TIDE ASA Presentasjonsmateriale Planlagt aksjekapitalutvidelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TIDE ASA Presentasjonsmateriale Planlagt aksjekapitalutvidelse 27.06.2007"

Transkript

1 TIDE ASA Presentasjonsmateriale Planlagt aksjekapitalutvidelse

2 Viktig melding Dette presentasjonsmaterialet ( Presentasjonen ) av Tide ASA ( Tide eller Selskapet ) er utarbeidet av Selskapet utelukkende for informasjonsformål. Ingen eksterne parter har foretatt en uavhengig verifikasjon av informasjon som er inkludert i Presentasjonen, inkludert uttalelser om fremtidige forhold ved Selskapets virksomhet og forutsetninger som ligger til grunn for slike uttalelser, og eksterne parter eller Selskapet påtar seg ingen forpliktelser til å gjøre dette. Selskapet gir ingen garanti, uttalt eller underforstått, for at informasjonen som er inkludert i Presentasjonen er fullstendig, presis og korrekt, og påtar seg ikke ansvar for at informasjonen som er inntatt, eller utelatt fra Presentasjonen, og heller ikke for eventuell skriftlig, elektronisk eller muntlig kommunikasjon formidlet til mottakere i forbindelse med mottakers egen undersøkelse og evaluering av Selskapet og dets virksomhet. Enkelte uttalelser i Presentasjonen gjelder fremtidige forhold, inkludert uttalelser vedrørende hensikt, meninger og tro om eller nåværende forventninger til Selskapet og til ledelsen med hensyn til, blant annet, (i) mål og strategier, (ii) planer for ny produktutvikling, (iii) markedsføringsplaner, Selskapets målmarkeder, (iv) evaluering av Selskapets markeder, konkurranse og konkurranseposisjon, og (v) trender som er uttalt eller implisitt gitt av finansiell eller annen informasjon eller fremstilling inkludert i Presentasjonen. Slike uttalelser om fremtidige forhold er ingen garanti for fremtidig utvikling, og er forbundet med kjente og ukjente risiko- og usikkerhetsmomenter og andre faktorer, som kan resultere i at faktiske resultater, prestasjoner og utfall kan bli vesentlig forskjellig fra fremtidige resultater, prestasjoner eller utfall uttalt eller implisitt gitt ved uttalelser og informasjon i denne Presentasjonen, inkludert blant annet, risiko og usikkerhetsmomenter knyttet til Selskapets virksomhet, segmenter, utvikling, vekst, ledelse, finansiering, markedsutvikling og relasjoner til kunder og, mer generelt, generelle økonomiske betingelser og betingelser knyttet til virksomheten, endring i nasjonale rammebetingelser og lover og EU regulativ, skatter, endring i konkurranse og prisings forhold, fluktuasjoner i valutakurser og rentenivå og andre faktorer, inkludert begrensinger i driftshistorikk til den kombinerte enheten Tide. Dersom en eller flere av disse risiko eller usikkerhetsmomentene materialiserer seg, eller dersom underliggende forutsetninger skulle vise seg å være uriktige, kan det resultere i at faktiske resultater kan avvike vesentlig fra de resultater som er beskrevet i Presentasjonen. Mottaker av Presentasjonen forstår og aksepterer at Presentasjonen kan være gjenstand for endringer og oppdateringer. Det kan ha forekommet endringer ved forhold og hendelser i etterfølgende perioder etter dato for Presentasjonen som påvirker Selskapet etter at denne Presentasjonen er mottatt. Verken utstedelse eller levering av denne Presentasjonen skal under noen omstendighet implisere at informasjonen som er inntatt i Presentasjonen er korrekt i perioder etter dato for Presentasjonen eller at forhold ved Selskapet ikke har forandret seg, eller at Selskapet ikke har til hensikt, og ikke forutsetter ingen forpliktelser eller ansvar knyttet til oppdatering eller at korrekt informasjon er inkludert i denne Presentasjonen. Selskapet påtar seg ikke ansvar for omtale og beskrivelse av Tide s verdier gjengitt i Presentasjonen. Slike verdibeskrivelser er gjort etter beste evne. Samtlige lesere bør selv gjøre seg opp en mening om Tide og Tide s verdier. Verken mottak av denne Presentasjonen, eller informasjon inkludert i Presentasjonen utgjør, eller må danne grunnlag for å utgjøre rådgivning relatert til fremtidige forhold og utvikling i Selskapet. Enhver person må gjøres sine egne uavhengige vurderinger av selskapets virksomhet og må konsultere egne profesjonelle rådgivere. Aksjene i Tide ASA er ikke registrert under U.S Securities Act av 1933, og må ikke tilbys eller selges i U.S. Denne Presentasjonen er underlagt norsk lovgivning, og ethvert krav eller tvist som måtte reise seg basert på denne Presentasjonen er forbehold rettsbehandling i norsk rettskrets.

3 Sammendrag Planlagt aksjekapitalutvidelse for finansiering av anbudsinvesteringer Alle ferge- og hurtigbåtsamband skal anbudsutsettes innen 2009 Bussnæringen forventes å være 70-80% anbudsutsatt i løpet av 3-5 år Tide er godt posisjonert for å kjempe om anbud - har styrket Buss og Sjø gjennom HSD / Gaia fusjonen (november 2006) Kjøpet av Stavangerske (juni 2007) Årlige effektiviseringsgevinster (synergi) estimeres til ca. MNOK 76 Tide har i den senere tid vunnet flere anbud, spesielt innen sjøsegmentet Tide regner med å delta på totalt ca. 30 anbud i 2007 og har som mål å minst opprettholde sin markedsandel på nasjonal basis Samlet investeringsbehov for Tides nye anbudskontrakter estimeres til ca. MNOK MNOK 270 er allerede betalt / finansiert Rest investeringsbehov estimeres til ca. MNOK 850 Tide ønsker å gjennomføre en kapitalutvidelse på inntil ca. MNOK 300 for å finansiere investeringer knyttet til tildelte og fremtidige anbudskontrakter Rettet emisjon mot større aksjonær / investorer på inntil nye aksjer Reparasjonsemisjon på inntil nye aksjer Tide skal søke å gi aksjonærene anledning til å opprettholde sin andel

4 Transaksjonsdetaljer Pris NOK 46.4 per aksje Emisjonsmodell Rettet emisjon inntil 3,333,333 nye aksjer (~21% av totalt ant. aksjer) Reparasjonsemisjon inntil 3,333,333 nye aksjer (~21% av totalt ant. aksjer) Tidsplan Rettet emisjon 27. juni 2007, etter 16:35 (se egen børsmelding) Reparasjonsemisjon mot øvrige aksjeeiere ultimo juli medio august Bruk av midler Finansiere bygging av ferger og hurtigbåter, totalt ca. MNOK 850 Styrke balansen for å kunne finansiere fremtidige anbud Sentrale forhold Aksjer i rettet emisjon børsnoteres når prospekt foreligger ultimo juli Aksjonærer per 27. juni får rett til å delta i Reparasjonsemisjon Tilrettelegger ABG Sundal Collier

5 Konkurranseutsetting av kollektivtrafikk Full anbudsutsettelse innen Regulert marked Lokale aktører HSD: buss og båt Hordaland Gaia: buss Bergen Stavangerske: båt Rogaland Deregulering Konsolidering og ekspansjon Tide: Fusjon Gaia og HSD Oppkjøp av Stavangerske Konkurranse Nasjonalt marked Tide: Nasjonal ekspansjon Buss segment Tide Ferje/hurtigbåt segment Sjø Buss Reiser

6 Konkurranseutsetting Tide har vunnet to av tre hurtigbåtsamband på anbud Tide (Nor-Ferjer*) har vunnet 7 av 12 anbudskonkurranser i 2006 Nor-Ferger har kommet til sluttforhandling i anbudskonkurranse for drift av 5 fergesamband i Oslofjorden til en samlet verdi på NOK 1,5 milliarder Konkurranseutsetting av riksfergedrift Tapt sambandet Halhjem- Sandviksvåg på anbud Full konkurranseutsetting Haugaland buss (datterselskap) har vunnet anbudskonkurranse for ruteproduksjon i Nord- Rogaland Tide Buss har vunnet anbud på busskjøring på Austevoll Konkurranseutsetting av ruteproduksjon buss *Nor-ferjer er felleskontrollert selskap hvor Tide eier 50% og Stavangerske eier 50 %. Etter oppkjøpet av Stavangerske kontrollerer Tide 100 % av aksjene i Norferjer Tide Buss har tapt (nr. 2) flere bussanbud i Stavanger, Oslo og Hordaland Konkurranseutsetting av enkelte rutepakker for buss i Hordaland og Bergen

7 Anbudsstrategi - oppsummering En vellykket anbudsstrategi skaper muligheter for lønnsom vekst Større enheter bør ha fordeler i et anbudsregime Egne team for anbudsberegning Større finansiell fleksibilitet Større eksisterende buss- og båtflåte muliggjør kombinasjon av gammelt og nytt materiell Tide har hatt en forsiktig anbudstilnærming Fokusert mer på ferge og hurtigbåt enn bussanbud så langt Bussanbud er noe mer utfordrende logistikkmessig Forsterket av stramt arbeidsmarked Tides målsetning er å minst opprettholde sin markedsandel og nr. 2 posisjon innen både Sjø og Buss Er tilfreds med uttellingen etter å ha mistet Halhjem/Sandvikvåg og Boknafjorden Vil satse mer på bussanbud Tides avkastningskrav ved alle anbud er 10% avkastning, før skatt, på totalkapitalen Normal EK-andel er 20-30% avhengig av blant annet kontraktslengde og om nytt eller gammelt materiell

8 Hovedtrekk 1. kvartal Tide konsern Solgt 3 eldre båter med samlet gevinst på MNOK 18,9 Buss har høyere passasjerinntekter enn budsjett God utvikling for Tide Reiser: tur- og ekspressbuss Hurtigbåt har lavere passasjerinntekter enn budsjett God trafikkutvikling for frakt av biler. Drivstoffkostnadene er under budsjett som følge av: Lavere olje- og dieselpriser, Lavere forbruk. Både Sjø og Buss rapporterer om høy overtidsbruk. Spesielt innenfor Buss er mannskapssituasjonen vanskelig. Reiser har høyere personalkostnader som følge av høyere aktivitet enn budsjettert.

9 2006 og første kvartal 2007 Tide Konsern Nok Proforma Proforma Proforma Tide/Gaia/ Tide/Gaia Tide/Gaia Stavangerske Stavangerske Tide Stavangerske Stavangerske Q2007 1Q2007 1Q2007 Driftsinntekt Gevinst ved salg av anleggsmidler Sum driftsinntekter Driftskostnader før av- og nedskriving Driftsresultat før av- og nedskriving Ordinære avskrivinger Nedskrivinger Driftsresultat Finnansinntekter Finanskostnader Netto finansposter Resultat før skatt Skattekostnad Periodens resultat herav minoritetens andel av resultat Antall aksjer ved periodeslutt Beholdning egne aksjer ved periodeslutt Resultat pr aksje eks. egne aksjer Utvannet resultat pr aksje eks. egne aksjer Netto rentebærende gjeld

10 Resultat justert for engangsposter Tide Konsern, inkludert Stavangerske MNOK Proforma Proforma Q07 EBITDA EBIT Resultat før skatt Resultat etter skatt Amortisering av merverdier GAIA/HSD Avskriving av merverdier GAIA/HSD Avskriving mindreverdier Stavangerske (3.4) (0.9) Restruktureringskostnader 13.1 Bonus ansatte 12.7 Gevinst/tap ved salg av anleggsmidler (19.4) Totale engangsposter 56.4 (13.7) EBITDA justert for engansposter EBIT justert for engansposter Resultat før skatt justert for engangsposter Resultat etter skatt justert for engangsposter EBITDA margin 15.2 % 14.3 % EBITA margin 7.4 % 5.3 % EBIT margin 6.0 % 2.9 % Resultatmargin 5.0 % 1.5 %

11 Betydelig kontantstrøm fra drift MNOK Tide + Stavangerske HSD HSD + Gaia 2 mnd Proforma 2006* Proforma 2006 justert** Driftsresultat før avskriving Kontantstrøm fra drift Kilde: Årsrapport for 2006, Informasjonsdokument, Fotnote *Proforma 2006 forutsetter at Gaia/HSD fusjonen og oppkjøpet av Stavangerske fant sted **Proforma 2006 justert er korrigert for engangsposter

12 Forventede effektiviseringsgevinster Forventede gevinster ved fusjon GAIA/HSD Tide har som målsetting å høste årlige kostnadsgevinster på minst MNOK 66 Full effekt fra inngangen til 2009 Omstruktureringskostnader er estimert til MNOK 20 Belastes 2006 og 2007 I første kvartal 2007 var ca. 30% av forventede årlige synergier realisert Forventede gevinster ved oppkjøp Stavangerske Tide har som målsetting å høste årlige gevinster på MNOK 10 i form av stordriftsfordeler og driftsoptimalisering Forventer også positive effekter når Nor-Ferger blir heleid datterselskap av Tide Tidligere eid 50/50 Tide / Stavangerske Muliggjør flåteoptimalisering Vurderer salg av overflødige fartøy Enklere å adoptere felles strategi ved beregning av nye anbud

13 Realisering av substans, eiendommer/transportmidler Tide har betydelige verdier i anlegg/eiendom og transportmidler (båter og busser) Styret har som målsetning å realisere ikke strategiske balanseposter Realisert MNOK 36.4 i salgsgevinster per juni 2007 Eiendomsutvikling kan bli eget forretningsområde Omdisponering / utvikling av ikke driftsrelatert eiendomsmasse MNOK NOK per aksje Vederlag Gevinst Vederlag Gevinst Realisasjon tomt på Heiane, Stord 21,3 17,5 1,3 1,1 Realisasjon av ferger og hurtigbåt 18,9 1,2 Totalt 36,4 2,3

14 Børskurs vs. underliggende verdier Verdijustert egenkapital Merverdi annet Merverdi Nor-ferger Merverdi Busser Merverdi ferger Merverdier tomt og bygg Børskurs Proforma egenkapital per 31. mars NOK per aksje 9.4 Merverdi P / B = 1.1 * P / VEK = 0.56 VEK beregnet ifm. kjøp av Stavangerske Basert på megleranslag for Eiendom Båter Busser verdsatt iht. bransjenorm Markedsverdi av eiendomsmassen estimeres til ca. MNOK 464 Ca. NOK 29,2 per aksje Salg av båter og eiendom så langt i 2007 bekrefter markedsverdianslagene som ligger til grunn for VEK-beregningen * Merverdier etter skatt

15 Aksjekursutvikling NOK jan. 26. mar. 25. jun. 16. sep. 8. des. 5. mar. 4. jun. 26. aug. 17. nov. 10. feb. 10. mai. 3. aug. 25. okt. 17. jan. 10. apr. 11. jul. 2. okt. 22. des. 20. mar. 19. jun. Historisk utbyttepolitikk Strategisk plattform : Vi skal gi attraktiv avkastning og bidra til økning av aksjonærenes verdier. Dette vil sikre langsiktige eiere og gi grunnlag for å tilføre ytterligere kapital i takt med selskapets behov Konsernet har praktisert en utbyttegrad på 30% av resultatet etter skatt, ref. strategisk plattform Tide Osebx

16 Generalforsamling 26 juni hovedpunkter Utbytte: NOK 5 per aksje Handles ex. utbytte fom. 27 juni Aksjen splittes 1:10 Handles ex. splitt fom. 27 juni Kjøp av Stavangerske ved rettet emisjon av aksjer (etter splitt) mot DSD AS Emisjonsfullmakt for forhøyelse av aksjekapitalen med inntil 50 prosent Fortrinnsrett foreslått fraveket Proveny skal benyttes til finansiering av hovedsakelig nye båter i forbindelse med oppstart av nye anbud Styret skal søke å gi aksjonærene mulighet til å opprettholde sin eierandel

17 Aksjonærer Aksjonærer Aksjer % Emisjon kjøp Stavangerske Aksjer etter emisjon % Det Stavangerske Dampskipsselskap % % Bergen Kommune % % Ytf Avd % % Os Kommune V/Ordføreren % % Nettfond AS % % Vingtor Invest AS % % Bergtor AS % % Skagen Vekst % % Sparebanken Vest % % Bjørn Dahle % % Verdipapirfondet Nordea Norge Verd % % Helland A/S % % Borea Noterte II AS % % ABG Sundal Collier Norge ASA % % Privat Investor % % Fjell Kommune % % R G Hagland AS % % Strømberg Gruppen AS % % Orstad Rådgivning AS % % Borea AS % % Askøy Kommune % % Neumann Invest AS % % Verdipapirfondet Nordea Avkastning % % Holberg Norden % % Mar-Theco AS % % Totalt 25 største % % Totalt antall aksjer % %

18 Ledelsen Dagfinn Neteland Konsernsjef Atle Harald Sandtorv Dir. Økonomi og Finans Idar Sylta Adm. Dir. Buss Geir E. Aga Adm. Dir. Sjø Egil Nylund Adm. Dir. Stavangerske Rita Brokstad Adm. Dir. Reiseliv

19 Styret Mette Nora Sætre Styreleder Reidar Lien Nestleder Erik Eik Styremedlem Hilde Drønen Styremedlem Karstein Bremnes Styremedlem Magne Revheim Styremedlem Magny Øvrebø Styremedlem Steinar Madsen Styremedlem Mons Tore Nakken Styremedlem John Roald Nygaard Styremedlem Frode Sælen Styremedlem Selvstendig næringsdrivende. Styremedlem i Sambandet Sotra-Øygarden A/S, styremedlem i Sartor Aktiv Lek AS, styremedlem i Stiftelsen Vestkystfestivalen, styremedlem i Norwegian Preserving AS og styremedlem i Scan Supply AS. Medlem av representantskapet og valgkomiteen i Sparebanken Vest. Tidligere medlem i bystyret i Bergen samt medlem av diverse politiske utvalg, herunder Fylkestingets komité for kultur og ressurs. Selvstendig næringsdrivende. Adm.dir. Bergensbanken ASA til nestleder i styret i HSD ASA, nesteleder i styret i Fjord Line AS, styremedlem i Odfjell ASA, styremedlem i Spar Kjøp AS, styreleder i Spar Shipping AS. Styreleder i Bergen Mekaniske Verksteder AS (til 2003), styremedlem i Rieber Shipping ASA (til 2005), styreleder i Multiwave Geophysical Company ASA (til 2005), styremedlem i Exploration Resources ASA (2005), styreleder i Bergen Bompengeselskap Daglig leder og eier i E-Invest. Styremedlem i Bilinvest AS, styreleder i I. M. Skaugen AS (fra 1999) (styremedlem fra 1994), styreleder i Fyrholmen AS (fra okt 2006), styreleder i Folke Hermansen AS (fra okt. 2006), styreleder i Fyrholmen Finans AS (fra okt 2006), Styreleder i Herfo Finans AS (fra okt 2006), nestleder i styret i Det Stavangerske Dampskibsselskab AS (fram til 2004), Styreleder (fra 2004), styremedlem i Stavangerske (fra 2004) CFO/Finansdirektør i DOF ASA. Konserncontroller i Møgstergruppen (til 2003), finansdirektør i Bergen Yards. Styremedlem i CEO AS, styremedlem i Gode Sirklar AS, styremedlem i Sevan Marine ASA. Styremedlem i Austevoll Næringsråd (til 2006) Adm. Dir i AS Tyssefaldene. Leder i Bedriftsforsamlingen i HSD ASA, styreleder i Odda Nye Eiendomskompani AS, styreleder Hardanger Transport AS, styreleder Garberg Transport AS, styreleder Hardanger Eiendom, styreleder SND-Hordaland ( ), styreleder i Innovasjon Norge Hordaland ( ) Advokat/partner i advokatfirmaet DLA Nordic DA. President i Norges Automobilforbund, styremedlem i Gjensidige Nor, nestleder i styret i Gaia Trafikk AS, styreformann i Sportsklubben Brann. Finansdiretkør Nordea Liv. Bred erfaring fra forsikring i Vest og livforsikring i Nordea. Har flere styreverv. Konsernsjef i Det Stavangerske Dampskipsselskab AS. Tidligere finansdirektør i Stavangerske AS og DSD. Flere styreverv i DSDsystemet. Hovedtillitsvalgt Tide Hovedtillitsvalgt Tide Hovedtillitsvalgt Tide

20 Risikoforhold Se Informasjonsdokument datert for utfyllende informasjon Anbudsutsetting og økt fremtidig konkurranse Kontrakter innen buss- og fergevirksomhet er i stigende grad blitt gjenstand for anbudskonkurranse. Slike anbudskonkurranser kan medføre lavere marginer på fremtidige transportoppdrag for vinneren av anbudene, og eventuelt tap av eksisterende transportoppdrag, herunder tap av omsetning, dersom man taper anbud på ruter som man betjener før eventuell anbudsutlysing. I mange tilfeller innebærer anbudene krav til nytt materiell med dertil hørende kapitalbehov. Risiko knyttet til Kystbussen påstått prissamarbeid Konkurransetilsynet har i vedtak V kommet til at Kystbussamarbeidet mellom Tide Reiser AS og Veolia Transport Sør AS er i strid med konkurranselovens 10, og har på den bakgrunn besluttet å påby opphør av samarbeidet. Tide bestrider beslutningen og vil sammen med Veolia Transport Sør forberede klage til Fornyingsdepartementet. Risikoen forbundet med et eventuelt tap i ankesaken vil kunne være betydelig, da dagens konsept er basert på å oppnå synergier gjennom samarbeidsmodellen. Risiko knyttet til realisering av samordningsgevinster I forbindelse med oppkjøp av Stavangerske har partene som målsetning å realisere netto synergier tilsvarende ca MNOK 10. Dersom partene ikke når sin målsetning med hensyn på realisering av samordningsgevinster kan dette få negative konsekvenser for det kombinerte Selskapets verdsettelse. Betydelige investeringer knyttet til fremtidige anbud Selskapet påregner investeringer knyttet til konkurranse om fremtidige anbud. Dersom man påtar seg store investeringsforpliktelser, kan man pådra seg økonomiske tap dersom passasjer- eller inntektsgrunnlaget faktisk viser seg å bli lavere enn estimert. Usikkerhet med hensyn til fremtidig utbyttepotensial Selskapet har som ambisjon å føre en aktiv utbyttepolitikk, med videreføring av historisk praksis. Selskapet skal imidlertid konkurrere om kapitalintensive anbud, og det er dermed fare for at muligheten til å betale utbytte blir redusert eller forsvinner. Risiko knyttet til aksjelikviditet Aksjene i Tide er børsnoterte, og har i den senere tid blitt hyppigere omsatt, men er likevel blant Oslo Børs minst omsatte aksjer. Usikkerhet knyttet til fremtidig verdipotensial Det gis ingen garantier knyttet til Selskapets fremtidige verdipotensial. Det presiseres dessuten at den implisitte, relative verdsettelsen som ligger til grunn for fastsettelsen av bytteforholdet ved overtakelsen av aksjene i Stavangerske ikke nødvendigvis gir en indikasjon på den underliggende markedsverdien til Tide og Stavangerske. Risiko knyttet til bytteforholdet ved oppgjør for erverv av Stavangerske Det bytteforholdet som er lagt til grunn for beregningen av antall vederlagsaksjer som skal utstedes til DSD, er basert på en rekke forutsetninger som i stor utstrekning er skjønnsmessige og usikre, herunder fremtidig konkurransesituasjon, investeringsnivå, eierskap til ferger, kapitalbehov m.v., og som hver for seg kan gi til dels store verdiutslag dersom disse endres. Tide, herunder Tides rådgivere, påtar seg intet økonomisk eller juridisk ansvar knyttet til beregningen av bytteforholdet.

Tide ASA Fjerde kvartal 2007. Bergen, 28. februar 2008

Tide ASA Fjerde kvartal 2007. Bergen, 28. februar 2008 Tide ASA Fjerde kvartal 27 Bergen, 28. februar 28 Viktig Melding Dette presentasjonsmaterialet ( Presentasjonen ) av Tide ASA ( Tide eller Selskapet ) er utarbeidet av Selskapet utelukkende for informasjonsformål.

Detaljer

Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet.

Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet. Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet. Finansielle forhold Regnskap Tide sitt resultat før skatt gav et overskudd i første kvartal på MNOK 32,9 mot MNOK 9,0 i første kvartal 2006. Netto salgsgevinster

Detaljer

Tide ASA Investorpresentasjon

Tide ASA Investorpresentasjon Tide ASA Investorpresentasjon September 2007 Viktig Melding Dette presentasjonsmaterialet ( Presentasjonen ) av Tide ASA ( Tide eller Selskapet ) er utarbeidet av Selskapet utelukkende for informasjonsformål.

Detaljer

Fortsatt god resultatutvikling for Tide- konsernet.

Fortsatt god resultatutvikling for Tide- konsernet. Fortsatt god resultatutvikling for Tide- konsernet. Finansielle forhold Regnskap Tide sitt resultat før skatt gav et overskudd i andre kvartal på MNOK 38,7 mot MNOK 6,7 i andre kvartal 2006. Netto salgsgevinster

Detaljer

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Tide-konsernet pr. 3. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i tredje kvartal 2008 på 822 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 651 millioner kroner i Q3-07. EBITDA i kvartalet ble 141 millioner

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010 Kvartalsregnskap 1. kvartal 21 et 1. kvartal 21 Hovedtrekk finansiell informasjon: NOK millioner 1. kv 21 1. kv 29 31.12.29 Driftsinntekter 846 785 3 467 EBITDA 18 199 592 EBIT 37 134 286 Resultat før

Detaljer

Resultatet for Tide-konsernet i Q4-07 er preget av restrukturering

Resultatet for Tide-konsernet i Q4-07 er preget av restrukturering Kvartalsrapport 4. kvartal 2007 Resultatet for Tide-konsernet i Q4-07 er preget av restrukturering Tide hadde en omsetning i fjerde kvartal 2007 på 737 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på

Detaljer

Positiv resultatutvikling for Tide-konsernet 1. kvartal 2008

Positiv resultatutvikling for Tide-konsernet 1. kvartal 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Positiv resultatutvikling for Tide-konsernet 1. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i første kvartal 2008 på 723 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 516 millioner

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Tide-konsernet pr. 4. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i fjerde kvartal 2008 på 874 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 787 millioner kroner i fjerde kvartal

Detaljer

INFORMASJONSDOKUMENT

INFORMASJONSDOKUMENT 1/81 INFORMASJONSDOKUMENT UTARBEIDET I FORBINDELSE MED UTSTEDELSE OG NOTERING AV VEDERLAGSAKSJER I TIDE ASA I ANLEDNING GJENNOMFØRING AV TINGSINNSKUDDSEMISJON I TIDE ASA VED ERVERV AV 100 % AV AKSJENE

Detaljer

Tide- fusjonen endelig en realitet.

Tide- fusjonen endelig en realitet. Tide- fusjonen endelig en realitet. Innledning Onsdag ettermiddag 25. oktober 2006 mottok HSD ASA og Gaia Trafikk AS meldingen om at Konkurransetilsynet ikke fant grunnlag for å gripe inn mot fusjonsplanene.

Detaljer

Kvartalsregnskap Pr. 4. kvartal 2010

Kvartalsregnskap Pr. 4. kvartal 2010 Kvartalsregnskap Pr. 4. kvartal 2010 et 4. kvartal og foreløpig for året 2010 Omsetningen var 863 MNOK i 4. kvartal 2010 mot 889 MNOK i 4. kvartal 2009. Omsetningen var 3.588 MNOK i 2010 mot 3.467 MNOK

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom Informasjonsskriv Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning... 4 3.2.

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i første kvartal positivt med NOK 9,0 mill. mot NOK 5,5 mill. i første kvartal 2005. Netto salgsgevinster utgjorde henholdsvis

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1.

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

Etatbygg Holding III AS

Etatbygg Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2013 Halvårsrapport Torghatten ASA 2013 04.09.2013 side 1/5 Hovedpunkter første halvår 2013 Torghatten ASA hadde første halvår en omsetning på 1.963 MNOK mot

Detaljer

INFORMASJONSDOKUMENT

INFORMASJONSDOKUMENT INFORMASJONSDOKUMENT FORBEREDT I FORBINDELSE MED FUSJONEN MELLOM HARDANGER SUNNHORDLANDSKE DAMPSKIPSSELSKAP ASA OG GAIA TRAFIKK AS SOM GRUNNLAG FOR UTSTEDELSE OG NOTERING AV VEDERLAGSAKSJER I DET FUSJONERTE

Detaljer

TIDE ASA Organisasjonsnummer 912 423 921

TIDE ASA Organisasjonsnummer 912 423 921 PROSPEKT TIDE ASA Organisasjonsnummer 912 423 921 Notering av aksjer Notering av 3.333.333 nye aksjer hver pålydende NOK 2 til tegningskurs NOK 46,40 per aksje, rettet mot utvalgte aksjonærer og investorer

Detaljer

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011 HAVILA ARIEL ASA Rapport Q1 2011 Selskapets portefølge: ConocoPhillips Statens Strålevern Subsea 7 Rolls Royce Høgskolen i Hedmark Havila Mars Havila Mercury Fanafjord Rapport Q1 2011 Hendelser Q1 2011

Detaljer

Hovedtrekk. Hurtigruten ASA 2. kvartal 2008. Hurtigruten Side 2

Hovedtrekk. Hurtigruten ASA 2. kvartal 2008. Hurtigruten Side 2 HURTIGRUTEN Using an full-image ASA slide Delårsrapport With without for a subtitle 2. kvartal 2008 Hurtigruten Verdens vakreste ASA sjøreise 2. kvartal 2008 Presentasjon 29-05-2008 Hurtigruten Side 1

Detaljer

Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold

Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert

Detaljer

OTC-/pressemelding 9. mars 2015

OTC-/pressemelding 9. mars 2015 OTC-/pressemelding 9. mars 2015 Vekst for Torghatten ASA i 2014 Konsernet Torghatten hadde i 2014 en betydelig større omsetning enn 2013. Dette har sammenheng med at kjøpet av Widerøe Flyveselskap AS ble

Detaljer

INFORMASJONSDOKUMENT

INFORMASJONSDOKUMENT INFORMASJONSDOKUMENT FORBEREDT I FORBINDELSE MED FUSJONEN MELLOM HARDANGER SUNNHORDLANDSKE DAMPSKIPSSELSKAP ASA OG GAIA TRAFIKK AS SOM GRUNNLAG FOR UTSTEDELSE OG NOTERING AV VEDERLAGSAKSJER I DET FUSJONERTE

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding 1 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding 1 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding 1 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

Global Reports LLC. Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo

Global Reports LLC. Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo 1. FINANSIELLE FORHOLD Fordring MNOK 9,3 i Opinion AS HOVEDTALL Driftsinntekter 139 142 Driftskostnader -1 618-15 999 DRIFTSRESULTAT (EBIT) -1 479-15 857 Netto

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004 Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 24 Hovedpunkter i 3. kvartal: Fortsatt god aktivitet i markedet Driftsinntekter MNOK 62,5 (58,1) Resultat MNOK 16,7 (16,3) Resultat pr. aksje NOK 3,34 (3,25) Aktiviteten

Detaljer

På vei mot lønnsom drift

På vei mot lønnsom drift Synnøve Finden ASA Presentasjon andre kvartal 2007 På vei mot lønnsom drift Adm. dir. Thorbjørn Graarud Økonomidirektør Lars Tretteteig 1 Hovedpunkter 1. Underliggende drift i henhold til plan stø kurs

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

NSB-konsernet Resultat per 30.04.2012

NSB-konsernet Resultat per 30.04.2012 NSB-konsernet Resultat per 30.04.2012 Innhold Hovedpunkter NSB-konsernet Resultat forretningsområdene Finansiell utvikling NSB-konsernet Fremtidsutsikter NSB-konsernet (omarbeidede tall fra 2011) NSBkonsernet

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 1. kvartal 2013 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q4 2010

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q4 2010 HAVILA ARIEL ASA Rapport Q4 2010 Selskapets portefølge: ConocoPhillips Hafslund Statens Strålevern Acergy Rolls Royce Biohus Havila Mars Havila Mercury Bilferga Fanafjord Rapport Q4 2010 Hovedtall 31.12.2010

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal 2006 Foreløpigregnskap2006

Delårsrapport 4. kvartal 2006 Foreløpigregnskap2006 Delårsrapport 4. kvartal 2006 Foreløpigregnskap2006 Presentation titlepresentasjon 4. Kvartal 2006 22-02-2007 Hurtigruten Side Page 1 01 Hovedtrekk Presentation titlepresentasjon 22-02-2007 Hurtigruten

Detaljer

Tilbud om kjøp av Finansbanken ASA

Tilbud om kjøp av Finansbanken ASA Tilbud om kjøp av Finansbanken ASA 6 januar, 1999 6 januar 1999 1 Tilbudet Storebrand tilbyr NOK 40 kontant pr aksje Tilbudet omfatter samtlige utestående aksjer og underliggende aksjer til det konvertible

Detaljer

Resultater 2. kvartal 2002

Resultater 2. kvartal 2002 Resultater 2. kvartal 2002 Presentasjon for analytikere Konsernsjef Rune Bjerke Mandag 19. august 2002 Konsernets resultat 2. kvartal 2002 Forbedringer i driften innen Kraftomsetning: reduserte kostnader,

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2014. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 1. kvartal 2014. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 1. kvartal 2014 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 209.129 (110.236) (43.742) 55.151 (25.167) (27.464) 2.520 (2.864) (344) (0,01)

FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 209.129 (110.236) (43.742) 55.151 (25.167) (27.464) 2.520 (2.864) (344) (0,01) BØRSMELDING Farstad Shipping ASA 21. februar 2001 FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 (NOK 1000) 4. kv. 2000 4. kv. 1999 31.12.2000 31.12.1999 Driftsinntekter Driftskostnader Avskrivning Driftsresultat

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2014. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 3. kvartal 2014. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 3. kvartal 2014 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål har vært å tilføre kapital

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

Resultatpresentasjon pr. 3. tertial og årsregnskap 2010. 11. februar 2011

Resultatpresentasjon pr. 3. tertial og årsregnskap 2010. 11. februar 2011 Resultatpresentasjon pr. 3. tertial og årsregnskap 2010 11. februar 2011 Agenda 1. Innledning og gjennomgang av agenda v/styreleder Kaare Frydenberg 2. Overordnede utviklingstrekk 2010 v/administrerende

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Etter endring av selskapsstrukturen gjennom fusjoner i 4. kvartal 2012 og salg av Mesta Verksted

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2014. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 4. kvartal 2014. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 4. kvartal 2014 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål har vært å tilføre kapital

Detaljer

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2006 A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Høydepunkter Sterk resultatfremgang for Alpharma Alpharma posisjonert som et Specialty Pharmaceutical Company Dean Mitchell ansatt som ny konsernsjef

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 3. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 3. kvartal 2012 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2013

Resultatrapport 1. kvartal 2013 Resultatrapport 1. kvartal Namsos 23. mai 1 Hovedtrekk per 1. kvartal Samlede driftsinntekter for konsernet i 1. kvartal inkludert avhendet virksomhet (ambulanse) endte på kr 33,97 mill (kr 44,7 mill i

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

TFDS-gruppen Delårsrapport for 4. kvartal 2005. Presentasjon 24. februar 2006

TFDS-gruppen Delårsrapport for 4. kvartal 2005. Presentasjon 24. februar 2006 TFDS-gruppen Delårsrapport for 4. kvartal 2005 Presentasjon 24. februar 2006 2005 Omstilling og restrukturering for TFDS 4. kvartalsresultatet preget av fusjonskostnader Normalisert drift som forventet

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2015

Kvartalsrapport januar mars 2015 Kvartalsrapport januar mars 2015 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2015 1.kv. 2014 Totalt 2014 Salgsinntekter 376,7 355,5 1 311,9 EBITDA 30,0 19,8 104,5 Driftsresultat 14,6 4,2 42,0 Netto finans (2,5) (6,5) (30,8)

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000 EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000 Oppsummering EDB Business Partners tall for 2. kvartal viser solid omsetnings- og resultatvekst for samtlige forretningsområder, og marginbildet har

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2014. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 2. kvartal 2014. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 2. kvartal 2014 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål har vært å tilføre kapital

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet UTKAST Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS med datterselskaper, Mesta Entreprenør

Detaljer

Sammendrag. 3,80% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO0010695109. Oslo, 14.01 2014

Sammendrag. 3,80% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO0010695109. Oslo, 14.01 2014 3,80% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 Oslo, 14.01 2014 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel 1 (10) vedlegg XXII Nedenfor gis opplysninger i tråd

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9.1 OBOS og OBOS konsern Det vises til årsrapporten for 2015 for nærmere omtale av resultatregnskap og balanse. Driftsinntektene økte med kr 3 159,7 mill. til

Detaljer

Ordinær Generalforsamling

Ordinær Generalforsamling Aksjonærene i Tide ASA blir med dette kalt inn til Ordinær Generalforsamling Tirsdag 26. juni 2007 kl 11:00 Generalforsamlingen holdes på Grand Hotell Terminus, Zander Kaaes gt. 6, 5015 Bergen (v/jernbanestasjonen)

Detaljer

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA Onsdag 21. mars 2007 kl. 12.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i SalMar ASA i Selskapets lokaler på Kverva i Frøya Kommune. 1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

2. Økonomiske resultater - konsern. Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2008. Tallene i parantes angir fjorårstall.

2. Økonomiske resultater - konsern. Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2008. Tallene i parantes angir fjorårstall. Omsetning opp Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Entreprenør AS, Mesta Drift AS, Mesta Asfalt

Detaljer

Etatbygg Holding II AS

Etatbygg Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

1/12 FUSJONSPLAN. for fusjon mellom. Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap ASA (HSD) org.nr. 912 423 921 som overtakende selskap

1/12 FUSJONSPLAN. for fusjon mellom. Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap ASA (HSD) org.nr. 912 423 921 som overtakende selskap 1/12 FUSJONSPLAN for fusjon mellom Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap ASA (HSD) org.nr. 912 423 921 som overtakende selskap og Gaia Trafikk AS (Gaia) org.nr. 910 363 239 som overdragende selskap

Detaljer

/ GC RIEBER SHIPPING ASA / 1

/ GC RIEBER SHIPPING ASA / 1 RAPPORT 1. KVARTAL 2006 68 % beskjeftigelsesgrad for konsernets skip som følge av planlagt og påbegynt ombygging av skip Emisjon på NOK 303 mill. i Arrow Seismic ASA gjennomført med påfølgende notering

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2007 Hurtigruten ASA

Delårsrapport 1. kvartal 2007 Hurtigruten ASA Delårsrapport 1. kvartal 2007 Hurtigruten ASA 1. Kvartal Presentasjon 2007 15-05-2007 Hurtigruten Page Side 1 01 Hovedtrekk Presentasjon 15-05-2007 Hurtigruten Side Page 22 Fremgangen fortsetter i 1. kvartal

Detaljer

Innføring av egenkapitalbevis. Oslo, 17. september 2009

Innføring av egenkapitalbevis. Oslo, 17. september 2009 Innføring av egenkapitalbevis Oslo, 17. september 2009 MNOK Ansatte Kostnadsandel En gjensidig endringsreise Fokus på effektivisering og lønnsomhet Skadeforsikring - Norge 2900 Ansatte 35 2400 1900 Kostnadsandel

Detaljer

ANDVORD TYBRING- GJEDDE ASA 3. kvartal 2005

ANDVORD TYBRING- GJEDDE ASA 3. kvartal 2005 ANDVORD TYBRING- GJEDDE ASA 3. kvartal 2005 21. OKTOBER 2005 Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset Hovedpunkter Q3 - tilbakeblikk Finansiell informasjon Fokusområder Fokusområder (fra

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i 2. kvartal et resultatet etter skatt

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 4. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 4. kvartal 2012 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 Svak resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal NOK 2,5 mill. mot NOK 41,2 mill.i tredje kvartal 2003. I dei første ni månadar av 2004 var HSD

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015 Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015 Beregnet verdijustert egenkapital per 30. juni 2015 er NOK 6,62, opp 3,5 % (utbyttejustert) i 2. kvartal. Det har i etterkant av 2. kvartal

Detaljer

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL RAPPORT 3. KVARTAL 1999 RESULTAT 3. KVARTAL Resultatregnskapet for 3. kvartal 1999 viser en omsetning på NOK 690 mill mot NOK 890 mill i 1998. Resultat før skatt er på NOK 98 mill (inkludert gevinst for

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo

Rapport for 1. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo Rapport for 1. kvartal 2012 Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2007 Hurtigruten ASA

Delårsrapport 2. kvartal 2007 Hurtigruten ASA Delårsrapport 2. kvartal 2007 Hurtigruten ASA 2. Presentasjon kvartal 2007 28-08-2007 Hurtigruten Side Page 1 01 Hovedtrekk Presentasjon 28-08-2007 Hurtigruten Side Page 22 Fortsatt fremgang Driftsresultat

Detaljer

Hovedtrekk. Hurtigruten Side 2

Hovedtrekk. Hurtigruten Side 2 HURTIGRUTEN Using an full-image ASA slide Delårsrapport With without for a subtitle 1. kvartal 2008 Hurtigruten Verdens vakreste ASA sjøreise 1. kvartal 2008 Presentasjon 29-05-2008 Hurtigruten Side 1

Detaljer

Q4 2012 og foreløpig årsresultat 2012

Q4 2012 og foreløpig årsresultat 2012 og foreløpig årsresultat Makrell Oppsummert - EBITDA var 76 MNOK mot 111 MNOK for samme periode i fjor. EBITDA var 79 MNOK mot 168 MNOK i. - Råstoff tilgang sild var stabil på 108.000 tonn i mot 109.000

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS

Detaljer

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no Rapport Q1 2012 Rapport Q1 2012 Hendelser Q1 2012 Generalforsamlingen vedtok 13.03.2012 å tilbakebetale kr. 2,- pr aksje o Selskapet fortsetter sin aksjonærvennlige utbyttepolitikk Generalforsamlingen

Detaljer

Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2009. Tallene i parentes angir fjorårstall.

Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2009. Tallene i parentes angir fjorårstall. utkast Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Industri

Detaljer

Hafslund ASA 10. juli 2014 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef

Hafslund ASA 10. juli 2014 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Hafslund ASA 1. juli 214 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Hovedpunkter 2. kvartal 214 Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 624 mill 1 prosent høyere enn fjoråret som følge av resultatfremgang innen

Detaljer

KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2011 OG FØRSTE HALVÅR.

KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2011 OG FØRSTE HALVÅR. GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2011 OG FØRSTE HALVÅR. Pr. 2. kvartal Helår 2011 2010 Gyldendalkonsernet 2011 2010 2010 342,5 294,2 Driftsinntekter 697,2 652,2 1 678,3-6,6-15,0 EBITDA (Driftsres.

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijuster egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Sparebanken Sør. 3. kvartal 2014

Sparebanken Sør. 3. kvartal 2014 Sparebanken Sør 3. kvartal 2014 Informasjon minner om Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør fusjonerte med virkning fra 1. januar 2014. Sparebanken Pluss var overtakende bank i fusjonen, og endret navn

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest II AS 2. kvartal 2014

Obligo RE Secondaries Invest II AS 2. kvartal 2014 12.05.10 24.06.2010 16.09.2010 28.10.2010 31.12.2010 31.03.2011 30.06.2011 30.09.2011 31.12.2011 31.03.2012 30.06.2012 30.09.2012 31.12.2012 31.03.2013 30.06.2013 30.09.2013 31.12.2013 31.03.2014 30.06.2014

Detaljer

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. For 2007 hadde NorgesGruppen

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i første kvartal et resultat etter

Detaljer

Presentasjon av 2. kvartal 1999. 12. august 1999

Presentasjon av 2. kvartal 1999. 12. august 1999 Presentasjon av 2. kvartal 1999 12. august 1999 Innhold Hovedtall konsern Virksomhetsområdene Utsikter Vedlegg 2 Omsetn. Resultat Margin Beløp i mill. kr. før skatt Virksomhetsområder 2. kvartal 1999 2.

Detaljer

Tide ASA Forslag om Fisjon

Tide ASA Forslag om Fisjon Tide ASA Forslag om Fisjon Tide ASA vil bli restrukturert ved at de to hovedvirksomhetene som eies av Tide ASA, sjøvirksomheten og bussvirksomheten vil bli drevet som to uavhengige selskaper. Dette medfører

Detaljer

Rica Hotels. Regnskap for 3. kvartal 2002

Rica Hotels. Regnskap for 3. kvartal 2002 Rica Hotels Kommentarer til regnskap for 3. kvartal 2002 1 100 000 1 050 000 1 000 000 950 000 900 000 850 000 800 000 750 000 700 000 0 000 % 70 60 55 50 45 40 kr 850 800 750 700 0 600 550 500 450 400

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

15 mai 2012 Q112. Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø

15 mai 2012 Q112. Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø 15 mai 2012 Q112 Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø Høydepunkter i første kvartal Driftsinntekter og -resultat Driftsinntektene øker med 28.8 prosent til 282,0 millioner kroner

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 2015 var et meget godt år for Victoria Eiendom. Victoria Eiendoms resultat før skatt ble kr 1.141 mill., mot kr 514 mill. i 2014. Verdijustert egenkapital er

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal 2015

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal 2015 30.06.2012 30.09.2012 31.12.2012 31.03.2013 30.06.2013 30.09.2013 31.12.2013 31.03.2014 30.06.2014 30.09.2014 31.12.2014 31.03.2015 30.06.2015 Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal

Detaljer