Dine ønsker - vår utfordring! MELHUS SPAREBANK ÅRSBERETNING 2005

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dine ønsker - vår utfordring! MELHUS SPAREBANK ÅRSBERETNING 2005"

Transkript

1 Dine ønsker - vår utfordring! MELHUS SPAREBANK ÅRSBERETNING 2005

2 2 MELHUS SPAREBANK INNHOLD Årsregnskap Melhus Sparebank Styrets beretning 4 Resultatregnskap 16 Balanseregnskap 17 Kontantstrømanalyse 18 Noter banken 19 Konsernregnskap Konsolidert resultatregnskap 35 Konsolidert balanse 36 Konsolidert kontantstrømanalyse 37 Endring i konsernets egenkapital 38 Noter til konsernregnskap 39 Kontrollkomitéens melding 55 Revisjonsberetning 56 Hovedtall fra morbankens regnskap 57 Tillitsvalgte i MelhusBanken 58 MelhusBanken støtter organisasjonene 58

3 MELHUS SPAREBANK ÅRSREGNSKAP

4 4 STYRETS BERETNING FOR Norsk økonomi Norsk økonomi er svært god ved inngangen til De aller fleste næringer øker nå sysselsettingen. I 2005 har det ikke vært vesentlige endringer i ledighetstallene, som har ligget på ca. 3,4 %. Norges Banks analyser tyder på at dette skyldes lavere sykefravær, mer bruk av overtid, samt økt arbeidsimport til bransjer med kapasitetsproblemer som oljeindustrien, bygg og anlegg, samt restaurant og hotell. For 2006 regner man imidlertid med en nedgang i ledighetstallene på ca årsverk, en reduksjon i antall ledige man skal langt tilbake på nittitallet for å finne maken til. Inflasjonen (konsumprisveksten) er fortsatt lav, dog svakt stigende. Den varierer mye fra bransje til bransje, hvor produktene og konkurransen er ulik. I gjennomsnitt er prisveksten for varer og tjenester til det norske markedet på 2 %, mens prisveksten i næringer med internasjonal konkurranse er helt nede i 0,2 %. Dette viser klart hva konkurranse betyr for pris- og kostnadsveksten. Inflasjonen i Norge er sterkt påvirket av økende importvolum og lav prisvekst på varer fra lavkostland. Inflasjonen for 2006 er beregnet til å bli 1,7 %, og Norges Bank forventer ikke å nå inflasjonsmålet på 2,5 % før i Når man i pengepolitikken har satt et inflasjonsmål på 2,5 % er dette fordi det er dette nivå som skal gi en stabil, balansert og kontrollerbar langsiktig økonomisk utvikling i forhold til rente og sysselsetting. Gjeldssituasjonen for norske husholdninger har endret seg relativt mye i 2005, med økende låneopptak. Så vel Kredittilsynet som Norges Bank har uttrykt bekymring for utviklingen, som skyldes lav rente og økende prisnivå på fast eiendom. Et mål for Norges Bank har derfor vært å heve renten for å dempe veksten i låneopptak og eiendomsverdier, samt å dempe en overoppheting generelt i norsk økonomi. Den største utfordringen i denne sammenheng har vært og vil bli at konsekvensen er en styrket norsk krone. Dette medfører konkurransevridning i form av dyrere norske produkter og tjenester og dermed svekket konkurranseevne for norske tilbydere og produsenter. Dette er selvsagt noe Norges Bank vil søke å unngå. Det er en klar utvikling mot mer sentralisering i Norge i dag. De større byene har stor vekst i innbyggertallene, likeså randsonekommuner rundt disse byene. De fleste distrikter er på vikende front, med forgubbing og ungdom som søker inn mot byene. Denne utviklingen, sammen med lav rente har ført til at eiendomsprisene har økt svært mye de siste årene i disse byene. Dette har som konsekvens at den yngste generasjonen har en høy gjeldsgrad, og vil rammes hardere av den forventede renteoppgangen. Dette forhold, sammen med stor boligbygging, vil mest sannsynlig medføre en dempet prisvekst i boligmarkedet i Vekstutsiktene internasjonalt er gode, og den økonomiske politikken hos de fleste av våre handelspartnere er rettet inn mot økt aktivitet. Samtidig er det få tegn til at bransjer eller næringer i Norge, bortsett fra bygg og anlegg, har nådd sine kapasitetsgrenser. Derfor ligger det fortsatt godt til rette for økt produksjon uten vesentlig lønns- og prispress i Norge. Konklusjonen blir derfor at etter tre år med en vekst i brutto nasjonalprodukt (BNP) på om lag 3,5 %, vil også 2006 bli et godt økonomisk år for Norge. Den forventede lønnsveksten på 4,0 %, sammenholdt med en inflasjon på 1,7 % gir penger i nordmenns lommebøker. Selv med en renteoppgang på 1 %, som selvsagt virker ulikt i forhold til gjeldsbelastning/generasjoner, vil norske forbrukere generelt gå et godt år i møte. 2. Lokal og regional økonomi MelhusBanken har, som en konsekvens av bankens og kommunens beliggenhet som en del av Trondheimsregionen, et eget bankkontor i Heimdal sentrum og eget finanshus i Trondheim sentrum, i tillegg til bankens tre kontorer, herunder hovedkontoret i Melhus kommune. Ved årsskiftet ble to enmannsbetjente filialer i Melhus kommune avviklet. Samtidig foretas det en oppgradering ved de to gjenværende filialene, Ler og Korsvegen, ved at det tilføres rådgiverkompetanse ved disse kontorene. Ca. 60 % av kommunens yrkesaktive har sin arbeidsplass i Trondheim, mens noen hundre personer bosatt i Trondheim har sin arbeidsplass i Melhus. Melhus Kommune er med sine innbyggere den største kommunen i Sør Trøndelag, utenfor Trondheim. Næringslivet i Melhus er dominert av landbruk, handelsbedrifter, mindre og mellomstore bedrifter innen bygg og anlegg, samt transportbedrifter. Generelt kan man si at næringslivet har hatt et godt år i Det er praktisk talt ingen ledige lokaler for etableringer av nye bedrifter, og svært begrenset mulighet for å skaffe næringsarealer i sentrale deler av kommunen, bortsett fra arealer til kontor, tjenesteyting og butikkdrift. Kommunen arbeider nå med en omfattende ny reguleringsplan for Melhus sentrum

5 og forslag til ny plan ble lagt fram til høring ved årsskiftet. Det er mange som har ytret synspunkter på planforslaget, og det gjenstår og se hva resultatet blir. Slik det er skissert i planen vil bankens eiendom bli underlagt sterke restriksjoner for videre utvikling. I og med handelsbedriftenes sentrale rolle i kommunens næringsliv, var det knyttet stor spenning til åpningen av ny E6 forbi Melhus sentrum. I starten ble det en relativt stor nedgang i sentrumshandelen i Melhus, og mye handel flyttet seg til øvrige tettsteder lenger sør i kommunen. Julehandelen har imidlertid vist en bedring i forhold til 2005, slik at det kan se ut til at trenden nå er i ferd med å snu igjen. Uansett vil det være opp til handelsstanden selv å gjøre seg så attraktive at Melhus sin rolle bevares som handelssentrum. Det vil fra Statens Vegvesen sin side bli investert betydelig midler til miljøtiltak og oppgradering av Melhus sentrum. Forholdene skulle således ligge godt til rette for en fortsatt god sentrumsutvikling. Melhus Kommune er som nabokommune til Trondheim under et press for å tilrettelegge nye områder for boligbygging. Kommunen har, ut fra hensynet til eksisterende infrastruktur, spesielt skole og barnehage, ønsket en kontrollert boligutbygging i nedre Melhus, mens det stimuleres til økt boligutbygging i kommunens øvrige tettsteder. Avstanden til Trondheim er for disse lengre, men den nye E6 forbindelsen åpner for betydelig raskere transport, noe som sannsynliggjør større boligutbygging lenger sør i kommunen. Det privatfinansierte næringsarealet på Søberg, som var tiltenkt nyetableringer, er nå solgt til en investorgruppe som planlegger et senter for tungtransport på området. Dermed står kommunen igjen uten næringsarealer for generell næringsvirksomhet. Før Hofstad leir er fraflyttet og klargjort, er det få tegn til etablering av nye næringsarealer i kommunen. Innenfor landbrukssektoren er det i Melhus kommune etablert tre samdriftsfjøs og det foregår en omfattende planlegging av stor skala landbruk, med bruk av avansert teknologi i driftsprosessene. Flere samdriftsfjøs er under planlegging, hver med mer enn 100 produksjonsdyr. Slike samdriftsfjøs er underlagt begrensninger med hensyn til antall drivere som kan samarbeide og maksimalvolum for leveranser av melk. De planlagte samdriftsfjøsene ligger helt opp mot disse grenseverdiene. Innen kyllingproduksjon har det etter hvert også etablert seg betydelige aktører. Dette viser at Melhus kommune har aktive og framtidsrettete brukere, som til tross for de rammebetingelser landbruket er underlagt, satser tungt på videre drift innen landbruket, dog i helt andre former enn tidligere. 3. Banknæringen 2005 ble som 2004 et godt år for næringen. Lav, dog noe stigende rente mot slutten av året, med presset rentemargin burde tilsi svakere resultater i næringen. Interesse fra bankkundene for alternative plasseringsprodukter solgt gjennom bankene har imidlertid kompensert for mye av inntektsbortfallet fra rentemarginen. Som følge av den lave renten, gode resultater i næringslivet og et eiendomsmarked med prisvekst, har også tapene i næringen vært svært beskjedne. I sum gir dette gode resultater i næringen. På struktursiden har 2005 vært roligere enn Den fastlåste situasjonen rundt Romsdals Fellesbank som vi opplevde ved forrige årsskiftet løste seg etter hvert, og Romsdal Fellebank ble en del av Sparebank 1 Midt Norge. I løpet av året har det skjedd forsøk på en fusjon, hvor Sparebanken Møre og Tingvoll Sparebank skulle gå sammen til en enhet. Denne fusjonen ble stanset av myndighetene. Det arbeides fortsatt med å finne en løsning for denne fusjonen, som det er enighet om i begge banker. Vi har i tidligere årsberetninger omtalt egenkapitaltilgangen som en av de største utfordringer for sparebankene. Denne situasjonen har endret seg betydelig. Markedet for grunnfondsbevis er fortsatt godt, med flere aktører på investeringssiden og med sterkt økende kurser. En ny grunnfondsbevisbank har kommet til, Rygge og Våler Sparebank. Emisjoner i grunnfondsbevismarkedet har vært uproblematisk og en Kapitalutvikling Forvaltning Utlån Innskudd Endring innskudd i mill. kr Innskudd v/megler Driftskonto næring Personkonto Høyrente

6 6 del banker har benyttet muligheten til å hente inn ny egenkapital. Fondsobligasjoner, som ble lansert med full tyngde i 2004 har også i 2005 vært et godt egenkapitalinstrument for sparebankene, som et alternativ for eller tillegg til grunnfondsbeviskapital. Flere banker har benyttet seg av dette instrumentet for egenkapitalfinansiering i Samlet sett er det for tiden et godt fungerende egenkapitalmarked for norske sparebanker. Fremmedkapitalmarkedet har også fungert godt i Dette gjelder så vel kortsiktig finansiering i pengemarkedet som langsiktig finansiering i obligasjonsmarkedet. Bankenes egenfinansiering gjennom publikumsinnskudd har på tross av lavt rentenivå og økende interesse for alternative spareprodukter, vist en økning i Dette er både overraskende og gledelig. På sikt må nok banknæringen i Norge som i de fleste europeiske land, være forberedt på å benytte alternative finansieringskilder i langt større grad enn tilfellet har vært til nå. 4. Eierstyring og selskapsledelse Dette kapittel følger av en norsk anbefaling vedrørende temaet eierstyring og selskapsledelse utarbeidet av sentrale interesseorganisasjoner. Anbefalingen retter seg først og fremst mot selskaper notert på Oslo Børs. Formålet med anbefalingen er at børsnoterte selskaper skal ha en modell for eierstyring og selskapsledelse som klargjør rolledeling mellom eiere, styret og daglig ledelse ut over det som følger av lovgivning. Hensikten med anbefalingen er å styrke tilliten til selskapene og bidra til størst mulig verdiskapning over tid, til beste for grunnfondsbeviseiere, ansatte og andre interessenter. 4.1 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Forstanderskapet Bankens øverste organ er forstanderskapet. Dette er sammensatt av fire grupperinger: Grunnfondsbeviseiere, innskytervalgte, offentlig oppnevnte og ansatte. Hver gruppering representeres med 25 % i forstanderskapet. Forstanderskapet velger styre, revisor og kontrollkomité. Forstanderskapets kontroll med virksomheten utøves av statsautorisert revisor, samt kontrollkomiteen som i henhold til Sparebankloven har en jurist som leder. Styret er forstanderskapets organ for å lede og utøve den strategiske og operative driften av banken. I fellesmøte mellom styret og forstanderskapet ansettes og avskjediges banksjef. Forstanderskapet godkjenner årsregnskap og beslutter honorarer. Forstanderskapet beslutter videre egenkapitalemisjoner, opptak av fondsobligasjonslån og ansvarlig lån. Det avgies egen beretning fra revisor og egen melding fra kontrollkomiteen til forstanderskapet, i forbindelse med fremlegging og godkjennelse av årsregnskapet Styret Styret består av 6 representanter. 3 innskytervalgte representanter til styret velges av forstanderskapet. Forstanderskapet velger av og blant grunnfondsbeviseierne og offentlige oppnevnte forstanderskapsrepresentanter medlemmer til styret. En fra hver av gruppene. De ansatte velger sin styrerepresentant i eget møte. Banksjef er i henhold til sparebankloven medlem av styret. Alle styrerepresentanter, bortsett fra banksjef, velges for 2 år av gangen. Styret fører løpende kontroll med bankens drift og risikoposisjonering gjennom kvartalsvise rapporteringer av finansielle nøkkeltall med definerte grenseverdier. Gjennom utarbeidelse av instrukser for risikoområder, bevilgningsfullmakter og årlig intern kontrollrapportering i henhold til egen forskrift for bankene, følger styret med bankens strategiske og operasjonelle risiko. Dette arbeidet overvåkes av revisor, som avgir en årlig erklæring vedrørende arbeidet med intern kontroll Bankens ledelse Bankens ledelse består av 3 ledere, hver med ansvar for egen linje i organisasjonen. Banksjef rapporterer til styret. Banksjef har i tillegg til det overordnede ansvar for linjelederne eget linjeansvar, bestående av næringslivsavdelingen, samt bankens avdeling på Heimdal i Trondheim. Banksjef er utdannet siviløkonom og har ulik yrkesmessig bakgrunn. 4 år innen revisjon, 6 år som økonomidirektør innen bilbransjen, samt 3 år som region/markedsdirektør i finansbransjen. Banksjef ble ansatt i Assisterende banksjef rapporterer til banksjef, og er banksjefs stedfortreder. Ass. banksjef har ansvar for personkundemarked samt dagligbankvirksomheten. Ass. banksjef er utdannet bankøkonom, og har erfaringsbakgrunn fra de fleste områder innen bankdrift. Ass. banksjef har 35 års allsidig bankerfaring. Ansatt i banken siden Administrasjonssjef rapporterer til banksjef, og fungerer som stedfortreder for ass. banksjef/banksjef ved deres fravær. Administrasjonssjef har ansvar for økonomi, IT, intern kontroll, depot, inkasso, interne tjenester og eiendomsdrift. Administrasjonssjef er utdannet jurist og bedriftsøkonom, med erfaringsbakgrunn fra trygde- og skatteetaten. Ansatt i banken siden Bankens virksomhet Banken skal tilby et høykvalitets fullservice bankkonsept innenfor de kundesegmenter og det geografiske område som strategisk plan beskriver. Med høykvalitets fullservice konsept menes at banken skal være en totalleverandør av gode produkter og tjenester til personkundemarkedet, landbruksmarkedet og mindre/mellomstore bedrifter i Melhus Kommune med nærområder. Banken har en konservativ og forsiktig kredittpolitikk, og har definert største enkeltengasjement godt innenfor lovens krav til slike engasjement. Banken har definert

7 krav til innskuddsdekning, kortsiktig versus langsiktig fremmedfinansiering, samt krav til kapitaldekning. Banken søker å avdekke renterisiko i balansen ved bruk av sikringsforretninger, og har i instruks form definert øvre rammer for handel med verdipapirer. De interne instrukser ligger godt innenfor lovens rammekrav. 4.3 Selskapskapital og utbytte Styret har definert krav til kapitaldekning som ligger godt over lovens krav til kapitaldekning. Kravene er minimum 11,00 % kapitaldekning, hvorav kjernekapitaldekning skal være minimum 9,00 %. Lovens krav er hhv. 8,00 % og 6,00 %. Det er utarbeidet en klar og forutsigbar utbyttepolitikk, som innebærer at banken skal tilstrebe og avsette årlig til utbytte og/eller utjevningsfond et beløp tilsvarende grunnfondskapitalens matematiske andel av bankens samlede egenkapital. Dog er det forstanderskapet som beslutter det årlige utbytte. Egenkapitalemisjoner, utstedelse av fondsobligasjoner og opptak av ansvarlige lån, må i henhold til forskrift alltid forhåndsgodkjennes av Kredittilsynet, etter to behandlinger med positivt vedtak i forstanderskapet. Det kan ikke avgies en generell styrefullmakt til slike kapitalutvidelser. Tilsvarende behandling kreves ved fullmakter til tilbakekjøp av egne grunnfondsbevis. Slike tilbakekjøp har ikke skjedd, bortsett fra tilbakekjøp av små poster i forbindelse med utdeling til de ansatte som bonus. 3,8 % 68,1 % Høyrente Personkonto Innskudd fordelt på art 14,1 % 14,0 % Driftskonto næring Innskudd v/megler 4.4 Likebehandling av grunnfondsbeviseiere og transaksjoner med nærstående Grunnfondsbevisene utstedt av banken har alle samme klasse. Hvert grunnfondsbevis gir en stemme i grunnfondsbevismøtene og gir samme rett til utbytte. Ved emisjoner gir samtlige grunnfondsbevis samme relative tegningsrett til nye grunnfondsbevis. Dersom dette prinsipp mot formodning i en helt spesiell situasjon skal kunne fravikes, må dette begrunnes. Banken har etablert et innsideregister med forpliktende avtaler, slik at alle transaksjoner med grunnfondsbevis til eller fra innsidere meldes til Oslo Børs i henhold til børsreglementet. 4.5 Fri omsettelighet Bankens grunnfondsbevis er fritt omsettelig og uten noen restriksjoner. 4.6 Forstanderskapsmøter Det avholdes tre årlige forstanderskapsmøter, hvorav to lovpålagte. Disse to er regnskapsmøte innen utgangen av februar hvor årsregnskap med noter godkjennes og valgmøte innen utgangen av april hvor valg til styre og komiteer foretas. Alle forstanderskapsmøter ledes av forstanderskapets leder eller nestleder. Innkalling med saksliste og saksdokumenter skal i henhold til vedtektene sendes ut minimum 8 dager før møtet. 4.7 Valgkomiteer - grunnfondsbeviseiermøte Sparebankloven regulerer hvordan valgkomitéarbeidet skal foregå i en sparebank. Ansattes representanter og offentlig oppnevnte representanter til forstanderskapet har egne prosedyrer. Innskytervalgte velges i et eget valgmøte, etter innstilling fra en egen valgkomité. Grunnfondsbeviseierne velger 1/4 av forstanderskapets medlemmer, i alt 8 representanter. Hver representant velges for fire år. Disse valgene foregår i et eget grunnfondsbeviseiermøte etter innstilling fra en egen valgkomité, valgt av grunnfondsbeviseierne. Samtlige kjente grunnfondsbeviseiere blir tilskrevet før dette møtet, og kan selv velge å møte eller ved fullmektig. Møtet blir også annonsert i utvalgte media. Forstanderskapet har en egen valgkomité som foreslår medlemmer til styret og øvrige komiteer. Grunnfondsbeviseierne har en representant i den valgkomiteen, som for øvrig består av en representant fra hver av de fire grupperinger i forstanderskapet. Denne valgkomiteen foreslår blant annet styrerepresentanter fra de ulike grupperingene. Når det gjelder styrets sammensetning vises til pkt % Utlån fordelt på art 2 % 96 % Kreditter Byggelån Nedbetalingslån 7

8 8 4.8 Styret, sammensetning og uavhengighet Banken er en fusjonsbank, bestående av tre banker fra tre tidligere kommuner. Uten at dette er nedfelt i vedtekter eller andre steder, velges de tre innskytervalgte styremedlemmene fra de tre tidligere kommuners geografiske område. Med denne sammensetning vil styret være naturlig uavhengig av de ulike gruppers særinteresser. I tillegg til gruppetilhørighet og geografisk bosted vektlegger valgkomiteen først og fremst en styresammensetning med komplementær kompetanse. Alle styremedlemmer velges for 2 år av gangen. I henhold til Sparebankloven kan ingen tillitsvalgt inneha samme tillitsverv i mer enn 12 sammenhengende år, og ikke være tillitsvalgt mer enn 20 år til sammen. Styrets leder velges av forstanderskapet for et år av gangen. Styret, foruten banksjef og ansattes representant, består i dag av tre næringslivsledere, en gårdbruker og en ligningsfunksjonær. 4.9 Styrets arbeid Styret utarbeider, og følger en årsplan for sitt arbeid. Årsplanen tidfester sentrale områder som oppdatering av strategisk plan, nøkkeltallsrapporteringer, børsinformasjon, intern kontroll arbeid med mer. Det utarbeides månedlige regnskaper og kvartalsvise delårsregnskaper for presentasjon på Oslo Børs. Styret har i sitt arbeid fokus på at banken organiseres på en forsvarlig måte, bankens økonomiske stilling og formuesforvaltning. Det er ikke utarbeidet en egen instruks for styrearbeid. Instruks for banksjef og bankens ledende ansatte er utarbeidet og vedtatt i styret Godtgjørelse til styret Godtgjørelse tilstyret besluttes av forstanderskapet i regnskapsmøtet i februar måned. Godtgjørelsen er todelt, med en fast del samt en del pr. møte. Godtgjørelsen fremgår av note Godtgjørelse til ledende ansatte Godtgjørelse til ledende ansatte består av fast lønn, samt prestasjonslønn som er definert i bedriftsoverenskomst mellom bankens tillitsvalgte og banken. Prestasjonslønn gjelder samtlige ansatte. I tillegg til lønn har ledende ansatte en fri avis, fasttelefon, samt forsikringsordninger på linje med øvrige ansatte. Lån til gunstige betingelser gies alle ansatte innenfor samme ramme. Det er ikke gitt opsjonsavtaler eller lignende til ledende ansatte. Banksjefs lønn og godtgjørelse fremkommer i note til årsregnskapet. Lønn og godtgjørelse til banksjef besluttes årlig i eget styremøte Informasjon og kommunikasjon Banken legger ut finansiell kalender på Oslo Børs, slik at alle på samme grunnlag skal kunne orientere seg om bankens regnskapsfremleggelser, utbyttedatoer og lignende. Alle transaksjoner fra innsidere meldes umiddelbart til Oslo Børs i henhold til børsens regelverk. Det gies ingen regnskapskommentarer før regnskapene er kjent og offentliggjort for allmennheten. Samtlige grunnfondsbeviseiere tilsendes delårsregnskap og årsberetning. Bankens hjemmeside benyttes til informasjon. Her legges også delårs- og årsregnskap ut Revisor Revisor legger årlig frem en plan for revisjonsarbeidet. Revisor deltar i det styremøtet hvor styret behandler årsregnskapet. Revisor deltar også i forstanderskapets møte i februar hvor årsregnskapet fremlegges for endelig godkjenning. Revisor gjennomgår den interne kontrollen og avlegger en årlig beretning om denne. Revisor fremlegger dokumentasjon på arbeid som er utført ut over ordinær revisjon. Revisors godtgjørelse fremlegges til godkjennelse i forstanderskapets møte i februar. 5. Produkter og tjenester Produkt og tjenestetilbudet er gjennom samarbeidet i Terragruppen ytterligere forbedret i Banken tilbyr nå et tilnærmet komplett skadeforsikringsprogram og et bredt spekter innenfor plasseringsområdet. Gjennom salg i banken og ved vårt finanshus har banken inntatt en ledende rolle i Terragruppen når det gjelder alternativ plassering for kundene. Stabiliteten i våre dataløsninger har ikke vært tilfredsstillende i 2005, verken før eller etter konvertering til ny datasentral. Spesielt nettbanken har hatt varierende stabilitet. Dette har bedret seg noe mot slutten av året. Høsten 2005 konverterte Melhus Sparebank, sammen alle bankene i Terra-alliansen til en dansk bankdatasentral. Løsningen leveres av SDC AS (Sparebankenes Datacentral). Dette selskapet eies av vel 100 danske sparebanker, samt nå etter konvertering av Terragruppen AS. Terragruppen AS eies av 81 norske sparebanker. Norske sparebanker vil være representert i styret, råd og utvalg i SDC. Beslutningen om en konvertering ble fattet med spesiell vekt på Fondssparing - Våre kunders sparing

9 strategi, økonomi og driftsstabilitet. SDC har foretatt milliardinvesteringer i et nytt kjernesystem de senere år, et system som er stabilt og ikke minst økonomisk fordelaktig mht. utvikling og drift. Vi forventer betydelige besparelser i bankens IT-kostnader etter konverteringen. I en periode etter konverteringen har banken hatt utfordringer når det gjelder stabiliteten i den nye dataløsningen. Stabiliteten har bedret seg mot slutten av året. Brukergrensesnittene er ikke tilfredsstillende, og har et betydelig forbedringspotensiale. Før dette er på plass vil det være nødvendig å benytte mye ekstra ressurser, spesielt på kredittområdet, for å holde i gang forsvarlige responstider overfor våre kunder vil derfor ikke bli et kostnadseffektivt år, sett under ett. Banken har forventning om at det meste vil komme på plass innen første halvår Terra Boligkreditt AS, et kredittforetak med gunstig finansiering, har bidratt til at gruppens banker har kunnet tilby spesielt gunstige boliglån med svært begrensede egenkapitalkrav hos bankene. Selskapet kom i drift medio Vår bank har benyttet selskapets tjenester fra august 2005 og har ved utgangen av året plassert boliglån for 234 mill. i selskapet. Denne strukturen bidrar til at bankenes avhengighet til egenkapital- og fremmedkapitalmarkedet reduseres i betydelig grad, uten at dette går vesentlig ut over bankenes egen inntjening. For dagens eiere betyr dette på sikt større forvaltningsvolum og derved mulighet for bedret resultat pr. grunnfondsbevis. Terra Finans AS er et selskap som tilbyr leasingfinansiering gjennom bankene. Vår bank har benyttet seg av dette tilbudet ved flere anledninger, og ser store fordeler med et slikt produkt. Spesielt har vi sett at større investeringer innenfor landbrukssektoren leases i større grad enn tidligere. 6. Bankens drift Banken driver fullservice bankvirksomhet i Melhus og Trondheim kommuner. Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Konsernregnskapet omfatter banken og datterselskapets inntekter og utgifter. Endringer disse gir ansees uvesentlige for vurdering av regnskapet. Banken oppnådde et resultat etter skatt for 2005 på 23,5 mill, og har en kapitaldekning pr på 16,68 %. Grunnlaget for fortsatt drift er til stede, og dette legges til grunn ved utarbeidelsen av årsregnskapet. 6.1 Resultatregnskapet Driftsåret 2005 ble det beste året i bankens historie målt i absolutte tall med et driftsresultat før skatt på 31,3 mill. (1,15 %) mot 29,0 mill. (1,19 %) for Hovedårsakene til det bedrede resultatet er høyere inntekter. Rentenettoen økte 4,8 mill., inntekter fra banktjenester økte med 1,9 mill., mens inntekter fra verdipapirer inklusiv utbytte økte med 1,8 mill. Kostnadsveksten for 2005 ble relativt høy (+5,4 mill.), mens tapene fortsatt er lave, og utgjorde 5,2 mill Inntekter Årets rentenetto ble 62,7 mill. (2,30 %) mot 57,9 mill. (2,37 %) for Veksten i rentenettoen skyldes utelukket vekst i utlånsvolum. Rentenettoen har svekket seg noe relativt sett også i 2005, men mindre enn forventet. Banken har gjennom samarbeidet med Terra Boligkreditt AS økt fokuset på boliglån. Dette samarbeidet betyr at Terra Boligkreditt finansierer inntil 60 % av boliglånet over sin balanse, med en løpende porteføljeprovisjon tilbake til banken. Derved oppnår man både gunstige vilkår til kunden, kombinert med at bankens rentenetto holdes oppe og ikke påvirkes av de lavest forrentede boliglånene. En viktig tilleggseffekt er at så vel fremmedfinansieringsbehovet som egenkapitalbehovet reduseres for banken. Dette vil på sikt bidra til å holde bankens rentenetto på et stabilt nivå, men samtidig medføre høyere kostnadsprosenter, da mye av veksteffekten i balansen vil avta, og derved ikke påvirke relative inntekter og kostnader på samme måte som tidligere. Dette medfører at sammenligning av banker som benytter kredittforetak og de bankene som ikke benytter slike Forsikring Total portefølje 14,6 11,7 8,9 5,7 2, Resultatutvikling Resultat før tap Resultat etter tap Tap

10 10 løsninger, vil bli svært vanskelig og på sikt umulig. Et annet forhold som påvirker rentenettoen for 2005 er at banken har gjort avtale om en 18 måneders swapavtale som medfører at et av bankens obligasjonslån stort NOK 150 mill. som i utgangspunktet er priset til nibor 3. måneder + 27 pkt., nå løper til nibor 6 måneder 23 pkt. I 2005 har det vært liten spread mellom disse to rentealternativene, noe som har medført i underkant av 50 pkt. lavere pris for dette lånet enn tilsvarende lån. I og med at lånet utgjør en signifikant andel av bankens fremmedfinansiering, har dette påvirket rentenettoen merkbart i Swapavtalen utløp i desember Inntekter fra aksjer og verdipapirer inkl. utbytte økte i 2005 med 1,8 mill. Hovedårsaken til dette var et godt aksjemarked, samt et godt utbytte fra bankens aksjebeholdning i Terra-Gruppen AS. Banken er beskjedent eksponert i aksjemarkedet. Årets netto inntekter fra banktjenester ble 9,3 mill., en økning fra fjoråret med 1,9 mill. Det er særlig provisjoner fra salg av forsikring og plasseringsprodukter som gir økningen, men også økt bruk av kort gir en inntektsvekst. Andre inntekter viser en mindre reduksjon på 0,2 mill. Andre inntekter utgjør en forholdsvis liten del av bankens inntektsbilde Kostnader Driftskostnadene i banken økte med 5,4 mill. i 2005, noe som gir en kostnadsøkning på 14,7 %. Bakgrunnen for kostnadsøkningen er først og fremst økt aktivitet (volumvekst 10,4 %). I tillegg har vi også i 2005 vært avhengig av bruk av vikarer i betydelig grad, som følge av langtidssykemeldinger. Dette har påvirket så vel lønnskostnadene som administrasjonskostnadene (vikarer fra byrå). Banken konverterte i oktober måned til ny IT plattform, sammen med de øvrige bankene i Terragruppen. Dette har medført betydelige kostnadsvekst, så vel til tidligere som ny IT leverandør. I tillegg har ny IT plattform medført betydelig bruk av overtid i siste kvartal. Dette gir seg utslag i høye lønns- og administrasjonskostnader i 4. kvartal. Ny IT plattform er en investering for fremtiden, og IT kostnadene forventes i de kommende år å ligge på et betydelig lavere nivå enn dagens IT kostnader. Overtidsbruken er ved slutten av 2005 nede på et akseptabelt nivå banken sett under ett, men med betydelig overforbruk fortsatt på enkelte avdelinger. De betydelige merkostnadene i forbindelse med IT konverteringen gjør at banken velger å se på 2005 som et unntaksår med hensyn til kostnadsbruk. Banken har avviklet to enmannsbetjente filialer ved årsskiftet. Dette vil gi kostnadsreduksjoner direkte ved filialene, men også ved hovedkontoret som til enhver tid har bemannet disse filialene ved fravær. Bruken av vikarer vil derfor avta i Det forventes en beskjeden kostnadsvekst i året som kommer. Til tross for veksten i de absolutte kostnadene er veksten i de relative kostnadene beskjedne. For 2004 var disse 1,50 %, mens de for 2005 ble 1,54 % i Dette er i næringssammenheng kostnader i den absolutt nedre skala. Kostnader målt i forhold til inntekter utgjør 53,60 %, mot 52,20 % for Det forventes en klar bedring i de relative kostnadstall for driftsåret Tapssituasjonen Generelt har tapene de senere årene vært svært lave. Dette har sammenheng med en forsiktig kredittpolitikk, kombinert med økende eiendomspriser og et næringsliv med gode rammebetingelser i vår region. Ny regnskapsstandard med ny utlåns-/tapsforskrift har medført en avvikling av de tidligere uspesifiserte tap og en overgang til tapsnedskrivning på grupper. Så langt har tapsutviklingen vært stabil og lav, men det er ved gruppenedskrivninger tatt høyde for en endret situasjon. Det henvises her til egen note i årsberetningen. Størstedelen av veksten i utlånsmassen kom også i 2005 innenfor boligfinansiering. Med den verdiøkningen vi har hatt de senere år innenfor dette markedet, er verdiene på de pantsatte boligene høyere enn på lånetidspunktet. Ved lånevurderingen legges det til grunn at kunden skal ha en betjeningsevne som tåler en renteoppgang på 3 4 %. Ved vurderingen legges det avgjørende vekt på kundens betjeningsevne over tid. Utdannelse, arbeidserfaring, fremtidsutsikter, stabilitet, arbeidsgivers soliditet og bransjeutvikling er faktorer som tillegges stor vekt, i tillegg til betalingshistorikk og pantobjektets verdi og beliggenhet. Alle kredittsaker som ikke tilfredsstiller bevilgningsreglementets kritiske verdier, men hvor det likevel vurderes forsvarlig å yte kreditt, behandles av en egen kredittkomité. Alle nye næringslivsengasjement behandles av den samme komitéen Balanseutvikling og likviditet Bankens netto utlån økte med 280 mill. (11,9 %). Det er primært finansiering av bolig og annen eiendom som driver utlånsveksten. Veksten i innskudd fra kunder var 234 mill. Innskuddsveksten utgjør dermed 83,6 % av utlånsveksten. Dette betyr at bankens innskuddsdekning i 2005 er bedret, noe styret finner svært gledelig. Innskudd 58,4 % 29,8 % 5,5 % Sektorfordeling 6,2 % 26,1 % Lønnstakere Jordbruk Utlån 70,1 % 0,0 % 3,8 % Offentlig Annen næring

Årsberetning. Melhus Sparebank2006. d i n e ø n s k e r v å r u t f o r d r i n g. Dine ønsker - vår utfordring!

Årsberetning. Melhus Sparebank2006. d i n e ø n s k e r v å r u t f o r d r i n g. Dine ønsker - vår utfordring! Årsberetning Melhus Sparebank2006 d i n e ø n s k e r v å r u t f o r d r i n g Dine ønsker - vår utfordring! melhus sparebank innhold Årsregnskap Melhus Sparebank 2006 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2012. d230amo Terra Gruppen. Kvartal 2011

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2012. d230amo Terra Gruppen. Kvartal 2011 Kvartal 2011 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2012 d230amo Terra Gruppen Kvartal 2011 STYRETS ÅRSBERETNING 1. Gjeldskrisen i Europa og USA vedvarer Ved utgangen av 2012 har fortsatt de fleste europeiske land og til

Detaljer

MelhusBanken i 2014. Ragnar Torland. Banksjef

MelhusBanken i 2014. Ragnar Torland. Banksjef Å rsrapport 2014 MelhusBanken i 2014 2014 har vært et godt år for MelhusBanken. Banken bygger sin drift rundt god kundebehandling og god rådgiving. Hos oss er det enkelt for kundene å komme i kontakt med

Detaljer

MelhusBanken i 2013. Ragnar Torland. Banksjef

MelhusBanken i 2013. Ragnar Torland. Banksjef Arsrapport 2013 MelhusBanken i 2013 2013 har vært et godt år for MelhusBanken. Banken bygger sin drift rundt god kundebehandling og god rådgiving. Hos oss er det enkelt for kundene å komme i kontakt med

Detaljer

Dine ønsker - vår utfordring! MELHUS SPAREBANK

Dine ønsker - vår utfordring! MELHUS SPAREBANK Dine ønsker - vår utfordring! MELHUS SPAREBANK ÅRSBERETNING 2003 STYRETS BERETNING FOR 2003 Norsk økonomi Ved inngangen til 2004 er norsk økonomi igjen i bedring. Mens vi ved inngangen til 2003 opplevde

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2012

ÅRSBERETNING FOR 2012 2012 ÅRSBERETNING FOR 1. Innledning Berg Sparebanks regnskap for 2012 viser et resultat før skatt på NOK 22,7 mill. Dette er NOK 3,1 mill. bedre enn i 2011. I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår 101. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2011. 1 Bankens virksomhet i 2011. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår 100. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2010. 1 Sparebankenes rammebetingelser... 1 Bankens virksomhet i 2010. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling...

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... 5 Strategisk samarbeid Terra-gruppen... 5 Resultatutvikling,

Detaljer

Årsrapport 2012. 102. regnskapsår

Årsrapport 2012. 102. regnskapsår 102. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2012. 1 Bankens virksomhet i 2012. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

DOKUMENTASJON OM RISIKOPROFIL OG NØDVENDIG KAPITALBEHOV (ICAAP)

DOKUMENTASJON OM RISIKOPROFIL OG NØDVENDIG KAPITALBEHOV (ICAAP) DOKUMENTASJON OM RISIKOPROFIL OG NØDVENDIG KAPITALBEHOV (ICAAP) Rapporteringsenhet Oppgi foretakets navn, organisasjonsnummer og postadresse Foretak Melhus Sparebank Organisasjonsnummer 937 901 291 Postadresse

Detaljer

ÅRSRAPPORT. fra start til mål

ÅRSRAPPORT. fra start til mål BANKSJEFEN HAR ORDET 2011 ble et godt år for Grong Sparebank. Et rekordsterkt driftsresultat, sammen med en høy kundevekst, viser at banken også i 2011 har utviklet seg meget positivt. Vi leverer bankens

Detaljer

2. Samfunnsøkonomi og rammevilkår

2. Samfunnsøkonomi og rammevilkår 1. Innledning Berg Sparebanks regnskap for 2013 viser et resultat før skatt på NOK 33,3 mill. Dette er NOK 10,6 mill. bedre enn i 2012. I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) er resultatet

Detaljer

Foto: Sten Ivar Tønsberg

Foto: Sten Ivar Tønsberg Foto: Sten Ivar Tønsberg Årsberetning 2009 Innhold Banksjefens kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Regnskap for året 2009... 18 Eiendeler... 19 Gjeld og egenkapital... 20 Noter... 21 Kontantstrømanalyse...

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2012

Årsmelding og regnskap 2012 Årsmelding og regnskap 2012 109. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

Utvikling resultat. Innhold

Utvikling resultat. Innhold Årsrapport 2013 Innhold 03 03 Utvikling resultat 04 Utvikling nøkkeltall 05 Styrets beretning 10 Resultat 12 Balanse 14 Kontantstrømanalyse 15 Generelle regnskapsprinsipper 17 Noter 32 Revisors beretning

Detaljer

Årsrapport 2014. Trøgstad Sparebank

Årsrapport 2014. Trøgstad Sparebank Årsrapport 2014 Trøgstad Sparebank Årsrapport 2014 STYRETS BERETNING FOR 2014 GENERELT RESULTATREGNSKAPET BALANSEN EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (corporate governance) Generelle regnskapsprinsipper GENERELT

Detaljer

Årsrapport 2013. 103. regnskapsår

Årsrapport 2013. 103. regnskapsår 103. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2013. 1 Sparebankenes rammebetingelser 2014... 1 Bankens virksomhet i 2013. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

GRONG NAMSOS STEINKJER LIERNE INDERØY Tlf. 74 31 28 60 www.grong-sparebank.no ÅRSRAPPORT. fra start til mål

GRONG NAMSOS STEINKJER LIERNE INDERØY Tlf. 74 31 28 60 www.grong-sparebank.no ÅRSRAPPORT. fra start til mål GRONG NAMSOS STEINKJER LIERNE INDERØY Tlf. 74 31 28 60 www.grong-sparebank.no ÅRSRAPPORT 2012 Trio Media 02/13 Foto: Steinar Johansen fra start til mål INNHOLD Banksjefen har ordet... Side 3 Styrets beretning

Detaljer

Årsrapport 2008. Banken der du treffer mennesker

Årsrapport 2008. Banken der du treffer mennesker Årsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 3 Leder 4 Historiske tall 7 Styrets beretning 13 Resultatregnskap 14 Balanse 16 Kontantstrømoppstilling 17 Noter 34 Kontrollkomiteéns uttalelse 34 Revisjonsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2007. Nøtterø Sparebank

Årsregnskap 2007. Nøtterø Sparebank Årsregnskap 2007 Nøtterø Sparebank STYRETS ÅRSBERETNING Norsk økonomi opplevde sterkt vekst gjennom 2007. De tre første kvartalene av året viste en volumøkning i bruttonasjonalprodukt for fastlands-norge

Detaljer

1911-2011. Årsrapport 2011. www.time-sparebank.no

1911-2011. Årsrapport 2011. www.time-sparebank.no 100 ÅR 1911-2011 100 ÅR 1911-2011 Årsrapport 2011 www.time-sparebank.no Innhold 03 03 Utvikling resultat 04 Utvikling nøkkeltall 05 Styrets beretning 10 Resultat 12 Balanse 14 Kontantstrømanalyse 15 Generelle

Detaljer

Innhold. Banksjefens kommentar... 3. Styrets beretning... 4. Resultatregnskap... 19. Eiendeler... 20. Gjeld og egenkapital... 21. Noter...

Innhold. Banksjefens kommentar... 3. Styrets beretning... 4. Resultatregnskap... 19. Eiendeler... 20. Gjeld og egenkapital... 21. Noter... Årsberetning 2007 Innhold Banksjefens kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 19 Eiendeler... 20 Gjeld og egenkapital... 21 Noter... 22 Kontantstrømanalyse... 50 Bankens tillitsvalgte...

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 108. forretningsår Årsberetning for 2011 Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og et avdingskontor

Detaljer

Innhold. Generalforsamling Ordinær generalforsamling holdes torsdag 25. april 2002 på Rica Hotel Bodø.

Innhold. Generalforsamling Ordinær generalforsamling holdes torsdag 25. april 2002 på Rica Hotel Bodø. Årsrapport 2001 Innhold Nordlandsbanken i korte trekk.............. 1 Nordlandsbanken i år 2001................ 2 Hovedtall............................ 3 Årsberetning 2001...................... 4 Resultatregnskap.......................

Detaljer

Årsrapport2014. 178.foretningsår

Årsrapport2014. 178.foretningsår Årsrapport2014 178.foretningsår INNHOLD: STYRETS BERETNING...side 1 RESULTATREGNSKAP.. side 11 BALANSE... side 13 KONTANTSTRØMOPPSTILLING... side 15 NOTER TIL REGNSKAPET...side 16 SAMFUNNSANSVAR... side

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2013

Årsmelding og regnskap 2013 Årsmelding og regnskap 2013 110. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 2014

ÅRSRAPPORT 2014 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Styrets beretning til regnskapsåret 2014 INNLEDNING Selbu Sparebank ble etablert i 1859, og er en selvstendig bank med hovedkontor i Selbu. Selbu og Tydal er godt etablerte kontor, og

Detaljer

GRONG INDERØY LIERNE NAMSOS RØRVIK STEINKJER

GRONG INDERØY LIERNE NAMSOS RØRVIK STEINKJER Årsrapport 2013 Trio Media 01/14 LENE AASBØ autorisert finansiell rådgiver Vi har respekt for din tid. Derfor er avstanden kortere enn hos andre banker. Ring direkte til din kontakt hos oss, eller til

Detaljer

Lønn og administrasjon 62 655 57 354 54 970 50 746 Andre driftskostnader 20 956 14 968 14 612 10 899 Sum driftskostnader 83 610 72 322 69 582 61 645

Lønn og administrasjon 62 655 57 354 54 970 50 746 Andre driftskostnader 20 956 14 968 14 612 10 899 Sum driftskostnader 83 610 72 322 69 582 61 645 Årsrapport 2014 Innhold 03 Utvikling resultat 04 Utvikling nøkkeltall 05 Styrets beretning 10 Resultat 12 Balanse 14 Kontantstrømanalyse 15 Generelle regnskapsprinsipper 17 Noter 32 Revisors beretning

Detaljer