Årsmelding og regnskap 2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding og regnskap 2006"

Transkript

1 Årsmelding og regnskap juni åpnet vi salgskontor i TVEDESTRAND ÅRSMELDING OG REGNSKAP FORRETNINGSÅR

2 Styrets årsberetning for 2006 Året 2006 har væt nok et hektisk år for Vegårshei Sparebank. Den 28. juni 2006 er en merkedag i bankens historie. Da åpnet banken sitt første avdelingskontor i Tvedestrand. Åpningen ble foretatt av styrets leder. Varaordfører Bertelsen i Tvedestrand var blant de første til å ønske banken velkommen til Tvedestrand by. Vi fikk mange lykkeønskninger fra konkurrerende banker, næringsdrivende og andre privatpersoner. Bakgrunnen for etableringen er at vi i Vegårshei kommune har en markedsandel på over 90% og at det er kommet mange henvendelser fra folk om etablering i Tvedestrand. Tvedestrand har et innbyggerantall på Kontoret er bemannet med to personer, har nattsafe og minibank. Avdelingen har ikke kontanter. I begynnelsen av 2006 hadde banken 310 kunder i Tvedestrand. Siden oppstarten har det kommet et jevnt tilsig av nye kunder, slik at vi ved utgangen av året har 400 kunder. Styret har lagt vekt på at vi ved etableringen skulle være seriøse og satse på langvarige kundeforhold og bygge opp kundeporteføljen over tid. Styret mener at etableringen har gått bedre enn forventet og at banken har bidratt til at konkurransen mellom bankene i Tvedestrand har økt, og at dette har kommet kundene til gode. Forstanderskapet vedtok i fjor nye vedtekter for banken. Fordi banken er en selveiende institusjon, var det forstanderskapets oppfatning at det i større grad er kundene som skal bestemme over sin egen bank. Forstanderskapet skal heretter bestå av 16 represententer, 12 valgt av innskyterne, 2 av det offentlige og 2 fra de ansatte. Fra ble alle bedrifter med ansatte pålagt å ha en pensjonsordning for sine medarbeidere. I tillegg kan enkeltpersonsforetak etablere en slik ordning hvis de selv vil. Vegårshei Sparebank har solgt Terra Tjenestepensjon. I Løpet av 2006 er det inngått avtaler med 29 bedrifter, med til sammen 150 ansatte. Årlig beløp som disse bedriftene avsatter til pensjonsordningen er i underkant av kroner. Terra er for øvrig en av seks store aktører i markedet med innskuddspensjon, og inngikk i alt i underkant av 4,800 avtaler i Selvstendig Sparebank Vegårshei Sparebank er en selvstendig og lokal sparebank med hovedkontor i Myra i Vegårshei kommune. Gjennom vårt eier- og medlemskap i Terra-Gruppen A/S, har banken som målsetting å være totalleverandør av finansielle tjenester for privatkunder og mindre bedrifter innen bankens markeds område. Bankens strategi for 2006 har vært at balansen måtte vokste opp mot 20% slik at vi kunne møte framtiden med flere ansatte og bedre kompetanse i alle ledd.. For å opprettholde egenkapitalen, godkjente derfor forstanderskapet opptak av fondsobligasjon i Banken har i 2006 hatt tre renteendringer på lån og innskudd på til sammen 0, 75 % som følge av endringer i rentebetingelsene fra Norges Bank. Strategisk samarbeid Det er styrets målsetning at Vegårshei Sparebank skal være en solid, selvstendig og lokal sparebank. For å oppnå denne målsetningen er banken avhengig av å kunne tilby et bredt spekter av finansielle produkter og tjenester. Som en følge av denne målsetningen, har vi videreført vårt medlemskap i Terra-Gruppen A/S sammen med 81 andre sparebanker. Terra-Gruppen A/S er en strategisk allianse mellom selvstendige sparebanker beliggende over hele landet. Gjennom samarbeidet skaffer bankene seg stordriftsfordeler på viktige områder. Alliansen vurderes av styret som viktig for å videreutvikle Vegårshei Sparebank som en selvstendig, lokal sparebank. Bankens markedsområde Bankens hovedarbeidsområde er Vegårshei og Tvedestrand kommuner. Vegårshei er en kommune med et innbyggerantall på ca På grunn av det lave folketallet i kommunen og den store markedsandelen, etablerte banken seg med et avdelingskontor i Tvedestrand hvor mulighetene til nye kunder er mye større.. Banken har i sin målsetning definert at privatmarkedet skal være hovedsatsingsområdet og at bedriftsmarkedet skal betjenes på en forsiktig måte. Det er også en målsetning at banken skal arbeide for å beholde nåværende kunder, selv om de av ulike årsaker flytter ut av bankens arbeidsområde. Lokale forhold 2006 har stort sett vært et godt år for næringslivet i kommunen med utvidelser i antall ansatte og nye industrilokaler. Det er positivt å registrere at antall pendlere er redusert de senere årene og at ungdom gjerne vil tilbake til bygda for å ta arbeid etter endt utdanning. Næringslivet består i hovedsak av entreprenørvirksomhet, trevareindustri, mekanisk industri, handelsvirksomhet, håndverkere og offentlig virksomhet. 1

3 Vegårshei er en god kommune å bo i, lite arbeidsledighet, gode muligheter for rikt friluftsliv, sommer som vinter og rikelige muligheter for jakt og fiske. Kommunen har også en god barne- og ungdomsskole, full barnehagedekning og et godt utbygd helsevesen. Vegårshei er ellers kjent for lite kriminalitet og et rikt foreningsliv, spesielt for barn og unge. Banken gir hvert år betydelig beløp i støtte til lag og foreninger i bygda, i form av sponsorstøtte. Hvert år arrangerer banken tur for bankens kunder og stokke-fest for bygdas pensjonister, begge arrangementene med god oppslutning. Selv om kundene etter hvert blir mer bevisste angående bankevalg, er det styrets oppfatning at banken har en solid forankring i bygda.. Styret oppfatter våre kunder som bankens beste markedsførere. Konkurrentene Det er styrets oppfatning at et viktig kriterium for valg av bankforbindelse er at vi kan tilby god service, hurtige avgjørelser og god kunde kjennskap. Vegårshei Sparebank har mange dyktige medarbeider og bankens produkter har konkurransedyktige priser. Banken har av denne grunn lett for å få nye kunder. De nærmeste konkurrentene er Sparebanken Sør, DnB NOR, Gjerstad Sparebank og Postbanken. Bankens plass i samfunnet Banken har ved årsskifte 10 ansatte herav 7 personer i full stilling, fordelt på 9,2 årsverk. Bankens forvaltningskapital er på 589,1 millioner kroner. Til tross for at banken i nasjonal målestokk, er liten, er vi en aktiv medspiller og tilrettelegger for å utvikle samfunnet vi arbeider i. Samfunnet blir mer komplekst og krever større kompetanse på alle felt. Banken arbeider kontinuerlig med å bedre kompetansen til de ansatte. Alle ansatte har i løpet av året deltatt i salgstreningskurs sammen med de andre Terra sparebankene i Agder. Banken har gjennom hele året arbeidet aktivt for at kundene skal ta i bruk automattjenester, samtidig som vi gjør de tradisjonelle banktjenester så rasjonelle og lite arbeidskrevende som mulig. Banken har mange samarbeidspartnere. Den meste betydningsfulle er Terra-Gruppen A/S. Gjennom dette samarbeidet får banken tilgang på IT, nettbank, forsikring, likviditet, plassering og forvaltning av verdipapirer både til eget bruk og for våre kunder. Dette er av helt avgjørende betydning for videre drift av banken. Banken har ellers et godt samarbeid med alle nabobankene og spesielt de frittstående lokale sparebankene i Agder. Bankens organisasjonsplan Forstanderskap Kontrollkomité Styret Revisor Banksjef Utlån/ plassering Regnskap / Drift Ekspedisjon/forsikring Forvaltningskapitalen Forvaltningskapitalen har i 2006 hatt en vekst på 89,2 millioner kroner eller 17,86 %. Økningen skyldes i hovedsak økning i utlån og fordringer på kunder på eiendelssiden og økning av obligasjonslån og innlån fra kunder og kredittinstitusjoner på gjeldssiden. Dessuten har egenkapitalen også økt. Utlån Banken har hatt tre renteendringer i løpet av Laveste utlånsrente er nå 4,50 %., Låneetterpørselen har vært stor gjennom hele året, og det meste av utlånene har gått til kjøp av bolig. Banken har hatt som målsetting å ha en kontrollert utlånsvekst for å unngå å få problemer med likviditeten. Alle nye lån er innvilget med betryggende sikkerhet, og alle fullmaktsbevilgninger er referert i styret. Den samlede utlånsporteføljen er nå på kr som er en økning på 73,2 millioner kroner som utgjør 16,37 % mot en økning på 10,99 % i fjor. Utlån i prosent av innskudd er 131,86 %. I tillegg har banken formidlet lån fra Terra Boligkreditt på kr og 4 leasingavtaler til en verdi av Bankens samlede garantiansvar pr er på kr mot kr ,- i fjor. Av dette utgjør ,- garantier direkte mot kunder. I 2

4 tillegg er det stillet lånegarantier for kr og tapsgarantier for kr til Terra Boligkreditt. Av samlet utlån er 475,3 millioner kroner til privatmarkedet, 39,7 millioner kroner til bedriftsmarkedet og 5,3 millioner kroner til det offentlige. Samlet utlån til ansatte er kr og til bankens tillitsvalgte 3,9 millioner kroner. Tap på utlån Banken har risikovurdert alle lån og har foretatt nedskrivninger av utlånsporteføljen. Tapsvurderingene er foretatt ut fra objektive bevis for varige verdifall. Ut fra disse tapsvurderingene, har styret valgt å tapsføre 0,78 millioner kroner. Banken har pr nedskrevet individuelle utlån med kr ,-. Det er også foretatt nedskriving på grupper av utlån på kr ,34. Brutto misligholdt lån utgjør 1,15 mill. kroner som utgjør 0,22 %, noe som er en nedgang i forhold til Innskudd Innskudd fra publikum har i 2006 økt med kr 49,2 millioner. Styret er meget godt fornøyd med denne veksten og mener at dette er et resultat av en mer riktig prising av våre innskudd i forhold til konkurrentene. Banken har i tillegg et innskudd fra Kredittforeningen for Sparebanker på kr 13 millioner som løper fram til , et på kr 10 millioner som løper fram til og et på kr 20 millioner som løper fram til I tillegg har banken et valutainnskudd på ca. kr 5 mill. De samlede innskuddene fra kunder er på kr. 394,5 millioner som er en økning på 14,24 %, mot en nedgang på 1,82 % i fjor. Banken har et obligasjonslån på 35 millioner kroner med forfall i oktober 2008, og et på 50 millioner med forfall i februar Begge lånene har tre års løpetid og flytende rente. Banken har gjennom hele året hatt god likviditet, og har derfor ikke hatt behov for å låne penger i kapitalmarkedet. Innskuddsutviklingen fordeler seg slik: Folio Lønnskonti/Skattetrekk Sparekonti Kapitalkonti Spesielle vilkår Boligsparing for ungdom IPA Resultatregnskap Styret er godt fornøyd med regnskapsresultatet for I kroner er dette det største banken noen gang har hatt. Konkurransen blant finansinstitusjonene er stor og presset på rentemarginen fortsetter. I prosent har rentenettoen falt fra 2,78 i 2005 til 2,48 i I og med at Sparebankenes Sikringsfond og Bankenes Sikringsfond fusjonerte i 2004, er banken blitt fritatt for avgift for årene Utbyttet på aksjer har steget, og dette skyldes i år som i fjor større utbytte av våre eieerandeler i Terra ASA.. Provisjonsinntektene har hatt en god økning. Dette er positiv og har sammenheng med at stadig flere av kundene bruker nettbank med mindre gebyrer enn manuelle betalinger. Banken har en ramme på 0,6 % av midlere forvaltningskapital til å investering i omløpsaksjer. Banken har ved årsskifte omløpsaksjer for en bokført verdi på kr Sammen med gevinst av valuta, har verdiendringene gitt oss en gevinst på ,74. Det er bare små endringer på bankens andre driftsinntekter for 2006 i forhold til året før. Regnet i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital, utgjør lønn og administrasjonsutgifter 1,46 % som er en nedgang fra i fjor hvor prosenten var på 1,82. Det er totalt utbetalt kr ,82 i lønn til ansatte, herav kr til banksjef. Honorar til styret var på kr ,- herav kr ,- til styreformannen. På grunn av at en del av kostnadene til utvikling på den nye datasentralen er aktivert i 2006 og opparbeidelse av avdelingen i Tvedestrand, er avskrivninger på varige driftsmidler høyere enn i fjor. Styret har i 2006 utgiftsført 0,78 millioner kroner til tap på lån og garantier. Dette er 0,15 % av brutto utlån. Banken har i 2006 et samlet tap i anleggsporteføljen på kr ,-. I fjor vardet kun en reversering på kr ,-. Det er for 2005 beregnet en skattekostnad på kr ,-. Etter årets resultat, er bankens kapitaldekning 15,97 %. 3

5 Ut fra årets regnskap, mener styret at det fortsatt er et godt grunnlag for å drive Vegårshei Sparebank som en lokal og selvstendig bank. Utvikling av noen av bankens nøkkeltall Netto rentemargin Provisjonsinntekter Driftskostnader Tap og nedskrivning Ordinært driftsresultat Brutto utlån Innskudd fra kunder Egenkapital Forvaltningskapital Antall årsverk 8,10 8,05 7,50 8,80 9,10 Kapitaldekning 13,35 14,27 14,78 18,01 15,97 Beregningsgrunnlag Kostnader i prosent av innt. 61,40 54,24 57,68 67,10 De fakta som danner grunnlag for årets 63,20 regnskap, er alle reelle tall. Det er ikke andre opplysninger som skulle få noen innvirkninger på bankens status. Verdipapirer Banken hadde ved utgangen av 2006 en verdipapirportefølje bokført med 50,1 millioner kroner. Av dette er 42,5 millioner plassert i obligasjoner. Disse har flytende rente og banken slipper derved å beregne obligasjonenes durasjon. Obligasjoner og aksjer kan enten føres som omløpsmidler eller anleggsmidler. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Andre eiendeler er omløpsmidler. Bankens aksjebeholdning på kr ,32 består av aksjer definert som anleggsmidler bokført med kr ,32, aksjer definert som omløpsmidler bokført med kr ,- og andeler i et KS bokført med kr ,-. Banken har iflg. sparebankloven lov til å investere 4 % av forvaltningskapitalen i aksjer. Vegårshei Sparebank har en samlet aksjebeholdning på 7,5 millioner kroner som utgjør 1,28 % av forvaltningskapitalen. Bankens aksjer som er bokført som anleggsmidler, er kjøpt som strategisk plassering i selskaper hvor banken har interesser. Banken handler ikke med derivater. På grunn av at banken har liten beholdning av aksjer, vurderer styret kursrisikoen og derved risikoen for tap på bankens verdipapirportefølje som relativt liten. Bankens generelle risiko situasjon Styret har fastsatt skriftlige regler og prinsipper for internkontroll. Banken har utarbeidet egne rutiner for disse kontrollene. Bankens soliditet har økt fra i fjor. Det vises her til sparebankens fond og nedskrivninger på utlån. Bankens finansielle risikoer består av likviditets risiko, strategisk risiko, rente risiko, kreditt risiko og operasjonell risiko. Kreditt risiko er bankens desidert største risikofaktor. Bankens finansielle risiko styres ved månedlige rapporter til styret. Strategisk risiko Risikoen for tap av utlåns- og innskuddsvolum på grunn av feil pris eller feil service, risikoen for tap av konkurransekraft på grunn av feil kostnadsnivå og risikoen for tap av renommé på grunn av feil profil i markedet. Tap av utlåns- eller innskuddsvolum på grunn av feil pris eller feil service blir jevnlig fulgt opp. Risikoen for tap av konkurransekraft på grunn av feil kostnadsnivå krever stadig oppfølgning. Styret mener at bankens servicenivå overfor kunder er på høyde med våre konkurrenter. Styret betegner bankens strategiske risiko som liten. Renterisiko Risiko for at renten på bankens innskudd fra kunder og innlån fra kredittinstitusjoner endrer seg raskere enn det er mulig å få endret renten på lån til kunder eller finansinstitusjoner. Renterisikoen på bankens innskudd og utlån er liten da vi ikke har innskudd eller utlån til publikum med fast rente. Vi står derfor fritt til å tilpasse oss utviklingen i markedet. Banken har heller ikke langsiktige fastrenteinnskudd fra markedet. Også bankens beholdning av børsnoterte aksjer er gjennom året liten og obligasjonsbeholdningen har regulerbar rente. Styret mener bankens renterisiko er liten. 4

6 Kredittrisiko Risikoen for at en kunde ikke kan oppfylle sine forpliktelser, for eksempel tilbakebetale et lån på grunn av manglende betalingsevne eller betalingsvilje. Det store flertall av bankens kunder har en nær tilknytning til banken og bankens saksbehandlere har normalt god kjennskap til kundene og har derfor gode muligheter til å foreta en god vurdering av kundens evne og vilje til å betjene lån. Alle nye lån blir automatisk risikoklassifisert. Banken har risikoklassifisert alle eksisterende engasjementer. Styret gjennomgår alle fullmaktsbevilgninger. Det foretas tapsvurderinger hvert kvartal på alle engasjementer vi definerer som usikre. Styret vurderer tapene i 2006 som moderate. Styret forventer at tapene de nærmeste årene vil ligge på 0,20 % av brutto utlån. Banken har i 2006 konstatert tap på lån på til sammen kr ,57. Likviditetsrisiko Dette er risikoen for at banken ikke skal ha likviditet til å innfri sine forpliktelser ved forfall. Lånekundene ønsker langsiktig finansiering mens innskuddskundene ønsker å disponere sine midler på kort varsel. Likviditetsrisikoen overvåkes gjennom rapportering til styret hver måned. Forholdet mellom kundeinnskudd og utlån er 75,8 % pr mot 77,3 % i fjor. Styret vurderer innskuddsdekningen som brukbar. For å sikre nødvendig likviditetstilgang, har banken inngått trekkrettigheter med DnB Nor Sparebank. Banken har gjennom hele 2006 ikke hatt behov for å låne penger i kapitalmarkedet for å dekke inn likviditetsbehovet. Styret regner bankens likviditetsrisiko for moderat. Operasjonell risiko Risikoen for at mennesker, organisasjoner, systemer, maskiner og bygg ikke fungerer som forutsatt og at banken går glipp av inntekter eller blir påført kostnader. Banken har prøvd å gjøre den operasjonelle risikoen så liten som mulig, gjennom oppbygging av rutiner. Arbeidsrutinen danner grunnlaget for bankens lovpålagte internkontroll som er vedtatt av styret. Internkontrollen er dokumentert overfor bankens styre, kontrollkomiteen og revisor. Styret kan bekrefte at den operasjonelle risikoen ikke har ført til store tap eller mye merarbeid for banken i Risikoen er organisert slik at styret ved hvert møte blir forelagt rapporter som viser bankens risikoer ut fra de normer/grenser som er bestemt av styret. Egenkapital og nedskrivninger Individuelle nedskrivninger er bokført med kr ,- og nedskrivninger på grupper av utlån med kr ,34. Banken har avsatt kr ,- som årets betalbare skatt. Etter at årets overskudd er tillagt Sparebankens fond, utgjør dette nå kr ,24. Pensjonsordning Bankens pensjonsforpliktelser er dekket gjennom kollektiv pensjonsforsikring i Vital forsikring. Forpliktelsene framgår av regnskapet i samsvar med reglene i norsk regnskapsstandard om pensjonskostnader. Personal- og arbeidsmiljø Banken har ved utgangen av året 7 personer i full stilling og 3 personer på deltid. Til sammen utgjør dettet 9,2 årsverk. Rengjøringshjelp kommer i tillegg. Banken har en ledergruppe på tre personer, hvorav en er kvinne. Styret består av fem personer, hvorav to er kvinner og forstanderskapet består av atten personer, halvparten av hvert kjønn. Det er i løpet av året brukt mye tid på opplæring innen salgstrening og kundepleie.. Banken har kollektiv pensjonsforsikring i Vital og ulykkesforsikring i Gjensidige Forsikring for sine ansatte. Som tidligere år er det gjennomført legeundersøkelse av alle ansatte. Det er registrert et sykefravær i 2006 på 0,95 %. De ansatte har gjennomgått bankens sikkerhetsrutiner og alarmutstyret er blitt testet etter reglementet. Det har ikke vært personskader eller materielle skader i løpet av året. Bankens virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. Samarbeidet med de ansatte har vært godt, og arbeidsmiljøet må betegnes som tilfredsstillende. Utsiktene for kommende år Det har i 2006 hvert strukturelle endringer i finanssektoren i Norge. Nye endringer vil komme i Styret forventer at konkurransen om kundene fortsatt vil være hard. Dette vil medføre et press mot bankens rentemargin, som igjen medfører krav om å øke andre inntekter og at vi har en så kostnadseffektiv drift som mulig. Automatiseringen vil fortsette og kundene blir mindre avhengige av banklokalene. Kravet til styret, ledelsen og de ansatte blir stadig større. Vegårshei Sparebank er klar til å ta disse utfordringene og satser derfor på kompetanseheving for de ansatte. Banken har også ansatt en ny medarbeider fra I den forbindelse skal vi bygge om banklokalet til små kontorer for å bedre arbeidsforholdene til de ansatte. 5

7 kompetanse i banken sammen med årsresultatet sikrer fortsatt råderetten over en betydelig kapital. Banken regner med fortsatt stor vekst på alle foretningsområder i 2007 og ser med spenning på bankens utvikling. Styret mener at banken har bidratt til å utvikle lokalsamfunnet. Dette har skjedd gjennom å yte banktjenester med gode konkurransemessige betingelser. Vi har gitt god rådgivning til våre kunder og økt vår kompetanse. Banken har bidratt med økonomiske midler til lokalsamfunnet både gjennom forskjellige sponsoravtaler og gaveutdelinger til lag og foreninger. Den økte Takk Styret vil takke både gamle og nye kunder for den tillit de har vist banken ved å bruke Vegårshei Sparebank til sine forretninger. Styret vil rette en spesiell takk til våre ansatte for ekstra god innsats i året Vegårshei, / Styret i Vegårshei Sparebank Lars Espeland styreformann Kari Mo Thygesen nestformann Nils Mo styremedlem Marit Hauge Torp styremedlem Øyvind Tveide banksjef 6

8 Årsregnskap 2006 RESULTATREGNSKAP Renteinntekter og lignende inntekter 1.2. Renter og lignende inntekter av utlån til og fordr. på kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån til og fordr. på kunder Renter og lignende inntekter av sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Andre renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader 2.1. Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinst Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder Renter og lignende på utstedte verdipapirer Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital 2.5. Andre rentekostnader og lignende kostnader I. Netto rente og kredittprovisjonsinntekter Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabl avkastning 3.1. Inntekter av aksjer og andre verdipapirer med var. avkastning Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 4.1. Garantiprovisjon Andre gebyrer og provisjonsinntekter Provisjonskostnader og kostnader ved banktj Andre gebyrer og provisjonskostnader Netto gevinst/tap av valuta og verdipapirer 6.1. Netto gevinst/-tap på sertifikater, obl. og andre rentebærende verdipapirer Netto gevinst/-tap på aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Netto gevinst på valuta og finansielle derivater Andre driftsinntekter 7.1. Driftsinntekter fast eiendom Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Lønn Pensjoner Sosiale kostnader Administrasjonskostnader Avskrivninger mv. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 9.1. Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Andre driftskostader fast eiendom Andre driftskostnader Sum driftskostnader Tap på utlån, garantier mv Tap på utlån Nedskrivninger/reverseringer av nedskrivinger og gevinst/tap på verdipapirer/anleggsmidler Nedskrivninger/reverseringer av nedskrivinger aksjer i selskap Gevinst/tap

9 RESULTATREGNSKAP Skatt på ordinært resultat II. Resultat av ordinær drift etter skatt Ekstraordinære inntekter Ekstraordinære kostnader 0 0 III. Resultat for regnskapsåret Overføringer og disponeringer Overført til Sparebankens fond Overført til andre bundne fond 0 0 Sum disponert BALANSE pr EIENDELER 1. Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til fordringer på kredittinstitusjoner 3.1. Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avt Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner med avt Utlån til og fordringer på kunder 4.3. Kasse- /drifts- og brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån Sum utlån før nedskrivninger Individuelle nedskrivninger på utlån Nedskrivninger på grupper av utlån Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer (med fast avkastning) 6.1. Utstedt av det offentlige Sertifikater og obligasjoner Utstedt av andre Sertifikater og obligasjoner Aksjer (og andre verdipapirer med variabel avkastning) 7.1. Aksjer, andeler og grunnfondsbevis Andeler i ansvarlige selskaper, komandittselskaper Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Andre immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Maskiner, inventar og transportmidler Bygninger og andre faste eiendommer Andre eiendeler Andre eiendeler Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter Opptjente ikke-betalte inntekter Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader Andre forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader SUM EIENDELER

10 GJELD OG EGENKAPITAL Gjeld til kredittinstitusjoner Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Innskudd fra og gjeld til kunder Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid Annen gjeld Annen gjeld Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Obligasjonsgjeld 19. Avsetninger til forpliktelser og kostnader Pensjonsforpliktelser 19.5 Andre avsetninger for påløpte kostnader og forpl. 20. Ansvarlig lånekapital 20.1 Evigvarende ansvarlig lånekapital SUM GJELD EGENKAPITAL 22. Opptjent egenkapital Sparebankens fond Annen egenkapital SUM EGENKAPITAL SUM GJELD OG EGENKAPITAL POSTER UTENOM BALANSEN Betingede forpliktelser Andre garantiansvar Sum betingede forpliktelser Vegårshei, / Lars Espeland Styreformann Kari Mo Thygesen Nestformann Øyvind Tveide Banksjef Marit Hauge Torp Styremedlem Nils Mo Styremedlem Geir Bråten Regnskapssjef Regnskapet ble vedtatt av forstanderskapet

11 1 Regnskapsprinsipper 1.1 Regnskapsprinsipper (Henv.: Regnsk.lov 7-2, Forskr 8-2) Generelle prinsipper Alle tall er oppgitt i 1000 kr så sant det spesifikt ikke er angitt noe annet. Virkelig verdi Når regnskapsposter vurderes til virkelig verdi, i motsetning til anskaffelseskost, benyttes observerte markedsverdier. Sikringsvurdering porteføljevurdering Banken har ikke foretatt sikringsforretninger. Når slike forretninger eventuelt inngås, vurderes forretningen i sammenheng med det underliggende objekt. Bankens portefølje av sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning (eiendeler post 6) samt aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning (eiendeler post 7), fordeles i utgangspunktet for hver av gruppene i handelsportefølje, øvrige omløpsmidler og anleggsmidler. Gruppene vurderes regnskapsmessig hver for seg som en portefølje, idet papirene er rimelig likvide. Finansielle derivater Banken handler ikke med derivater. Verdsettelse av utlån Verdsettelse av engasjementer mv. Lån er verdsatt til pålydende når renter og avdrag betjenes etter avtalen og det ellers ikke er forhold som tilsier at engasjementet bør nedskrives. Tapsutsatte engasjement verdsettes ut fra bankens vurdering av kundens betalingsevne og den realsikkerhet som er stilt for lånet. Misligholdte lån er verdsatt ut fra antatt nøktern vurdering av sikkerhet. Hvor det anses som nødvendig, stoppes inntektsføring av renter, og påløpne renter for siste betalte termin tilbakeføres, såfremt det ikke er dekning for renter innenfor vurdert sikkerhet. Tapsavsetning blir foretatt når det må påregnes at debitor ikke vil være i stand til å innfri sine forpliktelser og det heller ikke kan forventes at pant eller annen sikkerhet vil dekke lånet ved en eventuell realisasjon. Ved vurderingen legges det også vekt på låntakerens generelle økonomiske stilling. Samtlige engasjementer er risikoklassifisert. Det er innhentet regnskap til næringskunder etter nærmere beskrevne interne retningslinjer. Alle med engasjement over er gjennomgått. Tapsutsatte engasjementer samt misligholdte lån vurderes fortløpende, minimum en gang pr. kvartal. Et engasjement anses som misligholdt når kunden ikke har betalt forfalt termin på utlån innen 90 dager etter forfall eller når overtrekk på rammekreditt ikke er inndekket som avtalt innen 90 dager etter at rammekreditten ble overtrukket. Alle lån som er misligholdt, uansett størrelse, blir vurdert. Definisjoner: Konstatert tap: Tap på et engasjement som er konstatert ved konkurs, stadfestet akkord, ved utleggsforretning som ikke har ført frem, ved rettskraftig dom eller ved frivillig gjeldsordningsavtale. Lån som sendes til inkasso defineres også som konstatert tap når det ikke foreligger sikkerhet for engasjementet. Individuelle nedskrivninger på utlån: Nedskrivning til dekning av påregnelig tap på engasjementer som på balansedagen er identifisert som tapsutsatte. Nedskrivninger på grupper av utlån: Nedskrivning til dekning av tap som på grunn av forhold som foreligger på balansedagen, må påregnes å inntreffe på engasjementer som ikke er identifisert og vurdert etter reglene for gruppevise nedskrivninger. Periodisering av provisjoner og gebyrer Gebyrer og provisjoner tas inn i resultatregnskapet etter hvert som disse opptjenes som inntekt eller påløper som kostnad. Regnskapsmessig behandling eiendelspost 6 Bankens beholdning i obligasjoner og sertifikater mv er som tidligere år porteføljevurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi/markedsverdi. Hele beholdningen er klassifisert til varig eie, dvs. som anleggsmiddel. Regnskapsmessig behandling eiendelspost 7 Bankens beholdning i aksjer, andeler mv er som tidligere år porteføljevurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi/markedsverdi. Beholdningen er klassifisert som anleggsmidler og omløpsmidler. Regnskapsmessig behandling av gjeld Påløpne kostnader periodiseres i tråd med sammenstillingsprinsippet. For å fastsette pensjonsforpliktelser benyttes aktuar til beregningen. 10

Styrets årsberetning for 2007

Styrets årsberetning for 2007 Styrets årsberetning for 2007 For Vegårshei Sparebank har 2007 vært et aktivt år med mange nye/endrede oppgaver. Det kan nevnes: endrede vilkår for salg av spareprodukter, innføring av nye minste krav

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2008 105. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2008 105. forretningsår Årsmelding og regnskap 2008 105. forretningsår Styrets årsberetning for 2008 2008 var det året da finanskrisen kom til Norge. Omslaget fra en høykonjektur til nedgangstider slo til for fult, både i norsk

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Styrets årsberetning for 2009 Styrets hovedmål for 2009 var å styrke bankens egenkapital. Dette var et utfordrende mål i et år som begynte med stor usikkerhet

Detaljer

2008 Årsberetning og regnskap

2008 Årsberetning og regnskap 2008 Årsberetning og regnskap Styrets årsberetning for 2008 I 2008 gikk vi fra finansuro til finanskrise. Krisen tiltok for alvor i løpet av høsten. Uroen i finansmarkedet førte til at banker over hele

Detaljer

2007 Årsberetning og regnskap

2007 Årsberetning og regnskap 2007 Årsberetning og regnskap Styrets årsberetning for 2007 Bankens virksomhet drives i Lillesand kommune, og virksomheten har hovedvekt på sparing, finansiering og betalingstjenester. I tillegg formidler

Detaljer

Årsregnskap 2010 148. Forretningsår

Årsregnskap 2010 148. Forretningsår Årsregnskap 2010 148. Forretningsår Styrets årsberetning for 2010 Søgne og Greipstad Sparebank driver sin virksomhet i Søgne og Songdalen kommuner. Bankens primære satsning er på privatpersoner, små og

Detaljer

Styrets årsberetning 2008

Styrets årsberetning 2008 Styrets årsberetning 2008 Spareskillingsbanken er en selvstendig sparebank som drives i Kristiansand. Bankens forretningsområde er tradisjonell bankvirksomhet, primært for personkundemarkedet, håndverksbedrifter

Detaljer

Årsregnskap 2012 150. Forretningsår

Årsregnskap 2012 150. Forretningsår Årsregnskap 2012 150. Forretningsår FORRETNINGSIDÈ: SØGNE OG GREIPSTAD SPAREBANK MARKEDSFØRER OG LEVERER BANK- OG FORSIKRINGSTJENESTER. BANKENS PRIMÆRE SATSNING ER PÅ PRIVATPERSONER, SMÅ OG MELLOMSTORE

Detaljer

Årsberetning for 2011

Årsberetning for 2011 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 Årsberetning for 2011 Lillesands Sparebank driver sin virksomhet i Lillesand Kommune. Virksomheten har hovedvekt på sparing, finansiering og betalingstjenester. I tillegg

Detaljer

Innhold Styrets beretning s 2 4 Resultat regnskap s 5 6 Balanse s 7 8 Noter s 9 20 Kontant strømoppstilling s 21 Revisors beretning s 22 Beretning

Innhold Styrets beretning s 2 4 Resultat regnskap s 5 6 Balanse s 7 8 Noter s 9 20 Kontant strømoppstilling s 21 Revisors beretning s 22 Beretning Innhold Styrets beretning s 2 4 Resultat regnskap s 5 6 Balanse s 7 8 Noter s 9 20 Kontant strømoppstilling s 21 Revisors beretning s 22 Beretning fra kontrollkomiteen s 23 Bankens tillitsvalgte s 24 ÅRSBERETNING

Detaljer

ÅRSBERETNING /ÅRSREGNSKAP 2010

ÅRSBERETNING /ÅRSREGNSKAP 2010 ÅRSBERETNING /ÅRSREGNSKAP 2010 Innhold Styrets beretning s 2 4 Resultat regnskap s 5 6 Balanse s 7 8 Noter s 9 20 Kontant strømoppstilling s 21 Revisors beretning s 22-23 Beretning fra kontrollkomiteen

Detaljer

2010 Årsberetning og regnskap

2010 Årsberetning og regnskap 2010 Årsberetning og regnskap Styrets årsberetning for 2010 Veksten i verdensøkonomien tok seg klart opp igjen i 2010 etter det kraftige tilbakeslaget som fulgte i kjølvannet av finanskrisen, men det er

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2010

Årsmelding og regnskap 2010 Årsmelding og regnskap 2010 2. SEPTEMBER 2010 Kronprins Håkon Magnus og kronprinsesse Mette Marit besøker Vegårshei. Elin Smeland leder markeringen. 107. forretningsår Årsberetning for 2010 Nasjonalt I

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP

ÅRSMELDING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING 2008 124. Forretningsår ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2008 GJERSTAD SPAREBANK 1 ÅRSBERETNING 2008 STYRETS ÅRSBERETNING 2008 INNLEDNING Gjerstad Sparebank er en selvstendig sparebank med hovedkontor

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2012

Årsmelding og regnskap 2012 Årsmelding og regnskap 2012 109. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014

Årsmelding og regnskap 2014 Årsmelding og regnskap 2014 111. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

Årsregnskap. 136. regnskapsår

Årsregnskap. 136. regnskapsår Årsregnskap 212 136. regnskapsår Årsberetning 212 Spareskillingsbanken er en selvstendig sparebank i Kristiansand. Bankens forretningsområde er tradisjonell bankvirksomhet, primært for personkundemarkedet,

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår Årsberetning og regnskap 2007 171. forretningsår Flekkefjord Sparebank - Årsberetning og regnskap 2007 2 FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2007 171. DRIFTSÅR SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER I

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 108. forretningsår Årsberetning for 2011 Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og et avdingskontor

Detaljer

Meldal Sparebank - Årsrapport 2010

Meldal Sparebank - Årsrapport 2010 Meldal Sparebank - Årsrapport 2010 2010 1 ÅRSRAPPORT - 2010 Meldal Sparebank Forretningside Januar 2011 En bank med selvstendighet og uavhengighet. En bank med lokal forankring og samfunnsansvar. En fullservicebank

Detaljer

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING 2011 INNLEDNING Gjerstad Sparebank er en selvstendig sparebank med hovedkontor på Brokelandsheia i Gjerstad kommune og med salgskontor i Risør.

Detaljer

Årsberetning og Regnskap

Årsberetning og Regnskap Årsberetning og Regnskap 110. FORRETNINGSÅR Årsberetning for 2008 INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en lokalbank for Hjartdal, Notodden og Kongsberg som tilbyr hyggelig og kompetent

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2013

Årsmelding og regnskap 2013 Årsmelding og regnskap 2013 110. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

Årsberetning og Regnskap 2002 104. FORRETNINGSÅR

Årsberetning og Regnskap 2002 104. FORRETNINGSÅR Årsberetning og Regnskap 2002 104. FORRETNINGSÅR Årsmelding for 2002 INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en bank som gir kundene personlig kontakt og raske beslutninger. Vi skal tilby

Detaljer

Hovedtall regnskap 2014

Hovedtall regnskap 2014 Hovedtall regnskap 2014 (tall i mill. kr) Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 Netto rente- og kredittprovisjoner 44,4 42,3 37,5 30,8 29,9 Netto driftsinntekter 13,9 10,3 7,0 5,7 4,8 Driftskostnader

Detaljer

årsberetning og regnskap

årsberetning og regnskap årsberetning og regnskap 213 Lillesands sparebank driver hele sin virksomhet i lillesand kommune. banken har hovedvekt på sparing, finansiering og betalingstjenester. vi formidler også forsikring og plassering

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2005. 169. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2005. 169. forretningsår Årsberetning og regnskap 2005 169. forretningsår Internett: http://www.flekkefjordsparebank.no E-mail: mail@flekkefjordsparebank.no Styrets beretning for 2005 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER I 2005 Det

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. 129. Forretningsår

ÅRSRAPPORT 2013. 129. Forretningsår ÅRSRAPPORT 2013 129. Forretningsår INNHOLD 1. Innhold...side 2 2. Styrets beretning side 3 3. Resultatregnskap...side 10 4. Balanse..side 11 5. Generelle regnskapsprinsipper..side 13 6. Noter..side 16

Detaljer

Snillfjord 2,54 % (2,49 %) Aure 4,43 % (4,26 %) Halsa 1,16 % (0,98 %) Hemne 75,35 % (76,89%) Personm. 62,06 % (62,07 %)

Snillfjord 2,54 % (2,49 %) Aure 4,43 % (4,26 %) Halsa 1,16 % (0,98 %) Hemne 75,35 % (76,89%) Personm. 62,06 % (62,07 %) Hovedtall regnskap 2010 (tall i mill. kr) Resultatregnskap 2010 2009 2008 2007 2006 Netto rente- og kredittprovisjoner 29,9 30,0 31,2 28,5 28,9 Netto driftsinntekter 4,8 5,4 2,6 4,9 5,7 Driftskostnader

Detaljer

Årsberetning. Strømmen SPAREBANK

Årsberetning. Strømmen SPAREBANK Årsberetning 2012 Strømmen SPAREBANK STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2012 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2012 ble et meget bra år for banken. Bankens

Detaljer