Årsmelding og regnskap 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding og regnskap 2006"

Transkript

1 Årsmelding og regnskap juni åpnet vi salgskontor i TVEDESTRAND ÅRSMELDING OG REGNSKAP FORRETNINGSÅR

2 Styrets årsberetning for 2006 Året 2006 har væt nok et hektisk år for Vegårshei Sparebank. Den 28. juni 2006 er en merkedag i bankens historie. Da åpnet banken sitt første avdelingskontor i Tvedestrand. Åpningen ble foretatt av styrets leder. Varaordfører Bertelsen i Tvedestrand var blant de første til å ønske banken velkommen til Tvedestrand by. Vi fikk mange lykkeønskninger fra konkurrerende banker, næringsdrivende og andre privatpersoner. Bakgrunnen for etableringen er at vi i Vegårshei kommune har en markedsandel på over 90% og at det er kommet mange henvendelser fra folk om etablering i Tvedestrand. Tvedestrand har et innbyggerantall på Kontoret er bemannet med to personer, har nattsafe og minibank. Avdelingen har ikke kontanter. I begynnelsen av 2006 hadde banken 310 kunder i Tvedestrand. Siden oppstarten har det kommet et jevnt tilsig av nye kunder, slik at vi ved utgangen av året har 400 kunder. Styret har lagt vekt på at vi ved etableringen skulle være seriøse og satse på langvarige kundeforhold og bygge opp kundeporteføljen over tid. Styret mener at etableringen har gått bedre enn forventet og at banken har bidratt til at konkurransen mellom bankene i Tvedestrand har økt, og at dette har kommet kundene til gode. Forstanderskapet vedtok i fjor nye vedtekter for banken. Fordi banken er en selveiende institusjon, var det forstanderskapets oppfatning at det i større grad er kundene som skal bestemme over sin egen bank. Forstanderskapet skal heretter bestå av 16 represententer, 12 valgt av innskyterne, 2 av det offentlige og 2 fra de ansatte. Fra ble alle bedrifter med ansatte pålagt å ha en pensjonsordning for sine medarbeidere. I tillegg kan enkeltpersonsforetak etablere en slik ordning hvis de selv vil. Vegårshei Sparebank har solgt Terra Tjenestepensjon. I Løpet av 2006 er det inngått avtaler med 29 bedrifter, med til sammen 150 ansatte. Årlig beløp som disse bedriftene avsatter til pensjonsordningen er i underkant av kroner. Terra er for øvrig en av seks store aktører i markedet med innskuddspensjon, og inngikk i alt i underkant av 4,800 avtaler i Selvstendig Sparebank Vegårshei Sparebank er en selvstendig og lokal sparebank med hovedkontor i Myra i Vegårshei kommune. Gjennom vårt eier- og medlemskap i Terra-Gruppen A/S, har banken som målsetting å være totalleverandør av finansielle tjenester for privatkunder og mindre bedrifter innen bankens markeds område. Bankens strategi for 2006 har vært at balansen måtte vokste opp mot 20% slik at vi kunne møte framtiden med flere ansatte og bedre kompetanse i alle ledd.. For å opprettholde egenkapitalen, godkjente derfor forstanderskapet opptak av fondsobligasjon i Banken har i 2006 hatt tre renteendringer på lån og innskudd på til sammen 0, 75 % som følge av endringer i rentebetingelsene fra Norges Bank. Strategisk samarbeid Det er styrets målsetning at Vegårshei Sparebank skal være en solid, selvstendig og lokal sparebank. For å oppnå denne målsetningen er banken avhengig av å kunne tilby et bredt spekter av finansielle produkter og tjenester. Som en følge av denne målsetningen, har vi videreført vårt medlemskap i Terra-Gruppen A/S sammen med 81 andre sparebanker. Terra-Gruppen A/S er en strategisk allianse mellom selvstendige sparebanker beliggende over hele landet. Gjennom samarbeidet skaffer bankene seg stordriftsfordeler på viktige områder. Alliansen vurderes av styret som viktig for å videreutvikle Vegårshei Sparebank som en selvstendig, lokal sparebank. Bankens markedsområde Bankens hovedarbeidsområde er Vegårshei og Tvedestrand kommuner. Vegårshei er en kommune med et innbyggerantall på ca På grunn av det lave folketallet i kommunen og den store markedsandelen, etablerte banken seg med et avdelingskontor i Tvedestrand hvor mulighetene til nye kunder er mye større.. Banken har i sin målsetning definert at privatmarkedet skal være hovedsatsingsområdet og at bedriftsmarkedet skal betjenes på en forsiktig måte. Det er også en målsetning at banken skal arbeide for å beholde nåværende kunder, selv om de av ulike årsaker flytter ut av bankens arbeidsområde. Lokale forhold 2006 har stort sett vært et godt år for næringslivet i kommunen med utvidelser i antall ansatte og nye industrilokaler. Det er positivt å registrere at antall pendlere er redusert de senere årene og at ungdom gjerne vil tilbake til bygda for å ta arbeid etter endt utdanning. Næringslivet består i hovedsak av entreprenørvirksomhet, trevareindustri, mekanisk industri, handelsvirksomhet, håndverkere og offentlig virksomhet. 1

3 Vegårshei er en god kommune å bo i, lite arbeidsledighet, gode muligheter for rikt friluftsliv, sommer som vinter og rikelige muligheter for jakt og fiske. Kommunen har også en god barne- og ungdomsskole, full barnehagedekning og et godt utbygd helsevesen. Vegårshei er ellers kjent for lite kriminalitet og et rikt foreningsliv, spesielt for barn og unge. Banken gir hvert år betydelig beløp i støtte til lag og foreninger i bygda, i form av sponsorstøtte. Hvert år arrangerer banken tur for bankens kunder og stokke-fest for bygdas pensjonister, begge arrangementene med god oppslutning. Selv om kundene etter hvert blir mer bevisste angående bankevalg, er det styrets oppfatning at banken har en solid forankring i bygda.. Styret oppfatter våre kunder som bankens beste markedsførere. Konkurrentene Det er styrets oppfatning at et viktig kriterium for valg av bankforbindelse er at vi kan tilby god service, hurtige avgjørelser og god kunde kjennskap. Vegårshei Sparebank har mange dyktige medarbeider og bankens produkter har konkurransedyktige priser. Banken har av denne grunn lett for å få nye kunder. De nærmeste konkurrentene er Sparebanken Sør, DnB NOR, Gjerstad Sparebank og Postbanken. Bankens plass i samfunnet Banken har ved årsskifte 10 ansatte herav 7 personer i full stilling, fordelt på 9,2 årsverk. Bankens forvaltningskapital er på 589,1 millioner kroner. Til tross for at banken i nasjonal målestokk, er liten, er vi en aktiv medspiller og tilrettelegger for å utvikle samfunnet vi arbeider i. Samfunnet blir mer komplekst og krever større kompetanse på alle felt. Banken arbeider kontinuerlig med å bedre kompetansen til de ansatte. Alle ansatte har i løpet av året deltatt i salgstreningskurs sammen med de andre Terra sparebankene i Agder. Banken har gjennom hele året arbeidet aktivt for at kundene skal ta i bruk automattjenester, samtidig som vi gjør de tradisjonelle banktjenester så rasjonelle og lite arbeidskrevende som mulig. Banken har mange samarbeidspartnere. Den meste betydningsfulle er Terra-Gruppen A/S. Gjennom dette samarbeidet får banken tilgang på IT, nettbank, forsikring, likviditet, plassering og forvaltning av verdipapirer både til eget bruk og for våre kunder. Dette er av helt avgjørende betydning for videre drift av banken. Banken har ellers et godt samarbeid med alle nabobankene og spesielt de frittstående lokale sparebankene i Agder. Bankens organisasjonsplan Forstanderskap Kontrollkomité Styret Revisor Banksjef Utlån/ plassering Regnskap / Drift Ekspedisjon/forsikring Forvaltningskapitalen Forvaltningskapitalen har i 2006 hatt en vekst på 89,2 millioner kroner eller 17,86 %. Økningen skyldes i hovedsak økning i utlån og fordringer på kunder på eiendelssiden og økning av obligasjonslån og innlån fra kunder og kredittinstitusjoner på gjeldssiden. Dessuten har egenkapitalen også økt. Utlån Banken har hatt tre renteendringer i løpet av Laveste utlånsrente er nå 4,50 %., Låneetterpørselen har vært stor gjennom hele året, og det meste av utlånene har gått til kjøp av bolig. Banken har hatt som målsetting å ha en kontrollert utlånsvekst for å unngå å få problemer med likviditeten. Alle nye lån er innvilget med betryggende sikkerhet, og alle fullmaktsbevilgninger er referert i styret. Den samlede utlånsporteføljen er nå på kr som er en økning på 73,2 millioner kroner som utgjør 16,37 % mot en økning på 10,99 % i fjor. Utlån i prosent av innskudd er 131,86 %. I tillegg har banken formidlet lån fra Terra Boligkreditt på kr og 4 leasingavtaler til en verdi av Bankens samlede garantiansvar pr er på kr mot kr ,- i fjor. Av dette utgjør ,- garantier direkte mot kunder. I 2

4 tillegg er det stillet lånegarantier for kr og tapsgarantier for kr til Terra Boligkreditt. Av samlet utlån er 475,3 millioner kroner til privatmarkedet, 39,7 millioner kroner til bedriftsmarkedet og 5,3 millioner kroner til det offentlige. Samlet utlån til ansatte er kr og til bankens tillitsvalgte 3,9 millioner kroner. Tap på utlån Banken har risikovurdert alle lån og har foretatt nedskrivninger av utlånsporteføljen. Tapsvurderingene er foretatt ut fra objektive bevis for varige verdifall. Ut fra disse tapsvurderingene, har styret valgt å tapsføre 0,78 millioner kroner. Banken har pr nedskrevet individuelle utlån med kr ,-. Det er også foretatt nedskriving på grupper av utlån på kr ,34. Brutto misligholdt lån utgjør 1,15 mill. kroner som utgjør 0,22 %, noe som er en nedgang i forhold til Innskudd Innskudd fra publikum har i 2006 økt med kr 49,2 millioner. Styret er meget godt fornøyd med denne veksten og mener at dette er et resultat av en mer riktig prising av våre innskudd i forhold til konkurrentene. Banken har i tillegg et innskudd fra Kredittforeningen for Sparebanker på kr 13 millioner som løper fram til , et på kr 10 millioner som løper fram til og et på kr 20 millioner som løper fram til I tillegg har banken et valutainnskudd på ca. kr 5 mill. De samlede innskuddene fra kunder er på kr. 394,5 millioner som er en økning på 14,24 %, mot en nedgang på 1,82 % i fjor. Banken har et obligasjonslån på 35 millioner kroner med forfall i oktober 2008, og et på 50 millioner med forfall i februar Begge lånene har tre års løpetid og flytende rente. Banken har gjennom hele året hatt god likviditet, og har derfor ikke hatt behov for å låne penger i kapitalmarkedet. Innskuddsutviklingen fordeler seg slik: Folio Lønnskonti/Skattetrekk Sparekonti Kapitalkonti Spesielle vilkår Boligsparing for ungdom IPA Resultatregnskap Styret er godt fornøyd med regnskapsresultatet for I kroner er dette det største banken noen gang har hatt. Konkurransen blant finansinstitusjonene er stor og presset på rentemarginen fortsetter. I prosent har rentenettoen falt fra 2,78 i 2005 til 2,48 i I og med at Sparebankenes Sikringsfond og Bankenes Sikringsfond fusjonerte i 2004, er banken blitt fritatt for avgift for årene Utbyttet på aksjer har steget, og dette skyldes i år som i fjor større utbytte av våre eieerandeler i Terra ASA.. Provisjonsinntektene har hatt en god økning. Dette er positiv og har sammenheng med at stadig flere av kundene bruker nettbank med mindre gebyrer enn manuelle betalinger. Banken har en ramme på 0,6 % av midlere forvaltningskapital til å investering i omløpsaksjer. Banken har ved årsskifte omløpsaksjer for en bokført verdi på kr Sammen med gevinst av valuta, har verdiendringene gitt oss en gevinst på ,74. Det er bare små endringer på bankens andre driftsinntekter for 2006 i forhold til året før. Regnet i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital, utgjør lønn og administrasjonsutgifter 1,46 % som er en nedgang fra i fjor hvor prosenten var på 1,82. Det er totalt utbetalt kr ,82 i lønn til ansatte, herav kr til banksjef. Honorar til styret var på kr ,- herav kr ,- til styreformannen. På grunn av at en del av kostnadene til utvikling på den nye datasentralen er aktivert i 2006 og opparbeidelse av avdelingen i Tvedestrand, er avskrivninger på varige driftsmidler høyere enn i fjor. Styret har i 2006 utgiftsført 0,78 millioner kroner til tap på lån og garantier. Dette er 0,15 % av brutto utlån. Banken har i 2006 et samlet tap i anleggsporteføljen på kr ,-. I fjor vardet kun en reversering på kr ,-. Det er for 2005 beregnet en skattekostnad på kr ,-. Etter årets resultat, er bankens kapitaldekning 15,97 %. 3

5 Ut fra årets regnskap, mener styret at det fortsatt er et godt grunnlag for å drive Vegårshei Sparebank som en lokal og selvstendig bank. Utvikling av noen av bankens nøkkeltall Netto rentemargin Provisjonsinntekter Driftskostnader Tap og nedskrivning Ordinært driftsresultat Brutto utlån Innskudd fra kunder Egenkapital Forvaltningskapital Antall årsverk 8,10 8,05 7,50 8,80 9,10 Kapitaldekning 13,35 14,27 14,78 18,01 15,97 Beregningsgrunnlag Kostnader i prosent av innt. 61,40 54,24 57,68 67,10 De fakta som danner grunnlag for årets 63,20 regnskap, er alle reelle tall. Det er ikke andre opplysninger som skulle få noen innvirkninger på bankens status. Verdipapirer Banken hadde ved utgangen av 2006 en verdipapirportefølje bokført med 50,1 millioner kroner. Av dette er 42,5 millioner plassert i obligasjoner. Disse har flytende rente og banken slipper derved å beregne obligasjonenes durasjon. Obligasjoner og aksjer kan enten føres som omløpsmidler eller anleggsmidler. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Andre eiendeler er omløpsmidler. Bankens aksjebeholdning på kr ,32 består av aksjer definert som anleggsmidler bokført med kr ,32, aksjer definert som omløpsmidler bokført med kr ,- og andeler i et KS bokført med kr ,-. Banken har iflg. sparebankloven lov til å investere 4 % av forvaltningskapitalen i aksjer. Vegårshei Sparebank har en samlet aksjebeholdning på 7,5 millioner kroner som utgjør 1,28 % av forvaltningskapitalen. Bankens aksjer som er bokført som anleggsmidler, er kjøpt som strategisk plassering i selskaper hvor banken har interesser. Banken handler ikke med derivater. På grunn av at banken har liten beholdning av aksjer, vurderer styret kursrisikoen og derved risikoen for tap på bankens verdipapirportefølje som relativt liten. Bankens generelle risiko situasjon Styret har fastsatt skriftlige regler og prinsipper for internkontroll. Banken har utarbeidet egne rutiner for disse kontrollene. Bankens soliditet har økt fra i fjor. Det vises her til sparebankens fond og nedskrivninger på utlån. Bankens finansielle risikoer består av likviditets risiko, strategisk risiko, rente risiko, kreditt risiko og operasjonell risiko. Kreditt risiko er bankens desidert største risikofaktor. Bankens finansielle risiko styres ved månedlige rapporter til styret. Strategisk risiko Risikoen for tap av utlåns- og innskuddsvolum på grunn av feil pris eller feil service, risikoen for tap av konkurransekraft på grunn av feil kostnadsnivå og risikoen for tap av renommé på grunn av feil profil i markedet. Tap av utlåns- eller innskuddsvolum på grunn av feil pris eller feil service blir jevnlig fulgt opp. Risikoen for tap av konkurransekraft på grunn av feil kostnadsnivå krever stadig oppfølgning. Styret mener at bankens servicenivå overfor kunder er på høyde med våre konkurrenter. Styret betegner bankens strategiske risiko som liten. Renterisiko Risiko for at renten på bankens innskudd fra kunder og innlån fra kredittinstitusjoner endrer seg raskere enn det er mulig å få endret renten på lån til kunder eller finansinstitusjoner. Renterisikoen på bankens innskudd og utlån er liten da vi ikke har innskudd eller utlån til publikum med fast rente. Vi står derfor fritt til å tilpasse oss utviklingen i markedet. Banken har heller ikke langsiktige fastrenteinnskudd fra markedet. Også bankens beholdning av børsnoterte aksjer er gjennom året liten og obligasjonsbeholdningen har regulerbar rente. Styret mener bankens renterisiko er liten. 4

6 Kredittrisiko Risikoen for at en kunde ikke kan oppfylle sine forpliktelser, for eksempel tilbakebetale et lån på grunn av manglende betalingsevne eller betalingsvilje. Det store flertall av bankens kunder har en nær tilknytning til banken og bankens saksbehandlere har normalt god kjennskap til kundene og har derfor gode muligheter til å foreta en god vurdering av kundens evne og vilje til å betjene lån. Alle nye lån blir automatisk risikoklassifisert. Banken har risikoklassifisert alle eksisterende engasjementer. Styret gjennomgår alle fullmaktsbevilgninger. Det foretas tapsvurderinger hvert kvartal på alle engasjementer vi definerer som usikre. Styret vurderer tapene i 2006 som moderate. Styret forventer at tapene de nærmeste årene vil ligge på 0,20 % av brutto utlån. Banken har i 2006 konstatert tap på lån på til sammen kr ,57. Likviditetsrisiko Dette er risikoen for at banken ikke skal ha likviditet til å innfri sine forpliktelser ved forfall. Lånekundene ønsker langsiktig finansiering mens innskuddskundene ønsker å disponere sine midler på kort varsel. Likviditetsrisikoen overvåkes gjennom rapportering til styret hver måned. Forholdet mellom kundeinnskudd og utlån er 75,8 % pr mot 77,3 % i fjor. Styret vurderer innskuddsdekningen som brukbar. For å sikre nødvendig likviditetstilgang, har banken inngått trekkrettigheter med DnB Nor Sparebank. Banken har gjennom hele 2006 ikke hatt behov for å låne penger i kapitalmarkedet for å dekke inn likviditetsbehovet. Styret regner bankens likviditetsrisiko for moderat. Operasjonell risiko Risikoen for at mennesker, organisasjoner, systemer, maskiner og bygg ikke fungerer som forutsatt og at banken går glipp av inntekter eller blir påført kostnader. Banken har prøvd å gjøre den operasjonelle risikoen så liten som mulig, gjennom oppbygging av rutiner. Arbeidsrutinen danner grunnlaget for bankens lovpålagte internkontroll som er vedtatt av styret. Internkontrollen er dokumentert overfor bankens styre, kontrollkomiteen og revisor. Styret kan bekrefte at den operasjonelle risikoen ikke har ført til store tap eller mye merarbeid for banken i Risikoen er organisert slik at styret ved hvert møte blir forelagt rapporter som viser bankens risikoer ut fra de normer/grenser som er bestemt av styret. Egenkapital og nedskrivninger Individuelle nedskrivninger er bokført med kr ,- og nedskrivninger på grupper av utlån med kr ,34. Banken har avsatt kr ,- som årets betalbare skatt. Etter at årets overskudd er tillagt Sparebankens fond, utgjør dette nå kr ,24. Pensjonsordning Bankens pensjonsforpliktelser er dekket gjennom kollektiv pensjonsforsikring i Vital forsikring. Forpliktelsene framgår av regnskapet i samsvar med reglene i norsk regnskapsstandard om pensjonskostnader. Personal- og arbeidsmiljø Banken har ved utgangen av året 7 personer i full stilling og 3 personer på deltid. Til sammen utgjør dettet 9,2 årsverk. Rengjøringshjelp kommer i tillegg. Banken har en ledergruppe på tre personer, hvorav en er kvinne. Styret består av fem personer, hvorav to er kvinner og forstanderskapet består av atten personer, halvparten av hvert kjønn. Det er i løpet av året brukt mye tid på opplæring innen salgstrening og kundepleie.. Banken har kollektiv pensjonsforsikring i Vital og ulykkesforsikring i Gjensidige Forsikring for sine ansatte. Som tidligere år er det gjennomført legeundersøkelse av alle ansatte. Det er registrert et sykefravær i 2006 på 0,95 %. De ansatte har gjennomgått bankens sikkerhetsrutiner og alarmutstyret er blitt testet etter reglementet. Det har ikke vært personskader eller materielle skader i løpet av året. Bankens virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. Samarbeidet med de ansatte har vært godt, og arbeidsmiljøet må betegnes som tilfredsstillende. Utsiktene for kommende år Det har i 2006 hvert strukturelle endringer i finanssektoren i Norge. Nye endringer vil komme i Styret forventer at konkurransen om kundene fortsatt vil være hard. Dette vil medføre et press mot bankens rentemargin, som igjen medfører krav om å øke andre inntekter og at vi har en så kostnadseffektiv drift som mulig. Automatiseringen vil fortsette og kundene blir mindre avhengige av banklokalene. Kravet til styret, ledelsen og de ansatte blir stadig større. Vegårshei Sparebank er klar til å ta disse utfordringene og satser derfor på kompetanseheving for de ansatte. Banken har også ansatt en ny medarbeider fra I den forbindelse skal vi bygge om banklokalet til små kontorer for å bedre arbeidsforholdene til de ansatte. 5

7 kompetanse i banken sammen med årsresultatet sikrer fortsatt råderetten over en betydelig kapital. Banken regner med fortsatt stor vekst på alle foretningsområder i 2007 og ser med spenning på bankens utvikling. Styret mener at banken har bidratt til å utvikle lokalsamfunnet. Dette har skjedd gjennom å yte banktjenester med gode konkurransemessige betingelser. Vi har gitt god rådgivning til våre kunder og økt vår kompetanse. Banken har bidratt med økonomiske midler til lokalsamfunnet både gjennom forskjellige sponsoravtaler og gaveutdelinger til lag og foreninger. Den økte Takk Styret vil takke både gamle og nye kunder for den tillit de har vist banken ved å bruke Vegårshei Sparebank til sine forretninger. Styret vil rette en spesiell takk til våre ansatte for ekstra god innsats i året Vegårshei, / Styret i Vegårshei Sparebank Lars Espeland styreformann Kari Mo Thygesen nestformann Nils Mo styremedlem Marit Hauge Torp styremedlem Øyvind Tveide banksjef 6

8 Årsregnskap 2006 RESULTATREGNSKAP Renteinntekter og lignende inntekter 1.2. Renter og lignende inntekter av utlån til og fordr. på kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån til og fordr. på kunder Renter og lignende inntekter av sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Andre renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader 2.1. Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinst Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder Renter og lignende på utstedte verdipapirer Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital 2.5. Andre rentekostnader og lignende kostnader I. Netto rente og kredittprovisjonsinntekter Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabl avkastning 3.1. Inntekter av aksjer og andre verdipapirer med var. avkastning Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 4.1. Garantiprovisjon Andre gebyrer og provisjonsinntekter Provisjonskostnader og kostnader ved banktj Andre gebyrer og provisjonskostnader Netto gevinst/tap av valuta og verdipapirer 6.1. Netto gevinst/-tap på sertifikater, obl. og andre rentebærende verdipapirer Netto gevinst/-tap på aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Netto gevinst på valuta og finansielle derivater Andre driftsinntekter 7.1. Driftsinntekter fast eiendom Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Lønn Pensjoner Sosiale kostnader Administrasjonskostnader Avskrivninger mv. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 9.1. Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Andre driftskostader fast eiendom Andre driftskostnader Sum driftskostnader Tap på utlån, garantier mv Tap på utlån Nedskrivninger/reverseringer av nedskrivinger og gevinst/tap på verdipapirer/anleggsmidler Nedskrivninger/reverseringer av nedskrivinger aksjer i selskap Gevinst/tap

9 RESULTATREGNSKAP Skatt på ordinært resultat II. Resultat av ordinær drift etter skatt Ekstraordinære inntekter Ekstraordinære kostnader 0 0 III. Resultat for regnskapsåret Overføringer og disponeringer Overført til Sparebankens fond Overført til andre bundne fond 0 0 Sum disponert BALANSE pr EIENDELER 1. Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til fordringer på kredittinstitusjoner 3.1. Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avt Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner med avt Utlån til og fordringer på kunder 4.3. Kasse- /drifts- og brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån Sum utlån før nedskrivninger Individuelle nedskrivninger på utlån Nedskrivninger på grupper av utlån Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer (med fast avkastning) 6.1. Utstedt av det offentlige Sertifikater og obligasjoner Utstedt av andre Sertifikater og obligasjoner Aksjer (og andre verdipapirer med variabel avkastning) 7.1. Aksjer, andeler og grunnfondsbevis Andeler i ansvarlige selskaper, komandittselskaper Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Andre immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Maskiner, inventar og transportmidler Bygninger og andre faste eiendommer Andre eiendeler Andre eiendeler Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter Opptjente ikke-betalte inntekter Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader Andre forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader SUM EIENDELER

10 GJELD OG EGENKAPITAL Gjeld til kredittinstitusjoner Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Innskudd fra og gjeld til kunder Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid Annen gjeld Annen gjeld Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Obligasjonsgjeld 19. Avsetninger til forpliktelser og kostnader Pensjonsforpliktelser 19.5 Andre avsetninger for påløpte kostnader og forpl. 20. Ansvarlig lånekapital 20.1 Evigvarende ansvarlig lånekapital SUM GJELD EGENKAPITAL 22. Opptjent egenkapital Sparebankens fond Annen egenkapital SUM EGENKAPITAL SUM GJELD OG EGENKAPITAL POSTER UTENOM BALANSEN Betingede forpliktelser Andre garantiansvar Sum betingede forpliktelser Vegårshei, / Lars Espeland Styreformann Kari Mo Thygesen Nestformann Øyvind Tveide Banksjef Marit Hauge Torp Styremedlem Nils Mo Styremedlem Geir Bråten Regnskapssjef Regnskapet ble vedtatt av forstanderskapet

11 1 Regnskapsprinsipper 1.1 Regnskapsprinsipper (Henv.: Regnsk.lov 7-2, Forskr 8-2) Generelle prinsipper Alle tall er oppgitt i 1000 kr så sant det spesifikt ikke er angitt noe annet. Virkelig verdi Når regnskapsposter vurderes til virkelig verdi, i motsetning til anskaffelseskost, benyttes observerte markedsverdier. Sikringsvurdering porteføljevurdering Banken har ikke foretatt sikringsforretninger. Når slike forretninger eventuelt inngås, vurderes forretningen i sammenheng med det underliggende objekt. Bankens portefølje av sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning (eiendeler post 6) samt aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning (eiendeler post 7), fordeles i utgangspunktet for hver av gruppene i handelsportefølje, øvrige omløpsmidler og anleggsmidler. Gruppene vurderes regnskapsmessig hver for seg som en portefølje, idet papirene er rimelig likvide. Finansielle derivater Banken handler ikke med derivater. Verdsettelse av utlån Verdsettelse av engasjementer mv. Lån er verdsatt til pålydende når renter og avdrag betjenes etter avtalen og det ellers ikke er forhold som tilsier at engasjementet bør nedskrives. Tapsutsatte engasjement verdsettes ut fra bankens vurdering av kundens betalingsevne og den realsikkerhet som er stilt for lånet. Misligholdte lån er verdsatt ut fra antatt nøktern vurdering av sikkerhet. Hvor det anses som nødvendig, stoppes inntektsføring av renter, og påløpne renter for siste betalte termin tilbakeføres, såfremt det ikke er dekning for renter innenfor vurdert sikkerhet. Tapsavsetning blir foretatt når det må påregnes at debitor ikke vil være i stand til å innfri sine forpliktelser og det heller ikke kan forventes at pant eller annen sikkerhet vil dekke lånet ved en eventuell realisasjon. Ved vurderingen legges det også vekt på låntakerens generelle økonomiske stilling. Samtlige engasjementer er risikoklassifisert. Det er innhentet regnskap til næringskunder etter nærmere beskrevne interne retningslinjer. Alle med engasjement over er gjennomgått. Tapsutsatte engasjementer samt misligholdte lån vurderes fortløpende, minimum en gang pr. kvartal. Et engasjement anses som misligholdt når kunden ikke har betalt forfalt termin på utlån innen 90 dager etter forfall eller når overtrekk på rammekreditt ikke er inndekket som avtalt innen 90 dager etter at rammekreditten ble overtrukket. Alle lån som er misligholdt, uansett størrelse, blir vurdert. Definisjoner: Konstatert tap: Tap på et engasjement som er konstatert ved konkurs, stadfestet akkord, ved utleggsforretning som ikke har ført frem, ved rettskraftig dom eller ved frivillig gjeldsordningsavtale. Lån som sendes til inkasso defineres også som konstatert tap når det ikke foreligger sikkerhet for engasjementet. Individuelle nedskrivninger på utlån: Nedskrivning til dekning av påregnelig tap på engasjementer som på balansedagen er identifisert som tapsutsatte. Nedskrivninger på grupper av utlån: Nedskrivning til dekning av tap som på grunn av forhold som foreligger på balansedagen, må påregnes å inntreffe på engasjementer som ikke er identifisert og vurdert etter reglene for gruppevise nedskrivninger. Periodisering av provisjoner og gebyrer Gebyrer og provisjoner tas inn i resultatregnskapet etter hvert som disse opptjenes som inntekt eller påløper som kostnad. Regnskapsmessig behandling eiendelspost 6 Bankens beholdning i obligasjoner og sertifikater mv er som tidligere år porteføljevurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi/markedsverdi. Hele beholdningen er klassifisert til varig eie, dvs. som anleggsmiddel. Regnskapsmessig behandling eiendelspost 7 Bankens beholdning i aksjer, andeler mv er som tidligere år porteføljevurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi/markedsverdi. Beholdningen er klassifisert som anleggsmidler og omløpsmidler. Regnskapsmessig behandling av gjeld Påløpne kostnader periodiseres i tråd med sammenstillingsprinsippet. For å fastsette pensjonsforpliktelser benyttes aktuar til beregningen. 10

12 Finansielle omløpsmidler handelsportefølje Banken har en liten andel markedsbasert finansielle omløpsmidler. Omregning av utenlandsk valuta Banken har ingen regnskapsposter i utenlandsk valuta. 1.2 Virkning av endring i regnskapsprinsipp (Henv.: Regnsk.lov 7-3) Det er ingen endringer i regnskapsprinsippene i forhold til Renteinntekter, utlån og tap 2.1 Fordeling av inntekt på geografisk område (Henv.: Forskr 8-23) Banken har ingen markeder som geografisk skiller seg betydelig fra hverandre. Utlånene er fordelt med 49,7 % til Vegårshei kommune, 39,8 % til resten av Aust-Agder og 10,5 % til landet forøvrig. Garantier er fordelt med 87,8 % i Vegårshei kommune, 11,7 % til resten av Aust-Agder, og 0,5 % til resten av landet. 2.2 Finansiell risiko (Henv.: Regnsk.lov 7-5, Forskr 8-4/8-5) inntil 1 mnd. 3 mnd.-1 år 1-5 år over 5 år uten restløpetid 1-3 mnd. sum Kontanter og fordringer på sentralbanker samt gjeldsbrev som kan refinansieres i sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Nedskrivinger på utlån Obligasjoner og sertifikater og andre rentebærende verdipapirer Øvrige eiendeler med restløpetid Eiendeler uten restløpetid Sum eiendeler Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Øvrig gjeld med restløpetid Gjeld uten løpetid Egenkapital Sum gjeld og egenkapital Nettosum alle poster Poster utenom balansen

13 Restløpetiden for kassekreditt er klassifisert under utlån til og fordringer på kunder inntil 1 mnd. Renterisiko - avtalt/sannsynlig tidspunkt for endring av rentebetingelser på hovedpostene i balansen. Bankens balanseposter er nærmest uten renteeksponering (normal varslingstid) Beholdningen av obligasjoner og sertifikater har flytende rente og banken slipper derved å beregne obligasjonenes durasjon. Banken har ingen fastrenteinnskudd fra kunder. Rentefølsomheten vurderes av denne grunn til å være lav. Banken har heller ingen poster i valuta. 2.3 Utlån og tap på utlån (Henv.: Forskr 8-6) Utlån og garantier etter geografisk fordeling Utlån Garantier Vegårshei kommune Resten av Aust-Agder Oslo/Akershus Landet for øvrig Sum Spesifikasjon av viktige næringer og personkundemarkedet Utlån Garantier Mislighold Tapsuts. Nedskr Primærnæringer Diverse produksjon Bygg og anlegg Handel og kontor Eiendomsforvaltning Diverse organisasjoner Personkunder Nedskr.grupper, ikke fordelt Totalt Vegårshei Sparebank har ingen eksponering ved for eksempel trekkfasiliteter. Øvrige tapsutsatte og misligholdte utlån Sum misligholdte lån (før individuelle nedskrivninger) Netto misligholdte lån (etter individuelle nedskrivninger) Øvrige tapsutsatte lån (før individuelle nedskrivninger) Netto øvrige tapsutsatte lån (etter individuelle nedskrivninger)

14 Endring i individuelle avskrivninger Utlån til og fordring på kredittinst Utlån til og fordring på kunder Garanti ansvar Individuelle avskrivninger Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere er foretatt individuelle nedskrivninger + Økte individuelle nedskrivninger i perioden Nye individuelle nedskrivninger i perioden Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger i per = Individuelle nedskrivninger Endring i gruppevise nedskrivninger Gruppevise nedskrivninger /- Periodens gruppevise nedskrivninger = Gruppevise nedskrivninger Årets tapskostnader Tap på utlån Tap på garantier Tap på verdipapirer Periodens endring i individuelle nedskrivninger Periodens endring i gruppevise nedskrivninger Periodens konstaterte tap som det tidligere år er avsatt individuelle nedskrivninger på + Periodens konstaterte tap som det tidligere år ikke er avsatt individuelle nedskrivninger på - Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap = Periodens tapskostnad Ikke inntektsførte renter på utlån - Periodens inntektsføring av tidligere perioders renter på utlån 0 - Påløpte, ikke inntektsførte renter på utlån som har gått ut av balansen 0 + Periodens påløpte, ikke inntektsførte renter på utlån som er identifisert som tapsutsatt 0 = Påløpte, ikke inntektsførte renter på balanseført utlån pr Risikoklassifisering Samtlige engasjementer risikoklassifiseres i bankens risikoklassifiseringssystem. Dette systemet klassifiserer kundene i fem grupper, A til E, der A er beste risikogruppe. For privat- personer er grunnlaget for klassifiseringen den grad av sikkerhet vi har i engasjementet. For næringskunder vurderes også firmaets økonomi (rentabilitet og soliditet) Akkumulert risikoklasse Utlån Garantier Individuelle nedskr. Utlån Garantier Individuelle nedskr. A B C D E Uklassifisert Sum Garantiene mot Terra Boligkreditt er ikke med i listen over garantier ovenfor, da disse garantiene gjelder for hele porteføljen samlet. 13

15 Av totalt som er innvilgede kreditter, er ikke benyttede kreditter. De nedskrivningene banken har på grupper av utlån er ikke fordelt på risikoklasser. Vegårshei Sparebank har også gjennom 2006 hatt som strategi å forsøke å sikre utlånsporteføljen på en bedre måte enn tidligere. Dette har resultert i at risikoklassene A, B og C har økt, mens D og E har hatt små endringer i forhold til Banken vurderer forventet tapsnivå de kommende par år til 0,25 % av brutto utlån, noe som tilsvarer 1,3 million for kommende år. Sett i forhold til forventede renteinntekter i porteføljen utgjør dette 9,6 %. Tapene vil i det alt vesentlige komme i risikoklassene D og E. Beregningene er basert på bankens erfaringsmateriale. 3 Rentekostnader og innskudd 3.1 Gjeld (Henv.: Forskr 8-17) Gjeld til kredittinstitusjoner Særlige vilkår: Renten avtales på nytt etter maksimum 3 måneder. Gjennomsnittlig rente: 2,32 %. Den gjennomsnittlige renten er beregnet ut fra rentekostnader på gjeld til kredittinstitusjoner, hentet fra regnskapet, i prosent av gjennomsnittlig gjeld til kredittinstitusjoner. Innskudd fra og gjeld til kunder Gjennomsnittlig rente: 2,12 %. Den gjennomsnittlige renten er beregnet ut fra rentekostnader på innskudd fra og gjeld til kunder, hentet fra regnskapet, i prosent av gjennomsnittlig innskudd fra og gjeld til kunder. Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Særlige vilkår: Varighet 3 år. Gjennomsnittlig rente: 3,58 %. Den gjennomsnittlige renten er beregnet på de sertifikatene banken har hatt i perioden. Annen gjeld Påregnet skatt siste år Skattetrekk 6. termin 241 Bankremisser 416 Advisert giro 11 Avsatt merverdiavgift 57 Leverandørgjeld 407 Interimskonto forvaltningslån 99 Diverse 159 Sum annen gjeld Pensjonsforpliktelser Underfinansiering Bankinnskudd med aksjeavkastning (BMA) Banken har 28 kunder med BMA. Disse har til sammen kr innestående. Innskuddene er bundet i 3-4 år framover. 4 Verdipapirer 4.1 Obligasjoner, sertifikater og andre rentebærende verdipapirer (Henv.: Forskr 8-8) Virkelig Balanseført verdi verdi Omløpsmidler 0 0 Anleggsmidler Inngående balanse Tilgang i året Avgang i året Reklassifiseringer (brutto) 0 Nedskriving i regnskapsåret 0 Reversering av tidl. års nedskrivning 0 Utgående balanse

16 Spesifikasjon etter grupper: Balanseført verdi Virkelig verdi Andel børsnot Anskaff kost Omløpsmidler Handelsportefølje % 0 Øvrige omløpsmidler % 0 Anleggsmidler % Sum omløpsmidler og anleggsmidler % Beholdning etter debitorkategori: Stats- og statsgaranterte risikovekt % 8 Off sektor utenom stat risikovekt % 0 Kommuner og finansforetak risikovekt % Øvrige risikovekt % Sum % Ansvarlig lånekapital i andre foretak (Henv.: Forskr 8-9) Banken har ikke ansvarlig lånekapital i andre selskaper. 4.3 Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning (Henv.: Forskr 8-10) Balanseført verdi Virkelig verdi Andel børsnotert Anskaff. kost Omløpsmidler ,00 % Anleggsmidler ,00 % Beholdningsendring gjennom året av verdipapirer: Anleggsmidler Omløpsmidler Inngående balanse Tilgang i året Avgang i året Reklassifiseringer (brutto) Nedskriving i regnskapsåret 0 0 Reversering av tidl. års nedskrivning 0 31 Utgående balanse Spesifikasjon etter selskap: Anleggsmidler Balanseført verdi Virkelig verdi % eierandel Antall aksjer Aksjer Aust-Agder Næringsselskap A/S ,50 10 Bank-Aksept A/S , Våje Industribygg A/S , Agder Spar A/S , Terra Gruppen AS , Terra Pengemarkedsfond Sparebankmateriell A/S 5 5 0,00 50 Terra Eiendomsmegling Sørlandet A/S , Sum aksjer Andeler i KS Omløpsmidler Aksjer Saga Oil A/S , Terra Eiendomsinvest Sameieinvest ,01 5 Sum aksjer

17 5 Provisjoner og poster utenom balansen 5.1 Provisjoner og gebyrer (Henv.: Forskr 8-25) Kredittformidling 24 4 Verdipapiromsetning/forvaltning Verdipapirforvaltning 0 0 Betalingsformidling Forsikringstjenester Eiendomsomsetning og -bestyrelse 0 0 Garantiprovisjoner Annen virksomhet Sum Forvaltnings- og administrasjonstjenester (Henv.: Forskr 8-24) Banken forvalter startlån, etableringslån og utbedringslån for Vegårshei kommune for i alt 4,5 mill. kroner fordelt på 30 låntakere. Dette er midler som kommunen låner i Husbanken for videre utlån. Bankens oppgave er regulert i egen avtale og innebærer ingen kredittrisiko for banken. 5.3 Betingede utfall (Henv.: Regnsk.lov 7-33) Arten og omfanget av betingede forpliktelser refereres til pensjon. Det henvises til egen note nr Poster utenom balansen (Henv.: Forskr 8-22) Fordeling av garantiansvar Betalingsgarantier Kontraktsgarantier Lånegarantier Terra Boligkr Tapsgarantier Terra Boligkr Andre garantier Sum garantiansvar Forpliktelser Banken har ingen andre forpliktelser utenom balansen. 6 Ansatte og tillitsvalgte 6.1 Antall ansatte (Henv.: Regnsk.lov 7-30) Gjennomsnittlig antall ansatte har i løpet av regnskapsåret vært 10 (som samlet utgjorde 9,2 årsverk.) 6.2 Ytelser til ledende personer (Henv.: Regnsk.lov 7-31, Forskr 8-28) Lønn og annen godtgjørelse til banksjef 511 Godtgjørelse til styrets medlemmer 102 Godtgjørelse til kontrollkomiteens medlemmer 5 Godtgjørelse til forstanderskapets medlemmer 11 Utover dette er det ingen avtaler som gir daglig leder, ledende ansatte eller noen av styrets medlemmer særskilte vederlag ved opphør eller endring av ansettelsesforholdet/vervet. Revisjon. Revisors godtgjørelse utgjorde kr , Lønn og generelle administrasjonskostnader (Henv.: Regnsk.lov 7-11, Forskr 8-27) Periodens kostnader knyttet til rentesubsidiering av lån utgjør kr , Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser (Henv.: Regnsk.lov 7-11, Forskr 8-27) Fondsbaserte forpliktelser: Banken har pensjonsforsikring i Vital Forsikring, som forvalter pensjonsmidlene innenfor de generelle retningslinjer som gjelder for forsikringsselskaper. Hovedbetingelser er 30 års opptjening og ca. 70 % av lønn ved fratredelse. Pensjonsalder er 67 år. Pr er 10 aktive og 1 pensjonist tilknyttet pensjonsordningen. Ikke fondsbaserte forpliktelser: AFP (avtalefestet pensjon) er en forpliktelse regulert i bankens lønnsregulativ. Denne innebærer en rett for bankens ansatte til å gå av med pensjon ved oppnådde 62 år med en godtgjørelse frem til 67 år. Bankens vurdering på nåværende tidspunkt er at 30 % av de ansatte vil benytte seg av denne avtalen. Banken har 9 personer som omfattes av AFP-ordningen. Ved verdsettelse av pensjonsmidlene og ved måling av påløpne forpliktelser, benyttes estimerte verdier. Disse estimatene korrigeres hvert år i samsvar med oppgave over pensjonsmidlenes flytteverdi og aktuarberegninger av forpliktelsenes størrelse. Følgende forutsetning er lagt til grunn for beregningen: 16

18 Avkastning på pensjonsmidler 6,00 % Diskonteringsrente 5,00 % Årlig lønnsvekst 3,00 % Årlig G-regulering 3,00 % Årlig regulering av pensjoner under utbetaling 2,50 % Gjennomsnittlig arbeidsgiveravg. faktor 10,60 % Pensjonskostnad Fondsbaserte Ikke fondsbaserte Sum Årets pensjonsopptjening Rentekostnad på pensjonsforpliktelser Periodisert forpliktelse Forventet avkastning på pensjonsmidler Periodisert arbeidsgiveravgift Pensjonskostnad Pensjonsforpliktelse Pensjonsmidler Differanse estimerte midler og estimerte TBO Periodens arbeidsgiveravgift Overfinansiert pensjonsforpliktelse -328 Underfinansiert pensjonsforpliktelse Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer mv (Henv.: Regnsk.lov 7-32, Forskr 8-28) Det er ikke gitt noen garantier for de som er omtalt i denne noten. Alle beløpene under gjelder altså lån. Til banksjef 428 Til øvrige ansatte Til styrets formann Lars Espeland 522 Til styremedlem Kari Mo Thygesen 345 Til styremedlem Marit Hauge Torp 295 Til styremedlem Nils Mo 767 Sum styrets medlemmer 944 Til nærstående av styret 0 Til forstanderskapets formann 570 Til øvrige medlemmer av forstanderskapet 1384 Til kontrollkomité Vilkår for lån og garantier er ikke opplyst, idet disse er gitt på standard vilkår, eller generelle vilkår som benyttes for ansatte. 7 Avskrivninger og driftsmidler 7.1 Immaterielle eiendeler og varige driftsmidler (Henv.: Forskr 8-13) Immaterielle eiendeler Maskiner Inventar Bygninger Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akkumulert avskrivinger Bokført verdi Avskrivingssatser 5 år 20-30% 2 % Årets avskrivinger Immaterielle eiendeler avskrives over 5 år fra og med november Dette gjelder i hovedsak kostnader i forbindelse med konvertering til ny datasentral. Øvrige avskrivninger er basert på saldoavskrivning. Avskrivingssatsene i 2006 er for maskiner 30 %, inventar 20 % og for bygg 2 %. Bokført verdi av bankbygget som ligger i Vegårshei kommune utgjør kr Bygget har et areal på 550 m², hvorav 98 % utnyttes til egen virksomhet. Det ble satt opp i 1989 og hadde en anskaffelseskost på kr ,44. Tomten der bygget står har en bokført verdi på kr Bankens investeringer i den nye avdelingen i Tvedestrand er bokført med kr og avskrives over leieperioden på 5 år. Banken har ingen annen fast eiendom. 17

19 8 Andre driftskostnader 8.1 Andre driftskostnader (Henv.: Forskr 8-29) Fordeling av andre driftskostnader Andre kjøpte tjenester 503 Honorarer ekstern revisor 123 Rep./vedlikehold maskiner/inventar 162 Utgiftsførte maskiner/inventar 89 Medl.kontingent bankorganisasjon 550 Forsikringer 21 Leie, lys og varme i leide lokaler 49 Øvrige driftskostnader 105 Sum Betalbar og utsatt skatt 9.1 Skattekostnad (Henv.: Regnsk.lov 7-23) Skattekostnaden består av elementene betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Betalbar skatt er beregnet som følger: Resultat før skattekostnad Endring i midlertidige forskjeller Ikke fradragsberettigede utgifter Ikke skattepliktige inntekter 0 Ikke fradragsberettigede rentekostnad eller renteinntekt, vedr. restskatt Bokført aksjegevinst Skattemessig andel av tap Aksjeutbytte Skattepliktig inntekt for Inntektsskatt 28% Formueskatt Sum betalbar skatt Endring i utsatt skatt 0 For lite/mye avsatt skatt Endring utsatt skattefordel Årets skattekostnad Utsatt skatt/skattefordel i balansen er beregnet som følger: Endring Negative forskjeller Pensjonsforpliktelser Aksjer/obligasjoner Grunnlag for utsatt skattefordel Utsatt skattefordel 28% av grunnlaget

20 10 Endring i egenkapital og kapitaldekning 10.1 Endringer i egenkapitalen (Henv.: Forskr 8-3) Sparebankenes fond pr Årets overføring til fond Sparebankenes fond pr Kapitaldekning (Henv.: Forskr 8-21) Kjernekapital Sparebankens fond Immaterielle eiendeler Ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner Fondsobligasjon Kjernekapital Tilleggskapital Ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner Fondsobligasjon Tilleggskapital Ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner -433 Tellende ansvarlig kapital Beregningsgrunnlag Eiendeler (ex handelsportefølje) Poster utenom balansen (ex handelsportefølje) Avsetninger som ikke kan medregnes i ansvarlig kapital Ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner Beregningsgrunnlag Ansvarlig kapital i prosent 15,97 17,84 19

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 Saksnr. A2010 021 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 Saksnr. A2009 035 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 Saksnr. A2014 059 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 Saksnr. A2014 030 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Bedre driftsresultat enn samme periode i fjor Lik rentenetto som samme periode i

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Lavere driftsresultat enn samme periode i fjor Lavere rentenetto enn samme periode

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2010 1.kvartal Hele 2010 2009 2009 kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK Renteinntekter og lignende inntekter 30.478 4,04 41.334 5,54

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2014 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Endringer på verdipapirer

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Banken der du treffer mennesker 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL Effektiv bankdrift

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2015 Konsern Konsern Konsern 2014 1-2. kv 2014 1-2. kv 2015 (alle tall i hele tusen) Note 1-2. kv 2015 1-2. kv 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 15

Detaljer

4. kvartalsrapport 2007

4. kvartalsrapport 2007 4. kvartalsrapport 2007 Foreløpig årsregnskap 2007 Banken der du treffer mennesker 4.kvartalsrapport og foreløpig årsregnskap 2007 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2013 Konsern Konsern 4. kv 2013 4. kv 2012 1.-4. kv 2013 1.-4. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-4. kv 2013 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 13

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Delårsrapport pr. 30.06.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,9 mill. mot 13,1 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2014 er 3,189 mill. mot 2,284 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Rapport for andre kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 2. kvartal i år kr 16,8 mill før skatt, eller 0,92 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital,

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 SSTTYYRREETTSS KKOOMMEENNTTAARR TTI IILL KKVVAARRTTAALLSSRREEGGNNSSKKAAPPEETT PPRR 3311...0033...22001100 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Meldal Sparebank. Kvartalsrapport

Meldal Sparebank. Kvartalsrapport Meldal Sparebank Kvartalsrapport 30. 0 6. 2 0 1 1 KVARTALSRAPPORT PR. 30.06.11 Driftsresultatet. Meldal Sparebank hadde etter andre kvartal 2011 et resultat før skattekostnad på 11,220 mill. kroner, som

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 Delårsrapport pr. 31.03.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,4 mill. mot 6,3 mill. på same tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 Delårsrapport pr. 30.09.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 19,9 mill. mot 20,0 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2013 Konsern Konsern Konsern 2. kv 2013 2. kv 2012 2012 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 2012 Renteinntekter

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2. kvartal BALANSEN Pr. 30.6.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.869 mill. som er en økning på kr. 20 mill. fra samme periode for ett

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal Kvartalsrapport 2013 3. kvartal DRIFTSRESULTAT 3. kvartal 2013 Bankens driftsresultat etter skatt i tredje kvartal 2013 ble 4,2 millioner kroner, som er en økning på 1,6 millioner kroner sammenlignet med

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 30. september 2013

Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 30. september 2013 Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 30. september 2013 Resultatregnskap Driftsresultat før tap (Beregning i % av gjennomsnittelig forvaltningskapital) Resultat før tap og nedskrivninger for de tre første

Detaljer

Delårsrapport pr 31. mars 2015

Delårsrapport pr 31. mars 2015 Delårsrapport pr 31. mars 2015 Stadsbygd Sparebank postboks 143 7101 RISSA Hovedkontor Rissa: Rådhusveien 21, 7100 RISSA telefaks 73 85 50 01 Bankkontor Stadsbygd: Handelsbakken 11, 7105 STADSBYGD telefaks

Detaljer

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Resultat Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Renteinntekter og lignende inntekter 26.668 25.910 52.791 51.259 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 14.002 13.912

Detaljer

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 DRIFTSRESULTATET Haugesund Sparebank har ved utgangen av 3. kvartal 2015 et driftsresultat før tap og gevinster

Detaljer

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern 2012 1. kv 2012 1. kv 2013 (alle tall i hele tusen) Note 1. kv 2013 1. kv 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 228 57 29 Renter

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

RESULTAT PR 3. KVARTAL 2011. Resultat etter skatt på MNOK -1,4 mot MNOK 11,4 i fjor

RESULTAT PR 3. KVARTAL 2011. Resultat etter skatt på MNOK -1,4 mot MNOK 11,4 i fjor TREDJE KVARTAL 2011 RESULTAT PR 3. KVARTAL 2011 Netto utlån har økt med 21,6 % fra utgangen av tredje kvartal 2010 Misligholdt utlånsvolum er redusert med MNOK 37,2, tilsvarende 22,2 % av misligholdt utlånsvolum

Detaljer

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Hovedtrekk 2. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. God innskuddsdekning og økt likviditet RESULTATUTVIKLING Resultat før tapsavsetninger og skatt viser 25,3

Detaljer

2. kvartalsrapport 2008

2. kvartalsrapport 2008 2. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 2. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et overskudd på 3,5

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE. Kvartalsrapport 2. kvartal 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE. Kvartalsrapport 2. kvartal 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Banken der du treffer mennesker 2. kvartal 2014 HOVEDTREKK ANDRE KVARTAL God bankdrift og utbytte bidrar til godt resultat i kvartalet.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport 12016 Resultatutvikling Netto renteinntekter hittil i år er høyere enn i 2015, i alt 19,1 mill. kroner (18,3 i 2015) som utgjør

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = =

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = = Skatteetaten Næringsoppgave 4 for For banker, finansieringsforetak mv. Se i rettledningen (RF-1174) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Rapport for første kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 1. kvartal i år kr 6,6 mill. før skatt eller 0,73 % av gjsn. forvaltningskapital, mot

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2013 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2013. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 8,4 mill. kr eller 0,89 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank hadde ved

Detaljer

REGNSKAP. Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK

REGNSKAP. Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK REGNSKAP Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK KVARTALSREGNSKAP FOR SETSKOG SPAREBANK 2. KVARTAL 2009 Utviklingen hittil i 2009 Norges Bank reduserte styringsrenten i 2. kvartal. Den er nå på 1,25%. Børsene har

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT SPAREBANKEN NARVIK 3. kvartal 2014 (Samme periode i 2013 i parentes) Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.09.14: Resultat før skatt 74,1 mill. (55,3

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2013 DELÅRSRAPPORT SPAREBANKEN NARVIK 3. kvartal 2013 (Samme periode i 2012 i parentes) Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.09.13: Resultat før skatt 55,3 mill. (59,9

Detaljer

Regnskapsrapport 1. kvartal 2015

Regnskapsrapport 1. kvartal 2015 Regnskapsrapport 1. kvartal 2015 Hovedtrekk 1. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Salg av det gamle bankbygget styrker resultatet God innskuddsdekning og økt likviditet Virkning av overgangen

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 23.569 26.668 48.587 52.791 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 10.148 14.002 22.556 27.195 56.372 Netto

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal Kvartalsrapport 2013 1. kvartal DRIFTSRESULTAT Bankens driftsresultat etter skatt i første kvartal ble 4,07 millioner kroner, som er en økning på 1,32 millioner kroner sammenlignet med samme periode i

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen.

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2013

Kvartalsrapport pr. 31.03.2013 Kvartalsrapport pr. 31.03.2013 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 1. kvartal 21,9

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2007 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2007 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.07 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Foto: Sigrid Nystuen KVARTALSRAPPORT 3 VANG SPAREBANK

Foto: Sigrid Nystuen KVARTALSRAPPORT 3 VANG SPAREBANK Foto: Sigrid Nystuen KVARTALSRAPPORT 3 VANG SPAREBANK 30. september 2012 Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 30. september 2012 Resultatregnskap Driftsresultat før tap (Beregning i % av gjennomsnittelig

Detaljer