EIENDOMSMEGLER VEST NÆRINGSMEGLING. Årsrapport 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EIENDOMSMEGLER VEST NÆRINGSMEGLING. Årsrapport 2011"

Transkript

1 EIENDOMSMEGLER VEST FRENDE FORSIKRING NORNE SECURITIES BRAGE FINANS KYTE NÆRINGSMEGLING Årsrapport 2011

2 Sparebanken Vest skal ta posisjonen som det ledende finanshuset på Vestlandet. Miljø: Sparebanken Vest tilstreber en aktiv og frem tids rettet satsning på miljø, både internt og eksternt. Derfor er denne rapporten kun laget i elektronisk versjon. Rapporten er tilgjengelig på Andre bidragsytere: Foto ved Knut Egil Wang, Jens Inge Ringstad, Tor Yttri, Marit Hommedal og Scanpix, utforming og layout ved Reaktor. Foto på omslaget er et av flere motiv som er med å prege Sparebanken Vests kommunikasjon mot samfunn og marked.

3 Innhold ÅRSRAPPORT 2011 Hovedtall for konsernet... 4 Administrerende direktør: et godt år i usikkerhetens tegn... 5 Konsernledelsen... 6 Sparebanken Vest - lokal tilhørighet gjennom generasjoner... 7 Styrets beretning... 8 Styret i Sparebanken Vest Regnskap og noter Resultat og balanse Kontantstrømoppstilling Endringer i egenkapital Note 1 Regnskapsprinsipper Note 2 Regnskapsestimater og skjønnsmessige vurderinger Note 3 Segmentinformasjon Note 4 Klassifikasjon av finansielle instrumenter Note 5 Virkelig verdi på finansielle instrumenter Note 6 Verdsettelseshierarki finansielle instrumenter virkelige verdi Note 7 Finansiell risikostyring Note 8 Risikoklassifisering av kredittporteføljen Note 9 Utlån fordelt på markeder, geografiske områder og fordringstyper Note 10 Netto utlån og garantier fordelt på næringer og personmarkedet Note 11 Balanseførte nedskrivninger på engasjement Note 12 Tap, misligholdte engasjement og tapsutsatte engasjement Note 13 Sikkerhetsstillelser Note 14 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Note 15 Garantier og pantstillelser Note 16 Sertifikater og obligasjoner Note 17 Eierinteresser i konsernselskaper og tilknyttede selskaper Note 18 Sensitivitetsanalyse markedsrisiko Note 19 Rentefølsomhet Note 20 Valutaposisjoner Note 21 Finansielle derivater Note 22 Aksjer Note 23 Likviditetsrisiko/restløpetid Note 24 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Note 25 Renter på enkelte balanseposter Note 26 Netto andre driftsinntekter Note 27 Driftskostnader Note 28 Pensjoner Note 29 Skatter Note 30 Immaterielle eiendeler Note 31 Varige driftsmidler Note 32 Gjeld til kredittinstitusjoner Note 33 Innskudd Note 34 Innskudd fordelt på kundegrupper Note 35 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Note 36 Ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån Note 37 Kapitaldekning Note 38 Egenkapitalbeviset Note 39 Transaksjoner med nærstående parter Note 40 Tvistemål Note 41 Integrasjon Hardanger Sparebank Revisjonsberetning Kontrollkomiteens melding Erklæring fra styret og adm. direktør Nøkkeltall Eierstyring og selskapsledelse Datterselskaper Organisasjonskart Regionskart SIDE 3

4 Hovedtall for konsernet Beløp i mill. kroner Resultatregnskap Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Netto andre driftsinntekter Sum driftskostnader Resultat før nedskrivninger og skattekostnad Nedskrivninger og tap på utlån og garantier (34) Resultat før skattekostnad Balanse Forvaltningskapital Netto utlån Verdipapirer Innskudd Ansvarlig lånekapital Egenkapital Nøkkeltall i % Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter i % av GFK 1,46 1,49 1,58 1,60 1,69 Resultat før skattekostnad i % av GFK 0,67 0,79 0,54 0,50 1,30 Egenkapitalavkastning etter skatter 8,7 11,3 8,0 4,9 16,2 Tapsprosent utlån 0,1 0,2 0,3 0,3 (0,1) Endring netto utlån 12,3 7,5 8,0 17,9 21,0 Endring innskudd 9,1 8,6 10,8 7,7 20,9 Netto ansvarlig kapital (kroner) Kapitaldekning 11,6 11,6 11,8 9,1 9,7 Kjernekapitaldekning 10,8 10,8 10,5 7,7 8,3 Basel II fullt implementert 15,6 15,0 13,2 11,2 14,7 Utbytte pr. egenkapitalbevis (kroner) 2,00 3,50 2,00 1,88 9,50 Børskurs pr. egenkapitalbevis ved årsslutt (kroner) 31,7 47,0 51,0 43,3 95,0 Effektiv avkastning pr. egenkapitalbevis (25,1) (3,9) 22,3 (44,5) (2,2) Eierandelsbrøk, resultat pr. egenkapitalbevis etter NRS 7 21,5 18,1 9,4 6,6 6,3 Det vises for øvrig til en fullstendig nøkkeltallsoversikt og definisjoner på side 101. SIDE 4 ÅRSRAPPORT 2011

5 ADM. DIREKTØR STEIN KLAKEGG 2011 et godt år i usikkerhetens tegn Fjoråret var et år preget av kontraster. Internasjonal, og særlig europeisk økonomi, var preget av uro i finansmarkedene, statsgjeldskriser, lav vekst og høy arbeidsledighet. Norsk økonomi opplevde god aktivitet og lav arbeidsledighet gjennom hele 2011, drevet av lav rente, god vekst i husholdningenes inntekter, høy aktivitet i oljenæringen og befolkningsvekst. Den ustabile situasjonen internasjonalt har imidlertid påvirket både på norsk økonomi og norske banker i Svak vekst internasjonalt smittet over på norske eksportrettede bedrifter som opplevde redusert etterspørsel og fallende priser på sine varer, mens volatile finansmarkeder ga fall i aksjekursene. I tillegg medførte økte risikopåslag i pengemarkedet dyrere finansieringskostnader også for norske banker. Totalt sett var 2011 et godt år for Sparebanken Vest. Solid bankhåndverk i en av landets sterkeste vekstregioner kombinert med en konservativ risikoprofil bidro til det. Eiendomsmegler Vest har aldri omsatt flere boliger enn i Utviklingen og vårt salg av forsikringsprodukter fra Frende Forsikring var meget positiv. Premiebestanden til Frende Skade økte med 39 prosent i 2011, mens Frende Liv oppnådde sitt andre hele år med positivt resultat. For å styrke markedsposisjonen på Vestlandet ytterligere inngikk Sparebanken Vest i 2011 avtale om sammenslåing med Sparebanken Hardanger. Fusjonen gir banken bedre fotfeste i Hardanger og på Voss, og vi har allerede sett positive bidrag fra den sammenslåtte virksomheten. I 2011 utvidet også Sparebanken Vest sitt distribusjonsnett ved å opprette et nytt kontor på Jæren. Denne nyetableringen i et av Norges mest dynamiske områder har blitt godt mottatt i lokalmarkedet og har styrket bankens markedsposisjon i Rogaland. Samtidig tar Sparebanken Vest konsekvensen av at kundenes bruk av banken endrer seg. Kundene er mer selvbetjente i sin daglige bruk av banken og det er først og fremst vår rådgivningskompetanse som etterspørres. Over tid har banken satset betydelig på kompetanseheving, og vi har utviklet og lansert flere elektroniske selvbetjeningsløsninger. Derfor er det spesielt gledelig å se at vår satsing som Vestlandets ledende finanshus og den beste rådgiverbanken gir resultater. I den årlige kundetilfredshetsundersøkelsen oppnådde vi i 2011 den beste målingen noensinne innen personmarkedet. Den allerede gode tilfredsheten i bedriftssegmentet fra året før ble opprettholdt. For oss i Sparebanken Vest er dette tilbakemeldinger som både gleder og forplikter. Hva bringer så 2012? Sparebanken Vest har lagt til grunn at internasjonal uro og usikkerhet vil vedvare også i Banken er forberedt på at lavkonjunkturen internasjonalt kan bli dypere og mer langvarig enn forventet. Det er derfor gledelig å kunne konstatere at bankens finansielle situasjon ved utløpet av 2011 er robust og at banken er godt rustet til å møte både urolige tider og markedsmessige muligheter. ÅRSRAPPORT 2011 SIDE 5

6 Konsernledelsen Sparebanken Vest har en ledergruppe med sterke ambisjoner om at Sparebanken Vest skal ha posisjonen som det ledende finanshuset på Vestlandet. Stein Klakegg (1957) Adm. direktør fra Utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Tilleggs utdannelse i arbeidspsykologi og ledelse. Tidligere arbeidet i Nevikonsernet og Rieber & Søn ASA, sist som konserndirektør i Rieber & Søn ASA. Styre medlem i Nets Holding AS. Tidligere en rekke styreverv i inn- og utland. Jan Erik Kjerpeseth (1971) Viseadm. direktør fra Ansatt i Har også ansvar for Forretningsutvikling, Produkt, Marked, IT og Banksystemer og Økonomi. Styreformann i Frende Liv, Frende Skade og Eiendomsmegler Vest og nestleder i styret i Bergens Næringsråd. Utdannet sivilmarkedsfører fra Norges Markedshøyskole, samt MBA fra Harriot Watt University og Executive MBA i Merkevareledelse fra Norges Handelshøyskole. Har tidligere erfaring bl.a. som markedssjef i Sparebanken Sogn og Fjordane. Hallgeir Isdahl (1956) Direktør for SPV Markets fra Ansatt i 2008 som sjeføkonom. Hovedfag sosialøkonomi og Cand. mag. fra Universitetet i Bergen. Har tidligere blant annet jobbet som leder for Finansbanken Bergen og innehatt flere ulike posisjoner i DNB, deriblant banksjef diskresjonær forvaltning DnB Luxembourg, sjeføkonom/investeringsstrateg DnB Investor AS og analysesjef og porteføljeforvalter i Realforvaltning. Henning Nordgulen (1965) Direktør for divisjon Bedriftsmarked fra Ansatt i 2003 som banksjef for Marin Shipping i Bedriftsmarkedsdivisjonen. Utdannet diplomøkonom fra BI, med tilleggsutdanning ved IMD i Lausanne. Bred arbeidserfaring fra industri, shipping og finans, i blant andre selskapene Gearbulk og Rikett. Styreformann i Brage Finans AS. Kate Henriksen (1960) Direktør for divisjon Personmarked fra Ansatt i 2003 som regionbanksjef Personkundedivisjonen. Utdannet ingeniør fra BIH og økonom fra Norges Handelshøyskole. Har variert arbeidserfaring fra blant andre DNB, Statoil, Vesta og Ementor. Styremedlem i Bankenes Sikringsfond og i Sparebanken Vest Eiendomsforvaltning. Siren Sundland (1971) Direktør for Kommunikasjon og samfunnsansvar fra Ansatt i Utdannet cand.philol fra Universitetet i Bergen med hovedfag i nordisk litteratur. Har arbeidet med merkevareledelse og strategisk kommunikasjon for en rekke bedrifter på Vestlandet. Bred erfaring fra ulike fagmiljøer som Kunsthøgskolen i Bergen, NRK og Bergens Tidende. Styreleder ved Den Nationale Scene og styremedlem i GC Rieber eigde Compact AS. Pål Pedersen (1954) Direktør for divisjon Juridisk - Støtte fra 2009 med ansvar for Juridisk, Spesialengasjement, Depot og Direksjonssekretariatet. Ansatt i Juridisk direktør fra Juridisk embetseksamen fra Universitetet i Bergen. Tidligere praksis som dommerfullmektig og privat praktiserende advokat. Advokat fra Solstrandprogrammet Bred erfaring fra bank, finans og forretningsjus. Styremedlem i Sparebanken Vest Boligkreditt AS. Gro Hatleskog (1956) Direktør for Personal og kompetanse fra Var direktør for Personal og kompetanse i Sparebanken Vest fra Utdannet cand. polit. fra Universitetet i Bergen med hovedfag i administrasjon og organisasjonsvitenskap. Har lang erfaring som HR- og organisasjonsdirektør både fra finansnæringen og industri, fra selskapene Vesta Forsikring, Nera og Beerenberg. Har også offentlig erfaring. Styremedlem i Christian Michelsen Research og Hjelp24. SIDE 6 ÅRSRAPPORT 2011

7 Sparebanken Vest lokal tilhørighet gjennom generasjoner Bergens Sparebank opprettes Alvøen Sparebank (1877) - Herdla Sparebank (1899) Os Sparebank (1926) Austrheim og Fedje Sparebank (1911) - Bremnes og Moster Sparebank (1975) - Bruvik Sparebank (1903) - Eid sokn Sparebank (1842) - Fusa Sparebank (1858) - Hosanger nye Sparebank (1928) - Samnanger Sparebank (1874) - Skånevik Sparebank (1863) - Stord Sparebank (1862) - Strandebarm Sparebank (1853) - Sund og Austevoll Sparebank (1896) - Vikøy Sparebank (1860) Kjøp av Vår Bank og Forsikring, Bergen Alversund Sparebank (1910) - Fjell Sparebank (1911) - Haus Sparebank (1866) - Hamre og Åsane Sparebank (1904) - Manger Sparebank (1889) - Masfjorden Sparebank (1901) Odda Sparebank (1916) Fjære Sparebank (1875) Fitjar Sparebank (1865) Sparebanken Nordfjord (1852) - Sogndal Sparebank (1842) Etablering Haugesund - Etablering Etne Kjøp av Fokus Banks virksomhet i Sogn og Fjordane - Etablering Sandnes Etablering Stavanger Lindås Sparebank (1865) Sauda Sparebank (1892) - Etablering Hinna - Etablering Sola Sparebanken Hardanger (1846) - Etablering Nærbø ÅRSRAPPORT 2011 SIDE 7

8 Styrets beretning Konsernet Sparebanken Vest oppnådde et driftsresultat før nedskrivninger og skatt på 858 mill. kroner i 2011, mot 927 mill. kroner i Resultatet reflekterer at den økonomiske utviklingen på Vestlandet gjennom året har vært positiv. Bak resultatet ligger god og solid drift i banken, økte provisjonsinntekter fra banktjenester og Frende Forsikring, samt moderate tap. Banken har i 2011 økt nominell rentenetto. Dette til tross for økte finansieringskostnader som følge av internasjonal finansuro og derigjennom reduserte utlånsmarginer for banken. I tillegg har banken styrket sin markedsposisjon og bedret kundetilfredsheten. Styret er fornøyd med årsresultatet var preget av usikre og urolige internasjonale makroforhold. Finansmarkedene har særlig vært preget av gjeldsproblemene til flere europeiske land. Usikkerheten tiltok gjennom året, og selv om det i løpet av 2011 ble iverksatt ulike tiltak i Eurosonen for å løse gjeldskrisen, synes det ikke som om en snarlig løsning er på plass. Det medfører at sannsynligheten er stor for at en bedring av økonomien i de gjeldstyngede landene kommer til å ta tid. Norsk økonomi og de makroøkonomiske rammene for Vestlandet har imidlertid vært gode i Den økonomiske utviklingen har vært god, selv om det utover året har kommet flere tegn til at også norsk økonomi kan komme til å rammes av europeisk oppbremsing og gi svakere vekstutsikter. Spesielt har enkelte konkurranseutsatte og eksportrettede næringer opplevd markedsmessige utfordringer. SIDE 8 ÅRSRAPPORT 2011

9 Arbeidsmarkedet på Vestlandet i 2011 har vært preget av høy sysselsetting og derfor lav arbeidsledighet. Sogn og Fjordane og Rogaland er de fylkene som har hatt aller lavest arbeidsledighet av samtlige fylker i landet. Høye oljepriser underbygget aktiviteten i petroleumssektoren, boliginvesteringene var høye, og utsikter til fortsatt høye oljepriser ventes å opprettholde god aktivitet i vestlandsøkonomien fremover. I tillegg gir to større oljefunn i Nordsjøen fornyet optimisme til Norge og Vestlandets fremtid som et internasjonalt tyngdepunkt innen olje- og gassvirksomhet. Boligmarkedet viste i 2011 god aktivitet der det lave rentenivået var en av hoveddriverne for en sterk prisvekst. Prisveksten viste imidlertid en utflatende tendens mot slutten av året. For Sparebanken Vest har uroen i internasjonale finansmarkeder påvirket finansieringssituasjonen ved at det har blitt tyngre og dyrere for banken å finansiere seg i pengemarkedet. Grunnet sterk konkurranse i banksektoren har det vært begrensede muligheter for å skyve økte innlånskostnader over på kundene. Dette har derfor tynget bankens rentemarginer. I tillegg har uroen i verdipapirmarkeder påvirket bankens finansielle investeringer i negativ retning. Sparebanken Vest inngikk i 2011 avtale om sammenslåing med Sparebanken Hardanger. Bankens øvrige driftskostnader har økt noe i løpet av 2011, primært som følge av økte utviklingskostnader knyttet til fremtidsrettede IT-tjenester. Kostnadene anses av en slik art at de på sikt ventes gi kostnadsbesparelser for banken. Ved utgangen av 2011 tilfredsstiller Sparebanken Vest med god margin de kapitalkravene som norske finansmyndigheter har fastsatt, og banken arbeider også aktivt med å utrede hvordan den mest optimalt skal tilpasse seg de nye, fremtidige retningslinjene for kapitalkrav, kalt Basel III. Hovedbildet slik det fortoner seg i dag er at kravene til bankenes likviditet blir skjerpet av myndighetene i både Norge og utlandet, med det resultat at det blir dyrere å drive bank i fremtiden. For å opprettholde sunne finanser og sikre god avkastning på egenkapitalen også i fremtiden, arbeides det målrettet med å styrke bankens lønnsomhet. Likviditeten i egenkapitalbeviset viste en fremgang i 2011 sammenlignet med Dette er i hovedsak et resultat av de tiltak som ble iverksatt i 2010, som var blant annet økt utestående markedskapital, split 1:2 av egenkapitalbeviset og inngåelse av markedspleieavtaler med Norne Securities og Fondsfinans. Til sammen ligning var det generelt lavere aktivitet i det norske aksjemarkedet og ved Oslo Børs i 2011 enn året før. Styret foreslår overfor representantskapet et kontantutbytte på 2,00 (3,50) kroner pr. egenkapitalbevis. I henhold til gjeldende utbyttepolitikk vil styret til representantskapets møte i mars anbefale en utbytteemisjon rettet mot egenkapitalbeviseierne. Kjøpskurs fastsettes senere. Konsernets egenkapitalavkastning er 8,7 (11,3) % og kapitaldekning er 11,6 (11,6) % basert på styrets forslag til disponering av årets overskudd i morbanken. Virksomhetens art Sparebanken Vest er et uavhengig, børsnotert finanskonsern som driver bank- og finansieringsvirksomhet i ÅRSRAPPORT 2011 SIDE 9

10 fylkene Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane. Hovedkontoret ligger i Bergen. Banken har 68 salgssteder. Konsernet driver eiendomsmegling gjennom Eiendomsmegler Vest AS, eiendomsforvaltning gjennom Sparebanken Vest Eiendom AS (tidligere AS Filialbygg), og boligkreditt gjennom Sparebanken Vest Boligkreditt AS. De tre aksjeselskapene er 100 % eiet av morbanken. Videre er Sparebanken Vest største eier av verdipapirforetaket Norne Securities AS med en eierandel på 44,93 %, og største eier i forsikringsselskapet Frende Holding AS med 44,7 %. Selskapene eies sammen med 13 andre sparebanker. Boligkredittselskapet Verd Boligkreditt AS eies sammen med åtte selvstendige sparebanker og driftes av Sparebanken Vest Boligkreditt AS. Sparebanken Vest innehar 40 % av aksjene. I leasingselskapet Brage Finans AS er Sparebanken Vest sin eierandel på 49,9 %, og selskapet eies sammen med ni andre sparebanker. I løpet av 2011 har Sparebanken Vest gått sammen med Sparebanken Hardanger. Sammenslåingen er godkjent av Finansdepartementet, og innebærer at Sparebanken Vest overtar eiendeler, rettigheter og forpliktelser fra Sparebanken Hardanger. Sistnevnte hadde ved utgangen av 2010 en forvaltningskapital på 3,5 mrd. kroner. Strategisk retning Sparebanken Vest har som visjon at banken gjennom profesjonell bankdrift skal være en drivkraft for utvikling i samfunns- og næringsliv på Vestlandet. Sparebanken Vests strategiske retning ligger fast. Målet for de nærmeste årene er at banken skal ta posisjonen som Vestlandets ledende og mest foretrukne finanshus. Fire strategiske tema er sentrale: Realisere Sparebanken Vest som finanshus, styrke kultur- og kompetanseutvikling, styrke og effektivisere distribusjon og drift, samt videreutvikle merkevaren. I mars 2011 avsluttet banken et omfattende strategisk arbeid som munnet ut i en styrebeslutning om at Sparebanken Vest vil fortsette å være en egenkapitalbevisbank. Samtidig ble bankens utbyttepolitikk revidert. Sparebanken Vest driver målrettet utviklingsarbeid for å styrke bankens konkurranseevne på kort og lang sikt. I dette ligger blant annet utvikling av bankens medarbeidere, produkter og styringssystemer. Sparebanken Vest har valgt å være selvstendig i en samfunnssektor som er preget av økt sentralisering med større avstand til kundene som følge av ressurskrevende sammenslåinger, allianser og oppkjøp. Selvstendigheten gjør Sparebanken Vest handlekraftig. Banken vektlegger nærhet til kundene, kunnskap om det regionale næringslivet og lokal beslutningsmyndighet. Eierstyring og selskapsledelse Sparebanken Vests prinsipper og policy for eierstyring og selskapsledelse bygger på Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse utarbeidet av Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES). Det ses også hen til Finanstilsynets modul for evaluering av overordnet styring og kontroll, som reflekterer prinsipper fra European Banking Authority (EBA). Banken tilpasser seg nevnte rammeverk så langt de passer. Sparebanken Vests prinsipper og policy skal sikre at virksomhetsstyringen er i tråd med allmenne og anerkjente oppfatninger og standarder, samt lov og forskrift. Videre skal virksomhetsstyringen SIDE 10 ÅRSRAPPORT 2011

11 sikre et godt samspill mellom de ulike interessenter som egenkapitalbeviseiere, långivere, kunder, ansatte, styrings organer, ledelse og samfunnet for øvrig. Det er styrets oppfatning at Sparebanken Vests virksomhetsstyring er tilfredsstillende og i overensstemmelse med prinsipper og policy. Det er i 2011 avholdt 14 styremøter. Oppfølging av driften, strategi, risiko- og kapitalstyring, og overvåking av markeder og rammebetingelser har vært styrets fokusområder. Styret har utarbeidet en årsplan for sitt arbeid, og legger vekt på å sikre tilstrekkelig kunnskap og kompetanse blant styrets medlemmer. En egenevaluering av arbeidsform, kompetanse, prioriteringer og samarbeid mellom styre og ledelse er gjennomført. Styret har nedsatt tre utvalg som et ledd i styrets arbeid. Revisjonsutvalget skal se til at Sparebanken Vest har en uavhengig og effektiv ekstern og intern revisjon samt regnskaps- og risikorapportering i samsvar med lover og forskrifter. Styreutvalg Kreditt behandler kredittsaker innenfor fullmakter besluttet av styret. Kompensasjonsutvalget skal sørge for at banken utøver en konkurransedyktig, men ikke ledende lønnspolitikk som oppleves som motiverende for bankens ledelse med sikte på å gjennomføre vedtatt strategi og nå fastsatte mål. Redegjørelse for årsregnskapet Årsregnskapet er avlagt under forut setning om fortsatt drift basert på prognoser for driften i 2012 med fremskrivninger i perspektiv på tre år. Sparebanken Vests konsern- og selskapsregnskap for 2011 er utarbeidet etter IFRS regelverket, Finanstilsynets års oppgjørsforskrift og forskrift om regnskapsmessig behandling av utlån og garantier. I selskapsregnskapet har banken benyttet adgangen til å anvende forenklet IFRS. En konsekvens av dette er at utbytte/ konsernbidrag fra datterselskapene inngår i morbankens utbyttegrunnlag samme år som de opptjenes. Sparebanken Vest har ikke endret regnskapsprinsipper i Årsr egnskapet er utarbeidet i samsvar med nevnte regelverk og gir etter styrets oppfatning et rettvisende bilde av konsernets finansielle stilling. Resultatet Konsernets resultat før skatt er i 2011 på 732 (800) mill. kroner. Resultatendringen fra 2010 er påvirket av nominell vekst i rentenettoen, vekst i provisjonsinntekter og andre inntekter, samt reduksjon i inntekter fra finansielle instrumenter. Driftskostnadene øker som følge av videreutvikling og vekst, mens nedskrivningskostnader er på samme nivå som i Sparebanken Vest vurderer fastrenteutlån til kunder og fastrentegjeld til markedsverdi. Prinsippet innebærer at det i tillegg til endringer i rentenivå også resultatføres verdiendringer som følge av endret kredittspread. I 2011 er netto kredittspreadeffekt etter dette prinsippet resultatført med + 2 (+ 35) mill. kroner. Konsernets egenkapitalavkastning er 8,7 (11,3) %. Resultatet pr. egenkapitalbevis er 4,55 (5,86) kroner. Det samme er utvannet resultat. Morbankens resultat etter skatt er 537 (616) mill. kroner. Korrigert for endringer i fond for urealiserte gevinster er utbyttegrunnlaget 578 mill. kroner. Styrets forslag til kontantutbytte for 2011 er 2,00 (3,50) kroner pr. egenkapitalbevis, til sammen 52,2 mill. kroner. Dette tilsvarer en utdelingsgrad på 56,8 %. Styret foreslår videre 55,5 mill. kroner tilført utjevningsfondet og at 30 mill. kroner disponeres som gaver til ÅRSRAPPORT 2011 SIDE 11

12 allmennyttige formål. Bankens grunnfond tilføres 440,5 mill. kroner. Konsernets kapitaldekning er 11,6 (11,6) % beregnet etter styrets forslag til disponering av årets overskudd i morbanken. Kapitaldekningen etter Basel II fullt implementert er 15,6 (15,0) %. Inntektene Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Konsernets rentenetto var i 2011 på 1590 (1516) mill. kroner. Bak den positive endringen på 74 mill. kroner ligger høyere renteinntekter på 443 mill. kroner og høyere rentekostnader på 369 mill. kroner. Sparebanken Vest betalte ikke avgift til Sikringsfondet i 2011 (56 mill. kroner i 2010). Et høyere rentenivå innebærer blant annet at bankens rentebidrag fra egenkapitalen styrkes. Også i 2011 påvirkes rentenettoen av at banken har betydelige plasseringer i rentebærende papirer og stor andel av langsiktige innlån fra kapitalmarkedet. Konsernet har pr gjennom Sparebanken Vest Boligkreditt AS utstedt obligasjoner med fortrinnsrett for til sammen 28,3 (18,5) mrd. kroner. Av disse er 3,6 mrd. kroner benyttet i bytteordningen med Norges Bank. Av den samlede driftsinntjening står rentenettoen i 2011 for 72,5 (70,5)%. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital er rentenettoen 1,46 (1,49) %. Netto andre driftsinntekter Konsernets samlede netto andre driftsinntekter er i 2011 på 603 (635) mill. kroner. Avkastning på aksjer og andre egenkapitalinvesteringer i form av utbytter og verdiendringer utgjorde 90 (202) mill. kroner i I forbindelse med sammenslåingen med Sparebanken Hardanger har banken inntektsført en badwillpost på 57 mill. kroner i 2011, hvorav 32 mill. kroner utgjør merverdier i aksjeporteføljen som ble realisert forut for gjennomføringstidspunktet. Netto banktjenester har en positiv endring på 38 mill. kroner, hvorav provisjon forsikring utgjør ca 15 mill. kroner. I 2011 er bankens andel av underskudd i tilknyttede selskaper innarbeidet med 50 (42) mill. kroner i konsernregnskapet. Andre inntekter øker med 26 mill. kroner og skyldes i hovedsak økt aktivitet i Eiendomsmegler Vest AS. Driftskostnader Samlede kostnader i 2011 er på 1335 (1224) mill. kroner. Justert for AFP-effekt i 2010 (62 mill. kroner) og driftskostnader Sparebanken Hardanger for november/ desember (6 mill. kroner) utgjør organisk kostnadsvekst 3,3 %. Bankens kostnadsnivå ved utgangen av 2011 reflekterer en bevisst satsning på utvikling og forvaltning av elektroniske selvbetjeningsløsninger. For 2011 er kostnads-/inntektsrelasjonen 60,9 (56,9) %. I 2011 utgjør driftskostnadene 1,22 (1,20) % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Nedskrivninger på utlån og garantier Kostnadsførte nedskrivninger på utlån og tap på garantier er 126 (127) mill. kroner. Av nedskrivningene skyldes 26 (8) mill. kroner økning i gruppenedskrivninger, og SIDE 12 ÅRSRAPPORT 2011

13 9 (35) mill. kroner økning i individuelle nedskrivninger. Samlede konstaterte tap er 107 (89) mill. kroner, hvorav 70 (49) mill. kroner er dekket av tidligere nedskrivninger. I 2011 var inngangen på tidligere konstaterte tap 17 (10) mill. kroner. Nedskrivinger overtatt ved oppkjøp av Sparebanken Hardanger er 29 mill. kroner. I 2011 utgjør samlet tapskostnad 0,13 (0,15) % av brutto utlån. Tapsutsatte, ikke misligholdte engasjementer er på 966 (781) mill. kroner og relaterer seg i hovedsak til engasjement innen konjunkturutsatte næringer. Balanseførte gruppenedskrivninger er ved årsskiftet 330 (291) mill. kroner. Balanseførte individuelle nedskrivninger er 299 (275) mill. kroner. Samlet avsetningsgrad er 0,63 (0,64) % av utlånene. Nominell økning i nedskrivningene har sammenheng med volumvekst og noe økt risikoprofil sett i sammenheng med forverrede realøkonomiske utsikter. Banken har ved utgangen av året 188 (200) mill. kroner i misligholdte lån (betalingsmislighold over 90 dager) i personmarkedet, og 212 (234) mill. kroner i bedriftsmarkedet. Misligholdsgradene er i personmarkedet 0,26 (0,31) % og i bedriftsmarkedet 0,79 (0,97) %. Volumutvikling Konsernets forvaltningskapital er 116,0 (105,3) mrd. kroner. Sparebanken Vest opprettholder sin høye kundetilfredshet og fastholder sin posisjon som den ledende banken på Vestlandet. Ved årsskiftet utgjør innskuddene 53,1 (48,7) mrd. kroner. Innskuddene fordeler seg med 31,2 (27,6) mrd. kroner fra personkunder og 21,9 (21,1) mrd. kroner fra bedriftskunder. Årets innskuddsvekst er 9,0 (8,6)%, fordelt med 13,4 (5,5) % fra personkunder og 3,5 (12,8) % fra bedriftskunder. Sammenslåing med Sparebanken Hardanger tilførte banken en brutto innskuddsportefølje på 2,3 mrd. kroner. Ekskludert denne er veksten i 2011 på 4,3 %. Netto utlån utgjør 99,3 (88,5) mrd. kroner fordelt med 73,0 (64,8) mrd. kroner fra personkunder og 26,3 (23,7) mrd. kroner fra bedriftskunder. Årets utlånsvekst er 12,3 (7,5) %, fordelt med 12,7 (7,8) % fra personkunder og 11,0 (6,6) % fra bedriftskunder. Sammenslåingen med Sparebanken Hardanger tilførte banken er brutto utlånsportefølje på 3,6 mrd. kroner. Ekskludert denne er veksten i 2011 på 8,1 %. Utlån til fast rente i personkundemarkedet er økt med 855 mill. kroner. Samlet sett for banken er utlån til fast rente økt med 572 mill. kroner. Risiko- og kapitalstyring Risiko- og kapitalstyring støtter opp under bankens strategiske utvikling og ambisjoner, og er et av styrets prioriterte områder. Hovedmålsettingen er å sikre realisering av bankens mål innenfor bankens finansielle og operasjonelle kapasitet. Gjennom kvartalsvis rapportering evaluerer styret bankens risiko- og kapitalbilde mot vedtatte styringsmål og -rammer. Styret vurderer bankens samlede risikoeksponering som lav. Eksponeringene ligger innenfor bankens målsatte risikoprofil. Det er styrets oppfatning at bankens retningslinjer og prosesser for risiko- og kapitalstyring fungerer godt. Bankens risiko- og kapitaltoleranse konkretiseres gjennom mål og rammer. Risikojustert kapital beregnes for alle hovedområder. Gjennom bankens risikoog kapitalvurderinger (ICAAP 1 ) fastsettes kapitalbuffere og soliditetsmål for å 1) Internal Capital Adequacy Assessment Process ÅRSRAPPORT 2011 SIDE 13

14 Risikoprofil - forventet tap, totalportefølje Balanseførte nedskrivninger Finansieringsstruktur % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 5,9% 5,4% 5,7% 6,4% 5,5% 6,0% 6,6% 6,8% 16,0% 14,9% 14,2% 12,9% 78,0% 79,7% 80,1% 80,7% 80,5% 14,1% 79,9% 14,1% 78,8% 14,7% 78,9% 14,3% Q Q Q Q Q Q Q Q < 0,2% 0,2%><0,75% > 0,75% Balanseførte nedskrivning 600 0,63% ,23% ,24% ,29% ,43% ,49% ,51% ,60% Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q , Individuelle nedskrivninger Gruppenedskrivninger ansieringsstruktur pr Risikoprofilen Kapitaldekning i bedriftsmarkedet - overgangsordning noe Likviditetssituasjonen Kapitaldekning til Sparebanken - Basel II svakere enn ved utgangen av forrige år. Vest er god ved utgangen av 2011 med Utviklingen i 2011 må ses i sammenheng betydelige likviditetsreserver og mulighet med konjunkturbildet internasjonalt. til å drive uten tilgang til finansiering fra oner kapitalmarkedet i 16 mnd (strukturell 000 Styret betrakter bankens risikoprofil i likviditet) under normal drift. % personmarkedet som lav og i bedrifts- sikre Utvikling bankens drift i likviditetsbeholdning også under stressede og strukturell markedet som likviditet moderat. Forventet markedsforhold. Mill tap (basert på betjeningsevne og sikkerhetsdekning) viser at nærmere 80 % Mnd Kredittrisiko av porteføljen har en risikoprofil som etter har vært preget av en nedgang i styrets oppfatning betraktes som lav. veksten i verdensøkonomien og volatile god, mye på grunn av byggeaktivitet, likviditetsrisiko, ha en tilfredsstillende høy oljepris 8000 og vekst i oljeinvesteringer og spredning på løpetid, instrumenter og finansmarkeder Den makroøkonomiske Likviditetsrisiko usikkerheten fortsetter inn i I henhold til bankens likviditetsstrategi Aktiviteten i norsk økonomi er fortsatt skal banken, for å sikre en akseptabel oljerelaterte 6000 næringer. markeder. Bankens forfallstruktur for finansiering fra kapitalmarkedene er Over 70 % av kredittporteføljen godt diversifisert. Ca 26 % av konsernets i Sparebanken 2000 Vest omfatter kapitalmarkedsfinansiering er gjort i lån til personmarkedet. 0 utenlandsk valuta. 5 Q1 08 Q2 08 Q3 08 Personmarkedsporteføljen består i Q2 11 Q3 11 Q4 08 Q1 09 Q2 09 Q3 09 Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q4 11 Q1 11 hovedsak av lån med pant i bolig med Usikkerheten i finansmarkedene Q4 09 lav belåningsgrad. Kredittkvaliteten understreker betydningen av å ha en i Sparebanken Vest er således god. Risikoprofilen i personmarkedsporteføljen er bedre sammenlignet med utgangen av forrige år. Det lave rentenivået og lav arbeidsledighet bidrar positivt. likviditetsstrategi som sikrer tilgang på langsiktig finansiering og diversifiserte finansieringskilder. Styret legger vekt på å føre en likviditetsstrategi som er robust under stressede rammebetingelser. Komm fylkes Andre Aksje Benyt lånea Stat Banke OMF Interb SIDE år 1-3 år 3-5 år Over 5 år ,6% 11,8% 11,5% 11,5% 0,8% 0,9% 0,8% 0,8% 1,4% 1,3% 1,2% 1,3% 9,4% 9,6% 9,5% 9,4% 11,6% 0,8% 1,2% 9,6% Q Q Q Q Q % % 1,1% 1,7% 15,3% 1,2% 1,7% 15,4% 1,1% 1,6% 15,2% 1,1% 1,7% 15,6% 1,0% 1,7% 12,2% 12,4% 12,7% 12,4% 12,9% ÅRSRAPPORT 2011 Q Q Q Q Q4 2011

15 talportefølje 5,5% 6,0% 6,6% 6,8% 80,5% 14,1% 79,9% 14,1% 78,8% 14,7% 78,9% 14,3% 0 Q Q Q Q > 0,75% Balanseførte nedskrivning Balanseførte nedskrivninger ,63% ,23% ,24% ,29% ,43% ,49% ,51% ,60% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q Individuelle nedskrivninger Gruppenedskrivninger Nedskrivninger i % av bto utlån ,62% ,63% 0,64% 0,64% ,63% ,63% ,64% ,63% Q 2Q 3Q 4Q ,80% 0,70% 0,60% 0,50% 0,40% 0,30% 0,20% 0,10% 0,00% Nedskrivninger i % av bto utlån ldning og strukturell likviditet 8 Q1 09 Q2 09 Q3 09 rgangsordning % 11,5% % % % 0,8% 1,3% 9,4% 11,6% 0,8% 1,2% 9,6% Q4 09 Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Finansiering gjennom bankens heleide datterselskap, Sparebanken Vest 25 Boligkreditt AS, bidrar til å redusere konsernets samlede likviditetsrisiko 20 gjennom økt diversifisering på finansieringssiden til mer fordelaktige betingelser. Selskapet overtar godt 15 sikrede boliglån fra banken og utsteder obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) som finansiering. Bankens relative 10 andel av OMF har økt siste kvartal, og utgjør nå over 40 % av bankens 5 kapitalmarkedsfinansiering. Sparebanken Vest morbank har pr overført 31,1 mrd kroner i boliglån til Sparebanken Vest Boligkreditt AS som har utstedt obligasjoner med fortrinnsrett for 28,3 mrd kroner. Nye utstedelser av OMF i første kvartal 2012 vil gjøre at disse verdipapirene Kapitaldekning snart utgjør - Basel 50 II% av bankens kapitalmarkedsfinansiering. % % 1,1% 1,7% Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Det nye kapitalkravsdirektivet (CRD IV) innebærer blant annet nytt regelverk for likviditet. Nye likviditetsindikatorer 15,3% 15,4% 15,6% 15,2% er 1,2% introdusert, 1,1% som 1,1% måler 1,0% henholdsvis kortsiktig 1,7% 1,6% 1,7% likviditet, 1,7% LCR (Liquidity Coverage Ratio) og langsiktig finansiering, NSFR (Net Stable Funding Ratio). 12,2% 12,4% 12,7% 12,4% 12,9% Mnd Det forventes at indikatorene blir implementert regulatorisk i 2015 (LCR) og 2018 (NSFR). Imidlertid er det sannsynlig at markedet vil tilpasse seg i forkant. Fra tredje kvartal 2011 rapporterer samtlige norske banker LCR til Finanstilsynet. Rapportering av NSFR er inntil videre begrenset til de største bankene, deriblant Kommuner og fylkeskommuner Andre Aksjer Sparebanken Vest. Styret har påsett at banken har igangsatt arbeid med hvordan indikatorene best kan implementeres i forhold til styringsmål og rammer. Nye styringsmål og rammer for å støtte opp om gradvis tilpasning til LCR er innført fra Benyttet for å skaffe låneadgang i NB Stat Banker OMF Interbank Markedsrisiko Renterisiko er knyttet til beholdningen av rentebærende verdipapirer, fastrenteutlån og fastrenteinnskudd. Banken har styrt innenfor de rammer som er satt for renterisiko og kredittspreadrisiko for aktivaposter i Posisjonene er moderate. Den usikre situasjonen i verdensøkonomien, spesielt gjeldskrisen i eurosonen, har ført til volatile markeder i 2011 og økte kredittspreader. 011 Q Q Q Q Q Q Q Ren kjernekapital Fondsobligasjon Tilleggskapital av ren kjernekapital og ÅRSRAPPORT fondsobligasjon SIDE 15 n av kjernekapital og tilleggskapital.

16 Utvikling i likviditetsbeholdning og strukturell likviditet Mill Mnd Q2 11 Q3 11 Q1 09 Q2 09 Q3 09 Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q4 11 Q1 11 Q Kommuner og fylkeskommuner Andre Aksjer Brukt til lån i Norges Bank Norsk stat Banker OMF Interbank Strukturell likviditet Valutaforskriften trekker opp rammene for maksimal eksponering for bankens valutarisiko. Sparebanken Vests rammer for valutakursrisiko og aggregert valutaposisjon er moderat. Samlet eksponering tilsvarer 51 mill. kroner ved årsskiftet. Bankens aksjeportefølje består av investeringer i datterselskaper/tilknyttede selskaper, aksjer for salg og aksjer som er gjenstand for løpende trading. Samlet portefølje (eksklusiv datterselskaper og tilknyttede selskaper) er ved utgangen av fjerde kvartal 738 mill. kroner. Rammer og eksponeringer er begrunnet ut fra forretningsmessige hensyn, samt bankens ambisjon om å være aktiv i samfunns- og næringsutvikling på Vestlandet. Styret vurderer samlet risiko i bankens aksjeportefølje som akseptabel, hensyntatt bankens øvrige inntjening og soliditet. Operasjonell risiko og compliance Risikoidentifikasjon for operasjonell risiko foretas gjennom ekspertvurderinger, lederbekreftelser og hendelser som registreres i bankens hendelsesdatabase. Vesentlige hendelser rapporteres til bankens styre. Bankens faktiske operasjonelle tap i 2011 er lave, og det er ikke avdekket vesentlige forhold som er kritisk for bankens drift. Noen utfordringer er knyttet til den generelle driftssituasjonen for bankens IKTsystemer, og styret vektlegger et sterkt fokus fra bankens ledelse for å finne gode løsninger i samarbeid med eksterne leverandører av IKT-tjenester. Det stilles stadig nye krav og føringer til bankvirksomhet, noe som øker bankenes compliance-risiko. Det er styrets oppfatning at Sparebanken Vest har prosesser for å sikre at regelverksendringer blir fanget opp og hensyntatt. Det har i 2011 vært spesielt fokus på det nye kommende kapitaldekningsregimet, CRD IV. Egenkapital og soliditet Styret behandler årlig bankens risiko- og kapitalvurderinger (ICAAP). Analysen danner grunnlag for fastsetting av risikomål/-rammer, herunder bankens soliditetsmål, og ses i sammenheng med bankens øvrige forretningsmessige prosesser. Bankens soliditetsmål skal sikre at banken har tilstrekkelige kapitalbuffere utover regulatorisk minstekrav gjennom en SIDE 16 ÅRSRAPPORT 2011

17 Finansieringsstruktur pr Kapitaldekning - overgangsordning Kapitaldekning - Basel II Millioner Kr Kr Kr Kr Kr år 1-3 år 3-5 år Over 5 år Kapitalmarkedsføring* OMF i markedet OMF i bytteordningen * Ekskl. OMF og Bytteordningen NB % ,6% 11,8% 11,5% 11,5% 0,8% 0,9% 0,8% 0,8% 1,4% 1,3% 1,2% 1,3% 9,4% 9,6% 11,6% Q Q Q Q Q Ren kjernekapital Fondsobligasjon Tilleggskapital 9,5% 9,4% 0,8% 1,2% 9,6% Kjernekapital er lik summen av ren kjernekapital og fondsobligasjon. Kapitaldekning er lik summen av kjernekapital og tilleggskapital. % % 1,1% 1,7% 15,3% 1,2% 1,7% 12,2% 12,4% 12,7% 12,4% 12,9% Q Q Q Q Q Ren kjernekapital Fondsobligasjon Tilleggskapital 15,4% 1,1% 1,6% 15,2% 1,1% 1,7% 15,6% 1,0% 1,7% stresset økonomisk situasjon som er realistisk, men lite sannsynlig. Konsernets mål for kjernekapital og ansvarlig kapital er henholdsvis 10 % og 13 % etter Basel II. Etter overgangsordningen skal banken opprettholde både ren kjernekapital og total kapital på nivå med tredje kvartal Analysene og faktisk soliditet viser at banken er tilstrekkelig kapitalisert. Soliditet/kapitaldekning Konsernets egenkapital er ved årsskiftet 6691 (5929) mill. kroner. Videre har konsernet fondsobligasjoner og ansvarlig lånekapital på 1418 (1410) mill. kroner. Tellende ansvarlig kapital utgjør 7191 mill. kroner pr Konsernet er IRB-godkjent etter Basel II-regelverket, og rapporterer regulatorisk kapitaldekning etter så vel Basel II som overgangsregler. Overgangsreglene er så langt besluttet videreført. Risiko- og kapitalstyringen i 2011 har for øvrig vært preget av at arbeidet med tilpasning til det nye kapitalkravsregelverket (CRD IV) har startet. Bankens kapitalsituasjon ved utgangen av 2011 viser at banken tilfredsstiller nye kapitalkrav med god margin. Finanstilsynet har fremsatt en anbefaling om at alle norske banker og finansieringsforetak bør ha ren kjernekapital på minst 9 % pr 30. juni Sparebanken Vest har oversendt en plan til Finanstilsynet med oversikt over hvordan dette minstenivået, beregnet etter gjeldende overgangsregler, vil bli tilfredsstilt. Sparebanken Vests egne soliditetsmål ligger over 9 %-kravet, og den regulatoriske føringen påvirker således ikke bankens forretningsplaner. Personkundemarkedet Kundetilfredshetsundersøkelser banken har gjennomført i 2011 viser at personkundene øker sin tilfredshet med Sparebanken Vest. Målinger er gjennomført over flere år, og kundetilfredsheten har aldri vært så høy som i Andre undersøkelser bekrefter denne utviklingen, og Sparebanken Vest ligger over snittet for bransjen. Markedsposisjonen i personkundemarkedet styrkes også, og markedsandelene for utlån og innskudd er 16,5 % og 18,2 % i bankens markedsområde. Utlånsveksten følger i hovedsak markedsutviklingen, mens innskuddsveksten er styrket i Ved ÅRSRAPPORT 2011 SIDE 17

18 utgangen av 2011 har Sparebanken Vest over aktive personkunder. Av veksten på ca personkunder for året kommer omkring som en del av fusjonen med Sparebanken Hardanger. Økt inntektsdiversifisering i personkundemarkedet er fortsatt et strategisk mål for Sparebanken Vest. Viktige forretningsområder i denne sammenheng er sparing/plassering og forsikring. Utviklingen i sparing/plassering har vært preget av urolige markedsforhold i I skadeforsikring var Sparebanken Vests andel av total premiebestand i Frende Skadeforsikring på 352 mill. kroner ved utgangen av I løpet av tredje kvartal 2011 ble bestanden banken hadde ved uttreden fra SpareBank 1 Forsikring gjenvunnet. Et annet viktig mål innen personkundemarkedet er økt tid til rådgivning og økt selvbetjening. I 2011 har Sparebanken Vest reorganisert kundevirksomheten innenfor området. Rollen som rådgiver er rendyrket med fokus på kunderådgivning og kryssalg, mens saksbehandler- og dokumenthåndteringsoppgaver er lagt inn i et felles forretningssenter. Dette vil bidra til økt kundefokus, og over tid til mer rasjonelle prosesser og sakshåndtering. I et marked preget av høy konkurranseintensitet er styret meget tilfreds med utviklingen i personkundemarkedet. Bedriftskundemarkedet Sparebanken Vests bedriftsmarkedsområde har fått over nye kunder i Veksten i netto utlån i segmentet i 2011var 2,6 mrd. kroner, tilsvarende 7,8 %. Utlån til bedriftskundesegmentet utgjør 27 % av bankens utlån. Innskudds massen var stabil gjennom året og utgjør 41 % av bankens innskudd. Markedsandelene for utlån og innskudd er 7,6 % og 15,4 % i bankens markedsområde. Banken har i 2011 fortsatt det gode samspillet mot næringslivet på Vestlandet, spesielt innen SMB-segmentet. Rådgiverkapasiteten ble ytterligere styrket med åtte nye medarbeidere fordelt på ulike regioner. Det er bedriftsrådgivere ved 19 av bankens totalt 68 kontorer, i tillegg besøkes mange kontorer faste dager i uken. Den positive utviklingen i Rogaland har fortsatt og det ble åpnet et nytt kontor på Jæren i oktober 2011, med tre nye bedriftsrådgivere. Banken har styrket både markedsandel og kundetilfredshet i løpet av Totalt hadde banken 121 medarbeidere innen næringsliv pr Leasingselskapet Brage Finans AS hadde sitt første fulle driftsår i 2011, og hadde ved utgangen av året 17 ansatte. Brage Finans har lykkes meget godt i markedet og det forventes at selskapet i tett samarbeid med sine distributører vil ha bred appell for næringslivskunder med behov for finansiering av driftsaktiva også i Sammen med Frende Forsikring, Norne Securities og bankens egne fagområder kompletterer dette tjenestespekteret for krevende næringslivskunder. Potensialet for å videreutvikle disse områdene også i 2012 vurderes som godt. Utsiktene for næringslivet er i hovedsak positive og det forventes en moderat kredittvekst i Kapitalmarked Divisjon Kapitalmarked utøver virksomhet knyttet til kunderettet handel innenfor rente og valutaområdet, egenhandel innenfor de samme områdene og betalingsformidlingstjenester. Divisjon Kapitalmarked håndterer også banken egenkapitalinvesteringer. Frem til fjerde kvartal 2011 har divisjonen også utøvd bankens treasury-funksjon. Treasury- funksjonen er nå skilt ut og er sammen med økonomiområdet underlagt CFO. SIDE 18 ÅRSRAPPORT 2011

19 Kapitalmarkedsdivisjonen er etter utskilling av treasury-virksomheten, benevnt som Sparebanken Vest Markets. Likviditet og finansiering Sparebanken Vests likviditet har også i 2011 vært styrt godt innenfor styringsmål og rammer. Likviditetssituasjonen til banken er god ved utgangen av 2011, med betydelige tilleggsreserver og mulighet til å drive uten tilgang til finansiering fra kapitalmarkedene i 16 måneder (strukturell likviditet). Også i 2011 var en vesentlig del av bankens finansieringsbehov dekket ved emittering av obligasjoner med fortrinnsrett via bankens heleide datterselskap, Sparebanken Vest Boligkreditt. Sparebanken Vest Boligkreditt gjennomførte også i 2011 en emisjon i euromarkedet. EURO 500 millioner ble hentet (tilsvarende ca. 4 mrd. kroner). Målsettingen er å utnytte det potensial for rimeligere finansiering som ligger i obligasjoner med fortrinnsrett. Samlet volum av obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) utstedt av Sparebanken Vest Boligkreditt er ved utgang av 2011, 28,3 mrd. kroner. Av dette er 3,6 mrd. kroner anvendt i bytteordningen med Norges Bank, mens resten er solgt i markedet i innog utland. Norges Bank endret styringsrenten to ganger i løpet av året; første fra 2,00 % til 2,25 % den 12. mai, så fra 2,25 % til 1,75 % 12. desember. Sparebanken Vest har i løpet av 2011 foretatt kun to generell endringer av kunderentene, mot hele åtte endringer foregående år. Pengemarkedsrenten (3 mnd NIBOR) lå ca 74 rentepunkter over styringsrenten i Tilsvarende tall var 59 rentepunkter i Før finanskrisen lå pengemarkedsrenten ca punkter over styringsrenten. I første del av 2011 opplevde vi en inngang i kredittspreader (rentepåslag over 3 mnd NIBOR) for bankens innlån i obligasjonsmarkedet. I løpet av sommeren økte uroen i statsgjeldmarkedet i Europa, som igjen medførte at kredittspreadene på bankens finansiering økte. Ved utgangen av 2011 lå eksempelvis kredittspreaden for 5 års senior obligasjonsinnlån for Sparebanken Vest på et betydelig høyere nivå enn ved inngangen av en utgang fra 110 rentepunkter til ca 190 punkter. Konsernet har en vel diversifisert obligasjonsportefølje som primært er investert i norske utstedere, herunder obligasjoner med fortrinnsrett (OMF), kommune- og fylkeskommunale obligasjoner, bankobligasjoner og obligasjoner i store norske foretak. Ved utgangen av 2011 utgjorde obligasjonsporteføljen brutto 11,5 mrd. kroner. Egenkapitalinvesteringer Egenkapitalplasseringer utgjorde 738 (714) mill. kroner. I tillegg var 1880 (1077) mill. kroner tilført datterselskap som egenkapital. 484 (454) mill. kroner var investert i tilknyttede selskap med eierandel mellom 20 og 50 %. Formålet med Sparebanken Vests egenkapitalinvesteringer er todelt. Investeringene skal bidra positivt til bankens inntjening, gjennom å levere en egenkapitalavkastning over tid som er i tråd med bankens mål. Samtidig har Sparebanken Vest et mål om at investeringene også skal bidra til å styrke næringslivet i landsdelen. Bankens investeringer i lokalregionen er derfor hovedsakelig i tidlig-fase selskaper. Mange av bedriftene i bankens portefølje har utviklet seg i samsvar med planer, og er nå kommet til markedet med spennende produkter med godt salgspotensiale. Aksjeinvesteringene har i 2011 bidratt ÅRSRAPPORT 2011 SIDE 19

20 med 89,5 mill. kroner. Av dette kan 67,8 mill. kroner tilskrives verdiendring og utbytte i Nets Holding. Samfunnsansvar Det har de siste årene vært en økende bevissthet om at næringslivet har et ansvar i samfunnet utover å skape bedriftsøkonomisk overskudd. Sparebanken Vest har samfunnsansvar som integrert del av sin forretningsvirksomhet. Gjennom Visjon Vest, den allmennyttige virksomheten i banken, samarbeider banken om en rekke prosjekter knyttet til de utfordringene som klimaendringene fører med seg. Sparebanken Vests samfunnsansvar kommer til uttrykk i bankens visjon om at banken skal være en drivkraft i samfunnsog næringsutvikling på Vestlandet. Sparebanken Vest tilstreber å vise samfunnsansvar i all sin virksomhet. I styrets beretning omtales egenkapitalinvesteringer og den allmennyttige virksomheten. Allmennyttig virksomhet Sparebanker kan med hjemmel i Sparebankloven sette av deler av overskudd etter skatt og utbytte til allmennyttige formål. Sparebanken Vest har gjennom flere år definert den allmennyttige virksomheten som et strategisk satsingsområde. Ved tildelingene er banken opptatt av at prosjektene som får allmennyttige midler skal gi samfunnsmessig avkastning. Prosjektene skal bidra til kompetanseheving, kompetansedeling og stimulere til tverrfaglig samarbeid på Vestlandet. Gjennom sin allmennyttige virksomhet prioriterer Sparebanken Vest klima og samferdsel høyt i henhold til Klimaanbefalingen fra Sparebankforeningen. Tildeling av allmennyttige midler var i 2011 rettet mot definerte kategorier innenfor nærings- og samfunnsutvikling herunder: forskning og kompetanse, innovasjon, klima, kulturbasert næring, oppvekst, kultur og humanitære formål. Fra regnskapet i 2010 ble det tildelt 30 mill. kroner til allmennyttige formål til utdeling i For 2011 er styrets forslag å avsette 30 mill. kroner til utdeling i Bankens gavefond er på 175 mill. kroner. Medarbeidere Pr hadde konsernet 886 årsverk. Dette er en økning fra 2010 på 48 årsverk. Det har vært en betydelig satsing på å utvikle medarbeidere til autoriserte finansielle rådgivere de siste årene. Vi er stolt over at vi har imøtekommet fristen for den nasjonale autorisasjonsordning på en god måte og har et gjennomarbeidet opplegg for videre autoriseringer og resertifiseringer. Autorisasjonsordningen har gitt oss et kompetansemessig løft vi ønsker å høste videre frukter av i form av en tydelig kompetansestrategi. I 2011 har vi arbeidet videre etter denne og fortsatt utviklingen med å effektivisere opplæring gjennom bruk av e-læring og webcast. Styret Ved valget i 2011 ble Øyvind A. Langedal og Tone Mattsson (ansatterepresentant) gjenvalgt for to år. Sivert Sørnes og Arild Bødal ble valgt inn som nye styremedlemmer for to år. Marit Solberg ble i suppleringsvalg valgt som nestleder for ett år. Arbeidsmiljø I Sparebanken Vest skal vi ha et godt arbeidsmiljø der den enkelte opplever trygghet og får brukt sine evner. Derfor har vi en kontinuerlig innsats for å sikre dette i alle deler av organisasjonen. Vår årlige organisasjonsundersøkelse viser at medarbeiderne trives. Tilbake- SIDE 20 ÅRSRAPPORT 2011

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Surnadal Sparebank

Kvartalsrapport Surnadal Sparebank Kvartalsrapport Surnadal Sparebank Hovedpunkter 1. kvartal Resultat før skatt pr. 1. kvartal ble på 9,2 (6,2) mill. kroner Egenkapitalavkastning på 6,6 (5,1) % Kostnader i prosent av inntekter justert

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2016 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 7,049 mill. mot NOK

Detaljer

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. KVARTALSRAPPORT 2012 Resultat for første kvartal 2012 før skatt ble på 5,9 millioner kroner. Dette er 0,7 millioner kroner høyere enn samme periode i fjor. Resultatet

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT PR

REGNSKAPSRAPPORT PR 30.j uni2014 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2014 Hovedpunkter resultat 2. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 63,3 mill. kr (48,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 6 370 mill. kr (5 861 mill. kr) - Brutto

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon 1. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 28,342 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2014 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Endringer på verdipapirer

Detaljer

Hovedtall konsern. 1. kvartal 2008

Hovedtall konsern. 1. kvartal 2008 1. kvartal 2008 Hovedtall konsern Resultat 31.03.08 31.03.07 2007 % av gj.sn. % av gj.sn. % av gj.sn. mill. kr. forv. kap. mill. kr. forv. kap. mill. kr. forv. kap. Renteinntekter 500 6,61% 323 4,89% 1

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2010 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2010 et driftsresultat før skatt på NOK 14,045 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 31.03.2014 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.3.2014 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 22,4 mill. kr (17,2 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 994 mill. kr (5 549 mill.

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 31.03.2017 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2017 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 7,0 mill. mot 6,3 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 30.06.2012 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2012 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2012 - Driftsresultat før tap, 41,2 mill. kr (35,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 770 mill. kr (5 864 mill.

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2013 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

SPV FØRSTE KVARTAL april Jan Erik Kjerpeseth Administrerende direktør

SPV FØRSTE KVARTAL april Jan Erik Kjerpeseth Administrerende direktør SPV FØRSTE KVARTAL 2014 29. april 2014 Jan Erik Kjerpeseth Administrerende direktør HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL ØKT DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT FØR SKATT 526 MNOK (273) GOD EGENKAPITALAVKASTNING EGENKAPITALAVKASTNING

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

EIENDOMSMEGLER VEST NÆRINGSMEGLING. Årsrapport 2010

EIENDOMSMEGLER VEST NÆRINGSMEGLING. Årsrapport 2010 EIENDOMSMEGLER VEST FRENDE FORSIKRING NORNE SECURITIES BRAGE FINANS KYTE NÆRINGSMEGLING Årsrapport 2010 Innhold Sparebanken Vest skal ta posisjonen som det ledende finanshuset på Vestlandet. Miljø: Sparebanken

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Tittel: Delårsregnskap 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2009 Meldingstekst: Hovedtrekkene i bankens resultat for 2009:

Tittel: Delårsregnskap 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2009 Meldingstekst: Hovedtrekkene i bankens resultat for 2009: MeldingsID: 253769 Innsendt dato: 10.02.2010 08:30 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: NTSG SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg XOSL,XOAM FINANSIELL

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 3,76 mill før skatt pr. 31.03.2016 mot kr 4,87 mill i samme periode i fjor. Etter skatt

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Side 1 Kvartalsrapport pr. 30.9.2013 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og

Detaljer

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 DRIFTSRESULTATET Haugesund Sparebank har ved utgangen av 3. kvartal 2015 et driftsresultat før tap og gevinster

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport Q1. Orkdal Sparebank

Kvartalsrapport Q1. Orkdal Sparebank 2012 Kvartalsrapport Q1 Orkdal Sparebank 31.03.2012 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2016 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 6,7 mill. kr eller 0,63 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Resultat Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Renteinntekter og lignende inntekter 26.668 25.910 52.791 51.259 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 14.002 13.912

Detaljer

SPV FJERDE KVARTAL 2013. 6. februar 2014. Jan Erik Kjerpeseth Administrerende direktør

SPV FJERDE KVARTAL 2013. 6. februar 2014. Jan Erik Kjerpeseth Administrerende direktør SPV FJERDE KVARTAL 2013 6. februar 2014 Jan Erik Kjerpeseth Administrerende direktør 4 % 4 % 9 % 10 % 12 % 13 % 261 248 296 226 258 273 223 226 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL OG 2013 700 3,5 % 2.000 5,00 %

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.06.2016 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2016 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,8 mill. mot 12,9 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2011 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

Kvartalsrapport.

Kvartalsrapport. 30.09.2013 Kvartalsrapport www.modum.sparebank1.no REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.9.2013 Hovedpunkter resultat 3. kvartal 2013 - Driftsresultat før tap, 70,7 mill. kr (58,4 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 7 Konsern...

Detaljer

3. kvartal 2010. Generell informasjon

3. kvartal 2010. Generell informasjon 3. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 3. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Banken der du treffer mennesker 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL Effektiv bankdrift

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 Delårsrapport pr. 30.09.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 19,9 mill. mot 20,0 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal Kvartalsrapport 2013 3. kvartal DRIFTSRESULTAT 3. kvartal 2013 Bankens driftsresultat etter skatt i tredje kvartal 2013 ble 4,2 millioner kroner, som er en økning på 1,6 millioner kroner sammenlignet med

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.09.2016 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2016 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 19,6 mill. mot 19,9 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Sparebanken Vest Boligkreditt AS

Sparebanken Vest Boligkreditt AS EIENDOMSMEGLER VEST FRENDE FORSIKRING NORNE SECURITIES BRAGE FINANS KYTE NÆRINGSMEGLING Sparebanken Vest Boligkreditt AS Kvartalsrapport Q2 2012 Resultatregnskap Noter 01/01-12 30/06-12 01/01-11 30/06-11

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 Delårsrapport pr. 31.03.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,4 mill. mot 6,3 mill. på same tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport pr. 30.9.2014 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og urolige markeder, i tillegg

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2013 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2013 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2014 er 3,189 mill. mot 2,284 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2012 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -3. KVARTAL 2012 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 2 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 1. halvår 2011 LANDKREDITT BANK REGNSKAP PR. 30. JUNI 2011 Landkreditt Bank kan i årets første seks måneder vise til

Detaljer

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2013 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2013 Resultatregnskapet viser et overskudd etter skatt på 8,3 millioner kroner (4,8 millioner kroner).

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader

Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Resultatregnskap Ikke revidert Noter Renteinntekter og lignende inntekter 110.974 62.197 Rentekostnader og lignende kostnader 90.396 48.641 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 2 20.577 13.556 Provisjonsinntekter

Detaljer

Første kvartal 2012 Konsernet Sparebanken Vest

Første kvartal 2012 Konsernet Sparebanken Vest Første kvartal 2012 Konsernet Sparebanken Vest 25. april 2012 Stein Klakegg, Administrerende direktør 1 Første kvartal 2012 Optimisme i næringslivet på Vestlandet på tross av internasjonal uro Positivt

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.11. GENERELT. 1. kvartal 2011 har vært et kvartal på det jevne for Rindal Sparebank. Det betyr en utvikling i henhold til budsjett. Låneetterspørselen

Detaljer

Sparebanken Vest Boligkreditt AS

Sparebanken Vest Boligkreditt AS EIENDOMSMEGLER VEST FRENDE FORSIKRING NORNE SECURITIES BRAGE FINANS KYTE NÆRINGSMEGLING Sparebanken Vest Boligkreditt AS Kvartalsrapport Q3 2012 Resultatregnskap Noter 01/01-12 30/09-12 01/01-11 30/09-11

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Delårsrapport pr. 30.06.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,9 mill. mot 13,1 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 RESULTATUTVIKLING Resultat før skatt etter er på 6,7 mill. kr, mot 4,1 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden ikke bokført tap på utlån og garantier, mot

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

1. Kvartalsrapport 2010

1. Kvartalsrapport 2010 1. Kvartalsrapport 2010 Banken der du treffer mennesker 2 1. Kvartalsrapport 2010 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør 17,1 MNOK pr 1.

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.09.2017 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2017 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 22,3 mill. mot 19,6 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2013 er kr. 5,848 mill. mot kr. 6,822 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010.

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010. Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal. Kort om virksomheten Helgeland Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank og har hovedkontor i Mo i Rana, med adresse Jernbanegata 8601 Mo

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.06.2017 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2017 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 14,1 mill. mot 12,8 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Rapport for første kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 1. kvartal i år kr 6,6 mill. før skatt eller 0,73 % av gjsn. forvaltningskapital, mot

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 31.. Kvartal 2011 Landkreditt Bank Kvartalsrapport pr 30. september 2011 Landkreditt Bank kan pr 30. september 2011 vise til et resultat på 41,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer