekter & hengte opp oppslagstavler. Oppslagstavlene var ett av resultata som det kom fram ønske om etter kurset i Loen.

12 Medlemsmøte blei affaftgert på Quality Sogndal hotell den 29.november. Møte omhandlet forsikringer og endringene av forsikringa som trådte i kraft nå frå 01 0 ndl3. På medlemsmøte var det ca. 35 medlemmer som møtte. Leiar har delteke på følgiande i 2012: Seksjons konferanse på Alexandra i Loen79/2-0L/3 i lag med Gro Bjordal & Solfrid Aaberge Her var det ein dag med felles samling som omhandla samhandling. Nettverkspubliserings kurs Rica Sunntjord 2L- 22.A3-2OLZ i lag med Hovland. - Representantskaps møte i Loen LI-LZ april - Styre & plasstillitsvalgt kurs iloen2o-22 april Leiarsamlin g august Rica Sunnfjord i Førde - Lokale forhandlingskurs august Rica Sunnfjord i lag med Teigen og Hovland Møte med plasstilitsvalgte O6.sept Sogndal Hotell Repskapsmøte i Førde oktober Rica Sunnfjord i lag med Hovland

13 - Fagforbundsvekene den 5 og 7. november i Sogndal Fane 2 kurs i Sogndal LT.november Quality hotell Lokale lønnsforhandlinger i Sogndal Kommune Det har vært eitt aktivt år med mykje aktivitet. Årsmelding slutt..' I :-rr,æ(q - 1.'*r' rode Aas (Leiar)

14 REKNESKAP 2OI2 FAGFORBUNDET AVD 551 INNTEKTER UTGIFTER BUDSJETT lnntekter av kontingent Renteinntekter Pensjonist tilskot Møte/kurs utgifter Drift pensjonistar Kontorhald/rekvisita Gåver/stønader Godtgjersle Medlemsaktivitet Kontingent LO Kontingent fagforbundet fylke Datautstyr Ubrukt løyving2012 Underskot , , , , , , ,00 4B 773, ,00 B B7O,9B s 394, , , , , , , , , , , , , , , , ,00 BALANSE BALANSEKONTO PR '12 AKTIVA PASSIVA Sparebanken Vest Sparebanken Vest Skuldig skattetrekk Fond pensjonistaktivitet Eigenkapital pr 1 I underskot I , , , , , , ,88 Sogndal, 10. a Januar 2413,'y' /.t! :.:.',..r./(t ui '"/cj Frode Aas - leiar - i ti -llrt \'uv,." -. - '"41i,)lr 1<. Knut Navarsete -kasserar-

15 FAGFORBUNDE,T Avd.551 Sogndal v/ Styret 3.jan.2013 Sak til årsmøtet 23.1an.2013: Refusjon av autorisasjonsgebyr - ny registrering av kompetanse hos våre medlemmer. Ved sentralt tariffopp gsør 2012 blei det innført en mulighet for personell med utdanning som omsorgsarbeider å få omgiort denne til helsefugarbeider - som nå er den nye yrkestittelen. Både omsorgsarbeidere og helsefagarbeidere hadde 67 ilr som pensjonsalder. I tariffoppgiøret fikk helsefagarbeidere ny særaldersgrense på 65 år og mulighet til å gå ved 62 år dersom de har opptjent tilstrekkelig tjenestetid. Omsorgsarbeiderne fikk mulighet til å søke omregistrering til helsefagarbeider med ny autorisasjon. Denne godkjenningen er det Statens autorisasjonskontor for helsepersonell som utsteder. Kostnadene ved denne omregistreringen er kr Hovedtillitsvalgt i Sogndal kommune ber årsmøte om midler til å dekke disse ekstra kostnadene for våre medlemmer som tidligere har tatt utdanning som omsorgsarbeider. Det er pr.idag 10 personer som er i kategorien for omregistrering og aktuelle for refusjon av gebyr. Mvh tl-"å(:ør4:*---- Hovedtillitsval gfl Fa[fo rbu n det

16 Htv Anne-Elisabeth Teigen Dato Vedr. årsmøtesak ; Refusjon av autorisasjonsgebyr. Styret i Fagforbundet avd. 551 har behandla denne saka og gjort slikt vedtak som tilråding til årsmøtet OL3: : Medlemma r med tidlegøre utdanning som omsorgsarbeidar får refundert kostnaden ved omregistrering til helsefagarbeidar. Gebyr kr.1-430,- blir refundert etter søknad med vedlagt kopi av kvittering. : Årsmøtet 2O13 gjør vedtak om inntil 10 personer kan innvilges refusjon inneværande år. : Nye medlemmar som kvalifiserar for refusjon har 1 års karantene før søknad om refusjon vert behandla. For styret: 0 ÅA/-,"' Htv Fagforbunl6t {

17 HAI{I}LINGSPLAF{ 2013 Avd.551 SOGNDAL.VERVING.KURSING.MEDLEMSMØTN.MØTE MED PLASSTILLTTSVALGTE

18 Budsjett FRAIV TTEGG TIL B udsiel]t?or3 INNTEKTER UTGIFTER Kontinqentinnt ,00 Renteinnt 5 000,00 Pensjonisttilskot 3 900,00 Kontorhald/rekvisita ,00 Godtoiersle ,00 Kontor- /Datautstyr Medlemsaktivitet ,00 Kurs/reiseutq ,00 Drift pensionistar 3 900,00 Gåverlstønader 1 000,00 Kontingent til andre , ,00 Side 1

19 Leiar: Nestleiar: Kasserar: Sekretær: har styret vore samansett slik: Frode Aas Svein Harald Hovland Knut Navarsete Grete S. Hauglund Opplæringsansvarleg : S olfrid Dyrdal Ungdomstillitsvald: Marianne Dyrdal ØyllohanLandøy Fane 2 ansvarleg: Svein Harald Hovland Seniorrepresentant: OddAndersen Styremedlem: May Britt Sva Styremedlem: Maragret O. Dalaker HTV: Anne Elisabeth Teigen Representantar til Fylkesrepresentantskapet : Frode Aas-leiar & Svein Harald Hovland-nestleiar Yaru til Fylkesrepresentantskapet: Marianne Dyrdal W, ungdomstillitsvald Revisor : Brita Kreken Seksjonane: Helse & sosial : Solfrid Dyrdal Teknisk/samferdsel: Frode Aas Kontorladm. : Kyrkjelkultur/oppvekst: Gro Bjordal Valnemd : Ingolf Fardal Anne Berit Yndestad Odd Andersen, styremedlem

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae.

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Referat Frå Styremøte 21. oktober, Quality Airport Hotel Gardermoen - Gardermoen -- Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Frå adm.: Frode

Detaljer

Handbok for helse, miljø og tryggleik Revidert juni 2015

Handbok for helse, miljø og tryggleik Revidert juni 2015 SOGNDAL KOMMUNE Handbok for helse, miljø og tryggleik Revidert juni 2015 5.1.2011 1 Innhald 1 Innleiing... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Introduksjon til HMT-systemet... 2 1.3 HMT-årshjulet... 4 1.4 HMT-årshjul

Detaljer

Handbok for helse, miljø og tryggleik

Handbok for helse, miljø og tryggleik SOGNDAL KOMMUNE Handbok for helse, miljø og tryggleik 5.1.2011 1 Innhald 1 Innleiing...2 1.1 Bakgrunn...2 1.2 Introduksjon til HMT-systemet...2 1.3 HMT-årshjulet...4 1.4 HMT-årshjul sentrale oppgåver og

Detaljer

1) OPNING - styreleiar Harald Lie. 2) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE - møteleiar Johan Arnt Gjeten

1) OPNING - styreleiar Harald Lie. 2) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE - møteleiar Johan Arnt Gjeten 1) OPNING - styreleiar Harald Lie 2) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE - møteleiar Johan Arnt Gjeten 3) VAL AV SKRIVAR OG TO TIL Å SKRIVE UNDER MØTEBOKA - møteleiar Johan Arnt Gjeten 4) NAMNEOPPROP

Detaljer

Prosjektplan for lokalt prosjekt Rekruttering og kompetanse i Luster kommune.

Prosjektplan for lokalt prosjekt Rekruttering og kompetanse i Luster kommune. Luster kommune Prosjektplan for lokalt prosjekt Rekruttering og kompetanse i Luster kommune. Prosjektet er ein del av det nasjonale utviklingsprogrammet Saman om ein betre kommune Versjon 1.0.1. Datert

Detaljer

KOMPETANSEHEVING PÅ OMRÅDA VEDLIKEHALD BYGG, ENERGI, MILJØ OG UNIVERSELL UTFORMING

KOMPETANSEHEVING PÅ OMRÅDA VEDLIKEHALD BYGG, ENERGI, MILJØ OG UNIVERSELL UTFORMING SLUTTRAPPORT TIL HUSBANKEN FRÅ VOLDA KOMMUNE KOMPETANSEHEVING PÅ OMRÅDA VEDLIKEHALD BYGG, ENERGI, MILJØ OG UNIVERSELL UTFORMING -0- Samandrag Ved hjelp av økonomiske tilskot frå Husbanken, KoBE og Møre

Detaljer

ÅRSMØTEPAPIRER 2014. NORSK BOBIL OG CARAVAN CLUB avdeling Sogn og Fjordane

ÅRSMØTEPAPIRER 2014. NORSK BOBIL OG CARAVAN CLUB avdeling Sogn og Fjordane ÅRSMØTEPAPIRER 2014 NORSK BOBIL OG CARAVAN CLUB avdeling Sogn og Fjordane Årsmøte for årsmeldingsperioden 2014 Best Western Skei Hotel, Skei i Jølster 7. februar 2015 Kl. 14.00 Side! 2 av! 14 ÅRSMELDING

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 OMSORGSAVDELINGA HEIMETENESTENE

ÅRSMELDING 2012 OMSORGSAVDELINGA HEIMETENESTENE ÅRSMELDING 2012 OMSORGSAVDELINGA HEIMETENESTENE 1 Årsmelding OMSORG HEIMETENESTER (Kultur og levekår) Kommuneplanen sin tekstdel om OMSORGSAVDELINGA : 1. BU- OG LEVEKÅR Gol kommune skal vera ein kommune

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: 12.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 77/14 14/479 Budsjett 2015,

Detaljer

Årsmelding 2013. Modalen kommune

Årsmelding 2013. Modalen kommune Årsmelding 2013 Modalen kommune Innhald Rådmannen side 3 Økonomi og rekneskap side 14 IKT side 21 Kulturkontoret side 22 Modalen folkebibliotek side 23 Sosialtenesta side 24 Pleie- og omsorgstenesta side

Detaljer

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

Årsrapport og rekneskap

Årsrapport og rekneskap Årsrapport og rekneskap 2012 Lustrabadet vart opna Korttidsavdelinga vart etablert Bustadfeltet Borhaug i Solvorn Kulturpris til Geirr Vetti Rådmannen, april 2013 Luster kommune - årshjul 2012 - Luster

Detaljer

Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus

Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus HORDALAND FYLKESKOMMUNE SAKLISTE - Fylkestinget Saknr. Arkivsak Saktittel 20/13 201206776-11 Forvaltningsrevisjon

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE 1 2 ÅRSMELDING 2008 1 RÅDMANNENS KOMMENTARAR: Generelt 6 Investeringar 7 Driftsresultat/rekneskapsmessig mindreforbruk 7 Lånegjeld og fond 7 Inntekter 8 Sjukefråveret 8

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 3. mars 2014 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: 12.00 18.50 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel nestleiar

Detaljer

Årsrapport 2010. Handlingsplan 2011 Strategiplan 2010 2015

Årsrapport 2010. Handlingsplan 2011 Strategiplan 2010 2015 Årsrapport 2010 Handlingsplan 2011 Strategiplan 2010 2015 1 Ulshav AS Post- og besøksadresse: Smårisevadet 15, 6065 Ulsteinvik. E-post: post@ulsteinproduksjon.no Telefonnummer: 70018250 Dagleg leiar: Håvard

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Tysdag 6. september 2005, kl 0830 kl 1430 Stad: Sola Strand Hotell, Sola Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 70/05 B Godkjenning av innkalling

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE 1 INNHALD... RÅDMANNENS KOMMENTARAR:...5 Generelt...5 Investeringar...6 Driftsresultat/rekneskapsmessig mindreforbruk...6 Lånegjeld og fond...6 Inntekter...7 Sjukefråveret...7

Detaljer

REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr. 31.11.2008 Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret.

REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr. 31.11.2008 Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret. REFERAT Frå styremøte 2. 3. desember, Quality Airport Hotel Gardermoen. Desse møtte: Astrid Westberg, Finn Hoff, Jorulf Refsnes, Widar Skogan, Ellen Svarstad, Ingrid Løset. Frå administrasjonen: Frode

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS PR AUGUST 2009 3 79/09 09/1105 2. TERTIALRAPPORT 2009 15

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS PR AUGUST 2009 3 79/09 09/1105 2. TERTIALRAPPORT 2009 15 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 06.10.2009 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00 Sakliste og sakspapira for årsmøtet Det vises til innkallinga til årsmøte av 5. april 2013 på Eidfjord IL si nettside.

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: Møtested: Deltagere: 03.03.2011, kl. 12:45 Rådhuset, Lille kommunestyresal Nils Prestmo (Leder) John Atle Krogstad (Nestleder)

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak

Detaljer

Styret og administrasjonen har arbeidd ut frå Handlingsplanen for 2012 og Strategisk plan for 2010-2013.

Styret og administrasjonen har arbeidd ut frå Handlingsplanen for 2012 og Strategisk plan for 2010-2013. Årsmøtesaker 2013 Samarbeidsrådet for Sunnhordland IKS Postboks 444 5403 Stord Tlf 53456790 Epost: firmapost@samarbeidsraadetsunnhordland.no www.samarbeidsraadet-sunnhordland.no 1 Innhaldsliste: Styret

Detaljer

2014 ORIGOD AS ÅRSMELDING

2014 ORIGOD AS ÅRSMELDING 2014 ORIGOD AS ÅRSMELDING Høgdepunkt i 2014 33. personar formidla til arbeid. Overskot på kr. 2 059 770.- Langsiktig gjeld redusert til kr. 1.8 mill. frå 4.1 mill. i 2013 Ingen skadar, uhell eller alvorlige

Detaljer

Overordna programplan for System for styrka læring

Overordna programplan for System for styrka læring Sogn regionråd Overordna programplan for System for styrka læring Utkast til kommunane i Sogn 10.03.2014 Innhald 1 Mål, bakgrunn og rammer. 3 1.1 Innleiing og programmål.. 3 1.2 Bakgrunn 4 1.2.1 Frå regionalt

Detaljer

Opplæringskontoret for offentleg sektor i Sogn og Fjordane

Opplæringskontoret for offentleg sektor i Sogn og Fjordane 1 Årsmelding 2011 Fastsett i styremøte 30. april 2012 Opplæringskontoret for offentleg sektor i Sogn og Fjordane Storehagen 1B, Boks 173, 6801 Førde Telefon: 57 82 50 80, Mobil: 90 61 79 79, URL: www.okosweb.net,

Detaljer

SAKSLISTE OG GRUNNLAG TIL MØTE 9 I UNGDOMMENS FYLKESUTVAL, 4. OKTOBER 2013

SAKSLISTE OG GRUNNLAG TIL MØTE 9 I UNGDOMMENS FYLKESUTVAL, 4. OKTOBER 2013 SAKSLISTE OG GRUNNLAG TIL MØTE 9 I UNGDOMMENS FYLKESUTVAL, 4. OKTOBER 2013 Sak 1/09 Godkjenning av innkalling Sak 2/09 Godkjenning av saksliste Sak 3/09 Godkjenning av møtebok frå 30. august og 4. september

Detaljer