Nesodden et samfunn med kvaliteter. En mer demokratisk kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nesodden et samfunn med kvaliteter. En mer demokratisk kommune"

Transkript

1 Kommunevalgprogram for Nesodden et samfunn med kvaliteter Nesoddens kommuneplan har denne tittelen. SV mener det er en dekkende tittel. Men den forplikter også. Vi ser det som vår oppgave å verne om og utvikle de gode sidene ved vårt lokalsamfunn, og å arbeide for å rette opp det som er skjevt og galt, slik at flest mulig kan være med på å dele disse godene. Det er dette programmet vårt handler om. Mange av premissene for hva kommunen kan få til legges av regjering og Storting. Den rødgrønne regjeringen har sørget for et løft i kommunenes økonomi, men vi har fortsatt utfordringer. Lokalt kan vi derfor ikke love å få gjennomført alt vi brenner for på Nesodden. Vi lover imidlertid å arbeide for å få mest mulig ut av de ressursene vi har til rådighet, ut fra våre politiske mål. SV vil sette fellesskapet og offentlig velferd foran skattelettelser for næringslivet og velstående privatpersoner. SV tar ansvar for fellesgodene. SV vil bevare og styrke velferdssamfunnet. En mer demokratisk kommune Nesodden kommune er et fellesskap som omfatter alle innbyggerne. Nesodden SV vil styrke fellesskapet blant annet ved å ta i bruk flere demokratiske arbeidsmåter. Et godt fungerende demokrati er avhengig av god kontakt med alle grupper av innbyggere, organisasjoner, foreninger og privatpersoner. SVs lokalpolitikere ønsker å gå inn i et fellesskap for å forme bygdas hverdag. SV vil lytte til befolkningen. Vi er opptatt av at befolkningen har medinnflytelse også mellom valgene. Det betyr at befolkningen involveres i beslutningsprosessene før vedtakene fattes, slik at flest mulig får anledning til å være med på å påvirke utviklingen i sitt nærmiljø og i kommunen. SV er opptatt av at beslutningene skal fattes nær dem det gjelder, slik at muligheten for medvirkning blir reell. Kommunesammenslåinger betyr større avstand mellom befolkningen og beslutningstakerne. at det skal være mulighet for at viktige saker kan bli lagt ut til folkeavstemninger, i tråd med kommunestyrets reglement sikre medvirkning fra brukergrupper og organisasjoner i kommunepolitikken motarbeide forsøk på å slå sammen Nesodden kommune med andre kommuner Kommunalt selvstyre og demokrati er i dagens situasjon hardt truet av kommersialisering, og privatisering gjennom holdningsendringer i samfunnet, gjennom EØS-avtalen, den kommende GATS-avtalen i Verdens handelsorganisasjon (WTO) og andre overkommunale føringer og retningslinjer. SV vil motarbeide den gjennomgripende kommersialiseringen og privatiseringen av samfunnet. Vi ser på denne som en trussel mot velferdssamfunnet og demokratiet. Vi lever i et blandet politisk og Nesodden Kommunevalgprogram for perioden

2 økonomisk system, og aksepterer at det på noen felter er naturlig med en oppgavedeling mellom kommunen og andre, herunder for eksempel ideelle organisasjoner og kooperative løsninger. Kommersialiseringen, markedstenkningen og privatiseringen fører til et hardere arbeidsliv i kommunal sektor, dårligere tjenesteyting og en dårligere kommunal arbeidsgiverpolitikk. De ansatte i kommunen utgjør en stor ressurs. Et godt samarbeid med deres organisasjoner er av største viktighet for kommunens drift og for gjennomføringen av de politiske vedtak som fattes. Derfor er det viktig at kommunen er åpen, og at de ansattes synspunkter får komme fram. Kommunen må være en attraktiv arbeidsplass, og kommunestyret må være seg bevisst sin rolle som arbeidsgiver. arbeide mot privatisering av kommunal virksomhet styrke kommunal sektors evne til å rekruttere og beholde arbeidstakere ved å arbeide for bedre lønns- og arbeidsvilkår En mer rettferdig kommune SV er et sosialistisk parti som arbeider for en rettferdig fordeling av kommunens ressurser blant innbyggerne. Det sosialistiske prinsippet omfatter også det at vi vil forvalte godene forsvarlig og bevare ressurser også til kommende generasjoner i kommunen. Både lokalt og sentralt har SV prioritert kampen mot den kommunale fattigdommen. Vi vil motarbeide en utvikling der en stadig økende del av samfunnets ressurser går til privat forbruk. Derfor vil vi fortsatt arbeide for å styrke kommunens økonomi. SV vil være åpen for å diskutere eiendomsskatt som øremerkes tiltak av stor verdi for befolkningen, som for eksempel svømmeanlegg eller kulturbygg. En slik eiedomsskatt må gis en sosial profil. SV vil ikke selge fellesskapets eiendommer eller bygge ned grøntområder for å finansiere prestisjeprosjekter. Kommunen har behov for å beholde og utvide sine eiendommer for å kunne fylle framtidige oppgaver (som sykehjem, skoler og barnehager) etter hvert som innbyggerantallet øker. fortsatt arbeide for å synliggjøre kommunens økonomiske situasjon overfor bevilgende myndigheter også i samarbeid med kommuner som er i samme situasjon som Nesodden ikke selge kommunens eiendommer I den siste kommunestyreperioden har SV konsekvent argumentert for bedre budsjetter for dette store og viktige området av kommunens virksomhet. Men det er fortsatt store utfordringer ikke minst med tanke på å kunne imøtekomme økningen i eldre innbyggere som har krav på kommunale tjenester. Mye tyder også på at de som krever sykehjemsplass i dag er mer pleietrengende og sykere. En mer rettferdig innebærer at kommunens tiltak og tilbud skal være tilgjengelige for alle uansett funksjonsevne og livssituasjon. Nesodden Kommunevalgprogram for perioden

3 Vold i nære relasjoner er et samfunnsproblem. Forebygging av vold og oppfølging av voldsofre er et samfunnsansvar. gå inn for at alle som trenger det, gis tilbud om et tilpasset botilbud gå inn for at boliger med livsløpsstandard blir innplassert ved alle større boligutbygginger gå inn for bygging av flere omsorgsboliger styrke avlastnings- og støttekontakt-tilbudet styrke fritidstilbudene og Nesodden SV vil arbeide for at også tungt pleietrengende får bo hjemme i livets sluttfase dersom de ønsker det arbeide for styrking av hjemmebaserte tjenester, og særlig da hjemmesykepleie utbygge omsorgslønn i hjemmepleien arbeide for at nye sykehjemsplasser og omsorgsboliger er tilgjengelige i takt med utviklingen av befolkningen styrke det psykiatriske dagtilbudet på Nesodden arbeide for god ambulansetjenesten på Nesodden tilpasset befolkningens behov styrke helsestasjonene arbeide for et legevakttilbud der hjemmebesøkordningen styrkes vesentlig opprettholde støtten til krisesenteret i Follo arbeide for bedre oppfølging av voldsofre på kommunalt og interkommunalt nivå arbeide for opprettelse av et interkommunalt behandlingstilbud for voldsutøvende menn i Folloregionen forebygge alle former for avhengighet på Nesodden, uansett om det er alkohol, andre rusmidler eller spill som er årsaken styrke rehabilitering og oppfølging av rusmisbrukere støtte opp under tiltak som forebygger fattigdom SV erkjenner at det er behov for å bedre arbeidsforholdene for de kommunalt ansatte på Nesodden. Det gjelder både de som arbeider i de gamle kommunelokalene på Varden, og på mange av de andre arbeidsplassene i kommunen. SV har derfor gått inn for bygging av nytt administrasjonsbygg og vil bidra til at dette virkeliggjøres. Mange, især i kvinnedominerte yrker, arbeider ufrivillig deltid, selv om de ønsker seg full stilling. Dette er en arbeidssituasjon som gir usikkerhet og svak økonomi for dem som rammes. Vi vil kartlegge og stanse bruken av ufrivillig deltid. Vi anser eldre arbeidstakere å være en stor ressurs for kommunen. Det er et problem når mange ikke orker å stå løpet ut,, selv om de ønsker det selv. Derfor ønsker vi å gjøre Nesodden kommune til et godt sted å jobbe for alle. Vi ønsker å gå inn for bla arbeidstidsreduksjons-ordninger for de senior arbeidstakerene som ønsker det. arbeide for at kommunen sørger for lik lønn for arbeid av lik verdi forsvare ansattes interesser når det gjelder pensjon, arbeidsavtaler, instrukser og avansementsmuligheter arbeide for innføring av arbeidstidsreduksjons-ordninger for senior arbeidstakere fjerne all bruk av ufrivillig deltid i kommunal sektor arbeide for forebygging av seksuell, etnisk og religiøs diskriminering Nesodden Kommunevalgprogram for perioden

4 En grønnere kommune Utbygging, helhetstenkning og vern Nesodden har bevart viktige kvaliteter i en grad som er sjelden i Oslos nærområde. Vår kommune rommer en variasjon i miljøer som er ganske unik. Vi har et bredt spenn av gode bomiljøer. Vi har alle kort vei til sjø, til skog, til kulturlandskap og til byen. Vi bor i en kommune som er landlig og urban på samme tid, og kan ha glede av så vel bygdelivets mange kvaliteter som det storbyen kan tilby. Vi bor i et levende lokalsamfunn; en god levekommune. SV ser det som et overordnet mål å ta vare på og videreutvikle dette. Mye kan gå tapt, både gjennom planløs utbygging og som summen av de mange små inngrep. Det store utbyggingspresset i Osloregionen er den største trusselen mot miljøet og kommunens økonomi. Samtidig mener vi det er rom for å dele våre goder med flere. Det er fremdeles plass både til kommunens egne unge og andre. Det forutsetter imidlertid at de som skal styre kommunen er villige til å tenke helhetlig, nytt og annerledes. SV vil styrke Nesoddens positive egenskaper og kjennetegn. Vi vil bevare grendestrukturen, og vi vil være aktive i utviklingen av nærmiljøanlegg og andre tilbud i lokalmiljøet. De grønne lungene i Tangenområdet og bokvalitetene der er særlig utsatt. SV vil gå mot nedbygging av Tangenområdet for å finansiere senterutbygging. Vi er opptatt av at Nesoddens goder i størst mulig grad skal være tilgjengelige for fellesskapet, og vil arbeide for størst mulig tilgang til strandsonen. være pådriver for helhetstenkning og effektiv arealbruk gå inn for en forsiktig utbyggingstakt, slik at den kommunale planleggingen og utbyggingen av skoler, barnehager og andre kommunale tilbud holder tritt med befolkningstilveksten kreve at utbygging tilpasses det lokale miljøet. SV går mot utbygging med boligblokker i lavhusbebyggelsen på Nesodden og store feltutbygginger være pådriver for at estetiske vurderinger blir tillagt større vekt både i boligområder, offentlig bebyggelse, veiutbygging osv sikre biologisk mangfold og Nesodden SV vil arbeide for at utbygging i størst mulig grad foregår ved varsom fortetning av bebygde områder. Det må være et krav at slik utbygging ikke forringer nærmiljøkvaliteter og lokalt særpreg arbeide for bedre utnyttelse av ressursene i den eksisterende bebyggelsen ved å legge til rette for forsvarlig konvertering fra fritidsbebyggelse til boliger gå inn for å fastlegge en Markagrense. Yttergrensene for eksisterende bebygde områder skal ikke overskrides. Sammenhengende skogsområder på tvers av Nesodden må beskyttes arbeide for at fjordsidene beholder sitt grønne preg. Strandsonen skal skjermes mot ny bebyggelse være pådriver for vern av dyrket mark og verdifulle kulturlandskap verne grønne lunger og lekeplasser i boområdene kreve at den videre utbyggingen av sentrumsområdet ikke går på tvers av nærområdenes behov for grøntarealer, leke- og idrettsområder, offentlig rom og skoletilbud. SV vil gå mot forsøk på å åpne for videre utbygging østover mot Skoklefalltjernet og i den grønne åsen nordvestover fra Vanntårnet sikre bedre adgang til strandsonen gjennom å beskytte allemannsretten til opphold og ferdsel, og ved å arbeide for å utvide de områdene som er tilgjengelige for allmennheten Nesodden Kommunevalgprogram for perioden

5 Miljø og klima Nesodden SV slår fast at vi må ta klimautfordringene på alvor og mye av arbeidet må gjøres på hjemmebane. Klimakutt må tas i alle sektorer i kommunen. En klimaplan må utarbeides og følges opp. SV vil at det utarbeides en mal for årlige kommunale klimaregnskap med status for utslipp og tiltak. Målsetningen må være at kommunens egne utslipp skal reduseres med minst 10 % innen 2009 og 50 % innen at miljøsaker gis en overordnet plass i politikken på Nesodden at energibruken i alle kommunale bygg gjennomgås, og at det skal gjennomføres energisparetiltak i tråd med målet stille krav til klimanøytralt drivstoff ved all fornyelse av kommunale kjøretøy arbeide utfasing av oljefyring i kommunale bygg og for kommunalt forbud mot oljefyring at kommunen gjør miljøriktige valg i sin egen drift og i sine egne byggeprosjekter, bl.a. gjennom jordvarme, naturlig ventilasjon, enøktiltak og overgang til fornybare energikilder i alle nybygg og ved større ombygginger at det stilles krav om fornybar oppvarmingsløsning i alle nye utbyggingsprosjekter Avløpsrensing og renovasjon Dårlig og mangelfull avkloakkering er blant de største lokale miljøproblemene. Våre utslipp bidrar til forurensing av Oslofjorden, og skaper lokale problemer ved forurensing av drikkevann. Samtidig stenger manglende avløpsmuligheter i mange tilfeller for utvikling innenfor eldre boområder. På grunn av Nesoddens bebyggelsesmønster og topografi kan det være både dyrt og vanskelig å etablere forsvarlige renseløsninger. De tradisjonelle løsningene bidrar til hard belastning på våre egne vannkilder og behov for dyrt vannkjøp fra andre kommuner. Kloakkutbygginger representerer dessuten ofte store påkjenninger for bomiljøene i form av naturinngrep og kostnader, og dermed delingstvang og byggepress. Derfor er dette et område der det kreves vilje til nytenkning, men også et område hvor Nesodden har mulighet for å være nyskapende. fortsatt være pådriver for de store mulighetene som ligger i naturbaserte renseløsninger, både for spredt bebyggelse og i større områder sette krav til ny bebyggelse med hensyn til slikt som vannsparing og naturbaserte rensemetoder arbeide for snarlig løsning av utslippsproblemene i de tettbygde områdene som mangler effektiv avløpsrensing i dag, enten gjennom tradisjonelle eller naturbaserte metoder arbeide for økt rehabilitering av avløpsnettet med sikte på å redusere energibruken samarbeide med Follo-kommunene og forskningsmiljøene, for eksempel på Ås, om bioenergi og kretsløpsløsninger De senere årenes nytenkning på avfallsområdet har medført at vi har blitt flinkere til å se på søppel som ressurs i stedet for problem. En delvis kildesortering er innført, men vi har likevel et stykke igjen før avfallsproblematikken er løst på en tilfredsstillende måte. Det er uheldig at det interkommunale avfallsselskapet FolloRen har basert seg på at folk selv må bringe avfallet til samlestasjoner. Dette er en løsning som øker folks bilavhengighet, som gjør det mer tungvint å opptre miljøriktig, og som gjennom sine store estetiske svakheter bidrar til forsøpling av fellesområder og møteplasser. Nesodden Kommunevalgprogram for perioden

6 at det stilles krav om full kildesortering basert på henting hjemme, og arbeide for at det tilrettelegges ordninger for kompostering av matavfall hos den enkelte eller i større enheter gå inn for avgiftssystemer som belønner miljøriktig atferd arbeide for videreutvikling av gjenbruksstasjonen på Teigen Kollektivtrafikk Nesoddens beliggenhet og befolkningsstruktur gjør kollektivtrafikk og samferdselsspørsmål til en av hovedsakene i lokalpolitikken. Nesoddens kommunikasjonsmidler er ikke bare transportmidler, men også en viktig del av vår identitet og trivsel. Ansvaret for kollektivtransport ligger hos Akershus Fylke. Nesodden SV vil være pådriver for at kollektivtilbudet på Nesodden blir best mulig. Vi betrakter en gjenopprettelse av kysttrafikken som en av de viktigste sakene innenfor samferdselspolitikken. Vesentlig befolkningsvekst i flere av tettstedene langs fjorden og endrede holdninger gir oss gode argumenter for dette. Kysttrafikk vil gi kortere reisetid og mindre bilkjøring, og dermed redusere trafikkbelastningen i Tangenområdet. Derfor vi Nesodden SV arbeide for gjenopprettelse av kysttrafikken på begge sider og videreutvikling av fjorden som transportvei arbeide for at mer miljøvennlig teknologi tas i bruk i kollektivtrafikken styrke grunnlaget for kysttrafikk gjennom å legge til rette for fortetting innenfor de eksisterende bryggesamfunnene ta vare på den eksisterende infrastrukturen knyttet til kysttrafikken gjennom fortsatt restaurering av bryggene gå inn for opprettholdelse av halvtimesrutene gå inn for ringbuss arbeide for bedret kollektiv-tilbud ut av kommunen i sydlig retning mot Frogn og Follo-området Trafikksikring og redusert biltrafikk Nesodden har vært spart for gjennomgangstrafikk og store trafikkutbygginger. Likevel har utbygging til trafikkformål representert en gradvis forringelse av mange områder også i vår kommune. Økende privatbilbruk betyr dessuten en stor miljøbelastning og økende utrygghet for barn og voksne. Vi ønsker å motvirke denne utviklingen gjennom å legge til rette for effektiv kollektivtrafikk, ved planlegging for å redusere bilbruk og ved å gå mot videre trafikkutbygginger på bilens premisser. gå inn for utbygging av sammenhengende gang- og sykkelveier langs riksveiene på begge sider. Utover dette vil vi gå inn for lokale trafikksikringstiltak der det er behov for det, som i boligområder og på skoleveier. Slik utbygging må stilles overfor de samme krav til miljøtilpassing som annen utbygging argumentere for at vi ved å beholde veisystemer i beskjeden skala oppnår lav fart og i mange tilfeller en like effektiv trafikksikring som ved tekniske inngrep gi vel og borettslag rett til å legge fartshumper i alle boligveier der det ikke er kollektivtrafikk gå inn for innfartsparkeringer også lenger sør i kommunen for å hindre parallellkjøring buss/bil gå mot nye veiprosjekter som ikke er begrunnet av miljø- eller trafikksikkerhetshensyn arbeide for at flest mulig tilbud som barnehage, skole, postkontor, forretninger, kultur- og idrettsanlegg o.l. beholdes og utvikles der folk bor, blant annet for å redusere bilkjøring Nesodden Kommunevalgprogram for perioden

7 En framtidsrettet kommune SV vil arbeide for økonomisk bruk av dagens og morgendagens ressurser, både når det gjelder natur, miljø og mennesker. En annerledes utvikling er en forutsetning for å sikre eksistensgrunnlaget for våre egne og fremtidens generasjoner. SV legger større vekt på menneskelige verdier og økologisk balanse enn kortsiktig økonomisk vekst. Nesodden SVs politikk vil være forankret i disse verdiene, selv om dette i enkeltsaker kan være omstridt og upopulært. Gode offentlige tilbud til barn og unge danner et av grunnlagene for et godt liv. Nesodden SV har som overordnet prinsipp at tilbudene skal være like tilgjengelig og likeverdig for alle, uavhengig av evner, forutsetninger og foresattes økonomi. Barnehager Gjennom omfattende utbygging de siste årene er Nesodden i ferd med å realisere full barnehagedekning. Det viktigste er først og fremst å opprettholde og styrke kvaliteten forsvare inntektsgraderte barnehagesatser inntil vi har fått en tilstrekkelig lav makspris forsvare søskenmoderasjon i alle barnehager som får statstilskudd gå inn for at barn med spesielle behov likestilles med funksjonshemmede barn og får tilskudd tilsvarende funksjonshemmede barn legge til rette for fortsatt utbygging av offentlige barnehager i tråd med den økende etterspørselen Skole Nesodden SV mener at det fremdeles er nødvendig å prioritere skolen. Den driftsmessige siden har i mange år lidd under en altfor stram økonomi. Det er også viktig at vedlikeholdsarbeidet styrkes ved samtlige skoler, ikke minst for å sikre barna et godt inneklima og læringsmiljø. beholde dagens skolestruktur arbeide for at skolenes driftsmidler per elev økes vesentlig, slik at kravene i læreplanen blir oppfylt bygge ny ungdomsskole på Tangenåsen gjøre forsøk med heldagsskole arbeide for å se skolefritidsordningen og skolene i sammenheng arbeide for å graderte SFO-satser og på sikt senke SFO satsene arbeide for søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO arbeide for at det gis økte kursmidler til etterutdanning av skolenes personale arbeide for å styrke og videreføre Steilene To prosjektet Nesodden Kommunevalgprogram for perioden

8 Ungdom Et godt fritidstilbud til alle grupper av ungdom på Nesodden må opprettholdes og bygges ut. Frivillige organisasjoner drevet av ungdom selv, spiller også her en viktig rolle og gjør en omfattende innsats bl.a. ved å etablere nye aktiviteter. Et sted å være, med aktiviteter ungdom selv finner meningsfylt, er en av flere måter å bekjempe rekrutteringen til rusmiljøene. Unge voksne har for få muligheter til å finne egne boliger på Nesodden. Den boligmassen som er oppført, er stort sett eneboliger og andre selveierboliger i en prisklasse som er uoppnåelig for Nesoddens ungdom, enslige, og andre økonomisk svake grupper. SV vil arbeide for å gjenreise den sosiale boligbyggingen. sikre fortsatt drift av ungdomskafeen styrke ungdomsklubbene gå inn for at kommunen må legge forholdene til rette for å ta inn flere lærlinger prioritere mindre og rimelige boliger framfor dyre eneboliger. Stille krav om innpassing av ungdomsboliger og småleiligheter ved godkjenning av reguleringsplaner. Tilstrekkelig mange av disse skal være utleieboliger eller med vilkår som gjennom prisregulert omsetning hindrer prisdrivende spekulasjon stille vilkår om prisregulert omsetning som en del av større prosjekter gi ungdomsrådet gode arbeidsvilkår og mulighet for å etablere ungdomsstyrte tiltak Eldre Eldre er en stor ressurs for Nesodden. Vi vil legge til rette for aktiv deltakelse i samfunnet. Det vil være en prioritert oppgave for SV å sikre alle våre eldre en trygg alderdom. De eldre er ingen ensartet gruppe, og eldrepolitikk må rettes mot tiltak på flere nivå forebyggende tiltak, diagnose og behandlingstilbud, pleie- og omsorgstilbud og servicetilbud. inspirere til og støtte lokale tiltak som nabohjelp, frivillighetssentralen, jobbsentralen, o.l. arbeide for gode møteplasser for eldre Kultur Nesodden står i en særstilling som kulturkommune. Kulturpolitikken må ha som mål at alle skal kunne oppleve og få del i kunst og kulturuttrykk. Kulturopplevelser gir økt livskvalitet. Folk skal bli aktivisert til å skape noe og utvikle sine interesser i eget nærmiljø. Kulturytringer bevisstgjør og skaper trivsel og mellommenneskelig kontakt. Særlig er det viktig at barn og unge får et allsidig kulturtilbud. De mange skapende og utøvende kunstnerne som bor i kommunen er en vesentlig ressurs. Arrangementer og tiltak som «Kulturisten», «Sommerskolen» og Sandvold markedsfører Nesodden på en god måte som en kulturkommune. Kommunen må fortsatt stå ansvarlig for eller støtte slike tiltak. Det må være en selvfølge at kommunen støtter prosjekter og produksjoner og kjøper kunst og kultur av de lokale kunstnerne. Ikke minst der barn og ungdom ferdes, bør kunstuttrykk ha en naturlig plass. Dette bør også ses i sammenheng med at skolens læreplaner vektlegger kunst. Kommunen bør oppfordre til og støtte kreative prosjekter som involverer samarbeid mellom barn/unge og profesjonelle kunstnere. Kulturskolen på Nesodden er stor, mangfoldig og profesjonell. Den bør være et kommunalt tilbud til alle som ønsker det. Kulturskolen skal gis utviklingsmuligheter. Undersøkelser viser at barn og unge leser mye mindre enn før. Selv i dataalderen er gode leseevner en viktig forutsetning for læring. Litteraturen er en av pillarene i vår kultur. Derfor er det en Nesodden Kommunevalgprogram for perioden

9 nødvendig oppgave å styrke biblioteket. I tillegg må biblioteket kunne ivareta befolkningens ønsker og behov for informasjon/kultur/underholdning i ulike medier. Biblioteket trenger bedre lokaler, økt bemanning og økte bok- og mediainnkjøp. Bibliotektjenesten må forbli en samfunnsoppgave, og ikke privatiseres. Om lag 40 % av Nesoddens innbyggere står utenfor statskirken. Dette betyr at det eksisterer et stort behov for et verdig ritualhus eller seremonirom som kan brukes av mennesker med en annen tro eller livssyn. bygge kulturhus og bibliotek utvikle kulturskolen videre at kommunen bygger et livssynsnøytralt seremonirom at kommunen investerer i kunst- og kulturuttrykk fra Nesoddens kunstnere, og arbeide for at 2 % av byggekostnadene ved nybygg brukes til kunstnerisk utsmykning. ha opprusting og skikkelig vedlikehold av eksisterende idrettsanlegg framfor utbygging av nye, større anlegg støtte Galleri Vanntårnet at kommunen støtter det lokale og grendebaserte kulturtilbudet praktisk og økonomisk at kommunens bygninger bør stå rimelig til leie for kulturelle aktiviteter Idrett Idretten gir gode helsegevinster. Deltakerne lærer seg respekt både for regler og medmennesker. Mange får økt selvbilde og bedre selvtillit ved å mestre utfordringer innen idretten. SV mener at breddeidretten må prioriteres. Breddeidretten skal berike livet gjennom å gi god og livslang fysisk aktivitet i nærmiljøet. Dette innebærer satsing på allsidige tilbud og demping av konkurransementaliteten blant barn og unge. Helse, trivsel og miljø er verdiene SVs idrettspolitikk bygger på. at alle skolene får tilrettelagt utearealer at det i nærmiljøet skal være tilstrekkelig med leke- og spillmuligheter både for de helt små og for større ungdom støtte holdningsskapende arbeid, spesielt mot doping og rusbruk, og lederopplæring at kommunens samarbeid med friluftsorganisasjoner og idretten gjennom Nesodden Idrettsråd blir utviklet støtte idrettsskolen for barn som legger opp til allsidig aktivitet at eksisterende idrettsanlegg får tilstrekkelige midler til vedlikehold revidere Nesodden kommunes idrettsplan slik at den kan få mer fra den nye sektorplan for idrettsanlegg i Akershus fylkeskommune styrke lokale baner og mindre idrettsanlegg i de ulike grendelagene at det bygges en svømmehall for befolkningen på Nesodden legge til rette for at funksjonshemmede kan ta del i idrettslivet at ressursene fordeles rettferdig mellom tradisjonelle gutte- og jenteaktiviteter arbeide for at alle grendelag skal ha lokaler til kultur- og idrettsformål Nesodden Kommunevalgprogram for perioden

10 Nesodden ikke bare bo-kommune? En stor del av Nesoddens befolkning har arbeid utenfor kommunen. Så lenge kollektivtransporttilbudet er godt, ser mange på dette som en god løsning. Det vil likevel være mange som ønsker arbeid i hjemkommunen. Derfor er det ønskelig at det skapes flere arbeidsplasser her. I næringspolitikken har mange vært opptatt av å finne arealer som kan bygges ut og å bygge større og bedre veier. I SV tror vi imidlertid ikke at dette er Nesoddens løsning. Nesodden er annerledes. Nesoddens fortrinn er innbyggerne. Nesodden rommer mange små virksomheter, og vi har trukket til oss nye former for næring. I en betydelig del av disse virksomhetene er menneskenes kompetanse og kreative egenskaper den viktigste ressursen. Kombinasjon av bomiljøkvaliteter og lokalisering midt i landets politiske, kulturelle og økonomiske sentra har bidratt til vår profil som bosted og arbeidssted for kreative mennesker. Dette er en betydelig styrke. Slik SV ser det, ligger den viktigste innsatsen for å utvikle Nesoddens næringsliv i å ta vare på og utvikle det vi har til forskjell fra andre. Derfor er det god næringspolitikk å ta vare på nesoddens grønne særpreg. Et godt eksempel er Sandvold. SV tok initiativ til at sandvold skulle bli kunst- og kulturnæringssenter. støtte små bedrifter og foretak gjennom samarbeid, tiltak og tilrettelegging tilrettelegge for etablering av variert småskala næringsvirksomhet også i boområdene inspirere til nytenkning og tilrettelegge for nisjevirksomheter utvikle eksisterende næringsarealer arbeide for etablering av Statoils mottaksnlegg for LNG på Fagerstrand arbeide for en bedre kontakt mellom politikere/administrasjon og næringslivet på Nesodden Nesodden Kommunevalgprogram for perioden

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Partiprogram for perioden 2015 2019

Partiprogram for perioden 2015 2019 Partiprogram for perioden 2015 2019 Skape og dele Framtidas lokalsamfunn Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

Ulike mennesker. Like muligheter.

Ulike mennesker. Like muligheter. Nord-Odal SVs program for perioden 2008-2011 Ulike mennesker. Like muligheter. Skal mennesker trives og ha det bra, trenger vi andre verdimål enn bare kroner og øre! 1 Ulike mennesker. Like muligheter.

Detaljer

Vestby Senterparti 2015-2019

Vestby Senterparti 2015-2019 Vestby Senterparti 2015-2019 Våre hovedsaker er: Vestby lokalsamfunnenes kommune Våre lokalsamfunn skal få utvikle seg basert på egne premisser og særtrekk. Kommunens skal være en aktiv deltaker i lokalsamfunnsutviklingen.

Detaljer

Kommunevalgprogram. De fire første på lista: Ida Sophie Jøssund, Christian Hintze Holm, Grete Maus, Arnt-Even Hustad

Kommunevalgprogram. De fire første på lista: Ida Sophie Jøssund, Christian Hintze Holm, Grete Maus, Arnt-Even Hustad Kommunevalgprogram 2011 2015 De fire første på lista: Ida Sophie Jøssund, Christian Hintze Holm, Grete Maus, Arnt-Even Hustad Nesodden Kommunevalgprogram for perioden 2011-2015 1 Kommunevalgprogram for

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Kjære velgere! Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger. For Sør-Aurdal arbeiderparti

Detaljer

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019 Senterpartiets verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha muligheter til å virkeliggjøre sine

Detaljer

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre.

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. ! Folk først. Brønnøy Venstre (http://www.venstre.no/lokal/nordland/bronnoy/). Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. Kommunestyreperioden 2015-2019 vil bli preget av hardt og målrettet arbeid for alle ansatte

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

En mer demokratisk kommune

En mer demokratisk kommune Kommunevalgprogram for 2015 2019 Nesodden er på mange måter et privilegert lokalsamfunn, med mange goder gode oppvekstmiljøer, vakker natur, nærhet til hovedstaden, samhold og en befolkning med mange forskjellige

Detaljer

Partiprogram Sande KrF 2015-2019

Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Vedtatt av styret 27.5.15 KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet,

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7 Pr. juni 2005 Sel kommune INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 VISJON OG HOVEDMÅL... 4 VISJON... 4 HOVEDMÅL... 4 HOVEDUTFORDRINGER... 5 1. VIDEREUTVIKLE OTTA SOM BY, KOMMUNE- OG REGIONSENTER... 5 Mål - Næringsutvikling...

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

Venstre gjør Randaberg grønnere.

Venstre gjør Randaberg grønnere. Randaberg Venstre Venstre gjør Randaberg grønnere. Om 100 år kan vi være blant norges fremste matprodusenter......hvis vi tar vare på matjorda. Det er en forutsetning for fremtidig norsk matproduksjon

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Programmet består av sju temaområder:

Programmet består av sju temaområder: Program 2015-20192019 Gjerdrum Arbeiderparti Programmet består av sju temaområder: 1) Gjerdrum en god kommune å vokse opp i! 2) Gjerdrum gode helsetjenester når du trenger det! 3) Gjerdrum rik på kultur,

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel KLÆBU KOMMUNE Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune Høringsutkast Kommuneplan 2010 2021 Samfunnsdel Formannskapets forslag, 25.11.2010 KOMMUNEPLAN FOR KLÆBU 2010-2021 SAMFUNNSDEL Formannskapets forslag,

Detaljer

Frei Sosialistisk Venstreparti - Kommunevalget 2003

Frei Sosialistisk Venstreparti - Kommunevalget 2003 Frei Sosialistisk Venstreparti - Kommunevalget 2003 SOSIALISTISK VENSTREPARTI Frei, en kommune for deg Stem SV, sikre en bedre framtid. Alle politikere bør se lenger enn nesetippen sin. Frei SV er opptatt

Detaljer

Rennesøy Arbeiderparti

Rennesøy Arbeiderparti Rennesøy Arbeiderparti Program 2011-2015 Program for Rennesøy Arbeiderparti 2011 2015 INNHOLD : Våre viktigste saker 2011-15 side 2 Vi vil gjøre Rennesøy bedre 2 En trygg oppvekst 3 Skole - kunnskap for

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen, og

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NESODDEN KOMMUNE 2011-2023 SAMMEN SKAPER VI DET GODE LIVET HØRINGGSVAR FRA RÅDET FOR LIKESTILLING AV FUNKSJONSHEMMEDE

KOMMUNEPLAN FOR NESODDEN KOMMUNE 2011-2023 SAMMEN SKAPER VI DET GODE LIVET HØRINGGSVAR FRA RÅDET FOR LIKESTILLING AV FUNKSJONSHEMMEDE Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nesodden kommune v/leder Cato Lie Solvangveien 6 1454 FAGERSTRAND Nesodden kommune Pb 123 1451 NESODDTANGEN Fagerstrand 17. mars 2011 KOMMUNEPLAN FOR NESODDEN

Detaljer

Folkehelse i planleggingen

Folkehelse i planleggingen Folkehelse i planleggingen v/ Arild Øien Tromsø 8. februar 2011 1 25 000 innbyggere 36 km 2 2 1 Helse i plan i Oppegård kommune Hvilke grep vi har tatt Hvordan vi er organisert Hva vi ønsker å få til Hvordan

Detaljer

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn!

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn! Vegårshei Arbeiderparti Program 2011 2015 1 2 Kjære velger Aller først takk for tilliten vi har fått ved de forrige valgene. Vi kjenner oss trygge når vi sier at Arbeiderpartiet både i forrige periode

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027 Kommuneplanens samfunnsdel for Eidskog 2014-2027 Innholdsfortegnelse Hilsen fra ordføreren...5 Innledning...6 Levekår...9 Barn og ungdom...13 Folkehelse... 17 Samfunnssikkerhet og beredskap...21 Arbeidsliv

Detaljer

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter Program for Skaun Arbeiderparti Innhold Skaun Arbeiderparti vil 3 Hovedområder 3 Helse 4 Kunnskap 4 Klima / Miljø 4 Andre saker 5 Ung i Skaun 5 Eldre 5 Kultur

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

Program for Ringerike Høyre 2015-2019

Program for Ringerike Høyre 2015-2019 Program for Ringerike Høyre 2015-2019 Ringerike utvikling og vekst - med Høyre Høyre vil, sammen med, deg skape et godt bo- og oppvekstmiljø og et godt sted å leve for barn, unge og eldre. Høyre vil, sammen

Detaljer

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid Folkemøte 24.november Sammenstilling av gruppearbeid 1. Drømmekommune Gode eldre, helse- og oppvekstsvilkår Idretts - og kulturtilbud, gode møtearenaer Tilrettelagt for godt næringsliv Barnehage, skole

Detaljer

Frihet uten egoisme. Valgprogram 2007 Flekkefjord Venstre

Frihet uten egoisme. Valgprogram 2007 Flekkefjord Venstre Frihet uten egoisme Valgprogram 2007 Flekkefjord Venstre Til velgerne! Venstres program vil vise Venstres grunntenkning om å sette Mennesket i sentrum Vi vil i denne folderen få presentere hva vi står

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2010-2021 Forslag dat. 19.04.2010 Visjon: Klæbu en kommune i forkant Hovedmål: Klæbu skal være: - en selvstendig kommune som er aktiv i interkommunalt samarbeid - en aktiv næringskommune

Detaljer

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune.

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Vi har gjennomført en bred prosess, der det har vært avholdt møter om temaet i Idrettsrådet og i hovedstyret i Kyrksæterøra I.L. KIL/Hemne,

Detaljer

Satsingsområder/hovedtema mål og strategier

Satsingsområder/hovedtema mål og strategier Satsingsområder/hovedtema mål og strategier (Oppsummering fra gruppearbeid 12.05.15 og 01.06.15) Satsingsområde: Befolkningsutvikling/bosetting Gruppe 1 (12.05.15: Mål: Ha en positiv befolkningsutvikling

Detaljer

Ringerike Arbeiderparti valgprogram 2015-2019

Ringerike Arbeiderparti valgprogram 2015-2019 Ringerike Arbeiderparti valgprogram 2015-2019 Ringerike Arbeiderparti bygger sin politikk på Arbeiderpartiets verdier og ideologi.. Økonomi: Rap vil ta ansvar for å gjøre kommuneøkonomien bærekraftig slik

Detaljer

Intensjonsavtalen trår i kraft når begge kommuner har vedtatt likelydende avtaler i sine respektive kommunestyrer.

Intensjonsavtalen trår i kraft når begge kommuner har vedtatt likelydende avtaler i sine respektive kommunestyrer. Utkast per 06.01.2016 K2 prosessen: Intensjonsavtale. Innledning Søgne kommune og Songdalen kommune har en intensjon om å slå seg sammen. Kommunene har forhandlet frem en felles plattform for en ny kommune

Detaljer

Kommuneplan for Rælingen, arealdelen 2014-2025. Sammendrag viktige momenter. Kommentarer til visjon, føringer og mål

Kommuneplan for Rælingen, arealdelen 2014-2025. Sammendrag viktige momenter. Kommentarer til visjon, føringer og mål Kommuneplan for Rælingen, arealdelen 2014-2025 Oslo og Omland Friluftsråd har lest Rælingens arealdel av kommuneplanen, og vi har latt oss imponere over de høye ambisjonene for utviklingen av kommunen.

Detaljer

Partiprogram for Miljøpartiet De Grønne Tønsberg 2015-2019

Partiprogram for Miljøpartiet De Grønne Tønsberg 2015-2019 Partiprogram for Miljøpartiet De Grønne Tønsberg 2015-2019 Miljøpartiet De Grønnes formålsparagraf: Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

i Lillesand Program 2015-2019 I år stemmer vi på

i Lillesand Program 2015-2019 I år stemmer vi på i Lillesand Program 2015-2019 I år stemmer vi på Våre kandidater ved kommunevalget 2015 1. Tor Olav Tønnessen 2. Arnt Helleren 3. Agnete F. Knudsen STEM PÅ 4. Leiv Per Olsen 5. Thor Olav Govertsen 6. Sissel

Detaljer

ARBEID HELSE KUNNSKAP MILJØ

ARBEID HELSE KUNNSKAP MILJØ Partiprogram for Porsgrunn Arbeiderparti 2015-2019 Porsgrunn AP ønsker å videreutvikle kommunen vår basert på grunnverdiene frihet, fellesskap og rettferdighet. Historien har vist at vi oppnår mer når

Detaljer

Frihet Likhet Solidaritet

Frihet Likhet Solidaritet Frihet Likhet Solidaritet Frihet fra fattigdom, likhet i rettigheter og i muligheter, solidaritet mellom de som har og de som ikke har, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Lier Arbeiderparti Kommunevalgprogram

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE Vedtatt i Nome kommunestyre 16.04.09 KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE 2009 2018 SAMFUNNSDELEN Visjon, mål og retningslinjer for langsiktig samfunnsutvikling i Nome Grunnleggende forutsetning: Nome kommune

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere!

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere! Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2011 2015 Kjære velgere! For Sør-Aurdal arbeiderparti er det viktig at alle innbyggerne i Sør-Aurdal har en trygg og god hverdag og vi baserer vårt politiske arbeid

Detaljer

Enhet Kultur & Skole skal til enhver tid levere kvalitetssikret og riktig informasjon.

Enhet Kultur & Skole skal til enhver tid levere kvalitetssikret og riktig informasjon. SERVICEERKLÆRING Enhet Kultur & Skole i Frosta kommune skal være en inspirator og støttespiller for kulturlivet i kommunen innenfor de politisk vedtatte økonomiske rammer. I tillegg skal vi drive en skole

Detaljer

Utkast til program. Tromsø SV 2011-2013

Utkast til program. Tromsø SV 2011-2013 Utkast til program Tromsø SV 2011-2013 Programkomiteen Pål Julius Skogholt, leiar Gunhild Johansen Ingrid Kielland Ida Killie Kristian Mørkved Det er ingen dissensar i utkastet Hovudtema Kommunevalgkampen

Detaljer

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med!

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med! Partiprogram Færder Arbeiderparti 2017-2019 Alle skal med! Barnehage, skole og oppvekst Barn og unge er Færders fremtid. Vi vil sørge for at alle får trygge og gode oppvekstsvilkår i vår nye kommune. Mangfold

Detaljer

Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier. Barnehagesektoren i Orkdal har vært, og er i stadig vekst

Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier. Barnehagesektoren i Orkdal har vært, og er i stadig vekst Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier I forbindelse med det forestående kommunevalget ønsker Utdanningsforbundet Orkdal å få belyst viktige sider ved utdanningspolitikken i kommunen.

Detaljer

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Barnehageåret 2012-2013 Velkommen til Gamlegrendåsen barnehage 2012-2013. Dette barnehageåret fokuserer vi på omsorg, leik, læring og danning i perioder gjennom året. Vi

Detaljer

Valgprogram 2015-19 Skaun Høyre. Skaun

Valgprogram 2015-19 Skaun Høyre. Skaun Valgprogram 2015-19 Skaun Høyre Skaun Mulighet for alle Skaun kommunen skal være attraktiv for våre innbyggere og bedrifter, og for de som vil etablere seg her. Kommunen skal være kjent for sine gode barnehager

Detaljer

UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI. for perioden 2015-2019

UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI. for perioden 2015-2019 UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI for perioden 2015-2019 BARN OG UNGE Fortsette å tilby sommerjobb til ungdom Fortsatt satsing på lærlingordningen i samarbeid med bl.a. Nannestad videregående

Detaljer

Økonomiplanseminar 22. mai 2008

Økonomiplanseminar 22. mai 2008 OPPGAVE: Gruppe 1 skal ha spesiell fokus på pkt. nr. 1 når oppgaven besvares. Gruppe 2 skal ha spesiell fokus på pkt. nr. 2 osv. Utover dette kan gruppene etter eget ønske fokusere på ett eller flere av

Detaljer

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019. Åmli Arbeiderparti

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019. Åmli Arbeiderparti KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019 Åmli Arbeiderparti Best mulig skole og barnehage Arbeid til alle - arbeid gir veldferd God eldreomsorg er vår hjertesak Vi skal kjempe for å beholde VGS i bygda Åmli Arbeiderparti

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Våre hovedsaker er: Bård Vegar Kirsti Bård Vegar Første kandidat Andre kandidat Tredje kandidat

Våre hovedsaker er: Bård Vegar Kirsti Bård Vegar Første kandidat Andre kandidat Tredje kandidat SV er et parti for sosialisme, feminisme og miljø. Vi er opptatt av rettferdig fordeling og at alle skal få dekket sine behov på en god og verdig måte gjennom gode velferdstjenester og et sterkt fellesskap.

Detaljer

Utbygging av gang og sykkelveger, sammenhengende sykkelveg til Fåberg. At Øyer kommune skal ha best mulig fagkompetanse inne alle driftsområder

Utbygging av gang og sykkelveger, sammenhengende sykkelveg til Fåberg. At Øyer kommune skal ha best mulig fagkompetanse inne alle driftsområder Innledning. Kristelig folkeparti bygger sin politikk på det kristne menneskesynet, nestekjærlighetsbudet, forvalteransvaret og vår felles kulturarv. Vi vil være med å bygge et samfunn der enkeltmennesket

Detaljer

Kommuneprogram. Alle skal med. Øksnes Arbeiderparti. for Øksnes Arbeiderparti 2011 2015

Kommuneprogram. Alle skal med. Øksnes Arbeiderparti. for Øksnes Arbeiderparti 2011 2015 Kommuneprogram for Øksnes Arbeiderparti 2011 2015 Øksnes Arbeiderparti Alle skal med Innhold En trygg oppvekst Skole Kunnskap for alle Helse og omsorg En aktiv alderdom i Øksnes Øksnes et inkluderende

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SFO.

KVALITETSPLAN FOR SFO. KVALITETSPLAN FOR SFO. 1. Bakgrunn for planen. Visjonen for drammensskolen ble vedtatt i bystyret 19. juni 2007. Arbeidet med visjonen ble initiert av formannskapet og har som intensjon å bidra til at

Detaljer

Program for Risør Arbeiderparti 2015-2019

Program for Risør Arbeiderparti 2015-2019 Program for Risør Arbeiderparti 2015-2019 Sterke fellesskap og solidaritet med hverandre skaper et godt lokalsamfunn. Det omfatter både rettigheter og plikter. Grunnleggende verdier like muligheter Arbeiderpartiet

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2009 i sak 13/2009 Plan for forvaltningsrevisjon for 2009 ). (Endret og vedtatt i kommunestyrets møte 28.05.2009

Detaljer

Godt urbant miljø i «framtidens byer»?

Godt urbant miljø i «framtidens byer»? Godt urbant miljø i «framtidens byer»? En økende andel av befolkningen bor og arbeider i byer. Hva som utgjør et godt bymiljø, er et sentralt tema i samfunnsdebatten. Idealet er den tette, urbane byen

Detaljer

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Valgprogram for kommunestyreperioden 2016 2019 Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Overordna målsetting Nedre Eiker SV ønsker å føre en sosialistisk kommunepolitikk der rettferdig fordeling og et godt

Detaljer

Planprogram for Regional plan for Akershus 2016-2030 Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

Planprogram for Regional plan for Akershus 2016-2030 Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet Planprogram for Regional plan for Akershus 2016-2030 Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet Oslo og Omland friluftsråd er i stor grad fornøyd med forslaget til planprogram. Vi har gått grundig gjennom

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre

Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre Program 2015 2019 Høyres ideologi går ut på å ta vare på de konservative løsningene og grunnverdiene, samtidig som vi tilrettelegger politikken etter hvert som samfunnet

Detaljer

Valgprogram For Hole Arbeiderparti 2015 2019

Valgprogram For Hole Arbeiderparti 2015 2019 Valgprogram For Hole Arbeiderparti 2015 2019 Hole Arbeiderparti Partiprogram 2015 2019 Hole Arbeiderparti vil i denne perioden arbeide målrettet med følgende mål: Sikre at barnehage, skole og SFO opprettholder

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere 9. desember 2014 Anne Kirsti Welde Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Årsplan for Hol barnehage 2013

Årsplan for Hol barnehage 2013 Årsplan for Hol barnehage 2013 Hol barnehage der barn, foreldre og personale gleder seg til å komme hver dag. Hol barnehage med barnas natur og kulturopplevelser i sentrum Årsplanen bygger på FN s barnekonvensjon,

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

Program for 2011-2015 Averøy Senterparti

Program for 2011-2015 Averøy Senterparti Program for 2011-2015 Averøy Senterparti Senterpartiet ønsker: - en aktiv og synlig kommune - en myldrende kulturkommune - god skole både i trivsel og læring - god helse- og omsorgstjeneste i hele livsløpet

Detaljer

Kvalitet og utviklingsplan for Mathopen SFO 2015-2016

Kvalitet og utviklingsplan for Mathopen SFO 2015-2016 Kvalitet og utviklingsplan for Mathopen SFO 2015-2016 1 Bakgrunn for Kvalitet og utviklingsplanen Mathopen SFO sin kvalitets og utviklingsplan har bakgrunn i Bergen kommunes håndbok og vedtekter revidert

Detaljer

Valgprogram 2015-2019

Valgprogram 2015-2019 ØRLAND SV Valgprogram 2015-2019 TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN Som alle andre partier er Ørland SV opptatt av konkrete saker. I de viktigste sakene kan du stole på SV. Men for mange velgere er det også

Detaljer

Valgprogram for Molde Venstre

Valgprogram for Molde Venstre Folk først! Mennesker er viktigere enn systemer! Samfunnet utvikles gjennom å satse på menneskene. Derfor setter Venstre folk først! Valgprogram for Molde Venstre 2011-2015 Vårt program for perioden 2011-2015

Detaljer

Årsplan, Ebbestad barnehage. Ebbestad Barnehage Årsplan 2010/ 2011

Årsplan, Ebbestad barnehage. Ebbestad Barnehage Årsplan 2010/ 2011 Ebbestad Barnehage Årsplan 2010/ 2011 Side 1 av 7 Godkjent av SU 26. mai 2010 Denne planen er en av tre deler som til sammen utgjør årsplanverket i Ebbestad barnehage. I tillegg til denne finnes pedagogisk

Detaljer

HJERTESAKER. Å skape et samfunn som sikrer like muligheter, uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn, nasjonalitet og livssyn

HJERTESAKER. Å skape et samfunn som sikrer like muligheter, uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn, nasjonalitet og livssyn HJERTESAKER Å skape et samfunn som sikrer like muligheter, uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn, nasjonalitet og livssyn At viktige samfunnsoppgaver som utdanning, helse og omsorg skal løses i fellesskap.

Detaljer

POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI

POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI Innledning Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk venstreparti er enige om å samarbeide om den politiske styringen

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram (dette første side ev. med bilde av svartisen på første side, Logo SV nederst)

Meløy SV. Valgprogram (dette første side ev. med bilde av svartisen på første side, Logo SV nederst) Meløy SV Valgprogram 2011-2015 (dette første side ev. med bilde av svartisen på første side, Logo SV nederst) (Side 2 presentasjon av 3 listetoppene i Meløy med bilde) 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth,

Detaljer

ARBEID MED INTENSJONSAVTALE

ARBEID MED INTENSJONSAVTALE ARBEID MED INTENSJONSAVTALE Det tas sikte på å lage en så kortfattet og lettlest intensjonsavtale som mulig (5-10 sider). Dokumentet må samtidig være så vidt konkret at innbyggere og politikere får et

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

Program for Lund Venstre for perioden 2011 2015

Program for Lund Venstre for perioden 2011 2015 Program for Lund Venstre for perioden 2011 2015-1 - Et liberalt Lund Lund Venstre ønsker en liberal kommune som fokuserer på kunnskap, like muligheter, verdiskapning, velferd og miljø. 3 Heldigvis lever

Detaljer

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE Fra: Sylvi Sande[sylvi.sande@ibestad.kommune.no] Mottatt: 03.11.2009 16:52:49 Til: Postmottak Fylkesmannen Tittel: VS: Sjumilssteget Fra: Sylvi Sande Sendt: 3. november 2009 16:49 Til: 'gha@fmtr.no' Emne:

Detaljer

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018 SAMFUNNSDEL Mål Samfunnsutvikling Saksbehandler: Anette Bastnes Direkte tlf.: 32 23 26 23 Dato: 26.01.2007 L.nr. 2074/2007

Detaljer

FOLKEMØTE PÅ KVARØY, FOR KVARØY, HESTMONA OG SØRNESØY KOMMUNEDELPLAN

FOLKEMØTE PÅ KVARØY, FOR KVARØY, HESTMONA OG SØRNESØY KOMMUNEDELPLAN FOLKEMØTE PÅ KVARØY, FOR KVARØY, HESTMONA OG SØRNESØY KOMMUNEDELPLAN Tid: 12. mars 2013, 16.30 19.30 Sted: Kvarøy skole Møteleder: Ordfører, Bjørnar Skjæran Til stede fra administrasjonen: Karl-Anton Swendsen,

Detaljer

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold!

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold! PROGRAM 2015 2019 Grønne Lier med innhold! Lier vil bli en bedre kommune å bo i med et sterkere Senterparti. Innbyggerne og det lokale næringsliv står i sentrum for partiets aktiviteter. Lier Senterparti

Detaljer

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål.

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål. Til ansatte i Verran kommune Rådmannen ønsker å tydeliggjøre sine forventninger til det arbeidet som skal gjøres i 2012. Dette blant annet gjennom et forventningsbrev. Forventningsbrevet er innrettet slik

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Lokalvalgsprogram 2015-19 Vegårshei FrP LOKALVALG PROGRAM 2015-2019 FOR VEGÅRSHEI FRP Fremskrittspartiet bygger på Norges grunnlov, norsk kulturarv, tradisjon og vestlig

Detaljer

KS innbyggerundersøkelse i Lindesnes kommune 2016

KS innbyggerundersøkelse i Lindesnes kommune 2016 KS innbyggerundersøkelse i Lindesnes kommune 2016 Lindesnes kommune har i vår gjennomført en innbyggerundersøkelse. Denne viser at innbyggerne i kommunen vil anbefale andre å flytte til kommunen, de bor

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 15/1829-21 Arknr.: H41 &40 Saksbehandler: Ingvild Belck-Olsen BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 4/16 08.02.2016 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 4/16 08.02.2016

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 03/260 /47637/06-PLNID 144

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 03/260 /47637/06-PLNID 144 Tromsø kommune Byutvikling SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 03/260 /47637/06-PLNID 144 Martha Stalsberg Telefon: 77 79 03 46 01.11.2006 Saken skal behandles i følgende utvalg: PLAN

Detaljer

Kåfjord Arbeiderparti

Kåfjord Arbeiderparti Kåfjord Arbeiderparti Program 2015 2019 Kjære velger i Kåfjord! Vi har nå en regjering utgått fra Høyre og FRP, og distriktene merker bortfall av arbeidsplasser og statlige virkemidler. Kåfjord AP vil

Detaljer

Plan for sosial kompetanse ved Nyplass skole

Plan for sosial kompetanse ved Nyplass skole Plan for sosial kompetanse ved Nyplass skole Hva sier Kunnskapsløftet om sosial kompetanse? Under generell del, «Det integrerte menneske», står det i kapittelet om sosial og kulturell kompetanse: «For

Detaljer